Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie, technologie a vlastnosti materiálů"

Transkript

1 Žádost o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Žadatel: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova Brno

2 Doplňující informace k žádosti Habilitační a jmenovací řízení na Fakultě chemické Fakulta chemická VUT v Brně navazuje od roku 1992 svou činností na dlouhou tradici chemického vysokého školství v Brně, zahájenou zřízením chemického odboru České vysoké školy technické v listopadu 1911 a přerušenou v roce 1951 přeměnou brněnské techniky na Vojenskou technickou akademii. Fakulta znovu zahájila svoji činnost ve školním roce 1992/93. Koncepce studijních oborů, konstituovaných od obnovení činnosti chemické fakulty i v dalším výhledu vychází z potřeb rozvoje Vysokého učení technického v Brně a reflektuje potřeby trhu práce moravských regionů v blízké i vzdálenější budoucnosti. Fakultu chemickou VUT v Brně tvoří v současnosti pět ústavů: Ústav chemie potravin a biotechnologií, Ústav chemie a technologie životního prostředí, Ústav chemie materiálů, Ústav fyzikální a spotřební chemie a Centrum materiálového výzkumu. Struktura studijních programů a oborů je na FCH VUT v Brně od akademického roku 2009/2010 zcela v souladu s plánem výstavby Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Soustava je tedy třístupňová, složená z bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů. Ve třech bakalářských studijních programech mohou studenti studovat v sedmi oborech, čtyři navazující magisterské studijní programy obsahují každý po jednom oboru a v doktorském studiu je akreditováno pět studijních programů. V současné době má fakulta platnou akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení v pěti oborech, které navazují na doktorské studijní programy a to v oboru Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie, Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Chemie a technologie potravin a oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů. Obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Od znovuobnovení fakulty začátkem 90. let patří studium materiálových věd ke stěžejním doktorským studijním programům fakulty. Od roku 1994 do roku 2004 byl studentům nabízen program Materiálové inženýrství, na který navázal tříletý doktorský studijní program Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, vyučovaný na fakultě v období v prezenční i kombinované formě studia. K datu byla udělena nová akreditace programu na dobu čtyř let s možností výuky i v anglickém jazyce s platností do Do dnešního dne má obor 54 absolventů, aktivních studentů ve všech ročnících je 38. V posledním období se významně zlepšilo personální zajištění oboru. V roce 2012 byla úspěšně završena habilitace doc. Ptáčka na Fakultě strojního inženýrství VUT a doc. Valy, v roce 2013 profesura prof. Palou, v roce 2014 profesura prof. Weitera a v roce 2015 habilitace doc. Šoukala. Po personální stránce je obor velmi dobře zajištěn 4 profesory a 6 docenty, kteří mají hlavní pracovní poměr (100%) na Fakultě chemické a dvěma profesory (prof. Nešpůrek, prof. Palou) s částečným úvazkem. Perspektivní

3 rozvoj oboru je podpořen skutečností, že čtyři z těchto pracovníků spadají do věkové kategorie pod 45 let (prof. Weiter, doc. Vala, doc. Ptáček, doc. Šoukal). Naopak důchodového věku dosáhli pouze tři pracovníci (prof. Havlica, prof. Nešpůrek a doc. Svěrák). Pro experimentální práci mohou všichni studenti a výzkumníci využívat nově vybudované a vybavené laboratoře Centra materiálového výzkumu, jejichž vybavení odpovídá současným standardům a potřebám materiálového výzkumu realizovaného na fakultě. Centrum nabízí zařízení a technologie pro syntézu, přípravu a depozice studovaných materiálů, kvalitní vybavení pro jejich chemickou a strukturní analýzu a charakterizaci jejich dalších chemických a fyzikálních vlastností. Z hlediska tematického zaměření výzkumu je pozornost soustředěna na sklo, keramiku, kovové, molekulární, polymerní anebo kompozitní materiály. Ve výzkumu celé této skupiny materiálů je kladen důraz také na ekologické a ekonomické aspekty jejich výroby a zpracování tzn. využívání druhotných surovin z energetického a metalurgického průmyslu, snižování emisí skleníkových plynů, nové pokročilé materiálové technologie a materiály pro organickou elektroniku a fotoniku, nanotechnologie apod. Výsledky základního výzkumu jsou pravidelně publikovány v časopisech s impakt faktorem v 1. nebo 2. kvartilu daného oboru a jsou hojně citovány. Materiálově orientovaný výzkum je i stěžejním oborem fakulty v oblasti smluvního výzkumu, protože vytváří více než 2/3 celkového výkonu fakulty v této oblasti. Část výzkumné činnosti (zejména výzkum anorganických materiálů) má výrazně aplikovaný charakter a v posledních 3 letech bylo jeho výstupem více než 10 patentů a užitných vzorů a několik ověřených technologií a dalších aplikovaných výsledků. Významná je i mezinárodní spolupráce v tomto oboru charakterizovaná řadou společných projektů (projekt FP7, projekty COST, bilaterální projekty CZ Rakousko, CZ Francie, a další), jejichž výstupem jsou obvykle společné publikace. Někteří výzkumníci také velmi aktivně působí v zahraničních oborových organizacích (American Chemical Society, Materials Research Society a další) či technologických platformách (Organic Electronic Association, Organic Photovoltaics & Electronics Network a další). Celkově lze konstatovat, že od doby podání poslední žádosti o prodloužení akreditace výrazně stoupla kvalita personálního i technického zajištění oboru, která se výrazně projevila i na kvalitě výstupů. V neposlední řadě se toto zvýšení kvality projevilo i ve zvýšení zájmu studentů o studium tohoto oboru, což je velkým příslibem pro další rozvoj tohoto oboru. Informace k žádosti Žádost byla sestavena v souladu s 79 odst. 1 zákona 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách), s 11 vyhlášky MŠMT 42/1999 Sb. v aktuálním znění, v souladu s Dlouhodobým záměrem VUT v Brně a Dlouhodobým záměrem FCH VUT v Brně, jakož i s ostatními vnitřními normami a předpisy VUT v Brně a FCH VUT v Brně. Žádost je předkládána v tištěné i elektronické formě a je rovněž dostupná na stránkách fakulty

4 Na stránkách fakulty jsou také zveřejněny veškeré další dokumenty a směrnice fakulty související se studiem. Žádost byla schválena vědeckou radou FCH VUT v Brně dne Žádost má tyto přílohy: 1. Vlastní formulář žádosti 2. Příloha 1 Seznam členů vědecké rady VŠ a seznam členů vědecké rady součásti VŠ 3. Příloha 2 Seznam profesorů a docentů pracoviště a jejich odborné životopisy V Brně dne prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. děkan

