Ročník XIX. 10/2013 říjen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XIX. 10/2013 říjen"

Transkript

1 O m i c k ý zpravodaj Ročník XIX. 10/2013 říjen V tomto čísle najdete: * Výtažek ze zasedání Zastupitelstva obce Omice ze dne * Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje * Sběr papíru, kontejnery na BIO odpad * Informace k volbám do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR * Společenská kronika

2 Výňatek ze zápisu o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Přítomni: Libuše Pličková, Ing. Zbyněk Holešovský, Ing. Radoslav Matuška, Lukavský Zbyněk, Oldřich Londýn, Ing. Věra Novotná, Luboš Hájek, Petr Kadela, hosté paní Ing. Blanka Darmovzalová, advokát Mgr. Tomáš Bařina Omluveni: Marie Uhříčková Nepřítomni: Zapisovatelkou byla jmenována: Andrea Zahradníková Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. Starostka podala návrh na ověřovatele zápisu o průběhu IV. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli pan Ing. Zbyněk Holešovský a pan Petr Kadela, kteří vyslovili s návrhem souhlas. Pan Zbyněk Holešovský Hlasování č. 1: pro 7 ; proti 0; zdržel se 1 Pan Petr Kadela Hlasování č. 2: pro 7 ; proti 0; zdržel se 1 Usnesení č.1/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu IV. zasedání zastupitelstva obce Omice pana Zbyňka Holešovského a pana Petra Kadelu. Starostka přednesla návrh programu zasedání. Návrh programu: 1) Technické body 2) Rozhodnutí o námitkách a připomínkách k návrhu změny č. IV ÚP Omice 3) Schválení a vydání změny č. IV ÚP Omice 4) Schválení rozhodnutí ministerstva živ. prostředí o přidělení dotace na rekonstrukci ČOV 5) Projednání žádosti o předběžné vyjádření k investičnímu záměru v lokalitě Příční 6) Schválení žádosti pana Mlíky - zřízení věcného břemene 7) Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok ) Schválení rozpočtového opatření č. 3 9) Schválení rozpočtového opatření č. 4 10) Různé 11) Diskuse 12) Závěr

3 Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. V úvodu zasedání vystoupil advokát Mgr. Tomáš Bařina, který seznámil zastupitele s průběhem soudního sporu vedeného se žalobcem - společností Nemofond, a.s. u OS Brno-venkov pod spis. zn.: 24 C 87/2012 o náhradu škody ve výši ,- Kč. Advokát informoval o průběhu prvního jednání u soudu ze dne s tím, že žalobce na výzvu soudu upřesnil žalobu v tom smyslu, že za nesprávný úřední postup považuje 1/ vydání dokumentu podepsaného starostou a místostarostou obce vyjádření k PD ze dne , který později neodpovídal skutečnosti a za 2/ nesprávný úřední postup je spatřován v porušení příslušných ustanovení stavebního zákona, jež se týkají povinnosti obce k územnímu plánu v jejím k.ú. Za vzniklou škodu považuje žalobce ušlý zisk, který mu vznikl nemožností realizace jeho projektu v důsledku popsaného nesprávného úředního postupu. Obec na toto při jednání reagovala sdělením, že dle projektu výstavby z roku 2006 byla plánovaná výstavba v nesrovnatelně menším rozsahu, než je ta, kterou žalobce zamýšlí realizovat dnes. Ohledně otázek porušení stavebního zákona se již vyjádřilo i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a dalo za pravdu obci ve svém sdělení ze dne , kdy toto již bylo soudu předloženo jako důkaz. Advokát dále seznámil zastupitele se snahou žalobce vyvolat ve věci jednání za účasti nezúčastněných osob, kdy ze strany žalobce by se mělo jednat o finančního ředitele, pana Květoslava Vilímka. Účelem tohoto jednání by mělo být přerušení vedení soudního sporu a snaha dohodnout se na formě developerského projektu, která bude pro obec přijatelná. Bod č.2 Rozhodnutí o námitkách a připomínkách k návrhu změny č. IV ÚP Omice Zastupitele seznámila s námitkami a připomínkami Ing. Darmovzalová, viz. příloha zápisu. Hlasování č. 4: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s o u h l a s í s navrženým rozhodnutím o námitkách a vyhodnocením připomínek ke změně č. IV ÚPO Omice. Bod č.3 Schválení a vydání změny č. IV ÚP Omice Hlasování se kvůli novele stavebního zákona odkládá na další zasedání zastupitelstva.

4 Bod č. 4 Schválení rozhodnutí ministerstva živ. prostředí o přidělení dotace na rekonstrukci ČOV V srpnu tohoto roku obec Omice obdržela rozhodnutí ministerstva životního prostředí o přidělení dotace na intenzifikaci ČOV v Omicích. Ze st. fondu živ. prostř ,-Kč (5%), z fondu soudržnosti EU ,-Kč (85%) z celkových uznatelných nákladů. Hlasování č.5: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 4/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozhodnutí o přidělení dotace na intenzifikaci a rekonstrukci ČOV Omice Bod č. 5 Projednání žádosti o předběžné vyjádření k investičnímu záměru v lokalitě Příční Zatím neznámý investor žádá obecní zastupitelstvo o předběžné vyjádření k investičnímu záměru a předběžnému souhlasu s dotčením obecních pozemků. (viz. příloha zápisu) Zastupitelstvo obce Omice b e r e na vědomí a žádá předložení dalšího řešení záměru v souladu s uzemním plánem. Bod č. 6 Schválení žádosti pana Mlíky - zřízení věcného břemene Pan Martin Mlíka znovu předložil žádost o souhlas se zřízením věcného břemene na pozemku par.č. 217/1, k.ú. Omice, ul. Pod Vinohrady, který je v majetku obce a přes který je vedena plynovodní přípojka k rodinnému domu. Stavebník hodlá přípojku odprodat společnosti RWE, která je tak ochotna učinit, pokud bude zřízeno věcné břemeno na dotčeném pozemku. Hlasování č.6: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 5/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku p. Martina Mlíky na pozemku p.č. 217/1. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkový výši 1 000Kč. Bod č. 7 Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2014 Jedná se o finanční příspěvek obce k zajišťování systému integrované dopravy IDS JMK. V celkové částce ,-Kč (tj 781 obyvatel x 50Kč). Hlasování č. 7: pro 7; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č.6/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e příspěvek na financování systému IDS JMK.

