Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu"

Transkript

1 NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní: Předměřická a.s. 2) Sídlem společnosti jsou: Předměřice nad Jizerou čp. 250 Článek 2 Předmět podnikání Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: - Zemědělská výroba - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Článek 3 Výše základního kapitálu Základní kapitál společnosti činí ,-- Kč, tj. padesát osm milionů pět set třicet tři tisíc korun českých. Článek 4 Akcie 1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na akcií znějících na jméno, z toho 200 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie ,-- Kč, kusů o jmenovité hodnotě ,-- Kč a kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč vydaných v listinné podobě. Akcie nejsou kótované. 2) Společnost vydává pouze kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva a jsou s nimi spojena práva a povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti. Společnost nevydává žádné jiné druhy akcií. 3) Společnost vede seznam akcionářů. 4) Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho majitele. Akcionář má právo na výměnu jednotlivé akcie za hromadné akcie nebo hromadné akcie za jednotlivé akcie, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně akcií do třiceti pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně akcií, která nesmí být kratší patnácti pracovních dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znova. Náklady na výměnu nese společnost. Akcii vzatou z oběhu představenstvo znehodnotí slovy vyměněna a uloží ji do archívu společnosti.

2 Článek 5 Převoditelnost akcií 1) Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva, a to jen mezi akcionáři navzájem, s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou ( 22 občanského zákoníku). 2) Souhlas představenstva se vyžaduje, za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře, i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. 3) Účinnost převodu akcií vůči společnosti nastává dnem zápisu o změně osoby akcionáře v seznamu akcionářů. Zápis do seznamu nebude proveden v případě nedodržení postupu stanoveného stanovami společnosti. Článek 6 Počet hlasů spojených s jednou akcií, způsob hlasování na valné hromadě, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, právo na vysvětlení 1) S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě ,-- Kč je spojeno deset hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě ,-- Kč je spojeno sto hlasů. 2) Celkový počet hlasů ve společnosti je (padesát osm tisíc pět set třicet tři). 3) Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, tj. veřejně zvednutím ruky. 4) Akcionář je oprávněn doručit společnosti návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a to ve lhůtě 15 dní přede dnem jejího konání; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. 5) Pro přednes žádosti akcionáře na valné hromadě dle 357 zákona o obchodních korporacích se určuje přiměřené časové omezení v délce trvání 10 minut. Podá-li akcionář žádost písemně, omezuje se rozsah žádosti na 300 slov. Článek 7 Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti 1) Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. 2) Společnost má tyto orgány: a) Valnou hromadu b) Představenstvo c) Dozorčí radu Oddíl II. Orgány společnosti A. VALNÁ HROMADA Článek 8 Postavení a působnost valné hromady 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2) Do působnosti valné hromady patří:

3 a) Rozhodnutí o změně stanov b) Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování a odvolání likvidátora c) Rozhodnutí o dalších otázkách, které dle zákona nebo stanov náleží do působnosti valné hromady. Článek 9 Svolání valné hromady 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak. 2) Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 3) Zasílání pozvánky na adresu akcionáře lze na základě písemného sdělení akcionáře nahradit zasíláním pozvánky na elektronickou adresu akcionáře anebo osobním předáním pozvánky proti vlastnoručnímu podpisu akcionáře. 4) Pozvánka musí obsahovat alespoň údaje vyžadované zákonem. 5) Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění zákonných požadavků na její řádné svolání. Článek 10 Účast na valné hromadě 1) Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce, který se prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 2) Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře nebo jeho zmocněnce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování. Pokud společnost odmítne zapsat určité osoby do listiny přítomných, uvede tuto skutečnost včetně důvod odmítnut do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. 3) Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je první kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Článek 11 Řízení valné hromady a zápis z valné hromady 1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. 2) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu.