5 Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Vysoká škola (dále jen VŠ ): Vysoké učení technické v Brně Fakulta / vysokoškolský ústav (dále jen součást 1 ): Fakulta chemická Navrhovaný obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Obor habilitačního řízení 2 : ano Obor řízení ke jmenování profesorem 2 : ano Návrh doporučen vědeckou radou VŠ / vědeckou radou součásti / dne: Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně / Název doktorského studijního programu / programů a jeho oboru/oborů, na který/které navazuje navrhovaný obor habilitace nebo obor ke jmenování profesorem: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Rozhodnutí MŠMT o udělení / prodloužení platnosti akreditace příslušného doktorského studijního programu 3 ze dne: č.j.: /2012-M3 platnost 4 : 4 roky (do ) ze dne:.. č.j.: platnost 5 : Informace o počtu studentů v příslušném doktorském studijním programu (dále jen DSP ) 6 : Celkový počet studentů DSP za poslední 4 ak. roky Počet absolventů DSP 7 za poslední 4 ak. roky Počet neúspěšných studentů 8 za poslední 4 ak. roky Počet stávajících studentů DSP Názvy dalších oborů habilitace nebo oborů ke jmenování profesorem, které navazují na výše uvedený DSP: Název habilitačního nebo jmenovacího oboru Hab. / prof. Platnost akreditace 9 Počet uskutečněných habilitačních řízení a počet uskutečněných řízení ke jmenování profesorem a úspěšnost těchto řízení v navrhovaném oboru na VŠ nebo na její součásti v posledních čtyřech akademických letech: rok prof. habil. prof. habil. prof. habil. prof. habil. počet na VŠ nebo součásti celkem z toho úspěšných z toho úspěšných / neúspěšných z jiné VŠ / / / / / / / / 1 Fakulta nebo vysokoškolský ústav, kde bude habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem probíhat. V případě, že řízení bude probíhat pouze na VŠ se údaje o součásti nevyplňují a vyplňují se pouze údaje o VŠ a pracovišti. V případě, že řízení bude probíhat na součásti, nevyplňují se údaje o VŠ (kromě jejího názvu). 2 Nehodící se škrtnou. 3 Pokud se studijní program dělí na studijní obory, rozumí se příslušný studijní obor studijního programu. 4 Uvést dobu, na kterou byla akreditace (prodloužení doby platnosti) udělena podle zákona č. 111/1998 Sb. 5 Uvést dobu, na kterou byla akreditace (prodloužení doby platnosti) udělena podle zákona č. 111/1998 Sb. 6 Pokud se studijní program dělí na studijní obory, rozumí se příslušný studijní obor studijního programu. 7 Počet studentů, kteří absolvovali studium státní doktorskou zkouškou a obhájením disertační práce. 8 Počet studentů, kteří studia zanechali nebo jejichž obhajoba disertační práce byla neúspěšná. 9 Termín platnosti akreditace; u nově žádaných oborů vypsat Žádost ; v případě více oborů, rozšířit tabulku

6 Informace o pracovišti 10, kde probíhá nebo je požadováno habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem Počet akademických pracovníků 11 s akademickým titulem nebo vědeckou hodností 12 : titul/hodnost prof. doc. odb. as. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. na pracovišti Přehled grantů a dalších tvůrčích výstupů a aktivit VŠ nebo její součásti v daném oboru 13 za poslední čtyři akademické nebo kalendářní roky: Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, Zdroj 15 Období uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru 14 Analýza povrchu -chemická, strukturní, mikrostrukturní HS Analýza v technologické lázni HS Brousící kotouče v keramickém pojivu HS Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně MŠMT a EU Classic Fluid HS Development of new water treatment technologies in paper industry towards zero effluent emissions A Development of Photovoltaic Textiles Based on Novel Fibres FP Ekologická pojiva na bázi geopolymerů MŠMT Elast. PA6/PP materiál Schlemmer HS Flexible autonomous energy systems for smart textiles TAČR HEATEAM Multidisciplinary Team for Research and Development of Heat Processes A Hodnocení zemin - mineralogie, chemie HS Charakterizace cementů a výzkum tvorby pecních nálepků HS Charakterizace morfologie vápenných hydrátů I HS Chování trhlin/mikrotrhlin v kompozitech s křehkou matricí VUT v Brně Identifikace novotvarů v pojivech HS Komplexní snížení plynných polutantů malých producentů emisí B Kompozity s vysokým obsahem anorganické rozptýlené kulové výstuže. HS Materiály pro integraci živočišných buněk a organické elektroniky pro budoucí biolektronické zařízení B Metoda pro stanovení amoniaku v práškových vzorcích HS Morfologie vápenatých hydrátů HS Možnosti úpravy a využití zeolitů HS Multicomponent and electronic systems on the base of organic compounds C Odolnost gumových prvků vůči provozním látkám HS Optimalizace receptury PHA-PHB HS Organická elektronika - vývoj a charakterizace materiálů a organických elektronických prvků pro multikomponentní hybridní elektroniku VUT v Brně Pevnostní charakteristika kompoztitů HS Photogeneration and charge transport in molecular semiconductors for organic photovoltaics B Photooxidatively Stable Materials for Organic Solar Cells C Plazmochemické zpracování vláknových výztuží pro polymerní kompozity s vysokými užitnými vlastnostmi B Pracoviště nebo více pracovišť, kde se uskutečňuje doktorský studijní program, v jehož rámci se na vysoké škole nebo její součásti vyučuje obor habilitace nebo jmenování nebo alespoň jeho podstatná část. 11 Akademický pracovník, který je na VŠ nebo na součásti VŠ v pracovním poměru s min. rozsahem 0,5. 12 Počty DrSc., CSc., Dr., Ph.D. nebo Th.D. se vztahují na prof., doc. a odborné asistenty uvedené v této tabulce. 13 Údaje o grantech zaměřených na navrhovaný obor habilitačního nebo jmenovacího řízení; nejedná se o běžnou publikační činnost, patenty a další tvůrčí činnost jednotlivců, ta je uvedena v přiložených C.V. 14 V případě, že jde o granty řešené ve spolupráci, uvádějí se nejvýznamnější spoluřešitelé (max. 2). 15 U grantů uvést: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR nebo GAAV, C=rezortní ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která výzkumný projekt financovala.

