Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce se Školskou radou, rodiči žáků, místními i regionálními partnery, PPP a jinými institucemi CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vyučovací metody Klíčové kompetence Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Český jazyk a literatura Anglický jazyk a Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk (Další cizí jazyk) Matematika Informatika Člověk a jeho svět Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti ~ 2 ~

3 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLED ZKRATEK ~ 3 ~

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný v souladu s RVP ZV Název programu ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA č. j. ZŠDv/196/2013/Ha Název školy Adresa školy Ředitel školy Koordinátor ŠVP Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc Svatý Kopeček Dvorského 33, Olomouc Svatý Kopeček Mgr. Lumír Hamal Mgr. Jan Kolisko Kontakty: Telefon Fax Web Zařazení do sítě škol: IZO REDIZO IČO Zřizovatel: Kontakty: Telefon Statutární město Olomouc Horní náměstí Fax vedoucího odboru školství Platnost dokumentu od: Verze: č. 3 Podpis ředitele školy: Razítko školy: ~ 4 ~

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Historie školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 je středně velká městská škola sídlištního typu. První zmínka o obecné škole na Svatém Kopečku pochází z roku Škola se ale nacházela v jiné budově. První zmínka o stávající budově základní školy pochází z roku 1883, kdy byla v této budově /bývalém klášteře/ opatrovna malých dítek /první mateřská škola v mocnářství/ u Řádu milosrdných sester Sv. Františka. V roce 1928 došlo k přestavbě celé budovy kláštera. V roce 1935 byla ke klášteru přistavěna budova Klauzury Sv. Františka. Tuto podobu má budova dodnes. V padesátých letech dvacátého století se obecná škola přestěhovala do bývalého kláštera. Od roku 1954 sloužila tato budova jako Krajská škola lidové správy a později se stala sídlem základní devítileté školy. 2.2 Úplnost a velikost školy Stávající základní škola je plně organizovanou školou po jedné třídě v 1. až 9. ročníku ve dvou budovách. Škola má kapacitu 300 žáků, současná naplněnost je necelých 55%. Součástí organizace je školní družina (2 oddělení), školní jídelna a tři mateřské školy, jedna v Droždíně a dvě na Svatém Kopečku. Sídlem ředitelství školy je budova v ulici Dvorského č. p. 33. Od 1. ledna 2001 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřízenou Statutárním městem Olomouc a je spádovou školou pro městské části Svatý Kopeček, Droždín, Lošov, Radíkov a pro obec Samotišky. 2.3 Umístění školy Škola je umístěna v oddělené příměstské části Olomouce - Svatém Kopečku. Je situována v místě velkého kulturního a rekreačního významu v pěkném přírodním prostředí. Nedaleko školy se nachází Zoologická zahrada a les. 2.4 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna se studovnou. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety s nadprůměrnými sbírkami učebních pomůcek. Prostorové Areál školy se skládá z budov 1. a 2. stupně, které jsou propojeny koridorem, školního dvora a školního hřiště. V areálu školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy a návštěvám. V prostorách školy se nachází učebny 1. a 2. stupně, sídlí zde vedení školy, jsou zde odborné učebny (zeměpis a přírodopis, jazyková učebna, výtvarná výchova, keramika, dílny, 2 počítačové učebny, 2 multimediální učebny) a kabinety se sbírkami (matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, hudební výchova, tělesná výchova, ~ 5 ~

