Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie, technologie a vlastnosti materiálů"

Transkript

1 Žádost o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Žadatel: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova Brno

2 Doplňující informace k žádosti Habilitační a jmenovací řízení na Fakultě chemické Fakulta chemická VUT v Brně navazuje od roku 1992 svou činností na dlouhou tradici chemického vysokého školství v Brně, zahájenou zřízením chemického odboru České vysoké školy technické v listopadu 1911 a přerušenou v roce 1951 přeměnou brněnské techniky na Vojenskou technickou akademii. Fakulta znovu zahájila svoji činnost ve školním roce 1992/93. Koncepce studijních oborů, konstituovaných od obnovení činnosti chemické fakulty i v dalším výhledu vychází z potřeb rozvoje Vysokého učení technického v Brně a reflektuje potřeby trhu práce moravských regionů v blízké i vzdálenější budoucnosti. Fakultu chemickou VUT v Brně tvoří v současnosti pět ústavů: Ústav chemie potravin a biotechnologií, Ústav chemie a technologie životního prostředí, Ústav chemie materiálů, Ústav fyzikální a spotřební chemie a Centrum materiálového výzkumu. Struktura studijních programů a oborů je na FCH VUT v Brně od akademického roku 2009/2010 zcela v souladu s plánem výstavby Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Soustava je tedy třístupňová, složená z bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů. Ve třech bakalářských studijních programech mohou studenti studovat v sedmi oborech, čtyři navazující magisterské studijní programy obsahují každý po jednom oboru a v doktorském studiu je akreditováno pět studijních programů. V současné době má fakulta platnou akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení v pěti oborech, které navazují na doktorské studijní programy a to v oboru Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie, Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Chemie a technologie potravin a oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů. Obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Od znovuobnovení fakulty začátkem 90. let patří studium materiálových věd ke stěžejním doktorským studijním programům fakulty. Od roku 1994 do roku 2004 byl studentům nabízen program Materiálové inženýrství, na který navázal tříletý doktorský studijní program Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, vyučovaný na fakultě v období v prezenční i kombinované formě studia. K datu byla udělena nová akreditace programu na dobu čtyř let s možností výuky i v anglickém jazyce s platností do Do dnešního dne má obor 54 absolventů, aktivních studentů ve všech ročnících je 38. V posledním období se významně zlepšilo personální zajištění oboru. V roce 2012 byla úspěšně završena habilitace doc. Ptáčka na Fakultě strojního inženýrství VUT a doc. Valy, v roce 2013 profesura prof. Palou, v roce 2014 profesura prof. Weitera a v roce 2015 habilitace doc. Šoukala. Po personální stránce je obor velmi dobře zajištěn 4 profesory a 6 docenty, kteří mají hlavní pracovní poměr (100%) na Fakultě chemické a dvěma profesory (prof. Nešpůrek, prof. Palou) s částečným úvazkem. Perspektivní

3 rozvoj oboru je podpořen skutečností, že čtyři z těchto pracovníků spadají do věkové kategorie pod 45 let (prof. Weiter, doc. Vala, doc. Ptáček, doc. Šoukal). Naopak důchodového věku dosáhli pouze tři pracovníci (prof. Havlica, prof. Nešpůrek a doc. Svěrák). Pro experimentální práci mohou všichni studenti a výzkumníci využívat nově vybudované a vybavené laboratoře Centra materiálového výzkumu, jejichž vybavení odpovídá současným standardům a potřebám materiálového výzkumu realizovaného na fakultě. Centrum nabízí zařízení a technologie pro syntézu, přípravu a depozice studovaných materiálů, kvalitní vybavení pro jejich chemickou a strukturní analýzu a charakterizaci jejich dalších chemických a fyzikálních vlastností. Z hlediska tematického zaměření výzkumu je pozornost soustředěna na sklo, keramiku, kovové, molekulární, polymerní anebo kompozitní materiály. Ve výzkumu celé této skupiny materiálů je kladen důraz také na ekologické a ekonomické aspekty jejich výroby a zpracování tzn. využívání druhotných surovin z energetického a metalurgického průmyslu, snižování emisí skleníkových plynů, nové pokročilé materiálové technologie a materiály pro organickou elektroniku a fotoniku, nanotechnologie apod. Výsledky základního výzkumu jsou pravidelně publikovány v časopisech s impakt faktorem v 1. nebo 2. kvartilu daného oboru a jsou hojně citovány. Materiálově orientovaný výzkum je i stěžejním oborem fakulty v oblasti smluvního výzkumu, protože vytváří více než 2/3 celkového výkonu fakulty v této oblasti. Část výzkumné činnosti (zejména výzkum anorganických materiálů) má výrazně aplikovaný charakter a v posledních 3 letech bylo jeho výstupem více než 10 patentů a užitných vzorů a několik ověřených technologií a dalších aplikovaných výsledků. Významná je i mezinárodní spolupráce v tomto oboru charakterizovaná řadou společných projektů (projekt FP7, projekty COST, bilaterální projekty CZ Rakousko, CZ Francie, a další), jejichž výstupem jsou obvykle společné publikace. Někteří výzkumníci také velmi aktivně působí v zahraničních oborových organizacích (American Chemical Society, Materials Research Society a další) či technologických platformách (Organic Electronic Association, Organic Photovoltaics & Electronics Network a další). Celkově lze konstatovat, že od doby podání poslední žádosti o prodloužení akreditace výrazně stoupla kvalita personálního i technického zajištění oboru, která se výrazně projevila i na kvalitě výstupů. V neposlední řadě se toto zvýšení kvality projevilo i ve zvýšení zájmu studentů o studium tohoto oboru, což je velkým příslibem pro další rozvoj tohoto oboru. Informace k žádosti Žádost byla sestavena v souladu s 79 odst. 1 zákona 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách), s 11 vyhlášky MŠMT 42/1999 Sb. v aktuálním znění, v souladu s Dlouhodobým záměrem VUT v Brně a Dlouhodobým záměrem FCH VUT v Brně, jakož i s ostatními vnitřními normami a předpisy VUT v Brně a FCH VUT v Brně. Žádost je předkládána v tištěné i elektronické formě a je rovněž dostupná na stránkách fakulty

4 Na stránkách fakulty jsou také zveřejněny veškeré další dokumenty a směrnice fakulty související se studiem. Žádost byla schválena vědeckou radou FCH VUT v Brně dne Žádost má tyto přílohy: 1. Vlastní formulář žádosti 2. Příloha 1 Seznam členů vědecké rady VŠ a seznam členů vědecké rady součásti VŠ 3. Příloha 2 Seznam profesorů a docentů pracoviště a jejich odborné životopisy V Brně dne prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. děkan

