Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček"

Transkript

1 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Ladislav Miček JAN RABYŠKA, UČiTEL Z KOSTELCE NAD ORLICí Jan RABYŠKA ( ) byl jedním z mnoha učitelů, kteří v min~lém století šířili po našich vsích a venkovských městečkách kulturu, vzdělanost, organizovali spolkový život a veškerou svou činností především upevňovali národní sebevědomí českého obyvatelstva na sklonku obrozeneckého období. Následující řádky jsou skromným pokusem o zhodnocení Rabyškova celoživotního pedagogického, historického a hudebního díla, jež zůstalo bohužel téměř celé v rukopisné podobě. Životní osudy Jana Rabyšky Jan RABYŠKA (obr.1) se. narodil 3. listopadu 1822 ve Zvoli u Jaroměře1). Do svých dvanácti let chodil do místní školy, kde se u učitele K. ČEPELKY mimo jiné učilnudbé a zpěvu. V lednu 1835 ho rodiče poslali "na handl" do -, Heřmanic u Jaroměře, aby se naučil německy. O rok později se dostává na hlavní školu v Brournově'i'. Po ukončení hlavní školy v Broumově odchází na praeparandu (učitelskou přípravku) do Dvora Králové 3 ). 9. srpna 1839 získal vysvědčení dospělosti a nastoupil jako podučitel na triviální školu ve svém rodišti. Roku 1841 byl přeložen na farní školu v Přepychách, kde dostal tzv. deflnitívnrpódučltelské místo. V Přepychách se poprvé aktivně zapojil do dobročinných akcí, stal se účetním zdejšího ústavu chudých". -- V srpnu 1843 vykonal na učitelském ústavu v Hradci Králové tzv. konkursní zkoušku pro učitele a tím se mu otevřela možnost dalšího služebního postupu. Od března již vyučoval v Třebechovicích, kde se vedle učitelské činnosti podílel na kulturním životě 5 ). Stal se dopisovatelem HAVLíčRoVÝGH'Yá~odních novin a Květů. Články publikované v letech 1850 až 1851 upozorňují české čtenáře na hudební a divadelnické produkce konané v Třebechovicích 6 )

2 Orlické hory a Podorlicko, 1994, SV.? Obr. 1: Učitel Jan Rabyška. Snímek z počátku 90. let minulého století. Reprofoto L. Miček

3 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Mladý učitel byl jedním z nadšených organizátorůochotnických představení. Např. 12. září 1852 třebechovičtí ochotníci hráli hru F. J. PROCHÁZKY "Dva přátelé a jediný kabát". Následoval kus "Rohovín čtverrohý" od V. K. KLlCPERY, Rabyška kromě své herecké účasti zhotovil ručně psané poutače7). Nezapomínal však ani na činnost prospěšnou žactvu. Společně s P. Brožem založil školní knihovnu o 300 svazcích, připravil též tzv. hudební akademii. O úspěšnosti jeho učitelské práce svědčí udělení pochvalného dekretu za výtečné působení biskupskou konsistoří v Hradci Králové 8 ), Posledním místem Rabyškova učitelského působení se stal Kostelec nad Orlicí, kam byl povolán dekretem z 27. října Nastoupil na nově zřízenou hlavní školu jako třetí učitel a roku 1861 byl povýšen na druhého učitele g ). Do Kostelce přišeljakozralý, ženatý třicátník(v Třebechovicích se oženil s Marií BARVíŘOVOU)a všechny své síly věnoval pedagogické práci. A nebyla to práce jedn?duchá. Už jen počet žáků ve třídě je pro dnešní učitele nepředstavitelněvysoký. Ve školním roce Rabyška učil 95 žáků (53 chlapců a 42 děvčat), o rok později 90 a v roce dokonce 117\:i~tí10). Právě v této době vzniká jeho stěžejní pedagogické dílo Názorné vyučování Jana Rabyšky. Neustálým problémem, který Rabyšku sužoval, byl nedostatek finančních prostředků. V roce 1862 totiž manželé Rabyškovi zakoupili starší dům čp. 132 a k této transakci si vypůjčili na pětiprocentní úrok částku 400 zlatých 11). Od té doby nevyšli z existenčních starostí. Svědčí o tom celá řadadluhopisů a kvitancí v rodinných dokumentech. J. Rabyška v Kostelci působil jako obětavý a odpovědný-učitel, jemuž záleží především na výchově a vzdělání dětí. V jeho rukopisných VýňatcíchZdenfka mladšího učitele R. čteme: "Dne 1. ledna Dnes nastal rok nový a ve mně povstává nová touha o vzdělání mých svěřenců. Kéž bych každou rozmluvu tak vylíčil, jak pravda jest sama, a z té pravdy aby ~erpaly dítky jako včelky, když zimy čas uplynul, z kvítku sladbunký--med snášejí pro budoucíblahobyt. Sladké doby zažíval bych o večeru života v klidném snění o ráji, kde bych se mohl s miláčky těmi radovat věčně,,12). Jan Rabyška zůstal tomuto ušlechtilému krédu věrný po celý život

