Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Petra Jandlová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Ivana Slavíková Praha Duben, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Petra Jandlová

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí práce JUDr. Ivaně Slavíkové za cenné rady a připomínky při psaní mé bakalářské práce.

4 Anotace Tato práce se zabývá hlavními změnami v právní úpravě akciových společností po rekodifikaci soukromého práva. Pozornost je věnována analýze konkrétních změn ve vztahu k orgánům a vnitřní struktuře akciové společnosti se zaměřením na monistický typ správy společnosti, který byl do českého právního systému zaveden novou legislativou účinnou od V práci je dále monistický systém komparován s dualisticky řízenou akciovou společností a s monistickým systémem dle francouzské právní úpravy. Klíčové pojmy: akciová společnost, nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, monistický systém, dualistický systém, francouzská právní úprava Annotation This thesis deals with main changes in legislation regulating joint-stock companies after recodification of private law. The attention is paid to analysis of specific changes regarding corporate bodies and internal structure of joint-stock company with a focus on the one-tier system of corporate governance which was introduced to the Czech legal system by the new legislation effective as of January 1, Also in the thesis the onetier system is being compared to the two-tier corporate governance system of joint-stock company and to the one-tier system under the French legislation. Key words joint-stock company, new civil code, business corporations act, one-tier system, two-tier system, French legislation

5 Obsah Úvod Rekodifikace soukromého práva a orgány korporací Charakteristika monisticky řízené akciové společnosti Teoretická východiska Nařízení Rady (ES) č. 2157/ Legislativní základ v ZOK Obecná ustanovení Zvláštní ustanovení Správní rada Předseda správní rady Statutární ředitel Komparace monistického systému s dualisticky řízenou akciovou společností Dualistický systém a monistický systém Představenstvo a správní rada Představenstvo a statutární ředitel Předseda představenstva a předseda správní rady Dozorčí rada a správní rada Shrnutí komparace Grafické shrnutí komparace Komparace s francouzskou právní úpravou Historický exkurz Obecná východiska Správní rada Předseda správní rady Statutární ředitel Shrnutí komparace

6 4.6.1 Grafické shrnutí komparace Výhody a nevýhody monistického systému Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Tato práce má za úkol zaobírat se nástinem hlavních změn v právní úpravě akciových společností v souvislosti s proběhnuvší rekodifikací soukromého práva (tedy zejména díky přijetí nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb.) se zaměřením na vyjasnění konkrétních změn ve vztahu k orgánům a vnitřní struktuře akciové společnosti se zaměřením na monistický typ správy společnosti. V práci je zejména přistoupeno k charakteristice monisticky řízené akciové společnosti, popisu postavení a vzájemných vztahů jejích orgánů, změn v právní úpravě akciových společností po rekodifikaci soukromého práva, ale také je provedeno srovnání s dualisticky řízenou akciovou společností a srovnání s právní úpravou v jiném členském státě EU. Výše uvedené náležitosti jsou analyzovány v této bakalářské práci z toho důvodu, že jednou z nejpřevratnějších novinek, kterou přinesla rekodifikace soukromoprávních kodexů na poli korporátního práva, je právě možnost volby systému vnitřní správy akciové společnosti. Kromě obvyklého dualistického modelu, jehož nedílnou součástí bylo představenstvo a dozorčí rada, mají podnikatelé nyní nově právo volby, zda hodlají pro provoz svého podniku zvolit tradiční dualistický systém anebo systém monistický v čele se správní radou a statutárním ředitelem. Cíl práce je rozdělen (v souladu s výše uvedeným) do dvou rovnocenných částí, vzájemně se doplňujících. Charakter prvního cíle práce lze považovat za poněkud deskriptivní. Jeho podstatu představuje analýza, utřídění a popis změn, které v rámci rekodifikace soukromého práva proběhly v legislativě regulující strukturu obchodních společností (korporací) se zvláštním zaměřením na novou formu organizace akciové společnosti tzv. monistický systém. Druhý cíl práce představuje konstruktivní porovnání nové dotčené legislativy monistického systému s dualisticky řízenou akciovou společností. Následně je provedeno srovnání české právní úpravy s právní úpravou konkrétního členského státu Evropské unie, a to Francie. 7

