METODIK ICT Inovovaný manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIK ICT Inovovaný manuál"

Transkript

1 Studijní program METODIK ICT Inovovaný manuál

2 Úvod Studijní program Metodik ICT je sociální studium k výkonu specializované činnosti - Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. 9 a). Studium Metodik ICT je určeno pracovníkům škol, kteří chtějí vykonávat funkci učitele - metodika informačních a komunikačních technologií. Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále ICT ) ve vzdělávacím procesu. Základní cíle vzdělávání Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních pracovníků školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb. Využití získaných kompetencí přímo ve výukovém procesu. Časový plán studia Studium bude probíhat jednou za měsíc v rozsahu dvou dní (14 hodin) po dobu 18 měsíců (252 vyučovacích hodin přímé i nepřímé výuky, z toho nejméně 30 hodin proběhne výuka distanční formou e-learning). Studijní program Metodik ICT proběhne v průběhu projektu jedenkrát. Průběžné hodnocení Na konci každého započatého roku studia koná frekventant ročníkovou soubornou zkoušku. Tato zkouška probíhá formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Ukončení studia Celé studium je po úspěšném složení poslední ročníkové souborné zkoušky zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o absolvování studia. Charakteristika vzdělávání učitele-metodika ICT Hlavním smyslem studia je vybavení absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi, resp. didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel - metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních malých školách kvalifikovaně: metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů metodicky působit v oblasti užití ICT přímo ve vzdělávacím procesu využívat získané znalosti přímo ve vyučovacích předmětech zaměřených na ICT doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků koordinovat užití ICT ve výukovém procesu koordinovat nákupy a aktualizace software zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy

3 koordinovat provoz informačního systému školy. Studium by mělo naplnit svým obsahem a vhodným časovým rozvržením následující kompetence. Kompetence k učení role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické metody (používá v praxi moderní didaktické metody, používá moderní techniku pro podporu výuky, zvládá e-learningové systémy (LMS)) využití počítače ve vzdělávacím procesu (využívá získané znalosti přímo při výuce vlastního předmětu zaměřeného na ICT, radí kolegům ve využití ICT v jejich předmětu, sleduje novinky ve všech oborech, předmětech) organizace vedení školních žákovských a studentských projektů (odborně vypomáhá žákům s využitím ICT ve školních žákovských projektech a organizuje, případně pomáhá kolegům organizovat, školní žákovské projekty po stránce využití ICT, poskytuje jim IT podporu) vyhledávání a hodnocení výukových a informačních zdrojů na internetu (sleduje novinky v oblasti výukového software, informačních zdrojů a vybírá vhodné produkty pro splnění ŠVP nebo obdobného plánu) užití metod distančního a kombinovaného vzdělávání podporovaného ICT (podporuje používání LMS pro podporu distančního a kombinovaného studia, koordinuje a využívá, případně pomáhá kolegům metodicky využívat, LMS při podpoře běžné výuky, blended learningu ) Kompetence k řízení zpracování a realizace ICT plánu školy (ve spolupráci s ředitelem školy připravuje ICT plán, odborně garantuje zadávací podmínky nákupů zboží a služeb souvisejících s ICT, realizuje poptávková řízení, účastní se výběrových řízení) zpracování bezpečnostní politiky školy (ve spolupráci s vyučujícími připravuje pravidla pro použití HW a SW ve škole, dbá na dodržování licenčních pravidel a smluv) organizace zapojení školy do regionálních (národních) projektů (organizuje a podporuje zapojení školy do projektů města, krajů ČR a EU, podílí se na jejich řešení) organizace a metodická pomoc při provozu školního vzdělávacího a organizačního informačního systému (organizuje provoz školního webu, matriky školy nebo jiných informačních systémů školy, pomáhá kolegům s jejich využitím, psaním článků a metodicky je vede při zveřejňování informací)

