TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA"

Transkript

1 TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA Theory and Practice of Information Security of Czech Manager Statistical Analysis Ing. Bc. Marek Čandík, PhD. Abstrakt Článek prezentuje závěry statistického zpracování výzkumu znalostí a dovedností českých manažerů v oblasti. Článek prezentuje dílčí závěry internetového výzkumu 800 respondentů, zejména podskupiny manažerů, kteří tvořili 100 respondentů. Statistická analýza byla realizována z hlediska pohlaví, věku a délky praxe respondentů. Ke statistickému zpracování dat byl použitý software Statistica v.10. Klíčová slova Informační bezpečnost, statistická analýza, internetový výzkum Abstract This article presents the findings of statistical processing of research knowledge and skills of Czech managers in the field of information security. The article presents the partial results of the Internet research of 800 respondents, especially subgroup managers who formed 100 respondents. Statistical analysis was performed in terms of gender, age and length of service of the respondents. For the statistical evaluation was used Statistica software v.10. Key words: Information security, statistical analysis, internet research 1

2 ÚVOD Počátkem roku 2016 byl na realizovaný průzkum v českém prostředí. Tohoto průzkumu se účastnilo 800 respondentů. Zajímavou podskupinou respondentů byli lidi, kteří vykonávají manažerskou praxi. Těch bylo 100. Vzhledem k tomu, že praktické zkušenosti s realizací dotazníkových šetření naznačují, že je problém obdržet dostatečný (reprezentativní) počet respondentů ve výzkumech českých manažerů, článek prezentuje obdržené základní informace o obecných znalostech, právních znalostech, praktických dovednostech českých manažerů v oblasti a souhrnu sledovaných znalostí a dovedností českých manažerů v uvedené oblasti. REALIZOVANÝ VÝZKUM Připomeňme, že na základě kvalitativní analýzy odborné literatury byl navržený nestandardizovaný (originální) dotazník, který byl vytvořen v elektronické formě. Ten byl tvořen 13 otázkami, které měly uzavřený charakter. Dotazníkový formulář byl komponovaný do tří částí. První část obsahovala identifikační znaky respondentů (pohlaví, pracovní zařazení, počet let praxe, zařazení ve vedoucí funkci). Druhá část dotazníkového formuláře byla tvořena tabulkou znázorňující způsob vyplňování dotazníku (4-bodová Likertova škála; od respondenta se požaduje, aby vyjádřil stupeň souhlasu či nesouhlasu s různými výroky, které se týkají určitého postoje- viz Tab.1). Tab. 1. Použitá škála dotazníkového šetření Souhlasím Částečně souhlasím Částečně nesouhlasím Nesouhlasím Třetí část dotazníkového formuláře představovala zjišťovací část dotazníkového šetření. Výroky byly posléze hodnoceny na čtyřbodové škále (souhlasím- částečně souhlasím-částečně nesouhlasím-nesouhlasím). Z hlediska metodiky byla v roce 2015 realizovaná malá pilotní sonda, jejímž účelem bylo ověřit srozumitelnost dotazníku a ověřit výroky pro část měřící postoje respondentů. Sběr dat probíhal v období od do Během tohoto 2

3 období bylo obdrženo 842 dotazníků. Následným počítačovým zpracováním bylo vyřazených 42 dotazníků (4,99 % z celkového počtu obdržených dotazníků) z důvodu neúplného vyplnění. Pro statistické zpracování jsme proto použili celkem 800 dotazníků. Statistickou analýzou obdržených dat byla získána skupina manažerů, kterou tvořilo 100 respondentů. Zastoupení respondentů (manažerů) z hlediska pohlaví znázorňuje níže uvedený obr. 1. Obr. 1 Struktura respondentů z hlediska pohlaví Z celkového vzorku 100 respondentů převládají početně muži, kterých bylo 74 (74 %) nad ženami, kterých bylo 26 (26 %). Základní statistické veličiny respondentů z hlediska věku znázorňuje tab.2. Tab.2 Základní statistické údaje o věku respondentů Věk (v letech): minimum 24 maximum 54 směrodatná odchylka 7,38 průměr 37,22 medián 36 U dotazované skupiny respondentů se jejich věk pohyboval v intervalu od 24let (minimum) po 54let (maximum). Průměrný věk respondentů byl cca 37let, mediánová hodnota věku byla 36 let. 3

