Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce se Školskou radou, rodiči žáků, místními i regionálními partnery, PPP a jinými institucemi CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vyučovací metody Klíčové kompetence Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Český jazyk a literatura Anglický jazyk a Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk (Další cizí jazyk) Matematika Informatika Člověk a jeho svět Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti ~ 2 ~

3 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLED ZKRATEK ~ 3 ~

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný v souladu s RVP ZV Název programu ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA č. j. ZŠDv/196/2013/Ha Název školy Adresa školy Ředitel školy Koordinátor ŠVP Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc Svatý Kopeček Dvorského 33, Olomouc Svatý Kopeček Mgr. Lumír Hamal Mgr. Jan Kolisko Kontakty: Telefon Fax Web Zařazení do sítě škol: IZO REDIZO IČO Zřizovatel: Kontakty: Telefon Statutární město Olomouc Horní náměstí Fax vedoucího odboru školství Platnost dokumentu od: Verze: č. 3 Podpis ředitele školy: Razítko školy: ~ 4 ~

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Historie školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 je středně velká městská škola sídlištního typu. První zmínka o obecné škole na Svatém Kopečku pochází z roku Škola se ale nacházela v jiné budově. První zmínka o stávající budově základní školy pochází z roku 1883, kdy byla v této budově /bývalém klášteře/ opatrovna malých dítek /první mateřská škola v mocnářství/ u Řádu milosrdných sester Sv. Františka. V roce 1928 došlo k přestavbě celé budovy kláštera. V roce 1935 byla ke klášteru přistavěna budova Klauzury Sv. Františka. Tuto podobu má budova dodnes. V padesátých letech dvacátého století se obecná škola přestěhovala do bývalého kláštera. Od roku 1954 sloužila tato budova jako Krajská škola lidové správy a později se stala sídlem základní devítileté školy. 2.2 Úplnost a velikost školy Stávající základní škola je plně organizovanou školou po jedné třídě v 1. až 9. ročníku ve dvou budovách. Škola má kapacitu 300 žáků, současná naplněnost je necelých 55%. Součástí organizace je školní družina (2 oddělení), školní jídelna a tři mateřské školy, jedna v Droždíně a dvě na Svatém Kopečku. Sídlem ředitelství školy je budova v ulici Dvorského č. p. 33. Od 1. ledna 2001 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřízenou Statutárním městem Olomouc a je spádovou školou pro městské části Svatý Kopeček, Droždín, Lošov, Radíkov a pro obec Samotišky. 2.3 Umístění školy Škola je umístěna v oddělené příměstské části Olomouce - Svatém Kopečku. Je situována v místě velkého kulturního a rekreačního významu v pěkném přírodním prostředí. Nedaleko školy se nachází Zoologická zahrada a les. 2.4 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna se studovnou. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety s nadprůměrnými sbírkami učebních pomůcek. Prostorové Areál školy se skládá z budov 1. a 2. stupně, které jsou propojeny koridorem, školního dvora a školního hřiště. V areálu školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy a návštěvám. V prostorách školy se nachází učebny 1. a 2. stupně, sídlí zde vedení školy, jsou zde odborné učebny (zeměpis a přírodopis, jazyková učebna, výtvarná výchova, keramika, dílny, 2 počítačové učebny, 2 multimediální učebny) a kabinety se sbírkami (matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, hudební výchova, tělesná výchova, ~ 5 ~

