JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Startup Uvedení do problematiky a aplikace poznatků na oblast kultury Bakalářská práce Autor práce: Pavla Šoukalová Vedoucí práce: MgA. Lucie Abou Oponent práce: MgA. Blanka Chládková Brno 2014

2 Bibliografický záznam ŠOUKALOVÁ, Pavla. Startup: Uvedení do problematiky a aplikace poznatků na oblast kultury [Startup: The Introduction to the topic and application of the findings to the field of culture]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, s. Vedoucí bakalářské práce MgA. Lucie Abou. Abstrakt Cílem bakalářské práce Startup: Uvedení do problematiky a aplikace poznatků na oblast kultury je prozkoumat startupové prostředí a podat ucelený pohled na základní možnosti, které se začínajícím podnikatelům, jejichž projekty lze jako startupy označit, otevírají. Kromě toho na základě získaných informací a popsání dvou případových studií vyvodit, zda je možné mluvit v souvislosti se startupy i o projektech z oblasti kultury a kreativních průmyslů, a pokud ano, jak lze získané poznatky, dostupné zdroje informací a možné podpůrné nástroje na tuto oblast aplikovat. Klíčová slova Startup, metoda, komunita, akcelerátor, internet, inovace, podnikání

3 Abstract The bachelor thesis named Startup: The Introduction to the topic and application of the findings to the field of culture aims to recognize the startup background and describe the basic possibilities which are opened to the early stage entrepreneurs whose projects can be designate as startups. Moreover, based on the acquired information and description of the two case studies the thesis aims to find out if it is possible to connect the topic of startups with the culture and creative industry projects and how it is possible to apply the findings, information sources and supporting elements to the field of culture. Keywords Startup, method, community, accelerator, internet, inovation, entrepreneurship

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. V Brně, dne 31. května 2014 Pavla Šoukalová

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala MgA. Lucii Abou, vedoucí této práce, za milé jednání, veškerou pomoc a cennou podporu. Za podporu a pochopení děkuji i své rodině a partnerovi, a v neposlední řadě patří poděkování také celému našemu ročníku za vytváření skvělého zázemí a nezapomenutelné atmosféry po celé tři roky studia.

6 Obsah Úvod Pojem STARTUP Nejistota Svoboda Nápad projekt startup Růst a škálovatelnost Startup v oblasti kultury Zdroje inspirace a informací Inspirace Networking Informace Konference Internet Startupové komunity, soutěže a akcelerátory Startupové komunity Soutěže a akce Startup Rally Startup Sauna Startup Awards.SK Startup Summit Podnikavá hlava Rozjezdy roku Akcelerátory Startup Yard Wayra Startupové prostředí v Brně Aktivity Startup Clubu Přednášky a akce Akcelerátor StarCube Metodika Eric Ries: Lean Startup Základní myšlenky... 33

7 6.1.2 Problém a cílová skupina Validace Řešení Lean Startup Machine Crowdfunding Crowdfunding v Česku Hithit Případové studie Případová studie - SledujDivadlo Případová studie Videoflot.cz Myšlenka Počátek Vývoj Produkt Závěr Seznam citovaných zdrojů Seznam použitých zdrojů Seznam obrázků Seznam příloh... 64

8 Úvod Dnešní doba přináší mnoho nových podnětů, myšlenek, trendů, ale také příležitostí. Na trh vstupují nové firmy, jednotlivci či týmy začínají své podnikání v prostředí s rychlým vývojem, v prostředí informační společnosti, sociálních sítí a technických pokroků. Článek na serveru Podnikatel.cz, který pracuje se statistikami Ministerstva průmyslu a obchodu, uvádí, že počet podnikatelů v České republice dlouhodobě stoupá, i když v posledních letech již ne tak výrazně. Od roku 2007 do roku 2011 přibývalo každý rok přibližně šedesát tisíc podnikatelů. V roce 2012 jejich počet narostl jen o dvacet pět tisíc a v roce následujícím trend pokračoval. Na konci června 2013 tak Ministerstvo průmyslu a obchodu evidovalo přes dva miliony tři sta tisíc podnikatelů. (Morávek, 2013) Mnozí lidé se nechtějí vázat zaměstnáním a zakládají své vlastní podniky, aby byli pány svého času a pracovali sami na sebe, navíc v oblasti, která je naplňuje a zajímá. Model podnikání působí na mnohé dojmem správného způsobu živobytí na úrovni, jiní se naopak obávají. Proniknout na trh s vlastním produktem či službou si žádá velkou míru odhodlání a tvrdé práce, nehledě na to, že již samotný nápad představuje klíčovou dispozici pro start. V mnohé inspirativní literatuře se tvrdí, že každý může dosáhnout všeho, co ho jen napadne, pokud opravdu chce a intenzivně na tom pracuje. V souvislosti se začátkem něčeho nového se dnes často objevuje slovo startup (též start up, start-up). Startupové metody, komunity, soutěže, akcelerátory, inkubátory. Co ale tento pojem přesně znamená? Cílem této práce je prozkoumat startupové prostředí a podat ucelený pohled na základní možnosti, které se začínajícím podnikatelům, jejichž projekt lze jako startup označit, otevírají. Autorka na základě získaných informací a popsání dvou případových studií uvažuje, zda je vůbec možné mluvit v souvislosti se startupy i o projektech z oblasti kultury a kreativních průmyslů. A pokud ano, jak lze získané poznatky, dostupné zdroje informací a možné podpůrné nástroje na tuto oblast aplikovat. 8

9 Na začátku práce, v kapitole 1, podává autorka přehled možných definic pojmu startup, dohledatelných v mnoha zdrojích, od literatury po příspěvky na internetových blozích, a následně určuje, ve kterých případech je možné považovat za startup i kulturní projekt 1. Další kapitoly pojednávají o tom, jaké možnosti se otevírají začínajícím podnikatelům, pokud se chtějí inspirovat, vzdělávat, vytvářet síť kontaktů, a jak lze tyto aspekty pro kulturní oblast využít. Pozornost bude věnována i dnes rozšířenému druhu podpory začínajících podnikatelů, startupovým soutěžím, komunitám a akcelerátorům, přičemž kapitola 5 bude věnována konkrétní brněnské instituci a jejím aktivitám, která byla vybrána z důvodu vztahu autorky k lokalitě, ale také díky možnosti využití kontaktu na projektovou manažerku instituce a komunikace s ní. Protože jsou v dnešní době startupy moderním tématem, vznikají kromě všeobecně inspirativní literatury i konkrétní metodiky a nástroje pro úspěšný start. Metoda Lean Startup formulovaná americkým podnikatelem Ericem Riesem bude představena v kapitole 6.1. Jako příklad toho, v jaké podobě může startup fungovat a jak by mohl vypadat jeho vývoj, jsou v kapitolách 8.1 a 8.2 zařazeny dvě případové studie, a to web se záznamy divadelních inscenací SledujDivadlo a internetové služby spojující filmové tvůrce a zájemce o vytvoření videa s názvem Videoflot. Práce se zaměřuje spíše na myšlenkový základ startupové problematiky, tedy na metody, jak vůbec s podnikáním začít, a na možné podpůrné nástroje, nebude zde věnován prostor pro podrobnější popis finanční stránky, možností získání investorů, grantů a podobně. Jelikož je ale práce vztahována v konečném důsledku ke kulturní sféře, potažmo ke kreativním průmyslům obecně, bude zde popsána alespoň jedna, pro tuto oblast velmi významná, metoda finanční podpory projektů, a to crowdfunding, neboli financování davem, jehož využití se nabízí komukoliv bez ohledu na odvětví činnosti nebo budoucí vývoj. 1 Pojem projekt je v celé práci užíván v širším významu, tedy nejen jako jednorázová časově ohraničená činnost směřující k jasnému výsledku, ale jako jakýkoliv specifický záměr a s ním související činnost. 9

10 Autorka se v práci pokouší dokázat pravdivost hypotézy, že přestože se o startupech mluví převážně v souvislosti s projekty technologickými a internetovými, má smysl se v této oblasti vzdělávat a zapojovat se do některých možných programů a aktivit, protože mnoho poznatků ze startupové oblasti lze aplikovat i na prostředí kultury, nebo alespoň na projekty, které s kulturou nebo kreativními průmysly souvisí a rozšiřují tak například kulturní povědomí lidí nebo poskytují umělcům moderní podpůrné nástroje. Pro osoby pohybující se v oblasti kultury, ať už pro manažery nebo umělce samotné, je podnikání významnou možností uplatnění na trhu práce a odpoutání se od závislosti na veřejných zdrojích, proto je vhodné o podnikatelských příležitostech v této souvislosti uvažovat. Výzkum vedoucí k popsání všech souvislostí a k orientaci ve startupovém prostředí byl veden od stolu, studiem literatury a internetových pramenů. Druhý zmíněný zdroj však převládal, což souvisí s aktuální popularitou tématu a také s již zmíněnou skutečností, že nejčastěji startupy souvisí s technologickými inovacemi, vývojem mobilních aplikací a podobně, a proto se o tématu nejvíce mluví tam, kde se zainteresované osoby nejvíce pohybují a kde hledají informace na internetu. Tam je také zaručena nejvyšší aktuálnost, což si takto moderní a rychle se vyvíjející téma žádá. Co se týče případových studií, sbírala autorka informace částečně přímo od autorů startupů, částečně z internetových stránek projektů a také z článků na dané téma napsaných jinými osobami. Konkrétní případy pro popsání byly vybrány na základě uvážení autorky, a to jako zástupci projektů, které s kulturou úzce souvisí, ale realizují se prostřednictvím technologií a médií. SledujDivadlo převádí živé umění do virtuální podoby dostupné pro každého odkudkoliv, a napomáhá tak jednak divákům, kteří by daná představení jinak možná nikdy nezhlédli, ale také samotným divadlům, která tímto způsobem vejdou v povědomí i ve vzdálenějších lokalitách. Videoflot pak představuje nástroj pro kreativní umělce, kteří se prostřednictvím této služby mohou spojit s potenciálními zákazníky zájemci o natočení videa, ať už jde o spot propagační či například videoklip k písni. Kromě toho mohou i mezi sebou navzájem hledat nové kolegy do svých tvůrčích týmů. 10