5 Bod č. 8 Schválení rozpočtového opatření č. 3/2013 Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3, které je přílohou zápisu. Hlasování č.8: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 7/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č.3. Bod č. 9 Schválení rozpočtového opatření č. 4/2013 Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4, které je přílohou zápisu. Hlasování č.9: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 8/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č.4. Bod č.10 Různé Paní starostka seznámila zastupitele s odborným posudkem, který vypracovala veřejná výzkumná instituce v působnosti Ministerstva dopravy - Centrum dopravního výzkumu v.v.i., hodnotící problematiku výstavby domů v bývalém vojenském areálu Omice. Na základě informací, které poskytl na začátku zasedání advokát obce Mgr. Bařina ohledně již probíhajícího soudního řízení se společností Nemofond a.s., dala starostka hlasovat, zda v současné situaci zastupitelé souhlasí s návrhem advokáta Nemofondu JUDr. Tomáše Ptáčka přerušit probíhající soudní řízení o náhradu škody a začít znovu s firmou vyjednávat a na toto jednání vyslat nezávislou osobu, či pokračovat v soudním sporu. Hlasování č.10: pro 3 (Lukavský, Londýn, Novotná); proti 5; zdržel se 0 Usnesení č. 9/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice n e s c h v a l u j e v současné situaci jednat se společnosti Nemofond, a.s. Bod č.11 Diskuze * Předseda FV Ing. Matuška vyslovil požadavek, aby se zastupitelé a zástupci organizací JSDH Omice a TJ Omice, v co nejkratším čase zamysleli nad přípravou rozpočtu na rok 2014.

6 * Paní starostka seznámila zastupitele se záměrem firmy E.ON o zahájení prací na rekonstrukcí venkovního vedení, termín odevzdání projektové dokumentace je stanoven na a realizace stavby v průběhu roku * Písemně oslovit p. Mliku, ať neparkuje na obecním pozemku - volné prostranství u silnice u obecního domu č. 18. * V letošním roce (podzim 2013) se měla konat výstavba chodníku od ulice Dolny k místní MŠ a dále výstavba parkovacích míst podél zahrady MŠ, i kolem kostela, celkem cca 10 parkovacích míst. Ale tato investiční akce je pozastavena z důvodu rekonstrukce venkovního vedení NN zmíněno viz. výše, zastupitelé navrhují vybudovat prozatímní parkovací místa u školní zahrady MŠ Omice. Příloha k bodu č. 2 Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných ve veřejném projednání návrhu změny č. IV ÚPO Omice (dle 53 odst. 1 stavebního zákona v pl. zn.) Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 20/02/013-I./Pl. oznámil pořizovatel veřejné projednání návrhu změny č. IV ÚPO Omice. Veřejné projednání proběhlo na Obecní úřadě Omice. V zákonem stanovené lhůtě byly doručeny tyto připomínky a námitky : Dotčené orgány a správci sítí: Krajský úřad Jm kraje koordinované stanovisko bez připomínek Ministerstvo životního prostředí OVSS, Mezírka 1, Brno bez připomínek Obvodní báňský úřad pro území krajů Jm a Vysočina, Brno bez připomínek Hasičský záchranný sbor Jm kraje, Brno bez připomínek Státní pozemkový úřad, KPÚ pobočka Brno venkov bez připomínek Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí bez připomínek Teplárny Brno v případě změny Z41 vodní plocha požadavek, aby v navazujících řízeních byly zohledněny podmínky pro umístění vodní plochy ve vazbě na trasu horkovodního přivaděče z Elektrárny Dukovany (TE 42) a trasu ropovodu Družba bude respektováno. Nemofond, a.s., Na Václavce 3196/42, Praha 5, ze dne Námitka proti změně č. IV ÚPO Omice Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 20/02/013-I./Pl., oznámil Obecní úřad Omice jako pořizovatel změny č. IV ÚPO Omice veřejné projednání předmětné změny územního plánu a upozornil na práva, vyplývající z 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ). Nemofond, a.s., IČ , se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5 Smíchov (dále jen Nemofond,

