Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština"

Transkript

1 Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD cee'd Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění. Čeština

2 Obsah Obecné informace 7 Bezpečnostní upozornění Typy přehrávatelných disků Manipulace s disky POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Likvidace starých zařízení Název každé součásti 12 Ovládací panel Dálkové ovládání na volantu Základní operace 15 Úvodní obrazovka Zapnutí přístroje Vypnutí přístroje Vložení disku Vysunutí disku Nastavení hlasitosti Výběr zdroje na ovládacím panelu Výběr zdroje na obrazovce Zadní kamera (volitelné) Nastavení 17 Základní činnosti v nabídce NASTAVENÍ Bluetooth/ Systém...17 Doprava/ Navigace Audio...20 Zobrazení

3 Obsah Začínáme s navigací 22 Co je to systém GPS? O satelitních signálech Přijímání satelitních signálů Úvodní obrazovka navigace Indikátory obrazovky mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Změna měřítka mapy Nastavení hlasitosti navigace Nabídka vložení cíle 24 Přehled nabídky navigace Základní činnosti v nabídce cíle Hledání adresy PSČ (Poštovní směrovací číslo) Posledních 5 obcí Poslední cíle Adresář POI (Point of Interest - Bod zájmu) Blízká pozice...28 Blízký cíl Ve městě/ Jméno/ Kia servis/ Telefonní číslo Zadání GPS Parkování Pokračova navigování/ukončit navigování Užití mapy Plánovač trasy Uložit cíl Uložit pozici Domů 1/Práce 2/3 ~

4 Obsah Použití nabídky mapy 36 Přehled nabídky mapy Základní činnosti v nabídce mapy D/3D Informace na trase/celá obrazovka Manévr/Celá obrazovka Uložit pozici Plánovač trasy Možnosti trasy Vyhledávač/ POI na trase/ Objížďka Informace o okolí Informace na trase Bezdrátová technologie Bluetooth 43 Vysvětlení bezdrátové technologie Bluetooth Propojení přístroje a zařízení Prohlížení připojeného zařízení Odpojení telefonu s funkcí Bluetooth Připojení telefonu s funkcí Bluetooth Smazání připojeného telefonu Změna hesla Volání pomocí zadání telefonního čísla Přenesení hovoru Zapnutí/vypnutí mikrofonu Přijmutí hovorů Používání telefonního seznamu Používání seznamu volání Telefonování pomocí čísel zrychlené volby Zapnutí režimu vysílání audia datovým proudem

5 Obsah Zacházení s CD/MP3/WMA/USB/iPod 51 Přehrávání Audio CD a souborů MP3/WMA/USB/iPod Přejít na následující stopu/soubor Přejít na předchozí stopu/soubor Návrat na začátek aktuální stopy/souboru Vyhledat Úvodní skenování Funkce opakování Funkce náhodně Přehrávání souborů podle klasifikace dle adresáře/alba/interpreta Procházení adresářů/souborů pomocí nabídky Seznam Hledání hudby Nastavení rychlosti přehrávání Audio knih Provoz rádia 57 Poslouchání stanic Ukládání a vyvolávání stanic AS (Autostore - Automatické uložení) Skenování frekvencí vysílání TA (Traffic announcement - Dopravní informace) NOVINKY Funkce Region auto/vypnuto Provoz pomocných zařízení 60 Použití zdroje AUX Nastavení videoobrazovky (Výchozí: Střední)

6 Obsah Systém rozpoznávání hlasu 61 Rozpoznávání hlasu Vydávání hlasových povelů Jak vyslovovat číslice Příklady hlasových povelů Povel nápovědy Hlasové povely Odstraňování závad 66 Rejstřík 68 Symboly pro zobrazení dopravních problémů 69 6