8 Primární metoda práce použitá ke zpracování této bakalářské práce je metoda analytická, sekundární metodou práce je metoda komparativní. 8

9 1 Rekodifikace soukromého práva a orgány korporací Nový občanský zákoník (dále také jen NOZ ), který byl dne vyhlášen ve Sbírce zákonů 1, je základním předpisem tzv. rekodifikace soukromého práva. Spolu s NOZ byl přijat také zákon o obchodních korporacích, který upravuje právo obchodních společností a družstev (dále také jen ZOK ), 2 a dále zákon o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb. Na tyto základní normy rekodifikace soukromého práva navazují rozsáhlé doprovodné legislativní změny. Rekodifikace soukromého práva zásadním způsobem zasahuje celý právní řád a má mnoho dopadů do běžné podnikatelské praxe. 3 Rozsáhlé doprovodné legislativní změny tvoří dále např. změny zákona o účetnictví, změny daňových předpisů včetně přijetí nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, nový katastrální zákon 4 nahrazující starý katastrální zákon č. 344/1992 Sb. i zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem č. 265/1992 Sb., změny zákona o oceňování majetku, nový rejstříkový zákon 5 a jiné. Až do nabytí účinnosti výše uvedených předpisů byl v platnosti starý obchodní zákoník 6, který upravoval právo obchodních společností a družstev (část druhá, tj. 56 a násl.). Tato problematika je s účinností nově od 1. ledna 2014 upravena samostatným předpisem - tímto předpisem je výše zmíněný zákon o obchodních společnostech a družstvech. Vztah NOZ k zákonu o obchodních korporacích je poněkud odlišný od vztahu starého občanského zákoníku a úpravy práva obchodních společností a družstev v části druhé obchodního zákoníku - více se uplatňuje princip NOZ jako předpisu obecného a ZOK jako předpisu zvláštního, a proto se např. i na obchodní korporace použije obecná úprava pro založení právnických osob v NOZ a ZOK tuto problematiku neřeší. 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 3 BĚHOUNEK, Pavel. Rekodifikace soukromého práva od , Účetnictví v praxi, 2013, č. 7, s Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 5 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 6 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 9

10 Obecnou úpravu korporací nalezneme v 210 až 217 NOZ. Podstatou korporací jsou společníci (společenství osob), ale pokud tak stanoví zákon, může mít korporace i jediného společníka. NOZ jako právní formu korporace upravuje spolky, ZOK upravuje obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské zájmové sdružení, družstvo se speciální úpravou pro bytová družstva a pro sociální družstva, evropské družstvo). Z povahy obchodních korporací jako právnických osob vytvořených obvykle společenstvím více fyzických, případně právnických osob plyne, že musí ustavit přinejmenším jeden, ale zpravidla více vnitřních organizačních útvarů, jejichž členové nahrazují vůli obchodní korporace a následně ji pak projevují navenek - vůči třetím osobám, popřípadě zajišťují jiné funkce, jejichž výkon nepřísluší společníkům či členům obchodních korporací. Ustanovení 151 NOZ stanoví, že zákon, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli. Zákon současně předpokládá, že dobrá víra členů orgánu právnické osoby se přičítá zastupované právnické osobě 7 a že právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen jejího orgánu. Jaké orgány se zřizují v jednotlivých formách obchodních korporací, stanoví zákon v rámci právní úpravy těchto forem, přičemž nad tento rámec mohou společnosti vytvářet i další orgány ve společenské smlouvě, zakladatelské listině či ve stanovách. V rámci takové úpravy však musí také stanovit, jaká působnost takto ustaveným orgánům náleží, a to tak, aby nezasahovala do působnosti zákonem přidělené orgánům zřizovaným povinně. Obchodní korporace tvoří kolektivní nebo individuální orgány. Individuálními orgány jsou společníci osobních společností v postavení statutárního orgánu a jednatel (či jednatelé) společnosti s ručením omezeným, nestanoví-li společenská smlouva, že více jednatelů této společnosti tvoří orgán statutární. Individuálním orgánem je i statutární ředitel akciové společnosti s monistickým systémem řízení. Kolektivním orgánem je vždy valná hromada společnosti s ručením omezeným 7 Viz 151 odst. 2 a 436 odst. 2 NOZ 10