4 Základní statistické veličiny respondentů z hlediska věku znázorňuje tab.3. Tab.3 Základní statistické údaje o celkové praxi respondentů Celková praxe (v letech): minimum 2 maximum 32 průměr 14,10 směrodatná odchylka 7,19 medián 13 U dotazované skupiny respondentů se délka jejich celkové praxe pohybovala v intervalu od 2let (minimum) po 32let (maximum). Průměrná délka praxe respondentů byla cca 14let, mediánová hodnota délky praxe byla 13 let. Pro další statistické zpracování obdržených dat byli respondenti rozdělení dle různých kritérií. Z hlediska věku byli manažeři rozděleni na dvě skupiny, a to respondenti do 35ti let a respondenti (manažeři), kteří dovršili 35let a starší (Tab.4), z hlediska celkové délky praxe jsme rozdělili manažery buďto na skupinu respondentů (manažerů) s celkovou délkou praxe do 10let a skupinu manažerů s celkovou délkou praxe 10let a vyšší (Tab.5), nebo na skupinu respondentů (manažerů) s celkovou délkou praxe do 15let a skupinu manažerů s celkovou délkou praxe 15let a vyšší (Tab.6). Tab.4 Základní statistické údaje sledovaných skupin manažerů dle věku Respondenti (manažeři) do 35let Respondenti (manažeři) nad 35let (včetně) počet 38 (32 mužů, 6 žen) 62 (42 mužů, 20 žen) minimum (věk) maximum (věk) průměr (věk) 29,94 41,68 směrodatná odchylka (věk) 3,09 5,44 medián (věk) modus(věk) minimum (praxe) 2 8 maximum (praxe) průměr (praxe) 7,63 18,06 směrodatná odchylka (praxe) 2,83 6,09 medián (praxe) 8 18 Modus (praxe)

5 Tab.5 Základní statistické údaje sledovaných skupin manažerů dle délky celkové praxe Respondenti (manažeři) s délkou praxe do 10let Respondenti (manažeři) s délkou praxe nad 10let (včetně) počet 30 (24 mužů, 6 žen) 70 (50 mužů, 20 žen) Minimum (věk) maximum (věk) průměr (věk) 29,93 40,34 směrodatná odchylka (věk) 3,12 6,42 medián (věk) Modus (věk) minimum (praxe) 2 10 maximum (praxe) 9 32 průměr (praxe) 6,4 17,4 směrodatná odchylka (praxe) 2,03 5,97 medián (praxe) 7 16 Modus (praxe) 8 20 Tab.6 Základní statistické údaje sledovaných skupin manažerů dle délky celkové praxe Respondenti (manažeři) s délkou praxe do 15let Respondenti (manažeři) s délkou praxe nad 15let (včetně) počet 56 (46 mužů, 10 žen) 44 (28 mužů, 16 žen) Minimum (věk) maximum (věk) průměr (věk) 32,29 43,5 směrodatná odchylka (věk) 4,54 5,22 medián (věk) 32,5 42,5 Modus (věk) minimum (praxe) 2 15 maximum (praxe) průměr (praxe) 8,93 20,68 směrodatná odchylka (praxe) 3,24 5,15 medián (praxe) 8,5 20 Modus (praxe)

6 K analýze dat byly stanovené výzkumné otázky: VO 1 : Je rozdíl ve sledovaných znalostech a dovednostech v oblasti informační bezpečnosti u českých manažerů v závislosti na pohlaví? VO 2 : : Je rozdíl ve sledovaných znalostech a dovednostech v oblasti u českých manažerů v závislosti na délce jejich praxe? VO 3 : Má vliv délka jejich celkové praxe na dosažené výsledky? Výzkumné předpoklady: VP 1 : Předpokládáme, že ve sledovaných znalostech a dovednostech v oblasti u českých manažerů nebudou statisticky významné rozdíly v závislosti na pohlaví. VP 1 : Předpokládáme, že ve sledovaných znalostech a dovednostech v oblasti u českých manažerů nebudou statisticky významné rozdíly v závislosti na délce jejich celkové praxe. VP 1 : Předpokládáme, že celková délka praxe může vést k vyšším znalostem a dovednostem českých manažerů ve sledovaných oblastech. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY Ke statistickému vyhodnocení výzkumu jsme ověřili předpoklady testování normalitu (Shapiro-Wilkův W-test) vzniklých souborů. Shapiro-Wilsův W-test normality byl publikovaný v roce 1965 a je založený na analýze rozptylu. Tento test je doporučován normou ČSN Dosažené výsledky interpretuje následující Tab.7. Jak je z Tab. 7 patrné, sledované soubory nesplňují podmínku normality 1, proto vzhledem k obdrženým výsledkům testování lze konstatovat, že nejsou splněny podmínky pro použití parametrických matematicko-statistických metod, proto bylo při analýze dat využito neparametrických testů. Pro testování významnosti dvou nezávislých průměrů byl použit Mannův Whitneyův U test. 1 Dalším předpokladem, který se ověřuje, je homoskedasticita. Test homoskedasticity (F-test) ale předpokládá normální rozdělení což ale není splněno (výsedky v z tab.7), proto není uveden. 6

