4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty Globální výchova Charakteristika předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu"

Transkript

1 4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty Globální výchova Charakteristika předmětu Vyučovací obor Globální výchova je zaveden jako povinný v 7. 9.ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. V praxi je ale realizován v podobě dvouhodinových bloků jedenkrát za 14 dní. Jedná se o netradiční předmět, který by měl ale zohledňovat globální pohled v souvislostech a vztazích na svět ve 21.století. Mezi jeho hlavní cíle patří vybudování komplexního pohledu žáků na svět v celé jeho pestrosti a rozmanitosti; schopnost chápat tuto pestrost a rozmanitost jako prostředek pro sebeobohacování a zdokonalování; schopnost aktivně se podílet na vytváření hodnot a vztahů i schopnost nést důsledky za své činy. Globální výchova výrazně vychází z praktických životních zkušeností a v důsledku toho a také ze své vlastní podstaty svým obsahem zasahuje do většiny vzdělávacích oblastí (nejvíce asi do oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost a Informační a komunikační technologie). Podobné je to i s jejím vztahem k průřezovým tématům globální výchova se více či méně dotýká prakticky všech. Vztah Dějepisu k průřezovým tématům: Dějepis výrazněji obsahuje prvky těchto průřezových témat: 1. Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání - Sebepoznání a sebehodnocení - hodnocení a sebehodnocení - Seberegulace a sebeorganizace aukce hodnot; efektivní učení, schopnost přijmout odpovědnost - Psychohygiena úspěšná komunikace; řešení problémových situací - Kreativita kreativita při řešení problémových situací samostatná kapitola v 7.roč., - Poznávání lidí stereotypy, předsudky; kooperace - Mezilidské vztahy xenofobie a její projevy - Komunikace efektivní komunikace - samostatná kapitola v 8.roč.; asertivita; schopnost vyjednávat - Kooperace a kompetice samostatná kapitola v 8.roč., - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti řešení problémových situací samostatná kapitola v 7.roč. - Hodnoty, postoje, praktická etika hodnocení a sebehodnocení 2. Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola - Občan, občanská společnost a stát lidská práva, práva dětí; mezilidské vztahy; xenofobie - Formy participace občanů v politickém životě mezinárodní organizace - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování mezilidské vztahy; xenofobie, tolerance; příčiny konfliktů ve společnosti; mezinárodní mír, terorismus 3. Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímají dětská práva - Objevujeme Evropu a svět světové ekosystémy - Jsme Evropané světové organizace 4. Multikulturní výchova - Kulturní diference životní cíle a jejich naplňování - Lidské vztahy tolerance; vztahy mezi státy; globální problémy 318

2 - Etnický původ xenofobie x tolerance; vztahy mezi lidmi; lidská práva - Multikulturalita umění naslouchat; xenofobie x tolerance; globalizace; lidská práva a povinnosti - Princip sociálního smíru a solidarity xenofobie, diskriminace 5. Environmentální výchova - Základní podmínky života globální problémy; ochrana přírody a druhů; globální ekosystémy a jejich ochrana - Lidské aktivity a problémy životního prostředí domácí ekologie; globální problémy; ochrana přírody v ČR i ve světě; Agenda 21 - Vztah člověka a prostředí konzumní a trvale udržitelný styl života; lokální možnosti ovlivňování stavu ŽP; globální problémy; globalizace 6. Mediální výchova - Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení informace a dezinformace - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality informace, reklama, stereotypy Učivo, které je prostředkem pro vytváření a posilování klíčových kompetencí, je rozděleno do 6 tématických okruhů: Úvod Podmínky života na Zemi Osobnost, její hodnoty a růst Mezilidské vztahy Světové systémy Životní prostředí Učivo je realizováno převážně aktivními metodami výuky, které samy o sobě slouží jako prostředek pro vytváření příslušných kompetencí a výstupů např. simulačními hrami, hraním rolí, skupinovými projekty, obhajobou vlastních hypotéz, Žáci mají k dispozici pracovní listy a různé zdroje informačních materiálů odborné knihy, trvalé internetové připojení k počítači, Výuka probíhá převážně v prostorách Centra ekologické výchovy Zvoneček, které zajišťují příjemnější prostředí pro realizaci jednotlivých aktivit Očekávané výstupy Více než v jiných předmětech plní v globální výchově učivo hlavně roli prostředníka pro vytváření a rozvoj důležitých schopností, dovedností a postojů každého žáka. Většina výstupů z učiva představuje jen určitou dosaženou úroveň, která musí být navyšována v rámci celoživotního růstu a rozvoje. 1V1 1V2 1V3 1V4 1. ÚVOD mají ujasněný obsah učiva globální výchovy jako předmětu, který propojuje znalosti a dovednosti z nejrůznějších oborů a dává je do souvislosti rozumí významu globální výchovy i jejích jednotlivých složek pro praktický život chápou význam aktivačních metod při probírání učiva pro lepší zvládnutí látky, pro rozvoj důležitých vlastností, schopností a dovedností i pro formování kvalifikovaných postojů chápou důležitost aktivního přístupu každého jedince k hodinám globální výchovy 2V1 2. PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI znají základní podmínky života na Zemi, vědět, kdo se podílí na jejich vytváření i ohrožování 319