7 Podpora činnosti v pracovní skupině Comminution and Classification EFCE C Pokročilé materiály chemie, technologie a jejich vlastnosti VUT v Brně Posouzení koncentrace amoniaku a jeho uvolňování z popílku po odstranění NOx močovinovou metodou HS Senzorické vlastnosti aromatických a heterocyklických sloučenin s konjugovanými vazbami B Simulace lepivosti a úprava PVC HS Souhrnné analýzy energetických produktů HS Stanovení křížové kontaminace vzorků HS Studie vyhořování pojiva HS Study of electronic processes in molecular systems for organic photonics B Syntéza anizotropních vrstev pomocí plazmové nanotechnologie B Test systému pro ošetření povrchů plazmatem HS Tištěné optické chemické senzory (TOS) TAČR Úprava složení výrobku Antikon pro agresivní prostředí HS Úprava technologie procesní vody HS Vlastnosti elektrodových systémů HS Výuková aparatura měření sypných vlastností práškovitých materiálů C Využití alumosilikátů a sekundárních surovin pro zachocování emisí CO 2 ve formě málo rozpustných uhličitanů B Využití molekulových stavebnic jako nástroje k snazšímu pochopení chemických zákonitostí a dějů C Využití plazmové nanotechnologie pro kompozity s vysokými užitnými vlastnostmi TAČR Vývoj funkčních mezivrstev pro polymerní kompozity s řízenou mezifází (řešitel) MŠMT KONTAKT Vývoj hlinitanového macrodefect-free kompozitu se zvýšenou odolností proti vlhkosti B Vývoj inhibitoru vývoje vodíku HS Vývoj lepidla pro lepení papírových dutinek HS Vývoj lité podlahové konstrukce HS Vývoj objemových změn tenkovrstvých dekorativních cementových směsí HS Vývoj tepelně izolačních litých žáruvzdorných materiálů (žárobetonů) pro výrobu prefabrikovaných dílců TAČR Výzkum možností eliminace některých složek popílku HS Výzkum odplynění feritové keramiky HS Výzkum sorpční kapacity bentonitu HS Zařízení na akumulaci tepla z ČOV na bázi PCM HS podpis rektora... Seznam členů vědecké rady VŠ a seznam členů vědecké rady součásti VŠ v případě, že řízení bude probíhat na součásti s uvedením pracovišť externích členů příslušné vědecké rady. Seznam profesorů a docentů pracoviště s přiložením jejich odborných životopisů v úrovni údajů vyžadovaných pro akreditaci/reakreditaci/rozšíření akreditace doktorských studijních programů a jejich oborů, doplněné 1) o aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích a 2) údajů (název) o obhájených disertačních pracích za poslední 4 ak. roky, které vedl jako školitel. Žádost se předkládá jednou písemně, vč. příloh, a jednou na pevném elektronickém nosiči (vč. příloh). Pozn.: V případě, že nebyla prodloužena platnost akreditace odpovídajícího doktorského studijního programu, v jehož rámci se uskutečňuje obor habilitace nebo jmenování, pozbývá platnost i akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení.

8 Přílohy k žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem: Příloha č. 1 Seznam členů vědecké rady VŠ a seznam členů vědecké rady součásti VŠ v případě, že řízení bude probíhat na součásti s uvedením pracovišť externích členů příslušné vědecké rady. Seznam členů vědecké rady VŠ: Vysoké učení technické v Brně Předseda VR VUT: 1. prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. (rektor VUT), FAST VUT v Brně Členové VR VUT: 2. doc. Mgr. Irena Armutidisová, FAVU VUT v Brně 3. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D., FP VUT v Brně 4. prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc., FVT UNOB Brno 5. prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., FEKT VUT v Brně 6. Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr. h. c., Honeywell, s. r. o. 7. prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., FSI VUT v Brně 8. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., FAST VUT v Brně 9. Ing. Miloš Filip, ředitel, Prefa Kompozity, a. s. 10. prof. akad. soch. Michal Gabriel, FAVU VUT v Brně 11. prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc., FEKT VUT v Brně 12. prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., FSI VUT v Brně 13. prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., FAVU VUT v Brně 14. doc. MgA. Milan Houser, FAVU VUT v Brně 15. prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc., FIT VUT v Brně 16. prof. Ing. Josef Chybík, CSc., FA VUT v Brně 17. prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., FSI VUT v Brně 18. doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., FSI VUT v Brně 19. Ing. Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a. s. 20. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., ČVUT v Praze 21. prof. Ing. Jan Kovanda, CSc., FD ČVUT v Praze 22. prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, TU v Liberci 23. Ing. arch. Vlasta Loutocká, FORM ARCH 24. Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor, Univerzita Pardubice 25. Ing. Ilona Müllerová, DrSc., AV ČR v Brně 26. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., FAST VUT v Brně 27. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno 28. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc., FCH VUT v Brně 29. prof. Ing. arch. Petr Pelčák, FA VUT v Brně 30. prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, FEKT VUT v Brně 31. prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c., FP VUT v Brně 32. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., STU v Bratislavě 33. prof. Ing. Petr Sáha, CSc., UTB ve Zlíně 34. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., FP VUT v Brně 35. doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., ÚSI VUT v Brně 36. prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc., FSI VUT v Brně 37. prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc., MFF UK v Praze 38. prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor, VŠB Technická univerzita v Ostravě 39. prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., FEKT VUT v Brně 40. prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., FCH VUT v Brně 41. doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., FIT VUT v Brně

9 Seznam členů vědecké rady součásti VŠ : Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Předseda VR FCH VUT: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. (děkan FCH VUT), ÚFSCH FCH VUT v Brně Členové VR FCH VUT: prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc., ÚCHM FCH VUT v Brně * doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D., ÚCHM FCH VUT v Brně * prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc., ÚCHM FCH VUT v Brně * prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., ÚCHM FCH VUT v Brně doc. Ing. Martina Klučáková, Ph.D., ÚFSCH FCH VUT v Brně doc. RNDr. František Krčma, Ph.D., ÚFSCH FCH VUT v Brně prof. RNDr. Ivana Márová, CSc., ÚCHPBT FCH VUT v Brně prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc., ÚFSCH FCH VUT v Brně * prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc., ÚFSCH FCH VUT v Brně doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc., ÚCHPBT FCH VUT v Brně prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc., ÚFSCH FCH VUT v Brně doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc., ÚCHPBT FCH VUT v Brně prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., ÚCHPBT FCH VUT v Brně prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně doc. Ing. Michal Veselý, CSc., ÚFSCH FCH VUT v Brně * prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc., ÚFSCH FCH VUT v Brně * Externí členové VR FCH VUT: doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D., UTB Zlín, Fakulta technologická * prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., VŠCHT Praha, Fakulta potravinářské a biochemické technologie prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc., VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie * prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D., Fyzikální ústav Akademie věd ČR * prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., UP Fakulta chemicko-technologická * prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D., ČVUT Praha, Fakulta stavební * prof. Ing. Jan Roda, CSc., VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., STU Bratislava, Fakulta chemické a potravinářské technologie prof. Ing. Peter Šimon, DrSc., STU Bratislava, Fakulta chemické a potravinářské technologie * V návaznosti na požadavky standardů Akreditační komise jsou tučně vyznačení členové VR, kteří jsou významnými odborníky v příslušném oboru nebo oboru blízkém.

10 Příloha č. 2 Seznam profesorů a docentů pracoviště s přiložením jejich odborných životopisů v úrovni údajů vyžadovaných pro akreditaci/reakreditaci/rozšíření akreditace doktorských studijních programů a jejich oborů, doplněné 1) o aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích a 2) údajů (název) o obhájených disertačních pracích za poslední 4 akademické roky, které vedl jako školitel. prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc., prof. Dr. Ing. Martin Palou, Ph.D. doc. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. doc. Ing. Ota Salyk, CSc. doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. doc. Mgr. Ivaylo Zhivkov, Ph.D.

