Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy"

Transkript

1 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo 10 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu. 1. Zahájení Starosta obce Ing. Antonín Gazárek zahájil 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy v hodin. Informace o konání 21. zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Vnorovy, na elektronické úřední desce internetových stránek Obce Vnorovy a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání. Starosta dále konstatoval, že v době zahájení je přítomno 9 členů zastupitelstva. Mgr. Petr Pavka, Bc. Martin Motyčka, Pavel Chudík, Mgr. Marie Fridrichová, Pavel Čajka se omluvili. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu) Starosta obce Ing. Antonín Gazárek jmenoval Ing. Zdeňku Motyčkovou zapisovatelkou. Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Jaromír Celner, Josef Kočiš Usnesení č. 01/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Jaromíra Celnera a Josefa Kočiše. Navržený program jednání zastupitelstva: 1. Zahájení 2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání ) 3. Majetkové záležitosti: žádost o darování pozemků p. Tomečková 4. Smlouva o úvěru 5. Dodatek č. 2 Sociálního fondu 6. Změna č.1 rozpočtu Sociálního fondu Rozpočtové opatření č OZV č. 1/2009 kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2003 o místních poplatcích 9. Rozpočtový výhled Rozpočet Schválení dalších závazných ukazatelů roku 2010 (příspěvková organizace) 12. Schválení dotací pro r Schválení sociálního fondu na rok Diskuze 15. Závěr - 1 -

2 Starosta seznámil zastupitele s programem jednání zastupitelstva a doplnil následující body, které vyplynuly po rozeslání pozvánek: bod 3 Majetkové záležitosti o: - žádost p. Ivo Trojka o odprodej pozemku bod 6 Změna číslo 1 rozpočtu Sociálního fondu 2009 doplnit o darovací smlouvu a schválení přijetí daru pro příspěvkovou organizaci TS Vnorovy za bod 13 doplnil další body: - dodatek č. 1 ZL příspěvkové organizace Technické služby Vnorovy - dodatek č. 2 ZL příspěvkové organizace Základní škola Vnorovy - dodatek č. 2 ZL příspěvkové organizace Mateřská škola Vnorovy - zrušení organizační složky Technické služby a zrušení účtování této organizační složky k Starosta nechal hlasovat o programu jednání 21. zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění: Usnesení č. 02/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje navržený program 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy včetně doplnění: bod 3 Majetkové záležitosti - o. žádost p. Ivo Trojka o odprodej pozemku bod 6 Změna číslo 1 rozpočtu Sociálního fondu 2009 doplnit o darovací smlouvu a schválení přijetí daru pro příspěvkovou organizaci TS Vnorovy za bod 13 doplnit další body: - dodatek č. 1 ZL příspěvkové organizace Technické služby Vnorovy - dodatek č. 2 ZL příspěvkové organizace Základní škola Vnorovy - dodatek č. 2 ZL příspěvkové organizace Mateřská škola Vnorovy - zrušení organizační složky Technické služby a zrušení účtování k Majetkové záležitosti a) žádost p. Ludmily Tomečkové o darování pozemků starosta seznámil zastupitele se žádostí paní Ludmily Tomečkové o darování pozemků p.č. 657 o výměře 383m 2 a 658 o výměře 443m 2 v k.ú. Vnorovy. Jedná se o pozemek pod RD a přilehlou zahradu. Manželé Tomečkovi pozemky koupili v roce 1966 a zároveň je zaplatili. Převod pozemků nebyl majetkoprávně dořešen a pozemky zůstaly ve vlastnictví obce. Usnesení č. 03/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje darování pozemků p.č. 657 o výměře 383m 2 a 658 o výměře 443m 2 v k.ú. Vnorovy paní Ludmile Tomečkové, Vnorovy 391. b) žádost p. Ivo Trojka o prodej pozemku starosta přečetl žádost p. Ivo Trojka o prodej pozemku p.č. 478 v k.ú. Vnorovy, bývalá příjezdová cesta do cihelny Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení o prodeji pozemku p.č. 478 v k.ú. Vnorovy p. Ivo Trojkovi, Vnorovy 97 Návrh usnesení č. 04/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje prodej pozemku p.č. 478 v k.ú. Vnorovy. Hlasování pro 0 proti 8 zdržel se 1 NESCHVÁLENO - 2 -

