Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Petra Jandlová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Ivana Slavíková Praha Duben, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Petra Jandlová

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí práce JUDr. Ivaně Slavíkové za cenné rady a připomínky při psaní mé bakalářské práce.

4 Anotace Tato práce se zabývá hlavními změnami v právní úpravě akciových společností po rekodifikaci soukromého práva. Pozornost je věnována analýze konkrétních změn ve vztahu k orgánům a vnitřní struktuře akciové společnosti se zaměřením na monistický typ správy společnosti, který byl do českého právního systému zaveden novou legislativou účinnou od V práci je dále monistický systém komparován s dualisticky řízenou akciovou společností a s monistickým systémem dle francouzské právní úpravy. Klíčové pojmy: akciová společnost, nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, monistický systém, dualistický systém, francouzská právní úprava Annotation This thesis deals with main changes in legislation regulating joint-stock companies after recodification of private law. The attention is paid to analysis of specific changes regarding corporate bodies and internal structure of joint-stock company with a focus on the one-tier system of corporate governance which was introduced to the Czech legal system by the new legislation effective as of January 1, Also in the thesis the onetier system is being compared to the two-tier corporate governance system of joint-stock company and to the one-tier system under the French legislation. Key words joint-stock company, new civil code, business corporations act, one-tier system, two-tier system, French legislation

5 Obsah Úvod Rekodifikace soukromého práva a orgány korporací Charakteristika monisticky řízené akciové společnosti Teoretická východiska Nařízení Rady (ES) č. 2157/ Legislativní základ v ZOK Obecná ustanovení Zvláštní ustanovení Správní rada Předseda správní rady Statutární ředitel Komparace monistického systému s dualisticky řízenou akciovou společností Dualistický systém a monistický systém Představenstvo a správní rada Představenstvo a statutární ředitel Předseda představenstva a předseda správní rady Dozorčí rada a správní rada Shrnutí komparace Grafické shrnutí komparace Komparace s francouzskou právní úpravou Historický exkurz Obecná východiska Správní rada Předseda správní rady Statutární ředitel Shrnutí komparace

6 4.6.1 Grafické shrnutí komparace Výhody a nevýhody monistického systému Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Tato práce má za úkol zaobírat se nástinem hlavních změn v právní úpravě akciových společností v souvislosti s proběhnuvší rekodifikací soukromého práva (tedy zejména díky přijetí nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb.) se zaměřením na vyjasnění konkrétních změn ve vztahu k orgánům a vnitřní struktuře akciové společnosti se zaměřením na monistický typ správy společnosti. V práci je zejména přistoupeno k charakteristice monisticky řízené akciové společnosti, popisu postavení a vzájemných vztahů jejích orgánů, změn v právní úpravě akciových společností po rekodifikaci soukromého práva, ale také je provedeno srovnání s dualisticky řízenou akciovou společností a srovnání s právní úpravou v jiném členském státě EU. Výše uvedené náležitosti jsou analyzovány v této bakalářské práci z toho důvodu, že jednou z nejpřevratnějších novinek, kterou přinesla rekodifikace soukromoprávních kodexů na poli korporátního práva, je právě možnost volby systému vnitřní správy akciové společnosti. Kromě obvyklého dualistického modelu, jehož nedílnou součástí bylo představenstvo a dozorčí rada, mají podnikatelé nyní nově právo volby, zda hodlají pro provoz svého podniku zvolit tradiční dualistický systém anebo systém monistický v čele se správní radou a statutárním ředitelem. Cíl práce je rozdělen (v souladu s výše uvedeným) do dvou rovnocenných částí, vzájemně se doplňujících. Charakter prvního cíle práce lze považovat za poněkud deskriptivní. Jeho podstatu představuje analýza, utřídění a popis změn, které v rámci rekodifikace soukromého práva proběhly v legislativě regulující strukturu obchodních společností (korporací) se zvláštním zaměřením na novou formu organizace akciové společnosti tzv. monistický systém. Druhý cíl práce představuje konstruktivní porovnání nové dotčené legislativy monistického systému s dualisticky řízenou akciovou společností. Následně je provedeno srovnání české právní úpravy s právní úpravou konkrétního členského státu Evropské unie, a to Francie. 7

8 Primární metoda práce použitá ke zpracování této bakalářské práce je metoda analytická, sekundární metodou práce je metoda komparativní. 8

