čas prostý Present Simple International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 1 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čas prostý Present Simple International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 1 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků"

Transkript

1 Přítomný čas prostý Present Simple International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

2 Forma Přítomný čas prostý Present Simple Kladný tvar - mluvnický čas mám stejný tvar jako infinitiv významového slovesa (to work I work) I work at school. Pracuji ve škole. - ve 3. osobě čísla jednotného přidp idáváme ke slovesu v infinitivu koncovku -s He works in a factory. Pracuje v továrn rně. - po sykavkách přidp idáváme ke slovesu v infinitivu koncovku -es (I watch he watches) He watches TV every evening. Každý večer er sleduje televizi.

3 Kladný tvar Přítomný čas prostý Present Simple Pravopisné změny ny - v případp padě, že e sloveso končí na souhlásku sku + -y,, dochází ve 3. os. č.. j. ke změně -y v -i a přidp idáváme koncovku -es I hurry ry he hurries - k této t to změně nedochází,, končí-li sloveso v infinitivu na samohlásku sku I play he plays - pozor na slovesa do, say a go,, která tvoří výjimky I do he does I go he goes I say he says

4 Záporný tvar Přítomný čas prostý Present Simple - je tvořen en pomocným slovesem do not (don t), po kterém m následuje n významové sloveso v infinitivu I don't speak French. Nemluvím m francouzsky. - ve 3. osobě čísla jednotného používáme pomocné sloveso does not (doesn't), po němžn následuje významové sloveso v infinitivu He doesn't play tennis. Nehraje tenis.

5 Tázací tvar Přítomný čas prostý Present Simple - je tvořen en pomocným slovesem do, po němžn následuje podmět t + významové sloveso v infinitivu Do you play tennis? Hrajete tenis? - ve 3. osobě čísla jednotného používáme pomocné sloveso does, po kterém m následuje n podmět t + významové sloveso v infinitivu Does he make any business trips? Jezdívá na služebn ební cesty? - před pomocnými slovesy do/does does se mohou vyskytnout příslovep slovečná určen ení času např. when, what time, how long

6 Krátk tké odpovědi di Přítomný čas prostý Present Simple Kladné: Yes,, podmět t (osobní zájmeno) + do/does does Do they live in London? Yes, they do. Bydlí v Londýně? Ano, bydlí. Záporné: No, podmět t (os. zájmeno) z + don't/doesn't. Does Peter play football? Hraje Petr fotbal? No, he doesn't. Ne, nehraje.

7 Použit ití Přítomný čas prostý Present Simple - vyjádřen ení a popis dlouhodobých zález ležitostí,, situací a dějůd She lives in Brazil. Žije v Brazílii. Where do you work? Kde pracujete? - vyjádřen ení pravidelně či i nepravidelně se opakujících ch činností I often make business trips. Často jezdím m na služebn ební cesty. How often do you play tennis? Jak často hraješ tenis?

8 Použit ití Přítomný čas prostý Present Simple - vyjádřen ení osobních názorn zorů a pocitů I agree with you. Souhlasím m s vámi. v Do you like your job? Máte rád r d svoji práci? - vyjádřen ení faktů The journey takes an hour. Cesta trvá hodinu. Prices increase every year. Ceny se každý rok zvyšuj ují.

9 Přítomný čas prostý Present Simple Příslovce používan vaná v souvislosti s přítomným p časem prostým Frequency adverbs - příslovce slovce typu never - nikdy, usually - obvykle, rarely zřídka, málokdy apod. - uvádějí informaci o tom, jak často je určit itá činnost vykonávána na - obvykle tato příslovce p slovce uvádíme mezi podmětem a přísudkem p dané věty They never visit us. Nikdy k nám n m nepřijedou ijedou na návštěvu. n vu. I always get up early. Vždycky vstávám m brzy.

10 Přítomný čas prostý Present Simple Příslovce používan vaná v souvislosti s přítomným p časem prostým Frequency adverbs - v případp padě, že e je přísudek p tvořen tvarem slovesa to be,, příslovce p vždy následuje n aža po tomto přísudkup I'm always very busy. Stále jsem velmi zaneprázdn zdněná. He isn't usually late. Obvykle nechodívá pozdě.

