Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18"

Transkript

1 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11 Jak to bylo se čtvrtým vydáním této knihy? 11 N yní čtete p áté vydání, které m á p o d o b u klasické papírové knihy 11 Přijměte nyní p ár různých myšlenek 12 Jak se vrství děti, o nichž je tato knížka 14 C o je stejné a co je různé 16 Proč m ám e děti? 16 C o u m í tříle tý človíček? 18 M ějte na pam ěti hlavně ty to dvě okolnosti 19 Závěry - konkrétní rady 20 Pro zajím avost - co um í tříletý A m eričánek 20 A co z takového am erického předškoláka nakonec vyroste? 22 Závěry - konkrétní rady 26 C o p la tí p ro v še ch n y lid i - tj. p ro d ě ti ta k é 28 Psychovzorce neboli m ultim etod 29 Lesk a bída psychovzorců, m ultim etod 30 Pětikoruna je vítanější než stokoruna 31 Psychovzorce neboli m ultim etody jsou stokoruny 33 Závěry - konkrétní rady JA K ROZVÍJET IN TE L IG E N C I SV ÉH O D l lít E David G ruber

2 C h v á la m a te m a tic k é h o m y šlen í - p ro v šech n y ro d iče Prosté kupecké p o č ty n eboli fin an čn í g ram otnost M atem atika obecná, vyšší P sy ch o v z o rc e - k o n k ré tn ě 50 Psychovzorec profesionální koncentrace 50 Závěry - konkrétní rady 57 Psychovzorec opozice vědom í a podvědom í 60 Závěry - konkrétní rady 61 Psychovzorec psychická teorie relativity 63 Závěry - konkrétní rady 68 Psychovzorec univerzální řada 69 Závěry - konkrétní rady 70 Rozvoj konkrétních dovedností K líčem je č te n í, je ště p ře d n ím v šak m lu v e n í 72 Jak učit dítě m luvit a rozum ět 73 Písm ena 79 Psaní 80 E fe k tiv n í č te n í 84 RZR - rozšiřování zrakového rozpětí JAK ROZVÍJET INTELIGENCI SVÉHO D ÍTĚTE David Gruber

3 RZR - rozšiřování zrakového rozpětí - návod ke cvičení 88 PYR a DVOJPYYR - pyram ida a dvojpyram ida - návod ke cvičení 90 Zkuste si sam i test čtenářského výkonu 100 Jak se postupuje při testu čtenářského výkonu 104 T est - I Freud je na ženské m yšlení krátký 105 M už chce své jistoty 106 Jak diskutují chlapi a jak ženy 106 I Freud je na ženy krátký - otázky Freud je na ženy krátký - Klíč 108 Statistika o výkonech školených a neškolených čtenářů 112 Jak je to s chápavostí prům ěrného neškoleného čtenáře? 113 Jak je to s rychlostí a chápavostí sečtělého neškoleného čtenáře? Před kurzem a po kurzu? 114 D okončení statistik - a jedna nem ožnost navíc 114 Zahraniční školy a česká škola racionálního čtení 117 Šance pro vaše děti 120 O dkdy s dětm i zkoušet rychločtení? 121 T est - Jak vysvětluje žena a jak m už 122 Příklad 1 - počasí 122 Příklad 2 - ptám e se na cestu od volantu auta 122 Výjimky existují 123 Test - Jak vysvětluje žena a jak m už - otázky 124 Test - Jak vysvětluje žena a jak m už - klíč JAK ROZVÍJET IN TELIGENCI SVÉHO DÍTĚTE David G ruber

4 D ítě a dyslexie 128 E fe k tiv n í ry c h lo s tu d iu m, ú č in n é ry c h lé u č e n í v ašich d ě tí 132 M etoda N EA N A aneb Jak nestudovat, avšak nastudovat 134 Další zkvalitnění NEANY 137 Proč m usíte své dítě při první N E A N Ě oklam at? 138 Rychlé zapam atování křestních jm en - i p ro vaše dítě 142 Další pam ěťové fin ty 144 J a k z d o k o n a lit vaše d ítě v n a s lo u c h á n í a p o ro z u m ě n í c iz ím ja zy k u A neb Z p ětn é poznávání m ísto zjišťování 150 R ozvoj tv o řiv o sti d ítě te 156 Závěry - konkrétní rady 158 J a k u č it d ítě je d n a t s lid m i 160 V yjadřovací schopnosti dítěte 160 E m oční inteligence dítěte 160 N yní aspoň stručně k receptům na čtyři základní kategorie em ocí 161 Postup na vztek vlastní (= když je navztekané vaše dítě) 166 P ostup na vzteky cizí (= když vaše dítě navztekal někdo třetí) 167 R adosti a p o h o d y 168 Je d n á n í se vzdorovitým i dětm i 172 Pár konkrétních tip ů n a okraj 172 U čte své děti vytrvalosti n a cestě k cíli JAK ROZVÍJET IN TELIGENCI SVÉHO DÍTĚTE David Gruber

