Návod k obsluze DC Digitálni multifunkãní systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze DC 2430. Digitálni multifunkãní systém"

Transkript

1 Návod k obsluze DC 2430 Digitálni multifunkãní systém

2 Úvod Děkujeme vám, že jste zakoupili zařízení DC Tento návod k obsluze vám má napomoci při správném používání zařízení, pravidelné údržbě a odstraňování jednoduchých problémů tak, aby bylo zařízení vždy v dobrém stavu. Před prvním použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho v blízkosti zařízení, abyste si v budoucnosti mohli snadno vyhledat potřebné informace. Doporučujeme používat spotřební materiály naší značky. Neneseme zodpovědnost za žádné škody způsobené použitím spotřebního materiálu jiných výrobců. Štítek zobrazený na obrázku potvrzuje, že dodané zboží je naší výroby. Zařízení DC 2430 je v tomto návodu k obsluze označováno jako model o rychlosti 30 stran/min. Dodávané příručky Se zařízením jsou dodávány následující příručky. Nahlížejte do nich podle potřeby. Návod k obsluze (tato příručka) Popisuje vkládání papíru, základní operace kopírování, tisku a skenování a postupy při odstraňování problémů.

3 Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce Oddíly této příručky a součásti zařízení jsou označeny symboly, které slouží jako bezpečnostní upozornění s cílem chránit uživatele, další osoby a okolní prostředí. Popis symbolů a jejich význam je uveden níže. Symboly VAROVÁNÍ: Tento symbol znamená, že pokud nebude příslušnému upozornění věnována dostatečná pozornost nebo nebudou dodržovány pokyny uvedené v těchto bodech, může dojít k závažnému zranění nebo smrti. UPOZORNĚNÍ: Tento symbol znamená, že nerespektování upozornění nebo nesprávné provedení pokynů může mít za následek úraz uživatele či poškození zařízení. Symbol znamená, že příslušná část obsahuje bezpečnostní upozornění. Uvnitř symbolu jsou vyznačeny typy upozornění.... [Obecné varování]... [Upozornění na riziko úrazu elektrickým proudem]... [Upozornění na vysokou teplotu] Symbol označuje, že příslušná část obsahuje informace o zakázaných akcích. Uvnitř symbolu je uveden konkrétní typ zakázaného postupu.... [Upozornění na zakázaný postup]... [Zákaz demontáže] Symbol znamená, že příslušná část obsahuje informace o činnostech, které je třeba provést. Uvnitř symbolu je vyznačen konkrétní typ požadované činnosti.... [Upozornění na vyžadovanou činnost]... [Odpojení napájecího kabelu od elektrické sítě]... [Zařízení vždy zapojujte do zásuvky s uzemněním] V případě, že jsou bezpečnostní upozornění v této příručce nečitelná nebo příručka chybí, obraťte se na zástupce servisní společnosti s žádostí o náhradu (tato služba je zpoplatněna). POZNÁMKA: Originál věrně připomínající bankovku se ve vzácných případech nemusí okopírovat správně, protože toto zařízení je vybaveno funkcí proti padělání. i

4 Obsah Obsah Štítky s upozorněním/varováním iv Bezpečnostní opatření týkající se instalace v Bezpečnostní opatření týkající se použití vii Bezpečnost laseru (Evropa) x Bezpečnostní instrukce týkající se přerušení dodávky proudu (Evropa) xi Právní omezení při kopírování a skenování xii Právní ustanovení a informace o bezpečnosti xiii 1 Názvy částí Ovládací panel Zařízení Příprava před použitím Příprava potřebných kabelů Připojení kabelů Zapnutí a vypnutí zařízení Režim nízké spotřeby a automatický režim nízké spotřeby Režim spánku a automatický režim spánku Nastavení úhlu ovládacího panelu Přepnutí jazyka pro zobrazení [Jazyk] Nastavení data a času Nastavení sítě (připojení síťovým kabelem) Embedded Web Server (Nastavení pro ) Odesílání ů Vkládání papíru Vkládání originálů Základní obsluha Přihlášení či odhlášení Stiskněte klávesu Enter a klávesu Quick No. Search Kopírování Tisk Tisk z aplikací Odesílání Obrazovka pro potvrzení cílů Určení cíle Používání schránky dokumentů Základní obsluha schránky dokumentů Rušení úloh Program (kopírování a odesílání) Registrace zkratek (nastavení kopírování, odesílání a schránky dokumentů) Používání internetového prohlížeče Údržba Čištění Výměna zásobníku s tonerem a odpadní nádobky Odstraňování problémů Řešení potíží Jak reagovat na chybová hlášení ii

5 Obsah Odstranění vzpříčeného papíru Dodatek Papír Dodatek-2 Technické údaje Dodatek-10 Rejstřík Rejstřík-1 iii

6 Štítky s upozorněním/varováním Z bezpečnostních důvodů je zařízení na následujících místech opatřeno štítky s upozorněním/varováním. Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, postupujte při vyjímání vzpříčeného papíru či výměně toneru dostatečně opatrně. Vysoká teplota uvnitř zařízení. Nedotýkejte se dílů v této oblasti, může dojít k popálení. Vysoká teplota uvnitř zařízení. Nedotýkejte se dílů v této oblasti, může dojít k popálení. Nespalujte toner ani zásobník s tonerem. Nebezpečné jiskry mohou způsobit popálení. Štítek uvnitř zařízení (varování před laserovým zářením) Uvnitř jsou pohybující se díly. Mohou způsobit poranění. Nedotýkejte se pohybujících se dílů. POZNÁMKA: Tyto štítky neodstraňujte. iv

7 Bezpečnostní opatření týkající se instalace Okolní prostředí UPOZORNĚNÍ Neumísťujte zařízení na nestabilní či nevodorovné povrchy. Na takovém místě by zařízení mohlo spadnout nebo by se mohlo převrhnout. Tyto situace představují nebezpečí vzniku zranění či poškození zařízení. Neumísťujte zařízení do vlhkého, prašného či znečištěného prostředí. Pokud se na zástrčce usadí prach nebo je zástrčka znečištěna, odstraňte nečistoty, abyste předešli požáru či úrazu elektrickým proudem. Neumísťujte zařízení v blízkosti radiátorů, topných těles či jiných zdrojů tepla, ani v blízkosti hořlavých předmětů, abyste předešli požáru. Okolo zařízení ponechejte dostatek volného prostoru, jak je znázorněno na obrázku níže, aby nedocházelo k přehřívání zařízení a aby byla usnadněna výměna dílů a obsluha. Ponechejte dostatek volného prostoru zejména okolo zadního krytu, aby bylo zajištěno správné odvětrání zařízení. 10 cm 40 cm 30 cm 100 cm Další bezpečnostní opatření Provozní podmínky jsou následující: Teplota: 10 až 32,5 C Vlhkost vzduchu: 15 až 80 % Nepříznivé provozní podmínky ale mohou ovlivnit kvalitu tisku. Kromě toho se při výběru umístění zařízení vyhýbejte následujícím místům. Neumísťujte zařízení v blízkosti oken nebo do míst, která jsou vystavena přímému slunečnímu světlu. Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena vibracím. Neumísťujte zařízení na místa s velkými výkyvy teploty. Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena přímému proudění horkého či studeného vzduchu. Neumísťujte zařízení na špatně větraná místa. v

8 Pokud je povrch podlahy choulostivý, mohlo by při přesunu zařízení po jeho instalaci dojít k poškození podlahy pojezdovými kolečky. Během kopírování dochází k uvolňování malého množství ozónu, ale toto množství nijak neohrožuje lidské zdraví. Jestliže je však zařízení dlouhodobě používáno ve špatně větrané místnosti nebo při vytváření extrémně velkého počtu kopií, může vznikat nepříjemný zápach. Pro zachování odpovídajícího pracovního prostředí je vhodné místnost řádně větrat. Zdroj napájení / uzemnění zařízení VAROVÁNÍ Nepoužívejte zdroj napájení s jiným napětím, než je uvedeno. Do stejné zásuvky nezapojujte více zařízení. Tyto situace představují riziko požáru či úrazu elektrickým proudem. Zapojte kabel správně do elektrické zásuvky a zdířky pro napájení na zařízení. Vrstva prachu kolem vidlice zástrčky nebo kontakt mezi vidlicí a kovovými předměty může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nedokonalý elektrický kontakt může způsobit přehřátí a vznícení. Zařízení vždy zapojujte do uzemněné zásuvky, abyste předešli požáru či úrazu elektrickým proudem v případě zkratu. Jestliže není zemnicí přípojka k dispozici, obraťte se na zástupce servisu. Další bezpečnostní opatření Zařízení zapojte do nejbližší možné zásuvky. Manipulace s plastovými obaly VAROVÁNÍ Plastové obaly dodávané se zařízením odstraňte z dosahu dětí. Mohou se přichytit na nos a ústa dětí a způsobit zadušení. vi

9 Bezpečnostní opatření týkající se použití Upozornění pro použití zařízení VAROVÁNÍ Na zařízení nebo do jeho blízkosti neumísťujte kovové předměty ani nádoby s vodou, jako jsou vázy s květinami, květináče, šálky atd. Kdyby se tyto předměty dostaly dovnitř zařízení, mohly by způsobit požár či úraz elektrickým proudem. Neodstraňujte ze zařízení žádné kryty, protože vysokonapěťové součásti uvnitř zařízení mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoškozujte, nepřerušujte ani se nepokoušejte opravit napájecí šňůru. Na kabel neumísťujte těžké předměty, zbytečně ho nenatahujte ani jiným způsobem nepoškozujte. Tyto situace představují riziko požáru či úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte opravit ani demontovat zařízení nebo jeho součásti, protože může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo expozici laseru. Nechráněný laserový paprsek může způsobit oslepnutí. Pokud se zařízení přehřívá, vychází z něho kouř, neobvyklý zápach nebo nastane jiná neobvyklá situace, existuje riziko vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem. Ihned vypněte napájení hlavním vypínačem, zajistěte nepochybné odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky a obraťte se na zástupce servisu. Pokud se do zařízení dostane cokoli, co je může poškodit (svorky na papír, voda, jiné tekutiny atd.), okamžitě vypněte napájení hlavním vypínačem. Potom zcela odpojte napájecí kabel od elektrické sítě, aby nedošlo k požáru či úrazu elektrickým proudem. Obraťte se na zástupce servisu. Nezapojujte a neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Obsluhu či opravu vnitřních součástí zařízení vždy svěřte do rukou zástupce servisu. vii