11 Přítomný čas průběhový Present Continuous International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 2 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

12 Forma Přítomný čas průběhový Present Continuous - tvar slovesa to be + přítomnp tomné příčestí významového slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing) Kladný tvar - po podmětu následuje tvar slovesa to be + přítomnp tomné příčestí významového slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing) Peter is talking to his friend at the moment. Petr právě hovoří se svým kamarádem. Záporný tvar - k tvaru slovesa to be přidáme vyjádřen ení záporu not a následujen přítomné příčestí významového slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing) I am not reading a newspaper now. Teď nečtu noviny. Tvary slovesa to be v plném m znění lze nahradit tvary zkrácenými (staženými) viz tabulka.

13 Přítomný čas průběhový Present Continuous Kladný a záporný z tvar Kladný tvar Záporný tvar I 'm (am) I 'm not (am not) You We They 're (are) working. You We They aren't (are not) working. He She It 's (is) He She It isn't (is not)

14 Tázací tvar Přítomný čas průběhový Present Continuous - tvoříme přehozenp ehozením podmětu a tvaru slovesa to be, následuje přítomné příčestí významového slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing) Are you reading a book? Čteš knihu? Krátk tké odpovědi di Kladné: Yes, podmět t (osobní zájmeno) + tvar slovesa to be Is she writing a letter? Yes, she is. Záporné: No, podmět t (osobní zájmeno) + tvar slovesa to be Are you watching TV? No, I am not. V krátk tké kladné odpovědi di nemůž ůžeme použít stažený tvar slovesa to be.

15 Přítomný čas průběhový Present Continuous Tázací tvar a krátk tké odpovědi di Tázací tvar Krátké odpovědi Am I Yes, No, I am. 'm not. Are you we they working? Yes No, you we they are. aren't. Is he she it Yes, No, he she it is. isn't.

16 Přítomný čas průběhový Present Continuous Pravopisné změny - končí-li sloveso v infinitivu na hlásku -e, tato hláska po připojenp ipojení koncovky -ing odpadá come coming arrive arriving ing - v případp padě, že e před p koncovou souhláskou skou stojí krátk tká přízvučná samohláska, ska, dochází ke zdvojení této to koncové souhlásky sky sit sitting put putting

17 Použit ití Přítomný čas průběhový Present Continuous - právě probíhaj hající činnost či i dějd Mum is preparing dinner now. Máma teď připravuje večeři. She is talking to her brother at the moment. Právě hovoří se svým bratrem. - děje je a činnosti, které trvají po určit ité časově omezené období Which hotel are you staying at? Ve kterém m hotelu jste ubytovaní? We are working on an interesting project. Pracujeme na zajímav mavém m projektu.

18 Použit ití Přítomný čas průběhový - trendy současnosti asnosti Present Continuous People are living longer. Lidé se dožívaj vají vyšší ššího věku. v ku. Sales are decreasing. Prodej klesá. - předem edem naplánovan nované činnosti týkající se budoucnosti They are arriving at 10 a.m. tomorrow. Přijedou ijedou zítra z v deset hodin dopoledne. He is meeting his boss at 9 a.m. today. Zítra se v devět t hodin ráno r setká se svým šéfem.

19 Minulý čas prostý Past Simple International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 3 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

20 Forma pravidelné tvořen ení Kladný tvar Minulý čas prostý Past Simple - je tvořen en přidp idáním m koncovky -ed ke slovesu v infinitivu He played tennis yesterday afternoon. Včera era odpoledne hrál l tenis. He finished the report last week. Minulý týden dokončil reportáž. Pravopisné změny ny - pokud sloveso v infinitivu končí na -e, nepřid idáváme koncovku -ed, ale jen -d live - lived close - closed

21 Kladný tvar Minulý čas prostý Past Simple Pravopisné změny ny - v případp padě, že e sloveso v infinitivu končí souhláskou, skou, které předchází krátk tká samohláska, ska, dochází ke zdvojení této to koncové souhlásky sky a přidání koncovky -ed travel travelled led plan planned ned - končí-li sloveso v infinitivu souhláskou, skou, po nížn následuje -y,, hláska -y se měním v -i study studied try tried Výslovnost - končí-li sloveso v infinitivu hláskou /d/ nebo /t/ (např. start, need), koncovku -ed vyslovujeme jako /id/

22 Minulý čas prostý Past Simple Forma nepravidelné tvořen ení Kladný tvar - používáme specifické slovesné tvary (tzv. nepravidelná slovesa) He flew to Japan two days ago. Před dvěma dny odletěl l do Japonska. She got married when she was twenty two. Provdala se, když jí bylo dvacet dva let.