5 Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Vysoká škola (dále jen VŠ ): Vysoké učení technické v Brně Fakulta / vysokoškolský ústav (dále jen součást 1 ): Fakulta chemická Navrhovaný obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Obor habilitačního řízení 2 : ano Obor řízení ke jmenování profesorem 2 : ano Návrh doporučen vědeckou radou VŠ / vědeckou radou součásti / dne: Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně / Název doktorského studijního programu / programů a jeho oboru/oborů, na který/které navazuje navrhovaný obor habilitace nebo obor ke jmenování profesorem: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Rozhodnutí MŠMT o udělení / prodloužení platnosti akreditace příslušného doktorského studijního programu 3 ze dne: č.j.: /2012-M3 platnost 4 : 4 roky (do ) ze dne:.. č.j.: platnost 5 : Informace o počtu studentů v příslušném doktorském studijním programu (dále jen DSP ) 6 : Celkový počet studentů DSP za poslední 4 ak. roky Počet absolventů DSP 7 za poslední 4 ak. roky Počet neúspěšných studentů 8 za poslední 4 ak. roky Počet stávajících studentů DSP Názvy dalších oborů habilitace nebo oborů ke jmenování profesorem, které navazují na výše uvedený DSP: Název habilitačního nebo jmenovacího oboru Hab. / prof. Platnost akreditace 9 Počet uskutečněných habilitačních řízení a počet uskutečněných řízení ke jmenování profesorem a úspěšnost těchto řízení v navrhovaném oboru na VŠ nebo na její součásti v posledních čtyřech akademických letech: rok prof. habil. prof. habil. prof. habil. prof. habil. počet na VŠ nebo součásti celkem z toho úspěšných z toho úspěšných / neúspěšných z jiné VŠ / / / / / / / / 1 Fakulta nebo vysokoškolský ústav, kde bude habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem probíhat. V případě, že řízení bude probíhat pouze na VŠ se údaje o součásti nevyplňují a vyplňují se pouze údaje o VŠ a pracovišti. V případě, že řízení bude probíhat na součásti, nevyplňují se údaje o VŠ (kromě jejího názvu). 2 Nehodící se škrtnou. 3 Pokud se studijní program dělí na studijní obory, rozumí se příslušný studijní obor studijního programu. 4 Uvést dobu, na kterou byla akreditace (prodloužení doby platnosti) udělena podle zákona č. 111/1998 Sb. 5 Uvést dobu, na kterou byla akreditace (prodloužení doby platnosti) udělena podle zákona č. 111/1998 Sb. 6 Pokud se studijní program dělí na studijní obory, rozumí se příslušný studijní obor studijního programu. 7 Počet studentů, kteří absolvovali studium státní doktorskou zkouškou a obhájením disertační práce. 8 Počet studentů, kteří studia zanechali nebo jejichž obhajoba disertační práce byla neúspěšná. 9 Termín platnosti akreditace; u nově žádaných oborů vypsat Žádost ; v případě více oborů, rozšířit tabulku

6 Informace o pracovišti 10, kde probíhá nebo je požadováno habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem Počet akademických pracovníků 11 s akademickým titulem nebo vědeckou hodností 12 : titul/hodnost prof. doc. odb. as. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. na pracovišti Přehled grantů a dalších tvůrčích výstupů a aktivit VŠ nebo její součásti v daném oboru 13 za poslední čtyři akademické nebo kalendářní roky: Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, Zdroj 15 Období uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru 14 Analýza povrchu -chemická, strukturní, mikrostrukturní HS Analýza v technologické lázni HS Brousící kotouče v keramickém pojivu HS Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně MŠMT a EU Classic Fluid HS Development of new water treatment technologies in paper industry towards zero effluent emissions A Development of Photovoltaic Textiles Based on Novel Fibres FP Ekologická pojiva na bázi geopolymerů MŠMT Elast. PA6/PP materiál Schlemmer HS Flexible autonomous energy systems for smart textiles TAČR HEATEAM Multidisciplinary Team for Research and Development of Heat Processes A Hodnocení zemin - mineralogie, chemie HS Charakterizace cementů a výzkum tvorby pecních nálepků HS Charakterizace morfologie vápenných hydrátů I HS Chování trhlin/mikrotrhlin v kompozitech s křehkou matricí VUT v Brně Identifikace novotvarů v pojivech HS Komplexní snížení plynných polutantů malých producentů emisí B Kompozity s vysokým obsahem anorganické rozptýlené kulové výstuže. HS Materiály pro integraci živočišných buněk a organické elektroniky pro budoucí biolektronické zařízení B Metoda pro stanovení amoniaku v práškových vzorcích HS Morfologie vápenatých hydrátů HS Možnosti úpravy a využití zeolitů HS Multicomponent and electronic systems on the base of organic compounds C Odolnost gumových prvků vůči provozním látkám HS Optimalizace receptury PHA-PHB HS Organická elektronika - vývoj a charakterizace materiálů a organických elektronických prvků pro multikomponentní hybridní elektroniku VUT v Brně Pevnostní charakteristika kompoztitů HS Photogeneration and charge transport in molecular semiconductors for organic photovoltaics B Photooxidatively Stable Materials for Organic Solar Cells C Plazmochemické zpracování vláknových výztuží pro polymerní kompozity s vysokými užitnými vlastnostmi B Pracoviště nebo více pracovišť, kde se uskutečňuje doktorský studijní program, v jehož rámci se na vysoké škole nebo její součásti vyučuje obor habilitace nebo jmenování nebo alespoň jeho podstatná část. 11 Akademický pracovník, který je na VŠ nebo na součásti VŠ v pracovním poměru s min. rozsahem 0,5. 12 Počty DrSc., CSc., Dr., Ph.D. nebo Th.D. se vztahují na prof., doc. a odborné asistenty uvedené v této tabulce. 13 Údaje o grantech zaměřených na navrhovaný obor habilitačního nebo jmenovacího řízení; nejedná se o běžnou publikační činnost, patenty a další tvůrčí činnost jednotlivců, ta je uvedena v přiložených C.V. 14 V případě, že jde o granty řešené ve spolupráci, uvádějí se nejvýznamnější spoluřešitelé (max. 2). 15 U grantů uvést: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR nebo GAAV, C=rezortní ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která výzkumný projekt financovala.

