Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy"

Transkript

1 Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je s účinností od vázáno na členství ve FAČR. K provedení tohoto ustanovení vydává VV FAČR tento prováděcí předpis: Článek 2 Okruh osob 1. Členy FAČR musí podle čl. 3 odst. 3. stanov FAČR být: 1. hráči 2. trenéři 3. rozhodčí 4. jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů FAČR 5. členové statutárních orgánů fotbalových klubů 6. členové orgánů FAČR 7. agenti hráčů 2. Tato směrnice stanoví podrobnosti o prokazování členství u jednotlivých okruhů osob včetně postupu při jejím nedodržování či porušování. Článek 3 Hráči 1. Hráč, který hodlá nastoupit k utkání organizovaném FAČR a jejími organizačními jednotkami (KFS, OPS) podle soutěžního řádu fotbalu, prokazuje své členství ve FAČR tak, že klub, za nějž je registrován, uvede do zápisu o utkání jeho identifikační kód (ID), který je mu přidělen úsekem centrální evidence, zveřejněn v úředním seznamu na serveru clenstvi.fotbal.cz. a uveden v registračním průkazu hráče. 2. Hráč, jehož ID není v zápise uveden, nemůže být připuštěn ke hře.

2 3. Nastoupení hráče k utkání na základě uvedení nesprávného ID je disciplinárním proviněním. Nesprávný ID je takový, který nebyl danému hráči, která je členem FA ČR, přidělen úsekem centrální registrace. 4. Ustanovením odst. 1. není dotčena povinnost předkládat rozhodčímu registrační průkaz podle čl. 13 odst. 1 soutěžního řádu. (Pozn. V průběhu soutěžního ročníku 2012/13 proběhne výměna registračních průkazů s tím, že na nových RP bude namísto rodného čísla uveden identifikační kód.) Článek 4 Trenéři 1. Členské kluby mohou uzavírat smlouvy s trenéry, kteří jsou nositeli trenérských licencí podle Směrnice pro udělování trenérských licencí, pouze pokud jsou členy FAČR a mají tudíž přidělen ID, který se uvede ve smlouvě. 2. U trenéra, který je uveden v zápise o utkání organizovaných v rámci FAČR, musí být uveden jeho ID. To se týká i asistentů trenéra, pokud jsou uváděni do zápisu. Trenér a asistenti, u nichž není 1D uveden, nemohou být příslušníky družstva podle čl. 53 soutěžního řádu a rozhodčí nepřipustí jejich účast na lavici pro příslušníky družstva. 3. Za uvedení neplatného ID u trenéra či asistentů je klub postižen podle disciplinárního řádu. Článek 5 Rozhodčí a delegáti 1. Řídící orgány soutěží jsou oprávněny delegovat k utkáním pouze rozhodčí s platnou licencí podle Licenčního řádu pro rozhodčí fotbalu, kteří jsou členy FAČR a mají tudíž přidělen 1D. Na to příslušné komise rozhodčích dbají již při sestavování jejich listin pro příslušný soutěžní ročník. 2. Rozhodčí, který je delegován k řízení utkání organizovaných v rámci FAČR, je povinen uvést do zápisu o utkání svůj ID. Totéž se týká asistentů rozhodčího i případného 4. rozhodčího. Případně uvedení neplatného 1D nebo neuvedení ID se postihuje disciplinárně. 3. Ustanovení odst. 1. a 2. platí obdobně i pro delegáty svazu. Článek 6 Jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů FAČR