7 Obecné informace Obecné informace Bezpečnostní upozornění VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI. Symbol blesku se šipkou, který je uvnitř rovnostranného trojúhelníku, má za cíl varovat uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu výrobku, které může být natolik vysoké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Vůz vždy ovládejte bezpečným způsobem. Nenechejte se při řízení vozidlem rozptylovat a vždy sledujte všechny okolnosti řízení. Neměňte nastavení nebo jakékoliv funkce. Před takovýmito operacemi zastavte vozidlo bezpečným a zákonem povoleným způsobem. Pro zajištění bezpečnosti jsou určité funkce blokovány, dokud není zatažena ruční brzda. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodebírejte kryt nebo zadní část tohoto výrobku. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné součásti, které jsou vyměnitelné nebo vyžadují údržbu. Obraťte se na kvalifikovaného odborného pracovníka. Při řízení vozidla se ujistěte, že je hlasitost přístroje dostatečně nízká a umožňuje vám tak slyšet zvuky zvenčí. Přístroj neupusťte a nevystavujte jej nárazům. Řidič by neměl během jízdy sledovat monitor. Pokud řidič při jízdě sleduje monitor, může to vést k nepozornosti a způsobit nehodu. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má za cíl varovat uživatele o přítomnosti důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v literatuře dodávané společně s přístrojem. Aby se zabránilo riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhku. 7

8 Obecné informace VAROVÁNÍ: Při řízení nepoužívejte mobilní telefon. Chcete-li použít mobilní telefon, zastavte na bezpečném místě. Používání navigačního rádia nezbavuje žádným způsobem řidiče jeho povinností. Vždy musíte dodržovat pravidla silničního provozu. Vždy sledujte aktuální dopravní situaci. Dojde-li ke konfliktu, vždy mají přednost platné dopravní předpisy a aktuální dopravní situace před pokyny navigačního systému. Z bezpečnostních důvodů používejte nabídky navigačního systému pouze před započetím jízdy nebo když je vůz zastavený. V některých oblastech nejsou zaznamenány jednosměrné ulice a zákazy odbočení a vjezdu (např. pěší zóny). V takovýchto oblastech vydá navigace varování. Dbejte zejména na jednosměrné ulice a zákazy odbočení a vjezdu. Navigace nebere v potaz relativní bezpečnost navrhovaných tras. U navrhovaných tras nejsou brány v potaz silniční zátarasy, staveniště, výšková nebo hmotnostní omezení, stav dopravy nebo počasí a další okolnosti, které mohou mít vliv na bezpečnost trasy nebo dobu jízdy. V otázce vhodnosti navrhovaných tras se rozhodněte podle svého uvážení. Aktuální zákonné omezení rychlosti dopravního provozu má vždy přednost před hodnotami uloženými na disku CD. Je nemožné zaručit, aby rychlostní omezení navigačního systému vždy odpovídala aktuálním dopravním pravidlům za každé situace. Vždy sledujte platná zákonná rychlostní omezení pravidel silničního provozu. Pro určení rychlosti vozidla má vždy prioritu tachometr vozidla. Pokoušíte-li se najít pohotovostní službu (nemocnici, hasičskou stanici apod.), nespoléhejte se pouze na navigaci. Nelze zaručit, že jsou v databázi uvedeny všechny pohotovostní služby ve vašem okolí. Pro získání pomoci v takovýchto situacích použijte vlastního úsudku a schopností. 8

