STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PROPEDEUTIKA PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Veronika Tomanová Liberec 2013

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Propedeutika přírodovědného vzdělávání v mateřských školách Propedeutics of science education in nursery schools Autor: Veronika Tomanová Škola: Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti 759/15, Liberec 3 Konzultant: RNDr. Vladimíra Erhartová Liberec 2013

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně s využitím odborných připomínek RNDr. Vladimíry Erhartové. Použila jsem literaturu uvedenou v seznamu použité literatury. Postup práce je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V Liberci dne podpis:

4 Poděkování. Děkuji RNDr. Vladimíře Erhartové za obětavou pomoc a odborné připomínky, které mi během práce poskytovala. Děkuji paní ředitelce Ladislavě Sehnoutkové, která mi umožnila program ověřit v Mateřské školce Beruška v Liberci. Dále bych chtěla poděkovat Janu Kočíbovi za poskytnutí návodu na rakety.

5 ANOTACE Cílem práce bylo připravit roční program pro propedeutiku přírodovědného vzdělávání v mateřských školách (dále MŠ) a program prakticky vyzkoušet tak, aby mohl sloužit jako program využitelný jak v klubech malých debrujárů v MŠ, tak přímo učitelkami MŠ. Program tedy obsahuje 10 připravených návodů na 10 schůzek pro jeden školní rok, včetně návrhů pokusů, potřebných pomůcek, postupů, zjednodušených vysvětlení fyzikálních jevů pro děti, odborně správných vysvětlení, pedagogických poznámek a otázek pro děti. Vypracovaný program vychází jak z pedagogické a didaktické teorie, tak z vlastních zkušeností autorky získaných při dvouletém testování programu v MŠ Beruška v Liberci. Klíčová slova: propedeutika přírodovědného vzdělávání; mateřská škola; pokus; návod k pokusu, vysvětlení pokusu ANNOTATION The aim of this work was to prepare an annual program for propedeutics of science education in nursery schools, and to verify the program so that it can serve as a program available for science clubs in nursery schools and for teachers in nursery schools. The program therefore includes 10 manuals for 10 lessons for one school year, including experiments, equipment, instructions, simplified explanations of physical phenomena for children, technically correct explanations based on adults, pedagogical notes, and questions for children. The program is based on the theories of pedagogy and of didactics as well as on the author's personal experience that she got during two years when she tested the program in a nursery. Key words: propedeutics of science education; nursery; experiment; experiment instructions; explanation of an experiment

6 Obsah: Úvod Teoretická část Důležitost přírodovědného vzdělávání v MŠ Co kroužek u dětí rozvíjí Zásady při práci s dětmi Zázemí kroužku Didaktika Pojem didaktika Didaktické zásady Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka Zásada vědeckosti Zásada individuálního přístupu k žákům Zásada spojení teorie s praxí Zásada uvědomělosti a aktivity Zásada názornosti Zásada soustavnosti Zásada přiměřenosti Zásada trvalosti Vyučování Struktura celistvého procesu vyučování Cíle v procesu vyučování Vyučovací metody Charakteristika vybraných vyučovacích metod Metody slovní Metody názorně demonstrační Hra jako vyučovací metoda Metoda opakování a procvičování vědomostí a dovedností Pokusy Pokusy se vzduchem Rukavice na oříznuté PET láhvi Namalovaný obrázek v kelímku Silák vzduch Raketa na vzduch Beruška na brčku Zábavný oxid uhličitý Sopka

7 Levitující bublinky Přelévání plynů Tancující rozinky Raketa na oxid uhličitý Kouzla s barvami Kytička Barvy do mléka Kouzla s voskovkami Těžiště Můra Papoušek Klaun z kinder vajíčka Úžasná voda Mince na vodě Leknín Pepř a mýdlo Lodička Magnety Lovení rybek Magnety a předměty Pohyblivé figurky Zvuk Vidět zvuk Zvuk zvonů Mince v balonku Píšťalka Vajíčka Vajíčko v coca cole Hopsakoule Vařené a syrové vajíčko Čerstvé vajíčko a pukavec Vajíčko do láhve Optika Azbestový prst Udělej si lupu Promítání lupou Periskop

8 Pohyblivé obrázky Bubliny Bubliny Závěr Literatura a informační zdroje Přílohy Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č

9 Úvod Cílem práce bylo připravit roční program pro propedeutiku přírodovědného vzdělávání v MŠ a program prakticky vyzkoušet tak, aby mohl sloužit jako program využitelný jak v debrujárských klubech v MŠ, tak přímo učitelkami MŠ. Program tedy obsahuje jednak zjednodušená vysvětlení fyzikálních jevů vhodná pro malé děti, tak odborně správná vysvětlení pro vedoucí kroužků, či učitelky MŠ, upozornění na případné problémy, návrhy osvědčených metod práce a pomůcky potřebné k provedení pokusu. Při přípravě programů jsem vycházela z teoretických poznatků z hodin pedagogiky a psychologie, což dokumentuji v teoretické části práce. K práci mne přivedl právě zájem učitelek MŠ a dalších vedoucích v MŠ o aktivity, které jsou náplní mého kroužku, a nedostatek materiálů připravených pro využití v MŠ. Sama jsem zájem dětí o jednoduché fyzikální experimenty poznala při Fyzikálním jarmarku, který každoročně připravují studenti 2. ročníku našeho pedagogického lycea. Jako členka Klubu malých debrujárů při SOŠ a Gymnáziu v Liberci jsem sama poznala, jak může být poznávání zákonitostí našeho světa zábavné, a nadšení dětí při našem předvádění pokusů na jarmarku mne přivedlo k vedení kroužku v MŠ. 8

