FAKULTA ARCHITEKTURY. studijní program 2013/2014. České vysoké učení technické v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA ARCHITEKTURY. studijní program 2013/2014. České vysoké učení technické v Praze"

Transkript

1 FAKULTA ARCHITEKTURY studijní program 013/014 České vysoké učení technické v Praze

2 OBSAH I. Úvodní informace ČVUT FA 5 A. FORMÁLNÍ STRUKTURA ČVUT/FA B. OBECNĚ O STUDIU NA FA II. Informace o ústavech a kabinetech na FA 3 III. Výuka na FA AU 49 A. ATELIÉROVÁ VÝUKA B. VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY Výuka na FA D 117 A. ATELIÉROVÁ VÝUKA B. VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY IV. Další aktivity na FA 149 A. KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ B. VÝZKUMNÉ CENTRUM FA C. SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY V. Směrnice, vyhlášky pro AR 013/ A. PRAVIDLA PRO STUDIUM NA FA ČVUT V PRAZE B. STATUT FA ČVUT C. VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FA D. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA AR 014/015 VI. Plány Akademického roku A. ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU B. STUDIJNÍ PLÁNY FA ČVUT Rejstřík jmen

3 úvodní informace ČVUT FA I.

4 úvodní informace ČVUT FA A. FORMÁLNÍ STRUKTURA ČVUT FA A. FORMÁLNÍ STRUKRURA ČVUT FA Struktura ČVUT 007. Organizační struktura ČVUT Organizační struktura FA 008 B. O STUDIU NA FA Historie 01. Charakteristika studia Programy studentských výměn Odborná výuka v cizích jazycích Bakalářské pedagogické studium Informace o tělesné výchově Výuka jazyků Knihovna Redakce www stránek FA ČVUT 01 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Praze. Je nejstarší nevojenskou technickou univerzitou na světě. Studium je organizováno na fakultách a vysokoškolských ústavech a to v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. ČVUT dnes má 8 fakult, které se dále podle oborů dělí na katedry ústavy zajištující výuku jednotlivých fakult. a: České vysoké učení technické v Praze, Zikova 1903/4, Praha 6, ČR; w: 1. STRUKTURA ČVUT fakulty a součásti : F1. Fakulta stavební (FSv) F. Fakulta strojní (FS) F3. Fakulta elektrotechnická (FEL) F4. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) F5. Fakulta architektury (FA) F6. Fakulta dopravní (FD) F7. Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) F8. Fakulta informačních technologií (FIT) vysokoškolské ústavy : ostatní součásti ČVUT : Kloknerův ústav (KÚ) Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) Výpočetní a informační centrum (VIC) Inovacentrum (IC) Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT (ÚTEF) Ústřední knihovna ČVUT (ÚK) účelová zařízení : Rektorát ČVUT (RČVUT) Správa účelových zařízení (SÚZ) Česká technika - nakladatelství ČVUT (CTN) Vnitřní předpisy ČVUT: I. 7

5 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČVUT rektor : prorektoři : prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. pro studium a studentské záležitosti prof. Ing. Petr Moos, CSc. pro rozvoj doc. RNDr. V. Petráček, CSc. pro vědeckou a výumnou činnost prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. pro výstavbu a investiční činnost prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. pro vnější vztahy studijní oddělení : osobní oddělení : Jitka Svobodová e: t: Jana Říhová e: t: Libuše Křenová e: t: Bc. Šárka Sedláčková e: t: kvestor : předseda AS ČVUT : Mgr. Jan Gazda, Ph.D. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. práce a mzdy, výběrová řízení : Mgr. Monika Benešová e: t: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FA děkan : proděkani : tajemnice fakulty : prof. Ing. arch.-ir. Zdeněk Zavřel e: t: doc. Ing. arch. Irena Šestáková pro pedagogickou činnost e: t: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. pro vědu a výum e: t: prof. Ing. arch.karel Maier, CSc. pro zahraniční styky e: t: , Ing. arch. Petr Hlaváček pro rozvoj e: t: Ing. Jana Tóthová e: t: koordinátoři jednotlivých stupňů studia : doc. Ing. Michaela Brožová, aut.arch. koordinátorka ZAN e: t: Ing. arch. Edita Lisecová koordinátorka magisterského studia e: t: , m: doc. Ing. arch. Irena Fialová koordinátorka doktorského studia e: t: DĚKANÁT sekretariát děkana a tajemnice : Olga Mlýnková e: t: ekonomické oddělení : Ing. Eva Vrátilová hlavní účetní e: t: Josefa Grénarová mzdová účetní e: t: Lucie Skružná všeobecná účtárna, správa majetku e: t: oddělení pro vědeckovýumnou činnost : Mgr. Bára Seifertová e: t: Jarmila Křivánková e: t: Ing. Tereza Vokurková e: t: oddělení pro zahraniční styky : Ing. Hana Novotná e: t: Libuše Křenová e: t: projekty a granty : bulletin ALFA : podatelna, pokladna : Mgr. Bára Seifertová e: t: Jiří Horský e: t: Věra Habrová e: t: I. 8 I. 9

6 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA správa budov : Jaroslav Liška e: t: Zdeněk Hlaváč t: Aleš Kobliha e: t: AKADEMICKÝ SENÁT předseda : místopředseda : Ing. arch. Jan Sedlák Bc. Zdeňka Havlová za studentskou část doc. Ing. arch. Jan Jehlík za pedagogickou část centrum informačních technologií (CIT) : Petr Eisenhauer e: t: Jiří Fuska e: t: Jiří Fuska st. e: t: Daniel Zahrádka e: t: dílna : tisk : Střed. Kruh u Jilemnice : KOLEGIUM DĚKANA Vratislav Polívka e: t: Jan Herzog e: Jindřiška Dřevojánková e: t: Antonie Rončáková Vladislav Řehák e: t: prof. Ing. arch.-ir. Zdeněk Zavřel; doc. Ing. arch. Irena Šestáková; prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.; prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.; Ing. arch. Petr Hlaváček; Ing. Jana Tóthová; doc. akad. mal. Karel Pokorný; prof. Ing. arch. Akad.arch.Václav Girsa; Ing. arch. Dana Matějovská; doc.ing. arch. Jan Jehlík; Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.; prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.; doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.; PhDr. Kateřina Valentová; prof. Ing. arch. Ladislav Lábus; doc. Ing. arch. Michal Kohout; doc. Akad. soch. Alexius Appl; doc. Ing. arch. Ján Stempel; doc. akad. arch. Vladimír Soukenka; Ing. arch. Jan Sedlák (předseda AS FA); JUDr. PhDr. Jiří Plos (ředitel VCFA); Bc. Zdeňka Havlová sekretariát : Jiřina Nosková e: t: členové_ zástupci zaměstnanců : RNDr. Dana Kolářová; prof. Ing. arch. Ladislav Lábus; Akad. arch. Vít Máslo; Ing. arch. Dana Matějovská; Ing. arch. Jan Paroubek; doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.; doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.; doc. Ing. arch. Ján Stempel členové_zástupci studentů : Nurjon Borschi; Bc. Lukáš Makovský; Ing. arch. Kateřina Nováková; Ing. arch. Jan Tesař VĚDECKO-UMĚLECKÁ RADA členové : prof. Ing. arch.-ir.zdeněk Zavřel předseda doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch.; Ing. arch. Markéta Cajthamlová; Dipl. arch. Richard Doležal; prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.; Ing. arch. Petr Dvořák; doc. Ing. arch. Irena Fialová; PhDr. Benjamin Fragner; Ing. arch. Jan Kasl; doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.; prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.; doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková; prof. Ing. arch. Petr Pelčák; prof. Akad. mal. Jiří Sopko; doc. Ing. arch. Ján Stempel; prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel; Ing. Josef Šanda; PhDr. Michael Zachař; prof. Ing. arch. Pavel Zvěřina čestní členové : prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.; doc. Ing. Josef Chybík, CSc.; prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.; prof. Dipl. ing. Ivan Reimann I. 10 I. 11

