BŮH A ZLO WALTER GROSS KARL-JOSEF KUSCHEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŮH A ZLO WALTER GROSS KARL-JOSEF KUSCHEL"

Transkript

1

2 BŮH A ZLO WALTER GROSS KARL-JOSEF KUSCHEL

3 B Ů H azlo WALTER GROSS KARL-JOSEF KUSCHEL VYŠEHRAD

4 Kniha vychází s laskavým přispěním nadace INTER NATIONES, Bonn Na přebalu: Käthe Kollwitzová Nářek 1938, patinovaná sádra, 28 x 25 cm Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem Matthias-Grünewald-Verlag, 1995 Translation Jiří Hoblík, 2005 ISBN

5 PROČ VZNIKLA TATO KNIHA? 7 OBSAH Proč vznikla tato kniha A ZLO Z POHLEDU BIBLE I. MŮŽE BOŽÍ PROROK ZTROSKOTAT? BŮH ZATVRZUJE IZRAEL (Iz 6,1 11) Historická situace a Izajášovo vystoupení Troskotá prorok? Zatvrzelost lidu Izajášovské řešení Co je skutečně uvedeno v Iz Text obtížný už pro pozdější redakci Příkaz k zatvrzení teologická nesnáz židovských překladatelů Příkaz k zatvrzení jako pomoc křes anům Člověk může v modlitbě obrátit zatvrzení i proti Bohu II. NEGATIVNÍ RYSY STVOŘENÍ A DĚJIN: HOSPODIN STVOŘIL TAKÉ TEMNOTU A ZLO (Iz 45,7) Hospodin stvořil jen dobro a vše dobré ale nestvořil všechno: Gn 1,1 2,4a Jak daleko sahá Hospodinova stvořitelská moc? Deuteroizajášova teze III. BŮH JAKO NEPŘÍTEL JEDNOTLIVCE? ŽALM On působí bolest, ale (též) obváže (rány); co rozdrtí, vyléčí svou rukou (Jb 5,18) představy o nemoci Žalm 88 jako umělecky ztvárněná modlitba co však chybí? Je žalm 88 vůbec modlitbou?

6 8 B ZLO Z POHLEDU DĚJIN TEOLOGIE OBSAH I. VÝROKY CÍRKVE O ZLU Všechno je stvořeno Bohem Zlo nemá vlastní podstatu Předvědění, ne však předurčení ke zlému Bůh zlo dopouští II. FUNKCE ZLA V ŘÁDU SVĚTA: AUGUSTIN Zlo jako součást kosmického řádu Lidská vůle jako pramen zla III. DOPOUŠTĚNÍ ZLA: TOMÁŠ AKVINSKÝ Chce Bůh zlo? Může být Bůh příčinou zla? IV. ZLO JAKO VÝRAZ BOŽÍ VŮLE: CALVIN Řeč o dopouštění jako neužitečná veteš Také satan je božím nástrojem V. OSVÍCENSKÉ OSPRAVEDLNĚNÍ BOHA: LEIBNIZ Svět jako nejlepší z možných světů Zlo náleží k celkovému řádu Zhroucení osvícenské teodiceje Zprostit Boha odpovědnosti? Kritické tázání

7 OBSAH 9 C ZLO Z POHLEDU LITERATURY I. MYŠLENKA TRPÍCÍHO BOHA JAKO UMLČENÍ VEŠKERÉ TEODICEJE: ZIMA VE VÍDNI REINHOLDA SCHNEIDERA Lidská vina před Bohem Zhroucení tradičního obrazu světa Nový obraz Boha: trpící Bůh Utišení otázky teodiceje II. MYŠLENKA BOŽÍ VINY JAKO VYČERPÁNÍ TEODICEJE: TYNSET WOLFGANGA HILDESHEIMERA Absurdní divadlo jako odraz absurdního světa Zkušenost nesmyslnosti Bůh otevřená otázka Počátek všeho bezpráví, počátek boží viny Vyčerpání otázky teodiceje III. MYŠLENKA BOŽÍ VINY JAKO ODMÍTNUTÍ TEODICEJE: ŠAMGORODSKÝ PROCES ELIE WIESELA Svědek Osvětimi: Noc Němý protest proti Bohu Proti křes anskému přivlastňování Proces proti Bohu Klasická teodicea dílo áblovo? Proces proti Bohu fraška? Odmítnutí teodiceje IV. MYŠLENKA ODPUŠTĚNÍ BOŽÍ VINY JAKO ZNEMOŽNĚNÍ TEODICEJE: SEBEUPÁLENÍ HARTMUTA LANGEHO Krize farářovy identity Sám sobě myslitelem i katem Lidská bída s Bohem a bez Boha Boží a lidská vina Znemožnění teodiceje Magický čtyřúhelník současného uvažování o teodiceji