11 1. Pojem STARTUP Definice startupu není příliš snadno uchopitelná, liší se v pojetí jednotlivých autorů. Kromě výkladů osobností z oboru je možné dohledat různá vysvětlení na mnoha webových stránkách či blozích, které se oblasti věnují. Vzhledem k tomu, že jde o téma značně moderní a mladé, významným a nejobsáhlejším zdrojem informací je právě internet, a to jak oficiální seriózní weby, tak stránky nadšenecké, včetně diskuzí, rozvíjených pod publikovanými články. Protože neexistuje jediná všeobecně platná definice, je vždy nutné se k některé dostupné přiklonit, popřípadě si z několika nabízených abstrahovat jednotlivé prvky. Nezpochybnitelným aspektem významu pojmu je začátek. Za startup ale nelze označit jakoukoliv novou firmu či projekt. Různé definice vyzdvihují různé rysy a jednotlivé začínající podniky tak dle nich buď mohou, nebo nemohou být označeny jako startupy. Následující kapitoly přiblíží možná vysvětlení pojmu z hlediska stěžejních rysů. 1.1 Nejistota Eric Ries, zkušený americký podnikatel a autor úspěšné knihy The Lean Startup publikované v roce 2011, ve své definici vyzdvihuje přítomnost extrémní nejistoty toho, co se stane. an organization dedicated to creating something new under conditions of extreme uncertainty. This is just as true for one person in a garage as it is in a group of seasoned professionals in a Fortune 500 board room. What they all have in common is a mission to penetrate the fog of uncertainty to discover a successful path to a sustainable business. 2 (Ries, 2011, str. 2) 1.2 Svoboda Jakub Mach, tvůrce startupu ZoomSphere (oblast analytiky sociálních sítí) vidí startup hlavně jako svobodu. Svobodu konání, svobodu nemít stanovené hranice, svobodu zkoušet něco nového a mít vlastní cíle. Potom je tedy startupem 2 Riesova definice říká, že startup je organizace, která má vytvořit něco nového v podmínkách extrémní nejistoty. Platí to pro jednoho člověka v garáži, stejně jako skupinu ostřílených profesionálů v kanceláři Fortune 500. Co mají společného je poslání proniknout mlhou nejistoty a objevit úspěšnou cestu k udržitelnému podnikání. (překlad autorky práce) 11

12 jednoduše každá nová firma, ve které takové svobody existují, a to společně s odhodláním něco zásadního změnit. (Mach, 2013) 1.3 Nápad projekt startup Vzhledem k populárnosti pojmu a k tomu, že je dnes jako startup označováno mnoho různých počinů, formuloval svoji definici i český podnikatel John Vaňhara, který se tak snažil vymezit jasné hranice významu. Popisuje vývoj, který má tři kroky: nápad, projekt, startup. Nápad podle Vaňhary ještě nemá přílišnou hodnotu, jakkoliv je dobrý a propracovaný. Získává ji až ve chvíli realizace, kdy se z nápadu stává projekt. Vznikají první výstupy, pracuje se například na webových stránkách, je formován tým. Nakonec už se dá mluvit o startupu, a to tehdy, kdy lze pozorovat růst (počtu zákazníků, příjmů, ) a existuje jasná podoba business modelu (s tím, že je možné ho časem pozměnit). Vaňhara také zmiňuje kritérium toho, že u skutečného startupu nemůže jít dlouhodobě o pouhou one man show, ale je třeba nějakého společníka či zaměstnance, právě pro zabezpečování zmiňovaného růstu. (Vaňhara, 2011) 1.4 Růst a škálovatelnost Anglický programátor a podnikatel Paul Graham se ve své definici startupu zaměřuje na růst a škálovatelnost 3. A startup is a company designed to grow fast. Being newly founded does not in itself make a company a startup. Nor is it necessary for a startup to work on technology, or take venture funding, or have some sort of "exit." The only essential thing is growth. Everything else we associate with startups follows from growth. 4 (Graham, 2012) 3 Škálovatelnost znamená schopnost flexibilního růstu a rozšíření působnosti. Tedy například otevření nové koncertní haly není škálovatelným počinem, naopak nová internetová služba či mobilní aplikace ano. Škálovatelný startup umí bez problému reagovat na změny poptávky a výrazně rozšiřovat své zacílení. 4 Grahamova definice říká, že startup je firma určená k rychlému růstu. To, že je nově založená, neznamená samo o sobě, že je firma startupem. Pro startup ani není důležité pracovat s technologií, mít tzv. rizikového investora nebo představu nějakého konečného řešení (jako je např. možnost podnik následně prodat). Jediná podstatná věc je růst. Všechno ostatní, co se startupy spojujeme, vychází z růstu. (překlad autorky práce) 12

13 2. Startup v oblasti kultury Vždy, když má být určeno, zda něco je či není startupem, je nutné nejdříve stanovit, dle které z definic (nebo jejich kombinace) je situace posuzována. Pokud je uvažováno na základě výše uvedených definic, lze dojít k několika závěrům, zda je možné pojem startup implementovat do oblasti kultury a jestli v souvislosti přímo s uměním živým nebo pouze s projekty souvisejícími. Jestliže je brána v úvahu definice Erica Riese, který hovoří o nejistotě a inovativní myšlence, může být kulturní projekt jako startup vnímán. U tohoto pojetí lze navíc jako u jednoho z mála uvažovat přímo o oblasti živého umění. Pokud je například otevřeno nové kulturní centrum či divadlo, které bude nabízet něco dosud nevídaného a neozkoušeného, ať už ve smyslu samotných kulturních výstupů nebo organizačního pojetí, mohlo by se hovořit o startupu. U druhé definice je pak možné rozhodnout také podobně snadno Jakub Mach vyzdvihuje svobodu, což také kulturnímu prostředí odpovídá. Vaňharovo pojetí upozorňuje na potenciál růstu. Zde je v jistém smyslu stále možné o kulturní oblasti uvažovat, ovšem o mnoho výrazněji už spíše v jejím zprostředkovaném podání. Je tedy možné hovořit o internetových projektech a různých aplikacích, jako mohou být například dnes velmi populární hudební aplikace umožňující poslech hudby bez nutnosti jejího stahování do osobního počítače (např. dnes rychle se rozvíjející startup s názvem Spotify). Do této kategorie lze zařadit i projekt SledujDivadlo, popsaný v případové studii v kapitole 8.1. Paul Graham kromě aspektu růstu zařadil do definice další pojem, škálovatelnost. Zde už lze opravdu hovořit pouze o počinech mimo živou oblast umění, a tedy webové služby, aplikace, nástroje, apod. Jako příklad lze uvést obě případové studie popsané v této práci, které podmínku škálovatelnosti bezpochyby splňují, protože u nich neexistují žádné zásadní překážky v šíření jejich zacílení (za hranice státu, Evropy). Na základě shrnutí významů pojmu startup a aplikování definic na projekty z oblasti kultury lze považovat část hypotézy za ověřenou některé kulturní projekty je možné pokládat za startupy. 13

14 3. Zdroje inspirace a informací Začínající podnikatelé potřebují dostatečný teoretický základ, proto bude v následujících podkapitolách představeno několik základních zdrojů informací a inspirace, které mohou využít. 3.1 Inspirace V oblasti startupů se lze řídit jak vlastní intuicí, tak jistými metodami. Při zkoumání konkrétních případů lze vidět, že někteří lidé musí důsledně studovat a aplikovat postupy, aby svůj nápad uskutečnili, zatímco jiní vytvoří naprosto fungující a úspěšné podnikání, aniž by znali jakoukoliv teorii. Nedá se proto jednoznačně popsat nejvhodnější způsob vedení a udržení startupu, ale i přes to jsou dostupné zdroje informací velmi užitečné. Ne vždy je totiž nutné naučit se a dodržovat postup. Často může pomoci i inspirace zvenčí, nový pohled na věc, dostatečné povědomí o prostředí či studium dostupných materiálů o jednotlivých již existujících podnicích a produktech. Takto například funguje kniha Startup za pakatel amerického podnikatele, cestovatele a spisovatele Chrise Guillebeaua, pro kterého bylo hlavním zdrojem pro toto dílo poznání a rozebrání celých patnácti set malých podniků (či podnikajících jednotlivců), které se úspěšně dostaly ze svého nulového počátečního stavu k velkým úspěchům a ziskům. Setkával se s lidmi, kteří založili podnik bez finančního kapitálu a uskutečnili tak své nápady či často vytvořili podnikání ze svých koníčků. Mnozí z nich to provedli takřka náhodou a až později zjistili, že jejich produkt opravdu nabízí hodnotu, za kterou budou lidé ochotni platit. Typickým příkladem z uvedené knihy je pár, který měl velkou vášeň pro cestování. Nevyhovovala jim ale žádná dostupná mapa a pro své potřeby si díky svým dovednostem (pracovali jako designéři) vytvořili svoji vlastní. Nebylo však možné nechat si vytisknout jen jeden kus, proto museli objednat padesát výtisků, a to udělali, protože o svoje dílo opravdu stáli. Následná potřeba zbavit se přebytečných map je donutila zkusit je prodat, a sami byli potom překvapeni, jaký byl o ně zájem. Podnik byl najednou založen prakticky náhodou a bez jakéhokoliv plánování se stal velmi úspěšným. (Guillebeau, 2012, str ) 14

15 Guillebeauově knize lze vytknout, že vykresluje situaci zakládání podniku až příliš idealisticky, a že by dle ní mohl uspět opravdu každý, kdo má jen trochu slibný nápad. Ačkoliv se autor a vydavatelé snažili předem reagovat na možné připomínky o neaplikovatelnosti na české prostředí připojením doslovu českého podnikatele, stále je třeba brát knihu zejména jako inspiraci, než jako zaručený návod na úspěch. Inspirativně zaměřených knih se v posledních několika letech objevilo více. Jde především o nabádání k uvědomění si vlastní síly a možnosti začít na něčem pracovat, nikoliv o odborné definice a návody. Zmínit lze například kratší publikaci Setha Godina Kopni do té bedny (Jak uvést do života projekty ze šuplíku), která podává velmi stručná a čtivá doporučení pro ty, kteří stále nesebrali odvahu pro první krok k podnikání. V případě plánování podnikání v jakémkoliv odvětví je na místě podobnou literaturu pročítat, cenným zdrojem informací a inspirace jsou i případy již existujících startupů a zkušenosti ostatních podnikatelů. Na téma nových projektů a trendů, ať už z oblasti technologií, kreativních průmyslů či jiných, je nejvýznamnějším pramenem internet, jako zdroj vysoce flexibilní a aktuální. Inspiraci lze hledat na blozích jednotlivců, kteří se na daná témata zaměřují z vlastního zájmu, či na webových stránkách s programově řazenými články stálých redaktorů. Největší množství dohledatelných informací se týká startupů z oblasti internetu a informačních technologií. To však neznamená, že takové poznatky nemohou být užitečné i pro zástupce oborů jiných. Například způsob týmové spolupráce či hledání cílové skupiny a následná komunikace se zákazníkem mohou být společnými tématy pro startupy z různých odvětví. 3.2 Networking Velmi důležitým nástrojem v cestě za úspěchem v jakémkoliv odvětví je networking 5. Pomocí navazování neformálních vztahů lze mnohdy dosáhnout o mnoho více než izolovaně, což lze sledovat ve všech oblastech života, a nemusí jít nutně o výhody v podobě protekce. Díky kvalitní síti kontaktů je možné získat nejen 5 Networking znamená nalézání a propojování kontaktů a vytváření sítě vztahů mezi lidmi 15