7 Obecné znalosti informační bezpečnosti (SK-1) právní znalosti (SK-2) Praktické dovednosti v oblasti (SK-3) Souhrn sledovaných znalostí a dovedností (SOUHRN) Obecné znalosti informační bezpečnosti (SK-1) právní znalosti (SK-2) Praktické dovednosti v oblasti (SK-3) Souhrn sledovaných znalostí a dovedností (SOUHRN) Tab.7 Výsledky ověřování normality Muži ženy normalita W=0,92573 W=0,94148 W=0,91556 W=0,93224 W=0,92778 W=0,88341 W=0,91755 W=0,91426 P=0,00032 P=0,00190 P=0,00011 P=0,00065 P=0,06861 P=0,00680 P=0,03941 P=0,03305 Věk do 35let Věk 35+ normalita W=0,92190 W=0,87293 W=0,93936 W=0,88313 W=0,92549 W=0,93505 W=0,89560 W=0,95266 P=0,01124 P=0,00048 P=0,03994 P=0,00088 P=0,00104 P=0,00271 P=0,00007 P=0,01796 Praxe do 10let Praxe 10+ normalita W=0,91012 W=0,92113 W=0,90841 W=0,91018 W=0,93695 W=0,93564 W=0,89938 W=0,95920 P=0,01498 P=0,02870 P=0,01357 P=0,01504 P=0,00159 P=0,00138 P=0,00004 P=0,02263 Praxe do 15 let Praxe 15+ normalita W=0,92988 W=0,92169 W=0,95680 W=0,93568 W=0,91436 W=0,92127 W=0,82286 W=0,93618 P=0,00294 P=0,00139 P=0,04324 P=0,00510 P=0,00310 P=0,00525 P=0,00001 P=0,01724 K názornému srovnání testovaných skupin jsme použili tzv. boxplot (Box-and- Whisker Plot, resp. krabicový diagram), který je často používán jako nástroj pro grafické zobrazení ukazatelů polohy. Rozdíly ve sledovaných znalostech a dovednostech respondentů-manažerů v závislosti na pohlaví jsou vyobrazeny na obr. 2. 7

8 14,4 Box & Whisker Plot: SK-1 Box & Whisker Plot: SK-2 14,2 13,8 13,6 13,4 SK-1 13,2 12,8 12,6 12,4 12,2 SK-2 11,5 11,0 11,8 0 1 Pohlaví 10,5 0 1 Pohlaví a) b) 14,8 Box & Whisker Plot: SK-3 42 Box & Whisker Plot: Souhrn 14, ,4 14, SK-3 13,8 13,6 Souhrn 38 13, , ,8 0 1 Pohlaví Pohlaví c) d) Obr. 2 Grafická interpretace dosažených výsledků z hlediska pohlaví(0-muži;1-ženy) a)obecné znalosti (SK-1) b)právní znalosti (SK-2), c) Praktické dovednosti v oblasti (SK-3), d) Souhrn sledovaných znalostí a dovedností (SOUHRN) Z obr.2 je vidět, že manažeři-muži dosahují vyšších právních znalostí v oblasti než manažerky-ženy (obr.2b), a také v celkovém souhrnu sledovaných znalostí a dovedností z oblasti si lépe vedli manažeři-muži ve srovnání se sledovanou skupinou žen na manažerské pozici. K posouzení, zda jsou naznačené rozdíly statisticky významné, jsme použili neparametrický Mannův Whitneyův U-test (tab. 6) 8

9 Tab.7 Výsledky testování rozdílů v závislosti na pohlaví Statistické rozdíly - pohlaví obecné znalosti (SK-1) právní znalosti (SK-2) Praktické dovednosti v oblasti informační bezpečnosti (SK-3), Souhrn sledovaných znalostí a dovedností (SOUHRN) U Z p 938-0,1847 0,8535 Předpoklad shody přijat 776 0,1467 0,1449 Předpoklad shody přijat 950-0,0904 0,2928 Předpoklad shody přijat 878 0,6562 0,5117 Předpoklad shody přijat Jak je patrné z tab. 7, naznačené rozdíly z obr.2, jsou statisticky nevýznamné, proto nelze tvrdit, že by manažeři muži měli ve srovnání s ženami na manažerské pozici měli odlišné obecné znalosti (p=0,8535), právní znalosti (p=0,1467), praktické dovednosti v oblasti informační bezpečnosti (p=0,2928), nebo že by jejich souhrnné znalosti a dovednosti byly odlišné (p=0,5117). Další testy se zaměřily na testování z hlediska věku. Rozdíly ve sledovaných znalostech a dovednostech respondentů-manažerů v závislosti na věku jsou vyobrazeny na obr. 3. Skupina respondentů-manažerů, kteří dosáhli věku 35 let a starší vykazují ve všech sledovaných položkách vyšší úrovně znalostí (příp. dovedností). 9

