Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Petr Kosáček Efektivní internetové stránky pro školu Bakalářská práce 2008

2 1 Zadání bakalářské práce Navrhněte a implementujte optimalizaci webových stránek SOŠ OTŢP pro vyhledávače (SEO, SEM). Porovnejte pozici ve výsledcích vyhledávání těchto stránek po optimalizaci se stavem z roku 2007 a vyhodnoťte úspěšnost optimalizace.

3 2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Efektivní internetové stránky pro školu zpracoval samostatně a pouţil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. V Praze dne Podpis.

4 3 Obsah 1 Zadání bakalářské práce Prohlášení Obsah Resumé Představení školy a jejích stránek Informace o škole Informace o stránkách Metodologie práce Výsledek dotazníku Otázka č. 1 Jaký pouţíváte při vyhledávání vyhledávač? Otázka č. 2 - Kolik pouţíváte klíčových slov při vyhledávání? Otázka č. 3 - Jak procházíte výsledky z vyhledávače? Otázka č. 4 - Jaký internetový prohlíţeč pouţíváte? Otázka č. 5 - Pouţíváte mailového klienta? Např. Outlook Otázka č. 6 - Jak často navštěvujete školní stránky? Otázka č. 7 - Proč navštěvujete školní stránky? Otázka č. 8 - Při výběru školy pro Vás byly školní internetové stránky Otázka č. 9 - Na stránkách Vás na první pohled zaujme Otázka č. 10 Co byste chtěli na stránkách? Otázka č Mohly by být podle Vás stránky dobrým pomocníkem při výuce? 12 8 Optimalizace pro vyhledávače SEO Co je SEO optimalizace a k čemu je Deset nejdůleţitějších bodů optimalizace Klíčové slovo pouţité v elementu title

5 Globální link popularity cílového webu Text, jímţ je tvořen zpětný odkaz Link popularity v rámci vnitřní struktury webu Stáří webu Tematická relevance odkazů směřujících na web Link popularity webu v rámci skupiny tematicky souvisejících webů Klíčové slovo pouţité v textu stránky Globální link popularity odkazujícího webu Četnost přibývání nových odkazů na web Pět negativních faktorů pro optimalizaci Server je často robotům nepřístupný Obsah velmi podobný nebo duplicitní k jiţ zaindexovanému obsahu Odkazování na nekvalitní a spamovací weby Pouţití duplicitních elementů title a meta na velkém mnoţství stránek Účast v odkazovacích sluţbách nebo prodej odkazů Optimalizace pro vyhledávače SEM Co je SEM Moţnosti SEM pro české weby Seznam Google Centrum Zvolená SEM optimalizace Další optimalizační vylepšení Vyhodnocení optimalizace Závěr Seznam pouţitých zdrojů Přílohy

6 14.1 Příloha č. 1.: Dotazník pro ţáky Příloha č. 2.: Dotazník pro ţáky - výsledky Příloha č. 3 Statistika vyhledávání klíčového slova střední škola na Seznam.cz Příloha č. 4 Statistika návštěvnosti v podzimních měsících let 2007 a Příloha č. 5 Vyhodnocení změn umístění ve vyhledávačích z let 2007 a Příloha č. 6 Vyhodnocení prvků optimalizace před a po optimalizaci

7 4 Resumé The main aim of my paper is to set background data for creating web pages for high schools. The web pages should be as efficient as possible. Futhermore, they should be optimalized for all web browsers in SEO and SEM optimalization. I am going to evaluate the old web pages of Stredni Odborna Skola pro ochranu a tvorbu zivotniho prostredi in Veseli n Luznici and design new ones

8 5 Představení školy a jejích stránek V celé práci se budu zabývat internetovými stránkami Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu ţivotního prostředí ve Veselí nad Luţnicí (dále jen škola) Informace o škole Škola byla zaloţena v roce 1993 jako státní škola a jejím zřizovatelem je Jihočeský kraj. Součástí školy je internát s celodenním stravováním. Adresa školy: Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu ţivotního prostředí ve Veselí nad Luţnicí Blatské sídliště 600/I. Veselí nad Luţnicí Studijní obory na této škole jsou: Ochrana a tvorba ţivotního prostředí (16-01-M/001) Přírodovědné lyceum (78-42-M/006) Analýza potravin (29-42-M/001) Technologie potravin - zpracování mléka (29-46-M/001) Logo školy 1.2. Informace o stránkách Internetové stránky školy vznikly v roce Jejich autorem byl Ing. Vít Rada, zaměstnanec školy. K jejich tvorbě byly pouţity technologie HTML, PHP, CSS. Stránky byly průběţně aktualizovány a doplňovány. Přístup k jejich editaci měl pouze administrátor. Stránky jsou dostupné z:

9 6 Metodologie práce Ve své práci jsem pouţil několik metod. Jednou z nejdůleţitějších byla analýza. S pomocí této metody jsem si celou problematiku rozdělil na několik dílčích částí, které měly svůj nezastupitelný význam pro maximální optimalizaci školních internetových stránek. Také jsem díky této metodě zkoumal vztahy mezi obsahem a formou stránek a jejich následným umístěním ve vyhledávačích. Nedílnou součástí práce bylo nahlíţení na stránky jako na systém, kde vše má svůj dílčí význam a přesto dohromady tvoří jediný funkční nástroj. Pro zjištění uţivatelských zvyků, návyků, postupů a přání jsem pouţil metodu dotazování. Tato metoda mi přinesla nepostradatelné informace o chování uţivatelů. Nástrojem této metody byl jedenácti otázkový dotazník. Předloţen byl různým třídám od prvého do čtvrtého ročníku. Dotazník byl anonymní. Prakticky ţádná práce se nemůţe obejít bez studia dokumentace. Vzhledem k povaze tématu mé práce jsem vycházel většinou z internetových zdrojů. Poslední, ovšem neméně důleţitou, metodou byla abstrakce. Z velkého mnoţství stránek a návodů na optimalizaci jsem vybral informace s největší důvěryhodností a frekvencí výskytu. I kdyţ se tato metoda přímo nevztahuje k některé konkrétní části mé práce, její principy se vztahují prakticky na celou práci

