STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PROPEDEUTIKA PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Veronika Tomanová Liberec 2013

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Propedeutika přírodovědného vzdělávání v mateřských školách Propedeutics of science education in nursery schools Autor: Veronika Tomanová Škola: Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti 759/15, Liberec 3 Konzultant: RNDr. Vladimíra Erhartová Liberec 2013

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně s využitím odborných připomínek RNDr. Vladimíry Erhartové. Použila jsem literaturu uvedenou v seznamu použité literatury. Postup práce je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V Liberci dne podpis:

4 Poděkování. Děkuji RNDr. Vladimíře Erhartové za obětavou pomoc a odborné připomínky, které mi během práce poskytovala. Děkuji paní ředitelce Ladislavě Sehnoutkové, která mi umožnila program ověřit v Mateřské školce Beruška v Liberci. Dále bych chtěla poděkovat Janu Kočíbovi za poskytnutí návodu na rakety.

5 ANOTACE Cílem práce bylo připravit roční program pro propedeutiku přírodovědného vzdělávání v mateřských školách (dále MŠ) a program prakticky vyzkoušet tak, aby mohl sloužit jako program využitelný jak v klubech malých debrujárů v MŠ, tak přímo učitelkami MŠ. Program tedy obsahuje 10 připravených návodů na 10 schůzek pro jeden školní rok, včetně návrhů pokusů, potřebných pomůcek, postupů, zjednodušených vysvětlení fyzikálních jevů pro děti, odborně správných vysvětlení, pedagogických poznámek a otázek pro děti. Vypracovaný program vychází jak z pedagogické a didaktické teorie, tak z vlastních zkušeností autorky získaných při dvouletém testování programu v MŠ Beruška v Liberci. Klíčová slova: propedeutika přírodovědného vzdělávání; mateřská škola; pokus; návod k pokusu, vysvětlení pokusu ANNOTATION The aim of this work was to prepare an annual program for propedeutics of science education in nursery schools, and to verify the program so that it can serve as a program available for science clubs in nursery schools and for teachers in nursery schools. The program therefore includes 10 manuals for 10 lessons for one school year, including experiments, equipment, instructions, simplified explanations of physical phenomena for children, technically correct explanations based on adults, pedagogical notes, and questions for children. The program is based on the theories of pedagogy and of didactics as well as on the author's personal experience that she got during two years when she tested the program in a nursery. Key words: propedeutics of science education; nursery; experiment; experiment instructions; explanation of an experiment

6 Obsah: Úvod Teoretická část Důležitost přírodovědného vzdělávání v MŠ Co kroužek u dětí rozvíjí Zásady při práci s dětmi Zázemí kroužku Didaktika Pojem didaktika Didaktické zásady Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka Zásada vědeckosti Zásada individuálního přístupu k žákům Zásada spojení teorie s praxí Zásada uvědomělosti a aktivity Zásada názornosti Zásada soustavnosti Zásada přiměřenosti Zásada trvalosti Vyučování Struktura celistvého procesu vyučování Cíle v procesu vyučování Vyučovací metody Charakteristika vybraných vyučovacích metod Metody slovní Metody názorně demonstrační Hra jako vyučovací metoda Metoda opakování a procvičování vědomostí a dovedností Pokusy Pokusy se vzduchem Rukavice na oříznuté PET láhvi Namalovaný obrázek v kelímku Silák vzduch Raketa na vzduch Beruška na brčku Zábavný oxid uhličitý Sopka

7 Levitující bublinky Přelévání plynů Tancující rozinky Raketa na oxid uhličitý Kouzla s barvami Kytička Barvy do mléka Kouzla s voskovkami Těžiště Můra Papoušek Klaun z kinder vajíčka Úžasná voda Mince na vodě Leknín Pepř a mýdlo Lodička Magnety Lovení rybek Magnety a předměty Pohyblivé figurky Zvuk Vidět zvuk Zvuk zvonů Mince v balonku Píšťalka Vajíčka Vajíčko v coca cole Hopsakoule Vařené a syrové vajíčko Čerstvé vajíčko a pukavec Vajíčko do láhve Optika Azbestový prst Udělej si lupu Promítání lupou Periskop

8 Pohyblivé obrázky Bubliny Bubliny Závěr Literatura a informační zdroje Přílohy Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č

9 Úvod Cílem práce bylo připravit roční program pro propedeutiku přírodovědného vzdělávání v MŠ a program prakticky vyzkoušet tak, aby mohl sloužit jako program využitelný jak v debrujárských klubech v MŠ, tak přímo učitelkami MŠ. Program tedy obsahuje jednak zjednodušená vysvětlení fyzikálních jevů vhodná pro malé děti, tak odborně správná vysvětlení pro vedoucí kroužků, či učitelky MŠ, upozornění na případné problémy, návrhy osvědčených metod práce a pomůcky potřebné k provedení pokusu. Při přípravě programů jsem vycházela z teoretických poznatků z hodin pedagogiky a psychologie, což dokumentuji v teoretické části práce. K práci mne přivedl právě zájem učitelek MŠ a dalších vedoucích v MŠ o aktivity, které jsou náplní mého kroužku, a nedostatek materiálů připravených pro využití v MŠ. Sama jsem zájem dětí o jednoduché fyzikální experimenty poznala při Fyzikálním jarmarku, který každoročně připravují studenti 2. ročníku našeho pedagogického lycea. Jako členka Klubu malých debrujárů při SOŠ a Gymnáziu v Liberci jsem sama poznala, jak může být poznávání zákonitostí našeho světa zábavné, a nadšení dětí při našem předvádění pokusů na jarmarku mne přivedlo k vedení kroužku v MŠ. 8