16 klienty, ale také dodavatele nebo nové kolegy, proto je dobré být za všech okolností připraven reagovat na každou výzvu či nabídku. Seznamovat se dá na firemních večírcích, společenských událostech, v coworkingových 6 centrech, na sociálních sítích nebo v různých klubech či komunitách, a toto vzájemné propojování může přinést pouze výhody. (vkancelari.cz, 2014) Zajímavým projektem v našem prostředí je webová stránka StartMe, startupová seznamka. Ta nabízí možnost pro jedince, kteří mají nápad nebo alespoň definovanou oblast zájmu a hledají někoho, kdo by na startupu pracoval s nimi. Mohou tak najít vhodné osoby pro rozšíření svého týmu, ale také pouze proniknout do prostředí a případnou spolupráci využít až v budoucnu. StartMe je zatím v rané fázi své existence a teprve začíná plnit svou funkci jako místo pro nalezení spoluzakladatelů startupů (či dalších členů již existujících týmů). Zakladatelem je vývojář Pavel Šimeček, který na webových stránkách zveřejnil, že má v plánu do budoucna nabízet kromě spojování lidí i širší obsah pro startupovou komunitu (což dělá i prostřednictvím svého blogu CzechStarter). Nápad na založení StartMe vzešel z průzkumu mezi návštěvníky akcí Startup Clubu v Brně (o něm více v kapitole 5). Tím bylo odhaleno, že 43 % návštěvníků už na nějakém startupu pracuje, 48 % by s něčím takovým rádo začalo a 9 % má důvod k navštěvování akcí jiný (pravděpodobně se o oblast pouze aktivně zajímá). Většina dotazovaných, kteří už nějaký projekt uskutečňovali, měla v plánu svůj tým rozšířit. Z těch, kteří ještě na ničem aktivně pracovat nezačali, byla část jednotlivců hledajících kolegy a část malých týmů, které je třeba doplnit. Když se Pavel Šimeček snažil zjistit, jak dosud lidé spolupracovníky hledali, přišel na to, že hlavními zdroji jsou staré známosti, přátelé nebo kolegové v rámci školy či zaměstnání. Zajímavé je, že velmi málo používané jsou sítě jako LinkedIn 7 nebo různé networkingové aktivity. Šimeček uvádí, že Češi samotnému networkingu zatím příliš nepřišli na chuť. (Šimeček, 2013) Na stránce StartMe je v tuto chvíli registrováno 38 lidí a je otázkou, jak se bude vyvíjet dál. Dá se v ní ale tušit jistý potenciál. Ne každý má odvahu nebo čas 6 Coworking znamená spolupráci, v tomto významu sdílený pracovní prostor pro nezávislé profesionály. První společná kancelář, kde lidé nezávisle na sobě vykonávali svoji práci, byla otevřena v roce 2005 v San Franciscu. (wikipedia.org, 2014) 7 LinkedIn je sociální síť zaměřená na profesní vztahy. Ve svých osobních profilech zde lidé uvádějí profesi, oblast zájmu, ale i vzdělání, schopnosti a dovednosti. 16

17 vyrazit rovnou na nějakou akci a sbírat kontakty, proto se takovéto prvotní zorientování a propojení pro některé velmi hodí. Prostřednictvím startupové sociální sítě lze nejen přímo nalézat nové kolegy, ale také získávat do budoucna přehled o lidech s podobným zaměřením a jejich aktivitách. 3.3 Informace Každý, kdo si klade za cíl vstoupit na trh s něčím novým a uspět, potřebuje aktivně sbírat informace. To lze činit navštěvováním akcí, kde dochází k osobním setkáním, a tedy zároveň k networkingu, což je ve startupovém prostředí spojení velmi žádoucí. Stejně tak je pro startupy typické široké informační zázemí v podobě internetu. Příklady z obou oblastí jsou k dispozici v následujících podkapitolách Konference Známým formátem akce, která nabízí sdílení informací, navazování kontaktů a obohacení vědomostmi, je konference 8. Protože nejvíce oceňovaným aspektem konferencí bývá navazování kontaktů a sdílení zkušeností a informací v neformální rovině, vyvinula se z klasické konference tzv. nekonference (z angl. unconference), volnější forma tohoto druhu události. Zde je typické neformální prostředí a mnohdy se sami účastníci podílí na obsahu setkání, a to dvěma možnými způsoby. Mohou navrhnout téma, o kterém by chtěli sami uskutečnit přednášku a za určitých podmínek se stát přednášejícími, nebo takové ambice nemají a účastní se jako posluchači. Princip nekonference vychází z metody Open Space Technology, kterou formuloval Harrison Owen v osmdesátých letech dvacátého století. Z té pochází také pravidlo the law of two feet neboli zákon dvou nohou, které říká, že kdykoliv má někdo z účastníků pocit, že mu daná prezentace nic nepřináší, může bez obav vstát a odejít jde zde tedy jednoduše o doporučení, že není čas ztrácet čas. (Wikipedia, the Free Encyklopedia, 2014) 8 Jde organizované setkání osob společného oboru či zájmu, kde je možné vyslechnout si připravené prezentace a diskutovat na daná témata. 17

18 Náplň nekonference vzniká až na místě, případně se postupně formuje určitou dobu před akcí. Typickým znakem je bezplatná účast, což napovídá, že organizace takových setkání bývá závislá na sponzorské spolupráci Barcamp Barcamp je mezinárodní projekt představující síť typických nekonferencí nejčastěji zaměřených na oblast informačních technologií, podnikání, designu a další. Pořádat takovou akci může pod hlavičkou Barcampu kdokoliv, za předpokladu, že splní základní podmínky otevřenou možnost participace a vstup zdarma. (Barcamp Brno, 2014) Jde o nekonferenci, jejíž obsah je tvořen přímo účastníky, kteří se zde sami mohou stát přednášejícími, rozpoutat diskuzi apod. K tomu stačí podat předem návrh na přednášku a uspět v hlasování, které probíhá ještě před samotným Barcampem prostřednictvím internetu. Akce se může vázat k libovolnému tématu. Kromě původního zaměření na technologie či podnikání se tak už konal například Barcamp knihovnický (Praha) či pivní (Rosice u Brna) Symposium Symposium je brněnská konference pro studenty a mladé podnikatele pořádaná studentskou organizací AIESEC Brno 9. Jde o dvoudenní setkání, během něhož se uskutečňují přednášky profesionálů z různých oborů podnikání. Má poskytovat mladým lidem, kteří se odhodlávají k rozpohybování vlastního podniku, potřebná doporučení a know-how. Dosud proběhly tři ročníky, přičemž první proběhl v roce 2011 a účastnilo se ho asi čtyřicet studentů, tedy zhruba třetina účasti ročníku třetího. (Symposium, 2013) Velmi důležitým aspektem této akce je kromě přednášek příležitost k networkingu navazování nových kontaktů, které jsou pro budoucí nebo začínající podnikatele stěžejní. Symposium je tak místem, kde se mohou potkat lidé s podobným zájmem, směřováním. 9 Pobočka mezinárodní studentské organizace pořádající projekty či stáže aktivizující mladé lidi k činnostem vedoucím k multikulturnímu porozumění a vzdělávání. 18

19 Přednášky se konají tradičně na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, zmíněný networking se ve večerních hodinách odehrává v méně formálním prostředí, např. ve vybrané kavárně Internet Kromě zmíněných konferencí, kde probíhá sdělování informací formou osobního setkání, je velmi důležitým a neustále se rozšiřujícím zdrojem internet. Díky existenci webových stránek zaměřených na startupovou problematiku se může veřejnost dozvědět o reálných zkušenostech podnikatelů, čerpat z rad lidí zainteresovaných v dané problematice či vyhledávat přínosné akce a mít přehled o novinkách. Níže jsou uvedeny z pohledu autorky práce nejzásadnější české internetové stránky a magazíny, které nabízí s ohledem na téma startupů užitečný obsah, a při zkoumání prostředí je u nich vhodné začít. Využít lze však i nespočet osobních blogů, jejichž autoři průběžně zveřejňují vlastní postřehy či zkušenosti, například již zmínění Pavel Šimeček nebo John Vaňhara a mnoho dalších českých i zahraničních autorů Lupa (www.lupa.cz) Jde o internetový magazín, který spolu s několika dalšími (Měšec, Vitalia, aj.) patří pod společnost Internet Info, s. r. o. Vznikl v roce 1998 jako zápisník jeho zakladatele. Články se zaměřují na oblast internetových trendů, dále je možno nalézt zajímavosti na téma nových technologií a informace o startupové scéně, a to zejména tuzemské. Nové příspěvky se objevují každý den a jsou psány srozumitelným a nikoliv striktně formálním tónem. 19

20 Ty internety (www.tyinternety.cz) Název serveru je inspirován dnes již památnou větou Já bych všechny ty počítače a internety zakázala., která byla údajně vyřčena jistou důchodkyní během ankety deníku Metro v roce Přestože nikdy nebylo prokázáno, zda k této situaci skutečně došlo, věta se zapsala do českého internetového povědomí a bývá často citována v různých situacích jako výraz rázného vyřešení problému. (Fišer, 2009) Jde o stránky podobného charakteru jako je Lupa, přičemž Ty internety se zabývají třemi hlavními oblastmi, a sice startupy, sociálními sítěmi a internetem obecně CzechCrunch (www.czechcrunch.cz) Dalším podobným internetovým magazínem je CzechCrunch. Zaměřuje se na startupy a technologie z domácí i zahraniční scény. Upozorňuje na novinky a zásadní události, např. významné kroky v rámci vývoje konkrétních startupů Mám nápad (www.mamnapad.cz) Mám nápad je magazín o kreativitě a inovacích, který přináší články z oblasti startupů, inovativního podnikání, marketingu a umění. Naší vizí je pomáhat jednotlivcům, skupinám i organizacím úspěšně uskutečňovat své nápady a inovační projekty a podporovat tvořivé myšlení ve společnosti. Věříme, že díky kreativnímu myšlení a inovacím můžeme společně vybudovat lepší svět. (Mámnápad.cz, 2014) Startup Help (www.startuphelp.cz) StartupHelp je web založený Romanem Střelým, který se jeho prostřednictvím snaží podpořit začínající podnikatele a mladé lidi v cestě za úspěšným startupem. Zvolil při tom strategii zveřejňování vlastních zkušeností se svými dvěma startupy (SportCentral a GMTHelper), ale vybízí ke stejnému zapojení i ostatní. Zastává názor, že i neúspěchy je dobré ventilovat, protože mohou fungovat jako příklad pro ostatní. Smyslem projektu je ukázat lidem (často studentům VŠ) na velmi konkrétních a osobních příkladech, jak se dá dělat startup. 20

21 A to včetně chyb, které jsme dělali, a včetně interních materiálů (např. jakou prezentaci jsme ukázali investorovi). (Střelý, 2013) Na projektu Startup Help působí velmi dobře, jak zakladatel komunikuje se svými čtenáři vždy odpovídá na dotazy v diskuzních vláknech a jeho sdělení se nesou v příjemném duchu. V příspěvcích o vlastních startupech uvádí i přesná čísla, čímž dokazuje odhodlání a ochotu začátečníky podpořit a podat jim co nejlepší informace. Z uvedených příkladů lze vyvodit, že začínající podnikatelé mají k dispozici mnoho různých zdrojů inspirace a informací, a je pak otázkou osobních preferencí, které se rozhodnou využívat. 21