8 10 D ZLO Z POHLEDU SOUČASNÉ TEOLOGIE OBSAH I. TÉMA BOŽÍHO UTRPENÍ V SOUČASNÉM ŽIDOVSKÉM MYŠLENÍ: PŘÍKLAD HANSE JONASE Stvoření působí Bohu utrpení Rozchod s představou všemohoucího Boha Bůh nemohl zasáhnout II. TÉMA BOŽÍHO UTRPENÍ V SOUČASNÉM KŘESŤANSKÉM MYŠLENÍ Mimo teismus a ateismus Utrpení a boží slabost Utrpení jako cena za lásku? Proti tezi o slabém a trpícím Bohu Boží utrpení z lásky nezodpovězení otázky teodiceje III. ÚVAHY O BOŽÍ MOCI A SÍLE TVÁŘÍ V TVÁŘ ZLU Výzva starozákonních výpovědí o Bohu Ukřižovaný jako boží moc a boží moudrost Přiznání, že Bůh zůstává nepochopitelný Otázka teodiceje musí zůstat otevřená kvůli Bohu i kvůli člověku Důvěra v boží sebeospravedlnění EPILOG Smíme hovořit o boží odpovědnosti anebo také o boží vině? POZNÁMKY

9 PROČ VZNIKLA TATO KNIHA? 11 PROČ VZNIKLA TATO KNIHA? V této knize nám záleží na přiměřené řeči o Bohu. Bezpočet lidí přestalo vůbec o Bohu mluvit tváří v tvář nepopsatelnému zlu, k němuž v našem světě dochází. Jejich naděje, že zlo má nějaký smysl, se až příliš zklamaly. Tradiční odpovědi církve a teologie, které se pokoušely odpovědnost za existenci zla připsat pouze člověku, jim zněly jako příliš vzdálené životu a samospravedlivé. Ale i teologové, tváří v tvář zkušenosti s nezměrným zlem, a už šlo o katastrofy, války či nemoci, začali měnit tradiční pojem Boha. Mají za to, že zachrání řeč o Bohu tím, že z něho učiní Boha trpícího, slabého a bezmocného. Mají za to, že se jim tak podaří zodpovědět otázku teodiceje a ukázat, že Bůh a utrpení se nevylučují, když prohlásí, že Bůh sám může trpět z lásky a z respektu k lidské svobodě. Protesty proti Bohu ve jménu utrpení je tak prý možné do jisté míry podvázat nebo dokonce umlčet, protože proti trpícímu Bohu už nelze ve jménu utrpení protestovat. V této knize chceme vznést námitky proti obojímu: jak proti tradiční teologii a zvěstování, které činily za zlo odpovědným jen člověka a Boha vyřadily ze hry, tak i proti módní teologii, která se odvažuje manipulace s pojmem Boha. Vznášíme námitky, protože se nám obojí teologie jeví s ohledem na směrodatná biblická svědectví i na soudobou zkušenost se světem jako nepřiměřená. Vycházíme ze tří starozákonních svědectví, jimiž jsou: Izajáš 6, Izajáš 45 a žalm 88. Teologickou provokativnost těchto textů nechceme tlumit, nýbrž naopak jí dát zaznít. Proto jsme také za titul své knihy (v německém originálu; pozn. překl.) zvolili citát z Izajáše 45. Bůh tu sám o sobě říká: Kromě spásy a světla tvořím také temnotu a zkázu. Proto jsme přibrali Izajáše 6, kde Bůh vyzývá proroka, aby lid zatvrdil a s konečnou platností jej připravil o jeho doposud odmítanou šanci Boha slyšet a pochopit. Proto jsme vzali žalm 88 jako příklad toho, kdy člověk už od mládí těžce nemocný žaluje Boha jako původce své nemoci. Všechny tři texty zdůrazňují boží odpovědnost za zlo a každý se svým způsobem obrací na Boha samého