10 1. Teoretická část 1.1. Důležitost přírodovědného vzdělávání v MŠ V dnešní uspěchané době nemá většina rodičů na své děti čas, a tak se děti umí zabavit jen sezením u počítačů a televizí. Zároveň rodiče děti nemotivují k činnosti, takže děti nejsou zvyklé se něčemu samostatně věnovat. Většina dětí si nikdy nevyzkoušela vlastnoruční vyrábění, takže často děti v první třídě neumí stříhat, lepit, modelovat. Z toho také vyplývá, že děti tráví venku čím dál tím méně času, a tak nemají přímý kontakt s okolním světem. Nelezou po stromech, nehrají si s blátem, necvrnkají kuličky, znají jen virtuální svět. Proto je důležité začít s přírodovědným vzděláváním už v mateřských školách. Čím dřív si dítě zkusí, jak svět okolo nás funguje, tím lépe pochopí v budoucnu fyzikální zákony. Pojem propedeutika znamená předběžné vzdělávání nebo úvod do určité vědy. Proto pokládám za důležitou přípravu propedeutiky přírodovědného vzdělání pro MŠ, aby si děti mohly v tomto velice vnímavém věku bezpečně vyzkoušet to, co jim často neposkytuje rodina, jak svět okolo nás funguje Co kroužek u dětí rozvíjí Přírodovědné vzdělávání již od předškolního věku je důležité také proto, že kroužek děti všestranně rozvíjí. Na každé schůzce si děti něco vyrábí, stříhají, lepí, vybarvují, obkreslují, skládají, proto kroužek rozvíjí motoriku, výtvarné cítění a zručnost. Děti často pracují ve skupinkách a mají za úkol na něco společně přijít, nebo něco společně vyrobit, takže kroužek rozvíjí také komunikaci a práci ve skupinách. Na každé schůzce musí děti pozorně sledovat pokusy, tím se u nich rozvíjí pozornost. Na konci hodiny s dětmi shrneme, co jsme se naučili a co jsme zkoušeli, tím děti procvičují paměť. Dítě je v předškolním věku zbrklé, často nepozorné, proto se musí schůzky uspořádat tak, aby děti zaujaly. Také je důležité dbát na individuální zvláštnosti dětí. Každé dítě je jinak šikovné, proto je třeba se méně zručnému dítěti věnovat více, více mu pomáhat a radit. Pro děti talentovanější je třeba mít připraveny náročnější otázky tak, abychom podpořili jeho talent. 9

11 1.3. Zásady při práci s dětmi Při práci s dětmi je na prvním místě bezpečnost. Už na první schůzce je důležité děti seznámit s pravidly, která musí dodržovat, aby se předešlo případným úrazům. To ale nestačí, protože děti rychle zapomínají, proto je při rizikových pokusech opět upozorníme na pravidla bezpečnosti. Pokusy se musí přizpůsobit věku dítěte. Pokusy, při kterých se používají ostré předměty, by děti neměly zkoušet samy. Takové pokusy by měl provádět vedoucí schůzky, nebo pokusy přizpůsobit tak, aby děti nepřišly s ostrými předměty do styku. Například při pokusech s oříznutou PET láhví láhev oblepíme izolepou, aby se děti nepořezaly. Pokusy s ohněm děti také nezkoušejí samy. Při těchto pokusech se děti jen dívají, popřípadě si pokus zkouší jednotlivě, aby měl vedoucí schůzky vše pod kontrolou. Bezpečnost je velmi důležitá, proto je lepší, když schůzku vedou dva vedoucí. Jeden předvádí pokusy a druhý kontroluje děti. Další důležitá zásada při práci s dětmi je vhodné střídání činností. Schůzku začneme tím, že dětem řekneme, jakému tématu se budeme věnovat a jaké pokusy si vyzkouší. Na začátku schůzky dětem předvádíme pokusy náročné na vnímání. Po zhlédnutí pokusů si děti pokusy zkouší samy. Na konci schůzky si děti většinou vyrobí nějakou hračku k danému tématu. Při vyrábění hraček si připomenou, co si zkusily a co nového se dozvěděly Zázemí kroužku V kroužku je deset dětí. Při schůzkách se scházíme ve školce, kde jsou optimální podmínky pro práci. Prostředí, kde se pokusy provádí, je velice důležité. Je lepší, když místnost, kde se pokusy provádí, je bez koberce. Hodně pokusů je například s vodou, octem a koberec není pro tyto pokusy vhodný. Dále by se mělo pracovat v místnosti, kde je poblíž voda. Při pokusech je důležité pohodlí dětí, proto by měly pracovat na velkých stolech s židličkami. Děti by měly sedět pohromadě, aby si mohly případně navzájem pomáhat nebo se kouknout na ostatní, když si nevědí rady. Vhodné jsou i další pomůcky, jako podložky na stoly, zástěrky a různé výtvarné potřeby, které pokusy udělají ještě zajímavější. 10

