Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce se Školskou radou, rodiči žáků, místními i regionálními partnery, PPP a jinými institucemi CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vyučovací metody Klíčové kompetence Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Český jazyk a literatura Anglický jazyk a Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk (Další cizí jazyk) Matematika Informatika Člověk a jeho svět Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti ~ 2 ~

3 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLED ZKRATEK ~ 3 ~

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný v souladu s RVP ZV Název programu ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA č. j. ZŠDv/196/2013/Ha Název školy Adresa školy Ředitel školy Koordinátor ŠVP Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc Svatý Kopeček Dvorského 33, Olomouc Svatý Kopeček Mgr. Lumír Hamal Mgr. Jan Kolisko Kontakty: Telefon Fax Web Zařazení do sítě škol: IZO REDIZO IČO Zřizovatel: Kontakty: Telefon Statutární město Olomouc Horní náměstí Fax vedoucího odboru školství Platnost dokumentu od: Verze: č. 3 Podpis ředitele školy: Razítko školy: ~ 4 ~

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Historie školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 je středně velká městská škola sídlištního typu. První zmínka o obecné škole na Svatém Kopečku pochází z roku Škola se ale nacházela v jiné budově. První zmínka o stávající budově základní školy pochází z roku 1883, kdy byla v této budově /bývalém klášteře/ opatrovna malých dítek /první mateřská škola v mocnářství/ u Řádu milosrdných sester Sv. Františka. V roce 1928 došlo k přestavbě celé budovy kláštera. V roce 1935 byla ke klášteru přistavěna budova Klauzury Sv. Františka. Tuto podobu má budova dodnes. V padesátých letech dvacátého století se obecná škola přestěhovala do bývalého kláštera. Od roku 1954 sloužila tato budova jako Krajská škola lidové správy a později se stala sídlem základní devítileté školy. 2.2 Úplnost a velikost školy Stávající základní škola je plně organizovanou školou po jedné třídě v 1. až 9. ročníku ve dvou budovách. Škola má kapacitu 300 žáků, současná naplněnost je necelých 55%. Součástí organizace je školní družina (2 oddělení), školní jídelna a tři mateřské školy, jedna v Droždíně a dvě na Svatém Kopečku. Sídlem ředitelství školy je budova v ulici Dvorského č. p. 33. Od 1. ledna 2001 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřízenou Statutárním městem Olomouc a je spádovou školou pro městské části Svatý Kopeček, Droždín, Lošov, Radíkov a pro obec Samotišky. 2.3 Umístění školy Škola je umístěna v oddělené příměstské části Olomouce - Svatém Kopečku. Je situována v místě velkého kulturního a rekreačního významu v pěkném přírodním prostředí. Nedaleko školy se nachází Zoologická zahrada a les. 2.4 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna se studovnou. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety s nadprůměrnými sbírkami učebních pomůcek. Prostorové Areál školy se skládá z budov 1. a 2. stupně, které jsou propojeny koridorem, školního dvora a školního hřiště. V areálu školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy a návštěvám. V prostorách školy se nachází učebny 1. a 2. stupně, sídlí zde vedení školy, jsou zde odborné učebny (zeměpis a přírodopis, jazyková učebna, výtvarná výchova, keramika, dílny, 2 počítačové učebny, 2 multimediální učebny) a kabinety se sbírkami (matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, hudební výchova, tělesná výchova, ~ 5 ~