7 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA B. OBECNĚ O STUDIU NA FA Fakulta architektury uskutečňuje studium na základě zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v akreditovaném bakalářském a magisterském studijním programu Architektura a urbanismus, ve studijním oboru Architektura, v akreditovaném bakalářském a magisterském studijním programu Design, ve studijním oboru Průmyslový design a v akreditovaném doktorském studijním programu Architektura a urbanismus, v studijních oborech Urbanismus a územní plánování, Architektura, teorie a tvorba, Dějiny architektury a památkové péče, Architektura, stavitelství a technologie. Studium na FA ve studijním programu ARCHITEKTURA A URBANISMUS je třístupňové vysokoškolské studium bakalářské, magisterské, doktorské uspořádané do sériového řetězce tří samostatných akreditovaných studijních programů, v němž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení. V magisterském stupni je možno absolvovat dva specificky zaměřené studijní moduly: Zahradní a krajinná architektura a Památková péče a získat ucelené vzdělání v určité odbornosti. Studium ve studijním programu DESIGN je dvoustupňové bakalářské, magisterské, postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení. a: Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6; t: ; f: ; w: 1. HISTORIE Výuka architektury na Českém vysokém učení technickém má hlubokou tradici. Její základy byly položeny v samých počátcích existence Stavovské inženýrské školy, která byla založena reskriptem císaře Josefa I. Již v polovině 18. století byla v souvislosti s naukou o civilním stavitelství zahájena výuka architektury, pojímaná jako syntéza umění, vědy a techniky. Tato etapa je spojená se jmény významných profesorů J. F. Schora ( ) a F. A. Hergeta ( ). Významný pokrok ve výuce architektury nastal v 19.století. Za působení profesora F. J. Gerstnera ( ) byla původní Stavovská inženýrská škola přeměněna v Pražskou polytechniku, která měla za úkol vychovávat odborníky pro domácí průmysl, stavebnictví a architekturu. Na výuce se podílela řada vynikajících českých architektů jako např. J. Fischer, J. Zítek a J. Schulz, tvůrci Národního divadla, nebo další osobnosti spjaté již s nástupem moderny, k nimž patří A. Balšánek, J. Fanta a J. Koula. V roce 190, dva roky po vzniku samostatného Československa, byla škola přejmenována na České vysoké učení technické. Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství byla jednou ze sedmi vysokých škol (fakult) ČVUT. K významným profesorům patřili J. Kříženecký, A. Engel, A. Mendel, A. Ausobský, R. Kukač, O. Blažíček, S. Ondřej, O. Stefan a V. Krch. V průběhu německé okupace ( ) byly všechny české vysoké školy uzavřeny. Po válce pokračovala výuka na Vysoké škole (od roku 1950 Fakultě) architektury a pozemního stavitelství až do roku 1960, kdy sloučením několika fakult vznikla Fakulta stavební se studijním směrem Architektura. V roce 1976 vznikla samostatná Fakulta architektury se dvěma studijními obory Architektura a Urbanismus a územní plánování, studijní směr Pozemní stavitelství zůstal součástí Fakulty stavební. To vedlo v průběhu let k výraznému osamostatnění obou úzce spřízněných oborů. Po sametové revoluci v roce 1989 došlo k dalším výrazným změnám jak v organizaci, tak i struktuře studia v souladu s novým vysokoškolským zákonem z roku Tyto změny iniciovaly i profesní organizace (Občanské fórum architektů, Obec architektů a později i Česká komora architektů) pod vlivem měnící se architektonické praxe v tržním prostředí. Do školy přišla celá řada předtím diskriminovaných architektů, do práce se zapojili i čeští architekti působící v zahraničí. Zároveň se otevřela cesta mladší generaci českých architektů, která se rovněž na vytváření nových podmínek aktivně podílela. Důsledkem pak byly zásadní změny v systému výuky, který nahrazoval dosavadní klasický systém typologicky rozdělených kateder systémem volnějším, založeným na kombinaci znalostní výuky s tvorbou ve vertikálním ateliéru pod vedením ušených praktiků. Vývoj pokračoval po přistoupení České republiky k Evropské unii a po nových modifikacích vysokoškolského zákona. Bylo opuštěno šestileté souvislé studium ve prospěch dvoustupňového studia, rozděleného na studium bakalářské (3-leté) a magisterské (-leté), jež jsou ukončeny státními ouškami a obhajobou bakalářské a diplomové práce. Postupně byl opouštěn i poměrně samozřejmý přechod z jedné fáze studia do druhé, zpřísněný výběr by měl vést k větší kvalitě výuky v závěru studia. K dlouhodobému záměru Fakulty architektury patří i rozšiřování o další příbuzné studijní programy a obory, v roce 009 bylo otevřeno studium ve studijním programu Design, oboru Průmyslový design, ve výhledu se uvažuje o obdobných krocích v jiných oborech (krajinná a zahradní architektury, prostorové plánování a další). Podstatou dalšího vývoje doktorského studia bude užší propojení architektonické tvorby s prací vědeckou a pedagogickou. Výrazně se mění i struktura nyní čtyřletého studia děleného do čtyř základních oborů. Fakulta je otevřena zahraničním studentům, jak pro výměnné pobyty (v rámci programů ERASMUS, CEEPUS a dvoustranných dohod s mimoevropskými univerzitami), tak i pro samostatné magisterské a doktorandské studium akreditované v angličtině. Rozšiřuje se spolupráce se zahraničními školami jak ve výuce, tak i ve výumu. K tomu přispívá členství fakulty v mezinárodních organizacích I. 1 I. 13