10 12 PROČ VZNIKLA TATO KNIHA? s provokativní otázkou: Co je to za Boha, který lidi zatvrzuje a nedává jim tak žádnou šanci, který tvoří temnotu a zkázu a který nechává trpět nevinné? Tradiční teologie zpravidla oslabovala nebo zneškodňovala teologickou provokaci, která se v takovýchto starozákonních textech skrývá. O tom budeme hovořit v části věnované dějinám teologie. Mělo se za to, že se má Bohu vzdávat čest tím, že zůstane uchráněn jakékoli odpovědnosti za zlo. Existuje-li zlo, především tedy zlo mravní, je jím vinen pouze člověk, jehož Bůh přece obdařil svobodnou vůlí, kterou lze užít k dobrému i ke zlému. Děje-li se člověku něco zlého, pak to bu pochází z jeho vlastní viny, anebo ho tím Bůh trestá či vychovává. Taková teologická vysvětlení ztrácejí stále více na přesvědčivosti. Je jistě nesporné, že existuje zlo, které člověk způsobuje a za něž také nese odpovědnost. Pachatelé zločinů proti lidskosti byli ostatně lidé, kteří často doslova pošlapávali boží přikázání. Odpovědnost člověka za zlo nelze tedy nijak oslabovat. Nejde o to, abychom nyní ze všeho obviňovali a činili odpovědným Boha, když teologové po celá staletí takto zacházeli s člověkem. Je však rovněž nesporné, že existují takové zkušenosti se zlem, především zkušenost s nezaviněným a nespravedlivým utrpením, které nemohou být vysvětleny pouze svobodnou vůlí člověka. A ty kriticky kladou otázky samému Bohu jako stvořiteli. Těmto otázkám tu chceme dopřát sluchu nad Písmem i nad díly moderní literatury. Nelze totiž přehlédnout, že právě spisovatelé se neostýchají propůjčit hlas lidským pochybnostem o Bohu. Tabu obsažená v tradici jim nemohou zabránit, aby protest proti zlu učinili protestem proti Bohu. Proto tu dostanou slovo Reinhold Schneider, Wolfgang Hildesheimer, Elie Wiesel a Hartmut Lange, kteří se tváří v tvář nezměrným záhadám stvoření nezdráhají mluvit nejen o boží odpovědnosti, nýbrž dokonce o boží vině, a tím vyhrotit teologickou provokativnost. Tímto způsobem chceme ukázat, že existuje pozoruhodná konvergence starozákonních a moderních literárních textů, konvergence mezi radikálně teocentrickou a žalující řečí o zlu ve Starém zákoně i radikálně na zkušenosti založenou protestující řečí o utrpení v moderních literárních textech. Starozákonní i literární svědectví jsou si blízká jak zkušeností, že skutečnost je záhadná, tak svým odporem proti zbožnému zneškodňování a integraci zla.

11 PROČ VZNIKLA TATO KNIHA? 13 To je východisko naší knihy. Chceme ukázat, že Starý zákon je přípravou k takovým výpovědím o Bohu, které boží odpovědnost za zlo neoslabují ani ji nepromítají do člověka, nýbrž ji zřetelně vyslovují. Zlo se tu přece odvozuje přímo od Boha a Bohu se tak přisuzuje odpovědnost za zlo. Řeč o nevinném utrpení se tu přeci s vědomím viny neobracejí dovnitř, nýbrž se stávají lidským protestem proti Bohu, nářkem a žalobou. Tato kniha chce zkrátka ukázat, že problém zla je rovněž problémem striktně teologickým. Je nezbytné se nově zabývat otázkou Boha. Musíme Bohu klást protiotázky a vytrvat při tom. Písmo nás povzbuzuje právě k tomu. Tato kniha je výsledkem interdisciplinární spolupráce starozákoníka (W. Grosse) a literárního vědce a systematického teologa (K.-J.Kuschela). Vznikla ze společné pedagogické činnosti na katolické teologické fakultě univerzity v Tübingen i z četných osobních rozhovorů na toto téma. Jednotlivé části knihy byly zpracovány samostatně a odpovídá za ně vždy jejich autor: biblickou část napsal starozákoník, dějinněteologickou, literární a teologickou část napsal systematický teolog a literární vědec. Oba partneři si však navzájem kriticky četli své texty, které tak zcela odpovídají tomu, co chtějí společně teologicky vyjádřit. Epilog formulovali společně. Jsme si vědomi toho, že boží vztah k člověku není v bibli redukován na problém teodiceje a že tento problém ve Starém ani v Novém zákoně nepřevládá. Zároveň je nám jasné, že tu nemůžeme předložit vyčerpávající biblicko-teologický traktát o problému zla. Chceme vrhnout přímé světlo na problém, který byl dosud teologicky málo reflektován: na problém boží odpovědnosti za zlo, především za zlo nezaviněné a nespravedlivé, aniž bychom tím chtěli nějakým způsobem popírat lidskou odpovědnost za zlo, které způsobil člověk sám. K tomuto problému by se jako biblický text přirozeně nabízela zvláště kniha Jób. Záměrně jsme ji však vyloučili, protože byla v souvislosti s touto problematikou již často interpretována a protože její rámcový děj může přinejmenším vzbuzovat dojem ukvapeného upokojení. Namísto toho jsme chtěli vybrat méně běžné, zarážející, ale přinejmenším stejně radikální přístupy k našim otázkám. Chceme dopřát sluchu námitce ve víře, která z těchto starozákonních textů i z literárních děl vychází, a pod vlivem Nového zákona ukázat cestu, jak s ní lze odpovědně nakládat.