9 1 Rekodifikace soukromého práva a orgány korporací Nový občanský zákoník (dále také jen NOZ ), který byl dne vyhlášen ve Sbírce zákonů 1, je základním předpisem tzv. rekodifikace soukromého práva. Spolu s NOZ byl přijat také zákon o obchodních korporacích, který upravuje právo obchodních společností a družstev (dále také jen ZOK ), 2 a dále zákon o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb. Na tyto základní normy rekodifikace soukromého práva navazují rozsáhlé doprovodné legislativní změny. Rekodifikace soukromého práva zásadním způsobem zasahuje celý právní řád a má mnoho dopadů do běžné podnikatelské praxe. 3 Rozsáhlé doprovodné legislativní změny tvoří dále např. změny zákona o účetnictví, změny daňových předpisů včetně přijetí nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, nový katastrální zákon 4 nahrazující starý katastrální zákon č. 344/1992 Sb. i zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem č. 265/1992 Sb., změny zákona o oceňování majetku, nový rejstříkový zákon 5 a jiné. Až do nabytí účinnosti výše uvedených předpisů byl v platnosti starý obchodní zákoník 6, který upravoval právo obchodních společností a družstev (část druhá, tj. 56 a násl.). Tato problematika je s účinností nově od 1. ledna 2014 upravena samostatným předpisem - tímto předpisem je výše zmíněný zákon o obchodních společnostech a družstvech. Vztah NOZ k zákonu o obchodních korporacích je poněkud odlišný od vztahu starého občanského zákoníku a úpravy práva obchodních společností a družstev v části druhé obchodního zákoníku - více se uplatňuje princip NOZ jako předpisu obecného a ZOK jako předpisu zvláštního, a proto se např. i na obchodní korporace použije obecná úprava pro založení právnických osob v NOZ a ZOK tuto problematiku neřeší. 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 3 BĚHOUNEK, Pavel. Rekodifikace soukromého práva od , Účetnictví v praxi, 2013, č. 7, s Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 5 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 6 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 9

10 Obecnou úpravu korporací nalezneme v 210 až 217 NOZ. Podstatou korporací jsou společníci (společenství osob), ale pokud tak stanoví zákon, může mít korporace i jediného společníka. NOZ jako právní formu korporace upravuje spolky, ZOK upravuje obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské zájmové sdružení, družstvo se speciální úpravou pro bytová družstva a pro sociální družstva, evropské družstvo). Z povahy obchodních korporací jako právnických osob vytvořených obvykle společenstvím více fyzických, případně právnických osob plyne, že musí ustavit přinejmenším jeden, ale zpravidla více vnitřních organizačních útvarů, jejichž členové nahrazují vůli obchodní korporace a následně ji pak projevují navenek - vůči třetím osobám, popřípadě zajišťují jiné funkce, jejichž výkon nepřísluší společníkům či členům obchodních korporací. Ustanovení 151 NOZ stanoví, že zákon, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli. Zákon současně předpokládá, že dobrá víra členů orgánu právnické osoby se přičítá zastupované právnické osobě 7 a že právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen jejího orgánu. Jaké orgány se zřizují v jednotlivých formách obchodních korporací, stanoví zákon v rámci právní úpravy těchto forem, přičemž nad tento rámec mohou společnosti vytvářet i další orgány ve společenské smlouvě, zakladatelské listině či ve stanovách. V rámci takové úpravy však musí také stanovit, jaká působnost takto ustaveným orgánům náleží, a to tak, aby nezasahovala do působnosti zákonem přidělené orgánům zřizovaným povinně. Obchodní korporace tvoří kolektivní nebo individuální orgány. Individuálními orgány jsou společníci osobních společností v postavení statutárního orgánu a jednatel (či jednatelé) společnosti s ručením omezeným, nestanoví-li společenská smlouva, že více jednatelů této společnosti tvoří orgán statutární. Individuálním orgánem je i statutární ředitel akciové společnosti s monistickým systémem řízení. Kolektivním orgánem je vždy valná hromada společnosti s ručením omezeným 7 Viz 151 odst. 2 a 436 odst. 2 NOZ 10