10 7 Výsledek dotazníku Abych vycházel z konkrétních kroků studentů, vytvořil jsem dotazník, který si klade za cíl zjistit jejich chování, od volby vyhledávače, aţ po obsah stránek, o který mají studenti zájem. Dotazník je přiloţen jako příloha č. 1 Celkové výsledky dotazníku jsou přiloţeny jako příloha č. 2. Zde pouze shrnu to podstatné, co z jeho výsledků vyplívá. 7.1 Otázka č. 1 Jaký používáte při vyhledávání vyhledávač? Z výsledků vyplynulo, ţe kolem 90 % studentů pouţívá k vyhledávání Seznam a Google, a proto je vhodné zabývat se optimalizací, případně placením pozice, pouze na těchto vyhledávačích. 7.2 Otázka č. 2 - Kolik používáte klíčových slov při vyhledávání? Kolem 60 % studentů pracuje s klíčovými slovy, aby dosáhli optimálního výsledku. Je proto moţné některé podstránky optimalizovat na konkrétní klíčová slova a ne pouze na obecná klíčová slova. 7.3 Otázka č. 3 - Jak procházíte výsledky z vyhledávače? Téměř 70 % odpovědělo, ţe pouţívá výsledky z první stránky výsledků vyhledávání. Optimalizace si tedy klade za cíl dosaţení první stránky, respektive prvních pozic na stránce výsledků. Také je zajímavých 20 % studentů, kteří odpověděli, ţe vyhledávají jinak, neţ jaké jim byly nabídnuty moţnosti. Z ústních doplnění k odpovědím vyplývá, ţe záleţí na konkrétní situaci vyhledávání, a tak nemohli odpovědět přesně. 7.4 Otázka č. 4 - Jaký internetový prohlížeč používáte? Zde výsledek kopíroval rozloţení pouţívanosti prohlíţečů běţnou populací. 90 % pouţívá Internet Explorer (55 %) nebo Mozillu Firefox (35%). Také z dotazníku vyplynulo, ţe počítačově více gramotní a starší studenti, se přiklánějí k Mozille Firefoxu a ti mladší a nezkušení pouţívají Internet Explorer. Celkově je ovšem nutné optimalizovat stránky pro oba prohlíţeče

11 7.5 Otázka č. 5 - Používáte mailového klienta? Např. Outlook Drtivá většina studentů mailového klienta nepouţívá a tak není nutné ové adresy na stránkách uvádět ve tvaru, kdy se po kliknutí na ně otevře Outlook. 7.6 Otázka č. 6 - Jak často navštěvujete školní stránky? 73,5 % dotázaných nenavštěvuje školní stránky častěji, neţ jednou měsíčně. Z toho vyplívají dvě skutečnosti. Za prvé: staré stránky nejsou pro studenty zajímavé či potřebné. Za druhé: pokud mají stránky studenty zaujmout, budou se muset více, neţ jen kosmeticky změnit. 7.7 Otázka č. 7 - Proč navštěvujete školní stránky? Vzhledem k předchozí otázce byla tato otázka méně zodpovídaná. Přes polovinu dotázaných na stránky přivádí zájem o nové informace. Dalších 20 % studentů touţí po kvalitních studijních materiálech. 7.8 Otázka č. 8 - Při výběru školy pro Vás byly školní internetové stránky Více jak 67 % dotázaných uvedlo, ţe internetové stránky nebyly rozhodující pro výběr školy. Pokud tedy mají být stránky pro školu efektivní, musí být známo i v čem jsou stránky neúčinné, aby se v tomto směru na ně nespoléhalo a nestaly se tak pro školu v některém směru ztrátové. Z výsledků tedy vyplívá, ţe škola nemůţe pro získávání studentů brát stránky za plně dostačující. 7.9 Otázka č. 9 - Na stránkách Vás na první pohled zaujme Studenty v první řadě na stránkách zaujme design. Tato část je tedy velmi důleţitá pro prvotní vyuţívání stránek. Kvalitní a poutavý design udělá z návštěvníka stránek jejich čtenáře. A abychom zaujali čtenáře, musíme mít působivý obsah stránek. Další prvky na stránce mají pouze podruţný význam Otázka č. 10 Co byste chtěli na stránkách? Pro studenty je nejţádanějším prvkem fotogalerie. Další prvky mají pro studenty přibliţně stejný význam. V této otázce studenti průměrně zaškrtávali 3,44 z moţných moţností

12 7.11 Otázka č Mohly by být podle Vás stránky dobrým pomocníkem při výuce? Přibliţně 1/3 studentů si myslí, ţe školní stránky spíše nemůţou pomáhat při výuce. Větší mnoţství si však myslí, ţe po změnách by stránky mohly napomáhat výuce