4 Kompetence ke správě ICT ve škole základní orientace v nových trendech vývoje ICT pro vzdělávání (sleduje novinky na trhu LMS, projekční techniky, videokonferencí, digitálních učebnic, komunikačních programů a dalších technologií) základní orientace v právních předpisech souvisejících s ICT (zná bezpečnostní předpisy související s ICT, zákon o odpadech, doporučení BOZP týkající se použití dataprojektorů, nábytku a dalších zařízení) znalost principů a možností počítačových sítí (je partnerem pro firmy zajišťující realizaci sítí a jejich provoz, určuje, které služby bude poskytovat lokální síť a které nakoupí škola odjinud - připravuje vizi) znalost principů a možností moderních prezentačních technologií (navrhuje vhodná projekční zařízení, interaktivní tabule, plátna a další projekční zařízení pro konkrétní použití ve výuce)

5 Počítač a volný čas děti a mládež Ve volném čase je možné využívat učebny s výpočetní technikou k různým činnostem. Na některých školách je umožněn přístup žákům do učeben v případě, že čekají na spoj, nebo nechtějí, případně nemohou pracovat na počítači doma. V takovém případě je na školách stanovený dozor, z řad žáků vyšších ročníků, případně některý z volných učitelů. Na některých školách fungují také určité kluby nebo počítačové kroužky např: grafické, foto kroužek atd. Vyžití ICT při mimoškolních aktivitách. Kluby a kroužky. Možné přístupy k učebnám Každý přístup má své výhody a nevýhody jak ukazuje tabulka č.1. Tabulka č.1: Přístup k učebnám Do učeben je možné také zabudovat monitorovací systém, zde je třeba, prostudovat materiály na stránkách je třeba dodržet několik zásad, aby se neporušily zákony na ochranu osobních údajů. Kroužky Na spoustě škol vznikají zájmové kroužky, které jsou většinou v kompetenci někoho z pedagogů. Mohou být zaměřeny na konkrétní činnost. K činnosti se většinou využívají programy na PC

6 Programování Pascal HTML, XHTML, HTML5 PHP CSS JAVA Grafika Corel dobrá cena Zoner výhodná cena Inkscape - free Gimp - free Photoshop drahý Cinema 4D 3D grafika CAP licence Ostatní Matematika Foto kroužek Hry Úkol V rámci řízené diskuze vymyslet další druhy kroužků použitelné na konkrétní škole

7 Difuzní model integrace ICT do života školy fáze: Difuzní model školy popisuje určité stádium školy při implementaci ICT. Rozlišuje 4 začínáme máme první zkušenosti nabýváme sebejistoty jsme příkladem ostatním Hlavním záměrem pro vytvoření tohoto modelu je usnadnění auto-evaluace školy. Jde především o to, aby každá škola měla k dispozici nástroj umožňující jí stanovit své vlastní postavení na cestě k cílovému stavu využití technologií. Zároveň tak dostává i návod, jak dál postupovat v situaci, v níž se právě nachází. 1 Plánování a řízení Tabulka č.2: Plánování a řízení Zdroj: 1

8 ICT v ŠVP Tabulka č.3: ICT v ŠVP Zdroj: Profesní rozvoj Tabulka č.4: Profesní rozvoj Zdroj: Integrace

9 Tabulka č.5: Integrace ICT do života školy Zdroj: ICT infrastuktura Tabulka č.6: ICT infrastruktura

10 Zdroj:

11 Moderní didaktické teorie V Pedagogickém slovníku (Průcha a kol. 2001) najdeme odkaz u termínu teorie vzdělávání na didaktiku (podobně u teorie vyučování) a nemůžeme si nevšimnout souvisejícího termínu teorie učení. Tabulka č.7: Tradiční a nové přístupy ve vzdělávání Tradiční Nové Zaměřené na jedince (Evropa též?) Větší orientace na sociální Racionální / logické Více intuitivní Orientace na tržní ekonomiku Orientace na trvale udržitelný rozvoj (?) Soutěžní, výkonové očekávání Více zaměření na kooperaci a učení se Atomizovaný přístup Holistický přístup Kvantita Větší orientace na kvalitu Lineární, predikce Nelineární, komplexní Hierarchie Orientace na spolupráci v síti Rozhodování vedoucích Větší orientace na konsensus Celostní přístup s využitím intuice, kreativity a při zaměření na kvalitu ve spolupráci lidí v síti. Tak to je možná základ nového přístupu. Instrukční přístup je nahrazován kostruktivistickým až sociálně konstruktivistickým. Důležitý je důraz na rozvoj společnosti znalostí, celoživotní vzdělávání atd. Učení je založeno na změně.