11 a akciové společnosti. Kolektivním orgánem jsou i představenstvo, správní rada a dozorčí rada akciové společnosti, ledaže jsou (vzhledem k dispozitivnosti jejich úpravy) dle stanov vytvořeny jako jednočlenné (individuální). V družstvu je kolektivním orgánem představenstvo a kontrolní komise. 8 Některá pravidla z nového občanského zákoníku pak lze vztáhnout pouze na členy kolektivního orgánu. 9 V rámci zákona o obchodních korporacích lze konečně rozlišovat orgány obchodní korporace podle jejich působnosti, a to: - nejvyšší orgán obchodní korporace ( 44 odst. 1 ZOK), - kontrolní orgán obchodní korporace ( 44 odst. 2 ZOK), - statutární orgán obchodní korporace ( 44 odst. 4 a 5 ZOK - vymezení statutárního orgánu pro osobní společnosti a společnost s ručením omezeným, 125 odst. 1 pro komanditní společnost, 435 pro akciovou společnost s dualistickým systémem vnitřního řízení, 456 odst. 1 pro akciovou společnost s monistickým systémem vnitřního řízení, 705 pro družstvo, resp. obecná úprava obsažená v 163 až 165 NOZ), - orgán obchodní korporace sui generis (správní rada, případně výbor pro audit). Vedle pojmenovaných orgánů mohou obchodní korporace zřizovat i fakultativní nepojmenované orgány; těm však nelze svěřit zákonnou působnost obligatorního orgánu. Ustanovení 44 odst. 1 ZOK představuje proklamativní vyjádření, který orgán v rámci vnitřní struktury obchodní korporace se považuje za nejvyšší. Skutečnost, že se jedná o proklamativní prohlášení, nicméně neznamená, že by 44 odst. 1 neměl normativní význam, neboť zákon o obchodních korporacích v mnoha případech odkazuje na nejvyšší orgán obchodní korporace. Zákon rozlišuje nejvyšší orgán podle toho, zda se jedná o osobní společnost, kapitálovou společnost nebo družstvo. Osobní společností je ve smyslu 1 odst. 2 veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. Kapitálovou společností je ve smyslu 1 odst. 2 společnost s ručením omezeným, akciová společnost, případně evropská (akciová) společnost. Družstvem se pak ve smyslu 1 odst. 3 rozumí družstvo ve smyslu 552 a násl. a evropská družstevní společnost. 8 ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2013, s Vláda ČR, Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 90/2012 Sb., zvláštní část 11

12 Kontrolním orgánem obchodní korporace se pro potřeby zákona rozumí dozorčí rada, kontrolní komise nebo jiný obdobný orgán 10. Osobní společnosti (tj. veřejná obchodní společnost, resp. komanditní společnost) žádný kontrolní orgán povinně nevytvářejí. Ve společnosti s ručením omezeným se zřizuje dozorčí rada v případě, že tak určí společenská smlouva nebo jiný právní předpis (například v rámci zaměstnanecké participace za podmínek stanovených v zákoně o přeměnách 11 ). V akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení se zřizuje dozorčí rada povinně. Jedná se o obligatorní orgán akciové společnosti, nicméně zákon již neupravuje tzv. zaměstnaneckou participaci (tj. povinnou účast zástupců zaměstnanců v dozorčí radě akciové společnosti). Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost akciové společnosti 12, je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami 13, případně přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě 14. V případě akciové společnosti s monistickým systémem vnitřního řízení je kontrolním orgánem správní rada. Statutárnímu orgánu osobní společnosti náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu osobní společnosti; statutární orgán osobní společnosti může zásadně jednat ve všech věcech, není-li ve své působnosti omezen ve prospěch jiného orgánu. Ustanovení 44 odst. 4 ZOK představuje odchylku od 164 odst. 2 NOZ. Působnost statutárního orgánu sice náleží více osobám, a tedy společníci by měli tvořit kolektivní statutární orgán, nicméně 44 odst. 4 ZOK stanoví, že statutárním orgánem osobní společnosti je každý její společník samostatně. Společníci veřejné obchodní společnosti proto kolektivní statutární orgán nevytváří. Ustanovení 44 odst. 5 ZOK představuje další odchylku od pravidla, podle kterého vícečlenný statutární orgán je orgánem kolektivním 15. Má-li společnost více odst. 2 ZOK 11 Srov. 215 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev odst. 1 ZOK odst. 1 ZOK 14 Viz 447 odst. 3 ZOK odst. 2 NOZ 12

