Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština"

Transkript

1 Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD cee'd Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění. Čeština

2 Obsah Obecné informace 7 Bezpečnostní upozornění Typy přehrávatelných disků Manipulace s disky POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Likvidace starých zařízení Název každé součásti 12 Ovládací panel Dálkové ovládání na volantu Základní operace 15 Úvodní obrazovka Zapnutí přístroje Vypnutí přístroje Vložení disku Vysunutí disku Nastavení hlasitosti Výběr zdroje na ovládacím panelu Výběr zdroje na obrazovce Zadní kamera (volitelné) Nastavení 17 Základní činnosti v nabídce NASTAVENÍ Bluetooth/ Systém...17 Doprava/ Navigace Audio...20 Zobrazení

3 Obsah Začínáme s navigací 22 Co je to systém GPS? O satelitních signálech Přijímání satelitních signálů Úvodní obrazovka navigace Indikátory obrazovky mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Změna měřítka mapy Nastavení hlasitosti navigace Nabídka vložení cíle 24 Přehled nabídky navigace Základní činnosti v nabídce cíle Hledání adresy PSČ (Poštovní směrovací číslo) Posledních 5 obcí Poslední cíle Adresář POI (Point of Interest - Bod zájmu) Blízká pozice...28 Blízký cíl Ve městě/ Jméno/ Kia servis/ Telefonní číslo Zadání GPS Parkování Pokračova navigování/ukončit navigování Užití mapy Plánovač trasy Uložit cíl Uložit pozici Domů 1/Práce 2/3 ~

4 Obsah Použití nabídky mapy 36 Přehled nabídky mapy Základní činnosti v nabídce mapy D/3D Informace na trase/celá obrazovka Manévr/Celá obrazovka Uložit pozici Plánovač trasy Možnosti trasy Vyhledávač/ POI na trase/ Objížďka Informace o okolí Informace na trase Bezdrátová technologie Bluetooth 43 Vysvětlení bezdrátové technologie Bluetooth Propojení přístroje a zařízení Prohlížení připojeného zařízení Odpojení telefonu s funkcí Bluetooth Připojení telefonu s funkcí Bluetooth Smazání připojeného telefonu Změna hesla Volání pomocí zadání telefonního čísla Přenesení hovoru Zapnutí/vypnutí mikrofonu Přijmutí hovorů Používání telefonního seznamu Používání seznamu volání Telefonování pomocí čísel zrychlené volby Zapnutí režimu vysílání audia datovým proudem

5 Obsah Zacházení s CD/MP3/WMA/USB/iPod 51 Přehrávání Audio CD a souborů MP3/WMA/USB/iPod Přejít na následující stopu/soubor Přejít na předchozí stopu/soubor Návrat na začátek aktuální stopy/souboru Vyhledat Úvodní skenování Funkce opakování Funkce náhodně Přehrávání souborů podle klasifikace dle adresáře/alba/interpreta Procházení adresářů/souborů pomocí nabídky Seznam Hledání hudby Nastavení rychlosti přehrávání Audio knih Provoz rádia 57 Poslouchání stanic Ukládání a vyvolávání stanic AS (Autostore - Automatické uložení) Skenování frekvencí vysílání TA (Traffic announcement - Dopravní informace) NOVINKY Funkce Region auto/vypnuto Provoz pomocných zařízení 60 Použití zdroje AUX Nastavení videoobrazovky (Výchozí: Střední)

6 Obsah Systém rozpoznávání hlasu 61 Rozpoznávání hlasu Vydávání hlasových povelů Jak vyslovovat číslice Příklady hlasových povelů Povel nápovědy Hlasové povely Odstraňování závad 66 Rejstřík 68 Symboly pro zobrazení dopravních problémů 69 6

