VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66"

Transkript

1 VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program E/02 Zahradnická výroba Název a adresa školy: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Místo 66, Místo Zřizovatel školy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor 24 - speciálního vzdělávání a institucionální výchovy; Karmelitská 7, Praha 1 - Malá Strana Název školního vzdělávacího programu: Zahradnická výroba Obor: E/02, Zahradnická výroba Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělání: 2 roky, denní Způsob ukončení a doklad o dosažení středního vzdělání: závěrečná zkouška, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce Ředitel: Mgr. Miloš Dvořák Platnost: od 1. září 2012 počínaje prvním ročníkem 1

2 AUTORSKÝ KOLEKTIV Za autorský kolektiv pedagogů: Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Ivana Dudková Kontakty: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Místo 66; Místo tel.:

3 Obsah OBSAH 2. PROFIL ABSOLVENTA POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ KOMPETENCE ABSOLVENTA: ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ, STUPEŇ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POJETÍ ŠVP VE VZTAHU K RVP REGIONÁLNÍ TRH PRÁCE CHARAKTER PEDAGOGICKÉ KONCEPCE ORGANIZACE VÝUKY ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ REALIZACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT MIMOVYUČOVACÍ AKTIVITY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ PREVENCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA UČEBNÍ PLÁN TABULKA SOULADU RVP A ŠVP UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD MATEMATIKA ESTETIKA TĚLESNÁ VÝCHOVA INFORMATIKA ZAHRADNICTVÍ OVOCNICTVÍ A ZELINÁŘSTVÍ SADOVNICTVÍ A KVĚTINÁŘSTVÍ ODBORNÝ VÝCVIK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI DANÉHO ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

4 Profil absolventa 2.PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa školy: Školní vzdělávací program: Kód a název oboru vzdělávání: Délka a forma studia: Stupeň vzdělávání: Datum platnosti vzdělávacího programu: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Místo 66; Místo Zahradnická výroba E/02 Zahradnická výroba dvouleté denní studium střední vzdělávání s výučním listem od 1. září 2012 počínaje prvním ročníkem 2.1 POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI Absolvent oboru zahradnická výroba, v povolání zahradník, je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Vykonává jednoduché práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování vazačských výrobků. Absolvent oboru zahradnická výroba se může dále uplatnit v oblasti vinohradnictví, lesnického školkařství, technologii zpracování ovoce a zeleniny, agroturistiky apod. 2.2 OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ KOMPETENCE ABSOLVENTA: Klíčové kompetence Vzdělání a výchova v uvedeném oboru směřují k tomu, aby žáci: byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s ohledem na životní prostředí. Odborné kompetence: Absolvent zaměření oboru Zahradnická výroba Bude znát základní technologie zpracování půdy, dodržovat agrotechnické lhůty v souvislosti s meteorologickými podmínkami. Bude připraven používat nářadí a zahradnické mechanizační prostředky s ohledem na bezpečnost práce. Používat prostředky na ochranu rostlin proti škodlivým činitelům, hnojiva a dokáže zvážit rizika dopadu na životní prostředí. Znát důležité 4

5 Profil absolventa druhy rostlin, rozpoznávat je podle morfologických znaků, pojmenovat je českými názvy. Zvládne technologie rozmnožování zahradnických rostlin. Vede potřebnou dokumentaci k evidenci potřebného materiálu, výpěstků, jejich třídění a označování. Ovládá technologie pěstování květin, zeleniny, ovocných a okrasných dřevin, realizaci a údržbu zeleně. Vzdělávání ve školním vzdělávacím programu směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žák vytvořil na úrovni odpovídající jeho schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence: umí pěstovat, rozmnožovat, sklízet a expedovat zahradnické produkty zpracovává půdu používá statková a průmyslová hnojiva a zná jejich vliv na půdu a životní prostředí provádí ochranu rostlin a dodržuje předepsané předpisy, koncentrace a ochranné lhůty ovládá techniku generativního i vegetativního množení rostlin pěstuje a ošetřuje zeleninu, květiny, ovocné a okrasné dřeviny, ovládá technologie pěstování jednotlivých druhů určuje vhodnou sklizňovou zralost s ohledem na použití, sklízí a provádí posklizňovou úpravu, uchovává zahradnické produkty a připravuje je k expedici zná a rozlišuje základní sortiment zeleniny, ovoce, květin a okrasných dřevin zhotovuje vazačské a aranžérské výrobky k různým příležitostem navrhuje a realizuje interiérovou květinovou výzdobu ošetřuje rostliny v sadovnických úpravách zakládá a provádí údržbu zatravněných ploch používá a udržuje zahradnické nářadí odpovídajícím způsobem přepravuje zahradnické materiály, pomůcky a rostlinný materiál pracuje v provozních podmínkách s malou mechanizací vykonává provozní činnosti dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienické předpisy a požární prevenci osvojuje si zásady a návyky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti,včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.) rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad a možných rizik zná systém péče o zdraví pracujících včetně preventivní péče uplatňuje nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sám poskytnout usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana) jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení 5

