Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Petr Kosáček Efektivní internetové stránky pro školu Bakalářská práce 2008

2 1 Zadání bakalářské práce Navrhněte a implementujte optimalizaci webových stránek SOŠ OTŢP pro vyhledávače (SEO, SEM). Porovnejte pozici ve výsledcích vyhledávání těchto stránek po optimalizaci se stavem z roku 2007 a vyhodnoťte úspěšnost optimalizace.

3 2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Efektivní internetové stránky pro školu zpracoval samostatně a pouţil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. V Praze dne Podpis.

4 3 Obsah 1 Zadání bakalářské práce Prohlášení Obsah Resumé Představení školy a jejích stránek Informace o škole Informace o stránkách Metodologie práce Výsledek dotazníku Otázka č. 1 Jaký pouţíváte při vyhledávání vyhledávač? Otázka č. 2 - Kolik pouţíváte klíčových slov při vyhledávání? Otázka č. 3 - Jak procházíte výsledky z vyhledávače? Otázka č. 4 - Jaký internetový prohlíţeč pouţíváte? Otázka č. 5 - Pouţíváte mailového klienta? Např. Outlook Otázka č. 6 - Jak často navštěvujete školní stránky? Otázka č. 7 - Proč navštěvujete školní stránky? Otázka č. 8 - Při výběru školy pro Vás byly školní internetové stránky Otázka č. 9 - Na stránkách Vás na první pohled zaujme Otázka č. 10 Co byste chtěli na stránkách? Otázka č Mohly by být podle Vás stránky dobrým pomocníkem při výuce? 12 8 Optimalizace pro vyhledávače SEO Co je SEO optimalizace a k čemu je Deset nejdůleţitějších bodů optimalizace Klíčové slovo pouţité v elementu title

5 Globální link popularity cílového webu Text, jímţ je tvořen zpětný odkaz Link popularity v rámci vnitřní struktury webu Stáří webu Tematická relevance odkazů směřujících na web Link popularity webu v rámci skupiny tematicky souvisejících webů Klíčové slovo pouţité v textu stránky Globální link popularity odkazujícího webu Četnost přibývání nových odkazů na web Pět negativních faktorů pro optimalizaci Server je často robotům nepřístupný Obsah velmi podobný nebo duplicitní k jiţ zaindexovanému obsahu Odkazování na nekvalitní a spamovací weby Pouţití duplicitních elementů title a meta na velkém mnoţství stránek Účast v odkazovacích sluţbách nebo prodej odkazů Optimalizace pro vyhledávače SEM Co je SEM Moţnosti SEM pro české weby Seznam Google Centrum Zvolená SEM optimalizace Další optimalizační vylepšení Vyhodnocení optimalizace Závěr Seznam pouţitých zdrojů Přílohy

6 14.1 Příloha č. 1.: Dotazník pro ţáky Příloha č. 2.: Dotazník pro ţáky - výsledky Příloha č. 3 Statistika vyhledávání klíčového slova střední škola na Seznam.cz Příloha č. 4 Statistika návštěvnosti v podzimních měsících let 2007 a Příloha č. 5 Vyhodnocení změn umístění ve vyhledávačích z let 2007 a Příloha č. 6 Vyhodnocení prvků optimalizace před a po optimalizaci

7 4 Resumé The main aim of my paper is to set background data for creating web pages for high schools. The web pages should be as efficient as possible. Futhermore, they should be optimalized for all web browsers in SEO and SEM optimalization. I am going to evaluate the old web pages of Stredni Odborna Skola pro ochranu a tvorbu zivotniho prostredi in Veseli n Luznici and design new ones

8 5 Představení školy a jejích stránek V celé práci se budu zabývat internetovými stránkami Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu ţivotního prostředí ve Veselí nad Luţnicí (dále jen škola) Informace o škole Škola byla zaloţena v roce 1993 jako státní škola a jejím zřizovatelem je Jihočeský kraj. Součástí školy je internát s celodenním stravováním. Adresa školy: Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu ţivotního prostředí ve Veselí nad Luţnicí Blatské sídliště 600/I. Veselí nad Luţnicí Studijní obory na této škole jsou: Ochrana a tvorba ţivotního prostředí (16-01-M/001) Přírodovědné lyceum (78-42-M/006) Analýza potravin (29-42-M/001) Technologie potravin - zpracování mléka (29-46-M/001) Logo školy 1.2. Informace o stránkách Internetové stránky školy vznikly v roce Jejich autorem byl Ing. Vít Rada, zaměstnanec školy. K jejich tvorbě byly pouţity technologie HTML, PHP, CSS. Stránky byly průběţně aktualizovány a doplňovány. Přístup k jejich editaci měl pouze administrátor. Stránky jsou dostupné z:

9 6 Metodologie práce Ve své práci jsem pouţil několik metod. Jednou z nejdůleţitějších byla analýza. S pomocí této metody jsem si celou problematiku rozdělil na několik dílčích částí, které měly svůj nezastupitelný význam pro maximální optimalizaci školních internetových stránek. Také jsem díky této metodě zkoumal vztahy mezi obsahem a formou stránek a jejich následným umístěním ve vyhledávačích. Nedílnou součástí práce bylo nahlíţení na stránky jako na systém, kde vše má svůj dílčí význam a přesto dohromady tvoří jediný funkční nástroj. Pro zjištění uţivatelských zvyků, návyků, postupů a přání jsem pouţil metodu dotazování. Tato metoda mi přinesla nepostradatelné informace o chování uţivatelů. Nástrojem této metody byl jedenácti otázkový dotazník. Předloţen byl různým třídám od prvého do čtvrtého ročníku. Dotazník byl anonymní. Prakticky ţádná práce se nemůţe obejít bez studia dokumentace. Vzhledem k povaze tématu mé práce jsem vycházel většinou z internetových zdrojů. Poslední, ovšem neméně důleţitou, metodou byla abstrakce. Z velkého mnoţství stránek a návodů na optimalizaci jsem vybral informace s největší důvěryhodností a frekvencí výskytu. I kdyţ se tato metoda přímo nevztahuje k některé konkrétní části mé práce, její principy se vztahují prakticky na celou práci

10 7 Výsledek dotazníku Abych vycházel z konkrétních kroků studentů, vytvořil jsem dotazník, který si klade za cíl zjistit jejich chování, od volby vyhledávače, aţ po obsah stránek, o který mají studenti zájem. Dotazník je přiloţen jako příloha č. 1 Celkové výsledky dotazníku jsou přiloţeny jako příloha č. 2. Zde pouze shrnu to podstatné, co z jeho výsledků vyplívá. 7.1 Otázka č. 1 Jaký používáte při vyhledávání vyhledávač? Z výsledků vyplynulo, ţe kolem 90 % studentů pouţívá k vyhledávání Seznam a Google, a proto je vhodné zabývat se optimalizací, případně placením pozice, pouze na těchto vyhledávačích. 7.2 Otázka č. 2 - Kolik používáte klíčových slov při vyhledávání? Kolem 60 % studentů pracuje s klíčovými slovy, aby dosáhli optimálního výsledku. Je proto moţné některé podstránky optimalizovat na konkrétní klíčová slova a ne pouze na obecná klíčová slova. 7.3 Otázka č. 3 - Jak procházíte výsledky z vyhledávače? Téměř 70 % odpovědělo, ţe pouţívá výsledky z první stránky výsledků vyhledávání. Optimalizace si tedy klade za cíl dosaţení první stránky, respektive prvních pozic na stránce výsledků. Také je zajímavých 20 % studentů, kteří odpověděli, ţe vyhledávají jinak, neţ jaké jim byly nabídnuty moţnosti. Z ústních doplnění k odpovědím vyplývá, ţe záleţí na konkrétní situaci vyhledávání, a tak nemohli odpovědět přesně. 7.4 Otázka č. 4 - Jaký internetový prohlížeč používáte? Zde výsledek kopíroval rozloţení pouţívanosti prohlíţečů běţnou populací. 90 % pouţívá Internet Explorer (55 %) nebo Mozillu Firefox (35%). Také z dotazníku vyplynulo, ţe počítačově více gramotní a starší studenti, se přiklánějí k Mozille Firefoxu a ti mladší a nezkušení pouţívají Internet Explorer. Celkově je ovšem nutné optimalizovat stránky pro oba prohlíţeče

11 7.5 Otázka č. 5 - Používáte mailového klienta? Např. Outlook Drtivá většina studentů mailového klienta nepouţívá a tak není nutné ové adresy na stránkách uvádět ve tvaru, kdy se po kliknutí na ně otevře Outlook. 7.6 Otázka č. 6 - Jak často navštěvujete školní stránky? 73,5 % dotázaných nenavštěvuje školní stránky častěji, neţ jednou měsíčně. Z toho vyplívají dvě skutečnosti. Za prvé: staré stránky nejsou pro studenty zajímavé či potřebné. Za druhé: pokud mají stránky studenty zaujmout, budou se muset více, neţ jen kosmeticky změnit. 7.7 Otázka č. 7 - Proč navštěvujete školní stránky? Vzhledem k předchozí otázce byla tato otázka méně zodpovídaná. Přes polovinu dotázaných na stránky přivádí zájem o nové informace. Dalších 20 % studentů touţí po kvalitních studijních materiálech. 7.8 Otázka č. 8 - Při výběru školy pro Vás byly školní internetové stránky Více jak 67 % dotázaných uvedlo, ţe internetové stránky nebyly rozhodující pro výběr školy. Pokud tedy mají být stránky pro školu efektivní, musí být známo i v čem jsou stránky neúčinné, aby se v tomto směru na ně nespoléhalo a nestaly se tak pro školu v některém směru ztrátové. Z výsledků tedy vyplívá, ţe škola nemůţe pro získávání studentů brát stránky za plně dostačující. 7.9 Otázka č. 9 - Na stránkách Vás na první pohled zaujme Studenty v první řadě na stránkách zaujme design. Tato část je tedy velmi důleţitá pro prvotní vyuţívání stránek. Kvalitní a poutavý design udělá z návštěvníka stránek jejich čtenáře. A abychom zaujali čtenáře, musíme mít působivý obsah stránek. Další prvky na stránce mají pouze podruţný význam Otázka č. 10 Co byste chtěli na stránkách? Pro studenty je nejţádanějším prvkem fotogalerie. Další prvky mají pro studenty přibliţně stejný význam. V této otázce studenti průměrně zaškrtávali 3,44 z moţných moţností