7 Podpora činnosti v pracovní skupině Comminution and Classification EFCE C Pokročilé materiály chemie, technologie a jejich vlastnosti VUT v Brně Posouzení koncentrace amoniaku a jeho uvolňování z popílku po odstranění NOx močovinovou metodou HS Senzorické vlastnosti aromatických a heterocyklických sloučenin s konjugovanými vazbami B Simulace lepivosti a úprava PVC HS Souhrnné analýzy energetických produktů HS Stanovení křížové kontaminace vzorků HS Studie vyhořování pojiva HS Study of electronic processes in molecular systems for organic photonics B Syntéza anizotropních vrstev pomocí plazmové nanotechnologie B Test systému pro ošetření povrchů plazmatem HS Tištěné optické chemické senzory (TOS) TAČR Úprava složení výrobku Antikon pro agresivní prostředí HS Úprava technologie procesní vody HS Vlastnosti elektrodových systémů HS Výuková aparatura měření sypných vlastností práškovitých materiálů C Využití alumosilikátů a sekundárních surovin pro zachocování emisí CO 2 ve formě málo rozpustných uhličitanů B Využití molekulových stavebnic jako nástroje k snazšímu pochopení chemických zákonitostí a dějů C Využití plazmové nanotechnologie pro kompozity s vysokými užitnými vlastnostmi TAČR Vývoj funkčních mezivrstev pro polymerní kompozity s řízenou mezifází (řešitel) MŠMT KONTAKT Vývoj hlinitanového macrodefect-free kompozitu se zvýšenou odolností proti vlhkosti B Vývoj inhibitoru vývoje vodíku HS Vývoj lepidla pro lepení papírových dutinek HS Vývoj lité podlahové konstrukce HS Vývoj objemových změn tenkovrstvých dekorativních cementových směsí HS Vývoj tepelně izolačních litých žáruvzdorných materiálů (žárobetonů) pro výrobu prefabrikovaných dílců TAČR Výzkum možností eliminace některých složek popílku HS Výzkum odplynění feritové keramiky HS Výzkum sorpční kapacity bentonitu HS Zařízení na akumulaci tepla z ČOV na bázi PCM HS podpis rektora... Seznam členů vědecké rady VŠ a seznam členů vědecké rady součásti VŠ v případě, že řízení bude probíhat na součásti s uvedením pracovišť externích členů příslušné vědecké rady. Seznam profesorů a docentů pracoviště s přiložením jejich odborných životopisů v úrovni údajů vyžadovaných pro akreditaci/reakreditaci/rozšíření akreditace doktorských studijních programů a jejich oborů, doplněné 1) o aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích a 2) údajů (název) o obhájených disertačních pracích za poslední 4 ak. roky, které vedl jako školitel. Žádost se předkládá jednou písemně, vč. příloh, a jednou na pevném elektronickém nosiči (vč. příloh). Pozn.: V případě, že nebyla prodloužena platnost akreditace odpovídajícího doktorského studijního programu, v jehož rámci se uskutečňuje obor habilitace nebo jmenování, pozbývá platnost i akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení.

8 Přílohy k žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem: Příloha č. 1 Seznam členů vědecké rady VŠ a seznam členů vědecké rady součásti VŠ v případě, že řízení bude probíhat na součásti s uvedením pracovišť externích členů příslušné vědecké rady. Seznam členů vědecké rady VŠ: Vysoké učení technické v Brně Předseda VR VUT: 1. prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. (rektor VUT), FAST VUT v Brně Členové VR VUT: 2. doc. Mgr. Irena Armutidisová, FAVU VUT v Brně 3. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D., FP VUT v Brně 4. prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc., FVT UNOB Brno 5. prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., FEKT VUT v Brně 6. Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr. h. c., Honeywell, s. r. o. 7. prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., FSI VUT v Brně 8. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., FAST VUT v Brně 9. Ing. Miloš Filip, ředitel, Prefa Kompozity, a. s. 10. prof. akad. soch. Michal Gabriel, FAVU VUT v Brně 11. prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc., FEKT VUT v Brně 12. prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., FSI VUT v Brně 13. prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., FAVU VUT v Brně 14. doc. MgA. Milan Houser, FAVU VUT v Brně 15. prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc., FIT VUT v Brně 16. prof. Ing. Josef Chybík, CSc., FA VUT v Brně 17. prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., FSI VUT v Brně 18. doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., FSI VUT v Brně 19. Ing. Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a. s. 20. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., ČVUT v Praze 21. prof. Ing. Jan Kovanda, CSc., FD ČVUT v Praze 22. prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, TU v Liberci 23. Ing. arch. Vlasta Loutocká, FORM ARCH 24. Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor, Univerzita Pardubice 25. Ing. Ilona Müllerová, DrSc., AV ČR v Brně 26. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., FAST VUT v Brně 27. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno 28. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc., FCH VUT v Brně 29. prof. Ing. arch. Petr Pelčák, FA VUT v Brně 30. prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, FEKT VUT v Brně 31. prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c., FP VUT v Brně 32. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., STU v Bratislavě 33. prof. Ing. Petr Sáha, CSc., UTB ve Zlíně 34. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., FP VUT v Brně 35. doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., ÚSI VUT v Brně 36. prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc., FSI VUT v Brně 37. prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc., MFF UK v Praze 38. prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor, VŠB Technická univerzita v Ostravě 39. prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., FEKT VUT v Brně 40. prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., FCH VUT v Brně 41. doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., FIT VUT v Brně

9 Seznam členů vědecké rady součásti VŠ : Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Předseda VR FCH VUT: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. (děkan FCH VUT), ÚFSCH FCH VUT v Brně Členové VR FCH VUT: prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc., ÚCHM FCH VUT v Brně * doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D., ÚCHM FCH VUT v Brně * prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc., ÚCHM FCH VUT v Brně * prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., ÚCHM FCH VUT v Brně doc. Ing. Martina Klučáková, Ph.D., ÚFSCH FCH VUT v Brně doc. RNDr. František Krčma, Ph.D., ÚFSCH FCH VUT v Brně prof. RNDr. Ivana Márová, CSc., ÚCHPBT FCH VUT v Brně prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc., ÚFSCH FCH VUT v Brně * prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc., ÚFSCH FCH VUT v Brně doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc., ÚCHPBT FCH VUT v Brně prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc., ÚFSCH FCH VUT v Brně doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc., ÚCHPBT FCH VUT v Brně prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., ÚCHPBT FCH VUT v Brně prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně doc. Ing. Michal Veselý, CSc., ÚFSCH FCH VUT v Brně * prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc., ÚFSCH FCH VUT v Brně * Externí členové VR FCH VUT: doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D., UTB Zlín, Fakulta technologická * prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., VŠCHT Praha, Fakulta potravinářské a biochemické technologie prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc., VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie * prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D., Fyzikální ústav Akademie věd ČR * prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., UP Fakulta chemicko-technologická * prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D., ČVUT Praha, Fakulta stavební * prof. Ing. Jan Roda, CSc., VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., STU Bratislava, Fakulta chemické a potravinářské technologie prof. Ing. Peter Šimon, DrSc., STU Bratislava, Fakulta chemické a potravinářské technologie * V návaznosti na požadavky standardů Akreditační komise jsou tučně vyznačení členové VR, kteří jsou významnými odborníky v příslušném oboru nebo oboru blízkém.

10 Příloha č. 2 Seznam profesorů a docentů pracoviště s přiložením jejich odborných životopisů v úrovni údajů vyžadovaných pro akreditaci/reakreditaci/rozšíření akreditace doktorských studijních programů a jejich oborů, doplněné 1) o aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích a 2) údajů (název) o obhájených disertačních pracích za poslední 4 akademické roky, které vedl jako školitel. prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc., prof. Dr. Ing. Martin Palou, Ph.D. doc. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. doc. Ing. Ota Salyk, CSc. doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. doc. Mgr. Ivaylo Zhivkov, Ph.D.