10 15,0 Box & Whisker Plot: SK-1 13,8 Box & Whisker Plot: SK-2 13,6 14,5 13,4 13,2 12,8 12,6 SK-1 11,5 SK-2 12,4 12,2 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 11,0 Věk 10,8 Věk a) b) 15,5 Box & Whisker Plot: SK-3 43 Box & Whisker Plot: Souhrn 15, , SK-3 Souhrn ,5 Věk 34 Věk c) d) Obr. 3 Grafická interpretace dosažených výsledků z hlediska věku (0-věk do 35let;1-věk 35+) a)obecné znalosti (SK-1) b)právní znalosti (SK-2), c) Praktické dovednosti v oblasti (SK-3), d) Souhrn sledovaných znalostí a dovedností (SOUHRN) Tab.8 Výsledky testování rozdílů v závislosti na věku Statistické rozdíly věk (do 35let versus starší) obecné znalosti (SK-1) právní znalosti (SK-2) Praktické dovednosti v oblasti informační bezpečnosti (SK-3), Souhrn sledovaných znalostí a dovedností (SOUHRN) U Z p 902 1,9564 0,05 Předpoklad shody se zamítá 972 1,4593 0,14 Předpoklad shody přijat 758 2,9790 0,003 Předpoklad shody se zamítá 794 2,7234 0,006 Předpoklad shody se zamítá 10

11 Výsledky uvedené v tab. 8 ukazují, že na 5%-ní hladině významnosti je statisticky významný rozdíl v obecných znalostech u českých manažerů, kteří dosáhli věku 35 let a starších, ve srovnání s obecnými znalostmi českých manažerů do 35let (bez ohledu na pohlaví). Čeští manažeři, kteří dosáhli věku 35 let a starší dosahují rovněž statisticky významně vyšší úroveň praktických dovedností v oblasti informační bezpečnosti, i v celkovém souhrnu sledovaných znalostí a dovedností z oblasti, ve srovnání se skupinou manažerů (bez ohledu na pohlaví), kteří ještě nedovršili 35let. Uvedené (statisticky významné) rozdíly byly detekované na 5ti procentní hladině významnosti. Srovnání znalostí a dovedností v oblasti u českých manažerů s celkovou délkou praxe do 10let a manažerů (bez ohledu na pohlaví) s celkovou délkou praxe 10let a vyšší, ukazuje obr ,4 Box & Whisker Plot: SK-1 Box & Whisker Plot: SK-2 14,2 13,8 13,6 13,4 13,2 SK-1 12,8 12,6 12,4 12,2 11,8 11,6 SK-2 11,5 11,0 10,5 11,4 Praxe10 10,0 Praxe10 a) b) 15,0 Box & Whisker Plot: SK-3 42 Box & Whisker Plot: Souhrn 14, SK-3 Souhrn ,5 Praxe10 34 Praxe10 c) d) Obr. 4 Grafická interpretace dosažených výsledků z hlediska celkové délky praxe (0-celková délka praxe do10let;1-celková délka praxe 10let a vyšší) a)obecné znalosti (SK-1) b)právní znalosti (SK-2), c) Praktické dovednosti v oblasti (SK-3), d) Souhrn sledovaných znalostí a dovedností (SOUHRN) 11

12 Tab.9 Výsledky testování rozdílů v závislosti na věku Statistické rozdíly celková délka praxe (do 10let versus praxe 10 let a delší) obecné znalosti (SK-1) právní znalosti (SK-2) Praktické dovednosti v oblasti informační bezpečnosti (SK-3), Souhrn sledovaných znalostí a dovedností (SOUHRN) U Z p 978 0,538 0,59 Předpoklad shody přijat 806 1,832 0,07 Předpoklad shody přijat 720 2,478 0,013 Předpoklad shody se zamítá 818 1,74,008 Předpoklad shody přijat Boxploty vyobrazené na obr.4 naznačují, že vyšší úroveň obecných znalostí, právních znalostí, praktických dovedností v oblasti, i v celkovém souhrnu sledovaných uznalostí a dovedností českých manažerů a manažerek v oblasti informační bezpečnosti dosahují manažeři (a manažerky) s delší celkovou praxi (10let a vyšší) ve srovnání se skupinou respondentů- manažerů s celkovou praxi do 10ti let. Obdržené výsledky Mannova-Whitneyova U-testu ukázali, že na 5ti procentní hladině významnosti nejsou tyto rozdíly významné mimo sledovaných praktických dovedností v oblasti. Tam bylo prokázáno, že skupina respondentů-manažerů s celkovou praxí 10 let a více, dosahuje statisticky významně odlišné (vyšší) praktické dovednosti v oblasti informační bezpečnosti, než skupina manažerů s praxí do deseti let. Následně se zaměřme na skupinu manažerů s celkovou délkou praxe do 15let a manažerů (bez ohledu na pohlaví) s celkovou délkou praxe 15let a vyšší. Srovnání obecný znalosti, právních znalosti, praktických dovedností v oblasti, a celkového souhrnu sledovaných znalostí a dovedností uvádí obr

