ZPRAVODAJ KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY I ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ NOVÝ ROK. Věstník Českého volejbalového svazu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY I ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ NOVÝ ROK. Věstník Českého volejbalového svazu"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Věstník Českého volejbalového svazu KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY I ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ NOVÝ ROK Zasedání výboru ČVS (na obrázku diskutuje J. Pavelka)... str. 4 Názory reprezentačních trenérů na vylosování kvalifikací ME... str. 6 Jak vidí trenéři vedoucích celků dosavadní průběh extraligy žen a mužů... str. 8 Učíte dobře přihrávat? Srovnejte se s didaktickými postupy Z. Haníka... str. 15 Volejbal v Bučovicích... str. 24 Názory trenérů na výkonnost loňských reprezentací mládeže... str. 26 Podzimní jubilanti - tentokrát jinak (na obr. jubilující reprezentace bývalých VŠ Praha)... str. 10

2

3 ZPRAVODAJ 12/ 2005 obsah Vážení přátelé, čtenáři zpravodaje ČVS! Je to taková obvyklá fráze, ani jsme se nenadáli a už je zde konec roku 2005 a tak dostáváte do ruky letošní dvanácté, poslední číslo zpravodaje. Letošní rok prošel náš zpravodaj bouřlivým vývojem. Ten byl částečně zapříčiněn zhoršenou finanční situací ČVS a částečně je spojen s modernizací komunikačních prostředků, které se snaží ČVS uplatňovat. Do tohoto čísla jsme přidali všem předplatitelům složenky, už minule a zde opět si můžete přečíst, jak tištěný zpravodaj na příští rok objednat. Prosíme, abyste dlouho neotáleli s rozhodnutím. Počet přihlášených je rozhodující pro počet tištěných výtisků. V dnešním čísle dostáváte opět směsici nejrůznějších volejbalových informací myslím, že si každý z vás bude moci vybrat - na nejdůležitější nebo nejzajímavější jsme upozornili na obálce. Tak příjemné čtení, snad by vás mohlo stihnout ještě před Vánocemi. Popřáli jsme vám na obálce, ale zde ještě jednou: příjemné Vánoce i šťastný a úspěšný Nový rok 2006 vám všem i vašim blízkým a přátelům. Ať se nám všem a na každé úrovni i v každé sféře činnosti ve volejbalu daří příští rok lépe než letos. A zůstaňte s námi. Míla EJEM Chcete změny ve Stanovách ČVS? Napište! Na základě usnesení 6. konference ČVS konané bylo uloženo výboru ČVS prověřit současné znění stanov, zabývat se návrhy na jejich změnu a k tomu využít všech prostředků vnitrosvazové diskuse. Návrh změn stanov předložit pak příští konferenci. Tento závěr konference dále rozpracovala SR na svém zasedání V souladu s těmito závěry obracíme se prostřednictvím svazového věstníku Zpravodaje ČVS k široké volejbalové veřejnosti a vyzýváme všechny naše členy, kteří se domnívají, že je třeba změnit Stanovy ČVS, vědí v čem a proč, nechť zašlou svůj návrh s odůvodněním na adresu Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2 PS 40, Praha 6, nebo elektronickou poštou na adresu Návrhy s příslušným odůvodněním budou pak vyvěšeny na našich webových stránkách. Bude možno na ně reagovat, dále je doplňovat a měnit. Podávání návrhů je omezeno do konce roku Po tomto datu došlé návrhy vyhodnotí legislativní komise ČVS a připraví návrhy na změny pro SR do a dále pak pro jarní zasedání výboru ČVS. Za spolupráci děkuje Legislativní komise ČVS OBSAH ČÍSLA 12/2005 ČVS usnesení II. zasedání V-ČVS změny předpisů ČVS setkání jubilantů REPREZENTACE reprezentační perspektivy hodnocení RD mládeže EXTRALIGA hodnocení podzimní části METODIKA herní trénink: přihrávka INFORMAČNÍ SERVIS víte, že taram, taram let volejbalu v Bučovicích příprava turnajového kalendáře NÁZOR nahrávka Aktuální informace a další zajímavosti najdete na internetových adresách: ČVS - FIVB - CEV - Obrázek na první straně obálky: Na první straně obálky je nahrávačka reprezentace a KP Brno, Jana Šimánková ZPRAVODAJ ČVS Vydává měsíčně jako věstník Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS 40, PRAHA 6, fax/tel: (00 420) , , tel: (00 420) ; Redakční rada: Ivo Dubš, členové: J. Machová, J. Žižka, M. Ejem, V. Věrtelář. Redakční uzávěrka tohoto čísla: 12. prosince Informace dopisovatelům: Pouze příspěvky, které redakce obdrží do posledního dne měsíce, mohou být umístěny do následujícího čísla zpravodaje. Design a sazba: Václav VĚRTELÁŘ. Tisk: Hana Nosová, Filipínského 42/705, Brno. Počet výtisků: 500. Změny v adresáři a nové zájemce o odběr přijímá do evidence ČVS (pí. I. Navrátilová), příspěvek na vydávání pro rok Kč. Pouze pro vlastní potřebu ČVS a jeho složek. Zapsáno MK ČR do evidence periodického tisku pod ev. č. MK ČR E ISSN:

4 ČVS Usnesení z II. zasedání výboru ČVS konaného dne 27. listopadu 2005 Zasedání výboru ČVS se zúčastnilo 41 členů výboru s hlasem rozhodujícím z celkového počtu 54 členů výboru ČVS, tj. 76 %. Výbor byl schopen usnášení. Prezenční listina je uložena na sekretariátu ČVS. Zasedání proběhlo podle písemně zaslaného programu, který byl součástí pozvánky a byl schválen v úvodu jednání. Na závěr jednání přijal výbor ČVS toto usnesení: A. Výbor ČVS schválil: 1. Zprávu o činnosti SR ČVS za uplynulé období, kterou přednesl předseda ČVS. 2. Písemně předložený předběžný rozpočet ČVS na rok Nové směrnice: č. 6/2005 Statut ABV, č. 7/2005 o hospodaření a účtování v ČVS. Směrnice nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení. 4. Zrušení směrnic: č. 2/1995 Statut ABV, č. 2/2004 o hospodaření a účtování v ČVS, č. 2/2001 o odměňování rozhodčích a delegátů ČVS. Uvedené směrnice se ruší dnem Změnu Směrnice č. 2/2005 Financování KVS v r a výběr LP pro rok 2005/6 doplnění čl. 5.: Ekonomika: a) Podle stavu výběru LP ke dni náleží KVS 20 % z jím vybraných LP. Ty však mohou být použity výhradně na financování KCM. Dále KVS obdrží další 3 % podle stejného klíče, které na základě svého rozhodnutí použije na náklady spojené s distribuci známek nebo na financování KCM. b) Z odvedených 77 % budou hrazeny náklady na technické zajištění a zbývající částka rozdělena KVS stejným dílem a rovněž může být použita pouze na financování KCM v kraji. Změny nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení. 6. Jmenování Miroslava Douši čestným členem ČVS. 7. Udělení medaile Ing. Spirita: - Míle Spritové, Vladimíru Matouškovi, Jaroslavu Landsdorfovi, Václavu Lomozovi. Předseda ČVS, A. Lébl, gratuluje a předává diplom čestného člena ČVS p. Miroslavu DOUŠOVI, asistuje M. Vyhlídal, předseda KSVV ČVS B. Výbor ČVS vzal na vědomí: 1. předloženou Komplexní zprávu o reprezentaci a systému mládežnického volejbalu v r. 2005, 2. zprávu o čerpání rozpočtu ČVS za I. pololetí roku 2005, 3. informaci o změně ve vedení ABV - ve funkci předsedy beachvolejbalu M. Pažďoru nahradil Ing. Josef Beneš st., 4. nahrazení člena výboru M. Pažďory Ing. Josefem Benešem st. ve smyslu čl. 7 Stanov ČVS, 5. stažení návrhu VV ABV na změnu obsazení Rady ABV z IX. zasedání výboru ČVS , 6. odstoupení Františka Janíka z funkce člena RK ČVS, 7. zprávu o hospodaření ČVS s.r.o. k předloženou předsedou DR ČVS s.r.o., 8. informaci o přípravě nové směrnice o licenčních příspěvcích. C. Výbor ČVS ukládá: Správní radě připravit v r důstojné oslavy 85. výročí vzniku českého volejbalu. Sekretariátu změnu předpisů svazu a usnesení výboru zveřejnit na webových stránkách ČVS. V Praze dne Návrhová komise: Mgr. Jarmila Machová, Jiří Kaplan, Václav Nidrle, Otakar Kinšt, Jindřich Piprek Pohled na předsednický stůl odleva: ing. P. Kučera, ing. A. Lébl, dr. J. Hronek a A. Šveda 4 ZPRAVODAJ 12/ 2005

5 ZPRAVODAJ 12/ 2005 ČVS Změny předpisů ČVS na svém zasedání výbor ČVS schválil nový Statut ABV, novou Směrnici o hospodaření a účtování v ČVS, změnil Směrnici o financování KVS v roce 2005 a výběr licenčních poplatků 2005/ 2006 a zrušil Směrnici o odměňování rozhodčích a delegátů v ČVS. STATUT ABV ABV je součástí ČVS, nemá právní subjektivitu a přitom na rozdíl od ostatních asociací je přímo napojena na hospodaření ČVS. Návrh rozpočtu i závěrku ABV projednává SR ČVS a schvaluje Výbor ČVS. Vnitřní směrnice ABV schvaluje SR ČVS. Bylo sjednoceno volební období s ČVS na čtyři roky, ABV mělo dosud dvouleté volební období. Statut ABV má formálně stejnou strukturu jako statuty AVOK mužů a AVOK žen přijaté na jarním zasedání Výboru ČVS v tomto roce. Původní myšlenka byla fungování BV vztáhnout na krajskou strukturu, jak je tomu u šestkového volejbalu. Podpora v krajích je však různá, někde vůbec žádná. ABV má pouze cca 300 licencovaných členů, oproti 50 tis. členů ČVS. Nemá svou zvláštní registraci členů, členové jsou buď registrováni v oddílech šestkového volejbalu nebo oddílech beachvolejbalu (těch ale moc není). KV ČVS většinou nemají ani beachvolejbalové komise. Licencovaní členové ABV jsou po republice rozptýleni nerovnoměrně, některé regiony jsou velmi silné, v některých se BV málo prosazuje. Základní právní předpis pro fungování BV je tedy postaven na osobních kvalitách jednotlivých licencovaných členů a funkcionářů BV. Výběr zástupců pro nejvyšší orgán BV je právě s ohledem na hospodářskou závislost BV svěřen statutárnímu orgánu ČVS a schválení tohoto výběru náleží po konferenci nejvyššímu orgánu ČVS Výboru ČVS. Jarmila Machová při seznamování členů výboru s navrženými změnami a úpravami směrnic Nový Statut ABV č. 6/2005 nabyl účinnosti dnem schválení. Současně byl dosavadní Statut ABV č. 2/1995 zrušen. HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Směrnice o hospodaření a účtování v ČVS č. 2/2004 zaznamenala tak rozsáhlé změny, že bylo nutno vytvořit směrnici novou. Změny se týkají především: 1. Uložení povinnosti SR činit nezbytná opatření v případech nenaplnění rozpočtu a zajištění činnosti ČVS jedná se o zkušenost z tohoto roku, kdy ze strany Sazky a.s. nedošlo k naplnění rozpočtu o 40 %. Bylo třeba okamžitě provést úsporná opatření a čerpat úvěr. 2. Odměňování rozhodčích a delegátů, včetně placení cestovních náhrad, bylo upraveno opatřením v rozpise soutěží, a proto bylo nutno ze směrnice o hospodaření vše, co souvisí s jejich financováním vypustit. 3. Cestovné a stravné reprezentantů a trenérů pod smlouvou bylo dáno na roveň funkcionářů svazu, taktéž ubytování. Reprezentanti nezletilí a bez smluv mají nárok na náhradu cestového ve výši jízdného hromadným dopravním prostředkem. Nová Směrnice č. 7/2005 o hospodaření a účtování v ČVS nabyla účinnosti dnem schválení. Současně byla zrušena dosavadní směrnice č. 2/2004. ODMĚŇOVÁNÍ ROZHODČÍCH A DELEGÁTU V ČVS Změnou SŘV dne došlo k doplnění 21 odst. 6 o právo rozhodčích na odměnu dle předpisů svazu. Delegáti mají odměňování upraveno ve statutu delegáta, který je vždy přílohou rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže. Dosavadní Směrnice č. 2/2001 o odměňování rozhodčích a delegátů v ČVS v podstatě jen deklarovala rozhodčím a delegátům právo na odměnu a odkazovala v tomto smyslu na další předpisy svazu. Výše uvedenými změnami se tak stala nadbytečnou, a proto byla Výborem ČVS zrušena. FINANCOVÁNÍ KVS V ROCE 2005 A VÝBĚR LICENČNÍCH POPLATKU 2005/2006 Tato směrnice schválená na jarním zasedání výboru pod č. 2/2005 neobsahovala ustanovení o obecných zásadách rozdělení vybraných LP na jednotlivé KVS. Výbor ČVS schválil dělení v podstatě stejné jako bylo v loňském roce, tzn., že KVS náleží 20 % z jím vybraných LP + 3 % na náklady spojené s výběrem a distribucí známek, z odvedených 77 %, po odečtu nákladů na technické zajištění, bude zbývající částka rozdělena mezi KVS stejným dílem. V současné době probíhá vyúčtování vybraných LP, proto dělení konkrétních částek bude schvalováno výborem příští rok na jarním zasedání. Změna směrnice č. 2/2005 o financování KVS v r a výběr licenčních poplatků doplněním odst. 5 v čl. 3 nabyla účinnosti dnem schválení, tj Nově přijaté směrnice, jakož i změny stávajících směrnic v úplném znění, jsou spolu s ostatními předpisy k dispozici na webových stránkách ČVS: Jarmila MACHOVÁ 5