11 Životopis prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Národnost: Stav: Zaměstnavatel: Kontakt: , Ostrava česká ženatý, 2 děti Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1, Brno VZDĚLÁNÍ 1994 Ing. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechnická, obor Mikroelektronika 2002 Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, obor Materiálové inženýrství 2006 doc. obor Fyzikální chemie, FCH VUT v Brně 2014 prof. obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, FCH VUT v Brně ZAMĚSTNÁNÍ 1998 dosud asistent/odborný asistent/docent/profesor, Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická VUT v Brně od proděkan pro vnější vztahy a IT, od 2012 pro vzdělávací činnost od vedoucí výzkumného programu Pokročilé organické materiály a biomateriály Centra materiálové výzkumu FCH VUT v Brně od 2014 dosud děkan FCH VUT v Brně ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ POBYTY A STÁŽE 2002 Institut Fyzikální chemie, Phillips University Marburg, Německo (roční pobyt), krátkodobé pobyty na zahraničních pracovištích (Laboratory for Chemistry of Novel Materials, University of Mons Hainaut, Belgie; Philips, Eindhoven, Nizozemí; Phillips University Marburg, Německo a další) 2007 absolutorium měsíčního certifikovaného kurzu European Funding Academy 7th Framework programe ODBORNÉ AKTIVITY odborné zaměření publikační činnost grantová činnost nové materiály pro organickou elektroniku; příprava a charakterizace organických polovodičů; optické a elektrické vlastnosti organických polovodičů; charakterizace elementárních elektronových jevů a procesů spojených s fotogenerací a transportem náboje v organických polovodičích; numerické metody a modelování fotogenerace a transportu náboje; aplikační využití organických a biologických materiálů v optických, elektronických a senzorických zařízeních; autor a spoluautor více než 110 původních vědeckých prací, z toho 45 prací v impaktovaných odborných časopisech, 15 prací v recenzovaných odborných časopisech, 36 příspěvků uveřejněných ve sbornících na mezinárodních a národních konferencích konferencích. Celkem 301 citací uveřejněných článků (Scopus), h index: 10. spoluřešitel mezinárodního projektu 7. rámcového programu DEPHOTEX; účast v evropské výzkumné síti ORGANISOLAR; jeden z řešitelů projektu Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT v Brně (MŠMT ČR, OP VaVpI); odpovědný řešitel několika grantů GAČR, GAAV, projektu AV ČR v rámci programu Nanotechnologie a společnost, spoluřešitel dvou aplikačních projektů Ministerstva průmyslu a obchodu. Celková dotace získaných projektů je 44,5 mil. Kč bez započítání zahraničních projektů a projektu VaVpI. VYBRANÉ PUBLIKACE S UVEDENÍM POČTU CITACÍ A IF 1. Markham, J., P., J., Samuel, I., D., W.,Burn, S., Lo, P.,Weiter, M., Bassler, H.Charge transport in highly efficient iridium cored electrophosphorent dendrimers. Journal of Applied Physics, 2004, vol. 95, pp , citací 60, IF 2, Vala, M.; Weiter, M.; Vynuchal, J.,Toman, P., Lunak, Jr., S., Comparative Studies of Diphenyl Diketo Pyrrolopyrrole Derivatives for Electroluminescence Applications. Journal of Fluorescence, 2008, vol. 18, iss. 6, pp , citací 29, IF 1, Vala, M.;. Vynuchal, J.;Toman, P.; Weiter, M.;, Lunak, Jr., S., Novel, soluble diphenyl diketo pyrrolopyrroles: Experimental and theoretical study. Dyes and pigments, 2010, vol. 84, iss. 2, pp , citací 23, IF 3,468

12 4. Kratochvilova,I., Kral, K., Buncek, M., Viskova, A., Nespurek, S., Kochalska, A., Todorciuc, T., Weiter, M., Schneider, B., Conductivity of natural and modifed DNA measured by scanning tunneling microscopy. The effect of sequence, charge and stacking. Biophys. Chem. 2008, vol. 138 (1 2), pp citací 17, IF 2, Nešpůrek, S., Sworakowski, J., Combellas,C., Wang, G., Weiter, M. A molecular device based on light controlled charge carrier mobility, Appl. Surf. Sci., 2004, vol.234 (1 4), pp citací 16, IF 2, Weiter, M., Bassler, H., Gulbinas, V., Scherf, U. Transient photoconductivity in a lm of ladder type poly phenylene: Failure of the Onsager approach. Chemical Physics Letters, 2003, vol. 379, pp citací 13, IF 1, Heinrichová, P.; Vala, M.; Weiter, M. Energy Versus Charge Transfer in Pi Conjugated Polymer: Fullerene Blends. Chemical Physics Letters, 2014, vol. 2014, no. 592, p citací 0, IF 1, Kovalenko, A.; Ashcheulov, P.; Guerrero, A.; Heinrichova, P.; Fekete, L.; Vala, M.; Weiter, M.; Kratochvílová, I.; Garcia Belmonte, G. Diamond based electrodes for organic photovoltaic devices. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2015, vol no. 134, p citací 0, IF PEDAGOGICKÉ AKTIVITY odborné aktivity publikační činnost grantová činnost garant předmětů vedení studentských prací e learning a jeho využití v distanční a kombinované formě studia, implementace LCMS systémů pro řízení vzdělávání, zpřístupnění vzdělávacího obsahu a podporu výuky; ICT podpora výuky autor a spoluautor 12 původních pedagogických prací, 2 skripta, multimediální učební opory pro výuku hlavní manažer a ideový tvůrce dvou projektů OP VK cílených na zvýšení úspěšnosti studentů kombinovaného studia v bakalářských a navazujících studijních programech v celkové hodnotě přes 20 miliónů korun; úspěšný řešitel pěti grantů FRVŠ; řešitel rozvojových projektů MŠMT v oblasti mobility, internacionalizace výuky a spolupráce s průmyslem Pokročilé aplikace molekulárních materiálů, Chemická informatika I, Chemická informatika II, Praktikum z fyziky, Měřící technika, vedoucí úspěšně obhájených 7 bakalářských, 12 diplomových a 2 dizertačních práce; školitel 6 studentů doktorského studia ŠKOLITEL OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET 2010, Optoelektrické vlastnosti organických polovodičů Jiří Navrátil 2015, Pokročilé materiály pro organickou fotoniku Imad Ouzzane 2015, Fotogenerace náboje v organických polovodičích Patricie Heinrichová APLIKOVANÝ VÝZKUM A DALŠÍ PROFESNÍ ZKUŠENOSTI Současná spolupráce s podniky a institucemi: Indian Institute of Technology Madras, Indie vývoj nových rutheniových komplexů pro aplikace v senzorech a fotovoltaice Centrum organických syntéz, s.r.o., Rybitví, Česká republika vývoj multikomponentních elektronických systémů na bázi organických sloučenin pro aplikaci v senzorech a fotovoltaice Výzkumný ústav organických syntéz a. s., Rybitví vývoj nových nanomateriálů a funkcionál. systémů pro elektronické přístroje GENERI BIOTECH s.r.o., Hradec Králové, Česká republika vývoj metody na elektronickou detekci hybridizace DNA pro biosenzory Další profesní zkušenosti od 2006 dosud: proděkan Fakulty chemické VUT v Brně pro vnější vztahy zahrnující rovněž spolupráci s průmyslem od 2009: hodnotitel evropských projektů 7. rámcového programu pro oblast Nanotechnologií a ICT fotonika (EC, Brusel) od 2004: hodnotitel projektů v oblasti vědy výzkumu a inovací pro domácí grantové agentury GAČR, GAAV, OP VK a další, : účast na kurzech v rámci evropské sítě Research Trainig Network (Cambridge University, Univ. Linköping, Univ. Bologna, Technical Univ. Eindhoven, Univ. M. Hainaut) zaměřeného i na aplikaci a komercionalizaci výsledků VaV OSTATNÍ AKTIVITY A ČLENSTVÍ od 2004 dosud zakládající člen týmu pro rozvoj elearningu na VUT předseda komory akademických pracovníků Akademického senátu FCH VUT v Brně od 2005 člen Americké chemické společnosti (ACS)

