Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy"

Transkript

1 Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne se konalo 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo 14 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu. Součástí zápisu je protokol o hlasování příloha č Zahájení Starosta obce Ing. Antonín Gazárek zahájil 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy v hodin. Informace o konání 14. zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Vnorovy, na elektronické úřední desce internetových stránek Obce Vnorovy a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání. Starosta dále konstatoval, že v době zahájení je přítomno 13 členů zastupitelstva obce z celkových 15 členů a tedy zastupitelstvo je schopno se právoplatně usnášet. Omluven je Mgr. Petr Pavka. 2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu) Starosta obce Ing. Antonín Gazárek jmenoval Ing. Zdeňku Motyčkovou zapisovatelkou. Starosta navrhl ověřovateli zápisu Ing. Martina Ivana a Ing. Jaromíra Celnera. Zastupitelstvo obce Vnorovy u r č u j e ověřovateli zápisu Ing. Martina Ivana a Ing. Jaromíra Celnera. Usnesení č.01/z14/13 bylo schváleno. Navržený program jednání zastupitelstva: 1. Zahájení 2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání). 3. Majetkové záležitosti: a) žádost o prodej pozemku p.č. 1079/1 k.ú. Vnorovy (331m 2 )- Karafiátovi b) žádost o prodej pozemku p.č. 90 k.ú. Lidéřovice na Moravě (595m 2 )-Křížová c) prodej pozemku p.č v k.ú. Vnorovy (50m 2 )-Křížanová d) prodej pozemku p.č. 1312/1 v k.ú. Vnorovy (51m 2 )-manželé Vorálkovi e) prodej pozemku p.č. 798/4 v k.ú. Lidéřovice na Moravě (1788m 2 )-Hnátek f) bezúplatný převod pozemku z majetku státu na obec g) zastavěný obecní pozemek 4. Žádost o demoliční příspěvek 5. Změna zřizovací listiny ZŠ Vnorovy pronájem bývalých dílen 6. Zvyšování základního kapitálu VaK Hodonín, a.s. 7. Rozpočtové opatření č. 8/2013 a č. 9/2013 (provedené radou obce) 8. Rozpočtové opatření č. 10/2013 1

2 9. Různé 10. Diskuse 11. Závěr Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Navrhl do bodu 3. Majetkové záležitosti doplnit v bodě 3e) žádost firmy Kovovýroba Kočiš o odkoupení pozemku p.č. 798/4 v k.ú. Lidéřovice na Moravě, přidat bod 3h) žádost Karla Břečky o odprodej bývalé školní kotelny a dále bod 3i) žádost paní Holomčíkové o odkoupení pozemku za rodinným domem č.p. 245 k.ú. Vnorovy. V bodě Různé doplnit prodloužení plynovodu v lokalitě na Dolině na pozemek p.č. 1651/1 v k.ú. Vnorovy. Starosta nechal hlasovat o návrhu programu v souladu s pozvánkou. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e program 14. zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění bodů: 3. Majetkové záležitosti doplnit v bodě 3e) žádost firmy Kovovýroba Kočiš o odkoupení pozemku p.č. 798/4 v k.ú. Lidéřovice na Moravě, přidat bod 3h) žádost Karla Břečky o odprodej bývalé školní kotelny a dále bod 3i) žádost paní Holomčíkové o odkoupení pozemku za rodinným domem č.p. 245 k.ú. Vnorovy. V bodě Různé doplnit prodloužení plynovodu v lokalitě na Dolině na pozemek p.č. 1651/1 v k.ú. Vnorovy. Usnesení č. 02/Z14/13 bylo schváleno. 3. Majetkové záležitosti a) žádost o prodej pozemku p.č. 1079/1 v k.ú. Vnorovy Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že manželé Karafiátovi kupují dům na Dražkách a při té příležitosti bylo zjištěno, že část zahrady je vedena ve vlastnictví obce Vnorovy. Z tohoto důvodu žádají o odkoupení pozemku p.č. 1079/1 v k.ú. Vnorovy. Dále starosta uvedl, že se dle ÚP jedná o zastavitelnou plochu a navrhuje cenu 70,- Kč/m 2. Čajka Pavel jak je to vedeno v katastru, navrhuji úřední cenu Starosta jedná se o zahradu, žádná úřední cena není Čajka Pavel - navrhuje cenu 20,- Kč/ m 2 (druhý návrh) Jaromír Celner požaduje cenu jako v předchozích obdobných případech, máme daná určitá pravidla, nevytvářejme pořád nové ceny Starosta nechal hlasovat v pořadí v jakém byly návrhy podávány. Nechal hlasovat o prvním návrhu 70,- Kč/m 2. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 1079/1 o výměře 331m 2 v k.ú. Vnorovy pro manžele Pavel a Svatoslava Karafiátovi, Hutník 1445, Veselí nad Moravou za cenu 70,- Kč. Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 2 Usnesení č. 03/Z14/13 bylo schváleno. 2

