Ročník XIX. 10/2013 říjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XIX. 10/2013 říjen"

Transkript

1 O m i c k ý zpravodaj Ročník XIX. 10/2013 říjen V tomto čísle najdete: * Výtažek ze zasedání Zastupitelstva obce Omice ze dne * Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje * Sběr papíru, kontejnery na BIO odpad * Informace k volbám do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR * Společenská kronika

2 Výňatek ze zápisu o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Přítomni: Libuše Pličková, Ing. Zbyněk Holešovský, Ing. Radoslav Matuška, Lukavský Zbyněk, Oldřich Londýn, Ing. Věra Novotná, Luboš Hájek, Petr Kadela, hosté paní Ing. Blanka Darmovzalová, advokát Mgr. Tomáš Bařina Omluveni: Marie Uhříčková Nepřítomni: Zapisovatelkou byla jmenována: Andrea Zahradníková Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. Starostka podala návrh na ověřovatele zápisu o průběhu IV. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli pan Ing. Zbyněk Holešovský a pan Petr Kadela, kteří vyslovili s návrhem souhlas. Pan Zbyněk Holešovský Hlasování č. 1: pro 7 ; proti 0; zdržel se 1 Pan Petr Kadela Hlasování č. 2: pro 7 ; proti 0; zdržel se 1 Usnesení č.1/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu IV. zasedání zastupitelstva obce Omice pana Zbyňka Holešovského a pana Petra Kadelu. Starostka přednesla návrh programu zasedání. Návrh programu: 1) Technické body 2) Rozhodnutí o námitkách a připomínkách k návrhu změny č. IV ÚP Omice 3) Schválení a vydání změny č. IV ÚP Omice 4) Schválení rozhodnutí ministerstva živ. prostředí o přidělení dotace na rekonstrukci ČOV 5) Projednání žádosti o předběžné vyjádření k investičnímu záměru v lokalitě Příční 6) Schválení žádosti pana Mlíky - zřízení věcného břemene 7) Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok ) Schválení rozpočtového opatření č. 3 9) Schválení rozpočtového opatření č. 4 10) Různé 11) Diskuse 12) Závěr

3 Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. V úvodu zasedání vystoupil advokát Mgr. Tomáš Bařina, který seznámil zastupitele s průběhem soudního sporu vedeného se žalobcem - společností Nemofond, a.s. u OS Brno-venkov pod spis. zn.: 24 C 87/2012 o náhradu škody ve výši ,- Kč. Advokát informoval o průběhu prvního jednání u soudu ze dne s tím, že žalobce na výzvu soudu upřesnil žalobu v tom smyslu, že za nesprávný úřední postup považuje 1/ vydání dokumentu podepsaného starostou a místostarostou obce vyjádření k PD ze dne , který později neodpovídal skutečnosti a za 2/ nesprávný úřední postup je spatřován v porušení příslušných ustanovení stavebního zákona, jež se týkají povinnosti obce k územnímu plánu v jejím k.ú. Za vzniklou škodu považuje žalobce ušlý zisk, který mu vznikl nemožností realizace jeho projektu v důsledku popsaného nesprávného úředního postupu. Obec na toto při jednání reagovala sdělením, že dle projektu výstavby z roku 2006 byla plánovaná výstavba v nesrovnatelně menším rozsahu, než je ta, kterou žalobce zamýšlí realizovat dnes. Ohledně otázek porušení stavebního zákona se již vyjádřilo i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a dalo za pravdu obci ve svém sdělení ze dne , kdy toto již bylo soudu předloženo jako důkaz. Advokát dále seznámil zastupitele se snahou žalobce vyvolat ve věci jednání za účasti nezúčastněných osob, kdy ze strany žalobce by se mělo jednat o finančního ředitele, pana Květoslava Vilímka. Účelem tohoto jednání by mělo být přerušení vedení soudního sporu a snaha dohodnout se na formě developerského projektu, která bude pro obec přijatelná. Bod č.2 Rozhodnutí o námitkách a připomínkách k návrhu změny č. IV ÚP Omice Zastupitele seznámila s námitkami a připomínkami Ing. Darmovzalová, viz. příloha zápisu. Hlasování č. 4: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s o u h l a s í s navrženým rozhodnutím o námitkách a vyhodnocením připomínek ke změně č. IV ÚPO Omice. Bod č.3 Schválení a vydání změny č. IV ÚP Omice Hlasování se kvůli novele stavebního zákona odkládá na další zasedání zastupitelstva.

4 Bod č. 4 Schválení rozhodnutí ministerstva živ. prostředí o přidělení dotace na rekonstrukci ČOV V srpnu tohoto roku obec Omice obdržela rozhodnutí ministerstva životního prostředí o přidělení dotace na intenzifikaci ČOV v Omicích. Ze st. fondu živ. prostř ,-Kč (5%), z fondu soudržnosti EU ,-Kč (85%) z celkových uznatelných nákladů. Hlasování č.5: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 4/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozhodnutí o přidělení dotace na intenzifikaci a rekonstrukci ČOV Omice Bod č. 5 Projednání žádosti o předběžné vyjádření k investičnímu záměru v lokalitě Příční Zatím neznámý investor žádá obecní zastupitelstvo o předběžné vyjádření k investičnímu záměru a předběžnému souhlasu s dotčením obecních pozemků. (viz. příloha zápisu) Zastupitelstvo obce Omice b e r e na vědomí a žádá předložení dalšího řešení záměru v souladu s uzemním plánem. Bod č. 6 Schválení žádosti pana Mlíky - zřízení věcného břemene Pan Martin Mlíka znovu předložil žádost o souhlas se zřízením věcného břemene na pozemku par.č. 217/1, k.ú. Omice, ul. Pod Vinohrady, který je v majetku obce a přes který je vedena plynovodní přípojka k rodinnému domu. Stavebník hodlá přípojku odprodat společnosti RWE, která je tak ochotna učinit, pokud bude zřízeno věcné břemeno na dotčeném pozemku. Hlasování č.6: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 5/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku p. Martina Mlíky na pozemku p.č. 217/1. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkový výši 1 000Kč. Bod č. 7 Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2014 Jedná se o finanční příspěvek obce k zajišťování systému integrované dopravy IDS JMK. V celkové částce ,-Kč (tj 781 obyvatel x 50Kč). Hlasování č. 7: pro 7; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č.6/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e příspěvek na financování systému IDS JMK.