6 výtvarná výchova, jazyky, občanská výchova). Dále se zde nachází knihovna se studovnou (školní klub), herna, posilovna, tělocvična a 2 místnosti školní družiny. Škola nemá vlastní vývařovnu obědů, obědy proto dováží ze ZŠ Olomouc, Řezníčkova. Výdejna jídla prošla v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí podle norem EU. Školní dvůr slouží dětem o velké přestávce k relaxaci, jsou zde umístěny lavičky, venkovní učebna a ohniště. Na školní dvůr navazuje nové školní hřiště s umělým trávníkem, běžecká dráha a pískové doskočiště. Škola nemá bezbariérový přístup, proto by bylo možné integrovat vozíčkáře jen v případě, že bude mít asistenta a schodolez. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky (20 a 15 stanic). Každý učitel má k dispozici svůj počítač ve sborovně, nebo ve svém kabinetu. Počítače ve škole jsou propojeny v síti, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na harddisku pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Od roku 2013 funguje pro pedagogy, žáky a rodiče z internetu přístupný školní informační systém včetně elektronické žákovské knížky. Ve sborovnách jsou umístěny kvalitní kopírky, které mohou přes přístupový kód využívat všichni pedagogové. Škola po technické stránce disponuje průměrně vybavenou učebnou dílen, ve které by však bylo nutné provést obnovu používaných pomůcek a nářadí. Na škole máme instalovány dvě multimediální učebny s interaktivními tabulemi Activboard. Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat se zdraví nezávadnými nápoji a automat na školní mléko. Pro odpočinek je k dispozici školní klub s knihovnou (2. stupeň), školní družina (mladší žáci), herna, od jara do podzimu dvůr a herna. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí u sportovního areálu školy (tělocvična a hřiště). 2.6 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele školy, učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně a vychovatelé ŠD. Aprobovanost učitelů je dle inspekční zprávy přes 90 %. Věkově je pedagogický sbor pestrý, od mladých učitelů až po zkušené pedagogy. Mezi kvalifikovanými učiteli je i učitelka se státní zkouškou ze speciální pedagogiky. Další specifické odbornosti zastoupené na naší škole jsou koordinátoři EVVO, ŠVP, ICT, metodik prevence a výchovný poradce. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech všichni pedagogičtí pracovníci prošli úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIPVZ a 5 pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, Excel). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. ~ 6 ~

7 2.7 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola již delší dobu udržuje spolupráci se základní školou v Glogowku (Polsko). Předmětem spolupráce jsou zejména poznávací kulturní návštěvy a sportovní a soutěžní akce. Každoročně spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého při přípravě budoucích pedagogů - umožňujeme studentům pedagogických fakult získání praxe na naší škole. Každá třída projde během docházky mnoha akcemi a exkurzemi. Na 1. stupni žáci několikrát navštěvují ekologické centrum Slunákov, jezdí na pobyt v přírodě a na exkurzi do Prahy. Na 2. stupni jezdí na pobyt v přírodě, zúčastňují se lyžařského soustředění a výcviku v lanovém centru. Pravidelné tematické exkurze, které škola organizuje jsou skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Pradědova galerie, elektrárny Dalešice a Dukovany, elektrárna Dlouhé Stráně a papírny Losiny, muzeum Anthropos a planetárium v Brně, seminář na Ứřadu práce v Olomouci a Scholaris. Branný den s evakuací a prvky první pomoci, den pro děti a rodiče, uspávání broučků, Halloween, vánoční a velikonoční jarmark, školní akademie, sportovní den, škola naruby jsou pravidelné akce, které škola pořádá ve svém areálu a blízkém okolí. Na konci 9. ročníku zpracovávají žáci absolventské práce (projekt), na jehož základě ukazují, jaké u nás získali nebo si rozvinuli kompetence. Od školního roku 2012/2013 bude škola zapojena do akreditovaného projektu 7A - 7x o alergii a astmatu pro školy, který zaštiťuje Česká iniciativa pro astma, obecně prospěšná společnost. Výuka tohoto tématu prostupuje všemi vyučovacími předměty, primárně je probírána a zpracována v osnovách předmětů Člověk a jeho svět a Výchova ke zdraví. 2.8 Spolupráce se Školskou radou, rodiči žáků, místními i regionálními partnery, PPP a jinými institucemi Školská rada se schází pravidelně 3 až 4 do roka. Vyjadřuje se k rozpočtu školy, výroční zprávě školy za uplynulý rok, školnímu řádu a hodnocení žáků a celkově se zapojuje do chodu školy. Od školního roku 2007/2008 se rada vyjadřuje k ŠVP školy a jeho možným každoročním úpravám. K pravidelnému kontaktu s rodiči dochází 3 5 krát do roka formou třídních schůzek a konzultací. Rodiče mají možnost mimo pravidelný kontakt docházet do školy v průběhu celého školního roku vždy po dohodě s daným pedagogem, výhradně však mimo vyučovací hodiny. Dále mají možnost kontaktovat pedagogické pracovníky školy prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Spolupráce s dalšími školskými subjekty na Svatém Kopečku je na dobré úrovni. Škola spolupracuje se ZOO Olomouc, a to formou pomoci při úpravě zeleně v ZOO, účastí na křtinách nově narozených zvířat a nárazově malými finančními sponzorskými dary na vybraná zvířata. Škola využívá ve vhodných případech ZOO k přesunu výuky přírodovědných předmětů ze tříd do prostor ZOO, a to zejména na 1. stupni. Spolupráce s PPP Olomouc probíhá pouze v případě potřeby školy. Další spolupráce, a to s P-centrem Olomouc, Úřadem práce Olomouc a odborem sociální péče Magistrátu města Olomouce, je na velmi dobré úrovni a škola ji maximálně využívá formou besed, účastí na vzdělávacích programech a soutěžích. Velmi dobrá spolupráce je s firmou Lesní a myslivecké práce Pudil na Svatém Kopečku. ~ 7 ~

