Pozvánka na valnou hromadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka na valnou hromadu"

Transkript

1 Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: , se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní společnost zapsaná v OR vedeném, Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4529, která se bude konat dne 12. června 2014 od 15:00 hod. v sídle společnosti Jihlava, Hosov 39 Pořad valné hromady: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady v rozsahu vyžadovaném zákonem a stanovami společnosti. 3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady o své kontrolní činnosti za rok 2013 a výsledcích přezkumu zprávy představenstva dle bodu 3 pořadu. 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti. 8. Odvolání všech členů představenstva společnosti. 9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a podle ust. 777 odst. 5 podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ), jako celku (opt-in). 10. Volba členů správní rady 11. Volba statutárního ředitele 12. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele 13. Závěr Registrace akcionářů bude probíhat od 14:30h do 15:00 h v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář předloží při registraci originál akcie (akcií) a průkaz totožnosti. Přítomní akcionáři budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady (včetně označení osob navrhovaných za členy orgánů společnosti) a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

2 K bodu 2 pořadu: Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Vyjádření představenstva: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK ), ve spojení s čl. 18 stanov, valná hromada. K bodu 3 pořadu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem. Podle ustanovení 436 odst. 2 ZOK je akcionářům předkládána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok O schválení bude hlasováno až po projednání bodu 4 pořadu. K bodu 4 pořadu. Dozorčí rada podle ust. 447 odst. 3 ZOK přezkoumává řádnou závěrku, návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě. V souladu s ust. 449 odst. 1 ZOK se členové dozorčí rady zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Vyjádření dozorčí rady se neschvaluje. K bodu 5 pořadu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem. V souladu s ust. 421 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky. K bodu 6 pořadu. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši za rok 2013 mezi akcionáře společnosti V souladu s ust. 421 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s plánem společnosti na řízení kapitálu a kapitálovou přiměřeností. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se ZOK, podíly na zisku se nevyplatí. K bodu 7. Valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení: 1) Člena dozorčí rady Vladimíra Smrčku 2) Člena dozorčí rady Andreu Šamárkovou, 3) Člena dozorčí rady Bc. Jiřího Grohmanna

3 Jelikož je navrhováno zvolení monistického systému (viz. bod 9 pořadu), je nezbytné odvolat členy dozorčí rady, jako orgánu společnosti, který v monistickém systému není zřizován. K bodu 8 pořadu. Valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení: 1) Člena představenstva Jiřího Smrčku, 2) Člena představenstva Ing. Jiřího Smrčku 3) Člena představenstva Ing. Stanislava Soukala Vzhledem ke skutečnosti, že je navrhováno zvolení monistického systému řízení (viz. bod 9 pořadu), je nezbytné odvolat členy představenstva, jako orgánu společnosti, který v monistickém systému není zřizován. K bodu 9 pořadu. Valná hromada schvaluje stanovy ve znění předloženém představenstvem a podle ust. 777 odst. 5 podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ), jako celku (opt-in). Představenstvo navrhuje zvolení monistického systému. Představenstvo společnosti má za to, že změna vnitřní struktury společnosti, v níž se zřizuje správní rada a statutární ředitel, tedy na systém monistický, zefektivní činnost řízení společnosti. Představenstvo navrhuje, aby správní rada byla jednočlenná. Veškeré další změny stanov jsou vyvolané podřízením se společnosti podle ust. 777 odst. 5 zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ), jako celku (opt-in), a zvolením monistického systému. K bodu 10 pořadu. Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení členem správní rady Jiřího Smrčku. V souladu s ust. 421 odst. 2 písm. f) ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o volbě členů správní rady. K bodu 11 pořadu. Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení statutárním ředitelem Jiřího Smrčku. V souladu s ust. 421 odst. 2 písm. e) ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o volbě statutárního ředitele.

4 K bodu 12 pořadu. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce sjednanou mezi společností a statutárním ředitelem. Podle ust. 59 ZOK se smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Dle ust. 436 ZOK se tímto uveřejňují hlavní údaje z účetní závěrky společnosti TOOL SERVICE a.s. za rok 2013 (v tis. Kč) Aktiva celkem Pasiva celkem Provozní výnosy 37 Stálá aktiva Vlastní kapitál Provozní náklady 40 Dlouhodobý hmotný Dlouhodobé závazky Ostatní náklady 57 majetek a výnosy 92 Oběžná aktiva Krátkodobé závazky 1326 Zisk po zdanění Účetní závěrka za rok 2013 bude zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00h do 14:30h po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady do dne konání valné hromady. Společně s účetní závěrkou za rok 2013 bude k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00h do 14:30h po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady do dne konání valné hromady zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Společnost současně zveřejnila účetní závěrku za rok 2013 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 na internetových stránkách společnosti ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI: Společnost dle ust. 408 odst. 2 ZOK v sídle společnosti umožní každému akcionáři, aby v pracovních dnech od 8:00h do 14:30h po dobu 30 dnů přede dnem před konáním valné hromady do dne konání valné hromady nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Společnost v sídle společnosti umožní každému akcionáři, aby v pracovních dnech od 8:00h do 14:30h po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady do dne konání valné hromady nahlédnul zdarma do vzoru smlouvy o výkonu funkce a navrženém způsobu odměňování statutárního ředitele.

5 Společnost současně zveřejnila návrh změn stanov na internetových stránkách společnosti V Jihlavě, dne za představenstvo společnosti TOOL SERVICE, a.s. předseda představenstva Jiří Smrčka

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s.

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. Představenstvo obchodní společnosti LIVEBOX, a.s., se sídlem Brno, Soběšická 821/151, IČ: 262 33 657, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MO PARTNER a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 772 00, IČO 25860631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více