13 od 2007 od 2010 od 2012 od 2012 od 2013 od 2014 od 2015 člen vědecké rady Fakulty chemické VUT člen oborové rady doktorského stud. programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů (FCH VUT v Brně) člen oborové rady Pokročilé materiály doktorského stud. programu Pokročilé materiály a nanovědy (MU, CEITEC VUT) člen hodnotícího panelu P205 Grantové agentury ČR člen Organic Electronic Association člen vědecké rady Vysokého učení technického v Brně člen vědecké rady FCHPT Slovenské technické univerzity v Bratislavě JAZYKOVÉ ZNALOSTI angličtina aktivně, ruština aktivně, němčina pasivně ZÍSKANÁ OCENĚNÍ 2003 cena rektora VUT za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké práci V Brně dne 17. června 2015

14 Životopis prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Národnost: Stav: Zaměstnavatel: Kontakt: , Znojmo česká ženatý, 2 děti Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1, Brno VZDĚLÁNÍ 1983 Univerzita J. E. Purkyně (nyní Masarykova univerzita v Brně), Fakulta přírodovědecká, obor Fyzikální elektronika 1983 RNDr. UJEP Brno, Fakulta přírodovědecká, obor Fyzikální elektronika a optika 1998 Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, obor Materiálové inženýrství 2006 doc. obor Fyzikální chemie, FCH VUT v Brně 2014 prof. obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, FCH VUT v Brně ZAMĚSTNÁNÍ Chirana Stará Turá, technický pracovník VTÚO Brno, vědecký a výzkumný pracovník VUT v Brně, Fakulta chemická, odborný asistent VUT v Brně, FCH, tajemník Ústavu chemie materiálů VUT v Brně, FCH, zástupce ředitele ÚCHM VUT v Brně, FCH, docent pro obor Materiálové inženýrství VUT v Brně, FCH, ředitel ÚCHM 2007 dosud VUT v Brně, FCH, profesor pro obor Aplikovaná fyzika ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ POBYTY A STÁŽE University of Sheffield, Velká Británie (celkem 3 týdny) 2003 University of Oxford, Velká Británie, Visiting Scholar (1 měsíc) Shizuoka University, Japonsko, JSPS Scholar (celkem 6 týdnů) Michigan State University, USA, Fulbright Scholar (celkem 9 měsíců) Tatung University, Tchajwan (celkem 8 týdnů) ODBORNÉ AKTIVITY odborné zaměření publikační činnost grantová činnost příprava, charakterizace a aplikace tenkých vrstev mechanické, elektrické a optické vlastnosti tenkých vrstev vlákny vyztužené polymerní kompozity (FRC) povrchová úprava výztuží pro FRC, řízená mezifáze nanotechnologie, vrstevnaté nanokompozity rastrovací sondová mikroskopie (SPM), nanoindentace amorfní polovodiče autor a spoluautor více než 150 původních vědeckých prací, z toho 2 kapitoly v knize, 55 prací v impaktovaných odborných časopisech, 5 prací v odborných časopisech a ostatní práce uveřejněné ve sbornících z mezinárodních a národních konferencí. celkem 295 citací uveřejněných článků (Web of Science), h index: 9. řešitel a spoluřešitel 5 ti projektů GAČR, 2 projektů COST, 2 projektů KONTAKT, 1 projektu AVČR a 1 projektu TAČR; celková dotace získaných projektů je přibližně 40 mil. Kč. VYBRANÉ PUBLIKACE S UVEDENÍM POČTU CITACÍ A IF 1. V. Cech, R. Prikryl, R. Balkova, A. Grycova, and J. Vanek, Plasma Surface Treatment and Modification of Glass Fibres, Composites Part A 33 (10) (2002) , citací 47, IF 3,071.

15 2. R. Balkova, S. Holcnerova, and V. Cech, Testing of Adhesives for Bonding of Polymer Composites, International Journal of Adhesion and Adhesives 22 (4) (2002) , citací 25, IF 1, V. Cech, R. Prikryl, R. Balkova, J. Vanek, and A. Grycova, The influence of surface modifications of glass on glass fiber/polyester interphase properties, Journal of Adhesion Science and Technology 17 (10) (2003) , citací 22, IF 4. R. Balkova, J. Zemek, V. Cech, J. Vanek, and R. Prikryl, XPS study of siloxane plasma polymer films, Surface and Coatings Technology (2003) , citací 14, IF 0, V. Cech, J. Studynka, N. Conte, V. Perina, Physico chemical properties of plasmapolymerized tetravinylsilane, Surface and Coatings Technology 201 (2007) , citací 13, IF 1, V. Cech, Plasma polymerized organosilicones as engineered interlayers in glass fiber/polyester composites, Composite Interfaces 14 (4) (2007) , citací 12, IF 0, R. Prikryl, V. Cech, L. Zajickova, J. Vanek, S. Behzadi and F.R. Jones, Mechanical and optical properties of plasma polymerized vinyltriethoxysilane, Surface and Coatings Technology 200 (1 4) (2005) , citací 12, IF 1, V. Cech, N. Inagaki, J. Vanek, R. Prikryl, A. Grycova, J. Zemek, Plasma polymerized versus polycondensed thin films of vinyltriethoxysilane, Thin Solid Films 502 (2006) , citací 11, IF 1,759. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY studijní programy grantová činnost garant předmětů zavedení bakalářského studijního programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů řešitel pěti grantů FRVŠ Tenké vrstvy, Nanotechnologie, Pokročilé materiály. vedení studentských prací vedoucí úspěšně obhájených 8 mi bakalářských, 23 diplomových a 9 ti dizertačních prací; školitel 14 ti studentů doktorského studia ŠKOLITEL OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET 2011, Nanolayered composites, Soňa Kontárová 2013, Polymerní kompozity s vyššími užitnými vlastnostmi, Adam Bábík 2014, Povrchové a mechanické vlastnosti tenkých vrstev, Erik Pálesch APLIKOVANÝ VÝZKUM A DALŠÍ PROFESNÍ ZKUŠENOSTI Současná spolupráce s podniky a institucemi: Shizuoka University, Japonsko, Prof. N. Inagaki, plazmové polymery University of Sheffield, Velká Británie, Prof. F.R. Jones, Prof. R. Short, Dr. S. Hayes, Dr. A. Goruppa, povrchové úpravy vláken CSM Instruments, Švýcarsko, Dr. N. Conte, nanoindentace Leica Microsystems, Rakousko, Dr. R. Ranner, ultramikrotomie Michigan State University, USA, Prof. L.T. Drzal, Dr. M. Rich, Dr. H. Askeland, Dr. B. Rook, Dr. H.A. Hosein, kompozitní mezifáze Tatung University, Tchajwan, Prof. K.S. Chen, plazmové polymery Další profesní zkušenosti od 2000 hodnotitel několika desítek projektů základního a aplikovaného výzkumu z oblasti materiálů (tenké vrstvy, povrchové úpravy, plazmochemie, nanotechnologie, kompozity) pro GAČR, AVČR a European Science Foundation. OSTATNÍ AKTIVITY A ČLENSTVÍ od 1986 Jednota českých matematiků a fyziků, člen od 2000 Materials Research Society (USA), člen od 2001 International Plasma Chemistry Society (Švýcarsko), člen od 2008 American Vacuum Society (USA), člen od 2012 American Chemical Society (USA), člen