13 8 Optimalizace pro vyhledávače SEO S postupujícím rozvojem internetu a jím pouţívaných technologií, roste počet internetových stránek. V dnešní době narostl do takových rozměrů, ţe na klíčové slovo vyhledávač nabídne tisíce stránek. Například na klíčové slovo Střední odborná škola google najde přes půl milionu výsledků. Z tohoto důvodu je nezbytné tvořit efektivní stránky tak, aby je vyhledávač hodnotil kvalitně a v seznamu výsledků je umístil do předních pozic. 90 % návštěvníků neprohlíţí výsledky z dalších stránek. První místo ve vyhledávači je navštěvováno 4x častěji neţ třetí místo. Toto vše nám říká, ţe kdyţ stránka není na předních místech, uţivatel ji těţko najde a pouţije. V Čechách je nejčastěji pouţívaným vyhledávačem Seznam, dále pak Google a nakonec Centrum. Obecně lze o těchto vyhledávačích říci, ţe všechny si střeţí svůj hodnotící algoritmus, a ţe tedy není veřejně známé, podle jakých pravidel stránky hodnotí Co je SEO optimalizace a k čemu je SEO je zkratka, která znamená Search Engine Optimization, česky optimalizace pro vyhledávače. Optimalizace je vlastně obecný postup, jak nastavit konkrétní webové stránky pro vyhledávače. SEO se zabývá optimalizací pro fulltextové vyhledávání, tzn. pro vyhledávání přes klíčové slovo nebo slova. Při indexování stránky internetovým vyhledávačem, přesněji jeho robotem, dochází k ukládání klíčových slov a frází. Optimalizace tedy upravuje strukturu stránek tak, aby obsahovali co nejvíce těchto důleţitých údajů. Ovšem i vyhledávače se proti optimalizovaným stránkám chrání a tak musí být počet klíčových slov přiměřený mnoţství dalšího textu. Konkurenční prostředí na internetu je ještě tvrdší neţ v reálném světě. V podstatě v něm neexistují překáţky pro vstup a tak vniká a vzniklo obrovské mnoţství stránek zabývající se stejným typem informací nebo sluţeb. Příkladem jsou české portály Seznam, Centrum, Atlas a další, které mají v podstatě stejný okruh sluţeb. Je dobré si uvědomit, kdo jsou obecně ti lidé, kteří mohou navštívit náš web. Základní rozdělení můţe být asi následující:

14 Náhodní návštěvníci Návštěvníci, kteří našli náš obor činnosti nebo produkt v katalogu Návštěvníci, kteří se k nám dostali přes naši (placenou nebo neplacenou) reklamu Návštěvníci, kteří pomocí vyhledávače našli na našem webu nějakou frázi (tzv. klíčové slovo) Návštěvníci, kteří jiţ znají adresu našeho webu nebo ji mají uloţenou ve svém prohlíţeči SEO optimalizace můţe přímo ovlivnit čtvrtou kategorii návštěvníků, resp. to jestli k nám na stránky přijdou či nikoli. Mnoţství návštěvníků, kteří mohou tímto způsob na stránky přijít, je přímo úměrné vyhledávanosti klíčového slova a umístění stránky v seznamu výsledků. Cílem optimalizace SEO je ve výsledcích vyhledávání posunout na přední pozice naše webové stránky. Jak jsem tedy psal výše, nejlepšího výsledku dosáhneme na první stránce a prvním místě na této stránce. Kostrou teoretické části práce je článek, ve kterém 37 vůdčích světových osobností v oblasti SEO hodnotilo určité známé prvky optimalizace. Optimalizace se týkala Googlu, ale to základní mají společné všechny vyhledávače. Uvedu zde 10 nejdůleţitějších pozitivních faktorů a 5 negativních Deset nejdůležitějších bodů optimalizace Klíčové slovo použité v elementu title Umístění klíčového slova či fráze do elementu title v kódu hlavičky stránky. Důleţitost: 4,9 (zásadní vliv) Neshoda: 0,3 (výrazná shoda) V HTML kódu stránky je část <head> která obsahuje informace pro vyhledávače tzv. metainformace. Ve staré hlavičce stránek byli tyto informace <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> <meta name="description" content="ekologická škola - Veselí n/l."> <meta name="abstract" content="střední, škola, ekologie, ochrana, tvorba, ţivotní, prostředí"> <meta name="keywords" content="střední, škola, ekologie, ochrana, tvorba, ţivotní, prostředí, přijímačky, testy"> <meta http-equiv="content-language" content="cs">

15 <meta name="author" content="rada"> <meta name="distribution" content="global"> <meta name="copyright" content=" VTR <meta name="robots" content="follow,index"> <bgsound src="delsi1.mid" loop="-1"> <title>soš pro ochranu a tvorbu ţivotního prostředí</title> <link href="menu.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> V původní verzi stránek bylo obsahem elementu title SOŠ pro ochranu a tvorbu ţivotního prostředí. Tento text je rozhodně špatně zvolený. Umoţňuje školu najít pouze při zadání konkrétního názvu školy. K nalezení nejvhodnějšího klíčového slova jsem vyuţil statistiku vyhledávání na Seznamu. Nejvhodnějším klíčovým slovem je Střední škola. Toto klíčové slovo vystihuje jak obsah stránek, tak získává návštěvníky, kteří hledají nějakou střední školu. Pokud by chtěli najít konkrétní školu, zadali by buď její název, nebo alespoň obor studia. Zkratka SOŠ je spojována s hudebním ţánrem a její význam se tříští. Naopak střední odborná škola je zbytečně konkrétní. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3. Nový obsah elementu <head> je tedy přizpůsoben klíčovému slovu Střední škola a stejný je i obsah elementu <title>. <head> <meta name="keywords" content="střední škola"> <meta name="author" content="petr Kosáček"> <meta name="robots" content="all, follow"> <meta name="revisit-after" content="2 days"> <meta name="rating" content="general"> <meta name="description" content="střední odborná škola pro ochranu a tvorbu ţivotního prostředí ve Veselí nad Luţnicí nabízí úplné střední odborné vzdělání s maturitou v těchto oborech: Přírodovědné lyceum, ochrana a tvorba ţivotního prostředí, analýza potravin, technologie potravin"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css"> <title>střední škola</title>