6 reprezentace Reprezentační perspektivy 2006 V období necelého minulého měsíce proběhlo šest losování nejvyšších světových a evropských soutěží, která do značné míry ovlivní činnost našich seniorských a juniorských celků v příštím roce. Vylosování čtyř kvalifikací na ME (seniorské a juniorské kategorie) jsme přinesli v čísle 11. Proběhl i los turnaje na OH, to se, bohužel, netýká našich žen, ale muži se ocitli ve skupině, která sice díky čtyřem postupujícím celkům naznačuje možnost postupu do dalších bojů, ale spíše ze spodních pozic, tedy k silnějším celkům v další fázi mistrovství. I když Samo pořadí utkání mužského celku ve skupině je papírově docela přijatelné. Začínáme s Iránem, který bychom měli porazit, pokračujeme s favoritem skupiny Itálii a hned nato se utkáme s USA. Silný celek, ale družstvo, jehož vrcholová výkonnost je tradičně dosahována na OH. Následuje Venezuela i když pravidelný účastník světové ligy která by měla být k poražení. Nakonec Bulharsko silný ale nevyzpytatelný soupeř, hrající většinou podle toho jak se vyspí. Spolu bychom měli (opět samozřejmě papírově) rozhodnout pořadí na 3. a 4. místě. Cokoliv navíc by byl v této skupině úspěch a dobrý vklad do dalších bojů v Japonsku. O názory na vylosování kvalifikací pro ME požádal zpravodaj zodpovědné trenéry. Zeptali jsme se následovně: 1. Shrňte jednou až dvěma větami váš názor na vaši kvalifikační skupinu. 2. Co víte o vašich soupeřích.. 3. Jak si zhruba představujete přípravu družstva 4. O které hráčky/hráče se budete v kvalifikaci opírat. 5. Napište cokoliv, co si myslíte, že by bylo dobré, aby čtenáři Zpravodaje ČVS v souvislosti s vaším družstvem věděli. A zde jsou názory nejzodpovědnějších osob prvních trenérů. Muži V situaci, kdy mužskému reprezentačnímu celku chybí trenér, i celý realizační tým, jsme požádali o odpovědi předsedu ČVS, Ing. Antonína Lébla. Z pochopitelných důvodů se nechtěl rozepisovat šíře a tak jenom odpověď na první otázku: Máme naději na přímý postup, i když Slovensko a Maďarsko se nedají v žádném případě podceňovat. Eventuální baráž by byla velice těžká, neboť se dá přepokládat tým z dvojice Německo Bulharsko. K našim otázkám se proto samozřejmě vrátíme, až bude v lednu trenér jmenován. Na otázky ochotně odpověděla nově jmenovaná trenérka, Táňa Krempaská. 1. S naší kvalifikační skupinou jsem celkem spokojena, nejtěžším soupeřem bude pravděpodobně Ukrajina, ale jsem ráda, že nemáme Bulharsko nebo Rumunsko. Ženy 2. O našich soupeřích toho zatím moc nevím, protože jednak se ani jedno družstvo nezúčastnilo posledního ME a jednak já jsem ve funkci velice krátkou dobu, ale snažím se oslovit trenéry, kteří mi mohou poskytnout jakékoli informace o těchto družstvech. 3. Příprava družstva bude krátkodobá, protože většina hráček nominovaných do reprezentace končí povinnosti ve svých klubech až koncem dubna. Zaměříme se tedy na sehrávání družstva, a to i ve spojitosti s přípravnými zápasy. Důležitá bude i částečná regenerace po dlouhé klubové sezóně. 4. Momentálně je pro mne těžké na tuto otázku konkrétně odpovědět, protože jsem zatím v jednání s hráčkami jak z naší soutěže, tak s legionářkami v zahraničí. 5. Úroveň reprezentačního družstva bude záležet na účasti hráček hrajících v nejvyšších zahraničních soutěžích a na doplnění o hráčky z domácí soutěže. Takto složené reprezentační družstvo by mělo dobrou výchozí pozici ke splnění cíle - postupu z kvalifikace na finálový turnaj ME Juniorky K vylosování se společně vyjádřili oba trenéři - hlavní J. Kozel i asistent M. Horáček. Trenéři obou juniorských celků znají své soupeře z činnosti v kadetských kategoriích, a tak mohou být jejich názory podrobnější a zasvěcenější. Zde jsou: 1. Skupina D, kde je naše družstvo, je nejvyrovnanější ze všech. Čtyři družstva patří k favoritům na dvě postupová místa. Mezi ně si dovolujeme zařadit i náš tým. 2. Co víme o soupeřích: Německo Na ME kadetek v roce 2005 obsadilo toto družstvo 5. místo. Kvalifikovalo se tak na MS, ale této akce se v kadetské kategorii nikdy neúčastní. Na ME jsme s nimi prohráli 0:3 v koncovkách. Perfektně sehraný tým, průměrné výšky, hrající s minimem chyb. 6 ZPRAVODAJ 12/ 2005

7 ZPRAVODAJ 12/ 2005 reprezentace Nizozemsko S týmem Holandska jsme sehráli hodně zápasů s bilancí 6: 5. Na olympiádě mládeže v Itálii skončil na 3. místě. Jeho hra je založena na dominantní hráčce na univerzálu. Snaží se hrát hodně kombinačně. Maďarsko Dosáhlo skvělého úspěchu postupem na ME. Tam ale zklamalo, obsadilo až 12. místo. Zajímavé bylo, že před ME došlo k výměně realizačního týmu. Na turnaji olympijských nadějí porazily Maďarky tým Ruska (poprvé v historii maďarského volejbalu), který pak obsadil 2. místo na ME. Slovinsko a Izrael jsme nikdy neviděli a o výkonnosti těchto družstev nemáme žádné zprávy. 3. Herní příprava bude probíhat ještě koncem roku 2005: v polských Katovicích zúčastněná družstva Rusko, Itálie, Chorvatsko, Německo turnaj Olympijských nadějí na Slovensku Od ledna do konce dubna pokračuje soutěž Extraligy žen, ve které pravidelně nastupují dále uvedené opory. V tomto období proto přicházejí v úvahu pouze varianty krátkodobých, třídenních VT. 4. K oporám RD patří hráčky: Kubínová, Měrková - KP Brno Jakubšová, Spáčilová - Mittal Ostrava Havelková Slávie Praha Mátlová UP Olomouc Kočiová Olymp Praha 5. Individuálně jsou naše hráčky srovnatelné s evropskou špičkou. Sehranost družstva je horší, protože se spolu hráčky setkávají velice sporadicky. Poslední společná akce byla v červenci na olympijských hrách mládeže v Itálii, kde obsadilo družstvo 5. místo. Od té doby neproběhl žádný VT z finančních důvodů. A konečně názory MUDr. Petra Judy, který s mládežnickými družstvy přinesl českému volejbalu v nedávné minulosti několik úspěchů. Junioři 1. Těžká skupina. Vlivem toho, že se nasazují celky, které skončily na posledním MEJ (roč. 85) na místě a celky, které na ME nestartovaly, se k nim losují, se stalo, že k nasazeným CZE a CRO přibyl mistr Evropy ročníků 87 Polsko a 4. celek z téhož ME Slovensko. Tyto dva celky v ročnících 85 neměly na ME zastoupení. Tak se stává občas, že favority skupin jsou paradoxně nenasazené celky. A v tom je naše skupina nejtěžší. 2. Soupeři? Se Slovenskem jsme za mého působení hráli celkem již 3 x, s Polskem ještě ani jednou, ale viděl jsem je na turnaji v zápase s Brazílií. Navíc oba celky máme na turnaji v Brně mezi vánočními svátky. Ostatní družstva - Řecko, Chorvatsko a kvalifikanta z předkvalifikace - neznám. 3. Hlavní část přípravy musí být v dubnu a květnu, část mezi vánočními svátky. Jinak není v termínovém kalendáři žádný prostor. Potřebuji hodně tréninkových srazů, aby se vykrystalizovala užší sestava, zhruba 14 hráčů a zároveň potřebuji, aby se družstvo sehrálo v přípravných zápasech - vhodné by bylo asi zápasů před kvalifikací (4 budou mezi svátky, další potom musíme sjednat v dubnu a nejpozději do poloviny května). Ilustrativní foto z kvalifikace kadetů ve Žďáru n/sázavou 4. Hráči: Jasno není na postu libera. Nahrávači Jambor (Brno), Richterek (Ostrava), Adler (Č. Budějovice), blokaři Skyba (Zlín), Kriško (Příbram), Sedalík (Brno), smečaři Moník (Ústí n/l.), Böhm (Č. Budějovice), Křesťan (Příbram), diagonální hráči Smrčina a Vodvárka (oba Liberec). Dále do sestavy mohou zasáhnout Záveský (Plzeň), Andrýs (H. Králové), Hlinovský (Liberec), Theuer a Kadlec (V. Meziříčí), Kořán (Sokolov), Rydval a Žáček (Liberec). 5. V porovnání s ročníky 81 a 85, u kterých jsem působil, nemá družstvo tak vyhraněné osobnosti, jakými byli např. Zach, Pláteník, Kust, Sukuba, Hudeček, Hrazdira, Bence a jiní. Technikou na tom nejsou špatně, taktiku musí projevit ve větším zápasovém zatížení, které zatím chybí a které se budeme snažit napravit. Já doufám, že osobnostmi mohou být Křesťan, Jambor, Kriško, možná i Moník s Böhmem. Záleží na tom, jak se dá tým dohromady a na jakou hru bude stačit. Doufám, že se to povede. Názory shrnul: Míla Ejem 7