3 b) Žádost o prodej pozemku p.č. 90 v k.ú. Lidéřovice na Moravě Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že jedná se o prodej pozemku Na Jazvinách, na minulém ZO jsme řešili prodeje podobných pozemků. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 90 o výměře 595 m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 7,- Kč/m 2 pro Marii Křížovou, Vnorovy, Lidéřovská 165. Usnesení č. 04/Z14/13 bylo schváleno. c) Prodej pozemku p.č v k.ú. Vnorovy Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že se jedná o proluku mezi rodinným domem č.p. 647 paní Anny Křížanové a domem pana Luboše Ondruše, Vnorovy, Dolina 646, kterou paní Křížanová užívá. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej pozemku p.č o výměře 50m 2 v k.ú. Vnorovy paní Anně Křížanové, Vnorovy, Dolina 647 za cenu 70,- Kč/m 2. Usnesení č.05/z14/13 bylo schváleno. d) Prodej pozemku p.č. 1312/1 v k.ú. Vnorovy Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že se jedná o pozemek za zahradou manželů Karla a Zdeňky Vorálkových, bývalá polní cesta od kapličky do Žlebů, která je dnes rozoraná. V ÚP plánu obce je pozemek veden jako zastavitelná průmyslová zóna. Navrhuji cenu 100,- Kč/m 2. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 1312/1 o výměře 51m 2 v k.ú. Vnorovy pro manžele Karla a Zdeňku Vorálkových, Vnorovy, Spojovací 218 za cenu za 100,- Kč/m 2. Usnesení č.06/z14/13 bylo schváleno přišel Mgr.Martin Motyčka d) Prodej pozemku p.č. 798/4 v k.ú. Lidéřovice na Moravě Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že pozemek p.č. 798/4 byl obci vrácen z důvodu nerealizace podnikatelského záměru. Obec pozemek zpětně odkoupila za stejnou cenu ,- Kč, tj. 110,- Kč/m 2. Doposud byly doručeny dvě žádosti o odkoupení a to pan Jiří Hnátek a Kovovýroba Kočiš. Zájemci prohlásili, že oba požadují celý pozemek, nepřichází v úvahu dělení pozemku a ani nebyla dohoda o 3

4 odstoupení žádosti. Pan Hnátek prohlásil, že nebude soutěžit s nabídkovou cenou nad cenu za kterou se tyto pozemky prodávaly. Pan Kočiš uvedl, že nabízí cenu o Kč vyšší, což by vycházelo 138,- Kč/m 2. Dále byl projednáván způsob prodeje, který bude podmíněn uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkou kolaudace stavby do 5 let a sídlem firmy ve Vnorovech. Pozemek bude převeden na kupujícího až po kolaudaci stavby. Bylo hlasováno o nabídkách v pořadí v jakém byly podávány. Starosta nechal hlasovat o prodeji pozemku pro pana Hnátka za cenu 110,- Kč/m 2. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 798/4 o výměře 1788m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě pro pana Jiřího Hnátka, Kráčalka 113 za cenu 110,- Kč/m 2 podmíněné uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkou kolaudace stavby do 5 let a sídlem firmy ve Vnorovech. Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 3 Zdrželi se 2 Usnesení č. 07/Z14/13 bylo schváleno. e) bezúplatný převod pozemku z majetku státu na obec Starosta obce Ing. Antonín Gazárek uvedl, že se jedná o pozemek p.č. 1260/3 o výměře 551m 2 ostatní plocha v k.ú. Vnorovy v ulici Znorovská, který by obec získala do vlastnictví bezúplatným převodem od státu. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemku p.č. 1260/3 o výměře 551m 2 do vlastnictví Obce Vnorovy. Usnesení č.08/z14/13 bylo schváleno. g) zastavěný obecní pozemek Starosta Ing. Antonín Gazárek seznámil zastupitele s tím, že v souvislosti s žádostí paní Anny Křížanové, Dolina 647 o odkoupení pozemku p.č bylo zjištěno, že pan Luboš Ondruš má na pozemku ve vlastnictví obce postavenou stavbu. Při předběžném jednání pan Ondruš uvedl, že stavbu raelizoval v dobré víře, neboť při parcelizaci pozemků na Dolině mu byl údajně pozemek takto zaměřen. Slíbil tyto podklady přinést na zastupitelstvo a nedostavil se. Je nutné prověřit. Poněvadž těchto problémů je na Dolině více, kdy skutečné hranice pozemku neodpovídají stavu dle KN. 4

