XVI. KONGRES. Souhrny referátů. HAVltOV 1979

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVI. KONGRES. Souhrny referátů. HAVltOV 1979"

Transkript

1 XVI. KONGRES PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ Souhrny referátů HAVltOV 1979

2 KHS Ostrava Automatizace a mechanizace, k. ú. p., OKR, k. p., Ostrava Zajištěni hygienické ochrany pracovníků dolů OKR při využiti nukleární techniky v dolech J. Hillová, J. Hakl, J. Bosák Zdroje ionizujícího záření jsou v národním hospodářství využívány mnohostranně a je přirozené i jejich široké uplatnění při těžbě uhlí. Zde se používají především v oboru automatizace a vzhledem ke známému nedostatku pracovníků v dolech jsou jejich aplikace na šachtách obzvláště výhodné. Pro provoz zařízení s radioaktivními zářiči je nutno zajistit dobrou ochranu okolí před účinky ionizujícího záření a zdroje mít pod pečlivou kontrolou. Takováto zařízení musí správně plnit svoji funkci a spolehlivě zabraňovat jakémukoliv riziku spojenému s jejich provozem. Tyto důležité podmínky jsou zabezpečovány provozovatelem (OKD-koncern) ve spolupráci s hygienickou slu'žbou. Veškerá činnost spojená se zaváděním nukleární techniky na dolech (projekty, montáže, servis, vnitřní komplexní dozor) se stala záležitostí koncernové účelové organizace OKD Autdfnatizace a mechanizace. Systém péčs o nukleární techniku je dopodrobna propracován po stránce provozní i bezpečnostní. Na základě zkušeností a nových poznatků v technice byl v průběhu let zdokonalován. V současné době je zabezpečení zdrojů ionizujícího záření v dolech OKR na takové úrovni, že za běžných podmínek důlního provozu a dodržováním kázně pracovníků je málo pravděpodobná ztráta kontroly nad některým ze zdrojů záření na dolech. Expozice ion. záření obsluhy zařízení nepřevyšují expozice z přirozeného prostředí dolů.

3 ZÚNZ UP Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu Kamenná u Příbrami IHE Centrum hygieny práce a nemocí z povolání Praha Optimalizace radiační ochrany v uranových dolech podklady, metodické přístupy V. Plaček, J. Ševc Požadavky na radiační ochranu v československých uranových dolech, obdobně jako v ostatních státech, prošly složitým vývojem. Zájem o snížení faktoru ionizujícího záření byl vždy zaměřen především na jeho nejzávažnější složku radon a dceřiné produkty radonu v důlním ovzduší z hlediska absorbované dávky v dýchacích cestách, podílející se na vyšší četnosti rakoviny plic u horníků. Výsledky epidemiologických studií rizika rakoviny plic u horníků uranových dolů zdůvodnily závěry pro přijetí účinných technicko-hygienických opatřenj ke snížení koncentrací uvedených radionuklidů a ke stanovení jejich ročního nejvyššího přípustného příjmu. Umocnily také na podkladě doporučení mezinárodní komise oro radiologickou ochranu č. 26/1977, uplatnit požadavek na další snižování kolektivní dávky záření v uranových dolech pod úroveň nejvyšší přípustné dávky, s ohledem na předpoklad bezprahového efektu pozdních stochastických účinků záření. Oprávněnost dalšího snížení rizika je podložena použitím metody diferenciální analýzy nákladů na další stupeň ochrany a přínosu pro společnost ze snížení kolektivní dávky. Použití tohoto principu optimalizace radiační ochrany v uranových dolech je doloženo na konkrétním příkladě v jedné oblasti čs. uranového průmyslu. Aplikace uvedeného principu je plně v souladu s požadavkem současné koncepce ochrany před zářením. Provedený modelový rozbor potvrdil, že náklad/ na radiační ochranu při realizaci další etapy větracího systému v příslušné oblasti byly vynaloženy účelně a oprávněně, a jsou spojeny s prokazatelným přínosem pro společnost ze snížení rizika záření.

4 IHE Centrum hygieny záření Praha Kritéria ochrany a monitorování v jaderných elektrárnách J. Sevc ^L, Prudký růst energetických kapacit v ČSSR v příštích desetiletích, ktsrý bude ve stoupající míře pokrýván jadernými elektrárnami, znamená, že tematickou dominantou radiační ochrany v nastávajícím období musí být hygienické zajištění jaderné energetiky. Uvolnění energie v jaderných zařízeních je spojeno se vznikem obrovského množství radioaktivních látek, jež nemělo obdoby v žádném dřívějším způsobu využití zdroju ľ.áiení. Normálni provoz takového zařízení proto vyžaduje spolehlivou a technicky náročnou stavbu i vybaven! jak pro technologické účely, tak pro ochranu personálu a okolí. Zkušenosti ukázaly, že za těchto podmínek při normálním provozu lze radiační expozici pracovníků jaderného zařízení omezit na přijatelnou úroveň, zdaleka nedosahující přípustné limity. Ve sdělení je podána informace o expozičních podmínkách a koncepci radiační ochrany u pracovníků jaderných elektráren budovaných v ČSR. Zvláštní pozornost v systému monitorováni a ochrany je třeba věnovat pracovníkům při údi'žbe za provozu při výměně paliva a při některých dalších kritických operacích. Jsou diskutovány požadavky na opatření provozovatele a součinnost hygianické služby při prevenci mimořádných událostí nebo nehod v jaderných zařízeních.