6 Profil absolventa efektivně hospodaří s finančními prostředky uváženě nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou, pesticidy a jinými látkami s ohledem na životní prostředí. 2.3 ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ, STUPEŇ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce. 6

7 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název a adresa školy: Školní vzdělávací program: Kód a název oboru vzdělávání: Délka a forma studia: Stupeň vzdělávání: Datum platnosti vzdělávacího programu: 3.1 POJETÍ ŠVP VE VZTAHU K RVP Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Místo 66; Místo Zahradnická výroba E/02 Zahradnická výroba dvouleté denní studium střední vzdělávání s výučním listem od 1. září 2012 počínaje prvním ročníkem Učební obor Zahradnická výroba připravuje žáky pro činnost pracovníků v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Žáci se učí vykonávat jednoduché práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování vazačských výrobků. Žáci získají základní znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních postupech, naučí se vykonávat základní zahradnické práce. Žáci získají základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání, jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Absolventi se orientují i v základních ekonomických otázkách této problematiky. Žáci jsou vedeni k zohledňování ochrany životního prostředí ve vztahu k vlivům zahradnické činnosti, k dodržování technických zásad a pravidel dle platných technických a právních norem, jsou motivováni k celoživotnímu vzdělávání pro růst vlastní osobnosti. 3.2 REGIONÁLNÍ TRH PRÁCE Současná situace v odborném vzdělávání na středoškolské úrovni vyžaduje věnovat výraznou pozornost spolupráci školy a zaměstnavatelů. Škola se orientuje na cílové kompetence a výsledky učení v souladu s požadavky zjištěnými a popsanými na trhu práce. V souvislosti s propojováním cílů a obsahu vzdělávání s požadavky trhu práce je nutné zdůraznit potřebu rozvíjet partnerství školy s podniky a firmami. Spolupráce se sociálními partnery probíhá formou pravidelných setkání. Je důležité, že se sociální partneři otevřeně vyjadřují k jednotlivým kapitolám výchovně vzdělávacího procesu, byť důraz je z jejich strany kladen především na odbornou složku vzdělávání a budoucí uplatnění absolventů školy na trhu práce. Škola se snaží žákům v rámci odborného výcviku zajistit práci u zákazníků v regionu, ať už se jedná o firmy, nebo soukromé osoby. Většina regionálních zaměstnavatelů v zahradnických oborech u absolventů shodně oceňuje ochotu učit se nové věci, nezatíženost předchozími pracovními návyky, zájem o obor a chuť pracovat, ochotu přizpůsobit se potřebám konkrétní firmy, čerstvé odborné znalosti a práci s výpočetní technikou. 3.3 CHARAKTER PEDAGOGICKÉ KONCEPCE Pedagogičtí pracovníci školy využívají ve výchovně vzdělávacím procesu vyučovací metody, jejichž funkce je především vzdělávací s prvky výchovného charakteru. Metody a postupy výuky odpovídají potřebám a zkušenostem jednotlivých vyučujících i potřebám žáků a charakteru učiva. Používání výukových metod je konkretizováno na úrovni jednotlivých 7

8 Charakteristika školního vzdělávacího programu předmětů. Upřednostňovány jsou metody, které vedou k rozvoji odborných i klíčových kompetencí. Vyučovací metody jsou především orientovány na: rozvoj vědomostí a dovedností z oblasti věd technických, společenských a přírodních aplikaci těchto poznatků ve školní praxi a také v široké životní a společenské praxi rozvoj četných poznávacích procesů a dovednosti sebevzdělávání rozvoj celé osobnosti žáka, jeho profilu morálního, estetického, pracovního, sociálního a somatického V pojetí výuky je proto patrná orientace k metodám: autodidaktickým (tzn. učit žáky technikám samostatného učení a práce, jde zejména o náročnější samostatné práce žáků, učení v reálných životních situacích, problémové učení, týmovou práci a kooperaci) dialogickým slovním (tzn. sociálně komunikativním aspektům, jde především o diskuze, metody týmového řešení problému) činnostně zaměřeného vyučování (tzn. odborný výcvik, praktické činnosti, především aplikačního a heuristického typu) s důrazem na motivaci (tzn. zařazování her, soutěží, simulačních a situačních metod, veřejné prezentace žáků, projektového vyučování, aj.) Používané metody jsou v souladu se strukturou cílů, obsahu vzdělávání, časových nároků a gradací dílčích úkolů. Metodické přístupy jsou z hlediska efektivity a měnících se vzdělávacích podmínek na základě zkušeností vyučujících vyhodnocovány a následně modifikovány. 3.4 ORGANIZACE VÝUKY Studium je organizováno jako dvouleté denní, zakončené závěrečnou zkouškou. Podle platných předpisů poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Ve výuce se zpravidla střídá cyklus vyučování teoretického a vyučování praktického: dva dny v týdnu probíhá teoretické vyučování a 3 dny praktické vyučování. Dělení tříd na skupiny žáků se uplatňuje při výuce podle požadavků zaměření studia a také dle požadavků BOZP. Žáci se během studia pravidelně zúčastňují kurzů (např. odborných exkurzí, výstav, přednášek, seminářů a besed). Praktické vyučování (odborný výcvik) Při praktickém vyučování (odborný výcvik), které je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí, které vede k utváření odborných kompetencí pro výkon praktických činností, dochází nejen k upevňování a rozvíjení znalostí, ale především k osvojení dovedností a pracovních návyků v odborných pracovních činnostech souvisejících s přípravou žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Žáci jsou vedeni ke správnému používání pracovních pomůcek, nářadí. Při zajišťování vhodné pracovní náplně praktického vyučování musí být v přeřazovacích plánech respektovány učební osnovy a dodržena zásada návaznosti v rámci mezipředmětových vztahů. Při přidělování práce žákům je nutné respektovat jejich psychické, fyzické a zdravotní dispozice. Výuka probíhá v prostorech školy, kde si žáci ve třídách, na školním pozemku a ve sklenících osvojují příslušné dovednosti nebo formou tzv. produktivní činnosti žáků na akcích sjednaných školou, kteří za tuto činnost získávají finanční odměnu. Žáci jsou vedeni a 8