8 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA architektonických a urbanistických škol i přímé kontakty řady pedagogů se zahraničními fakultami. V roce 011 se Fakulta architektury přemístila do Nové budovy ČVUT v dejvickém vysokoškolském kampusu, kde získala nesrovnatělně lepší podmínky pro svůj rozvoj. Nové prostředí vytváří předpoklady i k dalším výrazným změnám a valitnění výuky, vzniká akademická platforma nejen v prostředí největší české technické univerzity ČVUT, ale i v prostoru české architektury a urbanismu, krajinné architektury a designu 1. století.. CHARAKTERISTIKA STUDIA Základním rysem vysokoškolského studia architekta a designéra je rozvíjení jeho tvůrčích schopností, umožnění hledání nových cest nebo cest k případné specializaci v oboru. Výuka na Fakultě architektury je vedena snahou poskytnout studentovi nejen odborné znalosti, ale i obraz současného světa se všemi jeho souvislostmi a východisky, které ovlivňují soudobou architektonickou a designérskou tvorbu. Smyslem bakalářských i magisterských studijního programů je poskytnout studentovi základní znalosti v oboru v celé jeho šíři i v mezioborových vazbách, znalosti, které odpovídají současným požadavkům na práci architekta a designéra a které plně uplatní v profesionální činnosti. Jedním ze základních principů studijních programů na Fakultě architektury je vyvážený podíl povinných a povinně volitelných předmětů humanitních, teoretických, technických a uměleckých a zejména výrazný podíl ateliérové výuky. Studijní programy jsou v tomto ohledu plně srovnatelné a kompatibilní s programy evropských škol architektury. Doktorské studium jako nejvyšší stupeň vzdělání je určeno především pro ty studenty, kteří se chtějí věnovat vědecké a výumné práci. Strukturovaný studijní program Architektura a urbanismus byl uznán EU a zapsán do přílohy č. 5 směrnice o uznávání odborných kvalifikací, neboť splňuje požadavky na vzdělání architekta, které definuje Směrnice Rady 85/384/EHS a 005/36/ES. Absolvent díky tomu může žádat o registraci v zemích EU a tedy projektovat v zahraničí, aniž by při tom prokazoval obsah studia a své znalosti v oboru. STUDIJNÍ PROGRAMY: Specializované výukové moduly v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a urbanismus: Studijní moduly nabízejí pevněji stanovený výběr povinně volitelných předmětů než univerzálně zaměřený studijní plán v běžném magisterském studiu. Některé předměty jsou speciálně zaměřeny na oblast modulové výuky nad rámec běžné nabídky. Absolvent modulu získá, kromě základního povinného programu společného s běžným magisterským studijním programem oboru Architektura, ucelené vzdělání v určité odbornosti. V průběhu studia lze z modulu, při dodržení obecných studijních předpisů, vystoupit a studium dokončit formou individuálního volného výběru povinně volitelných předmětů. V AR 013/014 jsou v nabídce fakulty dva studijní moduly : Zahradní a krajinná architektura Modul ZKA Modul je předepsanou profilovanou skladbou předmětů a diplomové práce postaven tak, aby se absolvent tohoto specificky zaměřeného modulu mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v České komoře architektů nejen o autorizaci v oboru Architektura, v oboru Územní plánování, ale i v oboru Zahradní a krajinářské úpravy (podrobnosti o modulu ZKA jsou k dispozici na webových stránkách garanta studia v modulu ZKA Ústavu urbanismu). Památková péče Modul PP Cílem výuky je výchova specialistů v oblasti dějin stavební kultury, dějin staveb a jejich transformací s programově rozvíjenou vazbou na související problematiku památkové péče. Příprava specializovaných projektantů pro restaurování a památkovou obnovu historické architektury sídel a kulturní krajiny jako svébytné specializace, která bude díky názorovým posunům v památkové péči nabývat na významu (podrobnosti o modulu PP jsou k dispozici na webových stránkách garanta studia v modulu PP Ústavu památkové péče a renovací). Doktorské S. P. Bakalářské S. P. Název studijního programu: Obor: Architektura a urbanismus B 3501 Architektura 3501R00 Design B 808 Průmyslový design 806R043 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ S. P. Název studijního programu: Obor: Architektura a urbanismus N 3501 Architektura 3501T00 Architecture and Urbanism N 3501 Architecture 3501T00 Design N 808 Průmyslový design 806T043 Název studijního programu: Architektura a urbanismus P3501 Architecture and Urbanism P3501 Obor: Urbanismus a územní plánování 3501V010 Architektura, teorie a tvorba 3501V015 Dějiny architektury a památkové péče 3501V016 Architektura, stavitelství a technologie 3501V017 Urban Design and Spatial Planning 3501V010 I. 14 I. 15

9 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA Architecture and Urbanism P3501 Architecture, Theory and Design 3501V015 History of Architecture and Monument Conservation 3501V016 Architecture, Building and Technology 3501V017 Fakulta architektury uskutečňuje pro vybrané absolventy magisterského studia doktorské studium. Výuka probíhá v české a anglické mutaci. Doktorské studium v akreditovaném studijním programu v anglickém jazyce je podmíněno poplatkem. O přijetí do doktorského studia se mohou ucházet absolventi resp. studenti posledního ročníku magisterského studijního programu architektura a blíých magisterských studijních programů. Studenti posledního ročníku musí magisterské studium úspěšně ukončit do data zahájení doktorského studia. Podmínkou přijetí k doktorskému studiu je aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka na úrovni umožňující komunikaci v oboru studia. Studovat v akreditovaném studijním programu v českém jazyce mohou občané ČR a SR a také cizinci legálně pobývající v ČR, kteří prokáží znalost českého jazyka včetně základů odborné terminologie ve zvoleném oboru studia. Uchazeč se hlásí konkurzní formou na vyhlášené tématické okruhy doktorského studia zveřejněné na webových stránkách fakulty při vyhlášení výběrového řízení. Úroveň znalostí, připravenost a předpoklady uchazeče pro tvůrčí vědeckou práci posuzuje přijímací komise jmenovaná děkanem. Studium se uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě. Prezenční forma studia je čtyřletá, program je rozvržen do osmi semestrů, včetně obhajoby disertační práce. Prezenční doktorand má statut studenta, pobírá stipendium, podílí se na pedagogické činnosti ústavu a má nárok na šest týdnů prázdnin v kalendářním roce. Doktorand, studující v kombinované formě studia, nepobírá stipendium a nemá povinnost podílet se na pedagogické činnosti ústavu. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Doktorandi jsou každoročně hodnoceni a podle výsledků jejich studia se řídí jejich postup do dalšího ročníku, v případě prezenčních doktorandů též výše jejich stipendia. Doktorské studium je ukončeno státní doktorskou ouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům doktorského studia se přiznává akademický titul doktor ve ratce Ph.D. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách DS FA: https://www.fa.cvut.cz/cz/studium/ds a ve studijním a ušebním řádu pro studenty ČVUT: Další předpisy, upravující doktorské studium na ČVUT: 3. PROGRAMY STUDENTSKÝCH VÝMĚN ČVUT, Fakulta architektury nabízí svým studentům účast v zahraničních výměnných studijních pobytech a praxích prostřednictvím programů EU LLP (Lifelong Learning Programme), ERASMUS, CEEPUS, popřípadě v rámci dalších smluv s jinými univerzitami a organizacemi v zahraničí (v Evropě i v mimoevropských oblastech). Informace o jednotlivých výměnných akcích, které zprostředkovává ČVUT nebo FA, jsou publikovány na vývěskách a školních webových stránkách: Výběr účastníků se provádí komisionálně podle předem stanovených kriterií (znalost jazyka - podle země výjezdu: němčina do německy mluvících zemí, francouzština do Francie apod.; angličtina mimo to také do severských zemí -, prospěch, portfolio). Výběrové konkurzy na FA vypisuje proděkan pro zahraniční styky prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. Fakultním koordinátorem programu LLP/ERASMUS je Ing. Hana Novotná 4. ODBORNÁ VÝUKA V CIZÍCH JAZYCÍCH Fakulta architektury nabízí odbornou výuku vybraných předmětů v angličtině. Výuka je určena především zahraničním studentům; po dohodě s vyučujícím si mohou jednotlivé předměty zapsat i čeští studenti. Za absolvování předmětu obdrží český student počet kreditů shodný s odpovídajícím předmětem vyučovaným v češtině (viz studijní plán programu v anglickém jazyce). 5. BAKALÁŘSKÉ PEDAGOGICKÉ STUDIUM Celoškolská nabídka studia Název studijního programu: Obor: Specializace v pedagogice B 7507 Učitelství odborných předmětů 7504 R100 výuku zajišťuje : vedoucí : tajemník katedry : kontaktní osoba : Masarykův ústav vyšších studií ČVUT doc.phdr. Dana Dobrovská, CSc. Ing. Pavel Andres, Ph.D. Markéta Karausová e: t: f: ; w: muvs.cvut.cz I. 16 I. 17