11 Životopis prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Národnost: Stav: Zaměstnavatel: Kontakt: , Ostrava česká ženatý, 2 děti Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1, Brno VZDĚLÁNÍ 1994 Ing. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechnická, obor Mikroelektronika 2002 Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, obor Materiálové inženýrství 2006 doc. obor Fyzikální chemie, FCH VUT v Brně 2014 prof. obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, FCH VUT v Brně ZAMĚSTNÁNÍ 1998 dosud asistent/odborný asistent/docent/profesor, Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická VUT v Brně od proděkan pro vnější vztahy a IT, od 2012 pro vzdělávací činnost od vedoucí výzkumného programu Pokročilé organické materiály a biomateriály Centra materiálové výzkumu FCH VUT v Brně od 2014 dosud děkan FCH VUT v Brně ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ POBYTY A STÁŽE 2002 Institut Fyzikální chemie, Phillips University Marburg, Německo (roční pobyt), krátkodobé pobyty na zahraničních pracovištích (Laboratory for Chemistry of Novel Materials, University of Mons Hainaut, Belgie; Philips, Eindhoven, Nizozemí; Phillips University Marburg, Německo a další) 2007 absolutorium měsíčního certifikovaného kurzu European Funding Academy 7th Framework programe ODBORNÉ AKTIVITY odborné zaměření publikační činnost grantová činnost nové materiály pro organickou elektroniku; příprava a charakterizace organických polovodičů; optické a elektrické vlastnosti organických polovodičů; charakterizace elementárních elektronových jevů a procesů spojených s fotogenerací a transportem náboje v organických polovodičích; numerické metody a modelování fotogenerace a transportu náboje; aplikační využití organických a biologických materiálů v optických, elektronických a senzorických zařízeních; autor a spoluautor více než 110 původních vědeckých prací, z toho 45 prací v impaktovaných odborných časopisech, 15 prací v recenzovaných odborných časopisech, 36 příspěvků uveřejněných ve sbornících na mezinárodních a národních konferencích konferencích. Celkem 301 citací uveřejněných článků (Scopus), h index: 10. spoluřešitel mezinárodního projektu 7. rámcového programu DEPHOTEX; účast v evropské výzkumné síti ORGANISOLAR; jeden z řešitelů projektu Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT v Brně (MŠMT ČR, OP VaVpI); odpovědný řešitel několika grantů GAČR, GAAV, projektu AV ČR v rámci programu Nanotechnologie a společnost, spoluřešitel dvou aplikačních projektů Ministerstva průmyslu a obchodu. Celková dotace získaných projektů je 44,5 mil. Kč bez započítání zahraničních projektů a projektu VaVpI. VYBRANÉ PUBLIKACE S UVEDENÍM POČTU CITACÍ A IF 1. Markham, J., P., J., Samuel, I., D., W.,Burn, S., Lo, P.,Weiter, M., Bassler, H.Charge transport in highly efficient iridium cored electrophosphorent dendrimers. Journal of Applied Physics, 2004, vol. 95, pp , citací 60, IF 2, Vala, M.; Weiter, M.; Vynuchal, J.,Toman, P., Lunak, Jr., S., Comparative Studies of Diphenyl Diketo Pyrrolopyrrole Derivatives for Electroluminescence Applications. Journal of Fluorescence, 2008, vol. 18, iss. 6, pp , citací 29, IF 1, Vala, M.;. Vynuchal, J.;Toman, P.; Weiter, M.;, Lunak, Jr., S., Novel, soluble diphenyl diketo pyrrolopyrroles: Experimental and theoretical study. Dyes and pigments, 2010, vol. 84, iss. 2, pp , citací 23, IF 3,468

12 4. Kratochvilova,I., Kral, K., Buncek, M., Viskova, A., Nespurek, S., Kochalska, A., Todorciuc, T., Weiter, M., Schneider, B., Conductivity of natural and modifed DNA measured by scanning tunneling microscopy. The effect of sequence, charge and stacking. Biophys. Chem. 2008, vol. 138 (1 2), pp citací 17, IF 2, Nešpůrek, S., Sworakowski, J., Combellas,C., Wang, G., Weiter, M. A molecular device based on light controlled charge carrier mobility, Appl. Surf. Sci., 2004, vol.234 (1 4), pp citací 16, IF 2, Weiter, M., Bassler, H., Gulbinas, V., Scherf, U. Transient photoconductivity in a lm of ladder type poly phenylene: Failure of the Onsager approach. Chemical Physics Letters, 2003, vol. 379, pp citací 13, IF 1, Heinrichová, P.; Vala, M.; Weiter, M. Energy Versus Charge Transfer in Pi Conjugated Polymer: Fullerene Blends. Chemical Physics Letters, 2014, vol. 2014, no. 592, p citací 0, IF 1, Kovalenko, A.; Ashcheulov, P.; Guerrero, A.; Heinrichova, P.; Fekete, L.; Vala, M.; Weiter, M.; Kratochvílová, I.; Garcia Belmonte, G. Diamond based electrodes for organic photovoltaic devices. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2015, vol no. 134, p citací 0, IF PEDAGOGICKÉ AKTIVITY odborné aktivity publikační činnost grantová činnost garant předmětů vedení studentských prací e learning a jeho využití v distanční a kombinované formě studia, implementace LCMS systémů pro řízení vzdělávání, zpřístupnění vzdělávacího obsahu a podporu výuky; ICT podpora výuky autor a spoluautor 12 původních pedagogických prací, 2 skripta, multimediální učební opory pro výuku hlavní manažer a ideový tvůrce dvou projektů OP VK cílených na zvýšení úspěšnosti studentů kombinovaného studia v bakalářských a navazujících studijních programech v celkové hodnotě přes 20 miliónů korun; úspěšný řešitel pěti grantů FRVŠ; řešitel rozvojových projektů MŠMT v oblasti mobility, internacionalizace výuky a spolupráce s průmyslem Pokročilé aplikace molekulárních materiálů, Chemická informatika I, Chemická informatika II, Praktikum z fyziky, Měřící technika, vedoucí úspěšně obhájených 7 bakalářských, 12 diplomových a 2 dizertačních práce; školitel 6 studentů doktorského studia ŠKOLITEL OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET 2010, Optoelektrické vlastnosti organických polovodičů Jiří Navrátil 2015, Pokročilé materiály pro organickou fotoniku Imad Ouzzane 2015, Fotogenerace náboje v organických polovodičích Patricie Heinrichová APLIKOVANÝ VÝZKUM A DALŠÍ PROFESNÍ ZKUŠENOSTI Současná spolupráce s podniky a institucemi: Indian Institute of Technology Madras, Indie vývoj nových rutheniových komplexů pro aplikace v senzorech a fotovoltaice Centrum organických syntéz, s.r.o., Rybitví, Česká republika vývoj multikomponentních elektronických systémů na bázi organických sloučenin pro aplikaci v senzorech a fotovoltaice Výzkumný ústav organických syntéz a. s., Rybitví vývoj nových nanomateriálů a funkcionál. systémů pro elektronické přístroje GENERI BIOTECH s.r.o., Hradec Králové, Česká republika vývoj metody na elektronickou detekci hybridizace DNA pro biosenzory Další profesní zkušenosti od 2006 dosud: proděkan Fakulty chemické VUT v Brně pro vnější vztahy zahrnující rovněž spolupráci s průmyslem od 2009: hodnotitel evropských projektů 7. rámcového programu pro oblast Nanotechnologií a ICT fotonika (EC, Brusel) od 2004: hodnotitel projektů v oblasti vědy výzkumu a inovací pro domácí grantové agentury GAČR, GAAV, OP VK a další, : účast na kurzech v rámci evropské sítě Research Trainig Network (Cambridge University, Univ. Linköping, Univ. Bologna, Technical Univ. Eindhoven, Univ. M. Hainaut) zaměřeného i na aplikaci a komercionalizaci výsledků VaV OSTATNÍ AKTIVITY A ČLENSTVÍ od 2004 dosud zakládající člen týmu pro rozvoj elearningu na VUT předseda komory akademických pracovníků Akademického senátu FCH VUT v Brně od 2005 člen Americké chemické společnosti (ACS)