6 výtvarná výchova, jazyky, občanská výchova). Dále se zde nachází knihovna se studovnou (školní klub), herna, posilovna, tělocvična a 2 místnosti školní družiny. Škola nemá vlastní vývařovnu obědů, obědy proto dováží ze ZŠ Olomouc, Řezníčkova. Výdejna jídla prošla v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí podle norem EU. Školní dvůr slouží dětem o velké přestávce k relaxaci, jsou zde umístěny lavičky, venkovní učebna a ohniště. Na školní dvůr navazuje nové školní hřiště s umělým trávníkem, běžecká dráha a pískové doskočiště. Škola nemá bezbariérový přístup, proto by bylo možné integrovat vozíčkáře jen v případě, že bude mít asistenta a schodolez. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky (20 a 15 stanic). Každý učitel má k dispozici svůj počítač ve sborovně, nebo ve svém kabinetu. Počítače ve škole jsou propojeny v síti, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na harddisku pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Od roku 2013 funguje pro pedagogy, žáky a rodiče z internetu přístupný školní informační systém včetně elektronické žákovské knížky. Ve sborovnách jsou umístěny kvalitní kopírky, které mohou přes přístupový kód využívat všichni pedagogové. Škola po technické stránce disponuje průměrně vybavenou učebnou dílen, ve které by však bylo nutné provést obnovu používaných pomůcek a nářadí. Na škole máme instalovány dvě multimediální učebny s interaktivními tabulemi Activboard. Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat se zdraví nezávadnými nápoji a automat na školní mléko. Pro odpočinek je k dispozici školní klub s knihovnou (2. stupeň), školní družina (mladší žáci), herna, od jara do podzimu dvůr a herna. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí u sportovního areálu školy (tělocvična a hřiště). 2.6 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele školy, učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně a vychovatelé ŠD. Aprobovanost učitelů je dle inspekční zprávy přes 90 %. Věkově je pedagogický sbor pestrý, od mladých učitelů až po zkušené pedagogy. Mezi kvalifikovanými učiteli je i učitelka se státní zkouškou ze speciální pedagogiky. Další specifické odbornosti zastoupené na naší škole jsou koordinátoři EVVO, ŠVP, ICT, metodik prevence a výchovný poradce. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech všichni pedagogičtí pracovníci prošli úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIPVZ a 5 pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, Excel). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. ~ 6 ~

7 2.7 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola již delší dobu udržuje spolupráci se základní školou v Glogowku (Polsko). Předmětem spolupráce jsou zejména poznávací kulturní návštěvy a sportovní a soutěžní akce. Každoročně spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého při přípravě budoucích pedagogů - umožňujeme studentům pedagogických fakult získání praxe na naší škole. Každá třída projde během docházky mnoha akcemi a exkurzemi. Na 1. stupni žáci několikrát navštěvují ekologické centrum Slunákov, jezdí na pobyt v přírodě a na exkurzi do Prahy. Na 2. stupni jezdí na pobyt v přírodě, zúčastňují se lyžařského soustředění a výcviku v lanovém centru. Pravidelné tematické exkurze, které škola organizuje jsou skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Pradědova galerie, elektrárny Dalešice a Dukovany, elektrárna Dlouhé Stráně a papírny Losiny, muzeum Anthropos a planetárium v Brně, seminář na Ứřadu práce v Olomouci a Scholaris. Branný den s evakuací a prvky první pomoci, den pro děti a rodiče, uspávání broučků, Halloween, vánoční a velikonoční jarmark, školní akademie, sportovní den, škola naruby jsou pravidelné akce, které škola pořádá ve svém areálu a blízkém okolí. Na konci 9. ročníku zpracovávají žáci absolventské práce (projekt), na jehož základě ukazují, jaké u nás získali nebo si rozvinuli kompetence. Od školního roku 2012/2013 bude škola zapojena do akreditovaného projektu 7A - 7x o alergii a astmatu pro školy, který zaštiťuje Česká iniciativa pro astma, obecně prospěšná společnost. Výuka tohoto tématu prostupuje všemi vyučovacími předměty, primárně je probírána a zpracována v osnovách předmětů Člověk a jeho svět a Výchova ke zdraví. 2.8 Spolupráce se Školskou radou, rodiči žáků, místními i regionálními partnery, PPP a jinými institucemi Školská rada se schází pravidelně 3 až 4 do roka. Vyjadřuje se k rozpočtu školy, výroční zprávě školy za uplynulý rok, školnímu řádu a hodnocení žáků a celkově se zapojuje do chodu školy. Od školního roku 2007/2008 se rada vyjadřuje k ŠVP školy a jeho možným každoročním úpravám. K pravidelnému kontaktu s rodiči dochází 3 5 krát do roka formou třídních schůzek a konzultací. Rodiče mají možnost mimo pravidelný kontakt docházet do školy v průběhu celého školního roku vždy po dohodě s daným pedagogem, výhradně však mimo vyučovací hodiny. Dále mají možnost kontaktovat pedagogické pracovníky školy prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Spolupráce s dalšími školskými subjekty na Svatém Kopečku je na dobré úrovni. Škola spolupracuje se ZOO Olomouc, a to formou pomoci při úpravě zeleně v ZOO, účastí na křtinách nově narozených zvířat a nárazově malými finančními sponzorskými dary na vybraná zvířata. Škola využívá ve vhodných případech ZOO k přesunu výuky přírodovědných předmětů ze tříd do prostor ZOO, a to zejména na 1. stupni. Spolupráce s PPP Olomouc probíhá pouze v případě potřeby školy. Další spolupráce, a to s P-centrem Olomouc, Úřadem práce Olomouc a odborem sociální péče Magistrátu města Olomouce, je na velmi dobré úrovni a škola ji maximálně využívá formou besed, účastí na vzdělávacích programech a soutěžích. Velmi dobrá spolupráce je s firmou Lesní a myslivecké práce Pudil na Svatém Kopečku. ~ 7 ~