10 1. Teoretická část 1.1. Důležitost přírodovědného vzdělávání v MŠ V dnešní uspěchané době nemá většina rodičů na své děti čas, a tak se děti umí zabavit jen sezením u počítačů a televizí. Zároveň rodiče děti nemotivují k činnosti, takže děti nejsou zvyklé se něčemu samostatně věnovat. Většina dětí si nikdy nevyzkoušela vlastnoruční vyrábění, takže často děti v první třídě neumí stříhat, lepit, modelovat. Z toho také vyplývá, že děti tráví venku čím dál tím méně času, a tak nemají přímý kontakt s okolním světem. Nelezou po stromech, nehrají si s blátem, necvrnkají kuličky, znají jen virtuální svět. Proto je důležité začít s přírodovědným vzděláváním už v mateřských školách. Čím dřív si dítě zkusí, jak svět okolo nás funguje, tím lépe pochopí v budoucnu fyzikální zákony. Pojem propedeutika znamená předběžné vzdělávání nebo úvod do určité vědy. Proto pokládám za důležitou přípravu propedeutiky přírodovědného vzdělání pro MŠ, aby si děti mohly v tomto velice vnímavém věku bezpečně vyzkoušet to, co jim často neposkytuje rodina, jak svět okolo nás funguje Co kroužek u dětí rozvíjí Přírodovědné vzdělávání již od předškolního věku je důležité také proto, že kroužek děti všestranně rozvíjí. Na každé schůzce si děti něco vyrábí, stříhají, lepí, vybarvují, obkreslují, skládají, proto kroužek rozvíjí motoriku, výtvarné cítění a zručnost. Děti často pracují ve skupinkách a mají za úkol na něco společně přijít, nebo něco společně vyrobit, takže kroužek rozvíjí také komunikaci a práci ve skupinách. Na každé schůzce musí děti pozorně sledovat pokusy, tím se u nich rozvíjí pozornost. Na konci hodiny s dětmi shrneme, co jsme se naučili a co jsme zkoušeli, tím děti procvičují paměť. Dítě je v předškolním věku zbrklé, často nepozorné, proto se musí schůzky uspořádat tak, aby děti zaujaly. Také je důležité dbát na individuální zvláštnosti dětí. Každé dítě je jinak šikovné, proto je třeba se méně zručnému dítěti věnovat více, více mu pomáhat a radit. Pro děti talentovanější je třeba mít připraveny náročnější otázky tak, abychom podpořili jeho talent. 9

11 1.3. Zásady při práci s dětmi Při práci s dětmi je na prvním místě bezpečnost. Už na první schůzce je důležité děti seznámit s pravidly, která musí dodržovat, aby se předešlo případným úrazům. To ale nestačí, protože děti rychle zapomínají, proto je při rizikových pokusech opět upozorníme na pravidla bezpečnosti. Pokusy se musí přizpůsobit věku dítěte. Pokusy, při kterých se používají ostré předměty, by děti neměly zkoušet samy. Takové pokusy by měl provádět vedoucí schůzky, nebo pokusy přizpůsobit tak, aby děti nepřišly s ostrými předměty do styku. Například při pokusech s oříznutou PET láhví láhev oblepíme izolepou, aby se děti nepořezaly. Pokusy s ohněm děti také nezkoušejí samy. Při těchto pokusech se děti jen dívají, popřípadě si pokus zkouší jednotlivě, aby měl vedoucí schůzky vše pod kontrolou. Bezpečnost je velmi důležitá, proto je lepší, když schůzku vedou dva vedoucí. Jeden předvádí pokusy a druhý kontroluje děti. Další důležitá zásada při práci s dětmi je vhodné střídání činností. Schůzku začneme tím, že dětem řekneme, jakému tématu se budeme věnovat a jaké pokusy si vyzkouší. Na začátku schůzky dětem předvádíme pokusy náročné na vnímání. Po zhlédnutí pokusů si děti pokusy zkouší samy. Na konci schůzky si děti většinou vyrobí nějakou hračku k danému tématu. Při vyrábění hraček si připomenou, co si zkusily a co nového se dozvěděly Zázemí kroužku V kroužku je deset dětí. Při schůzkách se scházíme ve školce, kde jsou optimální podmínky pro práci. Prostředí, kde se pokusy provádí, je velice důležité. Je lepší, když místnost, kde se pokusy provádí, je bez koberce. Hodně pokusů je například s vodou, octem a koberec není pro tyto pokusy vhodný. Dále by se mělo pracovat v místnosti, kde je poblíž voda. Při pokusech je důležité pohodlí dětí, proto by měly pracovat na velkých stolech s židličkami. Děti by měly sedět pohromadě, aby si mohly případně navzájem pomáhat nebo se kouknout na ostatní, když si nevědí rady. Vhodné jsou i další pomůcky, jako podložky na stoly, zástěrky a různé výtvarné potřeby, které pokusy udělají ještě zajímavější. 10

12 Z tohoto vyplývá, že je samozřejmě vhodnější pracovat ve vyhovujících podmínkách a v místnosti, kde máte vše při ruce. Ovšem z praxe vím, že bohužel tyto požadavky nejdou vždy splnit. Naštěstí se mohou pokusy poupravit v závislosti na kvalitě prostředí. 2. Didaktika 2.1. Pojem didaktika Slovo didaktika je řeckého původu a znamená učit, vyučovat nebo poučovat. Zabývá se postupy a cíli vyučování. Jako první zavedl pojem didaktika Wolfgang Ratke. Další kdo chápal didaktiku jako umění vyučovat byl například J. A. Komenský. J. F. Herbart, který je považován za zakladatele pedagogiky vymyslel systém výuky, který ovlivnil pedagogiku výchovu a vzdělávání na celé 19. a 20. století. Vytvořil teorii stupňů poznávání, z nichž vychází organizace vyučování. Jde o čtyři stupně výchovy jasnost, asociace, systém a metoda. Koncem 19. a začátkem 20. století nastala kritika školy a vyučování a vznikla tzv. reformní pedagogika, která se v té době nazývala hnutí nové výchovy. Představitelé byli například Maria Montessori, John Dewey, Peter Petersen a Rudolf Steiner Didaktické zásady Didaktické zásady jsou základní pravidla, která mají zajistit účinnost výuky. Jejich dodržování není povinné, ale umožňují kvalitní výuku ve školách. Všechny zásady spolu souvisí a tvoří systém Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka Učitel by měl při výuce rozvíjet všechny základní složky osobnosti žáka. Měl by žáky rozvíjet jak po stránce kongnitivní (poznávací), což zahrnuje paměť, představivost, učení, myšlení a vnímání, ale také v oblasti afektivní (hodnotové) a psychomotorické ( výcvikové). Při našich schůzkách dbáme na rozvoj osobnosti žáka. Učíme děti nové věci, vedeme je k samostatnosti, ale i k práci ve skupinách. Děti se učí vnímat autoritu. Také při pokusech rozvíjíme paměť, představivost, učení, myšlení i vnímání. 11