16 Životopis prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. OSOBNÍ ÚDAJE Rok narození: 1946 Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Kontakt: Typ prac. vztahu na VŠ: pracovní poměr Rozsah: 40 hod./týden Do kdy: N VZDĚLÁNÍ NA VŠ A PRAXE OD ABSOLVOVÁNÍ VŠ VŠCHT Pardubice, vědecký aspirant, 40 hod./týden SAV Bratislava, vědecký pracovník, 40 hod./týden FAST VUT v Brně, odborný asistent, 40 hod./týden FCH VUT v Brně, docent, 40 hod./týden FCH VUT v Brně, docent, děkan, 40 hod./týden 2010 FCH VUT v Brně, profesor, děkan, 40 hod./týden ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ POBYTY A STÁŽE 1967 Hallstapapers. Hallstavik (Sweden), stáž Leningrad, 12 měsíčních stáží (věd. spolupr.) Berlín, Postupim, 13 měsíčních stáží (věd. spolupr.) 1995 Götteborg, Stockholm,, Spolupráce MST Třebovice 1995 Düsseldorf, Frankfurt am Main, Spolupráse MST Třebovice 2006 Purdue University West Lafayette, Stony Brook University NY, University of California, Berkeley, akademická stáž 2008 Univ. Nacional Autónoma de Mexico, akademická stáž 2009 University of Technology, Sydney, akademická stáž ODBORNÉ AKTIVITY odborné zaměření publikační činnost grantová činnost anorganické oxidové materiály; termodynamika a kinetika vysokoteplotních soustav na bázi silikátů, příprava kontrolované atmosféry s definovaným obsahem kyslíku, stanovení Gibbsových energií reakcí soustav obsahující chrom a železo. Hodnocení reakcí na bázi termických metod. Struktura a vlastnosti krystalických fází. Kinetika reakcí vzniku hydratovaných fází netradičního slínku s pomocí diferenciální kalorimetrie; Konstrukce diferenciálních kalorimetrů autor a spoluautor 59 prací uvedených na WoS (impaktovaných odborných časopisech), Více než 20 patentů a přihlášek vynálezu. Celkem 389 citací uveřejněných článků (WoS), h index: 11. Jeden z řešitelů projektu Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT v Brně (MŠMT ČR, OP VaVpI); odpovědný řešitel několika grantů GAČR, VYBRANÉ PUBLIKACE S UVEDENÍM POČTU CITACÍ 1. Gabrisova, A; Havlica, J; Sahu, S: Stability of calcium sulfoaluminate hydrates in water solutions with various ph values,cement And Concrete Research 1991, Vol.: 21 pp citací Ptacek, P.; Kubatova, D.; Havlica, J.; et.al: Isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite: The thermogravimetric study :Thermochimica Acta 2010, Vol.: 501 Issue: 1 2 pp citací Sahu, S; Havlica, J; Tomkova, V; et al. Hydration behavior of sulfoaluminate belite cement in the presence of various calcium sulfates Cement And Concrete Research 1991, Vol.: 175 pp citací Ptacek, Petr; Soukal, Frantisek; Opravil, Tomas; et al.the kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite by dtg technique,powder Technology 2011, Vol.: 208 pp citací Havlica, J; Sahu, S.: Mechanism of ettringite and monosulfate formation: Cement And Concrete Research 1992 Vol.: 22 pp citací Havlica, J; Brandstetr, J; Odler: I Possibilities of utilizing solid residues from pressured fluidized bed coal combustion (PSBC) for the production of blended cements: Cement And Concrete Research 1998 Vol.: 28 pp , citací Ptacek, Petr; Kubatova, Dana; Havlica, Jaromir; et al.:,powder Technology 2010, Vol.: 204 Issue: 2 3 pp citací 19

17 8. Kapralik, I; Hanic, F; Havlica, J; et al. Subsolidus phase relations in the system CaO Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO CaSO4 K2SO4 at 950 C in air referred to sulfoaluminate cement clinker, British Ceramic Transactions And Journal 1986, Vol.: 85 pp citací Hanic, F; Havlica, J; Kapralik, I; et,al.crystal chemistry and thermodynamics of the sulfate compounds Ca4[Al6O12](SO4) and Ca5(SiO4)2(SO4) :British Ceramic Transactions And Journal 1986 Vol.: 85 pp , citací 16 PEDAGOGICKÉ AKTIVITY garant předmětů vedení studentských prací Obecná a anorganická chemie, chemie a technologie silikátových materiálů, přenosové jevy v materiálovém inženýrství, praktikum z preparačních a testovacích metod, struktura a vlastnosti anorganických materiálů, speciální technologie maltovin, speciální technologie keramiky, chemie a technologie anorganických materiálů, chemical engineering, technika v technologiích silikátů a makromolekulárních látek, chemické inženýrství, praktikum z chemického inženýrství vedoucí úspěšně obhájených více než 50 diplomových a 20 dizertačních prací; ŠKOLITEL OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET 2012, Reologie v technologii anorganických materiálů 2011, Studium a modelování karbonatace betonu 2012, Mechanické vlastnosti mikrostrukturních komponent anorganických materiálů 2012, Latexem modifikované cementové kompozity 2013, Aplikace metody sol gel na syntézu dikalciumsilikátu a jeho tuhých roztoků 2011, Inhibice nebezpečných látek v alumináto silikátových systémech 2013, Korozní odolnost konstrukčních slitin hořčíku 2013, Syntéza a vlastnosti biokompozitních materiálů s potenciálním využitím v medicíně 2011, Kinetika heterogenních procesů v technologii silikátů dehydroxylace a rozpouštění jílových minerálů 2011, Syntéza aluminátosilikátových systémů na bázi geopolymerů orientovaná na využívání sekundárních surovin 2011, Syntéza vysokopevnostních kompozitů na bázi anorganického cementu a polymeru AKTIVNÍ PŮSOBENÍ V TUZEMSKÝCH A V ZAHRANIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A ORGANIZACÍCH Redakční rada časopisu CERAMICS SILIKÁTY TITUL prof. OBOR HABILITAČNÍHO NEBO JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO UDĚLENÍ VĚDECKÉ HODNOSTI Anorganická technológia a materiály Rok udělení 2010 Řízení na VŠ / AV Ohlasy publikací (WoS, ostatní) 389, 0