8 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Zaměření školy Motivační název školního vzdělávacího programu Škola základ života vystihuje podstatu (filozofii) naší školy, tj. 1) poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků 2) připravit žáky pro další studium na třetím stupni vzdělávání a pro budoucí povolání 3) rozvíjet pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí a ke společnosti 4) podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách 5) rozvíjet komunikační dovednosti žáků: a. v mateřském jazyce b. v cizím jazyce c. v informačních a komunikačních technologiích d. v sociálních vztazích Chceme: - učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi - zavádět efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými budou žáci vedeni k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu - vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání - podporovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; - věnovat stejnou péči všem žákům - klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi) - provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi - se zaměřovat i na žáky nadané, vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy, z metod práce u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. - se rovněž zúčastňovat různých soutěží na úrovni školní, okresní i krajské, kde budou mít žáci možnost se prezentovat. Při přípravě k těmto soutěžím dochází k dalšímu rozvoji jejich nadání - stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. - dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky ~ 8 ~

9 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou cestou, jak žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy proto uplatňují následující postupy a metody při výuce i mimo ni. Klíčové kompetence a výstupy ve všech vzdělávacích oblastech jsou v souladu se Standardy pro základní vzdělávaní. Standardy jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. Cíl základního vzdělávání dle RVP ZV KLÍČOVÁ KOMPETENCE Co představuje v životě školy a žáka ve výuce na naší škole Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení KOMPETENCE K UČENÍ Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. KK1A Ve výuce klademe důraz na čtení s porozuměním. KK1B Podporujeme samostatnost a tvořivost. KK1D Podporujeme různé způsoby dosažení cíle. KK1A Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti, zařazujeme proto takové metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami. KK1A Ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. KK1A Ve výuce rozlišujeme základní (kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). KK1A Učíme žáky vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z literatury a z internetu. Vedeme žáky ke kombinování informací z různých zdrojů. KK1B Učíme žáky používat základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí, KK1C Učíme žáky propojovat informace z různých vzdělávacích oblastí. KK1C Vedeme žáky k pochopení obecně užívaných termínů, znaků a symbolů. KK1C Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. KK1B Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. KK1D Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem hodiny, na konci zhodnotíme jeho dosažení. KK1E Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. KK1E Motivujeme žáky k učení snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení a zažívá úspěch. KK1A Učíme žáky pracovat s chybou. KK1E Vedeme žáky k trpělivosti, povzbuzujeme je. KK1A Podporujeme u žáků kritiku a sebekritiku. KK1D Podněcovat žáky k Učíme žáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou - ~ 9 ~

10 tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých problém není hrozba, ale výzva ). KK2B Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky problémy řešit. KK2A Učíme žáky problém rozpoznat, pochopit a naplánovat jeho řešení. KK2A Učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problému. KK2B Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. KK2B Podporujeme různé způsoby řešení problému. KK2C Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmus řešení problémů. KK2D Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. KK2D Vedeme žáky k samostatnosti, tvořivosti a logickému myšlení. KK2C Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. KK2E Vedeme žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí. KK2E Učíme žáky problémům předcházet. KK2A Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů zvládají. Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. KK3A Vedeme žáky k jasnému vyjadřování a formulování myšlenek. KK3A Požadujeme po žácích kultivovaný písemný i ústní projev. KK3A Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. KK3B Podporujeme kritiku a sebekritiku. KK3B Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. KK3B Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s druhými lidmi v různých situacích. KK3B Do výuky zařazujeme různé druhy materiálů, které žáci využívají ke svému rozvoji. KK3C Učíme žáky vhodnou formou vyjadřovat a obhájit své názory a postoje. KK3C Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. KK3D Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, ppt prezentace apod.). KK3D Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. KK3E Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. KK3E Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. Učíme žáky pracovat ve skupinách, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. KK4A Rozvíjíme schopnost žáků zastávat ve skupině různé role. KK4A Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) skupiny, svoji práci ~ 10 ~