7 a.s. ), podává následující námitku proti změně č. IV ÚPO Omice ve smyslu 52 odst. 2 stavebního zákona. Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva Nemofond, a.s. je vlastníkem pozemků parc. č. 951/1 a 951/2 v k.ú. Omice, které jsou přímo dotčeny změnou č. IV. ÚPO Omice. Vymezení území dotčené námitkou pozemky parc.č. 951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 951/5, 951/6, 951/8, 951/9, 951/10, 951/13, 951/14,951/15, 951/16, 951/17, 951/18, 951/19, 951/21 a 951/22 v k.ú Omice a další pozemky, na kterých je navržena komunikace pro pěší. Obsah námitky Nemofond, a.s. jako vlastník pozemků parc.č. 951/1 a 951/2 v k.ú. Omice: a) nesouhlasí s umístěním komunikace pro pěší navržené v rámci dílčí změny Z37 na pozemcích parc.č. 951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 951/5, 951/6, 951/8, 951/9, 951/10, 951/13, 951/14,951/15, 951/16, 951/17, 951/18, 951/19, 951/21 a 951/22 v k.ú Omice; b) požaduje umístění komunikace pro pěší na pozemcích parc.č. 951/12, 951/26, 954/84, 954/92, 951/25 a 954/116 v k.ú. Omice, které jsou ve vlastnictví obce Omice. Odůvodnění námitky : Součástí změny č. IV územního plánu obce Omice je dílčí změna Z37, v jejímž rámci je navržena komunikace pro pěší směrem od zastavěného území obce k ploše bývalého vojenského areálu, lokalizovaného severozápadně od obce (dále jen komunikace pro pěší ). V návrhu zadání změny z března 2012 byla komunikace pro pěší navržena na pozemcích parc.č. 951/12, 951/26, 954/84, 954/92, 951/25 a 954/116 v k.ú. Omice, které jsou ve vlastnictví obce Omice. Z koordinačního výkresu, který je součástí posouzeného návrhu změny z února 2013 vyplývá, že komunikace pro pěší byla přemístěna na pozemky parc.č. 951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 951/5, 951/6, 951/8, 951/9, 951/10, 951/13, 951/14,951/15, 951/16, 951/17, 951/18, 951/19, 951/21 a 951/22 v k.ú Omice, které jsou ve vlastnictví společnosti Nemofond, a.s. a dalších fyzických a právnických osob. Umístěním komunikace pro pěší na pozemcích ve vlastnictví fyzických a právnických osob by došlo ke znehodnocení těchto pozemků a neodůvodněnému zásahu do práv vlastníků. S ohledem na vysoký počet vlastníků pozemků dotčených změnou v umístění komunikace pro pěší není výstavba komunikace pro pěší na těchto pozemcích reálná. Změna v umístění komunikace pro pěší, ke které došlo v návrhu změny ÚP Omice z února 2013, není žádným způsobem odůvodněna. V posouzeném návrhu změny z února 2013 je mimo jiné chybně uvedeno, že komunikace pro pěší vede v převážné míře po obecních pozemcích, což je v rozporu s umístěním komunikace pro pěší vyplývajícím z koordinačního výkresu. Komunikaci pro pěší lze umístit na pozemky parc.č. 951/12, 951/26, 954/84, 954/92, 951/25 a 954/116 v k.ú. Omice, které jsou ve vlastnictví obce.

8 Návrh řešení : námitce bylo vyhověno. Odůvodnění: Změna Z37 komunikace pro pěší (severojižní část) byla ve výkresové části chybně zakreslena na pozemcích fyzických a právnických osob. Po opravě je přemístěna na pozemky ve vlastnictví obce. Z tohoto důvodu byl návrh opětovně projednán v opakovaném veřejném projednání. Nemofond, a.s., Na Václavce 3196/42, Praha 5; ze dne Připomínka ke změně č. IV ÚPO Omice Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 20/02/013-I./Pl., oznámil Obecní úřad Omice jako pořizovatel změny č. IV ÚPO Omice veřejné projednání předmětné změny územního plánu a upozornil na práva, vyplývající z 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ). Nemofond, a.s., IČ , se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5 Smíchov (dále jen Nemofond, a.s. ), podává následující připomínku ke změně č. IV ÚPO Omice. Vymezení území dotčeného připomínkou pozemky parc.č. 981/1 až /98 v k.ú. Omice v lokalitě bývalého vojenského areálu lokalizovaného severozápadně od obce (dále jen vojenský areál ). Obsah připomínky posouzený návrh změny č. iv ÚPO Omice neobsahuje v porovnání s návrhem zadání změn č. IV ÚPO Omice návrh dílčí změny ÚP označené jako Z34 a s ní související dílčí změny označené jako Z33, Z35 a Z36. Dílčí změna Z34 a s ní související dílčí změny Z33, Z35 a Z36 byly dle oznámené dokumentace z předloženého návrhu změny vypuštěny. Nemofond, a.s. mj. jako vlastník pozemků parc.č. 981/1 až /98 vyjma pozemků parc.č. 981/42 a 981/44 v k.ú. Omice : a) nesouhlasí s vypuštěním dílčích změn Z33,Z34, Z35 a Z36 z dalšího pořizování změny č. IV ÚPO Omice; b) požaduje zpětné zařazení dílčích změn Z33, Z34, Z35 a Z36 do procesu pořizování změny č. IV ÚPO Omice. Odůvodnění připomínky součástí návrhu zadání změny č. IV ÚPO Omice byla dílčí změna Z 34, v jejímž rámci byla navržena změna využití zastavěné plochy v lokalitě vojenského areálu na plochu smíšenou obytnou. Součástí návrhu zadání změny č. IV ÚPO Omice byly dále dílčí změny Z33, Z35 a Z36, které souvisely s navrhovanou dílčí změnou Z34 a byly navrženy za účelem řešení technické, dopravní a obslužné infrastruktury území vojenského areálu, pro nejž byla navržena dílčí změna Z34. Dokumentace k posouzenému návrhu změny č. IV ÚPO Omice oznámená k veřejnému projednání veřejnou vyhláškou neobsahuje v porovnání s návrhem zadání změny č. IV ÚPO Omice oznámeném k projednání veřejnou vyhláškou dne , č.j. 19/03/12-I.Pl. návrh dílčí změny označené jako Z34 a s ní související dílčí změny označené jako Z33, Z35 a Z36. Všechny tyto dílčí změny byly z návrhu vypuštěny. Návrh ÚPO Omice byl zpracován a schválen v době, kdy byla lokalita vojenského