12 7.11 Otázka č Mohly by být podle Vás stránky dobrým pomocníkem při výuce? Přibliţně 1/3 studentů si myslí, ţe školní stránky spíše nemůţou pomáhat při výuce. Větší mnoţství si však myslí, ţe po změnách by stránky mohly napomáhat výuce

13 8 Optimalizace pro vyhledávače SEO S postupujícím rozvojem internetu a jím pouţívaných technologií, roste počet internetových stránek. V dnešní době narostl do takových rozměrů, ţe na klíčové slovo vyhledávač nabídne tisíce stránek. Například na klíčové slovo Střední odborná škola google najde přes půl milionu výsledků. Z tohoto důvodu je nezbytné tvořit efektivní stránky tak, aby je vyhledávač hodnotil kvalitně a v seznamu výsledků je umístil do předních pozic. 90 % návštěvníků neprohlíţí výsledky z dalších stránek. První místo ve vyhledávači je navštěvováno 4x častěji neţ třetí místo. Toto vše nám říká, ţe kdyţ stránka není na předních místech, uţivatel ji těţko najde a pouţije. V Čechách je nejčastěji pouţívaným vyhledávačem Seznam, dále pak Google a nakonec Centrum. Obecně lze o těchto vyhledávačích říci, ţe všechny si střeţí svůj hodnotící algoritmus, a ţe tedy není veřejně známé, podle jakých pravidel stránky hodnotí Co je SEO optimalizace a k čemu je SEO je zkratka, která znamená Search Engine Optimization, česky optimalizace pro vyhledávače. Optimalizace je vlastně obecný postup, jak nastavit konkrétní webové stránky pro vyhledávače. SEO se zabývá optimalizací pro fulltextové vyhledávání, tzn. pro vyhledávání přes klíčové slovo nebo slova. Při indexování stránky internetovým vyhledávačem, přesněji jeho robotem, dochází k ukládání klíčových slov a frází. Optimalizace tedy upravuje strukturu stránek tak, aby obsahovali co nejvíce těchto důleţitých údajů. Ovšem i vyhledávače se proti optimalizovaným stránkám chrání a tak musí být počet klíčových slov přiměřený mnoţství dalšího textu. Konkurenční prostředí na internetu je ještě tvrdší neţ v reálném světě. V podstatě v něm neexistují překáţky pro vstup a tak vniká a vzniklo obrovské mnoţství stránek zabývající se stejným typem informací nebo sluţeb. Příkladem jsou české portály Seznam, Centrum, Atlas a další, které mají v podstatě stejný okruh sluţeb. Je dobré si uvědomit, kdo jsou obecně ti lidé, kteří mohou navštívit náš web. Základní rozdělení můţe být asi následující:

14 Náhodní návštěvníci Návštěvníci, kteří našli náš obor činnosti nebo produkt v katalogu Návštěvníci, kteří se k nám dostali přes naši (placenou nebo neplacenou) reklamu Návštěvníci, kteří pomocí vyhledávače našli na našem webu nějakou frázi (tzv. klíčové slovo) Návštěvníci, kteří jiţ znají adresu našeho webu nebo ji mají uloţenou ve svém prohlíţeči SEO optimalizace můţe přímo ovlivnit čtvrtou kategorii návštěvníků, resp. to jestli k nám na stránky přijdou či nikoli. Mnoţství návštěvníků, kteří mohou tímto způsob na stránky přijít, je přímo úměrné vyhledávanosti klíčového slova a umístění stránky v seznamu výsledků. Cílem optimalizace SEO je ve výsledcích vyhledávání posunout na přední pozice naše webové stránky. Jak jsem tedy psal výše, nejlepšího výsledku dosáhneme na první stránce a prvním místě na této stránce. Kostrou teoretické části práce je článek, ve kterém 37 vůdčích světových osobností v oblasti SEO hodnotilo určité známé prvky optimalizace. Optimalizace se týkala Googlu, ale to základní mají společné všechny vyhledávače. Uvedu zde 10 nejdůleţitějších pozitivních faktorů a 5 negativních Deset nejdůležitějších bodů optimalizace Klíčové slovo použité v elementu title Umístění klíčového slova či fráze do elementu title v kódu hlavičky stránky. Důleţitost: 4,9 (zásadní vliv) Neshoda: 0,3 (výrazná shoda) V HTML kódu stránky je část <head> která obsahuje informace pro vyhledávače tzv. metainformace. Ve staré hlavičce stránek byli tyto informace <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> <meta name="description" content="ekologická škola - Veselí n/l."> <meta name="abstract" content="střední, škola, ekologie, ochrana, tvorba, ţivotní, prostředí"> <meta name="keywords" content="střední, škola, ekologie, ochrana, tvorba, ţivotní, prostředí, přijímačky, testy"> <meta http-equiv="content-language" content="cs">

