FAKULTA ARCHITEKTURY. studijní program 2013/2014. České vysoké učení technické v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA ARCHITEKTURY. studijní program 2013/2014. České vysoké učení technické v Praze"

Transkript

1 FAKULTA ARCHITEKTURY studijní program 013/014 České vysoké učení technické v Praze

2 OBSAH I. Úvodní informace ČVUT FA 5 A. FORMÁLNÍ STRUKTURA ČVUT/FA B. OBECNĚ O STUDIU NA FA II. Informace o ústavech a kabinetech na FA 3 III. Výuka na FA AU 49 A. ATELIÉROVÁ VÝUKA B. VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY Výuka na FA D 117 A. ATELIÉROVÁ VÝUKA B. VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY IV. Další aktivity na FA 149 A. KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ B. VÝZKUMNÉ CENTRUM FA C. SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY V. Směrnice, vyhlášky pro AR 013/ A. PRAVIDLA PRO STUDIUM NA FA ČVUT V PRAZE B. STATUT FA ČVUT C. VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FA D. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA AR 014/015 VI. Plány Akademického roku A. ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU B. STUDIJNÍ PLÁNY FA ČVUT Rejstřík jmen

3 úvodní informace ČVUT FA I.

4 úvodní informace ČVUT FA A. FORMÁLNÍ STRUKTURA ČVUT FA A. FORMÁLNÍ STRUKRURA ČVUT FA Struktura ČVUT 007. Organizační struktura ČVUT Organizační struktura FA 008 B. O STUDIU NA FA Historie 01. Charakteristika studia Programy studentských výměn Odborná výuka v cizích jazycích Bakalářské pedagogické studium Informace o tělesné výchově Výuka jazyků Knihovna Redakce www stránek FA ČVUT 01 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Praze. Je nejstarší nevojenskou technickou univerzitou na světě. Studium je organizováno na fakultách a vysokoškolských ústavech a to v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. ČVUT dnes má 8 fakult, které se dále podle oborů dělí na katedry ústavy zajištující výuku jednotlivých fakult. a: České vysoké učení technické v Praze, Zikova 1903/4, Praha 6, ČR; w: 1. STRUKTURA ČVUT fakulty a součásti : F1. Fakulta stavební (FSv) F. Fakulta strojní (FS) F3. Fakulta elektrotechnická (FEL) F4. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) F5. Fakulta architektury (FA) F6. Fakulta dopravní (FD) F7. Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) F8. Fakulta informačních technologií (FIT) vysokoškolské ústavy : ostatní součásti ČVUT : Kloknerův ústav (KÚ) Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) Výpočetní a informační centrum (VIC) Inovacentrum (IC) Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT (ÚTEF) Ústřední knihovna ČVUT (ÚK) účelová zařízení : Rektorát ČVUT (RČVUT) Správa účelových zařízení (SÚZ) Česká technika - nakladatelství ČVUT (CTN) Vnitřní předpisy ČVUT: I. 7

5 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČVUT rektor : prorektoři : prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. pro studium a studentské záležitosti prof. Ing. Petr Moos, CSc. pro rozvoj doc. RNDr. V. Petráček, CSc. pro vědeckou a výumnou činnost prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. pro výstavbu a investiční činnost prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. pro vnější vztahy studijní oddělení : osobní oddělení : Jitka Svobodová e: t: Jana Říhová e: t: Libuše Křenová e: t: Bc. Šárka Sedláčková e: t: kvestor : předseda AS ČVUT : Mgr. Jan Gazda, Ph.D. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. práce a mzdy, výběrová řízení : Mgr. Monika Benešová e: t: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FA děkan : proděkani : tajemnice fakulty : prof. Ing. arch.-ir. Zdeněk Zavřel e: t: doc. Ing. arch. Irena Šestáková pro pedagogickou činnost e: t: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. pro vědu a výum e: t: prof. Ing. arch.karel Maier, CSc. pro zahraniční styky e: t: , Ing. arch. Petr Hlaváček pro rozvoj e: t: Ing. Jana Tóthová e: t: koordinátoři jednotlivých stupňů studia : doc. Ing. Michaela Brožová, aut.arch. koordinátorka ZAN e: t: Ing. arch. Edita Lisecová koordinátorka magisterského studia e: t: , m: doc. Ing. arch. Irena Fialová koordinátorka doktorského studia e: t: DĚKANÁT sekretariát děkana a tajemnice : Olga Mlýnková e: t: ekonomické oddělení : Ing. Eva Vrátilová hlavní účetní e: t: Josefa Grénarová mzdová účetní e: t: Lucie Skružná všeobecná účtárna, správa majetku e: t: oddělení pro vědeckovýumnou činnost : Mgr. Bára Seifertová e: t: Jarmila Křivánková e: t: Ing. Tereza Vokurková e: t: oddělení pro zahraniční styky : Ing. Hana Novotná e: t: Libuše Křenová e: t: projekty a granty : bulletin ALFA : podatelna, pokladna : Mgr. Bára Seifertová e: t: Jiří Horský e: t: Věra Habrová e: t: I. 8 I. 9

6 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA správa budov : Jaroslav Liška e: t: Zdeněk Hlaváč t: Aleš Kobliha e: t: AKADEMICKÝ SENÁT předseda : místopředseda : Ing. arch. Jan Sedlák Bc. Zdeňka Havlová za studentskou část doc. Ing. arch. Jan Jehlík za pedagogickou část centrum informačních technologií (CIT) : Petr Eisenhauer e: t: Jiří Fuska e: t: Jiří Fuska st. e: t: Daniel Zahrádka e: t: dílna : tisk : Střed. Kruh u Jilemnice : KOLEGIUM DĚKANA Vratislav Polívka e: t: Jan Herzog e: Jindřiška Dřevojánková e: t: Antonie Rončáková Vladislav Řehák e: t: prof. Ing. arch.-ir. Zdeněk Zavřel; doc. Ing. arch. Irena Šestáková; prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.; prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.; Ing. arch. Petr Hlaváček; Ing. Jana Tóthová; doc. akad. mal. Karel Pokorný; prof. Ing. arch. Akad.arch.Václav Girsa; Ing. arch. Dana Matějovská; doc.ing. arch. Jan Jehlík; Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.; prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.; doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.; PhDr. Kateřina Valentová; prof. Ing. arch. Ladislav Lábus; doc. Ing. arch. Michal Kohout; doc. Akad. soch. Alexius Appl; doc. Ing. arch. Ján Stempel; doc. akad. arch. Vladimír Soukenka; Ing. arch. Jan Sedlák (předseda AS FA); JUDr. PhDr. Jiří Plos (ředitel VCFA); Bc. Zdeňka Havlová sekretariát : Jiřina Nosková e: t: členové_ zástupci zaměstnanců : RNDr. Dana Kolářová; prof. Ing. arch. Ladislav Lábus; Akad. arch. Vít Máslo; Ing. arch. Dana Matějovská; Ing. arch. Jan Paroubek; doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.; doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.; doc. Ing. arch. Ján Stempel členové_zástupci studentů : Nurjon Borschi; Bc. Lukáš Makovský; Ing. arch. Kateřina Nováková; Ing. arch. Jan Tesař VĚDECKO-UMĚLECKÁ RADA členové : prof. Ing. arch.-ir.zdeněk Zavřel předseda doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch.; Ing. arch. Markéta Cajthamlová; Dipl. arch. Richard Doležal; prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.; Ing. arch. Petr Dvořák; doc. Ing. arch. Irena Fialová; PhDr. Benjamin Fragner; Ing. arch. Jan Kasl; doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.; prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.; doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková; prof. Ing. arch. Petr Pelčák; prof. Akad. mal. Jiří Sopko; doc. Ing. arch. Ján Stempel; prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel; Ing. Josef Šanda; PhDr. Michael Zachař; prof. Ing. arch. Pavel Zvěřina čestní členové : prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.; doc. Ing. Josef Chybík, CSc.; prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.; prof. Dipl. ing. Ivan Reimann I. 10 I. 11