7 Obecné informace Obecné informace Bezpečnostní upozornění VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI. Symbol blesku se šipkou, který je uvnitř rovnostranného trojúhelníku, má za cíl varovat uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu výrobku, které může být natolik vysoké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Vůz vždy ovládejte bezpečným způsobem. Nenechejte se při řízení vozidlem rozptylovat a vždy sledujte všechny okolnosti řízení. Neměňte nastavení nebo jakékoliv funkce. Před takovýmito operacemi zastavte vozidlo bezpečným a zákonem povoleným způsobem. Pro zajištění bezpečnosti jsou určité funkce blokovány, dokud není zatažena ruční brzda. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodebírejte kryt nebo zadní část tohoto výrobku. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné součásti, které jsou vyměnitelné nebo vyžadují údržbu. Obraťte se na kvalifikovaného odborného pracovníka. Při řízení vozidla se ujistěte, že je hlasitost přístroje dostatečně nízká a umožňuje vám tak slyšet zvuky zvenčí. Přístroj neupusťte a nevystavujte jej nárazům. Řidič by neměl během jízdy sledovat monitor. Pokud řidič při jízdě sleduje monitor, může to vést k nepozornosti a způsobit nehodu. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má za cíl varovat uživatele o přítomnosti důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v literatuře dodávané společně s přístrojem. Aby se zabránilo riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhku. 7

8 Obecné informace VAROVÁNÍ: Při řízení nepoužívejte mobilní telefon. Chcete-li použít mobilní telefon, zastavte na bezpečném místě. Používání navigačního rádia nezbavuje žádným způsobem řidiče jeho povinností. Vždy musíte dodržovat pravidla silničního provozu. Vždy sledujte aktuální dopravní situaci. Dojde-li ke konfliktu, vždy mají přednost platné dopravní předpisy a aktuální dopravní situace před pokyny navigačního systému. Z bezpečnostních důvodů používejte nabídky navigačního systému pouze před započetím jízdy nebo když je vůz zastavený. V některých oblastech nejsou zaznamenány jednosměrné ulice a zákazy odbočení a vjezdu (např. pěší zóny). V takovýchto oblastech vydá navigace varování. Dbejte zejména na jednosměrné ulice a zákazy odbočení a vjezdu. Navigace nebere v potaz relativní bezpečnost navrhovaných tras. U navrhovaných tras nejsou brány v potaz silniční zátarasy, staveniště, výšková nebo hmotnostní omezení, stav dopravy nebo počasí a další okolnosti, které mohou mít vliv na bezpečnost trasy nebo dobu jízdy. V otázce vhodnosti navrhovaných tras se rozhodněte podle svého uvážení. Aktuální zákonné omezení rychlosti dopravního provozu má vždy přednost před hodnotami uloženými na disku CD. Je nemožné zaručit, aby rychlostní omezení navigačního systému vždy odpovídala aktuálním dopravním pravidlům za každé situace. Vždy sledujte platná zákonná rychlostní omezení pravidel silničního provozu. Pro určení rychlosti vozidla má vždy prioritu tachometr vozidla. Pokoušíte-li se najít pohotovostní službu (nemocnici, hasičskou stanici apod.), nespoléhejte se pouze na navigaci. Nelze zaručit, že jsou v databázi uvedeny všechny pohotovostní služby ve vašem okolí. Pro získání pomoci v takovýchto situacích použijte vlastního úsudku a schopností. 8

9 Obecné informace VÝSTRAHA: Tento výrobek využívá laserový systém. Abyste zajistili správné používání tohoto výrobku, čtěte prosím tento uživatelský návod pečlivě a uchovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. V případě, že přístroj vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisní centrum. Provádění kontrol, nastavení nebo konání postupů, které jsou jiné než ty, jenž jsou specifikovány v tomto dokumentu, může vést k nebezpečnému vystavení se radiaci. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Nesnažte se otevírat kryt. Viditelné laserové záření v případě otevření. NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÉHO PAPRSKU. VÝSTRAHA: VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M, PŘI OTEVŘENÍ SE NEDÍVEJTE PŘÍMO POMOCÍ OPTICKÝCH NÁSTROJŮ. VÝSTRAHA: Když je motor vypnutý, nenecháváte navigaci zapnutou. Může to mít za důsledek vybití baterie vozidla. Při používání navigace mějte vždy motor zapnutý. Chce-li řidič ovládat navigaci, musí vždy zaparkovat a zatáhnout ruční brzdu. Ovládání systému při řízení může odvést pozornost řidiče a mít za důsledek vážnou nehodu. Systém nerozebírejte ani nemodifikujte. Pokud tak učiníte, může dojít k nehodě, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V některých zemích mohou platit zákony omezující sledování video obrazovek při řízení. Systém používejte pouze v případech, kdy je to v souladu se zákonem. Při řízení nepoužívejte telefon v soukromém režimu. Pro jeho použití musíte zastavit na bezpečném místě. Typy přehrávatelných disků Tento přístroj umí přehrávat disky CD-R nebo CD-RW obsahující audio soubory ve formátech MP3 nebo WMA. Podle podmínek záznamového zařízení nebo samotných disků CD-R/ RW, nemohou být některé disky CD-R/RW na přístroji přehrány. Neupevňujte žádnou značku ani nálepku na žádnou stranu disku (strana s nálepkou nebo strana se záznamem). Nepoužívejte nepravidelně tvarovaná CD (např. ve tvaru srdíčka nebo osmihranu). Může to vést k poruše. 9