5 h) žádost o odprodej bývalé školní kotelny Starosta obce Ing. Antonín Gazárek uvedl, že pan Karel Břečka požádal o odkoupení bývalé školní kotelny. V současné době má kotelnu v pronájmu. Poněvadž žádost byla doručena dne a v radě obce nebyl dosud schválen záměr prodeje, musí se nejdříve schválit záměr. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e záměr prodeje bývalé školní kotelny na pozemku p.č. 428/4 v k.ú. Vnorovy. Usnesení č. 09/Z14/13 bylo schváleno i) žádost o prodej obecního pozemku Starosta obce Ing. Antonín Gazárek uvedl, že paní Holomčíková Pavlína požádala o odkoupení části pozemku p.č. 428/1 v k.ú. Vnorovy za zahrádkou rodinného domu č.p. 245 o výměře cca 30m 2, který v současné době užívají. Při koupi rodinného domu se domnívali, že zahrada je celá v jejich vlastnictví, tak jak je oplocená. Je možné tento pozemek prodat nebo pronajmout nebo požadovat změnu oplocení na hranice pozemku. Starosta nechal hlasovat o prodeji. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 428/1 v k.ú. Vnorovy za zahrádkou rodinného domu č.p. 245 o výměře cca 30m 2 Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 5 Zdrželi se 4 Návrh usnesení č. 10/Z14/13 nebyl schválen Záležitost byla přenechána k projednání v radě obce a uzavření nájemní smlouvy. 4. Žádost o demoliční příspěvek a) Starosta seznámil zastupitele, že paní Jitka Křenková, Blatnice pod Sv. Antonínkem č.p. 773 dodala žádost o poskytnutí příspěvku na demolici rodinného domu č.p. 419 včetně faktur na částku ,- Kč za demoliční práce. Dům č.p. 419 ve Vnorovech byl zbořen a na tom samém místě postavena novostavba, které bylo přiděleno nové č.p Společně s již předloženými doklady jsou tak dodány všechny náležitosti k žádosti o příspěvek na demolici. Dle stanovených podmínek může obec poskytnout příspěvek až do výše ,- Kč. Zastupitelstvo obce Vnorovy dle Pravidel pro poskytnutí příspěvku na demolici s c h v a l u je příspěvek ve výši ,- Kč pro paní Jitku Křenkovou, Blatnice pod Sv. Antonínkem č.p Usnesení č. 11/Z14/13 bylo schváleno 5

6 b) Starosta seznámil zastupitele, že paní Martina Matulová, třída Spojenců 957, Otrokovice dodala žádost o poskytnutí příspěvku na demolici rodinného domu č.p.166 v k.ú. Lidéřovice včetně faktur na částku ,- Kč za demoliční práce. Dům č.p ve Vnorovech část Lidéřovice byl zbořen a na tom samém místě postavena novostavba, které bylo přiděleno nové č.p Společně s již předloženými doklady jsou tak dodány všechny náležitosti k žádosti o příspěvek na demolici. Dle stanovených podmínek může obec poskytnout příspěvek až do výše ,- Kč. Zastupitelstvo obce Vnorovy dle Pravidel pro poskytnutí příspěvku na demolici s c h v a l u je příspěvek ve výši ,- Kč pro paní Martinu Matulovou, třída Spojenců 957, Otrokovice. Usnesení č.12/z14/13 bylo schváleno 5. Změna zřizovací listiny ZŠ Vnorovy pronájem bývalých dílen Starosta obce Ing. Antonín Gazárek seznámil zastupitele, že bývalé dílny v ZŠ se budou pronajímat souboru Spinek z důvodů ukončení pronájmu ve staré mateřské škole. Stávající zřizovací listina umožňuje pronájmy nemovitých věcí se souhlasem zřizovatele, a není nutné zřizovací listinu upravovat. Věc bude řešena v radě obce. 6. Zvyšování základního kapitálu VaK Hodonín, a.s. Starosta obce Ing. Antonín Gazárek informoval zastupitelem s dopisem VaK Hodonín, a.s. o Pravidlech pro zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., který byl zaslán všem zastupitelům. V současné době společnost provozuje i infrastrukturní majetek obce. Aby mohlo dojít ke komplexnímu zajišťování služeb při provozování uvedeného majetku, doporučuje představenstvo vložit tento majetek do společnosti VaK. Za vložený majetek budou obcím a městům vydány akcie v listinné podobě. Ke dni eviduje VaK: Vodovod m, z toho: v majetku obce 1171m, v majetku a.s m Kanalizace m, z toho: v majetku obce 11408m, v majetku a.s. 7316m ČOV Vnorovy v majetku obce Starosta nechal hlasovat o tomto bodu. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e Pravidla pro zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.. Usnesení č. 13/Z14/13 bylo schváleno 6

