Společnost s ručením omezeným

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost s ručením omezeným"

Transkript

1 Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D.

2 Právní charakteristika Právní úprava a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní subjektivitu, Povinný základní kapitál, povinné vklady společníků Společníků: Všichni společníci ručí za závazky SRO, ale jejich ručení je omezené Nejběžnější obchodní společnost v CZ

3 Společníci - požadavky Žádné zvláštní kvalifikační podmínky Jen 1 omezení 1 osoba může být jediným společníkem v nejvýše 3 SRO

4 Založení Zakladatelský dokument (společenská smlouva / zakladatelská listina) - 57 jen ve formě notářského zápisu Dokument musí obsahovat: Obchodní firmu, sídlo, uvedení společníků, předmět podnikání, vklady a podíly, základní kapitál, první jednatele, správce vkladů srov. 110 ObZ Jakmile je zakladatelský dokument vyhotoven, SRO je založena

5 Časté náležitosti zakl.dokumentu Statut zda-li SRO vydá statut Dozorčí rada Zvláštní pravidla pro hlasování Lhůtu pro splacení peněžitých vkladů Úpravu zákazu konkurence pro společníky Pravidla rozdělení zisku a krytí ztráty Pravidla pro převod / přechod podílu

6 Mezidobí založení a vznik Kdokoliv jednat jménem společnosti, ale SRO je zavázána těmito jednáními jen tehdy, pokud ve lhůtě dle 64 ObZ valná hromada schválí tato jednání a oznámí je dotčeným třetím osobám Např. Nájemní smlouva na sídlo společnosti Žádost o živnostenské oprávnění (nebo o jiné podnikatelské oprávnění podle předmětu podnikání společnosti)

7 Vznik zápisem do OR Návrh musí podat a podepsat všichni první jednatelé Návrh musí být na formuláři podle zvláštního předpisu (srov. Téma Obchodní rejstřík, a dále Všechny podpisy musí být úředně ověřeny Přílohy Soudní poplatek Kč

8 Návrh musí být doručen příslušnému soudu Rejstříkový soud musí rozhodnout ve lhůtě 5 pracovních dnů (není-li žádána lhůta delší)

9 Obchodní firma Obchodní firma musí obsahovat dodatek právní formy Možnosti: společnost s ručením omezeným, spol. s r.o., s.r.o.

10 Práva a povinnosti společníků Každý společník: MUSÍ uhradit vklad, Ručí za závazky SRO Má práva a povinnosti podle společenské smlouvy a ObZ

11 Vklady a základní kapitál Základní kapitál: min CZK (= ), max není specifikováno Vklad: Min CZK (musí být násobek CZK) Peněžní (CZK) a nepeněžní vklady

12 Nepeněžité vklady Každý nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem, kterého jmenuje soud, na návrh zakladatele, bud.zakl. Nepeněžitý vklad jen taková věc, která je hospodářsky využitelná pro společnost s ohledem na její předmět podnikání

13 Hodnota vkladů v zakl.dokumentu Nepeněžité vklady plně splaceny před vznikem společnosti

14 Peněžité vklady Uvedeny v CZK Mohou být před vznikem splaceny částečně, maximální lhůta ro doplacení je 5 let. Lhůta může být zkrácena Alespoň 30% musí být splaceno na každý peněžitý vklad před vznikem (srov 111)

15 Základní kapitál Základní kapitál = souhrn vkladů Alespoň CZK musí být splaceno před vznikem 1 členná SRO = CELÝ Z.KAPITÁL musí být splacen před vznikem

16 Ručení společníků Každý společník ručí za závazky SRO do výše souhrnů nesplacených částí vkladů zapsaných v OR

17 příklad A: vklad.= CZK, splaceno skutečně = CZK, zapsáno jako splaceno v OR: CZK (nesplacená část dle OR = CZK) B: vklad = CZK, splaceno CZK, Stejně zapsáno v OR. Ručení A = CZK (50+50) Ručení B = CZK (50+50)

18 Obchodní podíl Každý společník má obchodní podíl podle úpravy v zakl.dokumentu Není-li jiné pravidlo, pak výše podílu: Vklad společníka / základní kapitál. Obch.podíl každého společníka uveden v OR Každý společník může mít jen 1 obchodní podíl

19 Převod obch.podílu Podmínky: na jiného společníka souhlas VH. Každý další společník má předkupní právo na odpovídajíc část podílu Na 3tí osobu musí to povolovat společenská smlouva Pro převod se vyžaduje písemná smlouva, podpisy úř. Ověřeny. Nabyvatel musí výslovně prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Převod úplatný nebo bezúplatný

20 Rozdělení podílu Každý podíl může být rozdělen, ale jen v souvislosti s převodem nebo přechodem podílu Rozdělení vyžaduje souhlas VH Rozdělení může být vyloučeno společenskou smlouvou (srov 117)

21 Přechod podílu Přechod podílu může smlouva výslovně vyloučit. Pokud nevylučuje, podíl přechází na dědice / pr.nástupce

22 Zástava podílu 117a Podíl může být předmětem zástavy. Zástavní smlouva písemná, úř.ov.podpisy Pokud podíl převeden jen se souhlasem VH, k zástavní smlouvě rovněž souhlas VH Zástava se zapisuje do OR, zástavní právo vzniká tímto zápisem