9 areálu využívána armádou a kdy nebylo známo, jaké budou záměry na využití území. Tomu odpovídalo i vymezení lokality v ÚPO Omice územní rezerva pro plochu lehké výroby. Když armáda vojenský areál opustila, objevily se nové záměry na jeho využití. Nastala situace pro uplatnění 5 odst. 6 stavebního zákona : obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla ÚPD vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné dokumentace. V případě obce Omice evidentně nastala změna podmínek pro využití dané lokality vojenský areál byl armádou opuštěn. Dle výše uvedeného ustanovení stavebního zákona má obce Omice povinnost pořídit změnu ÚPO OMice. Vypuštěním dílčích změn Z33,Z34, Z35 a Z36 z dalšího pořizování změny č. IV ÚPO Omice bylo splnění povinnosti pořízení změny ÚPD ze strany obce Omice zmařeno. Výše uvedené skutečnosti konstatoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ÚP a SŘ, jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce (ve smyslu 178 zákona č. 500/2004 S., správního řádu) (dále jen KrÚ), a to mj. svým přípisem ze dne , č.j. JMK /2008 adresovaném obci Omice, v němž obec Omice vyzval, aby provedla nápravu a ve smyslu 5 odst. 6 stavebního zákona pořídila změnu ÚPO Omice dotýkající se nového využití území bývalého vojenského prostoru. KrÚ dále obec Omice na nezbytnost pořízení změny ÚPO Omice opětovně upozornil svým přípisem ze dne , č.j. JMK /2012 adresovaném obci Omice, kdy mj. dále uvedl, že dlouhodobým zachováváním nevyhovujícího stavu ve využití dotčené lokality může dojít k vážným problémům v samotném území vojenského areálu. Návrh řešení : připomínce nebude vyhověno. Odůvodnění: Z33 Návrh plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport Z34 Změna využití zastavěné plochy na plochu smíšenou obytnou Z35 Koridor dopravní infrastruktury (návrh koridoru pro rozšíření komunikace v úseku od Z34 s napojením na silnici I/23) Z36 Koridor dopravní a technické infrastruktury ( návrh na rozšíření komunikace v úseku od Z34 k zastavěnému území obce Omice a pro umístění sítí technické infrastruktury). Důvodem pro jejich vyřazení ze zadání změny č. IV ÚPO Omice byly požadavky dotčených orgánů ((MěÚ Šlapanice, OŽP - požadavek na upuštění od záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (Z35 a Z36) a Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic Brno - nesouhlas se zaústěním komunikace (Z35) do silnice I/23)). Rozšíření komunikace od vojenského areálu k přivaděči I/23 byla hlavní a zásadní podmínkou výstavby ve vojenském areálu. Obavy z dopadů motorové dopravy na životní prostředí a místní infrastrukturu v obci ( v případě vedení dopravy od lokalit Z34 a Z35 přes obec) a spolu s nejasnou situací s kapacitním zajištěním vodních zdrojů pro tyto plochy

10 Zastupitelstvo obce Omice rozhodlo o vyjmutí výše uvedených změn ze zadání změny č. IV ÚPO Omice. Vzhledem k tomu, že řešení změn v areálu bývalého vojenského prostoru bude mít zásadní dopady na základní koncepci rozvoje území obce, na urbanistickou koncepci a rovněž i na koncepci veřejné infrastruktury zejména řešení dopravy- není vhodné řešit tuto problematiku změnou ÚPO, ale pořídit nový územní plán. K odkazům na konstatování skutečností Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne resp uvádíme, že s těmito výhradami se již vypořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování (dále jen MMR), jako ústřední správní úřad ve věcech územního plánování, kdy z jeho sdělení pod č.j / ze dne mimo jiné vyplývá, že Krajský úřad Jihomoravského kraje při kontrole vlastní obsahové úplnosti návrhu změny č. IV a kontrole dosavadního průběhu jejího pořizování neshledal nedostatky a konstatoval, že není nutno přijímat nápravná opatření. Samotné MMR dále konstatovalo, že nelze spatřovat porušení 5 odst. 6 stavebního zákona v případě, že některé navrhované změny územního plánu jsou na základě procesu pořizování těchto změn vyřazeny z projednávání, tedy řešení. Závěrem svého sdělení MMR nedoporučilo řešit problematiku bývalého vojenského areálu změnou stávajícího územního plánu, ale pořízením nového územního plánu, který komplexně zhodnotí dopady navrženého řešení na území obce. S tímto doporučením lze bez výhrad souhlasit. HUTIRA- OMICE, s.r.o., Kamenolom Omice, Omice, ze dne Změna č. IV ÚPO Omice připomínka. Dne proběhlo veřejné projednávání změny č. IV ÚPO OMice, okres Brno venkov. V souladu s ustanovením 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, uplatňujeme v zákonem stanovené lhůtě následující připomínku : Navrhujeme, aby z výše uvedené Změny č. IV ÚPO Omice byla vyňata změna označená jako navrhovaná změna Z41 Vodní plocha. Z41 Vodní plocha požadovaná změna návrh vodní plochy; umístění k.ú. Omice, jižní okraj k.ú.omice lokalita Ouzké dlouhé louky; Územní plán obce plocha zemědělského půdního fondu; Navrhovanou změnou vznikne vodní plocha rybník určený pro chov ryb. Změna je navrhovaná na parcelách p.č. 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634 a Důvodem pro navrhované vynětí dílčí změny Z41 ze Změny č. IV ÚPO Omice je skutečnost, že tato lokalita může v budoucnu sloužit jako prostor pro umístění zdroje pitné vody pro obec Omice. Vododajnost dané lokality byla posouzena znaleckým posudkem s pozitivním výsledkem. Tento znalecký posudek jsme připraveni obci poskytnout. Získáním dalšího vydatného zdroje pitné vody pro obec má