6 výtvarná výchova, jazyky, občanská výchova). Dále se zde nachází knihovna se studovnou (školní klub), herna, posilovna, tělocvična a 2 místnosti školní družiny. Škola nemá vlastní vývařovnu obědů, obědy proto dováží ze ZŠ Olomouc, Řezníčkova. Výdejna jídla prošla v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí podle norem EU. Školní dvůr slouží dětem o velké přestávce k relaxaci, jsou zde umístěny lavičky, venkovní učebna a ohniště. Na školní dvůr navazuje nové školní hřiště s umělým trávníkem, běžecká dráha a pískové doskočiště. Škola nemá bezbariérový přístup, proto by bylo možné integrovat vozíčkáře jen v případě, že bude mít asistenta a schodolez. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky (20 a 15 stanic). Každý učitel má k dispozici svůj počítač ve sborovně, nebo ve svém kabinetu. Počítače ve škole jsou propojeny v síti, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na harddisku pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Od roku 2013 funguje pro pedagogy, žáky a rodiče z internetu přístupný školní informační systém včetně elektronické žákovské knížky. Ve sborovnách jsou umístěny kvalitní kopírky, které mohou přes přístupový kód využívat všichni pedagogové. Škola po technické stránce disponuje průměrně vybavenou učebnou dílen, ve které by však bylo nutné provést obnovu používaných pomůcek a nářadí. Na škole máme instalovány dvě multimediální učebny s interaktivními tabulemi Activboard. Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat se zdraví nezávadnými nápoji a automat na školní mléko. Pro odpočinek je k dispozici školní klub s knihovnou (2. stupeň), školní družina (mladší žáci), herna, od jara do podzimu dvůr a herna. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí u sportovního areálu školy (tělocvična a hřiště). 2.6 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele školy, učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně a vychovatelé ŠD. Aprobovanost učitelů je dle inspekční zprávy přes 90 %. Věkově je pedagogický sbor pestrý, od mladých učitelů až po zkušené pedagogy. Mezi kvalifikovanými učiteli je i učitelka se státní zkouškou ze speciální pedagogiky. Další specifické odbornosti zastoupené na naší škole jsou koordinátoři EVVO, ŠVP, ICT, metodik prevence a výchovný poradce. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech všichni pedagogičtí pracovníci prošli úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIPVZ a 5 pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, Excel). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. ~ 6 ~

7 2.7 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola již delší dobu udržuje spolupráci se základní školou v Glogowku (Polsko). Předmětem spolupráce jsou zejména poznávací kulturní návštěvy a sportovní a soutěžní akce. Každoročně spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého při přípravě budoucích pedagogů - umožňujeme studentům pedagogických fakult získání praxe na naší škole. Každá třída projde během docházky mnoha akcemi a exkurzemi. Na 1. stupni žáci několikrát navštěvují ekologické centrum Slunákov, jezdí na pobyt v přírodě a na exkurzi do Prahy. Na 2. stupni jezdí na pobyt v přírodě, zúčastňují se lyžařského soustředění a výcviku v lanovém centru. Pravidelné tematické exkurze, které škola organizuje jsou skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Pradědova galerie, elektrárny Dalešice a Dukovany, elektrárna Dlouhé Stráně a papírny Losiny, muzeum Anthropos a planetárium v Brně, seminář na Ứřadu práce v Olomouci a Scholaris. Branný den s evakuací a prvky první pomoci, den pro děti a rodiče, uspávání broučků, Halloween, vánoční a velikonoční jarmark, školní akademie, sportovní den, škola naruby jsou pravidelné akce, které škola pořádá ve svém areálu a blízkém okolí. Na konci 9. ročníku zpracovávají žáci absolventské práce (projekt), na jehož základě ukazují, jaké u nás získali nebo si rozvinuli kompetence. Od školního roku 2012/2013 bude škola zapojena do akreditovaného projektu 7A - 7x o alergii a astmatu pro školy, který zaštiťuje Česká iniciativa pro astma, obecně prospěšná společnost. Výuka tohoto tématu prostupuje všemi vyučovacími předměty, primárně je probírána a zpracována v osnovách předmětů Člověk a jeho svět a Výchova ke zdraví. 2.8 Spolupráce se Školskou radou, rodiči žáků, místními i regionálními partnery, PPP a jinými institucemi Školská rada se schází pravidelně 3 až 4 do roka. Vyjadřuje se k rozpočtu školy, výroční zprávě školy za uplynulý rok, školnímu řádu a hodnocení žáků a celkově se zapojuje do chodu školy. Od školního roku 2007/2008 se rada vyjadřuje k ŠVP školy a jeho možným každoročním úpravám. K pravidelnému kontaktu s rodiči dochází 3 5 krát do roka formou třídních schůzek a konzultací. Rodiče mají možnost mimo pravidelný kontakt docházet do školy v průběhu celého školního roku vždy po dohodě s daným pedagogem, výhradně však mimo vyučovací hodiny. Dále mají možnost kontaktovat pedagogické pracovníky školy prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Spolupráce s dalšími školskými subjekty na Svatém Kopečku je na dobré úrovni. Škola spolupracuje se ZOO Olomouc, a to formou pomoci při úpravě zeleně v ZOO, účastí na křtinách nově narozených zvířat a nárazově malými finančními sponzorskými dary na vybraná zvířata. Škola využívá ve vhodných případech ZOO k přesunu výuky přírodovědných předmětů ze tříd do prostor ZOO, a to zejména na 1. stupni. Spolupráce s PPP Olomouc probíhá pouze v případě potřeby školy. Další spolupráce, a to s P-centrem Olomouc, Úřadem práce Olomouc a odborem sociální péče Magistrátu města Olomouce, je na velmi dobré úrovni a škola ji maximálně využívá formou besed, účastí na vzdělávacích programech a soutěžích. Velmi dobrá spolupráce je s firmou Lesní a myslivecké práce Pudil na Svatém Kopečku. ~ 7 ~