15 <meta name="author" content="rada"> <meta name="distribution" content="global"> <meta name="copyright" content=" VTR <meta name="robots" content="follow,index"> <bgsound src="delsi1.mid" loop="-1"> <title>soš pro ochranu a tvorbu ţivotního prostředí</title> <link href="menu.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> V původní verzi stránek bylo obsahem elementu title SOŠ pro ochranu a tvorbu ţivotního prostředí. Tento text je rozhodně špatně zvolený. Umoţňuje školu najít pouze při zadání konkrétního názvu školy. K nalezení nejvhodnějšího klíčového slova jsem vyuţil statistiku vyhledávání na Seznamu. Nejvhodnějším klíčovým slovem je Střední škola. Toto klíčové slovo vystihuje jak obsah stránek, tak získává návštěvníky, kteří hledají nějakou střední školu. Pokud by chtěli najít konkrétní školu, zadali by buď její název, nebo alespoň obor studia. Zkratka SOŠ je spojována s hudebním ţánrem a její význam se tříští. Naopak střední odborná škola je zbytečně konkrétní. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3. Nový obsah elementu <head> je tedy přizpůsoben klíčovému slovu Střední škola a stejný je i obsah elementu <title>. <head> <meta name="keywords" content="střední škola"> <meta name="author" content="petr Kosáček"> <meta name="robots" content="all, follow"> <meta name="revisit-after" content="2 days"> <meta name="rating" content="general"> <meta name="description" content="střední odborná škola pro ochranu a tvorbu ţivotního prostředí ve Veselí nad Luţnicí nabízí úplné střední odborné vzdělání s maturitou v těchto oborech: Přírodovědné lyceum, ochrana a tvorba ţivotního prostředí, analýza potravin, technologie potravin"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css"> <title>střední škola</title>

16 </head> Globální link popularity cílového webu Vztahuje se k počtu a důleţitosti odkazů, které vedou na cílový web ze všech ostatních webů na internetu. Důleţitost: 4,5 (zásadní vliv) Neshoda: 0,9 (výrazná shoda) Druhým nejdůleţitějším prvkem optimalizace je počet odkazů směřujících na stránku z cizích stránek. Tato část se nedá ovlivnit tvorbou stránek jako takovou. Praxe je taková, ţe pokud chceme, aby na nás někdo nasměroval odkaz, musíme udělat to samé my na jeho stránky. Z tohoto důvodu je nutné mít na stránkách prostor, kam odkazy na cizí weby umísťujeme. Je proto potřeba vytvořit podstránku s názvem Partnerské stránky. Na této podstránce se budou shromaţďovat odkazy. Nesmí se ovšem na jedné stránce shromáţdit jen a pouze odkazy. Algoritmus vyhledávačů by to označil za podvod a místo, aby to stránce v ţebříčku pomohlo, tak ji to poškodí. Je potřeba tedy kaţdému odkazu přidat malý odstavec s představením obsahu cílové stránky a např. i zmenšeninu obrázku z úvodní stránky. Větší význam mají také odkazy na tematicky blízké stránky. Této části optimalizace se říká linkbuilding Jak funguje linkbuilding Pokud jde o získávání návštěvníků stránek tak nejméně efektivní je tištěná reklama v novinách a časopisech. Pravděpodobnost kliknutí na grafický reklamní prouţek - tzv. banner - se pohybuje přibliţně od 1:1000 do 1:500. Nejvíce lidí se na stránky dostane přez vyhledávače a z prvních míst díky zpětným odkazům. Míří-li odkaz ze stránky A na stránku B, jedná se o zpětný odkaz (anglicky back link nebo téţ inbound link) stránky B. Zpětné odkazy se dělí na interní v rámci stejné webové domény nebo externí z jiné webové stránky. Vedle vyhledávačů a katalogů představují třetí největší zdroj nových návštěvníků. Ovšem odkazy v katalozích jsou vlastně také zpětné odkazy. Moderní fulltextové vyhledávače, např. Google, Yahoo, Jyxo (které pouţívají i portály Seznam a Atlas) či Morfeo (které pouţívá portál Centrum), pracují s tzv. odkazovou popularitou (link popularity). Čím více tedy máme odkazů tím lepšího umístění, v závislosti na ostatních prvcích optimalizace, můţeme dosáhnout. Odkaz by ale měl být z tematicky podobné stránky. Díky tomu se na stránky budou moci dostávat návštěvníci jiných stránek

