Ročník XIX. 10/2013 říjen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XIX. 10/2013 říjen"

Transkript

1 O m i c k ý zpravodaj Ročník XIX. 10/2013 říjen V tomto čísle najdete: * Výtažek ze zasedání Zastupitelstva obce Omice ze dne * Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje * Sběr papíru, kontejnery na BIO odpad * Informace k volbám do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR * Společenská kronika

2 Výňatek ze zápisu o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Přítomni: Libuše Pličková, Ing. Zbyněk Holešovský, Ing. Radoslav Matuška, Lukavský Zbyněk, Oldřich Londýn, Ing. Věra Novotná, Luboš Hájek, Petr Kadela, hosté paní Ing. Blanka Darmovzalová, advokát Mgr. Tomáš Bařina Omluveni: Marie Uhříčková Nepřítomni: Zapisovatelkou byla jmenována: Andrea Zahradníková Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. Starostka podala návrh na ověřovatele zápisu o průběhu IV. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli pan Ing. Zbyněk Holešovský a pan Petr Kadela, kteří vyslovili s návrhem souhlas. Pan Zbyněk Holešovský Hlasování č. 1: pro 7 ; proti 0; zdržel se 1 Pan Petr Kadela Hlasování č. 2: pro 7 ; proti 0; zdržel se 1 Usnesení č.1/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu IV. zasedání zastupitelstva obce Omice pana Zbyňka Holešovského a pana Petra Kadelu. Starostka přednesla návrh programu zasedání. Návrh programu: 1) Technické body 2) Rozhodnutí o námitkách a připomínkách k návrhu změny č. IV ÚP Omice 3) Schválení a vydání změny č. IV ÚP Omice 4) Schválení rozhodnutí ministerstva živ. prostředí o přidělení dotace na rekonstrukci ČOV 5) Projednání žádosti o předběžné vyjádření k investičnímu záměru v lokalitě Příční 6) Schválení žádosti pana Mlíky - zřízení věcného břemene 7) Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok ) Schválení rozpočtového opatření č. 3 9) Schválení rozpočtového opatření č. 4 10) Různé 11) Diskuse 12) Závěr

3 Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. V úvodu zasedání vystoupil advokát Mgr. Tomáš Bařina, který seznámil zastupitele s průběhem soudního sporu vedeného se žalobcem - společností Nemofond, a.s. u OS Brno-venkov pod spis. zn.: 24 C 87/2012 o náhradu škody ve výši ,- Kč. Advokát informoval o průběhu prvního jednání u soudu ze dne s tím, že žalobce na výzvu soudu upřesnil žalobu v tom smyslu, že za nesprávný úřední postup považuje 1/ vydání dokumentu podepsaného starostou a místostarostou obce vyjádření k PD ze dne , který později neodpovídal skutečnosti a za 2/ nesprávný úřední postup je spatřován v porušení příslušných ustanovení stavebního zákona, jež se týkají povinnosti obce k územnímu plánu v jejím k.ú. Za vzniklou škodu považuje žalobce ušlý zisk, který mu vznikl nemožností realizace jeho projektu v důsledku popsaného nesprávného úředního postupu. Obec na toto při jednání reagovala sdělením, že dle projektu výstavby z roku 2006 byla plánovaná výstavba v nesrovnatelně menším rozsahu, než je ta, kterou žalobce zamýšlí realizovat dnes. Ohledně otázek porušení stavebního zákona se již vyjádřilo i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a dalo za pravdu obci ve svém sdělení ze dne , kdy toto již bylo soudu předloženo jako důkaz. Advokát dále seznámil zastupitele se snahou žalobce vyvolat ve věci jednání za účasti nezúčastněných osob, kdy ze strany žalobce by se mělo jednat o finančního ředitele, pana Květoslava Vilímka. Účelem tohoto jednání by mělo být přerušení vedení soudního sporu a snaha dohodnout se na formě developerského projektu, která bude pro obec přijatelná. Bod č.2 Rozhodnutí o námitkách a připomínkách k návrhu změny č. IV ÚP Omice Zastupitele seznámila s námitkami a připomínkami Ing. Darmovzalová, viz. příloha zápisu. Hlasování č. 4: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s o u h l a s í s navrženým rozhodnutím o námitkách a vyhodnocením připomínek ke změně č. IV ÚPO Omice. Bod č.3 Schválení a vydání změny č. IV ÚP Omice Hlasování se kvůli novele stavebního zákona odkládá na další zasedání zastupitelstva.

4 Bod č. 4 Schválení rozhodnutí ministerstva živ. prostředí o přidělení dotace na rekonstrukci ČOV V srpnu tohoto roku obec Omice obdržela rozhodnutí ministerstva životního prostředí o přidělení dotace na intenzifikaci ČOV v Omicích. Ze st. fondu živ. prostř ,-Kč (5%), z fondu soudržnosti EU ,-Kč (85%) z celkových uznatelných nákladů. Hlasování č.5: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 4/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozhodnutí o přidělení dotace na intenzifikaci a rekonstrukci ČOV Omice Bod č. 5 Projednání žádosti o předběžné vyjádření k investičnímu záměru v lokalitě Příční Zatím neznámý investor žádá obecní zastupitelstvo o předběžné vyjádření k investičnímu záměru a předběžnému souhlasu s dotčením obecních pozemků. (viz. příloha zápisu) Zastupitelstvo obce Omice b e r e na vědomí a žádá předložení dalšího řešení záměru v souladu s uzemním plánem. Bod č. 6 Schválení žádosti pana Mlíky - zřízení věcného břemene Pan Martin Mlíka znovu předložil žádost o souhlas se zřízením věcného břemene na pozemku par.č. 217/1, k.ú. Omice, ul. Pod Vinohrady, který je v majetku obce a přes který je vedena plynovodní přípojka k rodinnému domu. Stavebník hodlá přípojku odprodat společnosti RWE, která je tak ochotna učinit, pokud bude zřízeno věcné břemeno na dotčeném pozemku. Hlasování č.6: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 5/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku p. Martina Mlíky na pozemku p.č. 217/1. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkový výši 1 000Kč. Bod č. 7 Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2014 Jedná se o finanční příspěvek obce k zajišťování systému integrované dopravy IDS JMK. V celkové částce ,-Kč (tj 781 obyvatel x 50Kč). Hlasování č. 7: pro 7; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č.6/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e příspěvek na financování systému IDS JMK.