11 a akciové společnosti. Kolektivním orgánem jsou i představenstvo, správní rada a dozorčí rada akciové společnosti, ledaže jsou (vzhledem k dispozitivnosti jejich úpravy) dle stanov vytvořeny jako jednočlenné (individuální). V družstvu je kolektivním orgánem představenstvo a kontrolní komise. 8 Některá pravidla z nového občanského zákoníku pak lze vztáhnout pouze na členy kolektivního orgánu. 9 V rámci zákona o obchodních korporacích lze konečně rozlišovat orgány obchodní korporace podle jejich působnosti, a to: - nejvyšší orgán obchodní korporace ( 44 odst. 1 ZOK), - kontrolní orgán obchodní korporace ( 44 odst. 2 ZOK), - statutární orgán obchodní korporace ( 44 odst. 4 a 5 ZOK - vymezení statutárního orgánu pro osobní společnosti a společnost s ručením omezeným, 125 odst. 1 pro komanditní společnost, 435 pro akciovou společnost s dualistickým systémem vnitřního řízení, 456 odst. 1 pro akciovou společnost s monistickým systémem vnitřního řízení, 705 pro družstvo, resp. obecná úprava obsažená v 163 až 165 NOZ), - orgán obchodní korporace sui generis (správní rada, případně výbor pro audit). Vedle pojmenovaných orgánů mohou obchodní korporace zřizovat i fakultativní nepojmenované orgány; těm však nelze svěřit zákonnou působnost obligatorního orgánu. Ustanovení 44 odst. 1 ZOK představuje proklamativní vyjádření, který orgán v rámci vnitřní struktury obchodní korporace se považuje za nejvyšší. Skutečnost, že se jedná o proklamativní prohlášení, nicméně neznamená, že by 44 odst. 1 neměl normativní význam, neboť zákon o obchodních korporacích v mnoha případech odkazuje na nejvyšší orgán obchodní korporace. Zákon rozlišuje nejvyšší orgán podle toho, zda se jedná o osobní společnost, kapitálovou společnost nebo družstvo. Osobní společností je ve smyslu 1 odst. 2 veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. Kapitálovou společností je ve smyslu 1 odst. 2 společnost s ručením omezeným, akciová společnost, případně evropská (akciová) společnost. Družstvem se pak ve smyslu 1 odst. 3 rozumí družstvo ve smyslu 552 a násl. a evropská družstevní společnost. 8 ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2013, s Vláda ČR, Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 90/2012 Sb., zvláštní část 11