10 Obecné informace Manipulace s disky Poškozený nebo zašpiněný disk vložený do přístroje může při přehrávání způsobit výpadky zvuku. S diskem manipulujte tak, že jej budete držet za vnitřní a vnější okraje. Nedotýkejte se povrchu nepotištěné strany disku. Na povrch nepřilepujte papír nebo pásku apod. Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu. Tento přístroj neumí přehrávat disky o průměru 8 cm (používejte pouze disky o průměru 12 cm). Před přehráváním disk očistěte. Pomocí čisticího hadříku otřete disk od středu směrem ven. K čištění disku nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín nebo alkohol. POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Materiál chráněný autorskými právy je zákonem zakázáno kopírovat, vysílat, ukazovat, vysílat prostřednictvím kabelu, přehrávat na veřejnosti nebo půjčovat bez povolení. Tento výrobek obsahuje funkci ochrany proti kopírování vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály ochrany proti kopírování. Při prohlížení obrázků z těchto disků na přístroji se objevují ruchy obrazu. Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna metodou nároků určitých patentů USA a dalšími právy o duševním vlastnictví, vlastněnými společností Macrovision Corporation a dalšími vlastníky práv. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a jiné omezené sledování, pokud není jinak autorizováno společností Macrovision Corporation. Zpětné inženýrství nebo demontáž jsou zakázány. 10

11 Obecné informace Likvidace starých zařízení 1. Když je tento symbol přeškrtnuté popelnice připojen k výrobku, znamená to, že výrobek spadá pod nařízení EU 2002/96/EC. 2. Veškeré elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu, na sběrných místech určených státem nebo místními úřady. 3. Správná likvidace starého zařízení pomáhá zabránit případnému ohrožení zdraví a životního prostředí. 4. Podrobnější pokyny o likvidaci starého zařízení vám poskytne provozovatel sběrného systému odpadu ve vašem městě nebo obchod, kde jste přístroj zakoupili. ipod a iphone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v ostatních zemích. Made for ipod ( Vyrobeno pro ipod ) znamená, že elektronická zařízení byla navržena pro zapojení přímo k zařízení ipod a jsou vývojáři ověřena na dodržení norem výkonu společnosti Apple. Works with iphone ( Funguje s telefonem iphone ) znamená, že elektronická zařízení byla navržena pro zapojení přímo k zařízení iphone a jsou vývojáři ověřena na dodržení norem výkonu společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za užívání tohoto zařízení v souladu s bezpečnostními a zákonnými normami. Bluetooth je obchodní známkou společnosti Bluetooth SIG, Inc. 11

