čas prostý Present Simple International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 1 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čas prostý Present Simple International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 1 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků"

Transkript

1 Přítomný čas prostý Present Simple International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

2 Forma Přítomný čas prostý Present Simple Kladný tvar - mluvnický čas mám stejný tvar jako infinitiv významového slovesa (to work I work) I work at school. Pracuji ve škole. - ve 3. osobě čísla jednotného přidp idáváme ke slovesu v infinitivu koncovku -s He works in a factory. Pracuje v továrn rně. - po sykavkách přidp idáváme ke slovesu v infinitivu koncovku -es (I watch he watches) He watches TV every evening. Každý večer er sleduje televizi.

3 Kladný tvar Přítomný čas prostý Present Simple Pravopisné změny ny - v případp padě, že e sloveso končí na souhlásku sku + -y,, dochází ve 3. os. č.. j. ke změně -y v -i a přidp idáváme koncovku -es I hurry ry he hurries - k této t to změně nedochází,, končí-li sloveso v infinitivu na samohlásku sku I play he plays - pozor na slovesa do, say a go,, která tvoří výjimky I do he does I go he goes I say he says

4 Záporný tvar Přítomný čas prostý Present Simple - je tvořen en pomocným slovesem do not (don t), po kterém m následuje n významové sloveso v infinitivu I don't speak French. Nemluvím m francouzsky. - ve 3. osobě čísla jednotného používáme pomocné sloveso does not (doesn't), po němžn následuje významové sloveso v infinitivu He doesn't play tennis. Nehraje tenis.

5 Tázací tvar Přítomný čas prostý Present Simple - je tvořen en pomocným slovesem do, po němžn následuje podmět t + významové sloveso v infinitivu Do you play tennis? Hrajete tenis? - ve 3. osobě čísla jednotného používáme pomocné sloveso does, po kterém m následuje n podmět t + významové sloveso v infinitivu Does he make any business trips? Jezdívá na služebn ební cesty? - před pomocnými slovesy do/does does se mohou vyskytnout příslovep slovečná určen ení času např. when, what time, how long

6 Krátk tké odpovědi di Přítomný čas prostý Present Simple Kladné: Yes,, podmět t (osobní zájmeno) + do/does does Do they live in London? Yes, they do. Bydlí v Londýně? Ano, bydlí. Záporné: No, podmět t (os. zájmeno) z + don't/doesn't. Does Peter play football? Hraje Petr fotbal? No, he doesn't. Ne, nehraje.

7 Použit ití Přítomný čas prostý Present Simple - vyjádřen ení a popis dlouhodobých zález ležitostí,, situací a dějůd She lives in Brazil. Žije v Brazílii. Where do you work? Kde pracujete? - vyjádřen ení pravidelně či i nepravidelně se opakujících ch činností I often make business trips. Často jezdím m na služebn ební cesty. How often do you play tennis? Jak často hraješ tenis?

8 Použit ití Přítomný čas prostý Present Simple - vyjádřen ení osobních názorn zorů a pocitů I agree with you. Souhlasím m s vámi. v Do you like your job? Máte rád r d svoji práci? - vyjádřen ení faktů The journey takes an hour. Cesta trvá hodinu. Prices increase every year. Ceny se každý rok zvyšuj ují.

9 Přítomný čas prostý Present Simple Příslovce používan vaná v souvislosti s přítomným p časem prostým Frequency adverbs - příslovce slovce typu never - nikdy, usually - obvykle, rarely zřídka, málokdy apod. - uvádějí informaci o tom, jak často je určit itá činnost vykonávána na - obvykle tato příslovce p slovce uvádíme mezi podmětem a přísudkem p dané věty They never visit us. Nikdy k nám n m nepřijedou ijedou na návštěvu. n vu. I always get up early. Vždycky vstávám m brzy.

10 Přítomný čas prostý Present Simple Příslovce používan vaná v souvislosti s přítomným p časem prostým Frequency adverbs - v případp padě, že e je přísudek p tvořen tvarem slovesa to be,, příslovce p vždy následuje n aža po tomto přísudkup I'm always very busy. Stále jsem velmi zaneprázdn zdněná. He isn't usually late. Obvykle nechodívá pozdě.