10 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA 6. INFORMACE O TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA FA Tělesnou výchovu a sport na Fakultě architektury zajišťuje Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (dále ÚTVS) se sídlem ve Sportovním centru ČVUT: Pod Juliskou 4, Praha 6. ředitel : sekretariát : kontaktní os. : doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. e: Miluše Čermáková e: Irena Brůnová e: PaedDr. Antonín Ludvík č.dv.0 e: t: Tělesná výchova je po celou dobu studia dobrovolná. V každém semestru bakalářského i magisterského studia si všichni studenti mohou opakovaně zapsat volitelnou tělesnou výchovu kódy TVV; TVV0. Nabídku volitelné tělesné výchovy rozšiřuje v zimním semestru zimní výcvikový kurz kód TVKZV a v letním semestru letní výcvikový kurz kód TVKLV. Kódy pro tělesnou výchovu si studenti musí zapsat v KOSu. Pozor, předmět je vypsaný pod ÚTVS, ne pod vaší fakultou. Do hodin volitelné tělesné výchovy a do kurzů se studenti hlásí podle svého zájmu a časových možností. Veškeré informace o tělesné výchově, sportovních kurzech a sportovních aktivitách na ČVUT spolu s přihláškou do konkrétní hodiny tělesné výchovy nebo sportovního kurzu najdete na webových stránkách ÚTVS: 7. VÝUKA JAZYKŮ Jazykovou výuku na Fakultě architektury zajišťuje 1516 Kabinet jazyků FA ČVUT. Tato výuka se skládá z přípravných kursů v rámci celoživotního vzdělávání a kursů odborného jazyka (povinných a povinně volitelných). Přípravné kursy v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) nabízejí studium jazyka anglického, francouzského, německého, ruského a španělského na různých stupních pokročilosti, a to především pro studenty bakalářského studijního programu, ale také pro ostatní studenty FA, studenty jiných fakult ČVUT a pro veřejnost. Studentům FA jsou tyto kursy doporučovány jako přípravné kursy před povinnými kurzy odborného jazyka a rovněž jako příprava k povinné oušce z obecného jazyka JAZYK ZKOUŠKA (JZK) pro studenty, kteří u této oušky neuspěli. PRŮBĚH STUDIA CIZÍCH JAZYKŮ NA FA ČVUT: Pro studium obecného jazyka jsou určeny kursy přípravné. Pro studium odborného jazyka mají studenti k dispozici nabídku tří kursů ve třech mutacích v jazyce anglickém, německém a francouzském. Povinností studenta je absolvování povinného jednosemestrálního kursu OJ I (nejdříve ve třetím semestru). Student může dále pokračovat v jazykovém studiu v povinně-volitelných kursech OJ II a OJ III, a to ve stejném nebo jiném jazyce, celkově se předpokládá absolvování odborných kursů ve dvou jazycích. 1. Zápis do 1. ročníku - výběr cizího jazyka z těchto možností: anglický, francouzský, německý. Rozřazovací test před zahájením 1. ročníku. Termín testu je oznámen při zápisu do 1. ročníku. 3. Přípravné kursy před povinnými kursy odborného jazyka v rámci CŽV 4. Povinná ouška z obecného jazyka JAZYK ZKOUŠKA JZK 5. Povinné kursy odborného jazyka OJ I 6. Povinná ouška z odborného jazyka OJ I 7. Povinně volitelné kursy odborného jazyka OJ II 8. Povinně volitelné kursy odborného jazyka OJ III 9. Studijní pobyty v rámci programu Erasmus POVINNÉ PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU: ODBORNÝ JAZYK I - Základní odborná terminologie oblasti navrhování a stavitelství Vstupním předpokladem k zápisu do těchto kursů je složení povinné oušky z obecného jazyka JAZYK ZKOUŠKA JZK, která následuje většinou po absolvování přípravných kursů obecného jazyka v rámci CŽV na konci 1. ročníku, eventuelně dříve, či později dle individuální úrovně jazykových dovedností - viz studijní plány. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU: ODBORNÝ JAZYK II - Terminologie oblasti dějin architektury ODBORNÝ JAZYK III - Příprava na studium v zahraničí Tyto kursy jsou určeny pro studenty oborů Architektura+ urbanismus i Průmyslový design. KURZY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU: Jazykové kursy jsou povinné pro doktorandy, kteří byli u přijímacího řízení hodnoceni z jazyka známkou C dobře, D uspokojivě a E dostatečně, pro ostatní doktorandy jsou volitelné. Doktorandi mohou navštěvovat též kursy odborného jazyka určené pro studenty bakalářského studia, popř. kursy Celoživotního vzdělávání. Doktorandi, kteří byli hodnoceni u přijímacího řízení z jazyka známkou A výborně nebo B velmi dobře mohou složit závěrečnou jazykovou oušku bez předchozí návštěvy kursů, během prvního roku doktorského studia. Jazyková ouška: Studenti doktorského studia mají za povinnost složit oušku z jednoho světového jazyka vyučovaného na FA (angličtina, francouzština, I. 18 I. 19

11 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA němčina, ruština). Podmínkou zápisu ke oušce je odevzdání resumé a výpisu odborné terminologie s českým překladem (každé v rozsahu stran) z přečteného cizojazyčného odborného textu v rozsahu 100 stran. Termín oušky je vypsán po domluvě s vyučujícím. MIMOFAKULTNÍ JAZYKOVÁ VÝUKA: V Kabinetu jazyků probíhá rovněž výuka italštiny pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Tyto jazykové kurzy jsou pořádány Rektorátem ČVUT v rámci vzdělávacích programů EU a jsou určeny pro studenty všech fakult ČVUT, kteří mají v úmyslu studovat v zahraničí. Kursy jsou zdarma a zápis se koná vždy začátkem semestru během prvních hodin výuky. Informace o kursech a rozvrhu jsou umístěny na nástěnce. KURSY V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: Kursy CŽV nabízející na různých stupních pokročilosti jazyk anglický, francouzský, německý, ruský a španělský, a to především pro studenty bakalářského studijního programu, ale také pro ostatní studenty FA i jiných fakult ČVUT a pro veřejnost. Studentům FA jsou tyto kursy doporučovány jako přípravné kursy před povinnými kursy odborného jazyka a rovněž jako příprava ke vstupní jazykové oušce pro studenty, kteří u této oušky neuspěli. Bližší informace o přihlašování do těchto kursů viz kapitola CŽV. a Knihovna obsahuje řadu pozoruhodných i velmi vzácných titulů, včetně unikátních svaů díla architekta Violet-le-Duca. V současné době v knihovně lze nalézt významná naše i zahraniční odborná periodika, ale také celou řadu nových publikací se soudobou i historickou tématikou. Novinkou ve fondu jsou dokumentární filmy o architektuře. Nejnověji byl knihovní fond obohacen o urbanistickou literaturu z odkazu profesora Jiřího Musila. Studium je prezenční. Informace o obsahu knihovny i nových přírůstcích jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách fakulty. 9. REDAKCE WEBU FA ČVUT Redakce webu spravuje hlavní stránku a jednotlivé komponenty, za ostatní sekce odpovídá příslušný akademický pracovník. Redakce informuje o aktuálním dění na FA ve spolupráci s jednotlivými ústavy. redakce : Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. Jiří Horský doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. e: Podrobné informace naleznete na nástěnce Kabinetu jazyků za prosklenou stěnou kabinetu č. 09 a na nástěnkách mezi učebnami 01 a 0 v 1. patře budově Fakulty architektury a na webových stránkách FA 8. KNIHOVNY V rámci ČVUT došlo ke sloučení všech fakultních knihoven a nová centrální knihovna ČVUT, do které byl převeden knižní fond všech fakult, je studentům k dispozici v budově Národní technické knihovny (NTK). PŘÍRUČNÍ KNIHOVNA vedoucí knihovny : knihovna je otevřena : Mgr. Blanka Kynčlová e: t: č.m.741 pondělí až čtvrtek 10:00 11:30 hod., 13:00 17:30 hod. pátek 9:00 11:30 hod Tradiční příruční knihovna Ústavů teorie a dějin architektury a Ústavu památkové péče je specializována na literaturu k dějinám architektury a umění. Jejím základem jsou především knihovny předchůdců příslušných ústavů FA (původně založena profesorem Josefem Zítkem a významně posílena profesorem Oldřichem Stefanem). Fond je systematicky průběžně doplňován v souladu s koncepcí výuky ústavů I. 0 I. 1