12 Průvodce studiem V praxi dnes v řadě e-learningových kurzů máme prvky všech tří výše uvedených kruhů. Pohybujeme se ve středovém trojúhelníku a podle účelu (potřeby), cílové skupiny aj. faktorů více či méně inklinujeme do jednoho z jeho vrcholů. Teorie učení Průcha a kol. (2001): Ucelený a vnitřně konzistentní soubor obecných předpokladů a tvrzení, který se snaží vysvětlit podstatu psychického procesu učení, předvídat jeho průběh a umožnit účinné zasahování do něj. Existují desítky různých teorií učení, většinou založených na koncepcích psychologie učení, kybernetiky, teorie umělé inteligence aj. Důležitý bod Učení znamená získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho života. Naučené je opakem vrozeného... učení plní funkci přizpůsobování se organizmu k prostředí a ke změnám v tomto prostředí. (Čáp, 1993) Základní druhy učení Senzomotorické učení Verbálně-kognitivní učení Sociální učení Další členění je např. podle podílu intencionality, tj. vědomého záměru, který může být realizován až v podobě řízeného učení (Kulič, 1992): Bezděčné (nahodilé, spontánní učení) Intencionální (záměrné) učení Řízené učení (regulace z vnějšku) Edukační process Budeme-li sledovat Moderní pedagogiku Průchy (1997), potom od teorií učení se dostává k pojmu edukační proces: Edukační proces probíhající v pedagogických situacích je činnost, v níž se realizuje

13 intencionální učení, a to učení s vědomou regulací nebo učení vnějškově řízené. To je velmi důležité pro zarámování si řešené problematiky. Edukačního (též pedagogického) procesu je již hned u didaktického trojúhelníku: učitel, žák učivo. Na uvedené je potřebné vždy uvažovat, když plánujeme vzdělávání. Didaktika Průcha a kol. (2001): Didaktika = pedagogická disciplína, teorie vyučování. Jejím předmětem jsou cíle, obsah, metody a organizační formy ve vyučování. předmětů. Obecným řešením se zabývá obecná didaktika a ta se člení na didaktiky podle stupňů a Kalhoust, Obst (2002) považují za dva základní pohledy: Přístup Komenského jako zakladatele didaktiky. Dodnes má vliv na pojetí budov, tříd a způsob vyučování. Americký přístup, Dewey. Nabývání zkušenosti z praktické činnosti a aktivního experimentování teorie zkušenosti. Dewey obrací Komenského didaktiku naruby, když říká, že myšlení nezačíná premisami, ale obtížemi. Konstruktivismus Průvodce studiem Řada současných pokusů o inovaci pojetí učení, učiva a vyučování se hlásí ke konstruktivismu, který si dále stručně objasníme dle Eger (2005). Z hlediska teorií učení je dnes nejaktuálněji využíván tzv. konstruktivismus. Nejedná se o teorii jednoznačnou, i v ní se vyskytují různé směry. My si dále uvedeme základní definici konstruktivismu a následně poznatky, které jsou využitelné pro praktickou práci ve