3 4.Smlouva o úvěru Starosta seznámil zastupitele s navrhovanou částkou úvěru ve výši 3,5 mil. Kč. Byla oslovena Komerční banka a Česká spořitelna k podání návrhu smlouvy na úvěr. Komerční banka návrh smlouvy zaslala ve čtvrtek večer. Při procházení podmínek u obou smluv se jeví jako výhodnější úvěr u České spořitelny. Usnesení č. 05/Z21/09 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úvěru č s Českou spořitelnou na financování akcí. Hlasování pro 8 proti 1 zdržel se 0 SCHVÁLENO 5. Dodatek č.2 Sociálního fondu Starosta seznámil zastupitele s dodatkem č. 2 Pravidel tvorby a použití sociálního fondu ze dne ( příloha č. 1 ). Jedná se o převod části peněžních prostředků do nově vzniklého Fondu sociálních a kulturních potřeb příspěvkové organizace Technické služby Vnorovy. RNDr. Bc. Pavel Urbančík navrhuji doplnit do dodatku č. 2 částku, která se bude převádět Usnesení č. 06/Z21/09 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Pravidel tvorby a použití sociálního fondu ze dne včetně doplnění částky ,- Kč, viz. příloha č Změna č. 1 rozpočtu Sociálního fondu 2009 Starosta obce seznámil zastupitele se změnou č. 1 rozpočtu Sociálního fondu 2009 ( příloha č. 2 ). Usnesení č. 07/Z21/09 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č.1 rozpočtu Sociálního fondu 2009, viz. příloha č. 2 Hlasování pro 9 proti zdržel se 0 SCHVÁLENO Starosta seznámil zastupitele s darovací smlouvou mezi Obcí Vnorovy a příspěvkovou organizací Technické služby Vnorovy na finanční dar ve výši ,- Kč ( převod peněžních prostředků se Sociálního fondu obce Vnorovy do nově vzniklého Fondu sociálních a kulturních potřeb příspěvkové organizace Technické služby Vnorovy). Usnesení č. 08/Z21/09 Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Vnorovy a příspěvkovou organizací Technické služby Vnorovy na finanční dar ve výši ,- Kč. Hlasování pro 9 proti zdržel se 0 SCHVÁLENO - 3 -

4 Usnesení č. 09/Z21/09 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru ve výši ,- pro příspěvkovou organizaci Technické služby Vnorovy od Obce Vnorovy. Jedná se o dar do Fondu sociálních a kulturních potřeb příspěvkové organizace Technické služby Vnorovy. Hlasování pro 9 proti zdržel se 0 SCHVÁLENO 7. Rozpočtové opatření č. 9 Informaci podal místostarosta Mgr. Pavel Chudík (příloha č. 3). Příjmová část se zvyšuje v paragrafech: ,- Kč daně z příjmu z kapitálových výnosů 3.000,- Kč - odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu Kč - poplatek za užívání veřejného prostranství ,- Kč - daň z nemovitostí 6.000,- Kč rozhlas a televize 8.000,- Kč pohřebnictví ,- Kč sběr a svoz komunálního odpadu ,- Kč ostatní správa v ochraně život. prostředí ,- Kč neinvestiční přijaté dotace od krajů - hasiči Příjmová část se snižuje v paragrafech: ,- Kč daň z příjmu ze závislé činnosti ,- Kč - daň z příjmu fyzických osob ,- Kč - daň z příjmu právnických osob ,- Kč daň z přidané hodnoty ,- Kč činnost místní správy ,- Kč obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,- Kč ostatní neinvestiční přijaté dotace Úřad práce ,- Kč ostatní neinvest. dotace ze stát. rozpočtu Czech Point Výdajová část se zvyšuje v paragrafech: ,- Kč silnice ,- Kč zachování a obnova kulturních památek 7.000,- Kč - ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků ,- Kč - komunální služby a územní rozvoj ,- Kč požární ochrana ,- Kč zastupitelstva obcí Výdajová část se snižuje v paragrafech: ,- Kč odvádění a čištění odpadních vod ,- Kč základní škola ,- Kč bytové hospodářství ,- Kč výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,- Kč činnost místní správy - 4 -