5 Bod č. 8 Schválení rozpočtového opatření č. 3/2013 Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3, které je přílohou zápisu. Hlasování č.8: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 7/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č.3. Bod č. 9 Schválení rozpočtového opatření č. 4/2013 Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4, které je přílohou zápisu. Hlasování č.9: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 8/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č.4. Bod č.10 Různé Paní starostka seznámila zastupitele s odborným posudkem, který vypracovala veřejná výzkumná instituce v působnosti Ministerstva dopravy - Centrum dopravního výzkumu v.v.i., hodnotící problematiku výstavby domů v bývalém vojenském areálu Omice. Na základě informací, které poskytl na začátku zasedání advokát obce Mgr. Bařina ohledně již probíhajícího soudního řízení se společností Nemofond a.s., dala starostka hlasovat, zda v současné situaci zastupitelé souhlasí s návrhem advokáta Nemofondu JUDr. Tomáše Ptáčka přerušit probíhající soudní řízení o náhradu škody a začít znovu s firmou vyjednávat a na toto jednání vyslat nezávislou osobu, či pokračovat v soudním sporu. Hlasování č.10: pro 3 (Lukavský, Londýn, Novotná); proti 5; zdržel se 0 Usnesení č. 9/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice n e s c h v a l u j e v současné situaci jednat se společnosti Nemofond, a.s. Bod č.11 Diskuze * Předseda FV Ing. Matuška vyslovil požadavek, aby se zastupitelé a zástupci organizací JSDH Omice a TJ Omice, v co nejkratším čase zamysleli nad přípravou rozpočtu na rok 2014.

6 * Paní starostka seznámila zastupitele se záměrem firmy E.ON o zahájení prací na rekonstrukcí venkovního vedení, termín odevzdání projektové dokumentace je stanoven na a realizace stavby v průběhu roku * Písemně oslovit p. Mliku, ať neparkuje na obecním pozemku - volné prostranství u silnice u obecního domu č. 18. * V letošním roce (podzim 2013) se měla konat výstavba chodníku od ulice Dolny k místní MŠ a dále výstavba parkovacích míst podél zahrady MŠ, i kolem kostela, celkem cca 10 parkovacích míst. Ale tato investiční akce je pozastavena z důvodu rekonstrukce venkovního vedení NN zmíněno viz. výše, zastupitelé navrhují vybudovat prozatímní parkovací místa u školní zahrady MŠ Omice. Příloha k bodu č. 2 Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných ve veřejném projednání návrhu změny č. IV ÚPO Omice (dle 53 odst. 1 stavebního zákona v pl. zn.) Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 20/02/013-I./Pl. oznámil pořizovatel veřejné projednání návrhu změny č. IV ÚPO Omice. Veřejné projednání proběhlo na Obecní úřadě Omice. V zákonem stanovené lhůtě byly doručeny tyto připomínky a námitky : Dotčené orgány a správci sítí: Krajský úřad Jm kraje koordinované stanovisko bez připomínek Ministerstvo životního prostředí OVSS, Mezírka 1, Brno bez připomínek Obvodní báňský úřad pro území krajů Jm a Vysočina, Brno bez připomínek Hasičský záchranný sbor Jm kraje, Brno bez připomínek Státní pozemkový úřad, KPÚ pobočka Brno venkov bez připomínek Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí bez připomínek Teplárny Brno v případě změny Z41 vodní plocha požadavek, aby v navazujících řízeních byly zohledněny podmínky pro umístění vodní plochy ve vazbě na trasu horkovodního přivaděče z Elektrárny Dukovany (TE 42) a trasu ropovodu Družba bude respektováno. Nemofond, a.s., Na Václavce 3196/42, Praha 5, ze dne Námitka proti změně č. IV ÚPO Omice Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 20/02/013-I./Pl., oznámil Obecní úřad Omice jako pořizovatel změny č. IV ÚPO Omice veřejné projednání předmětné změny územního plánu a upozornil na práva, vyplývající z 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ). Nemofond, a.s., IČ , se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5 Smíchov (dále jen Nemofond,

