29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)"

Transkript

1 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena nová periodicita poádání kongres CIPS, a to tak, že kongres bude každý rok ( do roku 2007 byl jednou za 2 roky). Domníváme se, že to nebylo šastné rozhodnutí, nebo je logické, že poádání kongresu každý rok zvyšuje národním rybáským svazm a federacím náklady na mezinárodní innost. Tomu odpovídal i poet zúastnných delegát, který byl v porovnání s 28. Kongresem CIPS 2007 v Praze poloviní. V programu Kongresu nebylo zasedání federace muška ( FIPS Mouche ) a federace rybolovné techniky ( FIPS-Casting), ani seminá na aktuální témata životního prostedí a mládeže, jak je obvyklé. Kongresu se úastnilo pouze 63 delegát, což splovalo podmínku Statutu CIPS v tom, že plenární zasedání bylo usnášení se schopné. 29. Kongresu CIPS se za RS zúastnili 2 delegáti dr. Josef Doležal a dr. Otakar Brož. V programu, který se v mnoha bodech týkal innosti našeho svazu, šlo mimo jiné o otázky definice a zaazení rekreaního a sportovního rybolovu do systému CIPS a o spolupráci v této oblasti na mezinárodní úrovni. Souasn nás zajímalo, jak se Egyptský rybáský svaz vypoádá s organizaním a programovým zajištním této akce. Neekali jsme, že kongres v Káhie pekoná všechna NEJ kongresu CIPS 2007 v Praze ( chtli bychom pipomenout, že u nás byl v historii CIPS jeden z nejvtších kongres, s nejvyšším potem zúastnných delegát a se zasedáním všech federací a semináem o životním prostedí a mládeži). Ped zahájením oficiálních jednání probhlo zasedání pedsednictva CIPS, kterého se zúastnil zástupce RS dr. Josef Doležal, který zde informoval o smlouv mezi CIPS a WADA ( World Antidoping Agency) o pijetí mezinárodních antidopingových pravidel. Dále pedložil informace o výsledcích zasedání zástupc svtových sportovních federací ve Švýcarsku ( Lausanne) v dubnu letošního roku. Pedsednictvo CIPS dále jednalo o ukonením innosti federace FIPS Casting po jejím slouení s ICSF ( International Casting Federation) a pevedení celého managementu rybolovné techniky do této nyní již jediné mezinárodní organizace. ICSF bude patit do rodiny rybáských sport a stane se novým lenem CIPS, avšak všechny podmínky k tomu nebyly ješt stanoveny. Lze pedpokládat, že k pijetí za mimoádného lena CIPS dojde na následujícím kongresu. Zatím byly pouze navrženy zmny ve Statutu obou federací a projednány lenské píspvky. Další program zasedání pedsednictva se týkal bžné agendy k plenárnímu zasedání a zasedání federací.