11 klíčový význam pro její další budoucí rozvoj. Znehodnocení tohoto zdroje jinými aktivitami by bylo zásadní chybou, zvláště v situaci, kdy se pitná voda stává celosvětově jednou z nejcennějších komodit. Návrh řešení připomínce se nevyhovuje. Odůvodnění: K předmětné změně Z 41 v průběhu celého projednání ( zadání, návrh) nebyla vznesena žádná připomínka z řad dotčených orgánů ( Mě Ú Šlapanice, OŽP, vodoprávní úřad; Povodí Moravy s.p., Brno). Obec musí zajistit pro zásobování vodou vydatný a kvalitní zdroj- v současnosti se jeví jako nejvhodnější napojení na vodovodní přivaděč Střelice. Opravou vedení komunikačního napojení vojenského prostoru s obcí (Z37 severojižní větev) došlo k podstatné úpravě návrhu změny č. IV ÚPO Omice, pořizovatel v souladu s 53 odst. 2 stavebního zákona si vyžádal stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle 45i zákona o ochraně přírody a upravený návrh projednal v opakovaném veřejném projednání. Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 23/05/013./Pl. oznámil pořizovatel opakované veřejné projednání návrhu změny č. IV ÚPO Omice. Veřejné projednání proběhlo na Obecní úřadě Omice. V zákonem stanovené lhůtě byly doručeny tyto připomínky : Dotčené orgány a správci sítí: Krajský úřad Jm kraje koordinované stanovisko bez připomínek Ministerstvo životního prostředí OVSS, Mezírka 1, Brno bez připomínek Obvodní báňský úřad pro území krajů Jm a Vysočina, Brno bez připomínek Hasičský záchranný sbor Jm kraje, Brno bez připomínek Státní pozemkový úřad, KPÚ pobočka Brno venkov bez připomínek NET4GAS, s.r.o., Praha u změny Z41 plocha zasahuje do bezpečnostního pásma, proto požadujeme předložit ke schválení projektovou dokumentaci k daným záměrům bude respektováno v regulativech bude uvedeno, že v navazujících řízeních je nutné předložit ke schválení projektovou dokumentaci. p. Milan Srba, Bezručova 175, Mikulov P. Srba je vlastníkem parcely KN 216/52 v k.ú. Omice. Na opakovaném veřejném projednání vznesl námitku, týkající se Z37 komunikace pro pěší (severovýchodní část). Pan Srba předložil doklady, ze kterých je patrné, že v části komunikace ve směru od obce, je v současnosti již existující užívaná cesta, která se nachází cca 10 m severně od navrhované trasy. Přesněji od posledního stavebního pozemku p.č. 218 (poslední dům), kde končí stávající zpevněná komunikace, je v návrhu cesta vedena po pozemcích p.č. KN 216/5, 216/60, 216/59, 216/58, 216/6, 216/56, 216/55, 216/54, 216/53, 216/52, 216/4 a 216/45, V současnosti je však už fakticky cesta vytvořena a v posledních

12 desetiletích využívána cca 10 m výše a vede přes pozemky p.č. KN 1169/1, 1169/15, 1165/13,1169/3, 1169/8, 1169/10 a 1168/6. Majitelé uvedených pozemků mají s ohledem na cestu již posunuté i oplocení. Dále od pozemku p.č. KN 1168/6 je dle návrhu změny ÚP cesta vedena středem zalesněného území. Nárh řešení : námitce se vyhovuje. Z37 (severovýchodní větev) bude z návrhu změny IV. ÚPO Omice vypuštěna. Odůvodnění: Z37 komunikace pro pěší severovýchodní větev bude z návrhu změny č. IV ÚPO Omice vypuštěna a bude řešena v novém územním plánu. Současné navrhované řešení je v části od obce chybně navrženo mimo již existující cestu a dále od pozemku p.č. 1168/6 je komunikace navržena středem zalesněného území. Vzhledem k tomu, že zde nachází prameniště a pozemky jsou celoročně podmáčené, není vhodné tímto úsekem cestu vést. Její případná realizace by byla velmi komplikovaná a technicky i finančně náročná. Nemofond, a.s., Na Václavce 3196/42, Praha 5; ze dne Připomínka ke změně č. IV ÚPO Omice Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 23/05/013Pl., oznámil Obecní úřad Omice jako pořizovatel změny č. IV ÚPO Omice opakované veřejné projednání předmětné změny územního plánu a upozornil na práva, vyplývající z 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ). Nemofond, a.s., IČ , se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5 Smíchov (dále jen Nemofond, a.s. ), podává následující připomínku ke změně č. IV ÚPO Omice. Vymezení území dotčeného připomínkou pozemky parc.č. 981/1 až /98 v k.ú. Omice v lokalitě bývalého vojenského areálu lokalizovaného severozápadně od obce (dále jen vojenský areál ). Obsah připomínky posouzený návrh změny č. IV ÚPO Omice neobsahuje v porovnání s návrhem zadání změn č. IV ÚPO Omice návrh dílčí změny ÚP označené jako Z34 a s ní související dílčí změny označené jako Z33, Z35 a Z36. Dílčí změna Z34 a s ní související dílčí změny Z33, Z35 a Z36 byly dle oznámené dokumentace z předloženého návrhu změny vypuštěny. Nemofond, a.s. mj. jako vlastník pozemků parc.č. 981/1 až /98 vyjma pozemků parc.č. 981/42 a 981/44 v k.ú. Omice : a) nesouhlasí s vypuštěním dílčích změn Z33,Z34, Z35 a Z36 z dalšího pořizování změny č. IV ÚPO Omice; b) požaduje zpětné zařazení dílčích změn Z33, Z34, Z35 a Z36 do procesu pořizování změny č. IV ÚPO Omice. Odůvodnění připomínky součástí návrhu zadání změny č. IV ÚPO Omice byla dílčí změna Z 34, v jejímž rámci byla navržena změna využití zastavěné plochy v lokalitě vojenského areálu na plochu smíšenou obytnou. Součástí návrhu zadání změny č. IV ÚPO Omice byly dále dílčí změny Z33,

