ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích..."

Transkript

1 Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích Podnik (závod) d e t d. I. f P o d n ik atel Podnik (obchodní závod) H odnota podniku (záv o d u ) O rganizační složky podniku d O bchodní firm a Jednání podnik atele Podnikání zah raničních o so b O bchodní taje m stv í N ekalosoutěžní jed n á n í Převody a nájem podniku nebo jeho části, zastavení podniku nebo jeho části d Přezkoum ání sm louvy znalcem z hlediska sp rávnosti c en y Pacht závodu nebo jeho části d. 1. f Ú četnictví podnikateli! Právní su b jektiv ita v obchodním právu d e t d. I...f S tru čné pojed n ání o právní subjektivitě o b ecn ě Pozitivní vym ezení su b jektů obchodníh o práva d N egativní vym ezení su b jektů obch o d n íh o práva d Obchodní re jstřík d e t d. I. f C harakteristika o b chodníh o re jstřík u Sbírka lis tin Rejstříkový s o u d Z ápisy do o b chodníh o re jstřík u Ř ízení ve věcech záp isu do obch o d n íh o rejstřík u Ú daje z ap iso v a n é d o o b c h o d n íh o r e js tř ík u Podnikání podle živnostenského zákona a podle zvláštních právních p řed p isů d e t d. I. f P odnikání podle živ n o stenského zákona Systém ové členěn í živnostenského zák o n a Ž ivnost a provozování živ n o sti R ozdělení ž iv n o s tí Živnosti o hlašovací Živnosti konceso v an é Subjekty o p rávněné к provozování ž iv n o s ti Provozování živnosti prostřednictvím odpovědnéh o zástupce ( 1 1 ŽZ) Překážky v provozování ž iv n o sti Pokračování v živnosti při přem ěně o b chodní společnosti nebo d ru ž stv a P ro v ozovna...67

2 5.1.3 Ž ivnostenský re jstřík Z ánik živnostenského o p rá v n ěn í Ž ivnostenská kontrola a sp ráv n i d elik ty Podnikání fyzických osob podle jiných p rávních p ře d p is ů ČÁST DRUHÁ - OBCHODNÍ KORPORACE...73 Úvodem o obchodních korp o racích I. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI D. L. L. ET D. L. F Společný právní režim obchodní sp o le čn o sti Z ákladní charakteristika o b chodní s p o le č n o sti Založení obchodní společnosti d Vznik obchodní společn o sti jednání jm énem společnosti před zápisem do o b chodníh o rejstřík u O dpovědnost společnosti za výkon funkce ve společnosti a o d sto u p ení z fu n k c e Podnikatelská seskupení a jednání ve sh o d ě Z rušení a zánik sp o le čn o sti Z rušení společnosti s lik v id a c í Z rušení společnosti bez likvidace Fúze společností a její fo rm y Převod jm ění n a sp o le č n ík a R o zdělen í Z ánik společnosti Z ánik o b chodní společnosti d Z ánik právnické osoby d. I. f Z m ěna právní fo rm y O chran a věřitelů sp o le čn o sti O chran a společníků a č lenů p ři zm ěně právní form y Veřejná obchodní společnost d e t d. I. f Z ákladní charakteristika veřejné o b chodní společn o sti d Založení a vznik sp o le čn o sti Práva a povinnosti společníků, základní jm ění společnosti, vklady sp o lečn ík ů Z ákladní charakteristika veřejné o b chodní společnosti d. 1. f Z aložení a vznik sp o le čn o sti Práva a povinnosti společníků, základní jm ění společnosti, vklady sp o lečn ík ů O bchodní vedení společn o sti Z isk a ztráta sp o le čn o sti Právní vztahy к třetím osobám, ru č e n í za záv azk y Z rušení sp o le čn o sti Z ru šení společnosti bez likvidace Fúze veřejné o b chodní sp o lečn o sti Fúze veřejné o b chodní společnosti s k o m an d itn í sp o lečn o stí Z rušení veřejné o b chod ní společnosti s převodem jm ění n a jed in ého sp o lečn ík a R ozdělení veřejné o b c h o d n í sp o le č n o sti...117

