Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1"

Transkript

1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek Název sdružení: OSPEA Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy OSPEA je odborová organizace založená na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění novel č. 300/1990 Sb., 513/1991 Sb. a 68/1993 Sb Sídlo OSPEA: Starostrašnická 55/25, Praha 10, Článek OSPEA je odborové sdružení zejména pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, státní příslušnosti, náboženství, rasy, pohlaví apod OSPEA je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislá na politických stranách, orgánech státní moci a správy i všech ostatních institucích a hospodářských organizacích. K prosazení práv a zájmů členů s nimi OSPEA podle potřeby spolupracuje, zejména při přípravě a uplatňování opatření týkajících se členů OSPEA Posláním OSPEA je zejména: obhajovat práva svých členů, jejich sociální, ekonomické a profesní požadavky a jiné potřeby, cílem je prosazení pracovně právních a sociálních jistot svých členů vůči svému zaměstnavateli a jiným orgánům a organizacím, prosazovat opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, navrhovat změny stávajících pracovních a životních podmínek, umožnit zaměstnancům plnit lépe jejich poslání, upevňovat dobré vztahy ve smyslu zaměstnanec zaměstnavatel. Článek OSPEA ve své činnosti důsledně uplatňuje demokratické principy a princip odborové solidarity. Volby všech orgánů OSPEA se konají veřejným hlasováním na základě všeobecného a rovného volebního práva. Usnesení se přijímají na všech odborových orgánech v rámci OSPEA nadpoloviční většinou hlasů při nadpoloviční účasti delegátů, resp. členů OSPEA se může sdružovat s jinými odborovými organizacemi k prosazení určitých opatření či obhajobě a zajišťování práv a oprávněných zájmů svých členů O sdružení s jinými odborovými organizacemi rozhoduje schůze OSPEA. 1

2 II. Členství, práva a povinnosti členů Článek Členem OSPEA se může stát každá fyzická osoba nebo právnická osoba odborová organizace evidovaná na Ministerstvu vnitra ČR jako sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění novel č. 300/1990 Sb., 513/1991 Sb. a 68/1993 Sb Fyzické osoby mohou do OSPEA vstupovat pouze prostřednictvím organizačních složek. Vstupující je zařazen do organizační složky podle profesního zařazení nebo místní příslušnosti Členství vzniká na základě přijetí přihlášky do organizační složky OSPEA Členové odborových organizací, které se staly členy OSPEA se současně stávají členy OSPEA a mají stejné postavení a stejná práva jako členové fyzické osoby OSPEA Členství v OSPEA je individuální a dobrovolné. Členství vzniká přijetím přihlášky do OSPEA. Členství se prokazuje platným členským průkazem u fyzických osob nebo členskou listinou u právnických osob Členu, který přerušil nebo ukončil pracovní poměr se zachovává právo zůstat členem OSPEA Členství zaniká: písemným oznámením člena o zrušení členství, neplacením členských příspěvků ve stanovené výši po dobu delší než 3 měsíce, vyloučením pro prokazatelně hrubé porušení stanov OSPEA nebo za zneužití členství ve OSPEA jakýmkoliv způsobem, úmrtím nebo rozpuštěním odborové organizace. O vyloučení rozhoduje předsednický výbor OSPEA. Článek Člen fyzická osoba OSPEA je oprávněn: volit a být volen do všech orgánů OSPEA, vyjadřovat se na všech setkáních členů OSPEA ke všem otázkám a podávat návrhy na usnesení, klást orgánům OSPEA otázky a předkládat jim návrhy, obracet se na ně s připomínkami a stížnostmi a být vyrozuměn pokud možno do 30 dnů o jejich využití a vyřízení, být přizván k jednání všech orgánů OSPEA, zejména pokud se jedná o jeho osobě v záležitostech pracovněprávních, k tomuto jednání musí orgán člena přizvat a nemůže rozhodnout bez jeho účasti s výjimkou, kdy člen písemně souhlasil s jednáním v jeho nepřítomnosti nebo se jednání bez vážných důvodů nedostavil, požadovat na orgánech OSPEA podporu svých zaměstnaneckých práv a zájmů, v případě, kdy dojde k porušení platných zákonů a předpisů v otázkách pracovněprávních, ochrany osobnosti, mzdových, ochrany a bezpečnosti práce a kolektivní smlouvy, požadovat právní zastoupení ve všech sporech pocházejících z pracovního poměru; tato právní ochrana a zastoupení může být členu při oprávněném požadavku poskytnuta bezplatně, o oprávněnosti a o možnosti bezplatného právního zastoupení rozhoduje předsednický výbor OSPEA, využívat všech výhod poskytovaných OSPEA, 2