7 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA B. OBECNĚ O STUDIU NA FA Fakulta architektury uskutečňuje studium na základě zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v akreditovaném bakalářském a magisterském studijním programu Architektura a urbanismus, ve studijním oboru Architektura, v akreditovaném bakalářském a magisterském studijním programu Design, ve studijním oboru Průmyslový design a v akreditovaném doktorském studijním programu Architektura a urbanismus, v studijních oborech Urbanismus a územní plánování, Architektura, teorie a tvorba, Dějiny architektury a památkové péče, Architektura, stavitelství a technologie. Studium na FA ve studijním programu ARCHITEKTURA A URBANISMUS je třístupňové vysokoškolské studium bakalářské, magisterské, doktorské uspořádané do sériového řetězce tří samostatných akreditovaných studijních programů, v němž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení. V magisterském stupni je možno absolvovat dva specificky zaměřené studijní moduly: Zahradní a krajinná architektura a Památková péče a získat ucelené vzdělání v určité odbornosti. Studium ve studijním programu DESIGN je dvoustupňové bakalářské, magisterské, postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení. a: Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6; t: ; f: ; w: 1. HISTORIE Výuka architektury na Českém vysokém učení technickém má hlubokou tradici. Její základy byly položeny v samých počátcích existence Stavovské inženýrské školy, která byla založena reskriptem císaře Josefa I. Již v polovině 18. století byla v souvislosti s naukou o civilním stavitelství zahájena výuka architektury, pojímaná jako syntéza umění, vědy a techniky. Tato etapa je spojená se jmény významných profesorů J. F. Schora ( ) a F. A. Hergeta ( ). Významný pokrok ve výuce architektury nastal v 19.století. Za působení profesora F. J. Gerstnera ( ) byla původní Stavovská inženýrská škola přeměněna v Pražskou polytechniku, která měla za úkol vychovávat odborníky pro domácí průmysl, stavebnictví a architekturu. Na výuce se podílela řada vynikajících českých architektů jako např. J. Fischer, J. Zítek a J. Schulz, tvůrci Národního divadla, nebo další osobnosti spjaté již s nástupem moderny, k nimž patří A. Balšánek, J. Fanta a J. Koula. V roce 190, dva roky po vzniku samostatného Československa, byla škola přejmenována na České vysoké učení technické. Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství byla jednou ze sedmi vysokých škol (fakult) ČVUT. K významným profesorům patřili J. Kříženecký, A. Engel, A. Mendel, A. Ausobský, R. Kukač, O. Blažíček, S. Ondřej, O. Stefan a V. Krch. V průběhu německé okupace ( ) byly všechny české vysoké školy uzavřeny. Po válce pokračovala výuka na Vysoké škole (od roku 1950 Fakultě) architektury a pozemního stavitelství až do roku 1960, kdy sloučením několika fakult vznikla Fakulta stavební se studijním směrem Architektura. V roce 1976 vznikla samostatná Fakulta architektury se dvěma studijními obory Architektura a Urbanismus a územní plánování, studijní směr Pozemní stavitelství zůstal součástí Fakulty stavební. To vedlo v průběhu let k výraznému osamostatnění obou úzce spřízněných oborů. Po sametové revoluci v roce 1989 došlo k dalším výrazným změnám jak v organizaci, tak i struktuře studia v souladu s novým vysokoškolským zákonem z roku Tyto změny iniciovaly i profesní organizace (Občanské fórum architektů, Obec architektů a později i Česká komora architektů) pod vlivem měnící se architektonické praxe v tržním prostředí. Do školy přišla celá řada předtím diskriminovaných architektů, do práce se zapojili i čeští architekti působící v zahraničí. Zároveň se otevřela cesta mladší generaci českých architektů, která se rovněž na vytváření nových podmínek aktivně podílela. Důsledkem pak byly zásadní změny v systému výuky, který nahrazoval dosavadní klasický systém typologicky rozdělených kateder systémem volnějším, založeným na kombinaci znalostní výuky s tvorbou ve vertikálním ateliéru pod vedením ušených praktiků. Vývoj pokračoval po přistoupení České republiky k Evropské unii a po nových modifikacích vysokoškolského zákona. Bylo opuštěno šestileté souvislé studium ve prospěch dvoustupňového studia, rozděleného na studium bakalářské (3-leté) a magisterské (-leté), jež jsou ukončeny státními ouškami a obhajobou bakalářské a diplomové práce. Postupně byl opouštěn i poměrně samozřejmý přechod z jedné fáze studia do druhé, zpřísněný výběr by měl vést k větší kvalitě výuky v závěru studia. K dlouhodobému záměru Fakulty architektury patří i rozšiřování o další příbuzné studijní programy a obory, v roce 009 bylo otevřeno studium ve studijním programu Design, oboru Průmyslový design, ve výhledu se uvažuje o obdobných krocích v jiných oborech (krajinná a zahradní architektury, prostorové plánování a další). Podstatou dalšího vývoje doktorského studia bude užší propojení architektonické tvorby s prací vědeckou a pedagogickou. Výrazně se mění i struktura nyní čtyřletého studia děleného do čtyř základních oborů. Fakulta je otevřena zahraničním studentům, jak pro výměnné pobyty (v rámci programů ERASMUS, CEEPUS a dvoustranných dohod s mimoevropskými univerzitami), tak i pro samostatné magisterské a doktorandské studium akreditované v angličtině. Rozšiřuje se spolupráce se zahraničními školami jak ve výuce, tak i ve výumu. K tomu přispívá členství fakulty v mezinárodních organizacích I. 1 I. 13