11 Přítomný čas průběhový Present Continuous International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 2 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

12 Forma Přítomný čas průběhový Present Continuous - tvar slovesa to be + přítomnp tomné příčestí významového slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing) Kladný tvar - po podmětu následuje tvar slovesa to be + přítomnp tomné příčestí významového slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing) Peter is talking to his friend at the moment. Petr právě hovoří se svým kamarádem. Záporný tvar - k tvaru slovesa to be přidáme vyjádřen ení záporu not a následujen přítomné příčestí významového slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing) I am not reading a newspaper now. Teď nečtu noviny. Tvary slovesa to be v plném m znění lze nahradit tvary zkrácenými (staženými) viz tabulka.

13 Přítomný čas průběhový Present Continuous Kladný a záporný z tvar Kladný tvar Záporný tvar I 'm (am) I 'm not (am not) You We They 're (are) working. You We They aren't (are not) working. He She It 's (is) He She It isn't (is not)

14 Tázací tvar Přítomný čas průběhový Present Continuous - tvoříme přehozenp ehozením podmětu a tvaru slovesa to be, následuje přítomné příčestí významového slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing) Are you reading a book? Čteš knihu? Krátk tké odpovědi di Kladné: Yes, podmět t (osobní zájmeno) + tvar slovesa to be Is she writing a letter? Yes, she is. Záporné: No, podmět t (osobní zájmeno) + tvar slovesa to be Are you watching TV? No, I am not. V krátk tké kladné odpovědi di nemůž ůžeme použít stažený tvar slovesa to be.

15 Přítomný čas průběhový Present Continuous Tázací tvar a krátk tké odpovědi di Tázací tvar Krátké odpovědi Am I Yes, No, I am. 'm not. Are you we they working? Yes No, you we they are. aren't. Is he she it Yes, No, he she it is. isn't.

16 Přítomný čas průběhový Present Continuous Pravopisné změny - končí-li sloveso v infinitivu na hlásku -e, tato hláska po připojenp ipojení koncovky -ing odpadá come coming arrive arriving ing - v případp padě, že e před p koncovou souhláskou skou stojí krátk tká přízvučná samohláska, ska, dochází ke zdvojení této to koncové souhlásky sky sit sitting put putting

17 Použit ití Přítomný čas průběhový Present Continuous - právě probíhaj hající činnost či i dějd Mum is preparing dinner now. Máma teď připravuje večeři. She is talking to her brother at the moment. Právě hovoří se svým bratrem. - děje je a činnosti, které trvají po určit ité časově omezené období Which hotel are you staying at? Ve kterém m hotelu jste ubytovaní? We are working on an interesting project. Pracujeme na zajímav mavém m projektu.

18 Použit ití Přítomný čas průběhový - trendy současnosti asnosti Present Continuous People are living longer. Lidé se dožívaj vají vyšší ššího věku. v ku. Sales are decreasing. Prodej klesá. - předem edem naplánovan nované činnosti týkající se budoucnosti They are arriving at 10 a.m. tomorrow. Přijedou ijedou zítra z v deset hodin dopoledne. He is meeting his boss at 9 a.m. today. Zítra se v devět t hodin ráno r setká se svým šéfem.

19 Minulý čas prostý Past Simple International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 3 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

20 Forma pravidelné tvořen ení Kladný tvar Minulý čas prostý Past Simple - je tvořen en přidp idáním m koncovky -ed ke slovesu v infinitivu He played tennis yesterday afternoon. Včera era odpoledne hrál l tenis. He finished the report last week. Minulý týden dokončil reportáž. Pravopisné změny ny - pokud sloveso v infinitivu končí na -e, nepřid idáváme koncovku -ed, ale jen -d live - lived close - closed

21 Kladný tvar Minulý čas prostý Past Simple Pravopisné změny ny - v případp padě, že e sloveso v infinitivu končí souhláskou, skou, které předchází krátk tká samohláska, ska, dochází ke zdvojení této to koncové souhlásky sky a přidání koncovky -ed travel travelled led plan planned ned - končí-li sloveso v infinitivu souhláskou, skou, po nížn následuje -y,, hláska -y se měním v -i study studied try tried Výslovnost - končí-li sloveso v infinitivu hláskou /d/ nebo /t/ (např. start, need), koncovku -ed vyslovujeme jako /id/

22 Minulý čas prostý Past Simple Forma nepravidelné tvořen ení Kladný tvar - používáme specifické slovesné tvary (tzv. nepravidelná slovesa) He flew to Japan two days ago. Před dvěma dny odletěl l do Japonska. She got married when she was twenty two. Provdala se, když jí bylo dvacet dva let.