8 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Zaměření školy Motivační název školního vzdělávacího programu Škola základ života vystihuje podstatu (filozofii) naší školy, tj. 1) poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků 2) připravit žáky pro další studium na třetím stupni vzdělávání a pro budoucí povolání 3) rozvíjet pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí a ke společnosti 4) podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách 5) rozvíjet komunikační dovednosti žáků: a. v mateřském jazyce b. v cizím jazyce c. v informačních a komunikačních technologiích d. v sociálních vztazích Chceme: - učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi - zavádět efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými budou žáci vedeni k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu - vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání - podporovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; - věnovat stejnou péči všem žákům - klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi) - provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi - se zaměřovat i na žáky nadané, vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy, z metod práce u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. - se rovněž zúčastňovat různých soutěží na úrovni školní, okresní i krajské, kde budou mít žáci možnost se prezentovat. Při přípravě k těmto soutěžím dochází k dalšímu rozvoji jejich nadání - stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. - dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky ~ 8 ~

9 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou cestou, jak žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy proto uplatňují následující postupy a metody při výuce i mimo ni. Klíčové kompetence a výstupy ve všech vzdělávacích oblastech jsou v souladu se Standardy pro základní vzdělávaní. Standardy jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. Cíl základního vzdělávání dle RVP ZV KLÍČOVÁ KOMPETENCE Co představuje v životě školy a žáka ve výuce na naší škole Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení KOMPETENCE K UČENÍ Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. KK1A Ve výuce klademe důraz na čtení s porozuměním. KK1B Podporujeme samostatnost a tvořivost. KK1D Podporujeme různé způsoby dosažení cíle. KK1A Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti, zařazujeme proto takové metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami. KK1A Ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. KK1A Ve výuce rozlišujeme základní (kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). KK1A Učíme žáky vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z literatury a z internetu. Vedeme žáky ke kombinování informací z různých zdrojů. KK1B Učíme žáky používat základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí, KK1C Učíme žáky propojovat informace z různých vzdělávacích oblastí. KK1C Vedeme žáky k pochopení obecně užívaných termínů, znaků a symbolů. KK1C Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. KK1B Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. KK1D Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem hodiny, na konci zhodnotíme jeho dosažení. KK1E Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. KK1E Motivujeme žáky k učení snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení a zažívá úspěch. KK1A Učíme žáky pracovat s chybou. KK1E Vedeme žáky k trpělivosti, povzbuzujeme je. KK1A Podporujeme u žáků kritiku a sebekritiku. KK1D Podněcovat žáky k Učíme žáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou - ~ 9 ~

10 tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých problém není hrozba, ale výzva ). KK2B Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky problémy řešit. KK2A Učíme žáky problém rozpoznat, pochopit a naplánovat jeho řešení. KK2A Učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problému. KK2B Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. KK2B Podporujeme různé způsoby řešení problému. KK2C Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmus řešení problémů. KK2D Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. KK2D Vedeme žáky k samostatnosti, tvořivosti a logickému myšlení. KK2C Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. KK2E Vedeme žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí. KK2E Učíme žáky problémům předcházet. KK2A Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů zvládají. Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. KK3A Vedeme žáky k jasnému vyjadřování a formulování myšlenek. KK3A Požadujeme po žácích kultivovaný písemný i ústní projev. KK3A Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. KK3B Podporujeme kritiku a sebekritiku. KK3B Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. KK3B Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s druhými lidmi v různých situacích. KK3B Do výuky zařazujeme různé druhy materiálů, které žáci využívají ke svému rozvoji. KK3C Učíme žáky vhodnou formou vyjadřovat a obhájit své názory a postoje. KK3C Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. KK3D Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, ppt prezentace apod.). KK3D Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. KK3E Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. KK3E Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. Učíme žáky pracovat ve skupinách, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. KK4A Rozvíjíme schopnost žáků zastávat ve skupině různé role. KK4A Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) skupiny, svoji práci ~ 10 ~

