T T. Think Together Kateřina Luhanová THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2013. Kateřina Luhanová THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 013 T T THINK TOGETHER Think Together 013 Hodnotový žebříček středoškolské mládeže v mezinárodním srovnání Value Chain of Secondary School Students in International Comparison Kateřina Luhanová 183

2 Abstrakt Tento článek je zaměřen na rozdíly v hodnotové orientaci středoškolské mládeže, a to u žáků a žákyň v České republice a ve Španělsku. Vznikl na základě autorčiny závěrečné práce obhájené na katedře psychologie na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze. Byla zpracována na základě přehledu prostudované literatury s odkazem na bakalářskou práci autorky. Byly popsány získané poznatky o hodnotovém žebříčku a základních kulturních rozdílech mezi oběma státy a porovnány s názory jiných autorů zabývajících se podobnou problematikou. Empirická část rozebírá poznatky získané šetřením provedeným kvantitativně pomocí dotazníků a polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovor byl veden postupně se třemi různými středoškolskými pedagožkami. Dotazníky byly vytvořeny autorkou práce, v České republice byl jejich počet 19, což představovalo jednu třídu maturitního ročníku na Střední zahradnické škole v Mělníku (od září 01 Česká zahradnická akademie Mělník). Ve Španělsku bylo rozdáno 1 dotazníků žákům více tříd na Colegio Buen Pastor de Sevilla. Byly zjištěny rozdíly v hodnotové orientaci, avšak statisticky nevýznamné. Vzhledem k nižšímu počtu respondentů nelze výsledky zobecnit, ale mohou posloužit jako podklad k novému rozšířenému výzkumu. Klíčová slova Hodnoty, střední škola, výchova, kultura, masmédia, potřeby Abstract This article is focused on the differences in value orientation of secondary school students in the Czech Republic and Spain. Think Together 013 It s based on the author s thesis defended at the Department of Psychology at the Institute of Education and Communication of the Czech Agricultural University in Prague. The literature review was written with reference to the bachelor thesis of the author. The value chain and fundamental cultural differences between the two states were described and compared with the other authors view dealing with similar issues. The empirical part analyses the lessons learned inquiry carried out quantitatively by using questionnaires and semistructured interview. Interview was carried out successively with three different high school teachers, to give a view on the issue from the other side, from the teacher. Questionnaires were created by the author of the work. In the Czech Republic was the number 19, representing one class senior year at Secondary Agricultural School in Mělník. In Spain, 1 questionnaires were distributed to pupils in several classes at Colegio de Buen Pastor Sevilla. Due to the lower number of respondents, the results cannot be generalized, but can serve as a base for a new expanded research. Key Words Values, High School, Upbringing, Culture, Mass Media, Needs Úvod Hlavními tématy článku vycházejícího z autorčiny závěrečné práce jsou výchova a kultura, a to pro jejich vliv na utváření osobnosti jedince, jeho sociální rozvoj, na vytváření a upevňování hodnot a postojů, které ovlivňují jednání dospělých i mládeže, včetně té středoškolské. Výzkum se Dostupné z:

3 zaměřil na zjištění názorů a hodnot žáků středních škol, a to na zahradnické škole v České republice a ve Španělsku. Téma si autorka vybrala na základě svých zkušeností ze studijního pobytu ve Španělsku, na základě zájmu o danou problematiku a díky možnému využití získaných informací pro další tvůrčí práci. V disertační práci se autorka plánuje zabývat problémy čínské komunity v České republice a získané pořadí hodnot a postoje mládeže mohou pomoci jako opora v části věnované vzdělávání a pedagogické přípravě budoucích zaměstnanců z čínské komunity v ČR. Využitelné jsou rovněž osvojené znalosti týkající se interkulturní komunikace. Teoretická část práce byla omezena množstvím zjistitelných informací, neboť kulturní rozdíly mezi oběma zeměmi a vliv těchto kulturních rozdílů na utváření hodnot nejsou zachyceny v mnoha publikacích a nebyly dosud podrobeny rozsáhlému vědeckému výzkumu v dané oblasti. Jelikož jsou Čechům kulturní prostředí a způsob výchovy a vzdělávání mládeže v ČR poměrně známy, zaměřila se autorka zejména na odlišnosti ze strany Španělska. Cíle a metodika Metodika Práce byla rozdělena na dva bloky, a to teoretický a praktický. Teoretická část seznamuje s pojmy a poznatky týkajícími se kultury, hodnotové orientace a interkulturních rozdílů mezi oběma státy, zmiňuje zejména kulturní specifika Španělska. Výzkum proběhl nejprve polostrukturovaným rozhovorem se třemi středoškolskými pedagožkami jako protipól následné analýzy dat získaných empirickým šetřením. Šetření proběhlo na základě dotazníků rozdaných v akademickém roce 010/011 během autorčiny řízené pedagogické praxe v Mělníku a během pobytu ve Španělsku za účelem sběru dat. V České republice byl počet respondentů 19 a představoval jednu třídu na střední škole. Počet respondentů ve Španělsku byl celkem 1 žáků z více tříd, celkem bylo dotázáno 40 žáků středních škol v maturitním ročníku (ve Španělsku curso de bachillerato). Nižší počet probandů byl dán charakterem výzkumu, jehož cílem bylo provést prvotní sondu zjišťující hodnotové preference žáků středních škol ve dvou zemích, a to jak pohledem samotných žáků, tak i jejich pedagogů. Cílem závěrečné práce, o které pojednává tento článek, bylo nalézt rozdíly v hodnotové orientaci středoškolské mládeže a určit jejich možné příčiny v případě, že byly tyto rozdíly identifikovány, a následně porovnat žáky sestavený hodnotový žebříček s pohledem středoškolských pedagožek. Různé hodnoty uznávají všichni lidé, jejich pořadí a důležitost, která jim je každým člověkem přikládána, se však liší. Je možné, že kultura a výchova budou mít nezanedbatelný vliv na utváření těchto hodnot a že interkulturní rozdíly a rozdíly ve způsobu výchovy mladých lidí v obou zemích povedou k odlišné hodnotové orientaci. ISBN:

4 Tabulka č. 1: Počet respondentů a jejich věk Zdroj: Vlastní práce Počet žáků Chlapci Dívky Celkem ČR ŠP Věk žáků ČR Španělsko 18 let let let 1 Rozhovory a dotazníky Rozhovorem byl získán pohled na hodnotovou orientaci středoškolské mládeže ze strany pedagogů. Základní data pro výzkum byla získána z dotazníků. Dotazovaní žáci v České republice jej obdrželi v tištěné verzi, respondenti ve Španělsku měli k dispozici tištěnou verzi také, někteří odpovídali elektronicky. Použity byly dvě jazykové mutace, a to v českém jazyce a ve španělštině. Od původního záměru dodat dotazovaných skupinám jeden identický dotazník v anglickém jazyce bylo upuštěno pro možné jazykové problémy při vyplňování samotnými žáky středních škol. Dotazník byl zvolen proto, že se jedná o vysoce efektivní techniku, která může postihnout větší počet jedinců při relativně malých nákladech (Disman 007), a zároveň proto, že nebylo možné provést např. skupinové diskuze (focus groups) tak, aby byly zajištěny srovnatelné podmínky pro všechny skupiny, a to zejména ve Španělsku. V každém dotazníku se nacházely dva typy otázek. Na první straně byl žáky utvářen hodnotový žebříček, kterému odpovídaly dvě statistické hypotézy, na druhé straně dotazníků žáci odpovídali na otázky odhalující postoje mládeže obou zemí k situacím a chování, jejichž hodnocení může být vnímáno jako sporné. V jejich případě šlo tedy o zkoumání norem chování, které však bylo v závěrečné práci jen jedním z okrajových témat. Dotazovací nástroj byl inspirován baterií otázek vyskytujících se v European Values Study (006). Odpovědi na ostatní otázky posloužily pouze k lepší interpretaci a analýze získaných výsledků. Pro ověření statistických hypotéz byl zvolen dvoustranný test porovnání průměrů ve dvou výběrech se stejným rozptylem. Tzv. dvouvýběrový t test je založen na předpokladu, že každý soubor pozorování je výběrem z populace s normálním rozdělením a že rozptyly těchto dvou populací jsou shodné. Počet stupňů volnosti je n1+n-, směrodatná chyba je vypočtena vzorcem: 1 1 ( ) 1 1 = s d p, kde s n1 n p = (1) n1 + n s + ( n 1) s + ( n 1) s přičemž 1 a s jsou vypočítané rozptyly v obou skupinách měření. Rozptyl je spočten následujícím vzorcem: ( x x) s = n 1 i s () ISBN:

5 Zvolená velikost rozdílu Δ = 0 vyjadřuje rovnost obou průměrů µ 1 a µ. Byl zvolen oboustranný test, průběh ověřování statistických hypotéz je uveden níže. Tabulková kritická hodnota Studentova t-rozdělení pro hladinu významnosti α=0,05 byla dohledána v tabulkách pro počet stupňů volnosti t α = n 1 +n - Dvoustranný test porovnání průměrů ve dvou výběrech se stejným rozptylem d = x 1 x, testovací statistika: d t = s d Teoretická východiska H0: ( µ 1 - µ ) = H1: ( µ 1 - µ ) H0 zamítáme, jestliže t t a t α t α Kultura v nejširším smyslu slova znamená souhrn lidských výtvorů, a to materiálních i nemateriálních, souhrn hodnot, norem a uznávaných způsobů jednání a idejí, které jsou členy dané kultury přijímány a jsou předávány dalším generacím v rámci procesu socializace a enkulturace. Podle Kohoutka (1996) pojem enkulturace zahrnuje vzrůstání jedince do kultury dané společnosti, interiorizaci významů a hodnot, které v dané společnosti tvoří její kulturu, a podstatu procesu přeměny jedince z biotické bytosti v bytost společenskou a kulturní. Podle Parsons a Carlone (013) však nelze brát kulturu jako pevný systém hodnot, které jedinci dané společnosti uznávají, ale uvědomit si, že členové společnosti, jejich okolí a vlastní jednání lidí jsou transformovány ve vzájemných interakcích, tyto interakce se stávají základem dalšího působení a tak dále. (3) Každá osoba v sobě nese vzorce myšlení, cítění a potenciálu pro jednání, které se naučila v průběhu svého života. Většina z toho byla osvojena během raného dětství, neboť v tom věku se člověk nejsnáze učí a přizpůsobuje (Hofstede a Hofstede 006). Petr Sak (1985), zabývající se dlouhodobě mládeží, poukazuje rovněž na to, že Dítě je cílem přenosu hodnot, které si samo nezvolilo. S postupující sociální zralostí roste schopnost dítěte a posléze mladého člověka volit a preferovat určité hodnoty a morální normy, nicméně počáteční vliv je v něm silně zakódován. Pohledem P. Bourdieu (1996) hraje rodina rozhodující roli v udržování společenského řádu jako takového, a to prostřednictvím jak sociální, tak biologické reprodukce, tj. reprodukce struktury sociálního prostoru a sociálních vztahů. Každý člověk je výrazně ovlivněn výchovou. Třebaže se díky globalizaci, větší míře cestování a zvyšování informovanosti díky internetu pozvolna snižují rozdíly mezi výchovou českou a španělskou. Ta česká stále může být považovaná za konzervativnější, ačkoli podle Gillernové (005) dochází i v české výchově postupně k přibývání hodnot komponenty volnosti na úkor komponenty požadavků a vyskytuje se častěji slabé výchovné řízení rodičů. Kromě výchovy je jedinec formován i vzděláváním. Český vzdělávací systém je několikastupňový a umožňuje zvyšování znalostní úrovně obyvatelstva prakticky po celý život. Do povinné školní docházky je zahrnuto vzdělávání dětí v 9 postupných ročnících počínaje 6. rokem. Podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED 97) zavedené v České republice s účinností od 1. ledna 008 existuje 7 základních úrovní vzdělání označených kódy 0 až 6. Vzhledem k nutnosti mezinárodního srovnání bylo vybráno toto členění, které je k těmto účelům použitelné (Český statistický úřad 01). ISBN:

6 Podle Carrascala (1993) se v dnešním světě ukazuje jako problematická malá schopnost Španělů spolupracovat, komunikovat a dokázat si opatřit zásadní a podstatné informace, na základě kterých se lidé v souladu se svým hodnotovým žebříčkem rozhodují. Mnohé těžkosti na poli společenských i obchodních vztahů, zejména těch mezinárodních, jsou způsobeny právě tímto nedostatkem, se kterým se pak absolventi potýkají při vstupu na trh práce. V roce 011 činila míra nezaměstnanosti podle statistických úřadů obou zemí ve ŠP 1,64% a v případě mladých lidí do 5 let dokonce 53,3% (INE 01). V ČR v tomtéž roce činila její míra 6,7% a u absolventů průměrně 15,4% (Český statistický úřad 01). Podle Buquerase y Bache (005) v současné době už neplatí, že jediný příjem zaručuje rodině muž. Zejména mladí lidé a mladí muži se více zajímají o rodinu a chtějí se podílet na výchově svých dětí. Pro zvyšující se počet mužů jsou rodina a možnost vidět, jak jejich děti rostou, stejně důležité jako jejich profesní ambice. Tato změna postoje je do značné míry důsledkem změn, které nastaly ve struktuře práce a společnosti jako takové za poslední tři desetiletí. Nejistota zaměstnání však stěžuje ženám i tak složitá rozhodnutí, zda dát přednost mateřství nebo práci (Buqueras y Bach 005). Tomu odpovídají hodnoty, kdy nejméně dětí mají ty se smlouvou na dobu určitou (0,67 dítěte na ženu) a ženy nezaměstnané (0,85 dítěte na ženu), zatímco španělský průměr je 1,4 dítěte na ženu. Podle výsledků výzkumu provedeného De Hauw a De Vos (010) existuje pozitivní vztah mezi úrovní optimismu současné generace absolventů ohledně jejich příležitostí na trhu práce a jejich očekávání vztaženému k obsahu práce, rozvoji kariéry, školení, finančnímu ohodnocení a sociální atmosféře. Tyto výsledky tedy naznačují, že mezi kontextem a očekáváními na základě psychologické smlouvy nemusí být jen přímé spojení, nýbrž i spojení nepřímé přes optimismus tj. individuální faktor odrážející subjektivní interpretaci socioekonomického kontextu každého jedince. Výsledky a diskuze Pro první dotazníkovou otázku týkající se hodnotového žebříčku ve vztahu k současnosti byla zvolena hypotéza: HO: Neexistuje rozdíl mezi žáky v ČR a ve Španělsku v tom, jakou váhu přikládají v současné době podpoře rodiny. Autorka vycházela z předpokladu, že rodinu budou za výraznější hodnotu považovat žáci ze Španělska neboť tradice široké rodiny je tam více zakořeněna. Pro druhou dotazníkovou otázku byla zvolena hypotéza vztahující se také k významu rodiny, avšak ve vztahu k budoucnosti. Jelikož není pro rodinu v dnešní době primární uzavřít sňatek, byl zvolen jako klíčový výrok mít děti. HO: Neexistuje rozdíl mezi žáky v ČR a ve Španělsku v tom, jakou váhu přikládají přání mít v budoucnosti děti. Autorka předpokládala, že v souladu s tradiční podporou rodiny budou žáci ve Španělsku umisťovat přání mít děti na vyšší pozice ve svém hodnotovém žebříčku. Tabulková kritická hodnota Studentova t-rozdělení pro hladinu významnosti α=0,05 a počet stupňů volnosti t α = n1+n-= = 38 je,0315. ISBN:

7 Výsledky Pro zjištění informací od jednotlivých pedagožek byly zvoleny polostrukturované rozhovory. Tento typ rozhovoru kombinuje předem připravené kruhy otázek a zároveň dává prostor pro otázky vzniklé v průběhu realizace, jimiž se získávají doplňující informace a specifika problematiky. Získané odpovědi byly subjektivního rázu, a třebaže jde o individuální názory, lze vypozorovat určitou názorovou podobnost. Hodnoty vyznávané středoškoláky se prý poslední dobou podle názoru pedagožek nijak výrazně nezměnily, žáci prý i nadále podle jejich vyučujících staví na první místo přátele a rodinu, touží po lásce a často přikládají velký význam materiálním statkům. Otázka týkající se způsobu, jak navázat pozitivní vztah s žáky, vyvolala největší diskuzi. Podle zkušenějších vyučujících je pro dívky podstatné, jak se učitel/ka obléká, zda je ochotný/á poradit, pro chlapce je pak důležité to, zda má, zda má pedagog široké vědomosti a nenechá se zaskočit otázkami. Méně zkušená pedagožka navíc uvedla jako způsob navázání pozitivního kontaktu s žáky získání přirozené autority již od počátku působení a nutnost respektovat přitom individualitu žáka. Během rozhovoru jedna pedagožka dodala, že i když to vypadá, že dnešní mládež se o nic nezajímá a opovrhuje tradičními hodnotami, činí tak zejména navenek a kvůli spolužákům. Hodnoty průměrných odpovědí vypovídají o tom, že žáci v obou zemích postavili rodinu a její podporu v současnosti ve svém hodnotovém žebříčku v průměru na první a druhá místa. Graf č. 1: Hodnotový žebříček současnost ČR Zdroj: Vlastní práce Z grafu zobrazujícího hodnotový žebříček, který průměrně udávali žáci na středních školách v České republice a který se týká faktorů, kterým dávají v současné době přednost, vyplývá, že na předních místech jsou pro české středoškoláky podpora rodiny a snaha ukončit školu bez velké námahy. Následně proběhla analýza výsledků z dotazníkového šetření. První testovaná hypotéza nebyla vyvrácena a lze tedy tvrdit, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi žáky v ČR a ve španělsku v tom, jakou váhu přikládají v současné době podpoře rodiny. ISBN:

8 Graf č. : Hodnotový žebříček současnost ŠP Zdroj: Vlastní práce Graf č. 3: Hodnotový žebříček budoucnost ČR Zdroj: Vlastní práce Španělé umístili na první místa v žebříčku shodně jako Češi podporu v rodině, dále však přání mít co nejvíce kamarádů a přátel. Na třetím místě u obou národů se i přes věk do 0 let drží hodnota zdraví. Lze předpokládat, že jeho důležitost se bude pro respondenty v průběhu života zvyšovat. S pravděpodobností 95% lze tvrdit, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi žáky v ČR a ve Španělsku v tom, jakou váhu přikládají v budoucnu rodičovství. Druhou nulovou hypotézu tedy rovněž přijímáme. Získané rozptyly vypočtené z odpovědí jsou však velmi vysoké, a to z důvodu toho, že část žáků preferuje do budoucna plány spíše pracovní a děti v blízké době neplánuje, zatímco někteří, orientovaní více na rodinu, řadili možnost mít děti na jednu z nejvyšších pozic. V průměru však žáci obou zemí stavěli rodičovství ve svém hodnotovém žebříčku na poměrně nízké pozice. Hodnotový žebříček týkající se plánů do budoucnosti byl v obou zemích překvapivě nevyrovnaný. Žáci se buď zaměřili více na rodičovství a jejich hlavním přáním je najít stálého partnera a založit rodinu, nebo naopak dávali přednost kariéře a vzdělání. Úspěchu v zaměstnání poté přiřazovali vyšší hodnotu. Španělé si častěji přejí dosáhnout úspěchu v zaměstnání, zatímco Češi přikládají vyšší váhu vzdělání. ISBN:

9 Graf č. 4: Hodnotový žebříček budoucnost ŠP Zdroj: Vlastní práce Ve třetí části dotazníku byl studentům předložen seznam kontroverzních výroků, nad kterými se žáci zamýšleli a hodnotili, nakolik jsou pro ně dané chování či stavy vyskytující se ve společnosti přijatelné. Nejpřijatelněji se žákům v České republice jevilo nelegální kopírování filmů, hudby a programů, dále pak shodně mít milostný poměr v manželském svazku, lhát ve vlastním zájmu a užívat drogy. Velmi tolerantně se stavěli vůči prostituci, homosexualitě, euthanasii a potratům. Jako nejméně přijatelné bylo pro žáky středních škol v České republice znásilnění, domácí násilí, národnostní či etnická nesnášenlivost a řízení auta pod vlivem alkoholu. Ve srovnání s nimi byli Španělé nejvstřícnější vůči každodennímu užívání alkoholu a pohlavnímu styku pod právně povolenou věkovou hranicí. Stejně jako Češi shodně uvádějí za přijatelné brát drogy, např. marihuanu nebo hašiš, a nelegální kopírování filmů, hudby a programů. Za nemyslitelné považují s malými výjimkami zejména domácí násilí, stejně jako Češi znásilnění. Diskuze Při testování byly potvrzeny nulové hypotézy a rozdíly tak mezi oběma zeměmi nejsou statisticky významné, třebaže se při analýze získaných dat vyskytovaly. To, že žáci ve Španělsku staví na první místo úspěchy v zaměstnání lze nejspíš vysvětlit tím, že již studenti středních škol jsou si vědomi současných problémů s nezaměstnaností absolventů a jejich špatného postavení na trhu práce. Na jaře roku 01 již nezaměstnanost absolventů přesáhla 50% a jejich snahou je tedy zaměstnání hlavně najít a pracovní místo si udržet. Zatímco pro Čechy je s 15% nezaměstnaností absolventů důležitější dobré vzdělání, s jehož získáním věří, že práci naleznou. Ve vztahu k názorům pedagogů nevolili žáci jako jednu z předních hodnot materiální zabezpečení, a to většinou ani do budoucna. Obecně lze tvrdit, že i rodina a partnerství byly zařazeny spíše na nižších pozicích v žebříčku, než by očekávaly středoškolské pedagožky. Zato je kladen větší důraz na zdraví, na vzdělání a pracovní uplatnění v budoucnosti. Je tedy pravděpodobné, že již studenti středních škol v obou zemích si již plně uvědomují svou nejistou budoucnost na trhu práce a zaměstnání pro ně představuje často vyšší hodnotu, než partnerství a založení rodiny. Získané výsledky jsou tedy v souladu s tvrzením De Hauw a De Vos, naopak lze oponovat výsledkům výzkumů Buquerase y Bache. ISBN:

10 Závěr Tento článek přinesl srovnání žáků středních škol ve dvou zemích s odlišnou ekonomickou situací, týkající se zejména nezaměstnanosti absolventů, doplněné o pohled tří středoškolských pedagožek. Vybrána byla česká střední zahradnická škola a škola v převážně zemědělském regionu Španělska (Comunidad Autónoma Andalucía). Byla sledována hodnotová orientace jak středoškolské mládeže jako takové, tak i hodnotová orientace středoškoláků pohledem jejich pedagogů. Tyto dva pohledy byly vzájemně porovnány. Pořadí hodnot na hodnotovém žebříčku a určení nepřijatelných jevů ve společnosti mají žáci v obou zemích podobné s malými odlišnostmi, avšak jejich plány již mohou odrážet nejistotu z budoucnosti. Pro nižší počet respondentů však nelze výsledky zobecnit a mohou posloužit jako podklad pro rozsáhlejší výzkum. Nelze také vyloučit, že by bylo dosaženo mírně odlišných výsledků při sledování v malých sídlech ve srovnání s městy, mimo jiné i kvůli rozdílné míře nezaměstnanosti a uplatnitelnosti mladých lidí na trhu práce. Literatura Bourdieu, P. (1996): On the family as a realized category. London: Theory Culture & Society, vol 13, issue 3, p 19-6, ISSN: Buqueras y Bach, I. (005) España, en hora europea. Libro blanco de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los demás países de la Unión Europea.. Madrid: Publidisa. Carrascal, J.M. (1993): España, con otros ojos. Madrid: Espasa Calpe. ISBN Český statistický úřad (ČSÚ): Míra nezaměstnanosti [online] dostupné z: EA0034DAD7/$File/ pdf [cit ] De Hauw,S. and De Vos,A. (010) Millennials Career Perspective and Psychological Contract Expectations: Does the Recession Lead to Lowered Expectations? J Bus Psychol, vol. 5, pp Disman, M. (007) Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 3. vydání. EVS (006): EVS - European Values Study 1999/000 (release, May 006) - Czech Republic. GESIS Data Archive, Cologne. ZA3795 Data file Version.0.0, doi:10.43/ Gillernová I. (005): Způsob výchovy v současné české rodině z pohledu dospívajících chlapců a dívek. In Heller, D., Procházková, J., Sobotková, I. (ed.). Psychologické dny 004 : Svět žen a svět mužů: polarita a vzájemné obohacování: sborník příspěvků z konference Psychologické dny. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 005. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica, Psychologica 35 - suppl. 14s. ISBN ISBN:

11 Hendl, J. (006): Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, s.r.o. ISBN Hofstede, G. a Hofstede, J.G. (006): Kultury a organizace: software lidské mysli (Spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití). Praha: Linde. 335 s. ISBN X Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta de Población Activa (EPA) [online] dostupné z: tabla.do [cit ] Kohoutek, R. a kol. (1996): Základy pedagogické psychologie. Brno: Akademické nakladatelství, s.r.o. ISBN X Navarro, V. (005): La situación social en España. Madrid: Rógar, S.A Parsons, E. C. and Carlone, H. B. (013): Culture and science education in the 1st century: Extending and making the cultural box more inclusive. J. Res. Sci. Teach., 50: doi: /tea.1068 Sak, P. (1985): Sociální vývoj mládeže. Praha: SPN. 105 s. Přílohy Otázky k polostrukturovanému rozhovoru 1. Jak dlouho pracujete ve školství?. Zajímáte se blíže o hodnotovou orientaci mládeže, o hodnoty, které uznávají, a postoje žáků? 3. Myslíte si, že se poslední dobou změnily hodnoty, které středoškoláci vyznávají? 4. Pokud ano, jakým způsobem se změnily? 5. Jsou to změny k dobrému nebo ke špatnému? 6. Jakým způsobem lze navázat pozitivní kontakt s žáky? 7. Co byste navrhl/a pro zlepšení komunikace s žáky, k jejich pochopení? 8. Chtěl/a byste něco k hodnotám a k hodnotové orientaci dodat? Dotazník (pouze česká jazyková mutace) Tento dotazník je zcela anonymní a výsledky z něj získané budou využity výhradně ke zpracování mé závěrečné práce týkající se hodnotové orientace středoškolské mládeže. 1. Co je pro vás v současné chvíli nejdůležitější? Seřaďte podle důležitosti. (1 = nejdůležitější, 8 = nejméně důležité (případně 9 řádek i nemusíte využít)) a. Mít hodně kamarádů b. Ukončit školu bez velké námahy c. Zapadnout do kolektivu d. Mít podporu v rodině e. Věnovat se svým zálibám f. Mít dostatek peněz na koupi elektroniky, oblečení a novinek g. Být zdravý h. Být čestný a spravedlivý Jiné (uveďte jaké): i. Pořadí ISBN:

12 . Jaké jsou vaše plány do budoucna? Seřaďte je podle důležitosti: (1 = nejdůležitější, 7 = nejméně důležité (případně 8 řádek h nemusíte využít)) a. Mít stálého partnera b. Mít děti c. Dosáhnout úspěchu v zaměstnání d. Vdát se/oženit se e. Dosáhnout co nejvyššího vzdělání f. Věnovat se svým zálibám g. Žít pestrým společenským životem Jiné (uveďte jaké): h. Pořadí 3. Prosím, uveďte u každého z následujících výroků, zda dané jednání (skutečnost) je vždy ospravedlnitelné, není nikdy ospravedlnitelné nebo něco mezi tím. (Vyberte jednu odpověď v každém řádku. Použijte stupnici, kde 1 = nikdy není přijatelné; = výjimečně akceptovatelné, 3 = někdy přijatelné, 4 = chování je většinou přijatelné, 5 = je přijatelné vždy.) a. Požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění b. Šidit na daních, když je příležitost c. Nasednout do auta, které patří někomu jinému, a z legrace s ním odjet d. Užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš e. Lhát ve vlastním zájmu f. Jako ženatý/vdaná mít milostný poměr g. Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností h. Homosexualita i. Potrat j. Rozvod k. Euthanasie (ukončení života nevyléčitelně nemocného) l. Sebevražda m. Vyhazování odpadků na veřejném místě n. Řízení auta pod vlivem alkoholu o. Politicky motivovaná vražda p. Prostituce q. Pohlavní styk pod právně povolenou věkovou hranicí r. Vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě s. Každodenní užívání alkoholu t. Domácí násilí u. Znásilnění v. Národnostní či etnická nesnášenlivost w. Vítězit nad jinými lidmi za každou cenu x. Nelegální kopírování filmů, hudby a programů y. Vynucování respektu ke kulturním odlišnostem Romů ISBN:

13 4. Pohlaví: a. Muž b. Žena 5. Věk Děkuji vám za čas věnovaný vyplňování dotazníku ISBN:

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Vladimíra Křížová

ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Vladimíra Křížová ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Vladimíra Křížová Resumé: Dotazníkové šetření projektu Etická výchova v přípravě budoucích učitelů má za cíl zjistit názory studentů

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR Tomáš Löster, Jana Langhamrová Abstrakt Nezaměstnanost je jedním ze základních ukazatelů, které hodnotí ekonomiku. Nejen z tohoto důvodu je nezaměstnanosti a její míře věnována

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Veřejnost o výzkumech veřejného mínění Gabriela Šamanová

Veřejnost o výzkumech veřejného mínění Gabriela Šamanová Veřejnost o výzkumech veřejného mínění Gabriela Šamanová Nahlížení pojmu veřejnost prošlo složitým historickým vývojem. Velmi zjednodušeně řečeno z původního významu veřejnosti jako společenské elity složené

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN,

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Strašínská 31, 100 00 Praha 10, tel.: (02) 7811013, fax: (02) 7814311 http://www.median.cz/ E-mail:median@median.cz Hodnotová orientace Junáka

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Princip: Ověřování určitého předpokladu zjišťujeme, zda zkoumaný výběr pochází ze základního souboru, který má určité rozdělení zjišťujeme,

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie Postoje k transformaci ústavní péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie 20.-22.11.2014, Přerov Postoje veřejnosti PŘÍNOS vypovídají o skutečných problémech,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA

TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA Theory and Practice of Information Security of Czech Manager Statistical Analysis Ing. Bc. Marek Čandík, PhD. Abstrakt Článek

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice

Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice Mgr. Věra Záhorová, Ph.D. doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. Osoby na vozíku a veřejná doprava v ČR on-line celorepublikové šetření 2011 cíl: zjistit

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

VÝZKUM POUŽÍVANÝCH PROGRAMOVACÍCH JAZYKŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VÝZKUM POUŽÍVANÝCH PROGRAMOVACÍCH JAZYKŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VÝZKUM POUŽÍVANÝCH PROGRAMOVACÍCH JAZYKŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A RESEARCH OF PROGRAMMING LANGUAGES USED IN HIGH SCHOOL EDUCATION Lukáš KOTEK Resumé Práce zkoumá používané programovací jazyky ve výuce a

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu OR1202b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 210 0 58 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 201

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU SPECIFICKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2013 ZAKÁZKA Č. SV z.2123, pr.01280, č.1210.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU SPECIFICKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2013 ZAKÁZKA Č. SV z.2123, pr.01280, č.1210. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU SPECIFICKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2013 ZAKÁZKA Č. SV z.2123, pr.01280, č.1210. Název projektu: Důležitost emocionální funkce rodiny při utváření přátelských a partnerských vztahů v

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav ev1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +4 6 4 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 Polovina

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

NÁRODNÍ ZNAČKA KVALITY KLASA Informace o výsledcích kampaně v letech Příloha č. 5

NÁRODNÍ ZNAČKA KVALITY KLASA Informace o výsledcích kampaně v letech Příloha č. 5 NÁRODNÍ ZNAČKA KVALITY KLASA Informace o výsledcích kampaně v letech 2012-2013 Příloha č. 5 Komunikační cíle značky v roce 2012 Posunout značku KLASA do myslí ale i srdcí zákazníků Značka KLASA musí být

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková Transgenerační přenos stylu výchovy Pavla Bakalíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Teoretická část této práce pojednává především o výchovných stylech a metodách. Jednotlivé základní metody výchovy

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka V mezinárodní spolupráci na bázi CEORG 1 již několik let probíhají paralelně v České

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +42 286 84 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Eu615 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více