16 </head> Globální link popularity cílového webu Vztahuje se k počtu a důleţitosti odkazů, které vedou na cílový web ze všech ostatních webů na internetu. Důleţitost: 4,5 (zásadní vliv) Neshoda: 0,9 (výrazná shoda) Druhým nejdůleţitějším prvkem optimalizace je počet odkazů směřujících na stránku z cizích stránek. Tato část se nedá ovlivnit tvorbou stránek jako takovou. Praxe je taková, ţe pokud chceme, aby na nás někdo nasměroval odkaz, musíme udělat to samé my na jeho stránky. Z tohoto důvodu je nutné mít na stránkách prostor, kam odkazy na cizí weby umísťujeme. Je proto potřeba vytvořit podstránku s názvem Partnerské stránky. Na této podstránce se budou shromaţďovat odkazy. Nesmí se ovšem na jedné stránce shromáţdit jen a pouze odkazy. Algoritmus vyhledávačů by to označil za podvod a místo, aby to stránce v ţebříčku pomohlo, tak ji to poškodí. Je potřeba tedy kaţdému odkazu přidat malý odstavec s představením obsahu cílové stránky a např. i zmenšeninu obrázku z úvodní stránky. Větší význam mají také odkazy na tematicky blízké stránky. Této části optimalizace se říká linkbuilding Jak funguje linkbuilding Pokud jde o získávání návštěvníků stránek tak nejméně efektivní je tištěná reklama v novinách a časopisech. Pravděpodobnost kliknutí na grafický reklamní prouţek - tzv. banner - se pohybuje přibliţně od 1:1000 do 1:500. Nejvíce lidí se na stránky dostane přez vyhledávače a z prvních míst díky zpětným odkazům. Míří-li odkaz ze stránky A na stránku B, jedná se o zpětný odkaz (anglicky back link nebo téţ inbound link) stránky B. Zpětné odkazy se dělí na interní v rámci stejné webové domény nebo externí z jiné webové stránky. Vedle vyhledávačů a katalogů představují třetí největší zdroj nových návštěvníků. Ovšem odkazy v katalozích jsou vlastně také zpětné odkazy. Moderní fulltextové vyhledávače, např. Google, Yahoo, Jyxo (které pouţívají i portály Seznam a Atlas) či Morfeo (které pouţívá portál Centrum), pracují s tzv. odkazovou popularitou (link popularity). Čím více tedy máme odkazů tím lepšího umístění, v závislosti na ostatních prvcích optimalizace, můţeme dosáhnout. Odkaz by ale měl být z tematicky podobné stránky. Díky tomu se na stránky budou moci dostávat návštěvníci jiných stránek

17 a při tom se bude jednat o skupinu příbuzných informací, které navštíví. Toto vyhledávače upřednostňují a tyto odkazy v umístění pomohou více neţ odkaz z jiného oboru. Ideální zpětný odkaz splňuje tato kritéria: Nachází se na stránce, kterou pravděpodobně navštěvuje stejná cílová skupina jako web, na který odkaz míří. Vede na stránku tematicky velmi podobnou té, na které je umístěn. Cílová stránka by ovšem zároveň měla informace či nabídku domovské stránky odkazu vhodně rozšiřovat či doplňovat. Je co nejvýstiţněji popsán, takţe návštěvník dokáţe přesně odhadnout, co ho po kliknutí čeká. Je uveden v pozitivním kontextu. Linkbuilding neboli budování externích zpětných odkazů, je vlastně webová obdoba public relations. Zatímco public relations mají za cíl, aby se o vás co nejvíce, a pokud moţno v dobrém, mluvilo či psalo, cílem link buildingu je, aby se na vaše stránky co nejvíc odkazovalo. Budování zpětných odkazů je časově hodně náročná práce. V praxi musíte kontaktovat tvůrce jiného webu s nabídkou na výměnu odkazů. Tedy ţe odkaz vede jak ze stránky A do B tak i z B do A. Jinak by nikdo neměl důvod k tomu, aby vynakládal svůj čas na vylepšení naší pozice. Tato část na stránkách tvořena nebyla. Tyto sluţby se většinou svěřují specializované firmě, která má zkušenosti s tímto druhem optimalizace. Finance, která má škola na provoz školních stránek k dispozici byli ovšem investovány do jiného druhu propagace Text, jímž je tvořen zpětný odkaz Text, který je obsaţen v elementu a (anchor text). Důleţitost: 4,4 (zásadní vliv) Neshoda: 0,8 (výrazná shoda) Kaţdý odkaz je tvořen cílovou adresou a textem, na který je moţno kliknout. Tento text by měl obsahovat klíčové slovo. Je důleţité, aby se klíčové slovo, pro které jsou stránky