3 být včas a úplně informován o činnosti OSPEA a všech jejích orgánů, dostat informace o všech opatřeních, které orgány OSPEA učinily a mají dopad na základní práva člena, odvolat se proti rozhodnutí o vyloučení z OSPEA podle článku 4.7. bod 3, ke kontrolní komisi OSPEA, popř. ke schůzi. Článek Člen OSPEA je povinen po přijetí jeho osobní přihlášky: pravidelně platit schválené členské příspěvky prostřednictvím organizační složky. seznámit se a dodržovat stanovy i usnesení OSPEA, podílet se na realizaci programu OSPEA, pravdivě, úplně a včas oznamovat předsednickému výboru OSPEA změny všech sledovaných osobních údajů, uhradit ztráty, které by svým jednáním způsobil OSPEA, poskytovat potřebnou pomoc orgánům OSPEA i jednotlivým jeho členům, řádně a svědomitě vykonávat funkce, do kterých byl zvolen, dodržovat běžné normy slušného chování. III. Organizační struktura a řízení OSPEA Článek Orgány OSPEA jsou: organizační složka předsednický výbor OSPEA kontrolní komise OSPEA schůze OSPEA Článek Organizační složka Základním článkem OSPEA je organizační složka. Organizační složka vzniká registrací v OSPEA. Vymezení organizační složky určuje předsednický výbor Organizační složky OSPEA jsou dvojího druhu: s právní subjektivitou odborové organizace evidované na Ministerstvu vnitra ČR jako sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění novel č. 300/1990 Sb., 513/1991 Sb. a 68/1993 Sb. bez právní subjektivity 8.3. Povinností organizační složky je: evidovat se v sekretariátu předsednického výboru OSPEA, dodržovat stanovy, program a usnesení schůze OSPEA Nejvyšším orgánem organizační složky s právní subjektivitou je orgán řádně zvolený podle stanov odborové organizace nebo předsednický výbor organizační složky u organizační složky bez právní subjektivity (viz. kapitola IV.) 8.5. Organizační složka má nejméně 10 členů. 3

