Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček"

Transkript

1 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Ladislav Miček JAN RABYŠKA, UČiTEL Z KOSTELCE NAD ORLICí Jan RABYŠKA ( ) byl jedním z mnoha učitelů, kteří v min~lém století šířili po našich vsích a venkovských městečkách kulturu, vzdělanost, organizovali spolkový život a veškerou svou činností především upevňovali národní sebevědomí českého obyvatelstva na sklonku obrozeneckého období. Následující řádky jsou skromným pokusem o zhodnocení Rabyškova celoživotního pedagogického, historického a hudebního díla, jež zůstalo bohužel téměř celé v rukopisné podobě. Životní osudy Jana Rabyšky Jan RABYŠKA (obr.1) se. narodil 3. listopadu 1822 ve Zvoli u Jaroměře1). Do svých dvanácti let chodil do místní školy, kde se u učitele K. ČEPELKY mimo jiné učilnudbé a zpěvu. V lednu 1835 ho rodiče poslali "na handl" do -, Heřmanic u Jaroměře, aby se naučil německy. O rok později se dostává na hlavní školu v Brournově'i'. Po ukončení hlavní školy v Broumově odchází na praeparandu (učitelskou přípravku) do Dvora Králové 3 ). 9. srpna 1839 získal vysvědčení dospělosti a nastoupil jako podučitel na triviální školu ve svém rodišti. Roku 1841 byl přeložen na farní školu v Přepychách, kde dostal tzv. deflnitívnrpódučltelské místo. V Přepychách se poprvé aktivně zapojil do dobročinných akcí, stal se účetním zdejšího ústavu chudých". -- V srpnu 1843 vykonal na učitelském ústavu v Hradci Králové tzv. konkursní zkoušku pro učitele a tím se mu otevřela možnost dalšího služebního postupu. Od března již vyučoval v Třebechovicích, kde se vedle učitelské činnosti podílel na kulturním životě 5 ). Stal se dopisovatelem HAVLíčRoVÝGH'Yá~odních novin a Květů. Články publikované v letech 1850 až 1851 upozorňují české čtenáře na hudební a divadelnické produkce konané v Třebechovicích 6 )

2 Orlické hory a Podorlicko, 1994, SV.? Obr. 1: Učitel Jan Rabyška. Snímek z počátku 90. let minulého století. Reprofoto L. Miček

3 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Mladý učitel byl jedním z nadšených organizátorůochotnických představení. Např. 12. září 1852 třebechovičtí ochotníci hráli hru F. J. PROCHÁZKY "Dva přátelé a jediný kabát". Následoval kus "Rohovín čtverrohý" od V. K. KLlCPERY, Rabyška kromě své herecké účasti zhotovil ručně psané poutače7). Nezapomínal však ani na činnost prospěšnou žactvu. Společně s P. Brožem založil školní knihovnu o 300 svazcích, připravil též tzv. hudební akademii. O úspěšnosti jeho učitelské práce svědčí udělení pochvalného dekretu za výtečné působení biskupskou konsistoří v Hradci Králové 8 ), Posledním místem Rabyškova učitelského působení se stal Kostelec nad Orlicí, kam byl povolán dekretem z 27. října Nastoupil na nově zřízenou hlavní školu jako třetí učitel a roku 1861 byl povýšen na druhého učitele g ). Do Kostelce přišeljakozralý, ženatý třicátník(v Třebechovicích se oženil s Marií BARVíŘOVOU)a všechny své síly věnoval pedagogické práci. A nebyla to práce jedn?duchá. Už jen počet žáků ve třídě je pro dnešní učitele nepředstavitelněvysoký. Ve školním roce Rabyška učil 95 žáků (53 chlapců a 42 děvčat), o rok později 90 a v roce dokonce 117\:i~tí10). Právě v této době vzniká jeho stěžejní pedagogické dílo Názorné vyučování Jana Rabyšky. Neustálým problémem, který Rabyšku sužoval, byl nedostatek finančních prostředků. V roce 1862 totiž manželé Rabyškovi zakoupili starší dům čp. 132 a k této transakci si vypůjčili na pětiprocentní úrok částku 400 zlatých 11). Od té doby nevyšli z existenčních starostí. Svědčí o tom celá řadadluhopisů a kvitancí v rodinných dokumentech. J. Rabyška v Kostelci působil jako obětavý a odpovědný-učitel, jemuž záleží především na výchově a vzdělání dětí. V jeho rukopisných VýňatcíchZdenfka mladšího učitele R. čteme: "Dne 1. ledna Dnes nastal rok nový a ve mně povstává nová touha o vzdělání mých svěřenců. Kéž bych každou rozmluvu tak vylíčil, jak pravda jest sama, a z té pravdy aby ~erpaly dítky jako včelky, když zimy čas uplynul, z kvítku sladbunký--med snášejí pro budoucíblahobyt. Sladké doby zažíval bych o večeru života v klidném snění o ráji, kde bych se mohl s miláčky těmi radovat věčně,,12). Jan Rabyška zůstal tomuto ušlechtilému krédu věrný po celý život

