V e ř e j n á v y h l á š k a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V e ř e j n á v y h l á š k a"

Transkript

1 Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Spis č.: OV/5599/2009/Ni V Třebíči dne 26. srpna 2009 Č.j.: OV 5599/ /09/Ni V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í O ZMĚNĚ V Y U Ž I T Í Ú Z E M Í DIAMO, státní podnik, Máchova č.p.201, Stráž pod Ralskem zastoupený ARTECH spol s.r.o., Stroupežnického č.p.1370, Ústí nad Labem 1 podali dne žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území, kterou je : Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách na pozemku: pozemková parcela číslo 360/2, 369/4, 371/1, 371/2, 371/3, stavební parcela číslo 55, 56 v katastrálním území Pozďátky. Majitelé parcel: DIAMO, státní podnik, Máchova č.p.201, Stráž pod Ralskem Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle 90 a dále podle 80 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního projednání dne podle 92, odst. 1 stavebního zákona a 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění v y d á v á rozhodnutí o změně využití území Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách (dále jen stavba) na pozemku: pozemková parcela číslo 360/2, 369/4, 371/1, 371/2, 371/3, stavební parcela číslo 55, 56 v katastrálním území Pozďátky, (o celkové výměře m 2 ),jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500. S t a v b a o b s a h u j e : Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách Odstranění uložených odpadů Odstranění kontaminovaných objektů a horninového prostředí Odstranění ostatních objektů Technická rekultivace Biologická rekultivace s následnou tříletou pěstební péčí Zařízení staveniště

2 P o d m í n k y : Pro změnu využití území a zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) se stanovují tyto podmínky: 1. Stavební čára se stanovuje takto: Sanace bude probíhat vně stávajícího areálu skládky na pozemku: pozemková parcela číslo 360/2, 369/4, 371/1, 371/2, 371/3, stavební parcela číslo 55, 56 v katastrálním území Pozďátky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 2. Funkční poslání: Účelem je odstranění staveb (včetně uložených odpadů), odstranění kontaminovaných zemin a následné rekultivace k účelu odpovídajícímu plánovanému cílovému funkčnímu využití území krajinná zeleň. (předpokládá se externí trávní porosty, dřeviny, skupinovou, rozptýlenou, solitérní a liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva. 3. Architektonické a urbanistické podmínky: Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách Odstranění uložených odpadů Odpadů volně umístěných mimo skládkový provoz (pneu, stavební suť, oc.nádrže atd.) Odpadů v krytém sektoru ZN2 kryté uložiště Odpadů v nekrytém sektoru ZN1 laguna Odstranění kontaminovaných objektů a horninového prostředí Odstranění konstrukčního souvrství těsnění skládky (sektor ZN1 a ZN2) Sanace podloží skládky (sektor ZN1 a ZN2) Odstranění kontaminovaných systémů pro odvedení drenážní a skládkové vody Odstranění sedimentů a sekundární kontaminace horninového prostředí Odstranění ostatních objektů Odstranění ocelové konstrukce zastřešení haly Odstranění železobetonových konstrukcí spodní stavby haly Odstranění provozní budovy s příslušenstvím Odstranění zpevněných ploch Likvidace oplocení areálu Likvidace přípojky VN a trafostanice a venkovních rozvodů NN Technická rekultivace Odstranění zemní konstrukce hráze Zpětný zásyp v místech provedení sanačního zásahu a v místech odstraňovaných ostatních objektů Závěrečné vrstvy konečných terénních úprav Biologická rekultivace s následnou tříletou pěstební péčí Vysázení rozptýlené zeleně a obnovení zatravnění Zařízení staveniště Objekty ZS hygienické, sociální a administrativní Staveništní rozvod el.energie Staveništní komunikace ZS budou likvidovány po dokončení sanace stavby 4. PD bude zpracována oprávněnou osobou. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 2