13 Zásada vědeckosti U této zásady platí hlavně to, že učitel se musí neustále vzdělávat, a měl by sledovat aktuální technický vývoj. Obsah učiva by měl také odpovídat nejnovějším poznatkům vědy a techniky. Vedoucí kroužku by se měl samozřejmě také neustále vzdělávat a měl by dětem připravovat témata dle nejnovějších poznatků vědy a techniky Zásada individuálního přístupu k žákům Každý žák je individuální, má jiné zájmy, postoje k učení, rodinné zázemí, motivaci k učení nebo úroveň myšlení nebo chápání. Učitel by sám měl poznat, jak na tom který žák je, a měl by ke každému žákovi nahlížet individuálně. Také by měl umožnit seberealizaci každého žáka. Vedoucí kroužku také nahlíží na každého žáka individuálně. Každé dítě je jinak šikovné a má jinou úroveň myšlení. Proto by se mělo počkat i na pomalejší žáky, případně jim pomoci s čím bude třeba, nebo jim vysvětlení pokusu zopakovat několikrát, dokud dítě vysvětlení správně nepochopí Zásada spojení teorie s praxí Je důležité dbát na to, aby se vědomosti žáka propojily s jeho tvůrčí činností. Vedoucí kroužku dává dětem spoustu příkladů z praxe, používá autentické pomůcky. Nejdřív dětem pokusy ukáže, a děti si je pak samy zkouší. Když si děti něco zkusí, lépe pochopí vysvětlení pokusu Zásada uvědomělosti a aktivity Učitel se snaží, aby žák lépe pochopil danou látku, snaží se ho motivovat tak, aby žák sám vyvíjel aktivitu k učení. Žák by si měl nové poznatky uvědomit sám, pak s nimi dokáže lépe pracovat. V praxi to znamená, že pokusy by se měly provádět tak, aby si dítě nové poznatky uvědomilo samo. Pomocí otázek bychom měli nechat děti dospět k správnému řešení Zásada názornosti Cílem je utvářet představy v mysli žáka. Názornost je velmi důležitá pro žáky, kteří nemají dostatek zkušeností. 12

14 Při vedení kroužku v MŠ je názornost velice důležitá. Malé dítě ještě nemá tak velkou představivost, proto mu vybíráme názorné pomůcky, které ho něčím zaujmou např. jsou barevné, velké Zásada soustavnosti To znamená, že by se dřívější poznatky měly propojit s poznatky nově získanými. A nové poznatky by měly tvořit základ pro následující. Žáci si osvojují vědomosti v ucelené soustavě. V praxi to znamená, že pokud děláme s dětmi pokusy na obdobná témata nebo fyzikální jevy, připomeneme jim nejprve věci, které už znají, a teprve potom přecházíme k novým poznatkům Zásada přiměřenosti Učitel by měl dbát na to, aby vybraný obsah, rozsah učiva a způsob vyučování odpovídal duševní i tělesné vyspělosti žáků, musí také dbát na individuální zvláštnosti dětí. Obsah kroužku by měl být přizpůsoben vyspělosti žáků a dalším důležitým aspektům, převážně jejich věku a prostorám, ve kterých vyučování probíhá Zásada trvalosti Vědomosti a dovednosti, které jsme získali dříve, musí být trvale zapamatovány. Při zapamatování hraje důležitou roli metoda výuky, druh učiva, mentální stav dítěte a počet a způsob opakování. V praxi to znamená, že proto, aby si děti udržely nové věci co nejdéle v paměti, je důležitá metoda a forma výuky dítě musíme zaujmout. 13

15 3. Vyučování Vyučování je historicky ustálená forma cílevědomého a systematického vzdělávání i výchovy dětí, mládeže a dospělých 1 Uskutečňuje se zejména ve školách, v rodině, v různých výchovných zařízeních nebo v kurzech. Tato forma je naplňována vzájemnou spoluprácí mezi učiteli a žáky Struktura celistvého procesu vyučování Vyučování spočívá ve vzájemné činnosti učitele a žáků, která směřuje k určitým cílům. Nejdůležitější složky vyučování jsou cíle procesu vyučování, metody vyučování, formy vyučování, didaktické pomůcky, podmínky ve kterých vyučování probíhá a také součinnost žáka a učitelů Cíle v procesu vyučování Vyučování samozřejmě směřuje k nějakému cíli. Cíl ve vyučování chápeme jako nějaký výsledek, který očekáváme. I při vedení kroužku máme určitý cíl. V tomto případě je jeden z cílů seznámit děti se základy fyziky a připravit je na budoucí přírodovědné vzdělání. Dalším cílem je rozvíjet tvořivost dítěte, jeho myšlení a vyjadřování. Dále rozvíjíme jeho paměť, práci ve skupinách ale také samostatnost. 1 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. s

16 4. Vyučovací metody Vyučovací metoda je cesta k naplňování cílů vyučování. Je to způsob uspořádání činností učitele i žáků, kteří směřují ke stanoveným cílům Charakteristika vybraných vyučovacích metod Při výběru metod se řídíme především potřebami učitele. Popisuji zde metody které se nejčastěji využívají při vedení kroužku Metody slovní Metody slovního projevu jsou založeny na vnímání a chápání řeči posluchači, kteří si osvojují nové poznání. 2 Metody slovní mají ve vyučování velký význam. Dělí se na metody monologické to znamená, že učitel sám vykládá látku, je to vyprávění, vysvětlování atd. Dále se dělí na metody dialogické jedná se o diskuzi nebo rozhovor, a na metody práce s učebnicí, knihou a textovým materiálem. Při vedení kroužku používáme hlavně metody monologické a dialogické. Při používání slovní metody je velmi důležité, aby výklad učitele byl srozumitelný. Při výkladu by měl učitel mluvit pomalu, zřetelně a dbát na reakce žáků. K nejčastěji používaným monologickým metodám patří vyprávění, vysvětlování, popis a školní přednáška. Při vedení kroužku je velice důležité vypravování a vysvětlování. Vyprávěním navodíme tu správnou atmosféru na dané téma, a zároveň děti připravíme na činnost. Vysvětlováním jim osvojíme všechny neznámé a nové věci. K nejčastěji používaným dialogickým metodám patří rozhovor, dialog a diskuze. Rozhovor patří k nejstarším didaktický metodám. Formou otázek a odpovědí vysvětluje určitý problém a vede žáky k novým poznatkům. Dialog je rozvinutější forma a dochází zde ke komunikaci mezi učitelem a žáky navzájem. Formou diskuze se pak vyjasní daná problematika. 2 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. s