5 Bod č. 8 Schválení rozpočtového opatření č. 3/2013 Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3, které je přílohou zápisu. Hlasování č.8: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 7/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č.3. Bod č. 9 Schválení rozpočtového opatření č. 4/2013 Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4, které je přílohou zápisu. Hlasování č.9: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 8/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č.4. Bod č.10 Různé Paní starostka seznámila zastupitele s odborným posudkem, který vypracovala veřejná výzkumná instituce v působnosti Ministerstva dopravy - Centrum dopravního výzkumu v.v.i., hodnotící problematiku výstavby domů v bývalém vojenském areálu Omice. Na základě informací, které poskytl na začátku zasedání advokát obce Mgr. Bařina ohledně již probíhajícího soudního řízení se společností Nemofond a.s., dala starostka hlasovat, zda v současné situaci zastupitelé souhlasí s návrhem advokáta Nemofondu JUDr. Tomáše Ptáčka přerušit probíhající soudní řízení o náhradu škody a začít znovu s firmou vyjednávat a na toto jednání vyslat nezávislou osobu, či pokračovat v soudním sporu. Hlasování č.10: pro 3 (Lukavský, Londýn, Novotná); proti 5; zdržel se 0 Usnesení č. 9/2309/13 Zastupitelstvo obce Omice n e s c h v a l u j e v současné situaci jednat se společnosti Nemofond, a.s. Bod č.11 Diskuze * Předseda FV Ing. Matuška vyslovil požadavek, aby se zastupitelé a zástupci organizací JSDH Omice a TJ Omice, v co nejkratším čase zamysleli nad přípravou rozpočtu na rok 2014.

6 * Paní starostka seznámila zastupitele se záměrem firmy E.ON o zahájení prací na rekonstrukcí venkovního vedení, termín odevzdání projektové dokumentace je stanoven na a realizace stavby v průběhu roku * Písemně oslovit p. Mliku, ať neparkuje na obecním pozemku - volné prostranství u silnice u obecního domu č. 18. * V letošním roce (podzim 2013) se měla konat výstavba chodníku od ulice Dolny k místní MŠ a dále výstavba parkovacích míst podél zahrady MŠ, i kolem kostela, celkem cca 10 parkovacích míst. Ale tato investiční akce je pozastavena z důvodu rekonstrukce venkovního vedení NN zmíněno viz. výše, zastupitelé navrhují vybudovat prozatímní parkovací místa u školní zahrady MŠ Omice. Příloha k bodu č. 2 Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných ve veřejném projednání návrhu změny č. IV ÚPO Omice (dle 53 odst. 1 stavebního zákona v pl. zn.) Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 20/02/013-I./Pl. oznámil pořizovatel veřejné projednání návrhu změny č. IV ÚPO Omice. Veřejné projednání proběhlo na Obecní úřadě Omice. V zákonem stanovené lhůtě byly doručeny tyto připomínky a námitky : Dotčené orgány a správci sítí: Krajský úřad Jm kraje koordinované stanovisko bez připomínek Ministerstvo životního prostředí OVSS, Mezírka 1, Brno bez připomínek Obvodní báňský úřad pro území krajů Jm a Vysočina, Brno bez připomínek Hasičský záchranný sbor Jm kraje, Brno bez připomínek Státní pozemkový úřad, KPÚ pobočka Brno venkov bez připomínek Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí bez připomínek Teplárny Brno v případě změny Z41 vodní plocha požadavek, aby v navazujících řízeních byly zohledněny podmínky pro umístění vodní plochy ve vazbě na trasu horkovodního přivaděče z Elektrárny Dukovany (TE 42) a trasu ropovodu Družba bude respektováno. Nemofond, a.s., Na Václavce 3196/42, Praha 5, ze dne Námitka proti změně č. IV ÚPO Omice Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 20/02/013-I./Pl., oznámil Obecní úřad Omice jako pořizovatel změny č. IV ÚPO Omice veřejné projednání předmětné změny územního plánu a upozornil na práva, vyplývající z 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ). Nemofond, a.s., IČ , se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5 Smíchov (dále jen Nemofond,

