Závěrečný účet obce za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce za rok 2010"

Transkript

1 Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, Horní Dunajovice IČO Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Horní Dunajovice návrh na závěrečný účet obce za rok ) Rozpočtové hospodaření Finanční hospodaření obce Horní Dunajovice se řídilo ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový výhled pro roky 2008 až 2017 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Horní Dunajovice dne Rozpočet obce Horní Dunajovice pro rok 2010 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne Do schválení rozpočtu roku 2010 hospodařila obec Horní Dunajovice dle pravidel rozpočtového provizoria, které byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce dne Návrh rozpočtu byl od do vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. Rozpočet byl schválen ve výši: celkové příjmy ,- Kč a celkové výdaje ,- Kč. Jako závazný ukazatel pro čerpání rozpočtu stanovilo zastupitelstvo obce u výdajů paragraf, u příjmů závazný ukazatel nestanovilo. Výše rozpočtu byla v průběhu roku změněna rozpočtovými opatřeními: Pořadové Označení Změna číslo RO Ze dne Schváleno Datum RO Změna příjmů Změna výdajů financování 1/ ZO / , ,00 2/ ZO / , ,00 3/ ZO / , , ,00 4/ ZO / , , ,00 5/ ZO / , , ,00 6/ ZO / , ,00 7/ ZO / , ,00 Příjmy Výdaje Financování Schválený rozpočet , ,00 - Celková změna , , ,00 Upravený rozpočet , , ,00

2 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v Kč) P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému sch Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmo Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % ,17

3 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním , Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Plyn , Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Věcné dary Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční dotace zřízeným p Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje ji Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Pozemky Inv.transfery nefinanč.podnika Ostatní investiční transfery v Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % ,32 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v Příloze č. 1 -výkaz FIN 2-12 M, která je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice za rok 2010.

4 2) Hospodaření s majetkem Inventarizace majetku: Dne byl vydán starostou obce p. Ladislavem Březinou Příkaz k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Horní Dunajovice ke dni Hlavní inventarizační komise konstatovala, že inventarizace byla provedena v souladu ust. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Starosta obce byl seznámen s výsledkem inventarizace, a to - nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledek inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Horní Dunajovice na svém zasedání dne Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise o provedení řádné inventarizace ke dni je přílohou č. 2, Rozvaha ke dni přílohou č. 3, Výkaz aktiv a pasiv je přílohou č. 4 a Příloha ke dni je přílohou č. 5 k Závěrečnému účtu obce Horní Dunajovice za rok Investice většího rozsahu: Obec Horní Dunajovice provedla v roce 2010 nákladem ve výši ,- Kč - Úpravu povrchu místní komunikace, na kterou požádala o dotaci ze SZIF. Obec má se SZIF podepsanou dohodu o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč. Vzhledem k tomu, že neměla dostatek finančních prostředků na tuto akci, byla nucena přijmout od České spořitelny úvěr ve výši ,- Kč, který je splatný k Nově pořízený majetek: Obec Horní Dunajovice pořídila v roce 2010 majetek v celkové hodnotě ,00 Kč, viz závěrečná zpráva z inventarizace. Vyřazený majetek: Obec Horní Dunajovice vyřadila majetek v hodnotě ,75 Kč, viz závěrečná zpráva z inventarizace. Finanční prostředky: PODROBNÝ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K : Pokladna (hlavní činnost) 0,00 Kč Česká spořitelna a.s. (běžný účet) ,48 Kč Česká spořitelna a.s. (účet hospodářské činnosti) 2.856,34 Kč Pokladna (hospodářské činnosti) 4.255,00 Kč CELKEM ,82 Kč Cizí prostředky: Poskytovatel úvěru IČO Účel Splatnost Výše půjčky Zůstatek Česká spořitelna a.s Úprava povrchu místní komunikace , ,00 CELKEM ,00 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům veřejné úrovně, transfery veřjným rozpočtům územní úrovně, neziskovým a podobným organizacím

5 PŘIJATÉ TRANSFERY Poskytovatel UZ Účel Položka Výše dotace v Kč Ćerpání v Kč SR-MFČR Dotace na sčítání lidu ,00 0,00 SR-MFČR Dotace na volby do PSPČR , ,50 SR-MFČR Dotace na volby do ZO , ,00 SR-MFČR Dotace na výkon st.správy , ,00 RJMK Dotace na opravu cesty , ,00 SR+fondyEU Dotace na VPP , ,00 Obec Výrovice Dotace na provoz ordinace praktické lékařky , ,00 RJMK Přijatý dar za účast v soutěži Vesnice roku ,00 MŠMT + EU Dotace pro příspěvkovou organizaci , ,00 Obec Tvořihráz Dotace na provoz ordinace praktické lékařky , ,00 CELKEM , ,50 Nevyčerpané prostředky na volby do PSPČR ve výši 5.137,5 Kč byly zaslány na účet Jihomoravského kraje dne pod VS Nevyčerpané prostředky na volby do ZO ve výši ,- Kč byly zaslány na účet Jihomoravského kraje dne pod VS 98187a nevyčerpané prostředky na sčítání lidu ve výši 3.725,- Kč byly zaslány na účet Jihomoravského kraje dne pod VS POSKYTNUTÉ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ Příjemce příspěvku IČO Účel ORG ODPA POL Kč DSO Daniž Členský příspěvek ,00 DSO Moravia Členský příspěvek ,00 DSO Horní Dunajovice a Želetice, tlaková kanalizace a inten.čov Členský příspěvek ,00 Město Znojmo Neinvestiční příspěvek, přestupková komise ,00 Město Znojmo Neinvestiční příspěvek - ZŠ ,00 Obec Želetice Neinvestiční příspěvek - ZŠ ,00 DSO Horní Dunajovice a Želetice, tlaková kanalizace a inten.čov Investiční příspěvek ,00 CELKEM ,00 POSKYTNUTÉ TRANSFERY VLASTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI Příjemce příspěvku IČO Účel ORG ODPA POL Kč Základní škola a Mateřská škola Neinvestiční příspěvek na H.Dunajovice provoz vlastní přísp.ogr ,00