18 Životopis prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. OSOBNÍ ÚDAJE Rok narození: 1940 Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Kontakt: Typ prac. vztahu na VŠ: pracovní poměr Rozsah: 10 hod./týden Do kdy: Další současní zam.: ZČU Plzeň typ prac. poměru prac. poměr rozsah (hod./týden) 30 VZDĚLÁNÍ NA VŠ A PRAXE OD ABSOLVOVÁNÍ VŠ ÚMCH AV Praha, vědecký pracovník, 40 hod./týden 1996 FCH VUT v Brně, docent, profesor, 10 hod./týden 2012 ZČU Plzeň, vědecký pracovník, 30 hod./týden PUBLIKAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST ZA POSLEDNÍCH 5 LET 1. ZMEŠKAL, O.; POSPÍŠIL, J.; ALTŠMÍD, J.; NEŠPŮREK, S. Barrier Properties of Printed Composite Zinc Phthalocyanine/ Fullerene Sandwiched between Indium Tin Oxide and Alluminium Electrodes. International Journal of Information and Electronics Engineering, 2013, vol. 377, no. 1, p ISSN: (25%; ÚFSCH) 2. Kadashchuk A., Skryshevski Yu., Toliautas S., Sulskus J., Augulis R., Gulbinas V., Nešpůrek S., Genoe J., Valkunas L., Highly efficient intrinsic phosphorescence from a σ conjugated poly(silylene) polymer. J. Phys. Chem. 118 (C 2014) (20%; ÚFSCH) 3. Lutsyk P., Janus K., Sworakowski J., Kochalska A., Nešpůrek S., Kinetic study of light driven processes in photochromic dyedoped polymers used as gate insulator in photoswitchable organic field effect transistors., Chem. Phys. 404 (2012) (30%; ÚFSCH) 4. ZMEŠKAL, O.; NEŠPŮREK, S.; VESELÝ, M.; DZIK, P. Statistics of fractal systems. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2014, vol. 289, no. 1, p ISSN: (30%; ÚFSCH) 5. Kuberský P., Hamáček A., Nešpůrek S., Soukup R., Vik R., Effect of the geometry of a working electrode on the behavior of a planar amperometric NO2 sensor based on solid polymer electrolyte., Sensors and Actuators B: Chemical 187 (2013) (30%; ÚFSCH) ŠKOLITEL OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ 02/ /1978 Brisbane University (Australia), Akademická stáž 01/ /1995 Hahn Meitner Institute (Germany), Akademická stáž kratší periody 03/ /1991 Inst for molecular science (Japan), Akademická stáž AKTIVNÍ PŮSOBENÍ V TUZEMSKÝCH A V ZAHRANIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A ORGANIZACÍCH TITUL OBOR HABILITAČNÍHO NEBO JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO UDĚLENÍ VĚDECKÉ HODNOSTI prof. Materiálové inženýrství Rok udělení 1996 Řízení na VŠ / AV FCH VUT v Brně Ohlasy publikací (ISI/Scopus, ostatní) 2200, 0

19 Životopis prof. Ing. Martin Palou, Dr. OSOBNÍ ÚDAJE Rok narození: 1962 Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Kontakt: Typ prac. vztahu na VŠ: pracovní poměr Rozsah: 20 hod./týden Do kdy: Další současní zam.: SAV Bratislava typ prac. poměru prac. poměr rozsah (hod./týden) 37,5 VZDĚLÁNÍ NA VŠ A PRAXE OD ABSOLVOVÁNÍ VŠ 1984 Université de NĎjamena Čad, Přírodní věda CHTF SVŠT, Bratislava, Chemický inženýr v oboru FCHPT STU Bratislava, Dr (PhD)Interní doktorské studium STU Bratislava, Habilitace (Doc.) 2008 FCH VUT Brno, vědecko pedagogické činnosti, 20 hod./týden 2011 ÚSTARCH SAV Bratislava, vědecko výzkumné činnosti, 37,5 hod./týden 2013 FCH VUT Brno, Zahájení profesorského řízení ODBORNÉ AKTIVITY odborné zaměření publikační činnost grantová činnost progresivní a tradiční silikátové materiály; termické metody, charakterizace pórové struktury a povrchu materiálů pomoci BET a MIP; autor a spoluautor více než 150 původních vědeckých prací, z toho 50 prací evidovaných ve WOS, 18 prací v recenzovaných odborných časopisech, 13 prací v recenzovaných sbornících z mezinárodních a národních konferencí 90 příspěvků a abstraktů uveřejněných ve sbornících na mezinárodních a národních konferencích. Celkem bez autocitací 224 citací uveřejněných článků (WOS), h index: 9 spoluřešitel Evropského projektu Copernicus CIPA CT , člen řešitelského kolektivu projektu Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT v Brně; odpovědný řešitel 6 grantů VEGA, člen řešitelského kolektivu projektu APVT No Nové biomateriály a biosenzory pro klinické využití (SR). PUBLIKAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST ZA POSLEDNÍCH 5 LET 1. BOHÁČ, M.; PALOU, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; VŠIANSKÝ, D.; STANĚK, T. Investigation on early hydration of ternary Portland cement blast furnace slag metakaolin blends. Construction and building materials, 2014, vol. 2014, no. 64, p ISSN: (20%; CMV lab. anorganika) 2. PALOU, M.; ŽIVICA, V.; IFKA, T.; BOHÁČ, M.; ZMRZLÝ, M. Effect of hydrothermal curing on early hydration of G Oil well cement. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 2014, no. 116, p ISSN: (20%; CMV lab. anorganika) 3. IFKA, T.; PALOU, M.; KULIFFAYOVÁ, M.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; BÁGEĽ, Ľ. Pore structure analysis of Portland cement and blended Portland cements cured under hydrothermal conditions cements cured under hydrothermal conditions. Advanced Materials Research, 2014, vol. 2014, no. 1000, p ISSN: (20%; CMV lab. anorganika) 4. IFKA, T.; PALOU, M.; BARÁČEK, J.; ŠOUKAL, F.; BOHÁČ, M. Evaluation of P2O5 distribution inside the main clinker minerals by the application of EPMA method. Cement and Concrete Research, 2014, vol. 59, no. 5, p ISSN: (20%; CMV lab. anorganika) 5. BALGOVÁ, Z.; PALOU, M. Synthesis of polyvinyl alcohol hydroxyapatite membranes. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, p ISSN: (50%; ÚCHM) PEDAGOGICKÉ AKTIVITY garant předmětů: Keramika, sklo a pojivá na FCH VUT Brno, Keramické materiály, Technologie silikátů, Keramické materiály a pojiva v III. stupni studie, Procesy a zařízení silikátového průmyslu, Technologie speciální anorganických materiálů na FCHPT STU Bratislava