9 Charakteristika školního vzdělávacího programu dozorováni učitelem praktického vyučování školy. Při této práci se seznamují s nejrůznějšími postupy a materiály, a to vždy s důrazem na bezpečnost práce. V odborném výcviku se žáci dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy (nařízení vlády 689/2004 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchov ve školských zařízeních a také dle požadavků BOZP.) Při odborném výcviku je rozlišována práce pod dozorem (vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu; tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních postupů nebo při ohrožení zdraví) a práce pod dohledem (osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje). 3.5 ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Klíčové kompetence jsou široce využitelné způsobilosti v osobním i pracovním životě člověka. Soubor klíčových kompetencí stanovuje příslušný RVP, jedná se o kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence a kompetence využívat prostředky ICT. Rozvojem klíčových kompetencí připravuje škola žáky na změny na trhu práce i ve společnosti a na nutnost adaptovat se na změněné podmínky a celoživotně se vzdělávat. Jedná se o kompetence, které často považují zaměstnavatelé jako součást odborné kvalifikace. Škola usiluje o dosažení úrovně klíčových kompetencí odpovídající individuálním schopnostem a osobnostním vlastnostem jednotlivých žáků. Kromě individuálních předpokladů žáků má vliv na rozvoj klíčových kompetencí především celkové pojetí výchovy a vzdělávání ve škole. Samozřejmostí proto je odpovědný přístup pedagogů k výuce i k žákům a otevřenost klimatu vzhledem k žákům i k veřejnosti. Základním nástrojem rozvoje klíčových kompetencí jsou vhodné vyučovací strategie a mimoškolní nebo mimotřídní aktivity, které vedou k maximální podpoře motivace, vlastních aktivit a kreativity žáka; umožňují aplikovat teoretické poznatky a praktické dovednosti v komplexně projektovaných úkolech; směřují k propojení školního prostředí s prostředím reálným, mimo školu; podporují konzultační a poradenskou roli učitele. Proto se učitelé snaží nenápadným a nenásilným způsobem ve všech vyučovaných předmětech rozvíjet co největší množství klíčových kompetencí. Výchovné a vzdělávací strategie Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí Kompetence k učení Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch, zapojení se do každodenního života. Prezentací vlastních prací, vhodným klimatem ve třídě vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku, ke kladnému sebehodnocení a k poznávání svých kvalit. Vhodným výběrem činností vedeme žáky k tomu, aby získané zkušenosti a dovednosti uplatnili v praxi. 9

10 Charakteristika školního vzdělávacího programu Kompetence k řešení problémů Vhodnou motivací, prožitým úspěchem i vlastními zkušenostmi vedeme žáky k hledání řešení problémů, k úspěšnému dokončení úkolu. Soustavným opakováním pracovních činností vedeme žáky ke správnému vyhodnocení úkolu a následně ke správnému řešení pracovního úkolu. Kompetence komunikativní Vedeme žáky k otevřené diskuzi, obhájení si svého názoru, ale i respektování názoru druhého navozením vhodného klimatu ve třídě. Zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a co nejlépe porozumět obsahu sdělení. Soustavným opakováním a vhodným výběrem jednoduchých pracovních činností učíme žáky rozumět a správně používat návody, obrazový materiál. Kompetence sociální a personální Navozením vhodného klimatu ve třídě, dodržováním pravidel chování vedeme žáky k účinné a bezkonfliktní spolupráci ve skupině, uvědomění si své úlohy ve skupině a ke schopnosti hodnotit výsledky práce své i ostatních. Soustavným opakováním jednoduchých praktických činností učíme žáky rozpoznat nevhodné a rizikové chování při práci a uvědomovat si jeho možné důsledky. Kompetence občanské Dodržováním školního a vnitřního řádu vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování. Soustavným opakováním jednoduchých praktických činností a vhodně volených modelových situací chování zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí vedeme žáky k ochraně zdraví a chování v krizových situacích. Kompetence pracovní Vedeme žáky ke zvládání základních pracovních dovedností pomocí naučených pracovních návyků. Získáváním základních pracovních návyků a postupů a dodržováním pravidel bezpečnosti práce učíme žáky bezpečně a účinně používat nástroje, vybavení. Opakováním práce s návody a jednoduchými nákresy vedeme žáky k získání pracovních dovedností, k soustředění se na pracovní výkon a schopnosti vytrvat při jeho plnění. Respektováním pravidel vedeme žáky k reálnému posouzení své práce i práce ostatních, práci v týmu a společnou práci. Formou exkurzí pomáháme žákovi vytvářet si reálnou představu o učebních oborech a pracovních činnostech běžných profesí a o možnostech vlastního uplatnění. Širokou škálou jednoduchých pracovních činností vedeme žáky k sebepoznání a profesní orientaci žáka. Odborné výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Dodržováním bezpečnosti práce vedeme žáky k chápání bezpečnosti práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků). Poznáváním právních předpisů a jejich dodržováním učíme žáky znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence. 10