8 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Zaměření školy Motivační název školního vzdělávacího programu Škola základ života vystihuje podstatu (filozofii) naší školy, tj. 1) poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků 2) připravit žáky pro další studium na třetím stupni vzdělávání a pro budoucí povolání 3) rozvíjet pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí a ke společnosti 4) podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách 5) rozvíjet komunikační dovednosti žáků: a. v mateřském jazyce b. v cizím jazyce c. v informačních a komunikačních technologiích d. v sociálních vztazích Chceme: - učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi - zavádět efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými budou žáci vedeni k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu - vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání - podporovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; - věnovat stejnou péči všem žákům - klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi) - provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi - se zaměřovat i na žáky nadané, vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy, z metod práce u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. - se rovněž zúčastňovat různých soutěží na úrovni školní, okresní i krajské, kde budou mít žáci možnost se prezentovat. Při přípravě k těmto soutěžím dochází k dalšímu rozvoji jejich nadání - stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. - dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky ~ 8 ~

9 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou cestou, jak žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy proto uplatňují následující postupy a metody při výuce i mimo ni. Klíčové kompetence a výstupy ve všech vzdělávacích oblastech jsou v souladu se Standardy pro základní vzdělávaní. Standardy jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. Cíl základního vzdělávání dle RVP ZV KLÍČOVÁ KOMPETENCE Co představuje v životě školy a žáka ve výuce na naší škole Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení KOMPETENCE K UČENÍ Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. KK1A Ve výuce klademe důraz na čtení s porozuměním. KK1B Podporujeme samostatnost a tvořivost. KK1D Podporujeme různé způsoby dosažení cíle. KK1A Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti, zařazujeme proto takové metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami. KK1A Ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. KK1A Ve výuce rozlišujeme základní (kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). KK1A Učíme žáky vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z literatury a z internetu. Vedeme žáky ke kombinování informací z různých zdrojů. KK1B Učíme žáky používat základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí, KK1C Učíme žáky propojovat informace z různých vzdělávacích oblastí. KK1C Vedeme žáky k pochopení obecně užívaných termínů, znaků a symbolů. KK1C Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. KK1B Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. KK1D Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem hodiny, na konci zhodnotíme jeho dosažení. KK1E Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. KK1E Motivujeme žáky k učení snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení a zažívá úspěch. KK1A Učíme žáky pracovat s chybou. KK1E Vedeme žáky k trpělivosti, povzbuzujeme je. KK1A Podporujeme u žáků kritiku a sebekritiku. KK1D Podněcovat žáky k Učíme žáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou - ~ 9 ~

10 tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých problém není hrozba, ale výzva ). KK2B Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky problémy řešit. KK2A Učíme žáky problém rozpoznat, pochopit a naplánovat jeho řešení. KK2A Učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problému. KK2B Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. KK2B Podporujeme různé způsoby řešení problému. KK2C Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmus řešení problémů. KK2D Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. KK2D Vedeme žáky k samostatnosti, tvořivosti a logickému myšlení. KK2C Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. KK2E Vedeme žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí. KK2E Učíme žáky problémům předcházet. KK2A Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů zvládají. Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. KK3A Vedeme žáky k jasnému vyjadřování a formulování myšlenek. KK3A Požadujeme po žácích kultivovaný písemný i ústní projev. KK3A Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. KK3B Podporujeme kritiku a sebekritiku. KK3B Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. KK3B Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s druhými lidmi v různých situacích. KK3B Do výuky zařazujeme různé druhy materiálů, které žáci využívají ke svému rozvoji. KK3C Učíme žáky vhodnou formou vyjadřovat a obhájit své názory a postoje. KK3C Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. KK3D Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, ppt prezentace apod.). KK3D Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. KK3E Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. KK3E Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. Učíme žáky pracovat ve skupinách, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. KK4A Rozvíjíme schopnost žáků zastávat ve skupině různé role. KK4A Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) skupiny, svoji práci ~ 10 ~