12 POZNÁMKY: informace o ústavech, kabinetech na FA II.

13 informace o ústavech, kabinetech FA A. ČINNOST ÚSTAVŮ, KABINETŮ A. ČINNOST ÚSTAVŮ, KABINETŮ Ústav výtvarné tvorby Ústav teorie a dějin architektury Ústav památkové péče Ústav interiéru a výstavnictví Kabinet modelového projektování Ústav nauky o budovách Ústav urbanismu Ústav prostorového plánování Ústav nosných konstrukcí Ústav stavitelství I Ústav stavitelství II Kabinet jazyků Ústav navrhování I Ústav navrhování II Ústav navrhování III Ústav průmyslového designu 47 Pedagogickou, vědecko-výumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost na Fakultě architektury zajišťuje 14 ústavů a dva kabinety. Bližší informace o výučovaných předmětech, kursech a ateliérech zajišťované ústavy. viz: sekce III. výuka na FA, sekce VI. další aktivity na FA ÚSTAV VÝTVARNÉ TVORBY a: Praha 6, Thákurova 9; t: , ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/15111 LIDÉ: vedoucí ústavu : sekretariát : doc. akad. mal. Karel Pokorný e: Radka Formánková e: pedagogičtí a vědečtí pracovníci : akad. mal. Milada Gabrielová Ing. arch. Magdalena Koubek Michaličková MgA. Zorka Krejčí akad. mal. Gabriela Nováková externí pracovníci : akad. mal. Jan Bačkovský MgA. Ondřej Bouška Ing. arch. Hana Smitková O ÚSTAVU: Rámec podpůrných výtvarných oborů výuce architektury poskytuje studentům základy dovedností a myšlení v přesahu k vlastnímu způsobu vyjadřování prostřednictvím kresby, barvy, modelování, grafiky, kresby figury, fotografie a technik, plynoucích z požadavku zadaného úkolu k prohloubení vlastní invence, tříbící autorský projev. KURSY A CŽV Ú511: Ústav poskytuje kursy v oblasti výtvarného umění pro studenty fakulty architektury, studenty ČVUT a pro veřejnost. Garant kursů: doc. akad. mal. Karel Pokorný, vedoucí ústavu. II. 5

14 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA ÚSTAV TEORIE A DĚJIN ARCHITEKTURY a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/15113 LIDÉ: vedoucí ústavu : zástupce ved. ústavu : sekretariát : prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. e: doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. Ing. arch. Monika Schnitzerová e: pedagogičtí a vědečtí pracovníci : Mgr. Lukáš Beran PhDr. Dita Dvořáková, Ph.D. Mgr. Hubert Guzik, Ph.D. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. též prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. též Mgr. Martina Sedláková, M.A. doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. Ing. arch. Ivana Tláskalová, Ph.D. výumné centrum průmyslového dědictví : PhDr. Benjamin Fragner vedoucí Mgr. Lukáš Beran Ing. Vladislava Valchářová doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. Mgr. Jan Zikmund knihovnice : Mgr. Blanka Kynčlová též externí pracovníci : PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. techničtí pracovníci : Jan Calta též doktorandi : Ing. Jakub Bacík Ing. arch. Kristýna Bělohradská Ing. arch. Eva Bortelová Ing. arch. Klára Brůhová Ing. arch. Petr Herman doktorandi : Ing. arch. Štěpán Jablonský Ing. arch. Anna Kašíková Ing. arch. Renata Klímová Ing. arch. Lenka Kudláčková Mgr. Dana Linhartová Mgr. Marián Matys Mgr. Klára Mergerová Ing. arch. Tomáš Skřivan Ing. arch. Jaroslav Sládeček Ing. arch. Jaromír Srba Ing. arch. Alžběta Stodolová Ing. arch. Daniela Šimková PhDr. Jana Tichá Mgr. Jan Zikmund Ing. Jan Žemlička O ÚSTAVU: Ústav se věnuje výumu a výuce dějin a teorie architektury a umění, včetně užitého umění a designu a rovněž humanitním odvětvím, která souvisejí s architekturou: filosofii, kulturologii, estetice, psychologii a sociologii. Základním cyklem přednášek je velký chronologický přehled historie architektury (6 semestry) a umění (3 semestry). V jeho rámci pedagogové ústavu přednášejí také výsledky vlastních bádání. Semináře uvádějí do dějin architektury, exkurze po excelentních pražských i mimopražských památkách umožňují bezprostřední pochopení historického stavebního fondu. Předkládá se uměleckohistorický pohled na architektonické skvosty minulosti a jejich tvůrce, i neméně přitažlivé architektonicko-stavební souvislosti vzniku staveb pro každodenní život jejich současníků. Pozornost se zaměřuje také na průmyslové architektonické dědictví a historii techniky. Roste význam historiografie současné architektonické tvorby (http://dejiny.fa.cvut.cz) i myšlenkových konceptů a teorií architektury. Seminární práce nabízejí možnost podrobnějšího rozpracování ateliérových zadání. Výuka základů architektonického navrhování a architektonické kompozice vychází z historicko-teoretického zázemí ústavu. Specifickou činností je vzdělávání v Univerzitě třetího věku. Součástí ústavu je Výumné centrum průmyslového dědictví, které se věnuje výumu záchraně a novému využití industriálních staveb a areálů. Mapuje průmyslové dědictví v České republice podílí se na vědecké, pedagogické, publikační a osvětové činnosti při projektech záchrany průmyslového dědictví. Aktivity ústavu těsně souvisejí se zaměřením sesterského Ústavu památkové péče a renovací (15114), se kterým bezprostředně spolupracuje ve studijním modulu Památková péče. Pedagogové ústavu jsou autory řady monografických a encyklopedických publikací o dějinách české (československé) architektury a o významných architektech. II. 6 II. 7