4 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Podobně jako v Třebechovicích, se i v Kostelci n. O. velmi aktivně zapojil do společenského života. Když roku 1862 vznikl mužský pěvecký sbor Orlice, stal se Rabyška jeho pokladníkem13). Jako zdatný hudebník zaujal ve spolku významné místo (obr.2). J. Rabyška pomáhal i při zakládání kostelecké záložny v roce 1861, stál rovněž u zrodu zdejší čtenářské besedy14). Nechyběl ani na první valné hromadě vznikajícího hasičského sboru, konané 22. června Hasiči jej zvolili do výboru a pověřili výkonem funkce jednatele15). Dalším spolkem, na jehož zrodu se J. Rabyška podílel, bylařemeslnickorolnická beseda, založená 2. února 1870 za účasti 57 zdejších občanů. V besedě také zastával funkci pokladníka a zapisovatele16). V rámci činnosti besedy se Rabyška stal vedle krejčího Fr. Pelikána iniciátorem řady ochotnických představení v Kostelci nad Orlicí 17 ). O jeho vlasteneckém cítění svědčí také skutečnost, 'že prosazoval, aby beseda prováděla opakované sbírky na Národní divadlo a odebírala pouze české časopisy18). Učitel Rabyška ani na spolkové půdě nezapomínal na školu. Na valné hromadě řerneslnicko-rolnické besedy, konané 2. února 1872, se kriticky vyslovil proti návrhu, aby spolek dále nepodporoval v široké míře školu: "Škola jest vaše,' učitelstvo jest vaše a dítky do ní chodící jsou též vaši miláčkové, a protož nejednejte se školou otčímsky, ale otcovsky. Co se vám zdá, že dnes není Vaše, zítra neb za čas nahlédnete, že vaše jest"19:. Rozborem obsahu celé řady dochovaných učitelských zápisnfkůdojdeme k závěru, že J. Rabyška byl velice svědomitým pedagogem. Vedl si podrobné poznámky o jednotlivých žácích, jejich sociálním zázemlapod. Velké množství převážně kladných známek svědčí o intenzitě práce s dětmi a o laskavém naladění vůči svěřencům. Řada poznámek, jimiž be~j>~?středně zachytil své názory na poslán í učitele, jeho přívětivý vztah k žákůřrijerr potvrzuje 20 ). Během šedesátých a sedmdesátých let Rabyška pokračoval v drobné publicistické činnosti, a to v Pražských novinách a Lumíru. Zajfrnavý je např. článek v Lumíru z 26. září 1861 (č. 39) o sbírce na Národnídivadlo, či stať publikovaná v tomtéž časopise 7. prosince 1865 (č. 49) přinášející archeologicky zaměřený popis kostela sv. Justa ve Zvoli. Později nalézáme jeho články i v pedagogickém časopise Besedy učitelské

5 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.? Obr. 2: Mužský pěveckýsbor Orlice v 90.letech 19.s/oletí. Jan Rabyška sedí jako třetí zleva

