Nové formy podpory exportu v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové formy podpory exportu v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Nové formy podpory exportu v ČR Bakalářská práce Autor: Adéla Popelková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, CSc. Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Adéla Popelková 2

3 Poděkování Poděkovat bych chtěla především panu Ing. Petru Soukupovi, CSc. za jeho trpělivost a vstřícnost v průběhu mé práce. Jeho ochotě poskytnout dodatečné kontakty na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a za zapůjčení nezbytných materiálů pro mou další práci. 3

4 Anotace Cílem mé bakalářské práce je charakteristika místa, úlohy a podpory zahraničního obchodu, význam exportní strategie České republiky pro období a její srovnání s Koncepcí proexportní strategie pro období Dále se pak pokusím konkretizovat jednotlivé projekty exportní strategie, které se specializují na pomoc tuzemským exportérům při vstupu na zahraniční trhy a jednotlivé instituce poskytující služby napomáhající podnikatelům stát se konkurenceschopnými. Na konci své práce uvádím exportní aktivity tuzemské firmy snažící se vstoupit na zahraniční trh, co vše je nutné pro uzavření výhodného obchodního kontraktu, jakož i zahraniční kupní smlouvy a její podstatné náležitosti. V závěru se snažím shrnout výsledná data zahraničního obchodu za rok 2008 v porovnání s ostatními zeměmi EU. Annotation The main objective of my bachelor work is to describe places, roles and support of foreign trade, the meaning of the export strategy of Czech republic for the period of and his comparison with the Conception of proexport strategy for the period of Then I will try to concretize single projects of the export strategy, which are specialized on help to domestic exporters when they try to enter the foreign markets and public entities providing services helping the enterpreneurs to become competitive. At the end of my work I mention the export activities of the domestic firm striving to enter the foreign market, everything what is necessary for closing the contraction, as well as the international contract of purchase and theirs essential terms of contract. At finale I try to summarize resulting data of foreign trade for the year 2008 in comparison with other countries of the European union. 4

5 Obsah Úvod Obecná charakteristika zahraničního obchodu a podpory exportu v České republice Význam a pojmy v zahraničním obchodě Koncepce proexportní politiky pro období let Státní podpora exportu Nestátní podpora exportu Exportní strategie České republiky pro období Definice exportní strategie Vize exportní strategie Podmínky k naplnění vize Soustava cílů exportní strategie Projekty exportní strategie Usnadňování podmínek obchodu Působení na klíčových trzích Budování kvalitní značky ČR ve světě Účinná asistence pro exportéry Zvýšení vývozu služeb Zvýšení přímých investic a akvizic do zahraničí Rozvoj vývozních aliancí Nový systém služeb státu pro export Zákaznické centrum pro export Síť pro export Rozšíření finančních služeb pro český export Exportní akademie Exportní aktivity domácí firmy při vstupu na zahraniční trh případová studie Aktivity nutné pro vstup na zahraniční trh Obchodní vztah Kupní smlouva Plnění kupní smlouvy Zpráva o průběžném plnění exportní strategie za rok Výsledky Závěr

6 Úvod Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma podpory exportu a jeho formy, respektive nové způsoby jak povzbudit český export. Jelikož je mi téma zahraničního obchodu velmi blízké, neboť jsem studovala střední školu se zaměřením na zahraniční obchod, byla to pro mne jasná volba. Export v české ekonomice hraje důležitou roli, ukazuje jak je naše země vyspělá a otevřená vůči jiným ekonomikám, a jak se dokáže přizpůsobit diktátu dnešní světové konkurence. Mělo by tedy být v našem nejlepším zájmu český zahraniční obchod co nejvíce podporovat a rozvíjet, jednotlivým podnikatelským subjektům dodávat motivaci a pomoc při vstupu na mezinárodní trhy a zároveň hledět do budoucna a držet krok s globálními trhy. Česká republika v oblasti podpory exportu zaujímá velmi dobrou pozici vůči jiným středoevropským zemím. Pro své tuzemské exportéry připravila a realizuje tzv. exportní strategii, která obsahuje jednotlivé projekty na podporu činností nutných pro vývoz, reaguje na změny, ke kterým došlo po vstupu ČR do Evropské unie a snaží se reflektovat potřeby českých podnikatelů. Pokud se ohlédneme do roku 2006 a 2007, statistiky dokládají, že český export zboží vzrostl v porovnání s předcházejícím obdobím, nezaostáváme ani ve vývozu služeb, podíl v roce 2006 taktéž vzrostl. Ve své práci bych chtěla prezentovat jednotlivé způsoby podpory exportu, kterými stát podporuje firmy a malé a střední podnikatele, instituce a organizace, které se podílí na úsilí podpory exportérů. V závěru se pak pokusím uvést konkrétní přístupy, činnosti a jednotlivé kroky firem, které si mohou zvolit při vstupu na zahraniční trh, uzavírání zahraniční kupní smlouvy, obsah kupní smlouvy a jaké jsou její podstatné náležitosti. Na závěr bych chtěla zhodnotit úspěšnost aktuální exportní strategie vlády ČR, popsat její průběžné plnění v roce 2008 a zhodnotit její dosavadní přínos pro české exportéry. 6