4 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Podobně jako v Třebechovicích, se i v Kostelci n. O. velmi aktivně zapojil do společenského života. Když roku 1862 vznikl mužský pěvecký sbor Orlice, stal se Rabyška jeho pokladníkem13). Jako zdatný hudebník zaujal ve spolku významné místo (obr.2). J. Rabyška pomáhal i při zakládání kostelecké záložny v roce 1861, stál rovněž u zrodu zdejší čtenářské besedy14). Nechyběl ani na první valné hromadě vznikajícího hasičského sboru, konané 22. června Hasiči jej zvolili do výboru a pověřili výkonem funkce jednatele15). Dalším spolkem, na jehož zrodu se J. Rabyška podílel, bylařemeslnickorolnická beseda, založená 2. února 1870 za účasti 57 zdejších občanů. V besedě také zastával funkci pokladníka a zapisovatele16). V rámci činnosti besedy se Rabyška stal vedle krejčího Fr. Pelikána iniciátorem řady ochotnických představení v Kostelci nad Orlicí 17 ). O jeho vlasteneckém cítění svědčí také skutečnost, 'že prosazoval, aby beseda prováděla opakované sbírky na Národní divadlo a odebírala pouze české časopisy18). Učitel Rabyška ani na spolkové půdě nezapomínal na školu. Na valné hromadě řerneslnicko-rolnické besedy, konané 2. února 1872, se kriticky vyslovil proti návrhu, aby spolek dále nepodporoval v široké míře školu: "Škola jest vaše,' učitelstvo jest vaše a dítky do ní chodící jsou též vaši miláčkové, a protož nejednejte se školou otčímsky, ale otcovsky. Co se vám zdá, že dnes není Vaše, zítra neb za čas nahlédnete, že vaše jest"19:. Rozborem obsahu celé řady dochovaných učitelských zápisnfkůdojdeme k závěru, že J. Rabyška byl velice svědomitým pedagogem. Vedl si podrobné poznámky o jednotlivých žácích, jejich sociálním zázemlapod. Velké množství převážně kladných známek svědčí o intenzitě práce s dětmi a o laskavém naladění vůči svěřencům. Řada poznámek, jimiž be~j>~?středně zachytil své názory na poslán í učitele, jeho přívětivý vztah k žákůřrijerr potvrzuje 20 ). Během šedesátých a sedmdesátých let Rabyška pokračoval v drobné publicistické činnosti, a to v Pražských novinách a Lumíru. Zajfrnavý je např. článek v Lumíru z 26. září 1861 (č. 39) o sbírce na Národnídivadlo, či stať publikovaná v tomtéž časopise 7. prosince 1865 (č. 49) přinášející archeologicky zaměřený popis kostela sv. Justa ve Zvoli. Později nalézáme jeho články i v pedagogickém časopise Besedy učitelské

5 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.? Obr. 2: Mužský pěveckýsbor Orlice v 90.letech 19.s/oletí. Jan Rabyška sedí jako třetí zleva