6 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 O mnohostrannosti zájmů učitele Rabyšky svědčí též skutečnost, že se zabýval i pěstováním bource morušového. Na I. hedvábnické výstavě v Praze, uspořádané roku 1865 Spolkem pro pěstování moruší a hedvábnictví, získal dokonce čestnýdiplom (obr. 3) za vystavené zápředky21).v této době vzniklo také desetistránkové pojednání o štěpařství, jež však zůstalov rukopise jako téměř všechny Rabyškovy práce 22). Po vydání nového školského zákona v roce 1868 byl Rabyška potvrzen jako učitel na kostelecké obecné škole s ročním platem 600 zlatých se služebním přídavkem50 zl. a čtyřmi čtvrtletními osobními příplatky po 60 zl. Jeho roční příjem tak od roku 1870 činil 890 zlatých, ale J. Rabyška zřejmě až do smrti nevyšel z finanční tísně. V sedmdesátých letech už byl otcem tří dcer Anny, Augusty a Boženy23). Kromě finančních prostředků vynakládaných na splácení půjčky na dům, časté nákupy knih a hudebnin, měl nemalé starosti s existenčním zabezpečením pětičlenné rodiny. Od 1. července 1872 zastával místo ředitele kůru v místním kostele sv. Jiří, ale jak praví kronika měšťanskéa obecné školy, funkce se v roce 1876 vzdal "aby závistníkům zadost učinil, zůstav věren škole,24). Sedmdesátá a osmdesátá léta jsou pro Jana Rabyšku dobou nesplněných aspirací na místo ředitele školy. Z neznámých důvodů mu bylo třikrát odepřeno stát se řídícím učitelem, i když byl služebně nejstarším členem učitelskéhosboru, pedagogickými zkušenostmi, odbornými znalostmi, všeobecným rozhledem a aktivní účastí v kulturním životě městavynikal nad své okolí. V jedné z žádostí o udělení ředitelského místa, inspirované snahou o oddělení obecné školy od měšťanské, píše: "Nížepsaný se uchopilpéra, aby co senior sboru obecné školy zdejší, nenechal rukou svých v klíněi,nť1?[~co stále činný člen na národníškole požádal Slavnou Radu zdejší, bytentokrate~kdy se nejpřímější doba naskýtá, ráčila zřetel k tomu míti, aby nížepsanému, kterýž před třemi roky při udělování místa řídícího učitele na zdejší škole dívčí z úplna zapomenut a vynechán byl, aby Slavná školní radajen k částečnému upokojenímysli a tím i k částečné úlevě tenkráte způsobenýph bolestí, nyníohledna nížepsaného vzíti ráčila, že městu, slavně proslulému Kostelci nad Orlicí, již 32 roků horlivě slouží. Důvěřuje nížepsaný, že když by se obecná škola oddělila, jemu místo řídícího učitele, ne ani tak' z ohledu materielního, ale z ohledu čestného dobrotivě udělí, oč ve vší oddanosti

7 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Obr.3: Diplom, udělený Rabyškovi v roce 1865 za jeho hedvabnické výrobky

8 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Slavnou městskoua místní Školní Radu skromně žádá uctivý Jan Rabyška, učitel,.25). Ani později, když se po smrti Antonína Pařízka uvolnilo místo ředitele obecné chlapecké školy, nebyl Jan Rabyška rychnovskou okresní školní radou do této funkce jmenován 26). Jan Rabyška se věnoval také soukromému vyučování hudbě a jak dosvědčují zbytky notového materiálu v jeho písemnostech, také komponoval. Ve městě byl uznávaným hudebníkem 27). Velkým vzorem na poli pedagogickém byl pro J. Rabyšku kostelecký rodák, historik a komeniolog František Jan ZOUBEK ( ), jenž ve své době dosáhl uznání především jako znalec díla J. A. KOMENSKÉHO. Zřejmě pod Zoubkovým vlivem se Rabyška intenzívně věnoval studiu Komenského spisů 2 8). Druhým vzdělancem, jehož Rabyška uznával hlavně jako historika, byl mnohem mladší Gotthard Josef LAŠEK ( ), sedm let Rabyškův kolega v Kostelci, později ředitel obecné školy v Častolovicích. Ve druhé polovině osmdesátých let Jan Rabyška pracoval nad jediným dílem, které s~ mu podařilo vydat tiskem. Vznikl tak přehled dějin Kostel,ce n. O., publikace dodnes vyhledávaná regionálními historiky29). KnížkuRabyška vydal vlastním nákladem, což byl koncem minulého století sice obvyklý jev, ale nakladateli většinou takový ediční pokus přine\~1 spíše finanční ztrátu než zisk (obra). Zklamán píše Jan Rabyška začátkem roku 1891 okresní školní radě v Rychnově žádosto převedení na trvalý odpočinek. Po více než čtyřicetileté službě odchází v březnu téhož roku ze školy s ročním výslužrrýrn 890 zlatých 30 ). Nedosáhl vytouženého ředitelského místa a k pocitu z'ne-úspěgb~~e přidaly i problémy rodinné Poslední léta života mu totiž značně znepříjemniljeho zeť, řídící učitel z Kostelecké Lhoty František Bednář, od roku 1885 manžel Augusty, rozené Rabyškové. Fr. Bednář totiž manžele Rabyškovy obtěžoval neustálýmižádostmi o finanční ''půjčky': jež během let 1885 až 1889 dosáhly celkqyé výše 817 zlatých, tedy téměř jednoho Rabyškova celoročního příjmu. O neradostných úvahách, jak spravedlivě rozdělit před smrtí mezi své tři dcery pozůstalost, svědčí existence čtyř konceptů závěti, psaných v letech 1892 až )