7 a.s. ), podává následující námitku proti změně č. IV ÚPO Omice ve smyslu 52 odst. 2 stavebního zákona. Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva Nemofond, a.s. je vlastníkem pozemků parc. č. 951/1 a 951/2 v k.ú. Omice, které jsou přímo dotčeny změnou č. IV. ÚPO Omice. Vymezení území dotčené námitkou pozemky parc.č. 951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 951/5, 951/6, 951/8, 951/9, 951/10, 951/13, 951/14,951/15, 951/16, 951/17, 951/18, 951/19, 951/21 a 951/22 v k.ú Omice a další pozemky, na kterých je navržena komunikace pro pěší. Obsah námitky Nemofond, a.s. jako vlastník pozemků parc.č. 951/1 a 951/2 v k.ú. Omice: a) nesouhlasí s umístěním komunikace pro pěší navržené v rámci dílčí změny Z37 na pozemcích parc.č. 951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 951/5, 951/6, 951/8, 951/9, 951/10, 951/13, 951/14,951/15, 951/16, 951/17, 951/18, 951/19, 951/21 a 951/22 v k.ú Omice; b) požaduje umístění komunikace pro pěší na pozemcích parc.č. 951/12, 951/26, 954/84, 954/92, 951/25 a 954/116 v k.ú. Omice, které jsou ve vlastnictví obce Omice. Odůvodnění námitky : Součástí změny č. IV územního plánu obce Omice je dílčí změna Z37, v jejímž rámci je navržena komunikace pro pěší směrem od zastavěného území obce k ploše bývalého vojenského areálu, lokalizovaného severozápadně od obce (dále jen komunikace pro pěší ). V návrhu zadání změny z března 2012 byla komunikace pro pěší navržena na pozemcích parc.č. 951/12, 951/26, 954/84, 954/92, 951/25 a 954/116 v k.ú. Omice, které jsou ve vlastnictví obce Omice. Z koordinačního výkresu, který je součástí posouzeného návrhu změny z února 2013 vyplývá, že komunikace pro pěší byla přemístěna na pozemky parc.č. 951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 951/5, 951/6, 951/8, 951/9, 951/10, 951/13, 951/14,951/15, 951/16, 951/17, 951/18, 951/19, 951/21 a 951/22 v k.ú Omice, které jsou ve vlastnictví společnosti Nemofond, a.s. a dalších fyzických a právnických osob. Umístěním komunikace pro pěší na pozemcích ve vlastnictví fyzických a právnických osob by došlo ke znehodnocení těchto pozemků a neodůvodněnému zásahu do práv vlastníků. S ohledem na vysoký počet vlastníků pozemků dotčených změnou v umístění komunikace pro pěší není výstavba komunikace pro pěší na těchto pozemcích reálná. Změna v umístění komunikace pro pěší, ke které došlo v návrhu změny ÚP Omice z února 2013, není žádným způsobem odůvodněna. V posouzeném návrhu změny z února 2013 je mimo jiné chybně uvedeno, že komunikace pro pěší vede v převážné míře po obecních pozemcích, což je v rozporu s umístěním komunikace pro pěší vyplývajícím z koordinačního výkresu. Komunikaci pro pěší lze umístit na pozemky parc.č. 951/12, 951/26, 954/84, 954/92, 951/25 a 954/116 v k.ú. Omice, které jsou ve vlastnictví obce.

8 Návrh řešení : námitce bylo vyhověno. Odůvodnění: Změna Z37 komunikace pro pěší (severojižní část) byla ve výkresové části chybně zakreslena na pozemcích fyzických a právnických osob. Po opravě je přemístěna na pozemky ve vlastnictví obce. Z tohoto důvodu byl návrh opětovně projednán v opakovaném veřejném projednání. Nemofond, a.s., Na Václavce 3196/42, Praha 5; ze dne Připomínka ke změně č. IV ÚPO Omice Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 20/02/013-I./Pl., oznámil Obecní úřad Omice jako pořizovatel změny č. IV ÚPO Omice veřejné projednání předmětné změny územního plánu a upozornil na práva, vyplývající z 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ). Nemofond, a.s., IČ , se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5 Smíchov (dále jen Nemofond, a.s. ), podává následující připomínku ke změně č. IV ÚPO Omice. Vymezení území dotčeného připomínkou pozemky parc.č. 981/1 až /98 v k.ú. Omice v lokalitě bývalého vojenského areálu lokalizovaného severozápadně od obce (dále jen vojenský areál ). Obsah připomínky posouzený návrh změny č. iv ÚPO Omice neobsahuje v porovnání s návrhem zadání změn č. IV ÚPO Omice návrh dílčí změny ÚP označené jako Z34 a s ní související dílčí změny označené jako Z33, Z35 a Z36. Dílčí změna Z34 a s ní související dílčí změny Z33, Z35 a Z36 byly dle oznámené dokumentace z předloženého návrhu změny vypuštěny. Nemofond, a.s. mj. jako vlastník pozemků parc.č. 981/1 až /98 vyjma pozemků parc.č. 981/42 a 981/44 v k.ú. Omice : a) nesouhlasí s vypuštěním dílčích změn Z33,Z34, Z35 a Z36 z dalšího pořizování změny č. IV ÚPO Omice; b) požaduje zpětné zařazení dílčích změn Z33, Z34, Z35 a Z36 do procesu pořizování změny č. IV ÚPO Omice. Odůvodnění připomínky součástí návrhu zadání změny č. IV ÚPO Omice byla dílčí změna Z 34, v jejímž rámci byla navržena změna využití zastavěné plochy v lokalitě vojenského areálu na plochu smíšenou obytnou. Součástí návrhu zadání změny č. IV ÚPO Omice byly dále dílčí změny Z33, Z35 a Z36, které souvisely s navrhovanou dílčí změnou Z34 a byly navrženy za účelem řešení technické, dopravní a obslužné infrastruktury území vojenského areálu, pro nejž byla navržena dílčí změna Z34. Dokumentace k posouzenému návrhu změny č. IV ÚPO Omice oznámená k veřejnému projednání veřejnou vyhláškou neobsahuje v porovnání s návrhem zadání změny č. IV ÚPO Omice oznámeném k projednání veřejnou vyhláškou dne , č.j. 19/03/12-I.Pl. návrh dílčí změny označené jako Z34 a s ní související dílčí změny označené jako Z33, Z35 a Z36. Všechny tyto dílčí změny byly z návrhu vypuštěny. Návrh ÚPO Omice byl zpracován a schválen v době, kdy byla lokalita vojenského