11 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi KOMPETENCE OBČANSKÉ (význam) ve skupině i práci (význam) ostatních členů skupiny. KK4C Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. KK4B Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. KK4C Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. KK4D Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. KK4B Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. KK4C Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (mezi žáky a učiteli). KK4B Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. KK4A Posilujeme u žáků sociální chování a sebeovládání. KK4D Vedeme žáky k respektu k druhým lidem. KK4D Vedeme žáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem. KK5A Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. KK5A V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. KK5B Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. KK5B Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. KK5B Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. KK5B Problémy řešíme věcně, rozumně a spravedlivě. KK5B Dodržujeme zásadu, že tu není špatný žák, jsou tu jen spatné projevy jeho chování. KK5B Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). KK5A V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. KK5B Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. KK5D Zvyšujeme u žáků zájem o kulturní dědictví a jeho ochranu. KK4D Vedeme žáky k ochraně svého zdraví, dodržování zdravého životního stylu. KK5E Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. KK5E V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivními motivace. Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. KK5A Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. ~ 11 ~

12 Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci KOMPETENCE PRACOVNÍ Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. Učíme žáky používat nástroje a materiály, se kterými se setkávají v běžném životě. KK6A Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. KK6A Důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. KK6B Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme budoucího povolání představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. KK6C Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme, žádnou prací netrestáme - tím vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. KK6C Vedeme žáky k ochraně přírody a šetrnosti zacházení s materiály. KK6B Během výuky seznámíme žáky s podstatou podnikatelského prostředí tak, aby byl schopen zvážit rizika podnikání a rozvíjet své podnikatelské myšlení. KK6D Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 3.3 Vyučovací metody Na naší škole budeme při výuce využívat zejména takové vyučovací metody, které povedou k rozvoji žákovských kompetencí, přičemž budeme minimalizovat frontální výuku. Na úrovni školy budeme využívat následující vyučovací metody: - Skupinová výuka - Týmové učení - Projektové vyučování - Rozhovor - Diskuze - Dramatizace - Práce s textem - Didaktické hry - Rolové hry - I.N.S.E.R.T. - Vennův diagram - Pětilístek - Metoda ano-ne - Skládankové učení - Učíme se navzájem - Diskusní pavučina ~ 12 ~

13 - Myšlenková mapa - Kostka - Klíčové pojmy - Dvojitý / trojitý zápisník - Metoda V,CH,N Víme, chceme vědět, naučili jsme se - Volné psaní - Brainstorming - Přednáška s diskuzí - Poslední slovo patří mně Kolem dokola - Frontální výuka 3.4 Klíčové kompetence Cílem naší školy je, aby žáci měli v maximální možné míře rozvinuty na konci daného období klíčové kompetence. Klíčové kompetence a výstupy ve všech vzdělávacích oblastech jsou v souladu se Standardy pro základní vzdělávaní. Standardy jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. Kompetence k učení Čte s porozuměním K učení využívá vhodné metody učení K učení využívá informace z různých zdrojů Organizuje vlastní učení Samostatně pozoruje a experimentuje Zhodnotí výsledky svého učení Operuje s obecně užívanými termíny a symboly Čte s porozuměním Na konci 3. ročníku žák: - plynule čte jednoduché texty - s pomocí učitele shrne obsah přečteného textu - s pomocí učitele vybere z textu důležité informace - rozhodne, jak se mu text líbil, a své rozhodnutí zdůvodní Na konci 5. ročníku žák: - pozorně čte texty přiměřené náročnosti - vlastními slovy shrne obsah přečteného textu - vybere z textu důležité informace - sestaví jednoduchou osnovu přečteného textu - diskutuje nad obsahem textu - kriticky text zhodnotí Na konci 9. ročníku žák: - čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti - vlastními slovy reprodukuje text - orientuje se v textu - vybere z textu důležité informace - vyhledá v textu souvislosti - sestaví osnovu přečteného textu ~ 13 ~