5 35 Oddělení nemocí z povolání KÚNZ FN Plzeň Odštěpný závod energetické strojírenství, o. p., Škoda Plzeň Farmakologický ústav LF UK Plzeň Úkoly komplexní racionalizační brigády při zdravotní přípravě pracovníků pro montážní práce v jaderné elektrárně F. Hůzl, J, Kott, J. Sýkora a kolektivy spolupracovníků Autoři navrhují moderní způsob zdravotní a odborné přípravy kádrů, vysílaných na montážní práce při rekonstrukci a výstavbě jaderných elektráren. Tuto přípravu vypracovala a realizuje v praxi komplexní racionalizační brigáda odborníků, ve které jsou zastoupeni nejen technici Odštěpného závodu energetické strojírenství, ale také závodní lékař, odborníci pro nemoci z povolání, odborník pro radiační hygienu a pracovníci v oboru radiotoxikologie. Jde tedy o komplexní tým, složený z pracovníků průmyslu, zdravotnictví a z teoretických pracovišť lékařské fakulty UK a Vvsoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Komplexní brigáda vypracovala a v praxi ověřuje následující systém zdravotní a odborné přípravy: Prvá část přípravy obsahuje dispenzární péči o vysílané kádry, vč. důkladné vstupní prohlídky, preventivních prohlídek a výstupní prohlídky. Součástí těchto prohlídek je pracovně lékařské, hematologické a imunologické vyšetření. Současně jsou stanovena kritéria, zakládající rozhodnutí o trvalém nebo dočasném vyřazení z práce v jaderné energetice. Druhá část zdravotní přípravy spočívá v poučení o možnostech posuzování radiačního nebezpečí (radiačních polí) při jednotlivých technických operacích, které pracovník bude provádět. Cílem této přípravy je odborné posouzení dávek záření, které pracovník obdrží při různých normálních, ale i mimořádně vzniklých situacích a důkladné poučení, jek těmto situacím čelit a jak chránit zdraví při práci. Třetí část přípravy znamená posouzení pracovníka po stránce vhodnosti psychických vlastnost! pro práci v jaderné energetice. V této části bude spolupracovat psycholog práce. Nabízí se využít některá kritéria již známá pro výběr lidí pro zvlášť náročná povolání. Současně s touto zdravotní přípravou probíhá vejmi podrobná odborná technická příprava, při níž se pracovníci předem seznamují s jednotlivými operacemi, které budou realizovat při montá'žích a opravách zařízení pro jadernou energetiku, většinou radioaktivních a kontaminovaných. Tato příprava je spojena s instruktáží o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Komplexní racionalizační brigáda sleduje průběžně účinnost navržených opatření a zdravotní stav montérů ci techniků. Využívá k tomu moderních matematicko-statistických vyhodnocovacích metod.

6 J* Výzkumný ústav preventívneho lekárstva Centrum pracovného lekárstva, Bratislava Štúdium radiačných faktorov pracovného prostredia jadrových elektrárni F. Minárik, A. Juck, E. Vizváry Potenciálne riziko práce v jadrových zariadeniach je primárne determinované radiačnými faktormi daného pracovného prostredia. Tieto faktory tvoria jednak externé polia a kontaminanty. V práci je popísaný metodický postup pri štúdiu kontaminantov a dosiahnuté výsledky. Popisuje sa metodika kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy kontaminantov, obsahujúcich gama nuklidy a uvádzajú sa úrovne, získané pri vyhodnocovaní vzoriek z terénu. Pri štúdiu aktivity alfa v sledovaných kontaminantoch sa uvádza postup a výsledky merania a analýzy úhrnnej alfa aktivity. Pri sledovaní aktivity alfa jednotlivých aerosolových častíc bola použitá rádioautografická metóda pomocou emulzii KODAK AR-10. Uvádzajú sa veľkostné rozdelenia sledovaných aerosolových systémov a študujú sa závislosti rozdelenia aktivity na strednom geometrickom priemere častíc. Záverom sa robí pokus o rádiohygienickú interpretáciu získaných experimentálnych výsledkov s cieľom upresnenia odhadu rizika.