18 optimalizovány, co nejvíce shodovalo s tímto textem. Pro je klíčovým slovem střední škola Link popularity v rámci vnitřní struktury webu Vztahuje se k počtu a důleţitosti odkazů, které vedou na cílovou stránku zevnitř webu. Důleţitost: 4,1 (zásadní vliv) Neshoda: 0,9 (výrazná shoda) Na stránkách se přirozeně vyskytuje určité mnoţství odkazů, vedoucích na jiné podstránky. Nejběţnějším příkladem je menu. Tento prvek je však pro optimalizaci významný a proto bychom jej měli uměle podporovat, a kdyţ je příleţitost zmínit jinou podstránku, měli bychom to udělat rovnou odkazem na ni. Moţností jsou také rozcestníky na konci stránek malé menu odkazující na podstránky s navazujícím obsahem Stáří webu Nejde ani tak o datum registrace domény, jako spíš o zpřístupnění indexovatelného obsahu, čitelného pro vyhledávač (uvědomte si, ţe toto se můţe měnit se změnami vlastníka domény). Důleţitost: 4,0 (zásadní vliv) Neshoda: 1,1 (výrazná shoda) Podle stránky je doména stará 6 let. Toto ji řadí, ke starším webům a pro optimalizaci je to velmi příznivé Tematická relevance odkazů směřujících na web Vyjádření tematické příbuznosti mezi odkazující stránkou či webem, cílovým webem a klíčovým slovem. Důleţitost: 3,9 (zásadní vliv) Neshoda: 1,1 (výrazná shoda) K této problematice jsem se jiţ vyjádřil v části Globální link popularity cílového webu. Odkazy na stránky z tematicky příbuzných webů mají sice vyšší hodnotu, ale neměli bychom trvat pouze na takovýchto odkazech. Na našich stránkách by rozhodně měl být odkaz například na sponzora a od sponzora k nám a nebude nám to v optimalizaci škodit. Text u sponzora by ovšem měl být naším klíčovým slovem nebo názvem školy

19 Link popularity webu v rámci skupiny tematicky souvisejících webů Vztahuje se k počtu a důleţitosti odkazů, které vedou na cílový web ze všech tematicky příbuzných webů na internetu. Důleţitost: 3,9 (zásadní vliv) Neshoda: 1,1 (výrazná shoda) Tento prvek se rovněţ vztahuje k části Globální link popularity cílového webu. Odkazy z jiných středních škol jsou pro optimalizaci ideální Klíčové slovo použité v textu stránky Umístění klíčového slova v rámci elementu body, tedy ve vlastním obsahu stránky. Důleţitost: 3,7 (silný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda) Je zřejmé, ţe jedny z nejúspěšnějších společností na internetu, jako je Google nebo Seznam, není moţné jen tak oklamat nebo obejít. Klíčové slovo nemůţe být jen uměle vloţeno všude tam, kde je to moţné, ale musí být často i obsahem textu, pouţívaného na stránkách. Níţe uvádím příklady, jak zapojit klíčové slovo do textu. Původní text U nás můţete Je zde také k dispozici Studium Vás připraví Součástí školy je Kontakt: Optimalizovaný text Na naší střední škole můţete Na této střední škole je Naše střední škola Vás připraví Součástí střední školy je Střední odborná škola Kontakt: Klíčové slovo se musí vyskytovat alespoň párkrát v přesném tvaru, ale i ve skloňovaném tvaru má svou váhu. Důleţité ovšem je, aby se klíčové slovo na stránce nevyskytovalo příliš často vzhledem k mnoţství jiného textu. V takových případech by nás algoritmus mohl označit za podvodníky, kteří se na první místa snaţí protlačit, ale ve skutečnosti tam nepaří. Ideální počet v textu se vyskytujících klíčových slov je

20 Globální link popularity odkazujícího webu Vztahuje se k počtu a důleţitosti odkazů, které vedou na odkazující web ze všech ostatních webů na internetu. Důleţitost: 3,6 (silný vliv) Neshoda: 1,3 (nízká shoda) Obecně lze říci, ţe čím kvalitnější je pro daný vyhledávač odkazující stránka, tím větší váhu odkaz má. V praxi bychom se měli snaţit získat odkazy ze stránek, umístěných nad námi ve výsledcích hledání. Podle stránky se na klíčové slovo střední škola stránka nevyskytuje do 60. respektive 100. pozice v pouţívaných vyhledávačích Četnost přibývání nových odkazů na web Rychlost a mnoţství, v jakém přibývají nové odkazy na cílový web. Důleţitost: 3,5 (silný vliv) Neshoda: 0,9 (výrazná shoda) Obecně lze říci, ţe čím rychleji přibývají nové odkazy na náš web, tím rychleji stoupáme ve vyhledávačích. Tyto odkazy by ale měly splňovat kritéria výše zmiňovaná. Také je dobré, kdyţ se odkazy rozrůstají společně s webovou stránkou. S tvorbou nových stránek je tedy ideální získat nové odkazy Pět negativních faktorů pro optimalizaci Server je často robotům nepřístupný Server, na kterém jsou stránky umístěny, bývá často nedostupný, stránky nelze procházet. Důleţitost: 3,8 (silný vliv) Neshoda: 1,3 (nízká shoda) Pokud chceme, aby nás vyhledávače dobře hodnotily, musejí mít na naše stránky přístup. Toto můţe být nesplněno z 2 důvodů. První moţností je výpadek na straně poskytovatele a doména tudíţ nebude pro vyhledávací roboty fyzicky dostupná. Tomuto předejdeme výběrem kvalitního poskytovatele, který má záloţní zdroje. Druhou moţností je znepřístupnění přes přímý zásah tvůrce webu