7 7. Rozpočtové opatření č. 8/2013 a č. 9/2013 (provedené radou obce) Místostarosta Mgr. Pavel Chudík seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 8/2013 provedeným radou obce dne ( příloha č. 2 ) a č. 9/2013 provedeným radou obce dne ( příloha č. 3 ). Rozpočtové opatření č. 8/2013 Příjmy celkem : 0,- Kč Výdaje celkem : 0,- Kč Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 8/2013 provedené radou obce dne (příloha č. 2 ). Usnesení č. 14/Z14/13 bylo schváleno. Rozpočtové opatření č. 9/2013 Příjmy celkem : ,- Kč Výdaje celkem : ,- Kč Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 9/2013 provedené radou obce dne (příloha č. 3 ). Usnesení č. 15/Z14/13 bylo schváleno. 8. Rozpočtové opatření č. 10/2013 Místostarosta Mgr. Pavel Chudík seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 10/2013 (příloha č. 4 ). Příjmy: ,- Kč Výdaje: ,- Kč Financování: ,- Kč Další závazné ukazatele TS Vnorovy 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. pol Investiční transfery zřízeným přísp.organiz ,- Kč na nákup víceúčelového vozu VITRA 2030 Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 10/2013 (příloha č.4 ) Usnesení č.16/z14/13 bylo schváleno odešla PhDr. Hana Tyllichová 7

8 9. Různé a) Prodloužení inženýrských sítí na Dolině Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že problematiku prodloužení inženýrských sítí na Dolině jsme řešili už několikrát. Nakonec se našla firma, která je schopna realizovat akci v ceně, kterou pro tento účel zastupitelstvo schválilo. V současné době žádají Karolína Mirošová a David Macháček, kteří koupili vedlejší pozemek p.č. 1651/2 o prodloužení inženýrských sítí k jejich pozemku. Po obci žádají pouze souhlas s prodloužením inženýrských sítí. Realizaci budou financovat na vlastní náklady. Mgr. Pavel Chudík navrhuji odkoupit část pozemku p.č. 1651/2, který je v ÚP vedený jako komunikace pro případ další výstavby dle ÚP Starosta- pokud by tam měla být výstavba a vybudované komunikace, musí se vykoupit pozemky od všech dotčených vlastníků Mgr. Pavel Chudík navrhuji aby souhlas s prodloužením inž. sítí byl podmíněn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o odkoupení pozemku na cestu dle ÚP Starosta nechal hlasovat o souhlasu s prodloužením inženýrských sítí. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e další prodloužení inženýrských sítí na Dolině na pozemek p.č. 1651/2 v k.ú. Vnorovy za podmínky, že náklady nebude hradit obec, ale žadatelé. Usnesení č.17/z14/13 bylo schváleno. Starosta nechal hlasovat o návrhu Mgr. Pavla Chudíka, aby souhlas s prodloužením inž. sítí byl podmíněn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o odkoupení pozemku na cestu dle ÚP. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e aby souhlas s prodloužením inž. sítí byl podmíněn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o odkoupení pozemku na cestu dle ÚP. Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 4 Zdrželi se 7 Návrh usnesení č. 18/Z14/13 nebyl schválen b)pozemky pod chodníky Lidéřovice žádost na JmK o převod pozemků Starosta obce Ing. Antonín Gazárek uvedl, že na 12. Zasedání zastupitelstva bylo projednávána žádost o převod pozemků pod chodníky v Lidéřovicích. Byl zpracován geometrický plán č /2013 pro rozdělení pozemku p.č. 600 v k.ú. Lidéřovice na Moravě. Nově vznikl pozemek p.č. 600/2 o výměře 509m 2. Starosta nechal hlasovat o převodu tohoto pozemku na obec Vnorovy. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e nabytí pozemku p.č. 600/2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě dle GP č /2013 z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Vnorovy. Usnesení č.19/z14/13 bylo schváleno. 8