7 a.s. ), podává následující námitku proti změně č. IV ÚPO Omice ve smyslu 52 odst. 2 stavebního zákona. Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva Nemofond, a.s. je vlastníkem pozemků parc. č. 951/1 a 951/2 v k.ú. Omice, které jsou přímo dotčeny změnou č. IV. ÚPO Omice. Vymezení území dotčené námitkou pozemky parc.č. 951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 951/5, 951/6, 951/8, 951/9, 951/10, 951/13, 951/14,951/15, 951/16, 951/17, 951/18, 951/19, 951/21 a 951/22 v k.ú Omice a další pozemky, na kterých je navržena komunikace pro pěší. Obsah námitky Nemofond, a.s. jako vlastník pozemků parc.č. 951/1 a 951/2 v k.ú. Omice: a) nesouhlasí s umístěním komunikace pro pěší navržené v rámci dílčí změny Z37 na pozemcích parc.č. 951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 951/5, 951/6, 951/8, 951/9, 951/10, 951/13, 951/14,951/15, 951/16, 951/17, 951/18, 951/19, 951/21 a 951/22 v k.ú Omice; b) požaduje umístění komunikace pro pěší na pozemcích parc.č. 951/12, 951/26, 954/84, 954/92, 951/25 a 954/116 v k.ú. Omice, které jsou ve vlastnictví obce Omice. Odůvodnění námitky : Součástí změny č. IV územního plánu obce Omice je dílčí změna Z37, v jejímž rámci je navržena komunikace pro pěší směrem od zastavěného území obce k ploše bývalého vojenského areálu, lokalizovaného severozápadně od obce (dále jen komunikace pro pěší ). V návrhu zadání změny z března 2012 byla komunikace pro pěší navržena na pozemcích parc.č. 951/12, 951/26, 954/84, 954/92, 951/25 a 954/116 v k.ú. Omice, které jsou ve vlastnictví obce Omice. Z koordinačního výkresu, který je součástí posouzeného návrhu změny z února 2013 vyplývá, že komunikace pro pěší byla přemístěna na pozemky parc.č. 951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 951/5, 951/6, 951/8, 951/9, 951/10, 951/13, 951/14,951/15, 951/16, 951/17, 951/18, 951/19, 951/21 a 951/22 v k.ú Omice, které jsou ve vlastnictví společnosti Nemofond, a.s. a dalších fyzických a právnických osob. Umístěním komunikace pro pěší na pozemcích ve vlastnictví fyzických a právnických osob by došlo ke znehodnocení těchto pozemků a neodůvodněnému zásahu do práv vlastníků. S ohledem na vysoký počet vlastníků pozemků dotčených změnou v umístění komunikace pro pěší není výstavba komunikace pro pěší na těchto pozemcích reálná. Změna v umístění komunikace pro pěší, ke které došlo v návrhu změny ÚP Omice z února 2013, není žádným způsobem odůvodněna. V posouzeném návrhu změny z února 2013 je mimo jiné chybně uvedeno, že komunikace pro pěší vede v převážné míře po obecních pozemcích, což je v rozporu s umístěním komunikace pro pěší vyplývajícím z koordinačního výkresu. Komunikaci pro pěší lze umístit na pozemky parc.č. 951/12, 951/26, 954/84, 954/92, 951/25 a 954/116 v k.ú. Omice, které jsou ve vlastnictví obce.

8 Návrh řešení : námitce bylo vyhověno. Odůvodnění: Změna Z37 komunikace pro pěší (severojižní část) byla ve výkresové části chybně zakreslena na pozemcích fyzických a právnických osob. Po opravě je přemístěna na pozemky ve vlastnictví obce. Z tohoto důvodu byl návrh opětovně projednán v opakovaném veřejném projednání. Nemofond, a.s., Na Václavce 3196/42, Praha 5; ze dne Připomínka ke změně č. IV ÚPO Omice Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 20/02/013-I./Pl., oznámil Obecní úřad Omice jako pořizovatel změny č. IV ÚPO Omice veřejné projednání předmětné změny územního plánu a upozornil na práva, vyplývající z 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ). Nemofond, a.s., IČ , se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5 Smíchov (dále jen Nemofond, a.s. ), podává následující připomínku ke změně č. IV ÚPO Omice. Vymezení území dotčeného připomínkou pozemky parc.č. 981/1 až /98 v k.ú. Omice v lokalitě bývalého vojenského areálu lokalizovaného severozápadně od obce (dále jen vojenský areál ). Obsah připomínky posouzený návrh změny č. iv ÚPO Omice neobsahuje v porovnání s návrhem zadání změn č. IV ÚPO Omice návrh dílčí změny ÚP označené jako Z34 a s ní související dílčí změny označené jako Z33, Z35 a Z36. Dílčí změna Z34 a s ní související dílčí změny Z33, Z35 a Z36 byly dle oznámené dokumentace z předloženého návrhu změny vypuštěny. Nemofond, a.s. mj. jako vlastník pozemků parc.č. 981/1 až /98 vyjma pozemků parc.č. 981/42 a 981/44 v k.ú. Omice : a) nesouhlasí s vypuštěním dílčích změn Z33,Z34, Z35 a Z36 z dalšího pořizování změny č. IV ÚPO Omice; b) požaduje zpětné zařazení dílčích změn Z33, Z34, Z35 a Z36 do procesu pořizování změny č. IV ÚPO Omice. Odůvodnění připomínky součástí návrhu zadání změny č. IV ÚPO Omice byla dílčí změna Z 34, v jejímž rámci byla navržena změna využití zastavěné plochy v lokalitě vojenského areálu na plochu smíšenou obytnou. Součástí návrhu zadání změny č. IV ÚPO Omice byly dále dílčí změny Z33, Z35 a Z36, které souvisely s navrhovanou dílčí změnou Z34 a byly navrženy za účelem řešení technické, dopravní a obslužné infrastruktury území vojenského areálu, pro nejž byla navržena dílčí změna Z34. Dokumentace k posouzenému návrhu změny č. IV ÚPO Omice oznámená k veřejnému projednání veřejnou vyhláškou neobsahuje v porovnání s návrhem zadání změny č. IV ÚPO Omice oznámeném k projednání veřejnou vyhláškou dne , č.j. 19/03/12-I.Pl. návrh dílčí změny označené jako Z34 a s ní související dílčí změny označené jako Z33, Z35 a Z36. Všechny tyto dílčí změny byly z návrhu vypuštěny. Návrh ÚPO Omice byl zpracován a schválen v době, kdy byla lokalita vojenského