11 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi KOMPETENCE OBČANSKÉ (význam) ve skupině i práci (význam) ostatních členů skupiny. KK4C Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. KK4B Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. KK4C Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. KK4D Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. KK4B Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. KK4C Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (mezi žáky a učiteli). KK4B Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. KK4A Posilujeme u žáků sociální chování a sebeovládání. KK4D Vedeme žáky k respektu k druhým lidem. KK4D Vedeme žáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem. KK5A Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. KK5A V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. KK5B Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. KK5B Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. KK5B Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. KK5B Problémy řešíme věcně, rozumně a spravedlivě. KK5B Dodržujeme zásadu, že tu není špatný žák, jsou tu jen spatné projevy jeho chování. KK5B Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). KK5A V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. KK5B Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. KK5D Zvyšujeme u žáků zájem o kulturní dědictví a jeho ochranu. KK4D Vedeme žáky k ochraně svého zdraví, dodržování zdravého životního stylu. KK5E Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. KK5E V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivními motivace. Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. KK5A Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. ~ 11 ~

12 Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci KOMPETENCE PRACOVNÍ Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. Učíme žáky používat nástroje a materiály, se kterými se setkávají v běžném životě. KK6A Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. KK6A Důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. KK6B Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme budoucího povolání představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. KK6C Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme, žádnou prací netrestáme - tím vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. KK6C Vedeme žáky k ochraně přírody a šetrnosti zacházení s materiály. KK6B Během výuky seznámíme žáky s podstatou podnikatelského prostředí tak, aby byl schopen zvážit rizika podnikání a rozvíjet své podnikatelské myšlení. KK6D Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 3.3 Vyučovací metody Na naší škole budeme při výuce využívat zejména takové vyučovací metody, které povedou k rozvoji žákovských kompetencí, přičemž budeme minimalizovat frontální výuku. Na úrovni školy budeme využívat následující vyučovací metody: - Skupinová výuka - Týmové učení - Projektové vyučování - Rozhovor - Diskuze - Dramatizace - Práce s textem - Didaktické hry - Rolové hry - I.N.S.E.R.T. - Vennův diagram - Pětilístek - Metoda ano-ne - Skládankové učení - Učíme se navzájem - Diskusní pavučina ~ 12 ~

13 - Myšlenková mapa - Kostka - Klíčové pojmy - Dvojitý / trojitý zápisník - Metoda V,CH,N Víme, chceme vědět, naučili jsme se - Volné psaní - Brainstorming - Přednáška s diskuzí - Poslední slovo patří mně Kolem dokola - Frontální výuka 3.4 Klíčové kompetence Cílem naší školy je, aby žáci měli v maximální možné míře rozvinuty na konci daného období klíčové kompetence. Klíčové kompetence a výstupy ve všech vzdělávacích oblastech jsou v souladu se Standardy pro základní vzdělávaní. Standardy jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. Kompetence k učení Čte s porozuměním K učení využívá vhodné metody učení K učení využívá informace z různých zdrojů Organizuje vlastní učení Samostatně pozoruje a experimentuje Zhodnotí výsledky svého učení Operuje s obecně užívanými termíny a symboly Čte s porozuměním Na konci 3. ročníku žák: - plynule čte jednoduché texty - s pomocí učitele shrne obsah přečteného textu - s pomocí učitele vybere z textu důležité informace - rozhodne, jak se mu text líbil, a své rozhodnutí zdůvodní Na konci 5. ročníku žák: - pozorně čte texty přiměřené náročnosti - vlastními slovy shrne obsah přečteného textu - vybere z textu důležité informace - sestaví jednoduchou osnovu přečteného textu - diskutuje nad obsahem textu - kriticky text zhodnotí Na konci 9. ročníku žák: - čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti - vlastními slovy reprodukuje text - orientuje se v textu - vybere z textu důležité informace - vyhledá v textu souvislosti - sestaví osnovu přečteného textu ~ 13 ~