8 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA architektonických a urbanistických škol i přímé kontakty řady pedagogů se zahraničními fakultami. V roce 011 se Fakulta architektury přemístila do Nové budovy ČVUT v dejvickém vysokoškolském kampusu, kde získala nesrovnatělně lepší podmínky pro svůj rozvoj. Nové prostředí vytváří předpoklady i k dalším výrazným změnám a valitnění výuky, vzniká akademická platforma nejen v prostředí největší české technické univerzity ČVUT, ale i v prostoru české architektury a urbanismu, krajinné architektury a designu 1. století.. CHARAKTERISTIKA STUDIA Základním rysem vysokoškolského studia architekta a designéra je rozvíjení jeho tvůrčích schopností, umožnění hledání nových cest nebo cest k případné specializaci v oboru. Výuka na Fakultě architektury je vedena snahou poskytnout studentovi nejen odborné znalosti, ale i obraz současného světa se všemi jeho souvislostmi a východisky, které ovlivňují soudobou architektonickou a designérskou tvorbu. Smyslem bakalářských i magisterských studijního programů je poskytnout studentovi základní znalosti v oboru v celé jeho šíři i v mezioborových vazbách, znalosti, které odpovídají současným požadavkům na práci architekta a designéra a které plně uplatní v profesionální činnosti. Jedním ze základních principů studijních programů na Fakultě architektury je vyvážený podíl povinných a povinně volitelných předmětů humanitních, teoretických, technických a uměleckých a zejména výrazný podíl ateliérové výuky. Studijní programy jsou v tomto ohledu plně srovnatelné a kompatibilní s programy evropských škol architektury. Doktorské studium jako nejvyšší stupeň vzdělání je určeno především pro ty studenty, kteří se chtějí věnovat vědecké a výumné práci. Strukturovaný studijní program Architektura a urbanismus byl uznán EU a zapsán do přílohy č. 5 směrnice o uznávání odborných kvalifikací, neboť splňuje požadavky na vzdělání architekta, které definuje Směrnice Rady 85/384/EHS a 005/36/ES. Absolvent díky tomu může žádat o registraci v zemích EU a tedy projektovat v zahraničí, aniž by při tom prokazoval obsah studia a své znalosti v oboru. STUDIJNÍ PROGRAMY: Specializované výukové moduly v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a urbanismus: Studijní moduly nabízejí pevněji stanovený výběr povinně volitelných předmětů než univerzálně zaměřený studijní plán v běžném magisterském studiu. Některé předměty jsou speciálně zaměřeny na oblast modulové výuky nad rámec běžné nabídky. Absolvent modulu získá, kromě základního povinného programu společného s běžným magisterským studijním programem oboru Architektura, ucelené vzdělání v určité odbornosti. V průběhu studia lze z modulu, při dodržení obecných studijních předpisů, vystoupit a studium dokončit formou individuálního volného výběru povinně volitelných předmětů. V AR 013/014 jsou v nabídce fakulty dva studijní moduly : Zahradní a krajinná architektura Modul ZKA Modul je předepsanou profilovanou skladbou předmětů a diplomové práce postaven tak, aby se absolvent tohoto specificky zaměřeného modulu mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v České komoře architektů nejen o autorizaci v oboru Architektura, v oboru Územní plánování, ale i v oboru Zahradní a krajinářské úpravy (podrobnosti o modulu ZKA jsou k dispozici na webových stránkách garanta studia v modulu ZKA Ústavu urbanismu). Památková péče Modul PP Cílem výuky je výchova specialistů v oblasti dějin stavební kultury, dějin staveb a jejich transformací s programově rozvíjenou vazbou na související problematiku památkové péče. Příprava specializovaných projektantů pro restaurování a památkovou obnovu historické architektury sídel a kulturní krajiny jako svébytné specializace, která bude díky názorovým posunům v památkové péči nabývat na významu (podrobnosti o modulu PP jsou k dispozici na webových stránkách garanta studia v modulu PP Ústavu památkové péče a renovací). Doktorské S. P. Bakalářské S. P. Název studijního programu: Obor: Architektura a urbanismus B 3501 Architektura 3501R00 Design B 808 Průmyslový design 806R043 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ S. P. Název studijního programu: Obor: Architektura a urbanismus N 3501 Architektura 3501T00 Architecture and Urbanism N 3501 Architecture 3501T00 Design N 808 Průmyslový design 806T043 Název studijního programu: Architektura a urbanismus P3501 Architecture and Urbanism P3501 Obor: Urbanismus a územní plánování 3501V010 Architektura, teorie a tvorba 3501V015 Dějiny architektury a památkové péče 3501V016 Architektura, stavitelství a technologie 3501V017 Urban Design and Spatial Planning 3501V010 I. 14 I. 15

9 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA Architecture and Urbanism P3501 Architecture, Theory and Design 3501V015 History of Architecture and Monument Conservation 3501V016 Architecture, Building and Technology 3501V017 Fakulta architektury uskutečňuje pro vybrané absolventy magisterského studia doktorské studium. Výuka probíhá v české a anglické mutaci. Doktorské studium v akreditovaném studijním programu v anglickém jazyce je podmíněno poplatkem. O přijetí do doktorského studia se mohou ucházet absolventi resp. studenti posledního ročníku magisterského studijního programu architektura a blíých magisterských studijních programů. Studenti posledního ročníku musí magisterské studium úspěšně ukončit do data zahájení doktorského studia. Podmínkou přijetí k doktorskému studiu je aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka na úrovni umožňující komunikaci v oboru studia. Studovat v akreditovaném studijním programu v českém jazyce mohou občané ČR a SR a také cizinci legálně pobývající v ČR, kteří prokáží znalost českého jazyka včetně základů odborné terminologie ve zvoleném oboru studia. Uchazeč se hlásí konkurzní formou na vyhlášené tématické okruhy doktorského studia zveřejněné na webových stránkách fakulty při vyhlášení výběrového řízení. Úroveň znalostí, připravenost a předpoklady uchazeče pro tvůrčí vědeckou práci posuzuje přijímací komise jmenovaná děkanem. Studium se uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě. Prezenční forma studia je čtyřletá, program je rozvržen do osmi semestrů, včetně obhajoby disertační práce. Prezenční doktorand má statut studenta, pobírá stipendium, podílí se na pedagogické činnosti ústavu a má nárok na šest týdnů prázdnin v kalendářním roce. Doktorand, studující v kombinované formě studia, nepobírá stipendium a nemá povinnost podílet se na pedagogické činnosti ústavu. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Doktorandi jsou každoročně hodnoceni a podle výsledků jejich studia se řídí jejich postup do dalšího ročníku, v případě prezenčních doktorandů též výše jejich stipendia. Doktorské studium je ukončeno státní doktorskou ouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům doktorského studia se přiznává akademický titul doktor ve ratce Ph.D. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách DS FA: https://www.fa.cvut.cz/cz/studium/ds a ve studijním a ušebním řádu pro studenty ČVUT: Další předpisy, upravující doktorské studium na ČVUT: 3. PROGRAMY STUDENTSKÝCH VÝMĚN ČVUT, Fakulta architektury nabízí svým studentům účast v zahraničních výměnných studijních pobytech a praxích prostřednictvím programů EU LLP (Lifelong Learning Programme), ERASMUS, CEEPUS, popřípadě v rámci dalších smluv s jinými univerzitami a organizacemi v zahraničí (v Evropě i v mimoevropských oblastech). Informace o jednotlivých výměnných akcích, které zprostředkovává ČVUT nebo FA, jsou publikovány na vývěskách a školních webových stránkách: Výběr účastníků se provádí komisionálně podle předem stanovených kriterií (znalost jazyka - podle země výjezdu: němčina do německy mluvících zemí, francouzština do Francie apod.; angličtina mimo to také do severských zemí -, prospěch, portfolio). Výběrové konkurzy na FA vypisuje proděkan pro zahraniční styky prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. Fakultním koordinátorem programu LLP/ERASMUS je Ing. Hana Novotná 4. ODBORNÁ VÝUKA V CIZÍCH JAZYCÍCH Fakulta architektury nabízí odbornou výuku vybraných předmětů v angličtině. Výuka je určena především zahraničním studentům; po dohodě s vyučujícím si mohou jednotlivé předměty zapsat i čeští studenti. Za absolvování předmětu obdrží český student počet kreditů shodný s odpovídajícím předmětem vyučovaným v češtině (viz studijní plán programu v anglickém jazyce). 5. BAKALÁŘSKÉ PEDAGOGICKÉ STUDIUM Celoškolská nabídka studia Název studijního programu: Obor: Specializace v pedagogice B 7507 Učitelství odborných předmětů 7504 R100 výuku zajišťuje : vedoucí : tajemník katedry : kontaktní osoba : Masarykův ústav vyšších studií ČVUT doc.phdr. Dana Dobrovská, CSc. Ing. Pavel Andres, Ph.D. Markéta Karausová e: t: f: ; w: muvs.cvut.cz I. 16 I. 17