15 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA Když se zdá, že otáa, před kterou stojíme, je zcela nová, nabízí historie nejednu moudrou odpověď založenou na minulé ušenosti. DOKTORSKÉ STUDIUM: Ústav dlouhodobě plní důležitou roli ve výuce doktorandů a výrazně se podílí na hlavních přednáškách doktorského studia ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/15114; pamatky-facvut.cz LIDÉ: vedoucí ústavu : zástupce ved. ústavu : sekretariát : pedagogičtí pracovníci : externí pracovníci : prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa e: Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. též 513 Ing. arch. Monika Schnitzerová e: Mgr. Art. Peter Buš doc. Ing. arch. Miroslav Cikán PhDr. Martin Ebel, Ph.D. Ing. arch. Tomáš Efler Ing. arch. Jan Pešta doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. též 513 Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. Ing. Jana Strnadová doc. PhDr. Josef Štulc knihovna : Mgr. Blanka Kynčlová též 513 Jan Calta též 513 O ÚSTAVU: Činnost ústavu je zaměřena na výuku památkové péče jak v poloze teoretické discipliny, tak jako souboru praktických činností zaměřených na poznávání, ochranu, obnovu a prezentaci památek. Aplikační rovina discipliny se orientuje na památky stavební, urbanistické útvary a na kulturní krajinu. Důraz se klade na jejich kultivovanou úpravu a na citlivý vstup soudobé architektury do historického prostředí. Příprava architektů pro odborně fundované, kultivované a odpovědné zacházení s historickými stavbami se rozvíjí v těchto základních rovinách. Jde zejména o: Odhalování a poznávání hodnotového potenciálu kulturního dědictví a porozumění jeho roli v současném životě. Vytváření předpokladů pro kompetentní identifikaci hodnot historických staveb Objasnění vztahu mezi vlastnostmi konkrétní památky, jejím prostředím a konceptem její obnovy. Rozvíjení znalosti historických materiálů a konstrukcí, odpovídajících postupů obnovy a zejména tradičních konstrukcí a technologií. Studenti mohou pracovat ve dvou přidružených komplexních ateliérech architektů V. Girsy, M. Cikána. Studentům, kteří v modulu památkové péče rozvíjejí svoji specializaci právě v těchto dvou ateliérech, je navíc umožněno řešit problematiku zásahů do historických sídel a krajiny i mimo rámec ústavu 514 v příslušných urbanistických ateliérech. Přednášky, cvičení i ateliéry poskytují základy profesní přípravy pro budoucí praxi: architekt univerzálního zaměření, vybavený navíc základem odborné průpravy pro obnovu památek i pro působení v oblasti odborného řízení obnovy památkového fondu, kde se setrvale projevuje nedostatek kvalifikovaných odborníků (architekt památkář, úředník státní památkové péče s výkonnou pravomocí ). Zvláště v modulu: památkové péče PP ústav nabízí zájemcům prostor pro seznámení s cíli a metodami vědecké práce a pomáhá jim zorientovat se ve smyslu a cílech doktorského studia se zaměřením na dějiny architektury a památkovou péči. doktorandi : Ing. arch. Aleš Bičík Ing. arch. Robert Erdély Ing. arch. Eva Hubičková Ing. Filip Chmel Mgr. Jan Chejn Ing. Miloš Kudrnovský Ing. arch. Barbora Vachová Ing. arch. Jitka Poláková DOKTORSKÉ STUDIUM: Specializovaný doktorský program, zahrnující témata z oblasti poznání a obnovy historického stavebního fondu (spolu s ústavem 513) Dějiny architektury a rekonstrukce památek 3501V004. Ústav je garantem státní oušky z předmětu Památková péče. Ústav zajišťuje výuku v anglickém jazyce předmětů 500PP Monument Preservation a 555PP Monument Preservation II /Theory and Practice. II. 8 II. 9

16 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA ÚSTAV INTERIÉRU A VÝSTAVNICTVÍ a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/ KABINET MODELOVÉHO PROJEKTOVÁNÍ a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; e: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/15116; molab.eu LIDÉ: pověřený ved. ústavu : doc. akad. arch. Vladimír Soukenka e: LIDÉ: vedoucí kabinetu : Ing. arch. Dana Matějovská e: sekretariát : Ivana Dubná e: sekretariát : Květa Dvořáková e: pedagogičtí pracovníci : externí pracovníci : Ing. arch. Pavla Kvízová Akad. arch. Marek Teska Ing. akad. arch. Daniela Fenclová Ing. arch. Patrik Tichý Akad. arch. Mojmír Průcha O ÚSTAVU: Ze samotného názvu Ústavu interiéru a výstavnictví vyplývají dva základní směry působení: 1/ INTERIÉR - jedná se především o řemeslný základ výrazových prostředků architektonické profese. Výsledný finiš tvořící užitnou hodnotu díla bezprostředně působící na uživatele kvalitou materiálu a jeho zpracováním, volbou zařizovacích předmětů, barevností, světlem i akustickou pohodou. Teprve na zvládnuté řemeslo je možné stavět další úrovně architektonického díla. / VÝSTAVNICTVÍ - disciplína utváření prostoru, kde stavebním programem nejsou jen metry čtvereční a typologické funkce, ale text scénáře a libreta. Vzniká přesah profese architekta do sféry týmové spolupráce, kde figurují další společenské vědy, jako je dramaturgie a kulturologie. Scénografie divadelní, filmová a televizní dnes svým mediálním rozsahem ovlivňují estetické vnímání společnosti i formu všech kulturních rituálů. Tato rovina se pak zpětně promítá v nárocích na současnou architekturu. VĚDA A VÝZKUM - Základním tématem vědecké činnosti ústavu je stále intenzivnější prolínání společenských rituálů s veřejným prostorem současné společnosti spektáklu. Při hledání inspiračních zdrojů pro architekturu v současném mediálním způsobu jejího vnímání spoluvytváří ústav nový výukový nástroj - Institut Internédií společně s FEL ČVUT a AMU. pedagogičtí pracovníci : doktorand : doc. Dr.-ir. Henri H. Achten Ing. arch. Petr Irinkov Ing. arch. Lukáš Kurilla Ing. arch. Kateřina Nováková MgA. Martin Odehnal Ing. Ivana Vinšová Ing. Michal Jirát Ing. arch. Viktor Johanis Ing. Vladislav Kšír Ing. arch. Jan Malec Ing. arch. Dušan Marcinko Ing. arch. Stanislav Moravec Ing. arch. Jiří Pavlíček, MA. Bc. Miroslav Nevlida Ing. arch. Zdeněk Rudovský Ing. arch. Lenka Sándor Bc. Šimon Prokop RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D. Bc. Dan Volák Ing. arch. Peter Búš Ing. arch. Martin Kaftan Ing. arch. Zdeněk Kolář Ing. arch. Kateřina Kašpar Gorycá Ing. arch. Kateřina Nováková Ing. arch. Jiří Pavlíček, MA. Ing. arch. Ladislava Sobková Ing. arch. Veronika Zajíčková O ÚSTAVU: Kabinet modelového projektování MOLAB je experimentální pracoviště, kde se věnuje značná pozornost novým návrhovým technologiím, které dominují současné architektonické projekční praxi. II. 30 II. 31