9 Obecné informace VÝSTRAHA: Tento výrobek využívá laserový systém. Abyste zajistili správné používání tohoto výrobku, čtěte prosím tento uživatelský návod pečlivě a uchovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. V případě, že přístroj vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisní centrum. Provádění kontrol, nastavení nebo konání postupů, které jsou jiné než ty, jenž jsou specifikovány v tomto dokumentu, může vést k nebezpečnému vystavení se radiaci. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Nesnažte se otevírat kryt. Viditelné laserové záření v případě otevření. NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÉHO PAPRSKU. VÝSTRAHA: VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M, PŘI OTEVŘENÍ SE NEDÍVEJTE PŘÍMO POMOCÍ OPTICKÝCH NÁSTROJŮ. VÝSTRAHA: Když je motor vypnutý, nenecháváte navigaci zapnutou. Může to mít za důsledek vybití baterie vozidla. Při používání navigace mějte vždy motor zapnutý. Chce-li řidič ovládat navigaci, musí vždy zaparkovat a zatáhnout ruční brzdu. Ovládání systému při řízení může odvést pozornost řidiče a mít za důsledek vážnou nehodu. Systém nerozebírejte ani nemodifikujte. Pokud tak učiníte, může dojít k nehodě, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V některých zemích mohou platit zákony omezující sledování video obrazovek při řízení. Systém používejte pouze v případech, kdy je to v souladu se zákonem. Při řízení nepoužívejte telefon v soukromém režimu. Pro jeho použití musíte zastavit na bezpečném místě. Typy přehrávatelných disků Tento přístroj umí přehrávat disky CD-R nebo CD-RW obsahující audio soubory ve formátech MP3 nebo WMA. Podle podmínek záznamového zařízení nebo samotných disků CD-R/ RW, nemohou být některé disky CD-R/RW na přístroji přehrány. Neupevňujte žádnou značku ani nálepku na žádnou stranu disku (strana s nálepkou nebo strana se záznamem). Nepoužívejte nepravidelně tvarovaná CD (např. ve tvaru srdíčka nebo osmihranu). Může to vést k poruše. 9

10 Obecné informace Manipulace s disky Poškozený nebo zašpiněný disk vložený do přístroje může při přehrávání způsobit výpadky zvuku. S diskem manipulujte tak, že jej budete držet za vnitřní a vnější okraje. Nedotýkejte se povrchu nepotištěné strany disku. Na povrch nepřilepujte papír nebo pásku apod. Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu. Tento přístroj neumí přehrávat disky o průměru 8 cm (používejte pouze disky o průměru 12 cm). Před přehráváním disk očistěte. Pomocí čisticího hadříku otřete disk od středu směrem ven. K čištění disku nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín nebo alkohol. POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Materiál chráněný autorskými právy je zákonem zakázáno kopírovat, vysílat, ukazovat, vysílat prostřednictvím kabelu, přehrávat na veřejnosti nebo půjčovat bez povolení. Tento výrobek obsahuje funkci ochrany proti kopírování vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály ochrany proti kopírování. Při prohlížení obrázků z těchto disků na přístroji se objevují ruchy obrazu. Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna metodou nároků určitých patentů USA a dalšími právy o duševním vlastnictví, vlastněnými společností Macrovision Corporation a dalšími vlastníky práv. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a jiné omezené sledování, pokud není jinak autorizováno společností Macrovision Corporation. Zpětné inženýrství nebo demontáž jsou zakázány. 10

11 Obecné informace Likvidace starých zařízení 1. Když je tento symbol přeškrtnuté popelnice připojen k výrobku, znamená to, že výrobek spadá pod nařízení EU 2002/96/EC. 2. Veškeré elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu, na sběrných místech určených státem nebo místními úřady. 3. Správná likvidace starého zařízení pomáhá zabránit případnému ohrožení zdraví a životního prostředí. 4. Podrobnější pokyny o likvidaci starého zařízení vám poskytne provozovatel sběrného systému odpadu ve vašem městě nebo obchod, kde jste přístroj zakoupili. ipod a iphone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v ostatních zemích. Made for ipod ( Vyrobeno pro ipod ) znamená, že elektronická zařízení byla navržena pro zapojení přímo k zařízení ipod a jsou vývojáři ověřena na dodržení norem výkonu společnosti Apple. Works with iphone ( Funguje s telefonem iphone ) znamená, že elektronická zařízení byla navržena pro zapojení přímo k zařízení iphone a jsou vývojáři ověřena na dodržení norem výkonu společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za užívání tohoto zařízení v souladu s bezpečnostními a zákonnými normami. Bluetooth je obchodní známkou společnosti Bluetooth SIG, Inc. 11