20 vedení studentských prací: vedoucí úspěšně obhájených 15 bakalářských (1 FCH VUT), 20 diplomových (1 FCH VUT), 10 dizertačních práce(2 FCH VUT), 2 Postdoc. ŠKOLITEL OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET 2010, Vývoj a přednosti nových kompozitních cementů, FCHPT STU Bratislava 2010, Příprava progresivní keramiky pro aplikace ve strojírenství, FCHPT STU Bratislava 2012, Study of in vitro bioactivity of bioglass ceramic composites from lithium disilicate systém, FCHPT STU Bratislava 2013, Syntéza a vlastnosti biokompozitních materiálů s potenciálním využitím v medicíně, FCH VUT Brno 2013, Aplikace metody sol gel na syntézu dikalciumsilikátu a jeho tuhých roztoků,, FCH VUT Brno 2014, Preparation of Cordierite Mullite Ceramic from Natural Raw Materials (Libya), na FCHPT STU Bratislava PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ nepůsobil AKTIVNÍ PŮSOBENÍ V TUZEMSKÝCH A V ZAHRANIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A ORGANIZACÍCH člen Slovenské chemické společnosti člen Silikátové společnosti člen komise pro doktorandské studium v oboru "Anorganická technologie a materiály" předseda komise VEGA č. 6 pro stavební inženýrství (stavebnictví, dopravu a geodézii) a environmentální inženýrství včetně hornictví, hutnictví a vodohospodářských věd sekce Nauka o nekovových a stavebních materiálů. člen TNK 40 (Technická normalizační komise) pro maltoviny, vápence vláknocementové výrobky, člen výboru pro certifikaci CO SMK. JAZYKOVÉ ZNALOSTI Angličtina aktivně, francouzština aktivně, němčina pasivně ZÍSKANÁ OCENĚNÍ 1992 cena rektora SVŠT Bratislava za vynikající výsledky studie na SVŠT 2010 Čestné uznání ceny "JANA BAHÝĽA 2010" v kategorii "Střední a velké podniky s 50 a více zaměstnanci" v souvislosti s vynálezem "Patent CZ Způsob výroby portlandského slínku s využitím krystalické vysokopecní strusky" TITUL prof. OBOR HABILITAČNÍHO NEBO JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO UDĚLENÍ VĚDECKÉ HODNOSTI Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Rok udělení 2013 Řízení na VŠ / AV VUT Brno Ohlasy publikací (ISI/Scopus, ostatní) 260, 50

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového výzkumu pro aplikovaný výzkum anorganických

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic: Akademický pracovník odborný asistent (postdoktorand) pro projekt

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2011 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 28.2.2012 Obsah Doktorské studium Projekty

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2015 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 23.2.2016 Nadpis Obsah Doktorské studium

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

POSTDOKTORANDA VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE

POSTDOKTORANDA VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci vypisuje v souladu s projektem Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Body programu: 1 hodnocení doktorandů za akademický rok 2007/2008, průběh studia 2 studijní plány studentů 1. ročníku DSP 2008/ různé

Body programu: 1 hodnocení doktorandů za akademický rok 2007/2008, průběh studia 2 studijní plány studentů 1. ročníku DSP 2008/ různé Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Fyzikální chemie, konané dne 10.11.2008 Hlasování se zúčastnili: prof. Omelka, doc. Pekař, Doc. Klučáková, Doc. Veselý, prof. Taraba, prof.

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2012 Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Fakulta chemická VUT v Brně. Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem

Fakulta chemická VUT v Brně. Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Fakulta chemická VUT v Brně Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Brno 2011 Zdůvodnění žádosti Obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů je jedním z

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojního Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014 Zasedání vědecké rady FCHI 17. ledna 2014 Program zasedání VR FCHI 17. 1. 2014 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 4. Habilitační řízení

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

CEITEC Středoevropský technologický institut. Radimír Vrba 3.11.2011

CEITEC Středoevropský technologický institut. Radimír Vrba 3.11.2011 CEITEC Středoevropský technologický institut Radimír Vrba 3.11.2011 STI Středoevropský technologický institut Představení projektu pro naše programy Organizační struktura Realizační tým, výzkumné týmy,

Více

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu stand. doba studia Název stud. prog./st. délka Původní název SP Platnost předchozí akred. druh rozšíření

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc OBSAH: Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

pro účely rozpočtu 1/9

pro účely rozpočtu 1/9 pro účely rozpočtu 1/9 Současný stav na FJFI Výstupy jsou hodnoceny v celkem 57 položkách (ve všech děleno na cizojazyčné a české, resp. na zahraniční/mezinárodní a tuzemské), s bodovým hodnocením v rozsahu

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KATEDRA TEPELNÉ TECHNIKY

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KATEDRA TEPELNÉ TECHNIKY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KATEDRA TEPELNÉ TECHNIKY VŠB Technická univerzita Ostrava 1. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 2. Hornicko-geologická fakulta 3. Fakulta strojní

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

Směrnice děkana č. 8/2008. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně

Směrnice děkana č. 8/2008. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně Směrnice děkana č. 8/28 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně Úvod 1. Cílem Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně (dále Hodnocení)

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Novosuchdolská 120/15, , Praha 6 Suchdol. Podbabská 2582/30, Praha 6. Řízení a koordinace výzkumné a odborné činnosti

Novosuchdolská 120/15, , Praha 6 Suchdol. Podbabská 2582/30, Praha 6. Řízení a koordinace výzkumné a odborné činnosti PROFESNÍ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Příjmení, jméno Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město) RIEDER, Mark Novosuchdolská 120/15, 165 00, Praha 6 Suchdol Telefon +420 220 197 200, +420 602 959 217 E-mail

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále AK),

Více

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice POSUDEK NA HABILITAČNÍ PRÁCI Ing. Anny Guzanové, PhD. s názvem STUDIUM VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH POVLAKŮ (obor Strojárske technológie a materiály) Katedra technológií a materiálov, Strojnícka

Více

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Žádost o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Žadatel: Purkyňova 118 612 00 Brno Doplňující informace k žádosti

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů Fakulta chemicko-inženýrská Vysoké školy chemicko-technologické v Praze O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK)

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Materiálové inženýrství na FSv ČVUT v Praze. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. Katedra materiálového inženýrství a chemie

Materiálové inženýrství na FSv ČVUT v Praze. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. Katedra materiálového inženýrství a chemie Materiálové inženýrství na FSv ČVUT v Praze doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. VVVV 2016, PRAHA, 10.-11.5. 2016 1993 1999 VŠCHT Praha, FCHT, Chemie a technologie anorganických materiálů, Stipendium Nadace

Více

materiálového inženýrství

materiálového inženýrství Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Podíl na řešení celkem: 52 grantových projektů V roli hlavního e/e za UP/spoluautora návrhu

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008. Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008. Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009 Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009 Zájem uchazečů o studium Vzdělávací činnost Počty studentů podle skupin studijních oborů podle součástí

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Zápis z jednání vědecké rady dne Přítomni: dle prezenční listiny. Program: 1. Habilitační řízení

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Zápis z jednání vědecké rady dne Přítomni: dle prezenční listiny. Program: 1. Habilitační řízení Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Zápis z jednání vědecké rady dne 29. 2. 2012 Přítomni: dle prezenční listiny. Program: 1. Habilitační řízení Ing. Petra Ptáčka, Ph.D. z Ústavu chemie materiálů

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více