OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti podpory z OPŽP pro Liberecký kraj 9. října 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti podpory z OPŽP pro Liberecký kraj 9. října 2008"

Transkript

1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti podpory z OPŽP pro Liberecký kraj 9. října 2008

2 OPŽP OPŽP je realizován pro cíl 1 Konvergence OPŽP navazuje na program OPI Financování OPŽP je zajištěno z Fondu soudružnosti, ERDF, SFŽP ČR a státního rozpočtu Zaměření programu: Intervence na zlepšení kvality životního prostředí, zachování trvale udržitelného rozvoje, dodržení legislativních požadavků v ŽP Celková alokace: EUR CZK (19 % alokace SF)

3 OPŽP dělení podle let a fondů (v EUR) Období Strukturální fondy (ERDF) Fond soudržnosti (CF) Celkem (ERDF + CF) Celkem

4 Rozdělení alokace dle prioritních os Prioritní osa Název prioritní osy Fond EU Rozdělení fin. Prostředků (EUR) 1 Zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní FS Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí FS Udržitelné využívání zdrojů energie FS Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží FS Omezování průmyslového znečištění a environ. rizik ERDF Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětu ERDF Technická asistence FS Celkem Z toho FS Z toho ERDF

5 Dokumentace OPŽP Žadatel se musí řídit těmito závaznými dokumenty: Programový dokument Operačního programu Životní prostředí Implementační dokument OP ŽP Směrnice MŽP č. 7/2007 Závazné pokyny pro žadatele Metodika zadávání veřejných zakázek Výzva k předkládání žádostí (v aktuálním znění pro příslušnou Výzvu) a další dokumentací (Manuály, příručky, apod.) Ke stažení na

6 Rozdělení kompetencí Řídící orgán OP ŽP Zprostředkující subjekt Platební a certifikační orgán OP ŽP Finanční kontrola Ministerstvo životního prostředí (MŽP) - odpovídá za provádění programu Státní fond životního prostředí - zajišťuje operativní provádění OP ŽP. Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (MF) - auditní orgán - a útvary interního auditu a kontroly MŽP.

7 Rozdělení kompetencí Řídící výbor Monitorovací výbor OP ŽP Důležitá funkce - projednává předložené žádosti o podporu. - pro potřeby schvalování kritérií pro výběr projektů, kontroly a monitorování - zprostředkovává vazbu na sociální partnery a orgány EU Krajské pracovní skupiny - plní primárně úlohu při přípravě velkých projektů tj. nad 25 mil. EUR v rámci OP ŽP

8 Finanční řízení Aplikace efektivního finančního mechanismu: časově méně náročný proces schvalování - zrychlení realizace a financování projektů Evropská komise (EK) schvaluje pouze projekty s náklady nad 25 mil. EUR (v případě životního prostředí) při finančním řízení alokovaných prostředků je v období aplikováno pravidlo N+3, poté pravidlo N+2

9

10 Jak se posuzuje žádost?

11 Regionální poradenská a informační Infrastruktura OP ŽP Dílčí projekty Call centrum: Webový portál Regionální poradenská a informační místa Databáze dotazů a odpovědí (FAQ) Bulletin OPŽP (Priorita) Vzdělávání poradců OPŽP Bene-Fill E-příručka pro žadatele a další

12 RPIM Regionální informační a poradenská místa Hlavní cíl Připravit, vybudovat a odzkoušet síť odborných informačních a poradenských míst iniciace projektových záměrů u přijatelných příjemců, technický a organizační doprovod při rozvinutí záměrů v nových projektech, technická podpora při návrhu optimálního technického řešení nových projektů.