11 Charakteristika školního vzdělávacího programu Opakováním jednoduchých pracovních činností vedeme žáky k osvojení si zásad a návyků neohrožujících bezpečnost a zdraví. Názornými ukázkami 1. pomoci při úrazech a náhlé nevolnosti vedeme žáky k aplikaci těchto vědomostí a jejich schopnosti poskytnout první pomoc v praktickém životě. Kompetence usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb Vedením žáků ke kvalitnímu dokončení pracovních činností, sebeprezentací vlastní práce je učíme chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku. Dodržováním stanovených norem (standardů) a předpisů vedeme žáky k poznání významu právních norem a předpisů souvisejících se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti. Opakováním jednoduchých pracovních činností a kontrolou vedeme žáky, aby dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). Kompetence jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Zapojováním žáků do praxe učíme žáky poznat význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení. Poznáváním různých pracovních činností, zapojením do praxe vedeme žáky k plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) - náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady. Opakováním a zhodnocením pracovních činností vedeme žáky k efektivnímu hospodaření s finančními prostředky, nakládání s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami. 3.6 REALIZACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata jsou novým obsahovým prvkem, jsou to společensky důležité oblasti vzdělávání, které pro svůj význam pro dnešní společnost mají prostupovat celým výchovně vzdělávacím procesem. Mají podporovat formativní působení vzdělávacího procesu, rozvoj osobnosti žáků, jejich společensky žádoucí návyky, postoje a způsoby jednání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení průřezových témat do vyučovacích předmětů smysluplně odpovídá učivu a možnostem předmětu. Proto téma Občan v demokratické společnosti bude realizováno především v předmětech český jazyk, základy společenských věd, matematika, tělesná výchova; téma Člověk a životní prostředí v odborných předmětech a odborném výcviku; téma Člověk a svět práce v předmětech český jazyk, základy společenských věd a v odborných předmětech a odborném výcviku; téma Informační a komunikační technologie v předmětu informatika. Kromě vyjmenovaných předmětů usilují o realizaci průřezových témat i všechny ostatní předměty, ale v menší míře nebo s menší intenzitou. Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí osnov vyučovacího předmětu. 11

12 Charakteristika školního vzdělávacího programu Občan v demokratické společnosti Výchova k demokracii v odborném školství je stejně důležitá jako vlastní profesní vzdělávání. Směřuje k tomu, aby žáci získali příslušné vědomosti a dovednosti, přihlásili se k hodnotám zásadním pro demokracii. Realizace tématu spočívá v: ve vytváření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, které je založeno na vzájemném respektu, spolupráci, účasti a dialogu pečlivém promýšlení a stanovení priorit výchovy k demokratickému občanství ve vzdělávání, a to na základě znalostí žáků, jejich názorů a postojů, prostředí, které je ovlivňuje, i možností a podmínek školy volbě metod a forem výuky, které napomáhají rozvoji sociálních i osobnostních kompetencí a hodnot žáků, stimulují jejich aktivitu a angažovanost zapojování žáků a školy do aktivit, které vedou k poznání fungování demokracie v praxi a vytvoření demokratické společnosti a které je seznamují s životem v obci, politikou samosprávních orgánů apod. posilování mediální gramotnosti žáků Nedílnou součástí výchovy k demokratickému občanství je vyžadování a cílené upevňování slušného chování žáků k sobě navzájem i k pedagogům, samozřejmě i pedagogů k žákům. Člověk a životní prostředí Úkolem školy je přispívat jako celek k plnění cílů environmentální výchovy a vzdělávání, což umožňují především každodenní podněty z prostředí, ve kterém jsou žáci vzděláváni a které formuje vzorce jejich budoucího jednání. Realizace tématu spočívá v: pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu a životní prostředí budování takových postojů a hodnotových orientací žáků, na jejichž základech budou vytvářet svůj budoucí životní styl v intencích udržitelného rozvoje a ekologicky přijatelných hledisek K podpoře environmentálního myšlení žáků přispívá v rámci projektových dnů zapojení školského zařízení do Sdružení Tereza a školního recyklačního programu Recyklohraní. Prostřednictvím tohoto programu se žáci dozvídají nové informace o využití obnovitelných zdrojů, recyklaci různých surovin, a ekologické likvidaci těch, které nelze recyklovat. Člověk a svět práce Hlavním cílem tohoto tématu je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou optimálně využít svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Realizace tématu spočívá v: doplnění znalostí a dovedností žáků získaných v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jejich uplatněním ve světě práce, které jim mají pomoci při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv osvojení kompetence aktivně rozhodovat o vlastní profesní kariéře, uplatnit se na trhu práce, přizpůsobit se jeho změnám, motivování žáků k tomu, aby si uvědomili odpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život, aby byli motivovaní k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře 12