23 Minulý čas prostý Past Simple Forma pravidelné i nepravidelné tvořen ení Záporný tvar - je tvořen pomocným slovesem did not (didn't), po němžn následuje významové sloveso v infinitivu She didn t t arrive yesterday afternoon. Tázací tvar - je tvořen en pomocným slovesem did,, po němžn následuje podmět t + významové sloveso v infinitivu Did you come late yesterday? Přijel jsi včera v pozdě? - před did se mohou vyskytnout příslovep slovečná určen ení času, např. when, what time, how long How long did they stay in London? Jak dlouho pobývali v Londýně?

24 Krátk tké odpovědi di Minulý čas prostý Past Simple Kladné: Yes,, podmět t (osobní zájmeno) + did Did Peter play football yesterday? Hrál l Petr včera v era fotbal? Yes, he did. Ano, hrál. Záporné: No, podmět t (osobní zájmeno) + didn't. Did Jane come late? No, she didn't. Přišla Jana pozdě? Ne, nepřišla Minulý tvar slovesa to be - k vytvořen ení záporného a tázact zacího tvaru nepoužíváme pomocná slovesa did, did not (didn't),, ale tvary was, were, was not (wasn't), were not (weren't)

25 Použit ití Minulý čas prostý Past Simple - činnost či i děj, d který v minulosti začal al i skončil They lived in Australia for three years. Tři i roky žili v Austrálii. (Již tam nežij ijí.) We didn't have a holiday last summer. Vloni v létěl jsme neměli žádnou dovolenou. - po sobě následující minulé děje The teacher went to his desk and put down his books. Učitel itel šel ke stolu a odložil knihy.

26 Minulý čas prostý Past Simple Použit ití - trendy minulosti Air fares went up last month. Ceny letenek v uplynulém m měsíci m vzrostly.

27 Vyjádřen ení budoucího dějed Futures International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 4 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

28 Přítomný čas průběhový Present Continuous Forma - tvar slovesa to be + přítomnp tomné příčestí významového slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing) Použit ití - vyjádřen ení budoucí plánovan nované činnosti I'm meeting Jane at ten o'clock tomorrow. Zítra v deset hodin se setkám m s Janou. What are you doing this evening? Co dělášd dnes večer? er?

29 Budoucí čas - Future: going to + infinitive Forma - to be + going to + sloveso v infinitivu Použit ití - vyjádřen ení budoucího rozhodnutí, úmyslu či i plánu, který jsme učinili u již dříve I'm going to change my job. Hodlám m změnit nit zaměstn stnání. She is going to meet her boss tomorrow. Zítra se setká se svým šéfem fem. - vyjádřen ení budoucího děje, d jehož další vývoj lze odhadnout ze současn asné situace Look at these clouds! It's going to rain very soon. Podívej se na ty mraky! Brzy bude pršet. Watch out! The box is going to fall. Pozor! Ta krabice spadne.

30 Vyjádřen ení budoucího děje: d Futures Poznámka - u sloves come a go dáváme přednost p vyjádřen ení budoucího děje d pomocí přítomného času průběhov hového. They're coming to see us soon. Brzy nás n s přijedou p ijedou navštívit. vit. Are you going abroad next summer? Pojedete příšp íští léto do zahraničí?

31 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 5 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

32 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Počitateln itatelná podstatná jména Countable nouns - běžným způsobem tvoříme jednotné a množné číslo This book is expensive. Tato kniha je drahá. These books are expensive Tyto knihy jsou drahé. - před ed počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle používáme jak neurčitý člen a/an an, tak člen určitý the Would you like an apple? Dala by sis jablko?

33 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Nepočitateln itatelná podstatná jména Uncountable nouns - nelze běžb ěžným způsobem tvořit množné číslo I'd like some information. Chtěl l bych nějakou n informaci. She has a lot of luggage. Má hodně zavazadel. His general knowledge is very good. Jeho všeobecnv eobecné znalosti jsou velmi dobré. Nelze informations, luggages, knowledges atd.