12 Název každé součásti Název každé součásti Ovládací panel Slot pro vkládání disků 2. Vysunout (Z) Stiskněte pro vysunutí disku z přístroje. 3. RADIO Stiskněte pro výběr pásem FM/AM. 4. MEDIA Stiskněte pro volbu zdroje: CD/ USB/iPod/BT/AUX 5. Levé tlačítko (1/-) - Stisknutí: Zapnutí a vypnutí - Otočení: Ovládání hlasitosti Zapnutí/vypnutí obrazovky ( ) Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí displeje. 7. S/W Stiskněte pro: - Automatické ladění: RADIO - Stopa nahoru/dolů: USB CD ipod BT Stiskněte a podržte pro: - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod BT 8. LCD Dotykové ovládání. 9. Info ( ) Stiskněte pro zobrazení cíle, trasy a dopravních informací. Cíl: Zobrazí informace o současné poloze vozidla a cíle. Trasa: Zobrazí informace o trase. Doprava: Zobrazí informace o dopravě. - Dopravní informace o trase: Seznam dopravních informací na aktivní trase - Dopravní informace o okolí: Seznam dopravních informací v okolí aktuální polohy vozidla. 12

13 Název každé součásti 10. NASTAVENÍ ( ) Stiskněte pro přístup do nastavení systému. (strana 17) Stiskněte a podržte pro zobrazení ID zařízení, verze softwaru, verze navigace a verze mapy. 11. TELEFON ( ) Stiskněte pro ovládání funkce Bluetooth Hands-Free. 12. Pravé tlačítko ( ) Otáčejte ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Vyhledá předchozí nebo další rádiovou frekvenci. - Manuální ladění Přeskočí stopu/soubor směrem nahoru/dolů na obrazovce plného seznamu. Přiblížení/oddálení - Otočte pro změnu měřítka mapy na obrazovce. Opakování hlasového navádění ( ) Stiskněte pro zopakování posledního pokynu navádění, jsou-li pokyny aktivovány. 13. NAV Stiskněte pro nabídku volby cíle. Pro určení cíle je k dispozici několik způsobů. 14. MAP Stiskněte pro zobrazení mapy. 15. Indikátor disku CD Indikátor se rozsvítí, je-li vložený disk. 13

14 Název každé součásti Dálkové ovládání na volantu Stiskněte pro výběr zdroje. FM t AM t CD t USB (nebo zařízení ipod) t BT t AUX t FM Ztlumení hlasitosti. 3. Hlasitost ( / ) Zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti. 4. U/u Stiskněte pro: - Předvolba nahoru/dolů: RADIO - Stopa nahoru/dolů: USB CD 5. ipod BT Stiskněte a podržte pro: - Manuální ladění: RADIO - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod Stiskněte pro aktivaci režimu rozpoznávání hlasu. Stiskněte znovu pro zrušení rozpoznávání hlasu. BT 6. Stiskněte pro ovládání funkce Bluetooth Hands-Free. Stiskněte pro přijetí hovoru. Stiskněte pro volání ze seznamu posledních hovorů. Stiskněte a podržte pro změnu cesty šíření zvuku během hovoru. (Hands free y telefon) 7. Stiskněte pro ukončení hovoru. 14

15 Základní operace Základní operace Úvodní obrazovka Přístroj se zapne poté, co je spínač zapalování v poloze ACC nebo ON. Přístroj si pamatuje poslední přehrávaný režim. Poslední režim je v paměti uložen i v případě, že je spínač zapalování v pozici OFF. Jakmile je spínač zapalování nastaven do polohy ACC nebo ON, je režim automaticky vyvolán. Přístroji může trvat delší dobu (okolo 20 vteřin) než se restartuje. Zapnutí přístroje Stiskněte tlačítko 1 na ovládacím panelu, když je systém vypnutý. Když vložíte disk do slotu na disky, přístroj se automaticky zapne. Vypnutí přístroje Stiskněte tlačítko 1 na ovládacím panelu, když je systém zapnutý. Vložení disku Vložte disk do slotu na disky a přehrávání se automaticky spustí. Vysunutí disku Stiskněte tlačítko Z na ovládacím panelu. Disk se vysune ze slotu na disky. Pokud neodeberete vysunutý disk do zhruba 10 vteřin, disk se opět automaticky zasune zpět do slotu na disky. Nastavení hlasitosti Otočte tlačítkem hlasitosti (-) na ovládacím panelu. Při vypnutí přístroje je aktuální úroveň hlasitosti automaticky uložena do paměti. Kdykoliv přístroj znovu zapnete, bude jeho provoz pokračovat na zapamatované úrovni hlasitosti. Pokud přístroj zapnete/vypnete na hodnotě úrovně hlasitosti nižší než 1, změní se úroveň hlasitosti na hodnotu 1. Zapnete/vypnete-li přístroj s hodnotou úrovně hlasitosti vyšší než 20, změní se hodnota úrovně hlasitosti na