5 D íle a s p o rt 176 D ítě a strav a 182 D ítě a p o č íta č e, in te r n e t 186 D ítě a m o b il 188 D ítě a g lo b a liz a c e, a n g lič tin a 190 D ítě a k rize a u to rit, d ítě a šik a n a 196 S G o o g lem je k ažd é d ítě v ě d o m o stn ím m is tre m sv ěta 198 Z áv ě r - jak dílč rozvíjí inteligenci vás, ro d ičů 199 L ite ra tu ra z rů z n ý c h o b la s tí te c h n ik d u še v n í p rá c e 202 P ře h le d v y b ran ý c h p u b lik a c í D a v id a G ru b e ra knihy, brožury, rozsáhlejší časopisecké série S oftw are D av id a G ru b e ra JA K R O Z V ÍJET IN T E L IG E N C I S V É H O D ÍT Ě T E D avid G ru b e r

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

OBSAH. Obsah 5. S h r n u tí... 53. Literatura... 32

OBSAH. Obsah 5. S h r n u tí... 53. Literatura... 32 I Obsah 5 OBSAH Ú V O D... 19 JA K STU D O V A T TU TO K N IH U...20 1. M A N A G EM EN T A M A N A Ž E Ř I... 23 M anagem ent...24 M anažeři.)... 26 M anažerské ro le...27 Interpersonální ro le...27 Informační

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

13 PRAVOPIS.rnkční n eb o li č le n íc í zn a m é n k a

13 PRAVOPIS.rnkční n eb o li č le n íc í zn a m é n k a OBSAH 11 13 PRAVOPIS.rnkční n eb o li č le n íc í zn a m é n k a 13 ' nte rp p ed a se přece čárka nedělá... 13 P e s, k te rý štěká, nekouše r 13 P e s, k te rý štěká, m ůže ko u sn o u t V 14 ja k in

Více

Obsah. 1. Komunikace. 2. Rozvoj osobnosti. 3. Prezentační dovednosti. 4. Obchodní dovednosti. 5. Management a marketing

Obsah. 1. Komunikace. 2. Rozvoj osobnosti. 3. Prezentační dovednosti. 4. Obchodní dovednosti. 5. Management a marketing září - listopad Obsah 1. Komunikace 2. Rozvoj osobnosti 3. Prezentační dovednosti 4. Obchodní dovednosti 5. Management a marketing 6. Personalistika a psychologie 7. Projektové a procesní řízení 8. Vzdělávání

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Y 3 UČITELSKÝ VESLEZSKÉ OSTRAVĚ

Y 3 UČITELSKÝ VESLEZSKÉ OSTRAVĚ Y 3 UČITELSKÝ VESLEZSKÉ OSTRAVĚ JUBILEJNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA (ČTVRTÁ) STÁTNÍHO U Č ITELSK ÉH O ÚSTAVU VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ z a Š k o l n í r o k 1928-29. VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ 1929. NÁKLADEM STÁTNÍHO UČITELSKÉHO

Více

ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury.

ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury. ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII Mezinárodní vztahy 1958 ROČENKA Státní n a k la d a telství politické literatury Praha 1959 ZÁKLADNÍ RYSY SVĚTOVÉHO VÝVOJE V ROCE 1958 V roce 1958 dále pokračoval

Více

, s.r.o. D r. M. H o rá k o v é 5 5 9, 4 6 0 0 6 L ib e re c 7 te l. 0 4 8 / 5 1 3 0 3 1 4, fa x 0 4 8 / 5 1 3 0 1 1 2 e m a il : k m b @ k m b.c z, in te rn e t : w w w.k m b.c z Regulátory jalového výkonu

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998]

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998] BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998] BURZA CENNÝCH Vybrané ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy burzovní komory 4 Významné události ve vývoji burzy 6 Rozhovor s generálním tajemníkem 8

Více

ŘÍMSKÝ MISÁL KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PRO NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY ŘÍM 1957. studijní ústav Cyrilom etodějské ligy akademické.

ŘÍMSKÝ MISÁL KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PRO NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY ŘÍM 1957. studijní ústav Cyrilom etodějské ligy akademické. KŘESŤANSKÁ AKADEMIE studijní ústav Cyrilom etodějské ligy akademické ŘÍMSKÝ MISÁL PRO NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY s dodatkem OBECNÉ MODLITBY a CH R ÁM O V É P ÍS N Ě ŘÍM 1957 N IH IL O B STA T Romae, die

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Obsah. P ředm luva... V. O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V

Obsah. P ředm luva... V. O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V P ředm luva... V A u to ři je d n o tliv ý c h k a p ito l... V II O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V K a p ito la 1. Pojem, předm ět a systém obchodního p rá

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

1 Ročník 1 7. - číslo 2. - březen 201 0

1 Ročník 1 7. - číslo 2. - březen 201 0 S TRU ČN Ě ZE ŽI VO TA Š KO LY Projekt "Globální problémy lidstva " V pátek 1 2.2. a v pondělí 1 5.2. proběhl kurz, který napomáhá žákům devátých tříd pochopit, jaká globální nebezpečí ohrožují svět. Prolínají

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Tf BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Úvodní slovo předsedy burzovní kom ory 4 Zpráva generálního tajemníka Burza v podmínkách českého kapitálového trhu 7 Struktura trhu s cennými papíry 9 Základní údaje

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ

SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ ť n m ~ r 5Sp Státní ref. reál. gym ndsiilm v Českém Tešino. ČINNOST 0874 SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ NA TĚŠÍNSKU A HLUCÍNSKU Slezská Ostrava 1931. Nákladem Slezské Matice osvěty lidové se sídlem ve

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více