7 ZÚNZ UP - Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu Řež u Prahy Hygienická problematika výzkumného jaderného centra J. Chyský Souhrn : Jsou hodnoceny poznatky získané během dvacetiletého provozu výzkumného jaderného centra v Řeži u Prahy. Výsledky systematického sledování osobních expozic pracovníků se zdroii zářeni jsou příznivé. Více než v devadesáti procentech nepřevyšují jednu desetinu nejvyšších přípustných hodnot. Stejně příznivé jsou i výsledky hodnocení vnitřní kontaminace kontrolované metodou celotělového měřen! a radiochemické analýzy biologického materiálu. Součástí jaderného centra jsou pracoviště, výzkumných reaktorů, cyklotronu a laboratoře, kde se pracuje s vysokými aktivitami otevřených i uzavřených zářičů. Tato pracoviště jsou potenciálním zdrojem vážného ohrožení osob. Je podán přehled o mimořádných událostech a nehodách, ke kterým došlo během činnosti centra. Jsou hodnoceny příčiny i důsledky mimořádných událostí a je podána stručná informace o zdravotnických opatřeních v případě radiační nehody. v \

8 VÚPL Centrum pracovného lekárstva Bratislava Požiadavky na zdravotnú a fyziologickú zpôsobilosť uchádzačov 0 funkciu operátorov v jadrovej elektrárni M. Broniš Jadrová energetika je nové odvetvie výroby energie. Okrem iných profesií zastávajú aj operátori dôležité miesto vo výrobe. Pri štúdiu ich pracovnej činnosti a podmienok práce sa ukázalo, že pracovné zaťaženie je kvalitatívne 1 kvantitatívne iné než u operátorov v klasických elektrárnách. Na základe analýzy pracovného zaťaženia sa vypracoval návrh požiadavek na zdravotnú a fyziologickú spôsobilosť týchto pracovníkov. Tieto požiadavky sa uplatnia najmä pri výbere nových uchádzačov o tieto miesta, ale aj pri periodických preventívnych lekárskych prehliadkach. Základnou tézou je, že každé posúdenie je prísne individuálne. Navrhnuté požiadavky orientujú lekára na kľúčové mieste zdravotného stavu a psýchotyziologickej funkčnej zdatnosti. Rešpektovanie požiadaviek prinesie úžitok jak vo výrobe (zvýšenie spoľahlivosti prevádzky, zníženie počtu havárií a odstávok a v konečnom dôsledku ekonomický efekt), ako aj v zdravotnom stavs uchádzačov (prevencia porušenia, alebo zhoršenia zdravotného stavu u disponovaných jedincov s nízkou psychofyziologickou funkčnou zdatnosťou).

9 ZÚNZ Uranového průmyslu Příbram Epidemiologická studie zdravotního stavu bývalých horníků uranových dolů Z. Vích, M. Kubát V souboru bývalých pracovníků Čs. uranového průmyslu, kteří odešli z rizikových pracovišť po odpracování nejméně 10 let při těžbě, geologickém průzkumu a zpracování uranové rudy, byly zhodnoceny objektivní informace zdravotnických zařízení o aktuálním zdravotním stavu respondentů. Byla provedena porovnání mezi pozorovanou a očekávanou nemocností ve 34 skupinách diagnóz a ve 4 věkových třídách. Diskutovány nalezené odchylky, jejich interpretace a význam.

10 ZÚNZ Uranového průmyslu Příbram Nové poznatky o rakovině plic t radioaktivních látek M. Kubát, Z. Vích V souboru pracovníků Čs. uranového průmyslu, u nichž bylo onemocnění bronchogenní rakovinou posouzeno jako nemoc z povolání, byly zhodnoceny informace pracovně anamnestické, osobní, klinické, diagnostické a o provedené léčbě a Jejím výsledku. Soubor byl co do počtu profesionálně nemocných největší, jaký kdy byl ve světě tímto způsobem analyzován. Byl prokázán významný vliv věku při vstupu do rizika na věk při onemocnění nádorem. Byl prokázán vliv především prvých roků expozice na stejný ukazatel.

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Úvodní ustanovení Díl 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon

Více

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Obsah Úvodní slovo. 4 1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7 2.

Více

Správa úložišť radioaktivních odpadů. Zpráva o činnosti v roce 2009

Správa úložišť radioaktivních odpadů. Zpráva o činnosti v roce 2009 Správa úložišť radioaktivních odpadů Zpráva o činnosti v roce 2009 Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě 26 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Příloha č. 2 Posouzení zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Vypracovali: Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc, Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc, Ing. Irena Malátová, CSc. OBSAH 1. Seznam použitých

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční plán navazuje na výsledky Radonového programu ČR, který byl schválen na období let 2000 až 2009 usnesením vlády ČR č.

Více

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad

Více

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, která formulovala

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI PŘEHLED TECHNICKÝCH NOREM Z OBLASTI SPOLEHLIVOSTI (Stav k 31. 12. 2013) RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., Praha Oborem spolehlivosti se zabývá přibližně 60 technických norem zavedených do ČSN. Vesměs se jedná

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více

Historie radiační ochrany v ČR

Historie radiační ochrany v ČR Historie radiační ochrany v ČR 10 let Státního ústavu radiační ochrany Historie radiační ochrany v ČR 10 let Státního ústavu radiační ochrany 1995-2005 Praha 2006 Název: Historie radiační ochrany v ČR

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V LOKALITĚ ETE

SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V LOKALITĚ ETE POSUDEK na základě dokumentace o vlivu stavby SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V LOKALITĚ ETE na životní prostředí, zpracovaný podle 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více