16 Základní operace Výběr zdroje na ovládacím panelu Pro výběr zdroje stiskněte opakovaně tlačítko MEDIA. Režim se přepíná následujícím způsobem: CD t USB (nebo zařízení ipod) t BT t AUX t CD... Není-li k přístroji určitý zdroj připojen, není tento zdroj rozeznán. Výběr zdroje na obrazovce 1. Vyberte ikonu zdroje, jak je uvedeno na obrázku. 2. Dotkněte se požadovaného zdroje. Není-li k přístroji určitý zdroj připojen, není tento zdroj rozeznán. Zadní kamera (volitelné) Režim zadního zobrazení je na přístroji zobrazen, je-li řadicí páka v pozici REVERSE (R). Režim zadního zobrazení umožňuje sledovat situaci za vozidlem. Když je přístroj nabootovaný, na obrazovce se zobrazí instrukce. Zadní kamera pomáhá řidiči při couvání. Nepoužívejte tuto funkci pro účely zábavy. Objekt v zadním zobrazení se může jevit blíže nebo dále než je ve skutečnosti. 16

17 Nastavení Nastavení Základní činnosti v nabídce NASTAVENÍ Navigace umožňuje nastavení následujících nabídek: Bluetooth, Systém, Doprava, Navigace, Audio, Zobrazení 1. Zapněte přístroj. 2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. 3. Dotkněte se požadované možnosti. 4. Dotkněte se požadovaného nastavení a poté se dotkněte tlačítka [Ok] pro potvrzení výběru. Dotkněte se tlačítka pro návrat na předchozí obrazovku. Stiskněte tlačítko MAP pro návrat na obrazovku aktuální polohy na mapě. Bluetooth Tato nabídka popisuje schémata připojení funkce Bluetooth. Zobrazit seznam Bluetooth zařízení Umožňuje zobrazit seznam připojených zařízení. Hledat Bluetooth zařízení Umožňuje propojit přístroj a zařízení Bluetooth pomocí nastavení zařízení Bluetooth. (strana 43) Autorizace externího zařízení Tato možnost vám umožňuje používat zařízení při propojení přístroje a telefonu s funkcí Bluetooth pomocí nastavení funkce Bluetooth v telefonu. (strana 44) Změnit kód Umožňuje změnit heslo. (strana 46) Systém Tato nabídka popisuje nastavení systému. Jazyk Umožňuje změnu jazyka systému a rozpoznávání hlasu. Zvolte jazyk, který si přejete používat. Použijte tlačítka nebo pro posun směrem nahoru nebo dolů. 17

18 Nastavení Hodiny Toto umožňuje nastavit formát času a letní čas. Jednotky Toto umožňuje nastavení jednotek vzdálenosti zobrazených na vaší navigaci. Navigační demo Tato funkce slouží jako demonstrační. Po nastavení trasy se automaticky zobrazí navigace po trase do místa určení. Čas: Zobrazí čas získaný automaticky pomocí GPS. Časový formát: Změní formát času na 12h nebo 24h. Časové pásmo: Změní časové pásmo na hodnotu Auto nebo Manuálně. Man. časové pásmo: Změňte čas manuálně dotykem hodnot -1h nebo +1h, když nastavíte možnost Časové pásmo na hodnotu Manuálně. Můžete volit mezi hodnotami km a mi. Navigační demo - Vyp.: Režim demonstrace je vypnutý. - 1x: Nastaví demonstraci jízdy na jedno opakování. - Qpak.: Demonstrace jízdy se bude opakovat Rychle: Nastaví rychlost demonstrace jízdy. 18