13 15,5 Box & Whisker Plot: SK-1 14,5 Box & Whisker Plot: SK-2 15,0 14,5 SK-1 SK-2 11,5 11,5 Praxe15 11,0 Praxe15 a) b) 16,0 Box & Whisker Plot: SK-3 44 Box & Whisker Plot: Souhrn 15, ,0 41 SK-3 14,5 Souhrn Praxe15 35 Praxe15 c) d) Obr. 5 Grafická interpretace dosažených výsledků z hlediska celkové délky praxe (0-celková délka praxe do15let;1-celková délka praxe 15let a vyšší) a)obecné znalosti (SK-1) b)právní znalosti (SK-2), c) Praktické dovednosti v oblasti (SK-3), d) Souhrn sledovaných znalostí a dovedností (SOUHRN) Tab.10 Výsledky testování rozdílů v závislosti na věku Statistické rozdíly celková délka praxe (do 15let versus praxe 15 let a delší) obecné znalosti (SK-1) právní znalosti (SK-2) Praktické dovednosti v oblasti informační bezpečnosti (SK-3), Souhrn sledovaných znalostí a dovedností (SOUHRN) U Z p 892 2,357 0,018 Předpoklad shody se zamítá 992 1,663 0,096 Předpoklad shody přijat 750 3,344 0,0008 Předpoklad shody se zamítá 798 3,010 0,0026 Předpoklad shody se zamítá 13

14 Boxploty vyobrazené na obr.5 rovněž naznačují, že vyšší úroveň obecných znalostí, právních znalostí, praktických dovedností v oblasti, i v celkovém souhrnu sledovaných uznalostí a dovedností českých manažerů a manažerek v oblasti informační bezpečnosti dosahují manažeři (a manažerky) s delší celkovou praxi (15let a vyšší) ve srovnání se skupinou respondentů- manažerů s celkovou praxi do 15ti let. Obdržené výsledky Mannova-Whitneyova U-testu ukázali, že na 5ti procentní hladině významnosti jsou tyto rozdíly nevýznamné pouze v oblasti právních znalostí v oblasti. Bylo prokázáno, že skupina respondentů-manažerů s celkovou praxí 15 let a více, dosahuje statisticky významně odlišné (vyšší) obecné znalosti v oblasti i praktických dovedností v této oblasti, než skupina manažerů s praxí do 15 let. Dále bylo prokázáno na stejné hladině významnosti, že i celkový souhrn znalostí a dovedností respondentů-manažerů s celkovou praxí 15 let a více, dosahuje statisticky významně odlišné (vyšší) souhrnné znalosti a dovednosti v oblasti informační bezpečnosti, ve srovnání se skupinou manažerů s celkovou praxí do 15ti let. ZÁVĚR V příspěvku jsme se zaměřili na prezentaci výsledků výzkumu informační bezpečnosti respondentů, kteří vykonávají manažerskou praxi. Nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly v obecných znalostech informační bezpečnosti, právních znalostech, praktických dovednostech českých manažerů v oblasti, ani v souhrnu sledovaných znalostí a dovedností v závislosti na pohlaví. Při testování rozdílů z hlediska věku byla zjištěna statisticky významná odlišnost v obecných znalostech, i praktických dovednostech v oblasti - u českých manažerů v závislosti na věku: U starších manažerů (věková skupina 35+) jsou znalosti a dovednosti vyšší(!), než u skupiny mladších manažerů. Při testování rozdílů z hlediska celkové délky praxe byl u manažerů s celkovou délkou praxe 10let a vyšší detekovaný statisticky významný rozdíl (na 5ti procentní hladině významnosti) v praktických dovednostech v oblasti : 14