14 - vypracuje otázky a úkoly, které se k textu vztahují - diskutuje nad obsahem textu - konfrontuje přečtený text s obdobným textem, se kterým se již dříve setkal - navrhne možná pokračování textu - kriticky text zhodnotí a své hodnocení obhájí K učení využívá vhodné metody učení Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele navrhne postup svého učení - popíše postup, který při učení použil - zhodnotí, zda mu zvolená metoda vyhovuje Na konci 5. ročníku žák: - užívá takové metody učení, které mu nejvíce vyhovují - popíše zvolenou metodu učení - zhodnotí efektivnost zvolené metody učení Na konci 9. ročníku žák: - vybírá z více metod učení - volí takové metody učení, které jsou pro něj nejefektivnější - popíše zvolenou metodu učení - obhájí zvolenou metodu učení - zhodnotí efektivnost zvolené metody učení - navrhne způsob, jakým by mohl své učení zlepšit K učení využívá informace z různých zdrojů Na konci 3. ročníku žák: - k učení využívá učitelem zadané zdroje - vyjmenuje zdroje, které k učení využívá (učebnice, encyklopedie, atd.) - doporučí, či nedoporučí zadaný zdroj spolužákům Na konci 5. ročníku žák: - k učení využívá více zdrojů - samostatně zvolí zdroj jednoduché informace, kterou hledá - pojmenuje používané zdroje - vyjmenuje zdroje, které k učení využívá (učebnice, encyklopedie, atd.) - doporučí, či nedoporučí zadaný zdroj spolužákům - využívá získané informace v praktickém životě Na konci 9. ročníku žák: - efektivně využívá všech dostupných zdrojů - vybere vhodné zdroje informací - kombinuje informace z různých zdrojů - uspořádá informace z jednotlivých zdrojů - zhodnotí použité zdroje - samostatně vyhledává neznámé pojmy - samostatně zvolí zdroj informace, kterou hledá - využívá získané informace v praktickém životě ~ 14 ~

15 - vnímá a na příkladech ukáže provázanost jednotlivých vzdělávacích oblastí Organizuje vlastní učení Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele sestaví postup učení - s pomocí učitele si časově rozvrhne postup učení - přichystá si zadané pomůcky - po ukončení práce si pomůcky uklidí Na konci 5. ročníku žák: - navrhne vhodný postup učení - časově si rozvrhne postup učení - samostatně si přichystá vhodné pomůcky - zhodnotí dodržení plánu učení - s pomocí učitele doporučí změny při organizování ekvivalentních úloh Na konci 9. ročníku žák: - zvolí vhodný postup učení - časově si rozvrhne postup učení - samostatně si přichystá vhodné pomůcky - diskutuje nad zvolenou organizací - zhodnotí dodržení plánu učení - doporučí změny při organizování ekvivalentních úloh Samostatně pozoruje a experimentuje Na konci 3. ročníku žák: - dle zadání učitele pozoruje jednoduché jevy z praktického života - pozorované jevy vlastními slovy popíše - zdůvodní příčiny každodenních jednoduchých jevů - jednoduše zhodnotí význam pozorovaných jevů Na konci 5. ročníku žák: - samostatně pozoruje jednoduché jevy - pozorované jevy popíše - vysvětlí příčiny pozorovaných jevů - porovná mezi sebou jednoduché jevy - zhodnotí význam pozorovaných jevů - při experimentování do jednoduchých jevů zasahuje - popíše změny chování jevu po svém zásahu - zhodnotí výsledky svého zásahu do jevu Na konci 9. ročníku žák: - samostatně pozoruje zvolené jevy - pozorované jevy podrobně popíše - vysvětlí příčiny pozorovaných jevů - porovná mezi sebou jevy ~ 15 ~

