V e ř e j n á v y h l á š k a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V e ř e j n á v y h l á š k a"

Transkript

1 Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Spis č.: OV/5599/2009/Ni V Třebíči dne 26. srpna 2009 Č.j.: OV 5599/ /09/Ni V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í O ZMĚNĚ V Y U Ž I T Í Ú Z E M Í DIAMO, státní podnik, Máchova č.p.201, Stráž pod Ralskem zastoupený ARTECH spol s.r.o., Stroupežnického č.p.1370, Ústí nad Labem 1 podali dne žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území, kterou je : Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách na pozemku: pozemková parcela číslo 360/2, 369/4, 371/1, 371/2, 371/3, stavební parcela číslo 55, 56 v katastrálním území Pozďátky. Majitelé parcel: DIAMO, státní podnik, Máchova č.p.201, Stráž pod Ralskem Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle 90 a dále podle 80 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního projednání dne podle 92, odst. 1 stavebního zákona a 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění v y d á v á rozhodnutí o změně využití území Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách (dále jen stavba) na pozemku: pozemková parcela číslo 360/2, 369/4, 371/1, 371/2, 371/3, stavební parcela číslo 55, 56 v katastrálním území Pozďátky, (o celkové výměře m 2 ),jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500. S t a v b a o b s a h u j e : Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách Odstranění uložených odpadů Odstranění kontaminovaných objektů a horninového prostředí Odstranění ostatních objektů Technická rekultivace Biologická rekultivace s následnou tříletou pěstební péčí Zařízení staveniště

2 P o d m í n k y : Pro změnu využití území a zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) se stanovují tyto podmínky: 1. Stavební čára se stanovuje takto: Sanace bude probíhat vně stávajícího areálu skládky na pozemku: pozemková parcela číslo 360/2, 369/4, 371/1, 371/2, 371/3, stavební parcela číslo 55, 56 v katastrálním území Pozďátky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 2. Funkční poslání: Účelem je odstranění staveb (včetně uložených odpadů), odstranění kontaminovaných zemin a následné rekultivace k účelu odpovídajícímu plánovanému cílovému funkčnímu využití území krajinná zeleň. (předpokládá se externí trávní porosty, dřeviny, skupinovou, rozptýlenou, solitérní a liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva. 3. Architektonické a urbanistické podmínky: Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách Odstranění uložených odpadů Odpadů volně umístěných mimo skládkový provoz (pneu, stavební suť, oc.nádrže atd.) Odpadů v krytém sektoru ZN2 kryté uložiště Odpadů v nekrytém sektoru ZN1 laguna Odstranění kontaminovaných objektů a horninového prostředí Odstranění konstrukčního souvrství těsnění skládky (sektor ZN1 a ZN2) Sanace podloží skládky (sektor ZN1 a ZN2) Odstranění kontaminovaných systémů pro odvedení drenážní a skládkové vody Odstranění sedimentů a sekundární kontaminace horninového prostředí Odstranění ostatních objektů Odstranění ocelové konstrukce zastřešení haly Odstranění železobetonových konstrukcí spodní stavby haly Odstranění provozní budovy s příslušenstvím Odstranění zpevněných ploch Likvidace oplocení areálu Likvidace přípojky VN a trafostanice a venkovních rozvodů NN Technická rekultivace Odstranění zemní konstrukce hráze Zpětný zásyp v místech provedení sanačního zásahu a v místech odstraňovaných ostatních objektů Závěrečné vrstvy konečných terénních úprav Biologická rekultivace s následnou tříletou pěstební péčí Vysázení rozptýlené zeleně a obnovení zatravnění Zařízení staveniště Objekty ZS hygienické, sociální a administrativní Staveništní rozvod el.energie Staveništní komunikace ZS budou likvidovány po dokončení sanace stavby 4. PD bude zpracována oprávněnou osobou. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 2