14 - vypracuje otázky a úkoly, které se k textu vztahují - diskutuje nad obsahem textu - konfrontuje přečtený text s obdobným textem, se kterým se již dříve setkal - navrhne možná pokračování textu - kriticky text zhodnotí a své hodnocení obhájí K učení využívá vhodné metody učení Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele navrhne postup svého učení - popíše postup, který při učení použil - zhodnotí, zda mu zvolená metoda vyhovuje Na konci 5. ročníku žák: - užívá takové metody učení, které mu nejvíce vyhovují - popíše zvolenou metodu učení - zhodnotí efektivnost zvolené metody učení Na konci 9. ročníku žák: - vybírá z více metod učení - volí takové metody učení, které jsou pro něj nejefektivnější - popíše zvolenou metodu učení - obhájí zvolenou metodu učení - zhodnotí efektivnost zvolené metody učení - navrhne způsob, jakým by mohl své učení zlepšit K učení využívá informace z různých zdrojů Na konci 3. ročníku žák: - k učení využívá učitelem zadané zdroje - vyjmenuje zdroje, které k učení využívá (učebnice, encyklopedie, atd.) - doporučí, či nedoporučí zadaný zdroj spolužákům Na konci 5. ročníku žák: - k učení využívá více zdrojů - samostatně zvolí zdroj jednoduché informace, kterou hledá - pojmenuje používané zdroje - vyjmenuje zdroje, které k učení využívá (učebnice, encyklopedie, atd.) - doporučí, či nedoporučí zadaný zdroj spolužákům - využívá získané informace v praktickém životě Na konci 9. ročníku žák: - efektivně využívá všech dostupných zdrojů - vybere vhodné zdroje informací - kombinuje informace z různých zdrojů - uspořádá informace z jednotlivých zdrojů - zhodnotí použité zdroje - samostatně vyhledává neznámé pojmy - samostatně zvolí zdroj informace, kterou hledá - využívá získané informace v praktickém životě ~ 14 ~

15 - vnímá a na příkladech ukáže provázanost jednotlivých vzdělávacích oblastí Organizuje vlastní učení Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele sestaví postup učení - s pomocí učitele si časově rozvrhne postup učení - přichystá si zadané pomůcky - po ukončení práce si pomůcky uklidí Na konci 5. ročníku žák: - navrhne vhodný postup učení - časově si rozvrhne postup učení - samostatně si přichystá vhodné pomůcky - zhodnotí dodržení plánu učení - s pomocí učitele doporučí změny při organizování ekvivalentních úloh Na konci 9. ročníku žák: - zvolí vhodný postup učení - časově si rozvrhne postup učení - samostatně si přichystá vhodné pomůcky - diskutuje nad zvolenou organizací - zhodnotí dodržení plánu učení - doporučí změny při organizování ekvivalentních úloh Samostatně pozoruje a experimentuje Na konci 3. ročníku žák: - dle zadání učitele pozoruje jednoduché jevy z praktického života - pozorované jevy vlastními slovy popíše - zdůvodní příčiny každodenních jednoduchých jevů - jednoduše zhodnotí význam pozorovaných jevů Na konci 5. ročníku žák: - samostatně pozoruje jednoduché jevy - pozorované jevy popíše - vysvětlí příčiny pozorovaných jevů - porovná mezi sebou jednoduché jevy - zhodnotí význam pozorovaných jevů - při experimentování do jednoduchých jevů zasahuje - popíše změny chování jevu po svém zásahu - zhodnotí výsledky svého zásahu do jevu Na konci 9. ročníku žák: - samostatně pozoruje zvolené jevy - pozorované jevy podrobně popíše - vysvětlí příčiny pozorovaných jevů - porovná mezi sebou jevy ~ 15 ~