12 14 PROČ VZNIKLA TATO KNIHA? V této knize nám tedy záleží na přiměřené řeči o Bohu. Kniha chce proto být striktně teologickou. Nečiní si nárok na to, aby pojednala otázky praktického, psychologicko-pastoračního zvládání konkrétního zla. To by vyžadovalo napsat docela jinou knihu. Naše však vyrůstá z přesvědčení, že nelze najít žádnou praktickou cestu ke zvládnutí otázky zla bez přiměřeného myšlenkového, tj. striktně teologického proniknutí do problému. Teorie a praxe, teologie a zkušenost jsou právě při zvládání utrpení na sebe odkázány a musejí se navzájem prolínat. Teoretizování bez zkušenosti je jen prázdná sláma, zkušenost bez teoretické myšlenkové práce je slepá. Proto nám jde v této knize o to, aby se teologie při pohledu na problematiku zla zaměřila na svou nejvlastnější věc: na radikální konfrontaci s Bohem samým tváří v tvář nezměrným zkušenostem člověka s dějinami a stvořením. Tübingen, květen 1992 Walter Gross Karl-Josef Kuschel

13 TÉMA BOŽÍHO UTRPENÍ V SOUČASNÉM ŽIDOVSKÉM MYŠLENÍ 153 D ZLO Z POHLEDU SOUČASNÉ TEOLOGIE Cílem našich úvah v této části knihy je odpovědně se z teologického i antropologického hlediska vyrovnat s otázkou Bůh a zlo. Své stanovisko přitom nechceme předložit jednoduše jako teze, nýbrž chceme k němu dospět v rozhovoru se směrodatnými návrhy současného židovského myslitele a současného křes anského teologa. Oba se pokusili každý svým způsobem najít odpově na tutéž základní otázku vycházejíce bu ze židovských anebo křes anských pramenů, bu spíše filosoficko-mytologicky anebo spíše teologicko-spekulativně. I. TÉMA BOŽÍHO UTRPENÍ V SOUČASNÉM ŽIDOVSKÉM MYŠLENÍ: PŘÍKLAD HANSE JONASE Německý židovský filosof Hans Jonas se roku 1984 pokusil v jedné programové řeči spojit zkušenosti strašlivých událostí z Osvětimi s adekvátním pojmem Boha po Osvětimi. Tento myslitel, kterého Osvětim osobně postihla (jeho matka tam byla zavražděna), tak učinil s bázní a chvěním, 1 dobře si vědom toho, že kdo o této věci mluví, může jen koktat před věčným tajemstvím. 2 Jonas vychází z toho, že se Osvětim (symbol šóa vůbec) vymyká všem představám o tom, jakých rozměrů může dosáhnout děs a hrůza. 3 A přesto nechce pojem Boha jednoduše opustit, ale naopak jej znovu promýšlet a na starou jóbovskou otázku hledat novou odpově. 4 V čem ale spočívá tato nová odpově? Krátce řečeno v tom, že se znovu pokouší zásadním způsobem určit vztah mezi Bohem a světem, který pak plasticky líčí svým posluchačům a čtenářům formou mýtu, který si sám vymyslel. 5

14 154 ZLO Z POHLEDU SOUČASNÉ TEOLOGIE 1. Stvoření působí Bohu utrpení Jinými slovy vzhledem k tomu, že právě v případě Osvětimi ztroskotaly všechny tradiční vzorce nalézání smyslu a vysvětlení (vina a trest; zkouška; naděje na vykoupení), nechce se Jonas nechat vehnat do bezbožnosti. Ztroskotání je mu spíše podnětem, aby se ptal dál nad rámec noetických a filosofických předpokladů, z nichž toto ztroskotání vzešlo. Jonasova nevyslovená základní otázka zní: Nebylo snad utrpení neslučitelné s Bohem proto, že jsme stále předpokládali neadekvátní pojetí Boha? Nevykládalo se v novověku ztroskotání teodiceje příliš unáhleně v boží neprospěch? Nemusíme o Bohu uvažovat docela jinak? Jak tedy? (1) Jonas vychází z toho, že o utrpení musíme uvažovat nejen antropologicky, nýbrž i striktně teologicky. Nejen člověk trpí uprostřed stvoření, nýbrž také Bůh trpí pro své stvoření, a to nejen jednou a jedinečným způsobem (jak se domnívají křes anští teologové, když mluví o utrpení Syna božího), nýbrž vždy a všude a sice od okamžiku, co stvoření existuje. Svým mýtem Jonas vysvětluje, že Bůh tím, že vůbec připustil stvoření jako něco ne-božského, se vzdal svého vlastního bytí; svlékl si své božství, aby je přijal zpět od Odyssey času, obtížené náhodnou žní nepředvídatelné časové zkušenosti, projasněné, ale možná tím i znetvořené. 6 (2) Je-li tedy třeba o Bohu uvažovat jako o tom, kdo pro své stvoření stále trpí, pak je třeba o něm uvažovat i jako o Bohu, který se stává (werdender Gott). Protože potom je Bůh Bohem, který se objevuje v čase, místo aby měl plnost bytí, které by bylo díky věčnosti identické samo se sebou. 7 Avšak na Boha, který se stává, události ve světě působí : A,působit znamená pozměnit, změnit stav. 8 Vždy boží věčnost vůbec nelze chápat jako indiferentní a mrtvou věčnost, nýbrž jako věčnost, která roste spolu s vršící se žní času. 9 (3) S pojmem Boha, který trpí a který se stává, úzce souvisí pojem Boha, který si dělá starosti. Protože tím, že Bůh umožnil stvoření a dějiny stvoření na něj působí, ba ho proměňují, má také o své stvoření starost. O Bohu už vůbec nelze uvažovat jako o vzdáleném, odloučeném a do sebe uzavřeném Bohu, nýbrž jako o zapleteném do toho, oč si dělá starosti. 10 Proto je třeba chápat Boha také jako ohroženého Boha, který podstupuje vlastní riziko. 11 Musíme se tedy rozloučit se všemi představami o Bohu jako kouzelníkovi, který může takřka jedním rázem nastolit dokonalost