13 Z35 a Z36, které souvisely s navrhovanou dílčí změnou Z34 a byly navrženy za účelem řešení technické, dopravní a obslužné infrastruktury území vojenského areálu, pro nejž byla navržena dílčí změna Z34. Dokumentace k posouzenému návrhu změny č. IV ÚPO Omice oznámená k opakovanému veřejnému projednání veřejnou vyhláškou neobsahuje v porovnání s návrhem zadání změny č. IV ÚPO Omice oznámeném k projednání veřejnou vyhláškou dne , č.j. 19/03/12-I.Pl. návrh dílčí změny označené jako Z34 a s ní související dílčí změny označené jako Z33, Z35 a Z36. Všechny tyto dílčí změny byly z návrhu vypuštěny. Návrh ÚPO Omice byl zpracován a schválen v době, kdy byla lokalita vojenského areálu využívána armádou a kdy nebylo známo, jaké budou záměry na využití území. Tomu odpovídalo i vymezení lokality v ÚPO Omice územní rezerva pro plochu lehké výroby. Když armáda vojenský areál opustila, objevily se nové záměry na jeho využití. Nastala situace pro uplatnění 5 odst. 6 stavebního zákona : obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojdeli ke změně podmínek, na základě kterých byla ÚPD vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné dokumentace. V případě obce Omice evidentně nastala změna podmínek pro využití dané lokality vojenský areál byl armádou opuštěn. Dle výše uvedeného ustanovení stavebního zákona má obce Omice povinnost pořídit změnu ÚPO OMice. Vypuštěním dílčích změn Z33,Z34, Z35 a Z36 z dalšího pořizování změny č. IV ÚPO Omice bylo splnění povinnosti pořízení změny ÚPD ze strany obce Omice zmařeno. Výše uvedené skutečnosti konstatoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ÚP a SŘ, jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce (ve smyslu 178 zákona č. 500/2004 S., správního řádu) (dále jen KrÚ), a to mj. svým přípisem ze dne , č.j. JMK /2008 adresovaném obci Omice, v němž obec Omice vyzval, aby provedla nápravu a ve smyslu 5 odst. 6 stavebního zákona pořídila změnu ÚPO Omice dotýkající se nového využití území bývalého vojenského prostoru. KrÚ dále obec Omice na nezbytnost pořízení změny ÚPO Omice opětovně upozornil svým přípisem ze dne , č.j. JMK /2012 adresovaném obci Omice, kdy mj. dále uvedl, že dlouhodobým zachováváním nevyhovujícího stavu ve využití dotčené lokality může dojít k vážným problémům v samotném území vojenského areálu. Návrh řešení : připomínce nebude vyhověno. Odůvodnění: Z33 Návrh plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport Z34 Změna využití zastavěné plochy na plochu smíšenou obytnou Z35 Koridor dopravní infrastruktury (návrh koridoru pro rozšíření komunikace v úseku od Z34 s napojením na silnici I/23) Z36 Koridor dopravní a technické infrastruktury ( návrh na rozšíření komunikace v úseku od Z34 k zastavěnému území obce Omice a pro umístění sítí technické infrastruktury).