11 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi KOMPETENCE OBČANSKÉ (význam) ve skupině i práci (význam) ostatních členů skupiny. KK4C Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. KK4B Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. KK4C Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. KK4D Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. KK4B Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. KK4C Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (mezi žáky a učiteli). KK4B Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. KK4A Posilujeme u žáků sociální chování a sebeovládání. KK4D Vedeme žáky k respektu k druhým lidem. KK4D Vedeme žáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem. KK5A Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. KK5A V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. KK5B Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. KK5B Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. KK5B Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. KK5B Problémy řešíme věcně, rozumně a spravedlivě. KK5B Dodržujeme zásadu, že tu není špatný žák, jsou tu jen spatné projevy jeho chování. KK5B Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). KK5A V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. KK5B Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. KK5D Zvyšujeme u žáků zájem o kulturní dědictví a jeho ochranu. KK4D Vedeme žáky k ochraně svého zdraví, dodržování zdravého životního stylu. KK5E Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. KK5E V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivními motivace. Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. KK5A Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. ~ 11 ~

12 Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci KOMPETENCE PRACOVNÍ Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. Učíme žáky používat nástroje a materiály, se kterými se setkávají v běžném životě. KK6A Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. KK6A Důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. KK6B Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme budoucího povolání představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. KK6C Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme, žádnou prací netrestáme - tím vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. KK6C Vedeme žáky k ochraně přírody a šetrnosti zacházení s materiály. KK6B Během výuky seznámíme žáky s podstatou podnikatelského prostředí tak, aby byl schopen zvážit rizika podnikání a rozvíjet své podnikatelské myšlení. KK6D Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 3.3 Vyučovací metody Na naší škole budeme při výuce využívat zejména takové vyučovací metody, které povedou k rozvoji žákovských kompetencí, přičemž budeme minimalizovat frontální výuku. Na úrovni školy budeme využívat následující vyučovací metody: - Skupinová výuka - Týmové učení - Projektové vyučování - Rozhovor - Diskuze - Dramatizace - Práce s textem - Didaktické hry - Rolové hry - I.N.S.E.R.T. - Vennův diagram - Pětilístek - Metoda ano-ne - Skládankové učení - Učíme se navzájem - Diskusní pavučina ~ 12 ~

13 - Myšlenková mapa - Kostka - Klíčové pojmy - Dvojitý / trojitý zápisník - Metoda V,CH,N Víme, chceme vědět, naučili jsme se - Volné psaní - Brainstorming - Přednáška s diskuzí - Poslední slovo patří mně Kolem dokola - Frontální výuka 3.4 Klíčové kompetence Cílem naší školy je, aby žáci měli v maximální možné míře rozvinuty na konci daného období klíčové kompetence. Klíčové kompetence a výstupy ve všech vzdělávacích oblastech jsou v souladu se Standardy pro základní vzdělávaní. Standardy jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. Kompetence k učení Čte s porozuměním K učení využívá vhodné metody učení K učení využívá informace z různých zdrojů Organizuje vlastní učení Samostatně pozoruje a experimentuje Zhodnotí výsledky svého učení Operuje s obecně užívanými termíny a symboly Čte s porozuměním Na konci 3. ročníku žák: - plynule čte jednoduché texty - s pomocí učitele shrne obsah přečteného textu - s pomocí učitele vybere z textu důležité informace - rozhodne, jak se mu text líbil, a své rozhodnutí zdůvodní Na konci 5. ročníku žák: - pozorně čte texty přiměřené náročnosti - vlastními slovy shrne obsah přečteného textu - vybere z textu důležité informace - sestaví jednoduchou osnovu přečteného textu - diskutuje nad obsahem textu - kriticky text zhodnotí Na konci 9. ročníku žák: - čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti - vlastními slovy reprodukuje text - orientuje se v textu - vybere z textu důležité informace - vyhledá v textu souvislosti - sestaví osnovu přečteného textu ~ 13 ~