17 Metody názorně demonstrační Tyto metody umožňují žákům dostat se do přímého kontaktu s poznávanou skutečností, podporují poznávané skutečnosti s reálnou praxí. Za varianty demonstračních metod lze považovat pozorování předmětů nebo jevů, nebo předvádění pokusů nebo modelů. Metody demonstrační se také při vedení kroužku používají velmi často. Děti si pomocí demonstračních předmětů lépe zapamatují nové poznatky Hra jako vyučovací metoda Tato metoda se používá zejména v mateřských nebo základních školách. Cílem je osvojení nových poznatků formou cvičení. Děti mohou pracovat samy nebo ve skupinkách. Posiluje se tím nejen práce v kolektivu ale také samostatná činnost. Hra motivuje děti k lepším výkonům a daná problematika se dětem formou her zdá mnohem lehčí než jen formou výkladu Metoda opakování a procvičování vědomostí a dovedností Při vedení kroužku je tato metoda jedna z nejdůležitějších. Opakování by mělo probíhat na konci každé schůzky. Když máme témata schůzek podobná, zopakujeme nejprve staré poznatky, pak vysvětlíme nové a nakonec propojíme staré s novými. Opakování může například probíhat formou diskuze nebo hry. 16

18 5. Pokusy 5.1. Pokusy se vzduchem Zdůvodnění výběru tématu: Celý cyklus schůzek začneme pokusy se vzduchem, protože vzduch je určující pro celý náš život a atmosférický tlak ovlivňuje mnoho fyzikálních jevů. Přesto je pro děti velmi těžké uvědomovat si jeho vliv a význam, protože ho přímo nevidíme. Proto vybíráme pokusy, které jsou pro děti atraktivní, názorné a poměrně snadno pochopitelné. Tak aby si uvědomily, že vzduch zdaleka není nic, ale naopak je všude kolem nás a působí nejen na nás, ale také na vše kolem nás. Pomocí jednoduchých pokusů dětem ukážeme, že všude kolem nás je vzduch. Vzduch není dokonale stlačitelný, a proto ho s využitím vody můžeme vidět. 17

19 Rukavice na oříznuté PET láhvi Pomůcky: chirurgická rukavice PET láhev s oříznutým dnem nádobka s vodou Pro deset dětí: stačí 2 láhve s rukavicí, děti si pokus zkouší ve skupinkách Postup: 1) Ořízneme dno láhve. 2) Navlečeme rukavici na hrdlo otevřené láhve. 3) Ponoříme dolní část láhve do nádobky s vodou. 4) Sledujeme, jak se rukavice nafoukne. Vysvětlení pro děti: Rukavice se nafoukla, protože v láhvi je vzduch, který voda tlačí do rukavice. Vysvětlení jevu: Vzduch není dokonale stlačitelný a má menší hustotu než voda. Když nádobu uzavřeme vodou, vzduch je vtlačován do rukavice. Bezpečnost dětí: Když ořízneme dno láhve, doporučuji spodek láhve oblepit izolepou. Předejdeme tak možnému pořezání dětí. Otázky pro děti: 1) Je něco v láhvi, kterou držím? 2) Co se stane, když spodní část láhve ponořím do vody? Proč? 3) Co je nad vodou v láhvi? 4) Lze vzduch zcela stlačit? Obr.č.1 Rukavice na PET láhvi Obr.č.2 Rukavice na PET láhvi zasunuté ve vodě 18

20 Namalovaný obrázek v kelímku Pomůcky: papír, pastelky nebo fixy, nádobka s vodou, kelímek Pro deset dětí: 10 kelímků 10 menších papírů větší nádobka s vodou fixy pastelky Postup: 1) Děti nakreslí na papír obrázek podle svého výběru. 2) Obrázek vmáčkni do kelímku tak, aby nevypadl. 3) Kelímek děti ponoří svisle celý do vody. 4) Děti opatrně vyndají kelímek z vody a prohlédnou si ho. Vysvětlení pro děti: V kelímku zůstal vzduch, proto se do něj nedostala voda. Vysvětlení jevu: Vzduch, který není dokonale stlačitelný, zůstává u dna kelímku nad vodní hladinou, a ochrání tak papírek před namočením. Pedagogické poznámky: Je třeba zkontrolovat, zda dětem papírek z kelímku nevypadává. Při použití průhledného kelímku děti dobře vidí, co se děje. Otázky pro děti: 1) Co se stane, když kelímek zastrčíme pod hladinu? 2) Namočí se papírek? Proč? 3) Co papírek ochránilo před namočením? Obr.č.3 Obrázek v kelímku Obr.č.4- Ponořený obrázek v kelímku Obr.č.5 Obrázek z kelímku 19

21 Silák vzduch Pomůcky: kelímky čtvereček papíru (musí zakrýt hrdlo kelímku) voda přepravka Pro deset dětí: 10 kelímků 10 čtverečků (lze použít poznámkové čtverečky) 5 přepravek Postup: 1) Naplníme kelímek vodou. 2) K hrdlu přitiskneme papírový čtvereček. 3) Kelímek otočíme hrdlem dolů, papírek během otáčení přidržujeme. 4) Můžeme pustit papírek. Vysvětlení pro děti: Všude kolem nás je vzduch, který na nás tlačí velikou silou, vzduch tlačí i na papírek a udrží vodu v kelímku. Vysvětlení jevu: Atmosférický tlak je stejně velký jako hydrostatický tlak asi desetimetrového sloupce vody. Proto udrží daleko menší sloupec vody v kelímku. Pedagogické poznámky: Je dobré naplnit kelímek až po okraj, pokus se snadněji provádí. Pokus lze provádět i se sklenicí, ale při práci s mladšími dětmi doporučuji spíše kelímky. Obr.č. 6 Pokus Silák vzduch 20