13 Charakteristika školního vzdělávacího programu budování a rozvíjení uplatnitelnosti absolventů prostřednictvím poskytnutí základní orientace ve světě práce a vzdělávání, osvojení kompetence hodnotit jednotlivé faktory určující charakter práce a srovnávat je se svými předpoklady, orientovat se v nabídce profesních a vzdělávacích možností schopnosti reálně posuzovat své schopnosti a možnosti pracovního uplatnění, získání přehledu o alternativních možnostech pracovního uplatnění vedení k tomu, aby si žáci uvědomili dynamiku ekonomických a technologických změn v současném světě a z toho plynoucí význam profesní mobility a rekvalifikací, potřebu sebevzdělávání a celoživotního učení Informace o světě práce žákům doplňuje spolupráce školy s firmami působícími v oborech vyučovaných ve škole (přednášky, exkurze). Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie v dnešní době pronikají prakticky do všech oborů a činností. Je nutné, aby absolventi byli připraveni využívat prostředky ICT pro pracovní potřeby, ale stále více i pro běžné činnosti osobního života. Učebny školy jsou vybaveny natolik, že žáci mají možnost používat výpočetní techniku nejen v předmětu práce s osobním počítačem, ale i v některých odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech. Realizace tématu spočívá v: zdokonalování schopností žáků efektivně používat prostředky ICT v běžném každodenním životě dosažení připravenosti žáků využívat prostředky ICT pro potřeby oboru a výkonu povolání V práci s výpočetní technikou se žáci mohou zdokonalit v kroužku výpočetní techniky. 3.7 MIMOVYUČOVACÍ AKTIVITY Školské zařízení klade důraz na různé mimovyučovací aktivity, kde žáci mohou prakticky aplikovat získané dovednosti. Mimovyučovací aktivity se realizují formou besed a exkurzí, kroužků vedených pedagogy učiteli, ale i především prací ve výchovných či rodinných skupinách pod vedením vychovatelů. Rozvoj čtenářských a informačních dovedností posílí i návštěva knihoven, aj. kulturních zařízeních. V souvislosti s tím, aby se prohluboval zájem žáků o umění, budou využívány různé kulturní akce, zvláště návštěvy divadel, výstav aj. V odpoledních hodinách při výchovné činnosti, ale i při projektových dnech se žáci seznamují s pohybem v terénu různé obtížnosti, ale také se zásadami pobytu v přírodě a tábořením. Činnost sportovních kroužků vytváří mimořádnou příležitost pro vznik kladného vztahu k celoživotním pohybovým aktivitám. Škola pořádá a účastní se celoročně sportovních soutěží. K prohloubení a upevnění učiva odborných předmětů žáci navštěvují či realizují se svými vyučujícími odborných předmětů exkurze či praxe ve firmách a podnicích, které se zabývají danou tématikou. 3.8 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Učební obor studují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž způsobilost posoudilo a písemně potvrdilo školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, diagnostické ústavy) s využitím vyrovnávacích 13