3 2V2 2V3 2V4 2V5 jsou schopni uvést nejdůležitější mezníky ve vývoji člověka, které přispěly ke vzniku jeho dnešních schopností a možností jsou schopni jmenovat nejdůležitější přírodní jevy, které ovlivňovaly v průběhu vývoje planety Země biosféru znají v dějinách lidstva konkrétní příklady ovlivňování zemského povrchu a jeho důsledky jsou schopni posoudit rozdílné i společné prvky mezi vlivem lidstva na Zemi v minulosti a nyní 3. OSOBNOST, JEJÍ HODNOTY A RŮST 3V1 mají přehled o základních schopnostech a dovednostech, které jsou v rámci globální výchovy rozvíjeny 3V2 mají ujasněny své představy o cenných hodnotách osobnosti a konfrontovat je s představami ostatních 3V3 mají představu o svých krátkodobých i dlouhodobých životních cílech 3V4 jsou schopni posoudit reálnost cílů 3V5 jsou schopni zhodnotit vytváření i naplňování svých životních cílů a poučit se z předchozích chyb 3V6 jsou schopni se účinně bránit nudě, životní prázdnotě a rozvoji sociálně-patologických jevů vytvářením a naplňováním svých pozitivních životních cílů 3V7 jsou schopni reálně hodnotit činy svoje i ostatních a poučovat se z chyb 3V8 jsou schopni rozpoznat své silné stránky a dále je rozvíjet 3V9 jsou schopni reálně přiznat své nedostatky a slabiny a pracovat na jejich odstranění či oslabení 3V10 využívají během svého procesu učení vhodné metody, učí se efektivně 3V11 chápou nutnost celoživotního učení a vzdělávání 3V12 zvyšují svoji vůli 3V13 zlepšují svoji paměť 3V14 zvyšují svoji schopnost se soustředit a koncentrovat na výkon 3V15 využívají při učení dosavadní znalosti a dovednosti, propojovat nové poznatky s těmi dřívějšími, učit se v souvislostech 3V16 chápou rozdíly mezi stereotypním a kreativním jednáním a vědět, kdy se který způsob více uplatní 3V17 rozvíjejí své schopnosti kreativního řešení problémů 3V18 znají obranné mechanismy lidí při nezvládání problémových situací a vědomě se být schopen jich vyvarovat 3V19 chovají se odpovědněji; jsou schopni přijímat důsledky svých činů a rozhodnutí; domýšlet tyto důsledky dopředu 3V20 při rozhodování jsou schopni si klást vhodné otázky, jejichž zodpovězení přispěje ke kompetentnímu posuzování situace a vytváření vhodných závěrů 3V21 jsou schopni aktivně naslouchat druhým a využívat informace takto získané 3V22 chápou rozdíl v získávání a zpracovávání informací dříve a nyní 3V23 jsou schopni využít vhodné zdroje informací pro jejich včasné získání v požadovaném množství 3V24 jsou schopni získané informace třídit, dále zpracovávat a využívat při řešení problémových situací 3V25 rozlišují pojem informace a dezinformace 3V26 rozeznají zásady manipulativního chování a umí se mu ubránit 3V27 chápou a hodnotí světové události v souvislostech 3V28 mají vlastní pohled na okolní dění a jsou schopni obhajovat své postoje; jsou ale zároveň schopni přijímat argumenty ostatních 4. MEZILIDSKÉ VZTAHY 4V1 jsou schopni efektivně komunikovat 4V2 chápou neverbální komunikaci jako nedílnou součást komunikačních technik 4V3 dodržují zásady efektivní verbální komunikace 4V4 jsou schopni rozeznávat vhodnost soutěživosti a spolupráce v různých situacích 4V5 jsou schopni spolupracovat v týmu při řešení nejrůznějších problémových situací 4V6 jsou schopni prosazovat své oprávněné požadavky asertivními technikami 4V7 jsou schopni posoudit výhodnost nevýhodnost stereotypního jednání 4V8 jsou schopni se aktivně postavit proti předsudkům 320

