Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky"

Transkript

1 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka Čermáková Předmět: Ekonomika Téma: Právnické osoby státní podnik Ročník: třetí Způsob využití ICT: Počítač, dataprojektor, tiskárna Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Datum tvorby: Anotace: - Státní podnik - charakteristika. Materiál slouží k seznámení s právnickou osobou státní podnik. Žáci se seznámí s podmínkami pro založení společnosti, výhodami/nevýhodami společnosti. Materiál obsahuje základní informace pro srovnání s ostatními typy právnických osob, příklady společností. Pro ověření znalostí slouží samostatný pracovní list. Zdroje: Převzato z , upraveno pro potřeby výuky Citace: Nepoužity.

2 Státní podnik (zkráceně s. p.) je podnik, který je založen státem prostřednictvím jeho organizační složky. Vzniká zakladatelskou listinou. Na rozdíl od příspěvkových organizací státu je účelem státního podniku podnikání, tedy vytváření zisku. Od roku 1997 mohou funkci zakladatele státního podniku vykonávat jen ústřední orgány státní správy a pouze se souhlasem vlády, do té doby souhlas vlády nebyl nutný a zakladateli mohly být i obce (orgány obcí) či orgány okresů. Podniky založené podle zákona o státním podniku jsou zakládány k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů. Státní podnik může být založen pouze na základě souhlasu vlády. Státní podnik může určit, které své organizační složky nechá zapsat do obchodního rejstříku jako odštěpné závody. Státní podniky jsou právnické osoby, které provozují podnikatelskou činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, nemají však vlastní majetek, ale hospodaří s majetkem státu. Zakladatelem státních podniků je stát, jehož jménem vykonává funkci zakladatele věcně příslušné ministerstvo, pokud zákon nestanoví jinak. Ministerstvo zakládá podnik vydáním zakládací listiny, která zároveň vymezuje státní majetek svěřený podniku do správy, resp. k právu hospodaření. Zakládací listinou jsou rovněž určeny orgány podniku, tedy ředitel podniku a počet a seznam členů dozorčí rady. Do 6 měsíců od zapsání podniku do obchodního rejstříku musí zakladatel podniku vydat statut podniku, který obsahuje například zásady hospodaření podniku a rámcové vymezení spolupráce s regionálními orgány státní správy a vyššími územně samosprávnými celky. Zakladatel podniku schvaluje jeho účetní závěrku a výroční zprávu a rozhoduje o rozdělení použitelného zisku (vypořádání ztráty). Na rozhodování zakladatele podle zákona o státním podniku se podle zákona o státním podniku nevztahují předpisy o správním řízení. Zákon o státním podniku 77/1997 Sb. výslovně určuje, že funkci zakladatele státního podniku Česká pošta s. p. vykonává ministerstvo vnitra. O zrušení podniku rozhoduje jeho zakladatel po předchozím souhlasu vlády. V zákonem vyjmenovaných případech, například když podnik ztratí oprávnění či zákonné předpoklady ke své hlavní činnosti, déle než 6 měsíců nemá kompletní dozorčí radu nebo byl-li vznikem podniku porušen zákon nebo porušuje-li podnik některá ustanovení zakládací listiny, zruší podnik soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem. V případě zrušení podniku s likvidací přebírá zakladatel likvidační zůstatek a je povinen jej převést do státních finančních aktiv. Podobné právní formy Speciální formu státního podniku má Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zkráceně s. o.

3 Od roku 1945 do 30. prosince 1991 byla právním řádem zavedena právní forma národní podnik, která byla vypuštěna z právního řádu Československa až zrušením hospodářského zákoníku č. 101/1963 Sb. a jeho nahrazením obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. Tuto formu dosud (2012) má kromě mnoha již neaktivních právnických osob také například Budějovický Budvar, což je předmětem právních sporů. Příklady českých státních podniků Státní tiskárna cenin Pražské papírny Česká pošta Letiště Praha Řízení letového provozu České republiky Palivový kombinát Ústí n. L. Státní statek Jeneč Správa a využití přírodního bohatství Lesy ČR Vojenské lesy a statky ČR Povodí Labe Povodí Moravy Intergeo, podnik pro geologickou a těžební činnost v zahraničí Zemský hřebčinec Písek Zemský hřebčinec Tlumačov Výzkum a vývoj: Elektrotechnický zkušební ústav Výzkumný ústav STS a OZS Strojírenský zkušební ústav Založení státního podniku podnik se zakládá zakládací listinou, jménem státu ji vydává příslušné ministerstvo. Její nedílnou součástí je příloha obsahující vymezení určeného majetku. Zakládací listina obsahuje: - označení ministerstva zakladatele - obchodní jméno (součástí je označení státní podnik nebo s. p. ) a sídlo podniku - hlavní předmět podnikání - výši kmenového jmění a jeho minimální výši - jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt ředitele a jeho ověřený podpis - počet členů dozorčí rady, jejich jména, příjmení, rodná čísla a trvalý pobyt - výši rezervního fondu - označení osoby oprávněné jednat jménem ministerstva zakladatele a její úředně ověřený podpis