16 - zhodnotí význam pozorovaných jevů - při experimentování do jevů zasahuje - stanoví předběžnou hypotézu, jak jev bude při konkrétním zásahu reagovat - popíše změny chování jevu po svém zásahu - zhodnotí výsledky svého zásahu do jevu - ze svého pozorování a experimentování vytvoří projekt Zhodnotí výsledky svého učení, je motivován pro celoživotní učení Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele zhodnotí, zda úkol zvládnul - jednoduše vysvětlí smysl učení - projevuje pozitivní vztah k učení - projevuje snahu se zlepšit Na konci 5. ročníku žák: - s pomocí učitele zhodnotí úroveň zvládnutí zadaného úkolu - vlastními slovy vysvětlí smysl učení - o smyslu učení diskutuje - projevuje pozitivní vztah k učení - projevuje snahu se zlepšit Na konci 9. ročníku žák: - zhodnotí úroveň zvládnutí zadaného úkolu - vlastními slovy vysvětlí smysl učení - o smyslu učení diskutuje - projevuje pozitivní vztah k učení - projevuje snahu se zlepšit - posoudí vlastní pokrok, který učinil během základního vzdělávání - určí překážky, které mu brání, komplikují v učení - navrhne postup, jak své učení dále zdokonalovat - kriticky zhodnotí užitečnost učení pro svůj budoucí život - vysvětlí, čeho chce v životě dosáhnout - zdůvodní volbu svého dalšího zaměření, povolání Operuje s obecně užívanými termíny a symboly Na konci 3. ročníku žák: - komunikuje pomocí běžně užívané slovní zásoby - užívá základní pojmy, termíny, znaky a symboly, se kterými se setkává v praktickém životě a se kterými se seznámil v průběhu docházky - zeptá se na termíny, kterým nerozumí Na konci 5. ročníku žák: - komunikuje pomocí běžně užívané slovní zásoby - užívá základní pojmy, termíny, znaky a symboly, se kterými se setkává v praktickém životě a se kterými se seznámil v průběhu docházky - z doporučených zdrojů vyhledává termíny, kterým nerozumí - vlastními slovy vysvětlí používané pojmy a termíny ~ 16 ~

17 Na konci 9. ročníku žák: - při komunikaci rozumí často užívaným cizím slovům - užívá základní pojmy, termíny, znaky a symboly, se kterými se setkává v praktickém životě a se kterými se seznámil v průběhu docházky - samostatně vyhledává termíny, kterým nerozumí - definuje běžně užívané pojmy a termíny Kompetence k řešení problémů Rozpozná problém a určí jeho příčiny Naplánuje způsob řešení problému Vyhledá a zpracuje informace potřebné pro řešení problému Samostatně řeší problém Aplikuje osvědčené postupy při řešení podobných problémů Obhájí a zhodnotí výsledky své činnosti při řešení problému Rozpozná problém a určí jeho příčiny Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele rozpozná problém z praktického života - využívá vlastní zkušenosti při určení problému - vlastními slovy popíše příčiny jednoduchého problému - vnímá problémy jako samozřejmou součást života a učení, aktivně k nim přistupuje Na konci 5. ročníku žák: - rozpozná problém z praktického života - využívá vlastní zkušenosti při určení problému - určí příčiny jednoduchého problému - s pomocí učitele uspořádá příčiny problému podle míry vlivu na problém - vnímá problémy jako samozřejmou součást života a učení, aktivně k nim přistupuje Na konci 9. ročníku žák: - rozpozná problém - využívá vlastní zkušenosti při určení problému - určí příčiny problému - samostatně uspořádá příčiny problému podle míry vlivu na problém - určí další problémy, které jednotlivé příčiny ovlivňují - vnímá problémy jako samozřejmou součást života a učení, aktivně k nim přistupuje Naplánuje způsob řešení problému Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele popíše problém - s pomocí učitele sestaví časový harmonogram řešení problému - připraví si učitelem požadované pomůcky, které k řešení problému potřebuje - zhodnotí míru vyřešení problému ~ 17 ~