9 areálu využívána armádou a kdy nebylo známo, jaké budou záměry na využití území. Tomu odpovídalo i vymezení lokality v ÚPO Omice územní rezerva pro plochu lehké výroby. Když armáda vojenský areál opustila, objevily se nové záměry na jeho využití. Nastala situace pro uplatnění 5 odst. 6 stavebního zákona : obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla ÚPD vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné dokumentace. V případě obce Omice evidentně nastala změna podmínek pro využití dané lokality vojenský areál byl armádou opuštěn. Dle výše uvedeného ustanovení stavebního zákona má obce Omice povinnost pořídit změnu ÚPO OMice. Vypuštěním dílčích změn Z33,Z34, Z35 a Z36 z dalšího pořizování změny č. IV ÚPO Omice bylo splnění povinnosti pořízení změny ÚPD ze strany obce Omice zmařeno. Výše uvedené skutečnosti konstatoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ÚP a SŘ, jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce (ve smyslu 178 zákona č. 500/2004 S., správního řádu) (dále jen KrÚ), a to mj. svým přípisem ze dne , č.j. JMK /2008 adresovaném obci Omice, v němž obec Omice vyzval, aby provedla nápravu a ve smyslu 5 odst. 6 stavebního zákona pořídila změnu ÚPO Omice dotýkající se nového využití území bývalého vojenského prostoru. KrÚ dále obec Omice na nezbytnost pořízení změny ÚPO Omice opětovně upozornil svým přípisem ze dne , č.j. JMK /2012 adresovaném obci Omice, kdy mj. dále uvedl, že dlouhodobým zachováváním nevyhovujícího stavu ve využití dotčené lokality může dojít k vážným problémům v samotném území vojenského areálu. Návrh řešení : připomínce nebude vyhověno. Odůvodnění: Z33 Návrh plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport Z34 Změna využití zastavěné plochy na plochu smíšenou obytnou Z35 Koridor dopravní infrastruktury (návrh koridoru pro rozšíření komunikace v úseku od Z34 s napojením na silnici I/23) Z36 Koridor dopravní a technické infrastruktury ( návrh na rozšíření komunikace v úseku od Z34 k zastavěnému území obce Omice a pro umístění sítí technické infrastruktury). Důvodem pro jejich vyřazení ze zadání změny č. IV ÚPO Omice byly požadavky dotčených orgánů ((MěÚ Šlapanice, OŽP - požadavek na upuštění od záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (Z35 a Z36) a Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic Brno - nesouhlas se zaústěním komunikace (Z35) do silnice I/23)). Rozšíření komunikace od vojenského areálu k přivaděči I/23 byla hlavní a zásadní podmínkou výstavby ve vojenském areálu. Obavy z dopadů motorové dopravy na životní prostředí a místní infrastrukturu v obci ( v případě vedení dopravy od lokalit Z34 a Z35 přes obec) a spolu s nejasnou situací s kapacitním zajištěním vodních zdrojů pro tyto plochy

10 Zastupitelstvo obce Omice rozhodlo o vyjmutí výše uvedených změn ze zadání změny č. IV ÚPO Omice. Vzhledem k tomu, že řešení změn v areálu bývalého vojenského prostoru bude mít zásadní dopady na základní koncepci rozvoje území obce, na urbanistickou koncepci a rovněž i na koncepci veřejné infrastruktury zejména řešení dopravy- není vhodné řešit tuto problematiku změnou ÚPO, ale pořídit nový územní plán. K odkazům na konstatování skutečností Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne resp uvádíme, že s těmito výhradami se již vypořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování (dále jen MMR), jako ústřední správní úřad ve věcech územního plánování, kdy z jeho sdělení pod č.j / ze dne mimo jiné vyplývá, že Krajský úřad Jihomoravského kraje při kontrole vlastní obsahové úplnosti návrhu změny č. IV a kontrole dosavadního průběhu jejího pořizování neshledal nedostatky a konstatoval, že není nutno přijímat nápravná opatření. Samotné MMR dále konstatovalo, že nelze spatřovat porušení 5 odst. 6 stavebního zákona v případě, že některé navrhované změny územního plánu jsou na základě procesu pořizování těchto změn vyřazeny z projednávání, tedy řešení. Závěrem svého sdělení MMR nedoporučilo řešit problematiku bývalého vojenského areálu změnou stávajícího územního plánu, ale pořízením nového územního plánu, který komplexně zhodnotí dopady navrženého řešení na území obce. S tímto doporučením lze bez výhrad souhlasit. HUTIRA- OMICE, s.r.o., Kamenolom Omice, Omice, ze dne Změna č. IV ÚPO Omice připomínka. Dne proběhlo veřejné projednávání změny č. IV ÚPO OMice, okres Brno venkov. V souladu s ustanovením 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, uplatňujeme v zákonem stanovené lhůtě následující připomínku : Navrhujeme, aby z výše uvedené Změny č. IV ÚPO Omice byla vyňata změna označená jako navrhovaná změna Z41 Vodní plocha. Z41 Vodní plocha požadovaná změna návrh vodní plochy; umístění k.ú. Omice, jižní okraj k.ú.omice lokalita Ouzké dlouhé louky; Územní plán obce plocha zemědělského půdního fondu; Navrhovanou změnou vznikne vodní plocha rybník určený pro chov ryb. Změna je navrhovaná na parcelách p.č. 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634 a Důvodem pro navrhované vynětí dílčí změny Z41 ze Změny č. IV ÚPO Omice je skutečnost, že tato lokalita může v budoucnu sloužit jako prostor pro umístění zdroje pitné vody pro obec Omice. Vododajnost dané lokality byla posouzena znaleckým posudkem s pozitivním výsledkem. Tento znalecký posudek jsme připraveni obci poskytnout. Získáním dalšího vydatného zdroje pitné vody pro obec má