6 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 O mnohostrannosti zájmů učitele Rabyšky svědčí též skutečnost, že se zabýval i pěstováním bource morušového. Na I. hedvábnické výstavě v Praze, uspořádané roku 1865 Spolkem pro pěstování moruší a hedvábnictví, získal dokonce čestnýdiplom (obr. 3) za vystavené zápředky21).v této době vzniklo také desetistránkové pojednání o štěpařství, jež však zůstalov rukopise jako téměř všechny Rabyškovy práce 22). Po vydání nového školského zákona v roce 1868 byl Rabyška potvrzen jako učitel na kostelecké obecné škole s ročním platem 600 zlatých se služebním přídavkem50 zl. a čtyřmi čtvrtletními osobními příplatky po 60 zl. Jeho roční příjem tak od roku 1870 činil 890 zlatých, ale J. Rabyška zřejmě až do smrti nevyšel z finanční tísně. V sedmdesátých letech už byl otcem tří dcer Anny, Augusty a Boženy23). Kromě finančních prostředků vynakládaných na splácení půjčky na dům, časté nákupy knih a hudebnin, měl nemalé starosti s existenčním zabezpečením pětičlenné rodiny. Od 1. července 1872 zastával místo ředitele kůru v místním kostele sv. Jiří, ale jak praví kronika měšťanskéa obecné školy, funkce se v roce 1876 vzdal "aby závistníkům zadost učinil, zůstav věren škole,24). Sedmdesátá a osmdesátá léta jsou pro Jana Rabyšku dobou nesplněných aspirací na místo ředitele školy. Z neznámých důvodů mu bylo třikrát odepřeno stát se řídícím učitelem, i když byl služebně nejstarším členem učitelskéhosboru, pedagogickými zkušenostmi, odbornými znalostmi, všeobecným rozhledem a aktivní účastí v kulturním životě městavynikal nad své okolí. V jedné z žádostí o udělení ředitelského místa, inspirované snahou o oddělení obecné školy od měšťanské, píše: "Nížepsaný se uchopilpéra, aby co senior sboru obecné školy zdejší, nenechal rukou svých v klíněi,nť1?[~co stále činný člen na národníškole požádal Slavnou Radu zdejší, bytentokrate~kdy se nejpřímější doba naskýtá, ráčila zřetel k tomu míti, aby nížepsanému, kterýž před třemi roky při udělování místa řídícího učitele na zdejší škole dívčí z úplna zapomenut a vynechán byl, aby Slavná školní radajen k částečnému upokojenímysli a tím i k částečné úlevě tenkráte způsobenýph bolestí, nyníohledna nížepsaného vzíti ráčila, že městu, slavně proslulému Kostelci nad Orlicí, již 32 roků horlivě slouží. Důvěřuje nížepsaný, že když by se obecná škola oddělila, jemu místo řídícího učitele, ne ani tak' z ohledu materielního, ale z ohledu čestného dobrotivě udělí, oč ve vší oddanosti

7 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Obr.3: Diplom, udělený Rabyškovi v roce 1865 za jeho hedvabnické výrobky

8 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Slavnou městskoua místní Školní Radu skromně žádá uctivý Jan Rabyška, učitel,.25). Ani později, když se po smrti Antonína Pařízka uvolnilo místo ředitele obecné chlapecké školy, nebyl Jan Rabyška rychnovskou okresní školní radou do této funkce jmenován 26). Jan Rabyška se věnoval také soukromému vyučování hudbě a jak dosvědčují zbytky notového materiálu v jeho písemnostech, také komponoval. Ve městě byl uznávaným hudebníkem 27). Velkým vzorem na poli pedagogickém byl pro J. Rabyšku kostelecký rodák, historik a komeniolog František Jan ZOUBEK ( ), jenž ve své době dosáhl uznání především jako znalec díla J. A. KOMENSKÉHO. Zřejmě pod Zoubkovým vlivem se Rabyška intenzívně věnoval studiu Komenského spisů 2 8). Druhým vzdělancem, jehož Rabyška uznával hlavně jako historika, byl mnohem mladší Gotthard Josef LAŠEK ( ), sedm let Rabyškův kolega v Kostelci, později ředitel obecné školy v Častolovicích. Ve druhé polovině osmdesátých let Jan Rabyška pracoval nad jediným dílem, které s~ mu podařilo vydat tiskem. Vznikl tak přehled dějin Kostel,ce n. O., publikace dodnes vyhledávaná regionálními historiky29). KnížkuRabyška vydal vlastním nákladem, což byl koncem minulého století sice obvyklý jev, ale nakladateli většinou takový ediční pokus přine\~1 spíše finanční ztrátu než zisk (obra). Zklamán píše Jan Rabyška začátkem roku 1891 okresní školní radě v Rychnově žádosto převedení na trvalý odpočinek. Po více než čtyřicetileté službě odchází v březnu téhož roku ze školy s ročním výslužrrýrn 890 zlatých 30 ). Nedosáhl vytouženého ředitelského místa a k pocitu z'ne-úspěgb~~e přidaly i problémy rodinné Poslední léta života mu totiž značně znepříjemniljeho zeť, řídící učitel z Kostelecké Lhoty František Bednář, od roku 1885 manžel Augusty, rozené Rabyškové. Fr. Bednář totiž manžele Rabyškovy obtěžoval neustálýmižádostmi o finanční ''půjčky': jež během let 1885 až 1889 dosáhly celkqyé výše 817 zlatých, tedy téměř jednoho Rabyškova celoročního příjmu. O neradostných úvahách, jak spravedlivě rozdělit před smrtí mezi své tři dcery pozůstalost, svědčí existence čtyř konceptů závěti, psaných v letech 1892 až )