4 4V9 jsou schopni popsat různé projevy xenofóbního jednání 4V10 jsou schopni aktivně vystupovat vůči projevům rasismu, antisemitismu, xenofobie 4V11 jsou schopni vnímat rozmanitost a pestrost kultur a jejich projevů a projevovat se tolerantně 4V12 jsou ochotni pomáhat hendikepovaným 4V13 jsou ochotni se duševně obohacovat vnímáním rozdílných schopností a dovedností různých kultur 4V14 jsou schopni vnímat postavení žen ve společnosti a přispívat ke spravedlivému posuzování a hodnocení schopností a dovedností 4V15 jsou schopni vnímat problematiku migrace a reálně posuzovat její příčiny a důsledky 4V16 znají základní lidská práva a přispívají k jejich naplňování; orientují se ve Všeobecné deklaraci lidských práv 4V17 znají práva a povinnosti dětí a aktivně přispívají k jejich naplňování 4V18 orientují se ve struktuře vlastní třídy; rozeznávají případné projevy sociálně-patologických jevů a jsou schopen se vůči nim postavit 4V19 rozeznávají příčiny a projevy konfliktů na různých úrovních 4V20 znají ohniska napětí v současném světě 4V21 aktivně podporují nenásilná řešení konfliktů 4V22 rozumí pojmu solidarita a aktivně pomáhají tam, kde je potřeba v rámci svých sil a možností 4V23 chápou rozdíl mezi egoistickým a altruistickým chováním 4V24 projevují se altruisticky 4V25 orientují se v současném světě; rozumově i citově vnímat realitu 4V26 vytváří si vlastní názor na dění ve světě; chápou svět v souvislostech a jsou schopni své postoje obhajovat 5. MEZINÁRODNÍ VZTAHY 5V1 orientují se v hospodářském a politickém uspořádání současného světa 5V2 znají klíčové mezinárodní smlouvy a dohody; umí vyhledat jejich obsah a jsou schopni zaujímat osobní stanovisko k jejich hodnocení 5V3 mají přehled o nejvýznamnějších světových a evropských organizacích, o jejich úloze a významu pro současný svět 5V4 rozeznávají zásady konzumního a trvale udržitelného stylu života a umí posoudit jejich výhody a nevýhody z krátkodobého i dlouhodobého hlediska 5V5 chápou pojem globální vesnice a umí argumentovat o příčinách, které vedou ke zmenšování současného světa 5V6 chápou to, že všechna rozhodnutí každého jedince ovlivňují přímo či nepřímo zbytek světa 5V7 rozumí pojmu nadnárodní společnosti a chápou jejich kladný i záporný význam pro utváření současného světa 5V8 znají významné světové nadnárodní společnosti a umí na základě objektivních informací zaujmout k jejich chování vlastní stanovisko 5V9 rozumí pojmu globalizace a jsou schopni posoudit její klady a zápory pro současný svět i pro budoucnost 5V10 chápou význam Světové banky a Mezinárodního měnového fondu pro utváření současného světa 6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6V1 rozeznávají základní světové ekosystémy a umí je stručně charakterizovat 6V2 umí posoudit příčiny a důsledky problémů, které jednotlivé ekosystémy mají 6V3 dokážou zaujmout osobní stanovisko a postoj k nakládání s jednotlivými ekosystémy 6V4 umí popsat základní globální problémy; dokážou uvést jejich hlavní příčiny a důsledky 6V5 dokážou zaujmout osobní stanovisko a postoj k příčinám globálních problémů 6V6 znají nejzákladnější mezinárodní smlouvy týkající se ochrany přírody a životního prostředí 6V7 rozumí mechanismu vzniku a uvádění v platnost mezinárodních smluv a dohod 6V8 umí na základě objektivních informací kriticky posoudit naplňování smluv o ochraně přírody a životního prostředí 6V9 znají historii a úlohu Světových summitů; umí zhodnotit jejich význam 6V10 rozumí pojmu ekologická stopa; 321

5 6V11 znají ekologickou stopu celosvětovou, národní i svoji vlastní 6V12 na základě znalosti své ekologické stopy dokážou zaujmout konkrétní opatření pro svůj vlastní životní styl 6V13 znají zásady lokální možnosti ovlivňovat životní prostředí 6V14 znají zásady domácí ekologie; orientují se v jejích možnostech a dle svých schopností se jimi řídí; snaží se žít šetrněji k životnímu prostředí než dosud 6V15 rozumí pojmu Natura 2000 a důvodům vzniku jednotného systému evropské ochrany přírody 6V16 znají práva zvířat 6V17 orientují se v případech zneužívání zvířat 322