19 Nastavení Původní nastavení Umožňuje vrátit všechna nastavení na výchozí hodnoty. Doprava Tato nabídka popisuje nastavení informací o dopravě. Navigace Popisuje nabídku navigace. - Vše: Nastaví všechna nastavení na výchozí hodnoty. - Telefon: Nastaví všechna nastavení telefonů na výchozí hodnoty. - Navigace: Nastaví všechna nastavení navigace na výchozí hodnoty. - Audio/Média/Rádio: Nastaví všechna nastavení možností Audio/ Média/Rádio na výchozí hodnoty. TMC Nastaví režim TMC na hodnotu Vyp., Auto nebo Zap.. - Auto: Je-li na trase zjištěna událost TMC, je automaticky vypočítána objížďka. - Vyp.: Vypne funkci TMC. - Zap.: je-li na trase zjištěna událost TMC, je manuálně vypočítána objížďka (pro výběr se zobrazí vyskakovací obrazovka). Automatická stanice TMC Je-li na aktuální trase zjištěna událost TMC, bude automaticky přijata nejsilnější stanice TMC. Oblíbená stanice TMC Zvolí vaši oblíbenou stanici TMC (funkce automatické stanice TMC je vypnuta). Náhled dálniční křižovatky Zobrazí na mapě křižovatku na dálnici. Rozšířené navádění do jízdních pruhů Zobrazí na mapě zvýrazněné jízdní pruhy. Plánovat různé trasy Zobrazí výběr mezi trasami typu krátká, rychlá a ekologická. Upozornění na překročení rychlosti Zobrazí ikonu rychlostního varování na mapě. Dynamické navigování Podporuje hlasovou navigaci pomocí čísel silnic atd. v hlasovém systému TTS (Text-to-Speech). 19

20 Nastavení Audio Tato nabídka popisuje nastavení audia. Zvuk (Výchozí: Střední) Power bass Můžete nastavit hodnotu funkce Power bass na Vypnuto nebo Zapnuto. SDVC (Speed Dependent Volume Control - Ovládání hlasitosti v závislosti na rychlosti vozidla) Je-li rychlost vašeho vozidla vyšší než 40 km/h, bude hodnota úrovně hlasitosti audia vyšší než původní úroveň hlasitosti. Funkci SDVC můžete nastavit na hodnotu Zap. nebo Vyp.. - Vyp.: Ovládání hlasitosti nezávisí na rychlosti. - Zap.: Hlasitost se zvyšuje při zvyšování rychlosti vozidla. Navigační řízení Nastaví hlasové navádění na hodnotu Zapnuto/Vypnuto Je-li nastavena hodnota Vypnuto, při započetí nové trasy se nastaví zpět hodnota Zapnuto. Signál dotykového displeje Nastaví zvuky dotykové obrazovky na hodnoty Zapnuto/Vypnuto. Vyvážení/ Zeslabení Hloubké/ Středni/Výšoké - Vyvážení: Dotkněte se tlačítka b nebo B pro změnu vyvážení zvuku směrem do pravého nebo levého reproduktoru. - Zeslabení: Dotkněte se tlačítka v nebo V pro změnu zvuku předních a zadních reproduktorů. - Hloubké, Středni, Výšoké: Dotkněte se tlačítka b nebo B pro změnu nastavení hodnot Basy, Středy nebo Výšky. Dotkněte se tlačítka [Střed] pro návrat na výchozí hodnotu nastavení. - Vyp.: Reprodukuje původní zvuk. - Zap.: Nastavení na hodnotu Zapnuto zvýrazní nízké zvukové frekvence. 20

21 Nastavení Zobrazení Tato nabídka popisuje nastavení zobrazení. Jas Nastavení jasu zobrazení na hodnoty Nízký, Stř. nebo Vys.. Mapový režim Lze změnit kombinaci barev mapy pro zlepšení viditelnosti ve dne a v noci. - Auto: mapa se zobrazuje podle světel vozidla nebo signálu osvětlení. Světla vozidla vypnuta (Den) Světla vozidla zapnuta (Noc) Světla vozidla nebyla zjištěna Osvětlení zapnuto Mapa: den Mapa: noc Mapa: noc - Den: mapa je vždy zobrazena ve světlých barvách. - Noc: mapa je vždy zobrazena v tmavých barvách. Osvětlení vypnuto Mapa: den Mapa: noc Mapa: den 21