3 7.4.2 Z ru šení společnosti s lik v id a c í Z m ěna právní form y K om anditní sp o lečn o st d e t d. I. f Z ákladní charakteristika kom an d itn í společnosti d Z aložení a vznik kom an d itn í sp o le čn o sti Práva a povinnosti společníků, zák ladn í jm ění společnosti. vklady sp o lečn ík ů R ozdělení zisku a podíl na z trá tě Právní vztahy к třetím osobám Z ru še n í kom an d itn í sp o le č n o sti Z rušení k o m an d itn í společn o sti s lik v id a c í Z ru šení k o m an d itn í společnosti bez likvidace Z ákladní charakteristika kom an d itn í společnosti d. 1. í Z aložení a vznik kom an d itn í sp o le čn o sti Práva a povinnosti společníků, základní jm ění společnosti. vklady sp o lečn ík ů R ozdělení zisku a p odíl n a z trá tě Právní vztahy к třetím osobám Z ru šení kom an d itn í sp o le č n o sti Z ru šení k o m an d itn í společnosti s lik v id a c í Z ru šení k o m an d itn í společnosti bez likvidace Společnost s ručením om ezeným d e t d. I. f Z ákladní charakteristika společnosti s ru čen ím om ezeným Z aložení společnosti a vznik s p o le č n o s ti R učení za závazky vůči třetím o so b á m Z ákladní kapitál sp o le čn o sti Práva a povinnosti společníků, orgány sp o le č n o sti R ezervní fond společnosti d Orgány společnosti s ru č en ím o m ezeným Valná h ro m ad a je d n a te l D ozorčí ra d a Z rušení společnosti Z ru šení společnosti s likvidací d Z ru šení společnosti bez likvidace d et d. 1. f Z ru šení společnosti d. 1. f Akciová sp o lečn o st d e t d. I. f Z ákladní charakteristika akciové společnosti d Z aložení akciové společnosti a její v z n ik Z akladatelská sm louva a zakladatelská listin a Z ákladní kapitál sp o le čn o sti R učení za závazky vůči třetím o so b á m A kcie a jiné cen n é p apíry vydávan é společn o stí A k c ie Podoba akcií, jejich form a a d r u h A kcie na jm éno a na m ajitele a jejich převoditelnost Z atím n í lis ty...150

4 R ezervní fond sp o le čn o sti Práva a p o v in n o sti a k c io n á řů Z ákladní charakteristika akciové společnosti d. 1. f Z aložení akciové společnosti a její v z n ik S tanovy společnosti a jejich n áležito sti Z ákladní kapitál společnosti Akcie a jiné cen n é p apíry vydávané s p o le č n o stí A k c ie Forma a d ru h a k cií Převoditelnost akcií na jm éno a na m ajitele, ro zhodný d e n Z atím ní l i s t V ym ěnitelné a p rio ritn í d lu h o p isy O p ční listy R ezervní fond společn o sti Práva a povinnosti akcio n ářů Povinnosti a k c io n á ře Práva akcionáře K valifikovaný a k cio n ář O rgány akciové společnosti d et d. 1. f Valná h ro m ad a P ředstaven stv o Dozorčí ra d a M onistický systém v n itřn í stru k tu ry společn o sti Z výšení a sn íž en í zák lad n íh o kapitálu sp o le čn o sti Z výšení zák lad n íh o kapitálu sp o le čn o sti S n ížen í zák lad n íh o kapitálu sp o le čn o sti Z ru šení akciové společnosti d Z rušení akciové společnosti s likvidací d Z ru šen í akciové společnosti s likvidací d. 1. f Z rušení akciové společnosti bez likvidace d et d. 1. f Z m ěna právní form y DRUŽSTVO D ružstvo d. 1.1, e t d. I. f Právní ú p rava d ružstva d Právní odpovědnost za p o ru šení z á v a z k ů Z ákladní kapitál d ru ž stv a Založení d ru žstva a vznik d ru ž stv a Z aložení d ru ž s tv a S tanovy d ru ž stv a V znik d ru ž stv a V znik a zánik členstv í v d ru ž stv u N árok n a podíl na zisku a nárok n a vypořádací p o d íl O rgány d ru žstv a Č lenská s c h ů z e P ředstaven stv o K ontrolní kom ise...186