4 Článek Schůze OSPEA je nejvyšší orgán OSPEA, její usnesení jsou závazná pro všechny členy i orgány OSPEA Schůzi OSPEA tvoří nejvyšší orgány organizačních složek, maximálně však 7 osob z každé organizační složky Schůze OSPEA se schází pravidelně jedenkrát ročně nebo požádá-li o její svolání více jak třetina organizačních složek nebo předsednický výbor OSPEA nebo kontrolní komise OSPEA Schůze OSPEA rozhoduje všechny zásadní otázky činnosti OSPEA, zejména: schvaluje program schůze, jednací řád a usnesení schůze, schvaluje stanovy, program a finanční řád OSPEA a jejich změny, jednou za dva roky volí ze svého středu členy předsednického výboru OSPEA a členy kontrolní komise OSPEA dle volebního řádu (příloha A), schvaluje kooptaci maximálně poloviny nových členů předsednického výboru OSPEA a kontrolní komise OSPEA, určuje počet členů předsednického výboru OSPEA a kontrolní komise pro příští volební období, schvaluje činnost včetně hospodaření a plán činnosti včetně rozpočtu OSPEA za roční období (tj. zprávy a plány činností předložené předsednickým výborem OSPEA a kontrolní komisí OSPEA) schvaluje formu a výši odměn za činnost volených funkcionářů OSPEA za jeden rok jejich funkčního období, rozhoduje o spolupráci s jinou odborovou organizací, odvolává členy předsednického výboru OSPEA a členy kontrolní komise OSPEA pro hrubé porušení stanov OSPEA, pro odvolání je nutný souhlas nejméně 2/3 všech možných členů schůze, odvolává předsedu OSPEA pro hrubé porušení stanov OSPEA, pro odvolání je nutný nejméně 2/3 všech možných členů schůze, vyhlašuje stávku a stávkovou pohotovost OSPEA a jmenuje stávkový výbor (příloha B). Článek Předsednický výbor má nejméně 3 členy. Maximální počet členů volí schůze OSPEA. Členy předsednického výboru volí schůze OSPEA ze svého středu na funkční období dvou let Předsednický výbor OSPEA: ze svého středu volí předsedu OSPEA a I. a II. místopředsedu OSPEA dle volebního řádu (příloha A), ve funkčním období je představitelem OSPEA a jedná jeho jménem, je představitelem OSPEA ve vztahu k orgánům státní správy, ustavuje sekretariát, který vykonává všechny odborné, organizační a technické práce související se zabezpečením činnosti předsednického výboru OSPEA a kontrolní komise OSPEA, koordinace a informování výborů provozoven, stanovuje složení, počet a odměňování členů sekretariátu, 4

5 je oprávněn kooptovat maximálně polovinu nových členů předsednického výboru OSPEA v případě rezignace nebo úmrtí některého člena předsednického výboru OSPEA, svolává schůzi OSPEA, připravuje rozpočet OSPEA a projednává hospodaření OSPEA Předseda OSPEA: svolává a řídí zasedání předsednického výboru OSPEA, plní funkci vedoucího organizace, včetně povinností a práv vedoucího zaměstnance pro členy předsednického výboru a sekretariátu, je statutárním představitelem OSPEA, ve svém funkčním období jedná jménem předsednického výboru v souladu se schváleným programem, stanovami, finančním řádem a usnesením schůze OSPEA, má podpisové právo ve všech věcech týkajících se OSPEA a předsednického výboru OSPEA. Článek Kontrolní komise OSPEA má nejméně 3 členy. Maximální počet členů volí schůze OSPEA. Členy kontrolní komise volí schůze OSPEA ze svého středu na funkční období dvou let Kontrolní komise OSPEA: ze svého středu volí předsedu kontrolní komise OSPEA a I. a II. místopředsedu kontrolní komise OSPEA dle volebního řádu (příloha A), je řízena předsedou a schází se podle potřeby, průběžně kontroluje všechny činnosti OSPEA. IV. Struktura organizačních složek bez právní subjektivity Článek Orgány organizační složky jsou: výbor provozovny členská schůze provozovny předsednický výbor organizační složky kontrolní komise organizační složky schůze organizační složky Článek Provozovna. Základním článkem organizační složky je provozovna. Provozovna má nejméně 5 členů a vzniká registrací v organizační složce. Vymezení provozovny určuje předsednický výbor organizační složky Povinností provozovny je: evidovat se v sekretariátu předsednického výboru organizační složky, dodržovat stanovy, program a usnesení schůze organizační složky a OSPEA. 5