9 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.? Obr.4: Titulní strana Rabyškovy monografie věnované Kostelci n. Orl. s jeho vlastnoručnímipoznámkami

10 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Jako penzionovaný učitel se Jan Rabyška dále aktivně podílel na společenském životě města. Když. v červnu 1893 vznikal výbor nově ustaveného muzejního spolku v Kostelci n. O., zaujal v něm sedmdesátiletý Rabyška místo archiváře s úkolem vést městskou kroniku 32). Až do posledního roku svého života vyučoval hře na housle a klavír. Kromě toho obstarával svým žákům a známým hudební nástroje vyráběné továrnou Jana Bašty v Schonbachu u Chebu 33). Svou pedagogickou a kulturní činností v Kostelci nadorlicí získal všeobecné uznání. Jan Rabyška zemřel 8. června V kronice tehdy nově otevřené rolnické školy čteme zápis: "Dne 1O. června 1896 doprovodil sboručitelskýichovanci k poslednímu odpočinku p. J. Rabyšku, veterána učitelského, který po dlouhou řadu let v Kostelci n. Orl. velice úspěšně působil. a o rozvoj společnosti v místě velmi zasloužilým se sta1'(4).podle jiného záznamu byl pohřební průvod velice slavný35). Rabyškovy pedagdgické, regionálně-historické,literární a skladatelské tvůrčí pokusy Své základní a -nejdůležltějšl pedagogické dílo Rabyška napsal jako třicátník. Rozsáhlý rukopis nazvaný Názorné vyučování Jana Rabyšky vznikl v roce ). Jak prozrazuje název díla, autor se vážně-zabýval problematikou názorného vyučování, což byl v polovině minúléhostoletí u učitele ve venkovském městě mimořádnýjev. Autor rozdělil celou práci do devíti kapitol. V první kapitole podalstručný přehled dějin pedagogiky, kde akcentuje právě otázky názornosti ve výuce. Následují teoreticky zaměřené pasáže v kapitolách: Včem pozůstává názornéyyyč_ování a na co se při něm hleděti má?; Jakého výkladu slova ''nazírati'' ze s/ovozpytného ohledu se připouští?; Co jest tedy názora kolikero druhů názorů máme?; Má škola těch všech názorů zevrub podati aneb jaká jest úloha školy v ohledu tomto?; Jakých výhod poskytují názorná cvičení?; Jakých prostředků učiteli názorného vyučování míti sluší a jak jich používati má?; Jakých výhod neb jakého užitku poskytuje vyučováníz obrazu zvláště? Rabyška názorné vyučování nepojímal jako samoúčel. Názor měl v jeho interpretaci rozvíjet abstraktní myšlení žáků: "Názorným vyučováním připra