17 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA MOLAB zajišťuje na fakultě architektury výuku programu CAD a architektonického navrhování pomocí počítače CAAD (Computer Aided Architectural Design). Studenti jsou postupně a systematicky seznamováni se základními i pokročilý mi úrovněmi programu. Důraz je rovněž kladen na výuku počítačové grafiky a její využití v oblasti architektury. Kurs počítačové grafiky umožní studentům se seznámit s nástroji potřebnými v jejich další tvůrčí práci. Experimentální ateliér MOLABu se zaměřuje na vyšší specifické využití počítačů při procesu architektonického navrhování CAAD. Vědecká činnost kabinetu se obecně soustředí na výum a vývoj CAAD. Tým MOLABu, včetně Doc. Achtena a Ing.arch. Matějovské (kteří jsou členy grémia uznávané evropské asociace ecaade / Education and research in computer aided architectural design in Europe), zpřístupňuje studentům od bakalářského po doktorské stupně praktické i teoretické novinky z oboru ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/15118 LIDÉ: vedoucí ústavu : doc. Ing. arch. Michal Kohout doktorandi : Ing. arch. Jiří Opočenský Ing. arch. Štěpán Valouch Ing. arch. Martin Bureš Ing. arch. Monika Čadová Ing. arch. Romana Fukalová Ing. arch. Petr Hykel Ing. arch. Jana Kubcová Ing. arch. Pavel Lupač Ing. arch. Barbora Mikitová Ing. arch. Blanka Navrátilová MgA. Jakub Novák Ing. arch. Mirjana Petrik Ing. Mariana Pytlounová MArch. Ernest Shtepani Mgr. Daniel Sokol Ing. arch. Kamil Švaříček Ing. arch. Filip Tittl Mgr. Lenka Váňová Ing. arch. Martin Vlnas Mgr. Anna Yunitsina zástupce ved. ústavu : sekretariát : pedagogičtí pracovníci : externí pracovníci : e: doc. Ing. arch. Roman Koucký Ing. arch. Barbora Peterková e: Ing. arch. David Belko, Ph.D. MgA. Ondřej Císler, Ph.D. Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc. Ing. arch. Petr Hlaváček Ing. arch. Edita Lisecová doc. Ing. arch. Václav Mudra prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. arch. David Tichý, Ph.D. Ing. arch. Magdalena Hlaváčková Ing. arch. Tomáš Oth O ÚSTAVU: Základem práce ústavu je pedagogická a výumná činnost na poli stavební typologie. TYP je chápán jako základní skladebný prvek vystavěného prostředí: nejefektivnější a nejsrozumitelnější odpověď na běžné zadání a situaci. Zároveň je nutné chápat, že každé zadání i místo v prostoru a čase v sobě skrývá i potenciál pro jistou míru atypického, které uživatele staveb orientuje svojí výpovědí o jedinečných okolnostech jejich vzniku. Matoucí jsou extrémy: ubíjející jednotvárnost i chaotická přebujelost. Cílem výuky v ústavu je naučit se skrze poznání zákonitostí skladby a vývoje TYPu i ATYPu navrhovat co možná nejefektivnější na podněty bohaté, přitom však srozumitelné a dlouhodobě stabilní vystavěné prostředí. TYPE IS COOL! Výuka probíhá v 6 vertikálních ateliérech, 6 ateliérech ZAN a 6 teoretických předmětech: základní typologie NS I - základy navrhování; NS II - obytné budovy typologie běžných občanských staveb NS III - obchod, práce, rekreace; NS IV - kultura, výuka, sport typologie specifických stavby NS V - velké, technologicky a provozně náročné stavby netypologické strategie tvorby prostředí NS VI - typologie v POSTtypologické době II. 3 II. 33

18 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA ÚSTAV URBANISMU a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/15119 LIDÉ: vedoucí ústavu : sekretariát : pedagogičtí pracovníci : externí pracovníci : doktorandi : doc. Ing. arch. Jan Jehlík e: Ivana Dubná e: Ing. arch. Michal Bartošek PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová doc. Ing. arch. Irena Fialová Ing. Radmila Fingerová Mgr. Marcela Hanáčková doc. Ing. arch. Radek Kolařík Ing. arch. Lada Kolaříková Ing. arch. Michal Kuzemenský Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. PhDr. JUDr. Jiří Plos Ing.arch. Kateřina Richtrová Ing. arch. Jan Sedlák Ing. arch. Matyáš Sedlák Ing. Jan Šteflíček Ing. arch. Hana Špalková Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. Tomáš Ctibor, CRE, FRICS MgA. Ondřej Synek Ing.arch. Filip Tittl MgA.Bc. Jan Trejbal Ing. arch. Dominik Aleš Ing. arch. Annamaria Bohunicy MSc. arch. Kateřina Čechová Ing. arch. Roman Čerbák Ing. arch. Anna Háblová Ing. arch. Jaromír Hainc Ing. arch. Jan Jaroš Ing. arch. Fililp Landa Ing. arch. Diana Kunešová Ing. arch. Dušan Mellner Ing. arch. Pavla Melková doktorandi : Ing. arch. Alena Mocová Ing. Markéta Stránská Ing. arch. Filip Tittl MgA. Bc. Jan Trejbal O ÚSTAVU: Urbanismus (stavbu měst) a krajinářskou architekturu je třeba chápat jako silnou architektonickou disciplínu s vazbou jak na architekturu, tak na územní (prostorové) plánování. Aktuálními tématy urbanismu jsou: způsob života ve městech a na venkově, formování a strukturování veřejného prostoru jako stavby a erudice architekta v celém procesu rozvoje, proměny a ochrany sídel a jejich částí. Koncepce výuky ústavu urbanismu je postavena na procesním způsobu, tzn. na postupu kopírujícím proces poznávání daného předmětu zájmu ve smyslu: Co to je Proč to je Jaké to má být Jak k tomu dojít. Výuka je tedy uspořádána v těchto učebních blocích: Předmět a jeho projevy - TYPOLOGIE UI Prostředí; UV Soubory staveb Příčiny vzniku a trvání projevů - VÝVOJ U II Vývoj Proměna předmětu TEORIE U III Teorie, U VI - Tendence Proces vedoucí k proměně NAVRHOVÁNÍ U IV Navrhování; U VII - Procesy Program Erasmus - ústav zabezpečuje výuku v anglickém jazyce předmětů 555U Urbanism II History, 555U3 Urbanism III Theory, 555U4 Urbanism IV Design, 555 TKZ1 Landscape Architecture Introduction. DOKTORSKÉ STUDIUM: Ústav usiluje o úou vazbu práce doktorandů jak na probíhající výuku, tak i na další výum a vlastní projekční, publikační a expertizní činnost členů ústavu. Na ústavu je zřízen Doktorský klub, ve kterém se všichni doktorandi ústavu pravidelně setkávají a předávají si ušenosti. Ústav zabezpečuje výuku doktorandského předmětu 519dUR7 Stavba měst. Školitelé doktorantského studia: doc. Ing. arch. Jan Jehlík, doc. Ing. arch. Irena Fialová, doc. Ing. arch. Radek Kolařík,, Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ing. Radmila Fingerová. Ústav je garantem státní oušky z architektury a urbanismu. Podrobnosti na nástěnce v 5.podlaží a na webových stránkách ústavu 519 nebo webových stránkách FA ČVUT: fa.cvut.cz/cz/studium II. 34 II. 35