7 1. Obecná charakteristika zahraničního obchodu a podpory exportu v České republice 1.1 Význam a pojmy v zahraničním obchodě Zahraniční obchod představuje jednu z nejstarších forem vnějších ekonomických vztahů. Díky klíčové poloze někdejšího území dnešní České republiky v centru Evropy, umožnila českým zemím nebývalý rozvoj, hlavně kvůli omezené dostupnosti některých přírodních zdrojů a neexistenci přístupu k moři. Velký vývoj zažívá v době po druhé světové válce, kdy se světové hospodářství prohloubilo a došlo k vzájemné hospodářské spolupráci. Československý průmysl se začal orientovat na těžký průmysl a stali jsme se tak jedním z velmi důležitých dodavatelů strojírenského zboží. Po roce 1989, kdy se ekonomika mění z centrálně řízené na ekonomiku tržní, se zvyšuje kvalita české výroby a hledá si cestu i na náročné světové trhy, kde se udržuje konkurenceschopná. K dalšímu výraznému posunu dochází při vstupu České republiky do Evropské unie Česká republika se tak stává významným hráčem na poli mezinárodního obchodu. Zahraniční obchod je tedy souhrnem vnitro unijního obchodu, to znamená obchodu se členskými státy Evropské unie a obchodu s třetími zeměmi. Míru zapojení ekonomiky dané země do zahraničního obchodu nazýváme otevřeností ekonomiky a nejčastěji bývá vyjádřena jako podíl vývozu a dovozu na hrubém domácím produktu. Jednou ze složek HDP je i tzv. čistý export, rozdíl exportu a importu. Tento rozdíl rovněž určuje obchodní bilanci, proto je její vývoj pozorně sledován. Bilance zahraničního obchodu České republiky byla až do roku 2004 trvale deficitní, až v roce 2005 se tento trend začíná měnit. Další složkou, která významně ovlivňuje zahraniční obchod, je kurz české měny vůči ostatním měnám. Určuje hodnotu, za kterou se bude tuzemské zboží prodávat v zahraničí a naopak zahraniční zboží na domácím trhu. I haléřová změna kurzu může znamenat ztrátu, potažmo zisk pro jednoho a zisk, potažmo ztrátu pro druhého. Ovšem není nutné sledovat vývoj všech světových měn, stačí pouze se zaměřit na měny těch zemí, do kterých Česká republika nejvíce dováží a ze kterých pochází většina exportérů. Samozřejmě je nutné podotknout, že kurz měny není jediným ukazatelem vývozu, respektive dovozu. Podstatnými faktory jsou také události politického rázu mezinárodní smlouvy, celní dohody, a ekonomického rázu vývoj hospodářství v zemi, do níž export směřuje, vývoj produktivity, vývoj práce atd. Jinými, neméně 7

8 důležitými faktory ovlivňující výši exportu, je celková úroveň podnikatelského prostředí, vzdělání a výzkumně vývojový potenciál, konkurenceschopnost hlavních odvětví naší ekonomiky, vyspělost a marketingové schopnosti managementu podniků a mimo jiné také finanční možnosti státního rozpočtu. Z toho vyplývá, že odpovědnost za výkonnost exportu České republiky by měla být středem zájmů všech resortů. Pokud nahlížíme na export, musíme rozlišit dva základní typy vývozu přímý a nepřímý vývoz, popřípadě specifické typy vývozu jako jsou kooperace při vývozu, propůjčování licencí, joint-venture nebo zahraniční pobočky. Co to vlastně vývoz a dovoz je? Vývozem či exportem, rozumíme hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které překročilo hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se skládá z exportu do států EU a odeslání do třetích zemí. Na druhé straně dovoz čili import vyjadřuje hodnotu zboží přijatého z cizí země, které překročilo státní hranici za účelem jeho dočasné či trvalého ponechání na domácí půdě. Celkový dovoz se skládá z přijetí ze států Evropské unie a třetích zemí. Při obchodování se zahraničním partnerem musí domácí exportér počítat s řadou úkolů a rozhodnutí. Za prvé hledá co nejvíce možných dostupných informací o trhu, na který chce vstoupit a informace o svém budoucím zahraničním partnerovi. Dále volí způsob, jakým vstoupí na trh a jaké omezení, překážky či regulace ho čekají. V neposlední řadě při sjednávání kontraktu volí vhodné dodací podmínky, platební podmínky a kalkulace ceny. 1.2 Koncepce proexportní politiky pro období let Exportní strategii pro rok předchází Koncepce proexportní politiky na období Během devadesátých let, v závislosti na přeměně ekonomiky, dochází také k změně oblasti státní podpory exportu. Dochází k reorganizaci ústředních orgánů státní správy, jsou vytvářeny legislativní podmínky pro vznik a činnosti státních i nestátních subjektů a vznikají nové a silně se prosazující organizace. Příkladem ČEB, a.s., EGAP, a.s. a agentura CzechTrade. K celkovému řešení v oblasti proexportní politiky dochází v dubnu 1999, kdy vláda bere v potaz materiál Proexportní politiky, který vymezuje a vysvětluje hlavní principy českého modelu státní podpory vývozu. Základním charakterem proexportní politiky je nepřímá podpora, stát zachovává prostředí volné hospodářské soutěže a soulad se všemi mezinárodními závazky. Vykonavatelem státní proexportní politiky jsou ty organizace, 8