11 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.? vuji se dítky na budoucí cvičení v slohu, an to slohjest umění,jímž myšlenky své písemně vyjadřujeme,:37). Řadový učitel obecné školy prokázal hluboké teoretické znalosti, které ovšem převedl do praktické roviny. V poslední kapitole totiž uvádí řadu otázek, jichž má učitel používat při práci s názornými pomůckami (Co jest to? Čí něco jest? Z čeho něco jest? Kdo něco dělá? Kdo něco je? Kam někdo - něco jde? Jaké něco jest? Mnoho-Ii něčeho jest? Čemu co podobno jest? V čem jsou věci od sebe rozdílny?). Ke každé z těchto otázeknajdeme vedle teoretického vysvětlení praktický příklad rozmluvy učitele se žáky. Z hlediska dnešního pojetí vzdělávání učitelů tak autor vlastně pracoval s typickými metodickými úlohami ve vyučování předmětů obecné (národní) školy. Lze tedy dojít k závěru, že Rabyška snad psal tuto práci se záměrem vytvořit metodický materiál pro učitelstvo obecných škol nebo kandidáty učitelství. Pro druhou možnost hovoří přátelský vztah mezi Janem Rabyškou a Tomášem VORBESEM ( ), přední osobností královéhradeckého učitelského ústavu 38 ). Faktem však zůstává, že Názorné vyučování Jana Rabyšky nikdy tiskem nevyšlo, zůstalov rukopise a upadlo v zapomenutí 39 ). Úvahy o posšánt.učitele, kultuře vystupování před žáky a o celé řadě dalších problémů pedagogické práce obsahují Výňatky z denníka mladšího učitele R., z nichž se zachoval bohužel nepatrný fragment, vztahující se k-roku ). Najdeme zde autorovo vyznání z lásky k dětem a touhy předatjim co nejvíce vědomostí, ale také kritická slova o nepěkném a doslova odstrašujícím vystupování některých učitelů: "K čemu hrdé počínání? Tím se člověk zošklivuje nejen dospělým lidem, mnohdy i dítkám. Vidouce tito hrdáka před sebou, tratí k němu důvěru, JSOlj nesmělé a přítulnosti, které někdy velmi třeba, pozbydou. Jak nemilý, ba i odporný přicházeti musí jim muž, který celým svým tvářením mudrce jim představuje! Jeho divé pohyby spíše šílence prozrazují než vychovatele, když jeho v nepřetržené žvástání rychle shrnutá slova tak ze stuptté.pochopitelnosti vystoupí, jako stržením mračen kvapící povodeň,a1). Přemýšlivý pedagog se pozastavoval i nad zbytečností veřejných zkoušek, jež žáky pouze frustrují a došel k závěru, že učitel přece žáky cvičí pro život, a ne pro zkoušku 42 )

12 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Spisem určeným ke vzdělávání učitelů se měl s největší pravděpodobností stát Výtah z všeobecného návodství dle J. A. Komenského, jenž však také zůstal v rukopise 43). Rabyška tu rozvádí řadu Komenského myšlenek a doplňuje je svými zkušenostmi. Práce je směsicí úvah didaktických, pedagogických a psychologických. Autor věnoval zvláštní pozornost opět názornému vyučovánía v pedagogicko-psychologické rovině problematice odměn a trestů 4 4). Nedatovaný drobný rukopis pojmenovaný Navedení k vyučování dějepisu je aplikací Rabyškových myšlenek o názorném vyučování na dějepis v podmínkách obecné školy45). Několik německy psaných prací pocházejících nejspíše z 50. a 60. let, bylo.pokusem vytvořit metodiku výuky německého jazyka. Autor 'se v nich věnoval nejen metodám osvojování slovní zásoby, ale i pravopisu a syntaxe 46 ). Pedagogické práce Jana Rabyšky ve své době představovaly velice pokrokový a moderní směr v rozvoji této discipliny, ale bohužel nikdy nevyšly tiskem. Důvod lze spatřovat v tom, že Rabyška nebyl vzhledem ke své tísnivé finanční situaci schopen tyto spisy vydat vlastním nákladem. Navíc hrozilo nebezpečí ekonomického fiaska takové akce. Učitelstvo druhé poloviny minulého století totiž zvláštní zájem o odbornou literaturu tohoto druhu neprojevovalo 47)., Také Rabyškův pokus o beletristickou tvorbu skončil pouze sestavením rukopisu. Jedná seo historický román nazvaný Městečko Těšíce, psaný zřejmě na sklonku autorova života 48). Příběh, zavádějící čtenáře do 18. století, se odehrává v Kostelci nad Orlicí, jenž autor přejmenoval na Těšice. Vypráví se zde o rodině sedláka Tichoslava, člověka moudrého a zbožného. Manželé Tichoslavovi vychovávají dcerku Marii, kterou jim však unesou cikáni. Marie se šťastně vrátí domů až po deseti letech. Vedle dějepisných črt, vztahujících se ke Kostelci n. O. (popis vzhledu města, podrobné vylíčení katastrofálního požáru v roce t777), čtenáře zaujme řada etnografických prvků (např. obživa lidu) a výrazná jeičastá přítomnostnáboženských motivů, jimiž je prostoupen celý text. Vezmeme-Ii v úvahu evidentnísnahu autora působit na čtenáře především výchovně a jeho závěrečná slova o tom, že Marie by měla být vzorem