8 extraliga Zhodnocení první třetiny extraligy mužů - Rozšíření extraligy z osmi na deset družstev, považuji za daleko lepší herní systém, než byl doposud. Především jde o oživení minulých ročníků extraligy novými družstvy a také lepší systém nasazení v play-off (1-8). V loňské sezóně první dvě družstva extraligy měla před semifinále herní přestávku, která podle mého názoru neprospívá výkonům družstev. - Proti novému systému bodování družstev v podstatě nemám připomínky, až na jednu. V hráčském kádru jsou zařazováni mladí, perspektivní hráči bez extraligových zkušeností, kteří nemohou dostat větší herní prostor, a to z toho důvodu, že prvním kritériem v konečném umístění při rovnosti bodů jsou rozhodující míče a ne sety. Musí se hrát o každý bod i když má jedno z družstev dostatečný bodový náskok v setu. Je tak dost riskantní dát herní prostor těmto mladíkům. - Úroveň první třetiny extraligy hodnotím jako dobrou, velmi vyrovnanou s překvapivými výsledky. Přesto si myslím, že družstva Ostravy, Opavy, Liberce, Kladna a Č. Budějovic se ostatním družstvům v průběhu dalšího pokračování soutěže bodově vzdálí a do play-off vstoupí z horní části tabulky. - Návštěvnost na utkáních je průměrná, tak jako i v jiných kolektivních sportech. Výjimkou je snad jen Opava, kde publikum a návštěvnost je na výborné úrovni. - Rozhodčí: podle mého názoru rozhodování zápasů extraligové soutěže odpovídá její úrovni. Družstva Nováčci z Ústí nad Labem a Benátek nad Jizerou, překvapivě oživili extraligu a hlavně na domácím hřišti mohou působit problémy i favoritům soutěže. Brno podle mého názoru v Brně zřejmě zatím nepanuje spokojenost s průběhem soutěže. Myslím si, že mladé družstvo má určitě na víc a v dalším průběhu extraligy se zajisté pokusí o lepší umístění v tabulce. Zlín družstvo mělo ze začátku soutěže problémy na postu univerzálního hráče. Tuto situaci vyřešili příchodem zahraničního posily a jejich výkonnost se zvýšila. Příbram nepříjemný soupeř s výkyvy ve výkonnosti. Dokáže zvítězit s favoritem a na druhou stranu ztrácí body s družstvy umístěnými v dolní části tabulky. České Budějovice zatím se družstvo hledá, má na víc, určitě v dalším průběhu extraligy bude hrát o přední místa extraligové tabulky. Kladno loňský mistr stále patří k favoritům extraligové soutěže, ale mělo by se vyvarovat některých výsledkových překvapení, která by je mohla negativně ovlivnit. Opava družstvo bylo dobře posíleno na postech nahrávače (Masný), smečaře (Tomáš, Kurian). Je to jeden z kandidátů na semifinále naší extraligové soutěže. Liberec má vyrovnanou výkonnost i když jsou oslabení o loňskou oporu, univerzála Rejlka, který odešel do zahraničního angažmá. Tento tým je podle mého názoru také jedním z favoritů soutěže. Rybníček (Kladno) ve vrcholném okamžiku výskoku při skákaném podání Ostrava družstvo jsme vhodně doplnili na postech nahrávače a smečaře. Už v přípravných utkáních jsme naznačili, že s námi každý musí počítat jako s družstvem, které má ambice. Jako posila přišel nahrávač Ondřej Kust, smečaři Přemysl Kubala a Tony Ching. Po dlouhodobém zranění blokaře Zbyňka Jedličky převzal jeho roli Přemysl Kubala a na tomto postu je výraznou osobností české extraligy. V letošní sezóně jsme připraveni bojovat o jednu z medailí. Závěrečné poznámky: - Budoucím trenérům a stavitelům národního družstva by neměla uniknout dobrá výkonnost nahrávače Ondřeje Kusta, univerzála Davida Konečného a libera Aleše Správky. - Všem družstvům přeji kvalitní výsledky a především dohrát celou extraligovou soutěž bez zranění jediného hráče. Jarda Tomáš, DHL Ostrava 8 Ogurčák (Kladno), jako krajní smečař, musí také často přihrávat ZPRAVODAJ 12/ 2005

9 ZPRAVODAJ 12/ 2005 extraliga Extraliga žen a moje postřehy Když mě před časem požádal Míla Ejem o článek o extralize žen, bránil jsme se, že pro nějaké vypovídající hodnocení extraligy žen, mám málo informací. Jsem u žen pouze necelé čtyři měsíce a přes úspěch Slávie, se necítím nijak povolaný hodnotit a vyslovovat kategorické soudy, k čemuž by 11 vítězství (13 s dvěma zápasy Českého poháru) mohlo svádět. Nicméně díky faktu, že jsem přišel k ženám po sedmi letech strávených v extralize mužů, by můj pohled na extraligu žen přes brýle mužského volejbalu, mohl být zajímavý. Pokud bych chtěl nastínit strukturu mého článku, tak v první části bych se spíše věnoval tomu, co je pro obě soutěže společné, v druhé části pak, v čem se obě soutěže odlišují. Z obou vět je jasné, že budu srovnávat extraligu muž a extraligu žen. Čtenář by měl chápat, že názory zde vyslovené jsou mými názory a nedělají si nárok na obecnou platnost. Pokud mohu tedy po čtyřech měsících srovnávat, musím občas konstatovat banální pravdy. Volejbal je jen jeden a zákonitosti hry jsou stejné jak u mužů, tak u žen. Nemám pocit, že by ženy trénovaly o moc lépe či hůře. Mají dny, kdy trénují lépe a dny, kdy se jim evidentně nechce a pak samozřejmě záleží na trenérovi, celkovém klimatu oddílu, atd., aby trénovaly to co mají. Rozdíl mezi muži a ženami ve hře je dán jen a jen fyzickými předpoklady; ženy z volejbalu umí stejně jako muži, ale při stejných senzorických schopnostech mají menší sílu a míč tedy létá pomaleji a tím je dán herní rozdíl mezi muži a ženami. Herní činnosti jednotlivce ač jsem si vždycky myslel, že ženy jsou koordinačně lepší a tudíž by jejich provádění také mělo být lepší; domnívám se, že tomu tak není. Ženský volejbal stůně na úplně stejné choroby jako volejbal mužský a stálo by to za samostatný článek. Zastavím se u nahrávačů považují tuto funkci v dnešním českém volejbalu za jednu s nejvíce problémy. Nemám teď na mysli taktiku nahrávky, fyzické předpoklady a jiné atributy, mám na mysli jen a jen technologii nahrávky. Z debat na různých sezeních a z diskusí s trenéry si myslím, že tady v této oblasti panuje dost nepochopení pro daný problém. Bohužel jsem neměl možnost vidět nahrávačky, které jsou. v zahraničí. Prostě Jana Mitáčů je v české extralize svojí technologií nahrávky absolutní jedničkou, bez ohledu na to, že mám teď to štěstí, mít jí ve svém týmu. Druhým zásadním problémem je příjem podání. Zde lze konstatovat, že technologie přihrávky vykazuje stejné chyby poloha rukou, pokrčené ruce, pohyb nohou. Proč tomu tak je, je jasné prostě ač si to někdy nechceme přiznat, máme stejnou metodologii a stejný způsob práce a vychází nám stejné výrobky. Směrem k reprezentaci chybí jak u mužů, tak i u žen smečaři, kteří mají komplexní vybavení pro hru. Spojení příjmu, dobrého útoku a taktické vyspělosti je problém jak u mužské, tak i ženské reprezentace. Banální pravda, o které se ví dlouho a nepodezírám žádného trenéra, že o ní neví. Problém je, jak tyto hráčky či hráče vychovat opět téma na další článek. V čem se dle mého názoru, extraligy žen a mužů liší. Zde bych to rozdělil na dvě části. Tou první částí je formální stránka obou extralig systém, peníze, funkcionáři, publicita. Druhá část pak jsou rozdíly volejbalové. Extraliga mužů má deset účastníků a zatím se to jeví jako dobré opatření. Nové týmy nejsou do počtu a extraliga je vyrovnaná. Ženská extraliga je do jisté míry naopak nudná. Převažují výsledky 3:0 a rozdíly v setu jsou někdy až zarážející. Faktem je, že velké rozdíly v setech jsou i znakem mužské extraligy, ale zdaleka ne tak častým. Proč je tomu tak u žen myslím si, že schovávat se jen za psychiku nelze, ale jednou z příčin by mohla být menší fyzická síla žen. V okamžiku hromadění chyb nemají ženy v záloze razanci, která mužům umožňuje uniknout z řetězu chyb. Prostě ženy se z toho musí dostat více technicky, kombinačně, což jim právě stres znemožňuje. Ženská extraliga je finančně značně slabší než její mužský protějšek. Samozřejmě nemám žádné exaktní údaje, ale odhaduji, že rozpočty žen jsou až třikrát menší než mužské. Publicita a vše co k tomu patří jasná převaha mužského světa. Je to dáno samozřejmě vkladem peněz do soutěže, úspěchy mužského volejbalu, a možná i větší pozorností, jež se mužskému volejbalu dostává od svazu. Divácké zázemí je s extraligou mužů nesrovnatelné, diváků chodí velmi málo a jejich projevy jsou leckdy dost nevolejbalové - nefandí. Organizační zajištění družstev je v obou extraligách vyrovnané a osobně mám dojem, že v principu mají hráčky kolem sebe více péče než jejich kolegové což asi vyplývá z ochranitelského principu, jenž funguje ve vztahu mužů a žen (většina funkcionářů jsou muži). Zatím jsem se ve vztahu ke svým kolegům ve funkcích trenérů extraligy žen nesetkal s fenoménem, který je velmi častý u jejich kolegů v mládežnických kategoriích, kde vztahy mezi trenéry nejsou vždy ty nejkolegiálnější. Volejbalové rozdíly, tedy ty, které by se daly klasifikovat, že jsou v extralize žen a nejsou v mužské extralize. menší frekvence hry z doskoku ze zóny I u žen nedostatek vhodných typů; naopak stejná možná i větší - frekvence hry ze zóny VI; hra z jedné nohy prvek do jisté míry nahrazující doskok; příjem univerzálů v postavení v zónách I, VI, V; příjem plachtícího podání ve třech hráčkách; menší podíl naskočeného podání u žen; delší rozehry a z toho vyplývající větší nárok na skokanskou vytrvalost, větší nároky na pozornost a organizaci mezihry u žen; větší rozdíly mezi první čtyřkou (či pětkou) týmů a zbytkem tabulky u žen; ač je žen ve volejbalovém hnutí více, hráček odpovídající výkonnosti je v systému vrcholového volejbalu méně studium, mateřství; větší podíl studujících v ženském volejbale. Závěrem bych chtěl konstatovat, že můj pohled na extraligu žen musí být nutně zatím dost neúplný. Dělá mi zatím problémy identifikovat všechny nuance ženského volejbalu, včetně jeho psychologie, o níž jsem slyšel někdy až neuvěřitelné věci. Musím si chvíli počkat, abych mohl lépe ženský volejbal poznat, navíc vím, že rychlé soudy a zobecnění jsou ve volejbale kontraproduktivní. Prostě, po skončení soutěže budu určitě poučenější a objektivnější. Jiří Zach, Slavia Praha 9