14 vzdělávání dospělých a v e-learningových kurzech. Zájemce o hlubší studium odkazujeme na dostupné publikace, např. Bertrand (1998), či Kalhous, Obst (2002). Konstruktivismus = široký proud teorií ve vědách o chování a sociálních vědách, zdůrazňující jak aktivní úlohu subjektu a význam jeho vnitřních předpokladů v pedagogických i psychologických procesech, tak důležitost jeho interakce s prostředím a společností... V didaktice jedno ze soudobých paradigmat. Snaží se realizovat didaktické postupy založené na předpokladu, že poznání se děje konstruováním tak, že si poznávající subjekt spojuje fragmenty informací z vnějšího prostředí do smysluplných struktur a provádí s nimi mentální operace podmíněné odpovídající úrovni jeho kognitivního vývoje. Sociální konstruktivismus zdůrazňuje nezastupitelnou roli sociální interakce a kultury v procesu konstrukce poznání. (podle Průcha, Walterová, Mareš, 2003) Programované vyučování Nutně musíme uvést, že se opět uvažuje i o využívání poznatků z programového učení. Moderní technologie umožňují mnohem lépe realizovat design programovaných studijních materiálů a někteří odborníci to chápou jako vhodný návrat k metodice programování studijních textů a testů ze 70 let. Metodika distančního studia a konstruktivistický přístup k tvoření vzdělávacích kurzů nové generace ovšem nechápou programové učení jako jedinou správnou cestu, ale samozřejmě nevylučují využití programovaného učení pro dílčí studijní materiály apod. Uvedený střet dvou přístupů byl patrný na konferenci Od programového učení k e-learningu (Brno, 2005) a předpokládáme, že bude v ČR námětem pro řadu dalších odborných diskusí a pro výzkum v následujícím období. Paměť a smysly Pasch a kol. (1998) uvádějí: Abychom mohli správně připravovat kurikulum a řídit výuku, musíme pochopit práci tří složek paměti, jimiž jsou 1. senzorická paměť, 2. krátkodobá paměť, 3. dlouhodobá paměť. Senzorická paměť přijímá signály z okolí prostřednictvím smyslů. Veškeré vjemy jsou součástí senzorické paměti a protože se jedná o miliardy informací nemůžeme je všechny zpracovat a tím spíše všechny najednou. Zapomínání je podle Pasche a kol. (1998) bezpečnostním ventilem proti přetížení. V krátkodobé paměti si proto ukládáme jen to, co

15 zaujme naši pozornost. Dalším problémem je, že naše schopnost sledovat více věcí najednou je silně omezená, výborně se můžeme soustředit obvykle jen na jednu věc. Z toho také vyplývá, jak důležité je upoutání pozornosti při výuce! Navíc pozornost studujících je potřebné udržovat nejen na počátku lekce, ale i v celém jejím průběhu. Krátkodobá paměť se nazývá pracovní pamětí. Pasch a kol. (1998) upozorňují na dva základní rysy: obvykle dokážeme zpracovávat maximálně sedm položek současně a držet informace jen krátkou dobu, tj. cca sekund. (kapacita je omezená) Z toho např. plyne, že je vhodné informace strukturovat a ukládat do smysluplných částí s menším počtem položek a pro zapamatování si informace opakovat (viz působení reklamy). Proto je také nutné látku opakovat, procvičovat a jinak aktivně opakovaně využívat. Obsah krátkodobé paměti (Petty, 1996) má krátký život a je snadno nahraditelný novými informacemi. Dlouhodobá paměť je skladištěm informací, faktů, emocí, pocitů, vzpomínek atd. Je zde uloženo přes 100 miliónů bitů informací, nikoliv však náhodně. (Pasch a kol. 1998) Smysly Vše stručně odvodíme z obrázku pyramidy, který ukazuje procentní vzestup zapamatování a podtrhuje důležitost aktivního činnostního učení. V praxi je poslední stupeň umocněn ještě tzv. kooperativním učením, tzn. že jde nejenom o činnost aktivní, ale nejlépe i o týmovou, tedy motivovanou a ve spolupráci orientovanou na společný cíl. Pyramida zapamatování Nejméně si udržíme v dlouhodobé paměti to, co jen čteme nebo slyšíme. Jestliže k mluvení a čtení přidáme prohlížení obrázků, zvyšuje se počet spojů a tím dochází k vyššímu zapamatování. (zapojit více smyslů a přidat pozornost je důležité) Nejvyššího efektu dosáhneme pokud sami činnost aktivně provádíme. Zvažte, jak uvedeného využít při přípravě a organizaci kurzů a studijních materiálů! Se zapamatováním souvisí i zapomínání. To označuje Petty (1996) za mechanismus, pomocí něhož se mozek brání, aby nebyl přetížen zbytečnými vědomostmi. Mozek chce,