9 které stát za tímto účelem zřídil a orgány státní správy. Organizačně koordinační, neboli řídící roli, má v tomto případě Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je rovněž ústředním orgánem státní správy pro zahraniční obchod a podporu vývozu. Základ proexportní strategie tvoří tři úrovně. Prvním, stavebním prvkem jsou proexportní opatření či nástroje, další prvek je tvořen oblastmi proexportní politiky, jež dělíme na pět základních. Za prvé sem zahrnujeme odstranění tarifních a netarifních překážek exportu, zahraničně obchodní strategie a řízení státní proexportní politiky. Za druhé pojištění a financování exportu se státní podporou a cílená rozvojová pomoc, za třetí oblasti asistence a odborné edukace, informatika a poradenství. Čtvrtým bodem je prezentace a propagace českých produktů a firem v zahraničí a poslední oblastí je časově či doplňkově omezená proexportní opatření. Těchto pět vyjmenovaných oblastí v závěru tvoří třetí úroveň státní proexportní politiky, jehož jednotlivé části mají komplementární účinek. Na začátku roku 2003 dochází k rozšíření o oblast Podpory exportu malých a středních firem. Dokladem významu, který vláda exportu a jeho podpoře přikládá, je její Programové prohlášení. Důležitou součástí Programového prohlášení je kapitola 4.4 Vnější ekonomické vztahy, v jejímž rámci vláda deklaruje své úsilí zajistit lepší podmínky přístupu českých výrobků na zahraniční trhy a slibuje, že připraví novou koncepci podpory českého exportu. Výsledkem naplnění tohoto slibu je Koncepce proexportní politiky pro období , která si klade za cíl 3 hlavní strategické cíle. 1 Mezi hlavní strategické cíle patří za prvé zvýšení hodnoty domácího vývozu na jednoho obyvatele a přiblížení tohoto ukazatele na úroveň dosahovanou ve stejně vyspělých zemích Evropské unie. Za druhé se jedná o celkovou podporu pozitivního růstu vývozu, především exportů s vyšší přidanou hodnotou a kladně ovlivňovat výsledky tuzemské obchodní bilance. A za třetí jde o zvýšení podílu malých a středních podniků na celkovém vývozu ČR. Základními myšlenkami a cíli Koncepce proexportní strategie je prohloubení a spolupráce všech zainteresovaných institucí a resortů, posílení vazby se zahraničními státy a to formou nově uzavíraných bilaterálních a multilaterálních smluv, stanovení prioritních teritorií, zlepšení systému podpory malých a střeních podnikatelů. V rámci institucionálního zaměření se jedná o zkvalitnění a rozšíření služeb České exportní banky, a.s., Exportní 1 MPO. Koncepce proexportní politiky

10 celkové zaměření export služeb export akvizic a přímých investic zákaznická orientace vize - cílový stav příležitosti k naplnění vize cíle, měřítka transparentní systém kontroly a vyhodnocování projektový přístup koordinace činností řízení kvality: procesy, spokojenost zákazníka, zlepšování garanční a pojišťovací společnosti, a.s., rozvoj specifických služeb České agentury na podporu obchodu. Zpráva o naplnění Koncepce proexportní politiky za roky 2003 a 2004 byla sestavena v roce 2005 jako Zpráva o naplňování Koncepce proexportní politiky pro období , kde bylo uvedeno vyhodnocení naplňování jednotlivých oblastí a aktivit Koncepce. Za roky 2005 a 2006 byla vyhotovena další zpráva, obě dvě byly hodnoceny nezávislou podnikatelskou sférou, kde hodnocení zpracovává Podnikatelská a zaměstnavatelská rada ČR. Obsah Řízení a realizace Vývoz zboží ano ano Celé spektrum obchodních vztahů ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano Tabulka č. 1: Porovnání koncepce proexportní politiky a nové exportní strategie Státní podpora exportu Pomoc exportu je jednou z hlavních složek celkové hospodářské politiky. Prostřednictvím systému proexportní politiky napomáhá stát aktivovat a multiplikovat pozitivní efekty. Stát napomáhá nejenom vyspělým a zavedeným podnikatelským subjektům, ale snaží se také podpořit malé a střední podnikatele, kteří tvoří více než 35% české podnikatelské struktury 10