15 manažeři s delší celkovou praxí dosahují (statisticky významně) vyšších praktických dovedností v oblasti ve srovnání s manažery s celkovou praxí do 10 let. U manažerů s celkovou délkou praxe nad 15let a více byl detekovaný statisticky významný rozdíl (5ti procentní hladina významnosti) u obecných znalostí z oblasti, praktických dovedností v oblasti, i v celkovém souhrnu sledovaných znalostí a dovedností z : vyšších znalostí a dovedností dosahují manažeři s delší praxi (15let a více) ve srovnání se skupinou manažerů s celkovou praxí do 15 let. Srovnáním odlišností u manažerů s celkovou praxí do 10 let a do 15let pozorujeme u manažerů významný nárůst obecných znalostí v oblasti v tomto období. LITERATURA [1] CHRAMCOV, Bronislav. Využití internetových technologií v sociálně - psychologickém výzkumu. Zlín: 2006, Univerzita Tomáše Bati (UI). [2] KALVODA, Ondřej. Sociální inženýrství: v kontextu kybernetické bezpečnosti Brno, 2014, Masarykova univerzita (FSS). [3] Meloun, M., Militký, J. (2013). Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Karolinum. 984 s. ISBN [4] Meloun, M., Militký, J. (2012). Interaktivní statistická analýza dat. Praha: Karolinum. 960 s. ISBN [5] VÍŠKOVÁ, Veronika. Zabezpečení dat a ochrana soukromí u uživatelů chytrých mobilních telefonů. Brno: 2015, Masarykova univerzita (FF). [6] Ministerstvo vnitra ČR. Bezpečnost [online]. Dostupné z: [7] Ministerstvo vnitra ČR. Základní definice, vztahující se k tématu kybernetické bezpečnosti [online]. 2009, s. 1 Dostupné z: 15

General results of statistical research processing of legal knowledge of information security

General results of statistical research processing of legal knowledge of information security OBECNÉ ZÁVĚRY STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMU PRÁVNÍCH ZNALOSTÍ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI General results of statistical research processing of legal knowledge of information security Ing. Bc. Marek Čandík,

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

Results of statistical research processing of general knowledge of information security

Results of statistical research processing of general knowledge of information security ZÁVĚRY STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMU OBECNÝCH ZNALOSTÍ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Results of statistical research processing of general knowledge of information security Ing. Bc. Marek Čandík, PhD. Abstrakt

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU VNÍMÁNÍ KULTURY ORGANIZACE

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU VNÍMÁNÍ KULTURY ORGANIZACE STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU VNÍMÁNÍ KULTURY ORGANIZACE MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK The paper presents the information from the outcomes of the conducted research on perception of work environment and

Více

Komparace policistů na prioritní oblasti pro jejich hodnocení podle délky výkonu služby

Komparace policistů na prioritní oblasti pro jejich hodnocení podle délky výkonu služby Komparace policistů na prioritní oblasti pro jejich hodnocení podle délky výkonu služby PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. a Ing., Bc. Marek Čandík, PhD. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostního

Více

SOFTWARE STAT1 A R. Literatura 4. kontrolní skupině (viz obr. 4). Proto budeme testovat shodu středních hodnot µ 1 = µ 2 proti alternativní

SOFTWARE STAT1 A R. Literatura 4. kontrolní skupině (viz obr. 4). Proto budeme testovat shodu středních hodnot µ 1 = µ 2 proti alternativní ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH ÚLOH UŽITÍM SOFTWARE STAT1 A R Obsah 1 Užití software STAT1 1 2 Užití software R 3 Literatura 4 Příklady k procvičení 6 1 Užití software STAT1 Praktické užití aplikace STAT1 si ukažme

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Zadání 1 JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: DATUM ODEVZDÁNÍ DOMÁCÍ ÚKOL

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: BIOSTATISTIKA Domácí úkoly Zadání 5 DATUM ODEVZDÁNÍ DOMÁCÍ ÚKOL 1:

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce STATISTICKÁ

Více

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky)

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) 1) Význam a využití statistiky v biologických vědách a veterinárním lékařství ) Rozdělení znaků (veličin) ve statistice 3) Základní a

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Popisná analýza v programu Statistica IBA výuka Základní popisná statistika Popisná statistika

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Vzorová prezentace do předmětu Statistika

Vzorová prezentace do předmětu Statistika Vzorová prezentace do předmětu Statistika Popis situace: U 3 náhodně vybraných osob byly zjišťovány hodnoty těchto proměnných: SEX - muž, žena PUVOD Skandinávie, Středomoří, 3 západní Evropa IQ hodnota

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Studentská 2 461 17 Liberec 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTICKÝ ROZBOR DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Gabriela Dlasková, Veronika Bukovinská Sára Kroupová, Dagmar

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Semestrální práce z předmětu Tvorba nelineárních regresních

Více

Tvorba grafů v programu ORIGIN

Tvorba grafů v programu ORIGIN LICENČNÍ STUDIUM GALILEO STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba grafů v programu ORIGIN doc.dr.ing.vladimír Pata Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobních technologií