10 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA 6. INFORMACE O TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA FA Tělesnou výchovu a sport na Fakultě architektury zajišťuje Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (dále ÚTVS) se sídlem ve Sportovním centru ČVUT: Pod Juliskou 4, Praha 6. ředitel : sekretariát : kontaktní os. : doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. e: Miluše Čermáková e: Irena Brůnová e: PaedDr. Antonín Ludvík č.dv.0 e: t: Tělesná výchova je po celou dobu studia dobrovolná. V každém semestru bakalářského i magisterského studia si všichni studenti mohou opakovaně zapsat volitelnou tělesnou výchovu kódy TVV; TVV0. Nabídku volitelné tělesné výchovy rozšiřuje v zimním semestru zimní výcvikový kurz kód TVKZV a v letním semestru letní výcvikový kurz kód TVKLV. Kódy pro tělesnou výchovu si studenti musí zapsat v KOSu. Pozor, předmět je vypsaný pod ÚTVS, ne pod vaší fakultou. Do hodin volitelné tělesné výchovy a do kurzů se studenti hlásí podle svého zájmu a časových možností. Veškeré informace o tělesné výchově, sportovních kurzech a sportovních aktivitách na ČVUT spolu s přihláškou do konkrétní hodiny tělesné výchovy nebo sportovního kurzu najdete na webových stránkách ÚTVS: 7. VÝUKA JAZYKŮ Jazykovou výuku na Fakultě architektury zajišťuje 1516 Kabinet jazyků FA ČVUT. Tato výuka se skládá z přípravných kursů v rámci celoživotního vzdělávání a kursů odborného jazyka (povinných a povinně volitelných). Přípravné kursy v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) nabízejí studium jazyka anglického, francouzského, německého, ruského a španělského na různých stupních pokročilosti, a to především pro studenty bakalářského studijního programu, ale také pro ostatní studenty FA, studenty jiných fakult ČVUT a pro veřejnost. Studentům FA jsou tyto kursy doporučovány jako přípravné kursy před povinnými kurzy odborného jazyka a rovněž jako příprava k povinné oušce z obecného jazyka JAZYK ZKOUŠKA (JZK) pro studenty, kteří u této oušky neuspěli. PRŮBĚH STUDIA CIZÍCH JAZYKŮ NA FA ČVUT: Pro studium obecného jazyka jsou určeny kursy přípravné. Pro studium odborného jazyka mají studenti k dispozici nabídku tří kursů ve třech mutacích v jazyce anglickém, německém a francouzském. Povinností studenta je absolvování povinného jednosemestrálního kursu OJ I (nejdříve ve třetím semestru). Student může dále pokračovat v jazykovém studiu v povinně-volitelných kursech OJ II a OJ III, a to ve stejném nebo jiném jazyce, celkově se předpokládá absolvování odborných kursů ve dvou jazycích. 1. Zápis do 1. ročníku - výběr cizího jazyka z těchto možností: anglický, francouzský, německý. Rozřazovací test před zahájením 1. ročníku. Termín testu je oznámen při zápisu do 1. ročníku. 3. Přípravné kursy před povinnými kursy odborného jazyka v rámci CŽV 4. Povinná ouška z obecného jazyka JAZYK ZKOUŠKA JZK 5. Povinné kursy odborného jazyka OJ I 6. Povinná ouška z odborného jazyka OJ I 7. Povinně volitelné kursy odborného jazyka OJ II 8. Povinně volitelné kursy odborného jazyka OJ III 9. Studijní pobyty v rámci programu Erasmus POVINNÉ PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU: ODBORNÝ JAZYK I - Základní odborná terminologie oblasti navrhování a stavitelství Vstupním předpokladem k zápisu do těchto kursů je složení povinné oušky z obecného jazyka JAZYK ZKOUŠKA JZK, která následuje většinou po absolvování přípravných kursů obecného jazyka v rámci CŽV na konci 1. ročníku, eventuelně dříve, či později dle individuální úrovně jazykových dovedností - viz studijní plány. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU: ODBORNÝ JAZYK II - Terminologie oblasti dějin architektury ODBORNÝ JAZYK III - Příprava na studium v zahraničí Tyto kursy jsou určeny pro studenty oborů Architektura+ urbanismus i Průmyslový design. KURZY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU: Jazykové kursy jsou povinné pro doktorandy, kteří byli u přijímacího řízení hodnoceni z jazyka známkou C dobře, D uspokojivě a E dostatečně, pro ostatní doktorandy jsou volitelné. Doktorandi mohou navštěvovat též kursy odborného jazyka určené pro studenty bakalářského studia, popř. kursy Celoživotního vzdělávání. Doktorandi, kteří byli hodnoceni u přijímacího řízení z jazyka známkou A výborně nebo B velmi dobře mohou složit závěrečnou jazykovou oušku bez předchozí návštěvy kursů, během prvního roku doktorského studia. Jazyková ouška: Studenti doktorského studia mají za povinnost složit oušku z jednoho světového jazyka vyučovaného na FA (angličtina, francouzština, I. 18 I. 19

11 úvodní informace ČVUT FA úvodní informace ČVUT FA němčina, ruština). Podmínkou zápisu ke oušce je odevzdání resumé a výpisu odborné terminologie s českým překladem (každé v rozsahu stran) z přečteného cizojazyčného odborného textu v rozsahu 100 stran. Termín oušky je vypsán po domluvě s vyučujícím. MIMOFAKULTNÍ JAZYKOVÁ VÝUKA: V Kabinetu jazyků probíhá rovněž výuka italštiny pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Tyto jazykové kurzy jsou pořádány Rektorátem ČVUT v rámci vzdělávacích programů EU a jsou určeny pro studenty všech fakult ČVUT, kteří mají v úmyslu studovat v zahraničí. Kursy jsou zdarma a zápis se koná vždy začátkem semestru během prvních hodin výuky. Informace o kursech a rozvrhu jsou umístěny na nástěnce. KURSY V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: Kursy CŽV nabízející na různých stupních pokročilosti jazyk anglický, francouzský, německý, ruský a španělský, a to především pro studenty bakalářského studijního programu, ale také pro ostatní studenty FA i jiných fakult ČVUT a pro veřejnost. Studentům FA jsou tyto kursy doporučovány jako přípravné kursy před povinnými kursy odborného jazyka a rovněž jako příprava ke vstupní jazykové oušce pro studenty, kteří u této oušky neuspěli. Bližší informace o přihlašování do těchto kursů viz kapitola CŽV. a Knihovna obsahuje řadu pozoruhodných i velmi vzácných titulů, včetně unikátních svaů díla architekta Violet-le-Duca. V současné době v knihovně lze nalézt významná naše i zahraniční odborná periodika, ale také celou řadu nových publikací se soudobou i historickou tématikou. Novinkou ve fondu jsou dokumentární filmy o architektuře. Nejnověji byl knihovní fond obohacen o urbanistickou literaturu z odkazu profesora Jiřího Musila. Studium je prezenční. Informace o obsahu knihovny i nových přírůstcích jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách fakulty. 9. REDAKCE WEBU FA ČVUT Redakce webu spravuje hlavní stránku a jednotlivé komponenty, za ostatní sekce odpovídá příslušný akademický pracovník. Redakce informuje o aktuálním dění na FA ve spolupráci s jednotlivými ústavy. redakce : Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. Jiří Horský doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. e: Podrobné informace naleznete na nástěnce Kabinetu jazyků za prosklenou stěnou kabinetu č. 09 a na nástěnkách mezi učebnami 01 a 0 v 1. patře budově Fakulty architektury a na webových stránkách FA 8. KNIHOVNY V rámci ČVUT došlo ke sloučení všech fakultních knihoven a nová centrální knihovna ČVUT, do které byl převeden knižní fond všech fakult, je studentům k dispozici v budově Národní technické knihovny (NTK). PŘÍRUČNÍ KNIHOVNA vedoucí knihovny : knihovna je otevřena : Mgr. Blanka Kynčlová e: t: č.m.741 pondělí až čtvrtek 10:00 11:30 hod., 13:00 17:30 hod. pátek 9:00 11:30 hod Tradiční příruční knihovna Ústavů teorie a dějin architektury a Ústavu památkové péče je specializována na literaturu k dějinám architektury a umění. Jejím základem jsou především knihovny předchůdců příslušných ústavů FA (původně založena profesorem Josefem Zítkem a významně posílena profesorem Oldřichem Stefanem). Fond je systematicky průběžně doplňován v souladu s koncepcí výuky ústavů I. 0 I. 1