16 abychom si pamatovali pouze užitečná fakta a to, co opakovaně nepoužíváme, považuje za informaci z dlouhodobého hlediska neužitečnou. (výjimku tvoří např. informace spojená s citovým nábojem) Proto je opakování matkou moudrosti. Z uvedeného se odvozuje křivka učení, o které Petty (1996) uvádí, že by se lépe měla jmenovat křivkou zapomínání. Teorie her a hra ve výuce Jedná se o hledání efektivního uplatnění digitálních výukových a digitálních simulačních her ve výuce. Jejich výhody pro e-learning označuje Gangur (2005) následovně: Odpovídají stylu učení dnešních a budoucích studentů Jsou motivační, protože jsou zábavné Jsou flexibilní a adaptovatelné. Pokud jsou použity správně, tak jsou i vysoce efektivní. Výzkumy z USA dokladují, že cílová skupina je uživatelsky připravená pro využívání digitálních her pro své vzdělávání. Nové generace studentů přitom myslí jinak a je nutné proto použít jiný styl práce a jiné metody. Hraní her zvyšuje představivost, orientaci na problém, schopnost reakce. Hrou se objevují pravidla dynamických systémů. Studenti také řeší více úloh paralelně. Z hlediska metod je to orientace na učení praxí (learning by doing), učení z chyb (learning by mistakes), učení s orientací na cíl (goal orientad learning) a tzv. řízené objevování (discovery learning). Dále sem patří question-led learning (hledání na základě otázky), ale též hraní rolí (role playing) atd. Technologie vzdělávání V publikaci Kalhous, Obst (2003) je uvedena otázka: Proč některé národy nemají didaktiku? Stručně je zde ukázáno, že didaktika je spojena s naším kontinentem, že pojem dokonce není v některých odborných pedagogických slovnících a že v Americe se pedagogické vědy zakládaly na zcela jiné tradici. Mluví též o roztříštěnosti pedagogických koncepcí, což nejlépe prezentuje již citovaná publikace Bertranda (1998). V té se v pojednání o technologii uvádí definice Knirk, Gustavson (1986), která je pro náš účel velmi inspirativní: Technologie je aplikace vědou získaných a ověřených poznatků pro řešení praktických

17 problémů. V ČR se pojmu technologie vzdělávání věnoval např. Průcha (2000), který ve své práci Přehled pedagogiky uvádí, že mezi pedagogickými odborníky není shoda názorů na to, zda je skutečně technologie vzdělávání pedagogickou disciplínou. Jeho vymezení, kde technologii vzdělávání spojuje s počítači, internetem a hypermediálními prostředky, patří mezi tzv. užší pojetí. V dalším textu ovšem Průcha (2000) upozorňuje i na širší vymezení, které definoval např. Maňák (1994) či na definici z uznávané publikace Bertranda (1998, s. 90), kde je uvedeno: Technologie vzdělávání studuje způsob, jak organizovat pedagogické prostředí, jak použít vzdělávací nebo výcvikové metody a prostředky, jak uspořádat poznatky, v souhrnu tedy podle jakého vzorce předávat vzdělávání tak, aby subjekt mohl asimilovat nové poznatky s co nejvyšší možnou efektivitou.

18 Autorské právo, licence Co je to licence Právo užívat produkt Řídí se autorským zákonem Nesmí odporovat zákonu Softwarová a licenční politika Historie: Druhy licence: Firmy vznikají a zanikají Globalizace a dominance Komerční Open Source Public Domain Komerční licence Multilicence Otevřené licence Deriváty Shareware Trialware Adware Freeware