11 a hrají významnou roli v rámci obchodní politiky Evropské unie. Více o podpoře malých a středních podnikatelů ve druhé kapitole. V České republice existuje několik státních institucí, které se podílí na aktivitách ovlivňující pozitivní průběh exportu Česká exportní banka Specializovaná bankovní instituce vznikla v roce Cílem České exportní banky je poskytnout státní podporu vývozu prostřednictvím poskytování a financování vývozních úvěrů a jiných služeb souvisejících s vývozem. Jinými slovy Česká exportní banka financuje vývozní operace, které vyžadují dlouhodobé zdroje financování a v objemech, které by jinak byli pro vývozce na tuzemském trhu nedosažitelné. Tímto umožňuje českým exportérům vstupovat na mezinárodní trhy a stávat se konkurenceschopnými. Hlavními produkty, které Česká exportní banka nabízí: úvěr na financování výroby pro vývoz (předexportní úvěr), přímý vývozní dodavatelský úvěr, přímý a nepřímý vývozní odběratelský úvěr, úvěr na investice v zahraničí, refinanční vývozní dodavatelský a odběratelský úvěr CzechTrade Hlavním úkolem příspěvkové organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je pomoc českým vývozcům, především malým a středním firmám, prorazit na zahraničních trzích. Státní agentura na podporu tuzemského vývozu byla založena roku 1997 a v roce 2002 získala certifikát kvality managementu ISO 9001:2000. CzechTrade pomáhá vývozu českých výrobků a služeb a to i prostřednictvím sítě vlastních zahraničních kanceláří Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Společnost, která je také součástí systému státní podpory exportu, vznikla v roce 1992 jako státní úvěrová pojišťovna. Soustředí se především na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojených s vývozem zboží a služeb. Tento typ pojištění je prováděn se státní podporou a to ručením státu za závazky EGAP, které vzniknou z pojistných smluv a z pojištění vývozních úvěrových rizik. Společnost EGAP poskytuje své služby všem českým vývozcům bez ohledu na jejich velikost, právní formu či objem pojištěného vývozu. Dalším typem pojištění, které EGAP nabízí je pojištění úvěrů na předexportní financování výroby pro vývoz a pojištění investic českých podniků v zahraniční. 11

12 1.3.4 Ministerstva Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro obchodní politiku, státní průmyslovou politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a jiné, dále působí pro elektrotechniku, elektroniku, hutnictví, strojírenství a další odvětví průmyslu, pro vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a zahraniční vývoz, pro věci malých a středních firem, technickou normalizaci, metrologii a pro průmyslový rozvoj, výzkum techniky a technologií. MPO má ve své kompetenci zabezpečení zahraničně obchodní politiky ČR, zajišťuje sjednávání bilaterálních a multilaterálních ekonomických a obchodních dohod, spolupráce s ES, ESVO, WTO a dalšími mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními, je vykonavatelem licenční činnosti v oblasti hospodářských styků se zahraničím, posuzuje import dumpingových výrobků, řídí puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Mezi organizace, které jsou přímo řízené MPO patří: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, Česká obchodní inspekce, Český metrologický institut, Český normalizační institut, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Puncovní úřad, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Státní energetická inspekce, Státní výzkumný ústav materiálu a Správa služeb MPO. Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky v oblasti zahraniční politiky, jejíž náplní je vytvářet koncepci a koordinaci zahraniční rozvojové pomoci. Zabezpečuje vztahy ČR k ostatním státům, zajišťuje ochranu zájmů a práv občanů ČR v zahraničí, koordinuje činnost ZÚ v zahraničí, v její kompetenci je příprava, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních dohod a smluv, dává souhlas v případech importu exportu vojenského materiálu, organizačně zajišťuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v zahraničí a plní úkoly při volbách do Evropského parlamentu. MZV je zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb. Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství je dle zákona č. 2/1969 Sb. ústředím orgánem státní správy pro zemědělství, lesy, myslivost a rybářství, s výjimkou území národních parků, dále také ve 12