22 Raketa na vzduch Pomůcky: papírová raketa odpalovací rampa na rakety - viz. Příloha č. 1 Výroba odpalovací rampy: větší PET láhev gumová hadička kousek instalační trubky izolepa Izolepou vlepíme hadičku do hrdla PET láhve a instalační trubku přilepíme k hadičce. Pro deset dětí: odpalovací rampa 3 rakety Postup: Raketu připevníme na odpalovací rampu, děti dupnou na láhev a raketa vystřelí Vysvětlení pro děti: Když na láhev skočíme, vzduch, který je v láhvi, se stlačí a vystřelí raketu. Pedagogické poznámky: Před dalším odpálením je třeba láhev nafouknout. Pozor na oči! V prostoru, kam odpalujeme raketu, nesmí být děti. Obr.č.7 Rakety Obr.č.8 odpalování raket 21

23 Beruška na brčku Pomůcky: šablony berušek - viz. Příloha č. 2 lepidlo pastelky brčka děrovačka Pro deset dětí: 10 šablon berušek a křídel 3 lepidla pastelky 10 brček Postup: 1) Děti si vybarví šablonu berušek. 2) Přilepí na berušku křídla. 3) Dírkami v berušce děti provléknou brčko. Pedagogické poznámky: Je dobré mít připraveno více šablon, protože jak děti provlékají brčko, často se stane, že berušku natrhnou. Pokus je dobré zařadit na konec schůzky. Vede ke zklidnění dětí. Obr.č. 9 - Beruška 22

24 5.2. Zábavný oxid uhličitý Zdůvodnění výběr tématu: Při první schůzce jsme se věnovali tématu vzduch. Je tedy užitečné navázat na to, o čem jsme se bavili minule, a po připomenutí toho, co jsme se dozvěděli o vzduchu, zdůraznit, že vzduch je plyn a že jsou i další plyny například oxid uhličitý. Nejprve si na pokusu sopka ukážeme, jak si snadno oxid uhličitý vyrobíme a jak se plyny rozpínají, což už jsme poznali u vzduchu. V druhém pokusu dětem ukážeme, že plyn, i když ho přímo nevidíme, má své vlastnosti a díky jim si ho můžeme zviditelnit. Děti se tak přirozeně seznamují se základy pozorovávání a provádění pokusů. Poté co se děti seznámily se základními vlastnostmi oxidu uhličitého, jim ukážeme další vlastnost plynů tekutost. Pro zpestření schůzky ještě přidáme tancující rozinky a odpálení raketky na oxid uhličitý, při kterých si děti opět připomenou vlastnosti plynů. 23

25 Sopka Pomůcky: modelína jedlá soda ocet tác potravinářské barvy Pro deset dětí: 2 balíčky modelíny balíček jedlé sody ocet tác potravinářské barvy Postup: 1) Děti si z modelíny vyrobí sopku. 2) Do sopky děti nasypou jedlou sodu, potravinářskou barvu a přilijí ocet. Vysvětlení pro děti: Když do jedlé sody nalijeme ocet, začnou vznikat bublinky plynu, kterému říkáme oxid uhličitý. Bublinky se vyhrnou ze sopky. Stejné bublinky utíkají i z kofoly, když ji otevřeme, a dělají koláče pěkně nadýchané. Vysvětlení jevu: Při reakci jedlé sody a octa vzniká oxid uhličitý, jehož bublinky, které mají menší hustotu než vzniklá kapalina, stoupají nahoru a vynáší s sebou část kapaliny. Pedagogické poznámky: Při tomto pokusu děti rozděluji na dvě družstva. Děti soutěží o nejlepší sopku, která vysoptí jako první. Děti měly z modelíny vytvořit sopku, pojaly to ale svým způsobem. Otázky pro děti: 1) Co se stane, když nalijeme ocet do jedlé sody? 2) Čím jsou naplněné bublinky, které vidíme? 3) Proč bublinky stoupají nahoru? Obr.č.10 Sopka děti při výrobě Obr.č. 11 Sopka v akci 24

26 Levitující bublinky Pomůcky: přepravka balíček jedlé sody ocet bublifuk Pro deset dětí: přepravka balíček jedlé sody ocet 10 bublifuků Postup: 1) Do přepravky nasypeme sodu a nalijeme ocet. 2) Do přepravky vložíme svíčku tak, aby plamen byl v oxidu uhličitém. 3) Děti do přepravky nafoukají bubliny z bublifuku. Vysvětlení pro děti: Při reakci sody a octu vzniká oxid uhličitý, který je těžší než vzduch v bublinkách, a proto nám bublinky levitují. V oxidu uhličitém nehoří plamen, proto ho můžeme používat i k hašení. Ale pozor ani lidé v něm nemohou dýchat! Vysvětlení jevu: Při reakci jedlé sody a octu vzniká oxid uhličitý, jehož hustota je trochu větší než hustota vzduchu, proto se drží u dna přepravky a v souladu s Archimédovým zákonem nadnáší bubliny vyplněné vzduchem. Podmínkou hoření je volný kyslík. V oxidu uhličitém žádný volný kyslík není, proto v něm plamen nehoří. Pedagogické poznámky: Oxid uhličitý zůstává v nádobě pouze po určitou dobu. Je to plyn, proto se rozpíná a z nádoby postupně uniká. Pokus je třeba provádět bez zbytečných prodlev. Oxid uhličitý se dobře váže s vodou, proto pokus nelze ve stejné nádobě provádět opakovaně. Před dalším provedením pokusu je třeba nádobu vylít a pečlivě vytřít. Otázky pro děti: 1) Co se děje, když se ocet dostane k jedlé sodě? 2) Čím jsou naplněny bublinky, které vidíme? 3) Čím jsou naplněny bubliny z bublifuku? 4) Co drží bubliny z bublifuku, aby nepadly na dno přepravky? Obr.č.12 Levitující bublinky 25