13 jednatelů, náleží působnost statutárního orgánu více osobám, které by ve smyslu 164 odst. 2 NOZ měly společně tvořit kolektivní statutární orgán. Nicméně 44 odst. 5 ZOK stanoví, že statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je každý její jednatel, ledaže společenská smlouva určí, že více jednatelů společnosti s ručením omezeným tvoří kolektivní orgán. V takovém případě je ovšem nezbytné určit též název příslušného kolektivního statutárního orgánu, neboť ze zákona neplyne (viz 123 NOZ.). 16 Výše analyzované změny v koncepci orgánů obchodních korporací se promítly i do problematiky odpovědnosti za jednání členů statutárních orgánů obchodních korporací. Pojem povinnosti péče řádného hospodáře tak, jak plynul z 194 odst. 5 obchodního zákoníku 17, byl obsahově vykládán zejména judikaturou Nejvyššího soudu a právní naukou, neboť zákonná úprava neobsahovala dostatečný či spíše žádný výklad tohoto pojmu. S novou právní úpravou se to podstatně změnilo, avšak pro výklad pojmu je nutné nahlédnout nejen do příslušných ustanovení ZOK, ale i do souvisejících ustanovení NOZ. Zatímco 159 odst. 1 NOZ jako dvě základní složky pojmu označuje loajalitu a pečlivost, 51 odst. 1 ZOK nově pojmově uchopuje pravidlo podnikatelského úsudku a 52 odst. 1 ZOK odkazuje na objektivizovaný standard péče ALEXANDER, Juraj. Komentář k Zákonu o obchodních korporacích [Systém ASPI] (Wolters Kluwer) [cit ] ASPI_ID KO90_2012CZ, Dostupné v Systému ASPI 17 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 18 BALÝOVÁ, Lucie, Péče řádného hospodáře ve volených orgánech obchodních korporací ve světle rekodifikace, Obchodněprávní revue, 2014, č. 7-8, s

14 2 Charakteristika monisticky řízené akciové společnosti 2.1 Teoretická východiska Podle povahy jednotlivých forem obchodních korporací, zejména podle povahy účasti jejích společníků či členů, se vytváří v jednotlivých formách obchodních korporací buď pouze jeden - statutární - orgán (který může být kolektivní nebo individuální anebo může existovat vedle sebe více individuálních statutárních orgánů), anebo orgánů více. Vytváření pouze jednoho orgánu je typické pro osobní společnosti, ve kterých nahrazují vůli společnosti její společníci, zatímco vytváření dvou a více orgánů je typické pro kapitálové obchodní společnosti a družstva, kde se společníci či členové obchodní korporace podílejí na nahrazování její vůle zprostředkovaně, prostřednictvím k tomu účelu vytvářených orgánů. Úprava právnických osob je v novém soukromém právu postavena na tzv. teorii fikce, podle níž právnická osoba představuje pouze umělý konstrukt, který reálně neexistuje, a je jí pouze přičítána vůle fyzických osob (členů orgánů), které za ni právně jednají (zastupují ji) a nahrazují její vůli. Obchodní korporace sice má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku, avšak sama o sobě žádnou vůli nemá. V případě právnické osoby proto ani nelze hovořit o její svéprávnosti (tj. o způsobilosti právnické osoby pro sebe vlastním jednáním nabývat práva a povinnosti). Vůli mohou projevit pouze členové orgánů právnické osoby, konstituovaných na základě zákona nebo zakladatelského právního jednání, a ta je následně přičtena právnické osobě. Z teorie fikce současně plyne, že právnická osoba sama nejedná, resp. jednání členů statutárního orgánu právnické osoby není, na rozdíl od dosavadní koncepce, přímým jednáním právnické osoby. Členové orgánů právnické osoby vystupují pouze jako (zákonní) zástupci právnické osoby. 14