3 5. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí. 6. Podmínky plynoucí z požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů: E.ON Česká republika, s.r.o. RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova 78, Třebíč 1 vyjádření ze dne č.j.d8626-z KSÚS Vysočina Jihlava stanovisko ze dne TSÚ/Mu/77058/2009 Výše uvedená akce se okrajově dotýká zájmů silnice III!35118 a I1I!35119 u obce Pozd'átky, KSÚSV provoz Třebíč z důvodu návaznosti akce na silniční síť ve své správě si dává následující podmínky: před realizací prací požadujeme předložit plán odvozových tras vytěžených materiálů k projednání před zahájením prací požadujeme provést za přítomnosti investora a zástupce KSÚSV provozu Třebíč prohlídku a dokumentaci silnic v naší správě, které budou při akci používány požadujeme písemně předložit termín provádění prací, jméno a telefonické spojení na pracovníka, odpovědného za způsob provádění prací v návaznosti na silniční síť (navážení či vyvážení materiálu, pohyb další mechanizace) pokud bude používána silniční síť pro odvoz vytěženého materiálu, nesmí být nadměrně znečišťována, investor akce je v případě jakéhokoliv znečištění povinen zajistit vždy neprodleně očištění silnice (seškrabání a odvoz bláta, v žádném případě nesouhlasíme se shrnováním do příkop) veškerá možná omezení silničního provozu na silniční síti ve správě KSÚSV provoz Třebíč včetně odpovídajícího dopravního značení je investor povinen odsouhlasit s Policií ČR, SDZ osadit a po celou dobu provádění prací za ně zodpovídat investor akce ponese po celou dobu provádění prací a pohybu vozidel, zajišťujících odvoz zodpovědnost za škody, vzniklé na silničním majetku v souvislosti s touto akcí požadujeme po ukončení prací provést kontrolu stravu dotčených silničních pozemků a veškeré škody na silničním majetku budou nárokovány na investorovi akce v případě jakýchkoliv změn, nejasností či možnosti dalšího dotčení silničních zájmů je nutno s naší organizací neprodleně projednat a odsouhlasit KHS kraje Vysočina, územ. pracoviště Třebíč, Bráfova 31, Třebíč 1 - stanovisko ze dne č.j. H555J2TR2748S/09-Cel S doplněnou projektovou dokumentací k žádosti o vydání územního rozhodnutí se souhlasí, souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení 4 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění na splnění těchto podmínek: 1. Dodavatel sanačních prací 14 dnů před zahájením prací předloží upřesnění způsobu pracovního postupu při odstraňování a odtěžování odpadů, včetně způsobu ochrany zaměstnanců účastnících se sanace s uvedením nutných ochranných pomůcek. 2. KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě bude oznámeno zahájení prací a v průběhu sanace budou hlášeny veškeré mimořádné události související s prováděním výše uvedených prací. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 3

4 3. Každá navržená přepravní trasa odvozu odpadů bude předem projednána s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě včetně uvedení kategorie přepravovaného odpadu a časového harmonogramu využívání této trasy. 4. Průběžně budou po zahájení sanace na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zasílány výsledky monitoringu a výsledky zjištěného rozsahu kontaminace v jednotlivých sektorech ZN I a ZN2 v četnosti minimálně 1 x za měsíc, do monitoringu bude zahrnuto i sledování vytypovaného zdroje podzemní vody v obci Pozďátky -Dobrá Voda. Rozsah ukazatelů hodnocených v rámci monitoringu bude průběžně konzultován s KHSV v četnosti odpovídající předávání výsledků.. 5. V postsanačním monitoringu bude sledován vybraný individuální zdroj podzemní vody v obci Pozďátky - Dobrá Voda. KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě budou zasílány výsledky tohoto monitoringu 2x ročně. 6. KHSV bude operativně informována o případech nálezu a následné likvidace odpadů nezahrnutých svými možnými dopady do původní studie odhadu zdravotních rizik. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 závěr zjišťovacího řízení ze dne č.j /ENV/09 Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v přtloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr "Sanace skládky Pozd'átky" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. Záměrem bude odstraněn dlouhodobý havarijní neúnosný stav skládky a území bude uvedeno do stavu v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Slavičky. I. Opatření pro fázi přípravy: 1. Realizovat změnu kultury dotčených pozemků sanací vkladem do katastru nemovitostí. 2. Dokončit analýzu rizik včetně navržení parametrů pro sanaci a projednat ji s MŽP. 3. Zpracovat studii proveditelnosti a následně ji projednat s MŽP. 4. Před zahájením sanačních prací aktualizovat biologický průzkum. 5. Pokračovat v čištění kontaminovaných podzemních vod. 6. Pokračovat ve stávajícím monitoringu vod a rozšířit jej i o sledování vybraného individuálního zdroje podzemní vody v obci Pozd'átky - Dobrá Voda. Navržený rozsah sledovaných ukazatelů a jejich četnost konzultovat s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Před zahájením prací provést první sérii rozborů. 7. Umožnit pokračování grantu Pokročilé sanační technologie a procesy, a to až do ukončení sanačního zásahu (Česká geologická služba a spolupracující organizace). 8. Na dodavateli sanačních prací požadovat konkretizaci trasy transportu odpadů včetně uvedení parametrů na technické zajištění bezpečného odvozu přepravními prostředky a projednat s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. 9. Do projektové dokumentace zpracovat odhad zdravotních rizik vůči dotčené populaci, která mohou vzniknout při realizaci záměru, a předložit KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. 10. Doplnit přehled vrtů (vč. grafického znázornění), z kterých bude prováděna sanace znečištění podzemních vod v prostorách skládky. Dále doplnit taktéž přehled vrtů s grafickým znázorněním. u kterých bude prováděn monitoring znečištění podzemních vod v průběhu sanace skládky a následně po rekultivaci skládky. 11. V následných dokumentacích zhodnotit způsob a rozsah sanace (vč. vymezení území) znečištěných podzemních vod v prostorách od tělesa skládky směrem k toku Prašinec a doplnit případnou sanaci znečištění (sedimentů) v potoce Prašinec. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 4