27 Přelévání plynů Pomůcky: přepravka ocet jedlá soda trubka na přelévání svíčka zapalovač / sirky Pro deset dětí: přepravka balíček jedlé sody ocet trubka na přelévání svíčka Postup: 1) Do přepravky nasypeme sodu a nalijeme ocet. 2) Zapálíme svíčku. 3) Jeden konec trubky nastavíme nad svíčku, a druhým koncem přeléváme plyn z přepravky skrz trubku na plamen. 4) Svíčka zhasne. Vysvětlení pro děti: Reakcí sody a octu nám vznikne oxid uhličitý, který je těžší než vzduch, a uhasí nám svíčku. Vysvětlení jevu: Hoření je oxidace. Je k němu tedy zapotřebí volný kyslík, ten je však v oxidu uhličitém vázaný. Proto v oxidu uhličitém plyn nehoří. Oxid uhličitý tedy můžeme používat k hašení plamene. Oxid uhličitý má o trochu větší hustotu než vzduch, proto ve vzduchu klesá a můžeme ho snadno přelévat. Pedagogické poznámky: Při tomto pokusu potřebujeme zapálenou svíčku, je třeba dát na děti větší pozor, hrozí riziko popálení. Můžeme použít oxid uhličitý, který nám zůstane v přepravce od pokusu s levitujícími bublinami. Zda nám zbyl dostatek oxidu uhličitého, ověříme vložením hořící špejle do přepravky. Plamen v oxidu uhličitém nehoří. Otázky pro děti: 1) Viděli jsme, že plamen v oxidu uhličitém nehoří. Jak můžeme poznat že je někde oxid uhličitý? 2) Viděli jsme, že oxid uhličitý nadnáší bubliny se vzduchem stejně jako voda třeba korek. Budeme moci plyn lít? 3) Proč svíčka zhasla? 26

28 Obr.č. 13 Přelévání plynů Obr.č. 14 Přelévání plynů Obr.č. 15 Přelévání plynů 27

29 Tancující rozinky Pomůcky: balíček rozinek sycená voda sklenice Pro deset dětí: balíček rozinek sycená voda sklenice Postup: 1) Do sklenice nalijeme sycenou vodu (právě otevřenou). 2) Přisypeme rozinky. 3) Rozinky tancují. Vysvětlení pro děti: Rozinky obalí bublinky oxidu uhličitého, bublinky stoupají k vodní hladině a vynáší s sebou rozinky, u hladiny bublinky prasknou, plyn uteče a rozinky opět klesají ke dnu. Vysvětlení jevu: : Oxid uhličitý se váže na rozinky díky adhezním silám. V okamžiku, kdy je průměrná hustota rozinky obalené plynem menší než hustota vody, rozinka podle Archimédova zákona začne stoupat k hladině. U hladiny plyn, který již není tlačen vodou, uniká z rozinky, jejíž průměrná hustota opět roste a ona klesá ke dnu. Jev se periodicky opakuje, dokud voda obsahuje dostatek plynu. Pedagogické poznámky: Děti necháme na pokus koukat, dokud bublinky nevyprchají. Pokus mohou děti provádět sami. Otázky pro děti: 1) Jakou vodu používám? 2) Co se s rozinkami stane, když je dáme do vody? 3) Podívej se na rozinky, co se s nimi děje? 4) Co nese rozinky nahoru? 5) Proč rozinky padají dolů? Obr.č. 16 Tancující rozinky 28 Obr.č. 17 Tancující rozinky

Kapalina, pevná látka, plyn

Kapalina, pevná látka, plyn Obsah Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina, zásada K čemu je chemie dobrá? Jak to vypadá v laboratoři? Bezpečnost práce Chemické pokusy Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina,

Více

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi Veletrh nápadů učitel!! /ljziky I!'IH!'!lIMre!II'!!lI!l!l ~i ~ fy:dhu Věra Bdlnková, J. Šimečková, Z. Bobek 1. Toncicí potápěč (karteziónek) Potřeby: plastová láhev (1,5 I), kapátko, kádinka S obarvenou

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

11 13 let, popř. i starší

11 13 let, popř. i starší Název: Provazochodec Výukové materiály Téma: Stabilita, těžiště Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý Inovace výuky - Přírodovědný seminář Pokusy s vejci Přs / 31, 32 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Přírodopis Praktické

Více

Podvodní sopky 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Podvodní sopky 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika Klíčové pojmy: Hustota pevných a kapalných látek Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 3 hodiny Shrnutí: Žáci si osvojí pojem hustota

Více

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Výukové materiály Téma: Povrchové napětí vody Úroveň: 2. stupeň ZŠ, popř. SŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk

Více

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet LÁVA Typ učiva: např. Anorganická chemie Časová náročnost: 15 minut Forma: např. ukázka/skupinová práce/práce ve dvojici Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Název: Archimédův zákon pro plyny

Název: Archimédův zákon pro plyny Název: Archimédův zákon pro plyny Téma: Mechanika kapalin a plynů Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Výukové materiály Předmět (obor): fyzika Doporučený věk

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE,

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, 1.) ŠNEČCI Děti si šnečky vybarví, pokud zvládnou mohou si je

Více

Struktura a vlastnosti kapalin

Struktura a vlastnosti kapalin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 7 Struktura a vlastnosti kapalin

Více

Několik hraničních experimentů

Několik hraničních experimentů Několik hraničních experimentů ZDEŇKA KIELBUSOVÁ oddělení fyziky, katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Pedagogická fakulta, ZČU v Plzni Příspěvek seznamuje s několika experimenty na pomezí fyziky,

Více

Co je tlak a kde například se s ním setkáme:

Co je tlak a kde například se s ním setkáme: POHÁR VĚDY 4. ročník,,neuron 2015 Orteňáci Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Naše logo: Při navrhování loga jsme se nemohli shodnout, v jaké ho máme vytvořit barvě, tak jsme použili všechny navržené.

Více

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Celá hodina je pouze opakování ze základky. Existuje speciální druh látek, které jsou schopny působit jedna na druhou nebo přitahovat železné předměty.

Více

Hračky ve výuce fyziky

Hračky ve výuce fyziky Veletrh ndpadů učitelii: fyziky Hračky ve výuce fyziky Zdeněk Drozd, Jitka Brockmeyerová, Jitka Houfková, MFF UK Praha Fyzika patří na našich školách stále k jednomu z nejméně obh'bených předmětů. Jedním

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

Vzduch víc než nic 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Vzduch víc než nic 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika Klíčové pojmy: Hustota pevných látek a kapalin Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 2 hodiny Shrnutí: Žáci si mají osvojit poznatek,

Více

Pouťový balónek v hodinách fyziky

Pouťový balónek v hodinách fyziky Pouťový balónek v hodinách fyziky ZDEŇKA KIELBUSOVÁ Fakulta pedagogická ZČU, Plzeň Příspěvek ukáţe několik zajímavých vyuţití pouťových balónků v hodinách fyziky. Pouťové balónky jsou ideální učební pomůckou,

Více

Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima?

Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima? Pokusy s vejci budí většinou velkou pozornost. Každé dítě vejce už někdy vidělo, mělo je v ruce a rozbilo je. Každý ví, co je uvnitř vejce, ať už je syrové nebo vařené. Většina lidí má také nějakou představu

Více

páté volné pokračování řady pracovních listů s metodikou KAFOMETÍK je zaměřeno na vzdělávací oblast LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ.

páté volné pokračování řady pracovních listů s metodikou KAFOMETÍK je zaměřeno na vzdělávací oblast LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ. Milé kolegyně a kolegové, páté volné pokračování řady pracovních listů s metodikou KAFOMETÍK je zaměřeno na vzdělávací oblast LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ. Toto téma jsme zvolili záměrně, protoţe zdraví je to

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Název: Spadne nebo nespadne?

Název: Spadne nebo nespadne? Název: Spadne nebo nespadne? Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Výukové materiály Předmět (obor): prvouka

Více

POKUSY SE SUCHÝM LEDEM

POKUSY SE SUCHÝM LEDEM POKUSY SE SUCHÝM LEDEM Václav Piskač, Brno 2013 Suchý led je pevné skupenství oxidu uhličitého. Suchý led se mu říká proto, že při atmosferickém tlaku nemá kapalné skupenství (k tomu se ještě o něco níže

Více

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku Mechanika plynů Vlastnosti plynů Molekuly plynu jsou v neustálém pohybu, pronikají do všech míst nádoby plyn je rozpínavý. Vzdálenosti mezi molekulami jsou větší než např. v kapalině. Zvýšením tlaku je

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Faraónův had dvěma způsoby Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je vytvořit efektní pokusy založené na chemických

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy. Mgr. Kateřina Vondřejcová

Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy. Mgr. Kateřina Vondřejcová Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy Mgr. Kateřina Vondřejcová Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 1.. experiiment:: Změř s Thallésem výšku svojjíí školly Obr. 1: Thalés

Více

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Látka a těleso IX X.. Seznámení s tím, co nás obklopuje, z čeho se tělesa skládají. Zavedení skupenství látek, vlastnosti atomů a molekul. Metoda monologická,dialogická, práce s knihou, s tabulkami,výukový

Více

KRABIČKA NÁPADŮ. Kolíček na prádlo zmáčknu a otevřený svážu. Ke svázaným koncům přiložíme dvě tužky (kuličky) a nit přeřízneme.

KRABIČKA NÁPADŮ. Kolíček na prádlo zmáčknu a otevřený svážu. Ke svázaným koncům přiložíme dvě tužky (kuličky) a nit přeřízneme. KRIČK NÁPDŮ Krabička nápadů Školské fyziky * Václav Votruba **, Základní škola Palmovka, Praha 8 Z plastikové láhve od limonády, která má v zátce malou dírku, vylévej vodu. Co pozoruješ? Po chvilce voda

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Laboratorní práce Archimédův zákon

Laboratorní práce Archimédův zákon Zkvalitnění vzdělávání a rozvoj praktických dovedností studentů SŠ v oborech chemie a fyziky CZ.04.1.03/3.1.15.2/0154 Laboratorní práce Archimédův zákon Co je třeba znát Těleso ponořené do kapaliny je

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování Mechanické vlastnosti kapalin a plynů opakování 1 Jakým směrem se šíří tlak? 2 Chlapci si zhotovili model hydraulického lisu podle obrázku. Na písty ručních stříkaček působí stejnou silou. Který chlapec

Více

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10 V příspěvku jsou uvedeny některé konkrétní zkušenosti a výsledky práce žáků z činnostního učení fyziky ve fyzikálním

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

Hrátky se suchým ledem 2

Hrátky se suchým ledem 2 Hrátky se suchým ledem 2 Anotace: Zajímavé a nevšední experimenty se suchým ledem Téma: Suchý led (pevný CO 2 ), sublimace Trocha teorie: Vlastnosti suchého ledu pevná fáze oxidu uhličitého, hygienicky

Více

Vyjmenovaná slova po S opakování

Vyjmenovaná slova po S opakování Vyjmenovaná slova po S opakování Popis V této hodině si s žáky budeme opakovat problematiku vyjmenovaných slov po S. Nejdříve bez použití ICT za pomoci básniček, hádanek a různých her v prostorách třídy

Více

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

Dirlbeck J zš Františkovy Lázně Veletrh nápadtl učiteltl fyziky Iniekční stříkačka ve fyzice Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně Proč injekční stříkačka? Učím na škole, kde žákyně a poslední dobou i někteří žáci odcházejí na zdravotnickou

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek

Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek RNDr. Irena Dvořáková Probírané fyzikální jevy: 1. hodina látky pevné, kapalné, plynné, jejich vlastnosti a vzájemné srovnání Použité

Více

Vzestup vodní hladiny za pomoci svíčky

Vzestup vodní hladiny za pomoci svíčky Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Vzestup vodní hladiny za pomoci svíčky Pham Nhat Thanh Gymnázium Cheb Nerudova 7, 350 02 Cheb Úvod Naším úkolem je

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM Při hraní si s paprskem kapesní svítilny můžeme provádět mnohé neobvyklé věci, které se světlem mohou přihodit. Například při prosvěcování skla nebo vody můžeme dostat světlo,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Název: Termoska. Výukové materiály. Téma: Teplo, šíření tepla. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie

Název: Termoska. Výukové materiály. Téma: Teplo, šíření tepla. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Název: Termoska Výukové materiály Téma: Teplo, šíření tepla Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl:

Více

J.W" . ----II' "'_"""", ~ -----.--.(. ------ I 1-:, - _-._--.-~':' ---.------ I. .wlo;

J.W . ----II' '_, ~ -----.--.(. ------ I 1-:, - _-._--.-~':' ---.------ I. .wlo; Veletrh ndpadfl učitelů fyziky Střípky Z laboratoře malých debruiárů Věra Bdinková DíRKOVÁ KOMORA JEDNODUŠE Potřeby: Kelímek od jogurtu (nejlépe Danone - lze ho snadno propíchnout), černá temperová barva,

Více

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14 Bublinárium MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice Při projektovém vyučování si s dětmi na 2.stupni hrajeme s bublinami. Příspěvek nabízí praktické rady a vyzkoušené postupy pro přípravu

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Magnety a magnetismus Vyučovací předmět: Aktivita v rámci Školního vědeckého dne. Anotace: Znázornění magnetického pole, magnet a elektrický

Více

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ Věk dětí: 5 6 let, běžná předškolní třída MŠ. Děti byly předem seznámeny s tématikou, jenž odpovídá plánované exkurzi. Pro děti a rodiče

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Číslo blízké lekce OSV Hlavní cíl/e OSV,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

VODNÍ KOLO. výzkumný úkol 05

VODNÍ KOLO. výzkumný úkol 05 výzkumný úkol 05 VODNÍ KOLO Proud vody může pohánět vodní kola různých typů a ty pak zase pohání mlýn, generátor elektrického proudu nebo jiné zařízení. Naše kolo se svým typem podobá turbíně vodních elektráren.