17 a při tom se bude jednat o skupinu příbuzných informací, které navštíví. Toto vyhledávače upřednostňují a tyto odkazy v umístění pomohou více neţ odkaz z jiného oboru. Ideální zpětný odkaz splňuje tato kritéria: Nachází se na stránce, kterou pravděpodobně navštěvuje stejná cílová skupina jako web, na který odkaz míří. Vede na stránku tematicky velmi podobnou té, na které je umístěn. Cílová stránka by ovšem zároveň měla informace či nabídku domovské stránky odkazu vhodně rozšiřovat či doplňovat. Je co nejvýstiţněji popsán, takţe návštěvník dokáţe přesně odhadnout, co ho po kliknutí čeká. Je uveden v pozitivním kontextu. Linkbuilding neboli budování externích zpětných odkazů, je vlastně webová obdoba public relations. Zatímco public relations mají za cíl, aby se o vás co nejvíce, a pokud moţno v dobrém, mluvilo či psalo, cílem link buildingu je, aby se na vaše stránky co nejvíc odkazovalo. Budování zpětných odkazů je časově hodně náročná práce. V praxi musíte kontaktovat tvůrce jiného webu s nabídkou na výměnu odkazů. Tedy ţe odkaz vede jak ze stránky A do B tak i z B do A. Jinak by nikdo neměl důvod k tomu, aby vynakládal svůj čas na vylepšení naší pozice. Tato část na stránkách tvořena nebyla. Tyto sluţby se většinou svěřují specializované firmě, která má zkušenosti s tímto druhem optimalizace. Finance, která má škola na provoz školních stránek k dispozici byli ovšem investovány do jiného druhu propagace Text, jímž je tvořen zpětný odkaz Text, který je obsaţen v elementu a (anchor text). Důleţitost: 4,4 (zásadní vliv) Neshoda: 0,8 (výrazná shoda) Kaţdý odkaz je tvořen cílovou adresou a textem, na který je moţno kliknout. Tento text by měl obsahovat klíčové slovo. Je důleţité, aby se klíčové slovo, pro které jsou stránky

18 optimalizovány, co nejvíce shodovalo s tímto textem. Pro je klíčovým slovem střední škola Link popularity v rámci vnitřní struktury webu Vztahuje se k počtu a důleţitosti odkazů, které vedou na cílovou stránku zevnitř webu. Důleţitost: 4,1 (zásadní vliv) Neshoda: 0,9 (výrazná shoda) Na stránkách se přirozeně vyskytuje určité mnoţství odkazů, vedoucích na jiné podstránky. Nejběţnějším příkladem je menu. Tento prvek je však pro optimalizaci významný a proto bychom jej měli uměle podporovat, a kdyţ je příleţitost zmínit jinou podstránku, měli bychom to udělat rovnou odkazem na ni. Moţností jsou také rozcestníky na konci stránek malé menu odkazující na podstránky s navazujícím obsahem Stáří webu Nejde ani tak o datum registrace domény, jako spíš o zpřístupnění indexovatelného obsahu, čitelného pro vyhledávač (uvědomte si, ţe toto se můţe měnit se změnami vlastníka domény). Důleţitost: 4,0 (zásadní vliv) Neshoda: 1,1 (výrazná shoda) Podle stránky je doména stará 6 let. Toto ji řadí, ke starším webům a pro optimalizaci je to velmi příznivé Tematická relevance odkazů směřujících na web Vyjádření tematické příbuznosti mezi odkazující stránkou či webem, cílovým webem a klíčovým slovem. Důleţitost: 3,9 (zásadní vliv) Neshoda: 1,1 (výrazná shoda) K této problematice jsem se jiţ vyjádřil v části Globální link popularity cílového webu. Odkazy na stránky z tematicky příbuzných webů mají sice vyšší hodnotu, ale neměli bychom trvat pouze na takovýchto odkazech. Na našich stránkách by rozhodně měl být odkaz například na sponzora a od sponzora k nám a nebude nám to v optimalizaci škodit. Text u sponzora by ovšem měl být naším klíčovým slovem nebo názvem školy