13 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 městským dívkám, jeví se Městečko Těšice jako pokus o vytvoření knížky pro povinnou četbu určenou žákům kostelecké obecné školy. Jediné Rabyškovo dílo, které vyšlo tiskem, nese název Kostelec nad Orlicí aneb: Památky města Kostelce n. O. dle nejstarších poznámek až do ukončení roku ). Podnět ke vzniku dějepisného přehledu města dal v polovině 80. let ředitel školy Karel Spiegel, jenž Rabyškovi uložil popsat dějiny kosteleckého školství jako podklad k tehdy zamýšlené souhrnné publikaci o školách na území rychnovského hejtmanství 50 ). Jan Rabyška se úkolu zhostil velice odpovědně. Vedle studia publikovaných prací F. J. ZOUBKA a G. J. LAŠKA věnovaných Kostelci n. O., strávil mnoho času bádáním nad pramennými materiály na zdejším děkanství, což mu děkan P. Karel SYROVÝ ochotně umožnil 51 ). Celou knížku autor rozdělil do dvanácti kapitol, které uspořádal letopisecky. Rabyška se v monografii města upřímně snažil zachytit co nejvíce podrobností ze všech oblastí života, největší prostor však věnoval vývoji zdejšího školství, což odpovídalo původnímu tvůrčímu záměru. Přes značnou závislost na starší práci F. J.ZOUBKA jsou Rabyškovy "Památky" v mnoha ohledech dílem přínosným 5 2 ). Autor podává podrobné informace o držitelích panství, zabývá se osudy Českých bratří, popisuje události třicetileté války a období jezuitského hospodaření na kosteleckém panství, obšírně pojednává o vzdělancích 17. věku Bohuslavu BALB[NOVI a Tomáši PEŠiNOVI z Čechorodu, kteří ve městě krátce působili. Mnoho místa je v knize věnováno stavebním a uměleckým památkám, spisovatel nezapomněl ani na zdejší cechovní výrobu a tradice. Jak už bylo zdůrazněno, práce se zaměřila především na minulost kosteleckých škol. Právě zde je největší Rabyškův přínos. Zásluhou Jana Rabyšky máme celkem jasnou představu o školách a podmínkách, v nichž žili a pracovali kostelečtí učitelé, a to od dob českých bratří. Posledních 35 let ve vývoj města již Rabyška popsal na základě zkušeností ze svého působení v Kostelci, takže "Památky"jsou pro toto období zdrojem informací o událostech viděných očima vnímavého současníka. Historická monografie se tak pro toto období mění ve značně věrohodný materiál pramenné povahy. Čtenář může sledovat bouřlivý rozvoj spolkového života od počátku 60. let, platové poměry zdejšího učitelstva, hodnotná je i zpráva o stavu města k roku 1888, podaná na posledních stránkách publikace

14 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Knížka je dodnes platným pomocníkem regionálních historiků, má však značný význam i pro studium dějin pedagogiky. Z útržků výpisků a poznámek, jež se dochovaly v písemné pozůstalosti Jana Rabyšky, vyplývá, že se pokusil sestavit (snad pro potřeby žáků) kapesní slovníček cizích slov. Druhým nedokončeným pokusem byla snaha napsat přehled dějin pedagogiky, ale zůstalo pouze u pojednání o starověkém školství 53 ). Dochované fragmenty skladatelské činnosti svědčí o tom, že se Rabyška pokoušel drobná hudební díla publikovat až ve Vídni, jako Johann RA BYSCHKA. Protože vyučoval hře na klavír a housle, napsal pro své žáky mnoho etud, z nichž se část dochovala. Jako hudebník vykonal na poli místní kultury mnoho užitečné práce 54 ). Význam osobnosti Jana Rabyšky Jan Rabyška patřil k mnoha vzdělaným učitelům minulého věku, kteří svou pedagogickou a osvětovou činností pomáhali při dovršení českého národního obrození. Podobně, jako řada jeho kolegů na našich školách, byl duší kulturního života v místě svého působení. Pomáhal se vznikem různých spolků, vyučoval hře na housle a klavír, amatérsky se zabýval regionálními dějinami, publikoval v dobových časopisech. Už rozsah zájmů ukazuje na mimořádně činorodou osobnost. \ Největší význam však měla nesporněrabyškova pedagogická tvorba, jejíž výsledky bohužel nezveřejnil. Právě na poli pedagogiky byl učitel, Jan Rabyška nejen dobrým praktikem, ale především vynikajícím teoretikem, konkrétně v oblasti didaktiky a pedagogické psychologie. V provinčním městečku však nemohl tyto své znalosti využít jinak, než před dětmi ve třídě. Při studiu Rabyškova života a díla docházíme k závěru, že osud mu opravdu nepřál. Nesplněný sen o místě ředitele školy byl jen povrchním projevem této nepřízně osudu. Pokud by se učiteli Rabyškovi podařilo publikovat pedagogické práce a seznámit s nimi soudobou odbornou veřejnost, mohl dosáhnout mnohem většího uznání, než jakého by se mu dostalo jako řídícímu učiteli