16 - zhodnotí význam pozorovaných jevů - při experimentování do jevů zasahuje - stanoví předběžnou hypotézu, jak jev bude při konkrétním zásahu reagovat - popíše změny chování jevu po svém zásahu - zhodnotí výsledky svého zásahu do jevu - ze svého pozorování a experimentování vytvoří projekt Zhodnotí výsledky svého učení, je motivován pro celoživotní učení Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele zhodnotí, zda úkol zvládnul - jednoduše vysvětlí smysl učení - projevuje pozitivní vztah k učení - projevuje snahu se zlepšit Na konci 5. ročníku žák: - s pomocí učitele zhodnotí úroveň zvládnutí zadaného úkolu - vlastními slovy vysvětlí smysl učení - o smyslu učení diskutuje - projevuje pozitivní vztah k učení - projevuje snahu se zlepšit Na konci 9. ročníku žák: - zhodnotí úroveň zvládnutí zadaného úkolu - vlastními slovy vysvětlí smysl učení - o smyslu učení diskutuje - projevuje pozitivní vztah k učení - projevuje snahu se zlepšit - posoudí vlastní pokrok, který učinil během základního vzdělávání - určí překážky, které mu brání, komplikují v učení - navrhne postup, jak své učení dále zdokonalovat - kriticky zhodnotí užitečnost učení pro svůj budoucí život - vysvětlí, čeho chce v životě dosáhnout - zdůvodní volbu svého dalšího zaměření, povolání Operuje s obecně užívanými termíny a symboly Na konci 3. ročníku žák: - komunikuje pomocí běžně užívané slovní zásoby - užívá základní pojmy, termíny, znaky a symboly, se kterými se setkává v praktickém životě a se kterými se seznámil v průběhu docházky - zeptá se na termíny, kterým nerozumí Na konci 5. ročníku žák: - komunikuje pomocí běžně užívané slovní zásoby - užívá základní pojmy, termíny, znaky a symboly, se kterými se setkává v praktickém životě a se kterými se seznámil v průběhu docházky - z doporučených zdrojů vyhledává termíny, kterým nerozumí - vlastními slovy vysvětlí používané pojmy a termíny ~ 16 ~

17 Na konci 9. ročníku žák: - při komunikaci rozumí často užívaným cizím slovům - užívá základní pojmy, termíny, znaky a symboly, se kterými se setkává v praktickém životě a se kterými se seznámil v průběhu docházky - samostatně vyhledává termíny, kterým nerozumí - definuje běžně užívané pojmy a termíny Kompetence k řešení problémů Rozpozná problém a určí jeho příčiny Naplánuje způsob řešení problému Vyhledá a zpracuje informace potřebné pro řešení problému Samostatně řeší problém Aplikuje osvědčené postupy při řešení podobných problémů Obhájí a zhodnotí výsledky své činnosti při řešení problému Rozpozná problém a určí jeho příčiny Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele rozpozná problém z praktického života - využívá vlastní zkušenosti při určení problému - vlastními slovy popíše příčiny jednoduchého problému - vnímá problémy jako samozřejmou součást života a učení, aktivně k nim přistupuje Na konci 5. ročníku žák: - rozpozná problém z praktického života - využívá vlastní zkušenosti při určení problému - určí příčiny jednoduchého problému - s pomocí učitele uspořádá příčiny problému podle míry vlivu na problém - vnímá problémy jako samozřejmou součást života a učení, aktivně k nim přistupuje Na konci 9. ročníku žák: - rozpozná problém - využívá vlastní zkušenosti při určení problému - určí příčiny problému - samostatně uspořádá příčiny problému podle míry vlivu na problém - určí další problémy, které jednotlivé příčiny ovlivňují - vnímá problémy jako samozřejmou součást života a učení, aktivně k nim přistupuje Naplánuje způsob řešení problému Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele popíše problém - s pomocí učitele sestaví časový harmonogram řešení problému - připraví si učitelem požadované pomůcky, které k řešení problému potřebuje - zhodnotí míru vyřešení problému ~ 17 ~

18 Na konci 5. ročníku žák: - popíše problém - sestaví časový harmonogram řešení jednoduchého problému - připraví si pomůcky, které k řešení problému potřebuje - konzultuje svůj postup se spolužáky a učitelem - kriticky zhodnotí svůj postup při řešení problému - kriticky posoudí způsob řešení problému spolužáky - při neúspěchu hledá jiná řešení - osvědčené postupy užívá pro řešení podobných problémů Na konci 9. ročníku žák: - popíše problém - sestaví časový harmonogram řešení složitějšího problému - připraví si pomůcky, které k řešení problému potřebuje - samostatně volí postup řešení problému - kriticky zhodnotí svůj postup při řešení problému - kriticky posoudí způsob řešení problému spolužáky - při neúspěchu hledá jiná řešení - osvědčené postupy užívá pro řešení podobných problémů Vyhledá a zpracuje informace potřebné pro řešení problému Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele vyhledá informace v zadaných zdrojích - rozpozná shodné a odlišné znaky informací - získané informace po konzultaci s učitelem využije při řešení problému Na konci 5. ročníku žák: - vyhledá informace z doporučených a pro žáka známých zdrojů - vyhledává shodné a odlišné znaky informací - získané informace po konzultaci s učitelem využije při řešení problému - uvede zdroje informací - aplikuje získané informace pro řešení podobných problémů Na konci 9. ročníku žák: - vyhledá informace z doporučených a pro žáka známých zdrojů - vyhledává shodné a odlišné znaky informací - na základě posouzení věrohodnosti informací je seřadí - získané informace po konzultaci s učitelem využije při řešení problému - uvede zjednodušené citace použitých pramenů a literatury - aplikuje získané informace pro řešení podobných problémů Samostatně řeší problém Na konci 3. ročníku žák: - k řešení problému přistupuje aktivně - s pomocí učitele volí vhodné způsoby řešení - s pomocí učitele užívá logické postupy - na základě návodu řeší problém ~ 18 ~