23 Minulý čas prostý Past Simple Forma pravidelné i nepravidelné tvořen ení Záporný tvar - je tvořen pomocným slovesem did not (didn't), po němžn následuje významové sloveso v infinitivu She didn t t arrive yesterday afternoon. Tázací tvar - je tvořen en pomocným slovesem did,, po němžn následuje podmět t + významové sloveso v infinitivu Did you come late yesterday? Přijel jsi včera v pozdě? - před did se mohou vyskytnout příslovep slovečná určen ení času, např. when, what time, how long How long did they stay in London? Jak dlouho pobývali v Londýně?

24 Krátk tké odpovědi di Minulý čas prostý Past Simple Kladné: Yes,, podmět t (osobní zájmeno) + did Did Peter play football yesterday? Hrál l Petr včera v era fotbal? Yes, he did. Ano, hrál. Záporné: No, podmět t (osobní zájmeno) + didn't. Did Jane come late? No, she didn't. Přišla Jana pozdě? Ne, nepřišla Minulý tvar slovesa to be - k vytvořen ení záporného a tázact zacího tvaru nepoužíváme pomocná slovesa did, did not (didn't),, ale tvary was, were, was not (wasn't), were not (weren't)

25 Použit ití Minulý čas prostý Past Simple - činnost či i děj, d který v minulosti začal al i skončil They lived in Australia for three years. Tři i roky žili v Austrálii. (Již tam nežij ijí.) We didn't have a holiday last summer. Vloni v létěl jsme neměli žádnou dovolenou. - po sobě následující minulé děje The teacher went to his desk and put down his books. Učitel itel šel ke stolu a odložil knihy.

26 Minulý čas prostý Past Simple Použit ití - trendy minulosti Air fares went up last month. Ceny letenek v uplynulém m měsíci m vzrostly.

27 Vyjádřen ení budoucího dějed Futures International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 4 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

28 Přítomný čas průběhový Present Continuous Forma - tvar slovesa to be + přítomnp tomné příčestí významového slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing) Použit ití - vyjádřen ení budoucí plánovan nované činnosti I'm meeting Jane at ten o'clock tomorrow. Zítra v deset hodin se setkám m s Janou. What are you doing this evening? Co dělášd dnes večer? er?

29 Budoucí čas - Future: going to + infinitive Forma - to be + going to + sloveso v infinitivu Použit ití - vyjádřen ení budoucího rozhodnutí, úmyslu či i plánu, který jsme učinili u již dříve I'm going to change my job. Hodlám m změnit nit zaměstn stnání. She is going to meet her boss tomorrow. Zítra se setká se svým šéfem fem. - vyjádřen ení budoucího děje, d jehož další vývoj lze odhadnout ze současn asné situace Look at these clouds! It's going to rain very soon. Podívej se na ty mraky! Brzy bude pršet. Watch out! The box is going to fall. Pozor! Ta krabice spadne.

30 Vyjádřen ení budoucího děje: d Futures Poznámka - u sloves come a go dáváme přednost p vyjádřen ení budoucího děje d pomocí přítomného času průběhov hového. They're coming to see us soon. Brzy nás n s přijedou p ijedou navštívit. vit. Are you going abroad next summer? Pojedete příšp íští léto do zahraničí?

31 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 5 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

32 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Počitateln itatelná podstatná jména Countable nouns - běžným způsobem tvoříme jednotné a množné číslo This book is expensive. Tato kniha je drahá. These books are expensive Tyto knihy jsou drahé. - před ed počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle používáme jak neurčitý člen a/an an, tak člen určitý the Would you like an apple? Dala by sis jablko?

33 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Nepočitateln itatelná podstatná jména Uncountable nouns - nelze běžb ěžným způsobem tvořit množné číslo I'd like some information. Chtěl l bych nějakou n informaci. She has a lot of luggage. Má hodně zavazadel. His general knowledge is very good. Jeho všeobecnv eobecné znalosti jsou velmi dobré. Nelze informations, luggages, knowledges atd.