6 Základní škola a Mateřská škola H.Dunajovice Neinvestiční příspěvek přeposlání dotace z MŠMT ,00 CELKEM ,00 POSKYTNUTÉ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM Příjemce příspěvku IČO Účel ODPA POL Kč TJ Sokol Horní Dunajovice Příspěvek na neinvestiční výdaje ,00 Energoregion Členský příspěvek ,00 Spolek pro obnovu venkova Členský příspěvek ,00 MAS Znojemské vinařství Členský příspěvek ,00 Hasičský záchranný sbor JMK Členský příspěvek ,00 CELKEM ,00 POSKYTNUTÉ TRANSFERY NEFINANČNÍM PODNIKATELSKÝM SUBJEKTUM Příjemce příspěvku IČO Účel ODPA POL Kč E.ON Distribuce a.s Podíl Zákazníka na nákladech spojených připojením ,00 E.ON Distribuce a.s Podíl Zákazníka na nákladech spojených připojením ,00 CELKEM ,00 Obec Horní Dunajovice je členem svazků obcí: DSO Moravia, Višňové DSO Daniž, Hnanice DSO Svazek obcí Horní Dunajovice a Želetice, tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV, Želetice Obec Horní Dunajovice je členem sdružení: Energoregion 2020, Studenec MAS Znojmenské vinařství Znojmo Spolek pro obnovu venkova, Sloup 4) Hospodářská činnost Obec Horní Dunajovice má zřízenu hospodářskou činnost na provozování hostinské činnosti. Na tuto činnost jí byl vydán Městským úřadem Znojmo obecním živnostenským úřadem živnostenský list na dobu neurčitou s datem vzniku živnostenského oprávnění od Hospoda, která se nachází v kulturním domě skončila své hospodaření po zdanění se ziskem a to ve výši 6.425,77 Kč.

7 5) Příspěvková organizace Obec Horní Dunajovice je zřizovatelem pouze jedné příspěvkové organizace a to v oblasti školství. Celkové výnosy příspěvkové organizace činily v roce 2010 částku ,54 Kč - z toho příspěvek od obce činil částku ,00 Kč Celkové náklady příspěvkové organizace činily v roce 2010 částku ,28 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním: ,26 Kč Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na svém zasedání dne převedení hospodářského výsledku ve výši ,26 Kč do rezervního fondu. Přílohou tohoto Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice jsou výkazy příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvkové organizace a to přílohou č. 6, Rozvaha ke dni , přílohou č. 7, Výkaz aktiv a pasiv ke dni a přílohou č. 8 Příloha ke dni k Závěrečnému účtu obce Horní Dunajovice za rok ) Vedení účetnictví Obec Horní Dunajovice účtovala v plném rozsahu účetnictví dle zák. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Spuštění reformy účetnictví státu mělo za následek i legislativní změny, a to prováděcí vyhláška č. 505/2002 Sb. k zákonu o účetnictví byla nahrazena prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb.. Účetnictví je zpracováváno programem KEO firmy Alis, s.r.o., Česká Lípa. Obec Horní Dunajovice nebyla v roce 2010 plátcem DPH. 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 provedly pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání bylo provedeno dne 12. srpna 2010 (dílčí přezkoumání) a 1. března 2011 (konečné přezkoumání). Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření obce Horní Dunajovice za rok 2010 je přílohou č. 9 Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice za rok Veškeré přílohy Závěrečného účtu obce Horní Dunajovice za rok 2010 jsou nedílnou součástí Návrhu závěrečného účtu obce Horní Dunajovice a vzhledem k jejich

8 rozsáhlosti jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě v Horních Dunajvicích, Horní Dunajovice čp Do těchto dokumentů můžete nahlédnout v úřední hodiny, a to každé pondělí a středu od a od hod. V Horních Dunajovicích dne Starosta obce Vyvěšeno na úřední desce: Vyvěšeno na elektronické úřední desce: Sňato z úřední desky: Sňato z elektronické úřední desky: Schváleno zastupitelstvem obce dne:

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) , Velká Turná 41, 386 01 Strakonice, IČO: 00667943 e-mail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2012 byly schváleny

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Boskovicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20. 5. 2015 v souladu s ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Mankovice, IC 00600776 za rok 2011

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Mankovice, IC 00600776 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚRAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. ríjna 117, 702 18 Ostrava l( U M S X o K o li Cj.: Sp. zn.: Vyrizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: MSK 49976/2012 KON/22406/20 11/Smy

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 06.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více