Více

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus)

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus) Téma: Magnetické pole vodiče s proudem, magnetické pole cívky Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

15 pokusů s jednoduchými pomůckami Práce ze semináře tým G6. PřS Přehled témat Hustota Tlak Elektrostatika Akustika Trocha chemie Těţiště Téma: hustota Výměna oleje a vody Pomůcky: 2 skleničky, papír,

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Něco ze ŠOKu 2. VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10. Aktivity zvyšující zájem o fyziku. Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Něco ze ŠOKu 2. VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10. Aktivity zvyšující zájem o fyziku. Veletrh nápadů učitelů fyziky 14 Něco ze ŠOKu 2 VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10 Abstrakt. ŠOK je zkratka školního odborného klubu. První část příspěvku seznamuje s různými vědeckotechnickými aktivitami pro žáky školy i širokou

Více

Návod na stavbu létajícího modelu horkovzdušného balónu

Návod na stavbu létajícího modelu horkovzdušného balónu Návod na stavbu létajícího modelu horkovzdušného balónu Autor : Miroslav Musil (alias Voux) Technické údaje : celková výška : 1,3 m průměr nejširší části : 0,92 m přibližný objem : 0,27 m 3 palivo : syntetický

Více

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Funkce chemického pokusu ve výuce Funkce vyplývají ze struktury pokusu a charakteristiky výuky a vzhledem k cílům výuky Informativní Formativní Metodologická Vyberte si každý jednu chemickou reakci (z

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

Vědecká herna I. Zpracovala RNDr. Věra Bdinková ve spolupráci se žáky VIII.C, část foto Jan Šimoník a Tomáš Černohorský z VIII.A

Vědecká herna I. Zpracovala RNDr. Věra Bdinková ve spolupráci se žáky VIII.C, část foto Jan Šimoník a Tomáš Černohorský z VIII.A Vědecká herna I. Zpracovala RNDr. Věra Bdinková ve spolupráci se žáky VIII.C, část foto Jan Šimoník a Tomáš Černohorský z VIII.A Tančící berušky /mechanika, magnetismus, pohyb, magnetická síla/ Na dané

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Pokusy s atmosférickým tlakem Cílová skupina: 7. ročník Klíčová slova: Atmosférický

Více

1.8.4 Atmosférický tlak

1.8.4 Atmosférický tlak 1.8.4 Atmosférický tlak Předpoklady: 1803 Nad námi se nachází minimálně několik kilometrů tlustá vrstva vzduchu, na který působí gravitační síla ve vzduchu musí také vznikat hydrostatický tlak: normální

Více

Návod na velikonoční ošatku zajíček

Návod na velikonoční ošatku zajíček PROJEKTY Návod na velikonoční ošatku zajíček Potřeby: miska o průměru 15 cm namořené ruličky (přibližně 70ks) lepidlo na papír nůžky tavicí pistole velikonoční ozdoby mašličky lak na dřevo pro konečné

Více

Projekt POKUSY. 5. třída Berušky

Projekt POKUSY. 5. třída Berušky Projekt POKUSY 5. třída Berušky Projekt Pokusy Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: A, Podoby vody - její význam pro život B, Voda

Více

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1 Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1. Je to průhledné? Vytvořte si pracovní prostor zastíněný před přímým světlem, např. pod lavicí. Materiály uložené v sáčku postupně

Více

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu.

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu. Těleso a látka Těleso Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu. Z více těles, z více látek.. domácí úkol - 2 experimenty difuze v chladné vodě krystalizace

Více

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické 2 v 1 úlohy experimentální i teoretické VOJTĚCH ŢÁK Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Abstrakt V tomto příspěvku jsou uvedeny tři úlohy, které je moţné v rámci středoškolské fyziky řešit jak experimentálně,

Více

Název: Barvy I Míchání barev

Název: Barvy I Míchání barev Název: Barvy I Míchání barev Výukové materiály Téma: Míchání barev Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a odpady Předmět (obor): prvouka, výtvarná výchova Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA Denisa Štohanzlová VII.C ZŠ POLNÁ, PODĚBRADOVA 79 2006/2007 Laboratorní práce č. 1 Jméno: Téma: Bludiště pro fazoli Pomůcky: nůžky, lepící lásku, lepidlo květináč, zem,

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Název: Jak daleko doletí raketa?

Název: Jak daleko doletí raketa? Název: Jak daleko doletí raketa? Výukové materiály Téma: Síly, zákon akce a reakce, testování různých raketových pohonů Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor):

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

The Effectiveness of Simple Experiments in Physics Education Efektivita jednoduchých experimentů ve výuce fyziky

The Effectiveness of Simple Experiments in Physics Education Efektivita jednoduchých experimentů ve výuce fyziky The Effectiveness of Simple Experiments in Physics Education Efektivita jednoduchých experimentů ve výuce fyziky František Cáb Abstract: The article presents an approach of students to carry out simple

Více

Něco ze ŠOKu 3. VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno Novolíšeňská. vera.bdinkova@zsnovolisenska.cz. 1. Fyzikální cirkus Experimentmania

Něco ze ŠOKu 3. VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno Novolíšeňská. vera.bdinkova@zsnovolisenska.cz. 1. Fyzikální cirkus Experimentmania Něco ze ŠOKu 3. VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno Novolíšeňská vera.bdinkova@zsnovolisenska.cz Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na dvě aktivity s dětmi, kterými se dlouho zabývám. V první části jsou představeny zkušenosti

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Důkaz přítomnosti karboxylových kyselin v potravinách Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je ověřit přítomnost karboxylových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více