3 5. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí. 6. Podmínky plynoucí z požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů: E.ON Česká republika, s.r.o. RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova 78, Třebíč 1 vyjádření ze dne č.j.d8626-z KSÚS Vysočina Jihlava stanovisko ze dne TSÚ/Mu/77058/2009 Výše uvedená akce se okrajově dotýká zájmů silnice III!35118 a I1I!35119 u obce Pozd'átky, KSÚSV provoz Třebíč z důvodu návaznosti akce na silniční síť ve své správě si dává následující podmínky: před realizací prací požadujeme předložit plán odvozových tras vytěžených materiálů k projednání před zahájením prací požadujeme provést za přítomnosti investora a zástupce KSÚSV provozu Třebíč prohlídku a dokumentaci silnic v naší správě, které budou při akci používány požadujeme písemně předložit termín provádění prací, jméno a telefonické spojení na pracovníka, odpovědného za způsob provádění prací v návaznosti na silniční síť (navážení či vyvážení materiálu, pohyb další mechanizace) pokud bude používána silniční síť pro odvoz vytěženého materiálu, nesmí být nadměrně znečišťována, investor akce je v případě jakéhokoliv znečištění povinen zajistit vždy neprodleně očištění silnice (seškrabání a odvoz bláta, v žádném případě nesouhlasíme se shrnováním do příkop) veškerá možná omezení silničního provozu na silniční síti ve správě KSÚSV provoz Třebíč včetně odpovídajícího dopravního značení je investor povinen odsouhlasit s Policií ČR, SDZ osadit a po celou dobu provádění prací za ně zodpovídat investor akce ponese po celou dobu provádění prací a pohybu vozidel, zajišťujících odvoz zodpovědnost za škody, vzniklé na silničním majetku v souvislosti s touto akcí požadujeme po ukončení prací provést kontrolu stravu dotčených silničních pozemků a veškeré škody na silničním majetku budou nárokovány na investorovi akce v případě jakýchkoliv změn, nejasností či možnosti dalšího dotčení silničních zájmů je nutno s naší organizací neprodleně projednat a odsouhlasit KHS kraje Vysočina, územ. pracoviště Třebíč, Bráfova 31, Třebíč 1 - stanovisko ze dne č.j. H555J2TR2748S/09-Cel S doplněnou projektovou dokumentací k žádosti o vydání územního rozhodnutí se souhlasí, souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení 4 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění na splnění těchto podmínek: 1. Dodavatel sanačních prací 14 dnů před zahájením prací předloží upřesnění způsobu pracovního postupu při odstraňování a odtěžování odpadů, včetně způsobu ochrany zaměstnanců účastnících se sanace s uvedením nutných ochranných pomůcek. 2. KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě bude oznámeno zahájení prací a v průběhu sanace budou hlášeny veškeré mimořádné události související s prováděním výše uvedených prací. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 3