12 Z tohoto vyplývá, že je samozřejmě vhodnější pracovat ve vyhovujících podmínkách a v místnosti, kde máte vše při ruce. Ovšem z praxe vím, že bohužel tyto požadavky nejdou vždy splnit. Naštěstí se mohou pokusy poupravit v závislosti na kvalitě prostředí. 2. Didaktika 2.1. Pojem didaktika Slovo didaktika je řeckého původu a znamená učit, vyučovat nebo poučovat. Zabývá se postupy a cíli vyučování. Jako první zavedl pojem didaktika Wolfgang Ratke. Další kdo chápal didaktiku jako umění vyučovat byl například J. A. Komenský. J. F. Herbart, který je považován za zakladatele pedagogiky vymyslel systém výuky, který ovlivnil pedagogiku výchovu a vzdělávání na celé 19. a 20. století. Vytvořil teorii stupňů poznávání, z nichž vychází organizace vyučování. Jde o čtyři stupně výchovy jasnost, asociace, systém a metoda. Koncem 19. a začátkem 20. století nastala kritika školy a vyučování a vznikla tzv. reformní pedagogika, která se v té době nazývala hnutí nové výchovy. Představitelé byli například Maria Montessori, John Dewey, Peter Petersen a Rudolf Steiner Didaktické zásady Didaktické zásady jsou základní pravidla, která mají zajistit účinnost výuky. Jejich dodržování není povinné, ale umožňují kvalitní výuku ve školách. Všechny zásady spolu souvisí a tvoří systém Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka Učitel by měl při výuce rozvíjet všechny základní složky osobnosti žáka. Měl by žáky rozvíjet jak po stránce kongnitivní (poznávací), což zahrnuje paměť, představivost, učení, myšlení a vnímání, ale také v oblasti afektivní (hodnotové) a psychomotorické ( výcvikové). Při našich schůzkách dbáme na rozvoj osobnosti žáka. Učíme děti nové věci, vedeme je k samostatnosti, ale i k práci ve skupinách. Děti se učí vnímat autoritu. Také při pokusech rozvíjíme paměť, představivost, učení, myšlení i vnímání. 11

13 Zásada vědeckosti U této zásady platí hlavně to, že učitel se musí neustále vzdělávat, a měl by sledovat aktuální technický vývoj. Obsah učiva by měl také odpovídat nejnovějším poznatkům vědy a techniky. Vedoucí kroužku by se měl samozřejmě také neustále vzdělávat a měl by dětem připravovat témata dle nejnovějších poznatků vědy a techniky Zásada individuálního přístupu k žákům Každý žák je individuální, má jiné zájmy, postoje k učení, rodinné zázemí, motivaci k učení nebo úroveň myšlení nebo chápání. Učitel by sám měl poznat, jak na tom který žák je, a měl by ke každému žákovi nahlížet individuálně. Také by měl umožnit seberealizaci každého žáka. Vedoucí kroužku také nahlíží na každého žáka individuálně. Každé dítě je jinak šikovné a má jinou úroveň myšlení. Proto by se mělo počkat i na pomalejší žáky, případně jim pomoci s čím bude třeba, nebo jim vysvětlení pokusu zopakovat několikrát, dokud dítě vysvětlení správně nepochopí Zásada spojení teorie s praxí Je důležité dbát na to, aby se vědomosti žáka propojily s jeho tvůrčí činností. Vedoucí kroužku dává dětem spoustu příkladů z praxe, používá autentické pomůcky. Nejdřív dětem pokusy ukáže, a děti si je pak samy zkouší. Když si děti něco zkusí, lépe pochopí vysvětlení pokusu Zásada uvědomělosti a aktivity Učitel se snaží, aby žák lépe pochopil danou látku, snaží se ho motivovat tak, aby žák sám vyvíjel aktivitu k učení. Žák by si měl nové poznatky uvědomit sám, pak s nimi dokáže lépe pracovat. V praxi to znamená, že pokusy by se měly provádět tak, aby si dítě nové poznatky uvědomilo samo. Pomocí otázek bychom měli nechat děti dospět k správnému řešení Zásada názornosti Cílem je utvářet představy v mysli žáka. Názornost je velmi důležitá pro žáky, kteří nemají dostatek zkušeností. 12

14 Při vedení kroužku v MŠ je názornost velice důležitá. Malé dítě ještě nemá tak velkou představivost, proto mu vybíráme názorné pomůcky, které ho něčím zaujmou např. jsou barevné, velké Zásada soustavnosti To znamená, že by se dřívější poznatky měly propojit s poznatky nově získanými. A nové poznatky by měly tvořit základ pro následující. Žáci si osvojují vědomosti v ucelené soustavě. V praxi to znamená, že pokud děláme s dětmi pokusy na obdobná témata nebo fyzikální jevy, připomeneme jim nejprve věci, které už znají, a teprve potom přecházíme k novým poznatkům Zásada přiměřenosti Učitel by měl dbát na to, aby vybraný obsah, rozsah učiva a způsob vyučování odpovídal duševní i tělesné vyspělosti žáků, musí také dbát na individuální zvláštnosti dětí. Obsah kroužku by měl být přizpůsoben vyspělosti žáků a dalším důležitým aspektům, převážně jejich věku a prostorám, ve kterých vyučování probíhá Zásada trvalosti Vědomosti a dovednosti, které jsme získali dříve, musí být trvale zapamatovány. Při zapamatování hraje důležitou roli metoda výuky, druh učiva, mentální stav dítěte a počet a způsob opakování. V praxi to znamená, že proto, aby si děti udržely nové věci co nejdéle v paměti, je důležitá metoda a forma výuky dítě musíme zaujmout. 13

15 3. Vyučování Vyučování je historicky ustálená forma cílevědomého a systematického vzdělávání i výchovy dětí, mládeže a dospělých 1 Uskutečňuje se zejména ve školách, v rodině, v různých výchovných zařízeních nebo v kurzech. Tato forma je naplňována vzájemnou spoluprácí mezi učiteli a žáky Struktura celistvého procesu vyučování Vyučování spočívá ve vzájemné činnosti učitele a žáků, která směřuje k určitým cílům. Nejdůležitější složky vyučování jsou cíle procesu vyučování, metody vyučování, formy vyučování, didaktické pomůcky, podmínky ve kterých vyučování probíhá a také součinnost žáka a učitelů Cíle v procesu vyučování Vyučování samozřejmě směřuje k nějakému cíli. Cíl ve vyučování chápeme jako nějaký výsledek, který očekáváme. I při vedení kroužku máme určitý cíl. V tomto případě je jeden z cílů seznámit děti se základy fyziky a připravit je na budoucí přírodovědné vzdělání. Dalším cílem je rozvíjet tvořivost dítěte, jeho myšlení a vyjadřování. Dále rozvíjíme jeho paměť, práci ve skupinách ale také samostatnost. 1 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. s