12 Název každé součásti Název každé součásti Ovládací panel Slot pro vkládání disků 2. Vysunout (Z) Stiskněte pro vysunutí disku z přístroje. 3. RADIO Stiskněte pro výběr pásem FM/AM. 4. MEDIA Stiskněte pro volbu zdroje: CD/ USB/iPod/BT/AUX 5. Levé tlačítko (1/-) - Stisknutí: Zapnutí a vypnutí - Otočení: Ovládání hlasitosti Zapnutí/vypnutí obrazovky ( ) Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí displeje. 7. S/W Stiskněte pro: - Automatické ladění: RADIO - Stopa nahoru/dolů: USB CD ipod BT Stiskněte a podržte pro: - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod BT 8. LCD Dotykové ovládání. 9. Info ( ) Stiskněte pro zobrazení cíle, trasy a dopravních informací. Cíl: Zobrazí informace o současné poloze vozidla a cíle. Trasa: Zobrazí informace o trase. Doprava: Zobrazí informace o dopravě. - Dopravní informace o trase: Seznam dopravních informací na aktivní trase - Dopravní informace o okolí: Seznam dopravních informací v okolí aktuální polohy vozidla. 12

13 Název každé součásti 10. NASTAVENÍ ( ) Stiskněte pro přístup do nastavení systému. (strana 17) Stiskněte a podržte pro zobrazení ID zařízení, verze softwaru, verze navigace a verze mapy. 11. TELEFON ( ) Stiskněte pro ovládání funkce Bluetooth Hands-Free. 12. Pravé tlačítko ( ) Otáčejte ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Vyhledá předchozí nebo další rádiovou frekvenci. - Manuální ladění Přeskočí stopu/soubor směrem nahoru/dolů na obrazovce plného seznamu. Přiblížení/oddálení - Otočte pro změnu měřítka mapy na obrazovce. Opakování hlasového navádění ( ) Stiskněte pro zopakování posledního pokynu navádění, jsou-li pokyny aktivovány. 13. NAV Stiskněte pro nabídku volby cíle. Pro určení cíle je k dispozici několik způsobů. 14. MAP Stiskněte pro zobrazení mapy. 15. Indikátor disku CD Indikátor se rozsvítí, je-li vložený disk. 13

14 Název každé součásti Dálkové ovládání na volantu Stiskněte pro výběr zdroje. FM t AM t CD t USB (nebo zařízení ipod) t BT t AUX t FM Ztlumení hlasitosti. 3. Hlasitost ( / ) Zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti. 4. U/u Stiskněte pro: - Předvolba nahoru/dolů: RADIO - Stopa nahoru/dolů: USB CD 5. ipod BT Stiskněte a podržte pro: - Manuální ladění: RADIO - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod Stiskněte pro aktivaci režimu rozpoznávání hlasu. Stiskněte znovu pro zrušení rozpoznávání hlasu. BT 6. Stiskněte pro ovládání funkce Bluetooth Hands-Free. Stiskněte pro přijetí hovoru. Stiskněte pro volání ze seznamu posledních hovorů. Stiskněte a podržte pro změnu cesty šíření zvuku během hovoru. (Hands free y telefon) 7. Stiskněte pro ukončení hovoru. 14