21 Obsah velmi podobný nebo duplicitní k již zaindexovanému obsahu Vztahuje se k chování vyhledávače, pokud při indexování webu narazí na obsahově stejnou či velmi podobnou stránku. Důleţitost: 3,6 (silný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda) Tato část se týká stránek, vytvořených podle šablony. Existují společnosti, které nabízejí webové stránky zadarmo. Tyto stránky jsou ovšem všechny stejné podle kostry, která umoţňuje jejich snadné vytvoření. Proto je nutné tvořit si své vlastní stránky originálním způsobem. Toto nám zaručuje jejich originalitu a vyhnutí se tomuto postihu. Stránky jsou originálem vytvořeným psaním kódu v programu HTML-Kit Odkazování na nekvalitní a spamovací weby Vliv odkazů, které vedou z vašeho webu na jiný, méně kvalitní web, na hodnocení vašeho vlastního webu. Důleţitost: 3,5 (silný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda) Kdyţ máme moţnost vyměnit s někým odkaz, měli bychom si jeho stránku nejdříve důkladně prověřit. Většinou stačí podívat se na jeho stránky a poznáme, jak kvalitní asi budou. Zejména nám můţe pomoci jejich validita. To znamená, ţe neobsahují html chyby. Spamovací web zase můţeme odhalit přes nástroj Google toolbar, který umoţňuje vyhledání odkazů, směřujících na tento web. Pokud bude počet netradičně vysoký, jedná se s velkou pravděpodobností o spamovací web Použití duplicitních elementů title a meta na velkém množství stránek Vztahuje se ke zdrojovému kódu stránek u webů, které na větším mnoţství svých stránek pouţívají stejný text, jako obsah elementů title a meta. Důleţitost: 3,3 (silný vliv) Neshoda: 1,3 (nízká shoda) Kaţdé stránky mají své základní téma. Toto téma by vzhledem k optimalizaci mělo být jedno a nemělo by být vyjadřováno na všech stránkách stejným textem. Obsah základních

22 optimalizačních tagů by měl být různý, ale tematicky velmi blízký. Níţe uvádím seznam jednotlivých klíčových slov, které se mohou pouţít pro optimalizaci školních stránek. Střední škola Střední odborná škola Ochrana a tvorba ţivotního prostředí Přírodovědné lyceum Technologie potravin - zpracování mléka Analýza potravin Ekologie Ekologická škola Střední škola jiţní Čechy SOŠ SOŠ OTŢP Veselí nad Luţnicí Studium ekologie Střední škola s internátem Hlavním klíčovým slovem by však přesto mělo být Střední škola a mělo by se tedy vyskytovat všude tam, kde nemáme moţnost optimalizovat podstránku na jiné z výše uvedených klíčových slov Účast v odkazovacích službách nebo prodej odkazů Vliv odkazových bloků v patičkách stránek a podobně. Důleţitost: 3,3 (silný vliv) Neshoda: 1,4 (nízká shoda) Díky velké konkurenci je kontrolováno i okolí odkazu vedoucího na naši stránku. Rozhodně není dobré, pokud je odkaz v okolí velkého mnoţství dalších odkazů a není oddělen textem. Toto má za cíl zabránit cílenému zvyšování pozice přes odkazové bloky, které prakticky nejsou obsahem stránky. Jsou umístěny někde dole na stránce a často s tématem stránky nesouvisejí. Odkaz by tedy měl mít své vlastní místo na stránkách a neměl by se vyskytovat v okolí velkého mnoţství jiných odkazů. Ideální je, pokud odkaz má připojen svůj vlastní doprovodný text a případně i obrázek

23 9 Optimalizace pro vyhledávače SEM 1.6. Co je SEM Zkratka SEM v angličtině znamená Search Engine Marketing. Český překlad je marketing postavený na vyhledávačích. Z toho vyplývá, ţe jde o způsoby zvýšení počtu návštěv takové, které k tomuto cíli vyuţívají internetové vyhledávače. SEM je na rozdíl od SEO vţdy placenou sluţbou. V praxi se většinou jedná o kupování pozice našeho odkazu. Na rozdíl od SEO je tato pozice dočasná stránka je zde jen po zaplacenou dobu a vztahuje se pouze na jeden vyhledávač. SEM má ovšem oproti SEO tu výhodu, ţe si můţeme zvolit čas i vyhledávač a také umístění, které chceme. Přesto si tuto formu optimalizace mohou dovolit spíše komerční weby s vysokým ziskem plynoucím z návštěvnosti (e-shopy, stránky s velkým mnoţstvím reklamy, ). SEM je vhodné pouţít pro zajištění a zvýraznění pozice www stránek, které nejsme schopni jinak dosáhnout ani správnou a kvalitní optimalizací (např. z důvodu velké konkurence stejně dobře optimalizovaných stránek) 1.7. Možnosti SEM pro české weby Seznam Produkty na seznamu mají největší reklamní zásah a to cca 3/5 všech vyhledávání v Čechách. Produkty Seznamu jsou: 1. Sklik 2. Placený zápis v katalogu a na firmy.cz Pro SEM je nejzajímavější produkt Sklik. Zápis do firem platí za umístění na určitou dobu (Paid Placement, Flat Rate). Sklik se platí za proklik (PPC) Sklik Jedná se o inzeráty, které se objevují tematicky s vyhledávaným klíčovým slovem. Tento systém je hodně podobný Google AdWords. Ve Skliku máte kampaně, v kampaních sestavy a v sestavách inzeráty a klíčová slova. Pokud uţivatel na Seznamu hledá klíčové slovo, zobrazí se mu inzerát ze sestavy, která klíčové slovo obsahuje. Inzeráty se řadí podle součinu