22 4. Startupové komunity, soutěže a akcelerátory Přestože někteří zakladatelé startupů pracují raději izolovaně a snaží se sami nějakou cestou prosadit ve velmi konkurenčním prostředí mezi ostatními novými firmami (což se jim často daří, i když například v oblasti internetových startupů to může být z důvodu jejich množství dosti obtížné), jiní volí odlišný způsob jak se zviditelnit či připravit. Využívají startupové akcelerátory 10, inkubátory 11, komunity, nejrůznější akce a programy. Nabízí se jim možnost zapojit se do klubů a spolků, kde si mohou vyměňovat názory a zkušenosti, prezentovat před publikem a experty své podnikatelské záměry, získávat zpětnou vazbu a dodávat si potřebnou odvahu v prostředí s jistým zázemím. Ti, kterým tento způsob vyhovuje, mohou využívat různých přednášek a workshopů. Zakladatelé českých startupů mají možnost se účastnit soutěží a programů v České republice, ale i v zahraničí - mezinárodní propojení je právě v oblasti startupů na místě, jelikož jak již bylo zmíněno v kapitole 1, jedna z možných definic pojmu říká, že startup by měl mít globální ambice. Stejně tak na události konající se v Česku se sjíždí týmy z dalších, nejen sousedních, zemí. V následujících podkapitolách je uveden přehled několika vybraných možností, kterých mohou čeští podnikatelé (či budoucí podnikatelé) využít. 4.1 Startupové komunity Důležitou součástí startupové scény jsou komunity. Ať už jsou neformálního či formálního charakteru, mají většinou sloužit jako instituce, které spojují lidi s podobnými cíli a nabízí jim příležitost k vzájemnému obohacování a podpoře, ale i vyslechnutí přednášek či absolvování organizovaných workshopů a setkání se zkušenými osobnostmi. Tato práce nemá za cíl mapovat veškeré takové aktivity, proto autorka níže zmiňuje pouze reprezentativně známou pražskou organizaci Node5 a v kapitole 5 se dále zvlášť věnuje startupovému prostředí v Brně. 10 Akcelerátor znamená časově ohraničený program, během kterého startupové týmy pracují intenzivně na rozvoji svého podniku, přičemž využívají různé podpory a účastní se např. workshopů. 11 Startupový inkubátor je prostředí (budova či zóna), vytvářející zázemí pro začínající firmy, které mohou využívat zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru. (TC Hradec Králové, 2011) 22

23 Node5 je pražský coworkingový prostor určený zejména pro startupy z oblasti technologií, programování, grafiky a dalších. Je zde možné nalézt podporu nových kolegů, mentorů, diskutovat své plány. Nabízí se i možnost pronajmutí prostor pro pořádání vlastních akcí. Nejde přitom jen o materiální zázemí, ale zejména o vzájemné setkávání, inspiraci a vzdělávání. Our mission is to help startups to finish their products properly smarter and faster because we are all in the same boat. Your success is our success and we are all working as a team. We urge you to work and we help you to get the best out of you. In addition, you share the space with like-minded people. What is more than exchanging feedback and sharing ideas while having coffee after lunch. 12 (Node5, 2013) V Node5 sídlí například provozovatelé hudebních webových stránek Bandzone.cz, které sdružují amatérské i profesionální interprety a jejich fanoušky a zároveň slouží producentům a dalším, kteří v hudebním průmyslu podnikají. Pokud se na startupové komunity nahlíží z pohledu projektu spjatého s kulturou, lze narazit na pochybnost, zda má zde taková komunita co nabídnout. V základu lze ale konstatovat, že co se týče přednášek, seminářů a workshopů, vždy je možné nalézt takové, které mají v rámci aplikovatelnosti informací jistý přesah. Například pokud chce někdo podnikat v organizování originálních společenských událostí, bude pro něj užitečná i dobře strukturovaná přednáška o zásadách tvorby webových stránek, protože právě je bude možná chtít v budoucnu využívat ke svojí propagaci, a pravděpodobně bude chtít, aby zákazníky co nejvíce zaujaly. 4.2 Soutěže a akce Startupové soutěže nelákají účastníky jen možnou výhrou, ale především možností naučit se prodat svoji myšlenku a setkat se s dalšími týmy i experty z oboru. Jde převážně o akce mezinárodní, probíhající zejména ve velkých městech. Zde je k dispozici opět výběr některých z nich. 12 O Node5 je na jejich webových stránkách uvedeno: Naší misí je pomáhat startupům dokončit řádně vývoj produktů chytřeji a rychleji protože jsme všichni na jedné lodi. Vás úspěch je náš úspěch a pracujeme jako tým. My vás urgujeme k práci a pomáháme vám dostat ze sebe to nejlepší. Navíc s námi sdílíte prostor plný podobně smýšlejících lidí. Co je více než zpětná vazba a sdílení myšlenek při kávě po obědě? (překlad autorky práce) 23

24 4.2.1 Startup Rally Jednou ze známých soutěží je Startup Rally, pořádané londýnskou agenturou Leto. Propojuje startupové komunity několika měst a dává jim možnost výměny zkušeností a informací. Zakladatelé startupů se tu mohou obracet na přední představitele podnikatelské scény, ale také se dostanou do kontaktu s investory a zažijí během devatenácti dní mnoho událostí. Zapojeno je devět měst, a to Londýn, Amsterdam, Hamburk, Berlín, Praha, Vídeň, Mnichov, Curych a Paříž. Startup Rally zahrnuje soutěže takzvaných elevator pitch 13 a příležitosti pro networking. Pojem elevator pitch znamená velmi krátké, výmluvné a stručné představení podnikatelského nápadu. Takové prezentace probíhají ve všech zapojených městech a startupy se jich mohou účastnit jak v jednom z nich, tak postupně ve všech. (LetoLab Ltd., 2013) Jak bylo zmíněno například na jedné z přednášek v rámci konference Symposium (2013) 14, ve startupovém prostředí se má za to, že každý by měl mít neustále připraveno pár vět o svém projektu. To proto, že vždy a všude je možnost, že zakladatel potká někoho, kdo by mu mohl v jeho cestě nějakým způsobem pomoci, podpořit ho. A na tyto chvíle by měl být neustále připraven. Stejná strategie existuje i pro networking, kdy by měl každý, kdo se v takovém prostředí pohybuje, být schopen stručně a hlavně zajímavě představit sám sebe. Doporučuje se zahrnout základní informace (jako jméno, původ, okruh zájmů), ale kromě toho také připojit něco velmi specifického, podle čeho si budou ostatní představovaného člověka pamatovat Startup Sauna Startup Sauna je nezisková organizace, jejímž domovským městem je Espoo ve Finsku, kde provozuje i coworkingové centrum. Spadá pod ni několik aktivit, a to pětitýdenní Startup Sauna akcelerátor, jedna z nejvýznamnějších evropských startupových konferencí s názvem Slush a stážový program Startup Life, který 13 Pojem vychází z anglického spojení, kde elevator znamená výtah tedy je třeba dokázat představit projekt několika větami, tak, aby bylo možné ho popsat nezainteresované osobě i při náhodné cestě výtahem. Pitch znamená představení, vysvětlení, prezentování, a tento pojem je dnes již běžně používán v oblasti startupů i jinde. 14 Autorka práce se Symposia zúčastnila v listopadu

25 zapojuje nadané studenty do nejlepších světových startupů. Kromě toho se ve více než dvaceti městech severských států, východní Evropy a Ruska konají lokální jednodenní akce, kde mohou startupové týmy získat zpětnou vazbu i kontakty. Startupy, které úspěšně absolvují Startup Sauna akcelerátor, se mohou zúčastnit výletu do Silicon Valley (což bývá zakladatelům startupů zejména z oblasti hardware, software a technologií celkově velmi doporučováno pro možnost setkání se s rozvinutější a velmi živou startupovou scénou, investory apod.). (Startup Sauna, 2014) Startup Awards.SK Startup Awards.SK je největší startupová akce na Slovensku. Koná se každý rok a je zaměřena na podniky používající technologie. Jde opět o prezentování nápadu, vytváření kontaktů, sbírání informací. V soutěži lze vyhrát účast na velkých celosvětových událostech či různé výlety na nejživější startupová místa. V tomto programu existuje rozdělení na kategorie, a to věda, umění a design, digitální svět, společnost. Podmínky pro účast jsou počáteční stádium, škálovatelnost, vysoká přidaná hodnota a předpoklad pro široký dosah. (StartupAwards.SK, 2014) Startup Summit Další startupovou akcí a zároveň soutěží je Startup Summit probíhající v Praze. Duchem tohoto setkání je propojení československé komunity se západem a jeho inovativním myšlením. Náplní jsou opět přednášky zajímavých hostů, networking a možnost vyhrát mimo jiné dvouměsíční pobyt v RocketSpace v San Francisku nebo San José, což jsou místa poskytující příznivé podmínky pro začínající podniky nejsou zde izolovány a mohou se rozvíjet mezi podobně zaměřenými subjekty. (Startup Summit, 2014) Podnikavá hlava Podnikavá hlava je akce pořádaná Univerzitou Palackého v Olomouci. Jde o soutěž podnikatelských záměrů, které zatím nebyly realizovány nebo jejich uskutečňování neprobíhá déle než jeden rok. Příspěvek do soutěže vždy obsahuje přesný popis záměru, včetně částí o autorech, případných realizátorech, 25

26 marketingu, financích a podobně. Kromě hlavní ceny jsou v soutěži udělovány ještě dva další tituly, a to v kategorii Podnikatel v sukních a v kategorii středoškoláků. (Univerzita Palackého v Olomouci, 2014) Rozjezdy roku Projekt Rozjezdy roku má podporovat začínající podnikatele a je realizován společností T-mobile Czech Republic, a. s. v rámci její strategie společenské odpovědnosti. Jde o soutěž podnikatelských nápadů, která má ale i vzdělávací a inspirativní charakter. Autorka práce byla na soutěž a na její význam a kvalitu upozorněna Martinem Zavadilem, jehož startup SledujDivadlo popisuje v kapitole 8.1. V době vzniku této práce, v roce 2014, probíhá již čtvrtý ročník programu, přičemž pokaždé jsou vyhlášeni tři vítězové z každého regionu 15, kteří získávají ceny v podobě podpůrných nástrojů pro své podnikání, a dále postupují do celostátního kola, o jehož výsledcích už rozhodují hlasováním čtenáři webu soutěže. Regionální výsledky jsou vyhlašovány v rámci tzv. regionálních seminářů, které zprostředkovávají soutěžícím vzájemná setkání, užitečné informace, ale i zpětnou vazbu na jejich podnikatelské nápady ze strany odborníků. Těchto seminářů se kromě soutěžních týmů (nebo jednotlivců) mohou účastnit i ostatní zájemci. Do soutěže je možné se přihlásit i s projektem, který je zatím ve fázi nápadu, ten však v případě výhry musí být realizován. Pravidla také uvádí, že pokud se hlásí již podnikající subjekt, nesmí takové podnikání trvat déle než jeden rok. (T-Mobile Czech Republic, 2014) 4.3 Akcelerátory Startupové akcelerátory představují dlouhodobější programy, kterých se (většinou na základě výběru) účastní několik týmů již pracujících na konkrétních startupech. Díky poskytovanému zázemí a podpoře mají týmy možnost vypracovat se k fungujícímu podniku, který má své zákazníky a dostatek prostředků, např. díky investorům. 15 Podnikatel (či budoucí podnikatel) je vždy zařazen do regionu dle toho, kde má registrovanou svoji podnikatelskou činnost. 26