12 POZNÁMKY: informace o ústavech, kabinetech na FA II.

13 informace o ústavech, kabinetech FA A. ČINNOST ÚSTAVŮ, KABINETŮ A. ČINNOST ÚSTAVŮ, KABINETŮ Ústav výtvarné tvorby Ústav teorie a dějin architektury Ústav památkové péče Ústav interiéru a výstavnictví Kabinet modelového projektování Ústav nauky o budovách Ústav urbanismu Ústav prostorového plánování Ústav nosných konstrukcí Ústav stavitelství I Ústav stavitelství II Kabinet jazyků Ústav navrhování I Ústav navrhování II Ústav navrhování III Ústav průmyslového designu 47 Pedagogickou, vědecko-výumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost na Fakultě architektury zajišťuje 14 ústavů a dva kabinety. Bližší informace o výučovaných předmětech, kursech a ateliérech zajišťované ústavy. viz: sekce III. výuka na FA, sekce VI. další aktivity na FA ÚSTAV VÝTVARNÉ TVORBY a: Praha 6, Thákurova 9; t: , ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/15111 LIDÉ: vedoucí ústavu : sekretariát : doc. akad. mal. Karel Pokorný e: Radka Formánková e: pedagogičtí a vědečtí pracovníci : akad. mal. Milada Gabrielová Ing. arch. Magdalena Koubek Michaličková MgA. Zorka Krejčí akad. mal. Gabriela Nováková externí pracovníci : akad. mal. Jan Bačkovský MgA. Ondřej Bouška Ing. arch. Hana Smitková O ÚSTAVU: Rámec podpůrných výtvarných oborů výuce architektury poskytuje studentům základy dovedností a myšlení v přesahu k vlastnímu způsobu vyjadřování prostřednictvím kresby, barvy, modelování, grafiky, kresby figury, fotografie a technik, plynoucích z požadavku zadaného úkolu k prohloubení vlastní invence, tříbící autorský projev. KURSY A CŽV Ú511: Ústav poskytuje kursy v oblasti výtvarného umění pro studenty fakulty architektury, studenty ČVUT a pro veřejnost. Garant kursů: doc. akad. mal. Karel Pokorný, vedoucí ústavu. II. 5

14 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA ÚSTAV TEORIE A DĚJIN ARCHITEKTURY a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/15113 LIDÉ: vedoucí ústavu : zástupce ved. ústavu : sekretariát : prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. e: doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. Ing. arch. Monika Schnitzerová e: pedagogičtí a vědečtí pracovníci : Mgr. Lukáš Beran PhDr. Dita Dvořáková, Ph.D. Mgr. Hubert Guzik, Ph.D. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. též prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. též Mgr. Martina Sedláková, M.A. doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. Ing. arch. Ivana Tláskalová, Ph.D. výumné centrum průmyslového dědictví : PhDr. Benjamin Fragner vedoucí Mgr. Lukáš Beran Ing. Vladislava Valchářová doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. Mgr. Jan Zikmund knihovnice : Mgr. Blanka Kynčlová též externí pracovníci : PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. techničtí pracovníci : Jan Calta též doktorandi : Ing. Jakub Bacík Ing. arch. Kristýna Bělohradská Ing. arch. Eva Bortelová Ing. arch. Klára Brůhová Ing. arch. Petr Herman doktorandi : Ing. arch. Štěpán Jablonský Ing. arch. Anna Kašíková Ing. arch. Renata Klímová Ing. arch. Lenka Kudláčková Mgr. Dana Linhartová Mgr. Marián Matys Mgr. Klára Mergerová Ing. arch. Tomáš Skřivan Ing. arch. Jaroslav Sládeček Ing. arch. Jaromír Srba Ing. arch. Alžběta Stodolová Ing. arch. Daniela Šimková PhDr. Jana Tichá Mgr. Jan Zikmund Ing. Jan Žemlička O ÚSTAVU: Ústav se věnuje výumu a výuce dějin a teorie architektury a umění, včetně užitého umění a designu a rovněž humanitním odvětvím, která souvisejí s architekturou: filosofii, kulturologii, estetice, psychologii a sociologii. Základním cyklem přednášek je velký chronologický přehled historie architektury (6 semestry) a umění (3 semestry). V jeho rámci pedagogové ústavu přednášejí také výsledky vlastních bádání. Semináře uvádějí do dějin architektury, exkurze po excelentních pražských i mimopražských památkách umožňují bezprostřední pochopení historického stavebního fondu. Předkládá se uměleckohistorický pohled na architektonické skvosty minulosti a jejich tvůrce, i neméně přitažlivé architektonicko-stavební souvislosti vzniku staveb pro každodenní život jejich současníků. Pozornost se zaměřuje také na průmyslové architektonické dědictví a historii techniky. Roste význam historiografie současné architektonické tvorby (http://dejiny.fa.cvut.cz) i myšlenkových konceptů a teorií architektury. Seminární práce nabízejí možnost podrobnějšího rozpracování ateliérových zadání. Výuka základů architektonického navrhování a architektonické kompozice vychází z historicko-teoretického zázemí ústavu. Specifickou činností je vzdělávání v Univerzitě třetího věku. Součástí ústavu je Výumné centrum průmyslového dědictví, které se věnuje výumu záchraně a novému využití industriálních staveb a areálů. Mapuje průmyslové dědictví v České republice podílí se na vědecké, pedagogické, publikační a osvětové činnosti při projektech záchrany průmyslového dědictví. Aktivity ústavu těsně souvisejí se zaměřením sesterského Ústavu památkové péče a renovací (15114), se kterým bezprostředně spolupracuje ve studijním modulu Památková péče. Pedagogové ústavu jsou autory řady monografických a encyklopedických publikací o dějinách české (československé) architektury a o významných architektech. II. 6 II. 7