15 TÉMA BOŽÍHO UTRPENÍ V SOUČASNÉM ŽIDOVSKÉM MYŠLENÍ 155 stvoření: Poté, co již stvořením rezignoval na to, aby byl všechno ve všem, jakýmsi činem nevyzpytatelné moudrosti či lásky anebo z kdovíjakého božského motivu rezignoval i na to, aby vlastní mocí garantoval uspokojování sebe sama Rozchod s představou všemohoucího Boha Tím jsme se dostali ke kritickému bodu, k otázce: Můžeme za daných předpokladů ještě hovořit o všemohoucím Bohu? Jonas to vehementně popírá, a to především ze dvou důvodů. Za prvé z důvodů logických: Pojem všemohoucnosti (pochopené jako absolutní, neohraničenou moc) je podle Jonase sobě samému odporující, sebe popírající, ba nesmyslný pojem, protože již existence něčeho ne-božského znamená omezení boží všemohoucnosti. Vedle toho je tu ale za druhé teologická námitka. V tradici se objevily pokusy zvažovat tři hlavní boží atributy (všemohoucnost, dobrotu, pochopitelnost) zároveň. To však pro Jonase vzhledem k úděsnosti zla už není možné. Protože boží všemohoucnost by se mohla vzhledem k Osvětimi snést s boží dobrotou jen za cenu naprosté nepochopitelnosti, naprosté záhadnosti Boha: Vzhledem k existenci zla anebo i jen špatnosti ve světě bychom museli porozumění Bohu obětovat ve prospěch spojení obou zbývajících atributů. Jen o zcela nepochopitelném Bohu by bylo možné říci, že je zároveň absolutně dobrý a absolutně všemohoucí a přesto trpí svět takový, jaký je. 13 Jinak řečeno: Tři klasické boží atributy už nelze empiricky mezi sebou smířit. Vzhledem ke zlu, jak se vyjevilo v Osvětimi, jakékoli spojení dvou atributů vylučuje vždy atribut třetí. Bu je Bůh absolutním dobrem a absolutní mocí, ale pak už není pochopitelné, proč zlo musí vůbec existovat. Nebo je Bůh absolutním dobrem a je pochopitelný, pak je ale vůči zlu zjevně bezmocný. Anebo je Bůh absolutní mocí a je pochopitelný, pak mu ale schází dobrota, protože připouští existenci zla. Kdo tedy chce vůči zlu zachránit řeč o Bohu, musí se rozhodnout pro dva atributy. Pro které? Jonas volí takto: Po Osvětimi můžeme s větší rozhodností než předtím tvrdit, že všemohoucí božstvo by bu nemohlo být absolutně dobré, nebo (ve své vládě nad světem, kde je jedině můžeme zaznamenat) by bylo naprosto nepochopitelné. Jestliže ale má být Bůh určitým způsobem a do