11 klíčový význam pro její další budoucí rozvoj. Znehodnocení tohoto zdroje jinými aktivitami by bylo zásadní chybou, zvláště v situaci, kdy se pitná voda stává celosvětově jednou z nejcennějších komodit. Návrh řešení připomínce se nevyhovuje. Odůvodnění: K předmětné změně Z 41 v průběhu celého projednání ( zadání, návrh) nebyla vznesena žádná připomínka z řad dotčených orgánů ( Mě Ú Šlapanice, OŽP, vodoprávní úřad; Povodí Moravy s.p., Brno). Obec musí zajistit pro zásobování vodou vydatný a kvalitní zdroj- v současnosti se jeví jako nejvhodnější napojení na vodovodní přivaděč Střelice. Opravou vedení komunikačního napojení vojenského prostoru s obcí (Z37 severojižní větev) došlo k podstatné úpravě návrhu změny č. IV ÚPO Omice, pořizovatel v souladu s 53 odst. 2 stavebního zákona si vyžádal stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle 45i zákona o ochraně přírody a upravený návrh projednal v opakovaném veřejném projednání. Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 23/05/013./Pl. oznámil pořizovatel opakované veřejné projednání návrhu změny č. IV ÚPO Omice. Veřejné projednání proběhlo na Obecní úřadě Omice. V zákonem stanovené lhůtě byly doručeny tyto připomínky : Dotčené orgány a správci sítí: Krajský úřad Jm kraje koordinované stanovisko bez připomínek Ministerstvo životního prostředí OVSS, Mezírka 1, Brno bez připomínek Obvodní báňský úřad pro území krajů Jm a Vysočina, Brno bez připomínek Hasičský záchranný sbor Jm kraje, Brno bez připomínek Státní pozemkový úřad, KPÚ pobočka Brno venkov bez připomínek NET4GAS, s.r.o., Praha u změny Z41 plocha zasahuje do bezpečnostního pásma, proto požadujeme předložit ke schválení projektovou dokumentaci k daným záměrům bude respektováno v regulativech bude uvedeno, že v navazujících řízeních je nutné předložit ke schválení projektovou dokumentaci. p. Milan Srba, Bezručova 175, Mikulov P. Srba je vlastníkem parcely KN 216/52 v k.ú. Omice. Na opakovaném veřejném projednání vznesl námitku, týkající se Z37 komunikace pro pěší (severovýchodní část). Pan Srba předložil doklady, ze kterých je patrné, že v části komunikace ve směru od obce, je v současnosti již existující užívaná cesta, která se nachází cca 10 m severně od navrhované trasy. Přesněji od posledního stavebního pozemku p.č. 218 (poslední dům), kde končí stávající zpevněná komunikace, je v návrhu cesta vedena po pozemcích p.č. KN 216/5, 216/60, 216/59, 216/58, 216/6, 216/56, 216/55, 216/54, 216/53, 216/52, 216/4 a 216/45, V současnosti je však už fakticky cesta vytvořena a v posledních

12 desetiletích využívána cca 10 m výše a vede přes pozemky p.č. KN 1169/1, 1169/15, 1165/13,1169/3, 1169/8, 1169/10 a 1168/6. Majitelé uvedených pozemků mají s ohledem na cestu již posunuté i oplocení. Dále od pozemku p.č. KN 1168/6 je dle návrhu změny ÚP cesta vedena středem zalesněného území. Nárh řešení : námitce se vyhovuje. Z37 (severovýchodní větev) bude z návrhu změny IV. ÚPO Omice vypuštěna. Odůvodnění: Z37 komunikace pro pěší severovýchodní větev bude z návrhu změny č. IV ÚPO Omice vypuštěna a bude řešena v novém územním plánu. Současné navrhované řešení je v části od obce chybně navrženo mimo již existující cestu a dále od pozemku p.č. 1168/6 je komunikace navržena středem zalesněného území. Vzhledem k tomu, že zde nachází prameniště a pozemky jsou celoročně podmáčené, není vhodné tímto úsekem cestu vést. Její případná realizace by byla velmi komplikovaná a technicky i finančně náročná. Nemofond, a.s., Na Václavce 3196/42, Praha 5; ze dne Připomínka ke změně č. IV ÚPO Omice Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 23/05/013Pl., oznámil Obecní úřad Omice jako pořizovatel změny č. IV ÚPO Omice opakované veřejné projednání předmětné změny územního plánu a upozornil na práva, vyplývající z 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ). Nemofond, a.s., IČ , se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5 Smíchov (dále jen Nemofond, a.s. ), podává následující připomínku ke změně č. IV ÚPO Omice. Vymezení území dotčeného připomínkou pozemky parc.č. 981/1 až /98 v k.ú. Omice v lokalitě bývalého vojenského areálu lokalizovaného severozápadně od obce (dále jen vojenský areál ). Obsah připomínky posouzený návrh změny č. IV ÚPO Omice neobsahuje v porovnání s návrhem zadání změn č. IV ÚPO Omice návrh dílčí změny ÚP označené jako Z34 a s ní související dílčí změny označené jako Z33, Z35 a Z36. Dílčí změna Z34 a s ní související dílčí změny Z33, Z35 a Z36 byly dle oznámené dokumentace z předloženého návrhu změny vypuštěny. Nemofond, a.s. mj. jako vlastník pozemků parc.č. 981/1 až /98 vyjma pozemků parc.č. 981/42 a 981/44 v k.ú. Omice : a) nesouhlasí s vypuštěním dílčích změn Z33,Z34, Z35 a Z36 z dalšího pořizování změny č. IV ÚPO Omice; b) požaduje zpětné zařazení dílčích změn Z33, Z34, Z35 a Z36 do procesu pořizování změny č. IV ÚPO Omice. Odůvodnění připomínky součástí návrhu zadání změny č. IV ÚPO Omice byla dílčí změna Z 34, v jejímž rámci byla navržena změna využití zastavěné plochy v lokalitě vojenského areálu na plochu smíšenou obytnou. Součástí návrhu zadání změny č. IV ÚPO Omice byly dále dílčí změny Z33,