16 4. Vyučovací metody Vyučovací metoda je cesta k naplňování cílů vyučování. Je to způsob uspořádání činností učitele i žáků, kteří směřují ke stanoveným cílům Charakteristika vybraných vyučovacích metod Při výběru metod se řídíme především potřebami učitele. Popisuji zde metody které se nejčastěji využívají při vedení kroužku Metody slovní Metody slovního projevu jsou založeny na vnímání a chápání řeči posluchači, kteří si osvojují nové poznání. 2 Metody slovní mají ve vyučování velký význam. Dělí se na metody monologické to znamená, že učitel sám vykládá látku, je to vyprávění, vysvětlování atd. Dále se dělí na metody dialogické jedná se o diskuzi nebo rozhovor, a na metody práce s učebnicí, knihou a textovým materiálem. Při vedení kroužku používáme hlavně metody monologické a dialogické. Při používání slovní metody je velmi důležité, aby výklad učitele byl srozumitelný. Při výkladu by měl učitel mluvit pomalu, zřetelně a dbát na reakce žáků. K nejčastěji používaným monologickým metodám patří vyprávění, vysvětlování, popis a školní přednáška. Při vedení kroužku je velice důležité vypravování a vysvětlování. Vyprávěním navodíme tu správnou atmosféru na dané téma, a zároveň děti připravíme na činnost. Vysvětlováním jim osvojíme všechny neznámé a nové věci. K nejčastěji používaným dialogickým metodám patří rozhovor, dialog a diskuze. Rozhovor patří k nejstarším didaktický metodám. Formou otázek a odpovědí vysvětluje určitý problém a vede žáky k novým poznatkům. Dialog je rozvinutější forma a dochází zde ke komunikaci mezi učitelem a žáky navzájem. Formou diskuze se pak vyjasní daná problematika. 2 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. s

17 Metody názorně demonstrační Tyto metody umožňují žákům dostat se do přímého kontaktu s poznávanou skutečností, podporují poznávané skutečnosti s reálnou praxí. Za varianty demonstračních metod lze považovat pozorování předmětů nebo jevů, nebo předvádění pokusů nebo modelů. Metody demonstrační se také při vedení kroužku používají velmi často. Děti si pomocí demonstračních předmětů lépe zapamatují nové poznatky Hra jako vyučovací metoda Tato metoda se používá zejména v mateřských nebo základních školách. Cílem je osvojení nových poznatků formou cvičení. Děti mohou pracovat samy nebo ve skupinkách. Posiluje se tím nejen práce v kolektivu ale také samostatná činnost. Hra motivuje děti k lepším výkonům a daná problematika se dětem formou her zdá mnohem lehčí než jen formou výkladu Metoda opakování a procvičování vědomostí a dovedností Při vedení kroužku je tato metoda jedna z nejdůležitějších. Opakování by mělo probíhat na konci každé schůzky. Když máme témata schůzek podobná, zopakujeme nejprve staré poznatky, pak vysvětlíme nové a nakonec propojíme staré s novými. Opakování může například probíhat formou diskuze nebo hry. 16

18 5. Pokusy 5.1. Pokusy se vzduchem Zdůvodnění výběru tématu: Celý cyklus schůzek začneme pokusy se vzduchem, protože vzduch je určující pro celý náš život a atmosférický tlak ovlivňuje mnoho fyzikálních jevů. Přesto je pro děti velmi těžké uvědomovat si jeho vliv a význam, protože ho přímo nevidíme. Proto vybíráme pokusy, které jsou pro děti atraktivní, názorné a poměrně snadno pochopitelné. Tak aby si uvědomily, že vzduch zdaleka není nic, ale naopak je všude kolem nás a působí nejen na nás, ale také na vše kolem nás. Pomocí jednoduchých pokusů dětem ukážeme, že všude kolem nás je vzduch. Vzduch není dokonale stlačitelný, a proto ho s využitím vody můžeme vidět. 17

19 Rukavice na oříznuté PET láhvi Pomůcky: chirurgická rukavice PET láhev s oříznutým dnem nádobka s vodou Pro deset dětí: stačí 2 láhve s rukavicí, děti si pokus zkouší ve skupinkách Postup: 1) Ořízneme dno láhve. 2) Navlečeme rukavici na hrdlo otevřené láhve. 3) Ponoříme dolní část láhve do nádobky s vodou. 4) Sledujeme, jak se rukavice nafoukne. Vysvětlení pro děti: Rukavice se nafoukla, protože v láhvi je vzduch, který voda tlačí do rukavice. Vysvětlení jevu: Vzduch není dokonale stlačitelný a má menší hustotu než voda. Když nádobu uzavřeme vodou, vzduch je vtlačován do rukavice. Bezpečnost dětí: Když ořízneme dno láhve, doporučuji spodek láhve oblepit izolepou. Předejdeme tak možnému pořezání dětí. Otázky pro děti: 1) Je něco v láhvi, kterou držím? 2) Co se stane, když spodní část láhve ponořím do vody? Proč? 3) Co je nad vodou v láhvi? 4) Lze vzduch zcela stlačit? Obr.č.1 Rukavice na PET láhvi Obr.č.2 Rukavice na PET láhvi zasunuté ve vodě 18