27 V České republice jsou již zavedené akcelerátory tři - pražské Startup Yard a Warya, a brněnský StarCube. Poslední z nich je dále popsán v kapitole 5.2 v souvislosti se startupovou komunitou Startup Club fungující pod Jihomoravským inovačním centrem. Informace o zbylých dvou akcelerátorech jsou k nalezení níže, čerpané z jejich internetových stránek, případně článků na jiných stránkách zabývajících se touto a podobnou tematikou Startup Yard Akcelerátor StartupYard se zaměřuje každý rok na určený okruh témat, aby mohly týmy během jeho trvání pracovat vedle podobně směřujících. Trvá tři měsíce a poskytuje hned několik výhod. Jednou z nich je prostor účastníci využívají speciálně poskytované kanceláře a ubytování zdarma v areálu zvaném TechSquare. Tím je jim zajištěno zázemí a možnost interakce. Kromě toho mají během první poloviny programu k dispozici zkušené mentory, kteří jsou nápomocni při úpravě byznys plánu a radí s důležitými kroky. Druhá polovina trvání je pak hlavně o získávání investorů a růstu. Během Startup Yardu je do postupů implementována metoda Lean (viz kapitola 6.1) díky které se týmy zaměří na správnou cílovou skupinu a problémy, které pak svými produkty řeší. (StartupYard, 2014) Wayra Šestiměsíční akcelerátor Wayra vznikl původně v Jižní Americe v roce 2011, odkud se rychle rozšířil do několika zemí (Španělsko, Velká Británie, Irsko, Německo, Česká republika). Wayra je program společnosti Telefónica Digital, jehož cílem je podporovat inovace a vyhledávat talenty v Latinské Americe a v Evropě v oblasti internetu a nových informačních a komunikačních technologií (ICT). Tento globální akcelerátor pomáhá podnikatelům v jejich rozvoji. Poskytuje jim potřebnou technologii, kvalifikované poradce, inspirativní pracovní prostředí a financování nezbytné pro rychlý růst. (Telefónica Czech Republic, a.s., 2013) Na rozdíl od StarCube nebo Startup Yardu nemá akcelerátor Wayra specifikovanou oblast, ze které by startupy měly přicházet. Otázkou je, jak moc na takové specifikaci záleží, protože ani u ostatních programů nemá charakter zcela striktního pravidla a jde pouze o primární zaměření. 27

28 Soutěží a programů podobných výše zmíněným je zejména v rámci světa mnoho a liší se obvykle hlavně svým rozsahem, mediální známostí či zaměřením. Proto bylo pro účely práce vybráno komunit, soutěží i akcelerátorů pouze několik, jako demonstrativní výčet možností, dostupných pro české startupy. Pro přehlednost je v Příloze A umístěna tabulka všech užitečných webových stránek, akcí a soutěží zmíněných v této práci. 28

29 5. Startupové prostředí v Brně Pro potřeby této práce byly k podrobnějšímu popsání vybrány některé aktivity Jihomoravského inovačního centra (dále jen JIC), sdružení právnických osob zabývajícího se inovativními firmami. Pro začínající firmy nebo projekty v počáteční fázi nápadu provozuje JIC takzvaný startup program, v jehož rámci probíhají přednášky a setkání označované jako Startup Club. Kromě toho pořádá JIC již od roku 2010 startupový akcelerátor, jehož současný název zní StarCube. Tyto aktivity pomáhají vytvářet komunitu brněnských startupů, ale i lidí, kteří se o danou problematiku pouze aktivně zajímají. Podněcují komunikaci a kooperaci mezi jednotlivými autory projektů, ale i mezi těmi, kteří se jen chtějí inspirovat, a nabízí mnoho možností dozvědět se užitečné informace a navazovat kontakty. Podporují rozvoj nových firem v rámci jižní Moravy i ostatní akce, se kterými tato komunita sdílí hodnoty a cíle. Následující popis aktivit vychází z informací dohledaných prostřednictvím webových stránek instituce, autorka práce měla také možnost konzultací se Zuzanou Šebestovou, projektovou manažerkou JIC. 5.1 Aktivity Startup Clubu Přednášky a akce Pod hlavičkou Startup Clubu jsou pořádány přednášky na témata z oblasti podnikání, marketingu, informačních technologií, přičemž se komukoliv otevírá možnost vždy před začátkem samotného programu vystoupit před publikum a prezentovat svůj nápad na startup. To skýtá příležitost vyslechnout si zpětnou vazbu od nezaujatých osob. Tento trénink je dobrý jak pro samotného prezentujícího (který tak může postupně nabývat jistoty a získávat objektivní náhled na svůj projekt), tak pro ostatní přítomné, kteří mohou spatřovat souvislosti se svými vlastními plány a popřípadě své aktivity později propojovat. Na jednotlivé přednášky, které se konají zpravidla dvakrát do měsíce v areálu Jihomoravského inovačního centra, je nutno učinit rezervaci místa, vstup je ale zdarma. Zájemců je vždy dostatek a kapacita bývá naplněna. Setkání probíhají v polo 29

30 formální atmosféře, v rámci přednášky mají návštěvníci možnost pokládat dotazy směrem k prezentujícímu. Vyslechnutí podobného vystoupení je přínosem pro každého, kdo je se startupovou tematikou jakýmkoliv způsobem spjat. Přednášky mohou být zaměřeny na obecně platné postupy či prvky z hlediska startupů a podnikání, ale také na konkrétní témata spojená s přednášejícím a jeho aktivitami (např. seznámení publika s procesy v určité firmě nebo oblasti). I v druhém případě představují nabyté poznatky a informace velmi cenný kapitál do budoucna, jelikož je možné je později aplikovat na vlastní činnosti a situace, a dle potřeby s nimi pracovat. Pro každý startup, a tedy i ten kulturní, může zapojení do startupové komunity znamenat mnoho výhod. Zejména zmíněné přednášky často posouvají hranice jednotlivcova myšlení a ten pak může realizovat své plány o něco snadněji Akcelerátor StarCube StarCube je tříměsíční startupový akcelerátor, na který je nutné se přihlásit a být z množství přihlášených vybrán. Od některých podobných se liší tím, že účast je zcela zdarma, na druhou stranu ale ani neposkytuje zapojeným týmům (či jednotlivcům) žádné finance. Akcelerátor nabízí workshopy a konzultace s odborníky a od roku 2013 má mezinárodní charakter a probíhá v angličtině. Než nabyl program současné podoby, prošel čtyřletým vývojem a událo se několik změn. V roce 2010 se akcelerátor uskutečnil poprvé, v délce dvanácti měsíců, pod názvem MIC Accelerator, a šlo o první událost tohoto druhu v Česku. Přihlášených osob bylo čtyřicet čtyři (rozdělených do týmů), vybráno k účasti dvacet dva, z toho dva týmy akcelerátor úspěšně dokončily. Ročník následující měl už zkrácenou dobu trvání na čtyři měsíce a účast dosahovala podobných čísel jako v roce prvním. V roce 2012 byl akcelerátor přejmenován na současný název StarCube a uskutečnil se dvakrát. Forma jarního běhu se již značně podobala současnému stavu. Z přibližně sto osmdesáti přihlášených se mohlo zúčastnit třicet osob v šestnácti týmech. Proběhl nejdříve seminář Bootcamp, potom po dobu tří měsíců workshopy, konzultace, intenzivní práce týmů. Čtrnáct z nich akcelerátor úspěšně dokončilo a na závěrečné StarCube Show byli vyhlášeni tři vítězné. 30

31 Rekordní počet přihlášek byl zaznamenán v druhém běhu roku 2012, na podzim, kdy z více než dvě stě přihlášených bylo vybráno třicet šest v jedenácti týmech. Poprvé se účastnili i cizinci, kvůli čemuž se organizátoři rozhodli pořádat StarCube v následujících letech v anglickém jazyce. Poslední dva roky vypadá průběh akcelerátoru následovně. Z přihlášených týmů a jednotlivců 16 může být pouze třicet vybráno na tzv. StarCube Jam, což je jednodenní workshop, na základě kterého je poté vyselektován konečný počet deseti až patnácti účastníků pro samotný akcelerátor. Ti poté prožijí čtyři dny intenzivního semináře s již zmíněným názvem Bootcamp, který nabízí jak aktivity informační a vzdělávací, tak prostor pro samostatnou práci. Hlavní náplní celých tří měsíců trvání akcelerátoru je intenzivní práce jednotlivých týmů, kterých je zpravidla deset až patnáct. Ta je náležitě podporována ze strany pořadatele, který všem účastníkům poskytuje pohodlný a moderně zařízený sdílený pracovní prostor, kde se mohou společně setkávat, ale i nerušeně pracovat. Během celého trvání programu týmy posouvají své startupy blíže k reálné podobě (či lepší podobě, pokud jejich podnikání skutečně existovalo již před absolvováním akcelerátoru). Každý týden potom nabízí jeden den určený pro konzultace a schůzky, a dva další dny, ve kterých se konají workshopy. Celý akcelerátor je zakončen StarCube Show. Jde o prezentace (již popsanou formou pitch) jednotlivých startupů a vyhlášení tří vítězných. Ještě dříve se však koná Trial StarCube Show, obdobné prezentace uskutečněné uprostřed celého programu, tak, aby účastníci ukázali před skupinou odporníků, jak se svou prací pokročili. JIC pořádá také předstupeň akcelerátoru StarCube, a to StarCube Lite, který trvá jen několik dní a je zaměřen na ověřování zájmu o zamýšlený produkt či službu. Účastníci samotného akcelerátoru tedy potom musí být schopni doložit, že tuto fázi již absolvovali, ať už v podobě StarCube Lite nebo jinou vlastní cestou. Ve druhém případě jsou povinni přiložit výsledky průzkumu k přihlášce, a to v jakékoliv relevantní podobě (rezervační formuláře, dotazníky, záznamy rozhovorů). Projekty 16 Pokud má jednotlivec zájem účastnit se akcelerátoru, musí se připojit k některému z týmů nebo přijmout někoho dalšího do týmu svého. 31