19 Na konci 5. ročníku žák: - s částečnou pomocí učitele volí vhodné způsoby řešení problémů - u jednodušších úkolů užívá logické postupy - aplikuje známé modelové situace - k řešení využívá různých zdrojů informací - svou práci obhájí - rozpozná chyby, které po konzultaci odstraní Na konci 9. ročníku žák: - volí vhodné způsoby řešení problémů - při řešení problému užívá logické postupy - aplikuje známé modelové situace - k řešení využívá různých zdrojů informací - svou práci obhájí - předchází chybám - při neúspěchu hledá jiná řešení Aplikuje osvědčené postupy při řešení podobných problémů Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele rozpozná podobné problémové situace - s pomocí učitele vybere správný postup řešení - s pomocí učitele aplikuje zvolený postup Na konci 5. ročníku žák: - rozpozná modelové situace - s pomocí učitele užívá zautomatizovaných postupů - aplikuje zvolený postup Na konci 9. ročníku žák: - rozpozná podobné problémové situace - rozpozná modelové situace - užívá zautomatizovaných postupů - aplikuje zvolený postup - srovná rozdíly v postupech Obhájí a zhodnotí výsledky své činnosti při řešení problému Na konci 3. ročníku žák: - porovná výsledky se spolužáky - na přiměřené úrovni obhájí výsledky své práce - s pomocí učitele posoudí, zda dosažený výsledek odpovídá zadání - uzná svou chybu Na konci 5. ročníku žák: - porovná výsledky se spolužáky - na přiměřené úrovni obhájí výsledky své práce - pomůže spolužákům nalézt a odstranit chyby - samostatně posoudí, zda dosažený výsledek odpovídá zadání - uvědomuje si zodpovědnost za své činy ~ 19 ~

20 Na konci 9. ročníku žák: - porovná výsledky se spolužáky - obhájí výsledky své práce - předchází chybám - samostatně posoudí, zda dosažený výsledek odpovídá zadání - uvědomuje si zodpovědnost za své činy Kompetence komunikativní Jasně a srozumitelně se vyjadřuje Pozorně naslouchá Zapojuje se do diskuze Užívá běžné prostředky komunikace Využívá informační a komunikační technologie Jasně a srozumitelně se vyjadřuje Na konci 3. ročníku žák: - komunikuje ve větách - dodržuje základní komunikační pravidla - používá intonaci při čtení Na konci 5. ročníku žák: - uspořádává myšlenky v logickém sledu - pod dohledem učitele používá spisovné tvary - užívá širší slovní zásobu - vhodně artikuluje - dodržuje pravidla komunikace Na konci 9. ročníku žák: - mluví souvisle - vyjadřuje se v celých větách - používá spisovné tvary - používá výrazy přiměřené věku - dbá na intonaci a správnou výslovnost - volí vhodné tempo řeči - mluví k věci Pozorně naslouchá Na konci 3. ročníku žák: - neskáče do řeči - přihlásí se o slovo Na konci 5. ročníku žák: - dodržuje pravidla diskuze - naslouchá ostatním ~ 20 ~

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP)

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3.1. Obecné pojetí ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Základní

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název našeho ŠVP Učíme se s Amosem vychází z čestného názvu školy, který je spojený se jménem učitele národů Jana Amose Komenského. ŠVP vychází z obecných

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV ZŠ Želatovská, Přerov 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV 2 ZŠ Želatovská, Přerov ZŠ Želatovská, Přerov 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

III. CHARAKTERISTIKA ŠVP

III. CHARAKTERISTIKA ŠVP III. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy První stupeň základního vzdělávání je z hlediska vývoje žáků velmi významným a didakticky specifickým stupněm vzdělávání. Zprostředkovává žákům přechod z režimově

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více