15 Základní operace Základní operace Úvodní obrazovka Přístroj se zapne poté, co je spínač zapalování v poloze ACC nebo ON. Přístroj si pamatuje poslední přehrávaný režim. Poslední režim je v paměti uložen i v případě, že je spínač zapalování v pozici OFF. Jakmile je spínač zapalování nastaven do polohy ACC nebo ON, je režim automaticky vyvolán. Přístroji může trvat delší dobu (okolo 20 vteřin) než se restartuje. Zapnutí přístroje Stiskněte tlačítko 1 na ovládacím panelu, když je systém vypnutý. Když vložíte disk do slotu na disky, přístroj se automaticky zapne. Vypnutí přístroje Stiskněte tlačítko 1 na ovládacím panelu, když je systém zapnutý. Vložení disku Vložte disk do slotu na disky a přehrávání se automaticky spustí. Vysunutí disku Stiskněte tlačítko Z na ovládacím panelu. Disk se vysune ze slotu na disky. Pokud neodeberete vysunutý disk do zhruba 10 vteřin, disk se opět automaticky zasune zpět do slotu na disky. Nastavení hlasitosti Otočte tlačítkem hlasitosti (-) na ovládacím panelu. Při vypnutí přístroje je aktuální úroveň hlasitosti automaticky uložena do paměti. Kdykoliv přístroj znovu zapnete, bude jeho provoz pokračovat na zapamatované úrovni hlasitosti. Pokud přístroj zapnete/vypnete na hodnotě úrovně hlasitosti nižší než 1, změní se úroveň hlasitosti na hodnotu 1. Zapnete/vypnete-li přístroj s hodnotou úrovně hlasitosti vyšší než 20, změní se hodnota úrovně hlasitosti na

16 Základní operace Výběr zdroje na ovládacím panelu Pro výběr zdroje stiskněte opakovaně tlačítko MEDIA. Režim se přepíná následujícím způsobem: CD t USB (nebo zařízení ipod) t BT t AUX t CD... Není-li k přístroji určitý zdroj připojen, není tento zdroj rozeznán. Výběr zdroje na obrazovce 1. Vyberte ikonu zdroje, jak je uvedeno na obrázku. 2. Dotkněte se požadovaného zdroje. Není-li k přístroji určitý zdroj připojen, není tento zdroj rozeznán. Zadní kamera (volitelné) Režim zadního zobrazení je na přístroji zobrazen, je-li řadicí páka v pozici REVERSE (R). Režim zadního zobrazení umožňuje sledovat situaci za vozidlem. Když je přístroj nabootovaný, na obrazovce se zobrazí instrukce. Zadní kamera pomáhá řidiči při couvání. Nepoužívejte tuto funkci pro účely zábavy. Objekt v zadním zobrazení se může jevit blíže nebo dále než je ve skutečnosti. 16

17 Nastavení Nastavení Základní činnosti v nabídce NASTAVENÍ Navigace umožňuje nastavení následujících nabídek: Bluetooth, Systém, Doprava, Navigace, Audio, Zobrazení 1. Zapněte přístroj. 2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. 3. Dotkněte se požadované možnosti. 4. Dotkněte se požadovaného nastavení a poté se dotkněte tlačítka [Ok] pro potvrzení výběru. Dotkněte se tlačítka pro návrat na předchozí obrazovku. Stiskněte tlačítko MAP pro návrat na obrazovku aktuální polohy na mapě. Bluetooth Tato nabídka popisuje schémata připojení funkce Bluetooth. Zobrazit seznam Bluetooth zařízení Umožňuje zobrazit seznam připojených zařízení. Hledat Bluetooth zařízení Umožňuje propojit přístroj a zařízení Bluetooth pomocí nastavení zařízení Bluetooth. (strana 43) Autorizace externího zařízení Tato možnost vám umožňuje používat zařízení při propojení přístroje a telefonu s funkcí Bluetooth pomocí nastavení funkce Bluetooth v telefonu. (strana 44) Změnit kód Umožňuje změnit heslo. (strana 46) Systém Tato nabídka popisuje nastavení systému. Jazyk Umožňuje změnu jazyka systému a rozpoznávání hlasu. Zvolte jazyk, který si přejete používat. Použijte tlačítka nebo pro posun směrem nahoru nebo dolů. 17