9 areálu využívána armádou a kdy nebylo známo, jaké budou záměry na využití území. Tomu odpovídalo i vymezení lokality v ÚPO Omice územní rezerva pro plochu lehké výroby. Když armáda vojenský areál opustila, objevily se nové záměry na jeho využití. Nastala situace pro uplatnění 5 odst. 6 stavebního zákona : obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla ÚPD vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné dokumentace. V případě obce Omice evidentně nastala změna podmínek pro využití dané lokality vojenský areál byl armádou opuštěn. Dle výše uvedeného ustanovení stavebního zákona má obce Omice povinnost pořídit změnu ÚPO OMice. Vypuštěním dílčích změn Z33,Z34, Z35 a Z36 z dalšího pořizování změny č. IV ÚPO Omice bylo splnění povinnosti pořízení změny ÚPD ze strany obce Omice zmařeno. Výše uvedené skutečnosti konstatoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ÚP a SŘ, jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce (ve smyslu 178 zákona č. 500/2004 S., správního řádu) (dále jen KrÚ), a to mj. svým přípisem ze dne , č.j. JMK /2008 adresovaném obci Omice, v němž obec Omice vyzval, aby provedla nápravu a ve smyslu 5 odst. 6 stavebního zákona pořídila změnu ÚPO Omice dotýkající se nového využití území bývalého vojenského prostoru. KrÚ dále obec Omice na nezbytnost pořízení změny ÚPO Omice opětovně upozornil svým přípisem ze dne , č.j. JMK /2012 adresovaném obci Omice, kdy mj. dále uvedl, že dlouhodobým zachováváním nevyhovujícího stavu ve využití dotčené lokality může dojít k vážným problémům v samotném území vojenského areálu. Návrh řešení : připomínce nebude vyhověno. Odůvodnění: Z33 Návrh plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport Z34 Změna využití zastavěné plochy na plochu smíšenou obytnou Z35 Koridor dopravní infrastruktury (návrh koridoru pro rozšíření komunikace v úseku od Z34 s napojením na silnici I/23) Z36 Koridor dopravní a technické infrastruktury ( návrh na rozšíření komunikace v úseku od Z34 k zastavěnému území obce Omice a pro umístění sítí technické infrastruktury). Důvodem pro jejich vyřazení ze zadání změny č. IV ÚPO Omice byly požadavky dotčených orgánů ((MěÚ Šlapanice, OŽP - požadavek na upuštění od záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (Z35 a Z36) a Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic Brno - nesouhlas se zaústěním komunikace (Z35) do silnice I/23)). Rozšíření komunikace od vojenského areálu k přivaděči I/23 byla hlavní a zásadní podmínkou výstavby ve vojenském areálu. Obavy z dopadů motorové dopravy na životní prostředí a místní infrastrukturu v obci ( v případě vedení dopravy od lokalit Z34 a Z35 přes obec) a spolu s nejasnou situací s kapacitním zajištěním vodních zdrojů pro tyto plochy

10 Zastupitelstvo obce Omice rozhodlo o vyjmutí výše uvedených změn ze zadání změny č. IV ÚPO Omice. Vzhledem k tomu, že řešení změn v areálu bývalého vojenského prostoru bude mít zásadní dopady na základní koncepci rozvoje území obce, na urbanistickou koncepci a rovněž i na koncepci veřejné infrastruktury zejména řešení dopravy- není vhodné řešit tuto problematiku změnou ÚPO, ale pořídit nový územní plán. K odkazům na konstatování skutečností Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne resp uvádíme, že s těmito výhradami se již vypořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování (dále jen MMR), jako ústřední správní úřad ve věcech územního plánování, kdy z jeho sdělení pod č.j / ze dne mimo jiné vyplývá, že Krajský úřad Jihomoravského kraje při kontrole vlastní obsahové úplnosti návrhu změny č. IV a kontrole dosavadního průběhu jejího pořizování neshledal nedostatky a konstatoval, že není nutno přijímat nápravná opatření. Samotné MMR dále konstatovalo, že nelze spatřovat porušení 5 odst. 6 stavebního zákona v případě, že některé navrhované změny územního plánu jsou na základě procesu pořizování těchto změn vyřazeny z projednávání, tedy řešení. Závěrem svého sdělení MMR nedoporučilo řešit problematiku bývalého vojenského areálu změnou stávajícího územního plánu, ale pořízením nového územního plánu, který komplexně zhodnotí dopady navrženého řešení na území obce. S tímto doporučením lze bez výhrad souhlasit. HUTIRA- OMICE, s.r.o., Kamenolom Omice, Omice, ze dne Změna č. IV ÚPO Omice připomínka. Dne proběhlo veřejné projednávání změny č. IV ÚPO OMice, okres Brno venkov. V souladu s ustanovením 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, uplatňujeme v zákonem stanovené lhůtě následující připomínku : Navrhujeme, aby z výše uvedené Změny č. IV ÚPO Omice byla vyňata změna označená jako navrhovaná změna Z41 Vodní plocha. Z41 Vodní plocha požadovaná změna návrh vodní plochy; umístění k.ú. Omice, jižní okraj k.ú.omice lokalita Ouzké dlouhé louky; Územní plán obce plocha zemědělského půdního fondu; Navrhovanou změnou vznikne vodní plocha rybník určený pro chov ryb. Změna je navrhovaná na parcelách p.č. 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634 a Důvodem pro navrhované vynětí dílčí změny Z41 ze Změny č. IV ÚPO Omice je skutečnost, že tato lokalita může v budoucnu sloužit jako prostor pro umístění zdroje pitné vody pro obec Omice. Vododajnost dané lokality byla posouzena znaleckým posudkem s pozitivním výsledkem. Tento znalecký posudek jsme připraveni obci poskytnout. Získáním dalšího vydatného zdroje pitné vody pro obec má