34 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Nepočitateln itatelná podstatná jména Uncountable nouns - mezi nepočitateln itatelná podstatná jména patří zejména: názvy jídel j a nápojn pojů (např. cheese, meat, water, wine) názvy materiálů (např. glass, iron, paper, sand) názvy toaletních potřeb eb (např. soap, toothpaste, shampoo) abstraktní pojmy (např. love, hate, energy,, stress)

35 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Nepočitateln itatelná podstatná jména Uncountable nouns - mnohá podstatná jména se mohou vyskytovat v závislosti z na kontextu dané situace ve formě počitateln itatelné i nepočitateln itatelné - obecný význam nepočitateln itatelné podstatné jméno - konkrétn tní význam počitateln itatelné podstatné jméno James writes about wine. Jakub píšp íše e o víně. v He's writing a book about Italian wines. Píše e knihu o italských vínech. v She has a lot of experience in sales. Má hodně zkušenost eností v oblasti prodeje. She's had some interesting experiences in her life. Má zajímav mavé životní zážitky.

36 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Nepočitateln itatelná podstatná jména Uncountable nouns - po nepočitatelných podstatných jménech vždy v následuje n slovesný tvar odpovídaj dající podstatnému jménu v jednotném čísle Relaxation is good for you. Odpočinek inek ti prospívá. - před ed nepočitatelnými podstatnými jmény nikdy neuvádíme neurčitý člen a/an I enjoy good music. Mám m potěšen ení z kvalitní hudby.

37 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Some, any, a lot of/lots of, much/many, a little/a few Some - používá se ve spojení s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény I bought some fruit. Koupil jsem ovoce. You've got some letters. Dostal jsi nějakn jaké dopisy.

38 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Some - používá se ve větách v ch oznamovacích ch kladných a ve větách v tázact zacích, ch, které představují nabídku, žádost či i prosbu Could I have some coffee? Mohl bych dostat kávu? k Would you like some biscuits? Dal by sis sušenky?

39 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Any - používáme ve spojení s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény ve větách v oznamovacích ch záporných z a ve větách v tázact zacíchch I didn't buy any tea. Nekoupil jsem žádný čaj. We didn't have any visitors. Neměli jsme žádnou návštěvu. n vu. Do you have any luggage? Máte nějakn jaká zavazadla? Are there any questions? Jsou nějakn jaké dotazy?

40 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns A lot of/lots of - používáme s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény ve větách oznamovacích ch kladných a ve větách v tázact zacíchch - výraz lots of se obvykle používá v hovorové angličtin tině She gave me a lot of information. Dala mi hodně informací. Do you eat lots of fruit and vegetables? Jíš hodně ovoce a zeleniny?

41 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Much - používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény ve větách v oznamovacích ch záporných z a ve větách v tázact zacíchch We didn't do much work. Neudělali jsme mnoho práce. ce. How much money did you spend? Kolik peněz z jsi utratil?

42 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Many - používáme s počitatelnými podstatnými jmény ve větách v oznamovacích ch kladných a záporných z i ve větách v tázact zacíchch Many companies are doing very well now. Mnoha firmám m se nyní daří. There weren't many people at the meeting. Na schůzi nebylo mnoho lidí. How many suitcases are there? Kolik je tam kufrů?

43 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns A little - používáme ve spojení s nepočitatelnými podstatnými jmény ve větách oznamovacích ch kladných I drank only a little wine. Vypil jsem jen trochu vína. v A few - používáme s počitatelnými podstatnými jmény ve větách v oznamovacích ch kladných We had a few problems. Měli jsme několik n problémů.

44 Stupňov ování přídavných davných jmen Comparative and superlative adjectives International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 6 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

45 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Pravidelné stupňov ování Regular - jednoslabičná přídavná jména 2. stupeň tvoříme přidp idáním m přípony p pony -er 3. stupeň tvoříme přidp idáním m přípony p pony -est near blízký cheap levný nearer er bližší cheaper er levnější the nearest est nejbližší the cheapest est nejlevnější

46 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Pravidelné stupňov ování Regular - jednoslabičná přídavná jména, která obsahují krátkou samohlásku sku a končí souhláskou skou dochází ke zdvojení koncové souhlásky sky a přidp idání přípon pon -er ve 2. stupni a -est ve 3. stupni big velký bigger ger větší the biggest gest největší slim štíhlý slimmer mer štíhlejší the slimmest mest nejštíhlej hlejší