6 13.3. Nejvyšším orgánem provozovny je členská schůze provozovny Členská schůze provozovny: volí a odvolává výbor provozovny dle volebního řádu (příloha A), schvaluje podněty a usnesení pro schůzi organizační složky Výbor provozovny má nejméně 3 členy Výbor provozovny: volí a odvolává ze svého středu předsedu dle volebního řádu (příloha A), vystupuje a jedná jménem provozovny, má oprávnění ke kontrole dodržování pracovně-právních přepisů a kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je povinen nejméně jednou ročně svolat členskou schůzi nebo požádá-li o její svolání nejméně polovina členů provozovny nebo kontrolní komise organizační složky nebo předsednický výbor organizační složky a to nejpozději do 30 dnů ode dne podání, je povinen poskytovat členům informace o závěrech a usneseních ze schůzí organizační složky. Článek Schůze organizační složky je nejvyšší orgán organizační složky, její usnesení jsou závazná pro všechny členy i orgány organizační složky Schůzi organizační složky tvoří předsedové výborů provozoven, členové předsednického výboru organizační složky, členové kontrolní komise organizační složky Schůze organizační složky se schází pravidelně jedenkrát ročně nebo požádá-li o jeho svolání více jak třetina výborů provozoven nebo předsednický výbor organizační složky nebo kontrolní komise organizační složky Schůze organizační složky rozhoduje všechny zásadní otázky činnosti organizační složky, zejména: schvaluje program schůze, jednací řád a usnesení schůze, jednou za dva roky volí ze svého středu členy předsednického výboru organizační složky a členy kontrolní komise organizační složky dle volebního řádu (příloha A), schvaluje kooptaci maximálně poloviny nových členů předsednického výboru organizační složky a kontrolní komise organizační složky, určuje počet členů předsednického výboru organizační složky a kontrolní komise pro příští volební období, schvaluje činnost a plán činnosti za roční období (tj. zprávy a plány činností předložené předsednickým výborem organizační složky a kontrolní komisí organizační složky) odvolává členy předsednického výboru organizační složky a členy kontrolní komise organizační složky pro hrubé porušení stanov organizační složky, pro odvolání je nutný souhlas nejméně 2/3 všech možných členů schůze, odvolává předsedu organizační složky pro hrubé porušení stanov organizační složky, pro odvolání je nutný nejméně 2/3 všech možných členů schůze, 6

7 Článek Předsednický výbor má nejméně 3 členy. Maximální počet členů volí schůze organizační složky. Členy předsednického výboru volí schůze organizační složky ze svého středu na funkční období dvou let Předsednický výbor organizační složky: ze svého středu volí předsedu organizační složky a I. a II. místopředsedu organizační složky dle volebního řádu (příloha A), ve funkčním období je představitelem organizační složky, ustavuje sekretariát, který vykonává všechny odborné, organizační a technické práce související se zabezpečením činnosti předsednického výboru organizační složky a kontrolní komise organizační složky, koordinace a informování výborů provozoven. je oprávněn kooptovat maximálně polovinu nových členů předsednického výboru organizační složky v případě rezignace nebo úmrtí některého člena předsednického výboru organizační složky, svolává schůzi organizační složky, Předseda organizační složky: svolává a řídí zasedání předsednického výboru organizační složky, plní funkci vedoucího organizační složky Článek Kontrolní komise organizační složky má nejméně 3 členy. Maximální počet členů volí schůze organizační složky. Členy kontrolní komise volí schůze organizační složky ze svého středu na funkční období dvou let Kontrolní komise organizační složky: ze svého středu volí předsedu kontrolní komise organizační složky a I. a II. místopředsedu kontrolní komise organizační složky dle volebního řádu (příloha A), je řízena předsedou a schází se podle potřeby, průběžně kontroluje všechny činnosti organizační složky. V. Zásady hospodaření Článek Finanční prostředky OSPEA slouží k zabezpečení činnosti OSPEA a jsou jeho vlastnictvím. Základní finanční prostředky se vytvářejí převážně z příspěvků členů OSPEA. Zásady hospodaření určuje finanční řád OSPEA Systém hospodaření s majetkem včetně pokladní agendy OSPEA se řídí obecně platnými předpisy Za výsledky a dodržení rozpočtu hospodaření odpovídá předsednický výbor OSPEA a schvaluje je, po projednání stanoviska kontrolní komise OSPEA, schůze. 7