20 Namalovaný obrázek v kelímku Pomůcky: papír, pastelky nebo fixy, nádobka s vodou, kelímek Pro deset dětí: 10 kelímků 10 menších papírů větší nádobka s vodou fixy pastelky Postup: 1) Děti nakreslí na papír obrázek podle svého výběru. 2) Obrázek vmáčkni do kelímku tak, aby nevypadl. 3) Kelímek děti ponoří svisle celý do vody. 4) Děti opatrně vyndají kelímek z vody a prohlédnou si ho. Vysvětlení pro děti: V kelímku zůstal vzduch, proto se do něj nedostala voda. Vysvětlení jevu: Vzduch, který není dokonale stlačitelný, zůstává u dna kelímku nad vodní hladinou, a ochrání tak papírek před namočením. Pedagogické poznámky: Je třeba zkontrolovat, zda dětem papírek z kelímku nevypadává. Při použití průhledného kelímku děti dobře vidí, co se děje. Otázky pro děti: 1) Co se stane, když kelímek zastrčíme pod hladinu? 2) Namočí se papírek? Proč? 3) Co papírek ochránilo před namočením? Obr.č.3 Obrázek v kelímku Obr.č.4- Ponořený obrázek v kelímku Obr.č.5 Obrázek z kelímku 19

21 Silák vzduch Pomůcky: kelímky čtvereček papíru (musí zakrýt hrdlo kelímku) voda přepravka Pro deset dětí: 10 kelímků 10 čtverečků (lze použít poznámkové čtverečky) 5 přepravek Postup: 1) Naplníme kelímek vodou. 2) K hrdlu přitiskneme papírový čtvereček. 3) Kelímek otočíme hrdlem dolů, papírek během otáčení přidržujeme. 4) Můžeme pustit papírek. Vysvětlení pro děti: Všude kolem nás je vzduch, který na nás tlačí velikou silou, vzduch tlačí i na papírek a udrží vodu v kelímku. Vysvětlení jevu: Atmosférický tlak je stejně velký jako hydrostatický tlak asi desetimetrového sloupce vody. Proto udrží daleko menší sloupec vody v kelímku. Pedagogické poznámky: Je dobré naplnit kelímek až po okraj, pokus se snadněji provádí. Pokus lze provádět i se sklenicí, ale při práci s mladšími dětmi doporučuji spíše kelímky. Obr.č. 6 Pokus Silák vzduch 20

22 Raketa na vzduch Pomůcky: papírová raketa odpalovací rampa na rakety - viz. Příloha č. 1 Výroba odpalovací rampy: větší PET láhev gumová hadička kousek instalační trubky izolepa Izolepou vlepíme hadičku do hrdla PET láhve a instalační trubku přilepíme k hadičce. Pro deset dětí: odpalovací rampa 3 rakety Postup: Raketu připevníme na odpalovací rampu, děti dupnou na láhev a raketa vystřelí Vysvětlení pro děti: Když na láhev skočíme, vzduch, který je v láhvi, se stlačí a vystřelí raketu. Pedagogické poznámky: Před dalším odpálením je třeba láhev nafouknout. Pozor na oči! V prostoru, kam odpalujeme raketu, nesmí být děti. Obr.č.7 Rakety Obr.č.8 odpalování raket 21

23 Beruška na brčku Pomůcky: šablony berušek - viz. Příloha č. 2 lepidlo pastelky brčka děrovačka Pro deset dětí: 10 šablon berušek a křídel 3 lepidla pastelky 10 brček Postup: 1) Děti si vybarví šablonu berušek. 2) Přilepí na berušku křídla. 3) Dírkami v berušce děti provléknou brčko. Pedagogické poznámky: Je dobré mít připraveno více šablon, protože jak děti provlékají brčko, často se stane, že berušku natrhnou. Pokus je dobré zařadit na konec schůzky. Vede ke zklidnění dětí. Obr.č. 9 - Beruška 22

24 5.2. Zábavný oxid uhličitý Zdůvodnění výběr tématu: Při první schůzce jsme se věnovali tématu vzduch. Je tedy užitečné navázat na to, o čem jsme se bavili minule, a po připomenutí toho, co jsme se dozvěděli o vzduchu, zdůraznit, že vzduch je plyn a že jsou i další plyny například oxid uhličitý. Nejprve si na pokusu sopka ukážeme, jak si snadno oxid uhličitý vyrobíme a jak se plyny rozpínají, což už jsme poznali u vzduchu. V druhém pokusu dětem ukážeme, že plyn, i když ho přímo nevidíme, má své vlastnosti a díky jim si ho můžeme zviditelnit. Děti se tak přirozeně seznamují se základy pozorovávání a provádění pokusů. Poté co se děti seznámily se základními vlastnostmi oxidu uhličitého, jim ukážeme další vlastnost plynů tekutost. Pro zpestření schůzky ještě přidáme tancující rozinky a odpálení raketky na oxid uhličitý, při kterých si děti opět připomenou vlastnosti plynů. 23