22 Začínáme s navigací Začínáme s navigací Co je to systém GPS? Systém zjišťování polohy vozidla pomocí družice (Global Positioning System- GPS) je satelitní navigační systém tvořený sítí 24 družic umístěných na oběžné dráze ministerstvem obrany Spojených Států. Systém GPS byl původně zamýšlen pro vojenské operace, ale v osmdesátých letech jej vláda uvolnila k civilním účelům. Systém GPS pracuje za jakéhokoliv počasí, kdekoliv na světě a 24 hodin denně. Systém GPS je zcela bez poplatků. GPS GPS GPS GPS Přijímání satelitních signálů Předtím, než přístroj může určit vaši aktuální polohu a navigovat trasu, musíte podniknout následující kroky: 1. Jděte ven na místo bez vysokých překážek. 2. Zapněte přístroj. Přijímání satelitních signálů může trvat několik minut. Úvodní obrazovka navigace Poté, co je spínač zapalování umístěn do polohy ACC nebo ON a vy poprvé vstoupíte do režimu navigace, zobrazí se na obrazovce upozornění. Bedlivě si upozornění přečtěte a dotkněte se tlačítka [Agree]. Indikátory obrazovky mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Navigace zobrazuje na obrazovce různé informace. / Určuje směrování mapy. Dotkněte se pro změnu orientace mapy. Určuje aktuální polohu vozidla a směr cesty. O satelitních signálech Aby mohl pracovat, musí váš přístroj přijímat satelitní signály. Jste-li uvnitř, blízko vysokých budov nebo stromů, případně v garáži, nemůže přístroj přijímat satelitní signál. Pro změnu jazyka systému se dotkněte tlačítka [Language]. (strana 17) 22 Vyberte pro přístup do nabídky mapy. Určuje měřítko mapy.

23 Začínáme s navigací Určuje čas dojezdu do cíle, vzdálenost a zbývající čas jízdy do cíle. 2. Zvolte tlačítko [+] pro přiblížení. Zvolte tlačítko [-] pro oddálení. Během hlasové navigace, Zobrazí se v horním pravém rohu obrazovky, když je nastavena trasa. Určuje vzdálenost k dalšímu navigačnímu bodu a směr odbočení v tomto bodě. Určuje omezení rychlosti na silnici, po které právě jedete. Změna měřítka mapy 1. Dotkněte se tlačítka na obrazovce mapy. 50 m n 100 m n 200 m n 300 m n 500 m n 750 m n 1 km n 2 km n 5 km n 10 km n 20 km n 50 km n 100 km n 200 km n 500 km 3. Chcete-li nastavit automatické přibližování/oddalování, dotkněte se tlačítka. Nastavení hlasitosti navigace Pro změnu hlasitosti navigace postupujte podle jedné z níže uvedených metod: Metoda 1 Otočte tlačítkem hlasitosti (-) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítka hlasitosti ( / ) na dálkovém ovládání na volantu během hlasové navigace. Metoda 2 Přejete-li si změnit hlasitost navigace, otočte tlačítkem hlasitosti (-) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítka hlasitosti ( / ) na dálkovém ovládání na volantu během hlasové navigace po stisknutí tlačítka na ovládacím panelu. Během, hlasové navigace, Za správnost informací o omezení rychlosti poskytnutých navigačním systémem nepřejímáme žádnou zodpovědnost; nemusí vždy odpovídat aktuálně platným nařízením. Vždy sledujte platná zákonná rychlostní omezení pravidel silničního provozu. Pro určení rychlosti vozidla má vždy prioritu tachometr vozidla. 23