9 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.? Obr.4: Titulní strana Rabyškovy monografie věnované Kostelci n. Orl. s jeho vlastnoručnímipoznámkami

10 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Jako penzionovaný učitel se Jan Rabyška dále aktivně podílel na společenském životě města. Když. v červnu 1893 vznikal výbor nově ustaveného muzejního spolku v Kostelci n. O., zaujal v něm sedmdesátiletý Rabyška místo archiváře s úkolem vést městskou kroniku 32). Až do posledního roku svého života vyučoval hře na housle a klavír. Kromě toho obstarával svým žákům a známým hudební nástroje vyráběné továrnou Jana Bašty v Schonbachu u Chebu 33). Svou pedagogickou a kulturní činností v Kostelci nadorlicí získal všeobecné uznání. Jan Rabyška zemřel 8. června V kronice tehdy nově otevřené rolnické školy čteme zápis: "Dne 1O. června 1896 doprovodil sboručitelskýichovanci k poslednímu odpočinku p. J. Rabyšku, veterána učitelského, který po dlouhou řadu let v Kostelci n. Orl. velice úspěšně působil. a o rozvoj společnosti v místě velmi zasloužilým se sta1'(4).podle jiného záznamu byl pohřební průvod velice slavný35). Rabyškovy pedagdgické, regionálně-historické,literární a skladatelské tvůrčí pokusy Své základní a -nejdůležltějšl pedagogické dílo Rabyška napsal jako třicátník. Rozsáhlý rukopis nazvaný Názorné vyučování Jana Rabyšky vznikl v roce ). Jak prozrazuje název díla, autor se vážně-zabýval problematikou názorného vyučování, což byl v polovině minúléhostoletí u učitele ve venkovském městě mimořádnýjev. Autor rozdělil celou práci do devíti kapitol. V první kapitole podalstručný přehled dějin pedagogiky, kde akcentuje právě otázky názornosti ve výuce. Následují teoreticky zaměřené pasáže v kapitolách: Včem pozůstává názornéyyyč_ování a na co se při něm hleděti má?; Jakého výkladu slova ''nazírati'' ze s/ovozpytného ohledu se připouští?; Co jest tedy názora kolikero druhů názorů máme?; Má škola těch všech názorů zevrub podati aneb jaká jest úloha školy v ohledu tomto?; Jakých výhod poskytují názorná cvičení?; Jakých prostředků učiteli názorného vyučování míti sluší a jak jich používati má?; Jakých výhod neb jakého užitku poskytuje vyučováníz obrazu zvláště? Rabyška názorné vyučování nepojímal jako samoúčel. Názor měl v jeho interpretaci rozvíjet abstraktní myšlení žáků: "Názorným vyučováním připra