18 Nastavení Hodiny Toto umožňuje nastavit formát času a letní čas. Jednotky Toto umožňuje nastavení jednotek vzdálenosti zobrazených na vaší navigaci. Navigační demo Tato funkce slouží jako demonstrační. Po nastavení trasy se automaticky zobrazí navigace po trase do místa určení. Čas: Zobrazí čas získaný automaticky pomocí GPS. Časový formát: Změní formát času na 12h nebo 24h. Časové pásmo: Změní časové pásmo na hodnotu Auto nebo Manuálně. Man. časové pásmo: Změňte čas manuálně dotykem hodnot -1h nebo +1h, když nastavíte možnost Časové pásmo na hodnotu Manuálně. Můžete volit mezi hodnotami km a mi. Navigační demo - Vyp.: Režim demonstrace je vypnutý. - 1x: Nastaví demonstraci jízdy na jedno opakování. - Qpak.: Demonstrace jízdy se bude opakovat Rychle: Nastaví rychlost demonstrace jízdy. 18

19 Nastavení Původní nastavení Umožňuje vrátit všechna nastavení na výchozí hodnoty. Doprava Tato nabídka popisuje nastavení informací o dopravě. Navigace Popisuje nabídku navigace. - Vše: Nastaví všechna nastavení na výchozí hodnoty. - Telefon: Nastaví všechna nastavení telefonů na výchozí hodnoty. - Navigace: Nastaví všechna nastavení navigace na výchozí hodnoty. - Audio/Média/Rádio: Nastaví všechna nastavení možností Audio/ Média/Rádio na výchozí hodnoty. TMC Nastaví režim TMC na hodnotu Vyp., Auto nebo Zap.. - Auto: Je-li na trase zjištěna událost TMC, je automaticky vypočítána objížďka. - Vyp.: Vypne funkci TMC. - Zap.: je-li na trase zjištěna událost TMC, je manuálně vypočítána objížďka (pro výběr se zobrazí vyskakovací obrazovka). Automatická stanice TMC Je-li na aktuální trase zjištěna událost TMC, bude automaticky přijata nejsilnější stanice TMC. Oblíbená stanice TMC Zvolí vaši oblíbenou stanici TMC (funkce automatické stanice TMC je vypnuta). Náhled dálniční křižovatky Zobrazí na mapě křižovatku na dálnici. Rozšířené navádění do jízdních pruhů Zobrazí na mapě zvýrazněné jízdní pruhy. Plánovat různé trasy Zobrazí výběr mezi trasami typu krátká, rychlá a ekologická. Upozornění na překročení rychlosti Zobrazí ikonu rychlostního varování na mapě. Dynamické navigování Podporuje hlasovou navigaci pomocí čísel silnic atd. v hlasovém systému TTS (Text-to-Speech). 19

20 Nastavení Audio Tato nabídka popisuje nastavení audia. Zvuk (Výchozí: Střední) Power bass Můžete nastavit hodnotu funkce Power bass na Vypnuto nebo Zapnuto. SDVC (Speed Dependent Volume Control - Ovládání hlasitosti v závislosti na rychlosti vozidla) Je-li rychlost vašeho vozidla vyšší než 40 km/h, bude hodnota úrovně hlasitosti audia vyšší než původní úroveň hlasitosti. Funkci SDVC můžete nastavit na hodnotu Zap. nebo Vyp.. - Vyp.: Ovládání hlasitosti nezávisí na rychlosti. - Zap.: Hlasitost se zvyšuje při zvyšování rychlosti vozidla. Navigační řízení Nastaví hlasové navádění na hodnotu Zapnuto/Vypnuto Je-li nastavena hodnota Vypnuto, při započetí nové trasy se nastaví zpět hodnota Zapnuto. Signál dotykového displeje Nastaví zvuky dotykové obrazovky na hodnoty Zapnuto/Vypnuto. Vyvážení/ Zeslabení Hloubké/ Středni/Výšoké - Vyvážení: Dotkněte se tlačítka b nebo B pro změnu vyvážení zvuku směrem do pravého nebo levého reproduktoru. - Zeslabení: Dotkněte se tlačítka v nebo V pro změnu zvuku předních a zadních reproduktorů. - Hloubké, Středni, Výšoké: Dotkněte se tlačítka b nebo B pro změnu nastavení hodnot Basy, Středy nebo Výšky. Dotkněte se tlačítka [Střed] pro návrat na výchozí hodnotu nastavení. - Vyp.: Reprodukuje původní zvuk. - Zap.: Nastavení na hodnotu Zapnuto zvýrazní nízké zvukové frekvence. 20