10 UPOZORNĚNÍ Při odpojování ze sítě netahejte za napájecí kabel. Mohlo by dojít k poškození vodičů a následně k požáru či úrazu elektrickým proudem. (Při odpojování napájecího kabelu od elektrické sítě vždy uchopte zástrčku.) Při přesunu zařízení vždy odpojte napájecí kabel od elektrické sítě. V případě poškození napájecího kabelu může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Při zvedání či přesunu uchopte zařízení vždy na označených místech. Nebude-li zařízení delší dobu používáno (např. přes noc), vypněte jej hlavním vypínačem. Nebudete- -li zařízení používat ještě delší dobu (například během dovolené), vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky (bezpečnostní opatření). Pokud je nainstalována doplňková sada pro fax, vypnutí zařízení hlavním vypínačem vyřadí posílání i příjem faxů. Z bezpečnostních důvodů zařízení při čištění vždy odpojte od elektrické sítě. Dojde-li uvnitř zařízení k nahromadění prachu, hrozí nebezpečí požáru nebo poškození zařízení. Proto se čištění vnitřních částí zařízení doporučuje konzultovat s pracovníky servisního střediska. Čištění vnitřních částí je vhodné zvážit zejména před ročním obdobím, které s sebou nese vyšší vlhkost. Informace o nákladech na čištění vnitřních částí zařízení získáte od zástupce servisu. Další bezpečnostní opatření Na zařízení neumísťujte těžké předměty ani jiným způsobem zařízení nepoškozujte. Během kopírování neotevírejte přední kryt, nevypínejte hlavní vypínač a nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky. Při zvedání nebo přesunu zařízení se obraťte na zástupce servisu. Při stěhování zařízení otáčejte čtyřmi šrouby podavače papíru, až dosáhnou na podlahu, aby bylo zařízení stabilní. Nedotýkejte se elektrických součástí, jako jsou konektory nebo desky s plošnými spoji. Mohlo by dojít k jejich poškození statickou elektřinou. Nepokoušejte se provozovat zařízení jiným způsobem, než je popsáno v této příručce. Upozornění: Používání jiných kontrol nebo nastavení, než je popsáno zde, může vyústit v nebezpečné vystavení laserovému záření. Nedívejte se přímo do světla vydávaného skenovací lampou, protože může způsobit únavu či bolest očí. Toto zařízení je vybaveno pevným diskem (HDD). Nepokoušejte se zařízení přemístit, dokud je zapnuté napájení. Protože jakékoli takto způsobené výboje nebo vibrace mohou poškodit pevný disk, ujistěte se před přemístěním zařízení, že je vypnuté napájení. Dojde-li k potížím s pevným diskem zařízení, může dojít ke smazání uložených dat. Důležitá data doporučujeme zálohovat na pevném disku počítače nebo na jiných médiích. Rovněž se ujistěte, že jste uložili originály důležitých dokumentů na bezpečném místě. viii

11 Upozornění týkající se manipulace se spotřebním materiálem UPOZORNĚNÍ Zásobník s tonerem ani odpadní nádobku nevhazujte do ohně. Hořící jiskry mohou způsobit popálení. Uchovávejte zásobník s tonerem a odpadní nádobku na toner mimo dosah dětí. Pokud toner náhodou unikne ze zásobníku, vyvarujte se jeho vdechnutí, požití nebo kontaktu s povrchem očí a kůže. Při vdechnutí toneru přejděte na čerstvý vzduch a řádně si vykloktejte větším množstvím vody. Dostaví-li se kašel, vyhledejte lékaře. Při náhodném požití toneru vypláchněte ústa vodou a vypijte několik sklenic vody, abyste zředili obsah žaludku. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Pokud se toner dostane do očí, propláchněte je řádně vodou. Pokud podráždění přetrvá, vyhledejte lékaře. Při zasažení pokožky omyjte postižené místo mýdlem a vodou. Zásobník s tonerem nebo odpadní nádobku neotevírejte násilím ani nevhazujte do ohně. Pokud je instalována doplňková sada faxu, budou funkce odeslání a příjmu po vypnutí hlavního vypínače nedostupné. Nevypínejte hlavní vypínač, ale stisknutím tlačítka Power na ovládacím panelu uveďte zařízení do režimu spánku. Další bezpečnostní opatření Vraťte vypotřebovaný zásobník toneru a odpadní nádobku prodejci nebo zástupci servisu. Shromážděné zásobníky toneru a odpadní nádobky budou recyklovány nebo zlikvidovány podle příslušných předpisů. Zařízení neskladujte na přímém slunečním světle. Zařízení skladujte při teplotě do 40 C a zamezte prudkým výkyvům teploty a vlhkosti. Pokud není zařízení delší dobu používáno, vyjměte papír ze zásobníku a univerzálního zásobníku a uskladněte je v původním pečlivě zalepeném obalu. ix

12 Bezpečnost laseru (Evropa) Laserový paprsek může poškodit lidské zdraví. Z tohoto důvodu jsou laserové paprsky hermeticky uzavřeny uvnitř zařízení pomocí ochranného pláště a externího krytu. Při běžném provozu zařízení nemůže laserový paprsek ze zařízení uniknout. Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek třídy 1 podle normy IEC Upozornění: Provádění postupů, které nejsou uvedeny v této příručce, může způsobit vystavení osob nebezpečnému záření. Tyto štítky jsou umístěny na laserové jednotce skeneru uvnitř zařízení a nenacházejí se v části přístupné uživateli. Níže zobrazený štítek je umístěn na pravé straně zařízení. x

13 Bezpečnostní instrukce týkající se přerušení dodávky proudu (Evropa) Upozornění: Napájecí kabel je hlavní izolační zařízení! Ostatní vypínače na zařízení jsou pouze funkční a nejsou vhodné k odizolování zařízení od zdroje elektrické energie. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. PROHLÁŠENÍ O SHODÌ SE SMÌRNICEMI: 2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EC a 2005/32/EC Prohlašujeme na svou plnou zodpovědnost, že výrobek, jehož se týká toto prohlášení, vyhovuje specifikacím následujících norem. EN55024 EN55022, Třída B EN EN EN EN EN EN EN62301 Rádiový vysílač (Evropa) Toto zařízení obsahuje modul vysílače. My, jako výrobce, tímto prohlašujeme, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další platná ustanovení směrnice 1999/5/EC. Technologie rádiových značek (Evropa) V některých zemích může být technologie rádiových značek, která v tomto zařízení slouží k identifikaci zásobníku s tonerem, předmětem úředního schválení. Použití tohoto zařízení může být proto omezeno. POZNÁMKA: Výrobek označený přeškrtnutým symbolem popelnice obsahuje baterii, která vyhovuje Směrnici Evropského parlamentu 2006/66/EC ( Směrnice o bateriích ) v Evropské unii. Nevyjímejte a nevyhazujte baterie instalované v tomto zařízení. xi

14 Právní omezení při kopírování a skenování Kopírování a skenování materiálů, které jsou chráněny autorskými právy, může být bez souhlasu majitele autorských práv zakázáno. Kopírování/skenování následujících položek je zakázáno a může být právně postižitelné. Nemusí jít pouze o tyto položky. Vědomě nekopírujte/neskenujte položky, které se kopírovat/skenovat nemají. Papírové peníze Bankovky Cenné papíry Známky Pasy Certifikáty Místními zákony a předpisy může být zakázáno nebo omezeno kopírování a skenování dalších předloh, které zde nejsou uvedeny. xii

15 Právní ustanovení a informace o bezpečnosti Před použitím zařízení si prosím přečtěte tyto informace. Tato kapitola obsahuje následující témata: Právní ustanovení... xiv Informace o obchodních názvech... xv Funkce řízení úspory energie... xix Funkce automatického 2stranného kopírování... xix Použití recyklovaného papíru... xix Program Energy Star (ENERGY STAR )... xix O tomto Návodu k obsluze... xx xiii

16 Právní ustanovení Kopírování či jiný druh reprodukce celé této příručky nebo její části jsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti UTAX GmbH zakázány. xiv

17 Informace o obchodních názvech PRESCRIBE a ECOSYS jsou registrované obchodní značky společnosti Kyocera Corporation. KPDL je ochranná známka společnosti Kyocera Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT a Internet Explorer jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA a/nebo dalších zemích. Windows Me, Window XP a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. PCL je ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader a PostScript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems, Incorporated. Ethernet je registrovaná ochranná známka společnosti Xerox Corporation. Novell a NetWare jsou registrované ochranné známky společnosti Novell, Inc. IBM a IBM PC/AT jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation. Power PC je ochranná známka společnosti IBM v USA a/nebo dalších zemích. AppleTalk je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Toto zařízení bylo vyvinuto za použití vestavěného real-time operačního systému Tornado od společnosti Wind River Systems, Inc. TrueType je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. TypeBankG-B, TypeBankM-M a Typebank-OCR jsou ochranné známky společnosti TypeBank. Všechna písma evropských jazyků instalovaná v tomto zařízení jsou použita v rámci licenční dohody se společností Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino a Times jsou registrované ochranné známky společnosti Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery a ITC ZapfDingbats jsou registrované ochranné známky společnosti International Type-face Corporation. V tomto zařízení jsou instalována písma UFST MicroType společnosti Monotype Imaging Inc. Toto zařízení obsahuje modul NF vyvinutý společností ACCESS Co., Ltd. Toto zařízení obsahuje software s moduly vyvinutými skupinou Independent JPEG Group. Tento produkt obsahuje NetFront Browser od ACCESS CO., LTD. ACCESS, logo ACCESS a NetFront jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti ACCESS CO., LT v USA, Japonsku a dalších zemích ACCESS CO., LTD. Všechna práva vyhrazena. Tento software je částečně založen na práci Independent JPEG Group. Všechny další názvy obchodních značek a produktů jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami vlastníků těchto známek. Značky a nejsou v tomto návodu k obsluze použity. xv

18 GPL Na části kódu firmwaru tohoto zařízení se vztahuje licence GPL ( Navštivte prosím webovou stránku kde naleznete další informace o zpřístupnění licencí GPL. Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ( / 4 The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ( THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xvi

19 Original SSL License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] xvii

20 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xviii

21 Funkce řízení úspory energie Zařízení je vybaveno funkcí Režim nízké spotřeby, v jejímž rámci dojde po uplynutí určitého časového intervalu od posledního použití zařízení ke snížení spotřeby energie, a také funkcí Spánkový režim, při níž po uplynutí nastavené doby od posledního použití zařízení zůstávají tiskové a faxové funkce v pohotovostním režimu, ale spotřeba energie je omezena na minimum. Režim nízké spotřeby Zařízení automaticky přejde do režimu nízké spotřeby po uplynutí 1 minuty od posledního použití. Délku časového intervalu, po kterém zařízení přejde do režimu nízké spotřeby, lze prodloužit. Další informace naleznete v části Režim nízké spotřeby a automatický režim nízké spotřeby na straně 2-7. Režim spánku Zařízení automaticky přejde do režimu spánku po uplynutí 15 minut od posledního použití zařízení. Délku časového intervalu, po kterém zařízení přejde do spánkového režimu, lze prodloužit. Další informace naleznete v části Režim spánku a automatický režim spánku na straně 2-8. Funkce automatického 2stranného kopírování Toto zařízení nabízí 2stranné kopírování jako standardní funkci. Například zkopírováním dvou 1stranných originálů na jeden list papíru jako 2strannou kopii lze snížit množství použitého papíru. Další informace naleznete v části Oboustranné kopírování na straně 3-6. Použití recyklovaného papíru Toto zařízení podporuje použití recyklovaného papíru, což snižuje zátěž životního prostředí. Informace o doporučených typech papíru získáte od zástupce prodeje či servisu. Program Energy Star (ENERGY STAR ) Jako partner mezinárodního programu Energy Star zaručujeme, že toto zařízení splňuje požadavky mezinárodního programu Energy Star. xix