34 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Nepočitateln itatelná podstatná jména Uncountable nouns - mezi nepočitateln itatelná podstatná jména patří zejména: názvy jídel j a nápojn pojů (např. cheese, meat, water, wine) názvy materiálů (např. glass, iron, paper, sand) názvy toaletních potřeb eb (např. soap, toothpaste, shampoo) abstraktní pojmy (např. love, hate, energy,, stress)

35 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Nepočitateln itatelná podstatná jména Uncountable nouns - mnohá podstatná jména se mohou vyskytovat v závislosti z na kontextu dané situace ve formě počitateln itatelné i nepočitateln itatelné - obecný význam nepočitateln itatelné podstatné jméno - konkrétn tní význam počitateln itatelné podstatné jméno James writes about wine. Jakub píšp íše e o víně. v He's writing a book about Italian wines. Píše e knihu o italských vínech. v She has a lot of experience in sales. Má hodně zkušenost eností v oblasti prodeje. She's had some interesting experiences in her life. Má zajímav mavé životní zážitky.

36 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Nepočitateln itatelná podstatná jména Uncountable nouns - po nepočitatelných podstatných jménech vždy v následuje n slovesný tvar odpovídaj dající podstatnému jménu v jednotném čísle Relaxation is good for you. Odpočinek inek ti prospívá. - před ed nepočitatelnými podstatnými jmény nikdy neuvádíme neurčitý člen a/an I enjoy good music. Mám m potěšen ení z kvalitní hudby.

37 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Some, any, a lot of/lots of, much/many, a little/a few Some - používá se ve spojení s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény I bought some fruit. Koupil jsem ovoce. You've got some letters. Dostal jsi nějakn jaké dopisy.

38 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Some - používá se ve větách v ch oznamovacích ch kladných a ve větách v tázact zacích, ch, které představují nabídku, žádost či i prosbu Could I have some coffee? Mohl bych dostat kávu? k Would you like some biscuits? Dal by sis sušenky?

39 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Any - používáme ve spojení s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény ve větách v oznamovacích ch záporných z a ve větách v tázact zacíchch I didn't buy any tea. Nekoupil jsem žádný čaj. We didn't have any visitors. Neměli jsme žádnou návštěvu. n vu. Do you have any luggage? Máte nějakn jaká zavazadla? Are there any questions? Jsou nějakn jaké dotazy?

40 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns A lot of/lots of - používáme s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény ve větách oznamovacích ch kladných a ve větách v tázact zacíchch - výraz lots of se obvykle používá v hovorové angličtin tině She gave me a lot of information. Dala mi hodně informací. Do you eat lots of fruit and vegetables? Jíš hodně ovoce a zeleniny?

41 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Much - používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény ve větách v oznamovacích ch záporných z a ve větách v tázact zacíchch We didn't do much work. Neudělali jsme mnoho práce. ce. How much money did you spend? Kolik peněz z jsi utratil?

42 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns Many - používáme s počitatelnými podstatnými jmény ve větách v oznamovacích ch kladných a záporných z i ve větách v tázact zacíchch Many companies are doing very well now. Mnoha firmám m se nyní daří. There weren't many people at the meeting. Na schůzi nebylo mnoho lidí. How many suitcases are there? Kolik je tam kufrů?

43 Počitateln itatelná/nepočitatelná podstatná jména Countable/uncountable nouns A little - používáme ve spojení s nepočitatelnými podstatnými jmény ve větách oznamovacích ch kladných I drank only a little wine. Vypil jsem jen trochu vína. v A few - používáme s počitatelnými podstatnými jmény ve větách v oznamovacích ch kladných We had a few problems. Měli jsme několik n problémů.

44 Stupňov ování přídavných davných jmen Comparative and superlative adjectives International Express Pre-Intermediate Lekce/Unit 6 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav jazyků

45 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Pravidelné stupňov ování Regular - jednoslabičná přídavná jména 2. stupeň tvoříme přidp idáním m přípony p pony -er 3. stupeň tvoříme přidp idáním m přípony p pony -est near blízký cheap levný nearer er bližší cheaper er levnější the nearest est nejbližší the cheapest est nejlevnější

46 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Pravidelné stupňov ování Regular - jednoslabičná přídavná jména, která obsahují krátkou samohlásku sku a končí souhláskou skou dochází ke zdvojení koncové souhlásky sky a přidp idání přípon pon -er ve 2. stupni a -est ve 3. stupni big velký bigger ger větší the biggest gest největší slim štíhlý slimmer mer štíhlejší the slimmest mest nejštíhlej hlejší