14 Důvodem pro jejich vyřazení ze zadání změny č. IV ÚPO Omice byly požadavky dotčených orgánů ((MěÚ Šlapanice, OŽP - požadavek na upuštění od záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (Z35 a Z36) a Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic Brno - nesouhlas se zaústěním komunikace (Z35) do silnice I/23)). Rozšíření komunikace od vojenského areálu k přivaděči I/23 byla hlavní a zásadní podmínkou výstavby ve vojenském areálu. Obavy z dopadů motorové dopravy na životní prostředí a místní infrastrukturu v obci ( v případě vedení dopravy od lokalit Z34 a Z35 přes obec) a spolu s nejasnou situací s kapacitním zajištěním vodních zdrojů pro tyto plochy Zastupitelstvo obce Omice rozhodlo o vyjmutí výše uvedených změn ze zadání změny č. IV ÚPO Omice. Vzhledem k tomu, že řešení změn v areálu bývalého vojenského prostoru bude mít zásadní dopady na základní koncepci rozvoje území obce, na urbanistickou koncepci a rovněž i na koncepci veřejné infrastruktury zejména řešení dopravy- není vhodné řešit tuto problematiku změnou ÚPO, ale pořídit nový územní plán. K odkazům na konstatování skutečností Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne resp uvádíme, že s těmito výhradami se již vypořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování (dále jen MMR), jako ústřední správní úřad ve věcech územního plánování, kdy z jeho sdělení pod č.j / ze dne mimo jiné vyplývá, že Krajský úřad Jihomoravského kraje při kontrole vlastní obsahové úplnosti návrhu změny č. IV a kontrole dosavadního průběhu jejího pořizování neshledal nedostatky a konstatoval, že není nutno přijímat nápravná opatření. Samotné MMR dále konstatovalo, že nelze spatřovat porušení 5 odst. 6 stavebního zákona v případě, že některé navrhované změny územního plánu jsou na základě procesu pořizování těchto změn vyřazeny z projednávání, tedy řešení. Závěrem svého sdělení MMR nedoporučilo řešit problematiku bývalého vojenského areálu změnou stávajícího územního plánu, ale pořízením nového územního plánu, který komplexně zhodnotí dopady navrženého řešení na území obce. S tímto doporučením lze bez výhrad souhlasit. ***************************************************************************** O Z N Á M E N Í o přerušení dodávky elektrické energie :00 16:00 trafostanice Omice u hřiště tj. ul. Tetčická a Nádražní trafostanice Omice zděná tj. ul. Brněnská, Pod Vinohrady, Studýnka, Dolny, Armádní 10:30 15:30 trafostanice u nádraží ul. Borky 7:00 12:00 bytovky a zbytek obce (chaty Lísek, U hájku, vodárna..)

15 Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové. 1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno? Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu ten ale udělal kariéru. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl Proč bych ho měl potřebovat zrovna já? Radit se k nám chodí lidé různých oborů od maminek po mateřské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky když nemohou dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí.. 3. Jak kariérní poradenství probíhá? Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství. 4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním zaměstnání? Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor. 5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít? Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit. Služby Centra vzdělávání všem (zdarma) Kariérní poradenství Informace o celoživotním vzdělávání v JMK Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU Centrum vzdělávání všem: Pražská 38b, Brno-Bosonohy Telefon:

16 S B Ě R P A P Í R U Od do bude přistaven kontejner na papír u prodejny samoobsluhy, a po té pravidelně měsíčně vždy první pátek v měsíci a odvezen bude vždy následující pondělí, tak že v prosinci to bude od do Jde o již tradiční sběr papíru, jehož finanční výtěžek bude věnován omické mateřské školce. Využijte prosím tuto možnost k likvidaci papírového odpadu. Za Vaše papírové dary děkuje Sdružení rodičů ***************************************** Kontejnery na BIO odpad.. vypadá to, že v naší obci sklidily velký úspěch, jsou stále naplněné. Jak už napsala paní starostka v červencovém čísle zpravodaje zatím jsme pořídili 3 kontejnery na zmíněný odpad a dále se zmínila o nabídce svozové firmy SITA, která nabízí prodej nádoby na BIO odpad za cenu 1330Kč, vyvážení je shodné s obecními kontejnery, to je každé úterý. Zatím této nabídky využili čtyři občané naší obce. Já se na vás občany, obracím jménem svozové firmy SITA s dotazem, KDO BY MĚL JĚŠTĚ ZÁJEM O POŘÍZENÍ SVÉHO KONTEJNERU NA BIO ODPAD, aby se vytvořil seznam stanovišť odkud se bude BIO odpad svážet a abychom nehlásili každý měsíc nějakou změnu. Zájemci nahlaste se prosím do konce měsíce listopadu 2013 na OÚ Omice, tf Pro info. bio odpad se sváží do centrální kompostárny v Brně, která je ve vlastnictví svozové firmy SITA. Důležité upozornění : svoz bio odpadu končí k 30. listopadu příslušného roku. A sezóna svozu znovu začíná 1. dubna příslušného roku. Andrea Zahradníková

17 INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlásil prezident ČR na dny: pátek od 14:00 do 22:00h. sobotu od 8:00 do 14:00h. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecního úřadu Omice, Tetčická 51, Omice 3. Voličem pro volbu do PS Parlamentu ČR je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj dosáhl věku 18 let. 4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 5. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den před dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotní důvodů Obecní úřad Omice (tf ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 7. Volič hlasuje způsobem: vloží do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti 1 hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro níž se rozhodl hlasovat. Současně může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 8. Informace k volbám jsou zveřejněny na úřední deska. Andrea Zahradníková