21 Nastavení Zobrazení Tato nabídka popisuje nastavení zobrazení. Jas Nastavení jasu zobrazení na hodnoty Nízký, Stř. nebo Vys.. Mapový režim Lze změnit kombinaci barev mapy pro zlepšení viditelnosti ve dne a v noci. - Auto: mapa se zobrazuje podle světel vozidla nebo signálu osvětlení. Světla vozidla vypnuta (Den) Světla vozidla zapnuta (Noc) Světla vozidla nebyla zjištěna Osvětlení zapnuto Mapa: den Mapa: noc Mapa: noc - Den: mapa je vždy zobrazena ve světlých barvách. - Noc: mapa je vždy zobrazena v tmavých barvách. Osvětlení vypnuto Mapa: den Mapa: noc Mapa: den 21

22 Začínáme s navigací Začínáme s navigací Co je to systém GPS? Systém zjišťování polohy vozidla pomocí družice (Global Positioning System- GPS) je satelitní navigační systém tvořený sítí 24 družic umístěných na oběžné dráze ministerstvem obrany Spojených Států. Systém GPS byl původně zamýšlen pro vojenské operace, ale v osmdesátých letech jej vláda uvolnila k civilním účelům. Systém GPS pracuje za jakéhokoliv počasí, kdekoliv na světě a 24 hodin denně. Systém GPS je zcela bez poplatků. GPS GPS GPS GPS Přijímání satelitních signálů Předtím, než přístroj může určit vaši aktuální polohu a navigovat trasu, musíte podniknout následující kroky: 1. Jděte ven na místo bez vysokých překážek. 2. Zapněte přístroj. Přijímání satelitních signálů může trvat několik minut. Úvodní obrazovka navigace Poté, co je spínač zapalování umístěn do polohy ACC nebo ON a vy poprvé vstoupíte do režimu navigace, zobrazí se na obrazovce upozornění. Bedlivě si upozornění přečtěte a dotkněte se tlačítka [Agree]. Indikátory obrazovky mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Navigace zobrazuje na obrazovce různé informace. / Určuje směrování mapy. Dotkněte se pro změnu orientace mapy. Určuje aktuální polohu vozidla a směr cesty. O satelitních signálech Aby mohl pracovat, musí váš přístroj přijímat satelitní signály. Jste-li uvnitř, blízko vysokých budov nebo stromů, případně v garáži, nemůže přístroj přijímat satelitní signál. Pro změnu jazyka systému se dotkněte tlačítka [Language]. (strana 17) 22 Vyberte pro přístup do nabídky mapy. Určuje měřítko mapy.

23 Začínáme s navigací Určuje čas dojezdu do cíle, vzdálenost a zbývající čas jízdy do cíle. 2. Zvolte tlačítko [+] pro přiblížení. Zvolte tlačítko [-] pro oddálení. Během hlasové navigace, Zobrazí se v horním pravém rohu obrazovky, když je nastavena trasa. Určuje vzdálenost k dalšímu navigačnímu bodu a směr odbočení v tomto bodě. Určuje omezení rychlosti na silnici, po které právě jedete. Změna měřítka mapy 1. Dotkněte se tlačítka na obrazovce mapy. 50 m n 100 m n 200 m n 300 m n 500 m n 750 m n 1 km n 2 km n 5 km n 10 km n 20 km n 50 km n 100 km n 200 km n 500 km 3. Chcete-li nastavit automatické přibližování/oddalování, dotkněte se tlačítka. Nastavení hlasitosti navigace Pro změnu hlasitosti navigace postupujte podle jedné z níže uvedených metod: Metoda 1 Otočte tlačítkem hlasitosti (-) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítka hlasitosti ( / ) na dálkovém ovládání na volantu během hlasové navigace. Metoda 2 Přejete-li si změnit hlasitost navigace, otočte tlačítkem hlasitosti (-) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítka hlasitosti ( / ) na dálkovém ovládání na volantu během hlasové navigace po stisknutí tlačítka na ovládacím panelu. Během, hlasové navigace, Za správnost informací o omezení rychlosti poskytnutých navigačním systémem nepřejímáme žádnou zodpovědnost; nemusí vždy odpovídat aktuálně platným nařízením. Vždy sledujte platná zákonná rychlostní omezení pravidel silničního provozu. Pro určení rychlosti vozidla má vždy prioritu tachometr vozidla. 23