5 12. V průběhu dalšího projednávání a realizace záměru respektovat ochranné podmínky NRBK K 181 s probíhající osou mezofilní hájovou a teplomilnou doubravní a RBC Dobnovka. II. Opatření pro fázi realizace: 13. Dodavatel sanačních prací nejméně 14 dní před zahájením předloží KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě upřesnění způsobu pracovního postupu při odstraňování a odtěžování odpadů včetně způsobu ochrany zaměstnanců účastnících se sanace s uvedením nutných ochranných osobních pomůcek. 14. KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě bude oznámeno zahájení prací a následně budou v průběhu sanace hlášeny veškeré mimořádné události. Každá změna v přepravě odpadů bude projednána s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, včetně uvedení kategorie přepravovaného odpadu. 15. Dodavatel sanačních prací bude mít příslušná oprávnění k provádění požadovaných prací. 16. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. 17. Dodavatel sanace zajistí účinnou techniku pro čištění vozidel před výjezdem na veřejné komunikace. 18. Realizovat technicko-organizační opatření za účelem snížení sekundární prašnosti (kropení nezpevněných ploch a deponií prašných materiálů, čištění komunikací, čištění vozidel, atd.). 19. Dodavatel sanace zajistí odstranění všech uložených odpadů v sektoru ZN 1 za současné likvidace skládkové vody. 20. Pokračovat v čištění kontaminovaných podzemních vod včetně skládkových vod, nebo je odvážet na odpovídající čistírnu odpadních vod. 21. Pro případ přívalových vod přijmout opatření k tvorbě a nakládání se skládkovými vodami. 22. Dodavatel sanace zajistí odstranění všech uložených odpadů v sektoru ZN 2 včetně zásypových materiálů a použitého vápence. Odtěžené odpady, včetně železitých sedimentů nebudou v areálu upravovány ani s nimi nebude nijak manipulováno mimo vlastního skládkového prostoru. Odtěžené odpady ze sektoru ZN 1 musí být prokazatelně zneutralizovány dodavatelem sanace (mimo vlastní areál skládky) na schváleném zařízení pro tento účel. 23. Dodavatel sanace zajistí odstranění izolačních prvků sektoru ZN 1 a ZN 2 včetně drenážní vrstvy a podizolačních drénů sektoru ZN 1 a ZN Dodavatel sanace zjistí rozsah kontaminace pod těsněním sektoru ZN 1 a ZN 2 a v hrázovém tělese sektoru ZN 1, nadlimitní kontaminaci odstraní. 25. Dodavatel sanace zajistí odstranění ocelových nádrží na skládkovou vodu včetně obsažené zelené skalice a fundamentů, konstrukce haly sektoru ZN 2 včetně obvodových zdí, oplášťování a fundamentů a nepotřebných objektů souvisejících se sektorem ZN 1 - panelová komunikace, svodidla, nájezd do sektoru. 26. Dodavatel sanace zajistí odstranění jímky skládkových vod včetně kontaminovaného okolí a potrubních řadů, včetně šachtic - postupovat shora dolů (do údolní deprese k potoku Prašinec) jako opatření proti přívalovým vodám. 27. Dodavatel sanace zajistí odstranění aplikace vápence v okolí skládky. 28. Dodavatel sanace zajistí odstranění železitých sedimentů pod hrázovým tělesem sektoru ZN Dodavatel sanace zajistí odstranění vápencové čističky pod výtokem vod kanalizačního řadu včetně kontaminovaného okolí a železitých sedimentů pod vápencovou čističkou až k potoku Prašinec včetně nadlimitního kontaminovaného podloží. 30. V průběhu sanace používat odpovídající ochranné prostředky úměrně rizikovosti pracoviště. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 5

