T T. Think Together Kateřina Luhanová THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2013. Kateřina Luhanová THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 013 T T THINK TOGETHER Think Together 013 Hodnotový žebříček středoškolské mládeže v mezinárodním srovnání Value Chain of Secondary School Students in International Comparison Kateřina Luhanová 183

2 Abstrakt Tento článek je zaměřen na rozdíly v hodnotové orientaci středoškolské mládeže, a to u žáků a žákyň v České republice a ve Španělsku. Vznikl na základě autorčiny závěrečné práce obhájené na katedře psychologie na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze. Byla zpracována na základě přehledu prostudované literatury s odkazem na bakalářskou práci autorky. Byly popsány získané poznatky o hodnotovém žebříčku a základních kulturních rozdílech mezi oběma státy a porovnány s názory jiných autorů zabývajících se podobnou problematikou. Empirická část rozebírá poznatky získané šetřením provedeným kvantitativně pomocí dotazníků a polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovor byl veden postupně se třemi různými středoškolskými pedagožkami. Dotazníky byly vytvořeny autorkou práce, v České republice byl jejich počet 19, což představovalo jednu třídu maturitního ročníku na Střední zahradnické škole v Mělníku (od září 01 Česká zahradnická akademie Mělník). Ve Španělsku bylo rozdáno 1 dotazníků žákům více tříd na Colegio Buen Pastor de Sevilla. Byly zjištěny rozdíly v hodnotové orientaci, avšak statisticky nevýznamné. Vzhledem k nižšímu počtu respondentů nelze výsledky zobecnit, ale mohou posloužit jako podklad k novému rozšířenému výzkumu. Klíčová slova Hodnoty, střední škola, výchova, kultura, masmédia, potřeby Abstract This article is focused on the differences in value orientation of secondary school students in the Czech Republic and Spain. Think Together 013 It s based on the author s thesis defended at the Department of Psychology at the Institute of Education and Communication of the Czech Agricultural University in Prague. The literature review was written with reference to the bachelor thesis of the author. The value chain and fundamental cultural differences between the two states were described and compared with the other authors view dealing with similar issues. The empirical part analyses the lessons learned inquiry carried out quantitatively by using questionnaires and semistructured interview. Interview was carried out successively with three different high school teachers, to give a view on the issue from the other side, from the teacher. Questionnaires were created by the author of the work. In the Czech Republic was the number 19, representing one class senior year at Secondary Agricultural School in Mělník. In Spain, 1 questionnaires were distributed to pupils in several classes at Colegio de Buen Pastor Sevilla. Due to the lower number of respondents, the results cannot be generalized, but can serve as a base for a new expanded research. Key Words Values, High School, Upbringing, Culture, Mass Media, Needs Úvod Hlavními tématy článku vycházejícího z autorčiny závěrečné práce jsou výchova a kultura, a to pro jejich vliv na utváření osobnosti jedince, jeho sociální rozvoj, na vytváření a upevňování hodnot a postojů, které ovlivňují jednání dospělých i mládeže, včetně té středoškolské. Výzkum se Dostupné z:

3 zaměřil na zjištění názorů a hodnot žáků středních škol, a to na zahradnické škole v České republice a ve Španělsku. Téma si autorka vybrala na základě svých zkušeností ze studijního pobytu ve Španělsku, na základě zájmu o danou problematiku a díky možnému využití získaných informací pro další tvůrčí práci. V disertační práci se autorka plánuje zabývat problémy čínské komunity v České republice a získané pořadí hodnot a postoje mládeže mohou pomoci jako opora v části věnované vzdělávání a pedagogické přípravě budoucích zaměstnanců z čínské komunity v ČR. Využitelné jsou rovněž osvojené znalosti týkající se interkulturní komunikace. Teoretická část práce byla omezena množstvím zjistitelných informací, neboť kulturní rozdíly mezi oběma zeměmi a vliv těchto kulturních rozdílů na utváření hodnot nejsou zachyceny v mnoha publikacích a nebyly dosud podrobeny rozsáhlému vědeckému výzkumu v dané oblasti. Jelikož jsou Čechům kulturní prostředí a způsob výchovy a vzdělávání mládeže v ČR poměrně známy, zaměřila se autorka zejména na odlišnosti ze strany Španělska. Cíle a metodika Metodika Práce byla rozdělena na dva bloky, a to teoretický a praktický. Teoretická část seznamuje s pojmy a poznatky týkajícími se kultury, hodnotové orientace a interkulturních rozdílů mezi oběma státy, zmiňuje zejména kulturní specifika Španělska. Výzkum proběhl nejprve polostrukturovaným rozhovorem se třemi středoškolskými pedagožkami jako protipól následné analýzy dat získaných empirickým šetřením. Šetření proběhlo na základě dotazníků rozdaných v akademickém roce 010/011 během autorčiny řízené pedagogické praxe v Mělníku a během pobytu ve Španělsku za účelem sběru dat. V České republice byl počet respondentů 19 a představoval jednu třídu na střední škole. Počet respondentů ve Španělsku byl celkem 1 žáků z více tříd, celkem bylo dotázáno 40 žáků středních škol v maturitním ročníku (ve Španělsku curso de bachillerato). Nižší počet probandů byl dán charakterem výzkumu, jehož cílem bylo provést prvotní sondu zjišťující hodnotové preference žáků středních škol ve dvou zemích, a to jak pohledem samotných žáků, tak i jejich pedagogů. Cílem závěrečné práce, o které pojednává tento článek, bylo nalézt rozdíly v hodnotové orientaci středoškolské mládeže a určit jejich možné příčiny v případě, že byly tyto rozdíly identifikovány, a následně porovnat žáky sestavený hodnotový žebříček s pohledem středoškolských pedagožek. Různé hodnoty uznávají všichni lidé, jejich pořadí a důležitost, která jim je každým člověkem přikládána, se však liší. Je možné, že kultura a výchova budou mít nezanedbatelný vliv na utváření těchto hodnot a že interkulturní rozdíly a rozdíly ve způsobu výchovy mladých lidí v obou zemích povedou k odlišné hodnotové orientaci. ISBN:

4 Tabulka č. 1: Počet respondentů a jejich věk Zdroj: Vlastní práce Počet žáků Chlapci Dívky Celkem ČR ŠP Věk žáků ČR Španělsko 18 let let let 1 Rozhovory a dotazníky Rozhovorem byl získán pohled na hodnotovou orientaci středoškolské mládeže ze strany pedagogů. Základní data pro výzkum byla získána z dotazníků. Dotazovaní žáci v České republice jej obdrželi v tištěné verzi, respondenti ve Španělsku měli k dispozici tištěnou verzi také, někteří odpovídali elektronicky. Použity byly dvě jazykové mutace, a to v českém jazyce a ve španělštině. Od původního záměru dodat dotazovaných skupinám jeden identický dotazník v anglickém jazyce bylo upuštěno pro možné jazykové problémy při vyplňování samotnými žáky středních škol. Dotazník byl zvolen proto, že se jedná o vysoce efektivní techniku, která může postihnout větší počet jedinců při relativně malých nákladech (Disman 007), a zároveň proto, že nebylo možné provést např. skupinové diskuze (focus groups) tak, aby byly zajištěny srovnatelné podmínky pro všechny skupiny, a to zejména ve Španělsku. V každém dotazníku se nacházely dva typy otázek. Na první straně byl žáky utvářen hodnotový žebříček, kterému odpovídaly dvě statistické hypotézy, na druhé straně dotazníků žáci odpovídali na otázky odhalující postoje mládeže obou zemí k situacím a chování, jejichž hodnocení může být vnímáno jako sporné. V jejich případě šlo tedy o zkoumání norem chování, které však bylo v závěrečné práci jen jedním z okrajových témat. Dotazovací nástroj byl inspirován baterií otázek vyskytujících se v European Values Study (006). Odpovědi na ostatní otázky posloužily pouze k lepší interpretaci a analýze získaných výsledků. Pro ověření statistických hypotéz byl zvolen dvoustranný test porovnání průměrů ve dvou výběrech se stejným rozptylem. Tzv. dvouvýběrový t test je založen na předpokladu, že každý soubor pozorování je výběrem z populace s normálním rozdělením a že rozptyly těchto dvou populací jsou shodné. Počet stupňů volnosti je n1+n-, směrodatná chyba je vypočtena vzorcem: 1 1 ( ) 1 1 = s d p, kde s n1 n p = (1) n1 + n s + ( n 1) s + ( n 1) s přičemž 1 a s jsou vypočítané rozptyly v obou skupinách měření. Rozptyl je spočten následujícím vzorcem: ( x x) s = n 1 i s () ISBN:

5 Zvolená velikost rozdílu Δ = 0 vyjadřuje rovnost obou průměrů µ 1 a µ. Byl zvolen oboustranný test, průběh ověřování statistických hypotéz je uveden níže. Tabulková kritická hodnota Studentova t-rozdělení pro hladinu významnosti α=0,05 byla dohledána v tabulkách pro počet stupňů volnosti t α = n 1 +n - Dvoustranný test porovnání průměrů ve dvou výběrech se stejným rozptylem d = x 1 x, testovací statistika: d t = s d Teoretická východiska H0: ( µ 1 - µ ) = H1: ( µ 1 - µ ) H0 zamítáme, jestliže t t a t α t α Kultura v nejširším smyslu slova znamená souhrn lidských výtvorů, a to materiálních i nemateriálních, souhrn hodnot, norem a uznávaných způsobů jednání a idejí, které jsou členy dané kultury přijímány a jsou předávány dalším generacím v rámci procesu socializace a enkulturace. Podle Kohoutka (1996) pojem enkulturace zahrnuje vzrůstání jedince do kultury dané společnosti, interiorizaci významů a hodnot, které v dané společnosti tvoří její kulturu, a podstatu procesu přeměny jedince z biotické bytosti v bytost společenskou a kulturní. Podle Parsons a Carlone (013) však nelze brát kulturu jako pevný systém hodnot, které jedinci dané společnosti uznávají, ale uvědomit si, že členové společnosti, jejich okolí a vlastní jednání lidí jsou transformovány ve vzájemných interakcích, tyto interakce se stávají základem dalšího působení a tak dále. (3) Každá osoba v sobě nese vzorce myšlení, cítění a potenciálu pro jednání, které se naučila v průběhu svého života. Většina z toho byla osvojena během raného dětství, neboť v tom věku se člověk nejsnáze učí a přizpůsobuje (Hofstede a Hofstede 006). Petr Sak (1985), zabývající se dlouhodobě mládeží, poukazuje rovněž na to, že Dítě je cílem přenosu hodnot, které si samo nezvolilo. S postupující sociální zralostí roste schopnost dítěte a posléze mladého člověka volit a preferovat určité hodnoty a morální normy, nicméně počáteční vliv je v něm silně zakódován. Pohledem P. Bourdieu (1996) hraje rodina rozhodující roli v udržování společenského řádu jako takového, a to prostřednictvím jak sociální, tak biologické reprodukce, tj. reprodukce struktury sociálního prostoru a sociálních vztahů. Každý člověk je výrazně ovlivněn výchovou. Třebaže se díky globalizaci, větší míře cestování a zvyšování informovanosti díky internetu pozvolna snižují rozdíly mezi výchovou českou a španělskou. Ta česká stále může být považovaná za konzervativnější, ačkoli podle Gillernové (005) dochází i v české výchově postupně k přibývání hodnot komponenty volnosti na úkor komponenty požadavků a vyskytuje se častěji slabé výchovné řízení rodičů. Kromě výchovy je jedinec formován i vzděláváním. Český vzdělávací systém je několikastupňový a umožňuje zvyšování znalostní úrovně obyvatelstva prakticky po celý život. Do povinné školní docházky je zahrnuto vzdělávání dětí v 9 postupných ročnících počínaje 6. rokem. Podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED 97) zavedené v České republice s účinností od 1. ledna 008 existuje 7 základních úrovní vzdělání označených kódy 0 až 6. Vzhledem k nutnosti mezinárodního srovnání bylo vybráno toto členění, které je k těmto účelům použitelné (Český statistický úřad 01). ISBN:

6 Podle Carrascala (1993) se v dnešním světě ukazuje jako problematická malá schopnost Španělů spolupracovat, komunikovat a dokázat si opatřit zásadní a podstatné informace, na základě kterých se lidé v souladu se svým hodnotovým žebříčkem rozhodují. Mnohé těžkosti na poli společenských i obchodních vztahů, zejména těch mezinárodních, jsou způsobeny právě tímto nedostatkem, se kterým se pak absolventi potýkají při vstupu na trh práce. V roce 011 činila míra nezaměstnanosti podle statistických úřadů obou zemí ve ŠP 1,64% a v případě mladých lidí do 5 let dokonce 53,3% (INE 01). V ČR v tomtéž roce činila její míra 6,7% a u absolventů průměrně 15,4% (Český statistický úřad 01). Podle Buquerase y Bache (005) v současné době už neplatí, že jediný příjem zaručuje rodině muž. Zejména mladí lidé a mladí muži se více zajímají o rodinu a chtějí se podílet na výchově svých dětí. Pro zvyšující se počet mužů jsou rodina a možnost vidět, jak jejich děti rostou, stejně důležité jako jejich profesní ambice. Tato změna postoje je do značné míry důsledkem změn, které nastaly ve struktuře práce a společnosti jako takové za poslední tři desetiletí. Nejistota zaměstnání však stěžuje ženám i tak složitá rozhodnutí, zda dát přednost mateřství nebo práci (Buqueras y Bach 005). Tomu odpovídají hodnoty, kdy nejméně dětí mají ty se smlouvou na dobu určitou (0,67 dítěte na ženu) a ženy nezaměstnané (0,85 dítěte na ženu), zatímco španělský průměr je 1,4 dítěte na ženu. Podle výsledků výzkumu provedeného De Hauw a De Vos (010) existuje pozitivní vztah mezi úrovní optimismu současné generace absolventů ohledně jejich příležitostí na trhu práce a jejich očekávání vztaženému k obsahu práce, rozvoji kariéry, školení, finančnímu ohodnocení a sociální atmosféře. Tyto výsledky tedy naznačují, že mezi kontextem a očekáváními na základě psychologické smlouvy nemusí být jen přímé spojení, nýbrž i spojení nepřímé přes optimismus tj. individuální faktor odrážející subjektivní interpretaci socioekonomického kontextu každého jedince. Výsledky a diskuze Pro první dotazníkovou otázku týkající se hodnotového žebříčku ve vztahu k současnosti byla zvolena hypotéza: HO: Neexistuje rozdíl mezi žáky v ČR a ve Španělsku v tom, jakou váhu přikládají v současné době podpoře rodiny. Autorka vycházela z předpokladu, že rodinu budou za výraznější hodnotu považovat žáci ze Španělska neboť tradice široké rodiny je tam více zakořeněna. Pro druhou dotazníkovou otázku byla zvolena hypotéza vztahující se také k významu rodiny, avšak ve vztahu k budoucnosti. Jelikož není pro rodinu v dnešní době primární uzavřít sňatek, byl zvolen jako klíčový výrok mít děti. HO: Neexistuje rozdíl mezi žáky v ČR a ve Španělsku v tom, jakou váhu přikládají přání mít v budoucnosti děti. Autorka předpokládala, že v souladu s tradiční podporou rodiny budou žáci ve Španělsku umisťovat přání mít děti na vyšší pozice ve svém hodnotovém žebříčku. Tabulková kritická hodnota Studentova t-rozdělení pro hladinu významnosti α=0,05 a počet stupňů volnosti t α = n1+n-= = 38 je,0315. ISBN:

7 Výsledky Pro zjištění informací od jednotlivých pedagožek byly zvoleny polostrukturované rozhovory. Tento typ rozhovoru kombinuje předem připravené kruhy otázek a zároveň dává prostor pro otázky vzniklé v průběhu realizace, jimiž se získávají doplňující informace a specifika problematiky. Získané odpovědi byly subjektivního rázu, a třebaže jde o individuální názory, lze vypozorovat určitou názorovou podobnost. Hodnoty vyznávané středoškoláky se prý poslední dobou podle názoru pedagožek nijak výrazně nezměnily, žáci prý i nadále podle jejich vyučujících staví na první místo přátele a rodinu, touží po lásce a často přikládají velký význam materiálním statkům. Otázka týkající se způsobu, jak navázat pozitivní vztah s žáky, vyvolala největší diskuzi. Podle zkušenějších vyučujících je pro dívky podstatné, jak se učitel/ka obléká, zda je ochotný/á poradit, pro chlapce je pak důležité to, zda má, zda má pedagog široké vědomosti a nenechá se zaskočit otázkami. Méně zkušená pedagožka navíc uvedla jako způsob navázání pozitivního kontaktu s žáky získání přirozené autority již od počátku působení a nutnost respektovat přitom individualitu žáka. Během rozhovoru jedna pedagožka dodala, že i když to vypadá, že dnešní mládež se o nic nezajímá a opovrhuje tradičními hodnotami, činí tak zejména navenek a kvůli spolužákům. Hodnoty průměrných odpovědí vypovídají o tom, že žáci v obou zemích postavili rodinu a její podporu v současnosti ve svém hodnotovém žebříčku v průměru na první a druhá místa. Graf č. 1: Hodnotový žebříček současnost ČR Zdroj: Vlastní práce Z grafu zobrazujícího hodnotový žebříček, který průměrně udávali žáci na středních školách v České republice a který se týká faktorů, kterým dávají v současné době přednost, vyplývá, že na předních místech jsou pro české středoškoláky podpora rodiny a snaha ukončit školu bez velké námahy. Následně proběhla analýza výsledků z dotazníkového šetření. První testovaná hypotéza nebyla vyvrácena a lze tedy tvrdit, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi žáky v ČR a ve španělsku v tom, jakou váhu přikládají v současné době podpoře rodiny. ISBN:

8 Graf č. : Hodnotový žebříček současnost ŠP Zdroj: Vlastní práce Graf č. 3: Hodnotový žebříček budoucnost ČR Zdroj: Vlastní práce Španělé umístili na první místa v žebříčku shodně jako Češi podporu v rodině, dále však přání mít co nejvíce kamarádů a přátel. Na třetím místě u obou národů se i přes věk do 0 let drží hodnota zdraví. Lze předpokládat, že jeho důležitost se bude pro respondenty v průběhu života zvyšovat. S pravděpodobností 95% lze tvrdit, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi žáky v ČR a ve Španělsku v tom, jakou váhu přikládají v budoucnu rodičovství. Druhou nulovou hypotézu tedy rovněž přijímáme. Získané rozptyly vypočtené z odpovědí jsou však velmi vysoké, a to z důvodu toho, že část žáků preferuje do budoucna plány spíše pracovní a děti v blízké době neplánuje, zatímco někteří, orientovaní více na rodinu, řadili možnost mít děti na jednu z nejvyšších pozic. V průměru však žáci obou zemí stavěli rodičovství ve svém hodnotovém žebříčku na poměrně nízké pozice. Hodnotový žebříček týkající se plánů do budoucnosti byl v obou zemích překvapivě nevyrovnaný. Žáci se buď zaměřili více na rodičovství a jejich hlavním přáním je najít stálého partnera a založit rodinu, nebo naopak dávali přednost kariéře a vzdělání. Úspěchu v zaměstnání poté přiřazovali vyšší hodnotu. Španělé si častěji přejí dosáhnout úspěchu v zaměstnání, zatímco Češi přikládají vyšší váhu vzdělání. ISBN:

9 Graf č. 4: Hodnotový žebříček budoucnost ŠP Zdroj: Vlastní práce Ve třetí části dotazníku byl studentům předložen seznam kontroverzních výroků, nad kterými se žáci zamýšleli a hodnotili, nakolik jsou pro ně dané chování či stavy vyskytující se ve společnosti přijatelné. Nejpřijatelněji se žákům v České republice jevilo nelegální kopírování filmů, hudby a programů, dále pak shodně mít milostný poměr v manželském svazku, lhát ve vlastním zájmu a užívat drogy. Velmi tolerantně se stavěli vůči prostituci, homosexualitě, euthanasii a potratům. Jako nejméně přijatelné bylo pro žáky středních škol v České republice znásilnění, domácí násilí, národnostní či etnická nesnášenlivost a řízení auta pod vlivem alkoholu. Ve srovnání s nimi byli Španělé nejvstřícnější vůči každodennímu užívání alkoholu a pohlavnímu styku pod právně povolenou věkovou hranicí. Stejně jako Češi shodně uvádějí za přijatelné brát drogy, např. marihuanu nebo hašiš, a nelegální kopírování filmů, hudby a programů. Za nemyslitelné považují s malými výjimkami zejména domácí násilí, stejně jako Češi znásilnění. Diskuze Při testování byly potvrzeny nulové hypotézy a rozdíly tak mezi oběma zeměmi nejsou statisticky významné, třebaže se při analýze získaných dat vyskytovaly. To, že žáci ve Španělsku staví na první místo úspěchy v zaměstnání lze nejspíš vysvětlit tím, že již studenti středních škol jsou si vědomi současných problémů s nezaměstnaností absolventů a jejich špatného postavení na trhu práce. Na jaře roku 01 již nezaměstnanost absolventů přesáhla 50% a jejich snahou je tedy zaměstnání hlavně najít a pracovní místo si udržet. Zatímco pro Čechy je s 15% nezaměstnaností absolventů důležitější dobré vzdělání, s jehož získáním věří, že práci naleznou. Ve vztahu k názorům pedagogů nevolili žáci jako jednu z předních hodnot materiální zabezpečení, a to většinou ani do budoucna. Obecně lze tvrdit, že i rodina a partnerství byly zařazeny spíše na nižších pozicích v žebříčku, než by očekávaly středoškolské pedagožky. Zato je kladen větší důraz na zdraví, na vzdělání a pracovní uplatnění v budoucnosti. Je tedy pravděpodobné, že již studenti středních škol v obou zemích si již plně uvědomují svou nejistou budoucnost na trhu práce a zaměstnání pro ně představuje často vyšší hodnotu, než partnerství a založení rodiny. Získané výsledky jsou tedy v souladu s tvrzením De Hauw a De Vos, naopak lze oponovat výsledkům výzkumů Buquerase y Bache. ISBN:

10 Závěr Tento článek přinesl srovnání žáků středních škol ve dvou zemích s odlišnou ekonomickou situací, týkající se zejména nezaměstnanosti absolventů, doplněné o pohled tří středoškolských pedagožek. Vybrána byla česká střední zahradnická škola a škola v převážně zemědělském regionu Španělska (Comunidad Autónoma Andalucía). Byla sledována hodnotová orientace jak středoškolské mládeže jako takové, tak i hodnotová orientace středoškoláků pohledem jejich pedagogů. Tyto dva pohledy byly vzájemně porovnány. Pořadí hodnot na hodnotovém žebříčku a určení nepřijatelných jevů ve společnosti mají žáci v obou zemích podobné s malými odlišnostmi, avšak jejich plány již mohou odrážet nejistotu z budoucnosti. Pro nižší počet respondentů však nelze výsledky zobecnit a mohou posloužit jako podklad pro rozsáhlejší výzkum. Nelze také vyloučit, že by bylo dosaženo mírně odlišných výsledků při sledování v malých sídlech ve srovnání s městy, mimo jiné i kvůli rozdílné míře nezaměstnanosti a uplatnitelnosti mladých lidí na trhu práce. Literatura Bourdieu, P. (1996): On the family as a realized category. London: Theory Culture & Society, vol 13, issue 3, p 19-6, ISSN: Buqueras y Bach, I. (005) España, en hora europea. Libro blanco de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los demás países de la Unión Europea.. Madrid: Publidisa. Carrascal, J.M. (1993): España, con otros ojos. Madrid: Espasa Calpe. ISBN Český statistický úřad (ČSÚ): Míra nezaměstnanosti [online] dostupné z: EA0034DAD7/$File/ pdf [cit ] De Hauw,S. and De Vos,A. (010) Millennials Career Perspective and Psychological Contract Expectations: Does the Recession Lead to Lowered Expectations? J Bus Psychol, vol. 5, pp Disman, M. (007) Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 3. vydání. EVS (006): EVS - European Values Study 1999/000 (release, May 006) - Czech Republic. GESIS Data Archive, Cologne. ZA3795 Data file Version.0.0, doi:10.43/ Gillernová I. (005): Způsob výchovy v současné české rodině z pohledu dospívajících chlapců a dívek. In Heller, D., Procházková, J., Sobotková, I. (ed.). Psychologické dny 004 : Svět žen a svět mužů: polarita a vzájemné obohacování: sborník příspěvků z konference Psychologické dny. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 005. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica, Psychologica 35 - suppl. 14s. ISBN ISBN:

11 Hendl, J. (006): Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, s.r.o. ISBN Hofstede, G. a Hofstede, J.G. (006): Kultury a organizace: software lidské mysli (Spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití). Praha: Linde. 335 s. ISBN X Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta de Población Activa (EPA) [online] dostupné z: tabla.do [cit ] Kohoutek, R. a kol. (1996): Základy pedagogické psychologie. Brno: Akademické nakladatelství, s.r.o. ISBN X Navarro, V. (005): La situación social en España. Madrid: Rógar, S.A Parsons, E. C. and Carlone, H. B. (013): Culture and science education in the 1st century: Extending and making the cultural box more inclusive. J. Res. Sci. Teach., 50: doi: /tea.1068 Sak, P. (1985): Sociální vývoj mládeže. Praha: SPN. 105 s. Přílohy Otázky k polostrukturovanému rozhovoru 1. Jak dlouho pracujete ve školství?. Zajímáte se blíže o hodnotovou orientaci mládeže, o hodnoty, které uznávají, a postoje žáků? 3. Myslíte si, že se poslední dobou změnily hodnoty, které středoškoláci vyznávají? 4. Pokud ano, jakým způsobem se změnily? 5. Jsou to změny k dobrému nebo ke špatnému? 6. Jakým způsobem lze navázat pozitivní kontakt s žáky? 7. Co byste navrhl/a pro zlepšení komunikace s žáky, k jejich pochopení? 8. Chtěl/a byste něco k hodnotám a k hodnotové orientaci dodat? Dotazník (pouze česká jazyková mutace) Tento dotazník je zcela anonymní a výsledky z něj získané budou využity výhradně ke zpracování mé závěrečné práce týkající se hodnotové orientace středoškolské mládeže. 1. Co je pro vás v současné chvíli nejdůležitější? Seřaďte podle důležitosti. (1 = nejdůležitější, 8 = nejméně důležité (případně 9 řádek i nemusíte využít)) a. Mít hodně kamarádů b. Ukončit školu bez velké námahy c. Zapadnout do kolektivu d. Mít podporu v rodině e. Věnovat se svým zálibám f. Mít dostatek peněz na koupi elektroniky, oblečení a novinek g. Být zdravý h. Být čestný a spravedlivý Jiné (uveďte jaké): i. Pořadí ISBN:

12 . Jaké jsou vaše plány do budoucna? Seřaďte je podle důležitosti: (1 = nejdůležitější, 7 = nejméně důležité (případně 8 řádek h nemusíte využít)) a. Mít stálého partnera b. Mít děti c. Dosáhnout úspěchu v zaměstnání d. Vdát se/oženit se e. Dosáhnout co nejvyššího vzdělání f. Věnovat se svým zálibám g. Žít pestrým společenským životem Jiné (uveďte jaké): h. Pořadí 3. Prosím, uveďte u každého z následujících výroků, zda dané jednání (skutečnost) je vždy ospravedlnitelné, není nikdy ospravedlnitelné nebo něco mezi tím. (Vyberte jednu odpověď v každém řádku. Použijte stupnici, kde 1 = nikdy není přijatelné; = výjimečně akceptovatelné, 3 = někdy přijatelné, 4 = chování je většinou přijatelné, 5 = je přijatelné vždy.) a. Požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění b. Šidit na daních, když je příležitost c. Nasednout do auta, které patří někomu jinému, a z legrace s ním odjet d. Užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš e. Lhát ve vlastním zájmu f. Jako ženatý/vdaná mít milostný poměr g. Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností h. Homosexualita i. Potrat j. Rozvod k. Euthanasie (ukončení života nevyléčitelně nemocného) l. Sebevražda m. Vyhazování odpadků na veřejném místě n. Řízení auta pod vlivem alkoholu o. Politicky motivovaná vražda p. Prostituce q. Pohlavní styk pod právně povolenou věkovou hranicí r. Vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě s. Každodenní užívání alkoholu t. Domácí násilí u. Znásilnění v. Národnostní či etnická nesnášenlivost w. Vítězit nad jinými lidmi za každou cenu x. Nelegální kopírování filmů, hudby a programů y. Vynucování respektu ke kulturním odlišnostem Romů ISBN:

13 4. Pohlaví: a. Muž b. Žena 5. Věk Děkuji vám za čas věnovaný vyplňování dotazníku ISBN:

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH

EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH 71 EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH RADIM RYŠKA, MARTIN ZELENKA Anotace: Jednu z významných interakcí pro vysokoškolské vzdělávání představuje trh práce. Jak

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

Příspěvek k hodnotám dnešních dětí

Příspěvek k hodnotám dnešních dětí Příspěvek k hodnotám dnešních dětí Contribution to the Values of Today s Children Miroslav Bocan, Tomáš Machalík ABSTRACT The study of the value orientations of humans, their attitudes and preferences

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva Šetření TALIS 2013 Národní zpráva Národní zpráva šetření TALIS 2013 Vendula Kašparová Simona Boudová Martina Ševců Petr Soukup Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III

Více

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Práce srovnává QOL českých rodin žijících ve městě

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů

Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů Rozhodováníí žáků přii vollbě vzděllávacíí cesty a úspěšnost vstupu na trh práce Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva z Kontinuálního výzkumu IDM MŠMT v roce 2003 2005 (výzkum pro státní správu LS0310) Řešitel:

Více

Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12. analýza výsledků

Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12. analýza výsledků Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12 analýza výsledků leden 2013 Zpracoval: www.scio.cz, s. r. o. (září 2012) Datové podklady: výsledky testů klíčových kompetencí a odpovědi v souběžných

Více

Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů. Bc. Jana Velecká

Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů. Bc. Jana Velecká Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů Bc. Jana Velecká Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Volba povolání patří k těm nejtěžším a zároveň nejdůležitějším rozhodnutím období adolescence. Tato diplomová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 MARTINA GLETTNIKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Vysoká škola

Více

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ 60 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ Abstrakt: Studie se zabývá řešením dílčího cíle 4 projektu LC 06046 Centra základního výzkumu školního vzdělávání, zaměřeného na zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků

Více

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková Inkluze ve vzdělávání Lenka Šmeráková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce předkládá informace týkající se inkluze ve vzdělávání a informace o možnostech či omezeních inkluzivního vzdělávání žáků se

Více

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Studie / Články Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Úvod Hodnotové orientace ve společnosti představují pro sociologa fenomén

Více

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Aneta Masná Vedoucí práce: Mgr. Martin

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

Vysoká feminizace českého školství. Anna Tůmová Veřejná a sociální politika FSV UK Předmět: European Social Policy

Vysoká feminizace českého školství. Anna Tůmová Veřejná a sociální politika FSV UK Předmět: European Social Policy Vysoká feminizace českého školství Anna Tůmová Veřejná a sociální politika FSV UK Předmět: European Social Policy Letní semestr 2009 Obsah 1 Úvod...- 2-2 Vymezení problému...- 3-2.1 Cíle práce...- 4-2.2

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: ÚSPĚŠNOST ŽEN PŘI PŘIJETÍ NA VYSOKOU ŠKOLU 3 MARIE ČERMÁKOVÁ POSTOJE VYSOKOŠKOLÁKŮ K SITUACI ŽEN NA TRHU PRÁCE 3

Z OBSAHU ČÍSLA: ÚSPĚŠNOST ŽEN PŘI PŘIJETÍ NA VYSOKOU ŠKOLU 3 MARIE ČERMÁKOVÁ POSTOJE VYSOKOŠKOLÁKŮ K SITUACI ŽEN NA TRHU PRÁCE 3 KRIZE MASKULINITY A FEMININITY Zatímco česká společnost prochází změnami, s nimiž si často ani neví příliš rady, mohlo by se zdát, že sféra soukromého života, tedy sféra týkající se rodiny a rodinných

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu

Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu Vypracovala:

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Uplatnění absolventů na trhu práce Assertion of School Leavers in the Open Labour Market Durchsetzung der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt

Uplatnění absolventů na trhu práce Assertion of School Leavers in the Open Labour Market Durchsetzung der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: filosofie Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Anglický jazyk Občanská výchova Uplatnění absolventů na trhu práce Assertion of School Leavers

Více