11 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.? vuji se dítky na budoucí cvičení v slohu, an to slohjest umění,jímž myšlenky své písemně vyjadřujeme,:37). Řadový učitel obecné školy prokázal hluboké teoretické znalosti, které ovšem převedl do praktické roviny. V poslední kapitole totiž uvádí řadu otázek, jichž má učitel používat při práci s názornými pomůckami (Co jest to? Čí něco jest? Z čeho něco jest? Kdo něco dělá? Kdo něco je? Kam někdo - něco jde? Jaké něco jest? Mnoho-Ii něčeho jest? Čemu co podobno jest? V čem jsou věci od sebe rozdílny?). Ke každé z těchto otázeknajdeme vedle teoretického vysvětlení praktický příklad rozmluvy učitele se žáky. Z hlediska dnešního pojetí vzdělávání učitelů tak autor vlastně pracoval s typickými metodickými úlohami ve vyučování předmětů obecné (národní) školy. Lze tedy dojít k závěru, že Rabyška snad psal tuto práci se záměrem vytvořit metodický materiál pro učitelstvo obecných škol nebo kandidáty učitelství. Pro druhou možnost hovoří přátelský vztah mezi Janem Rabyškou a Tomášem VORBESEM ( ), přední osobností královéhradeckého učitelského ústavu 38 ). Faktem však zůstává, že Názorné vyučování Jana Rabyšky nikdy tiskem nevyšlo, zůstalov rukopise a upadlo v zapomenutí 39 ). Úvahy o posšánt.učitele, kultuře vystupování před žáky a o celé řadě dalších problémů pedagogické práce obsahují Výňatky z denníka mladšího učitele R., z nichž se zachoval bohužel nepatrný fragment, vztahující se k-roku ). Najdeme zde autorovo vyznání z lásky k dětem a touhy předatjim co nejvíce vědomostí, ale také kritická slova o nepěkném a doslova odstrašujícím vystupování některých učitelů: "K čemu hrdé počínání? Tím se člověk zošklivuje nejen dospělým lidem, mnohdy i dítkám. Vidouce tito hrdáka před sebou, tratí k němu důvěru, JSOlj nesmělé a přítulnosti, které někdy velmi třeba, pozbydou. Jak nemilý, ba i odporný přicházeti musí jim muž, který celým svým tvářením mudrce jim představuje! Jeho divé pohyby spíše šílence prozrazují než vychovatele, když jeho v nepřetržené žvástání rychle shrnutá slova tak ze stuptté.pochopitelnosti vystoupí, jako stržením mračen kvapící povodeň,a1). Přemýšlivý pedagog se pozastavoval i nad zbytečností veřejných zkoušek, jež žáky pouze frustrují a došel k závěru, že učitel přece žáky cvičí pro život, a ne pro zkoušku 42 )

12 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Spisem určeným ke vzdělávání učitelů se měl s největší pravděpodobností stát Výtah z všeobecného návodství dle J. A. Komenského, jenž však také zůstal v rukopise 43). Rabyška tu rozvádí řadu Komenského myšlenek a doplňuje je svými zkušenostmi. Práce je směsicí úvah didaktických, pedagogických a psychologických. Autor věnoval zvláštní pozornost opět názornému vyučovánía v pedagogicko-psychologické rovině problematice odměn a trestů 4 4). Nedatovaný drobný rukopis pojmenovaný Navedení k vyučování dějepisu je aplikací Rabyškových myšlenek o názorném vyučování na dějepis v podmínkách obecné školy45). Několik německy psaných prací pocházejících nejspíše z 50. a 60. let, bylo.pokusem vytvořit metodiku výuky německého jazyka. Autor 'se v nich věnoval nejen metodám osvojování slovní zásoby, ale i pravopisu a syntaxe 46 ). Pedagogické práce Jana Rabyšky ve své době představovaly velice pokrokový a moderní směr v rozvoji této discipliny, ale bohužel nikdy nevyšly tiskem. Důvod lze spatřovat v tom, že Rabyška nebyl vzhledem ke své tísnivé finanční situaci schopen tyto spisy vydat vlastním nákladem. Navíc hrozilo nebezpečí ekonomického fiaska takové akce. Učitelstvo druhé poloviny minulého století totiž zvláštní zájem o odbornou literaturu tohoto druhu neprojevovalo 47)., Také Rabyškův pokus o beletristickou tvorbu skončil pouze sestavením rukopisu. Jedná seo historický román nazvaný Městečko Těšíce, psaný zřejmě na sklonku autorova života 48). Příběh, zavádějící čtenáře do 18. století, se odehrává v Kostelci nad Orlicí, jenž autor přejmenoval na Těšice. Vypráví se zde o rodině sedláka Tichoslava, člověka moudrého a zbožného. Manželé Tichoslavovi vychovávají dcerku Marii, kterou jim však unesou cikáni. Marie se šťastně vrátí domů až po deseti letech. Vedle dějepisných črt, vztahujících se ke Kostelci n. O. (popis vzhledu města, podrobné vylíčení katastrofálního požáru v roce t777), čtenáře zaujme řada etnografických prvků (např. obživa lidu) a výrazná jeičastá přítomnostnáboženských motivů, jimiž je prostoupen celý text. Vezmeme-Ii v úvahu evidentnísnahu autora působit na čtenáře především výchovně a jeho závěrečná slova o tom, že Marie by měla být vzorem