4 3. Každá navržená přepravní trasa odvozu odpadů bude předem projednána s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě včetně uvedení kategorie přepravovaného odpadu a časového harmonogramu využívání této trasy. 4. Průběžně budou po zahájení sanace na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zasílány výsledky monitoringu a výsledky zjištěného rozsahu kontaminace v jednotlivých sektorech ZN I a ZN2 v četnosti minimálně 1 x za měsíc, do monitoringu bude zahrnuto i sledování vytypovaného zdroje podzemní vody v obci Pozďátky -Dobrá Voda. Rozsah ukazatelů hodnocených v rámci monitoringu bude průběžně konzultován s KHSV v četnosti odpovídající předávání výsledků.. 5. V postsanačním monitoringu bude sledován vybraný individuální zdroj podzemní vody v obci Pozďátky - Dobrá Voda. KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě budou zasílány výsledky tohoto monitoringu 2x ročně. 6. KHSV bude operativně informována o případech nálezu a následné likvidace odpadů nezahrnutých svými možnými dopady do původní studie odhadu zdravotních rizik. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 závěr zjišťovacího řízení ze dne č.j /ENV/09 Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v přtloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr "Sanace skládky Pozd'átky" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. Záměrem bude odstraněn dlouhodobý havarijní neúnosný stav skládky a území bude uvedeno do stavu v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Slavičky. I. Opatření pro fázi přípravy: 1. Realizovat změnu kultury dotčených pozemků sanací vkladem do katastru nemovitostí. 2. Dokončit analýzu rizik včetně navržení parametrů pro sanaci a projednat ji s MŽP. 3. Zpracovat studii proveditelnosti a následně ji projednat s MŽP. 4. Před zahájením sanačních prací aktualizovat biologický průzkum. 5. Pokračovat v čištění kontaminovaných podzemních vod. 6. Pokračovat ve stávajícím monitoringu vod a rozšířit jej i o sledování vybraného individuálního zdroje podzemní vody v obci Pozd'átky - Dobrá Voda. Navržený rozsah sledovaných ukazatelů a jejich četnost konzultovat s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Před zahájením prací provést první sérii rozborů. 7. Umožnit pokračování grantu Pokročilé sanační technologie a procesy, a to až do ukončení sanačního zásahu (Česká geologická služba a spolupracující organizace). 8. Na dodavateli sanačních prací požadovat konkretizaci trasy transportu odpadů včetně uvedení parametrů na technické zajištění bezpečného odvozu přepravními prostředky a projednat s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. 9. Do projektové dokumentace zpracovat odhad zdravotních rizik vůči dotčené populaci, která mohou vzniknout při realizaci záměru, a předložit KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. 10. Doplnit přehled vrtů (vč. grafického znázornění), z kterých bude prováděna sanace znečištění podzemních vod v prostorách skládky. Dále doplnit taktéž přehled vrtů s grafickým znázorněním. u kterých bude prováděn monitoring znečištění podzemních vod v průběhu sanace skládky a následně po rekultivaci skládky. 11. V následných dokumentacích zhodnotit způsob a rozsah sanace (vč. vymezení území) znečištěných podzemních vod v prostorách od tělesa skládky směrem k toku Prašinec a doplnit případnou sanaci znečištění (sedimentů) v potoce Prašinec. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 4

5 12. V průběhu dalšího projednávání a realizace záměru respektovat ochranné podmínky NRBK K 181 s probíhající osou mezofilní hájovou a teplomilnou doubravní a RBC Dobnovka. II. Opatření pro fázi realizace: 13. Dodavatel sanačních prací nejméně 14 dní před zahájením předloží KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě upřesnění způsobu pracovního postupu při odstraňování a odtěžování odpadů včetně způsobu ochrany zaměstnanců účastnících se sanace s uvedením nutných ochranných osobních pomůcek. 14. KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě bude oznámeno zahájení prací a následně budou v průběhu sanace hlášeny veškeré mimořádné události. Každá změna v přepravě odpadů bude projednána s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, včetně uvedení kategorie přepravovaného odpadu. 15. Dodavatel sanačních prací bude mít příslušná oprávnění k provádění požadovaných prací. 16. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. 17. Dodavatel sanace zajistí účinnou techniku pro čištění vozidel před výjezdem na veřejné komunikace. 18. Realizovat technicko-organizační opatření za účelem snížení sekundární prašnosti (kropení nezpevněných ploch a deponií prašných materiálů, čištění komunikací, čištění vozidel, atd.). 19. Dodavatel sanace zajistí odstranění všech uložených odpadů v sektoru ZN 1 za současné likvidace skládkové vody. 20. Pokračovat v čištění kontaminovaných podzemních vod včetně skládkových vod, nebo je odvážet na odpovídající čistírnu odpadních vod. 21. Pro případ přívalových vod přijmout opatření k tvorbě a nakládání se skládkovými vodami. 22. Dodavatel sanace zajistí odstranění všech uložených odpadů v sektoru ZN 2 včetně zásypových materiálů a použitého vápence. Odtěžené odpady, včetně železitých sedimentů nebudou v areálu upravovány ani s nimi nebude nijak manipulováno mimo vlastního skládkového prostoru. Odtěžené odpady ze sektoru ZN 1 musí být prokazatelně zneutralizovány dodavatelem sanace (mimo vlastní areál skládky) na schváleném zařízení pro tento účel. 23. Dodavatel sanace zajistí odstranění izolačních prvků sektoru ZN 1 a ZN 2 včetně drenážní vrstvy a podizolačních drénů sektoru ZN 1 a ZN Dodavatel sanace zjistí rozsah kontaminace pod těsněním sektoru ZN 1 a ZN 2 a v hrázovém tělese sektoru ZN 1, nadlimitní kontaminaci odstraní. 25. Dodavatel sanace zajistí odstranění ocelových nádrží na skládkovou vodu včetně obsažené zelené skalice a fundamentů, konstrukce haly sektoru ZN 2 včetně obvodových zdí, oplášťování a fundamentů a nepotřebných objektů souvisejících se sektorem ZN 1 - panelová komunikace, svodidla, nájezd do sektoru. 26. Dodavatel sanace zajistí odstranění jímky skládkových vod včetně kontaminovaného okolí a potrubních řadů, včetně šachtic - postupovat shora dolů (do údolní deprese k potoku Prašinec) jako opatření proti přívalovým vodám. 27. Dodavatel sanace zajistí odstranění aplikace vápence v okolí skládky. 28. Dodavatel sanace zajistí odstranění železitých sedimentů pod hrázovým tělesem sektoru ZN Dodavatel sanace zajistí odstranění vápencové čističky pod výtokem vod kanalizačního řadu včetně kontaminovaného okolí a železitých sedimentů pod vápencovou čističkou až k potoku Prašinec včetně nadlimitního kontaminovaného podloží. 30. V průběhu sanace používat odpovídající ochranné prostředky úměrně rizikovosti pracoviště. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 5