3 1. Za osoby vykonávající funkce v soutěžích se ve smyslu soutěžního řádu fotbalu považují, vedle hráčů, trenérů, rozhodčích a delegátů, též: a) hlavní pořadatel (vždy) b) vedoucí družstev (vždy) c) lékař či zdravotník a masér družstva, pokud jsou uváděni do zápisu 2. Osoby uvedené v odst. 1 musí být členy FAČR a do zápisu o utkání se uvede jejich ID. Bez uvedení 10 hlavního pořadatele a vedoucího družstev rozhodčí utkání nezahájí s příslušnými herními a disciplinárními důsledky. Za uvedení neplatného ID se klub postihuje disciplinárně. Článek 7 Členové statutárních orgánů fotbalových klubů 1. Členy FAČR musí být členové statutárních orgánů členských klubů podle jejich stanov či zakládajících dokumentů, a to do 1 měsíce od vzniku funkce. Odpovědnost za to nesou členské kluby. 2. V případě, že je zjištěno, že za klub jednají osoby, které nejsou členy FAČR, bude jim udělena pokuta. Pokutu ukládají: VV OFS u klubů, jejichž A družstvo dospělých startuje v soutěžích řízené OFS do výše 5.000,-Kč VV KFS u klubů, jejichž A družstva, dospělých startuje v soutěži řízené KFS do výše ,-Kč VV FAČR u klubů, jejichž A družstvo dospělých startuje v soutěžích řízených LS do výše ,-Kč a ŘK Č-M do výše ,-Kč Pokuty lze ukládat opakovaně. 3. Pokud členský klub přes opakované pokuty setrvale ignoruje ustanovení tohoto článku, může orgán oprávněný k uložení pokuty navrhnout VV FAČR odnětí členství ve FAČR podle či. 5 odst. 2) písm. b) stanov. 4. Žádný člen statutárního orgánu členského klubu se nemůže vyhýbat řízení před orgány FAČR podle stanov či předpisů FAČR s poukazem na to, že není členem FAČR. Článek 8 Členové orgánu FAČR

4 1. Členy FAČR musí být členové orgánu FAČR, kterými podle stanov jsou: a) Republikové orgány: Valná hromada Výkonný výbor a orgány jím jmenované (rady a komise) Revizní a kontrolní komise Odvolací komise Arbitrážní komise Ligové shromáždění Řídící komise pro Čechy a její komise Řídící komise pro Moravu a její komise b) Orgány KFS a OFS Valná hromada Výkonný výbor a komise jím jmenované Odvolací a revizní komise (u KFS) Revizní komise (u OFS) 2. U delegátů valných hromad se členství ve FAČR prokazuje uvedení ID na mandátu vysílající složkou. 3. U volených funkcí se členství ve FAČR prokazuje jako součást návrhu kandidáta podle příslušných ustanovení stanov a volebních řádů. 4. U jmenovaných funkcí musí být u každého navrhovaného před jeho schválením ověřeno jeho členství ve FAČR. 5. Postup podle odst se poprvé použije v r. 2013, kdy se podle čl. 32 odst. 1 stanov uskuteční volby a jmenování všech orgánů FAČR. Článek 9 Agenti hráčů 1. Členem FAČR musí být agenti hráčů, jimž byla licence ve smyslu Směrnice pro činnost agentů hráčů fotbalu udělena orgány FAČR, a to nejpozději do

5 2. V případě nesplnění povinnosti podle odst. 1 mohou být na hráčského agenta uvaleny sankce podle výše uvedené směrnice v pořadí napomenutí či varování, pozastavení licence až na dobu 12 měsíců, odebrání licence. 3. Noví uchazeči o udělení licence musí doložit jako součástí 'žádosti, že jsou členy FAČR, jinak jim licence nemůže být udělena. Článek 10 Závěrečná ustanovení Tato směrnice nabývá platnosti rozhodnutím VV FAČR dne a účinnosti, k

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY I Základní ustanovení článek 1 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti amatérských a neamatérských fotbalistů

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou členů, jejichž podstatnou část tvoří

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013 Fotbalová asociace České republiky Pravidlová komise Diskařská 2431/4, 160 17, Praha 6 Strahov Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013 Uvedeny jsou zde stručně pouze podstatnější

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH 1. Úvod... 3 1.A. Základní norma... 3 1.B. Tackle fotbal a flag fotbal... 3 2. Členství klubů... 4 2.A. Registrace... 4 2.B. Název klubu... 4 2.C. Změna údajů o klubu... 4 2.D.

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

Disciplinární řád Junáka

Disciplinární řád Junáka Disciplinární řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel a zásady Disciplinárního řádu Disciplinární řád Junáka stanovuje pravidla pro řešení disciplinárních provinění členů Junáka, v některých případech

Více

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE -

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - 2014/2015 1 TIPSPORT EXTRALIGA mistrovství ČR Adresa: Český svaz ledního hokeje Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 tel.:

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více