14 - vypracuje otázky a úkoly, které se k textu vztahují - diskutuje nad obsahem textu - konfrontuje přečtený text s obdobným textem, se kterým se již dříve setkal - navrhne možná pokračování textu - kriticky text zhodnotí a své hodnocení obhájí K učení využívá vhodné metody učení Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele navrhne postup svého učení - popíše postup, který při učení použil - zhodnotí, zda mu zvolená metoda vyhovuje Na konci 5. ročníku žák: - užívá takové metody učení, které mu nejvíce vyhovují - popíše zvolenou metodu učení - zhodnotí efektivnost zvolené metody učení Na konci 9. ročníku žák: - vybírá z více metod učení - volí takové metody učení, které jsou pro něj nejefektivnější - popíše zvolenou metodu učení - obhájí zvolenou metodu učení - zhodnotí efektivnost zvolené metody učení - navrhne způsob, jakým by mohl své učení zlepšit K učení využívá informace z různých zdrojů Na konci 3. ročníku žák: - k učení využívá učitelem zadané zdroje - vyjmenuje zdroje, které k učení využívá (učebnice, encyklopedie, atd.) - doporučí, či nedoporučí zadaný zdroj spolužákům Na konci 5. ročníku žák: - k učení využívá více zdrojů - samostatně zvolí zdroj jednoduché informace, kterou hledá - pojmenuje používané zdroje - vyjmenuje zdroje, které k učení využívá (učebnice, encyklopedie, atd.) - doporučí, či nedoporučí zadaný zdroj spolužákům - využívá získané informace v praktickém životě Na konci 9. ročníku žák: - efektivně využívá všech dostupných zdrojů - vybere vhodné zdroje informací - kombinuje informace z různých zdrojů - uspořádá informace z jednotlivých zdrojů - zhodnotí použité zdroje - samostatně vyhledává neznámé pojmy - samostatně zvolí zdroj informace, kterou hledá - využívá získané informace v praktickém životě ~ 14 ~

15 - vnímá a na příkladech ukáže provázanost jednotlivých vzdělávacích oblastí Organizuje vlastní učení Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele sestaví postup učení - s pomocí učitele si časově rozvrhne postup učení - přichystá si zadané pomůcky - po ukončení práce si pomůcky uklidí Na konci 5. ročníku žák: - navrhne vhodný postup učení - časově si rozvrhne postup učení - samostatně si přichystá vhodné pomůcky - zhodnotí dodržení plánu učení - s pomocí učitele doporučí změny při organizování ekvivalentních úloh Na konci 9. ročníku žák: - zvolí vhodný postup učení - časově si rozvrhne postup učení - samostatně si přichystá vhodné pomůcky - diskutuje nad zvolenou organizací - zhodnotí dodržení plánu učení - doporučí změny při organizování ekvivalentních úloh Samostatně pozoruje a experimentuje Na konci 3. ročníku žák: - dle zadání učitele pozoruje jednoduché jevy z praktického života - pozorované jevy vlastními slovy popíše - zdůvodní příčiny každodenních jednoduchých jevů - jednoduše zhodnotí význam pozorovaných jevů Na konci 5. ročníku žák: - samostatně pozoruje jednoduché jevy - pozorované jevy popíše - vysvětlí příčiny pozorovaných jevů - porovná mezi sebou jednoduché jevy - zhodnotí význam pozorovaných jevů - při experimentování do jednoduchých jevů zasahuje - popíše změny chování jevu po svém zásahu - zhodnotí výsledky svého zásahu do jevu Na konci 9. ročníku žák: - samostatně pozoruje zvolené jevy - pozorované jevy podrobně popíše - vysvětlí příčiny pozorovaných jevů - porovná mezi sebou jevy ~ 15 ~