13 Certifikované vzdělávání OPŽP Hlavní cíl Vytvoření systémových podpůrných nástrojů pro úspěšnou implementaci OP ŽP v oblasti poskytování základního a odborného poradenství Specifické cíle databáze o min. 400 kvalitních expertech z oblasti dotačního managementu pro specifické oblasti životního prostředí získání kvalitní pomůcky při vyhledávání poradců konečným uživatelům v OP ŽP zavedení systému vzdělávání a podpůrných služeb pro práci poradců v předmětné oblasti snížení objemu požadovaných poradenských a asistenčních služeb na subjekty podílející se na implementaci OPŽP (MŽP, SFŽP)

14 DOPORUČENÍ pečlivě si prostudujte dostupné informace pozor na hochštaplery nejdůležitější - soulad projektu s dotačním programem spočítejte si výši dotace a zajistěte spolufinancování, nepřeceňovat začněte zpracovávat projekt s dostatečnou časovou rezervou (největší problém u příloh) neváhejte vše konzultovat Nepodceňujte realizační (výběrová řízení, dodavatelé atd.) a monitorovací fázi projektu (udržitelnost projektu, monitor. ukazatele výsledku a dopadu ekologický přínos) nepodvádějte

15 Kalendář OPŽP Vyhlášení I. výzvy Příjem žádostí I. výzvy Vyhlášení II. výzvy Příjem žádostí II. výzvy Podpis OPŽP Vyhlášení III. výzvy Příjem žádostí škol. zař Příjem žádostí I. PO Příjem velkých projektů Podzim PO (ochrana přírody) 2, 3 PO (emise, OZE, úspory) 4 PO (odpady)

16 I. výzva - rekapitulace Podepsáno Prioritní osa 1 47 projektů Kč Prioritní osa 2 12 projektů Kč Prioritní osa projektů Kč Prioritní osa projektů Kč Prioritní osa 7 3 projekty Kč Celkem 368 projektů Celkové náklady Kč

17 II. a III. výzva - rekapitulace II. Výzva (uzavřena ) Prioritní osa 6 Přijato 598 žádostí (1,5 mld schváleno) Kč III. výzva pro školy/školky (uzavřena ) Prioritní osa 3 (3.2) Přijato 679 žádostí 4,5 mld schváleno) Kč

18 Plán výzev IV. výzva OPŽP Vyhlášení výzvy: červenec 2008 Příjem žádostí: srpen září 5.1 Omezování průmyslového znečištění 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady Omezení nebudou přijímány projekty na realizaci speciálních zařízení na využití upraveného paliva z regionálních systému pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu. 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží Omezení přijímány budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu s výjimkou žádostí s využitím pravidla de minimis.

19 Plán výzev V. výzva OPŽP Vyhlášení výzvy: srpen 2008 Příjem žádostí: září říjen 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura Podpora biodiverzit 6.3 Obnova krajinných struktur 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

20 Plán výzev 1.3 Omezování rizika povodní Eliminace povodňových průtoků Zlepšení systému povodňové služby 1.1 Snížení znečištění vod Snížení znečištění způsobující eutrofizaci Omezení pouze investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti pro komplexní vyhodnocení stavu a řešení ohroženosti jednotlivých ucelených územních celků z pohledu rizikovosti vnosu látek způsobujících eutrofizaci vod. Investiční podpora pouze u projektů schopných doložit komplexní opatření v povodí Monitoring vod Omezení přijímány budou pouze projekty na investiční podporu budování systémů komplexního sledování a zjišťování stavu povrchových a podzemních vod.

21 Plán výzev VI. výzva Vyhlášení výzvy: září 2008 Příjem žádostí: říjen listopad Vyhlášení výzvy: prosinec Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody v oblasti podpory Budou přijímány pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána žádost do podoblasti podpory

22 Plán výzev Snížení znečištění z komunálních zdrojů Omezení pouze projekty řešící aglomerace nad 2000 EO, které byly podány v rámci 3. výzvy OPŽP a z důvodu neplnění podmínek výzvy nebyly akceptovány a budou upraveny v souladu s touto výzvou a dále projekty, řešící aglomerace, které jsou uvedeny na seznamu aglomerací v tabulce B.2 nebo C.2 v přílohách materiálu Usnesení vlády ČR ze 4.února 2008 č. 113 k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. V rámci této kategorie budou přijímány projekty zahrnující rekonstrukce stokových systémů pouze za následujících podmínek: navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředně souvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění (EO) na kanalizační systém objem rozpočtových nákladů na rekonstrukce stokových systémů bude nižší oproti rozpočtovým nákladům na výstavbu nové kanalizace, projekty řešící pouze rekonstrukce kanalizačních systémů nebudou přijatelné.