22 O tomto Návodu k obsluze Tento návod k obsluze obsahuje následující kapitoly: Kapitola 1 - Názvy částí Uvádí názvy částí zařízení a tlačítek ovládacího panelu. Kapitola 2 - Příprava před použitím Vysvětluje doplňování papíru, vkládání originálů, připojení zařízení a nezbytnou konfiguraci před prvním použitím. Kapitola 3 - Základní obsluha Popisuje základní postupy kopírování, tisku a skenování. Kapitola 4 - Údržba Popisuje čištění a výměnu toneru. Kapitola 5 - Odstraňování problémů Vysvětluje, jak reagovat na chybová hlášení a další problémy. Dodatek Popisuje specifikace zařízení. xx

23 Konvence v této příručce V závislosti na povaze popisu jsou používány následující konvence. Konvence Popis Příklad Tučné písmo [Normální písmo] Kurzíva Poznámka Důležité Upozornění Označuje tlačítka na ovládacím panelu nebo na obrazovce počítače. Označuje tlačítko na dotykovém panelu. Označuje popisek zobrazený na dotykovém panelu. Používá se také ke zdůraznění klíčového slova, fráze nebo jako odkaz na doplňující informace. Označuje doplňující informace nebo operace pro referenci. Označuje položky, které jsou nutné nebo zakázané z důvodu předcházení problémům. Pokyny, které je třeba dodržovat, aby nedošlo ke zranění nebo poškození zařízení. Stiskněte tlačítko Start. Stiskněte tlačítko [OK]. Zobrazí se zpráva Připraveno ke kopírování. Další informace naleznete v částech Režim a Automatický režim spánku na straně 2-9. POZNÁMKA: DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ: Popis postupu ovládání Postupy, při nichž je třeba stisknout po sobě několik tlačítek, jsou v tomto návodu k obsluze zapsány následujícím způsobem: Skutečný postup Stiskněte tlačítko [Kopírovat]. V okně Rychlé nastavení stiskněte tlačítko [Další]. Stiskněte dvakrát tlačítko [ ]. V okně Původní obraz stiskněte tlačítko [Změnit]. Popis v tomto Návod k obsluze Stiskněte tlačítko [Kopírovat], v okně Rychlé nastavení stiskněte tlačítko [Další], dvakrát stiskněte tlačítko [ ] a poté tlačítko [Změnit] v části okna Původní obraz. xxi

24 Formáty originálů a papíru Tento oddíl vysvětluje notaci použitou v této příručce při uvádění formátu originálů či papíru. Stejně jako u formátu A4, B5 a Letter, které lze použít buď vodorovně nebo svisle, je svislá orientace originálu či papíru označena přidáním znaku R. Orientace umístění Označený formát * Vertikální orientace A4, B5, A5, B6, A6, B B 16K, Letter, Statement A A Originál Papír Rozměr A originálu či papíru je delší než rozměr B. Horizontální orientace B A A B A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16K-R, Letter-R, Statement-R Originál Papír Rozměr A originálu či papíru je kratší než rozměr B. * Formát originálu/papíru, který lze použít, závisí na funkci a vstupní přihrádce. Podrobnější informace naleznete na straně popisující příslušnou funkci nebo vstupní zásobník. Ikony na dotykovém panelu Nastavený směr papíru nebo originálu je na dotykovém panelu označen následujícími ikonami. Orientace umístění Originály Papír Vertikální orientace Horizontální orientace xxii

25 1 Názvy částí Tato kapitola uvádí názvy částí zařízení a tlačítek ovládacího panelu. Ovládací panel Zařízení

26 Názvy částí Ovládací panel Zobrazuje obrazovku Status/Job Cancel (Stav/Zrušit úlohu). Zobrazuje System Menu (Systémová nabídka). Zobrazuje počet tištěných listů a počet skenovaných stránek. Bliká během operace tisku. Bliká během přenosu dat. Bliká během příjmu dat. Zobrazuje obrazovku Copy (Kopírovat). Zobrazuje obrazovku pro odesílání. Lze též změnit na zobrazení adresáře. Přepíná zobrazení na dotykovém displeji na zvětšené zobrazení na obrazovce kopírování či odesílání. Zobrazuje obrazovku Document Box (Schránka dokumentů). Zobrazuje nápovědu. Zobrazuje obrazovku Application (Aplikace). Zobrazuje obrazovku Program. 1-2

27 Názvy částí Bliká, pokud přístroj komunikuje s pevným diskem, pamětí faxu nebo pamětí USB (univerzální kontrolka). 1 Svítí nebo bliká, pokud dojde k chybě a úloha je zastavena. Zobrazuje obrazovku Interrupt Copy (Přerušit kopírování). Ukončuje práci (odhlášení) na obrazovce Administration (Správa). Uvádí zařízení do režimu nízké spotřeby. Uvádí zařízení do režimu spánku. Pokud je zařízení v režimu spánku, probudí je. Svítí, jestliže je zařízení zapnuto. Vrací nastavení do výchozího stavu. Ruší nebo pozastavuje probíhající tiskovou úlohu. Spouští kopírování, skenování a nastavování operací. Dokončuje zadávání z numerických kláves a dokončuje obrazovku při nastavování funkcí. Funguje v kombinaci s tlačítkem [OK] na obrazovce. Vyvolává již zaregistrované adresy a programy pro zasílání. Maže vložené číslice a znaky. Číselná tlačítka. Vkládají čísla a znaky. 1-3

28 Názvy částí Zařízení Kryt kontaktního skla pro originály (příslušenství) 2 Pruhy indikátoru formátu originálu 3 Držák sponek 4 Skenovací štěrbina 5 Chybový indikátor... Svítí nebo bliká, pokud dojde k chybě a úloha je zastavena. 6 Indikátor příjmu... Bliká během příjmu dat. 7 Levý kryt 1 8 Páčka levého krytu 1 9 Levý kryt 2 10 Držák levého krytu 2 11 Kontaktní sklo 12 Ovládací panel 13 Zásobník 1 14 Zásobník 2 15 Duplexní jednotka 1-4

29 Názvy částí Zarážka zásobníku s tonerem 17 Zásobník s tonerem 18 Odpadní nádobka na toner 19 Jednotka pro posun papíru (A2) 20 Kryt jednotky pro posun papíru (A3) 21 Zelený knoflík 22 Čisticí tyčka 23 Čisticí kartáček 1-5

30 Názvy částí Paměťová zásuvka USB (A1) 25 Přední kryt 26 Zarážka pro šířku papíru 27 Vodítko délky papíru 28 Vrchní zásobník 29 Hlavní vypínač 30 Vodítka šířky papíru 31 Univerzální zásobník 32 Výstupní zarážka 33 Filtr (F1) 34 Zásuvka přídavného rozhraní (OPT2) 35 Paměťová zásuvka USB (A2) 36 Konektor rozhraní USB (B1) 37 Konektor síťového rozhraní 38 Zásuvka přídavného rozhraní (OPT1) 1-6

31 2 Příprava před použitím Tato kapitola vysvětluje přípravné kroky před prvním použitím tohoto zařízení a postupy vkládání papíru a originálů. Příprava potřebných kabelů Připojení kabelů Zapnutí a vypnutí zařízení Režim nízké spotřeby a automatický režim nízké spotřeby Režim spánku a automatický režim spánku Nastavení úhlu ovládacího panelu Přepnutí jazyka pro zobrazení [Jazyk] Nastavení data a času Nastavení sítě (připojení síťovým kabelem) Embedded Web Server (Nastavení pro ) Odesílání ů Vkládání papíru Vkládání originálů

32 Příprava před použitím Příprava potřebných kabelů Zařízení lze připojit k počítači prostřednictvím následujících rozhraní. Připravte potřebné kabely podle používaného rozhraní. Rozhraní, která jsou k dispozici jako standardní Funkce Rozhraní Potřebný kabel Tiskárna/skener/ síťový fax* Síťové rozhraní Síťový (10Base-T nebo 100Base-TX, stíněný) Tiskárna Rozhraní USB Kabel kompatibilní s rozhraním USB 2.0 (vyhovující standardu USB Hi-Speed, max. 5,0 m, stíněný) * Funkce dostupná prostřednictvím doplňkové sady faxu. Podrobnější informace o síťovém faxu naleznete v Fax Kit Operation Guide. 2-2

33 Příprava před použitím Připojení kabelů Připojení kabelu Síťový kabel připojte k zařízení podle následujících kroků. 1 Je-li zařízení zapojeno do elektrické sítě, stiskněte nejprve tlačítko Power na ovládacím panelu. Zkontrolujte, zda je indikátor Power a indikátor paměti zhasnutý. Poté vypněte hlavní vypínač. 2 Zkontrolujte, zda jsou indikátory zhasnuté. 2 Připojte kabel k síťovému rozhraní umístěnému na pravé straně zařízení. 3 Připojte druhý konec kabelu k síťovému rozbočovači. 4 Zkonfigurujte síť. Podrobné informace naleznete v části Nastavení sítě (připojení síťovým kabelem) na straně

34 Příprava před použitím Připojení napájecího kabelu Připojte jeden konec napájecího kabelu k zařízení a opačný konec k elektrické síti. DŮLEŽITÉ: Používejte výhradně napájecí kabel dodaný se zařízením. 2-4

35 Příprava před použitím Zapnutí a vypnutí zařízení Zapnutí Jestliže svítí hlavní kontrolka napájení... Stiskněte tlačítko Power. 2 Jestliže hlavní kontrolka napájení nesvítí... Otevřete kryt hlavního vypínače a přepněte hlavní vypínač do zapnuté polohy. POZNÁMKA: Jestliže je nainstalována doplňková sada zabezpečení, může se zobrazit zpráva o aktivaci funkce zabezpečení a spuštění může po zapnutí napájení chvíli trvat. DŮLEŽITÉ: Pokud vypnete hlavní vypínač, nezapínejte jej okamžitě znovu. Vyčkejte nejméně 5 sekund a pak jej znovu zapněte. 2-5

36 Příprava před použitím Vypnutí Vypínáte-li hlavní vypínač, stiskněte tlačítko Power na ovládacím panelu. Než vypnete hlavní vypínač, ujistěte se, že tlačítko Power a indikátor paměti jsou zhasnuté. UPOZORNĚNÍ: Pokud svítí nebo bliká tlačítko Power nebo indikátor paměti, pravděpodobně pracuje pevný disk. Vypnutí hlavního vypínače v okamžiku, kdy pevný disk pracuje, může způsobit jeho poškození. Ujistěte se, že indikátory nesvítí. V případě, že nebudete zařízení delší dobu používat UPOZORNĚNÍ: Nebudete-li zařízení delší dobu používat (například přes noc), vypněte je hlavním vypínačem. Nebudete-li zařízení používat ještě delší dobu (například během dovolené), vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky (bezpečnostní opatření). Pokud je nainstalována doplňková sada pro fax, vypnutí zařízení hlavním vypínačem vyřadí posílání i příjem faxů. UPOZORNĚNÍ: Vyjměte papír ze zásobníků a uzavřete jej ve skladovacím pytli, aby byl chráněn před vlhkostí. 2-6