18 Na konci 5. ročníku žák: - popíše problém - sestaví časový harmonogram řešení jednoduchého problému - připraví si pomůcky, které k řešení problému potřebuje - konzultuje svůj postup se spolužáky a učitelem - kriticky zhodnotí svůj postup při řešení problému - kriticky posoudí způsob řešení problému spolužáky - při neúspěchu hledá jiná řešení - osvědčené postupy užívá pro řešení podobných problémů Na konci 9. ročníku žák: - popíše problém - sestaví časový harmonogram řešení složitějšího problému - připraví si pomůcky, které k řešení problému potřebuje - samostatně volí postup řešení problému - kriticky zhodnotí svůj postup při řešení problému - kriticky posoudí způsob řešení problému spolužáky - při neúspěchu hledá jiná řešení - osvědčené postupy užívá pro řešení podobných problémů Vyhledá a zpracuje informace potřebné pro řešení problému Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele vyhledá informace v zadaných zdrojích - rozpozná shodné a odlišné znaky informací - získané informace po konzultaci s učitelem využije při řešení problému Na konci 5. ročníku žák: - vyhledá informace z doporučených a pro žáka známých zdrojů - vyhledává shodné a odlišné znaky informací - získané informace po konzultaci s učitelem využije při řešení problému - uvede zdroje informací - aplikuje získané informace pro řešení podobných problémů Na konci 9. ročníku žák: - vyhledá informace z doporučených a pro žáka známých zdrojů - vyhledává shodné a odlišné znaky informací - na základě posouzení věrohodnosti informací je seřadí - získané informace po konzultaci s učitelem využije při řešení problému - uvede zjednodušené citace použitých pramenů a literatury - aplikuje získané informace pro řešení podobných problémů Samostatně řeší problém Na konci 3. ročníku žák: - k řešení problému přistupuje aktivně - s pomocí učitele volí vhodné způsoby řešení - s pomocí učitele užívá logické postupy - na základě návodu řeší problém ~ 18 ~

19 Na konci 5. ročníku žák: - s částečnou pomocí učitele volí vhodné způsoby řešení problémů - u jednodušších úkolů užívá logické postupy - aplikuje známé modelové situace - k řešení využívá různých zdrojů informací - svou práci obhájí - rozpozná chyby, které po konzultaci odstraní Na konci 9. ročníku žák: - volí vhodné způsoby řešení problémů - při řešení problému užívá logické postupy - aplikuje známé modelové situace - k řešení využívá různých zdrojů informací - svou práci obhájí - předchází chybám - při neúspěchu hledá jiná řešení Aplikuje osvědčené postupy při řešení podobných problémů Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele rozpozná podobné problémové situace - s pomocí učitele vybere správný postup řešení - s pomocí učitele aplikuje zvolený postup Na konci 5. ročníku žák: - rozpozná modelové situace - s pomocí učitele užívá zautomatizovaných postupů - aplikuje zvolený postup Na konci 9. ročníku žák: - rozpozná podobné problémové situace - rozpozná modelové situace - užívá zautomatizovaných postupů - aplikuje zvolený postup - srovná rozdíly v postupech Obhájí a zhodnotí výsledky své činnosti při řešení problému Na konci 3. ročníku žák: - porovná výsledky se spolužáky - na přiměřené úrovni obhájí výsledky své práce - s pomocí učitele posoudí, zda dosažený výsledek odpovídá zadání - uzná svou chybu Na konci 5. ročníku žák: - porovná výsledky se spolužáky - na přiměřené úrovni obhájí výsledky své práce - pomůže spolužákům nalézt a odstranit chyby - samostatně posoudí, zda dosažený výsledek odpovídá zadání - uvědomuje si zodpovědnost za své činy ~ 19 ~

20 Na konci 9. ročníku žák: - porovná výsledky se spolužáky - obhájí výsledky své práce - předchází chybám - samostatně posoudí, zda dosažený výsledek odpovídá zadání - uvědomuje si zodpovědnost za své činy Kompetence komunikativní Jasně a srozumitelně se vyjadřuje Pozorně naslouchá Zapojuje se do diskuze Užívá běžné prostředky komunikace Využívá informační a komunikační technologie Jasně a srozumitelně se vyjadřuje Na konci 3. ročníku žák: - komunikuje ve větách - dodržuje základní komunikační pravidla - používá intonaci při čtení Na konci 5. ročníku žák: - uspořádává myšlenky v logickém sledu - pod dohledem učitele používá spisovné tvary - užívá širší slovní zásobu - vhodně artikuluje - dodržuje pravidla komunikace Na konci 9. ročníku žák: - mluví souvisle - vyjadřuje se v celých větách - používá spisovné tvary - používá výrazy přiměřené věku - dbá na intonaci a správnou výslovnost - volí vhodné tempo řeči - mluví k věci Pozorně naslouchá Na konci 3. ročníku žák: - neskáče do řeči - přihlásí se o slovo Na konci 5. ročníku žák: - dodržuje pravidla diskuze - naslouchá ostatním ~ 20 ~