6 31. Pro technickou rekultivaci území použít deponii zemin a nekontaminovanou část hrázového tělesa sektoru ZN 1 skládky. 32. Jako biologickou rekultivaci použít travní osev se skupinovou výsadbou dřevin borovice lesní (Pinus sylvestris) s příměsí dubu letního (Quercus robur). 33. Odkácení náletů dřev in načasovat mimo reprodukční období živočichů. 34. V průběhu sanace provádět monitoring vod minimálně v rozsahu stanoveném v oznámení. Do monitoringu vod zahrnout i sledování vybraného individuálního zdroje podzemní vody v obci Pozďátky - Dobrá Voda. 35. Průběžně zasílat KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě výsledky monitoringu vod a výsledky zjištění rozsahu kontaminace v jednotlivých sektorech ZN 1 a ZN 2 v četnosti lx za měsíc od zahájení sanace. 36. Při odstraňování odpadů, kontaminované zeminy, sedimentů a podobně bude vedena přesná evidence včetně způsobu nakládání. 37. Práce budou vedeny tak, aby v jejich průběhu nedošlo k další kontaminaci horninového prostředí. 38. Odstranit odumřelé dřeviny v údolní depresi pod oplocením a při potoce Prašinec pod přítokem od skládky. 39. Odstranit ostatní odpady v areálu skládky - pneumatiky, stavební suť apod. 40. Odstranit oplocení. 41. V průběhu sanace umožnit pokračování grantu Pokročilé sanační technologie a procesy. III.Opatření pro fázi ukončení sanace: 42. Zpracovat plán následné péče o vytvořené dílo. 43. Provádět postsanační monitoring do doby prokazatelného odeznění vlivů skládky. Do postsanačního monitoringu zahrnout i sledování vybraného individuálního zdroje podzemní vody v obci Pozďátky - Dobrá Voda - 2x ročně. MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 závazné stanovisko (dotčení LPF) ze dne č.j. OŽP 4277/ /09/Nz Souhlas s dotčením pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa pro akci Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozlátkách. Tento souhlas se týká lesních pozemků p.č. 360/2 (dle KN) p.č. 360/3 (dle KN) p.č. 363 (dle KN) p.č. 364 (dle KN) p.č. 370 (dle KN) p.č. 376 (dle KN) p.č. 385 (dle KN) p.č. 386 (dle KN) p.č. 394 (dle KN) p.č. 396 (dle KN) a p.č. 417/2 (dle KN) všechny v k.ú. Pozdátky. Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv dotčeni pozemků určených k plněni funkci lesa ani nadzemních a podzemních části na nich rostoucích lesních porostů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a zároveň neřeší otázku povoleni stavby. 7. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 8. Podmínky plynoucí z vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP"): Stavba bude splňovat podmínky vyhlášky. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 9. Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 6