16 156 ZLO Z POHLEDU SOUČASNÉ TEOLOGIE jisté míry pochopitelný (a toho se musíme držet), potom musí být jeho dobrota slučitelná s existencí zla, a tak tomu je jen tehdy, není-li všemohoucí. Jen pak můžeme dál tvrdit, že je pochopitelný a dobrý a přesto existuje ve světě zlo. A protože jsme tak jako tak shledali pojem všemohoucnosti jako sám o sobě pochybný, právě tomuto atributu se musíme vyhnout Bůh nemohl zasáhnout Jak ale na základě tohoto pochopení Boha vysvětlit existenci Osvětimi? Tato událost je tak pobuřující proto, že ani vrchol této hrůzy zjevně nedokázal Boha přimět k tomu, aby zasáhl zachraňujícím zázrakem. Bůh mlčel. Jonas ale může nyní toto mlčení, toto boží nezasahování vysvětlit ze své představy Boha. Bůh mlčel. A tu říkám: nezasáhl ne proto, že by nechtěl, nýbrž proto, že nemohl. 15 To je konsekventní vysvětlení, protože Jonas předpokládá Boha, který trpí, stává se, dělá si starosti, nikoli Boha všemohoucího. Nějaký zásah je tak už nejen nemyslitelný, nýbrž nemožný. Vždy Bůh se zřekl veškeré moci a stáhl se nikoli až v Osvětimi, nýbrž na samém počátku stvoření, aby tak vůbec umožnil existenci stvoření, které nyní funguje podle své vlastní dynamiky. Stvoření vůbec musí být chápáno jako akt, v němž se Bůh dobrovolně zřekl absolutnosti, dobrovolně se stáhl zpět. Jen tímto vztahem mezi Bohem a stvořením lze vysvětlit, proč vůbec může existovat zlo v podobě Osvětimi a proč mu Bůh nemůže zamezit. Je v tom kus rizika stvoření, které stvořitel chtěl, kus vlastní dynamiky vývoje světa. Takové určení vztahu mezi Bohem a stvořením není židovské tradici tak cizí, jak se na první pohled zdá. Jonas se výslovně odvolává na židovskou mystiku, na mocný spodní proud kabaly, kterou dnes znovu vytáhl na světlo Gershom Scholem. 16 Zde bylo vědomí jakéhosi osudu, jemuž se Bůh podrobil při vzniku světa. Zde vznikla myšlenka cimcumu, to znamená kontrakce, božího ústupu a sebeomezení ve prospěch stvoření. Jonas nazývá svůj mýtus také výslovně radikalizací myšlenky cimcumu. 17 Radikalizací, nebo boží stažení ve prospěch stvoření je podle Jonase totální : Nekonečné se jako celek, co do své moci, projevilo v konečném, a tím se mu odevzdalo Zřeklo se přitom své vlastní nedotknutelnosti a uvolilo se být věčným základem světa. Tomuto sebepopření vdě-

17 TÉMA BOŽÍHO UTRPENÍ V SOUČASNÉM ŽIDOVSKÉM MYŠLENÍ 157 čí stvoření za svou existenci a spolu s ním přijalo to, co od onoho světa mohlo přijmout. Poté, co Bůh sebe zcela postoupil světu, který vzniká, neměl už co dát: nyní je na člověku, aby mu dával. 18 Tento Jonasův koncept je působivý bezpochyby nejen existenciální opravdovostí, nýbrž i myšlenkovou pronikavostí a teologickou odvahou. Odvahou vzdát se falešných očekávání, která vězí za klasickým tázáním po Bohu tváří v tvář zlu ve světě. Jonas se pokouší jít třetí cestou: Utrpení pro něj není tak jako pro jednu z postav Georga Büchnera skálou ateismu. Ale stejně tak utrpení pro něj není božím trestem nebo zkouškou. Utrpení je pro něj spíše podnětem k novému promýšlení vztahu Boha a světa. Důsledkem, který ze ztroskotání racionální teodiceje Jonas vyvozuje, je přezkušování vládnoucí teologické ratio. Klasické otázky teodiceje, jako například: proč dobrotivý a všemohoucí Bůh nezabránil utrpení (zejména utrpení nevinných)?, se stávají chybně položenými otázkami. Boha se už netýkají, protože Bůh není žádným kouzelníkem vně světa, ale naopak se zcela zapletl do světa a nyní nemá doslova co dát, ničemu nemůže zabránit, i kdyby sám chtěl. Kdokoli se tedy nadále ptá na boží zasahování a zabraňování, má špatný pojem Boha! Nikdo už nepotřebuje boží vůli bu jednoduše s pokorou přijímat nebo ji vehementně odmítat anebo se s boží dobrotou přít, všechno záleží na tom, zda se o vztahu světa a Boha bude uvažovat jinak! A co křes anská teologie? Není možné právě z hlediska křes anské teologie s Jonasem vehementně souhlasit? Neučinil Jonas i pro křes anské teology působivý a zneklidňující pokus o pojem Boha po Osvětimi, jak to formuloval evangelický teolog Eberhard Jüngel? 19 Neměla právě křes- anská teologie, která chce uvažovat o Bohu v životě, utrpení, smrti a vzkříšení Syna božího, z dobrých důvodů také kritizovat vulgárně teologické představy o všemohoucím Bohu? Není úlohou právě křes anské teologie (máme-li ještě jednou citovat Eberharda Jüngela) uvažovat zároveň o Bohu a o ukřižovaném, kteří nutí od základu problematizovat metafyzické pochopení boží všemohoucnosti stejně jako metafyzický axiom apatie? 20 Nezvažovala novější křes anská teologie už dávno předem to, co se Hans Jonas jakožto filosof židovské provenience snažil s námahou promýšlet?