4 Vznik podniku podnik vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku (OR), návrh podává zakladatel a k němu připojí: -zakládací listinu - ocenění majetku v okamžiku založení - doklady nutné k zápisu do OR podle 30 odst. 1 Obchodního zákoníku - usnesení vlády souhlas se založením podniku. Zrušení podniku Podnik se zrušuje (s likvidací nebo bez likvidace) rozhodnutím zakladatele (po předchozím souhlasu vlády), jestliže: - podnik ztratí oprávnění k podnikatelské činnosti, za jejímž účelem byl zřízen - zaniknou předpoklady vyžadované zákonem - založením, splynutím, sloučením nebo rozdělením byl porušen zákon - počet členů dozorčí rady se sníží oproti počtu uvedeného v zakládací listině a není doplněn do šesti měsíců - podnik porušuje ustanovení zakládací listiny. Zánik podniku podnik zaniká ke dni výmazu z OR. Orgány podniku Orgány podniku jsou ředitel a dozorčí rada. Ředitel je statutárním orgánem podniku řídí činnost podniku a rozhoduje o jeho záležitostech, pokud nejsou v působnosti zakladatele. Je jmenován ministrem, popř. vládou. - jmenuje a odvolává zástupce ředitele. - vydává organizační řád podniku, který upravuje vnitřní organizaci podniku - informuje písemně dozorčí radu o skutečnostech, které si vyžádala. Dozorčí rada ( 13 zákona o státním podniku): musí mít minimálně 3 členy, 1/3 členů tvoří zaměstnanci podniku, které volí a odvolávají zaměstnanci na základě výsledků voleb podle volebního řádu, 2/3 členů do funkce jmenuje a odvolává zakladatel, ředitel ani jeho zástupci nemohou být členy dozorčí rady, mohou být na jednání přizváni, rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů, -členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích (platí i po ukončení členství v dozorčí radě). Ředitel, jeho zástupce a členové dozorčí rady nesmějí (zákaz konkurence): - vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, které souvisejí s podnikatelskou činností podniku -zprostředkovávat pro jiné osoby obchody podniku

5 - účastnit se na podnikání jiné právnické osoby s obdobnou podnikatelskou činností (s výjimkou akcií z kupónové privatizace - vykonávat funkci statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady právnické osoby s obdobnou podnikatelskou činností, nejde-li o právnickou osobu, na jejímž podnikání se podnik účastní. Fondy podniku Podnik vytváří rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb. 1) Rezervní fond (při založení podniku minim. 10% kmenového jmění a ročně se doplňuje nejméně 10% z čistého zisku až do výše určené v zakládací listině) ke krytí zrát a rizik, k financování výkyvů hospodaření podniku a popř. ke krytí základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb u podniků, které mají nedostatek zisku nebo vykazují ztrátu. 2) Fond kulturních a sociálních potřeb podnik vytváří a užívá v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č.310/1995 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb. 3) Podnik může vytvářet ze svého použitelného zisku další fondy.

6 Pracovní list k VY_32_EKO_18 Jméno žáka: Datum: Vypracujte následující úkoly a odpovězte na otázky: 1.Charakterizujte státní podnik. 2. Kdo zřizuje státní podniky a za jakým účelem? 3. Jaká je organizační struktura (stupně řízení) státního podniku? 4. Jaká je právní subjektivita státního podniku? 5. Zjistěte na internetu podrobnější informace o některém ze jmenovaných státních podniků a uveďte zde.

77/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 1997. o státním podniku. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

77/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 1997. o státním podniku. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 77/1997 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 1997 o státním podniku Změna: 30/2000 Sb., 220/2000 Sb. Změna: 103/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_18_eko_12

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

Zákon o obecně prospěšných společnostech (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Zákon o obecně prospěšných společnostech (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Zákon o obecně prospěšných společnostech (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Seznam kapitol 248/1995 Sb.

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

ZÁKON. o nadacích a nadačních fondech

ZÁKON. o nadacích a nadačních fondech Úplné znění zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č.

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Specifika účtování ve státním podniku. Bc. Pavlína Krajíčková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Specifika účtování ve státním podniku. Bc. Pavlína Krajíčková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Specifika účtování ve státním podniku Bc. Pavlína Krajíčková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti

Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti Občanské sdružení Občanské sdružení je právní formou neziskové organizace založené na členském principu. Právní forma občanského sdružení je asi nejjednodušší,

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti Obchodní firma společnosti je: ERFLEX, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Sídlo společnosti je: Praha Článek 2 Sídlo společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. Předmětem podnikání

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 810/b komplexní pozměňovací návrh k návrhu poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Stanovy akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Stanovy akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Stanovy akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 2014 Část první Obecná ustanovení I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Dopravní podnik města Ústí

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků S T A N O V Y společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost KOVOBEL a.s. (dále jen "společnost")

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více