10 jubilanti Opět jubilanti, ale tentokrát trochu jinak Atmosféra tohoto setkání se samozřejmě nezměnila. Opět jsme se setkali s řadou bývalých vynikajících reprezentantů, řadou věrných funkcionářů a našich předních rozhodčích. Věkový rozsah 50 let a výše nám vždy dává možnost nahlédnout zpět a projít úspěšnou historií volejbalu. A co bylo letos jinak? Setkání se uskutečnilo s novým vedením ČVS - předsedou Ing. Antonínem Léblem a prvým místopředsedou Ing. Pavlem Kučerou. Všichni jubilanti byli již představeni ve Zpravodaji č. 9/05 a vybrat jich jen několik pro rozhovory nebylo zrovna jednoduchou záležitostí. Avšak vzhledem k tomu, že jsme použili slova, tentokráte trochu jinak začneme netradičně s novým předsedou ČVS, Ing. Antonínem Léblem. Ing. Antonín Lébl Charakter tohoto článku si dovolujeme trochu pozměnit. Není jubilantem, ale novým předsedou Českého volejbalového svazu, a tak - kromě historie - dejme nejprve slovo aktuální současnosti. 1. Přicházíte vlastně poprvé v této funkci na oslavu jubilantů. Co to pro Vás znamená? Jsem velice rád, že se mohu tohoto setkání zúčastnit právě teď ve své nové funkci. Když jsem býval mladší, nevěnoval jsem těmto setkáním takovou pozornost, ale dnes již pokládám za výborné, že Český volejbalový svaz tuto tradici má a dlouhodobě ji udržuje. Jen tak může ocenit své bývalé i současné členy. Celá skupina přítomných jubilantů Vybraní pamětníci měli výbornou docházku, a tak mohl program začít včas. A úvodní program? I zde tradice pokračovala osvědčeným a opravdu vynikajícím způsobem s pokořitelem nejvyšší hory světa Mt. Everestu, a vlastně všech sedmi nejvyšších kontinentálních horských vrcholů, Ing. Miroslavem Cabanem, s kterým se jubilanti setkali již dříve a zpravodaj ho představil v čísle 5/2004. Stojí ovšem zato se zeptat, proč se hovoří o 7 vrcholech, když je 5 kontinentů. Zato může mírný rozpor mezi geografickým a geologickým názorem, jak vysvětlil přednášející. Horolezec volejbalistou? Citujeme: Se svoji výškou jsem sice hrál nejvyšší soutěž volejbalu v Žilině, ale nemohl jsem projít až do jeho úplně vrcholového provádění a zde padlo moje rozhodnutí. Bude to horolezectví a mohu říci, že i kruhové tréninky a tuhá extraligová kondiční příprava se mi velmi hodila. Sám jsem si vzpomněl na vysokohorskou přípravu v Tatrách a v Rusku před MS Cabanovy zkušenosti a cílevědomost by se nám hodily již v těchto letech. Přednášející horolezec/volejbalista, Mirek Caban a před ním sedící nejstarší účastník setkání, Standa Grepl, z pražské Krče 10 Předsednický stůl: hovoří A. Lébl, vpravo od něj sedí P. Kučera a J. Žižka, vlevo pak je nový předseda KSVV, M. Vyhlídal 2. Chtěli bychom ale využít Vaší přítomnosti k otázkám o hlavních aktuálních problémech svazu. Co tedy mužská a ženská reprezentace? Samozřejmě jsem ji očekával. Letošní rok byl velkým zklamáním nejen pro nás, ale i pro širokou veřejnost a pro naše sponzory. Tento rok, i přes úspěšný postup na mistrovství světa, hodnotíme pro muže jako neúspěšný. Negativně zapůsobilo hlavně vystoupení reprezentace na ME, které se konalo pod drobnohledem našich diváků v televizi. Podle mého si družstvo jasně poškodilo svůj image. U ženské reprezentace, která na vlastní ME nepostoupila vůbec, navíc odmítlo osm hráček reprezentovat. Jedná se o jev, se kterým jsme v minulosti větší problémy neměli. Ani trenér Mitáč, se kterým řada z nich dříve spolupracovala, nedovedl hráčky motivovat. Tato záležitost jasně ukazuje na nutnost nových přístupů ke státní reprezentaci v budoucnosti. ZPRAVODAJ 12/ 2005

11 ZPRAVODAJ 12/ 2005 jubilanti Bohužel jsme nebyli úspěšní ani u juniorských kategorií, které bývaly naší chloubou. V současné době fungují jak kadetská, tak i předkadetská družstva a myslím, že se nám do jejich vedení podařilo dostat nejlepší odborníky, které v současné době máme. 3. Všichni se asi všichni shodneme, že zvláště mezi muži máme řadu dobrých hráčů, ale že nemáme tým. Souhlasíte? Trochu bych to charakterizoval jinak. Příští rok bude pro nás rokem pravdy. Máme řadu hráčů působících v kvalitních zahraničních klubech a ti by měli potvrdit oprávněnost důvěry, která byla do nich vložena. Družstvo se kvalifikovalo na MS 2006, a to je zaručeně významný úspěch. Dále nesmíme zapomenout, že toto družstvo musí v roce příštím vybojovat účast na ME V delší časové návaznosti lze potom předpokládat, že řada hráčů tohoto družstva by se měla pokusit vybojovat účast na OH 2008, které pro nás od roku 1980 stále zůstávají v nedohlednu. Myslím, že takto se prokáže, zda generace - do které jsme vložili tolik nadějí -splní naše očekávání. Každopádně, individuálně na to tito hráči mají. 4. Které kroky se už novému vedení volejbalovému svazu povedly? Myslím, že mezi naše úspěchy zaručeně patří spuštění nové internetové domény která bude mít zásadní význam pro budoucnost lepší komunikace celého volejbalového hnutí jak v oblasti řízení soutěží, tak i registrací, předpokládáme např., že použitím těchto stránek dojde i k distribuci volejbalového zpravodaje. Dojde samozřejmě k propojení krajů, zahraničních lig apod. Chceme tak být na území naší republiky garantem za všechny zprávy z volejbalu. Další důležitou oblastí je metodika. Došlo ke zpracování řady důležitých dokumentů, týkajících se školení trenérů, bodového hodnocení činnosti SCM ve vztahu ke státní reprezentaci. V případě, že ani nový systém nepřinese očekávané výsledky, bude nutno celý systém přípravy zásadně pozměnit. 5. A poslední žhavý problém - tím je trenér reprezentačního družstva mužů? Situace v současnosti je samozřejmě složitější, protože jsme čekali na vyjádření francouzského trenéra Tillieho, který měl zájem o pokračování spolupráce. V tomto okamžiku však již víme, že jeho odpověď je negativní vzhledem k nesouhlasu jeho klubového zaměstnavatele. Probíhají stále jednání s jednotlivými kandidáty a provádíme opravdu důležitá vyhodnocování s tím, že závěr by měl být projednán a ukončen na jednání SR ČVS v lednu Z trojice přítomných žen zachycuje foto Jarku Baniovou a Jitku Hajtmarovou (Cvilinkovou) Jaroslava Dvořáková-Baniová 1. Tak jak je to s Tebou? Zůstala jsi volejbalu věrná, zahraješ si ještě někdy? Každopádně zůstala. Máme svoji partičku, kde jsou některé bývalé extraligové hráčky i hráčky 1. ligy. Jednou týdně dosti pravidelně sportujeme. Musím však přiznat, že společný trénink potom končí zastávkou na pivo. 2. Ostrava současnosti je volejbalový pojem. Zajdeš na volejbal? Je trochu problém, protože extraligové soutěže mužů a žen často probíhají současně, takže většinou dávám přednost mužům. Navíc mužský volejbal asi letos Ostravě dominuje. Velmi dobré výsledky a zajímavě složené družstvo se dvěma Američany představují dobrý sportovní zážitek. Myslím, že přichází čas, že by i Ostrava mohla vidět v příštím roce jeden z evropských pohárů. 3. Co Ti vrcholový volejbal jako ženě dal? Každopádně mi dal určitý druh vytrvalosti a hlavně odpovědnosti ke kolektivu. Potom mi také dal doufám celoživotní smysl pro pohyb a aktivitu. Stačí mi vynechat jeden trénink a již cítím pohybovou potřebu. Jaroslav Šmíd 1. Stříbrná medaile z roku 1985 v Amsterdamu byla medailí po 14 letech půstu. Jaké byly oslavy? Oslavy byly obrovské i z důvodu, že děvčatům se podařilo uhrát dobrý výsledek (4. místo). Začalo se vlastně slavit již v hale, pokračovalo to cestou autobusem přes Německo a po příjezdu do Prahy kolem 19 hod. závěrem vybrané skupiny až do rána. Jaroslav Šmíd a František Baumruk se spolu setkávali na hřišti jako hráč a rozhodčí 2. Prohráli jste pouze s Ruskem. Na štítu zůstaly velmoci současnosti Španělsko, Polsko, Rumunsko, Francie, Bulharsko, Itálie. Z tohoto pohledu, jak se díváš na současnou reprezentaci? Byl to vrchol našeho družstva, ale samozřejmě s trochou vždy potřebného štěstí. Myslím, že i toto družstvo má své individuality. Možná, že jim chybí i trochu pohody a štěstí. Navíc K. Lázničkovi se podařilo z těch individualit podařilo sestavit tým. To možná současné reprezentaci chybí. 3. Říkáš sestavit tým. Můžeme se podívat na tým tohoto úspěchu? V prvé řadě nahrávač, M. Černoušek, klíčová osobnost každého družstva tenkrát i nyní. Blokaři Prieložný a Chrtianský, smečaři Mikyska, Kaláb a Krejčí. Byl to ale kádr asi 10 hráčů, kteří měli všichni na medaili podíl. Kromě toho je potřeba vyzdvihnout C. Krejčího, který byl vyhlášen nejlepším smečařem ME. 4. Co bylo s družstvem potom? Mistrovství světa - Paříž Chtěli jsme po ME odejít do zahraničí, ale to se nám podařilo až po celkem neúspěšném mistrovství světa, kde jsme skončili na 8. místě. Já jsem skončil v italské Padově. 11