11 klíčový význam pro její další budoucí rozvoj. Znehodnocení tohoto zdroje jinými aktivitami by bylo zásadní chybou, zvláště v situaci, kdy se pitná voda stává celosvětově jednou z nejcennějších komodit. Návrh řešení připomínce se nevyhovuje. Odůvodnění: K předmětné změně Z 41 v průběhu celého projednání ( zadání, návrh) nebyla vznesena žádná připomínka z řad dotčených orgánů ( Mě Ú Šlapanice, OŽP, vodoprávní úřad; Povodí Moravy s.p., Brno). Obec musí zajistit pro zásobování vodou vydatný a kvalitní zdroj- v současnosti se jeví jako nejvhodnější napojení na vodovodní přivaděč Střelice. Opravou vedení komunikačního napojení vojenského prostoru s obcí (Z37 severojižní větev) došlo k podstatné úpravě návrhu změny č. IV ÚPO Omice, pořizovatel v souladu s 53 odst. 2 stavebního zákona si vyžádal stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle 45i zákona o ochraně přírody a upravený návrh projednal v opakovaném veřejném projednání. Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 23/05/013./Pl. oznámil pořizovatel opakované veřejné projednání návrhu změny č. IV ÚPO Omice. Veřejné projednání proběhlo na Obecní úřadě Omice. V zákonem stanovené lhůtě byly doručeny tyto připomínky : Dotčené orgány a správci sítí: Krajský úřad Jm kraje koordinované stanovisko bez připomínek Ministerstvo životního prostředí OVSS, Mezírka 1, Brno bez připomínek Obvodní báňský úřad pro území krajů Jm a Vysočina, Brno bez připomínek Hasičský záchranný sbor Jm kraje, Brno bez připomínek Státní pozemkový úřad, KPÚ pobočka Brno venkov bez připomínek NET4GAS, s.r.o., Praha u změny Z41 plocha zasahuje do bezpečnostního pásma, proto požadujeme předložit ke schválení projektovou dokumentaci k daným záměrům bude respektováno v regulativech bude uvedeno, že v navazujících řízeních je nutné předložit ke schválení projektovou dokumentaci. p. Milan Srba, Bezručova 175, Mikulov P. Srba je vlastníkem parcely KN 216/52 v k.ú. Omice. Na opakovaném veřejném projednání vznesl námitku, týkající se Z37 komunikace pro pěší (severovýchodní část). Pan Srba předložil doklady, ze kterých je patrné, že v části komunikace ve směru od obce, je v současnosti již existující užívaná cesta, která se nachází cca 10 m severně od navrhované trasy. Přesněji od posledního stavebního pozemku p.č. 218 (poslední dům), kde končí stávající zpevněná komunikace, je v návrhu cesta vedena po pozemcích p.č. KN 216/5, 216/60, 216/59, 216/58, 216/6, 216/56, 216/55, 216/54, 216/53, 216/52, 216/4 a 216/45, V současnosti je však už fakticky cesta vytvořena a v posledních

12 desetiletích využívána cca 10 m výše a vede přes pozemky p.č. KN 1169/1, 1169/15, 1165/13,1169/3, 1169/8, 1169/10 a 1168/6. Majitelé uvedených pozemků mají s ohledem na cestu již posunuté i oplocení. Dále od pozemku p.č. KN 1168/6 je dle návrhu změny ÚP cesta vedena středem zalesněného území. Nárh řešení : námitce se vyhovuje. Z37 (severovýchodní větev) bude z návrhu změny IV. ÚPO Omice vypuštěna. Odůvodnění: Z37 komunikace pro pěší severovýchodní větev bude z návrhu změny č. IV ÚPO Omice vypuštěna a bude řešena v novém územním plánu. Současné navrhované řešení je v části od obce chybně navrženo mimo již existující cestu a dále od pozemku p.č. 1168/6 je komunikace navržena středem zalesněného území. Vzhledem k tomu, že zde nachází prameniště a pozemky jsou celoročně podmáčené, není vhodné tímto úsekem cestu vést. Její případná realizace by byla velmi komplikovaná a technicky i finančně náročná. Nemofond, a.s., Na Václavce 3196/42, Praha 5; ze dne Připomínka ke změně č. IV ÚPO Omice Veřejnou vyhláškou ze dne , č.j. 23/05/013Pl., oznámil Obecní úřad Omice jako pořizovatel změny č. IV ÚPO Omice opakované veřejné projednání předmětné změny územního plánu a upozornil na práva, vyplývající z 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ). Nemofond, a.s., IČ , se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5 Smíchov (dále jen Nemofond, a.s. ), podává následující připomínku ke změně č. IV ÚPO Omice. Vymezení území dotčeného připomínkou pozemky parc.č. 981/1 až /98 v k.ú. Omice v lokalitě bývalého vojenského areálu lokalizovaného severozápadně od obce (dále jen vojenský areál ). Obsah připomínky posouzený návrh změny č. IV ÚPO Omice neobsahuje v porovnání s návrhem zadání změn č. IV ÚPO Omice návrh dílčí změny ÚP označené jako Z34 a s ní související dílčí změny označené jako Z33, Z35 a Z36. Dílčí změna Z34 a s ní související dílčí změny Z33, Z35 a Z36 byly dle oznámené dokumentace z předloženého návrhu změny vypuštěny. Nemofond, a.s. mj. jako vlastník pozemků parc.č. 981/1 až /98 vyjma pozemků parc.č. 981/42 a 981/44 v k.ú. Omice : a) nesouhlasí s vypuštěním dílčích změn Z33,Z34, Z35 a Z36 z dalšího pořizování změny č. IV ÚPO Omice; b) požaduje zpětné zařazení dílčích změn Z33, Z34, Z35 a Z36 do procesu pořizování změny č. IV ÚPO Omice. Odůvodnění připomínky součástí návrhu zadání změny č. IV ÚPO Omice byla dílčí změna Z 34, v jejímž rámci byla navržena změna využití zastavěné plochy v lokalitě vojenského areálu na plochu smíšenou obytnou. Součástí návrhu zadání změny č. IV ÚPO Omice byly dále dílčí změny Z33,