25 Sopka Pomůcky: modelína jedlá soda ocet tác potravinářské barvy Pro deset dětí: 2 balíčky modelíny balíček jedlé sody ocet tác potravinářské barvy Postup: 1) Děti si z modelíny vyrobí sopku. 2) Do sopky děti nasypou jedlou sodu, potravinářskou barvu a přilijí ocet. Vysvětlení pro děti: Když do jedlé sody nalijeme ocet, začnou vznikat bublinky plynu, kterému říkáme oxid uhličitý. Bublinky se vyhrnou ze sopky. Stejné bublinky utíkají i z kofoly, když ji otevřeme, a dělají koláče pěkně nadýchané. Vysvětlení jevu: Při reakci jedlé sody a octa vzniká oxid uhličitý, jehož bublinky, které mají menší hustotu než vzniklá kapalina, stoupají nahoru a vynáší s sebou část kapaliny. Pedagogické poznámky: Při tomto pokusu děti rozděluji na dvě družstva. Děti soutěží o nejlepší sopku, která vysoptí jako první. Děti měly z modelíny vytvořit sopku, pojaly to ale svým způsobem. Otázky pro děti: 1) Co se stane, když nalijeme ocet do jedlé sody? 2) Čím jsou naplněné bublinky, které vidíme? 3) Proč bublinky stoupají nahoru? Obr.č.10 Sopka děti při výrobě Obr.č. 11 Sopka v akci 24

26 Levitující bublinky Pomůcky: přepravka balíček jedlé sody ocet bublifuk Pro deset dětí: přepravka balíček jedlé sody ocet 10 bublifuků Postup: 1) Do přepravky nasypeme sodu a nalijeme ocet. 2) Do přepravky vložíme svíčku tak, aby plamen byl v oxidu uhličitém. 3) Děti do přepravky nafoukají bubliny z bublifuku. Vysvětlení pro děti: Při reakci sody a octu vzniká oxid uhličitý, který je těžší než vzduch v bublinkách, a proto nám bublinky levitují. V oxidu uhličitém nehoří plamen, proto ho můžeme používat i k hašení. Ale pozor ani lidé v něm nemohou dýchat! Vysvětlení jevu: Při reakci jedlé sody a octu vzniká oxid uhličitý, jehož hustota je trochu větší než hustota vzduchu, proto se drží u dna přepravky a v souladu s Archimédovým zákonem nadnáší bubliny vyplněné vzduchem. Podmínkou hoření je volný kyslík. V oxidu uhličitém žádný volný kyslík není, proto v něm plamen nehoří. Pedagogické poznámky: Oxid uhličitý zůstává v nádobě pouze po určitou dobu. Je to plyn, proto se rozpíná a z nádoby postupně uniká. Pokus je třeba provádět bez zbytečných prodlev. Oxid uhličitý se dobře váže s vodou, proto pokus nelze ve stejné nádobě provádět opakovaně. Před dalším provedením pokusu je třeba nádobu vylít a pečlivě vytřít. Otázky pro děti: 1) Co se děje, když se ocet dostane k jedlé sodě? 2) Čím jsou naplněny bublinky, které vidíme? 3) Čím jsou naplněny bubliny z bublifuku? 4) Co drží bubliny z bublifuku, aby nepadly na dno přepravky? Obr.č.12 Levitující bublinky 25

27 Přelévání plynů Pomůcky: přepravka ocet jedlá soda trubka na přelévání svíčka zapalovač / sirky Pro deset dětí: přepravka balíček jedlé sody ocet trubka na přelévání svíčka Postup: 1) Do přepravky nasypeme sodu a nalijeme ocet. 2) Zapálíme svíčku. 3) Jeden konec trubky nastavíme nad svíčku, a druhým koncem přeléváme plyn z přepravky skrz trubku na plamen. 4) Svíčka zhasne. Vysvětlení pro děti: Reakcí sody a octu nám vznikne oxid uhličitý, který je těžší než vzduch, a uhasí nám svíčku. Vysvětlení jevu: Hoření je oxidace. Je k němu tedy zapotřebí volný kyslík, ten je však v oxidu uhličitém vázaný. Proto v oxidu uhličitém plyn nehoří. Oxid uhličitý tedy můžeme používat k hašení plamene. Oxid uhličitý má o trochu větší hustotu než vzduch, proto ve vzduchu klesá a můžeme ho snadno přelévat. Pedagogické poznámky: Při tomto pokusu potřebujeme zapálenou svíčku, je třeba dát na děti větší pozor, hrozí riziko popálení. Můžeme použít oxid uhličitý, který nám zůstane v přepravce od pokusu s levitujícími bublinami. Zda nám zbyl dostatek oxidu uhličitého, ověříme vložením hořící špejle do přepravky. Plamen v oxidu uhličitém nehoří. Otázky pro děti: 1) Viděli jsme, že plamen v oxidu uhličitém nehoří. Jak můžeme poznat že je někde oxid uhličitý? 2) Viděli jsme, že oxid uhličitý nadnáší bubliny se vzduchem stejně jako voda třeba korek. Budeme moci plyn lít? 3) Proč svíčka zhasla? 26

28 Obr.č. 13 Přelévání plynů Obr.č. 14 Přelévání plynů Obr.č. 15 Přelévání plynů 27

29 Tancující rozinky Pomůcky: balíček rozinek sycená voda sklenice Pro deset dětí: balíček rozinek sycená voda sklenice Postup: 1) Do sklenice nalijeme sycenou vodu (právě otevřenou). 2) Přisypeme rozinky. 3) Rozinky tancují. Vysvětlení pro děti: Rozinky obalí bublinky oxidu uhličitého, bublinky stoupají k vodní hladině a vynáší s sebou rozinky, u hladiny bublinky prasknou, plyn uteče a rozinky opět klesají ke dnu. Vysvětlení jevu: : Oxid uhličitý se váže na rozinky díky adhezním silám. V okamžiku, kdy je průměrná hustota rozinky obalené plynem menší než hustota vody, rozinka podle Archimédova zákona začne stoupat k hladině. U hladiny plyn, který již není tlačen vodou, uniká z rozinky, jejíž průměrná hustota opět roste a ona klesá ke dnu. Jev se periodicky opakuje, dokud voda obsahuje dostatek plynu. Pedagogické poznámky: Děti necháme na pokus koukat, dokud bublinky nevyprchají. Pokus mohou děti provádět sami. Otázky pro děti: 1) Jakou vodu používám? 2) Co se s rozinkami stane, když je dáme do vody? 3) Podívej se na rozinky, co se s nimi děje? 4) Co nese rozinky nahoru? 5) Proč rozinky padají dolů? Obr.č. 16 Tancující rozinky 28 Obr.č. 17 Tancující rozinky