37 Příprava před použitím Režim nízké spotřeby a automatický režim nízké spotřeby Režim nízké spotřeby Chcete-li aktivovat režim nízké spotřeby, stiskněte tlačítko Energy Saver. Kromě indikátorů Energy Saver, Power a hlavních indikátorů napájení přejde dotykový panel a všechny indikátory na ovládacím panelu do úsporného stavu. Tento stav se nazývá režim nízké spotřeby. 2 Jsou-li v režimu nízké spotřeby přijata tisková data, zařízení se automaticky probudí a začne tisknout. Stejně tak jsou-li v režimu nízké spotřeby přijata faxová data (používáte-li doplňkovou sadu pro fax), zařízení se automaticky probudí a začne tisknout. Zařízení lze aktivovat provedením jedné z následujících akcí. Zařízení bude připraveno k použití během 10 sekund. Stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím panelu. Otevřete kryt kontaktního skla pro originály nebo doplňkový podavač originálů. Umístěte originály do doplňkového podavače originálů. Podmínky okolního prostředí, například větrání, mohou způsobit pomalejší reakci zařízení. Automatický režim nízké spotřeby Funkce automatického režimu nízké spotřeby automaticky přepne zařízení do režimu nízké spotřeby po uplynutí nastavené doby nečinnosti. Výchozí nastavená doba je 1 minuta. 2-7

38 Příprava před použitím Režim spánku a automatický režim spánku Režim spánku Chcete-li aktivovat režim spánku, stiskněte tlačítko Power. Kromě indikátoru hlavního vypínače přejdou dotykový panel a všechny indikátory na ovládacím panelu do úsporného stavu, aby bylo dosaženo maximální úspory. Tento stav se nazývá režim spánku. Pokud zařízení v režimu spánku obdrží tisková data, tisková úloha se provede, dotykový panel však zůstane zhasnutý. Je-li nainstalována doplňková sada faxu, zařízení vytiskne přijaté faxy rovněž bez rozsvícení ovládacího panelu. Zařízení uvedete znovu do chodu stisknutím tlačítka Power. Zařízení bude připraveno během 15 sekund. Podmínky okolního prostředí, například větrání, mohou způsobit pomalejší reakci zařízení. Automatický režim spánku Funkce automatického režimu spánku automaticky přepne zařízení do režimu spánku po uplynutí nastavené doby nečinnosti. Výchozí nastavená doba je 15 minut. 2-8

39 Příprava před použitím Nastavení úhlu ovládacího panelu Úhel ovládacího panelu můžete nastavit do jedné ze dvou poloh po uvolnění pojistné páčky ovládacího panelu. 2 Přepnutí jazyka pro zobrazení [Jazyk] Volba jazyka zobrazovaného na dotykovém panelu. Při volbě jazyka použijte níže uvedený postup. 1 Stiskněte tlačítko System Menu. 2 Stiskněte tlačítko [Společná nastavení] a poté tlačítko [Změnit] v okně Jazyk. Spole ná nastavení Jazyk Nastavte jazyk displeje dotekového panelu. 3 Stiskněte tlačítko označující jazyk, který chcete použít. English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Português esky Zrušit OK Stav 08/08/ :10 4 Stiskněte tlačítko [OK]. Jazyk dotykového panelu bude změněn. 2-9

40 Příprava před použitím Nastavení data a času Nastavte datum a čas v místě instalace podle následujících pokynů. Odešlete-li s použitím funkce přenosu, nastavené datum a čas budou vytištěny v záhlaví zprávy. Nastavte datum, čas a časový posun od času GMT (greenwichský čas) v oblasti, kde je zařízení používáno. POZNÁMKA: Je-li povolena správa přihlašovacích uživatelských jmen, můžete nastavení měnit pouze tehdy, přihlásíte-li se s oprávněním správce. Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen zakázána, zobrazí se obrazovka pro ověření uživatele. Zadejte přihlašovací jméno uživatele a heslo a poté stiskněte tlačítko [Přihlášení]. Před nastavením data a času nezapomeňte nastavit časový posun. Pokyny týkající se výchozího přihlašovacího jména a hesla naleznete v části Přihlášení či odhlášení na straně 3-2. Změníte-li nastavení data a času, nebudou zkušební funkce dostupné. 1 Stiskněte tlačítko System Menu. 2 Stiskněte tlačítko [ ], tlačítko [Datum/Čas] a poté tlačítko [Změnit] v okně Časové pásmo. Datum/ as asové pásmo Nastavte asové pásmo. Vyberte místo nejbližší vaší poloze. asové pásmo -12:00 Západní mezinárodní asová osa 3 Vyberte oblast. POZNÁMKA: Další oblast můžete zobrazit stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ]. -11:00 Midway, Samoa -10:00 Hawaii -09:00 Aljaška -08:00 Tichomo í (USA a Kanada) 1/13 Letní as Vypnuto Zapnuto 4 Stiskněte tlačítko [Vypnuto] nebo [Zapnuto] v nabídce Letní čas a poté stiskněte tlačítko [OK]. -07:00 Arizona Zrušit Stav 08/08/ :10 OK POZNÁMKA: Jestliže zvolíte oblast, ve které se nepoužívá letní čas, obrazovka pro nastavení letního času se neobjeví. 5 Stiskněte tlačítko [Změnit] v okně Datum a čas. Datum/ as Datum a as Nastavte datum a as. 6 Nastavte datum a čas. Pomocí tlačítek [+] nebo [-] nastavte jednotlivé hodnoty. 7 Stiskněte tlačítko [OK] Rok 10 M síc 10 Den 10 Hodina 10 Minuta 31 Sekunda Off Zrušit OK Stav 08/08/ :

41 Příprava před použitím Nastavení sítě (připojení síťovým kabelem) Zařízení je vybaveno síťovým rozhraním, které je kompatibilní se síťovými protokoly, jako jsou TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec a AppleTalk. To umožňuje síťový tisk v systémech Windows, Macintosh, UNIX, NetWare a na dalších platformách. 2 POZNÁMKA: Je-li povolena správa přihlašovacích uživatelských jmen, můžete nastavení měnit pouze tehdy, přihlásíte-li se s oprávněním správce. Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen zakázána, zobrazí se obrazovka pro ověření uživatele. Zadejte přihlašovací jméno uživatele a heslo a poté stiskněte tlačítko [Přihlášení]. Nastavení TCP/IP (IPv4) (zadáním IP adres) Nastavte TCP/IP, abyste se mohli připojit k síti Windows. Nastavte IP adresy, masky podsítě a adresy bran. Výchozí nastavení jsou TCP/IP Protocol: Zapnuto, DHCP: Zapnuto, Bonjour: Vypnuto, Auto-IP: Zapnuto. POZNÁMKA: Než zadáte IP adresu, musíte mít povolení od správce sítě. Postupujte následovně: 1 Stiskněte tlačítko System Menu. 2 Stiskněte tlačítko [Systém], poté tlačítko [Další] v okně Síť a tlačítko [Další] v okně Nastavení TCP/IP. 3 Stiskněte tlačítko [Změnit] v okně TCP/IP. 4 Stiskněte tlačítko [Zapnuto] a potom stiskněte [OK]. 5 V okně IPv4 stiskněte tlačítko [Změnit]. Systém IPv4 6 Stiskněte tlačítko [DHCP]. Nastavte protokol TCP/IP (IPv4). * Zm na nastavení se projeví po restartování systému. Adresa IP Maska podsít On Výchozí Brána Zapnuto DHCP Vypnuto Bonjour Zapnuto Auto-IP Zrušit OK Stav 08/08/ :10 7 Stiskněte tlačítko [Vypnuto] v okně DHCP a potom stiskněte tlačítko [OK]. 8 Stiskněte tlačítko [Bonjour]. 9 Stiskněte tlačítko [Vypnuto] v okně Bonjour a potom stiskněte tlačítko [OK]. 10 Stiskněte tlačítko [Adresa IP] a zadejte adresu číselnými tlačítky. 2-11

42 Příprava před použitím 11 Stiskněte tlačítko [Maska podsítě] a zadejte adresu číselnými tlačítky. 12 Stiskněte tlačítko [Výchozí Brána] a zadejte adresu číselnými tlačítky. 13 Zkontrolujte, zda jsou všechny adresy zadány správně, a stiskněte tlačítko [OK]. 14 Po změně nastavení restartujte systém nebo vypněte a znovu zapněte zařízení. 2-12

43 Příprava před použitím Embedded Web Server (Nastavení pro ) Embedded Web Server je nástroj k provádění úloh, jako je ověření provozního stavu zařízení nebo změna nastavení zabezpečení, síťového tisku, přenosu em a rozšířených síťových funkcí. POZNÁMKA: Odtud byly odstraněny informace o nastavení faxu. Informace o použití faxu naleznete v Fax Kit Operation Guide. 2 Níže je popsáno, jak se k nástroji Embedded Web Server dostat. 1 Spusťte webový prohlížeč. 2 Do pole Adresa nebo Umístění zadejte adresu IP zařízení. Například: Na webové stránce se zobrazí základní informace o zařízení a nástroji Embedded Web Server včetně aktuálního stavu. 3 Vyberte kategorii v navigační oblasti na levé straně obrazovky. Hodnoty pro každou kategorii musí být nastaveny zvlášť. Pokud byla pro nástroj Embedded Web Server nastavena omezení přístupu, zadejte pro přístup k jiné než úvodní stránce správné uživatelské jméno a heslo. Podrobné informace naleznete v části Embedded Web Server Operation Guide. 2-13