23 Plán výzev 2.1 Zlepšování kvality ovzduší 2.2 Omezování emisí 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací Koordinace s MŠMT

24 Plán výzev Příjem žádostí: leden únor Snížení znečištění vod Snížení znečištění z komunálních zdrojů Omezení na aglomerace pod 2000 EO Snížení znečištění z průmyslových zdrojů 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

25 Plán výzev 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry Realizace úspor energie Omezení pouze kombinované projekty s podoblastí podpory 3.1.1, kde dochází k náhradě stávajícího zdroje tepla na spalování pevných či kapalných fosilních paliv. Opatřením musí dojít k likvidaci či odstavení původního zdroje.

26 Plán výzev - velké projekty Vyhlášení výzvy: prosinec 2007 Kontinuální příjem a hodnocení žádostí 3-12/ Snížení znečištění vod Snížení znečištění z komunálních zdrojů 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 2.1 Zlepšování kvality ovzduší Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí prostřednictvím nových energetických systémů. 2.2 Omezování emisí 2.2 a) Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX a prachových částic.

27 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE. Omezení u velkých projektů viz text výzvy

28 Komplementární zdroje Národní programy Kofinancování OPŽP (4 %), Přílohy II (housing) Švýcarské fondy Ministerstvo financí řídící orgán, SFŽP zprostředkující subjekt

29 Podpora OZE a energ. úspor Podpora investičních projektů na využívání OZE: Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby: a) kotle na biomasu, b) solární systémy na celoroční ohřev teplé vody, c) solární systémy na přitápění a celoroční ohřev teplé vody, Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby Kč Pro cca 2000 domácností

30 Environmentální investice do roku 2007 Podpora fyzických osob V rámci Národních programů bylo v letech podpořeno 4226 projektů za cca 250 mil. Kč. Kotle na biomasu Solární systémy TV / Solární systém přitápění a TV Solární systémy pro výrobu elektřiny Tepelná čerpadla.

31 Priorita 1 Zlepšování vodohosp. infrastruktury Zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení dodávek vody, omezení rizik povodní. Cíl Snížení znečištění toků Zabezpečení dodávky pitné vody Preventivní opatření snižování rizika povodní Obsah Modernizace a výstavba ČOV, kanalizací, suchých poldrů, hlásných systémů povodní, vodojemů, nové zdroje pitné vody

32 Priorita 1 Zlepšování vodohosp. infrastruktury Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi kraji zřízené organizace správci povodí, vodních toků, nádrží správci a majitelé rybníků, vodních děl zpracovatelé plánů opatření nevládní neziskové organizace státní organizace a státní podniky provozovatelé systému předpovědní povodňové služby organizační složky státu fyzické a právnické podnikatelské osoby

33 Priorita 1 Zlepšování vodohosp. infrastruktury Návrh možných projektů: Informační systém předpovědní povodňové služby Zpracování mapových podkladů o povodňovém nebezpečí Úpravy koryt řek v intravilánu měst a obcí Výstavba poldrů, ochranných hrází

34 Priorita 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Kvalita ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší, obnovitelné zdroje energie, energetické úspory Cíl Snížení limitů koncentrací znečišťujících látek Obsah Prevence a integrovaný boj proti znečišťování, čistota ovzduší

35 Priorita 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi fyzické osoby sdružení vlastníků bytová družstva obecně prospěšné organizace právnické osoby veřejné výzkumné organizace nadace a nadační fondy příspěvkové organizace občanská sdružení a církve osoby samostatně výdělečně činné