13 věcech komoditních burz, veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny a jiné. V rámci komunikace s veřejností a poskytováním služeb využívá MZe 13 odborů krajských agentur pro zemědělství a venkov. MZe vychází z programového prohlášení vlády, z vládní zemědělské politiky a ze Společné zemědělské politiky EU, stěžejním cílem je podpora Evropského modelu zemědělství, zaměřená na zemědělskou produkci, zabezpečení služeb údržby a tvorby krajiny. Ministerstvo financí Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet České republiky, státní pokladnu ČR, státní závěrečný účet republiky, finanční trh, daně, daňové poradenství, poplatky a clo, finanční kontrolu a hospodaření, hospodaření s majetkem státu, účetnictví, audit, ochranu zahraničních investic, a další. MF je zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb. 1.4 Nestátní podpora exportu Stát není jediným subjektem, který se podílí na podpoře vývozu českých výrobců. Nestátní podpora je poskytována prostřednictvím komerčních bank. Dále se pak na nestátní podpoře podílí hospodářské komory, zahraničně-obchodní komory, soukromé firmy a společnosti formou informační, marketingové či konzultační asistence s cílem překonávat překážky v mezinárodním obchodě. Na posledně jmenované bych se chtěla v následujících kapitolách soustředit Hospodářská komora České republiky Samostatná organizace nezávislá na působení politických stran, státních orgánech a orgánech územní samosprávy, subjekt zastupující podnikatelskou veřejnost v České republice, jejímž hlavním cílem je podpora podnikatelských subjektů a jejich aktivit, kteří se sdružují v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hospodářská komora ČR zastupuje podnikatelské subjekty dle zákona č. 301/1992 Sb. Je tvořena dvěma složkami oborovou a regionální, jejímž prostřednictvím sdružuje více než 13 tisíc členů. Podíl členských podniků HK ČR na celkovém HDP v ČR je 60%. V regionech je 13

14 zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami a okresními hospodářskými komorami. Oborová část obsahuje živnostenské společenstva, kterých je nyní 72. Hospodářská komora zabezpečuje poradenské služby pro podnikatelskou veřejnost, šíří informace o ekonomických a hospodářských podmínkách a právních předpisech, týkající se domácího i zahraničního prostředí, zajišťuje edukační činnost, spolupracuje s orgány státní správy a v rámci své působnosti zřizuje zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti. Další složkou v působnosti Hospodářské komory ČR je styk se zahraničním, je členem sdružení evropských obchodních komor Eurochambers, evropské asociace živnostníků a malých a středních podnikatelů. V rámci podpory podnikatelských subjektů při vstupu na zahraniční trhy poskytuje Hospodářská komora ČR několik služeb: Vstup na zahraniční trhy k dispozici praktické rady, jak podnikat na trzích EU, novinky z jednotlivých zemí, služba Asistence v zahraničí Podnikatelské mise a kontaktní akce pomoc českým firmám při prosazování záměrů a cílů, podpora při hledání a navazování kontaktů s možnými partnery v zahraničí, podpora malých a středních firem, přijímání podnikatelských delegací ze zahraničí, účast na mezinárodních veletrzích Servis pro investory podpora domácích a zahraničních investorů, vyhledávání investičních příležitostí FITPRO Český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě; vytváří vhodné podmínky rozvoje a metody v technologii mezinárodního obchodu Prioritním úkolem HK ČR je tedy hájit zájmy svých členů na úrovni Evropské unie, prostřednictvím Evropského hospodářského a sociálního výboru předkládá a obhajuje domácích podnikatelských subjektů. Přímo v Bruselu hájí zájmy českých podnikatelů sdružení CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Zahraničně obchodní komory Na obdobném principu jako Hospodářská komora České republiky existují také obchodní komory působící v zahraničí. Rozlišujeme globálně Mezinárodní obchodní komora, a regionálně zaměřené komory působící pro jednotlivé kontinenty a státy, např. Českoafrická obchodní komora, Americká obchodní komora ČR, Česká-Středoasijská smíšená 14