2 Federace moského rybolovu ( FIPS-M), kde nejsme leny, jednala následující den o systému soutží a pravidel v pomrn složité sportovní innosti. Na zasedání federace lovu ryb udicí ( FIPS e.d.), jako nejrozšíenjšího rybáského sportovního a rekreaního odvtví, byla rozvinuta diskuse nad novým a v loském roce snad až píliš rychle schváleným dlením do více vkových kategorií. Jedná se o zmny v oblasti kategorie mládeže, které byly pijaty z dvodu širšího zapojení mládeže do sportovního rybolovu. Pro jednotlivé národní svazy, stejn tak jako pro RS, to však pináší vyšší ekonomické náklady. Pokud jde o pívla a feeder, CIPS zatím neuvažuje o zízení samostatné federace pro tyto disciplíny rybáského sportu. To však neznamená, že by nemly být v rámci federace FIPS e.d. podporovány. V prbhu dalšího jednání byly upesnny termíny konání MS a ME v na roky 2009 a Prezident FIPS e.d. prof. Matteoli ( Itálie) dále informoval o zámru uskutenit další svtové rybáské hry v roce 2011( poslední byly v Portugalsku v roce 2006). Vzhledem k jejich znanému rozsahu však vzniká problém s místem konání uvažuje se zatím o Francii nebo Itálii. To však bude ješt pedmtem dalších jednání i s dalšími potencionálními kandidáty a pedsednictvem CIPS na podzim. Plenární zasedání, které probhlo , projednalo zápis a úkoly z posledního kongresu a zprávy všech len pedsednictva. Toto zasedání, jak se dalo pedpokládat i z dvodu nízkého potu úastník a národních federací, nepijalo žádná závažná rozhodnutí. Podrobné projednávání mnoha otázek bylo odloženo na další kongres v roce 2009, s tím, že zde uvedené materiály a návrhy budou dále ješt rozpracovány. To se týká již probíhajících jednání o bližší definici rekreaního a sportovního rybolovu, dále nutnosti navýšení lenského píspvku, které vyplynulo ze zprávy pokladníka a auditora. Nebyla uzavena jednání o koncepci pée o mládež a s tím spojená podpora mládeže ze strany EFTTA ( Celosvtové sdružení výrobc rybáských poteb). Do federací CIPS byli pijati noví lenové ( Moldávie, Brazílie, Tunisko a Chile). U dalších pihlášených stát je nutné, aby jejich lenství bylo ješt zváženo ( Kazachstán, Kosovo a Irán). Plenární zasedání stanovilo termín konání píštího, a to již 30. Kongresu CIPS, který by se ml uskutenit ve dnech v Drážanech. Závrem zástupci federací, které v letošním a v píštím roce poádají nkterá z MS nebo ME, potvrdily termíny soutží a informovali o stavu píprav tchto akcí. V doprovodném kulturním programu jsme spolen navštívili s prvodci pyramidy v Gíze a Egyptské muzeum v Káhie. Následující veer jsme všichni opt s nkolika domácími prvodci absolvovali prohlídku centra noní Káhiry

3 mimo hlavní turistické trasy. Na vlastní oi jsme vidli, že toto velkomsto s více jak 7 miliony obyvatel se prakticky neukládá ke spánku a ješt pozd po plnoci je zde ilý obchodní a spoleenský ruch. Souástí prohlídky byla i veee v typické egyptské restauraci. Závrený gala veer se uskutenil na lodi pi projížce na Nilu s vystoupením taneník i s ukázkou bišních tanc. Naše úast na 29. kongresu CIPS v Káhie byla v ad smr pínosná. Mimo programem stanovená jednání jsme konzultovali další sporné otázky v innosti sportovních federací s výmnou zkušeností a názor. Potvrdilo se pomrn prestižní postavení RS v této svtové organizaci sportovních rybá, ke kterému krom dlouhodobých osobních kontakt a aktivit zástupc RS, významným zpsobem pisplo mimoádn úspšné organizaní zajištní 28. kongresu CIPS 2007 v Praze a dalších mezinárodních akcí. Dr. Josef Doležal

4

5

6

Struná historie Svtové potápské federace CMAS

Struná historie Svtové potápské federace CMAS Struná historie Svtové potápské federace CMAS Svtová potápská konfederace CMAS - Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (též World Diving Federation) byla založena v roce 1959 a pedstavuje

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tlesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management PRZKUM ZÁJMU O CESTOVNÍ KANCELÁ ORIENTOVANOU NA DTI A MLÁDEŽ

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ PES Nová sociální Evropa 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ EVROPA Zpráva pednesená na 7. kongresu PES v Portu Poulem Nyrupem Rasmussenem a Jacquesem Delorsem www.pes.org Strana evropských

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

$% &' ( na období 2006-2009! " #

$% &' ( na období 2006-2009!  # $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období 2006-2009! " # $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2 OBSAH: ÚVODEM... 5 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ... 6 1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 7 1.2. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje

Více

Roenka eského rozhlasu 1998

Roenka eského rozhlasu 1998 Roenka eského rozhlasu 1998 I. Úvod Vážené posluchaky a posluchai, kolegyn a kolegové, pedkládáme vám Výroní zprávu o innosti eského rozhlasu v minulém roce Roenku 1998. V úvodu se pokusím výsledky naší

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004

VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004 VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Úvodní zpráva 3. Hlavní innost 4. Doplková innost 5. Ekonomická zpráva 6. Závr l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM 12", píspvková organizace

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více