36 Priorita 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Návrh možných projektů: Nákup a přestavba vozidel technické obsluhy s alternativními pohony Zlepšení průjezdnosti na místních komunikacích Inovativní technická opatření směřující do environmentálně šetrných technologií

37 Priorita 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie a prosazování úspor energie Cíl Zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny Zvýšení využití odpadního tepla Náhrada spalování fosilních paliv Obsah Obnovitelné zdroje: větrná energie Obnovitelné zdroje: sluneční energie Obnovitelné zdroje: biomasa Obnovitelné zdroje: vodní, geotermická aj. energie

38 Priorita 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky nadace a nadační fondy občanská sdružení a církve příspěvkové organizace obecně prospěšné organizace organizační složky státu státní podniky fyzické osoby neziskové organizace

39 Priorita 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Návrh možných projektů: Zateplovací systémy budov Zvýšení účinnosti energetických systémů budov Instalace kotlů na biomasu Instalace tepelných čerpadel pro dodávku tepla a pro přípravu teplé vody

40 Priorita 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží. Cíl Snižování produkce odpadů Odstraňování starých ekologických zátěží Obsah Prevence a integrovaný boj proti znečišťování Rekultivace průmyslových a zamořených územích

41 Priorita 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Příjemci podpory: neziskové organizace územní samosprávné celky a jejich svazky občanská sdružení podnikatelské subjekty příspěvkové organizace organizační složky státu organizace založené podle zvláštního zákona (např. zák. 77/1997 Sb., o státním podniku)

42 Priorita 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Návrh možných projektů: Integrovaný systém nakládání s odpady Systém odděleného sběru odpadů Zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů Budování sběrných dvorů a skladů Sanace vážně kontaminovaných lokalit (průmyslové objekty, vojenské a zemědělské areály, brownfields)

43 Priorita 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Prevence a integrovaný boj proti znečišťování. Cíl Rozvoj a inovace technologií přispívající ke snižování průmyslového znečištění Rozvoj informačních systémů o znečišťování životního prostředí Prevence sesuvů a skalních řícení Obsah Omezování průmyslového znečištění, prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů životního prostředí a hodnocení zdrojů podzemních vod

44 Priorita 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky příspěvkové organizace veřejné výzkumné instituce občanská sdružení neziskové organizace podnikatelské subjekty státní podniky státní organizace správci povodí a vodních toků organizační složky státu provozovatelé systému předpovědní povodňové služby majitelé pozemků postižených sesuvy a skalním řícením

45 Priorita 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Návrh možných projektů: Budování infrastruktury pro institucionálního zázemí výzkumu BAT Internetové stránky o ŽP Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů Inženýrsko geologických a hydrogeologické práce

46 Priorita 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny. Cíl Implementace soustavy Natura 2000 Obnova ekologicky významných krajinných struktur Regenerace urbanizované krajiny Obsah Podpora sídelní veřejné zeleně Obnova a ochrana zámeckých parků a zahrad a výsadba zeleně na místech odstraněných starých zátěží

47 Priorita 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky fyzické osoby neziskové organizace občanská sdružení příspěvkové organizace organizační složky státu správci povodí a vodních toků státní organizace a státní podniky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR správy národních parků právnické osoby, jimž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu

48 Priorita 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Návrh možných projektů: Zakládání a regenerace zeleně Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích

49 Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Dostupnost kvalitního environmentálního vzdělávání a osvěty. Cíl Infrastruktura pro realizaci programů environmentálního vzdělávání Zabezpečení nabídky kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Obsah Vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden

50 Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky neziskové organizace příspěvkové organizace organizační složky státu občanská sdružení

51 Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Návrh možných projektů: Rekonstrukce stávajících objektů center a poraden (!) Materiální a technické vybavení investičního charakteru objektů center a poraden Tvorba a vydávání odborných materiálů a pomůcek investičního charakteru