13 Z35 a Z36, které souvisely s navrhovanou dílčí změnou Z34 a byly navrženy za účelem řešení technické, dopravní a obslužné infrastruktury území vojenského areálu, pro nejž byla navržena dílčí změna Z34. Dokumentace k posouzenému návrhu změny č. IV ÚPO Omice oznámená k opakovanému veřejnému projednání veřejnou vyhláškou neobsahuje v porovnání s návrhem zadání změny č. IV ÚPO Omice oznámeném k projednání veřejnou vyhláškou dne , č.j. 19/03/12-I.Pl. návrh dílčí změny označené jako Z34 a s ní související dílčí změny označené jako Z33, Z35 a Z36. Všechny tyto dílčí změny byly z návrhu vypuštěny. Návrh ÚPO Omice byl zpracován a schválen v době, kdy byla lokalita vojenského areálu využívána armádou a kdy nebylo známo, jaké budou záměry na využití území. Tomu odpovídalo i vymezení lokality v ÚPO Omice územní rezerva pro plochu lehké výroby. Když armáda vojenský areál opustila, objevily se nové záměry na jeho využití. Nastala situace pro uplatnění 5 odst. 6 stavebního zákona : obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojdeli ke změně podmínek, na základě kterých byla ÚPD vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné dokumentace. V případě obce Omice evidentně nastala změna podmínek pro využití dané lokality vojenský areál byl armádou opuštěn. Dle výše uvedeného ustanovení stavebního zákona má obce Omice povinnost pořídit změnu ÚPO OMice. Vypuštěním dílčích změn Z33,Z34, Z35 a Z36 z dalšího pořizování změny č. IV ÚPO Omice bylo splnění povinnosti pořízení změny ÚPD ze strany obce Omice zmařeno. Výše uvedené skutečnosti konstatoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ÚP a SŘ, jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce (ve smyslu 178 zákona č. 500/2004 S., správního řádu) (dále jen KrÚ), a to mj. svým přípisem ze dne , č.j. JMK /2008 adresovaném obci Omice, v němž obec Omice vyzval, aby provedla nápravu a ve smyslu 5 odst. 6 stavebního zákona pořídila změnu ÚPO Omice dotýkající se nového využití území bývalého vojenského prostoru. KrÚ dále obec Omice na nezbytnost pořízení změny ÚPO Omice opětovně upozornil svým přípisem ze dne , č.j. JMK /2012 adresovaném obci Omice, kdy mj. dále uvedl, že dlouhodobým zachováváním nevyhovujícího stavu ve využití dotčené lokality může dojít k vážným problémům v samotném území vojenského areálu. Návrh řešení : připomínce nebude vyhověno. Odůvodnění: Z33 Návrh plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport Z34 Změna využití zastavěné plochy na plochu smíšenou obytnou Z35 Koridor dopravní infrastruktury (návrh koridoru pro rozšíření komunikace v úseku od Z34 s napojením na silnici I/23) Z36 Koridor dopravní a technické infrastruktury ( návrh na rozšíření komunikace v úseku od Z34 k zastavěnému území obce Omice a pro umístění sítí technické infrastruktury).

14 Důvodem pro jejich vyřazení ze zadání změny č. IV ÚPO Omice byly požadavky dotčených orgánů ((MěÚ Šlapanice, OŽP - požadavek na upuštění od záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (Z35 a Z36) a Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic Brno - nesouhlas se zaústěním komunikace (Z35) do silnice I/23)). Rozšíření komunikace od vojenského areálu k přivaděči I/23 byla hlavní a zásadní podmínkou výstavby ve vojenském areálu. Obavy z dopadů motorové dopravy na životní prostředí a místní infrastrukturu v obci ( v případě vedení dopravy od lokalit Z34 a Z35 přes obec) a spolu s nejasnou situací s kapacitním zajištěním vodních zdrojů pro tyto plochy Zastupitelstvo obce Omice rozhodlo o vyjmutí výše uvedených změn ze zadání změny č. IV ÚPO Omice. Vzhledem k tomu, že řešení změn v areálu bývalého vojenského prostoru bude mít zásadní dopady na základní koncepci rozvoje území obce, na urbanistickou koncepci a rovněž i na koncepci veřejné infrastruktury zejména řešení dopravy- není vhodné řešit tuto problematiku změnou ÚPO, ale pořídit nový územní plán. K odkazům na konstatování skutečností Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne resp uvádíme, že s těmito výhradami se již vypořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování (dále jen MMR), jako ústřední správní úřad ve věcech územního plánování, kdy z jeho sdělení pod č.j / ze dne mimo jiné vyplývá, že Krajský úřad Jihomoravského kraje při kontrole vlastní obsahové úplnosti návrhu změny č. IV a kontrole dosavadního průběhu jejího pořizování neshledal nedostatky a konstatoval, že není nutno přijímat nápravná opatření. Samotné MMR dále konstatovalo, že nelze spatřovat porušení 5 odst. 6 stavebního zákona v případě, že některé navrhované změny územního plánu jsou na základě procesu pořizování těchto změn vyřazeny z projednávání, tedy řešení. Závěrem svého sdělení MMR nedoporučilo řešit problematiku bývalého vojenského areálu změnou stávajícího územního plánu, ale pořízením nového územního plánu, který komplexně zhodnotí dopady navrženého řešení na území obce. S tímto doporučením lze bez výhrad souhlasit. ***************************************************************************** O Z N Á M E N Í o přerušení dodávky elektrické energie :00 16:00 trafostanice Omice u hřiště tj. ul. Tetčická a Nádražní trafostanice Omice zděná tj. ul. Brněnská, Pod Vinohrady, Studýnka, Dolny, Armádní 10:30 15:30 trafostanice u nádraží ul. Borky 7:00 12:00 bytovky a zbytek obce (chaty Lísek, U hájku, vodárna..)