19 Link popularity webu v rámci skupiny tematicky souvisejících webů Vztahuje se k počtu a důleţitosti odkazů, které vedou na cílový web ze všech tematicky příbuzných webů na internetu. Důleţitost: 3,9 (zásadní vliv) Neshoda: 1,1 (výrazná shoda) Tento prvek se rovněţ vztahuje k části Globální link popularity cílového webu. Odkazy z jiných středních škol jsou pro optimalizaci ideální Klíčové slovo použité v textu stránky Umístění klíčového slova v rámci elementu body, tedy ve vlastním obsahu stránky. Důleţitost: 3,7 (silný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda) Je zřejmé, ţe jedny z nejúspěšnějších společností na internetu, jako je Google nebo Seznam, není moţné jen tak oklamat nebo obejít. Klíčové slovo nemůţe být jen uměle vloţeno všude tam, kde je to moţné, ale musí být často i obsahem textu, pouţívaného na stránkách. Níţe uvádím příklady, jak zapojit klíčové slovo do textu. Původní text U nás můţete Je zde také k dispozici Studium Vás připraví Součástí školy je Kontakt: Optimalizovaný text Na naší střední škole můţete Na této střední škole je Naše střední škola Vás připraví Součástí střední školy je Střední odborná škola Kontakt: Klíčové slovo se musí vyskytovat alespoň párkrát v přesném tvaru, ale i ve skloňovaném tvaru má svou váhu. Důleţité ovšem je, aby se klíčové slovo na stránce nevyskytovalo příliš často vzhledem k mnoţství jiného textu. V takových případech by nás algoritmus mohl označit za podvodníky, kteří se na první místa snaţí protlačit, ale ve skutečnosti tam nepaří. Ideální počet v textu se vyskytujících klíčových slov je

20 Globální link popularity odkazujícího webu Vztahuje se k počtu a důleţitosti odkazů, které vedou na odkazující web ze všech ostatních webů na internetu. Důleţitost: 3,6 (silný vliv) Neshoda: 1,3 (nízká shoda) Obecně lze říci, ţe čím kvalitnější je pro daný vyhledávač odkazující stránka, tím větší váhu odkaz má. V praxi bychom se měli snaţit získat odkazy ze stránek, umístěných nad námi ve výsledcích hledání. Podle stránky se na klíčové slovo střední škola stránka nevyskytuje do 60. respektive 100. pozice v pouţívaných vyhledávačích Četnost přibývání nových odkazů na web Rychlost a mnoţství, v jakém přibývají nové odkazy na cílový web. Důleţitost: 3,5 (silný vliv) Neshoda: 0,9 (výrazná shoda) Obecně lze říci, ţe čím rychleji přibývají nové odkazy na náš web, tím rychleji stoupáme ve vyhledávačích. Tyto odkazy by ale měly splňovat kritéria výše zmiňovaná. Také je dobré, kdyţ se odkazy rozrůstají společně s webovou stránkou. S tvorbou nových stránek je tedy ideální získat nové odkazy Pět negativních faktorů pro optimalizaci Server je často robotům nepřístupný Server, na kterém jsou stránky umístěny, bývá často nedostupný, stránky nelze procházet. Důleţitost: 3,8 (silný vliv) Neshoda: 1,3 (nízká shoda) Pokud chceme, aby nás vyhledávače dobře hodnotily, musejí mít na naše stránky přístup. Toto můţe být nesplněno z 2 důvodů. První moţností je výpadek na straně poskytovatele a doména tudíţ nebude pro vyhledávací roboty fyzicky dostupná. Tomuto předejdeme výběrem kvalitního poskytovatele, který má záloţní zdroje. Druhou moţností je znepřístupnění přes přímý zásah tvůrce webu

21 Obsah velmi podobný nebo duplicitní k již zaindexovanému obsahu Vztahuje se k chování vyhledávače, pokud při indexování webu narazí na obsahově stejnou či velmi podobnou stránku. Důleţitost: 3,6 (silný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda) Tato část se týká stránek, vytvořených podle šablony. Existují společnosti, které nabízejí webové stránky zadarmo. Tyto stránky jsou ovšem všechny stejné podle kostry, která umoţňuje jejich snadné vytvoření. Proto je nutné tvořit si své vlastní stránky originálním způsobem. Toto nám zaručuje jejich originalitu a vyhnutí se tomuto postihu. Stránky jsou originálem vytvořeným psaním kódu v programu HTML-Kit Odkazování na nekvalitní a spamovací weby Vliv odkazů, které vedou z vašeho webu na jiný, méně kvalitní web, na hodnocení vašeho vlastního webu. Důleţitost: 3,5 (silný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda) Kdyţ máme moţnost vyměnit s někým odkaz, měli bychom si jeho stránku nejdříve důkladně prověřit. Většinou stačí podívat se na jeho stránky a poznáme, jak kvalitní asi budou. Zejména nám můţe pomoci jejich validita. To znamená, ţe neobsahují html chyby. Spamovací web zase můţeme odhalit přes nástroj Google toolbar, který umoţňuje vyhledání odkazů, směřujících na tento web. Pokud bude počet netradičně vysoký, jedná se s velkou pravděpodobností o spamovací web Použití duplicitních elementů title a meta na velkém množství stránek Vztahuje se ke zdrojovému kódu stránek u webů, které na větším mnoţství svých stránek pouţívají stejný text, jako obsah elementů title a meta. Důleţitost: 3,3 (silný vliv) Neshoda: 1,3 (nízká shoda) Kaţdé stránky mají své základní téma. Toto téma by vzhledem k optimalizaci mělo být jedno a nemělo by být vyjadřováno na všech stránkách stejným textem. Obsah základních