44 Příprava před použitím Odesílání ů Zadáte-li nastavení protokolu SMTP, bude možné odesílat obrázky načtené do zařízení jako přílohy ů. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k poštovnímu serveru pomocí protokolu SMTP. Než začnete odesílat obrázky uložené v zařízení jako přílohy ů, zkontrolujte následující: Typ připojení tohoto zařízení k ovému serveru po síti Doporučuje se nepřetržité připojení prostřednictvím místní sítě. Nastavení protokolu SMTP Pomocí nástroje Embedded Web Server zaregistrujte adresu IP nebo název hostitele serveru SMTP. Byla-li velikost ů omezena, nebude pravděpodobně možné odesílat velmi objemné ové zprávy. Postup nastavení protokolu SMTP je vysvětlen dále. 1 Klepněte na možnost Advanced (Pokročilé) -> SMTP -> General (Obecné). 2 Do každého políčka zadejte správné údaje. Nastavení protokolu SMTP jsou popsána dále. Položka SMTP Protocol (Protokol SMTP) SMTP Port Number (Číslo portu protokolu SMTP) SMTP Server Name (Název serveru SMTP) SMTP Server Timeout (Časový limit serveru SMTP) Authentication Protocol (Ověřovací protokol) Authenticate as (Ověřit jako) Login User Name (Přihlašovací uživatelské jméno) Login Password (Přihlašovací heslo) Popis Povoluje nebo zakazuje protokol SMTP. Chcete-li používat , musí být tento protokol povolen. Nastavte číslo portu protokolu SMTP nebo použijte výchozí port pro protokol SMTP číslo 25. Zadejte adresu IP serveru SMTP nebo jeho název. Maximální délka názvu serveru SMTP a adresy IP je 64 znaků. Zadáváte-li název, musí být také nakonfigurována adresa serveru DNS. Adresu serveru DNS lze zadat na stránce TCP/IP General (Obecné). Nastavte dobu, po kterou bude zařízení čekat, v sekundách. Povoluje nebo zakazuje ověřovací protokol SMTP nebo nastavuje protokol POP před protokolem SMTP. Ověřování protokolem SMTP podporuje aplikace Microsoft Exchange Ověřování lze nastavit z tří účtů POP3, ale můžete také zvolit jiný účet. Je-li u položky Authenticate (Ověřit) vybrána hodnota Other (Ostatní), bude pro ověření protokolem SMTP použito zde zadané uživatelské jméno. Maximální délka přihlašovacího uživatelského jména je 64 znaků. Je-li u položky Authenticate (Ověřit) vybrána hodnota Other (Ostatní), bude pro ověření protokolem SMTP použito zde zadané heslo. Maximální délka přihlašovacího hesla je 64 znaků. 2-14

45 Příprava před použitím Položka POP before SMTP Timeout (Časový limit protokolu POP před protokolem SMTP) Test (Testovat) Size Limit (Omezení velikosti u) Sender Address (Adresa odesílatele) Signature (Podpis) Domain Restriction (Omezení domén) Popis Pokud jste zvolili POP jako ověřovací protokol před SMTP, nastavte dobu v sekundách, po kterou bude zařízení čekat. Slouží k testování, zda je možné úspěšně navázat připojení SMTP. Zadejte maximální velikost odesílaného u v kilobajtech. Je-li nastavena hodnota 0, nebude velikost u nijak omezena. Zadejte ovou adresu osoby, která je zodpovědná za zařízení, například správce zařízení. Odpověď nebo zpráva o nedoručení u bude tak zaslána této osobě, a nikoliv samotnému zařízení. Chcete-li používat ověřování protokolu SMTP, musí být adresa odesílatele správně zadána. Maximální délka adresy odesílatele je 128 znaků. Zadejte podpis. Podpis je volně formulovaný text, který se zobrazí na konci ové zprávy. Často se používá k lepší identifikaci zařízení. Maximální délka podpisu je 512 znaků. Zadejte názvy domén, které budou povoleny nebo odmítnuty. Maximální délka názvu domény je 32 znaků. Lze také přímo zadat ové adresy. 2 3 Klepněte na tlačítko Submit (Odeslat). 2-15

46 Příprava před použitím Vkládání papíru Standardně lze papír vkládat do dvou zásobníků a do univerzálního zásobníku. Jako doplněk je rovněž k dispozici podavač papíru. Před vložením papíru Po otevření nového balíku papíru nejprve rychlým prolistováním oddělte jednotlivé listy, a teprve potom je vložte podle následujícího postupu. 1 Ohněte celou sadu listů tak, aby se její střední část rozšířila. 2 Uchopte stoh na obou koncích a roztáhněte jej tak, aby zůstal celý prohnutý. 3 Zvedejte střídavě pravou a levou ruku tak, aby se vytvořila mezera a mezi jednotlivé papíry vnikl vzduch. 4 Nakonec papír zarovnejte na rovném plochém stole. Je-li papír zvlněný nebo přeložený, před vložením jej narovnejte. Zvlněný nebo přeložený papír se může vzpříčit. UPOZORNĚNÍ: Pokud provádíte kopírování na použitý papír (papír, který již byl použit ke kopírování), nepoužívejte papíry, které jsou sešité nebo spojené sponkou. To by mohlo poškodit zařízení nebo způsobit nízkou kvalitu obrazu. POZNÁMKA: Je-li výstupní papír zvlněný nebo nesprávně sešitý, převraťte papír vložený do zásobníku horní stranou dolů. Jelikož vlhkost může způsobovat potíže, nevystavujte otevřené balíky papíru vysokým teplotám ani vysoké vlhkosti. Po naplnění zásobníků nebo univerzálního zásobníku uzavřete zbývající papír do skladovacího sáčku. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho vyjmutím ze všech zásobníků a uzavřením do skladovacího sáčku. POZNÁMKA: Pokud používáte zvláštní papír, například hlavičkový, děrovaný nebo papír s předtištěným vzorem, například s logem nebo názvem společnosti, přečtěte si pokyny v části Papír na Dodatek

47 Příprava před použitím Vkládání papíru do zásobníků V každém ze dvou standardních zásobnících bude obyčejný, recyklovaný nebo barevný papír. Zásobník pojme až 500 listů (80 g/m 2 ). Podporovány jsou tyto formáty papíru: Ledger, Legal, Oficio II, 8,5 13,5", Letter, Letter-R, Statement, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, Folio, 8K, 16K a 16K-R. 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte papír do inkoustových tiskáren ani papír se speciálním povrchem. (Takový papír se může v tiskárně vzpříčit nebo způsobit jiné problémy.) Používáte-li jiné typy médií než běžný papír (například recyklovaný nebo barevný papír), vždy zadejte nastavení typu média. (Viz část Výběr formátu papíru a typu média pro zásobníky na straně 2-24). Do zásobníků lze vložit papír s gramáží do 120 g/m 2. Nevkládejte do zásobníků papír těžší než 121 g/m 2. Pro papír těžší než 121 g/m 2 použijte univerzální zásobník. 1 Vytahujte zásobník směrem k sobě, dokud se nezastaví. POZNÁMKA: Nevytahujte současně více než jeden zásobník. 2 Pomocí vodítka délky papíru nastavte desku podle formátu papíru. Vkládáte-li do zásobníku papír formátu A4 nebo menší, zdvihněte vodítko délky papíru. U formátu B4 nebo většího vodítko délky papíru snižte. POZNÁMKA: Formáty papíru jsou vyznačeny na zásobníku. 3 Přidržte zarážku pro šířku papíru na obou koncích a nastavte vodítka šířky papíru na správný formát papíru. 2-17

48 Příprava před použitím A B POZNÁMKA: Formáty papíru jsou vyznačeny na zásobníku. Chcete-li přepnout mezi palcovým a metrickým formátem (formáty A, B), postupujte podle následujících kroků a nastavte přepínač formátu. 1. Přidržte zarážku pro šířku papíru a nastavte vodítko šířky papíru do polohy odlišné od polohy papíru. 2. Otočte přepínač formátu A o 90. > 3. Přesuňte páčku B nahoru (C) nebo dolů (I). C: metrický formát (centimetry) (formáty A, B) I: palcový formát 4. Otočením přepínače formátu o 90 jej uzamkněte. > 4 Zarovnejte papír těsně k levé straně zásobníku. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vložením papíru zkontrolujte, zda není zvlněný nebo přeložený. Zvlněný nebo přeložený papír může způsobit vzpříčení papíru. Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální kapacity (viz obrázek dole). Při vkládání papír udržujte směrem vzhůru tou stranou, která byla nejblíže uzávěru obalu. Vodítka délky a šířky papíru musí být upravena podle formátu papíru. Vkládání papíru bez nastavení těchto vodítek může způsobit šikmé podávání a vzpříčení papíru. Ujistěte se, že se vodítka délky a šířky papíru plně dotýkají papíru. Pokud se vytvořila mezera, nastavte vodítko šířky nebo délky papíru znovu. 2-18

49 Příprava před použitím 5 Zasunutím karty formátu papíru do zásuvky určete formát vloženého papíru. 2 6 Opatrně zasuňte zásobník zpět. POZNÁMKA: Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho vyjmutím ze všech zásobníků a uzavřením do skladovacího sáčku. 7 Vyberte typ média (běžný, recyklovaný papír atd.) vloženého do zásobníku. (Viz část Výběr formátu papíru a typu média pro zásobníky na straně 2-24.) 2-19

50 Příprava před použitím Vkládání papíru do univerzálního zásobníku Do univerzálního zásobníku se vejde až 200 listů obyčejného papíru formátu (80 g/m 2 ). Do univerzálního zásobníku lze vkládat formáty papíru v rozsahu A3 až A6 a Hagaki a v rozsahu Ledger až Statement-R, 8K, 16K a 16K-R. Chcete-li tisknout na jakýkoli zvláštní papír, použijte univerzální zásobník. DŮLEŽITÉ: Používáte-li jiné typy médií než běžný papír (například recyklovaný nebo barevný papír), vždy zadejte nastavení typu média. (Viz část Výběr formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník na straně 2-26.) Používáte-li papír o gramáži 106 g/m 2 nebo těžší, nastavte typ média na možnost Silný. Kapacita univerzálního zásobníku je následující: Papír Hagaki: 80 listů Folie pro zpětný projektor: 25 listů Envelope DL, Envelope C5, Envelope #10 (Commercial #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 20 listů POZNÁMKA: Vkládáte-li vlastní formát papíru, zadejte formát papíru podle návodu v části Výběr formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník na straně Chcete-li použít zvláštní papír, jako je silný papír nebo fólie, vyberte typ média podle návodu v části Výběr formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník na straně Otevřete univerzální zásobník. 2 Nastavte vodítka šířky papíru podle šířky papíru. 2-20

51 Příprava před použitím 3 Vložte papír do zásobníku podle vodítek šířky papíru až k zarážce. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Papír udržujte směrem vzhůru tou stranou, která byla nejblíže uzávěru obalu. Zvlněný papír je třeba před vložením narovnat. Narovnejte horní okraj, je-li zvlněn. Před vložením papíru do univerzálního zásobníku zkontrolujte, že v zásobníku nezbývá žádný papír z předchozího tisku. Zbývá-li v univerzálním zásobníku málo papíru a chcete přidat další, vyjměte nejprve zbývající papíry ze zásobníku, přidejte nový papír a potom teprve vložte papír zpět do zásobníku

52 Příprava před použitím Vkládání obálek Do univerzálního zásobníku lze vložit až 20 obálek. Přijatelné formáty obálek jsou tyto: Přijatelná obálka Formát Youkei 2 Youkei (mm) (mm) Monarch 3 7/8" 7 1/2" Obálka #10 (Commercial #10) 4 1/8" 9 1/2" Obálka DL Obálka C (mm) (mm) 1 Otevřete univerzální zásobník. 2 Nastavte vodítka šířky papíru podle šířky obálky. 3 Vkládáte-li obálky na šířku, zavřete klopu. Vložte obálku co nejdál podél vodítek šířky, tiskovou stranou nahoru a hranou s klopou směrem k sobě. Vkládáte-li obálku na výšku, zavřete klopu. Vložte obálku co nejdál podél vodítek šířky, tiskovou stranou nahoru a hranou s klopou směrem ke vkládacímu otvoru. 2-22