32 typu business to customers 17 musí mít dvacet potvrzených potenciálních zákazníků, u projektů typu business to business 18 stačí tři. Dle Zuzany Šebestové se StarCube ještě nikdy neúčastnil žádný startup spojený s oblastí kultury. Přitom si lze poměrně snadno takovou situaci představit, a to zejména u projektů postavených na podobném principu jako SledujDivadlo, startup popsaný v první případové studii této práce v kapitole 8.1, tedy těch, které pracují s kulturním obsahem, ovšem ve virtuální podobě. Takové projekty totiž vyžadují intenzivní práci na vývoji konečného produktu, kterou lze vykonávat ve sdíleném kancelářském prostoru. Navíc je zde velmi vhodné konzultovat zamýšlené plány s ostatními týmy nebo mentory, protože i kulturní projekty musí reagovat na potřeby potenciálních zákazníků a podmínky podnikatelského prostředí. Město Brno se vyznačuje rozvinutým kulturním prostředím, představujícím živnou půdu pro rozličné aktivity umělců či producentů. Jihomoravské inovační centrum tedy může poskytnout začínajícím podnikatelům z oblasti kultury a kreativních průmyslů potřebné zázemí. 17 Business to customers (zkratka B2C) znamená obchodní vztah mezi podnikem a zákazníkem. 18 Business to business (zkratka B2B) znamená obchodní vztah mezi dvěma podniky, tedy takový, který nesměřuje přímo k zákazníkům. 32

33 6. Metodika Pokud již existuje nápad a odhodlání k realizaci plánů, zbývá učinit rozhodující krok začít. To lze potom různými způsoby, od intuitivních postupů, metod pokus-omyl, přes využití služeb mentorů, účast v startupových komunitách a soutěžích, až po absolvování akcelerátorů. Při tom je možné řídit se znalostmi načerpanými z literatury, ze setkání se zajímavými osobnostmi a podobně, včetně formulovaných teorií, které mají tuto cestu usnadnit. 6.1 Eric Ries: Lean Startup V posledních letech se rozšířila metoda, která inspiruje začínající (nebo inovující) podnikatele po celém světě, a sice metoda Lean Startup, zpracovaná úspěšným americkým podnikatelem Ericem Riesem. Tu formuloval po podrobném studiu stovek startupů a popsal v knize The Lean Startup - How Today s Entrepreneurs Use Continuous Inovation to Create Radically Successful Businesses (Lean Startup Jak dnešní podnikatelé užívají průběžnou inovaci k vytvoření radikálně úspěšného podnikání, překlad autorky práce), vydané v roce Základní myšlenky Slovo lean je dnes používáno v širším měřítku, původně jde však o označení koncepce tzv. štíhlé výroby, která byla zformulována v prostředí japonského automobilového průmyslu ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století. Uvádí se ale, že prvním, který myšlenky štíhlé výroby uplatňoval v praxi, byl již Henry Ford. Ten sice vyráběl automobily velmi rychle a levně, avšak za cenu toho, že neposkytoval rozmanitou nabídku. To vyřešil až Toyota Production System dvojice Taiichi Ohn a Shigeo Shing v japonské Toyota Motor Company, kteří z Fordových metod vycházeli a obohatili je o inovativní změny. (Russel-Walling, 2007, str ) 33

34 Jedno z hesel metodiky Lean zní The Lean Startup isn't about being cheap but is about being less wasteful and still doing things that are big 19 (The Lean Startup, 2014) Podle samotného autora nejde jen o návod pro startupy, ale o myšlenkový směr, metodiku, která pomáhá přijít na to, co dělat a jak to dělat správně, a navíc bez ztráty času či plýtvání prostředky. Díky tomu lze poznatky z Lean Startupu aplikovat téměř na jakoukoliv oblast lidské práce i života obecně. The Lean Startup isn't just about how to create a more successful entrepreneurial business It's about what we can learn from those businesses to improve virtually everything we do. I imagine Lean Startup principles applied to government programs, to healthcare, and to solving the world's great problems. It's ultimately an answer to the question 'How can we learn more quickly what works, and discard what doesn't? 20 (O Reilly, 2011, str. 3) Problém a cílová skupina Ať už je startup v rukou jedné osoby, dvojice či početnějšího týmu, vždy je třeba k němu přistupovat racionálně. Častým problémem v začátcích podnikání bývá, že produkt či služba, považovaná za velmi atraktivní, cílovou skupinu vůbec nezaujme. S tím metodika Lean Startup pracuje. Dle ní je nutné podrobit nápad (nový produkt, službu, ) validaci 21 a až poté ho začít dále rozpracovávat. (Ries, 2011) Newyorskými špičkami ze startupových kruhů v čele s Trevorem Owensem (zakladatel workshopů Lean Startup Machine, které budou popsány v kapitole 6.2) byla vytvořena tabulka zvaná Validation Board (viz Příloha B), která umožňuje popsat problém, shromáždit existující předpoklady a nalézt životaschopné řešení problému a cílového zákazníka. Je k dispozici volně ke stažení na internetu, 19 Heslo říká, že Lean Startup není o tom být levný, ale o tom, méně plýtvat a přesto dělat velké věci. (překlad autorky práce) 20 Lean Startup není o tom, jak vytvořit úspěšnější podnikání. Je o tom, co se od takových úspěšných podniků můžeme naučit, abychom vylepšili vše, co děláme. Umím si představit aplikaci Lean principů do vlády, zdravotnictví, do řešení největších světových problémů. Je to prostě odpověď na otázku Jak se můžeme rychleji naučit, co funguje, a vyřadit, co ne? (překlad autorky práce) 21 Validace znamená ověření. V Lean metodice jsou ověřovány předpoklady existence určitého problému a potřeba jeho vyřešení v určité cílové skupině. 34

35 a přestože působí poměrně jednoduše, může být velmi užitečným nástrojem v prvních, a tedy významných momentech plánování nového podnikání. Její struktura je uspořádána a její vyplňování probíhá tak, jak je postup dle metody Lean popsán ve zbytku této kapitoly. Ve chvíli, kdy zakladatel startupu věnuje čas pozornému vypracování takového schématu, a využije k tomu nejlépe celý svůj tým, výrazně tím eliminuje časové i finanční ztráty, a kromě toho i nepřímo pracuje na budování společných cílů a hodnot. Členové týmu navíc získají pocit, že skutečně stojí u samotného zrodu podniku a že jejich rozhodování má určitou váhu a dopad. V jednotlivých krocích (jako například ověřování hypotéz reálně mezi potenciálními zákazníky) si pak sami ověří správnost či nesprávnost svých úsudků a mohou zodpovědně postupovat až ke konečnému produktu, o kterém tak budou přesně vědět, proč je nakonec právě takový, jaký je. Podobným (a nyní podobně rozšířeným) schématem a pomocným nástrojem pro začínající podnikatele je Business Model Canvas vyvinutý Alexandrem Osterwalderem. Stejně jako u Validation Board jde o jednu přehlednou stránku s poli pro vpisování, zde jde ale spíše o strategický nástroj s podrobnějším rozpracováním všech klíčových souvislostí, zatímco u Validation Board jde o samotnou podstatu zamýšleného podnikání co a pro koho se má dělat. Od momentu, kdy autor startupu začne přemýšlet o problému, který by chtěl svým novým produktem (či službou) vyřešit, čeká ho ještě množství práce. Například správná definice cílové skupiny vyžaduje velkou pozornost a uvažování. Je třeba vybrat skupinu, u které je nejvyšší pravděpodobnost existence daného problému nikdy není dobré říkat, že onen problém mají všichni. Stejně tak není dostačující definovat cílovou skupinu jako ty, jež mají zmiňovaný problém. Formulace musí být provedena tak, aby takové lidi bylo možné najít a oslovit. Tedy pro problém Chybí propracovaná internetová databáze alternativních divadel nebude správnou definicí Lidé, kteří postrádají propracovanou internetovou databázi alternativních divadel, ale například Mladí moderní vzdělaní lidé navštěvující divadlo alespoň x-krát do roka, protože takové osoby je již možno nějakým způsobem vyhledat a navázat s nimi kontakt. (Šimeček, 2013) 35

36 6.1.3 Validace Důležitým heslem v Lean metodice je Get out of the building 22 není lepšího způsobu jak poznat svého zákazníka a jeho potřeby, než jít přímo do jeho prostředí a komunikovat s ním, ptát se a nabízet řešení. (Ries, 2011) Díky tomu se lze vyhnout situaci, kdy se firma snaží prodat svůj produkt někomu, u koho vlastně nemá šanci uspět. Pomocí poměrně rychlého a jednoduchého postupu je možné se dozvědět, zda vůbec onen definovaný problém ve společnosti existuje, a zda má někdo zájem a potřebu ho řešit. Jelikož startup povětšinou nedisponuje větším finančním kapitálem, nemá smysl provádět rozsáhlé marketingové průzkumy. Při těch by navíc nedocházelo ke zmíněnému kontaktu se zákazníky, který je významným zdrojem informací. Pavel Šimeček na svém blogu o startupech (CzechStarter.cz) uvádí, že validovat by se mělo zásadně mezi lidmi, které zakladatel startupu nezná, proto tedy nestačí rozhovory s rodinou a přáteli, a zároveň je nutné dostat se přímo na místo, kde se zástupci cílové skupiny vyskytují. Tam potom z neformálního rozhovoru vzejde nejen reakce na nabízené řešení určitého problému, ale také množství informací o cílové skupině celkově. (Šimeček, 2013) V průběhu validace dochází k tzv. pivotingu. To znamená, že vždy, když je definován problém, zákazník a jeho zájem (popřípadě nezájem), musí zakladatel startupu vyhodnotit, zda byly původní předpoklady správné, a pokud ne, vyplní daná pole tabulky Validation Board (ať už skutečně nebo jen pomyslně) znovu a posune se k nové, lepší a přesnější definici. Ze základní myšlenky Lean Startupu vyplývá, že nutnost pivotování není katastrofou a není na místě nechat se jí odradit. Validace je v podstatě způsob učení se, a to, co se během ní autor startupu dozví, využívá pro jednotlivé pivoty. Pokud byla nesprávně zvolena cílová skupina, je třeba stanovit, proč se tak stalo, a definovat novou. Potom ji samozřejmě znovu oslovit a postup se opakuje. Vedle toho existuje druhá možnost cílová skupina byla v pořádku, ale nemá daný problém. Možná ji ale trápí jiný, podobný, také hodný rozpracování. A pokud celý proces odhalí, že nevhodně zvoleno bylo téměř 22 Heslo znamená Vyjděte z budovy nutnost přímého kontaktu s potenciálním zákazníkem. (překlad autorky práce) 36