47 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Pravidelné stupňov ování Regular - dvojslabičná přídavná jména končící hláskou -y 2. a 3. stupeň tvoříme také přidáním m přípon p pon -er a -est, avšak ak hláska -y se měním v -i easy snadný easier snadnější the easiest nejsnadnější happy šťastnýastný happier šťastnější the happiest nejšťastn astnější

48 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Pravidelné stupňov ování Regular - dvojslabičná a delší přídavná jména, která nekončí hláskou -y 2. stupeň tvoříme pomocí výrazu more více, případně less méně 3. stupeň pomocí výrazu most nejvíce a least nejméně modern more/less modern the most/least modern moderní modernější ší/ nejmodernější ší/ méně moderní nejméně moderní important důležitý more/less important důležitější/ méně důležitý the most/least important nejdůle ležitější/ nejméně důležitý

49 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Nepravidelné stupňov ování Irregular - nestupňujeme ujeme pomocí přípon pon -er, -est a výrazů more/less less, most/least - 2. a 3. stupeň tvoří zcela specifické tvary přídavných p jmen good dobrý bad špatný far vzdálený better lepší worse horší farther/further vzdálen lenější the best nejlepší the worst nejhorší the farthest/furthest nejvzdálen lenější

50 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Obecné poznámky a užitu ití obou typů stupňov ování - před ed přídavným p jménem ve 3. stupni používáme určitý člen the China has the biggest population. Čína mám nevyšší počet obyvatel na světě stupeň přídavných jmen používáme ke srovnání někoho nebo něčeho s celou skupinou Ann is the tallest girl in the class stupeň přídavných jmen a výrazu than (než) používáme ke srovnání určit ité věci, osoby nebo činnosti s jinou London is bigger than Madrid. Londýn je většív než Madrid.

51 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Obecné poznámky a užitu ití obou typů stupňov ování - pokud existuje mezi srovnávanými vanými věcmi v cmi nebo osobami malý či nepatrný rozdíl, používáme před p přídavným p jménem ve 2. stupni výraz a little nebo slightly Italian grammar is slightly more complicated than Portuguese. Italská mluvnice je trochu komplikovanější než mluvnice portugalštiny. tiny. - v případp padě výrazného rozdílu mezi srovnávanými vanými věcmi v či i osobami, používáme před p přídavným p jménem ve 2. stupni výrazy much nebo a lot Hungarian is much more difficult to learn than English. Maďar arština je mnohem obtížnější než angličtina.

52 Stupňov ování přídavných jmen Comparative and superlative adjectives Obecné poznámky a užitu ití obou typů stupňov ování - pomocí vazby as as (tak jako) porovnáváme dvě stejné věci, osoby nebo činnosti James is as tall as Peter. Jakub je stejně vysoký jako Petr. - pomocí vazby not as as porovnáváme dvě nestejné věci, osoby nebo činnosti Alice is not as nice as Ann. Alice není tak milá jako Anna.

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Comparatives and superlatives

Comparatives and superlatives Comparatives and superlatives MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_24_03 Tématický celek:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ VY_32_INOVACE_AK_2_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

- ověření gramatických jevů.

- ověření gramatických jevů. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis BUDOUCÍ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_10 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573 Téma: PRESENT SIMPLE III Autor: Číslo projektu: Ročník: Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: Mgr. Aneta Šlemendová CZ.1.07/1.5.00/34.1072 1. ročník Cestovní ruch Jazykové vzdělávání Jazykové

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu.

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Budoucí čas s going to Cvičení: Já si dám zmrzlinu. I am going to have an ice cream. Já si dám

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Pracovní list je vytvořen k využití v předmětu Anglický

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PRESENT CONTINUOUS AND PRESENT SIMPLE CONTRAST FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Present simple grammar Use Present continuous grammar Use Contrast Exercises Introduction

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

The apple is the plate. The apple is the cup.

The apple is the plate. The apple is the cup. 1. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) in (B) next to (D) between (E) on The apple is the plate. 2. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) next to (B) around (D) between (E) in The cup is

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Předmět Anglický jazyk Tematický okruh Gramatické jevy Téma Present simple vysvětlení a testování Ročník

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více