15 Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové. 1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno? Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu ten ale udělal kariéru. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl Proč bych ho měl potřebovat zrovna já? Radit se k nám chodí lidé různých oborů od maminek po mateřské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky když nemohou dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí.. 3. Jak kariérní poradenství probíhá? Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství. 4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním zaměstnání? Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor. 5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít? Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit. Služby Centra vzdělávání všem (zdarma) Kariérní poradenství Informace o celoživotním vzdělávání v JMK Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU Centrum vzdělávání všem: Pražská 38b, Brno-Bosonohy Telefon:

16 S B Ě R P A P Í R U Od do bude přistaven kontejner na papír u prodejny samoobsluhy, a po té pravidelně měsíčně vždy první pátek v měsíci a odvezen bude vždy následující pondělí, tak že v prosinci to bude od do Jde o již tradiční sběr papíru, jehož finanční výtěžek bude věnován omické mateřské školce. Využijte prosím tuto možnost k likvidaci papírového odpadu. Za Vaše papírové dary děkuje Sdružení rodičů ***************************************** Kontejnery na BIO odpad.. vypadá to, že v naší obci sklidily velký úspěch, jsou stále naplněné. Jak už napsala paní starostka v červencovém čísle zpravodaje zatím jsme pořídili 3 kontejnery na zmíněný odpad a dále se zmínila o nabídce svozové firmy SITA, která nabízí prodej nádoby na BIO odpad za cenu 1330Kč, vyvážení je shodné s obecními kontejnery, to je každé úterý. Zatím této nabídky využili čtyři občané naší obce. Já se na vás občany, obracím jménem svozové firmy SITA s dotazem, KDO BY MĚL JĚŠTĚ ZÁJEM O POŘÍZENÍ SVÉHO KONTEJNERU NA BIO ODPAD, aby se vytvořil seznam stanovišť odkud se bude BIO odpad svážet a abychom nehlásili každý měsíc nějakou změnu. Zájemci nahlaste se prosím do konce měsíce listopadu 2013 na OÚ Omice, tf Pro info. bio odpad se sváží do centrální kompostárny v Brně, která je ve vlastnictví svozové firmy SITA. Důležité upozornění : svoz bio odpadu končí k 30. listopadu příslušného roku. A sezóna svozu znovu začíná 1. dubna příslušného roku. Andrea Zahradníková

17 INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlásil prezident ČR na dny: pátek od 14:00 do 22:00h. sobotu od 8:00 do 14:00h. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecního úřadu Omice, Tetčická 51, Omice 3. Voličem pro volbu do PS Parlamentu ČR je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj dosáhl věku 18 let. 4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 5. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den před dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotní důvodů Obecní úřad Omice (tf ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 7. Volič hlasuje způsobem: vloží do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti 1 hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro níž se rozhodl hlasovat. Současně může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 8. Informace k volbám jsou zveřejněny na úřední deska. Andrea Zahradníková

18 Volby již za pár dní. Poprvé v polistopadové historii jdeme k volbám v důsledku samorozpuštění Poslanecké sněmovny.jeden jediný člověk zamotal s politickou scénou.arogance a blbost přesáhla svoji mez.koho volit? Toť kardinální otázka!sám nevím.mám takový dojem, že všechny strany slibují, ale jak se dostanou ke korytu tak hrabou a kradou a na lidi kašlou. Malá statistika k volbám: Kdo půjde k urnám: Loni žilo v Česku 8,57 milionu lidí nad 18 let.z nich je 4,44 milionu žen. Senioři tvoří necelou čtvrtinu, starobní důchody pobírá 1,73 milionu občanů. Poprvé se k volbám vypraví mezi až voličů. Základní vzdělání má v Česku kolem 1,6 milionu dospělých.vyučených jsou necelé 3 miliony, maturantů 2,8 milionů,vysokoškolský titul má1,1 milionu lidí.vysokoškoláci tvoří tak zhruba 13 procent voličů. Zaměstnání má 4,5 milionů lidí nad 18 let.úřady práce evidovaly nezaměstnaných. Kdo se jich zúčastní. Kandidátky si zaregistrovalo 24 stran a hnutí. Ve všech volebních krajích se o hlasy voličů uchází 17 z nich. Hlasovací lístky. Budou nejpozději do 24. října.dodání hlasovacích lístků voličům v ČR do schránek a v zahraničí na zastupitelské úřady.kompletní sady budou k dispozici i ve volebních místnostech. Každý volič má právo použít čtyři preferenční hlasy.pokud konkrétního kandidáta zakroužkuje nejméně 5 % voličů jeho strany v daném volebním obvodě, postupuje na první místo stranické kandidátky. Voličské průkazy. Osobně si lze volební průkaz vyzvednout nejpozději do 23. října. Přeji vám, abyste volili dobře a nelitovali! Lon.jun. Test. Nedostal jsem se k časopisu Test, takže vám nemohu vybrat zajímavosti co nakupovat a na co si dávat pozor. Do rukou se mně dostala mimořádná příloha Testu, kde je popsáno 105 vzorů na řešení spotřebitelských problémů.tato příloha vám může velmi prospět při reklamaci. Lon.jun. Nový Občanský zákoník. Od nového roku bude platit nový Občanský zákoník.velké množství zákonů je změněno.týká se to každého z nás.od nového roku budeme vybírat nejdůležitější pasáže a ve zkratce je zmíníme.občanský zákoník přinese nejvíce změn od doby císaře Josefa II. Lon.jun. Tak takhle ne! Ať chcete či ne, když se pohybujete venku, sledujete svoje okolí.jak udivena zůstala jedna zahrádkářka když zpozorovala dva kluky, kteří za humny teleskopickou tyčí sráželi ořechy.pak přešli na pole a také samostatně stojící ořešák oráželi.na dotaz naší zahrádkářky odpověděli, že to stejně nikomu nepatří.paní je upozornila, že je to krádež a aby ořechy zvážili a zaplatili je majiteli.jestli to udělali je otázka.neučte děti krást! Lon. jun.