14 Charakteristika školního vzdělávacího programu a podpůrných opatření. Učitelé vychází z doporučení a závěrů pedagogicko psychologických poraden, speciálně pedagogických center i závěrů diagnostických ústavů, z doporučení praktického lékaře nebo odborného lékaře. Pro vzdělávání těchto žáků se škola snaží zabezpečit materiálně technické vybavení a další podmínky (speciální pedagogy, snížený počet žáků ve třídách, jiná úprava organizace výuky obsah učiva vzdělávání lze rozložit do více ročníků, zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny nebo individuální vzdělávací plán, akceptace věkových zvláštností případně starších žáků, apod.), budou voleny vhodné metody, formy výuky a hodnocení (individuální tempo, nahrazení dlouhých psaných textů testy, speciální formy zkoušení aj.). V některých případech budou používány i kompenzační pomůcky (korektury textu, barevné čtení, grafické počítačové programy aj.), budou voleny vhodné výchovné prostředky, spolupráce s výchovným poradcem, speciálním pedagogem etopedem a se školskými poradenskými zařízeními. Pro zvýšení zájmu žáků o vzdělávání bude nutno žáky vhodně motivovat a aktivizovat. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, které za přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, směřuje je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporuje jejich sociální integraci. K dispozici je v zařízení výchovný poradce a speciální pedagog - etoped, kteří ve spolupráci s pedagogickými pracovníky zajišťuje vzdělávací potřeby žáků ve spolupráci s poradenskými zařízeními, zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. V případě potřeby, na základě odborného posudku poradenského pracoviště, speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Naši žáci přichází s komplexní diagnostikou provedenou v diagnostických ústavech, s tzv. Minimálním programem rozvoje osobnosti, na který pedagogové navazují a pokračují v dalším rozvíjení osobnosti žáků. Naši žáci mají diagnostikované poruchy chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Žáci se sociálním znevýhodněním Učební obor studují žáci, kteří jsou sociálně znevýhodněni. Toto znevýhodnění je vždy tohoto druhu nařízené předběžné opatření, ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova. Naši žáci pochází z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožené rizikovými jevy. Vzděláváme žáky i z jiného kulturního prostředí - zde je nutné zohlednit případnou nižší znalost českého jazyka a současně přihlédnout k tradicím národa, ze kterého žák pochází. Speciální pedagog volí vhodné výchovné prostředky v úzké spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence, etopedem a vychovateli zařízení. Při přijetí žáka vycházíme z programu rozvoje osobnosti dítěte, kterou zpracovává diagnostický ústav. Učitelé i vychovatelé zpracovávají na základě svého pozorování a adaptace žáka Individuální plán rozvoje osobnosti. Spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany v místě bydliště žáků, s rodinami žáků, s Policií ČR. 14

15 Charakteristika školního vzdělávacího programu Žáci s mentálním postižením Učební obor studují žáci s mentálním postižením. Vzdělávací program oboru navazuje na speciální vzdělávací programy, a to ŠVP ZV Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a případně i na ŠVP základní školy speciální. Speciální pedagog vychází z konkrétní situace a vzdělávacích schopností a potřeb žáka. Žáci s tělesným postižením, s lehčím a středním stupněm Učební obor mohou studovat žáci s lehčím až středně těžkým postižením, ale nejsme školou bezbariérovou. Žáci se zdravotním znevýhodněním Učební obor mohou studovat žáci s určitým zdravotním postižením, jejichž způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař. Podle druhu postižení budou ze strany školy vytvořeny vhodné podmínky pro odstranění znevýhodnění žáka. Žáci se zrakovým postižením Učební obor mohou studovat žáci s lehčím zrakovým postižením. Nejsme přizpůsobeni ani materiálově vybaveni pro těžké zrakové postižení. Žáci se sluchovým postižením a vadami řeči Učební obor mohou studovat žáci se sluchovým postižením a žáci s vadami řeči. Závisí na formě a rozsahu postižení sluchu. Žáci nedoslýchaví a se zbytky sluchu využívají při výuce kompenzačních pomůcek (sluchadla). Při komunikaci s žáky se sluchovým postižením je nutno respektovat právo na volbu komunikačního prostředku (odezírání), dodržovat určitá pravidla komunikace se žáky (mluvit směrem ke třídě, používat nákresy, grafy, ověřovat pochopení nových pojmů atd. 3.9 ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a klasifikační řád, který je součástí školního řádu a sjednocuje požadavky z teoretického i praktického vyučování. Různé formy hodnocení písemné, ústní, testy, sebehodnocení spolu se způsobem hodnocení známkování, slovní hodnocení směřuje k posouzení zvládnutí základních kompetencí. Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky vzdělávacího programu, schopnost používat osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v konkrétních situacích a chování žáka podle požadavků vnitřního řádu školy, pravidel školního řádu a soužití ve škole i mimo školu. Jednou z forem hodnocení je klasifikace, jejíž výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. Hodnocení odpovídá rozsahu pětibodové klasifikační stupnice. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 15

16 Charakteristika školního vzdělávacího programu Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka na základě doporučení praktického či odborného lékaře. 2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. 3. Při klasifikaci žáků je možnost využít klasifikaci v podobě širšího slovního hodnocení na základě žádosti zákonných zástupců a souhlasu ředitele školy. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací, aj.). 6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály. Způsoby hodnocení teoretického vyučování Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětů se provádí formou ústní a písemnou. Písemné hodnocení je formou otevřených úloh nebo testem. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování. Dále se hodnotí samostatné domácí práce i aktivita žáků při vyučování. Způsoby hodnocení odborného výcviku V odborném výcviku ve škole se uplatňuje individuální hodnocení žáků. K hodnocení kvality jednotlivých pracovních úkolů se používá klasifikace pěti stupňů. Na odloučených pracovištích, kde vykonávají praxi celé skupiny žáků pod vedením učitele odborného výcviku, je způsob hodnocení stejný. Hodnocení žáků na provozních pracovištích probíhá na základě komunikace mezi učitelem odborného výcviku a zaměstnancem firmy. Hodnocení žáků je zcela individuální, převládá zde slovní hodnocení a sebehodnocení. Zásady hodnocení Hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická. Důležité je, aby nehodnotil jen sám učitel využívat formy sebehodnocení a kolektivního hodnocení. Hodnocení musí dát perspektivu všem žákům, tj. žákům ze speciálně vzdělávacími potřebami. Základem pro hodnocení je partnerský, komunikativní přístup k žákům, respektování práva na individuální rozvoj. Učitel není jen ten, kdo stále určuje a hodnotí, ale vede na cestě poznání, inspiruje a pomáhá. Chyba již není pokládána za nežádoucí jev, je zpětnou vazbou. Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s učební osnovou každého předmětu, podmínkami studia, klasifikačními kritérii a s jejich vlivem na výslednou klasifikaci v předmětu. Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů -1 výborný; 2 chvalitebný; 3 dobrý; 4 dostatečný; 5 nedostatečný. 16