37 vše, je na místě si poznatky a zápisky pečlivě uložit a zkusit to znovu, jinak, v jiné oblasti. (Šimeček, 2013) Řešení Z celého zmíněného procesu by mělo vzejít řešení definovaného problému, které musí být uskutečnitelné, přinášet dostatečnou přidanou hodnotu pro zákazníky a mít dobře postavený business model 23. Ten ze začátku postačí jen rámcově formulovaný, a je samozřejmé, že ho lze později dále rozpracovávat. Navržené řešení musí být opět podrobeno validaci je třeba zjistit, zda nestojí něco v cestě jeho uskutečnění. Při jakékoliv podstatné změně business modelu je však vhodné provést validaci znovu. (Šimeček, 2013) Jinou často používanou možností, kterou můžete spustit paralelně, je jednoduchá webová stránka popisující řešení tzv. landing page. Abyste se nenadřeli, existují předpřipravené nástroje na vytváření dobře vypadajících landing pages. Uživatel by měl provést na vaší landing page nějakou akci, která dokazuje, že má opravdu zájem např. zadat svůj , uploadovat dokument, kliknout na tlačítko platby nebo si zřídit účet. Používejte statistiky návštěv, snažte se odkaz šířit jen do relevantních skupin. Je občas těžké odhadnout, jak přesně jste přes Internet zacílili. Ale pokud dosáhnete jen 1 nebo 2 registrací, asi vaše řešení není znejlepších. (Šimeček, 2013) Na co může autor startupu postupující Lean metodikou narazit? Rozhodně na negativní reakce lidí, ve chvíli, kdy se snaží validovat svůj nápad. V dnešní době častého pouličního dotazování a prodávání není jednoduché navázat kontakt s lidmi v ulicích. Pokud se ale předpokládá, že se výběr cílové skupiny alespoň přiblížil ideálu, je na druhou stranu značně pravděpodobné, že oslovené osoby téma zaujme a budou o něm chtít diskutovat. Záleží už potom zejména na komunikačních dovednostech iniciátora. 23 Business model je plán, který dokazuje uskutečnitelnost a schopnost ziskovosti podniku. 37

38 6.2 Lean Startup Machine Z metody Lean Startup vychází celosvětově známý třídenní intenzivní workshhop Lean Startup Machine založený americkým podnikatelem Trevorem Owensem. Koná se v několika velkých městech a v březnu 2013 se odehrál poprvé i v Praze. Je organizován stejnojmennou americkou firmou, v níž sice přímo nefiguruje Eric Ries, autor metody Lean, ale poskytuje jí podporu i značku Lean Startup. (Janouš, 2013) V rámci workshopu jsou po prezentaci a vybrání několika nejzajímavějších nápadů vytvořeny týmy, které začnou samostatně pracovat. Základní myšlenky a průběh workshopu jsou v následujících řádcích popsány dle podrobného článku Davida Šišky a Jana Koláře (zakladatelé internetového magazínu Ty internety), kteří se Lean Startup Machine zúčastnili v Londýně. Dle Šišky a Koláře se tento workshop liší od podobných nestandardními počátečními instrukcemi. Ty zní zkráceně takto: je to hra a výhrou je znalost; cílem není vyvinout produkt, ale naučit se definovat základy, na kterých ho stavět; pro počáteční pitch je vhodné využít nápad ze šuplíku bez silné emocionální vazby, a zároveň ne takový, který se již někdy dočkal rozpracování; týmy by měly mít maximálně pět členů. Šiška a Kolář dále uvádějí, že během workshopu zjistili, že Validation Board je nástrojem, který může při správném pochopení a využití týmům doslova změnit život. Týmy si v Lean Startup Machine nejprve určí hypotézu problému, o kterém si myslí, že ve společnosti existuje. Je důležité si uvědomit, že musí být vnímán jako problém početnou skupinou lidí, nikoliv pouze zakladatelem startupu. Často se v tomto ohledu objevuje poučka, že není dobré mít problém a přesvědčovat lidi, že ho mají také. Naopak je nutné zjišťovat velmi obezřetně, co potenciálním zákazníkům ve skutečnosti schází. K tomuto se váže poučka Soustřeďte se na problém, nemyslete na řešení., jejíž uposlechnutí je jistě pro většinu týmů obtížné, protože to, s čím na workshop přijíždějí, bývá právě návrh nějakého konkrétního řešení. 38

39 V dalším kroku již nastupuje uplatnění hesla Get out of the building. Týmy musí provést rychlý průzkum mezi cílovou skupinou v reálném prostředí, mluvit s lidmi, zjišťovat jejich potřeby, názory a pocity. Když tak učiní, pravděpodobně zjistí, že jejich Validation Board je nutné znovu přepracovat, doplnit, upřesnit, a zde už jde o tzv. pivot. Prostřednictvím něj se týmy postupně doberou k produktu či službě, která řeší skutečný problém a má své zákazníky. Oči otevírajícím zjištěním bylo, že žádný z dalších týmů nezůstal u své původní cílové skupiny a problému, všichni je nějakým způsobem změnili. Nezdráháme se tvrdit, že aplikací zmíněného postupu by každý začínající startup mohl ušetřit desítky až stovky hodin práce a dalších zdrojů. (Šiška, Kolář, 2012) Až v tuto chvíli nastává definice proveditelného řešení problému (tedy produktu, služby) a s ní také další ověření, např. vytvoření jednoduché webové stránky (tzv. landing page). V případě týmu Šišky a Koláře se potvrdilo, že zájem o produkt mělo deset procent návštěvníků stránky, a tohoto výsledku bylo dosaženo za pouhých třicet hodin práce. Přesto, že k metodice Lean existují i kritické připomínky, svůj účel může opravdu úspěšně plnit. Šetří autorům startupů množství času i finančních a jiných prostředků tím, že umožňuje v krátkém časovém horizontu vystavět pevný základ pro podnikatelský plán, a to s vysokou pravděpodobností kladného přijetí ze strany zákazníků. Lean Startup je vlastně logickým principem, eliminujícím hrozbu, že bude energie týmu vysílána špatným směrem. Prvky metodiky byly využity i během vývoje startupu Videoflot (viz případová studie v kapitole 8.2), jehož zakladatel sám pocházel z prostředí budoucí cílové skupiny a mohl tedy sledovat míru potřeby řešení určitého problému. Vývoj samotného produktu potom probíhal postupně, takže zájem o něj bylo možno ověřovat dle přibývání registrovaných uživatelů na průběžně spouštěných verzích webu. Vzhledem ke zmíněné skutečnosti, že Lean Startup není jen metodika, ale i způsob myšlení, lze jej aplikovat na jakékoliv odvětví činnosti. Není ale na místě předpokládat, že tak bude dosaženo kýženého výsledku prakticky bez námahy, 39

40 naopak, přestože jde o metodu šetřící čas a finance, vyžaduje plnou pozornost a úsilí. 40

41 7. Crowdfunding Jednou z možností, jak začít a jak zabezpečit uskutečnění svého projektu finančně, je crowdfunding 24. V dnešní době je možné sledovat nápadný rozmach této aktivity, nicméně myšlenka samotná je zakořeněna pevně již v minulosti. Zdaleka nejde o výmysl dnešní doby: už z historie známe příklady, kdy se lidé po malých nebo větších částkách skládali na dobrou věc, nápad, který může prospět širší společnosti, ovšem nelze na něj snadno získat potřebné prostředky. Stačí si vzpomenout na sbírku na Národní divadlo. (ZivotNapadum.cz, 2013) Vzhledem k možnostem, které vychází z technologické vyspělosti dnešní společnosti, je nyní snadnější než kdy dříve vytvářet funkční zázemí pro takovýto druh podpory projektů. Internet umožňuje snadné a rychlé spojování lidí se stejnými zájmy a postoji bez ohledu na místo, kde se právě nachází, a právě tato jeho funkce je v případě crowdfundingu využita. Z toho vyplývá také důvod, proč se taková metoda financování hodí zejména pro autory projektů, kteří již mají svůj okruh příznivců, nebo má jejich projekt potenciál dostatečné množství lidí nově oslovit. Přestože existuje více různých serverů umožňujících takovou podporu, a to jak v zahraničí, tak v České republice, základní mechanismus je u všech podobný. Například nejznámější americký crowdfundingový server Kickstarter (určený pouze pro USA a Velkou Británii) i český Hithit fungují tak, že zadavatel vytvoří kampaň pro svůj projekt (snaží se, aby se o něm dozvědělo co nejvíce lidí, natočí video, atd.), stanoví požadovanou cílovou sumu a sestaví seznam odměn, které mohou přispěvatelé za určité částky obdržet. Pokud se za vymezenou dobu (většinou necelé dva měsíce) obnos nepodaří vybrat, dostanou lidé své peníze zpět. Naopak vyšší než stanovenou částku shromáždit lze, a také k tomu poměrně často dochází. První formou crowdfundingu byly ve skutečnosti humanitární charitativní sbírky. Humanitární crowdfunding je ale dnes již bohužel přesycen. Existuje příliš mnoho konkurenčních webů a organizací a k úspěchu je potřeba již zavedené silné 24 Používán je originální název v angličtině, nicméně v překladu se jedná o davové či hromadné financování (překlad autorky práce). 41

42 jméno nebo geniálně promyšlená online strategie. Velkým neduhem je také zmiňovaná krátkodobost podporovaných projektů. Pokud se peníze podaří sehnat, tak je to spíše na aktuální problémy jednotlivců a ne na skutečné příčiny problémů, které se davu obtížně vysvětlují. (Hudeček, 2011) Dnes se crowdfunding využívá převážně v oblastech kulturních a kreativních, jako je hudba, film, divadlo, design, literatura či některé technologie (např. tvorba počítačových her). Právě zde je možné zúročit jak podporu stávajících příznivců, tak si naklonit fanoušky nové, vytvořením osobité prezentace projektu. Pokud například začínající skupina hudebníků touží po natočení alba a zadá svůj projekt na crowdfundingový server, volbou vhodných komunikačních kanálů může šířit informaci o možnosti přispění dále. Velkou pomocí jí přitom je podpora známých, kteří nejen že mohou jako jedni z prvních poslat příspěvek, ale také se díky nim a jejich aktivitě např. na sociálních sítích o projektu dozvídá mnohonásobně více lidí. Aby měla veřejnost zájem na uskutečnění některého z mnoha nápadů, je nutné dokázat dostatečně zaujmout. Úspěšná kampaň znamená v první řadě osobitý výraz, umění vyjádřit ve stručnosti svůj záměr, schopnost sdělit širokému okolí, proč je dobré konkrétní plán podpořit. Eventuální odměna je potom příjemnou výhodou, která motivuje k zaslání příspěvku. Vytvořit úspěšnou kampaň a udržet ji při životě po celou dobu trvání je poměrně složitým úkolem. Nápadů na nové projekty, produkty, aktivity, služby je nepřeberné množství a není možné očekávat, že potenciální zákazníci k nim najdou cestu sami. Proto je nutná pečlivá příprava a během samotné kampaně potom značná aktivita zadavatelů. Dejte novinářům velmi dobrý důvod, proč by o vás měli psát. Oni budou. Sami ale také budete muset být v propagaci skutečně aktivní, zvláště v počátku ve vašich vlastních kruzích. (Hudeček, 2012) Zajímavé je sledovat ochotu lidí přispět prostřednictvím crowdfundingového portálu také z psychologického hlediska. Dle Michala Hudečka (redaktor internetového magazínu Ty internety) se zde uplatňuje silné ovlivnění davem ve chvíli, kdy je vidět, že projekt se úspěšně blíží k vybrání cílové částky, přispívají lidé rádi, na rozdíl od situace, kdy by byli mezi prvními. Pomyslná hranice se pohybuje okolo sedmdesáti procent cílové částky, kdy je již snazší od veřejnosti další příspěvky 42

