Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické"

Transkript

1 Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg. č. CZ.1.07/1.2.02/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro první stupeň základní školy praktické je určen především ţákům s lehkým mentálním postiţením. Dělí se na dvě základní oblasti. První oblast seznamuje ţáky s IC technologiemi. Jedná se o třídu. Zde jsou zařazeni děti, které se ještě dosud s prací na PC nesetkaly. Druhou skupinu tvoří ţáci, kteří jiţ mají s informačními komunikačními technologiemi nějaké zkušenosti třída. Dle školního vzdělávacího programu mají jiţ ţáci 4. třídy povinný předmět Informatika. Zájmový útvar je koncipován v druhé oblasti tak, aby logicky navazoval na povinný předmět Informatika a aktivoval poznatky získané v zájmovém útvaru pro I. stupeň ZŠ praktické. Díky zájmové činnosti s komponentou ICT, došlo k provázanosti učiva s hlavním vyučovacím předmětem, ţáci získali hlubší a trvalejší poznatky. Učivo z oblasti ICT je díky zájmovému útvaru prohlubováno a upevňováno. Pro ţáky se sociokulturním znevýhodněním, problematikou různého druhu etnika je takto koncipované učivo v zájmové aktivitě velmi přínosné, zejména díky návaznosti na hlavní vyučovací předmět. Je to jedna z cest, jak odstranit bariéru s osvojením kompetencí v oblasti ICT. Péče o děti ze sociokulturním znevýhodněním byla začleněna i do stálých aktivit školní druţiny a tak došlo k velmi efektivnímu procesu osvojování ICT kompetencí. Celý tento systém zpracovaný do logicky navazujících kroků umoţní snazší zvyšování informační gramotnosti ţáků a umoţní přirozenější proces integrace v pokračujícím vzdělávání, kde se předpokládá jiţ určitá míra informačních dovedností. Plán zájmového útvaru byl zpracován na jednotlivé měsíce a obsahuje cíle, kterých by měli ţáci dosáhnout. Následně byl zpracován rámcový obsah učiva v jednotlivých ročnících druhého stupně základní školy praktické. Praxe prokázala, ţe je lepší stanovit si obecnější cíle a konkrétní učivo na danou vyučovací jednotku individualizovat pro jednotlivé ţáky daných ročníků. Plány byly následně ověřovány ve vyučovacích hodinách zájmového útvaru s ICT komponentou. Implementace učiva pro ţáky s limitujícími rozumovými schopnostmi byla realizována s ohledem na individuální moţnosti a dovednosti ţáků. Byly vytvořeny menší pracovní skupiny zaručující individuální přístup s příznivými vnějšími podmínkami pro získání ICT kompetencí. Při výuce zájmového útvaru došlo k inovaci vyučovacích metod. Pro vzdělávání ţáků s mentálním postiţením byla pouţita metoda, která odpovídá novým trendům osvojování učiva při výuce cizích jazyků na různých stupních škol a transformována na výuku ICT. Systém implementace učiva spočívá v několika fázích. Základní fází je seznámení s učivem; základní prvky v dané oblasti (základní znalosti a dovednosti). V další fázi dochází k opětovné aktivaci jednotlivých prvků (základních znalostí a dovedností) a přidávají se prvky další, nové. Učivo je aktivováno a rozšířeno.

3 V následné fázi dochází k aktivaci předcházejícího kroku a jsou přidány další prohlubující dovednosti. Metoda umoţňuje vytvoření pevného základu učiva ICT s následným prohlubujícím efektem. Metoda se velmi dobře uplatnila při vzdělávání ţáků s limitujícími rozumovými schopnostmi, kteří potřebují ke vzdělávání více rozvolněné učivo a stálou aktivaci získaných poznatků. Obr. Inovativní implementace učiva Zásady při vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením Při vzdělávání ţáků s mentálním postiţením se nejvíce uplatňují didaktické zásady jako je: zásada názornosti, zásada soustavnosti a trvalosti zásada aktivity ţáků ve vyučování zásada přiměřenosti učiva Kapacita pozornosti u ţáků s limitujícími rozumovými schopnosti je velmi nízká, i kdyţ je učivo zajímá a chtějí se učit. Jejich volní vlastnosti jim neumoţňují se na výuku v delším časovém rozsahu soustředit. Řešením je rozdělení vyučovací jednotky na menší časové údobí, v nichţ dochází ke střídání činností. Proto vytvořené plány s vytyčeným obsahem učiva obsahují více typů úkolů, učiva. Učitel je v přípravě na vyučovací jednotku seskládá do náročnějších a jednodušších úkonů. Velmi důleţitou roli hraje motivace k jednotlivým úkolům zvláště na U. stupni základní školy.. Pro základní školu praktickou je nutné uţívat abstraktních pojmů v omezeném množství a spoléhat na praktické úkony s několika moţnostmi zopakování, reálné příklady z praxe.