17 Charakteristika školního vzdělávacího programu Učitel dbá na přiměřený počet hodnocení, který závisí na počtu hodin daného předmětu a jeho povaze; žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za každé klasifikační období (jedenkrát za čtvrtletí tak, aby hodnocení pokrylo celé klasifikační období); tento počet vyjadřuje nejmenší počet nutných známek v daném předmětu, ale nemusí být dostačující pro závěrečnou klasifikaci žáka. Stupeň prospěchu v jednotlivých předmětech se neurčuje na základě aritmetického průměru z klasifikace za příslušné období (viz kriteria hodnocení) Způsob, jakým vyučující dospěje k uvedenému hodnocení, je plně v jeho kompetenci při zachování následujících pravidel: objektivní zdůvodnění, komplexnost, motivovanost, informovanost - zohlednění tendencí ke zlepšování či zhoršování výkonu, ohleduplnost, pravidelnost, veřejnost hodnocení Celkové hodnocení žáka v jednotlivých předmětech se stanoví na konci 1. a 2. pololetí školního roku Kritéria stupňů prospěchu Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: - předměty s převahou teoretického zaměření - předměty s převahou praktických činností - předměty s převahou výchovného zaměření Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. Předměty s převahou teoretického zaměření Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu kvalita výsledků činností osvojení účinných metod samostatného studia Předměty s převahou praktického zaměření Při klasifikaci v tomto předmětu se hodnotí: vztah k práci, k pracovnímu kolektivu, k praktickým činnostem osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech kvalita výsledků činností organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, péče o životní prostředí hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci obsluha a údržba zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel Předměty s převahou výchovného zaměření 17

18 Charakteristika školního vzdělávacího programu Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí: stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti kvalita projevu vztah žáka k činnostem a zájem o ně estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice obecně v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost žáka a výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví U žáků se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou PPP nebo SPC se při hodnocení přihlédne k charakteru postižení. V hodinách tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje žák s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Hodnocení chování Při hodnocení chování se v přiměřené míře přihlíží k chování žáka na veřejnosti. Základem klasifikace je dodržování pravidel chování, školního a vnitřního řádu školy. Celková klasifikace v jednom období nemá vliv na hodnocení chování v dalším klasifikačním období. Hodnocení chování se provádí podle kritérií daných školním klasifikačním řádem REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ PREVENCE Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vyučování jsou základním požadavkem pro činnost učitelů, žáků a pracovníků školy. Tyto požadavky jsou zakotveny ve Školním řádu v souladu s vyhláškou č. 263/2007 Sb. a zákonem č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce). V praxi to znamená, že při zahájení každého školního roku jsou vždy prokazatelně proškoleni všichni žáci a rovněž všichni pracovníci školy. O tomto proškolení je vedena evidence, která je uložena u třídního učitele, rovněž je proveden zápis do třídní knihy. Před zahájením praktického vyučování jsou všichni žáci před každou akcí či prací na novém zařízení opětně proškoleni. Zvláštní proškolení je prováděno před každou mimovyučovací akcí (exkurze, kurzy apod.). O všech těchto instruktážích je vedena evidence. Hlášení vzniklých školních úrazům se opět řídí dle vyhlášky č.64/2005 Sb. a je prováděno určeným pracovníkem, který rovněž úrazy eviduje a zařizuje styk s pojišťovnou a likvidaci následků úrazu. Ve spolupráci s metodikem prevence rizikového chování je věnována zvýšená pozornost ohroženým jedincům. Ředitel školského zařízení vydal směrnici č. j. 1215/2007 Školení BOZP. Na základě úkolů, které plynou z této směrnice, zajišťuje škola požární prevenci pro žáky formou pravidelného vstupního školení v úvodních třídnických hodinách v září každého školního roku. V rámci tohoto školení jsou žáci seznámeni třídním učitelem s organizací PO na pracovištích školy, s průběhem evakuace v případě požáru, s místem shromáždění žáků po evakuaci školy. Toto seznámení je prováděno dle vydaných požárních poplachových směrnic, požárních evakuačních plánů. Škola provádí formou cvičného poplachu 1 x ročně ověření získaných poznatků a hodnotí průběh cvičné evakuace. V rámci praktického vyučování jsou uváděna žákům požární rizika, která mohou vzniknout při zahradnických činnostech. Žáci stanovují podmínky pro výkon činnosti s požárním rizikem, uvádí požadavky na zajištění pracoviště v průběhu rizikové činnosti, požadavky na náčiní a nářadí a případný dohled nad pracovištěm po dokončení činnosti. 18