Více

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů v České republice Ludmila Tichá, ČVUT v Praze Fakulta

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava

VŠB Technická univerzita Ostrava VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Domácí úkoly Zadání 21 DATUM ODEVZDÁNÍ

Více

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro:

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro: Práva homosexuálů 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION VLIV INFORMATIVNÍ TABULE NA ZMĚNU RYCHLOSTI VE VYBRANÉ LOKALITĚ INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION Martin Lindovský 1 Anotace: Článek popisuje měření prováděné na

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: BIOSTATISTIKA Zadání 11 DATUM ODEVZDÁNÍ DOMÁCÍ ÚKOL 1: DOMÁCÍ ÚKOL

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petr Smutný MUES, 25/11/2009 www.manazerskehry.cz 1 Obsah prezentace Proč je důležité mluvit o leadershipu a manažerských dovednostech? Jak na to šli jiní (a jindy)? Jaký je náš přístup?

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu Jednofaktorová analýza rozptylu David Hampel Ústav statistiky a operačního výzkumu, Mendelova univerzita v Brně Kurz pokročilých statistických metod Global Change Research Centre AS CR, 5 7 8 2015 Tato

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

Optimalizace vybraných verbálních a neverbálních faktorů manažerské komunikace ve společnosti Knürr, s. r. o.

Optimalizace vybraných verbálních a neverbálních faktorů manažerské komunikace ve společnosti Knürr, s. r. o. VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE Optimalizace vybraných verbálních a neverbálních faktorů manažerské komunikace ve společnosti Knürr, s. r. o. Autor

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA Semestrální práce Semestrální práce z předmětu Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření Vypracoval: Bonaconzová, Bryknarová, Milkovičová, Škrdlová

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Seminární práce 1 Brno, 2002 Ing. Pavel

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více

Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích

Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích Firková, L. 1), Kafka, V. 2), Figala, V. 3), Herzán, M. 4), Nykodýmová, V. 5) 1) VŠB

Více

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Klíčová slova: přijímací zkoušky, analýza, vytrvalost, rychlost, bodové hodnocení

Klíčová slova: přijímací zkoušky, analýza, vytrvalost, rychlost, bodové hodnocení ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z ATLETIKY NA FSPS BRNO ZA OBDOBÍ 2009 2011 Josef Michálek, Jan Cacek, Zuzana Hlavoňová, Martin Sebera*, Tomáš Kalina, Radek Masař FSpS MU Brno, Katedra atletiky, plavání a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

A7B39TUR - Semestrální práce

A7B39TUR - Semestrální práce A7B39TUR - Semestrální práce Úloha B1 Kvantitativní testování Vojtěch Kaiser 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cílová skupina 3 3 Příprava testu 3 3.1 Hypotéza 3 3.2 Nulová hypotéza 3 3.3 Testovací metoda 3 3.4 Dotazník

Více

1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie

1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie 1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie 1.1 Úvod Mohutný rozvoj didaktické techniky v posledních letech vyvolává vznik zcela nových

Více

Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008

Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008 Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008 Luboš Marek, Michal Vrabec Souhrn: V tomto příspěvku jsme se zaměřili na zkoumání rozdílů u běžných charakteristik mzdových

Více

Úvod do kurzu. Moodle kurz. (a) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2022 (b) heslo pro hosty: statistika (c) skripta na pravděpodobnost

Úvod do kurzu. Moodle kurz. (a) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2022 (b) heslo pro hosty: statistika (c) skripta na pravděpodobnost Úvod do kurzu Moodle kurz (a) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2022 (b) heslo pro hosty: statistika (c) skripta na pravděpodobnost Výpočty online: www.statisticsonweb.tf.czu.cz Začátek výuky posunut

Více

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ FIGALA V. a), KAFKA V. b) a) VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708 33 b) RACIO&RACIO, Vnitřní

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Kvantifikace dat Pro potřeby statistického zpracování byly odpovědi převedeny na kardinální intervalovou

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012 Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Statistika věda o získávání znalostí z empirických dat empirická

Více

Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Ing. Dušan Reininger

Více

MSA-Analýza systému měření

MSA-Analýza systému měření MSA-Analýza systému měření Josef Bednář Abstrakt: V příspěvku je popsáno provedení analýzy systému měření v technické praxi pro spojitá data. Je zde popsáno provedení R&R studie pomocí analýzy rozptylu

Více

VÝZKUMNÝ ONLINE NÁSTROJ LIKEEX V PRAXI

VÝZKUMNÝ ONLINE NÁSTROJ LIKEEX V PRAXI ProInflow : Časopis pro informační vědy 1/2011 Irena Prázová, Michala Sošková VÝZKUMNÝ ONLINE NÁSTROJ LIKEEX V PRAXI Zajímavosti z oboru Abstrakt: Článek se zaměřuje na zhodnocení použití online dotazovacího