12 Kontrolním orgánem obchodní korporace se pro potřeby zákona rozumí dozorčí rada, kontrolní komise nebo jiný obdobný orgán 10. Osobní společnosti (tj. veřejná obchodní společnost, resp. komanditní společnost) žádný kontrolní orgán povinně nevytvářejí. Ve společnosti s ručením omezeným se zřizuje dozorčí rada v případě, že tak určí společenská smlouva nebo jiný právní předpis (například v rámci zaměstnanecké participace za podmínek stanovených v zákoně o přeměnách 11 ). V akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení se zřizuje dozorčí rada povinně. Jedná se o obligatorní orgán akciové společnosti, nicméně zákon již neupravuje tzv. zaměstnaneckou participaci (tj. povinnou účast zástupců zaměstnanců v dozorčí radě akciové společnosti). Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost akciové společnosti 12, je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami 13, případně přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě 14. V případě akciové společnosti s monistickým systémem vnitřního řízení je kontrolním orgánem správní rada. Statutárnímu orgánu osobní společnosti náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu osobní společnosti; statutární orgán osobní společnosti může zásadně jednat ve všech věcech, není-li ve své působnosti omezen ve prospěch jiného orgánu. Ustanovení 44 odst. 4 ZOK představuje odchylku od 164 odst. 2 NOZ. Působnost statutárního orgánu sice náleží více osobám, a tedy společníci by měli tvořit kolektivní statutární orgán, nicméně 44 odst. 4 ZOK stanoví, že statutárním orgánem osobní společnosti je každý její společník samostatně. Společníci veřejné obchodní společnosti proto kolektivní statutární orgán nevytváří. Ustanovení 44 odst. 5 ZOK představuje další odchylku od pravidla, podle kterého vícečlenný statutární orgán je orgánem kolektivním 15. Má-li společnost více odst. 2 ZOK 11 Srov. 215 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev odst. 1 ZOK odst. 1 ZOK 14 Viz 447 odst. 3 ZOK odst. 2 NOZ 12

13 jednatelů, náleží působnost statutárního orgánu více osobám, které by ve smyslu 164 odst. 2 NOZ měly společně tvořit kolektivní statutární orgán. Nicméně 44 odst. 5 ZOK stanoví, že statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je každý její jednatel, ledaže společenská smlouva určí, že více jednatelů společnosti s ručením omezeným tvoří kolektivní orgán. V takovém případě je ovšem nezbytné určit též název příslušného kolektivního statutárního orgánu, neboť ze zákona neplyne (viz 123 NOZ.). 16 Výše analyzované změny v koncepci orgánů obchodních korporací se promítly i do problematiky odpovědnosti za jednání členů statutárních orgánů obchodních korporací. Pojem povinnosti péče řádného hospodáře tak, jak plynul z 194 odst. 5 obchodního zákoníku 17, byl obsahově vykládán zejména judikaturou Nejvyššího soudu a právní naukou, neboť zákonná úprava neobsahovala dostatečný či spíše žádný výklad tohoto pojmu. S novou právní úpravou se to podstatně změnilo, avšak pro výklad pojmu je nutné nahlédnout nejen do příslušných ustanovení ZOK, ale i do souvisejících ustanovení NOZ. Zatímco 159 odst. 1 NOZ jako dvě základní složky pojmu označuje loajalitu a pečlivost, 51 odst. 1 ZOK nově pojmově uchopuje pravidlo podnikatelského úsudku a 52 odst. 1 ZOK odkazuje na objektivizovaný standard péče ALEXANDER, Juraj. Komentář k Zákonu o obchodních korporacích [Systém ASPI] (Wolters Kluwer) [cit ] ASPI_ID KO90_2012CZ, Dostupné v Systému ASPI 17 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 18 BALÝOVÁ, Lucie, Péče řádného hospodáře ve volených orgánech obchodních korporací ve světle rekodifikace, Obchodněprávní revue, 2014, č. 7-8, s