13 Z35 a Z36, které souvisely s navrhovanou dílčí změnou Z34 a byly navrženy za účelem řešení technické, dopravní a obslužné infrastruktury území vojenského areálu, pro nejž byla navržena dílčí změna Z34. Dokumentace k posouzenému návrhu změny č. IV ÚPO Omice oznámená k opakovanému veřejnému projednání veřejnou vyhláškou neobsahuje v porovnání s návrhem zadání změny č. IV ÚPO Omice oznámeném k projednání veřejnou vyhláškou dne , č.j. 19/03/12-I.Pl. návrh dílčí změny označené jako Z34 a s ní související dílčí změny označené jako Z33, Z35 a Z36. Všechny tyto dílčí změny byly z návrhu vypuštěny. Návrh ÚPO Omice byl zpracován a schválen v době, kdy byla lokalita vojenského areálu využívána armádou a kdy nebylo známo, jaké budou záměry na využití území. Tomu odpovídalo i vymezení lokality v ÚPO Omice územní rezerva pro plochu lehké výroby. Když armáda vojenský areál opustila, objevily se nové záměry na jeho využití. Nastala situace pro uplatnění 5 odst. 6 stavebního zákona : obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojdeli ke změně podmínek, na základě kterých byla ÚPD vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné dokumentace. V případě obce Omice evidentně nastala změna podmínek pro využití dané lokality vojenský areál byl armádou opuštěn. Dle výše uvedeného ustanovení stavebního zákona má obce Omice povinnost pořídit změnu ÚPO OMice. Vypuštěním dílčích změn Z33,Z34, Z35 a Z36 z dalšího pořizování změny č. IV ÚPO Omice bylo splnění povinnosti pořízení změny ÚPD ze strany obce Omice zmařeno. Výše uvedené skutečnosti konstatoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ÚP a SŘ, jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce (ve smyslu 178 zákona č. 500/2004 S., správního řádu) (dále jen KrÚ), a to mj. svým přípisem ze dne , č.j. JMK /2008 adresovaném obci Omice, v němž obec Omice vyzval, aby provedla nápravu a ve smyslu 5 odst. 6 stavebního zákona pořídila změnu ÚPO Omice dotýkající se nového využití území bývalého vojenského prostoru. KrÚ dále obec Omice na nezbytnost pořízení změny ÚPO Omice opětovně upozornil svým přípisem ze dne , č.j. JMK /2012 adresovaném obci Omice, kdy mj. dále uvedl, že dlouhodobým zachováváním nevyhovujícího stavu ve využití dotčené lokality může dojít k vážným problémům v samotném území vojenského areálu. Návrh řešení : připomínce nebude vyhověno. Odůvodnění: Z33 Návrh plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport Z34 Změna využití zastavěné plochy na plochu smíšenou obytnou Z35 Koridor dopravní infrastruktury (návrh koridoru pro rozšíření komunikace v úseku od Z34 s napojením na silnici I/23) Z36 Koridor dopravní a technické infrastruktury ( návrh na rozšíření komunikace v úseku od Z34 k zastavěnému území obce Omice a pro umístění sítí technické infrastruktury).

14 Důvodem pro jejich vyřazení ze zadání změny č. IV ÚPO Omice byly požadavky dotčených orgánů ((MěÚ Šlapanice, OŽP - požadavek na upuštění od záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (Z35 a Z36) a Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic Brno - nesouhlas se zaústěním komunikace (Z35) do silnice I/23)). Rozšíření komunikace od vojenského areálu k přivaděči I/23 byla hlavní a zásadní podmínkou výstavby ve vojenském areálu. Obavy z dopadů motorové dopravy na životní prostředí a místní infrastrukturu v obci ( v případě vedení dopravy od lokalit Z34 a Z35 přes obec) a spolu s nejasnou situací s kapacitním zajištěním vodních zdrojů pro tyto plochy Zastupitelstvo obce Omice rozhodlo o vyjmutí výše uvedených změn ze zadání změny č. IV ÚPO Omice. Vzhledem k tomu, že řešení změn v areálu bývalého vojenského prostoru bude mít zásadní dopady na základní koncepci rozvoje území obce, na urbanistickou koncepci a rovněž i na koncepci veřejné infrastruktury zejména řešení dopravy- není vhodné řešit tuto problematiku změnou ÚPO, ale pořídit nový územní plán. K odkazům na konstatování skutečností Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne resp uvádíme, že s těmito výhradami se již vypořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování (dále jen MMR), jako ústřední správní úřad ve věcech územního plánování, kdy z jeho sdělení pod č.j / ze dne mimo jiné vyplývá, že Krajský úřad Jihomoravského kraje při kontrole vlastní obsahové úplnosti návrhu změny č. IV a kontrole dosavadního průběhu jejího pořizování neshledal nedostatky a konstatoval, že není nutno přijímat nápravná opatření. Samotné MMR dále konstatovalo, že nelze spatřovat porušení 5 odst. 6 stavebního zákona v případě, že některé navrhované změny územního plánu jsou na základě procesu pořizování těchto změn vyřazeny z projednávání, tedy řešení. Závěrem svého sdělení MMR nedoporučilo řešit problematiku bývalého vojenského areálu změnou stávajícího územního plánu, ale pořízením nového územního plánu, který komplexně zhodnotí dopady navrženého řešení na území obce. S tímto doporučením lze bez výhrad souhlasit. ***************************************************************************** O Z N Á M E N Í o přerušení dodávky elektrické energie :00 16:00 trafostanice Omice u hřiště tj. ul. Tetčická a Nádražní trafostanice Omice zděná tj. ul. Brněnská, Pod Vinohrady, Studýnka, Dolny, Armádní 10:30 15:30 trafostanice u nádraží ul. Borky 7:00 12:00 bytovky a zbytek obce (chaty Lísek, U hájku, vodárna..)