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE,

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, 1.) ŠNEČCI Děti si šnečky vybarví, pokud zvládnou mohou si je

Více

11 13 let, popř. i starší

11 13 let, popř. i starší Název: Provazochodec Výukové materiály Téma: Stabilita, těžiště Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10 V příspěvku jsou uvedeny některé konkrétní zkušenosti a výsledky práce žáků z činnostního učení fyziky ve fyzikálním

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické 2 v 1 úlohy experimentální i teoretické VOJTĚCH ŢÁK Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Abstrakt V tomto příspěvku jsou uvedeny tři úlohy, které je moţné v rámci středoškolské fyziky řešit jak experimentálně,

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

páté volné pokračování řady pracovních listů s metodikou KAFOMETÍK je zaměřeno na vzdělávací oblast LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ.

páté volné pokračování řady pracovních listů s metodikou KAFOMETÍK je zaměřeno na vzdělávací oblast LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ. Milé kolegyně a kolegové, páté volné pokračování řady pracovních listů s metodikou KAFOMETÍK je zaměřeno na vzdělávací oblast LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ. Toto téma jsme zvolili záměrně, protoţe zdraví je to

Více

The Effectiveness of Simple Experiments in Physics Education Efektivita jednoduchých experimentů ve výuce fyziky

The Effectiveness of Simple Experiments in Physics Education Efektivita jednoduchých experimentů ve výuce fyziky The Effectiveness of Simple Experiments in Physics Education Efektivita jednoduchých experimentů ve výuce fyziky František Cáb Abstract: The article presents an approach of students to carry out simple

Více

Úvodní list. Biologie - fotosyntéza Zeměpis globální problémy Země

Úvodní list. Biologie - fotosyntéza Zeměpis globální problémy Země Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: II. stupeň Délka trvání: 1 x 45 min (90 min pro kroužek) Název hodiny: Jak vidět neviditelné Vzdělávací oblast v RVP: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Mechanické

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko.

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. - Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. Pracovní postup: Podle listu stromu si vytvoříme maketu listu, ten obkreslíme na

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Faraónův had dvěma způsoby Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je vytvořit efektní pokusy založené na chemických

Více

Návod na velikonoční ošatku zajíček

Návod na velikonoční ošatku zajíček PROJEKTY Návod na velikonoční ošatku zajíček Potřeby: miska o průměru 15 cm namořené ruličky (přibližně 70ks) lepidlo na papír nůžky tavicí pistole velikonoční ozdoby mašličky lak na dřevo pro konečné

Více

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Dagmar Horká MGV_F_SS_1S3_D17_Z_MOLFYZ_Jevy_na_rozhrani_pevneho_tel esa_a_kapaliny_pl Člověk a příroda Fyzika

Více

Nechme plovat 3-5. Authors: Kristof Van de Keere. years. Název aktivity:

Nechme plovat 3-5. Authors: Kristof Van de Keere. years. Název aktivity: 3-5 years Název aktivity: Nechme plovat Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Fyzikální vědy. Klíčové pojmy: plovoucí a potápějící se. Cílová věková skupina: 3-5 let Délka aktivity: maximálně 3 hodiny Obsah:

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ:12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Hrajeme si s fyzikou propedeutika přírodovědného vzdělávání pro děti 1. stupně ZŠ Barbora Šádková Liberecký kraj

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

Vyjmenovaná slova po S opakování

Vyjmenovaná slova po S opakování Vyjmenovaná slova po S opakování Popis V této hodině si s žáky budeme opakovat problematiku vyjmenovaných slov po S. Nejdříve bez použití ICT za pomoci básniček, hádanek a různých her v prostorách třídy

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko.

Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko. Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko. Přilepíme uši, ať to kočce sluší. Potom ještě očka, ať se kouká, kočka. Pak nosánek, kníry má kocourek milý. Ocáskem si zacvičí náš kocourek kočičí. Dvě kolečka

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Název: Papír a jeho vlastnosti

Název: Papír a jeho vlastnosti Název: Papír a jeho vlastnosti Výukové materiály Téma: Papír a jeho vlastnosti Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a odpady Předmět (obor): výtvarná výchova, pracovní činnosti, prvouka Doporučený

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Spektroskop. Anotace:

Spektroskop. Anotace: Spektroskop Anotace: Je bílé světlo opravdu bílé? Liší se nějak světlo ze zářivky, žárovky, LED baterky, Slunce, UV baterky, výbojek a dalších zdrojů? Vyrobte si jednoduchý finančně nenáročný papírový

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

DUBEN. Jaro už je tu

DUBEN. Jaro už je tu DUBEN Jaro už je tu 90 DUBEN Jaro už je tu Třídění odpadu TÉMA: Ekologie PRACOVNÍ LIST: str. 184 Básnička s pohybem Třídit odpad to je hračka, (chůze na místě) umí to už malá Kačka. (stoj, ukazujeme na

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol.