14 2 Charakteristika monisticky řízené akciové společnosti 2.1 Teoretická východiska Podle povahy jednotlivých forem obchodních korporací, zejména podle povahy účasti jejích společníků či členů, se vytváří v jednotlivých formách obchodních korporací buď pouze jeden - statutární - orgán (který může být kolektivní nebo individuální anebo může existovat vedle sebe více individuálních statutárních orgánů), anebo orgánů více. Vytváření pouze jednoho orgánu je typické pro osobní společnosti, ve kterých nahrazují vůli společnosti její společníci, zatímco vytváření dvou a více orgánů je typické pro kapitálové obchodní společnosti a družstva, kde se společníci či členové obchodní korporace podílejí na nahrazování její vůle zprostředkovaně, prostřednictvím k tomu účelu vytvářených orgánů. Úprava právnických osob je v novém soukromém právu postavena na tzv. teorii fikce, podle níž právnická osoba představuje pouze umělý konstrukt, který reálně neexistuje, a je jí pouze přičítána vůle fyzických osob (členů orgánů), které za ni právně jednají (zastupují ji) a nahrazují její vůli. Obchodní korporace sice má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku, avšak sama o sobě žádnou vůli nemá. V případě právnické osoby proto ani nelze hovořit o její svéprávnosti (tj. o způsobilosti právnické osoby pro sebe vlastním jednáním nabývat práva a povinnosti). Vůli mohou projevit pouze členové orgánů právnické osoby, konstituovaných na základě zákona nebo zakladatelského právního jednání, a ta je následně přičtena právnické osobě. Z teorie fikce současně plyne, že právnická osoba sama nejedná, resp. jednání členů statutárního orgánu právnické osoby není, na rozdíl od dosavadní koncepce, přímým jednáním právnické osoby. Členové orgánů právnické osoby vystupují pouze jako (zákonní) zástupci právnické osoby. 14

15 Zahraniční právní úpravy systémů vnitřní organizace akciové společnosti jsou vesměs založeny na některém ze dvou základních modelů - dualistickém a monistickém systému, které zpravidla ve větší či menší míře modifikují. Některé státy připouštějí oba uvedené systémy a ponechávají na zakladatelích akciových společností, který z obou systémů si zvolí. Tak je tomu v současné době i v českém právu. Monistické uspořádání správy a řízení společnosti se vyznačuje jediným orgánem slučujícím řídící a kontrolní funkce, který se označuje jako správní rada. Naproti tomu v klasickém dualistickém systému jsou tyto funkce rozděleny mezi dva samostatné orgány - dozorčí radu a představenstvo. V monistickém systému náleží výkon obchodního vedení i dohledová působnost pouze jednomu orgánu, kterým je správní rada. Jde tedy o centrální manažerský správní orgán, kterému je svěřena funkce řízení a kontroly všech vnitřních jednotek společnosti. Správní rada v zásadě stanoví strategii společnosti, schvaluje významné obchody a dohlíží na členy managementu, které jmenuje do svých funkcí. Pro monistický systém je přitom typická možná slučitelnost funkce člena managementu s funkcí člena správní rady. V praxi je časté, že generální ředitel je zároveň předsedajícím ve správní radě. Nicméně pro správní radu je charakteristické určité vnitřní členění. Tradičně se členové správní rady rozlišují na členy výkonné a členy nevýkonné. Výkonní členové jsou pověřeni každodenním vedením společnosti. Neexekutivní členové se neúčastní na každodenním řízení společnosti, nýbrž jsou pověřeni kontrolními funkcemi a rovněž mají na starosti strategii společnosti. Monistický systém byl až do nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích v českém právním řádu připuštěn výhradně pouze pro evropskou společnost (Societas-Europaea). 19 V důsledku zavedení nové právní úpravy monistické struktury akciové společnosti do zákona o obchodních korporacích byla zvláštní právní úprava monistické struktury pro evropskou společnost doprovodným zákonem ze zákona o evropské společnosti vypuštěna. Na evropskou společnost se subsidiárně použije 19 Tuzemská úprava monistického modelu je obsažena v zákonu č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti 15