22 optimalizačních tagů by měl být různý, ale tematicky velmi blízký. Níţe uvádím seznam jednotlivých klíčových slov, které se mohou pouţít pro optimalizaci školních stránek. Střední škola Střední odborná škola Ochrana a tvorba ţivotního prostředí Přírodovědné lyceum Technologie potravin - zpracování mléka Analýza potravin Ekologie Ekologická škola Střední škola jiţní Čechy SOŠ SOŠ OTŢP Veselí nad Luţnicí Studium ekologie Střední škola s internátem Hlavním klíčovým slovem by však přesto mělo být Střední škola a mělo by se tedy vyskytovat všude tam, kde nemáme moţnost optimalizovat podstránku na jiné z výše uvedených klíčových slov Účast v odkazovacích službách nebo prodej odkazů Vliv odkazových bloků v patičkách stránek a podobně. Důleţitost: 3,3 (silný vliv) Neshoda: 1,4 (nízká shoda) Díky velké konkurenci je kontrolováno i okolí odkazu vedoucího na naši stránku. Rozhodně není dobré, pokud je odkaz v okolí velkého mnoţství dalších odkazů a není oddělen textem. Toto má za cíl zabránit cílenému zvyšování pozice přes odkazové bloky, které prakticky nejsou obsahem stránky. Jsou umístěny někde dole na stránce a často s tématem stránky nesouvisejí. Odkaz by tedy měl mít své vlastní místo na stránkách a neměl by se vyskytovat v okolí velkého mnoţství jiných odkazů. Ideální je, pokud odkaz má připojen svůj vlastní doprovodný text a případně i obrázek

23 9 Optimalizace pro vyhledávače SEM 1.6. Co je SEM Zkratka SEM v angličtině znamená Search Engine Marketing. Český překlad je marketing postavený na vyhledávačích. Z toho vyplývá, ţe jde o způsoby zvýšení počtu návštěv takové, které k tomuto cíli vyuţívají internetové vyhledávače. SEM je na rozdíl od SEO vţdy placenou sluţbou. V praxi se většinou jedná o kupování pozice našeho odkazu. Na rozdíl od SEO je tato pozice dočasná stránka je zde jen po zaplacenou dobu a vztahuje se pouze na jeden vyhledávač. SEM má ovšem oproti SEO tu výhodu, ţe si můţeme zvolit čas i vyhledávač a také umístění, které chceme. Přesto si tuto formu optimalizace mohou dovolit spíše komerční weby s vysokým ziskem plynoucím z návštěvnosti (e-shopy, stránky s velkým mnoţstvím reklamy, ). SEM je vhodné pouţít pro zajištění a zvýraznění pozice www stránek, které nejsme schopni jinak dosáhnout ani správnou a kvalitní optimalizací (např. z důvodu velké konkurence stejně dobře optimalizovaných stránek) 1.7. Možnosti SEM pro české weby Seznam Produkty na seznamu mají největší reklamní zásah a to cca 3/5 všech vyhledávání v Čechách. Produkty Seznamu jsou: 1. Sklik 2. Placený zápis v katalogu a na firmy.cz Pro SEM je nejzajímavější produkt Sklik. Zápis do firem platí za umístění na určitou dobu (Paid Placement, Flat Rate). Sklik se platí za proklik (PPC) Sklik Jedná se o inzeráty, které se objevují tematicky s vyhledávaným klíčovým slovem. Tento systém je hodně podobný Google AdWords. Ve Skliku máte kampaně, v kampaních sestavy a v sestavách inzeráty a klíčová slova. Pokud uţivatel na Seznamu hledá klíčové slovo, zobrazí se mu inzerát ze sestavy, která klíčové slovo obsahuje. Inzeráty se řadí podle součinu

24 nabídnuté ceny a míry prokliku. Skutečná zaplacená cena za proklik je pouze taková, jaká je nutná pro udrţení inzerátu na jeho pozici Minimální cena za proklik je nastavena na 20 haléřů. Inzeráty Skliku se od ledna 2008 zobrazují i nahoře nad výsledky vyhledávání Seznamu, dále v pravém sloupci a dole pod výsledky. Sklik se hodí zejména menším inzerentům. Vylepšováním klíčových slov a inzerátů se dá i hodně ušetřit - kdyţ inzerentovi stoupá míra prokliku, de facto klesá cena za proklik a vzrůstá počet zobrazení inzerátu Zápisy v katalogu a firmy.cz Soubor firem a stránek obsaţených v databázi seznamu se dělí na nekomerční katalog a firmy.cz, kde je moţný jak zápis zdarma tak za peníze v lepší kvalitě (umístění). Z hlediska přístupu na stránky je jednoznačně lepší zápis na firmy.cz. Z této domény navštěvuje české stránky stejné mnoţství lidí jako z centrum.cz Do firmy.cz se lze zapsat různými způsoby, záleţí přitom na ceně. Existuje zde negarantovaný zápis zdarma a ostatní odstupňované zápisy, kde je moţné přidávání fotek a ty draţší mají lepší umístění Google Google je co do pouţívanosti druhý největší český vyhledávač (přichází z něj na české stránky průměrně zhruba 25 % lidí). Napravo ve výsledcích vyhledávání je reklamní systém Google AdWords. Tyto reklamy jsou placené za proklik, takţe při objednání platíte pouze za skutečné uţivatele, kteří přes reklamu prokliknou. Cena za jeden proklik začíná na jednom americkém centu. Můţete si i zvolit platbu v českých korunách. AdWords je hlavní produkt googlu co se týče SEM a je nejvýhodnější. Na mnoho českých slov se lze dostat na ceny kolem jedné koruny. O některá slova je velký zájem, a tak jsou draţší. Hodně přitom záleţí na tom, jak dobře jsou vybrána klíčová slova a jak je napsán reklamní text. Zvýhodňované jsou reklamy, na které se více kliká mají lepší umístění i podmínky. Google AdWords mají podobu titulku, coţ je odkaz, a textu v rozsahu cca 70 znaků. Kdyţ uţivatelé na reklamu hodně klikají, říká se, ţe reklama má vysokou míru prokliku, anglicky Click Through Rate (CTR). Míra prokliku se počítá jako počet prokliků děleno počet zobrazení (to celé krát sto, aby to vyšlo v procentech). Míra prokliku se dá počítat jak pro jednotlivé reklamní texty, tak pro jednotlivá klíčová slova