8 17.4. Předsednický výbor OSPEA odpovídá rovněž za dodržování obecně platných předpisů a zákonů, zejména o hospodaření, za činnost sekretariátu OSPEA, jeho činnost pak systematicky prověřuje kontrolní komise OSPEA Finanční prostředky OSPEA jsou uloženy u zvoleného peněžního ústavu. Dispoziční právo s účtem provozních prostředků má předsednický výbor OSPEA, bližší podmínky hospodaření stanoví finanční řád OSPEA Předsednický výbor OSPEA má právo kontrolovat a usměrňovat hospodaření členů odborových organizací tak, aby finanční i nefinanční plnění ve prospěch všech organizačních složek, členů i funkcionářů byl vyvážený a zajišťoval rovné zacházení na všech úrovních v celé OSPEA. VI. Právní postavení OSPEA Článek OSPEA má právní subjektivitu Její jménem v právních vztazích vystupuje, jedná a odpovědnost nese předsednický výbor OSPEA OSPEA navenek zastupuje a jejím jménem jedná předseda OSPEA. VII. Závěrečná ustanovení Článek Organizační složka zaniká rozpuštěním organizační složky nebo zrušením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění novel č. 300/1990 Sb., 513/1991 Sb. a 68/1993 Sb. Organizační složka je povinna zrušit evidenci v sekretariátu OSPEA V případě zániku OSPEA připadá zbylý majetek po vyrovnání všech závazků a pohledávek členům OSPEA podle klíče stanoveného likvidační schůzí Výklad těchto stanov je oprávněn podávat předsednický výbor OSPEA Změny a doplňky těchto stanov mohou být provedeny pouze písemnými dodatky po schválení schůzí. Článek Stanovy schválil přípravný výbor dne Stanovy nabývají účinnosti dnem evidence. 8

9 Volební řád platný pro všechny orgány OSPEA (příloha A) 1. Funkční období všech orgánů OSPEA je dvouleté. 2. Volby do všech orgánů se provádějí veřejným hlasováním. 3. Členem orgánů může být kterýkoliv člen OSPEA. 4. Ke zvolení do kterékoliv funkce je potřeba nadpoloviční většina všech možných voličů. 5. V případě, že žádný kandidát nezíská nadpoloviční počet hlasů, koná se druhé kolo voleb. 6. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, o jejich vítězství rozhodne větší počet hlasů. 7. O vítězi voleb rozhoduje nejvyšší počet hlasů. 8. Při shodném počtu hlasů rozhoduje o zvoleném kandidátu dohoda příslušných kandidátů. 9. Pokud nedojde k dohodě, rozhoduje losování. 10. K odvolání z jakékoliv funkce je potřeba 2/3 většina všech možných voličů. Stávkový výbor (příloha B) 1. Stávkový výbor je jmenován předsednickým výborem. Členem stávkového výboru může být kterýkoliv člen OSPEA. 2. Při stávce či stávkové pohotovosti je možné stávkový výbor rozšířit o neorganizované zaměstnance. 3. Stávkový výbor přebírá organizační zajištění vyhlášené stávky nebo stávkové pohotovosti na jednotlivých pracovištích prostřednictvím svých členů. 9

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE Stanovy České asociace asistenčních společností PREAMBULE 1. Česká asociace asistenčních společností, zkratka ČAAS (dále jen "asociace"), je zájmovým sdružením asistenčních společností (právnických osob)

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s. pro činnost Schváleno na konferenci dne 6. dubna 2011 v Litvínově. O B S A H 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 2 NÁZEV A SÍDLO ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE... 1 3 PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZOO ČER... 2 4 VZNIK ZÁKLADNÍ

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE Obsah Název strana Část I Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení 2 Článek 2 Účel asociace 2 STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE návrh přizpůsobeného znění stanov podle 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s.

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. Úplné znění ke dni 1. 3. 2014 Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Rodinné centrum Klubák (dále

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název politické strany je Občanská demokratická strana, její zkratka je ODS. 2. Sídlem strany je Praha 1, Jánský

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ S T A N O V Y Moravského rybářského svazu, o.s. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Moravský rybářský svaz, o.s. (dále jen Svaz) je občanským sdružením podle

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY. Společnost pro projektové řízení, o.s.

STANOVY. Společnost pro projektové řízení, o.s. STANOVY Společnost pro projektové řízení, o.s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen společnost ) 2.

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více