24 Nabídka vložení cíle Nabídka vložení cíle Přehled nabídky navigace Nabídka navigace Navigace Pokročilý Oblíbené Adresa Poslední cíle Adresář POI Parkování Pokračovat navigování/ Ukončit navigování Zadání GPS Užití mapy Plánovač trasy Uložit cíl Uložit pozici Domů 1 Práce 2 3 ~ 12 Základní činnosti v nabídce cíle 1. Zapněte přístroj. 2. Stiskněte tlačítko NAV na ovládacím panelu. Na obrazovce se objeví nabídka navigace. 3. Dotkněte se tlačítka [Navigace], [Pokročilý] nebo [Oblíbené] pro volbu požadované možnosti. Nabídka [Pokročilý] Nabídka [Oblíbené] Dotkněte se preferované metody nastavení. Adresa: ajde cíl pomocí nastavení adresy. (Strany 25-26) Poslední cíle: nastaví cíl ze seznamu posledních cílů, které jste nastavili. (Strana 27) Adresář: nastaví cíl podle polohy uložené v Adresáři. (Strana 27) POI: hledá cíl v různých kategoriích. (Strany 28-29) Parkování: nastaví parkovací místo jako cíl. (Strana 31) Pokračova/Ukončit navigování: nastaví pokyny navigace na hodnotu Zapnuto/Vypnuto. (Strana 31) Zadání GPS: nastaví jako cíl zeměpisnou šířku a délku. (Strana 30) Užití mapy: vyhledá cíl pomocí hledání na mapě. (Strana 31) Plánovač trasy: přidá nové obchůzky nebo načte uložené obchůzky. (Strany 32-33) Uložit cíl: uloží váš cíl do Adresáře. (Strana 34) Uložit pozici: uloží vaši polohu do Adresáře. (Strana 34) Domů 1/Práce 2/3 ~ 12: uloží polohu domova, pracoviště a ostatních míst, na která nejčastěji cestujete. (Strany 34-35)

25 Nabídka vložení cíle Hledání adresy Můžete najít cíl vložením adresy. 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [Adresa]. 2. Nastavte preferovanou zemi. Byla-li země již nastavena, postupujte podle kroku číslo Nastavte jméno preferovaného města a dotkněte se tlačítka [Ok]. 5. Vložte jméno ulice a zvolte tlačítko [Ok]. 6. Ze seznamu vyberte požadovanou ulici. 7. Vložte číslo popisné domu a zvolte tlačítko [Ok]. Viz Možnosti trasy na straně Dotkněte se tlačítka [Začátek]. Pro uložení cíle do adresáře zvolte tlačítko [Uložit]. Poté vložte jeho název a zvolte tlačítko [Ok]. Pro zobrazení mapy cíle vyberte tlačítko [Ukázat mapu] a poté tlačítko [Začátek]. 10. Dotkněte se preferované trasy a poté se dotkněte tlačítka [Začátek]. Nahlédněte do poznámky týkající se kritérií trasy na straně Ze seznamu vyberte požadované město. 8. Zvolte možnosti trasy a dotkněte se tlačítka [Ok]. Jeďte podle pokynů na displeji a hlasových pokynů. 25