6 31. Pro technickou rekultivaci území použít deponii zemin a nekontaminovanou část hrázového tělesa sektoru ZN 1 skládky. 32. Jako biologickou rekultivaci použít travní osev se skupinovou výsadbou dřevin borovice lesní (Pinus sylvestris) s příměsí dubu letního (Quercus robur). 33. Odkácení náletů dřev in načasovat mimo reprodukční období živočichů. 34. V průběhu sanace provádět monitoring vod minimálně v rozsahu stanoveném v oznámení. Do monitoringu vod zahrnout i sledování vybraného individuálního zdroje podzemní vody v obci Pozďátky - Dobrá Voda. 35. Průběžně zasílat KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě výsledky monitoringu vod a výsledky zjištění rozsahu kontaminace v jednotlivých sektorech ZN 1 a ZN 2 v četnosti lx za měsíc od zahájení sanace. 36. Při odstraňování odpadů, kontaminované zeminy, sedimentů a podobně bude vedena přesná evidence včetně způsobu nakládání. 37. Práce budou vedeny tak, aby v jejich průběhu nedošlo k další kontaminaci horninového prostředí. 38. Odstranit odumřelé dřeviny v údolní depresi pod oplocením a při potoce Prašinec pod přítokem od skládky. 39. Odstranit ostatní odpady v areálu skládky - pneumatiky, stavební suť apod. 40. Odstranit oplocení. 41. V průběhu sanace umožnit pokračování grantu Pokročilé sanační technologie a procesy. III.Opatření pro fázi ukončení sanace: 42. Zpracovat plán následné péče o vytvořené dílo. 43. Provádět postsanační monitoring do doby prokazatelného odeznění vlivů skládky. Do postsanačního monitoringu zahrnout i sledování vybraného individuálního zdroje podzemní vody v obci Pozďátky - Dobrá Voda - 2x ročně. MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 závazné stanovisko (dotčení LPF) ze dne č.j. OŽP 4277/ /09/Nz Souhlas s dotčením pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa pro akci Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozlátkách. Tento souhlas se týká lesních pozemků p.č. 360/2 (dle KN) p.č. 360/3 (dle KN) p.č. 363 (dle KN) p.č. 364 (dle KN) p.č. 370 (dle KN) p.č. 376 (dle KN) p.č. 385 (dle KN) p.č. 386 (dle KN) p.č. 394 (dle KN) p.č. 396 (dle KN) a p.č. 417/2 (dle KN) všechny v k.ú. Pozdátky. Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv dotčeni pozemků určených k plněni funkci lesa ani nadzemních a podzemních části na nich rostoucích lesních porostů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a zároveň neřeší otázku povoleni stavby. 7. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 8. Podmínky plynoucí z vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP"): Stavba bude splňovat podmínky vyhlášky. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 9. Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 6