15 Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové. 1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno? Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu ten ale udělal kariéru. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl Proč bych ho měl potřebovat zrovna já? Radit se k nám chodí lidé různých oborů od maminek po mateřské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky když nemohou dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí.. 3. Jak kariérní poradenství probíhá? Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství. 4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním zaměstnání? Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor. 5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít? Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit. Služby Centra vzdělávání všem (zdarma) Kariérní poradenství Informace o celoživotním vzdělávání v JMK Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU Centrum vzdělávání všem: Pražská 38b, Brno-Bosonohy Telefon:

16 S B Ě R P A P Í R U Od do bude přistaven kontejner na papír u prodejny samoobsluhy, a po té pravidelně měsíčně vždy první pátek v měsíci a odvezen bude vždy následující pondělí, tak že v prosinci to bude od do Jde o již tradiční sběr papíru, jehož finanční výtěžek bude věnován omické mateřské školce. Využijte prosím tuto možnost k likvidaci papírového odpadu. Za Vaše papírové dary děkuje Sdružení rodičů ***************************************** Kontejnery na BIO odpad.. vypadá to, že v naší obci sklidily velký úspěch, jsou stále naplněné. Jak už napsala paní starostka v červencovém čísle zpravodaje zatím jsme pořídili 3 kontejnery na zmíněný odpad a dále se zmínila o nabídce svozové firmy SITA, která nabízí prodej nádoby na BIO odpad za cenu 1330Kč, vyvážení je shodné s obecními kontejnery, to je každé úterý. Zatím této nabídky využili čtyři občané naší obce. Já se na vás občany, obracím jménem svozové firmy SITA s dotazem, KDO BY MĚL JĚŠTĚ ZÁJEM O POŘÍZENÍ SVÉHO KONTEJNERU NA BIO ODPAD, aby se vytvořil seznam stanovišť odkud se bude BIO odpad svážet a abychom nehlásili každý měsíc nějakou změnu. Zájemci nahlaste se prosím do konce měsíce listopadu 2013 na OÚ Omice, tf Pro info. bio odpad se sváží do centrální kompostárny v Brně, která je ve vlastnictví svozové firmy SITA. Důležité upozornění : svoz bio odpadu končí k 30. listopadu příslušného roku. A sezóna svozu znovu začíná 1. dubna příslušného roku. Andrea Zahradníková

17 INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlásil prezident ČR na dny: pátek od 14:00 do 22:00h. sobotu od 8:00 do 14:00h. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecního úřadu Omice, Tetčická 51, Omice 3. Voličem pro volbu do PS Parlamentu ČR je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj dosáhl věku 18 let. 4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 5. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den před dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotní důvodů Obecní úřad Omice (tf ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 7. Volič hlasuje způsobem: vloží do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti 1 hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro níž se rozhodl hlasovat. Současně může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 8. Informace k volbám jsou zveřejněny na úřední deska. Andrea Zahradníková