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝROBA 3D OBJEKTŮ Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Táborové aktivity Milena Matějková a kol. Jihočeského a Plzeňského kraje Místo konání Tábor 2012

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZIMNÍ SVORKA V zimních měsících, kdy jsme mnohdy doma a nudíme se, nemůžeme ven, se vám možná budou hodit tyto návody na výrobky.

ZIMNÍ SVORKA V zimních měsících, kdy jsme mnohdy doma a nudíme se, nemůžeme ven, se vám možná budou hodit tyto návody na výrobky. ZIMNÍ SVORKA V zimních měsících, kdy jsme mnohdy doma a nudíme se, nemůžeme ven, se vám možná budou hodit tyto návody na výrobky. Budeme potřebovat: - tričko bez potisku - barvy na textil, fix na kontury

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Důkaz přítomnosti karboxylových kyselin v potravinách Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je ověřit přítomnost karboxylových

Více

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Origami (Práce s papírem, skládanka vánoční hvězda) 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Origami - historie Origami je téměř tisíc let

Více

Fyzika v pytlíku. JOSEF TRNA Pedagogická fakulta MU, Brno. 1 Úvod. 2 Rozlišování látek pomocí smyslů. J. Trna: Fyzika v pytlíku

Fyzika v pytlíku. JOSEF TRNA Pedagogická fakulta MU, Brno. 1 Úvod. 2 Rozlišování látek pomocí smyslů. J. Trna: Fyzika v pytlíku J. Trna: Fyzika v pytlíku Fyzika v pytlíku JOSEF TRNA Pedagogická fakulta MU, Brno Soubor jednoduchých pokusů s využitím hracích kuliček z různých oblastí fyziky a přírodovědy. Pokusy a metodika jsou aplikovány

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Velikonoční vajíčko-vstaváček

Velikonoční vajíčko-vstaváček -vstaváček - vyfouknuté vajíčko - plastelína (karton) na vajíčka - noviny - plastiková konvička - voda - sádra - klacík na rozmíchání sádry - hadřík nebo kuchyňsky - tempery papír - štětec - sklenka s

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek 4.5.7 Magnetické vlastnosti látek Předpoklady: 4501 Předminulá hodina magnetická indukce závisí i na prostředí, ve kterém ji měříme permeabilita prostředí = 0 r, r - relativní permeabilita prostředí (zda

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

Vyhodnocení workshopu z fyziky

Vyhodnocení workshopu z fyziky Vyhodnocení workshopu z fyziky (Fyzika do kapsy aneb Jak oživit výuku fyziky na ZŠ) Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum

Více

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět Metodická příručka KA 01 Poznáváme svět 1. ročník Hana Burešová Úvod Tato metodická příručka má sloužit učitelům nižšího stupně základních škol při práci se stavebnicí obsahující jednotlivé kostičky i

Více

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky.

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky. SEZNAM POMŮCEK - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice Balíček, který obsahuje: Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku

Více

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - SNÍH... 13

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA MRZNE AŽ PRAŠTÍ - SNÍH... 13 Obsah Obsah... 1 V. MRZNE AŽ PRAŠTÍ - LEDEN... 5 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 5 Nákup pro výtvarnou činnost:... 5 5. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - MRÁZ... 6 A) Básnička s pohybem - ČJ - Malíř Mráz...

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: PROGRAM JABLÍČKO LOĽI PHABAJORI * * romsky červené jablíčko 1 1. Program Jablíčko Program je určen pro děti především ze sociálně vyloučených

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_11 Název materiálu: Teplo a teplota. Tematická oblast: Fyzika 1.ročník Anotace: Prezentace slouží k vysvětlení základních fyzikálních veličin tepla a teploty.

Více

Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii. Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013

Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii. Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013 Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013 J. A. Komenský: Didaktika analytická; Praha, nakl. F. A. Urbánek, 1874 První

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Inovace výuky fyziky na základní škole a gymnáziu. Physics Education the Innovation at Primary and Grammer School

Inovace výuky fyziky na základní škole a gymnáziu. Physics Education the Innovation at Primary and Grammer School Inovace výuky fyziky na základní škole a gymnáziu Physics Education the Innovation at Primary and Grammer School Josef Janás 9 Abstrakt In the article two themes from the kinematics and the hydromechanics

Více

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol.

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků CESTA DO POHÁDKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Tvořivé a rukodělné aktivity Karolína Lepíková a kol. Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

Trvalé magnety frontální sada

Trvalé magnety frontální sada Trvalé magnety frontální sada Sada obsahuje: - metodické listy - dva tyčové magnety - krabička s hřebíčky (cca 30dkg) - krabička se vzorky materiálů - velká a malá miska - dvě malé červené gumičky - velký

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ŠPIONÁŽNÍ SADA ŠPIONÁŽNÍ ODZNAK SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SUPER TAJNÉ OTISKY PRSTŮ KRYCÍ JMÉNO IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KRYCÍ JMÉNO

ŠPIONÁŽNÍ SADA ŠPIONÁŽNÍ ODZNAK SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SUPER TAJNÉ OTISKY PRSTŮ KRYCÍ JMÉNO IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KRYCÍ JMÉNO ŠPIONÁŽNÍ ODZNAK SPECIÁLNÍ AGENT SUPER TAJNÉ OTISKY PRSTŮ PRAVÁ RUKA 1.PALEC 2.UKAZOVÁK 4.PRSTENÍČEK 5.MALÍČEK LEVÁ RUKA KRYCÍ JMÉNO IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 1.MALÍČEK SPECIÁLNÍ AGENT 2.PRSTENÍČEK 4.UKAZOVÁK

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Nabídka magnetických didaktických her- každá hra pro 6 dětí

Nabídka magnetických didaktických her- každá hra pro 6 dětí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka magnetických

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více