15 Zahraniční právní úpravy systémů vnitřní organizace akciové společnosti jsou vesměs založeny na některém ze dvou základních modelů - dualistickém a monistickém systému, které zpravidla ve větší či menší míře modifikují. Některé státy připouštějí oba uvedené systémy a ponechávají na zakladatelích akciových společností, který z obou systémů si zvolí. Tak je tomu v současné době i v českém právu. Monistické uspořádání správy a řízení společnosti se vyznačuje jediným orgánem slučujícím řídící a kontrolní funkce, který se označuje jako správní rada. Naproti tomu v klasickém dualistickém systému jsou tyto funkce rozděleny mezi dva samostatné orgány - dozorčí radu a představenstvo. V monistickém systému náleží výkon obchodního vedení i dohledová působnost pouze jednomu orgánu, kterým je správní rada. Jde tedy o centrální manažerský správní orgán, kterému je svěřena funkce řízení a kontroly všech vnitřních jednotek společnosti. Správní rada v zásadě stanoví strategii společnosti, schvaluje významné obchody a dohlíží na členy managementu, které jmenuje do svých funkcí. Pro monistický systém je přitom typická možná slučitelnost funkce člena managementu s funkcí člena správní rady. V praxi je časté, že generální ředitel je zároveň předsedajícím ve správní radě. Nicméně pro správní radu je charakteristické určité vnitřní členění. Tradičně se členové správní rady rozlišují na členy výkonné a členy nevýkonné. Výkonní členové jsou pověřeni každodenním vedením společnosti. Neexekutivní členové se neúčastní na každodenním řízení společnosti, nýbrž jsou pověřeni kontrolními funkcemi a rovněž mají na starosti strategii společnosti. Monistický systém byl až do nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích v českém právním řádu připuštěn výhradně pouze pro evropskou společnost (Societas-Europaea). 19 V důsledku zavedení nové právní úpravy monistické struktury akciové společnosti do zákona o obchodních korporacích byla zvláštní právní úprava monistické struktury pro evropskou společnost doprovodným zákonem ze zákona o evropské společnosti vypuštěna. Na evropskou společnost se subsidiárně použije 19 Tuzemská úprava monistického modelu je obsažena v zákonu č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti 15

16 úprava akciové společnosti v zákoně o obchodních korporacích. Právní úprava monistické struktury ovšem ze zákona o evropské společnosti nebyla vypuštěna beze zbytku, v zákoně byla zachována platnost ustanovení 26, podle kterého správní rada evropské společnosti musí mít nejméně 3 členy. Stanovy určí počet členů správní rady, který nesmí překročit 18 členů Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 Reflexem tuzemské legislativy, vedoucí k zavedení monistického systému v českém zákoně o obchodních korporacích, je bezpochyby nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti. Nařízení nabídlo zakladatelům možnost volby mezi jednoúrovňovou strukturou vnitřního řízení (reprezentovanou správní radou) a dvojúrovňovou strukturou vnitřního řízení (představenstvo a dozorčí rada). Z článku 39 nařízení v této souvislosti plyne, že počet členů představenstva evropské (akciové) společnosti, respektive pravidla jeho určení v rámci dvojúrovňové struktury, stanoví stanovy evropské společnosti. Začínající podnikatelé stáli díky tomuto nařízení před volbou, zda vytvořit dvojúrovňovou strukturu vnitřního řízení evropské společnosti s tím, že mohli mít jednoho člena dozorčí rady a jednoho člena představenstva, anebo jednoúrovňovou strukturu vnitřního řízení, v rámci které české právo vyžadovalo, aby společnost měla alespoň tři členy správní rady. Patrně z uvedeného důvodu si čeští podnikatelé realizující své podnikání pod hlavičkou evropské (akciové) společnosti volili převážně dualistickou strukturu vnitřního řízení, nikoliv monistickou strukturu. 20 Legislativci spatřovali v této skutečnosti zjevnou disproporci, a proto využili rekodifikace soukromého práva v tom smyslu, že v souladu s potřebami praktického života, v souladu s novým pojetím Societa Europaea a po vzoru francouzské a italské právní úpravy se do českého práva zavádí opce vnitřní struktury řízení. Znamená to, že zakladatelé akciové společnosti mají právo se v okamžiku založení (ve stanovách) společnosti rozhodnout, zda pro vnitřní organizaci společnosti využijí systém 20 LASÁK, Jan. Akciová společnost na prahu rekodifikace: základní novinky, Obchodněprávní revue, 2012, č. 2, s