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Optimalizace webových prezentací pro vyhledávače Jaroslav Nouza

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Optimalizace webových prezentací pro vyhledávače Jaroslav Nouza Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Optimalizace webových prezentací pro vyhledávače Jaroslav Nouza Bakalářská práce 2008 Poděkování Tímto bych rád poděkoval Ing. Martinu Novákovi za jeho

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Bakalářská práce Optimalizace web site pro vyhledávače Jiří Knechtl 2009 ČZU v Praze Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Optimalizace webových stránek pro fulltextové vyhledávače

Optimalizace webových stránek pro fulltextové vyhledávače Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Optimalizace webových stránek pro fulltextové vyhledávače Bakalářská práce Autor: Michal Ratočka Informační

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy VÉMOLA ONDŘEJ. 4.ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy VÉMOLA ONDŘEJ. 4.ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy VÉMOLA ONDŘEJ 4.ročník prezenční studium Obor: Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení webové prezentace organizace Evaluation of company's website Petr Polanský Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY PROBLEMATIKA OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Heidenreich Přírodovědná studia,

Více

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM

Více

Analýza konkrétní webové prezentace. Analysis of a particular web presentation

Analýza konkrétní webové prezentace. Analysis of a particular web presentation ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza konkrétní webové prezentace Analysis of a particular web presentation Tomáš Chlopčík Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. White hat a Black hat SEO praktiky. Autor BP: Jakub Šebek

UNICORN COLLEGE. Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. White hat a Black hat SEO praktiky. Autor BP: Jakub Šebek UNICORN COLLEGE Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE White hat a Black hat SEO praktiky Autor BP: Jakub Šebek Vedoucí BP: Ing. Tomáš Holas 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Analýza webových stránek města Prahy

Analýza webových stránek města Prahy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lukáš Kovanda Analýza webových stránek města Prahy Bakalářská práce 2010 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu Roman Rábel Bakalářská práce 2012 * * ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat webové stránky obce Bohuslavice u Zlína a navrhnout nová opatření

Více

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser Efektivita remarketingu v PPC kampaních Pavel Pfauser Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela Webové stránky UTB ve Zlíně Vít Nevřela Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních služeb

Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních služeb Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Guzel Akhmetová Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních

Více

PPC internetová reklamní kampaň ve společnosti Hanácká Kyselka s.r.o. Bc. Petr Jakubek

PPC internetová reklamní kampaň ve společnosti Hanácká Kyselka s.r.o. Bc. Petr Jakubek PPC internetová reklamní kampaň ve společnosti Hanácká Kyselka s.r.o. Bc. Petr Jakubek Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem diplomové práce je objasnit problematiku PPC internetové reklamní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Autor: Alena Kabotová Vedoucí práce: Ing. Halina Kotíková, PhD. Olomouc

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vladimír Srp SEO analýza internetového obchodu Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek Feasibility study

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Lukáš Sitta

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Lukáš Sitta Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti Lukáš Sitta Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá způsoby sledování chování zákazníka na podnikových webových

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Jan Kučera

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Jan Kučera Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Jan Kučera Zavedení e-shopu do konkrétní firmy Bakalářská práce 2009 Zadávací list Prohlášení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

Studijní obor: Management

Studijní obor: Management Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management METODY SEO (SEARCH ENGINE OPTIMISATION) A SEM (SEARCH ENGINE MARKETING) A JEJICH POUŽITÍ V ČESKÉM ONLINE PROSTŘEDÍ Methods of

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza rostoucího podílu Google Czech Republic na trhu s internetovou reklamou Autor BP: Lukáš Bártl Vedoucí BP: Ing. Jindřich Čadík 2012,

Více