19 Výstavba hasičského skladu Začátkem roku 2010 výbor SDH Omice rozhodl o výstavbě nového hasičského skladu na zahradě hasičské zbrojnice v Omicích. Po schválení stavby zástupci obce, vypracováním projektové dokumentace a zajištěním souhlasu sousedů, byla volná cesta pro zahájení stavby. Na podzim roku 2010 byla zahájena výstavba hasičského skladu vybudováním základové desky. Hlavním důvodem stavby bylo rozšíření prostoru pro hasičský materiál a vybavení. Řada aktivních členů SDH Omice se ve svém volném čase na pravidelných brigádách, ale i mimo ně, podílela na výstavbě skladu. Bylo odpracováno kolem 900 brigádnických hodin hasičů a několika dobrovolníků z řad občanů Omic. Většina prací byla provedena svépomocí včetně zpracování kolem starých cihel uložených řadu let na zahradě hasičské zbrojnice. V roce 2011 byla dokončena hrubá stavba včetně krovů a střechy, v roce 2012 byly nataženy přívodní kabely elektroinstalace, vyrobena vrata, provedeny hrubé i fajnové omítky a podlaha. V letošním roce bylo provedeno dokončení elektroinstalace, osazení stropu, venkovních podhledů včetně maleb a nátěrů. Do stavby byly také zahrnuty opravy omítek okolních zdí, izolace stávajících budov, výměna pletiva a terénní úpravy kolem skladu včetně chodníků. K celkové úpravě zahrady přispěla výsadba nového trávníku. Dne byl za účasti zástupců obce a dobrovolných hasičů slavnostně otevřen nový hasičský sklad. Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem co se na výstavbě a dalších činnostech podíleli. Také nesmím zapomenout na okolní sousedy, kteří nás o sobotách a nedělích trpěli. Doufám, že budeme i nadále takto dobře spolupracovat, nejen mezi sebou, ale i se zástupci obce, protože nás čekají opravy i staré části budovy a především přípravy na oslavy 90 výročí založení SDH Omice v roce Karel Chytrý starosta SDH

20 SPOLEČENSKÁ KRONIKA S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci říjnu oslavují svá životní jubilea. Zvláště pak přejeme: Paní Antonii ODEHNALOVÉ Paní Heleně MEDVĚDOVÉ Paní Martě DIVIŠOVÉ Panu Vítězslavu VRBKOVI Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání. VÍTÁME MEZI NÁMI v měsíci září se narodila Vanesa DOUPOVCOVÁ v měsíci říjnu se narodil Vojtěch KŘIVÁNEK Rodičům blahopřejeme a miminkům přejeme v životě to nejlepší. Inzerce: Prodám levně cirkulárku s kolébkou. Tf Ilustrační foto: ******************************************************************************************************** OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č , fax ,

O m i c k ý zpravodaj

O m i c k ý zpravodaj O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 2/2014 únor V tomto čísle naleznete: * Slovo starostky * Výňatek ze zápisu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice * Výběr poplatků * Informace ke Smlouvám o nájmu hrobového

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Blanska str. 4 Blanenské místní referendum o hotelu Dukla str. 5 Problematika centrálního zásobování teplem str. 7 Dopravní hřiště přechází

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 5/2015 květen

O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 5/2015 květen O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 5/2015 květen V tomto čísle naleznete Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o dění v naší obci v měsíci květnu a i o tom, co nás čeká v měsíci červnu. Kolaudace

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím www.hodslavice.cz ZÁRÍ ˇ 2014 Ohlédnutí za končícím volebním obdobím M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka o b ce Blíží se volby do obecního zastupitelstva a tím končí funkční období sou- vrtů,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč

měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč Mládí na vodě Z obsahu Schůze rady........ str. 2 Zasedání zastupitelstva str. 3 Kdysi a dnes...... str. 15 Školství.......... str. 16 Kultura.......... str. 24 Rozhovor

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety OTNICKÝ ZPRAVODAJ 28 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. června 2007 Pohled na otnické ulice před 10 lety... a dnes. 2 Z obsahu: Z elektronické pošty 3. strana Zpráva o činnosti

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více