24 nabídnuté ceny a míry prokliku. Skutečná zaplacená cena za proklik je pouze taková, jaká je nutná pro udrţení inzerátu na jeho pozici Minimální cena za proklik je nastavena na 20 haléřů. Inzeráty Skliku se od ledna 2008 zobrazují i nahoře nad výsledky vyhledávání Seznamu, dále v pravém sloupci a dole pod výsledky. Sklik se hodí zejména menším inzerentům. Vylepšováním klíčových slov a inzerátů se dá i hodně ušetřit - kdyţ inzerentovi stoupá míra prokliku, de facto klesá cena za proklik a vzrůstá počet zobrazení inzerátu Zápisy v katalogu a firmy.cz Soubor firem a stránek obsaţených v databázi seznamu se dělí na nekomerční katalog a firmy.cz, kde je moţný jak zápis zdarma tak za peníze v lepší kvalitě (umístění). Z hlediska přístupu na stránky je jednoznačně lepší zápis na firmy.cz. Z této domény navštěvuje české stránky stejné mnoţství lidí jako z centrum.cz Do firmy.cz se lze zapsat různými způsoby, záleţí přitom na ceně. Existuje zde negarantovaný zápis zdarma a ostatní odstupňované zápisy, kde je moţné přidávání fotek a ty draţší mají lepší umístění Google Google je co do pouţívanosti druhý největší český vyhledávač (přichází z něj na české stránky průměrně zhruba 25 % lidí). Napravo ve výsledcích vyhledávání je reklamní systém Google AdWords. Tyto reklamy jsou placené za proklik, takţe při objednání platíte pouze za skutečné uţivatele, kteří přes reklamu prokliknou. Cena za jeden proklik začíná na jednom americkém centu. Můţete si i zvolit platbu v českých korunách. AdWords je hlavní produkt googlu co se týče SEM a je nejvýhodnější. Na mnoho českých slov se lze dostat na ceny kolem jedné koruny. O některá slova je velký zájem, a tak jsou draţší. Hodně přitom záleţí na tom, jak dobře jsou vybrána klíčová slova a jak je napsán reklamní text. Zvýhodňované jsou reklamy, na které se více kliká mají lepší umístění i podmínky. Google AdWords mají podobu titulku, coţ je odkaz, a textu v rozsahu cca 70 znaků. Kdyţ uţivatelé na reklamu hodně klikají, říká se, ţe reklama má vysokou míru prokliku, anglicky Click Through Rate (CTR). Míra prokliku se počítá jako počet prokliků děleno počet zobrazení (to celé krát sto, aby to vyšlo v procentech). Míra prokliku se dá počítat jak pro jednotlivé reklamní texty, tak pro jednotlivá klíčová slova

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com

SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com Tento dokument obsahuje seznam zkoumaných nedostatků webu www.svitidlaosvetleni.cz z hlediska optimalizace stránek pro vyhledávače. Základní popis těchto nedostatků,

Více

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie.

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Dobré tema pro každého kdo začne uvažovat o svém webu

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.

Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz Aleš Fodor 28. 5. 2012 1 / 6 1 Stav minulý Se společností Tepelná čerpadla IVT spolupracujeme na zlepšování obchodních výsledků webu

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO Obsah Úvodem... 11 Komu je kniha určena...12 Pro koho je tato kniha zbytečná...12 Proč optimalizovat...12 Tajemství této knihy v jedné větě...13 Konvence použité v knize...13 Kapitola 1 Search Engine Marketing

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Daniel Srb centrum holdings dobrý sluha, špatný pán Co je to SEO? zeptal jsem se vyhledávačů na totéž: je dnes základem úspěchu webových stránek patří k moderním oborům, bez

Více

Nahrání webu na internet

Nahrání webu na internet Nahrání webu na internet Meta tagy Podstránky webu máme hotové, ale v jejich hlavičkách nám chybí poslední věc. Až bude web online, všimnou si ho internetové vyhledávače a jeho podstránky si tzv. zaindexují.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek Nikola Pavelková Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2013 1 Obsah Úvod...3

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AZ Media = internet marketing, internetová prezentace, internetový obchod, SEO optimalizace, PPC kampaně a vše pro Vaše zviditelnění a prosazení reklamy na internetu. Naše společnost

Více

Základní informace o světových, českých a čínských vyhledávačích, seznámení s RSS technologií

Základní informace o světových, českých a čínských vyhledávačích, seznámení s RSS technologií Základní informace o světových, českých a čínských vyhledávačích, seznámení s RSS technologií GOOGLE Nejpoužívanější vyhledávač na světě Googol je matematický termín pro číslo 1 se 100 nulami Zakladatelé

Více

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 2015 SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 Obsah On-page faktory...4 1. Technický stav stránek www.stranka.cz...4 2. Hodnocení on-page

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_20

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Muj-Pravnik.cz. ve spolupráci. s advokátními kancelářemi

Muj-Pravnik.cz. ve spolupráci. s advokátními kancelářemi Muj-Pravnik.cz ve spolupráci s advokátními kancelářemi Vy znáte odpovědi My známe ty, kdo je potřebují 2 Co spolu můžeme dokázat? Kolik si účtujete od klienta za hodinovou první schůzku? 1500,-Kč? Méně

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Jak zpeněžit svůj web. Petra Větrovská

Jak zpeněžit svůj web. Petra Větrovská Jak zpeněžit svůj web Petra Větrovská INSPO 2008, 8. března petra.vetrovska@outrider.cz CO S NEKOMERČNÍMI STRÁNKAMI Pokud na internetu nevyděláváte Pokud na internetu nevyděláváte prodejem vlastních produktů

Více

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů SEO Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů Kapitola 0 - FAQ A ty seš jako kdo? Jaroslav Hlavinka (@neologyc) Informační architekt internetových projektů optimalizace všech služeb Seznam.cz

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_09 Název školy Střední průmyslová

Více

TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz

TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz TNPW1 Cvičení 1 Technologie pro tvorbu webu HTML, HTML5 značkovací jazyk struktura, obsah, odkazy - hypertext CSS, CSS3 kaskádové styly vzhled (rozvržení, formátování,

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0460 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0460 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0460 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNIKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNIKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNIKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek fcbanikostrava.wz.cz VYPRACOVAL: MAREK SEDLÁČEK (SED0019) AKADEMICKÝ ROK: 2012/2013

Více

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 1 Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu

Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu 1 Zevrubný pohled na webovou stránku Webová prezentace TakePlace na adrese www.takeplace.eu je velmi kvalitně provedena. Nebude potřeba provést žádné

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete.