13 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 městským dívkám, jeví se Městečko Těšice jako pokus o vytvoření knížky pro povinnou četbu určenou žákům kostelecké obecné školy. Jediné Rabyškovo dílo, které vyšlo tiskem, nese název Kostelec nad Orlicí aneb: Památky města Kostelce n. O. dle nejstarších poznámek až do ukončení roku ). Podnět ke vzniku dějepisného přehledu města dal v polovině 80. let ředitel školy Karel Spiegel, jenž Rabyškovi uložil popsat dějiny kosteleckého školství jako podklad k tehdy zamýšlené souhrnné publikaci o školách na území rychnovského hejtmanství 50 ). Jan Rabyška se úkolu zhostil velice odpovědně. Vedle studia publikovaných prací F. J. ZOUBKA a G. J. LAŠKA věnovaných Kostelci n. O., strávil mnoho času bádáním nad pramennými materiály na zdejším děkanství, což mu děkan P. Karel SYROVÝ ochotně umožnil 51 ). Celou knížku autor rozdělil do dvanácti kapitol, které uspořádal letopisecky. Rabyška se v monografii města upřímně snažil zachytit co nejvíce podrobností ze všech oblastí života, největší prostor však věnoval vývoji zdejšího školství, což odpovídalo původnímu tvůrčímu záměru. Přes značnou závislost na starší práci F. J.ZOUBKA jsou Rabyškovy "Památky" v mnoha ohledech dílem přínosným 5 2 ). Autor podává podrobné informace o držitelích panství, zabývá se osudy Českých bratří, popisuje události třicetileté války a období jezuitského hospodaření na kosteleckém panství, obšírně pojednává o vzdělancích 17. věku Bohuslavu BALB[NOVI a Tomáši PEŠiNOVI z Čechorodu, kteří ve městě krátce působili. Mnoho místa je v knize věnováno stavebním a uměleckým památkám, spisovatel nezapomněl ani na zdejší cechovní výrobu a tradice. Jak už bylo zdůrazněno, práce se zaměřila především na minulost kosteleckých škol. Právě zde je největší Rabyškův přínos. Zásluhou Jana Rabyšky máme celkem jasnou představu o školách a podmínkách, v nichž žili a pracovali kostelečtí učitelé, a to od dob českých bratří. Posledních 35 let ve vývoj města již Rabyška popsal na základě zkušeností ze svého působení v Kostelci, takže "Památky"jsou pro toto období zdrojem informací o událostech viděných očima vnímavého současníka. Historická monografie se tak pro toto období mění ve značně věrohodný materiál pramenné povahy. Čtenář může sledovat bouřlivý rozvoj spolkového života od počátku 60. let, platové poměry zdejšího učitelstva, hodnotná je i zpráva o stavu města k roku 1888, podaná na posledních stránkách publikace

14 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Knížka je dodnes platným pomocníkem regionálních historiků, má však značný význam i pro studium dějin pedagogiky. Z útržků výpisků a poznámek, jež se dochovaly v písemné pozůstalosti Jana Rabyšky, vyplývá, že se pokusil sestavit (snad pro potřeby žáků) kapesní slovníček cizích slov. Druhým nedokončeným pokusem byla snaha napsat přehled dějin pedagogiky, ale zůstalo pouze u pojednání o starověkém školství 53 ). Dochované fragmenty skladatelské činnosti svědčí o tom, že se Rabyška pokoušel drobná hudební díla publikovat až ve Vídni, jako Johann RA BYSCHKA. Protože vyučoval hře na klavír a housle, napsal pro své žáky mnoho etud, z nichž se část dochovala. Jako hudebník vykonal na poli místní kultury mnoho užitečné práce 54 ). Význam osobnosti Jana Rabyšky Jan Rabyška patřil k mnoha vzdělaným učitelům minulého věku, kteří svou pedagogickou a osvětovou činností pomáhali při dovršení českého národního obrození. Podobně, jako řada jeho kolegů na našich školách, byl duší kulturního života v místě svého působení. Pomáhal se vznikem různých spolků, vyučoval hře na housle a klavír, amatérsky se zabýval regionálními dějinami, publikoval v dobových časopisech. Už rozsah zájmů ukazuje na mimořádně činorodou osobnost. \ Největší význam však měla nesporněrabyškova pedagogická tvorba, jejíž výsledky bohužel nezveřejnil. Právě na poli pedagogiky byl učitel, Jan Rabyška nejen dobrým praktikem, ale především vynikajícím teoretikem, konkrétně v oblasti didaktiky a pedagogické psychologie. V provinčním městečku však nemohl tyto své znalosti využít jinak, než před dětmi ve třídě. Při studiu Rabyškova života a díla docházíme k závěru, že osud mu opravdu nepřál. Nesplněný sen o místě ředitele školy byl jen povrchním projevem této nepřízně osudu. Pokud by se učiteli Rabyškovi podařilo publikovat pedagogické práce a seznámit s nimi soudobou odbornou veřejnost, mohl dosáhnout mnohem většího uznání, než jakého by se mu dostalo jako řídícímu učiteli