18 158 ZLO Z POHLEDU SOUČASNÉ TEOLOGIE II. TÉMA BOŽÍHO UTRPENÍ V SOUČASNÉM KŘESŤANSKÉM MYŠLENÍ Evangelický teolog Jürgen Moltmann podnikl pokus, v novějších dějinách teologie patrně nejdalekosáhlejší, v němž se zabýval otázkou teodiceje na základě teologie kříže a trojiční teologie. Přitom skutečnost, že problém utrpení a kříže hrál v myšlení tohoto teologa tak ústřední roli, měla i své biografické důvody. Jako ročník 1926 byl Jürgen Moltmann ještě povolán k vojenské službě; pád Německa zažil jako válečný zajatec. Zkušenosti v táboře byly však pro něho příležitostí ke specifické zkušenosti s Bohem uprostřed nouze, opuštěnosti a každodenního ponižování. Byla to zkušenost boží přítomnosti v temné noci duše:,a hle, i v pekle jsi. Jakýsi dobromyslný vojenský kaplan mi tehdy daroval Nový zákon. Nezdálo se mi to na místě, raději bych dostal něco k jídlu. Ale pak mi učarovaly starozákonní žalmy, připojené jako dodatek, zejména žalm 39:,Byl jsem zticha, mlčel jsem jak němý, ale nic se nezlepšilo, má bolest se rozjitřila (Žalmy) mi otevřely oči pro Boha, který přebývá mezi těmi,,kdo mají zlomené srdce Mimo teismus a ateismus To, že Bůh přebývá právě mezi těmi, kdo mají zlomené srdce, je základní myšlenkou, která později udala ráz prvnímu Moltmannovu christologickému konceptu. Byl předložen roku 1972 pod názvem Der gekreuzigte Gott (Ukřižovaný Bůh). Otázka teodiceje tu přirozeně zaujímá klíčovou roli, klade si ji ovšem ten, kdo chce zvažovat hroznou smrt na Golgotě teologicky, vzhledem ke středu křes anské víry samému. Jak ji ale zodpovědět právě z křes anského hlediska? Co nového může Moltmann říci oproti teologické tradici? Abychom Moltmannovu alternativnímu teologickému přístupu porozuměli, musíme pochopit, proti čemu se vymezuje. Na jedné straně je to tradiční způsob, jímž se mluví o Bohu, označovaný jako teismus, myšlení spjaté s filosofickou metafyzikou a s nepřímým poznáváním Boha ze světa: V metafyzice je podstata božského bytí určována jeho jednotou a nedělitelností, absencí začátku a konce, jeho nehybností a neměnností. Protože podstata božského bytí se promýšlí kvůli

19 TÉMA BOŽÍHO UTRPENÍ V SOUČASNÉM KŘESŤANSKÉM MYŠLENÍ 159 konečnému bytí, musí zahrnovat všechna určení konečného bytí a vylučovat ta určení, která bytí odporují, jinak by konečné bytí nemohlo nalézt v božském bytí základ a stálost při ohrožující nicotě ve smrti, utrpení a chaosu. Smrt, utrpení a smrtelnost musí být proto z božského bytí vyloučeny. Tento pojem Boha křes anská teologie až dodnes od filosofické teologie přejímala. 22 Na druhé straně tu pak je novověká tradice ateismu. Když ateismus analyzujeme z hlediska teorie poznání, zjistíme, že sleduje tutéž logiku zpětného usuzování, kterou se vyznačuje i teismus. Protože ateismus zpochybňuje nejen boží existenci jako takovou, jež by se netýkala žádné nebožské bytosti, nýbrž zpochybňuje to, že empirický svět je založen v božském bytí a je jím ovládán. I metafyzický ateimus pojímá svět jako zrcadlo božství. Ale v roztříštěném zrcadle nespravedlivého a absurdního světa, v němž triumfuje zlo a utrpení bez důvodu a bez konce, nepoznává boží tvář, nýbrž jen úšklebek absurdity a nicoty. Také ateismus usuzuje na základě bytí konečného světa, takového, jaký je, na příčinu a cíl. Nenachází ale přitom žádného dobrého a spravedlivého Boha, nýbrž nanejvýš vrtkavého démona, slepý osud, zatracující zákon anebo zničující nicotu. 23 To platí zejména pro protestní ateismus, který z utrpení nevinných vyvozuje neexistenci dobrého Boha. Tím se ale podle Moltmanna ateismus prokázal jen jako bratr teismu : 24 Týmž právem, jakým mluví teismus o Bohu, o nejvyšším, nejlepším a spravedlivém bytí, mluví (ateismus) o nicotě, která se manifestuje ve všech zdrcujících zkušenostech utrpení a zla. 25 Není však myslitelné a k tomu směřuje Moltmannova argumentace že s pádem metafyzického teismu zmizí i protestní ateismus? Kdyby se o Bohu uvažovalo jinak, měl by pak protestní ateismus ještě právo protestovat proti Bohu nebo ve svém protestu popírat boží existenci? Moltmannův koncept je skutečně nesen vírou, že nové pochopení Boha, které překoná jednostrannosti teismu, by mohlo protestnímu ateismu do jisté míry vzít půdu pod nohama. A toto nové pochopení Boha spatřuje z hlediska Kristova kříže jako již dané. Nechceme-li totiž Kristův kříž přijímat jen jako strašlivou historickou skutečnost, nýbrž chceme-li se ptát na jeho skrytý smysl, nemůžeme obejít základní otázku: Co vlastně znamená Kristův kříž pro Boha samého? 26 Co znamená utrpení Syna božího pro Boha Otce? Mohu ještě jako křes an chápat Boha způsobem,