5 Financování se snižuje v paragrafech: ,- Kč úvěr z KB (dobudování kanalizační sítě) Financování se zvyšuje v paragrafech: ,- Kč úvěr (dofinancování akcí) Usnesení č. 10/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje rozpočtové opatření č. 9, viz. příloha č Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Starosta seznámil zastupitele s návrhem OZV č. 1/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2003 o místních poplatcích, kde v oddílu V. čl. 29 sazba poplatku se mění takto: Sazba poplatku pro poplatníka činí 450,- Kč za osobu a rok a je tvořena: a) z částky 200,- Kč za osobu a rok b) z částky 250,- Kč za osobu a rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr, svoz a likvidaci netříděného komunálního odpadu Skutečné náklady na osobu vypočtené z roku 2008 činí 467,11 Kč. Navrhuji částku 450,- Kč/osobu pro rok RNDr. Bc. Pavel Urbančík částka by mohla být i 500,- Kč na osobu a rok, poněvadž náklady na 1 osobu převyšují 450,- Kč, a rok od roku se budou zvyšovat Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu, tj. 450,- Kč/osoba na rok 2010 Usnesení č. 11/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje OZV č. 1/2009 kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2003 o místních poplatcích. Hlasování pro 8 proti 1 zdržel se 0 SCHVÁLENO 9. Rozpočtový výhled Místostarosta seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem ( příloha č. 4 ). Usnesení č. 12/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy bere na vědomí rozpočtový výhled , viz. příloha č. 4. Hlasování pro 8 proti 1 zdržel se 0 SCHVÁLENO 10. Rozpočet 2010 Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2010 ( příloha č. 5 ) přišel Ing. Jan Břečka Návrh rozpočtu byl sestaven dle rozpočtového výhledu na rok Rozpočet se rozchází s rozpočtovým výhledem již v zakomponovaných možných dotacích: - 5 -

6 - dotace na dům M. Kudeříkové střecha - dotace na cyklostezku - dotace na biocentrum Jedná se dotace, které nejsou zatím přiděleny a proto nemohou být součástí rozpočtu Ve výdajích není zakomponována celá částka ,- Kč dle rozpočtového výhledu na opravu střechy na domě M. Kudeříkové a ,- Kč na veřejné osvětlení v lokalitě U Jazera. Ve středu dne zasedal finanční výbor, jednotlivé paragrafy rozpočtu prošel a doporučuje rozpočet na rok 2010 k dalšímu projednání. Usnesení č. 13/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje rozpočet na rok 2010, viz. příloha č. 5 Hlasování pro 8 proti 0 zdržel se 2 SCHVÁLENO 11. Další závazné ukazatele roku 2010 Místostarosta obce Mgr. Pavel Chudík seznámil zastupitele s návrhem dalších závazných ukazatelů Obce Vnorovy na rok 2010 pro zřízené příspěvkové organizace (příloha č.6). neinvestiční příspěvek pro MŠ ve výši ,- Kč neinvestiční příspěvek pro ZŠ ve výši ,- Kč neinvestiční příspěvek pro TS ve výši ,- Kč Usnesení č. 14/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje další závazné ukazatele Obce Vnorovy na rok 2010 viz. příloha č.6: neinvestiční příspěvek pro MŠ ve výši ,- Kč neinvestiční příspěvek pro ZŠ ve výši ,- Kč neinvestiční příspěvek pro TS ve výši ,- Kč Hlasování pro 9 proti 0 zdržel se 1 SCHVÁLENO 12. Dotace pro rok 2010 Místostarosta obce Mgr. Pavel Chudík seznámil zastupitele s návrhem dotací na rok 2010 pro níže uvedené organizace ve výši: Charita Veselí nad Moravou ,- Kč Zdislava Veselí nad Moravou ,- Kč SK AGRO Vnorovy ,- Kč Příspěvek pro SK AGRO Vnorovy navýšen z důvodu oslav 80 let trvání kopané ve Vnorovech. Usnesení č. 15/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje dotace na rok 2010 níže uvedeným organizacím ve výši: Charita Veselí nad Moravou ,- Kč Zdislava Veselí nad Moravou ,- Kč SK AGRO Vnorovy ,- Kč Hlasování pro 10 proti 0 zdržel se 0 SCHVÁLENO - 6 -