12 jubilanti Václav Mikoláš 1. Zaručeně budeš patřit mezi nejaktivnější funkcionáře ve volejbalu? Dělám stále a budu dělat, dokud to půjde. K dnešku je to 51 let. Pořád patřím do Střešovic. 2. Pracoval jsi v životě s plejádou trenérů, vzpomeneš na některé? Bylo jich opravdu hodně, ale nejraději vzpomínám na Tondu Kyndra, Oldu Venhače, Vaška Rabana a Zdeňka Effenbergra - to byly pojmy ženského volejbalu. 3. Připomeneme i jména celé řady vynikajících hráček, které Střešovicemi prošly? Pokusíme se projít několika generacemi. Z té nejstarší generace Černá, Kučerová, Dostálová, Křížová, Obadálková. Potom již přišla generace reprezentovaná opět vynikající kvalitou Svobodová, Mifková, Vlasáková, Vápenková. Jmen je daleko více, ale chtěl jsem jenom připomenout úlohu Střešovic ve státní reprezentaci v dřívějších dobách. MUDr. Josef Chrástek 1. Jsi nejspíše naším nejúspěšnějším lékařem, dlouholetým spolutvůrcem dřívějších úspěchů mužské reprezentace. Vzpomeneš na některé? Musím upřesnit, že v této funkci jsem byl od r do r. 1968, a to byly opravdu žně. Zlato z ME 1955, zlato z MS 1956, zlato z ME 1958, atd. Na závěr jsem byl u zlata z MS 1966 v Praze a z ME 1967, kde jsi působil i Ty. 2. V Tvé době fungovaly při svazech zdravotní komise. Ve volejbalu byly již dávno zrušeny. Jaký je na tento fakt Tvůj názor? Myslím, že to je určitý krok zpátky. Již v r jsem napsal knížku Vrcholový volejbal a lékaři a tam jsme vložili objektivní čísla, jak vypadají volejbalisté z řady faktorů. Dnes vlastně známe u volejbalistů pouze výšku a váhu. Myslím, že my jsme měli daleko více informací z hlediska fyziologického. 3. Co děláš nyní? Jsem pracující důchodce. V současné době pracuji v Park Hotelu Golf v Mariánských lázních, jako lázeňský lékař, který ale sleduje výkonnost pacientů. 4. Byl jsi vyznavačem golfu, sportuješ ještě? Golfu jsem nechal, protože je to žrout času. Karel Brož 12 Václav Mikoláš legenda volejbalu v pražských Střešovicích Patří zaručeně k nejúspěšnějším reprezentantům volejbalového historie: 3 zlaté a 3 stříbrné medaile ze světových a evropských mistrovství jsou toho jasným dokladem. 1. Jaké byly Tvoje volejbalové začátky? V období druhé světové války jsem začínal sledováním trampské ligy, hrou na plácku za domem a ve škole na ručně pletené síti, popřípadě na šňůře na prádlo. Podmínky opravdu úsměvné a často komické. Základem mých úspěchů potom byl vznik ATK, kam jsem narukoval v rámci základní vojenské služby v roce Tato pionýrská doba byla změněna v roce 1952, kdy byl zřízen oficiální armádní celek ÚDA, který se vlastně stal garantem státní reprezentace. 2. Mimo jiné jsi i nositelem medaile mistra světa z roku 1956, co ta pro Tebe znamenala? Naplnění snu a vědomí, že jsme nejlepší, že jsme parta, která spolu žije a stále bojuje. Na slzy v očích se nezapomíná. Byla to medaile, kterou považuji za nejcennější. 3. Pokračování Tvé činnosti jsem vlastně zažil sám jako voják základní služby v RH Praha, kam jsi přišel tvořit nové ligové družstvo. Byla to velká změna? Podmínky tam byly amatérské, ale práce s mladými branci byla pro mne opět něčím novým. 14 let této práce mi dalo zadostiučinění díky výchově řady reprezentantů (i nových mistrů světa v roce 1966). Vybudoval jsem družstvo, které téměř po celé období potom patřilo mezi elitu. 4. Víme, že jsi stále pravidelným návštěvníkem volejbalových utkání - jak vidíš současnost? Výkony a výsledky našich reprezentačních družstev sleduji bohužel již jen v TV. Tolik hráčů startuje v dobrých zahraničních klubech, ale myslím, že doma nejsou týmem. Podle mne nemají ducha, nejsou to bojovníci, chybí mezi nimi 2-3 tahouni, kteří v dřívějších dobách vždy byli. Myslím, že nemají ani trenéry, kteří by je k tomu vedli a tyto vlastnosti pěstovali. Trenér, který je jenom organizátorem tréninku a teoretikem, je pro špičkové hráče a vytvoření skutečného týmu k ničemu. Bývalý předseda trenérské rady, K. Brož (vlevo) a předseda lékařské komise, MUDr. J. Chrástek z dob největší slávy našeho volejbalu Setkání jubilantů pokračovalo v přátelské náladě dlouho do pozdního odpoledne. V diskusích se probírali jak bývalí spoluhráči a spoluhráčky, tak i současný volejbal a co mu chybí do bývalé slávy. Na závěr se všichni účastnící rozcházeli s přáním: Tak zase za pět let. Petr KOP ZPRAVODAJ 12/ 2005

13 ZPRAVODAJ 12/ 2005 jubilanti Návrh jubilantů k ocenění ČVS v roce 2006 I. pololetí Příjmení Rodné Datum Důvody ocenění Věk narození 1 Ing. Beneš Josef předseda ABV, člen HK ČVS 65 2 Ing. Dluhoš Jan člen V-ČVS, člen RK ČVS, místopředseda. MS KVS, předseda OVS Karviná 75 3 Hrabáková Věra Derflová reprezentantka, členka SSČV, hráčka TJ OP Prostějov, SK Slavia Praha 65 4 Kapera Jan reprezentant, hráč Vítkovic a RH Praha 55 5 Ing. Kučera Pavel člen V-ČVS, předseda ČVS, mpř. SR ČVS, rozhodčí, TD CEV, funkcionář SČ KVS, člen KM ČVS, člen KSO CEV, místopředseda MEVZA, hráč TJ Start Praha, Český Lev Neštěmice a Slavoj Chomutov, čestný člen ČVS 65 6 Ing. Lébl Antonín reprezentant, hráč USK Pha, člen V-ČVS, mpř. SR ČVS, předseda ČVS, předseda ÚRM ČVS, člen mez. komise ČVS, jednatel ČVS s.r.o., člen ČOV 50 7 Moureček Zdeněk předseda ZČ KVS, rozhodčí 70 8 Mrklasová Zuzana, Kačmáčková, Malá reprezentantka, členka SSČV, hráčka Slavoje Braník, Slavia Praha IPS a RH Praha 55 9 Novotný Josef reprezentant, člen SSČV, hráč Sokola Malšovice, Slavie H. Králové, Dukly Liberec, RH Praha a ČH Bratislava Mgr. Pommer Zdeněk člen SSČV, hráč Dynama Praha, Lok. Praha, RH Praha, trenér mužů RH Praha, Setuzy Ústí/L., Škody a Jihostroje ČB, trenér RD mužů Roman Milan člen V-ČVS, člen KR ČVS, rozhodčí, komisař rozhodčích Schenk Pavel reprezentant, člen SSČV, hráč Zbrojovky Brno, VKP Bratislava, trenér mužů VKP Bratislav, trenér RD mužů doc. Dr. Sobotka Vladimír čestný člen ČVS, člen SSČV, člen met. komise ČVVS a ČVS, předseda MVS Brno, trenér mužů Dukly Brno VAAZ Ing. Straka Petr člen V-ČVS, sekretář KVS Zlín Svoboda Jiří reprezentant, člen SSČV, hráč Vítkovic a AERO Odolena Voda Šneberger Stanislav čestný člen ČVS, člen SSČV, člen Rady SSČV, funkcionář MVS Plzeň, trenér žen Slavoje MP Plzeň, trenér RD žen Štruncová Věra Linhartová reprezentantka, členka SSČV, hráčka Sj. Mp Plzeň, Sj. Praha, RH Praha Tošenovský Evžen hráč Vítkovic, hejtman Moravskoslezského kraje Dr. Trávníček Jan člen V-ČVS, předseda KVS Olomouc, člen KM ČVS, rozhodčí, hráč a trenér mužů ve Sl. Olomouc VŠ, funkcionář v SK UP Olomouc Dr. Vorálek Rostislav člen SSČV, hráč dynama Praha, Dukly Kolín, Sp. Praha Potrubí, Sp. Čelákovice, trenér mužů Sl. Praha VŠ, Lok. Praha, trenér žen Slavie Praha IPS, T. Střešovice, mezinárodní lektor trenérů FIVB Vyhlídal Miroslav člen V-ČVS, předseda KSVV ČVS, rozhodčí, trenér žen a funkcionář TJ Hodslavice, OVS Nový Jičín a MS KVS Zajíček Lubomír reprezentant, člen SSČV, hráč Zbrojovky Brno a Dukly Kolín Zíka Miloš hráč, trenér žen a funkcionář NH Ostrava, trenér RD žen Mgr. Žižka Jan člen V-ČVS, SR ČVS, generální sekretářčvs, člen odvol. a reg. komise ČVS 55 Víte, že aneb co se děje v mezinárodním volejbalu Víte, že byl v roce 2003 prohlášen Valným shromážděním OSN rok 2005 za Mezinárodní rok sportu a tělesné výchovy? Nevíte, já jsem to také nevěděl, v ČR to nějak zapadlo, i když jsou zde různá usnesení a rozhodnutí tohoto orgánu obvykle široce komentována. FIVB ale nedávno oznámilo, že tento rok oslavilo prostřednictvím 10 světových šampionátů. Šest mistrovských soutěží beachvolejbalu a 4 mládežnické ve volejbalu šestek. To byl pěkný organizační nápor. Finále MS žen a mužů bude až příští listopad v Japonsku, ale koncem letošního srpna byla zakončena víceúrovňová celosvětová kvalifikace, z níž vyšly dvě čtyřiadvacítky družstev žen a mužů. Byť je tedy finále teprve před námi, kvalifikační boje již vidělo více než diváků. A to je skutečně úspěch. Ještě v době mého členství ve Správní radě FIVB si pan Acosta přivedl do sekretariátu v Lausanne p. Jean-Pierra SEPPEYe. Nic moc mu v té době nevadilo, že byl tento pán v procesu soudního řízení s bývalým zaměstnavatelem kvůli zpronevěře peněz. Pan Seppey se svou servilností brzy vetřel do důvěry obou hlavních osob v FIVB, pí. a p. Acostovy. Stal se jejich hlásnou troubou. Na své zkušenosti s ním si přišli i organizátoři ME 2001, když přijel připravovat návštěvu p. Acosty. Nedávno ale rozeslalo FIVB zprávu, že byl p. Seppey ze své funkce propuštěn a že se s ním FIVB soudí pro ohromnou ekonomickou škodu způsobenou jeho finančními machinacemi. Inu, tuneláři nejsou jen u nás a když je příležitost nebo a proč on by ne. M.E. 13