16 - zhodnotí význam pozorovaných jevů - při experimentování do jevů zasahuje - stanoví předběžnou hypotézu, jak jev bude při konkrétním zásahu reagovat - popíše změny chování jevu po svém zásahu - zhodnotí výsledky svého zásahu do jevu - ze svého pozorování a experimentování vytvoří projekt Zhodnotí výsledky svého učení, je motivován pro celoživotní učení Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele zhodnotí, zda úkol zvládnul - jednoduše vysvětlí smysl učení - projevuje pozitivní vztah k učení - projevuje snahu se zlepšit Na konci 5. ročníku žák: - s pomocí učitele zhodnotí úroveň zvládnutí zadaného úkolu - vlastními slovy vysvětlí smysl učení - o smyslu učení diskutuje - projevuje pozitivní vztah k učení - projevuje snahu se zlepšit Na konci 9. ročníku žák: - zhodnotí úroveň zvládnutí zadaného úkolu - vlastními slovy vysvětlí smysl učení - o smyslu učení diskutuje - projevuje pozitivní vztah k učení - projevuje snahu se zlepšit - posoudí vlastní pokrok, který učinil během základního vzdělávání - určí překážky, které mu brání, komplikují v učení - navrhne postup, jak své učení dále zdokonalovat - kriticky zhodnotí užitečnost učení pro svůj budoucí život - vysvětlí, čeho chce v životě dosáhnout - zdůvodní volbu svého dalšího zaměření, povolání Operuje s obecně užívanými termíny a symboly Na konci 3. ročníku žák: - komunikuje pomocí běžně užívané slovní zásoby - užívá základní pojmy, termíny, znaky a symboly, se kterými se setkává v praktickém životě a se kterými se seznámil v průběhu docházky - zeptá se na termíny, kterým nerozumí Na konci 5. ročníku žák: - komunikuje pomocí běžně užívané slovní zásoby - užívá základní pojmy, termíny, znaky a symboly, se kterými se setkává v praktickém životě a se kterými se seznámil v průběhu docházky - z doporučených zdrojů vyhledává termíny, kterým nerozumí - vlastními slovy vysvětlí používané pojmy a termíny ~ 16 ~

17 Na konci 9. ročníku žák: - při komunikaci rozumí často užívaným cizím slovům - užívá základní pojmy, termíny, znaky a symboly, se kterými se setkává v praktickém životě a se kterými se seznámil v průběhu docházky - samostatně vyhledává termíny, kterým nerozumí - definuje běžně užívané pojmy a termíny Kompetence k řešení problémů Rozpozná problém a určí jeho příčiny Naplánuje způsob řešení problému Vyhledá a zpracuje informace potřebné pro řešení problému Samostatně řeší problém Aplikuje osvědčené postupy při řešení podobných problémů Obhájí a zhodnotí výsledky své činnosti při řešení problému Rozpozná problém a určí jeho příčiny Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele rozpozná problém z praktického života - využívá vlastní zkušenosti při určení problému - vlastními slovy popíše příčiny jednoduchého problému - vnímá problémy jako samozřejmou součást života a učení, aktivně k nim přistupuje Na konci 5. ročníku žák: - rozpozná problém z praktického života - využívá vlastní zkušenosti při určení problému - určí příčiny jednoduchého problému - s pomocí učitele uspořádá příčiny problému podle míry vlivu na problém - vnímá problémy jako samozřejmou součást života a učení, aktivně k nim přistupuje Na konci 9. ročníku žák: - rozpozná problém - využívá vlastní zkušenosti při určení problému - určí příčiny problému - samostatně uspořádá příčiny problému podle míry vlivu na problém - určí další problémy, které jednotlivé příčiny ovlivňují - vnímá problémy jako samozřejmou součást života a učení, aktivně k nim přistupuje Naplánuje způsob řešení problému Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele popíše problém - s pomocí učitele sestaví časový harmonogram řešení problému - připraví si učitelem požadované pomůcky, které k řešení problému potřebuje - zhodnotí míru vyřešení problému ~ 17 ~