20 160 ZLO Z POHLEDU SOUČASNÉ TEOLOGIE který vylučuje smrt, utrpení a smrtelnost z božího bytí? Právě tyto otázky Moltmanna zneklidňují: Je Bůh tak absolutní a suverénní, že není schopen utrpení a spočívá na nebeském trůnu nedotčen Synovou smrtí? A jestliže je Bůh svou podstatou apatický, není také neschopen lásky? Jestliže je ale neschopen lásky, není chudší než kterýkoli člověk, který může milovat a trpět? 27 Právě s ohledem na kříž a na Kristovu opuštěnost Bohem bylo také třeba nově položit otázku boží přítomnosti v Kristově utrpení, a tím tedy v lidském utrpení vůbec: Čím víc jsem musel brát vážně boží přítomnost v Ježíšově utrpení a smrti, tím hlouběji jsem se naopak musel ptát na přítomnost Ježíšova utrpení a smrti v Bohu. Věčně jen do sebe sama zamilovaný a proto nezúčastněný Bůh je nesmysl, modla. Tak jako mnoho dalších teologů jsem nalezl díky Kristovu kříži přístup k tajemství vnitřní boží vášně:,bůh je láska. Díky Kristovu kříži jsem nalezl přístup k božímu trojičnímu životu. Nazval jsem to,trinitární teologií kříže. 28 Podobně tedy jako pro Hanse Jonase zkušenost z Osvětimi bylo i pro Jürgena Moltmanna nové pochopení Kristova utrpení a smrti podnětem k tomu, aby teologicky nahradil tradiční představy o Bohu. Nebylo trvalým předpokladem tradičního řešení otázky teodiceje to, že Bůh musí být zproštěn vší odpovědnosti za utrpení? Měla tak být zachována boží svoboda a suverenita. Ale nebylo to za cenu boží nedotknutelnosti, nezúčastněnosti, nepřístupnosti vzhledem k utrpení? Neukazuje ale právě smrt Syna božího na kříži, že Bůh Otec má na tomto utrpení účast? Nemůžeme právě na základě umučení Kristova nově uvažovat zároveň o Bohu a utrpení, tak aby jakýkoli protest proti Bohu ve jménu utrpení se stal zbytečným? Můžeme ještě ve jménu utrpení protestovat proti trpícímu Bohu? 2. Utrpení a boží slabost Tento rozhodující krok Jürgen Moltmann skutečně učinil. Nejenže kritizoval axiom apatie v klasickém učení o Bohu jako jednostranný, nýbrž rovnou se jej vzdal. Už ve své knize Ukřižovaný Bůh se Moltmann odvážil mluvit o trpícím, ba ukřižovaném Bohu, dobře si vědom toho, že se tím nebezpečně přiblížil starokřes anské herezi patripassianismu a teopaschismu, to znamená pojetí, podle něhož Bůh Otec trpěl stejně jako

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Týden od 10. do 16. února 7 Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Základní verše Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

Budeme se tedy zabývat tím, co vlastně pro nás křesťany smrt znamená, co asi bude po ní a jak to celé může formovat náš křesťanský život.

Budeme se tedy zabývat tím, co vlastně pro nás křesťany smrt znamená, co asi bude po ní a jak to celé může formovat náš křesťanský život. Život a smrt Přátelé, dnes nás čeká smrt. Tedy jako téma. Když jsem přemýšlel nad tím, jak pojmout téma život a smrt, napadali mě otázky po smyslu života a takový ten mainstream. Vlastně by stačilo říct

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES

MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES Pamatuj na smrt, neboť i ty můžeš být jejím původcem Vojtěch Linka * 29.7.1993 (18 let) trvalé bydliště: Zikmunda Wintra 10, Plzeň 301 00 email: vojta.linka@seznam.cz

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia Gottlob FREGE: O smyslu a významu, 1892 In: Zeitschrift fűr Philosophie und philos. Kritik, NF 100, 1892 Překlad: Jiří Fiala, In: Scientia Philosophia (SciPhi) 4, červen 1992, Praha Rovnost 1 ) vyžaduje

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více