14

15 ZPRAVODAJ 12/ 2005 Herní trénink: přihrávka a činnost družstva při zakládání útoku 4. krok Rozvoj přihrávky v přirozených herních podmínkách Hrát znamená řešit rozvíjíme CO? Situační vnímání Vyhodnocení důležitých situačních faktorů: druh podání soupeře, vzdálenost podávajícího za hřištěm, zóna provedení podání, charakter nadhozu míče a nápřahu úderové paže podávajícího, poloha těla vůči míči v momentu úderu atd. Situační anticipaci Předvídání vývoje situace podle bleskové analýzy situačních faktorů vzhledem ke zkušenostem přijímajícího hráče. Vyhodnocení situace souvisí s adekvátními přípravnými pohyby (viz herní lokomoce v krocích 1 a 2), které ulehčují hráči konečné provedení přihrávky. Vnímání + anticipace = čtení herní situace. Rozhodnutí o cíli: tj. volbě a způsobu provedení Na základě čtení herní situace dochází k definitivní volbě a způsobu provedení. Uplatnění již osvojených taktických odpovědí známých z kroku 3 adekvátním způsobem i zcela originálních řešení, která zpětně rozšiřují hráčovu taktickou databanku možných vývojů situace. Autor: Hráč by měl být takto dostatečně vybaven pro situaci, kdy provádí činnost sám za sebe. Ale, jak víme, každá herní činnost má vztahový charakter. Například přihrávat sám a přihrávat ve trojici, to je rozdíl, čili: v tomto směru se činnost vztahuje k celku. A pak je tu vývoj herní situace, tedy po přihrávce následuje další herní činnost (zpravidla útok) a tato činnost, ač se to zdá možná paradoxní, ovlivňuje činnost předcházející. Shrnuto: zde se přihrávka vztahuje k následující činnosti, resp. k řetězci činností. A tento řetězec se musí pravidelně nacvičovat a trénovat. Rozvoj přihrávky v těchto souvislostech je obsahem dalších kroků herního tréninku. K tomu si vytvoříme tzv. 2. didaktický kříž 2. didaktický kříž: od individuální herní činnosti k týmovému hernímu chování Při konstrukci 2. didaktického kříže je použito opět dvou os, které znázorňují dvě proměnné. Svislá osa - individuální vers. týmové herní chování, vodorovná osa - vývoj rozehry, tzn. postup od řešení jedné herní situace k řetězcům herních situací během rozehry. Výsledkem splnění didaktických úkolů vymezených 2. křížem je individuální herní činnost integrovaná do týmového herního chování družstva v průběhu rozehry. metodika postupujeme JAK? Při tréninku přihrávky používáme herní cvičení v reálných (přirozených) herních podmínkách s intervencí soupeře a se situační neočekávaností. Herní cvičení tvoříme tak, aby byl hráč neustále nucen používat osvojené dovednosti (technika je natolik zautomatizovaná, že nepřekáží účelnému jednání a řešení herní situace) i naučené vzory reagování v patřičných kontextech. Zdůrazňujeme a rozvíjíme sepětí psychiky s daným úkolem, tzn. fascinace herním úkolem. Tzn. nejen provádět, ale také řešit. Psychologicko-didaktické tipy pro praxi V knize Volejbal 1: ŽS/6, Přihrávka ve vybraných HS, str. 244 Nácvik přihrávky (C 3.3, C 3.4) str , (C 3.11) str Pan Václav Praktický: Zdá se, že tímto krokem je osvojení herní činnosti dokončeno. Autor: Ano, ve smyslu schopnosti uplatnění přihrávky jako individuální herní činnosti v jakékoliv herní situaci. Ne, ve smyslu zařazení této činnosti do vyšších celků. Pan Václav Praktický: Tomu nerozumím, kroky podle vašeho didaktického kříže jsou vyčerpány. 5. krok Rozvoj týmového herního chování při zakládání útoku po podání soupeře rozvíjíme CO? Integraci individuální herní činnosti do skupinové herní kombinace Například: přihrávka v rámci výchozí přihrávací formace se dvěma hráči Integraci skupinové kombinace do týmové herní kombinace Například: rozdělení úloh při přihrávce krátkého podání soupeře, včetně středového hráče vzhledem k ostatním přihrávajícím a útočícím hráčům. Přihrávka 15

16 metodika Přihrávka 16 Týmové rozhodování a provedení Činnostně-herní interakci Jde o to, aby hráči vyhodnocovali herní situaci podobně a každý hráč věděl, co má v dané situaci, tj. v tomto případě při zakládání útoku udělat. Sociálně-herní interakci Spolupráce ve smyslu komunikace JAK? postupujeme Používáme zpravidla HC s předem daným řešením i v podmínkách situační neočekávanosti, týmový trénink v úseku rozehry, rovněž průpravné hry. Pro určité části tréninku lze využít i průpravná cvičení bez přítomnosti soupeře. Při nácviku stále počítáme s tím, že každá individuální herní činnost má komunikační a vztahový (sociální) charakter (Dobrý, L. & Velenský, E.., 1987). Učíme hráče řešit problém společně. Rozvíjíme činnost podle zvolených taktických principů uplatňovaných družstvem při zakládání útoku, které jsou důležitou součástí herního profilu družstva. Jsou to základní zásady záměrného chování hráčů a družstva při řešení určitých herních situací, z nichž lze odvodit zvláštní zákonitosti, jimiž se řídí průběh herních situacích. Jsou to například: Princip výchozí přihrávací formace ve dvou, resp. třech hráčích při plachtícím podání soupeře Některá družstva uplatňují výchozí přihrávací formaci se dvěma, jiná se třemi přihrávajícími hráči, přičemž některá družstva se tohoto principu drží obecně, jiná kombinují principy podle charakteru herní situace. Princip zařazování čtvrtého přihrávajícího hráče při mimořádně tvrdém podání soupeře Pouze některá družstva uplatňují princip zařazování čtvrtého hráče do výchozí přihrávací formace při mimořádně tvrdém a účinném podání soupeře. Někdy je tento princip uplatňován obecně, jindy až při problémech s přihrávkou mimořádně těžkého podání. Princip klamné výchozí formace pro přihrávku Princip, při němž se soupeří nabízí jisté řešení nebo naopak utajuje taktický záměr. (například: Změna výchozí formace pro přihrávku během nadhozu míče podávajícího hráče soupeře, záměrném nabízení volného prostoru podávajícímu hráči soupeře s cílem, donutit ho k určitému provedení podání nebo k chybě). Princip krytí slabšího přihrávajícího hráče Nepravidelné rozdělení zodpovědnosti přihrávajících hráčů s tím, že slabšímu přihrávači se nechává menší prostor na úkor zbývajících přihrávajících hráčů. Princip pomoci středového hráče při přihrávce krátkého podání Princip, při němž je středový hráč zodpovědný za přihrávku krátkého servisu. Některá družstva však tento princip nepreferují. Princip přihrává, kdo je dříve u míče Pojmenování tohoto taktického principu zní poněkud amatérsky, přesto však platí při obrovských rychlostech smečovaného podání, jako základní pravidlo v komunikaci přihrávajících hráčů. V časovém tlaku je často spontánní herní reagování nade všechny složité domluvy. Všechny další principy by tento základní měly doplňovat (viz dále). Princip libero má vždy přednost Tento princip je hojně uplatňovaný a logický. Úskalí, které dobře známe z praxe, spočívá v tom, že se ostatní hráči naučí na libera spoléhat a sami se zdokonalí ve schopnosti uhýbat letícímu míči. Princip přednosti vzdálenějšího hráče vůči podávajícímu Tento princip spočívá v tom, že přednost při přihrávce má ten hráč, který je vzdálenější od podávajícího. Například přihrávající hráč v zóně V je vzdálenější od podávajícího hráče soupeře ze zóny V než hráč přihrávající v zóně VI. Psychologicko-didaktické tipy pro praxi V oblasti psychiky zdůrazňujeme vědomou participaci hráčů na dosažení strategického cíle v dané HS nebo v daném úseku rozehry (tzn. založení útoku). Založení útoku neznamená jenom správně přihrát podání soupeře, ale rovněž vběhnutí nahrávače a hlavně zaujetí výchozích pozic pro útok všemi potencionálními útočníky. Dále rozvíjíme tzv. sociálně-herní interakci, tzn. herní komunikaci a gestikulaci, v Verbální Verbální komunikace mezi přihrávajícími hráči při vytváření přihrávací formace. v Neverbální Různé způsoby tělesného kontaktu, zpravidla symbolizující spoluúčast (před zahájením akce). Tělesný kontakt v průběhu akce, zpravidla spontánního a bezděčného charakteru, například odstrčení hráče nahrávačem při prosazování záměru odbít míč. Utajovací herní činnost: Utajovací činnost, popř. nabízení řešení soupeři je druhem sociálně-herní interakce (vzpomeňme třeba na hrátky s podávajícím hráčem soupeře Michala Palinka jakožto přihrávajícího hráče, ať už v roli přihrávajícího smečaře nebo později jako libera). Jde o sdělování určitého obsahu, který je nabídnutím určitého řešení soupeři, resp. utajení určitého vlastního taktického plánu, tj například: Utajování výchozí formace. Nabízení klamné výchozí formace, resp. klamného výchozího postavení. Doporučujeme nezapomenout na nestandardní situace: přihrávka nahrávače (míč po podání tečuje síť), přihrávka krátkého podání středovým hráčem atd. V knize Volejbal 1: ŽS/6, Přihrávka ve vybraných HS, str. 244 Nácvik přihrávky (C 3.5) str , (C 3.11) str krok Trénink individuálních herních řetězců začínajících přihrávkou CO? rozvíjíme v Integraci přihrávky do řetězce s následující HČ, a to s míčem i bez míče, v úseku rozehry nebo celé rozehře (například: přihrávka s následným nabízením se k útoku). Schopnosti kalkulovat s následnou činností při volbě řešení a způsobu provedení přihrávky (například: přihrávka s následným útokem) Konkrétní individuální herní řetězce: Útok po vlastní přihrávce (E_C). Nabízení se k útoku po vlastní přihrávce (p E _C). Herní lokomoce související se změnou přihrávačského postavení a následným útokem (E_p C ). Vykrývání po vlastní přihrávce (H_C). Herní lokomoce související se změnou přihrávačského postavení a následným vykrýváním vlastního útoku (H_p C ). ZPRAVODAJ 12/ 2005

17 ZPRAVODAJ 12/ 2005 Poznámka: - Symboly E_C, p E _C atd. vycházejí z kódování v knize Volejbal 1 a značí vyšší celky než jsou jednotlivé herní činnosti, tzn. v tomto případě individuální herní řetězce. postupujeme JAK? v Používáme převážně PC, HC všech typů a individuální a skupinový trénink v po sobě následujících HS a úseku rozehry, rovněž průpravné hry. v Do tréninku zařazujeme herní situace, které jsou ovlivňovány uplatňováním určitých taktických principů (viz krok 5), v tomto kroku pro činnost v individuálních herních řetězcích. (Například: přihrávka diagonálního hráče (podle taktického principu: zařazování čtvrtého přihrávajícího hráče proti nebezpečnému podání soupeře) a jeho následný útok). Psychologicko-didaktické tipy pro praxi V oblasti psychiky se zdůrazňuje individuální anticipace vývoje HS V knize Volejbal 1: ŽS/6, Přihrávka ve vybraných HS, str. 244 Nácvik přihrávky (C 3.6) str , (C 3.11) str krok Trénink týmových herních řetězců začínajících zakládáním útoku po podání soupeře CO? rozvíjíme Integraci individuální herní činnosti (přihrávka) a týmové činnosti (zakládání útoku po podání soupeře) do kontextu následujících HČ a HK, a to s míčem i bez míče, v úseku rozehry nebo celé rozehře (HČ například: přihrávka ve výchozí přihrávací formaci se dvěma hráči a následná útočná kombinace se zapojením čtyř útočníků). Týmovou kalkulaci s následnými činnostmi při volbě řešení a způsobu zakládání útoku Rozvíjí se skupinové a týmové herní řetězce Kombinace při přihrávce a následná ÚK (ÚK_KC). Kombinace při přihrávce a následná kombinace při vykrývání (KH_KC). Kombinace při přihrávce a následná kombinace při organizaci nahrávky nespecializovaným hráčem (KD_KC). Poznámka: Symboly ÚK_KC, KH_KC atd. jsou kódy pro jednotlivé týmové herní řetězce. JAK? postupujeme Používáme převážně HC obou typů, tj. ve zjednodušených i přirozených herních podmínkách, týmový trénink průběhu celé rozehry, rovněž průpravné hry. Podobně jako v kroku 5 rozvíjíme v tréninku zvolené taktické principy uplatňované družstvem při zakládání útoku a jeho následném zakončování. Jsou to například:. Princip uvolnění předního (zadního) přihrávajícího hráče pro útok Princip uvolnění předního (zadního) smečaře pro útok bez předchozí činnosti v přihrávací formaci se dvěma přihrávajícími hráči. Jedná se případ, kdy se reaguje na plachtící podání soupeře zaujetím výchozí přihrávací formace se dvěma přihrávajícími hráči a stanovuje se, který ze dvou přihrávajících smečařů (přední nebo zadní) přihrává společně s liberem a který se uvolňuje pouze pro útok bez předcházející účasti na přihrávce. Princip přizpůsobení výchozí přihrávací formace typům hráčů Postavení levorukého přihrávajícího smečaře ve výchozí formaci 2:1 (s nahrávačem předním) pro útok ze zóny II. Jedná se například o výchozí přihrávací formaci v rotaci II, kdy levoruký smečař S1 přihrává v zóně I a následně útočí ze zóny II, ze zóny IV neútočí nikdo a diagonální hráč útočí nestandardně ze zóny V. Psychologicko-didaktické tipy pro praxi Rozvíjí se sociálně-herní interakce (viz krok 5). V oblasti psychiky zdůrazňujeme orientaci na vítězství družstva v rozehře. Pokud bychom chtěli shrnout všech 7 kroků podle hlavních tréninkových témat do jednoho schématu, vypadalo by následovně: Z posledního schématu (dvou křížů) je patrné, že čím jeden kříž vrcholí, tím druhý kříž začíná. To mj. symbolizuje, že každý prvek je vždy součástí vyššího celku. Na vrcholu potom stojí týmové herní řetězce, které jsou vlastně činnostním obsahem týmového herního chování v průběhu rozehry, k jehož rozvoji a kultivaci vede veškeré naše trenérské snažení. Pan Václav Praktický: Nemohlo by se to obejít bez těch křížů? Neexistuje jednoduchý způsob, jak teoreticky vysvětlit třeba trenérům mládeže, co je nutné trénovat a jak, aby to bylo správně? Autor: Mnoho trenérů mládeže i třeba v centrech mládeže (což je základna pro vrcholový volejbal) má stejný požadavek jako pan Praktický. Potíž je v tom, že volejbal nelze učit jednoduše. Jednoduše lze učit pouze základní techniku. Volejbal je sportovní kolektivní hra a tudíž správné učení volejbalu vyžaduje vnést do práce znalost mnoha oborů (biomechanika, fyziologie, psychologie, didaktika, kondiční trénink atd.) a ještě ani to neskýtá záruku úspěchu. Naopak mnoho moudrých zkušených praktiků dosáhlo úspěchu i bez těchto komplexních znalostí. Prostě: lze jednoduše popsat a naučit základní techniku, ale naučit někoho hrát volejbal podle pouček, to nejde. Jde učit více či méně dobře nebo špatně. Zkusím to však přesto trochu zjednodušit. Výše zmíněné kříže mají symbolicky vyjádřit kroky, jak osvojit herní činnost, například přihrávku tak, aby to nebylo pouze odbití, ale skutečná herní činnost, která snese všechny herní nároky. Chtěl jsem tedy říci, že přihrávka se nacvičuje v několika krocích, které ovšem mohou vzájemně prorůstat. Ty kroky jsou zjednodušeně: Nácvik a rozvoj (dále rozvoj) základní techniky přihrávky. Rozvoj variant základní techniky. Rozvoj přihrávky ve zjednodušených herních podmínkách. Rozvoj přihrávky v přirozených herních podmínkách. Rozvoj zakládání útoku družstva (přihrávka v rámci součinnosti více hráčů). metodika Přihrávka 17