19 Open Source a Freesoftware Volné kopírování a šíření Možnost upravovat Dodržování pravidel Autorské právo Z.č.121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, účinnost od , významná novela účinnost Zásady: komplexní úprava autorského práva kontinentální systém práva, rozdíl od koncepce oblasti common law (anglosaského práva) - copyrightové právo koncepce oddělených autorských práv, t.j. práv osobnostních a práv majetkových úprava jednotného smluvního typu - licenční smlouvy prodloužení ochrany na 70 let po smrti autora. Předmětem autorského práva je dílo literární, umělecké a vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Dílem je zejména dílo slovesné, hudební, dramatické, choreografie, pantomima, fotografie, za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní a také databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem. Právo autorské vzniká v okamžiku, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

20 Zničením věci autorské právo k dílu nezaniká. Námět jako takový není autorským zákonem chráněn. Zaměstnanecké dílo, dílo vytvořené na objednávku Školní dílo Díla vyloučená z ochrany ve veřejném zájmu Autorem může být pouze fyzická osoba O spoluautorství se jedná vzniklo-li dílo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů, o nakládání rozhodují spoluautoři jednomyslně, pokud se nedohodnou, rozhoduje soud. Činnost autora není podnikáním, nevyžaduje registraci či povolení od státu, svobodná, nezávislá činnost každého jednotlivce Obsah autorského práva osobnostní práva majetková práva Osobnostní práva právo rozhodnout o zveřejnění svého díla právo osobovat si autorství, tj. prohlašovat, že je autorem díla právo na nedotknutelnost díla, pokud je dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím jeho hodnotu

21 Osobnostních práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Majetkovým právem je právo dílo užít Způsoby užití díla: právo na rozmnožování díla rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny pronájem půjčování vystavování sdělování díla veřejnosti (živě, přenos, vysílání) Majetková práva trvají 70 let po smrti autora. Autor se jich nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná, nelze je postihnout výkonem rozhodnutí a lze je dědit ( 70 let po smrti autora) je dílo volné.

22 Omezení autorského práva 1. Volné užití rozmnoženina díla pro osobní potřebu 2. Tisková rozmnoženina Nepřípustné u rozmnoženiny počítačového programu, elektronické databáze díla architektonického stavbou Rozmnoženina díla zhotovená pro osobní potřebu nesmí být použita k jinému účelu povinnost zaplatit autorovi odměnu třístupňový test!!! Bezúplatné zákonné licence citace propagace výstavy katalogová licence úřední a zpravodajská licence užití díla umístěného na veřejném prostranství občanské a náboženské obřady školní představení knihovní licence (knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, VŠ apod.) půjčování, rozmnožování licence pro zdravotně postižené licence pro dočasné rozmnoženiny licence pro fotografickou podobiznu nepodstatné vedlejší užití díla licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým licence pro sociální zařízení výstavní licence

23 Omezení autorských práv k počítačovému programu Směrnice ES 91/250/EHS, o právní ochraně počítačového programu práva : Oprávněný uživatel počítačového programu nezasáhne do autorského rozmnožuje, překládá, zpracovává, je-li to potřebné k jeho užití, v souladu s jeho určením zhotoví si záložní rozmnoženinu zkoumá fungování programu při jeho zavedení do paměti rozmnožuje kód nebo překládá jeho formu Práva související s právem autorským právo výkonného umělce výrobce zvukového záznamu výrobce zvukově obrazového záznamu rozhlasového nebo televizního vysílatele zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny díla pro osobní potřebu Kolektivní správa autorských práv Ochranný svaz autorský / OSA/, Ochranná organizace autorská sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl /OOA-S/ Intergram, Dilia, Gestor Ochrana autorského práva Je obsažena : v autorském zákoně (včetně postihu přestupku)

24 v občanském zákoníku, z.č.40/1964 Sb. v trestním zákoně, z.č. 140/1961 Sb. Ochrana podle autorského zákona Autor se může domáhat následujících nároků: určení svého autorství zákazu ohrožení svého práva /výroba, dovoz,propagace/ sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu padělků, o totožnosti osob stažení a zničení padělků, materiálů, nástrojů, zařízení použitých k výrobě poskytnutí zadostiučinění /omluvou nebo v penězích/ zákazu poskytování služby,kterou využívají třetí osoby k porušování autorova práva právo na informace od celních orgánů o dovozu padělků 43 a 44 AZ AZ porušuje i ten kdo vyrábí,dováží, přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá pomůcky k odstranění technických zařízení k ochraně autorských práv DRM (Digital Rights Management) odstraňuje elektronické informace o správě práv k dílům rozšiřuje, dováží, přijímá dílo ze kterého byla tato informace odstraněna nebo změněna Ochrana podle občanského zákoníku náhrada škody nebo vydání bezdůvodného obohacení