19 Charakteristika školního vzdělávacího programu Veškerá dokumentace PO je uložena u osoby odborně způsobilé, dále vyvěšena na jednotlivých pracovištích. Třídní učitelé a učitelé praktického vyučování jsou připravováni pro proškolení žáků odborným školením v srpnu každého školního roku. Zvláštní pozornost si zaslouží příslušné předpisy při praktickém vyučování. Je důležité, aby žáci získali kvalifikaci pracovníků seznámených ve smyslu 3 vyhlášky 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ta spočívá v seznámení se základním bezpečnostním předpisem pro pracovníky bez elektrotechnické kvalifikace v rozsahu činnosti žáků. Ve druhé části musí být žák seznámen s konkrétními elektrickými zařízeními sekačky, křovinořezy, elektrické nůžky, postřikovače, počítač atd., které při výuce nebo praktickém vyučování používá. Musí být seznámen s umístěním hlavního vypínače elektrického proudu a se způsobem vypínání, s návody pro obsluhu strojů, přístrojů a zařízení, které při praktickém vyučování používá. Důležitou složkou praktického vyučování je rozšiřování a upevňování znalostí předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Učitel praktického vyučování je povinen důsledně dodržovat požadavky na bezpečnost práce, a to: důsledné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy používání strojního zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům používání osobních ochranných prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované učitelem praktického vyučování vykonávání stanoveného dozoru, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny dle předpisů 3.11 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE Přijímání ke vzdělávání ve střední škole se řídí platnou legislativou. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav a také vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších úprav. Podmínky přijetí ke vzdělávání ve VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo Učební obor je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku a jsou pro obor zdravotně způsobilí. Zdravotní způsobilost uchazeče Uchazeč musí také splnit podmínky zdravotní způsobilosti, které jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost žáků posuzuje praktický lékař. Při výběru učebního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: nemocemi pohybového ústrojí, znemožňujícími práci ve vynucené poloze a středně velkou zátěž, poruchami funkce horních a dolních končetin, prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže, dýchacích cest a plic, srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž, závažnými poruchami mechanismu imunity, prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a kolapsovými stavy, prognosticky závažnými nemocemi oka, znemožňujícími fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny, závažnými duševními nemocemi a poruchami chování. 19

20 Charakteristika školního vzdělávacího programu Kritéria přijímacího řízení Jsou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami. Základním kritériem přijetí je nařízení předběžného opatření, ústavní výchovy či uložení ochranné výchovy; zdravotní postižení žáka. Kritériem pro seřazení uchazečů v rámci přijímacího řízení je průměrný prospěch z posledních dvou absolvovaných ročníků základního vzdělávání. Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle hodnocení na vysvědčení. Zdravotní způsobilost uchazeče doložena vyjádřením lékaře. V případě, že uchazeč doloží k přihlášce posudek pedagogicko psychologické poradny či speciálně pedagogického centra o zjištění speciálních potřeb žáka bude tato skutečnost zohledněna v přijímacím řízení, pokud se bude rozhodovat o přijetí dvou uchazečů, kteří dosáhli stejného průměrného prospěchu. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Závěrečné zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 ze dne o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou ve znění pozdějších úprav. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška se koná v pořadí písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. Témata písemné a ústní zkoušky vychází z obsahu učiva odborných předmětů Zahradnictví, Ovocnictví a zelinářství, Sadovnictví a květinářství. Pro písemnou zkoušku stanovil ředitel školy 3 témata, z nichž si žák jedno zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. Pro praktickou zkoušku stanovil ředitel školy 3 témata. Žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák jeden den. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin. Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minut. Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 témat, z nichž si žák jedno vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut. Je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o dalších 15 minut. Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. 20

Stavebnictví pozemní stavitelství

Stavebnictví pozemní stavitelství Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín Školní vzdělávací program 36-47-M/01 Stavebnictví pozemní stavitelství Název a adresa školy: Střední odborná

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání 1 Obsah: 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Zahradník RVP 41-52-H/01 Zahradník Zahradník Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel Řezníček

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č.j. 9 325/2009-23 Školní

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Platnost: od 1. 9. 2010 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání Vydala Střední škola řemesel Třebíč dne

Více

školní vzdělávací program Strojírenské práce RVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Strojírenské práce Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

školní vzdělávací program Strojírenské práce RVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Strojírenské práce Střední odborné učiliště Valašské Klobouky školní vzdělávací program Strojírenské práce 23-51-E/01 Strojírenské práce Strojírenské práce 23-51-E/01 Strojírenské práce 1 Identifikační údaje Název ŠVP Strojírenské práce Datum 30.8.2013 Název 23-51-E/01

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obsah Strana Identifikační údaje 3 Profil absolventa 3 Uplatnění absolventa 3 Očekávané kompetence 5 Způsob ukončení vzdělání 10 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více