5 Z ru šení a zm ěna právní form y d ru žstv a Z ru šen í d ru ž stv a Z m ěna právní form y d ru žstv a Právní úprava d ru žstv a d. 1. f Stanovy d ru ž stv a Z aložení d ru ž s tv a Z ákladní kapitál d ru ž stv a V znik a zán ik členstv í v d ru žstvu, práva a povinnosti č le n il O rgány d ru ž stv a Č lenská s c h ů z e P ředstaven stv o K ontrolní kom ise Bytové d ružstvo a sociální d ru ž stv o ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNOSTI S PŘESHRANIČNÍ ÚČASTÍ Ú vod Evropské h o sp o d ářsk é zájm ové sd ru ž e n í Právní ú p rava evropského zájm ového sp o le če n stv í Z ákladní charakteristika E H Z S R učení za závazky evropského hospodářského zájm ového sd ru ž en í S tatu tárn í z ástu p ce evropského hospodářského zájm ového sd ru ž e n í Ú četnictví evropského hospodářského zájm ového sd ru ž en í Zánik účasti v evropském hospodářském zájm ovém sd ru ž e n í E vropská sp o lečn o st Právní ú prava evropské sp o le čn o sti Z ákladní charakteristika evropské sp o le čn o sti Z ápis evropské společnosti d o o b chodníh o rejstříku Z ru šení evropské společnosti ro zhodnutím so u d u O chrana m enšinových akcio n ářů a ochran a v ě řite lů Z působy zak lád ání evropské sp o lečn o sti S tru k tu ra evropské sp o le č n o sti C harakteristika struktury dualistického systém u evropské sp o le čn o sti C harakteristika stru k tu ry m onistického systém u evropské s p o le č n o sti S p rávní rada a statu tárn í orgán evropské společn o sti Valná h ro m a d a Z apojení zam ěstn anců evropské sp o le čn o sti E vropská d ru žstev n í sp o lečn o st Právní ú p rava evropské d ru žstev n í společn o sti Z ákladní charakteristika evropské d ru žstev n í společn o sti Z ápis evropské d ru žstev n í společnosti do obch o d n íh o re jstřík u Z p ůsoby z ak lád ání evropské d ru žstev n í sp o le č n o sti S tru k tu ra evropské d ru žstev n í sp o le čn o sti C harakteristika struktury dualistického systém u evropské d ru žstev n í sp o lečn o sti C harakteristika struktury m onistického systém u evropské d ru žstev n í sp o le čn o sti...218

6 O rgány evropské d ru žstev n í sp o lečn o sti S právní rada a statu tárn í orgán evropské d ru žstev n í s p o le č n o sti Valná h ro m a d a Z apojení zam ěstn anců evropské d ru žstev n í sp o lečn o sti Z rušení evropské d ru žstev n í společnosti ro zhodnutím s o u d u S tá tn í p o d n ik Právní postavení, m ajetkové postaven í a pom ěry státn íh o p o d n ik u Založení a vznik státn íh o p o d n ik u R učení za z áv azk y O rgány státn íh o p o d n ik u Z rušení a zánik státn íh o p o d n ik u Seznam p o u ž ité lite ra tu ry a p ra m e n ů P řílo h a č. I - Z k ratk y a z k ra tk o v á slo v a P řílo h a č. 2 - Slovník o d b o rn ý c h a cizojazyčných o d b o rn ý c h t e r m ín ů a u to ro v i

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Obsah. P ředm luva... V. O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V

Obsah. P ředm luva... V. O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V P ředm luva... V A u to ři je d n o tliv ý c h k a p ito l... V II O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V K a p ito la 1. Pojem, předm ět a systém obchodního p rá

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

základy obchodního práva

základy obchodního práva základy obchodního práva Jaroslav Padrnos KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno v roce: 2007 Vydání: první Základy obchodního práva JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos,

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Tf BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Úvodní slovo předsedy burzovní kom ory 4 Zpráva generálního tajemníka Burza v podmínkách českého kapitálového trhu 7 Struktura trhu s cennými papíry 9 Základní údaje

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek 2 a příjmení nebo Obchodní

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ. Bohumila Salachová. 2. aktualizované vydání. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

PRÁVO V PODNIKÁNÍ. Bohumila Salachová. 2. aktualizované vydání. KEY Publishing s.r.o. Ostrava PRÁVO V PODNIKÁNÍ Bohumila Salachová 2. aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Recenzoval: doc. JUDr. Martin Janků, CSc. Bohumila Salachová 2012 ISBN 978-80-7418-148-1 Obsah 1. Podnikání

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více