25 Místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem Výše bezdůvodného obohacení, na straně neoprávněného uživatele díla, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem Ochrana podle trestního zákona databázi 152 Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k (1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

26 Autorskoprávní licenční smlouva lze ji použít pro všechny způsoby šíření díla touto smlouvou poskytuje autor nabyvateli oprávnění dílo užít výhradní licence - povinná písemná forma nevýhradní licence musí být dohodnuta výše odměny nebo alespoň stanoven způsob jejího určení (+právo na dodatečnou odměnu)

27 Rozdělení sítí Podle rozlehlosti PAN Personal Area Networks osobní síť - rozsah řádově několika metrů pro připojení počítačových periferií nebo propojení mobilních zařízení kabelové technologie - USB, FireWire bezdrátové technologie IrDA, Bluetooth, Wi-Fi setkáváme se i s pojmem domácí síť, která má již téměř charakter LAN, ale zároveň zahrnuje také zabezpečovací prvky a inteligentní domácí spotřebiče LAN Local Area Network lokální síť - rozsah nejvíce několik kilometrů především pro sdílení prostředků (souborů, tiskáren, aplikací) přenosová rychlost 10, 100 nebo 1000 Mbps (Ethernet, Fast Eth., Gigabit Eth.) malé přenosové zpoždění (do 10ms) vlastníkem sítě je obvykle její provozovatel pracují typicky v režimu bez spojení data se posílají v rámcích po sdíleném médiu, všechny stanice odposlouchávají pro přenos signálu se v současné době používá technologie Ethernet dle normy IEEE nebo bezdrátové technologie podle norem rodiny MAN Metropolitan Area Network městská síť - rozsah nejvíce desítek kilometrů jde obvykle o propojení několika LAN v rámci jednoho města či jiné oblasti sdružují se například organizace státní správy nebo zájmové komunity používají se dnes obvykle bezdrátové technologie dle IEEE ve veřejném (bezplatném) pásmu nebo pří větších nárocích na rychlost a spolehlivost technologie využívající optické kabely. někdy se používají také zkratky NAN sousedské sítě; CAN komunitní sítě WAN Wide Area Network rozlehlá síť rozsah typicky stovky kilometrů

28 především pro komunikaci přenosová rychlost většinou 1-10Mbps, páteřní linky Internetu až stovky Mbps větší přenosové zpoždění (až ms) vlastníkem je externí poskytovatel, síť je pronajímána používaly se technologie ISDN, X.25, Frame Relay, ATM, ADSL, rádiové (mikrovlnné) spoje v placených pásmech, v současné době však převažují optické spoje Podle způsobu práce Host-Terminal nejstarší typ sítě z doby sálových počítačů. Host je hostitel, na kterém běží programy a Terminal je stanice bez vlastní logiky, která je jen prodlouženou klávesnicí a monitorem a bez centrálního počítače nemůže pracovat. Server-Workstation nebo též síť s centrálním serverem - server slouží ke sdílení některých zdrojů, pracovní stanice může pracovat i bez serveru. Na serveru se sdílí diskový prostor podle nastavených přístupových práv. Využití tohoto prostoru je na uživateli (uložení citlivých dat, zálohování). Mohou se však sdílet také například databázová data v tomto případě je přístup řízen přímo databázovou aplikací, která umožňuje současnou práci více uživatelů se stejnými daty. Síť se serverem je optimalizována pro vysokou rychlost a výkon (na serveru lepší disky a procesor, více paměti) a také vyšší bezpečnost (šifrované přenosy dat nebo alespoň hesel, ochrana dat na serveru přístupovými právy). Server je drahý a jeho ovládání vyžaduje vyšší znalosti od obsluhy (administrátor, správce sítě). Vyplatí se pouze ve větší organizaci (nad 10 stanic).