52 Prioritní osa 8 Technická pomoc financovaná z FS Aktivity spojené s řízením OP (studie, analýzy, IT technika, softwarové programy, jednání monitorovacího výboru atd.) Příjemce podpory: Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

53 Prioritní osa 8 Technická pomoc financovaná z ERDF Aktivity spojené s řízením OP (studie, analýzy, IT technika, softwarové programy, jednání monitorovacího výboru atd.) Příjemce podpory: Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

54 Závěrečné doporučení Výše dotace až 85 % Maximálně využít možnosti Fondu soudržnosti Systém zálohových plateb ze SR Důsledně postupovat při zpracování projektů Dostatečně konzultovat projekty s MŽP a SFŽP Efektivně hodnotit míru spolufinancování projektů Vyšší uplatnění PPP projektů Aktuální verze Implementačního dokumentu OP ŽP na

55 Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro envir. vzdělávání, poradenství a osvětu Dostupnost kvalitního environmentálního vzdělávání a osvěty. Cíl Infrastruktura pro realizaci programů environmentálního vzdělávání Zabezpečení nabídky kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Obsah Vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden

56 Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro envir. vzdělávání, poradenství a osvětu 0,86 % z celkové alokace na OPŽP Celkem cca 50 mil. EUR (1,4 mld. Kč) 42, 5 mil. EUR z ERDF 7,5 mil. EUR národní kofinancování Křížové financování Do 10% podpora jakoby z ESF podpořena činnost v objektu, který byl předmětem investice (tzn. Realizace vzděl. Programů a poradenství apod.)

57 Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro envir. vzdělávání, poradenství a osvětu Nízkoenergetický standard objekt po realizaci projektu musí splňovat nízkoenergetickýnebo vyšší standard pro energetickou náročnost budovy nutnou podmínkou je doložení deklarovaných hodnot energetickým průkazem budovy dle příslušné legislativy (vyhláška č. 291/2001 Sb.), stanovení měrné potřeby tepla na vytápění musí být zpracováno dle ČSN EN 832

58 Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro envir. vzdělávání, poradenství a osvětu Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky neziskové organizace příspěvkové organizace organizační složky státu občanská sdružení Klíčové je hodnocení environmentálního programu Nová střediska musí mít nízkoenerg. status

59 Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro envir. vzdělávání, poradenství a osvětu Uznatelné náklady mj.: Projektová příprava: do výše 7 % celk. Odborný technický nebo autorský dozor: do výše 4 % Nákup stavby: způsobilé jsou náklady bez max. výše celkových způsobilých výdajů Nákup pozemku: do výše 10 %celkových způsobilých nákladů Osobní náklady: tzn. mzdy osob podílejících se na projektu (u priority 6 a 7)

60 Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro envir. vzdělávání, poradenství a osvětu Návrh možných projektů: Rekonstrukce stávajících objektů center a poraden Materiální a technické vybavení investičního charakteru objektů center a poraden Tvorba a vydávání odborných materiálů a pomůcek investičního charakteru výstavba a rekonstrukce center a poraden environmentální výchovy, zlepšování technického a materiálního vybavení těchto center, tvorba výukových pomůcek a materiálů ekologické výchovy.

61 Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro envir. vzdělávání, poradenství a osvětu 3 programy - Investiční projekty EVVO pro Prahu - Neinvestiční podpora EVVO - Podpora aktuálně tématických osvětových a propagačních neinvestičních projektů

62 Závěrečná doporučení Konzultovat projekty s MŽP a SFŽP a na RPIM

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Dny malých obcí

Pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Dny malých obcí Pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dny malých obcí Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Operační program Ží OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SFŽP ČR Státní fond životního prostř ČR Od roku 1992 přispíváme zásadním způsobem na investice do ochrany a zlepšování životního prostř Poskytujeme

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 %

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % 0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory 1.1 Podoblast podpory 1.1.2 Snížení znečištění