7 10. Souhlas k odnětí ze ZPF ve smyslu zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v úplném znění pod č. 231/1999 Sb., KÚ kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava ze dne č.j. KUJI 51144/2009 OZP 846/2009: V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se ukládají žadateli - DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČ tato opatření a podmínky: 1. Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků: Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kontaminovaných kulturních vrstev půdy z části (0,6585 ha) odnímané plochy o objemu 987,75 m 3 (příloha č.2). Dle předložené žádosti bude skrytá kontaminovaná ornice likvidována jako odpad. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, v souladu s 8 odst. 1 písmo a) zákona a 10 odst. 4 písmenem b) vyhlášky č. 13/1994 Sb., uděluje výjimku z provádění skrývky kulturních vrstev půdy na části odejmutých ploch (2,5716 ha), která má sloužit podle předloženého vyhodnocení jako ostatní plocha - krajinná zeleň. Při provádění vlastních stavebních prací nesmí dojít ve smyslu 8 zákona k poškození příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy, nebo ke kontaminaci půdy, zejména na výše uvedených plochách, které obdržely výjimku z provádění skrývky. Dále je žadatel (ten, v jejichž zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu. 2. Odvod: Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se orientačně předepisují. a to v celkové výši ,30,- Kč. O konečné výši odvodů rozhodne v samostatném řízení dle 11 odst. 2 zákona věcně a místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu 18 odst. 2 zákona na základě pravomocného rozhodnutí dle zvláštních předpisů. 17. Toto územní rozhodnutí neopravňuje navrhovatele k zahájení stavebních ani přípravných prací. Práce průzkumné, t.j. topografické, hydrologické, geologické apod., se za přípravné práce nepovažují. 18. Před započetím prací požádá stavebník Městský úřad Třebíč, odbor výstavby o vydání stavebního povolení. Do této doby musí být vyřešeny všechny majetkoprávní záležitosti, týkající se stavebních pozemků. 19. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky územního řízení. 20. Toto rozhodnutí má platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nebude-li do této doby zahájeno stavební řízení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní projednání. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 zák č. 500/2004 Sb., (správní řád): DIAMO, státní podnik, Máchova č.p.201, Stráž pod Ralskem ARTECH spol s.r.o., Stroupežnického č.p.1370, Ústí nad Labem 1 Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 7

8 Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky a připomínky účastníků řízení, které byly uplatněny v průběhu řízení, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí bylo jim tudíž vyhověno. O d ů v o d n ě n í : Dne podal DIAMO, státní podnik zastoupený ARTECH spol s.r.o. na Městský úřad Třebíč, odbor výstavby žádost o vydání rozhodnutí o změnu využití území Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách na pozemku: pozemková parcela číslo 360/2, 369/4, 371/1, 371/2, 371/3, stavební parcela číslo 55, 56 v katastrálním území Pozďátky. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Protože předložená žádost neposkytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby dle ustanovení 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků podání a územní řízení bylo dne přerušeno. Žádost byla doplněna dne, a obsahovala tyto podklady: Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními: Účastníci řízení Obec Slavičky, Slavičky č.p.29, Slavičky, Vladislav závazné stanovisko ze dne č.j. OÚSIč 61/2009 a vyjádření č.j. OÚSIč 60/2009 DIAMO, státní podnik, Máchova č.p.201, Stráž pod Ralskem plní moc pro ARTECH spol s.r.o. ze dne KSÚS Vysočina Jihlava stanovisko ze dne TSÚ/Mu/77058/2009 E.ON Česká republika, s.r.o. RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova 78, Třebíč 1 Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.499/1, Brno Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O. BOX 134, Praha VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, Třebíč 1 Dotčené orgány HZS kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p.180, Kožichovice, Třebíč - sdělení ze dne č.j. HSJI-277/09-5-PP-2009 KHS kraje Vysočina, územ. pracoviště Třebíč, Bráfova 31, Třebíč 1 - stanovisko ze dne č.j. H555J2TR2748S/09-Cel KÚ kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava souhlas k trvalému odnětí ZPF ze dne č.j. KUJI 51144/2009 OZP 846/2009 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 závěr zjišťovacího řízení ze dne č.j /ENV/09 MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 závazné stanovisko (dotčení LPF) ze dne č.j. OŽP 4277/ /09/Nz MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 stanovisko ze dne č.j. OŽP 4250/ /09/PD MěÚ Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 55, Třebíč 1 - vyjádření ze dne č.j. OÚÚP 172/ /09/dmola MěÚ Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. 55, Třebíč 1 - vyjádření ze dne č.j. OD 4519/ /09/St Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 8