18 Volby již za pár dní. Poprvé v polistopadové historii jdeme k volbám v důsledku samorozpuštění Poslanecké sněmovny.jeden jediný člověk zamotal s politickou scénou.arogance a blbost přesáhla svoji mez.koho volit? Toť kardinální otázka!sám nevím.mám takový dojem, že všechny strany slibují, ale jak se dostanou ke korytu tak hrabou a kradou a na lidi kašlou. Malá statistika k volbám: Kdo půjde k urnám: Loni žilo v Česku 8,57 milionu lidí nad 18 let.z nich je 4,44 milionu žen. Senioři tvoří necelou čtvrtinu, starobní důchody pobírá 1,73 milionu občanů. Poprvé se k volbám vypraví mezi až voličů. Základní vzdělání má v Česku kolem 1,6 milionu dospělých.vyučených jsou necelé 3 miliony, maturantů 2,8 milionů,vysokoškolský titul má1,1 milionu lidí.vysokoškoláci tvoří tak zhruba 13 procent voličů. Zaměstnání má 4,5 milionů lidí nad 18 let.úřady práce evidovaly nezaměstnaných. Kdo se jich zúčastní. Kandidátky si zaregistrovalo 24 stran a hnutí. Ve všech volebních krajích se o hlasy voličů uchází 17 z nich. Hlasovací lístky. Budou nejpozději do 24. října.dodání hlasovacích lístků voličům v ČR do schránek a v zahraničí na zastupitelské úřady.kompletní sady budou k dispozici i ve volebních místnostech. Každý volič má právo použít čtyři preferenční hlasy.pokud konkrétního kandidáta zakroužkuje nejméně 5 % voličů jeho strany v daném volebním obvodě, postupuje na první místo stranické kandidátky. Voličské průkazy. Osobně si lze volební průkaz vyzvednout nejpozději do 23. října. Přeji vám, abyste volili dobře a nelitovali! Lon.jun. Test. Nedostal jsem se k časopisu Test, takže vám nemohu vybrat zajímavosti co nakupovat a na co si dávat pozor. Do rukou se mně dostala mimořádná příloha Testu, kde je popsáno 105 vzorů na řešení spotřebitelských problémů.tato příloha vám může velmi prospět při reklamaci. Lon.jun. Nový Občanský zákoník. Od nového roku bude platit nový Občanský zákoník.velké množství zákonů je změněno.týká se to každého z nás.od nového roku budeme vybírat nejdůležitější pasáže a ve zkratce je zmíníme.občanský zákoník přinese nejvíce změn od doby císaře Josefa II. Lon.jun. Tak takhle ne! Ať chcete či ne, když se pohybujete venku, sledujete svoje okolí.jak udivena zůstala jedna zahrádkářka když zpozorovala dva kluky, kteří za humny teleskopickou tyčí sráželi ořechy.pak přešli na pole a také samostatně stojící ořešák oráželi.na dotaz naší zahrádkářky odpověděli, že to stejně nikomu nepatří.paní je upozornila, že je to krádež a aby ořechy zvážili a zaplatili je majiteli.jestli to udělali je otázka.neučte děti krást! Lon. jun.

19 Výstavba hasičského skladu Začátkem roku 2010 výbor SDH Omice rozhodl o výstavbě nového hasičského skladu na zahradě hasičské zbrojnice v Omicích. Po schválení stavby zástupci obce, vypracováním projektové dokumentace a zajištěním souhlasu sousedů, byla volná cesta pro zahájení stavby. Na podzim roku 2010 byla zahájena výstavba hasičského skladu vybudováním základové desky. Hlavním důvodem stavby bylo rozšíření prostoru pro hasičský materiál a vybavení. Řada aktivních členů SDH Omice se ve svém volném čase na pravidelných brigádách, ale i mimo ně, podílela na výstavbě skladu. Bylo odpracováno kolem 900 brigádnických hodin hasičů a několika dobrovolníků z řad občanů Omic. Většina prací byla provedena svépomocí včetně zpracování kolem starých cihel uložených řadu let na zahradě hasičské zbrojnice. V roce 2011 byla dokončena hrubá stavba včetně krovů a střechy, v roce 2012 byly nataženy přívodní kabely elektroinstalace, vyrobena vrata, provedeny hrubé i fajnové omítky a podlaha. V letošním roce bylo provedeno dokončení elektroinstalace, osazení stropu, venkovních podhledů včetně maleb a nátěrů. Do stavby byly také zahrnuty opravy omítek okolních zdí, izolace stávajících budov, výměna pletiva a terénní úpravy kolem skladu včetně chodníků. K celkové úpravě zahrady přispěla výsadba nového trávníku. Dne byl za účasti zástupců obce a dobrovolných hasičů slavnostně otevřen nový hasičský sklad. Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem co se na výstavbě a dalších činnostech podíleli. Také nesmím zapomenout na okolní sousedy, kteří nás o sobotách a nedělích trpěli. Doufám, že budeme i nadále takto dobře spolupracovat, nejen mezi sebou, ale i se zástupci obce, protože nás čekají opravy i staré části budovy a především přípravy na oslavy 90 výročí založení SDH Omice v roce Karel Chytrý starosta SDH

20 SPOLEČENSKÁ KRONIKA S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci říjnu oslavují svá životní jubilea. Zvláště pak přejeme: Paní Antonii ODEHNALOVÉ Paní Heleně MEDVĚDOVÉ Paní Martě DIVIŠOVÉ Panu Vítězslavu VRBKOVI Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání. VÍTÁME MEZI NÁMI v měsíci září se narodila Vanesa DOUPOVCOVÁ v měsíci říjnu se narodil Vojtěch KŘIVÁNEK Rodičům blahopřejeme a miminkům přejeme v životě to nejlepší. Inzerce: Prodám levně cirkulárku s kolébkou. Tf Ilustrační foto: ******************************************************************************************************** OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č , fax ,

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Hlasování č. 3 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/2905/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/2905/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 29.5.2013 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

Hlasování č. 4 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/2101/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 4 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/2101/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 21. ledna 2015 na Obecním úřadě v Omicích. Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 26.2.2013 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 26.2.2013 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 26.2.2013 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 13. zasedání

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.03/10 ve Vysokém konaného dne 21.5.2010

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

1. Koncept územního plánu velkého územního celku, kompletní elaborát (včetně návrhu vymezení závazné části);

1. Koncept územního plánu velkého územního celku, kompletní elaborát (včetně návrhu vymezení závazné části); MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ odbor územně a stavebně správní Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Pardubický kraj Krajský úřad odbor strategického rozvoje kraje, oddělení ÚP a SŘ Komenského náměstí 125

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 19550/15-SEB-50/10-326.1-237 VYŘIZUJE:

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. června 2012

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. června 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. června 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více