23 Vlastní podíl SRO nemůže nabývat vlastní obchodní podíl. Smlouva proti pravidlu je neplatná Pkd SRO získá podíl podle práva, práva a povinnosti nezanikají, ale SRO je nemůže vykonávat. Podíl pak musí zcizit 6 měsíců, jinak musí být rozhodnuto o snížení základního kapitálu Pravidla 120/2, 161d/2,3, 161e/1,2

24 Orgány SRO Valná hromada Jednatelé Dozorčí rada (zřizuje ji společenská smlouva) Další orgány mohou být zřízeny spol. smlouvou, musí v ní být upraveny jejich pravomoci

25 Valná hromada Nejvyšší orgán Pravomoc změny spol.smlouvy, zrušení společnost atd. Každý společník právo účasti, hlasování, atd. Hlasy dle spol.smlouvy (obecně subs. 1 hlas na 1tis vkladu)

26 Rozhodnutí VH Zvláštní rozhodnutí kvalifikovaná 2/3 většina VŠECH hlasů společníků. Rozhodnutí musí být ověřena NZ srov 127 Většina může být zvýšena ve spol.sml.

27 Ostatní rozhodnutí Prostá většina hlasů členů přítomných na VH. Nehlasující mohou dohlasovat později

28 Dohlasování Nepřítomní společníci Lhůta 1 měsíc od konání VH srov. 128/7

29 Svolávání VH Společník právo účasti Termín a program písemná pozvánka ve lhůtě předem (15 dnů)

30 KDO svolává VH? Jednatelé Dozorčí rada Společníci alespoň 10%vkladů mohou žádat svolání, pokud není svolána do 1 měsíce, mohou svolat sami Každý společník pokud společnost nemá jednatele

31 Rozhodnutí mimo VH Rozhodnutí mimo valnou hromadu zvláštní postup Návrh společník, jednatel atd. KDO je oprávněn svolat VH, zašle písemně návrh všem společníkům k vyjádření ve fixně stanovené lhůtě Kdo se nevyjádří, nesouhlasí. Pokud by rozhodnutí VH vyžadovalo formu NZ, pak i vyjádření společníka musí být ve formě NZ

32 Statutární orgán Jednatel(é) Alespoň 1 Podmínky (18 let, plná způsobilost, trestní bezúhonnost + podmínky dle OR v ObZ) Pokud je jednatelů více, rozhodnutí v rámci obchodního vedení vyžaduje souhlas většiny Tvorba vůle navenek JUDIAKTURA, SROV. DÁLE 13 a 133

33 A Jednatele volí VH (i odvolává) Trvání funkce - 66

34 Vztah jednatel - SRO Obchodní závazkový vztah 261/3 ObZ) Vztah jako u mandátní smlouvy Smlouva o výkonu funkce může být uzavřena jen se souhlasem VH

35 Zákaz konkurence Zákaz konurence se vztahuje na jednatele - 136, Rozsah 136 Nároky 65 Společenská smlouva může rozšířit i na společníky

36 Žaloba společníka 131a Každý společník je oprávněn jednat jménem společnosti v žalobě proti jednateli o odpovědnost za škodu nebo o náhradu škody, nebo proti členu, který je v prodlení se splacením svého vkladu

37 Dělba zisku / úhrada ztráty 132 Zisk je dělen mezi všechny společníky podle pravidla ve společenské smlouvě (jinak podle výše podílu) Zisk nemůže být placen ze základního kapitálu nebo z rezervního fondu Za trvání společnosti nemůže být vrácen vklad Společenská smlouva může upravit, že VH může uložit společníkům zvláštní příplatkovou povinnost (do výše ½ kapitálu) - 121

38 Zisk / ztráta Podíl na zisku splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky Zisk je zdaněn dle Z 586/1992 Sb.

39 Zrušení a likvidace SRO Jen obecné případy 68 ObZ VH rozhoduje kvalifikovanou většinou Soud může zrušit jen za podmínek a v případech dle 68 ObZ

40 Vypořádací podíl Bývalý společník (bez pr.nástupce) právo na vypořádací podíl Výše je vypočtena podle stejných pravidel jako výše podílu na likvidačním zůstatku

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. Společnosti. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. Společnosti. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A Společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. I. Společníci Společníky společnosti jsou: 1. Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Velká hradební 8, PSČ

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti RUMPOLD UHB společnost s ručením omezeným Uherský Brod úplné znění společenské smlouvy ke dni 2014 1 SPOLEČENSKÁ SMLOUVA o založení společnosti

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BGS Energy Plus a.s. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost BGS Energy Plus a.s., (dále jen společnost")

Více

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Článek 1. Společník společnosti (1) Společník

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání Podnikání malého rozsahu Ručení společníků celým Aktivní účast společníků, vzájemná spolupráce Založení společnosti

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY společnosti Severocentrum, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí jediného člena představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Stanovy akciové společnosti "Sportovní areál Harrachov a.s." I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Sportovní areál Harrachov a. s. 2. Sídlem společnosti

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Jednatel společnosti Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6,

Více

NÁVRH. Stanovy společnosti PENZIJNÍ SPOLEČNOST. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

NÁVRH. Stanovy společnosti PENZIJNÍ SPOLEČNOST. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 NÁVRH Stanovy společnosti A. S. ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST OLEČNOST, A. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 IČ: 25 61 26 03 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více