13 od 2007 od 2010 od 2012 od 2012 od 2013 od 2014 od 2015 člen vědecké rady Fakulty chemické VUT člen oborové rady doktorského stud. programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů (FCH VUT v Brně) člen oborové rady Pokročilé materiály doktorského stud. programu Pokročilé materiály a nanovědy (MU, CEITEC VUT) člen hodnotícího panelu P205 Grantové agentury ČR člen Organic Electronic Association člen vědecké rady Vysokého učení technického v Brně člen vědecké rady FCHPT Slovenské technické univerzity v Bratislavě JAZYKOVÉ ZNALOSTI angličtina aktivně, ruština aktivně, němčina pasivně ZÍSKANÁ OCENĚNÍ 2003 cena rektora VUT za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké práci V Brně dne 17. června 2015

14 Životopis prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Národnost: Stav: Zaměstnavatel: Kontakt: , Znojmo česká ženatý, 2 děti Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1, Brno VZDĚLÁNÍ 1983 Univerzita J. E. Purkyně (nyní Masarykova univerzita v Brně), Fakulta přírodovědecká, obor Fyzikální elektronika 1983 RNDr. UJEP Brno, Fakulta přírodovědecká, obor Fyzikální elektronika a optika 1998 Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, obor Materiálové inženýrství 2006 doc. obor Fyzikální chemie, FCH VUT v Brně 2014 prof. obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, FCH VUT v Brně ZAMĚSTNÁNÍ Chirana Stará Turá, technický pracovník VTÚO Brno, vědecký a výzkumný pracovník VUT v Brně, Fakulta chemická, odborný asistent VUT v Brně, FCH, tajemník Ústavu chemie materiálů VUT v Brně, FCH, zástupce ředitele ÚCHM VUT v Brně, FCH, docent pro obor Materiálové inženýrství VUT v Brně, FCH, ředitel ÚCHM 2007 dosud VUT v Brně, FCH, profesor pro obor Aplikovaná fyzika ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ POBYTY A STÁŽE University of Sheffield, Velká Británie (celkem 3 týdny) 2003 University of Oxford, Velká Británie, Visiting Scholar (1 měsíc) Shizuoka University, Japonsko, JSPS Scholar (celkem 6 týdnů) Michigan State University, USA, Fulbright Scholar (celkem 9 měsíců) Tatung University, Tchajwan (celkem 8 týdnů) ODBORNÉ AKTIVITY odborné zaměření publikační činnost grantová činnost příprava, charakterizace a aplikace tenkých vrstev mechanické, elektrické a optické vlastnosti tenkých vrstev vlákny vyztužené polymerní kompozity (FRC) povrchová úprava výztuží pro FRC, řízená mezifáze nanotechnologie, vrstevnaté nanokompozity rastrovací sondová mikroskopie (SPM), nanoindentace amorfní polovodiče autor a spoluautor více než 150 původních vědeckých prací, z toho 2 kapitoly v knize, 55 prací v impaktovaných odborných časopisech, 5 prací v odborných časopisech a ostatní práce uveřejněné ve sbornících z mezinárodních a národních konferencí. celkem 295 citací uveřejněných článků (Web of Science), h index: 9. řešitel a spoluřešitel 5 ti projektů GAČR, 2 projektů COST, 2 projektů KONTAKT, 1 projektu AVČR a 1 projektu TAČR; celková dotace získaných projektů je přibližně 40 mil. Kč. VYBRANÉ PUBLIKACE S UVEDENÍM POČTU CITACÍ A IF 1. V. Cech, R. Prikryl, R. Balkova, A. Grycova, and J. Vanek, Plasma Surface Treatment and Modification of Glass Fibres, Composites Part A 33 (10) (2002) , citací 47, IF 3,071.

15 2. R. Balkova, S. Holcnerova, and V. Cech, Testing of Adhesives for Bonding of Polymer Composites, International Journal of Adhesion and Adhesives 22 (4) (2002) , citací 25, IF 1, V. Cech, R. Prikryl, R. Balkova, J. Vanek, and A. Grycova, The influence of surface modifications of glass on glass fiber/polyester interphase properties, Journal of Adhesion Science and Technology 17 (10) (2003) , citací 22, IF 4. R. Balkova, J. Zemek, V. Cech, J. Vanek, and R. Prikryl, XPS study of siloxane plasma polymer films, Surface and Coatings Technology (2003) , citací 14, IF 0, V. Cech, J. Studynka, N. Conte, V. Perina, Physico chemical properties of plasmapolymerized tetravinylsilane, Surface and Coatings Technology 201 (2007) , citací 13, IF 1, V. Cech, Plasma polymerized organosilicones as engineered interlayers in glass fiber/polyester composites, Composite Interfaces 14 (4) (2007) , citací 12, IF 0, R. Prikryl, V. Cech, L. Zajickova, J. Vanek, S. Behzadi and F.R. Jones, Mechanical and optical properties of plasma polymerized vinyltriethoxysilane, Surface and Coatings Technology 200 (1 4) (2005) , citací 12, IF 1, V. Cech, N. Inagaki, J. Vanek, R. Prikryl, A. Grycova, J. Zemek, Plasma polymerized versus polycondensed thin films of vinyltriethoxysilane, Thin Solid Films 502 (2006) , citací 11, IF 1,759. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY studijní programy grantová činnost garant předmětů zavedení bakalářského studijního programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů řešitel pěti grantů FRVŠ Tenké vrstvy, Nanotechnologie, Pokročilé materiály. vedení studentských prací vedoucí úspěšně obhájených 8 mi bakalářských, 23 diplomových a 9 ti dizertačních prací; školitel 14 ti studentů doktorského studia ŠKOLITEL OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET 2011, Nanolayered composites, Soňa Kontárová 2013, Polymerní kompozity s vyššími užitnými vlastnostmi, Adam Bábík 2014, Povrchové a mechanické vlastnosti tenkých vrstev, Erik Pálesch APLIKOVANÝ VÝZKUM A DALŠÍ PROFESNÍ ZKUŠENOSTI Současná spolupráce s podniky a institucemi: Shizuoka University, Japonsko, Prof. N. Inagaki, plazmové polymery University of Sheffield, Velká Británie, Prof. F.R. Jones, Prof. R. Short, Dr. S. Hayes, Dr. A. Goruppa, povrchové úpravy vláken CSM Instruments, Švýcarsko, Dr. N. Conte, nanoindentace Leica Microsystems, Rakousko, Dr. R. Ranner, ultramikrotomie Michigan State University, USA, Prof. L.T. Drzal, Dr. M. Rich, Dr. H. Askeland, Dr. B. Rook, Dr. H.A. Hosein, kompozitní mezifáze Tatung University, Tchajwan, Prof. K.S. Chen, plazmové polymery Další profesní zkušenosti od 2000 hodnotitel několika desítek projektů základního a aplikovaného výzkumu z oblasti materiálů (tenké vrstvy, povrchové úpravy, plazmochemie, nanotechnologie, kompozity) pro GAČR, AVČR a European Science Foundation. OSTATNÍ AKTIVITY A ČLENSTVÍ od 1986 Jednota českých matematiků a fyziků, člen od 2000 Materials Research Society (USA), člen od 2001 International Plasma Chemistry Society (Švýcarsko), člen od 2008 American Vacuum Society (USA), člen od 2012 American Chemical Society (USA), člen