53 Příprava před použitím Vkládáte-li do univerzálního zásobníku obálku nebo tvrdý papír Obálku vložte tiskovou stranou nahoru. 2 Obálky na šířku Obálky na výšku Tvrdý papír (Hagaki) Odpovědní lístek (Oufuku Hagaki) POZNÁMKA: Použijte rozložený odpovědní lístek (Oufuku Hagaki). DŮLEŽITÉ: Vkládání obálek (orientace a poloha) se bude lišit podle typu obálky. Dávejte pozor, abyste ji vložili správně, jinak může tisk probíhat ve špatném směru nebo na špatnou stranu. POZNÁMKA: Vkládáte-li obálku do univerzálního zásobníku, vyberte typ obálky podle návodu v části Výběr formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník na straně

54 Příprava před použitím Výběr formátu a typu papíru Výchozí nastavení formátu papíru pro zásobníky 1 a 2, univerzální zásobník a doplňkový podavač papíru (zásobníky 3 a 4) je [Automaticky] a výchozí nastavení typu média je [Běžný]. Chcete-li změnit typ papíru použitého v zásobnících, zadejte formát papíru a nastavení typu média. (Viz část Výběr formátu papíru a typu média pro zásobníky na straně 2-24.) Chcete-li změnit typ papíru použitého v univerzálním zásobníku, zadejte formát papíru. (Viz část Výběr formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník na straně 2-26.) Výběr formátu papíru a typu média pro zásobníky Chcete-li změnit typ papíru použitého v zásobnících 1 nebo 2 nebo doplňkovém podavači papíru (zásobníky 3 a 4), vyberte formát papíru. Použijete-li jiný typ média než běžný papír, musíte zadat nastavení typu média. Položka výběru Volitelný formát/typ Formát papíru Typ média Auto Standardní formáty 1 Standardní formáty 2 Formát papíru je rozpoznán a vybrán automaticky. Určete, zda má být formát papíru uveden v metrických jednotkách (Metricky) nebo v palcích (Palce). Můžete vybírat ze standardních formátů. Volitelné formáty papíru jsou tyto: Palcové formáty: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 8,5 13,5 a Oficio II Metrické formáty: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R a Folio Můžete vybírat ze standardních formátů neuvedených v části Standardní formáty 1. Dostupné formáty papíru jsou tyto: Palcové formáty: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K-R a 16K Metrické formáty: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 8,5 13,5", Oficio II, 8K, 16K-R a 16K Běžný (105 g/m 2 nebo méně), Hrubý, Pauzák (64 g/m 2 nebo méně), Recyklovaný, S předtiskem, Lepený, Barva, S perforací, Hlavičkový, Silný (106 g/m 2 a více), Vys. kvalita a Vlastní 1~8 POZNÁMKA: Je-li instalována volitelná souprava pro fax, jsou pro tisk přijatých faxů k dispozici následující typy média: Běžný, Recyklovaný, Lepený, Barva, Vysoká kvalita, Hrubý a Vlastní 1 až

55 Příprava před použitím 1 Stiskněte tlačítko System Menu. 2 2 Stiskněte tlačítko [Společná nastavení] a tlačítko [Další] v okně Originál/Nast. papíru, a poté tlačítko [Další] v okně Nastavení zásobníku. 3 V okně Nastavení zásobníku vyberte jednu z možností [Zásobník 1] až [Zásobník 4] a stiskněte tlačítko [Další]. Poté stiskněte možnost Formát papíru [Změnit]. POZNÁMKA: [Zásobník 3] a [Zásobník 4] se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován doplňkový podavač papíru. 4 Chcete-li zjišťovat formát papíru automaticky, stiskněte tlačítko [Auto] a vyberte jednotku stisknutím tlačítka [Metricky] nebo [Palce]. Spole ná nastavení Formát papíru Nastavte formát papíru v zásobníku. Chcete-li vybrat formát papíru, stiskněte tlačítko [Standardní Formáty 1] nebo [Standardní Formáty 2]. Auto A3 A4 A4 A5 Standardní Formáty 1 Standardní Formáty 2 B4 B5 B5 Folio Zrušit OK Stav 08/08/ :10 5 Stiskněte tlačítko [OK]. Znovu se objeví předchozí obrazovka. Spole ná nastavení Typ média Vyberte typ papíru v zásobníku 1. 6 Stiskněte tlačítko [Změnit] v okně Typ média a vyberte typ média. Potom stiskněte tlačítko [OK]. B žný Hrubý Pauzák Recyklovaný S p edtiskem Lepený Barva S perforací Hlavi kový Vys. kvalita Vlastní 1 Vlastní 2 Vlastní 3 Vlastní 4 Vlastní 5 Vlastní 6 Vlastní 7 Vlastní 8 Zrušit OK Stav 08/08/ :

56 Příprava před použitím Výběr formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník Chcete-li změnit typ papíru použitého v univerzálním zásobníku, zadejte formát papíru. Použijete-li jiný než běžný papír, zadejte typ média. Formát papíru Položka Auto Standardní formáty 1 Standardní formáty 2 Jiné Zadání formátu Popis Formát papíru je rozpoznán a vybrán automaticky. Určete, zda má být formát papíru uveden v metrických jednotkách (Metricky) nebo v palcích (Palce). Můžete vybírat ze standardních formátů. Můžete vybírat z těchto formátů papíru: Palcové formáty: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 8,5 13,5" a Oficio II Metrické formáty: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R a Folio Můžete vybírat ze standardních formátů neuvedených v části Standardní formáty 1. Dostupné formáty papíru jsou tyto: Palcové formáty: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R B4-R, B5-R, B5, B6-R, Folio, 8K, 16K-R a 16K Metrické formáty: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 8,5 13,5", Oficio II, 8K, 16K-R a 16K Můžete vybírat ze speciálních standardních formátů a vlastních formátů. Můžete vybírat z těchto formátů papíru: ISO B5, Obálka #10, (Commercial #10), Obálka #9 (Commercial #9), Obálka #6 (Commercial #6 3/4), Obálka Monarch, Obálka DL, Obálka C5, Obálka C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Zadejte formát neuvedený mezi standardními formáty. Můžete vybírat z těchto formátů papíru: Palcové formáty X (vodorovný rozměr): 5.83~17" (přírůstky po 0,01"), Y (svislý rozměr): 3.86~11.69" (přírůstky po 0,01"), Metrické formáty X (vodorovný rozměr): mm (přírůstky po 1 mm) Y (svislý rozměr): mm (přírůstky po 1 mm) Typ média Volitelné typy médií jsou tyto: Běžný (105 g /m 2 nebo méně), Hrubý, Průh. fólie, Pauzák (64 g/m 2 nebo méně), Etikety, Recyklovaný, S předtiskem, Lepený, Tvrdý papír, Barva, S perforací, Hlavičkový, Obálka, Silný (106 g/m 2 nebo více), Vys. kvalita a Vlastní 1~8 POZNÁMKA: Je-li nainstalována doplňková sada faxu a pro tisk přijatých faxů používáte univerzální zásobník, jsou k dispozici následující typy médií: Běžný, Recyklovaný, Lepený, Barva, Vysoká kvalita, Hrubý a Vlastní 1 až

57 Příprava před použitím 1 Stiskněte tlačítko System Menu. 2 2 Stiskněte tlačítko [Společná nastavení], poté tlačítko [Další] v okně Originál/Nastavení papíru, tlačítko [Další] v okně Nast. univ. zásobníku a nakonec tlačítko [Změnit] v okně Formát papíru. Spole ná nastavení Nastavení univerzálního zásobníku Nastavte formát papíru v univerzálním zásobníku. 3 Chcete-li zjišťovat formát papíru automaticky, stiskněte tlačítko [Auto] a vyberte jednotku stisknutím tlačítka [Metricky] nebo [Palce]. Auto Standardní Formáty 1 Standardní Formáty 2 Jiné A3 A4 A4 A5 A6 B4 B5 B5 B6 Folio Chcete-li vybrat formát papíru, stiskněte jedno z tlačítek [Standardní Formáty 1], [Standardní Formáty 2], [Jiné] nebo [Zadání formátu] a vyberte formát papíru. Zad. formátu Zrušit OK Stav 08/08/ :10 Spole ná nastavení Formát papíru Auto Nastavte formát papíru v univerzálním zásobníku. Pokud jste stiskli tlačítko [Zadání formátu], zadejte tlačítky [+] a [-] rozměr X (vodorovný) a Y (svislý). Formát můžete zadat přímo číselnými tlačítky po stisknutí [Tlačítka #]. Standardní Formáty 1 Standardní Formáty 2 X ( ) 420 mm Y(98 297) 297 mm Jiné Tla ítka # Tla ítka # Zad. formátu Zrušit OK Stav 08/08/ :10 4 Stiskněte tlačítko [OK]. Znovu se objeví předchozí obrazovka. Spole ná nastavení Typ média Vyberte typ papíru v univerzálním zásobníku. 5 Stiskněte tlačítko [Změnit] v okně Typ média a vyberte typ média. Potom stiskněte tlačítko [OK]. B žný Pr h. Fólie Hrubý Pauzák Etikety Recyklovaný S p edtiskem Lepený Tvrdý papír Barva S perforací Hlavi kový Obálka Silný Vrstvený Vys. kvalita Vlastní 1 Vlastní 2 Vlastní 3 Vlastní 4 Vlastní 5 Vlastní 6 Vlastní 7 Vlastní 8 Zrušit OK Stav 08/08/ :

58 Příprava před použitím Vkládání originálů Chcete-li vložit originály pro kopírování, odesílání nebo ukládání, postupujte podle následujících pokynů. Pokládání originálů na kontaktní sklo Na kontaktní sklo můžete kromě obyčejných originálů ve formě listů papíru pokládat také knihy a časopisy. 1 Otevřete kryt kontaktního skla pro originály. POZNÁMKA: Pokud je nainstalován volitelný podavač originálů, otevřete jej. Před otevřením podavače originálů zkontrolujte, zda na stolku pro originály nebo na stolku pro jejich výstup nezůstaly žádné originály. Při otevření podavače originálů by originály ponechané na stolku pro originály nebo na stolku pro výstup originálů mohly vypadnout. Podavač originálů nechte otevřený, když je originál silný 40 mm (1 5/8 palce) nebo více. 2 Umístěte originál. Položte originál dolů stranou, kterou chcete skenovat, a od levého zadního rohu jej přesně zarovnejte podle pruhů indikátoru formátu originálu. 2-28

59 Příprava před použitím Pruhy indikátoru formátu originálu 2 3 Zavřete kryt kontaktního skla pro originály. DŮLEŽITÉ: Při zavírání příliš netlačte na kryt kontaktního skla pro originály. Nadměrný tlak může způsobit prasknutí skla. POZNÁMKA: V okolí hran a uprostřed otevřených originálů se mohou zobrazit stíny. UPOZORNĚNÍ: Podavač originálů nenechávejte otevřený, mohlo by dojít k úrazu. 2-29