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Operační program Životní prostředí 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Operační program Životní prostředí 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Operační program Životní prostředí 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Podpora obcí a měst z OPŽP 2007-2013 Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Nový Operační program Životní prostředí

Nový Operační program Životní prostředí Nový Operační program Životní prostředí SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí

Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí Operační program Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí Operační program Životní prostředí Ing. Theodor Bernt Zástupce ředitele odboru fondů EU Ministerstvo

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství 26. 8. 2014 - oficiální

Více

LVIII. výzva OP ŽP Žádosti o dotaci jsou přijímány od 5. 3. 15. 4. 2014, výsledky by měly být známy v červenci 2014 Alokace 3,7 mld.

LVIII. výzva OP ŽP Žádosti o dotaci jsou přijímány od 5. 3. 15. 4. 2014, výsledky by měly být známy v červenci 2014 Alokace 3,7 mld. Přehled dotačních možností v rámci LVIII., LIX. a LX. výzvy OP ŽP Celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH pro všechny oblasti a vyhlášené výzvy LVIII. výzva OP ŽP Žádosti o dotaci jsou přijímány

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Konec financování v roce 2014 Finančně platební kalendáře nepovolování převodu finančních prostředků do roku 2015

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Operační program Životní prostředí 2014-2020 Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství Strategický zastřešující

Více

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Současný stav OPŽP Programový dokument na roky 2007 2013 Implementační dokument Členění na prioritní osy Proběhla 1. výzva pro podání

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

Zaměření PO 2 OPŽP Základní principy hodnocení projektů

Zaměření PO 2 OPŽP Základní principy hodnocení projektů PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Globálním cílem prioritní osy 2 pro období 2007 2013 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20. května 2008 ENVI Brno Operační program životní prostředí obecně Operační program Životní prostředí (OP ŽP) schválen Evropskou komisí dne 19.12.2007 OP ŽP navazuje

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Ing. Karel Jech Ved. odd. technické asistence a neinvestičních programů OSA

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Operační program Životní prostředí 2014-2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Operační program Životní prostředí 2014-2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Podpora obcí a měst z OPŽP 2007-2013 Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Státní fond životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR XII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Moravská Třebová, 20.10.2016 Ing. Vladimíra Gutwirthová Projektový manažer, Odbor krajských pracovišť Čechy Dotační

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Program: Dočerpání OPŽP 2007 2013 Příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 Nová zelená úsporám

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3. zelená linka:

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3.  zelená linka: Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění

Více

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah Základní informace Proces administrace Formulář žádosti a doklady Vyhodnocení

Více

PŘEHLED VÝZEV KE DNI

PŘEHLED VÝZEV KE DNI PŘEHLED VÝZEV KE DNI 16.7.2013 Datum podání žádosti Prioritní osa Oblast podpory Podoblast podpory Správce podpory Poznámka oprávněný žadatel, výše dotace, internetový odkaz Od 1.6. 22.7.2013 Podpora výstavby

Více

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Konference o hospodaření a financování měst a obcí Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah OPŽP 2014 2020 Zhodnocení OPŽP 2007 2013 Podporovaná opatření

Více

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010 XXII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

42. výzva Ministerstva životního prostředí

42. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_042 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_42. výzva PO1, SC 1.1, kolová 42. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

OPŽP 2014 2020 PO2 SC 2.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ PROJEKTU

OPŽP 2014 2020 PO2 SC 2.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ PROJEKTU OPŽP 2014 2020 PO2 SC 2.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ PROJEKTU www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů náhrada, rekonstrukce nebo pořízení

Více

PŘEHLED VÝZEV KE DNI

PŘEHLED VÝZEV KE DNI PŘEHLED VÝZEV KE DNI 1.10.2013 Datum podání žádosti Prioritní osa Oblast podpory Podoblast podpory Správce podpory Poznámka oprávněný žadatel, výše dotace, internetový odkaz Od 1.8. Do 23.10.2013 Finanční

Více