16 úprava akciové společnosti v zákoně o obchodních korporacích. Právní úprava monistické struktury ovšem ze zákona o evropské společnosti nebyla vypuštěna beze zbytku, v zákoně byla zachována platnost ustanovení 26, podle kterého správní rada evropské společnosti musí mít nejméně 3 členy. Stanovy určí počet členů správní rady, který nesmí překročit 18 členů Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 Reflexem tuzemské legislativy, vedoucí k zavedení monistického systému v českém zákoně o obchodních korporacích, je bezpochyby nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti. Nařízení nabídlo zakladatelům možnost volby mezi jednoúrovňovou strukturou vnitřního řízení (reprezentovanou správní radou) a dvojúrovňovou strukturou vnitřního řízení (představenstvo a dozorčí rada). Z článku 39 nařízení v této souvislosti plyne, že počet členů představenstva evropské (akciové) společnosti, respektive pravidla jeho určení v rámci dvojúrovňové struktury, stanoví stanovy evropské společnosti. Začínající podnikatelé stáli díky tomuto nařízení před volbou, zda vytvořit dvojúrovňovou strukturu vnitřního řízení evropské společnosti s tím, že mohli mít jednoho člena dozorčí rady a jednoho člena představenstva, anebo jednoúrovňovou strukturu vnitřního řízení, v rámci které české právo vyžadovalo, aby společnost měla alespoň tři členy správní rady. Patrně z uvedeného důvodu si čeští podnikatelé realizující své podnikání pod hlavičkou evropské (akciové) společnosti volili převážně dualistickou strukturu vnitřního řízení, nikoliv monistickou strukturu. 20 Legislativci spatřovali v této skutečnosti zjevnou disproporci, a proto využili rekodifikace soukromého práva v tom smyslu, že v souladu s potřebami praktického života, v souladu s novým pojetím Societa Europaea a po vzoru francouzské a italské právní úpravy se do českého práva zavádí opce vnitřní struktury řízení. Znamená to, že zakladatelé akciové společnosti mají právo se v okamžiku založení (ve stanovách) společnosti rozhodnout, zda pro vnitřní organizaci společnosti využijí systém 20 LASÁK, Jan. Akciová společnost na prahu rekodifikace: základní novinky, Obchodněprávní revue, 2012, č. 2, s

17 dualistický (představenstvo a dozorčí rada) nebo systém monistický (správní rada a statutární ředitel). Toto rozhodnutí však není povinné. 21 Právní úprava monistického systému evropské společnosti je upravena v článcích 43 až 45 nařízení, přičemž důležité je třeba zdůraznit zejména znění článku 45, podle nějž správní orgán zvolí ze svého středu předsedu. Jmenují-li polovinu členů zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou akcionářů. Stojí tak za povšimnutí, že právní úprava evropské společnosti počítá skutečně jen se zřízení správní rady (a jejího předsedy) a je tedy na rozdíl od právní úpravy obsažené v ZOK skutečně monistická a nikoliv skrytě dualistická. 2.3 Legislativní základ v ZOK Obecná ustanovení Je třeba věnovat pozornost vymezení, respektive zákonné definici monistického systému, jelikož zde na této obecné úrovni mohou být adresáti právních norem poněkud mateni. V souladu se zákonnou definicí obsaženou v ustanovení 396 odst. 2 ZOK se monistickým systémem akciové společnosti rozumí takový systém vnitřní struktury, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel. Uvedená definice monistického systému není příliš odlišná od dualistického systému řízení, jakým je dle 396 odst. 1 ZOK takový systém struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada. Co do počtu obligatorních orgánů se tedy podle české právní úpravy oba systémy struktury vnitřního řízení příliš neliší, což je naopak v zahraničí obvyklé. Odlišný je ale jejich název, působnost a dále to, že pouze v monistickém systému je možné u jedné fyzické osoby 22 kumulovat působnost obou obligatorních orgánů společnosti. 21 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., zvláštní část 22 Nikoliv právnické osoby viz 463 odst. 2 ZOK 17