24 Nabídka vložení cíle Nabídka vložení cíle Přehled nabídky navigace Nabídka navigace Navigace Pokročilý Oblíbené Adresa Poslední cíle Adresář POI Parkování Pokračovat navigování/ Ukončit navigování Zadání GPS Užití mapy Plánovač trasy Uložit cíl Uložit pozici Domů 1 Práce 2 3 ~ 12 Základní činnosti v nabídce cíle 1. Zapněte přístroj. 2. Stiskněte tlačítko NAV na ovládacím panelu. Na obrazovce se objeví nabídka navigace. 3. Dotkněte se tlačítka [Navigace], [Pokročilý] nebo [Oblíbené] pro volbu požadované možnosti. Nabídka [Pokročilý] Nabídka [Oblíbené] Dotkněte se preferované metody nastavení. Adresa: ajde cíl pomocí nastavení adresy. (Strany 25-26) Poslední cíle: nastaví cíl ze seznamu posledních cílů, které jste nastavili. (Strana 27) Adresář: nastaví cíl podle polohy uložené v Adresáři. (Strana 27) POI: hledá cíl v různých kategoriích. (Strany 28-29) Parkování: nastaví parkovací místo jako cíl. (Strana 31) Pokračova/Ukončit navigování: nastaví pokyny navigace na hodnotu Zapnuto/Vypnuto. (Strana 31) Zadání GPS: nastaví jako cíl zeměpisnou šířku a délku. (Strana 30) Užití mapy: vyhledá cíl pomocí hledání na mapě. (Strana 31) Plánovač trasy: přidá nové obchůzky nebo načte uložené obchůzky. (Strany 32-33) Uložit cíl: uloží váš cíl do Adresáře. (Strana 34) Uložit pozici: uloží vaši polohu do Adresáře. (Strana 34) Domů 1/Práce 2/3 ~ 12: uloží polohu domova, pracoviště a ostatních míst, na která nejčastěji cestujete. (Strany 34-35)

25 Nabídka vložení cíle Hledání adresy Můžete najít cíl vložením adresy. 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [Adresa]. 2. Nastavte preferovanou zemi. Byla-li země již nastavena, postupujte podle kroku číslo Nastavte jméno preferovaného města a dotkněte se tlačítka [Ok]. 5. Vložte jméno ulice a zvolte tlačítko [Ok]. 6. Ze seznamu vyberte požadovanou ulici. 7. Vložte číslo popisné domu a zvolte tlačítko [Ok]. Viz Možnosti trasy na straně Dotkněte se tlačítka [Začátek]. Pro uložení cíle do adresáře zvolte tlačítko [Uložit]. Poté vložte jeho název a zvolte tlačítko [Ok]. Pro zobrazení mapy cíle vyberte tlačítko [Ukázat mapu] a poté tlačítko [Začátek]. 10. Dotkněte se preferované trasy a poté se dotkněte tlačítka [Začátek]. Nahlédněte do poznámky týkající se kritérií trasy na straně Ze seznamu vyberte požadované město. 8. Zvolte možnosti trasy a dotkněte se tlačítka [Ok]. Jeďte podle pokynů na displeji a hlasových pokynů. 25

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY Uživatelský návod Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY OBSAH Bezpečnostní pokyny... 1 Části a funkce... 1 Příslušenství... 2 Začínáme... 3 Párujeme...

Více

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE Informace Gratulujeme vám ke koupi přístroje NDrive! NDrive je navigační systém, který splní všechna vaše očekávání. Díky GPS technologii (Global Positioning System) můžete využívat

Více

Jabra SPEAK 450 pro Cisco

Jabra SPEAK 450 pro Cisco Jabra SPEAK 450 pro Cisco NÁVOD K OBSLUZE OBSAH vítejte...2 JABRA Speak 450 pro Cisco - PŘEHLED...3 PŘIPOJENÍ...5 jak používat Jabra Speak 450 pro Cisco...7 PODPORA...8 Technické specifikace...9 1 vítejte

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ OUTDOOR TECH TAGS HARDWARE 1 2 3 4 5 6 7 Reproduktor Dobíjecí jack Multifunkční tlačítko LED indikátor Vestavěný mikrofon + tlačítko: zvýšit

Více

Pokyny pro použití CZ.3

Pokyny pro použití CZ.3 R-Link Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 1. NEJDŘÍVE PLNĚ NABIJTE, PAK ZAPNĚTE 2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 3. PŘIPOJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ Plné nabití trvá 3 6 hodin (dle zdroje). Stiskněte a podržte hranaté multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy nebo

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více