15 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA Když se zdá, že otáa, před kterou stojíme, je zcela nová, nabízí historie nejednu moudrou odpověď založenou na minulé ušenosti. DOKTORSKÉ STUDIUM: Ústav dlouhodobě plní důležitou roli ve výuce doktorandů a výrazně se podílí na hlavních přednáškách doktorského studia ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/15114; pamatky-facvut.cz LIDÉ: vedoucí ústavu : zástupce ved. ústavu : sekretariát : pedagogičtí pracovníci : externí pracovníci : prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa e: Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. též 513 Ing. arch. Monika Schnitzerová e: Mgr. Art. Peter Buš doc. Ing. arch. Miroslav Cikán PhDr. Martin Ebel, Ph.D. Ing. arch. Tomáš Efler Ing. arch. Jan Pešta doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. též 513 Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. Ing. Jana Strnadová doc. PhDr. Josef Štulc knihovna : Mgr. Blanka Kynčlová též 513 Jan Calta též 513 O ÚSTAVU: Činnost ústavu je zaměřena na výuku památkové péče jak v poloze teoretické discipliny, tak jako souboru praktických činností zaměřených na poznávání, ochranu, obnovu a prezentaci památek. Aplikační rovina discipliny se orientuje na památky stavební, urbanistické útvary a na kulturní krajinu. Důraz se klade na jejich kultivovanou úpravu a na citlivý vstup soudobé architektury do historického prostředí. Příprava architektů pro odborně fundované, kultivované a odpovědné zacházení s historickými stavbami se rozvíjí v těchto základních rovinách. Jde zejména o: Odhalování a poznávání hodnotového potenciálu kulturního dědictví a porozumění jeho roli v současném životě. Vytváření předpokladů pro kompetentní identifikaci hodnot historických staveb Objasnění vztahu mezi vlastnostmi konkrétní památky, jejím prostředím a konceptem její obnovy. Rozvíjení znalosti historických materiálů a konstrukcí, odpovídajících postupů obnovy a zejména tradičních konstrukcí a technologií. Studenti mohou pracovat ve dvou přidružených komplexních ateliérech architektů V. Girsy, M. Cikána. Studentům, kteří v modulu památkové péče rozvíjejí svoji specializaci právě v těchto dvou ateliérech, je navíc umožněno řešit problematiku zásahů do historických sídel a krajiny i mimo rámec ústavu 514 v příslušných urbanistických ateliérech. Přednášky, cvičení i ateliéry poskytují základy profesní přípravy pro budoucí praxi: architekt univerzálního zaměření, vybavený navíc základem odborné průpravy pro obnovu památek i pro působení v oblasti odborného řízení obnovy památkového fondu, kde se setrvale projevuje nedostatek kvalifikovaných odborníků (architekt památkář, úředník státní památkové péče s výkonnou pravomocí ). Zvláště v modulu: památkové péče PP ústav nabízí zájemcům prostor pro seznámení s cíli a metodami vědecké práce a pomáhá jim zorientovat se ve smyslu a cílech doktorského studia se zaměřením na dějiny architektury a památkovou péči. doktorandi : Ing. arch. Aleš Bičík Ing. arch. Robert Erdély Ing. arch. Eva Hubičková Ing. Filip Chmel Mgr. Jan Chejn Ing. Miloš Kudrnovský Ing. arch. Barbora Vachová Ing. arch. Jitka Poláková DOKTORSKÉ STUDIUM: Specializovaný doktorský program, zahrnující témata z oblasti poznání a obnovy historického stavebního fondu (spolu s ústavem 513) Dějiny architektury a rekonstrukce památek 3501V004. Ústav je garantem státní oušky z předmětu Památková péče. Ústav zajišťuje výuku v anglickém jazyce předmětů 500PP Monument Preservation a 555PP Monument Preservation II /Theory and Practice. II. 8 II. 9

16 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA ÚSTAV INTERIÉRU A VÝSTAVNICTVÍ a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/ KABINET MODELOVÉHO PROJEKTOVÁNÍ a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; e: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/15116; molab.eu LIDÉ: pověřený ved. ústavu : doc. akad. arch. Vladimír Soukenka e: LIDÉ: vedoucí kabinetu : Ing. arch. Dana Matějovská e: sekretariát : Ivana Dubná e: sekretariát : Květa Dvořáková e: pedagogičtí pracovníci : externí pracovníci : Ing. arch. Pavla Kvízová Akad. arch. Marek Teska Ing. akad. arch. Daniela Fenclová Ing. arch. Patrik Tichý Akad. arch. Mojmír Průcha O ÚSTAVU: Ze samotného názvu Ústavu interiéru a výstavnictví vyplývají dva základní směry působení: 1/ INTERIÉR - jedná se především o řemeslný základ výrazových prostředků architektonické profese. Výsledný finiš tvořící užitnou hodnotu díla bezprostředně působící na uživatele kvalitou materiálu a jeho zpracováním, volbou zařizovacích předmětů, barevností, světlem i akustickou pohodou. Teprve na zvládnuté řemeslo je možné stavět další úrovně architektonického díla. / VÝSTAVNICTVÍ - disciplína utváření prostoru, kde stavebním programem nejsou jen metry čtvereční a typologické funkce, ale text scénáře a libreta. Vzniká přesah profese architekta do sféry týmové spolupráce, kde figurují další společenské vědy, jako je dramaturgie a kulturologie. Scénografie divadelní, filmová a televizní dnes svým mediálním rozsahem ovlivňují estetické vnímání společnosti i formu všech kulturních rituálů. Tato rovina se pak zpětně promítá v nárocích na současnou architekturu. VĚDA A VÝZKUM - Základním tématem vědecké činnosti ústavu je stále intenzivnější prolínání společenských rituálů s veřejným prostorem současné společnosti spektáklu. Při hledání inspiračních zdrojů pro architekturu v současném mediálním způsobu jejího vnímání spoluvytváří ústav nový výukový nástroj - Institut Internédií společně s FEL ČVUT a AMU. pedagogičtí pracovníci : doktorand : doc. Dr.-ir. Henri H. Achten Ing. arch. Petr Irinkov Ing. arch. Lukáš Kurilla Ing. arch. Kateřina Nováková MgA. Martin Odehnal Ing. Ivana Vinšová Ing. Michal Jirát Ing. arch. Viktor Johanis Ing. Vladislav Kšír Ing. arch. Jan Malec Ing. arch. Dušan Marcinko Ing. arch. Stanislav Moravec Ing. arch. Jiří Pavlíček, MA. Bc. Miroslav Nevlida Ing. arch. Zdeněk Rudovský Ing. arch. Lenka Sándor Bc. Šimon Prokop RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D. Bc. Dan Volák Ing. arch. Peter Búš Ing. arch. Martin Kaftan Ing. arch. Zdeněk Kolář Ing. arch. Kateřina Kašpar Gorycá Ing. arch. Kateřina Nováková Ing. arch. Jiří Pavlíček, MA. Ing. arch. Ladislava Sobková Ing. arch. Veronika Zajíčková O ÚSTAVU: Kabinet modelového projektování MOLAB je experimentální pracoviště, kde se věnuje značná pozornost novým návrhovým technologiím, které dominují současné architektonické projekční praxi. II. 30 II. 31

17 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA MOLAB zajišťuje na fakultě architektury výuku programu CAD a architektonického navrhování pomocí počítače CAAD (Computer Aided Architectural Design). Studenti jsou postupně a systematicky seznamováni se základními i pokročilý mi úrovněmi programu. Důraz je rovněž kladen na výuku počítačové grafiky a její využití v oblasti architektury. Kurs počítačové grafiky umožní studentům se seznámit s nástroji potřebnými v jejich další tvůrčí práci. Experimentální ateliér MOLABu se zaměřuje na vyšší specifické využití počítačů při procesu architektonického navrhování CAAD. Vědecká činnost kabinetu se obecně soustředí na výum a vývoj CAAD. Tým MOLABu, včetně Doc. Achtena a Ing.arch. Matějovské (kteří jsou členy grémia uznávané evropské asociace ecaade / Education and research in computer aided architectural design in Europe), zpřístupňuje studentům od bakalářského po doktorské stupně praktické i teoretické novinky z oboru ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/15118 LIDÉ: vedoucí ústavu : doc. Ing. arch. Michal Kohout doktorandi : Ing. arch. Jiří Opočenský Ing. arch. Štěpán Valouch Ing. arch. Martin Bureš Ing. arch. Monika Čadová Ing. arch. Romana Fukalová Ing. arch. Petr Hykel Ing. arch. Jana Kubcová Ing. arch. Pavel Lupač Ing. arch. Barbora Mikitová Ing. arch. Blanka Navrátilová MgA. Jakub Novák Ing. arch. Mirjana Petrik Ing. Mariana Pytlounová MArch. Ernest Shtepani Mgr. Daniel Sokol Ing. arch. Kamil Švaříček Ing. arch. Filip Tittl Mgr. Lenka Váňová Ing. arch. Martin Vlnas Mgr. Anna Yunitsina zástupce ved. ústavu : sekretariát : pedagogičtí pracovníci : externí pracovníci : e: doc. Ing. arch. Roman Koucký Ing. arch. Barbora Peterková e: Ing. arch. David Belko, Ph.D. MgA. Ondřej Císler, Ph.D. Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc. Ing. arch. Petr Hlaváček Ing. arch. Edita Lisecová doc. Ing. arch. Václav Mudra prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. arch. David Tichý, Ph.D. Ing. arch. Magdalena Hlaváčková Ing. arch. Tomáš Oth O ÚSTAVU: Základem práce ústavu je pedagogická a výumná činnost na poli stavební typologie. TYP je chápán jako základní skladebný prvek vystavěného prostředí: nejefektivnější a nejsrozumitelnější odpověď na běžné zadání a situaci. Zároveň je nutné chápat, že každé zadání i místo v prostoru a čase v sobě skrývá i potenciál pro jistou míru atypického, které uživatele staveb orientuje svojí výpovědí o jedinečných okolnostech jejich vzniku. Matoucí jsou extrémy: ubíjející jednotvárnost i chaotická přebujelost. Cílem výuky v ústavu je naučit se skrze poznání zákonitostí skladby a vývoje TYPu i ATYPu navrhovat co možná nejefektivnější na podněty bohaté, přitom však srozumitelné a dlouhodobě stabilní vystavěné prostředí. TYPE IS COOL! Výuka probíhá v 6 vertikálních ateliérech, 6 ateliérech ZAN a 6 teoretických předmětech: základní typologie NS I - základy navrhování; NS II - obytné budovy typologie běžných občanských staveb NS III - obchod, práce, rekreace; NS IV - kultura, výuka, sport typologie specifických stavby NS V - velké, technologicky a provozně náročné stavby netypologické strategie tvorby prostředí NS VI - typologie v POSTtypologické době II. 3 II. 33