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

3.CHARAKTERISTIKA ŠVP

3.CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vycházíme z přesvědčení, že škola má žáky motivovat a podporovat v aktivním učení se. Nemá poskytovat jen encyklopedické znalosti, ale více podporovat činnostní

Více

6.25 Přírodovědný seminář volitelný předmět

6.25 Přírodovědný seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.25 Přírodovědný seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Přírodovědný seminář vede žáka

Více

Člověk a svět práce - okruh Práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh Práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh Práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life Verze platná od 1. 9. 2010 Obsah 1. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...2 2. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ...3

Více

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Informatika 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika je zařazena jako samostatný předmět v

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Charakteristika Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích potřeb nebo k uplatnění a užívání svých

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Management prodeje motorových vozidel

Management prodeje motorových vozidel Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace Dodatek č. 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu Management prodeje motorových vozidel RVP oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Platnost od

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

6.31 Přírodovědná praktika

6.31 Přírodovědná praktika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.31 Přírodovědná praktika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Přírodovědná praktika vede žáka k uvědomování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Schváleno školskou radou 30. 8. 2017 2. verze Razítko: Mgr. Renata Sochorová, řed. školy

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY ŠVP je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem pro základní vzdělávání. Vychází z podmínek školy, možností a potřeb žáků, požadavků rodičů. Cílem je poskytnout

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z Rožmitálu p.tř. a širokého okolí. Jejími klienty jsou děti s

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub (Příloha ŠVP č. 3)

Školní vzdělávací program pro školní klub (Příloha ŠVP č. 3) Školní vzdělávací program pro školní klub (Příloha ŠVP č. 3) Č. j.: ZŠH/471/2018 Spisový znak: 1-2 Skartační znak: A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy Mgr. Luděk Balcařík, ředitel

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP DUHA 2016 pro základní vzdělávání, čj. 111/16/ZSKR Škola: Základní škola a mateřská škola Křinec - příspěvková organizace, Školní 301, 289

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Školní klub při ZŠ Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace Identifikační údaje Název ŠVP: Údaje o škole: Školní vzdělávací program pro školní klub Základní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program pro školní družinu Drtinka 4 Life

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program pro školní družinu Drtinka 4 Life s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program pro školní družinu Drtinka 4 Life Verze platná od 1. 9. 2008 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠD...2 2. EKONOMICKÉ,

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní program EVVO je nedílnou součástí a přílohou Školního vzdělávacího programu Schola Viva 1/2007 č. j. 5 457/2007-21 ŠKOLA PRO ŽIVOT.

Více

Aplikace a programování osobních počítačů

Aplikace a programování osobních počítačů Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace Dodatek č 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu Aplikace a programování osobních počítačů Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče český jazyk Kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené

Více

Kompetence k učení. Kompetence Cíle školy (k čemu směřujeme) Strategie. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení. Kompetence Cíle školy (k čemu směřujeme) Strategie. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie viz souhrnná tabulka V následujících tabulkách je zformulováno, na jakou úroveň chceme ve škole rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence u žáků 1. 5. ročníku. (Cíle školy

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Didaktika přírodopisu 1 2. Přednáška RVP a jeho postavení v systému kurikulárních dokumentů. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU

Didaktika přírodopisu 1 2. Přednáška RVP a jeho postavení v systému kurikulárních dokumentů. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU Didaktika přírodopisu 1 2. Přednáška RVP a jeho postavení v systému kurikulárních dokumentů Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU RVP a jeho postavení v systému kurikulárních dokumentů 2. přednáška

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Koncepce ZŠ a MŠ Slapy, okres Praha-západ na období

Koncepce ZŠ a MŠ Slapy, okres Praha-západ na období Koncepce ZŠ a MŠ Slapy, okres Praha-západ na období 2018-2022 Škola je velmi složitý organismus, a proto se do jednoduchého schématu koncepce nedají vtěsnat všechny skutečnosti, navíc dochází k prolínání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více