18 metodika Přihrávka 18 Rozvoj individuálních herních řetězců (přihrávka v souvislosti s následnou činností). Rozvoj týmových herních řetězců (přihrávka jako komplexní herního prvek). Abych to ilustroval na zmíněných křížích. V prvním kvadrantu by se dalo napsat: já + míč, protože to jsou dva hlavní aktéři nácviku. V této fázi nácviku se dokážeme obejít bez soupeře, bez složitých herních podmínek, spoluhráčů. V každém dalším kvadrantu přibývá něco, co bude nácvik komplikovat, ale možnost uplatnění přihrávky v herních podmínkách naopak rozšiřovat. V posledním kvadrantu se jedná již o herní činnost, která snese všechny nároky jako individuální prvek v kontextu hry celého družstva v průběhu rozehry. Pan Praktický se nesmí zlobit, ale každá herní činnost na všech výkonnostních úrovních musí být trénována tak, aby fungovala jako komplexní herní prvek, ne jen jako správné odbití. Ani trenér, který má k dispozici trénink pouze 2 x týdně, nemůže zůstat se svými svěřenci stát uprostřed cesty a naučit třeba jenom techniku jen proto, že má málo času. Musí družstvo naučit zakládat útok, zakončovat jej a přihrávka je jeden z prostředků, který k tomu může dopomoci. A to znamená, že se hráči musí dozvědět, jak vypadá správná technika, jaké jsou jiné možnosti, když je základní technika nepoužitelná, jak reagovat na hru soupeře, jak organizovat přihrávku v dvojici, trojici, jak přihrávat, když je nedostatek času z důvodů následného útoku. To musí i trenér žákyň, jinak trénuje špatně. Otázkou je, kolik může dát jednotlivým krokům času a tudíž, v jaké kvalitě bude výsledek jeho práce. To už se teorií vyřešit nedá. Pan Václav Praktický: To už je opravdu všechno? Autor: Tentokrát máte téměř pravdu, když nezapomenete na to, že teprve skutečným uplatněním takto osvojeného prvku v herních podmínkách je tréninkový proces úspěšně dovršen. Je mnoho hráčů, kteří jsou dostatečně vybaveni v duchu navrhovaného modelu, ale selhávají v utkání. Za to však z hlediska didaktického neručím a příčiny je třeba hledat jinde. O tom by se dala psát zvláštní kniha. Pan Václav Praktický: Udělal jste nám tady výčet kroků a v nich jste nám představil nějaká cvičení, ale stále mi něco chybí. Chci se vás zeptat, když budu postupovat podle vámi navržených kroků a budu provádět jeden krok po druhém,naučím tím své družstvo dobře přihrávat? Autor: Velice správná připomínka. A moje odpověď zní: pro některé hráče by i tento výčet, doplněný jejich účastí v průpravných hrách či utkáních, mohl stačit k tomu, aby zvládli přihrávku. Přiznejme si upřímně, že někteří výborní hráči získali volejbalový základ s minimálním působením fundovaných trenérů. Takovým by byl náš model až nadmíru dostačující, protože tím rozhodujícím faktorem růstu je jejich mimořádný talent. Jestli však chceme opravdu mluvit o moderním učení sportovní kolektivní hry, je skutečně třeba ještě něco dodat. K tomu musíme podat informaci o tzv. didaktických metodách. Uplatňování různých didaktických metod Pro začátek si připomeňme, že (jednoduše řečeno) metoda je způsob, jak předkládat skutečnosti v určitém pořádku. Je to soubor pravidel, která by se měla dodržovat, aby bylo dosaženo požadovaných cílů. Při volejbalovém tréninku (nácviku) lze v zásadě vycházet ze dvou základních postupů. U prvního je východiskem základní podoba přihrávky nebo řetězec herních činností začínající přihrávkou. Z jednotlivých hypotetických herních situací si odvodíme všechny souvislosti, v nichž se může základní technika přihrávky vyskytovat, například charakter letu míče, postavení vůči spoluhráčům, postavení na hřišti, taktický záměr, atd. To nás přivede k odhalení variant techniky přihrávky (například: přihrávka v pádu stranou), a tedy k vymezení toho, co chceme nacvičovat a k tomu vybereme příslušnou metodicko-organizační formu. Tento postup by měl blíže k postupu podle námi prezentovaných didaktických kroků, vzorových průpravných a herních cvičení (podobně jsme postupovali v knize Volejbal 1). Jednotlivé nacvičené prvky přihrávky se pak syntetizují do vyšších celků. V didaktice se tomu říká metoda po částech nebo metoda progresivního spojování částí v celek. Je však nutné připomenout, že výčet námi představovaných námětů pro cvičení je pouze orientační a je nutné vytvářet nová, která ještě lépe vyhovují v příslušných fázích vývoje. V neposlední řadě je nutné stále připomínat přítomnost průpravných her: jedině herní prostředí je kritériem správnosti nastoupené cesty. Lze však postupovat i jinak: V tomto případě je východiskem konkrétní herní situace (v našem případě zakládání útoku), kterou chceme zvládnout, resp.chceme, aby ji hráči zvládli adekvátním herním chováním. Při nácviku, resp. tréninku postupujeme komplexně. HS buď vůbec neredukujeme (prostě trénujeme činnost družstva v úseku při zakládání útoku) nebo ji upravíme zvýrazněním, resp. potlačením nějakého prvku (například: podání se smí přijímat pouze odbitím vrchem), přitom však zachováme podmínku, že hráči volí vhodné činnosti i patřičné varianty provedení a cílem je adekvátně vyřešit herní situaci. Čili zachováme proměnlivý a situačně neočekávaný charakter herní situace. Podle toho, jak hráči danou herní situaci zvládají, určujeme další postup. Buď se vracíme k nižším skupinovým celkům nebo se musíme vrátit u jednotlivců až na úroveň základní techniky přihrávky. V odborné terminologii mluvíme o metodách v celku, od celku k částem nebo o metodě v celku s postupným akcentováním jednotlivých kritických míst (Dobrý & Velenský, 1987). U vrcholových seniorských družstev se již v herním tréninku využívá především tohoto postupu. Na redukování již nezbývá mnoho času. V tréninku mládeže by tento model měl být rovněž pravidelnou součástí tréninku. Pan Václav Praktický: Jak poznám, který způsob je ten správný pro moje družstvo? Autor: To už záleží na vás a na vašem trenérském citu. Uvedu příklad: zdá se vám, že vaše družstvo špatně přihrává, resp. špatně zakládá útok po podání soupeře. Postavíte trojici přihrávajících hráčů, nahrávače a další dva útočící hráče a necháte je provádět útok po přihrávce (použil jste tedy druhý způsob: začínáte od týmového herního řetězce zakládání a zakončování útoku). Pokud se vám jejich provedení nelíbí nebo pokud je neúspěšné, začnete si klást otázky? Je skutečně přihrávka tak nepřesná nebo je pomalý nahrávač a nedostává se do správného postavení pro nahrávku? Jestliže je špatná přihrávka, týká se všech hráčů nebo jenom některých či jednoho? V případě, že se jedná o jev obecný, je důvodem nedostatečná součinnost hráčů, neschopnost správně vyhodnotit situaci nebo obecně špatná úroveň techniky? Pokud naleznete odpověď, potom je třeba se vrátit skupinově nebo individuálně k příslušnému didaktickému kroku. Můžete využít předkládaných cvičení, ale předpokládám, že si podle navrženého modelu vytvoříte cvičení vlastní. Mnoho trenérů by chtělo získat jednoduše recept na to, jak učit volejbal, ale to není možné, protože pracujete s lidmi v konfrontačním prostředí. Tvrdím však, že kvalitní analýza problému je základním kamenem k úspěchu v didaktické práci. ZPRAVODAJ 12/ 2005