18 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA ÚSTAV URBANISMU a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/15119 LIDÉ: vedoucí ústavu : sekretariát : pedagogičtí pracovníci : externí pracovníci : doktorandi : doc. Ing. arch. Jan Jehlík e: Ivana Dubná e: Ing. arch. Michal Bartošek PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová doc. Ing. arch. Irena Fialová Ing. Radmila Fingerová Mgr. Marcela Hanáčková doc. Ing. arch. Radek Kolařík Ing. arch. Lada Kolaříková Ing. arch. Michal Kuzemenský Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. PhDr. JUDr. Jiří Plos Ing.arch. Kateřina Richtrová Ing. arch. Jan Sedlák Ing. arch. Matyáš Sedlák Ing. Jan Šteflíček Ing. arch. Hana Špalková Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. Tomáš Ctibor, CRE, FRICS MgA. Ondřej Synek Ing.arch. Filip Tittl MgA.Bc. Jan Trejbal Ing. arch. Dominik Aleš Ing. arch. Annamaria Bohunicy MSc. arch. Kateřina Čechová Ing. arch. Roman Čerbák Ing. arch. Anna Háblová Ing. arch. Jaromír Hainc Ing. arch. Jan Jaroš Ing. arch. Fililp Landa Ing. arch. Diana Kunešová Ing. arch. Dušan Mellner Ing. arch. Pavla Melková doktorandi : Ing. arch. Alena Mocová Ing. Markéta Stránská Ing. arch. Filip Tittl MgA. Bc. Jan Trejbal O ÚSTAVU: Urbanismus (stavbu měst) a krajinářskou architekturu je třeba chápat jako silnou architektonickou disciplínu s vazbou jak na architekturu, tak na územní (prostorové) plánování. Aktuálními tématy urbanismu jsou: způsob života ve městech a na venkově, formování a strukturování veřejného prostoru jako stavby a erudice architekta v celém procesu rozvoje, proměny a ochrany sídel a jejich částí. Koncepce výuky ústavu urbanismu je postavena na procesním způsobu, tzn. na postupu kopírujícím proces poznávání daného předmětu zájmu ve smyslu: Co to je Proč to je Jaké to má být Jak k tomu dojít. Výuka je tedy uspořádána v těchto učebních blocích: Předmět a jeho projevy - TYPOLOGIE UI Prostředí; UV Soubory staveb Příčiny vzniku a trvání projevů - VÝVOJ U II Vývoj Proměna předmětu TEORIE U III Teorie, U VI - Tendence Proces vedoucí k proměně NAVRHOVÁNÍ U IV Navrhování; U VII - Procesy Program Erasmus - ústav zabezpečuje výuku v anglickém jazyce předmětů 555U Urbanism II History, 555U3 Urbanism III Theory, 555U4 Urbanism IV Design, 555 TKZ1 Landscape Architecture Introduction. DOKTORSKÉ STUDIUM: Ústav usiluje o úou vazbu práce doktorandů jak na probíhající výuku, tak i na další výum a vlastní projekční, publikační a expertizní činnost členů ústavu. Na ústavu je zřízen Doktorský klub, ve kterém se všichni doktorandi ústavu pravidelně setkávají a předávají si ušenosti. Ústav zabezpečuje výuku doktorandského předmětu 519dUR7 Stavba měst. Školitelé doktorantského studia: doc. Ing. arch. Jan Jehlík, doc. Ing. arch. Irena Fialová, doc. Ing. arch. Radek Kolařík,, Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ing. Radmila Fingerová. Ústav je garantem státní oušky z architektury a urbanismu. Podrobnosti na nástěnce v 5.podlaží a na webových stránkách ústavu 519 nebo webových stránkách FA ČVUT: fa.cvut.cz/cz/studium II. 34 II. 35

19 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA ÚSTAV PROSTOROVÉHO PLÁNOVÁNÍ a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/1511 LIDÉ: vedoucí ústavu : zástupce ved. ústavu : sekretariát : pedagogičtí pracovníci : prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. e: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D. e: Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. Henry W.A. Hanson IV, M.A.AIA, ASLA Ing. arch. Petr Klápště Ing. arch. Vít Řezáč prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. vědečtí a TP pracovníci pracovníci : Ing. Filip Drda Ing. Daniel Franke, Ph.D. externí pracovníci : doktorandi : Ing. Irena Benešová, Ph.D. Ing. Kamila Svobodová Ing. arch. Veronika Šindlerová Ing. Lucia Filová Ing. arch. Zuzana Krmelová Ing. arch. Milan Macoun Ing. arch. Jiří Němeček Ing. arch. Tomáš Peltán Mgr. Jan Richtr Ing. Martina Sarvašová Ing. arch. Kristýna Stará Ing. Martin Šilha Ing. Tereza Vokurková O ÚSTAVU: Ústav se zaměřuje na pedagogickou, vědeckovýumnou i praktickou činnost prostorového plánování jako managementu změn fyzického i sociálního prostředí. V pedagogické činnosti připravuje architekty pro činnost v oboru územní plánování. Architektům navrhujícím stavby poskytuje základní informace z oblasti územního plánování, geografických informačních systémů, ekologie, sociální ekologie a ekonomiky územního rozvoje, potřebné pro výkon jejich profese. Těžištěm pedagogického působení ústavu je magisterský a doktorský stupeň studia a celoživotní vzdělávání. Většinu výuky ústav zajišťuje v české i anglické verzi. KURSY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: Ústav obsahově a organizačně zajišťuje kursy celoživotního vzdělávání: Příprava na oušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování pro pracovníky ve veřejné správě Využití GIS v územním plánování I,II,III Aplikace změn v předpisech pro praxi územního plánování a stavebního řádu Využití participace veřejnosti v praxi územního plánování, územního a regionálního rozvoje. Ústav spolupracuje s odborníky z jiných vysokých škol a dalších odborných pracovišť ÚSTAV NOSNÝCH KONSTRUKCÍ a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/151 LIDÉ: vedoucí ústavu : zástupce ved. ústavu : sekretariát : pedagogičtí pracovníci : Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. e: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Eva Frýdlová e: Ing. Tomáš Bittner RNDr. Stanislava Čečáková RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D. prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Dr.h.c. prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Ing. Naďa Holická, CSc. Ing. Jan Hora Ing. Tomáš Juranka RNDr. Dana Kolářová Ing. Michaela Kostelecká Ing. Lucie Kratochvíle Ing. Šárka Nenadálová Ing. Milan Rydval Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. II. 36 II. 37