60 Příprava před použitím Vkládání originálů do podavače originálů Volitelný podavač originálů slouží k automatickému skenování vícestránkových originálů po jednotlivých stránkách. Umožňuje skenovat obě strany oboustranných originálů. Názvy částí podavače originálů (1) Indikátor umístění originálu (2) Horní kryt (3) Vodítka šířky originálu (4) Stolek pro originály (5) Stolek pro výstup originálů (6) Zarážka originálu (7) Úchyt pro otevření Originály podporované podavačem originálů Podavač originálů podporuje následující typy originálů. Hmotnost 45 až 160 g/m 2 Formát Kapacita Maximum A3 až minimum A5-R Maximum Ledger až minimum Statement R Běžný papír (80 g/m 2 ), Barevný papír, Recyklovaný papír: 75 listů (smíšené originály: 30 listů) Silný papír (120 g/m 2 ): 49 listů Silný papír (160 g/m 2 ): 37 listů Umělecký papír: 1 list Vysoce kvalitní papír (110 g/m 2 ): 54 listů Originály nepodporované podavačem originálů V podavači originálů nepoužívejte následující typy originálů. Měkké originály, například vinylové fólie Průhledné materiály, například fólie pro zpětné projektory Uhlový papír Originály s velmi kluzkým povrchem Originály s lepicí páskou nebo lepidlem Vlhké originály Originály s korekční tekutinou, která nezaschla Nepravidelně tvarované originály (jiné než pravoúhlé) Originály s vystřiženými částmi Zmačkaný papír Originály s ohyby (před vložením všechny ohyby vyrovnejte, jinak může dojít ke vzpříčení originálů). Originály spojené sponkami či sešité (před vložením odstraňte sponky či svorky a vyrovnejte zvlnění, zmačkání a ohyby, jinak může dojít ke vzpříčení originálů). 2-30

61 Příprava před použitím Způsob vkládání originálů DŮLEŽITÉ: Před vložením originálů ověřte, že na stolku pro výstup originálů nezůstaly žádné dokumenty. Originály ponechané na stolku pro výstup originálů mohou způsobit vzpříčení nových originálů. 2 1 Nastavte vodítka šířky originálu podle použitých originálů. 2 Vložte originály. Umístěte skenovanou stranu (nebo přední stranu u oboustranných originálů) lícem nahoru. Zasuňte přední hranu do podavače originálu tak daleko, jak to bude možné. Rozsvítí se indikátor umístění originálů. DŮLEŽITÉ: Ověřte, zda jsou vodítka šířky originálu přesně nastavena podle dokumentu. Je-li mezi papírem a vodítky mezera, nastavte vodítka šířky originálu znovu. Mezera může způsobit vzpříčení originálu. Ujistěte se, že vložené originály nepřesahují uvedenou maximální úroveň. Při překročení maximální úrovně může dojít ke vzpříčení originálů (viz obrázek). Originály s děrováním nebo perforovanými linkami by měly být umístěny tak, aby byly dírky či perforace skenovány jako poslední (nikoli jako první). 2-31

62 Příprava před použitím Indikátor umístění originálu Indikátor umístění originálů se rozsvítí nebo zhasne podle toho, jak byly originály vloženy. Barvy indikátoru a jejich význam jsou následující. Svítí zelená (levý indikátor): Originál je vložen správně. Bliká zelená (levý indikátor): Originál není vložen správně. Vyjměte jej a vložte jej znovu. Bliká červená (pravý indikátor): Originál se vzpříčil. Vyjměte vzpříčený originál a vložte jej správně. 2-32

63 3 Základní obsluha Tato kapitola popisuje následující činnosti. Přihlášení či odhlášení Stiskněte klávesu Enter a klávesu Quick No. Search Kopírování Tisk Tisk z aplikací Odesílání Obrazovka pro potvrzení cílů Určení cíle Používání schránky dokumentů Základní obsluha schránky dokumentů Rušení úloh Program (kopírování a odesílání) Registrace zkratek (nastavení kopírování, odesílání a schránky dokumentů) Používání internetového prohlížeče

64 Základní obsluha Přihlášení či odhlášení Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen povolena, je k užívání zařízení nezbytné zadat přihlašovací uživatelské jméno a heslo. POZNÁMKA: Zapomenete-li své přihlašovací jméno nebo heslo, nebudete se moci přihlásit. V takovém případě se přihlaste s oprávněním správce a své přihlašovací jméno nebo heslo změňte. Přihlášení Zadejte p ihlašovací uživ. jméno a heslo. 1 Objeví-li se během provozu tato obrazovka, stiskněte tlačítko [Přihl. uživ. jméno]. P ihlášení k: P ihlášení Uživ. jméno Místní abcdef Stiskněte [Tlačítka #] a numerickými klávesami zadejte přihlašovací údaje. Tla ítka # P ihlášení Heslo ******** Tla ítka # Karta IC P ihlášení Kontrola po itadla Zrušit P ihlášení Stav 08/08/ :10 2 Zadejte přihlašovací uživatelské jméno a stiskněte tlačítko [OK]. 3 Stiskněte tlačítko [Heslo pro přihlášení]. Stiskněte [Tlačítka #] a numerickými klávesami zadejte přihlašovací údaje. 4 Zadejte heslo a stiskněte tlačítko [OK]. 5 Zkontrolujte přihlašovací jméno uživatele a heslo a stiskněte tlačítko [Přihlášení]. POZNÁMKA: Je-li jako způsob ověření uživatele zvoleni Síťové ověření, lze jako cíl ověření zvolit možnost Místní nebo Síť. 3-2

65 Základní obsluha POZNÁMKA: Ve výchozím stavu je předem registrován jeden uživatel s oprávněním správce zařízení a jeden s oprávněním správce. Vlastnosti každého uživatele jsou: Správce zařízení Uživatelské jméno: DeviceAdmin Přihlašovací uživatelské jméno: 3000 Přihlašovací heslo: 3000 Úroveň přístupu: Správce zařízení 3 Správce Uživatelské jméno: Admin Přihlašovací uživatelské jméno: Admin Přihlašovací heslo: Admin Úroveň přístupu: Správce Kvůli bezpečnosti se doporučuje pravidelně měnit uživatelské jméno, přihlašovací jméno a heslo. Odhlášení Chcete-li se ze zařízení odhlásit, stiskněte tlačítko Logout a vraťte se na úvodní obrazovku pro zadání přihlašovacího uživatelského jména a hesla. 3-3

66 Základní obsluha Stiskněte klávesu Enter a klávesu Quick No. Search. Tento oddíl vysvětluje, jak používat klávesy Enter a Quick No. Search na ovládacím panelu. Používání klávesy Enter ( ) Klávesa Enter funguje stejně jako tlačítka na dotykovém panelu, například [OK] a [Zavřít]. Symbol Enter ( ) se zobrazí vedle tlačítek, jejichž akce se provede klávesou Enter (například [ OK], [ Zavřít]). Výb r papíru P ipraveno ke kopírování. Po et kopií 1 Na obrazovce pro výběr papíru stiskněte klávesu zásobníku obsahujícího papír požadovaného formátu. Originál Lupa Papír Vložte originál. : --- : 100% : --- Náhled Auto A4 B žný A3 B žný A4 B žný A4 B žný A4 B žný Univ. zás. Nastavení U klávesy [OK] na dotykovém panelu se zobrazí symbol Enter ( ); to znamená, že klávesa Enter provede stejnou akci jako tlačítko [OK]. 2 Pro kopírování se zvoleným papírem stiskněte klávesu Enter (nebo [OK]). P idat zkratku Zrušit OK Stav 10/10/ :10 Používání klávesy Quick No. Search ( ) Klávesy Quick No. Search používejte k provedení akce jednoduchým zadáním čísla s použitím numerických kláves. Například můžete zadat rychlou předvolbu pro cíl zaslání dat nebo vyvolat uložený program podle jeho čísla. Klávesa Quick No. Search provede stejnou akci jako klávesa [Č.] zobrazená na dotykovém panelu. Použití klávesy Quick No. Search je vysvětleno níže na příkladu, kde je pomocí zadané rychlé předvolby vybrán adresát. Další informace o rychlých předvolbách naleznete v části Určení cíle na straně Stiskněte klávesu Quick No. Search (nebo klávesu [Č.]) na základní obrazovce pro zasílání AAA BBB Zrušit OK FFF GGG HHH III JJJ Cíl P ipraveno k odeslání. Vložte orginál. Cíl Podrobnosti Adresá A OFFICE B OFFICE Zad. adresy 1/10 Zadejte íslo tla ítka rychlé volby C OFFICE pomocí numerických tla ítek. ( ) Cesta složky Zadání Zav šeno P ímý 0011 Rychlé nastavení Originál/Odesíl Formát dat Barva/ Kvalita obrazu Pokro ilé nastavení Stav 08/08/ :10 1/100 Cíl Faxové. Zadání Zadání adr. i-fax Skenov. WSD 2 Na obrazovce pro zadávání čísel zadejte pomocí numerických kláves číslo rychlé předvolby. 3 Pokud jste zadali číslo rychlé předvolby o 1-3 číslicích, stiskněte klávesu Enter (nebo [OK]). Zadaný adresát se objeví v seznamu adresátů. POZNÁMKA: Zadáte-li předvolbu o 4 číslicích, akce v kroku 3 může být vynechána. Objeví se základní obrazovka pro zasílání a zadaný adresát se objeví v seznamu adresátů. 3-4

67 Základní obsluha Kopírování Základní postupy při kopírování naleznete níže. 1 Pokud je tlačítko/indikátor Copy zhasnuté, stiskněte tlačítko Copy. POZNÁMKA: Je-li dotykový panel vypnutý, stiskněte klávesu Energy Saver nebo Power a počkejte, až se zařízení zahřeje. 3 2 Vložte originál na kontaktní sklo nebo do doplňkového podavače originálů. POZNÁMKA: Další informace o vkládání viz Vkládání originálů na straně Kopírovat obraz Vložte originál. Originál : --- Lupa : 100% Papír : --- Náhled P ipraveno ke kopírování. Auto Papír Výb r 2stranný >>2stranný Oboustranný 100% Lupa 2 v 1 Kombinovat Normální 0 Sytost Vypnuto Sešití/Perf Po et kopií Zkratka 1 Zkratka 2 Zkratka 3 Zkratka 4 Zkratka 5 Zkratka 6 Orig./Papír / Barva/ Pokro ilé Rychlé nastavení Rozvržení/Úpravy Dokon ování Kvalita obrazu nastavení Stav 08/08/ :10 3 Zkontrolujte, zda je na dotykovém panelu v nabídce Výběr papíru vybrána položka [Auto]. Automaticky bude vybrán papír, který odpovídá formátu originálu. Chcete-li změnit formát papíru, stiskněte tlačítko [Orig./Papír/Dokončování] a vyberte požadovaný zdroj papíru. POZNÁMKA: Je-li to nezbytné, vyberte velikost papíru ručně namísto použití automatického výběru papíru. 4 K zadání počtu kopií použijte číselná tlačítka. Zadejte požadovaný počet až do Kopírování zahajte stisknutím tlačítka Start. 6 Dokončené kopie odebírejte z vrchní přihrádky. 3-5