18 Je tedy možné považovat z věcného i jazykového hlediska za nesprávné, že vedle valné hromady má podle české právní úpravy monistický systém vnitřního řízení akciové společnosti ještě další dva obligatorní orgány. Že by zde mimo valnou hromadu měl být pouze jeden obligatorní orgán, lze usuzovat již z pojmu monistický. Tento orgán se tradičně označuje jako správní orgán, v české terminologii pak jako správní rada. Tomu nasvědčuje jednak úprava těchto systémů v unijním právu, ale i národní úpravy ve státech s tradičním monistickým systémem. Ředitelé, kteří zastupují společnost a případně jsou oprávněni k běžným záležitostem obchodního vedení operativním rozhodnutím, nejsou považováni v rámci standardního monistického systému vnitřního řízení za orgán korporace. Správní rada na ně může, ale nemusí, delegovat obchodní vedení společnosti nebo jeho část. Česká konstrukce monistického systému se statutárním ředitelem jako obligatorním orgánem s vlastní působností, která není derivována od správní rady, tudíž vzbuzuje oprávněné pochybnosti, zda jde vůbec o pravý monistický systém. Co je však závažnější, nepochopení podstaty monismu v rámci monistického systému vnitřního řízení akciové společnosti přináší celou řadu zásadních výkladových problémů, kterých bychom byli ušetřeni, pokud by (v souladu se zahraničními předlohami) statutární ředitel nebyl orgánem společnosti Zvláštní ustanovení Podrobnější právní úpravu uspořádání monistického systému nalezneme v 456 až 463 ZOK. 456 odst. 1 ZOK uvádí, že kde se v tomto zákoně stanoví o představenstvu, rozumí se tím podle okolností statutární ředitel nebo jiný orgán společnosti, který má obdobnou působnost. Tímto jiným orgánem s obdobnou působností přitom může být v některých případech i správní rada, která je vedle statutárního ředitele též výkonným orgánem akciové společnosti. Z 456 odst. 2 ZOK pak plyne, že kde se v tomto zákoně stanoví o dozorčí radě, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo předseda správní rady anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností. 23 DĚDIČ, Jan a kol. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otázky (1. část), Obchodněprávní revue, 2013, č. 3, s

19 Je proto možné mít za to, že může vzniknout problém ohledně nejasnosti, jaké právní normy regulující postavení dozorčí rady se vztahují jen na správní radu anebo jen na předsedu správní rady, nebo kdy se mají příslušná ustanovení použít jak na správní radu, tak na předsedu, nemluvě ovšem ještě i o jiném orgánu s obdobnou působností. Takovým orgánem je zjevně auditor, byť i ten v jistém směru vykonává kontrolní působnost. Jde o to, že auditor - či výbor pro audit - je orgán, který se zřizuje také v rámci dualistického systému vnitřního řízení v případech stanovených v ZOK. Pokud tedy zákon stanoví o dozorčí radě (v kontextu dualistického systému), nesměřuje tím zásadně k úpravě auditora, ledaže by z právního předpisu v konkrétním případě vyplynul opak. Zatímco otázka působnosti mezi jednotlivými orgány vnitřního řízení může být poněkud komplikovaná, neměla by činit potíže aplikace ustanovení upravujících právní postavení představenstva, která se netýkají jeho působnosti. Z uvedeného důvodu se na statutárního ředitele aplikují bez dalšího ustanovení o zákazu konkurence členů představenstva 24, nebo ustanovení o důsledcích zániku funkce člena představenstva Správní rada S odkazem na znění 456 odst. 2 ZOK lze konstatovat, že nejdůležitějším orgánem vnitřního řízení monistické struktury akciové společnosti je správní rada. Z tohoto ustanovení plyne, že kde se v tomto zákoně stanoví o dozorčí radě, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo předseda správní rady anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností. Vymezení a povahu správní rady je nutné konstruovat především prostřednictvím odkazu na postavení dozorčí rady, resp. z vymezení působnosti správní rady, která je pouze výjimečně vymezena přímo 26. Zjevně se dá konstatovat, že správní rada akciové společnosti není jejím statutárním orgánem a 442 ZOK ZOK 26 Viz 460, 463 odst. 1, 511 ZOK 19