Více

Zápočtová práce STATISTIKA I

Zápočtová práce STATISTIKA I Zápočtová práce STATISTIKA I Obsah: - úvodní stránka - charakteristika dat (původ dat, důvod zpracování,...) - výpis naměřených hodnot (v tabulce) - zpracování dat (buď bodové nebo intervalové, podle charakteru

Více

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Tyto mapy byly zpracovány v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti funkcí lesů. Jednou

Více

Uloha B - Kvantitativní test. Radek Kubica A7B39TUR. B1 Radek Kubica Kvantitativní testování Stránka 1

Uloha B - Kvantitativní test. Radek Kubica A7B39TUR. B1 Radek Kubica Kvantitativní testování Stránka 1 Uloha B - Kvantitativní test Radek Kubica A7B39TUR B1 Radek Kubica Kvantitativní testování 26.4.2014 Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Nezávislé proměnné... 3 Závislé proměnné... 3 Popis uživatelů pro tento testování...

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času Testování hypotéz 1 Jednovýběrové testy 90/ odhad času V podmínkách naprostého odloučení má voák prokázat schopnost orientace v čase. Úkolem voáka e provést odhad časového intervalu 1 hodiny bez hodinek

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti

Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti OVĚŘOVÁNÍ PŘEDPOKLADU NORMALITY Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. Ing. Jan Král Používané metody statistické testy: Chí-kvadrát test dobré shody Kolmogorov -Smirnov

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu

Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu:

Více

STATISTICA Téma 7. Testy na základě více než 2 výběrů

STATISTICA Téma 7. Testy na základě více než 2 výběrů STATISTICA Téma 7. Testy na základě více než 2 výběrů 1) Test na homoskedasticitu Nalezneme jej v několika submenu. Omezme se na submenu Základní statistiky a tabulky základního menu Statistika. V něm

Více

Pracovní motivace a její naplnění u zaměstnanců ve vybraném kraji

Pracovní motivace a její naplnění u zaměstnanců ve vybraném kraji Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav podnikové strategie Pracovní motivace a její naplnění u zaměstnanců ve vybraném kraji Autor bakalářské práce: Sabina Šuldová Vedoucí bakalářské

Více

Návod na vypracování semestrálního projektu

Návod na vypracování semestrálního projektu Návod na vypracování semestrálního projektu Následující dokument má charakter doporučení. Není závazný, je pouze návodem pro studenty, kteří si nejsou jisti výběrem dat, volbou metod a formou zpracování

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

Ranní úvahy o statistice

Ranní úvahy o statistice Ranní úvahy o statistice Neúplný návod ke čtení statistických výsledků Dušan Merta květen 2016 Co nás čeká 1 Základní pojmy 2 Testování hypotéz 3 Confidence interval 4 Odds ratio 2 / 26 Základní pojmy

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Obsah. Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku

Obsah. Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku Obsah Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v

Více

ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH

ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH DOI: 10.5507/tvv.2016.015 Trendy ve vzdělávání 2016 ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH CHRÁSKA Miroslav, CZ Resumé Příspěvek popisuje částečné výsledky výzkumu, který zkoumal

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2009/2010 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR RNDr. Šárka Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR e-mail:sarka.dankova@uzis.cz http://www.uzis.cz/ehis Zpracování dat Vzhledem k charakteru výběru

Více

4. Zpracování číselných dat

4. Zpracování číselných dat 4. Zpracování číselných dat 4.1 Jednoduché hodnocení dat 4.2 Začlenění dat do písemné práce Zásady zpracování vědecké práce pro obory BOZO, PÚPN, LS 2011 4.1 Hodnocení číselných dat Popisná data: střední

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU SPECIFICKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2012 ZAKÁZKA Č Název projektu: Mediální výchova v současné rodině vize či realita?

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU SPECIFICKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2012 ZAKÁZKA Č Název projektu: Mediální výchova v současné rodině vize či realita? ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU SPECIFICKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2012 ZAKÁZKA Č. 2115 Název projektu: Mediální výchova v současné rodině vize či realita? A) Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr. Leona

Více

Transparentní financování jako faktor stranické důvěry

Transparentní financování jako faktor stranické důvěry Transparentní financování jako faktor stranické důvěry 24. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

STATISTICKÉ PROGRAMY

STATISTICKÉ PROGRAMY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné STATISTICKÉ PROGRAMY VYUŽITÍ EXCELU A SPSS PRO VĚDECKO-VÝZKUMNOU ČINNOST Elena Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík Karviná

Více