9 10. Diskuze Diskuze zastupitelé: Mgr. Martin Motyčka zaústění chodníku v ulici Dolní, přes sloup je špatně vidět, zda není možnost chodník o kousek prodloužit Starosta chodník byl už zkolaudovaný a je tam větší rozhled než dříve Josef Motyčka norma už neumožňuje chodník vést dále, protože pozemek se zužuje pod šířku požadovanou předpisy Pavel Čajka zda je možné zařadit do rozpočtu opravu chodníků od Trojice po Lidový dům Starosta podle plánu oprav komunikací se v současné době opravují chodníky v Lidéřovicích Pavel Čajka oprava železničního přejezdu v ul. Pátkova a Dolní ulice Mgr. Pavel Chudík oprava přejezdu v ulici Pátkova bude součástí rozšíření ulice Pátkova Diskuze občané: Jan Kozumplík chci se zeptat, zda mé dotazy na minulém zastupitelstvu byly cenzurované, poněvadž jsem vznesl více dotazů a byly zapsány pouze dva Starosta žádná cenzura není, společně jsme to rozebírali a to co nebylo zapsáno, jsme řešili osobně Jan Kozumplík zda je už možné na sběrný dvůr vyvézt staré azbestové střechy Starosta tento nebezpečný odpad se musí zabalit a přímo vozit na skládku do Těmic Jan Kozumplík 50% střech hospodářských budov ve Vnorovech má střechu z tohoto materiálu Starosta už když se střecha ruší, tak se azbest láme Jan Kozumplík jak je možné že Veselí nad Moravou na sběrný dvůr tento odpad na občanský průkaz s TP ve Veselí nad Moravou vezmou, proč ne ve Vnorovech Starosta na sběrném dvoře ve Vnorovech jsou určené kategorie odpadů, které se mohou odebírat, azbest mezi nimi není Mgr. Pavel Chudík už když s azbestem nakládáte, je to nebezpečné a měli byste na to mít speciální firmu Mgr. Martin Motyčka bylo by vhodné napsat tuto informaci pro občany do informačního listu Jan Kozumplík jak to vypadá s rozhlednou u vodojemu, společná akce vinařů a obce Starosta o jakou rozhlednu se jedná, já o tom nic nevím a sedí tu jednatel vinařů Ing. Macháček, zda ten o tom něco neví Ing. Pavel Macháček kde jste k té informaci přišel Jan Kozumplík četl jsem to ve strážnickém zpravodaji Starosta v minulosti byl projekt na rozhlednu, ale ten se nerealizoval Jan Kozumplík jak je to s černými skládkami u sklepů nad ulicí Dražky Starosta jedná se o stavební materiál Jan Kozumplík - platí vyhláška obce Vnorovy č.1/2011 o místních poplatcích? jedná se o užívání veřejného prostranství (umístění stav.materiálu) Starosta zatím jsme žádným stavebníkům poplatek nevyměřili 9

10 Jan Kozumplík ty skládky jsou tam už více než 10 let, potom taková vyhláška nemusí být něco podobného je umístění značek, které nikdo nedodržuje Starosta porušení zákazu stání řeší policie Jan Kozumplík vyhláška 1/2011 má několik stránek Starosta - polepšíme se, začneme vymáhat po majitelích stavebních skládek poplatky dle této vyhlášky Jan Kozumplík taky je tu možnost vyhlášku zrušit a nic nedělat, jsou tam stavební místa na garáže a někteří majitelé garáže doposud nepostavili 10. Závěr Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v hodin. Zapsala: Ing. Zdeňka Motyčková Ve Vnorovech dne Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Ivan Ing. Jaromír Celner. Ing. Antonín Gazárek starosta obce 10

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 01/Z18/14 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 01/Z18/14 bylo schváleno. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 31.7.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 31.7.2014 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.d.dlugošová, p.h.kovářová, p.b.wolf, p.l.vorel, p.m.topinková,

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.11.2007 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 20:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 - Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 27.2.2012 v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 11. 11. 2013)

VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 11. 11. 2013) SLOVO STAROSTY Hořící svíce na adventním věnci nám připomíná, že se blíží Vánoce, ale také konec kalendářního roku, což je vždy spojeno s bilancováním. V roce 2013 nejnáročnější akcí, kterou jsme prováděli,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později 25.2.2010 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 24. února 2010 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo ve 20:05 hodin Přítomni:

Více