16 Životopis prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. OSOBNÍ ÚDAJE Rok narození: 1946 Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Kontakt: Typ prac. vztahu na VŠ: pracovní poměr Rozsah: 40 hod./týden Do kdy: N VZDĚLÁNÍ NA VŠ A PRAXE OD ABSOLVOVÁNÍ VŠ VŠCHT Pardubice, vědecký aspirant, 40 hod./týden SAV Bratislava, vědecký pracovník, 40 hod./týden FAST VUT v Brně, odborný asistent, 40 hod./týden FCH VUT v Brně, docent, 40 hod./týden FCH VUT v Brně, docent, děkan, 40 hod./týden 2010 FCH VUT v Brně, profesor, děkan, 40 hod./týden ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ POBYTY A STÁŽE 1967 Hallstapapers. Hallstavik (Sweden), stáž Leningrad, 12 měsíčních stáží (věd. spolupr.) Berlín, Postupim, 13 měsíčních stáží (věd. spolupr.) 1995 Götteborg, Stockholm,, Spolupráce MST Třebovice 1995 Düsseldorf, Frankfurt am Main, Spolupráse MST Třebovice 2006 Purdue University West Lafayette, Stony Brook University NY, University of California, Berkeley, akademická stáž 2008 Univ. Nacional Autónoma de Mexico, akademická stáž 2009 University of Technology, Sydney, akademická stáž ODBORNÉ AKTIVITY odborné zaměření publikační činnost grantová činnost anorganické oxidové materiály; termodynamika a kinetika vysokoteplotních soustav na bázi silikátů, příprava kontrolované atmosféry s definovaným obsahem kyslíku, stanovení Gibbsových energií reakcí soustav obsahující chrom a železo. Hodnocení reakcí na bázi termických metod. Struktura a vlastnosti krystalických fází. Kinetika reakcí vzniku hydratovaných fází netradičního slínku s pomocí diferenciální kalorimetrie; Konstrukce diferenciálních kalorimetrů autor a spoluautor 59 prací uvedených na WoS (impaktovaných odborných časopisech), Více než 20 patentů a přihlášek vynálezu. Celkem 389 citací uveřejněných článků (WoS), h index: 11. Jeden z řešitelů projektu Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT v Brně (MŠMT ČR, OP VaVpI); odpovědný řešitel několika grantů GAČR, VYBRANÉ PUBLIKACE S UVEDENÍM POČTU CITACÍ 1. Gabrisova, A; Havlica, J; Sahu, S: Stability of calcium sulfoaluminate hydrates in water solutions with various ph values,cement And Concrete Research 1991, Vol.: 21 pp citací Ptacek, P.; Kubatova, D.; Havlica, J.; et.al: Isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite: The thermogravimetric study :Thermochimica Acta 2010, Vol.: 501 Issue: 1 2 pp citací Sahu, S; Havlica, J; Tomkova, V; et al. Hydration behavior of sulfoaluminate belite cement in the presence of various calcium sulfates Cement And Concrete Research 1991, Vol.: 175 pp citací Ptacek, Petr; Soukal, Frantisek; Opravil, Tomas; et al.the kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite by dtg technique,powder Technology 2011, Vol.: 208 pp citací Havlica, J; Sahu, S.: Mechanism of ettringite and monosulfate formation: Cement And Concrete Research 1992 Vol.: 22 pp citací Havlica, J; Brandstetr, J; Odler: I Possibilities of utilizing solid residues from pressured fluidized bed coal combustion (PSBC) for the production of blended cements: Cement And Concrete Research 1998 Vol.: 28 pp , citací Ptacek, Petr; Kubatova, Dana; Havlica, Jaromir; et al.:,powder Technology 2010, Vol.: 204 Issue: 2 3 pp citací 19

17 8. Kapralik, I; Hanic, F; Havlica, J; et al. Subsolidus phase relations in the system CaO Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO CaSO4 K2SO4 at 950 C in air referred to sulfoaluminate cement clinker, British Ceramic Transactions And Journal 1986, Vol.: 85 pp citací Hanic, F; Havlica, J; Kapralik, I; et,al.crystal chemistry and thermodynamics of the sulfate compounds Ca4[Al6O12](SO4) and Ca5(SiO4)2(SO4) :British Ceramic Transactions And Journal 1986 Vol.: 85 pp , citací 16 PEDAGOGICKÉ AKTIVITY garant předmětů vedení studentských prací Obecná a anorganická chemie, chemie a technologie silikátových materiálů, přenosové jevy v materiálovém inženýrství, praktikum z preparačních a testovacích metod, struktura a vlastnosti anorganických materiálů, speciální technologie maltovin, speciální technologie keramiky, chemie a technologie anorganických materiálů, chemical engineering, technika v technologiích silikátů a makromolekulárních látek, chemické inženýrství, praktikum z chemického inženýrství vedoucí úspěšně obhájených více než 50 diplomových a 20 dizertačních prací; ŠKOLITEL OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET 2012, Reologie v technologii anorganických materiálů 2011, Studium a modelování karbonatace betonu 2012, Mechanické vlastnosti mikrostrukturních komponent anorganických materiálů 2012, Latexem modifikované cementové kompozity 2013, Aplikace metody sol gel na syntézu dikalciumsilikátu a jeho tuhých roztoků 2011, Inhibice nebezpečných látek v alumináto silikátových systémech 2013, Korozní odolnost konstrukčních slitin hořčíku 2013, Syntéza a vlastnosti biokompozitních materiálů s potenciálním využitím v medicíně 2011, Kinetika heterogenních procesů v technologii silikátů dehydroxylace a rozpouštění jílových minerálů 2011, Syntéza aluminátosilikátových systémů na bázi geopolymerů orientovaná na využívání sekundárních surovin 2011, Syntéza vysokopevnostních kompozitů na bázi anorganického cementu a polymeru AKTIVNÍ PŮSOBENÍ V TUZEMSKÝCH A V ZAHRANIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A ORGANIZACÍCH Redakční rada časopisu CERAMICS SILIKÁTY TITUL prof. OBOR HABILITAČNÍHO NEBO JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO UDĚLENÍ VĚDECKÉ HODNOSTI Anorganická technológia a materiály Rok udělení 2010 Řízení na VŠ / AV Ohlasy publikací (WoS, ostatní) 389, 0