20 informace o ústavech, kabinetech FA informace o ústavech, kabinetech FA pedagogičtí pracovníci : RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D. Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. sekretariát : Ing. Tamara Vlasáková e: O ÚSTAVU: Ústav zajišťuje výuku předmětů: Matematika, Deskriptivní geometrie, Statika, Nosné konstrukce, a dále zajišťuje konzultace v komplexních ateliérech. Výuka matematiky a deskriptivní geometrie je koncipována tak, aby si studenti osvojili učivo, které je teoretickým základem pro odborné předměty. Oba předměty rozvíjejí prostorovou představivost, logické a abstraktní myšlení studentů. Výuka statiky a nosných konstrukcí je zaměřena na získání uceleného pohledu posluchačů na fyzikální chování nosné konstrukce jednak obecně, jednak v provedeních z různých konstrukčních materiálů a dále na vypěstování schopnosti optimalizace při výběru konstrukčních systémů včetně jejich zakládání. Magisterský studijní program navazující 013/014 výuka v anglickém jazyce: PROGRAMME OF MASTER DEGREE STUDY IN ENGLISH LANGUAGE BUILDING STRUCTURES. Vědeckovýumná činnost ústavu je zaměřena na diferenciální geometrii, aplikovanou matematiku, dále normotvornou činnost a aplikační výum v oboru stavební mechaniky historických konstrukcí. Ve vědockovýumné činnosti spolupracuje ústav mj. s Kloknerovým ústavem ČVUT a s Národním památkovým ústavem. DOKTORSKÉ STUDIUM: Ústav se podílí na doktorandském studiu v oboru architektura, stavitelství a technologie (školitel doc. Ing. Karel Lorenz, CSc a Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.). V doktorském studiu spolupracuje ústav mj. s Department of Architecture, MIT - Massachusetts Institute of Technology, Boston/Cambridge, USA.). KURSY a CŽV Ústav obsahově a organizačně zajišťuje kursy celoživotního vzdělávání: Přípravné kursy k přijímacím ouškám z matematiky a geometrie Vyrovnávací kurs matematiky ÚSTAV STAVITELSTVÍ I a: Praha 6, Thákurova 9; t: ; w: fa.cvut.cz/cz/ustavy/1513 LIDÉ: vedoucí ústavu : prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. e: pedagogičtí pracovníci : externí pracovníci : doktorandi : Ing. arch. Marek Pavlas doc. Ing. arch. Václav Aulický doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. Ing. Jaroslava Babánková Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Ing. Miroslava Kuchtová Ing. Pavel Meloun Ing. Jiří Mráz Ing. Marek Novotný, Ph.D. Ing. Bedřiška Vaňková Ing. Aleš Poděbrad Ing. Marcela Koukolová Ing. Pavel Štěpán Ing. Dušan Štětina, Ph.D. RNDr. Jana Tourková doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc. Ing. arch. Jana Hladíková Ing.arch. Jaroslav Hulín Ing. arch. Lukáš Kurilla Ing. Michal Kutálek Ing. arch. Martin Mihály Ing. arch. Lukáš Procháa Ing. Zdeněk Rudovský Ing. Marek Růžička Ing. arch. Šárka Vomelová Mgr. Barbora Zavadská O ÚSTAVU: Pracovníci ústavu zabezpečují výuku předmětů Pozemní stavitelství a Stavební materiály. Dále se formou konzultací podílejí na výuce v ostatních ateliérech. Ústav je garantem výuky předmětů Geologie a Geodézie. Činnost ústavu je zaměřena na problematiku komplexní konstrukční tvorby staveb, orientovanou na výuku, výum, expertní, publikační a projektovou činnost i šíření technických informací v architektonické a stavební obci. Pozornost je věnována stávajícím a vývojovým trendům v oblasti nosných a kompletačních konstrukcí, problematice udržitelného rozvoje stavění, problémům trvanlivosti a spolehlivosti konstrukcí, příčinám poruch staveb a otáám obnovy staveb. zástupce ved. ústavu : doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc. II. 38 II. 39

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah studenti studentům zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah nová budova FA ČVUT 1pp gappa dílna sádrovna 1np přednáškové

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 název predmetu pocet hodin /kreditu/1-1/2/ prednášky + ateliéry, cvicení a semináre zkratka císlo ústavu zk/ zkouška, klz/ klasifikovaný

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Fakulta architektury. Úvodní informace o ČVUT, FA pro AR České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury. Úvodní informace o ČVUT, FA pro AR České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury Úvodní informace o ČVUT, FA pro AR 2014 2015 České vysoké učení technické v Praze A. Formální struktura ČVUT FA 7 1. Struktura ČVUT 7 2. Vedení ČVUT 8 3. Vedení FA 8 B. Studium na

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČVUT

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČVUT O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČVUT Příloha č. 1 ke Statutu ČVUT Základní ustanovení Článek 1 Organizační řád ČVUT upravuje vnitřní organizaci ČVUT v souladu se zákonem, ostatními zvláštními předpisy, statutem

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Fakulta architektury. Ústavy, kabinety a výuka na FA pro AR 2014 2015. České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury. Ústavy, kabinety a výuka na FA pro AR 2014 2015. České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury Ústavy, kabinety a výuka na FA pro AR 2014 2015 České vysoké učení technické v Praze 15111. Ústav výtvarné tvorby 23 15113. Ústav teorie a dějin architektury 24_ 15114. Ústav památkové

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze únor 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

AU kód předmětu semestr kredity

AU kód předmětu semestr kredity AU kód předmětu semestr kredity katedra náev předmětu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pov volit ZAN Základy architektonického navrhování I 0 + 5/5 5 ZAN Základní ateliér 0 + 6/6 6 AT Ateliér - ATBS, ATOS, ATZBP,

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně únor 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních programů

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

univerzit na Zemi

univerzit na Zemi Proč studovat u nás? Fakulta stavební ČVUT v Praze - jediná technická fakulta v ČR nejlepší v TOP100 technická QS škola Rankings v ČR hodnocení univerzit pro stavebnictví ve stejné skupině jako například

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Preambule Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Fakulta architektury. Plány Akademického roku 2014 2015. České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury. Plány Akademického roku 2014 2015. České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury Plány Akademického roku 2014 2015 České vysoké učení technické v Praze A. Časové plány 137 1. Harmonogram: zimní semestr 138 2. Harmonogram: letní semestr 139 B. Studijní plány AU

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ (jednooborové bakalářské studium) B 7201 Informační studia a knihovnictví (Platnost akreditace: 30.10. 2009 31.7. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Fakulta stavební. ČVUT v Praze

Fakulta stavební. ČVUT v Praze Fakulta stavební ČVUT v Praze Proč studovat u nás? FSv je moderní vysokoškolskou vzdělávací institucí, která neustále zdokonaluje nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů. Naši absolventi

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 Komise se sejde v pondělí a úterý (13 a 14. 6. 2016) v 8:45 hodin v uvedeném ateliéru ke krátké poradě. V 9 hodin začínají obhajoby jednotlivých studentů.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více