17 dualistický (představenstvo a dozorčí rada) nebo systém monistický (správní rada a statutární ředitel). Toto rozhodnutí však není povinné. 21 Právní úprava monistického systému evropské společnosti je upravena v článcích 43 až 45 nařízení, přičemž důležité je třeba zdůraznit zejména znění článku 45, podle nějž správní orgán zvolí ze svého středu předsedu. Jmenují-li polovinu členů zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou akcionářů. Stojí tak za povšimnutí, že právní úprava evropské společnosti počítá skutečně jen se zřízení správní rady (a jejího předsedy) a je tedy na rozdíl od právní úpravy obsažené v ZOK skutečně monistická a nikoliv skrytě dualistická. 2.3 Legislativní základ v ZOK Obecná ustanovení Je třeba věnovat pozornost vymezení, respektive zákonné definici monistického systému, jelikož zde na této obecné úrovni mohou být adresáti právních norem poněkud mateni. V souladu se zákonnou definicí obsaženou v ustanovení 396 odst. 2 ZOK se monistickým systémem akciové společnosti rozumí takový systém vnitřní struktury, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel. Uvedená definice monistického systému není příliš odlišná od dualistického systému řízení, jakým je dle 396 odst. 1 ZOK takový systém struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada. Co do počtu obligatorních orgánů se tedy podle české právní úpravy oba systémy struktury vnitřního řízení příliš neliší, což je naopak v zahraničí obvyklé. Odlišný je ale jejich název, působnost a dále to, že pouze v monistickém systému je možné u jedné fyzické osoby 22 kumulovat působnost obou obligatorních orgánů společnosti. 21 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., zvláštní část 22 Nikoliv právnické osoby viz 463 odst. 2 ZOK 17

18 Je tedy možné považovat z věcného i jazykového hlediska za nesprávné, že vedle valné hromady má podle české právní úpravy monistický systém vnitřního řízení akciové společnosti ještě další dva obligatorní orgány. Že by zde mimo valnou hromadu měl být pouze jeden obligatorní orgán, lze usuzovat již z pojmu monistický. Tento orgán se tradičně označuje jako správní orgán, v české terminologii pak jako správní rada. Tomu nasvědčuje jednak úprava těchto systémů v unijním právu, ale i národní úpravy ve státech s tradičním monistickým systémem. Ředitelé, kteří zastupují společnost a případně jsou oprávněni k běžným záležitostem obchodního vedení operativním rozhodnutím, nejsou považováni v rámci standardního monistického systému vnitřního řízení za orgán korporace. Správní rada na ně může, ale nemusí, delegovat obchodní vedení společnosti nebo jeho část. Česká konstrukce monistického systému se statutárním ředitelem jako obligatorním orgánem s vlastní působností, která není derivována od správní rady, tudíž vzbuzuje oprávněné pochybnosti, zda jde vůbec o pravý monistický systém. Co je však závažnější, nepochopení podstaty monismu v rámci monistického systému vnitřního řízení akciové společnosti přináší celou řadu zásadních výkladových problémů, kterých bychom byli ušetřeni, pokud by (v souladu se zahraničními předlohami) statutární ředitel nebyl orgánem společnosti Zvláštní ustanovení Podrobnější právní úpravu uspořádání monistického systému nalezneme v 456 až 463 ZOK. 456 odst. 1 ZOK uvádí, že kde se v tomto zákoně stanoví o představenstvu, rozumí se tím podle okolností statutární ředitel nebo jiný orgán společnosti, který má obdobnou působnost. Tímto jiným orgánem s obdobnou působností přitom může být v některých případech i správní rada, která je vedle statutárního ředitele též výkonným orgánem akciové společnosti. Z 456 odst. 2 ZOK pak plyne, že kde se v tomto zákoně stanoví o dozorčí radě, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo předseda správní rady anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností. 23 DĚDIČ, Jan a kol. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otázky (1. část), Obchodněprávní revue, 2013, č. 3, s

19 Je proto možné mít za to, že může vzniknout problém ohledně nejasnosti, jaké právní normy regulující postavení dozorčí rady se vztahují jen na správní radu anebo jen na předsedu správní rady, nebo kdy se mají příslušná ustanovení použít jak na správní radu, tak na předsedu, nemluvě ovšem ještě i o jiném orgánu s obdobnou působností. Takovým orgánem je zjevně auditor, byť i ten v jistém směru vykonává kontrolní působnost. Jde o to, že auditor - či výbor pro audit - je orgán, který se zřizuje také v rámci dualistického systému vnitřního řízení v případech stanovených v ZOK. Pokud tedy zákon stanoví o dozorčí radě (v kontextu dualistického systému), nesměřuje tím zásadně k úpravě auditora, ledaže by z právního předpisu v konkrétním případě vyplynul opak. Zatímco otázka působnosti mezi jednotlivými orgány vnitřního řízení může být poněkud komplikovaná, neměla by činit potíže aplikace ustanovení upravujících právní postavení představenstva, která se netýkají jeho působnosti. Z uvedeného důvodu se na statutárního ředitele aplikují bez dalšího ustanovení o zákazu konkurence členů představenstva 24, nebo ustanovení o důsledcích zániku funkce člena představenstva Správní rada S odkazem na znění 456 odst. 2 ZOK lze konstatovat, že nejdůležitějším orgánem vnitřního řízení monistické struktury akciové společnosti je správní rada. Z tohoto ustanovení plyne, že kde se v tomto zákoně stanoví o dozorčí radě, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo předseda správní rady anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností. Vymezení a povahu správní rady je nutné konstruovat především prostřednictvím odkazu na postavení dozorčí rady, resp. z vymezení působnosti správní rady, která je pouze výjimečně vymezena přímo 26. Zjevně se dá konstatovat, že správní rada akciové společnosti není jejím statutárním orgánem a 442 ZOK ZOK 26 Viz 460, 463 odst. 1, 511 ZOK 19