29 Peer-to-Peer síť rovnocenných uzlů. Každá stanice může nabídnout nějaké zdroje ke sdílení (diskový prostor, tiskárnu), sdílení není centralizováno. obsluhu. Síť je optimalizována na maximální jednoduchost ovládání. Nevyžaduje speciální heslem. Peer-to-Peer je mnohem méně bezpečná síť i když sdílené zdroje mohou být chráněny Client-Server zde slovo server neoznačuje počítač, ale program. Aplikace (uživatelský program) je rozdělena na dvě části Client je program na počítači uživatele a Server je program běžící na vzdáleném počítači. Na rozdíl od předchozích uspořádání, které jsou možné pouze v LAN, je síťová architektura Client-Server použitelná i ve WAN a zejména v Internetu. Client si se Serverem vyměňuje pouze holá data, o uživatelské prostředí se stará pouze Client. Na jednom fyzickém serveru (počítači) na Internetu může běžet několik programů typu server současně (pošta, webové stránky, synchronizace času...) Podle způsobu přenosu Přepojování okruhů circuit switching vzniklo ve světě telekomunikací vytvoření vyhrazeného kanálu propojením v ústřednách (jako při telefonování) přenáší se proud dat pouze jednoho uživatele platí se telekomunikační firmě i když kanál právě není využíván tzv. pevné (vyhrazené) linky, vytáčené spojení, ISDN přenosová kapacita je pevně dána. síť je řízena přepojovacími ústřednami - chytrá síť, hloupé uzly vhodná k přenosu multimédií zvuk, obraz Přepojování paketů packet switching vzniklo ve světě datových sítí

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

1 Počítačové sítě, internet

1 Počítačové sítě, internet 1 Počítačové sítě, internet Počítačová síť není nic jiného než propojení několika počítačů mezi sebou. Takovéto propojení počítačů umožňuje pohodlnou komunikaci a výměnu dat mezi počítači. Jsou-li do sítě

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Výpočetní model Proč vznikly počítačové sítě? Souvislost s používaným výpočetním modelem: kde jsou uloženy

Více

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly Architektura Počítačová síť, jako je např. založená na IP, představuje složitý systém Lze ji rozložit do několika vrstev o Zjednodušení implementace o Jednodušší k pochopení i-tá vrstva o využívá služeb

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí Topologie sítí základní topologie sítí hardwarové prvky sítí software sítě Základní topologie sítí Topologie sítí se zabývá zapojením počítačových sítích a zachycením jejich skutečné (reálné) a logické

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík PK IT a ICT, SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz LL vrstva (linky) 2 Obsah 2. bloku Význam LL, SLIP, PPP, HDLC, Ethernet.

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

INTERNET. Sítě internet 1

INTERNET. Sítě internet 1 Sítě internet 1 INTERNET Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Přednáška č.5 spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Propojení výpočetních systémů do LAN a vzájemné propojení těchto sítí může

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Použité zdroje Historie Dříve byly počítače příliš drahé a velké. Výpočetní jednotka existovala vždy jen jedna centrální. Každý uživatel

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Osnova = Základní principy datové vrstvy = Podpora služeb vyšších vrstev = Řízení přenosu přes médium = Vytvoření rámce = Zpřístupnění média vyšším vrstvám

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

DUM: VY_32_INOVACE_584

DUM: VY_32_INOVACE_584 Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_584 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o.

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. na základě výsledků měření sítě v období 01-02/2014. Digital Telecommunications s.r.o.. Obránců míru 208/12, Ostrava, 703 00 IČ: 00575810, DIČ:

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 Přístupy a ceny SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Broadband mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Přehled rozsahu SLUŽeb a jednotlivých typů přístupů

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství.

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Maturitní téma: Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika)

Maturitní téma: Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika) Maturitní téma: Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika) Vývoj počítačových sítí: Stávající analogová telefonní síť, i když dodnes hojně využívaná pro přístup k Internetu, nikdy nebyla

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více