7 10. Souhlas k odnětí ze ZPF ve smyslu zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v úplném znění pod č. 231/1999 Sb., KÚ kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava ze dne č.j. KUJI 51144/2009 OZP 846/2009: V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se ukládají žadateli - DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČ tato opatření a podmínky: 1. Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků: Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kontaminovaných kulturních vrstev půdy z části (0,6585 ha) odnímané plochy o objemu 987,75 m 3 (příloha č.2). Dle předložené žádosti bude skrytá kontaminovaná ornice likvidována jako odpad. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, v souladu s 8 odst. 1 písmo a) zákona a 10 odst. 4 písmenem b) vyhlášky č. 13/1994 Sb., uděluje výjimku z provádění skrývky kulturních vrstev půdy na části odejmutých ploch (2,5716 ha), která má sloužit podle předloženého vyhodnocení jako ostatní plocha - krajinná zeleň. Při provádění vlastních stavebních prací nesmí dojít ve smyslu 8 zákona k poškození příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy, nebo ke kontaminaci půdy, zejména na výše uvedených plochách, které obdržely výjimku z provádění skrývky. Dále je žadatel (ten, v jejichž zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu. 2. Odvod: Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se orientačně předepisují. a to v celkové výši ,30,- Kč. O konečné výši odvodů rozhodne v samostatném řízení dle 11 odst. 2 zákona věcně a místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu 18 odst. 2 zákona na základě pravomocného rozhodnutí dle zvláštních předpisů. 17. Toto územní rozhodnutí neopravňuje navrhovatele k zahájení stavebních ani přípravných prací. Práce průzkumné, t.j. topografické, hydrologické, geologické apod., se za přípravné práce nepovažují. 18. Před započetím prací požádá stavebník Městský úřad Třebíč, odbor výstavby o vydání stavebního povolení. Do této doby musí být vyřešeny všechny majetkoprávní záležitosti, týkající se stavebních pozemků. 19. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky územního řízení. 20. Toto rozhodnutí má platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nebude-li do této doby zahájeno stavební řízení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní projednání. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 zák č. 500/2004 Sb., (správní řád): DIAMO, státní podnik, Máchova č.p.201, Stráž pod Ralskem ARTECH spol s.r.o., Stroupežnického č.p.1370, Ústí nad Labem 1 Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 7

8 Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky a připomínky účastníků řízení, které byly uplatněny v průběhu řízení, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí bylo jim tudíž vyhověno. O d ů v o d n ě n í : Dne podal DIAMO, státní podnik zastoupený ARTECH spol s.r.o. na Městský úřad Třebíč, odbor výstavby žádost o vydání rozhodnutí o změnu využití území Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách na pozemku: pozemková parcela číslo 360/2, 369/4, 371/1, 371/2, 371/3, stavební parcela číslo 55, 56 v katastrálním území Pozďátky. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Protože předložená žádost neposkytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby dle ustanovení 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků podání a územní řízení bylo dne přerušeno. Žádost byla doplněna dne, a obsahovala tyto podklady: Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními: Účastníci řízení Obec Slavičky, Slavičky č.p.29, Slavičky, Vladislav závazné stanovisko ze dne č.j. OÚSIč 61/2009 a vyjádření č.j. OÚSIč 60/2009 DIAMO, státní podnik, Máchova č.p.201, Stráž pod Ralskem plní moc pro ARTECH spol s.r.o. ze dne KSÚS Vysočina Jihlava stanovisko ze dne TSÚ/Mu/77058/2009 E.ON Česká republika, s.r.o. RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova 78, Třebíč 1 Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.499/1, Brno Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O. BOX 134, Praha VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, Třebíč 1 Dotčené orgány HZS kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p.180, Kožichovice, Třebíč - sdělení ze dne č.j. HSJI-277/09-5-PP-2009 KHS kraje Vysočina, územ. pracoviště Třebíč, Bráfova 31, Třebíč 1 - stanovisko ze dne č.j. H555J2TR2748S/09-Cel KÚ kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava souhlas k trvalému odnětí ZPF ze dne č.j. KUJI 51144/2009 OZP 846/2009 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 závěr zjišťovacího řízení ze dne č.j /ENV/09 MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 závazné stanovisko (dotčení LPF) ze dne č.j. OŽP 4277/ /09/Nz MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 stanovisko ze dne č.j. OŽP 4250/ /09/PD MěÚ Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 55, Třebíč 1 - vyjádření ze dne č.j. OÚÚP 172/ /09/dmola MěÚ Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. 55, Třebíč 1 - vyjádření ze dne č.j. OD 4519/ /09/St Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 8

9 Na základě předložené žádosti Městský úřad Třebíč, odbor výstavby oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a veřejnosti a stanovil veřejné ústní projednání na den Vzhledem k tomu, že stavba je umisťována v území, kde je vydán územní plán, bylo oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení uvedených v 85 odst. 1 stavebního zákona doručeno jednotlivě, účastníkům řízení uvedených v 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při tomto veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka řízení, a důvody k podání námitek, a že k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce dne a bylo sejmuto dne Ve stanovené lhůtě uplatnili: své námitky a připomínky tito účastníci řízení: KSÚS Vysočina Jihlava stanovisko ze dne TSÚ/Mu/77058/2009 E.ON Česká republika, s.r.o. RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova 78, Třebíč 1 svá stanoviska tyto dotčené orgány státní správy: KHS kraje Vysočina, územ. pracoviště Třebíč, Bráfova 31, Třebíč 1 - stanovisko ze dne č.j. H555J2TR2748S/09-Cel KÚ kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava souhlas k trvalému odnětí ZPF ze dne č.j. KUJI 51144/2009 OZP 846/2009 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 závěr zjišťovacího řízení ze dne č.j /ENV/09 MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 závazné stanovisko (dotčení LPF) ze dne č.j. OŽP 4277/ /09/Nz MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 stanovisko ze dne č.j. OŽP 4250/ /09/PD Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto: Námitky a připomínky účastníků řízení, které byly uplatněny v průběhu řízení, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí bylo jim tudíž vyhověno. Podmínky stanovené MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 stanovisko ze dne č.j. OŽP 4250/ /09/PD, byly splněny před vydáním tohoto rozhodnutí tudíž nejsou zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Ve stanovené lhůtě ani při konání veřejného ústního jednání nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti. Vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 9