18 Volby již za pár dní. Poprvé v polistopadové historii jdeme k volbám v důsledku samorozpuštění Poslanecké sněmovny.jeden jediný člověk zamotal s politickou scénou.arogance a blbost přesáhla svoji mez.koho volit? Toť kardinální otázka!sám nevím.mám takový dojem, že všechny strany slibují, ale jak se dostanou ke korytu tak hrabou a kradou a na lidi kašlou. Malá statistika k volbám: Kdo půjde k urnám: Loni žilo v Česku 8,57 milionu lidí nad 18 let.z nich je 4,44 milionu žen. Senioři tvoří necelou čtvrtinu, starobní důchody pobírá 1,73 milionu občanů. Poprvé se k volbám vypraví mezi až voličů. Základní vzdělání má v Česku kolem 1,6 milionu dospělých.vyučených jsou necelé 3 miliony, maturantů 2,8 milionů,vysokoškolský titul má1,1 milionu lidí.vysokoškoláci tvoří tak zhruba 13 procent voličů. Zaměstnání má 4,5 milionů lidí nad 18 let.úřady práce evidovaly nezaměstnaných. Kdo se jich zúčastní. Kandidátky si zaregistrovalo 24 stran a hnutí. Ve všech volebních krajích se o hlasy voličů uchází 17 z nich. Hlasovací lístky. Budou nejpozději do 24. října.dodání hlasovacích lístků voličům v ČR do schránek a v zahraničí na zastupitelské úřady.kompletní sady budou k dispozici i ve volebních místnostech. Každý volič má právo použít čtyři preferenční hlasy.pokud konkrétního kandidáta zakroužkuje nejméně 5 % voličů jeho strany v daném volebním obvodě, postupuje na první místo stranické kandidátky. Voličské průkazy. Osobně si lze volební průkaz vyzvednout nejpozději do 23. října. Přeji vám, abyste volili dobře a nelitovali! Lon.jun. Test. Nedostal jsem se k časopisu Test, takže vám nemohu vybrat zajímavosti co nakupovat a na co si dávat pozor. Do rukou se mně dostala mimořádná příloha Testu, kde je popsáno 105 vzorů na řešení spotřebitelských problémů.tato příloha vám může velmi prospět při reklamaci. Lon.jun. Nový Občanský zákoník. Od nového roku bude platit nový Občanský zákoník.velké množství zákonů je změněno.týká se to každého z nás.od nového roku budeme vybírat nejdůležitější pasáže a ve zkratce je zmíníme.občanský zákoník přinese nejvíce změn od doby císaře Josefa II. Lon.jun. Tak takhle ne! Ať chcete či ne, když se pohybujete venku, sledujete svoje okolí.jak udivena zůstala jedna zahrádkářka když zpozorovala dva kluky, kteří za humny teleskopickou tyčí sráželi ořechy.pak přešli na pole a také samostatně stojící ořešák oráželi.na dotaz naší zahrádkářky odpověděli, že to stejně nikomu nepatří.paní je upozornila, že je to krádež a aby ořechy zvážili a zaplatili je majiteli.jestli to udělali je otázka.neučte děti krást! Lon. jun.

19 Výstavba hasičského skladu Začátkem roku 2010 výbor SDH Omice rozhodl o výstavbě nového hasičského skladu na zahradě hasičské zbrojnice v Omicích. Po schválení stavby zástupci obce, vypracováním projektové dokumentace a zajištěním souhlasu sousedů, byla volná cesta pro zahájení stavby. Na podzim roku 2010 byla zahájena výstavba hasičského skladu vybudováním základové desky. Hlavním důvodem stavby bylo rozšíření prostoru pro hasičský materiál a vybavení. Řada aktivních členů SDH Omice se ve svém volném čase na pravidelných brigádách, ale i mimo ně, podílela na výstavbě skladu. Bylo odpracováno kolem 900 brigádnických hodin hasičů a několika dobrovolníků z řad občanů Omic. Většina prací byla provedena svépomocí včetně zpracování kolem starých cihel uložených řadu let na zahradě hasičské zbrojnice. V roce 2011 byla dokončena hrubá stavba včetně krovů a střechy, v roce 2012 byly nataženy přívodní kabely elektroinstalace, vyrobena vrata, provedeny hrubé i fajnové omítky a podlaha. V letošním roce bylo provedeno dokončení elektroinstalace, osazení stropu, venkovních podhledů včetně maleb a nátěrů. Do stavby byly také zahrnuty opravy omítek okolních zdí, izolace stávajících budov, výměna pletiva a terénní úpravy kolem skladu včetně chodníků. K celkové úpravě zahrady přispěla výsadba nového trávníku. Dne byl za účasti zástupců obce a dobrovolných hasičů slavnostně otevřen nový hasičský sklad. Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem co se na výstavbě a dalších činnostech podíleli. Také nesmím zapomenout na okolní sousedy, kteří nás o sobotách a nedělích trpěli. Doufám, že budeme i nadále takto dobře spolupracovat, nejen mezi sebou, ale i se zástupci obce, protože nás čekají opravy i staré části budovy a především přípravy na oslavy 90 výročí založení SDH Omice v roce Karel Chytrý starosta SDH

20 SPOLEČENSKÁ KRONIKA S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci říjnu oslavují svá životní jubilea. Zvláště pak přejeme: Paní Antonii ODEHNALOVÉ Paní Heleně MEDVĚDOVÉ Paní Martě DIVIŠOVÉ Panu Vítězslavu VRBKOVI Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání. VÍTÁME MEZI NÁMI v měsíci září se narodila Vanesa DOUPOVCOVÁ v měsíci říjnu se narodil Vojtěch KŘIVÁNEK Rodičům blahopřejeme a miminkům přejeme v životě to nejlepší. Inzerce: Prodám levně cirkulárku s kolébkou. Tf Ilustrační foto: ******************************************************************************************************** OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č , fax ,

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Ročník XIX. 6/2013 červen

Ročník XIX. 6/2013 červen O m i c k ý zpravodaj Ročník XIX. 6/2013 červen Omická chasa a obec Omice pořádají dne 21.7.2013 MLADÉ HODY Program: 14:00 průvod stárků obcí zakončený zábavou Pod kaštany s vystoupením souboru RÁKOSNÍČEK

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Místostarosta p.k.koch přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.l.ludvík, p.j.cikhardtová, p.k.schwarz, p.m.topinková,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč, konaného dne 19. 3. 2012 od 19.00 hodin v klubovně SK Zeleneč

Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč, konaného dne 19. 3. 2012 od 19.00 hodin v klubovně SK Zeleneč Obec Zeleneč Zastupitelstvo obce Zeleneč Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč, konaného dne 19. 3. 2012 od 19.00 hodin v klubovně SK Zeleneč Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 18/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 10. 9. 2012 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * *

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, Š.Žuková, V. Pohludka /později/, E. Grygarová, Bartečková, S. Mitura Omluveni: A.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více