19 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA ÚSTAV PROSTOROVÉHO PLÁNOVÁNÍ a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/1511 LIDÉ: vedoucí ústavu : zástupce ved. ústavu : sekretariát : pedagogičtí pracovníci : prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. e: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D. e: Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. Henry W.A. Hanson IV, M.A.AIA, ASLA Ing. arch. Petr Klápště Ing. arch. Vít Řezáč prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. vědečtí a TP pracovníci pracovníci : Ing. Filip Drda Ing. Daniel Franke, Ph.D. externí pracovníci : doktorandi : Ing. Irena Benešová, Ph.D. Ing. Kamila Svobodová Ing. arch. Veronika Šindlerová Ing. Lucia Filová Ing. arch. Zuzana Krmelová Ing. arch. Milan Macoun Ing. arch. Jiří Němeček Ing. arch. Tomáš Peltán Mgr. Jan Richtr Ing. Martina Sarvašová Ing. arch. Kristýna Stará Ing. Martin Šilha Ing. Tereza Vokurková O ÚSTAVU: Ústav se zaměřuje na pedagogickou, vědeckovýumnou i praktickou činnost prostorového plánování jako managementu změn fyzického i sociálního prostředí. V pedagogické činnosti připravuje architekty pro činnost v oboru územní plánování. Architektům navrhujícím stavby poskytuje základní informace z oblasti územního plánování, geografických informačních systémů, ekologie, sociální ekologie a ekonomiky územního rozvoje, potřebné pro výkon jejich profese. Těžištěm pedagogického působení ústavu je magisterský a doktorský stupeň studia a celoživotní vzdělávání. Většinu výuky ústav zajišťuje v české i anglické verzi. KURSY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: Ústav obsahově a organizačně zajišťuje kursy celoživotního vzdělávání: Příprava na oušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování pro pracovníky ve veřejné správě Využití GIS v územním plánování I,II,III Aplikace změn v předpisech pro praxi územního plánování a stavebního řádu Využití participace veřejnosti v praxi územního plánování, územního a regionálního rozvoje. Ústav spolupracuje s odborníky z jiných vysokých škol a dalších odborných pracovišť ÚSTAV NOSNÝCH KONSTRUKCÍ a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/151 LIDÉ: vedoucí ústavu : zástupce ved. ústavu : sekretariát : pedagogičtí pracovníci : Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. e: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Eva Frýdlová e: Ing. Tomáš Bittner RNDr. Stanislava Čečáková RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D. prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Dr.h.c. prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Ing. Naďa Holická, CSc. Ing. Jan Hora Ing. Tomáš Juranka RNDr. Dana Kolářová Ing. Michaela Kostelecká Ing. Lucie Kratochvíle Ing. Šárka Nenadálová Ing. Milan Rydval Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. II. 36 II. 37

20 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA pedagogičtí pracovníci : RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D. Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. sekretariát : Ing. Tamara Vlasáková e: O ÚSTAVU: Ústav zajišťuje výuku předmětů: Matematika, Deskriptivní geometrie, Statika, Nosné konstrukce, a dále zajišťuje konzultace v komplexních ateliérech. Výuka matematiky a deskriptivní geometrie je koncipována tak, aby si studenti osvojili učivo, které je teoretickým základem pro odborné předměty. Oba předměty rozvíjejí prostorovou představivost, logické a abstraktní myšlení studentů. Výuka statiky a nosných konstrukcí je zaměřena na získání uceleného pohledu posluchačů na fyzikální chování nosné konstrukce jednak obecně, jednak v provedeních z různých konstrukčních materiálů a dále na vypěstování schopnosti optimalizace při výběru konstrukčních systémů včetně jejich zakládání. Magisterský studijní program navazující 013/014 výuka v anglickém jazyce: PROGRAMME OF MASTER DEGREE STUDY IN ENGLISH LANGUAGE BUILDING STRUCTURES. Vědeckovýumná činnost ústavu je zaměřena na diferenciální geometrii, aplikovanou matematiku, dále normotvornou činnost a aplikační výum v oboru stavební mechaniky historických konstrukcí. Ve vědockovýumné činnosti spolupracuje ústav mj. s Kloknerovým ústavem ČVUT a s Národním památkovým ústavem. DOKTORSKÉ STUDIUM: Ústav se podílí na doktorandském studiu v oboru architektura, stavitelství a technologie (školitel doc. Ing. Karel Lorenz, CSc a Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.). V doktorském studiu spolupracuje ústav mj. s Department of Architecture, MIT - Massachusetts Institute of Technology, Boston/Cambridge, USA.). KURSY a CŽV Ústav obsahově a organizačně zajišťuje kursy celoživotního vzdělávání: Přípravné kursy k přijímacím ouškám z matematiky a geometrie Vyrovnávací kurs matematiky ÚSTAV STAVITELSTVÍ I a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/1513 LIDÉ: vedoucí ústavu : prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. e: pedagogičtí pracovníci : externí pracovníci : doktorandi : Ing. arch. Marek Pavlas doc. Ing. arch. Václav Aulický doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. Ing. Jaroslava Babánková Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Ing. Miroslava Kuchtová Ing. Pavel Meloun Ing. Jiří Mráz Ing. Marek Novotný, Ph.D. Ing. Bedřiška Vaňková Ing. Aleš Poděbrad Ing. Marcela Koukolová Ing. Pavel Štěpán Ing. Dušan Štětina, Ph.D. RNDr. Jana Tourková doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc. Ing. arch. Jana Hladíková Ing.arch. Jaroslav Hulín Ing. arch. Lukáš Kurilla Ing. Michal Kutálek Ing. arch. Martin Mihály Ing. arch. Lukáš Procháa Ing. Zdeněk Rudovský Ing. Marek Růžička Ing. arch. Šárka Vomelová Mgr. Barbora Zavadská O ÚSTAVU: Pracovníci ústavu zabezpečují výuku předmětů Pozemní stavitelství a Stavební materiály. Dále se formou konzultací podílejí na výuce v ostatních ateliérech. Ústav je garantem výuky předmětů Geologie a Geodézie. Činnost ústavu je zaměřena na problematiku komplexní konstrukční tvorby staveb, orientovanou na výuku, výum, expertní, publikační a projektovou činnost i šíření technických informací v architektonické a stavební obci. Pozornost je věnována stávajícím a vývojovým trendům v oblasti nosných a kompletačních konstrukcí, problematice udržitelného rozvoje stavění, problémům trvanlivosti a spolehlivosti konstrukcí, příčinám poruch staveb a otáám obnovy staveb. zástupce ved. ústavu : doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc. II. 38 II. 39

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) byla založena v roce 1955 s původním názvem Fakulta technické a jaderné fysiky

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Studijní programy 2013-2014 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Fakulta jaderná

Více

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) byla založena v roce 1955 s původním názvem Fakulta technické a jaderné fysiky

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ KVĚTEN 2014 1) kolegium rektora projednalo dne 2. 4. 2014, 2) Akademický senát UHK podle 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Úvod do studia PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF u K Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Policejní akademie České republiky Výroční zpráva za rok 2004 Předkládá: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka PA ČR (do 31.10. 2004) doc. JUDr. František Novotný, CSc. pověřen řízením PA ČR (od 01.11.

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři,

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři, Ú V O D E M Před více jak třiceti lety napsal německý sociolog Georg Picht knihu Die deutsche Bildungskatastrophe, v níž zhodnotil význam vzdělávacích aktivit a svůj rozbor, s ohledem na vysokoškolské

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08 INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 7/8 FAMU Akademie múzických umění v Praze, 7 ISBN 978-8-7-98- Obsah Úvodní informace...5 Slovo rektora AMU...5 Informace o AMU...6 Struktura AMU...7 Vedení AMU...8 Studentské

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4.

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12 4. Studenti 18 5. Absolventi 21 6. Zájem o studium 23 7. Akademičtí pracovníci 26

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Počet studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech 1 28 % bakal. progr. 2 52 % magister. progr. 3 9 % magister.

Více

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života...

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života... OBSAH Obsah... 2 Předmluva... 3 1 Úvod... 5 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11 3 Kvalita a kultura akademického života... 32 4 Internacionalizace... 37 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Grafika a animace Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/05

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více