19 ZPRAVODAJ 12/ 2005 Pan Václav Praktický: A co vaše metoda vrůstu, o níž jste psal v knize Volejbal 1, ta se tady nedá užít? Autor: Ta se dá použít vždy. Metoda vrůstu je vlastně praktickým výstupem našeho modelu uvažování. To znamená, že každý prvek musí být neustále, opakovaně prověřován v herních podmínkách. Složitá kombinace s útokem ze zóny VI, stejně jako základní odbití obouruč spodem. Pan Václav Praktický: Stejně se mi to zdá příliš složité a nepřehledné. Ve vaši knize Volejbal 1 je strašné kvantum informací, ale jak s v tom má začínající trenér vyznat? Autor: Pokusím se vám to shrnout do několika základních bodů. 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Krok 6. Krok 7. Krok Shrnutí 7 (+ 1) kroků herního tréninku - Rozvoj základní techniky přihrávky. - Rozvoj variant techniky přihrávky. - Rozvoj přihrávky jako individuální herní činnosti ve zjednodušených herních podmínkách. - Rozvoj přihrávky jako individuální herní činnosti v reálných herních podmínkách. - Rozvoj týmového herního chování při zakládání útoku - Rozvoj individuálních herních řetězců začínajících přihrávkou. - Rozvoj týmových herních řetězců začínajících zakládáním útoku. + 1 (8.) krok - Rozvoj herních systémů a strategických možností družstva. Možné postupy herního tréninku Rozvoj dovedností a jejich postupná integrace do vyšších celků - Rozvíjíme úroveň dovedností a integrujeme je postupně do vyšších celků: Základní dovednost. Individuální herní činnost. Skupinová činnost. Týmové herní chování v konkrétní herní situaci. Individuální, resp. skupinový herní řetězec. Týmový herní řetězec. Postupná redukce činností družstva, resp. hráčů v herní situaci v úseku rozehry - Trénujeme (nacvičujeme) činnost hráčů při zakládání útoku, kde se nám projeví určité nedostatky nebo nesoulad. Po analýze postupně redukujeme herní obsah až k problematickým místům nebo návaznostem. Postupujeme tedy v hierarchii herních celků zpět, v případě potřeby třeba až k základní technice. Týmový herní řetězec. Individuální herní řetězec. Týmové herní chování při zakládání útoku. Skupinová činnost. Individuální herní činnost. Základní dovednost nebo technika. Antidogmatická poznámka - Představili jsme postup při herním tréninku přihrávky rozdělený do 7 modelových kroků. Cílem je ukázat logiku herního tréninku ve volejbalu. Přitom redukujeme obsah herního děje a každá redukce ubližuje celistvému vnímání hry. 7 kroků není dogma, je to návod. Nikdo nemůže z trenéra sejmout úlohu rozpoznat, v které fázi vývoje se jeho hráči nacházejí, které z kroků je možné vynechat a které naopak zvýraznit. I existence právě 7 kroků je konstrukt autora nikoliv exaktní záležitost. Někdo vůbec nepotřebuje sedm kroků. Podstata je v tom, že v těchto sedmi krocích je shrnuto vše, co by se obecně nemělo opomenout při herním tréninku přihrávky. Navíc dva body, které jsme zařadili za sebe, například rozvoj individuální činnosti a rozvoj skupinové činnosti mohou probíhat téměř současně. + 1 krok navíc - Herní systém můžeme definovat jako základní způsob organizace hry družstva daný složením družstva a specializovanými herními funkcemi hráčů, který má zajistit účinnou hru ve všech šesti rotacích. Rozvoj herního systému prorůstá celým volejbalovým vývojem stejně jak průpravná hra. I v začátečnickém volejbalu si hráči rozdělí herní role. Proto nepojímáme rozvoj herního systému jako osmý samostatný krok, což by mohlo implikovat dojem, že rozvoj herního systému je závěrečným krokem ve smyslu učebního postupu. Stojí hierarchicky nejvýše jako základ strategie družstva, ale rozvíjí a mění se průběžně s rostoucí kvalitou činnostně-herní a sociálně-herní interakce. Herní od slova hrát - Stále platí, že tréninková forma, která redukuje herní děj (každý krok našeho modelu), musí být nepřetržitě doprovázena účastí hráče v průpravných hrách a utkáních. Jedině tak může být redukce herního děje v tréninku k užitku hráčů. Pár shrnujících zásad o přihrávce pro pana Praktického: Nácvik přihrávky stojí na základní technice odbití spodem a vrchem. Tato odbití musí být bez výjimky zvládnuta do stádia naprosté technické brilantnosti. To se týká všech úrovní volejbalu. Přihrávka podání je téměř vždy tlumením, tedy zpravidla pohybem těla nebo některé jeho části vzad vůči směru letu míče. Kromě základní techniky existuje mnoho variant podle vývoje herní situace, které se rovněž musí nacvičovat. Přihrávka je herní činnost, ne pouze dovednost, a proto je vždy měřítkem úspěchu úspěšnost provedení, nikoliv pouze správná technika. Na přihrávku vždy navazuje další herní činnost, a proto se musí v tomto individuální herní řetězce stát plnohodnotnou součástí tréninku. Přihrávající hráč není téměř nikdy sám, a proto je nutné trénovat přihrávku i jako součást vyšší celku, tzn. činnosti družstva při zakládání útoku. K nácviku se používají různá průpravná a herní cvičení (metodicko-organizační formy) i různé postupy (didaktické metody). Ty volíme podle toho, jaká je úroveň zvládnutí hráčů i družstva a podle didaktického cíle. PŘI VEŠKERÉM DŮRAZU NA TECHNIKU PROVEDENÍ JE JEDINÝM KRITÉRIEM SPRÁVNOSTI UPLATNĚNÍ ČINNOSTI V HERNÍCH PODMÍNKÁCH. Zdeněk Haník Použitá, resp. citovaná literatura: Dobrý, L. & Velenský, E. (1987). Košíková teorie a didaktika, Praha: SPN. Dobrý, L. & Semiginovský (1988).Sportovní hry výkon a trénink. Praha: Olympia. Dobrý, L. (1988). Didaktika sportovních her. Praha: SPN. Ejem, M. (1988). Volejbal průpravná a herní cvičení. Praha: Olympia Haník, Z. & Lehnert M. (2004). Volejbal 1. Praha: ČVS metodika Přihrávka 19

20 IPSAL je oficiální dodavatel Českého volejbalového svazu Sportovní povrchy -Taraflex Bezpečnost především: Minimalizace rizika zranění Sportovní povrchy Taraflex jsou navrženy tak, aby zkombinovaly absorpci nárazu s dalšími bezpečnostními rysy, aniž by tím utrpěl hrací výkon. Firma Gerflor věnuje bezpečnosti prvořadou pozornost, neboť většině zranění při sportu lze zabránit, pokud sportovní povrch absorbuje nárazy těla sportovce, redukuje tlak na jeho klouby a pomáhá překonávat únavu. Vícevrstvé sportovní povrchy od firmy Gerflor procházejí laminovacím procesem, který slučuje vrchní vrstvu ze100% čistého vinylu s výztuhou ze skleněných vláken a podkladem z patentované pěny s uzavřenými vzduchovými bublinami, aby byla zajištěna vynikající bezpečnost a byly splněny přísné výkonnostní standardy požadovanév Evropě i na celém světě. 1 Úprava PROTECSOL : Snadná údržba Snižuje riziko spálenin vlivem tření 2 Homogenní vrchní vrstva ze 100% čistého vinylu Vysoká trvanlivost 3 Výztuha ze skleněných vláken Stabilita rozměrů Odpor proti prošlápnutí 4 Podklad z pěny s uzavřenými vzduchovými bublinami Zvýšená absorpce nárazu a zhodnocení energie 5 Úprava SANOSOL Trvalá protiplísňová a bakteriostatická úprava zabraňuje růstu bakterií

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS Číslo směrnice: 22/2013 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 18. září 2013 Účinnost od:

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický,

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Reprezentantem klubu se rozumí hráč, jenž je členem GC Brno (dále GCB) a jehož nominoval kapitán klubu do širší nominace jednoho

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující trenérské licence Článek I - Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje jednotlivé úrovně a typy trenérských licencí (dále také jako

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12. 14. června 2009

AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12. 14. června 2009 Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12.

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Tým kadetek 92/93 - ME kadetek 10. místo Tým juniorek 92/93

Tým kadetek 92/93 - ME kadetek 10. místo Tým juniorek 92/93 Jméno a příjmení: Marie Toufarová Datum narození: 19.6.1992 Číslo dresu: 1 Začínala s volejbalem: 10 letech, v oddíle VK Královo Pole Brno Oddíl / trenér: VK Královo Pole Brno, Aleš Novák dětská olympiáda

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY

KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY B A S K E T B A L - bavíme se (komunikace, máme radost) - atraktivita - soutěživost

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

Zápis z jednání Komise rozhodčích

Zápis z jednání Komise rozhodčích Zápis z jednání Komise rozhodčích konaného dne 19. Ledna 2013 v Mírové u Karlových Varů 10:00 hod. - 17:00 hod. Přítomni: Hosté: J. Dutka, M. Sachl ml., V. Pavlík D. Lechnýř, I. Králík, S. Vrátná Úvod:

Více

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: MČR JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2012 Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 1. Úvodní

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky Coca-Cola Cup 2015/2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Cup Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services, n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV Seminář trenérů mládežnických družstev okresu Břeclav Velké Pavlovice 19.února 2011 POKUD SI MYSLÍTE, ŽE: máme dostatek KVALITNÍCH hráčů, máme úspěšné reprezentační

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 turnaj 4 ZEMÍ ŽEN & U-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 Vážení futsaloví příznivci! Jsem rád, že se po roce koná opět v Ostravě akce vrcholového futsalu. Po loňském Joma Cupu zde přivítáme Turnaj 4 zemí.

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE Název: Česká unie ženského ledního hokeje Sídlo: Brno, Čápkova 48/543, Brno 602 00 Organizační působnost: Česká republika S T A N O V Y I. Poslání a hlavní úkoly unie

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

Úřední zpráva ČP mužů č. 1 2005/06 ============================== OPRAVA I. Adresář účastníků 1. kola

Úřední zpráva ČP mužů č. 1 2005/06 ============================== OPRAVA I. Adresář účastníků 1. kola Český volejbalový svaz - sportovně-technická komise Úřední zpráva ČP mužů č. 1 2005/06 ============================== OPRAVA I. Adresář účastníků 1. kola A1. USK SLAVIA PLZEŇ Ing. Petr Kvarda, Pod Chlumem

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ultimate frisbee létat je tak snadné

ultimate frisbee létat je tak snadné ultimate frisbee létat je tak snadné projekt středoškolská liga 2014/15 létat je tak snadné Co je ultimate frisbee Ultimate Frisbee je týmový sport s létajícím diskem, který se hraje na travnatém hřišti

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF 01.09.2012 Stránka 1 z 4 PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ turnaje ESF Junior Circuit Čl.1

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s.

Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s. ntace Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s. preze Prezentace areálů plážových sportů SPORTZONE a.s. ntace AREÁL BEACHKLUBU PANKRÁC 7 kvalitních hřišť

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Přítomni: Omluveni: 1. Zahájení v Ústí nad Orlicí Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Matyášová,Koblížek, Němec, Palánová, Pluhařová.

Více

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015 www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení 1.Řídící orgán STK ČTS Ing.Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7 Tel.:222333418 m.777922395 e- mail:leos.fiala

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: HOBBY MIKULOV 2013 Mikulov areál JK Datum: 14. -15. 6. 2013 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033 ve spolupráci s Stáj

Více

Návrh na pořádání školy rozhodčích KFS v SR 2010-2011

Návrh na pořádání školy rozhodčích KFS v SR 2010-2011 Návrh na pořádání školy rozhodčích KFS v SR 2010-2011 2011 Předpokladem schopnosti řídit utkání v rámci ČMFS (nejenom na nejnižší úrovni), nebo uplatnit se v nějaké činnosti bude naučit se určité dovednosti

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE NOHEJBALKEMP. partnerský kemp Českého nohejbalového svazu

NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE NOHEJBALKEMP. partnerský kemp Českého nohejbalového svazu NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE NOHEJBALKEMP partnerský kemp Českého nohejbalového svazu Předkladatel : TJ Spartak Čelákovice oddíl nohejbalu Zpracoval : Ing. Jiří KYLIÁNEK (trenér mládeže) Zpracováno:

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz Miniházená 4 + 1 1. Garant ligy Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz házené (PSH). Garant dává k dispozici svůj personál pro organizaci jednotlivých turnajů

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více