18 Životopis prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. OSOBNÍ ÚDAJE Rok narození: 1940 Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Kontakt: Typ prac. vztahu na VŠ: pracovní poměr Rozsah: 10 hod./týden Do kdy: Další současní zam.: ZČU Plzeň typ prac. poměru prac. poměr rozsah (hod./týden) 30 VZDĚLÁNÍ NA VŠ A PRAXE OD ABSOLVOVÁNÍ VŠ ÚMCH AV Praha, vědecký pracovník, 40 hod./týden 1996 FCH VUT v Brně, docent, profesor, 10 hod./týden 2012 ZČU Plzeň, vědecký pracovník, 30 hod./týden PUBLIKAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST ZA POSLEDNÍCH 5 LET 1. ZMEŠKAL, O.; POSPÍŠIL, J.; ALTŠMÍD, J.; NEŠPŮREK, S. Barrier Properties of Printed Composite Zinc Phthalocyanine/ Fullerene Sandwiched between Indium Tin Oxide and Alluminium Electrodes. International Journal of Information and Electronics Engineering, 2013, vol. 377, no. 1, p ISSN: (25%; ÚFSCH) 2. Kadashchuk A., Skryshevski Yu., Toliautas S., Sulskus J., Augulis R., Gulbinas V., Nešpůrek S., Genoe J., Valkunas L., Highly efficient intrinsic phosphorescence from a σ conjugated poly(silylene) polymer. J. Phys. Chem. 118 (C 2014) (20%; ÚFSCH) 3. Lutsyk P., Janus K., Sworakowski J., Kochalska A., Nešpůrek S., Kinetic study of light driven processes in photochromic dyedoped polymers used as gate insulator in photoswitchable organic field effect transistors., Chem. Phys. 404 (2012) (30%; ÚFSCH) 4. ZMEŠKAL, O.; NEŠPŮREK, S.; VESELÝ, M.; DZIK, P. Statistics of fractal systems. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2014, vol. 289, no. 1, p ISSN: (30%; ÚFSCH) 5. Kuberský P., Hamáček A., Nešpůrek S., Soukup R., Vik R., Effect of the geometry of a working electrode on the behavior of a planar amperometric NO2 sensor based on solid polymer electrolyte., Sensors and Actuators B: Chemical 187 (2013) (30%; ÚFSCH) ŠKOLITEL OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ 02/ /1978 Brisbane University (Australia), Akademická stáž 01/ /1995 Hahn Meitner Institute (Germany), Akademická stáž kratší periody 03/ /1991 Inst for molecular science (Japan), Akademická stáž AKTIVNÍ PŮSOBENÍ V TUZEMSKÝCH A V ZAHRANIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A ORGANIZACÍCH TITUL OBOR HABILITAČNÍHO NEBO JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO UDĚLENÍ VĚDECKÉ HODNOSTI prof. Materiálové inženýrství Rok udělení 1996 Řízení na VŠ / AV FCH VUT v Brně Ohlasy publikací (ISI/Scopus, ostatní) 2200, 0

19 Životopis prof. Ing. Martin Palou, Dr. OSOBNÍ ÚDAJE Rok narození: 1962 Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Kontakt: Typ prac. vztahu na VŠ: pracovní poměr Rozsah: 20 hod./týden Do kdy: Další současní zam.: SAV Bratislava typ prac. poměru prac. poměr rozsah (hod./týden) 37,5 VZDĚLÁNÍ NA VŠ A PRAXE OD ABSOLVOVÁNÍ VŠ 1984 Université de NĎjamena Čad, Přírodní věda CHTF SVŠT, Bratislava, Chemický inženýr v oboru FCHPT STU Bratislava, Dr (PhD)Interní doktorské studium STU Bratislava, Habilitace (Doc.) 2008 FCH VUT Brno, vědecko pedagogické činnosti, 20 hod./týden 2011 ÚSTARCH SAV Bratislava, vědecko výzkumné činnosti, 37,5 hod./týden 2013 FCH VUT Brno, Zahájení profesorského řízení ODBORNÉ AKTIVITY odborné zaměření publikační činnost grantová činnost progresivní a tradiční silikátové materiály; termické metody, charakterizace pórové struktury a povrchu materiálů pomoci BET a MIP; autor a spoluautor více než 150 původních vědeckých prací, z toho 50 prací evidovaných ve WOS, 18 prací v recenzovaných odborných časopisech, 13 prací v recenzovaných sbornících z mezinárodních a národních konferencí 90 příspěvků a abstraktů uveřejněných ve sbornících na mezinárodních a národních konferencích. Celkem bez autocitací 224 citací uveřejněných článků (WOS), h index: 9 spoluřešitel Evropského projektu Copernicus CIPA CT , člen řešitelského kolektivu projektu Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT v Brně; odpovědný řešitel 6 grantů VEGA, člen řešitelského kolektivu projektu APVT No Nové biomateriály a biosenzory pro klinické využití (SR). PUBLIKAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST ZA POSLEDNÍCH 5 LET 1. BOHÁČ, M.; PALOU, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; VŠIANSKÝ, D.; STANĚK, T. Investigation on early hydration of ternary Portland cement blast furnace slag metakaolin blends. Construction and building materials, 2014, vol. 2014, no. 64, p ISSN: (20%; CMV lab. anorganika) 2. PALOU, M.; ŽIVICA, V.; IFKA, T.; BOHÁČ, M.; ZMRZLÝ, M. Effect of hydrothermal curing on early hydration of G Oil well cement. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 2014, no. 116, p ISSN: (20%; CMV lab. anorganika) 3. IFKA, T.; PALOU, M.; KULIFFAYOVÁ, M.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; BÁGEĽ, Ľ. Pore structure analysis of Portland cement and blended Portland cements cured under hydrothermal conditions cements cured under hydrothermal conditions. Advanced Materials Research, 2014, vol. 2014, no. 1000, p ISSN: (20%; CMV lab. anorganika) 4. IFKA, T.; PALOU, M.; BARÁČEK, J.; ŠOUKAL, F.; BOHÁČ, M. Evaluation of P2O5 distribution inside the main clinker minerals by the application of EPMA method. Cement and Concrete Research, 2014, vol. 59, no. 5, p ISSN: (20%; CMV lab. anorganika) 5. BALGOVÁ, Z.; PALOU, M. Synthesis of polyvinyl alcohol hydroxyapatite membranes. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, p ISSN: (50%; ÚCHM) PEDAGOGICKÉ AKTIVITY garant předmětů: Keramika, sklo a pojivá na FCH VUT Brno, Keramické materiály, Technologie silikátů, Keramické materiály a pojiva v III. stupni studie, Procesy a zařízení silikátového průmyslu, Technologie speciální anorganických materiálů na FCHPT STU Bratislava