4 Pro výuku na I. stupni základní školy praktické je vhodné začleňovat výukové programy, kde si dítě osvojí základní dovednosti práce s PC hravou formou a zároveň zdokonalí své poznatky z jiných předmětů.

5 Září Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Ţáci se měli seznámit s prací na počítači, získat základní informace o uţívání a práci s počítačem a dodrţovat bezpečnostní a hygienická pravidla (správné sezení, délka doby strávené u počítače, větrání místnosti, umístění počítače, střídání činností). Vyuţití počítače - v práci, ve škole, v běţném ţivotě, jako zdroj informací. Součásti počítače - monitor, reproduktory, tiskárna, scanner, mikrofon atd. Zapnutí počítače - jednoduché zapnutí počítače bez přihlášení k síti. Seznámení s ikonami na ploše - tento počítač, nabídka start. Práce s myší - pravé a levé tlačítko, dvojklik. Snadnějšího upevnění učiva dosáhneme také častým opakováním, které je zařazeno např. ke konci hodiny, měsíce apod.

6 Průběţně jsou také zařazovány výukové programy, které usnadňují ţákům práci s myší a orientaci na monitoru počítače. Opakování učiva z předchozích ročníků, upevňování a prohlubování jiţ získaných znalostí. Orientace na klávesnici (malá a velká písmena, numerická klávesnice, psaní jednoduchých vět). Seznámení s prací v textovém dokumentu. Říjen Ţáci by měli upevňovat a procvičovat probrané učivo z měsíce září - orientace na klávesnici. Bezpečné zapnutí počítače, orientace na ploše počítače, uţívání součástí počítače. Práce s myší a klávesnicí (opakování probraných písmen, psaní slov a vět). Práce s klávesnicí. Ţáci si individuálně dle svých schopností a moţností upevňují vědomosti získané během výuky (opakování písmen, psaní slov, popř. vět). Psaní - nejprve malá a velká písmena na klávesnici, uţívání enter a mezerník, seznámení s tlačítky určené ke smazání (backspace, delete). Numerická klávesnice. Jednoduché úpravy textu (mazání, velikost písmen, barva). Kopírování textu pomocí klávesových zkratek i pomocí pravého tlačítka myši. Opakování znalosti týkající se práce se sloţkou. Základní práce s internetem (vyhledávání informací k výuce, orientace na internetových stránkách, základní informace, vyhledávání v textu) Orientace v programech.

7 Listopad Ţáci by měli upevňovat a procvičovat probrané učivo - práce s myší, klávesnicí, základní orientace v programu, jednoduché úpravy textu, základní práce s internetem. Seznámení s písmeny s diakritickými znaménky. Seznámení s programem malování. Upevňovat znalosti získané v oblasti internetu. Seznámení s písmeny s diakritickými znaménky - dle individuálních schopností uţívat písmena abecedy. Opakování oblasti psaní na klávesnici pro lepší upevnění učiva. Seznámení s programem malování vyhledat program malování na ploše, popř. v nabídce start, k čemu slouţí apod. Upevňování znalostí získaných v oblasti internetu a získávání informací. Opakování a prohlubování práce s textovým dokumentem (kopírování, ukládání do sloţky, jednoduché úpravy textu). Seznámení popř. opakování naučeného v oblasti programu malování (základní ikony, funkce). Prosinec Opakování a upevňování znalostí získaných z předešlých měsíců - program malování, psaní na klávesnici. Prohlubování znalostí v programu malování. Prohlubování znalostí v programu malování - uţívání základních kreslících nástrojů a jejich funkcí:

8 šíře čáry volba barvy volba obrazce barevná výplň obrazce mazání, guma lupa Upevňování znalostí v oblasti programu malování - vytváření obrázků: dle libovolného zadání na určené téma. Leden Procvičování a upevňování probraného učiva - orientace v programu malování, práce s myší a klávesnicí, základní práce s textovým dokumentem. Rozšiřování znalostí v oblasti volby barev. Malování - ţáci by měli umět svoji práci upravit a vytisknout.

9 Upevňování a obohacování znalostí z předešlého období. Rozšiřování znalostí v oblasti volby barev a rozšířené nabídky barev. Upravit svoji práci, smazat přebytečné čáry, uţívat funkci krok zpět, pokusit se tisknout. Seznámení se základní prací v poznámkovém bloku (WordPad). Opakování a obohacování znalostí v oblasti programu malování (vytváření a ukládání obrázků). Únor Upevňování znalostí získaných v předešlém období - rozvíjení znalostí v programu malování, práce v poznámkovém bloku, tisk. Samostatné přihlášení k síti, vypnutí počítače. Práce s dialogovými okny. Komunikace a internet. Samostatné přihlášení k síti, vypnutí počítače. Seznámení s dialogovými okny. Práce s výukovými programy, orientace v programu. Seznámení s komunikací pomocí internetu: , vytvoření u Seznámení s komunikací v sociálních sítích. Upozornit ţáky na bezpečnost a nebezpečí tohoto druhu komunikace.

10 Březen Upevňování učiva z předešlých měsíců - přihlášení k síti, vypnutí počítače, dialogová okna, internetová komunikace. Uţívání součástí počítače, orientace na klávesnici, uţívání myši. Vyhledávání obrázků. Posílání zpráv pomocí u. Opakování a uţívání součástí počítače. Práce s myší a procvičování orientace a psaní na klávesnici dle individuálních schopností a moţností ţáků. Seznámení s internetovým portálem google.cz - vyhledávání různých druhů obrázků. Posílání zpráv pomocí u Vyhledávání informací do Hudební výchovy (lidové písně). Práce a orientace na interaktivní tabuli, práce s perem. Práce s textem (úpravy textu) Práce se sloţkou (základní aplikace). Duben Upevňování vědomostí a dovedností získaných během předešlého období - uţívání součástí počítače, práce s klávesnicí a myší, internet, práce s interaktivní tabulí. Procvičování znalostí v programu malování. Prohlubování znalostí v oblasti v oblasti elektronické komunikace a poznámkovém bloku.

11 Opakování orientace na ploše počítače. Procvičovali znalosti v programu malování: vytváření obrázků dle vlastní fantazie vytváření jednoduchých obrázků na zadané téma (auto, dům) Prohlubování znalostí v oblasti elektronické komunikace (posílání ů). Upevňování znalostí získaných s prací v poznámkovém bloku (WordPad). Květen Osvojení náročnějších činností v programu malování, poznámkovém bloku, internetu a prohlubování dosavadních znalostí. Práce s textovým dokumentem. Internetové stránky.

12 Didaktické a logické hry. Celkové opakování probraného učiva v programu malování. Seznámení s textovým dokumentem, který byl v této fázi určen pro psaní písmen, slabik, slov popř. i vět. Didaktické hry (Alík). Seznámení s internetovými stránkami vhodné k procvičování základů anglického jazyka. Logické hry. Opakování z oblastí malování a internetu. Červen Shrnutí a zopakování probraného učiva. Ţáci by měli v rámci kaţdého ročníku dle svých individuálních schopností a moţností zvládnout zvyšující se náročnost učiva. Práce s myší, orientace na klávesnici. Dialogová okna, orientace na ploše počítače. Práce se součástmi počítače, tisk. Uţívání základních funkcí programu malování, textového dokumentu. Psaní a základní úpravy textu.

13 Program malování, poznámkový blok. Práce s internetem, elektronická komunikace. Orientace v programech.

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více