47 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Pravidelné stupňov ování Regular - dvojslabičná přídavná jména končící hláskou -y 2. a 3. stupeň tvoříme také přidáním m přípon p pon -er a -est, avšak ak hláska -y se měním v -i easy snadný easier snadnější the easiest nejsnadnější happy šťastnýastný happier šťastnější the happiest nejšťastn astnější

48 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Pravidelné stupňov ování Regular - dvojslabičná a delší přídavná jména, která nekončí hláskou -y 2. stupeň tvoříme pomocí výrazu more více, případně less méně 3. stupeň pomocí výrazu most nejvíce a least nejméně modern more/less modern the most/least modern moderní modernější ší/ nejmodernější ší/ méně moderní nejméně moderní important důležitý more/less important důležitější/ méně důležitý the most/least important nejdůle ležitější/ nejméně důležitý

49 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Nepravidelné stupňov ování Irregular - nestupňujeme ujeme pomocí přípon pon -er, -est a výrazů more/less less, most/least - 2. a 3. stupeň tvoří zcela specifické tvary přídavných p jmen good dobrý bad špatný far vzdálený better lepší worse horší farther/further vzdálen lenější the best nejlepší the worst nejhorší the farthest/furthest nejvzdálen lenější

50 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Obecné poznámky a užitu ití obou typů stupňov ování - před ed přídavným p jménem ve 3. stupni používáme určitý člen the China has the biggest population. Čína mám nevyšší počet obyvatel na světě stupeň přídavných jmen používáme ke srovnání někoho nebo něčeho s celou skupinou Ann is the tallest girl in the class stupeň přídavných jmen a výrazu than (než) používáme ke srovnání určit ité věci, osoby nebo činnosti s jinou London is bigger than Madrid. Londýn je většív než Madrid.

51 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Obecné poznámky a užitu ití obou typů stupňov ování - pokud existuje mezi srovnávanými vanými věcmi v cmi nebo osobami malý či nepatrný rozdíl, používáme před p přídavným p jménem ve 2. stupni výraz a little nebo slightly Italian grammar is slightly more complicated than Portuguese. Italská mluvnice je trochu komplikovanější než mluvnice portugalštiny. tiny. - v případp padě výrazného rozdílu mezi srovnávanými vanými věcmi v či i osobami, používáme před p přídavným p jménem ve 2. stupni výrazy much nebo a lot Hungarian is much more difficult to learn than English. Maďar arština je mnohem obtížnější než angličtina.

52 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Obecné poznámky a užitu ití obou typů stupňov ování - pomocí vazby as as (tak jako) porovnáváme dvě stejné věci, osoby nebo činnosti James is as tall as Peter. Jakub je stejně vysoký jako Petr. - pomocí vazby not as as porovnáváme dvě nestejné věci, osoby nebo činnosti Alice is not as nice as Ann. Alice není tak milá jako Anna.

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs Grammar reference text 1 Podstatná jména 1.1 A, an a the Neurčité členy a, an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. A u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti na souhlásku,

Více

face2face Studijní příručka Elementary

face2face Studijní příručka Elementary face2face Studijní příručka Elementary Studijní příručka k učebnici face2face elementary Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University

Více

soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November?

soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November? Přehled gramatiky 1 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový (strany 8-9) Přítomný čas prostý Přítomný čas prostý používáme, když mluvíme o: činnostech, které se pravidelně opakují (zvyky, obyčeje).

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Sloveso být - to be (lekce Get ready A, strana 3) Podívejte se na píklady slovesa

Více

Anglický jazyk II. stupeň - procvičování

Anglický jazyk II. stupeň - procvičování I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

What are the Browns doing?

What are the Browns doing? Lesson Six 6. lekce 1 45 What are the Browns doing? It s seven o clock in the morning. Mrs Brown s in bed. Mr Brown s bringing her an early morning cup of tea. It s eight o clock. Mr Brown s leaving home.

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple)

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple) PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple) TVAR: Oznamovací věty: I+ HAVE/HAS + MINULÝ TVAR SLOVESA I have been to Prague. She has written a letter. Byl jsem v Praze. Napsala dopis. Otázka: HAVE/HAS

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Anglický pravopis a anglická abeceda:

Anglický pravopis a anglická abeceda: strana 1 Anglický pravopis a anglická abeceda: a b c d e f g h i j k l m ei bi: si: di: i: ef dži: eidž ai džei kei el em n o p q r s t u v w x y z en u pi: kju: a: es ti: ju: vi: dabl ju: eks wai zed

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více