20 vedení studentských prací: vedoucí úspěšně obhájených 15 bakalářských (1 FCH VUT), 20 diplomových (1 FCH VUT), 10 dizertačních práce(2 FCH VUT), 2 Postdoc. ŠKOLITEL OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET 2010, Vývoj a přednosti nových kompozitních cementů, FCHPT STU Bratislava 2010, Příprava progresivní keramiky pro aplikace ve strojírenství, FCHPT STU Bratislava 2012, Study of in vitro bioactivity of bioglass ceramic composites from lithium disilicate systém, FCHPT STU Bratislava 2013, Syntéza a vlastnosti biokompozitních materiálů s potenciálním využitím v medicíně, FCH VUT Brno 2013, Aplikace metody sol gel na syntézu dikalciumsilikátu a jeho tuhých roztoků,, FCH VUT Brno 2014, Preparation of Cordierite Mullite Ceramic from Natural Raw Materials (Libya), na FCHPT STU Bratislava PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ nepůsobil AKTIVNÍ PŮSOBENÍ V TUZEMSKÝCH A V ZAHRANIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A ORGANIZACÍCH člen Slovenské chemické společnosti člen Silikátové společnosti člen komise pro doktorandské studium v oboru "Anorganická technologie a materiály" předseda komise VEGA č. 6 pro stavební inženýrství (stavebnictví, dopravu a geodézii) a environmentální inženýrství včetně hornictví, hutnictví a vodohospodářských věd sekce Nauka o nekovových a stavebních materiálů. člen TNK 40 (Technická normalizační komise) pro maltoviny, vápence vláknocementové výrobky, člen výboru pro certifikaci CO SMK. JAZYKOVÉ ZNALOSTI Angličtina aktivně, francouzština aktivně, němčina pasivně ZÍSKANÁ OCENĚNÍ 1992 cena rektora SVŠT Bratislava za vynikající výsledky studie na SVŠT 2010 Čestné uznání ceny "JANA BAHÝĽA 2010" v kategorii "Střední a velké podniky s 50 a více zaměstnanci" v souvislosti s vynálezem "Patent CZ Způsob výroby portlandského slínku s využitím krystalické vysokopecní strusky" TITUL prof. OBOR HABILITAČNÍHO NEBO JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO UDĚLENÍ VĚDECKÉ HODNOSTI Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Rok udělení 2013 Řízení na VŠ / AV VUT Brno Ohlasy publikací (ISI/Scopus, ostatní) 260, 50

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Fakulta chemická VUT v Brně. Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem

Fakulta chemická VUT v Brně. Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Fakulta chemická VUT v Brně Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Brno 2011 Zdůvodnění žádosti Obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů je jedním z

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojního Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

pro účely rozpočtu 1/9

pro účely rozpočtu 1/9 pro účely rozpočtu 1/9 Současný stav na FJFI Výstupy jsou hodnoceny v celkem 57 položkách (ve všech děleno na cizojazyčné a české, resp. na zahraniční/mezinárodní a tuzemské), s bodovým hodnocením v rozsahu

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

CEITEC Středoevropský technologický institut. Radimír Vrba 3.11.2011

CEITEC Středoevropský technologický institut. Radimír Vrba 3.11.2011 CEITEC Středoevropský technologický institut Radimír Vrba 3.11.2011 STI Středoevropský technologický institut Představení projektu pro naše programy Organizační struktura Realizační tým, výzkumné týmy,

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice POSUDEK NA HABILITAČNÍ PRÁCI Ing. Anny Guzanové, PhD. s názvem STUDIUM VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH POVLAKŮ (obor Strojárske technológie a materiály) Katedra technológií a materiálov, Strojnícka

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále AK),

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

Materiálové inženýrství na FSv ČVUT v Praze. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. Katedra materiálového inženýrství a chemie

Materiálové inženýrství na FSv ČVUT v Praze. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. Katedra materiálového inženýrství a chemie Materiálové inženýrství na FSv ČVUT v Praze doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. VVVV 2016, PRAHA, 10.-11.5. 2016 1993 1999 VŠCHT Praha, FCHT, Chemie a technologie anorganických materiálů, Stipendium Nadace

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008. Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008. Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009 Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009 Zájem uchazečů o studium Vzdělávací činnost Počty studentů podle skupin studijních oborů podle součástí

Více

materiálového inženýrství

materiálového inženýrství Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Podíl na řešení celkem: 52 grantových projektů V roli hlavního e/e za UP/spoluautora návrhu

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy

CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Operační program Výzkum a Vývoj pro Inovace prioritní osa 2.1 Regionální VaV centra Reg.č. CZ.1.05/2.1.00/03.0086

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ CESTA KE ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH A POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Ing.

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Curriculum Vitae. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Rostislav Drochytka

Curriculum Vitae. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Rostislav Drochytka Curriculum Vitae OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Rostislav Drochytka Tituly: prof. Ing., CSc. Datum a místo narození: 8.1.1958, Moravský Krumlov Adresa trvalého bydliště: Bodlákova 8, 628 00 Brno Adresa

Více

Vývoj technologií ve vědeckém prostředí Středoevropského technologického institutu (CEITEC)

Vývoj technologií ve vědeckém prostředí Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Vývoj technologií ve vědeckém prostředí Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Jan Neuman Středoevropský technologický institutu VUT Amper 2013 CEITEC CEITEC je centrem vědecké excelence v

Více

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení 2. Vědecká a publikační aktivita Vysvětlení aktivit: Monografie zahraniční: Vědecká monografie

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně únor 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních programů

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný.

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Petr Louda, CSc. a Ing. Jiří Náprstek, DrSc.

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Petr Louda, CSc. a Ing. Jiří Náprstek, DrSc. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

škole), který zakládá pracovní úvazek u jiného zaměstnavatele, eventuálně výkon samostatného povolání podle zvláštního předpisu.

škole), který zakládá pracovní úvazek u jiného zaměstnavatele, eventuálně výkon samostatného povolání podle zvláštního předpisu. Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů Standardy charakterizují obecné minimální

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012 Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č.

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů Fakulta chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK)

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

CZ.1.07/2.3.00/30.0065

CZ.1.07/2.3.00/30.0065 Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci vypisuje v rámci projektu Podpora tvorby excelentních výzkumných a vývojových týmů na Technické univerzitě v Liberciˮ, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0065 výběrové

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

I. Východiska, charakteristika fakulty a naplňování cílů předchozího dlouhodobého záměru

I. Východiska, charakteristika fakulty a naplňování cílů předchozího dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci na roky 2011 až 2015

Více

Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria

Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria pro habilitační řízení Obsah Stručný pracovní životopis... 2 Autoevaluační kritéria... 4 Upřesnění k jednotlivým položkám autoevaluačních kritérií...

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více