7 13. Schválení rozpočtu sociálního fondu na rok 2010 Místostarosta obce Mgr. Pavel Chudík seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu sociálního fondu na rok 2010 (příloha č. 7). Usnesení č. 16/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2010,viz.příloha č. 7. Hlasování pro 9 proti 0 zdržel se 1 SCHVÁLENO 14. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Starosta seznámil zastupitele, že je potřeba doplnit ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací ( základní škola, mateřská škola a technické služby ) změnu ve vymezení majetku. S nabytím účinnosti novely zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků se v bodě V. Vymezení majetku slovní spojení do správy k vlastnímu hospodářskému využití se dle 27 ruší a nahrazuje se slovním spojením k hospodaření. Starosta nechal hlasovat o jednotlivých zřizovacích listinách. Usnesení č. 17/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Vnorovy, viz. příloha č.8. Hlasování pro 9 proti 0 zdržel se 1 SCHVÁLENO Usnesení č. 18/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Vnorovy, viz. příloha č.9. Hlasování pro 10 proti 0 zdržel se 0 SCHVÁLENO Usnesení č. 19/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Vnorovy, viz. příloha č.10. Hlasování pro 10 proti 0 zdržel se 0 SCHVÁLENO 15. Zrušení organizační složky Technické služby Starosta informoval zastupitele, že jakmile od vznikla příspěvková organizace Technické služby Vnorovy, bylo by vhodné k zrušit organizační složku Technické služby a zrušit účtování o této organizační složce. Usnesení č. 20/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje zrušení organizační složky Technické služby a zrušení účtování o této organizační složce k Hlasování pro 10 proti 0 zdržel se 0 SCHVÁLENO - 7 -

8 16. Žádost o vyjádření k výstavbě FVE Starosta seznámil zastupitele se žádostí p. Pavla Řičice, Vnorovy, Lidéřovice, Padělky 251 o vyjádření k výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 798/3 v k.ú. Lidéřovice na Moravě. Starosta uvedl, že v dané lokalitě bylo záměrem zbudovat živnostenskou zónu pro místní podnikatele a za tímto účelem byl pozemek prodán i panu Pavlu Řičicovi. RNDr. Bc. Pavel Urbančík - v roce 2003 byla sepsána kupní smlouva na prodej pozemku, Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení, kdo souhlasí s výstavbou FVE na pozemku p.č. 798/3 v k.ú. Lidéřovice na Moravě. Návrh usnesení č. 21/Z 21/09 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje výstavbu FVE na pozemku p.č. 798/3 v k.ú. Lidéřovice na Moravě. Hlasování pro 0 proti 10 zdržel se 0 NESCHVÁLENO Diskuse zastupitelé: Ing. Jaromír Celner zvážit jakým způsobem přehodnotit pronajímání hasičky složkou SDH, poslední dobou se množí případy rušení nočního klidu Ing. Antonín Gazárek jsem pozván na valnou hromadu SDH Vnorovy, téma pronájmu hasičky projednám Starosta ukončil pro projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v hodin a popřál všem zastupitelům příjemné svátky vánoční a hodně zdraví a štěstí v novém roce. Ve Vnorovech dne Zapsala: Ing. Zdeňka Motyčková Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaromír Celner. Josef Kočiš. Ing. Antonín Gazárek starosta obce - 8 -

9 - 9 -

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 16. 4. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 16. 4. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 16. 4. 2014 Č.j.: OuKn 938/2014 Přítomni : Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdenka

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis č. 41 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 01. 2014 v 17.00 hodin

Zápis č. 41 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 01. 2014 v 17.00 hodin 1 Zápis č. 41 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 01. 2014 v 17.00 hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka, Ing. Popela P., Procházková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Renata Hrdličková omluvena), 6 občanů, 3

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002

Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002 Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17,05 s konstatováním následujících

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela.

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela. Zápis č. 12/2012 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 5.listopadu 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více