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete. Rychlokurz vyhledávání na internetu aneb Jak co nejrychleji napsat domácí úkol Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 14.8.2007 Vypracovat domácí úkol, esej či seminární práci, najít odpovědi

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 PragueBest 2011 www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 1. Informace o společnosti 1.1. PROFIL Obchodní název společnosti Právní forma PragueBest s.r.o. Společnost s ručením omezeným Základním

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

NABÍDKOVÝ DOKUMENT. efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o.

NABÍDKOVÝ DOKUMENT. efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o. NABÍDKOVÝ DOKUMENT efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o. CO UMÍME A DOKÁŽEME Analýzy - provedeme analýzy přístupnosti, použitelnosti a návštěvnosti, abyste mohli posoudit, jak je Váš internetový

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Číslo bezplatné telefonní linky v PPC inzerátech zvýšilo výkon vyhledávacích kampaní o 11%

Číslo bezplatné telefonní linky v PPC inzerátech zvýšilo výkon vyhledávacích kampaní o 11% Číslo bezplatné telefonní linky v PPC inzerátech zvýšilo výkon vyhledávacích kampaní o 11% Případová studie Case study H1.cz s.r.o., Na Lysině 25, 147 00, Praha 4 www.h1.cz info@h1.cz tel: +420 272 763

Více

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz PŘEDSTAVENÍ SERVERU www.bmwgs.cz Motto: Motocykly BMW = BMWGS.cz STRÁNKY MAJITELŮ A FANOUŠKŮ VŠECH TYPŮ MOTOCYKLŮ BMW S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM NA MODELOVOU ŘADU GS Portál je v provozu šestý rok. Navzdory

Více

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů je dobře cílená: Návštěvník

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Optimalizace co se pod tímto pojmem skrývá? Co vlastně znamená pojem optimalizace webových stránek? Tento pojem zahrnuje více věcí. Často se jako optimalizace

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ 1 STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ PR ČLÁNEK délka článku: počet znaků neomezen počet fotek: neomezen počet zpětných odkazů: neomezen umístění: mezi redakčními články v příslušné rubrice,

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Zaměření portálu. Vážení zákazníci,

Zaměření portálu. Vážení zákazníci, Zaměření portálu Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit ojedinělý tematický portál SPEKTRUM ZDRAVÍ a nabídnout speciální reklamní balíčky, které Vám pomohou získat nové zákazníky, umožní propagaci

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Vyhledávání nebo nalezení informací

Vyhledávání nebo nalezení informací Vyhledávání nebo nalezení informací Vilém Sklenák sklenak@vse.cz Vysoká škola ekonomická, fakulta informatiky a statistiky, katedra informačního a znalostního inženýrství Inforum2012, 23. 5. 2012 Vilém

Více

PPC reklama prakticky

PPC reklama prakticky Proč PPC zvolit a na co si dát pozor, aneb kdy má firma uvažovat o profi PPC kampaních, kdy je dělat na koleni a kdy je nedělat vůbec. 26. 5. 2010 Obsah 1 Co je PPC 2 Jak probíhá realizace PPC kampaní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Budování zpětných odkazů

Budování zpětných odkazů Budování zpětných odkazů KAPITOLA 5 V této kapitole se dozvíte: Jak se budují odkazy Kam je vhodné umisťovat odkazy Jaké jsou typy odkazů Proč se nezabývat rankem stránek Co je nutné vědět z technického

Více

CENÍK. Ceník je platný od 1. září 2010 a veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. www.sreality.cz m.sreality.cz časopisy Sreality

CENÍK. Ceník je platný od 1. září 2010 a veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. www.sreality.cz m.sreality.cz časopisy Sreality CENÍK Ceník je platný od 1. září 2010 a veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. www.sreality.cz m.sreality.cz časopisy Sreality www.seznam.cz...najdu tam, co neznám! Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Cena

Více

Největší portál veletrhů a výstav na síti

Největší portál veletrhů a výstav na síti Největší portál veletrhů a výstav na síti Portál www.veletrhyavystavy.cz, je největší databází domácích a zahraničních veletrhů na českém internetu. Jednoduchá orientace a přehledná grafika z něj dělá

Více

Produktový list Letáky

Produktový list Letáky Produktový list Letáky O službě Kupi.cz je největší český server s nabídkou akcí a letáků z maloobchodních řetězců. Kupi nyní rozdistribuuje přes 2,5 miliónů unikátních letáků měsíčně, uživatelé si prohlédnou

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu O projektu Kamzasportem.cz je služba provozovaná internetovým serverem Ronnie.cz, který je nejvlivnějším médiem

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

SEO v CeSYSu. CeSYS manuál pro uživatele

SEO v CeSYSu. CeSYS manuál pro uživatele SEO v CeSYSu CeSYS manuál pro uživatele Úvod K tomu, abyste byli schopni používat SEO nástroje ve Vašem CeSYSu nemusíte být profesionální webdesignéři, nicméně základní představa o některých HTML prvcích

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

Katalog firem a prezentací Multimediaexpo.cz

Katalog firem a prezentací Multimediaexpo.cz Katalog firem a prezentací Multimediaexpo.cz Do Katalogu firem a prezentací lze vložit placené zápisy českých i slovenských firem a institucí nebo zastoupení mezinárodních firem a institucí působících

Více