15 - Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Akademický malíř Rudolf ČERNÝ, jenž zachránil před zkázou Rabyškovo rukopisné dílo, napsal: "Učitel Jan Rabyška může být i dnes vzorem,55). Nezbývá, než s jeho slovy souhlasit. Poznámky: 1) Kronika měšťanské a obecné školy v Kostelci n.orlicí (dále jen Kronika...), , Státní okresní archiv Rychnov n. Kn., fond AŠ Kostelec n. O., inv. Č. 44, sign. 1, kart. Č. 387, s. 85.; též: ČERNÝ, R.: Jan Rabyška ( ), Zpravodaj města Kostelce nad Orlicí, 1982, prosinec, s ) Kronika..., s ) Ottův slovník naučný (dále jen Ottův slovník...), 21. díl, Praha, 1904, s ) Jan Rabyška, učitel při obecné pětitřídní škole v Kostelci nad Orlicí prosí, aby dán byl na trvalý odpočinek (dále jen Jan Rabyška... prosí...). Žádost okresnímu úřadu z r. 1891, rkp., archiv akad. malíře R. Černého (dále jen ARČ) Kostelec n. O., s. 1; Kronika...r s ) Jan Rabyška prosí..., s. 1. 6) Ottův slovník, s. 12,V Rabyškově písemné pozůstalosti, uložené v ARČ, se dochoval přehled zveřejněných časopiseckých článků. 7) Koncept plakátu Ke zmíněným divadelním představením, ulož. tamtéž. 8) Jan Rabyška prosí s s. 2; Kronika..., s ) Jan Rabyška prosí, s ) Učitelský zápisník Jana Rabyšky z let 1855 až 1861, rkp., ARČ. 11) Dluhopis Jana a Marie Rabyškových z , tamtéž. 12) Výňatky z denníka' mladšího učitele R. (dále jen Výňatky...), rkp., tamtéž, s ) Zápis J. Rabyšky o zaplacení prvního členského příspěvku a seznam členů nově vzniklého spolku z , tamtéž. 14) Kronika..., s ) REŽNÝ, K. - VODiČKA, J.: Jubilejní almanach požární ochrany v Kostelci nad Orlicí, Kostelecn. 0.,1981, ) Památník Řemeslnicko-rolnické besedy v Kostelci n. O. vydaný na paměť čtyřiceti/etého trvání ve dnech 1. a 2. července 1911, s ) Tamtéž, s ) Tamtéž, s ) Tamtéž, s ) Jedná se o 6 zápisníků z let 1853 až 1881, které jsou uloženy v ARČ. 21) Diplom uložen tamtéž. 22) Rkp. uložen tamtéž. 23) Jan Rabyška... prosí..., s. 3. V pozůstalosti se zachovalo rovněž rodinné album s portréty členů rodiny, příbuzných a přátel. '