9 Na základě předložené žádosti Městský úřad Třebíč, odbor výstavby oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a veřejnosti a stanovil veřejné ústní projednání na den Vzhledem k tomu, že stavba je umisťována v území, kde je vydán územní plán, bylo oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení uvedených v 85 odst. 1 stavebního zákona doručeno jednotlivě, účastníkům řízení uvedených v 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při tomto veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka řízení, a důvody k podání námitek, a že k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce dne a bylo sejmuto dne Ve stanovené lhůtě uplatnili: své námitky a připomínky tito účastníci řízení: KSÚS Vysočina Jihlava stanovisko ze dne TSÚ/Mu/77058/2009 E.ON Česká republika, s.r.o. RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova 78, Třebíč 1 svá stanoviska tyto dotčené orgány státní správy: KHS kraje Vysočina, územ. pracoviště Třebíč, Bráfova 31, Třebíč 1 - stanovisko ze dne č.j. H555J2TR2748S/09-Cel KÚ kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava souhlas k trvalému odnětí ZPF ze dne č.j. KUJI 51144/2009 OZP 846/2009 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 závěr zjišťovacího řízení ze dne č.j /ENV/09 MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 závazné stanovisko (dotčení LPF) ze dne č.j. OŽP 4277/ /09/Nz MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 stanovisko ze dne č.j. OŽP 4250/ /09/PD Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto: Námitky a připomínky účastníků řízení, které byly uplatněny v průběhu řízení, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí bylo jim tudíž vyhověno. Podmínky stanovené MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 stanovisko ze dne č.j. OŽP 4250/ /09/PD, byly splněny před vydáním tohoto rozhodnutí tudíž nejsou zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Ve stanovené lhůtě ani při konání veřejného ústního jednání nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti. Vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 9

10 Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti. Souhlas s vynětím pozemků: pozemková parcela číslo 369/6, 371/1 v katastrálním území Pozďátky ze ZPF vydal KÚ kraje Vysočina, odbor životního prostředí dne pod č.j. KUJI 51144/2009 OZP 846/2009. Vlastnická práva navrhovatele k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením výpisu z katastru Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení podle 85 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon), a ve smyslu 27 zákona č. 500/2004, správní řád. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich u těchto osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení: Účastníci řízení podle: 85 odst. 1 stavebního zákona: DIAMO, státní podnik, Máchova č.p.201, Stráž pod Ralskem ARTECH spol s.r.o., Stroupežnického č.p.1370, Ústí nad Labem 1 Obec Slavičky, Slavičky č.p.29, Slavičky, Vladislav 85 odst. 2 stavebního zákona: Marie Jičínská, Kožichovice č.p.102, Kožichovice Zdeněk Tesařík, Ostrovní č.p.127, Nové Město, Praha 1 František Krejčí, Radostín nad Oslavou č.p.142, Radostín nad Oslavou Miroslav Králík, U Víta č.p.903, Jemnice Marie Králíková, Lovčovice č.p.16, Lovčovice Jiřina Svobodová, Chotěbudice č.p.27, Chotěbudice Jaroslav Nejedlý, Pozďátky č.p.13, Slavičky, Vladislav Jaroslava Kotrbová, Pozďátky č.p.6, Slavičky Karel Kotrba, Lavického č.p.393, Týn, Třebíč 1 Marie Gothardová, Pozďátky č.p.14, Slavičky E.ON Česká republika, s.r.o. RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova 78, Třebíč 1 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Třebíč, Hrotovická č.p.1102, Třebíč Dále dospěl k závěru, že účastnická ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutí přímo dotčena. Stavební úřad posoudil změnu využití území podle 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Změna využití území vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu. Změna využití území je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 10