43 získat. Doporučovaným řešením je investovat do vlastního projektu skrz crowdfunding taktéž, a tím zvýšit jeho atraktivitu a seriózní dojem. (Hudeček, 2012) 7.1 Crowdfunding v Česku V českém prostředí v současné době existuje hned několik crowdfundingových portálů, jako Startovač, Nakopni mě, Kreativci sobě nebo nejznámější a nejvíce využívaný Hithit. Všechny fungují na podobném principu, liší se pouze v detailech, jako je otevřenost pro vstup projektů, míra poskytované podpory, technické zabezpečení plateb, délka trvání projektů či procento odváděné provize v případě úspěšného ukončení sbírky. Různá je také míra kontroly vstupujících projektů, která patrně není příliš důsledná například u Kreativci sobě, kde byl nedávno zveřejněn projekt s pornografickou tematikou. 7.2 Hithit Jak již bylo zmíněno, největší dosah a popularitu má Hithit, crowdfundingový server fungující nyní přes rok, jehož heslem je Lidi + internet. Hotovo. Časový limit pro shromáždění požadované sumy je zde nejvýše čtyřicet pět dní, přičemž je dovoleno vybrat i více, nikoliv však méně při nedosažení cílové částky se peníze vrací jednotlivým podporovatelům zpět. Přestože věříme v sociální a odpovědnou společnost, Hithit je prostor pouze pro financování nových myšlenek, kreativních záměrů, vydávání hudebních alb, natáčení filmů, výrobu inovativních nebo designových produktů, vývoj software, mobilních aplikací a podobně. Jsme přesvědčeni, že tito lidé si zaslouží vlastní prostor. Charitativní projekty mají až na výjimky své místo na jiných webech. (Hithit, 2014) Hithit a crowdfunding obecně jsou velmi vhodným způsobem získávání podpory zejména pro projekty z kreativních a kulturních odvětví. Právě u těch lze totiž působit na veřejnost silným příběhem, zapojením emocí a také vizuální stránkou prezentace. Konkrétně v případě Hithit se nabízí zařazení propagačního videa, prostřednictvím kterého lze projekt stručně a zajímavě představit, a zejména 43

44 je vhodné zapojit i seznámení se samotným autorem. Pozitivně to ovlivní chuť přispět, když lidé přesně vědí, komu peníze posílají. Za rok fungování bylo skrz Hithit uveřejněno přes dvě stovky projektů z mnoha kategorií (hudba, film, technologie, divadlo, design, literatura, hry a další) a vybráno bylo pro více než osmdesát z nich celkem přes sedm milionů korun. Podle slov Jany Ecksteinové, strážce projektů, neexistuje neúspěšná kategorie. Nejúspěšnější jsou přitom projekty z těchto odvětví: hudba (64% úspěšnost), literatura (60% úspěšnost), film (55% úspěšnost) a výtvarná umění (47% úspěšnost). Zvláštní postavení má kategorie Komunita, kde se jedná o stoprocentní úspěšnost. (Ecksteinová, 2014) Na Hithit funguje klasický systém odměn, tedy za různé částky různé protislužby. Nejčastější odměnou bývá příslib zaslání hotového produktu (dle charakteru projektu se jedná o výrobek či například vstupenku na akci) nebo slevy na jeho zakoupení, dále se objevují symbolické odměny, jako pojmenování postavy filmu nebo knihy podle přispěvatele, výjimkou není ani pozvání na setkání s autorem projektu a mnoho dalších možností. Podle Jany Ecksteinové ještě nikdy nedošlo k tomu, aby autor projektu obdržel požadovanou částku a následně projekt neuskutečnil a odměny nezaslal. Připravit úspěšný projekt na Hithit dle ní vyžaduje takové nasazení, které by nikdo bez skutečného vztahu k projektu nebyl schopen a ochoten vynaložit. Po celou dobu trvání projektu je třeba na něm aktivně pracovat nestačí pouze vytvořit prezentaci a čekat. Autorům je doporučováno se maximálně snažit rozšiřovat informaci o možnosti podpory všude, kde je to možné, přičemž největší sílu v sobě skrývají sociální sítě. Například na Facebooku mohou zadavatelé začít od svých rodin, známých a přátel, díky kterým se potom informace šíří dál. Stejně funguje i jeden ze dvou aspektů podpory projektu ten, kdo chce aktivitu podpořit, nejen že má možnost poslat peníze, ale cennou pomocí je i další sdílení a šíření směrem k ostatním lidem. Na grafu (získaném z prezentace Jany Ecksteinové) níže je vidět, jakými způsoby se lidé k projektu na Hithit dostávají, a které cesty jsou nejčastější. 44

45 Obrázek č. 1 - Graf o cestách přístupu veřejnosti k zadaným projektům Zdroj: prezentace Jany Ecksteinové (Hithit) Přispívání se uskutečňuje prostřednictvím bankovního převodu na zvláštní účet zřízený u společnosti PayU. K autorovi projektu se peníze dostávají až poté, co je celá sbírka ukončena, a pouze pokud byla úspěšná, často přitom dochází i k několikaprocentnímu překročení. Společnost Hithit, s. r. o. si v případě úspěšného dokončení sbírky strhává 9 % částky ve svůj prospěch. V letošním roce (2014) započala spolupráce portálu Hithit s Nadací Vodafone Česká republika, konkrétně v rámci jejího grantového programu V pohybu, který podporuje projekty vedoucí k rozvoji iniciativy a kreativity mladých lidí a komunit. Program je tak poprvé rozdělen do dvou kategorií žádosti o grant nižší než Kč a vyšší než Kč. Právě druhá ze zmíněných skupin s crowdfundingem souvisí 25 projekty, které komise vybere do užšího výběru, musí prostřednictvím Hithit získat alespoň Kč, přičemž dosažená částka je pak 25 První skupina, žádosti o méně než Kč, nevyužívá crowdfunding, ale pouze crowd voting sbírání hlasů, jejichž potřebný počet je určen nadací. 45

START UP. Konference Liberec 2013

START UP. Konference Liberec 2013 START UP Konference Liberec 2013 START UP Eric Ries Book The Lean Startup HOW TODAY S ENTREPRENEURS USE CONTINUOUS INNOVATION TO CREATE RADICALLY SUCCESSFUL BUSINESSES Prostředí rychlých změn Krátké životní

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

START UP Proč jsou zajímavé. Britský den v Liberci 2015

START UP Proč jsou zajímavé. Britský den v Liberci 2015 START UP Proč jsou zajímavé Britský den v Liberci 2015 START UP Eric Ries Book The Lean Startup HOW TODAY S ENTREPRENEURS USE CONTINUOUS INNOVATION TO CREATE RADICALLY SUCCESSFUL BUSINESSES Jak složitý

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

www.micakcelerator.cz MIC Akcelerátor 2.0

www.micakcelerator.cz MIC Akcelerátor 2.0 www.micakcelerator.cz MIC Akcelerátor 2.0 projekt mic akcelerátor získal 1. místo v soutěži dobrá rada nad zlato 2010, kterou každoročně vyhlašuje národní vzdělávací fond. MIC Akcelerátor 2.0. co je to?

Více

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Rady, tipy, doporučení Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Začínající podnikatelé Konference EEN, Praha, 4.11.2014 Klesá počet podnikatelů

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí. Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe

Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí. Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe 2013 IBM Corporation 1 Social Media vs Social Business Veřejné

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

_ Problém a příležitost

_ Problém a příležitost ZDENĚK RUDOLSKÝ _ Problém a příležitost V České republice je spousta lidí se skvělými nápady chybí jim ale infrastruktura, kontakty, přístup ke zdrojům a podmínky pro rozvoj. Hub je celosvětová síť působící

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

Co je to startup? Financování

Co je to startup? Financování Co je to startup? Pojem startup se stal velmi populární kolem roku 2000, kdy došlo k rozkvětu internetového podnikání. Tento pojem se také stal synonymem pro nové technologické nebo internetové projekty,

Více

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Informace o soutěži a kritéria pro přihlášení Úvod: Evropská soutěž o kvalitní online obsah pro děti ve věku 6-12 let je iniciována Evropskou komisí v rámci

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 Obsah Inovace je šťastná náhoda? Jak se inovuje? Inovační ekosystém jsou inovace úkolem i pro vládu? Financování inovací výsledky našich projektů

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Podpora podnikavosti Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Začínající podnikatelé Konference projektu CAMPUS 29. září 2014 Klesá

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

Projekt Coolworking (sdílené kanceláře)

Projekt Coolworking (sdílené kanceláře) Projekt Coolworking (sdílené kanceláře) TECHNOLOGICKÉ CENTRUM a Microsoft inovační centrum Hradec Králové Generálním partnerem projektu Coolworking je ČSOB/ERA Představení společnosti TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

www.changemakers.com/co-creation

www.changemakers.com/co-creation Celoevropská soutěž hledá inovativní spolutvůrčí projekty, které zavádějí nové druhy spolupráce mezi sociálním, podnikatelským a veřejným sektorem s cílem vytvářet co nejvíce sdílených hodnot. Vítězové

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Jak se kreativní inkubátor odlišuje od klasického podnikatelského inkubátoru?

Jak se kreativní inkubátor odlišuje od klasického podnikatelského inkubátoru? Jak se kreativní inkubátor odlišuje od klasického podnikatelského inkubátoru? Cílem podnikatelského inkubátoru je podchytit osoby s určitým podnikatelským nápadem a vypustit je do světa s úspěšným podnikem.

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

BRNO. nabídka spolupráce

BRNO. nabídka spolupráce BRNO nabídka spolupráce 2 4 5 6 8 10 13 14 BEST board of european students of technology BEST Brno local best group brno VUT vysoké učení technické v brně EBEC european BEST engineering competition historie

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU Obecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže je Fórum dárců se sídlem V Tůních 11, 120 00 Praha 2. Pořadatel si vyhrazuje právo

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Studijní návštěva 2013-2014

Studijní návštěva 2013-2014 Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Lucie Vlková Název školy/instituce: Slůně svět jazyků, s.r.o. Funkce: ředitelka Adresa instituce: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava Telefon: +420 777

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

.cz. Cesta k úspěchu

.cz. Cesta k úspěchu .cz Cesta k úspěchu Kdo jsou čtenáři Forbesu? Věk 25 54 let Muži 70 %, ženy 30 % Socioekonomická skupina AB Rekrutují se převážně z řad manažerů, byznysmenů, právníků, politiků, majitelů firem a CEO. Jsou

Více

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR od stanovisek Rady programu OMEGA v případě projektů TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 a TD020195 Předsednictvo TA

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM OBSAH: PROVOZOVATEL_...3 ZÁMĚR_...4 CÍLE_...6 HARMONOGRAM_...7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU_...8 TECHNICKÝ POPIS_...9 VIZUALIZACE_... 10 DOKUMENTACE_... 13 PROJEKT PODPORUJÍ_... 15

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Výhody. Výborná znalost místních poměrů, podmínek, skupin, kontaktů, byrokracie apod.

Výhody. Výborná znalost místních poměrů, podmínek, skupin, kontaktů, byrokracie apod. 1 Starthead je první opravdu celosvětové skupinové financování kreativních projektů. Výhody Globální verze služby, která je kompletně lokalizovaná do strategicky důležitých oblastí všech kontinentů. Umožnit

Více