16 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.? 24) Kronika..., s ) Slavnou městskou a místníškolní Radu skromně žádá uctivý Jan Rabyška, učitel. Koncept žádosti z 18. října 1885, rkp., ARČ. 26) Slavná cis. král. školní rado v Rychnově! Koncept žádosti místní školní rady v Kostelci n. O. z února 1886, rkp., tamtéž. ' 27) Také jeho dcera, Anna Rabyšková, později soukromě vyučovala hře na klavír. 28) Zoubek pocházel z domu, jenž sousedil s domem Rabyškovým. Oba se znali, svědčí o tom jednak živé kontakty F. J. Zoubka s Řemeslnicko-rolnickou besedou, jednak skutečnost, že Zoubek Rabyškovi daroval řadu svých publikovaných prací. 29) RABYŠKA, J.: Kostelec nad Orlicí aneb: Památky města Kostelce n. O. dle nejstarších poznámek až do ukončení roku 1888, kteréž nově srovnal Jan Rabyška, učitel na obecné chlapecké škole v Kostelci n. O. Rychnov n. Kn., vl. nákl. 1889, 88 s. 30) Kronika..., s ) Koncepty závětí jsou uloženy v ARČ. 32) HLADKÝ, l.: Z dějin muzea a muzejního spolku v Kostelci nad Orlicí, Orlické hory a Podorlicko. 1969, sv. 2, s ) V pozůstalosti se zachovalo velké množství faktur, jež podnik J. Bašty zaslal Rabyškovi v letech 1888 až ) Pamětní kniha rolnické školy v Kostelci n. O., , uložena na ředitelství SZTŠ v Kostelci n. O., s ) Kronika..., s ) Rkp. (80 hustě psaných stran) je uložen v ARČ. 37) Názorné vyu&vání Jana Rabyšky, rkp. v ARČ, s ) Osobností Tomáše Vorbesa se podrobněji zabývá KRATOCHVíl, M.: Pedagogické názory Tomáše Vorbesa, in: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové - Historie. Praha, SPN 1981,36, s ) Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavé dílo z hlediska dějin pedagogiky, je třeba do budoucna uvažovat o jeho edici alespoň pro potřeby odborníků, zabývajících se touto vědní disciplínou. 40) Rkp. v ARČ. 41) Výňatky..., s ) Tamtéž, s. 2.; srov.: Černý, R., c. d., s ) Nedatovaný rkp. v rozsahu 61 stran uložen v ARČ. 44) Právě rozbor Rabyškových úvah o odměnách a trestech nás přivádí k závěru, že byl výjimečnou učitelskou osobností. Vždyť v době, kdy na našich školách jednoznačně převažuje trest jako prostředek výchovy, Rabyška varuje před neuváženým používáním trestů, uvědomuje si jejich možné negativní dopady na žáky a vyžaduje promyšlený, kultivovaný přístup ze strany učitele (Výtah z všeobecného návodství..., s ). 45) Rkp. v ARČ. 46) Jedná se celkem o čtyři rukopisy, z nichž dva jsou nedokončené, tamtéž. 47) Problémy s prodejem svých knih měl i známý královéhradecký pedagog Tomáš Vorbes. Zachoval se dopis (ARČ), v němž Vorbes prosí Rabyšku, aby ve svém okolí prodal alespoň tři výtisky knihy Didaktika, vydané roku 1860 v Hradci Králové. Vorbes v dopise neargu

17 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 mentuje potřebou odborných znalostí pro učitele obsažených v knize, ale potřebou finančního výtěžku z prodeje knih pro učitelský ústav ve městě. 48) Městečko Těšice, rkp., 126 s., ARČ. 49) RABYŠKA, J., c. d. z r ) Tamtéž, s ) Tamtéž, s ) ZOUBEK, F. J.: Kostelec nad Orlicí. Stručný přehledjeho minulosti. Česká Lípa, ) Fragmenty těchto rukopisů jsou v ARČ. 54) Některé Rabyškovy skladby jsou uloženy tamtéž. 55) ČERNÝ, J., c. d., s

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Příloha č. 3 b) 1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci

Příloha č. 3 b) 1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2012 (č. j.: 41 929/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

Personální písemnosti životopis

Personální písemnosti životopis Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti životopis VY_32_INOVACE_ITP.3.14

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám ţáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013 (č. j.: 39298/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~ NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ pořádaných Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského ~ podzim 2014 ~ Přihlásit se můžete do 9. 10. 2014 na

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ Název projektu: Učebnice fyziky v základním školství a na gymnáziu v Českých zemích Odpovědný řešitel: Mgr. Ing.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Zdroje informací o učebních oborech Každý žák obdržel 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje všechny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Tyto Stanovy plně vycházejí z původních Stanov Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí z let 1883/84 a jejich modifikované verze z konce 20. let 20.

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více