11 P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle 82 odstavec 1 a 2 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle 82 odstavec 2 správního řádu). Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Obdrží: Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou) ARTECH spol s.r.o., Stroupežnického č.p.1370, Ústí nad Labem 1 Obec Slavičky, Slavičky č.p.29, Slavičky, Vladislav Dotčené orgány (doporučeně) KHS kraje Vysočina, územ. pracoviště Třebíč, Bráfova 31, Třebíč 1 KÚ kraje Vysočina, odb.zem.,les.a vod.hospodářství, Žižkova 57, Jihlava KÚ kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 ČIŽP Brno,obl.inspektorát-ochrana ovzduší a odpad. hospodářství, Bělohradská č.p.3304, Havlíčkův Brod 1 Na vědomí DIAMO, státní podnik, Máchova č.p.201, Stráž pod Ralskem Vladimír Obršlík vedoucí odboru Vyřizuje: Ivo Nevrzal Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 11

12 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne... Sejmuto dne... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. U p o z o r n ě n í : Upozorňujeme navrhovatele, že ověřený situační výkres (mapový podklad) k územnímu rozhodnutí je možné si vyzvednout, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, na zdejším stavebním úřadě. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,, stanovený podle položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne , variabilní symbol ( ). Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 12

S t a v b a o b s a h u j e : STL přípojka plynu pro rodinný dům. STL přípojka zemního plynu LPE 25 v délce 3,5 m s napojením na distribuční plynovod

S t a v b a o b s a h u j e : STL přípojka plynu pro rodinný dům. STL přípojka zemního plynu LPE 25 v délce 3,5 m s napojením na distribuční plynovod Městský úřad Třebíč Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/10836/2009/Jd V Třebíči dne 25.01.2010 Č.j.: OV 10836/2009-45939/09/Jd

Více

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč. ROZHODNUTí.

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč. ROZHODNUTí. : Třebíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘESíč Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč ~is Č.: OV/173/2013/Ni C.j.: OV 438/13 - SPIS 173/2013/Ni

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/3439/2012/Bl V Třebíči dne 02.11.2012 Č.j.: OV 53361/12

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5521/2008-1263/PJ Rousínov, dne 26. září 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-7984/2008-1633/PJ Rousínov, dne 21. ledna 2009 Vyřizuje: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-5498/2011-840/PJ Rousínov, dne 20. října 2011 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

Městský úřad Uherské Hradiště

Městský úřad Uherské Hradiště Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo nám. č.p, 19,68670 Uherské Hradiště stavební odbor Zn.: MUUH-SO/955171201111694512011/ČuJUR 5 Uherské Hradiště: 7. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Jaromir Čumíček

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j.: STÚ227/11-JS v Hodonicích dne 12.08.2011 Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz Obec

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/4340/2012/Jd V Třebíči dne 16.05.2012 Č.j.: OV 24293/12

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

EBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

EBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová DOPIS ZE DNE: 1.9.2008 NAŠE Č.J.: VYŘIZUJE: Ing. Dušan Sejbal E-MAIL: dsejbal@mtrebova.cz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 2480/2011/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 28. 3. 2011 Spisová značka: S-0774/2011 Spis.č. UR 23/11 Vyřizuje:

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Odbor výstavby R O Z H O D N U T Í

Odbor výstavby R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/355/2013/Jd V Třebíči dne 19.04.2013 Č.j.: OV 60825/12

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. Výroková část:

Územní rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. Výroková část: Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 21. srpna 2012 Č.j.: SÚ 6209/12-1019/2012-Rys Spis.znač.: 1019/2012-Rys Oprávněná úřední osoba: Rysová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-8109/2009-18/HH Rousínov, dne 10. února 2009 Oprávněná úřední

Více

"Inženýrské objekty" SO 02 Řád vody; SO 03 Přípojka NN; Kanalizace, ČOV, akumulační nádrž a vsakovací jímka