10 Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti. Souhlas s vynětím pozemků: pozemková parcela číslo 369/6, 371/1 v katastrálním území Pozďátky ze ZPF vydal KÚ kraje Vysočina, odbor životního prostředí dne pod č.j. KUJI 51144/2009 OZP 846/2009. Vlastnická práva navrhovatele k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením výpisu z katastru Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení podle 85 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon), a ve smyslu 27 zákona č. 500/2004, správní řád. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich u těchto osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení: Účastníci řízení podle: 85 odst. 1 stavebního zákona: DIAMO, státní podnik, Máchova č.p.201, Stráž pod Ralskem ARTECH spol s.r.o., Stroupežnického č.p.1370, Ústí nad Labem 1 Obec Slavičky, Slavičky č.p.29, Slavičky, Vladislav 85 odst. 2 stavebního zákona: Marie Jičínská, Kožichovice č.p.102, Kožichovice Zdeněk Tesařík, Ostrovní č.p.127, Nové Město, Praha 1 František Krejčí, Radostín nad Oslavou č.p.142, Radostín nad Oslavou Miroslav Králík, U Víta č.p.903, Jemnice Marie Králíková, Lovčovice č.p.16, Lovčovice Jiřina Svobodová, Chotěbudice č.p.27, Chotěbudice Jaroslav Nejedlý, Pozďátky č.p.13, Slavičky, Vladislav Jaroslava Kotrbová, Pozďátky č.p.6, Slavičky Karel Kotrba, Lavického č.p.393, Týn, Třebíč 1 Marie Gothardová, Pozďátky č.p.14, Slavičky E.ON Česká republika, s.r.o. RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova 78, Třebíč 1 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Třebíč, Hrotovická č.p.1102, Třebíč Dále dospěl k závěru, že účastnická ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutí přímo dotčena. Stavební úřad posoudil změnu využití území podle 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Změna využití území vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu. Změna využití území je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace. Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 10

11 P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle 82 odstavec 1 a 2 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle 82 odstavec 2 správního řádu). Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Obdrží: Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou) ARTECH spol s.r.o., Stroupežnického č.p.1370, Ústí nad Labem 1 Obec Slavičky, Slavičky č.p.29, Slavičky, Vladislav Dotčené orgány (doporučeně) KHS kraje Vysočina, územ. pracoviště Třebíč, Bráfova 31, Třebíč 1 KÚ kraje Vysočina, odb.zem.,les.a vod.hospodářství, Žižkova 57, Jihlava KÚ kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, Třebíč 1 ČIŽP Brno,obl.inspektorát-ochrana ovzduší a odpad. hospodářství, Bělohradská č.p.3304, Havlíčkův Brod 1 Na vědomí DIAMO, státní podnik, Máchova č.p.201, Stráž pod Ralskem Vladimír Obršlík vedoucí odboru Vyřizuje: Ivo Nevrzal Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 11

12 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne... Sejmuto dne... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. U p o z o r n ě n í : Upozorňujeme navrhovatele, že ověřený situační výkres (mapový podklad) k územnímu rozhodnutí je možné si vyzvednout, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, na zdejším stavebním úřadě. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,, stanovený podle položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne , variabilní symbol ( ). Č.j.: OV 5599/ /09/Ni 12

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01346/12/P 02313/13/SÚ Prchalová

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny *MULNXOOJNWUX* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MU LN/5923/2014/SU/WP

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/2751/13/HOZ SU/14/1955/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 9.4.2014

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 18863/2014 VÚP/ČA V

Více