18 Na konci 5. ročníku žák: - popíše problém - sestaví časový harmonogram řešení jednoduchého problému - připraví si pomůcky, které k řešení problému potřebuje - konzultuje svůj postup se spolužáky a učitelem - kriticky zhodnotí svůj postup při řešení problému - kriticky posoudí způsob řešení problému spolužáky - při neúspěchu hledá jiná řešení - osvědčené postupy užívá pro řešení podobných problémů Na konci 9. ročníku žák: - popíše problém - sestaví časový harmonogram řešení složitějšího problému - připraví si pomůcky, které k řešení problému potřebuje - samostatně volí postup řešení problému - kriticky zhodnotí svůj postup při řešení problému - kriticky posoudí způsob řešení problému spolužáky - při neúspěchu hledá jiná řešení - osvědčené postupy užívá pro řešení podobných problémů Vyhledá a zpracuje informace potřebné pro řešení problému Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele vyhledá informace v zadaných zdrojích - rozpozná shodné a odlišné znaky informací - získané informace po konzultaci s učitelem využije při řešení problému Na konci 5. ročníku žák: - vyhledá informace z doporučených a pro žáka známých zdrojů - vyhledává shodné a odlišné znaky informací - získané informace po konzultaci s učitelem využije při řešení problému - uvede zdroje informací - aplikuje získané informace pro řešení podobných problémů Na konci 9. ročníku žák: - vyhledá informace z doporučených a pro žáka známých zdrojů - vyhledává shodné a odlišné znaky informací - na základě posouzení věrohodnosti informací je seřadí - získané informace po konzultaci s učitelem využije při řešení problému - uvede zjednodušené citace použitých pramenů a literatury - aplikuje získané informace pro řešení podobných problémů Samostatně řeší problém Na konci 3. ročníku žák: - k řešení problému přistupuje aktivně - s pomocí učitele volí vhodné způsoby řešení - s pomocí učitele užívá logické postupy - na základě návodu řeší problém ~ 18 ~

19 Na konci 5. ročníku žák: - s částečnou pomocí učitele volí vhodné způsoby řešení problémů - u jednodušších úkolů užívá logické postupy - aplikuje známé modelové situace - k řešení využívá různých zdrojů informací - svou práci obhájí - rozpozná chyby, které po konzultaci odstraní Na konci 9. ročníku žák: - volí vhodné způsoby řešení problémů - při řešení problému užívá logické postupy - aplikuje známé modelové situace - k řešení využívá různých zdrojů informací - svou práci obhájí - předchází chybám - při neúspěchu hledá jiná řešení Aplikuje osvědčené postupy při řešení podobných problémů Na konci 3. ročníku žák: - s pomocí učitele rozpozná podobné problémové situace - s pomocí učitele vybere správný postup řešení - s pomocí učitele aplikuje zvolený postup Na konci 5. ročníku žák: - rozpozná modelové situace - s pomocí učitele užívá zautomatizovaných postupů - aplikuje zvolený postup Na konci 9. ročníku žák: - rozpozná podobné problémové situace - rozpozná modelové situace - užívá zautomatizovaných postupů - aplikuje zvolený postup - srovná rozdíly v postupech Obhájí a zhodnotí výsledky své činnosti při řešení problému Na konci 3. ročníku žák: - porovná výsledky se spolužáky - na přiměřené úrovni obhájí výsledky své práce - s pomocí učitele posoudí, zda dosažený výsledek odpovídá zadání - uzná svou chybu Na konci 5. ročníku žák: - porovná výsledky se spolužáky - na přiměřené úrovni obhájí výsledky své práce - pomůže spolužákům nalézt a odstranit chyby - samostatně posoudí, zda dosažený výsledek odpovídá zadání - uvědomuje si zodpovědnost za své činy ~ 19 ~

20 Na konci 9. ročníku žák: - porovná výsledky se spolužáky - obhájí výsledky své práce - předchází chybám - samostatně posoudí, zda dosažený výsledek odpovídá zadání - uvědomuje si zodpovědnost za své činy Kompetence komunikativní Jasně a srozumitelně se vyjadřuje Pozorně naslouchá Zapojuje se do diskuze Užívá běžné prostředky komunikace Využívá informační a komunikační technologie Jasně a srozumitelně se vyjadřuje Na konci 3. ročníku žák: - komunikuje ve větách - dodržuje základní komunikační pravidla - používá intonaci při čtení Na konci 5. ročníku žák: - uspořádává myšlenky v logickém sledu - pod dohledem učitele používá spisovné tvary - užívá širší slovní zásobu - vhodně artikuluje - dodržuje pravidla komunikace Na konci 9. ročníku žák: - mluví souvisle - vyjadřuje se v celých větách - používá spisovné tvary - používá výrazy přiměřené věku - dbá na intonaci a správnou výslovnost - volí vhodné tempo řeči - mluví k věci Pozorně naslouchá Na konci 3. ročníku žák: - neskáče do řeči - přihlásí se o slovo Na konci 5. ročníku žák: - dodržuje pravidla diskuze - naslouchá ostatním ~ 20 ~

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více