Inženýrské objekty SO 02 Řád vody; SO 03 Přípojka NN; Kanalizace, ČOV, akumulační nádrž a vsakovací jímka odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: NAŠE ZNAČKA: SÚ/141/2011/9360/2011/KRN OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Krňanská Jaroslava TELEFON: 577 680 220 E-MAIL: krnanska@muotrokovice.cz DATUM: 20. dubna 2011 dle rozdělovníku

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6693/2012/Jd V Třebíči dne 06.08.2012 Č.j.: OV 38503/12

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1318/2008-355/PJ Rousínov, dne 7. dubna 2008 Oprávněná úřední

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/8/2011 Veřejnou vyhláškou

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/8/2011 Veřejnou vyhláškou Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-1578/2011-357/VLJ Rousínov, dne 9. května 2011 Oprávněná úřední

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/5629/2011/Ni V Třebíči dne 04.07.2011 Č.j.: OV 5629/2011-38073/11/Ni

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/202/2013/Ve JID: 33736/2013/muhb Havlíčkův Brod, dne 16.5.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby:

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 443/2012 Milín, dne: 28.5.2012 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

.tj. IJ :tí/1; 1::1h1. Ij

.tj. IJ :tí/1; 1::1h1. Ij Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního pláno GIIlIC:NfWlAe AI OVfCE d.tj. IJ :tí/1; 1::1h1. Ij Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313039313 Č.j.: VYST 197031l2-NoL Sp.zn.: VYST/3319/2012-NoL

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemností: Masarykovo nám. 116/6,67401 Třebíč. O UMíSTĚNí STAVBY A VYUŽITí ÚZEMí

Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemností: Masarykovo nám. 116/6,67401 Třebíč. O UMíSTĚNí STAVBY A VYUŽITí ÚZEMí Městský úřad Třebíč Odbor výstavby ~ UKAS QUAUTY MANACtMEN'T 00 CERTIFICATE NO. 31708 Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemností: Masarykovo nám. 116/6,67401 Třebíč Syis č.: OV/2356/20

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -------------------------------------------------------------- DORUČENKOU! Pan

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - v e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - v e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 7718/12- JAI -1325/2012 Vyřizuje: Ing. Ilona Langerová Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne:

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad. Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad. Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad v, VEREJNA, v VYHL ASKA Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12.2009 na stavbu nazvanou "Rodinná dům a garáž

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í.

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Č.j.: MBE 33364/2011/VÝST-Sm V Berouně dne 19. července 2011 Spis zn.: 997/2011/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: Ing. Petr Sarnovský, 31.01.1978, Jeremenkova

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - v e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - v e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 12387/12- LAI -2452/2012 Vyřizuje: Ing. Ilona Langerová Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB11938/2012/STAV/Me Č. j. MUCB 22540/2012 Vyřizuje: Melichová Telefon: 321 612 135 Český Brod,

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/875/2013/HÁ V Jindřichově

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2228/12/VYS/ V Sušici dne: 30.7. 2012 Č.j.: 16640/12

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1437/2114/09 Ka-40 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 21.9.2009

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx005gvgf* MUBLX005GVGF Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Odůvodnění. Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Odůvodnění. Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/11449/2014/Ni V Třebíči dne 18.08.2014 Č.j.: OV 57142/14

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 26.03.2013. Rozhodnutí

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 26.03.2013. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001y9ir MUVRX001Y9IR Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2282/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 13 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: robotkovaj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 23737/2012 VÚP/ČA

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 19311/2011

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 19311/2011 00141081 *00141081* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/21830/2011 Spisová značka: MÚT/19311/2011/ORR/H.

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice SPIS. ZN.: OVUP/15768/2015/No Č.J.: MUMB/OVUP/ 18503/2015 *mumbx00haptv* VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 85/12-Mo 85/12-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 132

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.6007/2012-JM DATUM: 17. 7. 2012 Č.J.: MUZN 63509/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Marek Joura 515 216 261 joura@muznojmo.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 3523/12/VYS/Šp 24697/12

Více

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí Městský úřad Blatná odbor životního prostředí ** tř. T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná tel. 383 416 111 Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová Nad Lomnicí 1108 388 01 Blatná Spisová značka

Více