68 Základní obsluha Oboustranné kopírování Vytváření 2stranných kopií. K dispozici jsou následující volby oboustranného kopírování. Můžete také vytvářet jednostranné kopie z oboustranného originálu nebo originálu s dvoustranami, jako jsou knihy. K dispozici jsou následující režimy. 1stranný na 2stranný Vytvoří oboustranné kopie z jednostranných originálů. Je-li počet originálů lichý, zůstane zadní strana poslední kopie prázdná Originál Kopírovat ghi def abc A ghi abc def B ghi abc def K dispozici jsou následující volby vazby: A Vazba originálu vlevo/vpravo na možnost Vazba Levá/pravá: Obrazy na druhých stranách nejsou otočené. Originál Kopírovat B Vazba originálu vlevo/vpravo na možnost Vazba nahoře: Obrazy na druhých stranách jsou otočené o 180. Kopie lze svázat na horním okraji, přičemž text bude mít při otočení stránky tutéž orientaci. 2stranný na 1stranný Zkopíruje každou stranu 2stranného originálu na dva jednotlivé listy. Je nutný doplňkový podavač originálů. Originál Kopírovat K dispozici jsou následující volby vazby: Vazba Levá/pravá: Obrazy na druhých stranách nejsou otočené. Vazba nahoře: Obrazy na druhých stranách jsou otočené o stranný na 2stranný Vytvoří 2stranné kopie z 2stranných originálů. Je nutný doplňkový podavač originálů. Originál Kopírovat POZNÁMKA: Podporované formáty papíru pro kopírování 2stranného originálu na 2stranné kopie jsou Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, 8,5 13,5, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R a Folio. 3-6

69 Základní obsluha Uspořádání a odsazení kopií Zařízení umožňuje během kopírování zároveň odsazovat a uspořádávat. Funkci Uspořádat/Odsadit lze použít například pro takové úlohy, jaké jsou ukázány dále. Uspořádání Skenuje více originálů a zajistí výstup kompletních sad kopií setříděných podle čísla strany. 3 Originál Kopírovat Odsazení Bez dokončovací jednotky dokumentů Jestliže není instalována doplňková dokončovací jednotka, je každá sada kopií (nebo stránka) při použití odsazení vysunuta otočená o POZNÁMKA: Musíte vložit papír stejného formátu s odlišnou orientací do jiného zdroje papíru, než je vybraný zdroj papíru. Formáty papíru podporované funkcí Odsadit jsou A4, B5, Letter a 16K. Originál Kopie (každá sada) S dokončovací jednotkou dokumentů Používáte-li odsazení, jsou vytištěné kopie odděleny po každé sadě kopií (nebo po každé stránce). POZNÁMKA: Je třeba doplňková dokončovací jednotka. Originál Kopie (každá sada) 3-7

70 Základní obsluha Postup kopírování s odsazením/uspořádáním je popsán níže. 1 Stiskněte tlačítko Copy. 2 Umístěte originály na kontaktní sklo. 3 Stiskněte tlačítko [Orig./Papír/Dokončování] a poté tlačítko [Uspořádat/Odsadit]. P ipraveno ke kopírování. Po et kopií 4 Stisknutím tlačítka [Zapnuto] v části obrazovky Uspořádat nastavíte kopírování s uspořádáním. Uspo ádat/odsadit Vložte originál. Uspo ádat Vypnuto Zapnuto Stisknutím tlačítka [Všechny sady] v části obrazovky Odsadit zapnete funkci kopírování s odsazením. Originál Lupa Papír : --- : 100% : --- Odsadit Vypnuto Všechny sady Stiskněte tlačítko [OK]. Náhled P idat zkratku Zrušit OK Stav 08/08/ :10 Uspo ádat/odsadit P ipraveno ke kopírování. Po et kopií Pokud je u funkce Uspořádat vybrána možnost [Vypnuto], stiskněte v části obrazovky Odsadit tlačítko [Vypnuto] nebo [Všechny str.]. Vložte originál. Uspo ádat Vypnuto Zapnuto 5 Stiskněte tlačítko [OK]. Originál Lupa Papír : --- : 100% : --- Odsadit Vypnuto Všechny str. Náhled P idat zkratku Zrušit OK Stav 08/08/ :10 6 Stiskněte tlačítko Start. Zahájí se kopírování. Sešití Tuto funkci použijte pro sešití hotových kopií. POZNÁMKA: Pro sešívání je třeba doplňková vestavěná dokončovací jednotka nebo dokončovací jednotka. Pro tvorbu sešitých kopií použijte níže uvedený postup. 1 Stiskněte tlačítko Copy. 2 Umístěte originály na kontaktní sklo. 3 Stiskněte tlačítko [Orig./Papír/Dokončování] a poté tlačítko [Sešití]. 3-8

71 Základní obsluha P ipraveno ke kopírování. Po et kopií 4 Vyberte polohu vazby. Sešití/Perf Originál Lupa Papír Vložte originál. : --- : 100% : --- Náhled Sešití Vypnuto Vypnuto Naho e Vlevo Naho e Vpravo 2 sponky Vlevo 2 sponky Naho e 2 sponky Vpravo Vazba a skládání Hor okr naho e Originál Orientace 5 Stisknutím tlačítka [Orientace originálu] vyberte orientaci originálu s možnostmi [Hor okr nahoře] nebo [Hor okr vlevo]. Potom stiskněte tlačítko [OK]. 6 Stiskněte tlačítko [OK]. 3 P idat zkratku Zrušit OK Stav 08/08/ :10 7 Stiskněte tlačítko Start. Zahájí se kopírování. 3-9

72 Základní obsluha Tisk Tisk z aplikací Tisk z aplikací se provádí níže uvedeným postupem. POZNÁMKA: Chcete-li tisknout dokumenty z aplikací, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny z dodaného disku CD-ROM (Product Library). 1 V aplikaci vytvořte dokument. 2 V aplikaci stiskněte tlačítko Soubor a vyberte možnost Tisk. Zobrazí se dialogové okno Tisk. 3 Klepněte na tlačítko vedle pole Název a ze seznamu vyberte toto zařízení. 4 Do pole Počet kopií zadejte požadovaný počet kopií. Zadejte číslo do 999. Tisknete-li více než jeden dokument, vyberte možnost Kompletovat, aby se vytisknuté dokumenty řadily podle čísel stránek. 5 Klepněte na tlačítko Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. 3-10

73 Základní obsluha 6 Vyberte kartu Základní a klepnutím na tlačítko Velikost stránky vyberte velikost papíru. Chcete-li tisknout na speciální papír, např. na silný papír nebo na fólii, vyberte typ média z nabídky Typ média. 3 7 Klepněte na kartu Zdroj a vyberte zdroj papíru. POZNÁMKA: Zvolíte-li možnost Autom. volba zdroje, budou papíry podávány automaticky ze zdroje papíru, ve kterém jsou vloženy papíry optimálního formátu a typu. Chcete-li tisknout na speciální papír, jako je obálka nebo silný papír, vložte jej do univerzálního zásobníku a vyberte možnost Univ. zás. 8 Vyberte orientaci papíru, Na výšku nebo Na šířku, aby odpovídala orientaci dokumentu. Vyberete-li možnost Otočit o 180, vytiskne se dokument otočený o Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte do dialogového okna Tisk. 10 Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. 3-11

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

NÁVOD K OBSLUZE FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

NÁVOD K OBSLUZE FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D NÁVOD K OBSLUZE FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Úvod Děkujeme Vám, že jste zakoupili zařízení FS-3540MFP/FS-3640MFP. Tento návod k obsluze Vám má napomoci při správném používání zařízení, pravidelné

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Návod k obsluze CLP 4521 4621 4626

Návod k obsluze CLP 4521 4621 4626 Návod k obsluze CLP 4521 4621 4626 Barevná tiskárna Obsah 1 Části přístroje Součásti na přední straně tiskárny... 1-2 Součásti na levé straně tiskárny... 1-2 Vnitřní součásti... 1-3 Součásti na zadní

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Návod k obsluze CLP 4721 4726

Návod k obsluze CLP 4721 4726 Návod k obsluze CLP 4721 4726 Barevná tiskárna Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento model. Účelem tohoto návodu k obsluze je pomoci vám zařízení správně obsluhovat, provádět jeho rutinní údržbu

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Code: 565804cz

NÁVOD K OBSLUZE. Code: 565804cz NÁVOD K OBSLUZE d-copia6500mf/8000mf CZ Code: 565804cz REALIZACE/PUBLIKACE/VÝROBA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Všechna

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

NÁVOD K OBSLUZE FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

NÁVOD K OBSLUZE FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D NÁVOD K OBSLUZE FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Tento návod k obsluze je určen pro modely FS-2020D, FS-3920DN a FS-4020DN. Poznámka Tento Návod k obsluze obsahuje informace odpovídající použití

Více

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití.

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. FS-C5400DN Návod k obsluze Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. Obsah Právní ustanovení a informace o bezpečnosti 1 Části přístroje

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Voyager 1202g Bezdrátový laserový snímač čárových kódů Stručný návod k použití VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Poznámka: Začínáme Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Před připojením základny

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1 Části přístroje Součásti na přední straně tiskárny... 1-2 Součásti na levé straně tiskárny... 1-2 Vnitřní součásti... 1-3 Součásti na zadní straně tiskárny...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Xenon 1902/1912. Stručný návod k použití. Bezdrátový skener. Crdlss-NG2D-CZ-QS Rev C 10/12

Xenon 1902/1912. Stručný návod k použití. Bezdrátový skener. Crdlss-NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Xenon 1902/1912 Bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

5 4 0 3 / 5 3 0 3 / 0 3 0 3 P L NÁVOD K OBSLUZE

5 4 0 3 / 5 3 0 3 / 0 3 0 3 P L NÁVOD K OBSLUZE LP 3030/3035/3045 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Právní ustanovení a informace o bezpečnosti 1 Části přístroje Součásti na přední straně tiskárny............................................... 1-2 Součásti na

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

74 319 0664 0 G5701cz OZW772... Návod k instalaci. Web server. Siemens Building Technologies 74 319 0664 0 d G5701cz 25.09.

74 319 0664 0 G5701cz OZW772... Návod k instalaci. Web server. Siemens Building Technologies 74 319 0664 0 d G5701cz 25.09. s cs Návod k instalaci 74 319 0664 0 G5701cz OZW772... 7 4 3 1 9 0 6 6 4 0 cs Web server Siemens Building Technologies 74 319 0664 0 d G5701cz 25.09.2012 1/8 Montáž 1 2 3 4a 4b 9 10 2/8 25:09:2012 G5701cz

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350 http://cs.yourpdfguides.com/dref/587131

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350 http://cs.yourpdfguides.com/dref/587131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 350. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více