15 obchodní komora, Česká obchodní komora v Adelaide, Britská obchodní komora v ČR a další Svaz průmyslu a dopravy Jedná se o dobrovolnou, nestátní organizaci nezávislou na vládě, politických stranách a odborech, sdružující zaměstnavatele a podnikatelské subjekty v České republice z oblasti dopravy a průmyslu. Pro období poskytuje svým členům, členským svazům a pozorovatelům za členský příspěvek, široké spektrum služeb usnadňujících obchodování na našem území, ale i v zahraničí. Mezi ně například patří uplatnění požadavků na zlepšení podmínek podnikání dle konkrétních návrhů podniků, informační servis obsahující vyhledání obchodních příležitostí, poptávek zahraničních zájemců či potenciálních strategických partnerů, rovněž informační servis o mezinárodních veletrzích, konferencích a podobných akcích. Zastupuje zájmy firem v mezinárodních organizacích a konzultuje způsoby pronikání na třetí trhy, prezentuje své členy na zahraničních výstavách a veletrzích Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Vrcholový, nezávislý a dobrovolný představitel českého obchodu a cestovního ruchu v mezinárodní oblasti, lobistické sdružení, které reprezentuje svazy, asociace, obchodní aliance, malé a střední podnikatele a jiné. Zastává podnikatelské zájmy, je členem Hospodářské komory ČR a spolupracuje s jednotlivými ministerstvy, představuje oporu v aktivitách pro malé a střední podnikatele. Angažuje se při organizaci a pořadatelství odborných konferencí, workshopů a seminářů, veletrhů a výstav, pořádá Evropský den obchodu v České republice a spoluorganizuje největší konferenci v ČR k rozvoji obchodu Retail Summit Svaz spedice a logistiky České republiky Česká spedice byla vytvořena po vzniku samostatného Československa, v letech 1926 až 1946 byla zakládajícím členem světové speditérské federace FIATA. Po roku 1948 došlo k útlumu podnikání a až v roce 1991 vzniká Svaz spedice a skladování ČR, a v roce 1992 se opět stáváme řádnými členy FIATA. V roce 1998 se mění název na Svaz spedice a logistiky České republiky. Svaz poskytuje služby vztahující se k přepravě (skladování, manipulace, balení, distribuce, poradenské služby, deklarování zboží, celní řízení) ale také vztahující se k logistice. 15

16 2. Exportní strategie České republiky pro období Definice exportní strategie Účelem materiálu je definovat vizi, hlavní cíle a klíčové projekty exportní strategie České republiky. Ambicí materiálu je přispět k dalšímu růstu českého vývozu, a tím k dosažení vysokého tempa zvyšování hrubého domácího produktu, k růstu zaměstnanosti a makroekonomické rovnováhy. Exportní strategie navrhuje systém nástrojů, které budou účinné, komfortní pro podnikatele, slučitelné s pravidly tržní ekonomiky, flexibilní a efektivní z pohledu využití zdrojů státu. 2 Exportní strategie vychází ze zásad Strategie hospodářského růstu, která byla projednána vládou ČR dne a navazuje na Koncepci proexportní politiky pro období a je v souladu se Strategií udržitelného rozvoje ČR, s Koncepcí jednotné prezentace ČR, s Koncepcí zahraniční rozvojové politiky ČR a s Koncepcí zahraniční politiky ČR. Materiál se soustředí jen na ty aktivity a postupy, které mají přímý a nevyvratitelný vztah s vývozními procesy. Je založen na rozboru systémů podpory vývozu v zemích Evropské unie, USA, na jednotlivých požadavcích samotných podniků a na SWOT analýze. Jinými slovy se snaží najít nové, dosud nevyužité příležitosti růstu konkurenceschopnosti České republiky a vylepšení profilu České republiky. Strategie vymezuje 12 hlavních projektů, které odpovídají 4 cílům: 1. Příležitosti pro podnikatele Budování kvalitního jména České republiky ve světě Působení na klíčových trzích Usnadnění podmínek obchodu 2. Poskytnutí profesionální a účinné podpory Rozvoj vývozních aliancí Účinná asistence pro vývozce Zvýšení přímých investic 2 MPO. Exportní strategie ČR pro období

17 Zvýšení exportu služeb 3. Zlepšení a rozšíření kvality služeb Nový systém služeb státu pro vývoz Zákaznické centrum pro vývoz 4. Zvýšení kapacity pro vývoz Exportní akademie Rozšíření finančních služeb pro český export Síť pro export Jednotlivým projektům se budu věnovat v následující 3.kapitole. 2.2 Vize exportní strategie Hlavní ideou exportní strategie je přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti českých exportérů, zlepšení obchodně-ekonomických zájmů země v zahraničí a prostřednictvím investic a obchodu zlepšit postavení České republiky ve světě. Česká republika se také soustředí na vylepšení svého působení v Evropské unii. V tomto případě je nutné respektovat mezinárodní pravidla a závazky naší země z pozice členské země EU, OECD a WTO a jiných organizací Přístupy k podpoře exportu V dnešní době se struktura přístupů jednotlivých států rychle mění v důsledku globalizace a konkurence, a to jak na domácím poli, tak i zahraničním. Většina států se snaží přistupovat k exportu progresivně a připravuje co nejvhodnější podmínky k vývoji exportu. V prvé řadě se snaží prolomit obchodní překážky při vstupu firmy na zahraniční trh, dále rovnost nabídek pro malé a střední podniky, respektive pro všechny subjekty vstupující na zahraniční trh a v neposlední řadě vznik nové instituce exportní akademie, kde bude docházet ke sdílení znalostí a poznatků od jednotlivých vývozců Služby a nástroje exportní politiky V ekonomicky vyspělých zemích stát nabízí různé služby jako podporu exportérům. Skoro ve všech zemích jsou základní služby zdarma a ostatní jsou za určitý poplatek. Hlavním požadavkem jsou flexibilita, odbornost a zajištění informovanosti. Mezi tyto služby řadíme například: vyhledávání obchodních partnerů, pořádání obchodních misí, podpora účasti na 17