20 Svým způsobem se správní rada dá považovat za stěžejní orgán monistické obchodní korporace. Nejedná se sice ani o statutární orgán 27, ani o nejvyšší orgán společnosti 28, nicméně její postavení výrazně přesahuje význam dozorčí rady v dualistickém systému. Tato skutečnost nemusí být zřejmá z ustanovení 456 odst. 2 ZOK, podle kterého stanoví-li zákon něco o dozorčí radě, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo předseda správní rady anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností, nicméně ze zvláštní právní úpravy 29 vyplývají důležité odchylky, jež postavení správní rady posilují. 30 Každá akciová společnost s monistickým systémem vnitřního řízení může mít libovolný počet členů správní rady. Počet členů správní rady se bude zásadně určovat ve stanovách společnosti, nejde ovšem o povinnou náležitost. Jako povinnou náležitost zákon v 250 odst. 2 písm. f) předepisuje zachycení pravidel určení počtu členů dozorčí rady. Z toho lze dovozovat, že samotný počet členů správní rady nemusí být nezbytnou součástí stanov. Stanovy musí obsahovat pouze pravidlo, na jehož základě bude možné určit počet členů správní rady (např. lze uvažovat o vazbě počtu členů správní rady na počet zaměstnanců, výši základního kapitálu společnosti apod.). Nebude-li počet členů ve stanovách určen, použije se podpůrné pravidlo, že správní rada je tříčlenná. Zákonná úprava ohledně počtu členů má tedy dispozitivní povahu. Počet členů správní rady nebude možné ve stanovách vyjádřit rozpětím, např. maximální počet členů. Určení počtu členů správní rady nebude možné ponechat ani na orgánu, který členy správní rady volí do funkce. Určitý minimální počet členů správní rady může vyplývat ze zvláštních zákonů; např. správní rada banky musí mít alespoň 3 členy 31. Je možné se domnívat, že v souvislosti se stanovením počtu členů správní rady může vyvstat určitý problém v nejasnosti, zda zákon připouští, aby správní rada byla zastoupena (tvořena) jen jediným členem, který bude zároveň i statutárním ředitelem (viz níže). Tedy - zda ZOK umožňuje, aby akciová společnost s monistickým odst. 1 ZOK a contrario ZOK a contrario ZOK 30 ZACH, Tomáš. Monistický systém správy akciové společnosti - I. část [online]. [cit ]. Dostupné z: odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách 20

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva III. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

NEWS. obsah BŘEZEN 2014 PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC. Vážení obchodní přátelé,

NEWS. obsah BŘEZEN 2014 PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC. Vážení obchodní přátelé, NEWS Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC BŘEZEN 2014 obsah KOLEKTIVNÍ JEDNATELSKÝ ORGÁN V S.R.O. MONISTICKÝ MODEL ŘÍZENÍ U AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - - POVINNOSTI VE VZTAHU K OBCHODNÍMU REJSTŘÍKU Vážení obchodní

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

S T A N O V Y AGROMERAN a.s.

S T A N O V Y AGROMERAN a.s. AGROMERAN a.s. S T A N O V Y AGROMERAN a.s. platné ke dni června 2014 aktualizované znění dle zák. o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í Č L Á N E K 1 Založení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

S T A N O V Y. Jafil a.s.

S T A N O V Y. Jafil a.s. S T A N O V Y akciové společnosti Jafil a.s. přijaté a schválené valnou hromadou dne 24. června 2014 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ) a zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více