20 Svým způsobem se správní rada dá považovat za stěžejní orgán monistické obchodní korporace. Nejedná se sice ani o statutární orgán 27, ani o nejvyšší orgán společnosti 28, nicméně její postavení výrazně přesahuje význam dozorčí rady v dualistickém systému. Tato skutečnost nemusí být zřejmá z ustanovení 456 odst. 2 ZOK, podle kterého stanoví-li zákon něco o dozorčí radě, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo předseda správní rady anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností, nicméně ze zvláštní právní úpravy 29 vyplývají důležité odchylky, jež postavení správní rady posilují. 30 Každá akciová společnost s monistickým systémem vnitřního řízení může mít libovolný počet členů správní rady. Počet členů správní rady se bude zásadně určovat ve stanovách společnosti, nejde ovšem o povinnou náležitost. Jako povinnou náležitost zákon v 250 odst. 2 písm. f) předepisuje zachycení pravidel určení počtu členů dozorčí rady. Z toho lze dovozovat, že samotný počet členů správní rady nemusí být nezbytnou součástí stanov. Stanovy musí obsahovat pouze pravidlo, na jehož základě bude možné určit počet členů správní rady (např. lze uvažovat o vazbě počtu členů správní rady na počet zaměstnanců, výši základního kapitálu společnosti apod.). Nebude-li počet členů ve stanovách určen, použije se podpůrné pravidlo, že správní rada je tříčlenná. Zákonná úprava ohledně počtu členů má tedy dispozitivní povahu. Počet členů správní rady nebude možné ve stanovách vyjádřit rozpětím, např. maximální počet členů. Určení počtu členů správní rady nebude možné ponechat ani na orgánu, který členy správní rady volí do funkce. Určitý minimální počet členů správní rady může vyplývat ze zvláštních zákonů; např. správní rada banky musí mít alespoň 3 členy 31. Je možné se domnívat, že v souvislosti se stanovením počtu členů správní rady může vyvstat určitý problém v nejasnosti, zda zákon připouští, aby správní rada byla zastoupena (tvořena) jen jediným členem, který bude zároveň i statutárním ředitelem (viz níže). Tedy - zda ZOK umožňuje, aby akciová společnost s monistickým odst. 1 ZOK a contrario ZOK a contrario ZOK 30 ZACH, Tomáš. Monistický systém správy akciové společnosti - I. část [online]. [cit ]. Dostupné z: odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách 20

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Akciová společnost II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 12.12.2013

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období -2020 Spolky a ZSPO Brno, Praha JUDr. Lenka Deverová lenka.deverova@iol.cz www.deverova.cz Spolky a ZSPO v NOZ Občanská sdružení 3045 sdružení

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

ČÁST TŘETÍ Valná hromada

ČÁST TŘETÍ Valná hromada ČÁST TŘETÍ Valná hromada I. Rozhodování společníků na valné hromadě Společníci vykonávají své právo podílet na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu ( 167 z. o. k.). Právo podílet

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Tuto smlouvu o výkonu funkce (dále jen Smlouva) uzavřely v souladu ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a za použití ust. 2430 a násl. zákona

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc Stanovy občanského sdružení Network23 Jbc Základním cílem Network23 Jbc je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér ve společnosti, sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva III. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2016 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti rozvoj svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných částí

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb.

FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb. Přednáška 3 FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb. Využito materiálů kolegy Mgr. Vlastimila Vitoula, PF MU is.muni.cz - Studijní materiály k předmětu BPV_ERNO + Materiálů kolegy mgr. Jaroslava

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Číslo: 034/ Rada statutárního města Chomutova. k rozhodování o obchodních společnostech

Číslo: 034/ Rada statutárního města Chomutova. k rozhodování o obchodních společnostech SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 26. 2. 2013 Aktualizace: 7. 10. 2013, 26. 5. 2014 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 034/02-13 Rada statutárního města Chomutova Interní audit - právní úsek Název dokumentu:

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku Během uplynulých let ztratilo už několik generací naší země povědomí o středoevropském charakteru naší kultury, o německy psané pražské literatuře, o židovské

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Základní konstrukce vymezení právnické osoby (PO) - 20 o.z.:

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více