18 zahraničních výstavách a veletrzích, oborové marketingové analýzy, zajištění financování exportních činností, pomoc se zajištěním vývozních formalit, podpora při zakládání vlastních poboček a jiné. 2.3 Podmínky k naplnění vize K tomu aby exportní strategie byla úspěšná, je nutné splnit tyto čtyři následující podmínky: Udržení dynamiky a pozice ČR na evropských trzích Největší díl vývozu České republiky směřuje do zemí Evropské unie. Proto je nutné stále udržovat dosavadní postavení českých exportérů na evropském trhu, pokud bychom své vývozní úsilí směřovali jinam, mohlo by dojít k oslabení pozice a ke ztížení startu nových firem vstupujících na trh Evropské unie. Prosazení zájmů ČR na rostoucích trzích mimo EU Dalším bodem, který přispívá k naplnění vize je zvýšení vývozu na nové trhy. Pokud budeme vyvážet na nově se vyvíjející trhy, budeme současně upevňovat vývozní pozici. Seznam prioritních zemí, kam vyvážet, je každý rok aktualizován. Nabídka špičkových služeb státu pro české vývozce Hlavním úkolem strategie je nabízet vývozcům kvalitní služby, které by byly na stejné úrovni jako nejvyspělejší země Evropské unie. A to především v oblasti sdílení informací, analýzy spokojenosti zákazníků, zvýšení kvality služeb poskytovaných exportérům a především navýšením počtu zaměstnanců státu v zahraničí. Podpora českých investic a vývozu služeb do zahraničí Dalším vhodnou formou vstupu firmy na zahraniční trh je kapitálové proniknutí, přenos výroby do zahraničí slibuje rozvoj české produkce a konkurenceschopnost. 2.4 Soustava cílů exportní strategie Primární otázkou této soustavy je co stát může udělat, aby podnikatelé mohli lépe využít jednotlivé pobídky k obchodu. Jedná se o jednotlivé projekty státu: usnadňování obchodu, působení na klíčových trzích a budování kvalitní značky České republiky ve světě. 18

19 Zároveň vytváření příhodných podmínek pro podnikatelské subjekty a jejich vývozní aktivity prostřednictvím budování postavení na mezinárodních trzích, přípravy české ekonomiky na úspěch v mezinárodní konkurenci. Stát podporuje nejenom velké podniky, ale svou pomoc směřuje také na podporu aktivit malých a středních podniků a hlavně na jejich konkurenceschopnost. Malí a střední podnikatelé hrají důležitou roli v oblasti vytváření nových pracovních příležitostí a působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. V Evropské unii, je malé a střední podnikání považováno za páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu zaměstnanosti a sociální integrace. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo Koncepci rozvoje malého a středního podnikání na období , kde hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů, zlepšení podmínek pro podnikání a udržet se a prorazit s výrobky na trh Evropské unie. V období mezi roky 2007 až 2013 bude mít Česká republika, potažmo malí a střední podnikatelé, jedinečnou příležitost získat značné prostředky ze strukturálních fondů a efektivně je využít k posílení svých podnikatelských aktivit. V roce 2004 činily přímé podpory podnikatelům 4695,4 mil. Kč, v roce ,4mil. Kč a na rok 2006 byla v plánu podpora ve výši 6576,5 mil. Kč, což činí zvýšení o 40% oproti roku Hlavní charakteristikou malých a středních podnikatelů je, že představují stabilizující prvek v oblasti zaměstnanosti, kde se podíl na celkové zaměstnanosti drží těsně nad 60% a má tendenci stálého, mírného růstu. Dále mají značný podíl na zaměstnanosti v oblasti pohostinství, ve službách, ve stavebnictví a v obchodě, který činí více než 80%. Významným faktorem MSP je schopnost držet krok s vývojem výkonnosti a efektivnosti ve velkých podnicích, jejich podíl na HDP a na vývozu se pohybuje okolo 35%. V dnešní době se malé a střední podniky potýkají především s těmito problémy: těžší pozice při získávání potřebných informací, náročnější vstup do zahraničních distribučních cest, větší finanční nároky na plnění kvalitativních a kvantitativních norem, horší přístup ke kapitálu pro financování expanze do zahraničí. Mezi jednotlivé projekty a služby, které jsou poskytovány malým a středním podnikatelům řadíme profesionální asistenci pro vývozce, podporu vývozu služeb, rozvoj vývozních aliancí, rozšíření finančních služeb pro český export, zákaznické centrum pro export a projekt exportní akademie. Výsledkem aplikace exportní strategie České republiky pro období by měla být změna postavení ČR v mezinárodních ekonomických vztazích, zaměření aktivit nejen na vývoz do cizích zemí, ale rovněž prohloubení investičních aktivit tuzemských podnikatelských subjektů a stanovení flexibilního systému teritoriálních priorit. Strategie 19