4 Článek 12 Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. 2) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. 3) Stanovy umožňují rozhodování per rollam a hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. B. PŘEDSTAVENSTVO Článek 13 Postavení a působnost představenstva 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. 2) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. 3) Do působnosti představenstva náleží zejména: a) Obchodní vedení společnosti b) Svolávání valné hromady c) Zajištění zpracování záležitostí náležejících do působnosti valné hromadě a jejich předložení valné hromadě k projednání d) Zajištění řádného vedení účetnictví e) Uveřejňování účetní závěrky a spolu s ní rovněž zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti f) Předložení řádné, mimořádné, konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty valné hromadě ke schválení. g) Svolání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co představenstvo zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat 4) K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu čtvrtinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, a k uzavření smlouvy na jejímž základě má společnost zcizit nemovitý majetek, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Článek 14 Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva 1) Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. 2) Představenstvo společnosti má 3 členy. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu. 3) Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let.

5 4) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady. 5) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí dozorčí rada do 2 měsíců nového člena představenstva. 6) Zákaz konkurence je upraven v zákoně. Článek 15 Svolání a zasedání představenstva 1) Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát do roka. 2) Zasedání představenstva svolává a jeho zasedání a činnost řídí předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva, a to z vlastního podnětu předsedy nebo z podnětu některého z členů představenstva. 3) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Článek 16 Rozhodování představenstva mimo zasedání Stanovy umožňují rozhodování per rollam nebo rozhodování pomocí technických prostředků v případě nepřítomnosti člena představenstva na zasedání představenstva. Článek 17 Rozhodování představenstva 1) Představenstvo je usnášeníschopné, je li přítomna většina všech členů. 2) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. C. DOZORČÍ RADA Článek 18 Postavení a působnost dozorčí rady 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 2) Dozorčí radě přísluší zejména: a) Kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady b) Přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém) nebo úhradu ztráty a předkládat o výsledku zprávu valné hromadě c) Projednávat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku d) Přezkoumávat zprávu o vztazích e) Svolat valnou hromadu, stanoví li tak zákon anebo, vyžadují li to zájmy společnosti a navrhovat potřebná opatření

6 f) Předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy g) Nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami společnosti. h) Rozhodnutí o dalších otázkách, které dle zákona nebo stanov náleží do působnosti dozorčí rady. Článek 19 Složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady 1) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. 2) Dozorčí rada má 3 členy. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. 3) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je 5 let. 4) Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 5) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. 6) Zákaz konkurence je upraven v zákoně. Článek 20 Svolání a zasedání dozorčí rady 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát do roka. 2) Zasedání dozorčí rady svolává a jeho zasedání a činnost řídí předseda dozorčí rady a v době jeho nepřítomnosti pověřený člen dozorčí rady, a to z vlastního podnětu předsedy nebo z podnětu některého z členů dozorčí rady. 3) O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Článek 21 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání Stanovy umožňují rozhodování per rollam nebo rozhodování pomocí technických prostředků v případě nepřítomnosti člena dozorčí rady na zasedání dozorčí rady. Článek 22 Schopnost usnášení a rozhodování dozorčí rady 3) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je li přítomna většina všech členů. 4) Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Oddíl III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

7 Článek 23 Zastupování společnosti 1) Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech, a to každý člen představenstva samostatně. 2) Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. Článek 24 Rezervní fond 1) Společnost může vytvářet rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to až do výše 20% z hodnoty základního kapitálu. 2) O způsobu použití rezervního fondu, případně o jeho zrušení, rozhoduje valná hromada. Článek 25 Změna stanov 1) Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. 2) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. 3) V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. Oddíl IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 26 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. Článek 27 Účinnost Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením valnou hromadou dne (s výjimkou předchozího článku) a nahrazují stanovy schválené dne

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti 1.1. Akciová společnost REPROCENTRUM, a.s., se sídlem Blansko, Bezručova 1547/29, PSČ 678 01, IČ 25504835, zapsaná v obchodním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MPP ALFA, a.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 5, PSČ: 120 00, IČO: 27104184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9025 Založení a vznik

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního

Více