20 udává příležitosti a hlavní výzvy, které bude vhodné naplnit, abychom mohli očekávat kladné efekty růstu konkurenceschopnosti. Proto exportní strategie definuje dvanáct základních projektů, které jsou průřezové, to znamená, že zajistí koordinované a transparentní dosahování cílů jednotlivých projektů a jejich následné vyhodnocování a kontrolu. Na stejném principu je založeno financování projektů, aby se předešlo neefektivní alokaci finančních zdrojů, budou prostředky adresně určeny s detailně stanoveným harmonogramem a cílovým stavem. Realizace exportní strategie předpokládá intenzivní spolupráci především s podnikateli a také s dalšími státními institucemi. Partnery při realizaci proto budou zejména Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů v ČR, ze státních institucí potom zejména Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj. 3 Jasným směrem nové exportní strategie je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Koncept mezinárodní konkurenceschopnosti, který čerpá z modelu diamantu konkurenceschopnosti, vymezuje čtyři hrany diamantu prostředí, firmy, trhy, odvětví, jejich vybroušením dostaneme základ pro výraznější růst konkurenceschopnosti země. Vazby mezi těmito prvky jsou následující, prvním úkolem je vytvořit prostředí, které pomůže podnikům v zahraničí uspět, a pomocí společné obchodní politiky EU, vytvořené za přispění MPO, MZV a dalších ministerstev, dosáhnout zjednodušení a usnadnění pro vývozce při vstupu na trhy Evropské unie i třetích zemí, prostřednictvím aktivní obchodní politiky v mezinárodních institucích a liberalizací. Druhým prvkem konceptu mezinárodní konkurenceschopnosti je týmová spolupráce, založená na zásadě partnerství podnikatelských subjektů a státního sektoru. Třetí složka pojednává o přínosu informací o zahraničních příležitostech, zástupci státu budou prosazovat zájmy českých exportérů na různých fórech a jednáních, a budou rozvíjet tzv. networking v rámci obchodních kontaktů. Důležitým elementem je vytvoření sítě pro export, jednotného systému adresného informování o příležitostech, o regionální dostupnosti služeb a účinnější exportní asistenci, kterou v rámci svých služeb vykonává CzechTrade, Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost. Co se týká služeb ČEB a EGAP, dojde k rozšíření přístupnosti financování vývozu formou zvýhodněných úvěrů. Poslední složkou diamantu konkurenceschopnosti je nutná a 3 MPO. Exportní strategie ČR pro období

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře exportu 1. Podílíme se na tvorbě a realizaci koncepcí a strategií státu v oblasti podpory exportu,

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

EXPORTNÍ STRATEGIE 2012-2020 Implementace nové proexportní politiky

EXPORTNÍ STRATEGIE 2012-2020 Implementace nové proexportní politiky EXPORTNÍ STRATEGIE 2012-2020 Implementace nové proexportní politiky Zdeněk Vališ, M.A. Ředitel sekce zahraničního obchodu NÁVAZNOST NA EXPORTNÍ STRATEGII 2012 2020 Zaměření exportní strategie: zjednodušení

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Aktivity a služby CzechTrade pro exportéry

Aktivity a služby CzechTrade pro exportéry Aktivity a služby CzechTrade pro exportéry Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel radomil.dolezal@czechtrade.cz MZV, 22. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Pozice CzechTrade systém státní podpory exportu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem

Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Partner českých malých a středních podniků

Partner českých malých a středních podniků Partner českých malých a středních podniků Vodičkova 34, P.O. BOX 870, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 843 111, fax: +420 224 226 162, e-mail: ceb@ceb.cz, www.ceb.cz Financování exportu ČEB Ing. Michal

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 201 Zelená linka pro export (dále jen ZLPE), jako součást exportní strategie pro léta 2012-2020, pokračuje ve své činnosti i nadále. ZLPE

Více

Vytvoření vstupů do navrhované databáze

Vytvoření vstupů do navrhované databáze Zjištění vztahu národních strategických dokumentů ke konceptu HSÚS Posouzení vazeb vybraných národních koncepčních dokumentů k současné strategii HSÚS reprezentované NSRR ČR Vytvoření vstupů do navrhované

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Exportní semináře v regionech 2012

Exportní semináře v regionech 2012 Exportní semináře v regionech 2012 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 2020 HLAVNÍ CÍLE A PRINCIPY RNDr. Petr Nečas předseda vlády Cíle proexportní podpory - celkově Růst objemu exportu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více