15 - Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Akademický malíř Rudolf ČERNÝ, jenž zachránil před zkázou Rabyškovo rukopisné dílo, napsal: "Učitel Jan Rabyška může být i dnes vzorem,55). Nezbývá, než s jeho slovy souhlasit. Poznámky: 1) Kronika měšťanské a obecné školy v Kostelci n.orlicí (dále jen Kronika...), , Státní okresní archiv Rychnov n. Kn., fond AŠ Kostelec n. O., inv. Č. 44, sign. 1, kart. Č. 387, s. 85.; též: ČERNÝ, R.: Jan Rabyška ( ), Zpravodaj města Kostelce nad Orlicí, 1982, prosinec, s ) Kronika..., s ) Ottův slovník naučný (dále jen Ottův slovník...), 21. díl, Praha, 1904, s ) Jan Rabyška, učitel při obecné pětitřídní škole v Kostelci nad Orlicí prosí, aby dán byl na trvalý odpočinek (dále jen Jan Rabyška... prosí...). Žádost okresnímu úřadu z r. 1891, rkp., archiv akad. malíře R. Černého (dále jen ARČ) Kostelec n. O., s. 1; Kronika...r s ) Jan Rabyška prosí..., s. 1. 6) Ottův slovník, s. 12,V Rabyškově písemné pozůstalosti, uložené v ARČ, se dochoval přehled zveřejněných časopiseckých článků. 7) Koncept plakátu Ke zmíněným divadelním představením, ulož. tamtéž. 8) Jan Rabyška prosí s s. 2; Kronika..., s ) Jan Rabyška prosí, s ) Učitelský zápisník Jana Rabyšky z let 1855 až 1861, rkp., ARČ. 11) Dluhopis Jana a Marie Rabyškových z , tamtéž. 12) Výňatky z denníka' mladšího učitele R. (dále jen Výňatky...), rkp., tamtéž, s ) Zápis J. Rabyšky o zaplacení prvního členského příspěvku a seznam členů nově vzniklého spolku z , tamtéž. 14) Kronika..., s ) REŽNÝ, K. - VODiČKA, J.: Jubilejní almanach požární ochrany v Kostelci nad Orlicí, Kostelecn. 0.,1981, ) Památník Řemeslnicko-rolnické besedy v Kostelci n. O. vydaný na paměť čtyřiceti/etého trvání ve dnech 1. a 2. července 1911, s ) Tamtéž, s ) Tamtéž, s ) Tamtéž, s ) Jedná se o 6 zápisníků z let 1853 až 1881, které jsou uloženy v ARČ. 21) Diplom uložen tamtéž. 22) Rkp. uložen tamtéž. 23) Jan Rabyška... prosí..., s. 3. V pozůstalosti se zachovalo rovněž rodinné album s portréty členů rodiny, příbuzných a přátel. '

16 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.? 24) Kronika..., s ) Slavnou městskou a místníškolní Radu skromně žádá uctivý Jan Rabyška, učitel. Koncept žádosti z 18. října 1885, rkp., ARČ. 26) Slavná cis. král. školní rado v Rychnově! Koncept žádosti místní školní rady v Kostelci n. O. z února 1886, rkp., tamtéž. ' 27) Také jeho dcera, Anna Rabyšková, později soukromě vyučovala hře na klavír. 28) Zoubek pocházel z domu, jenž sousedil s domem Rabyškovým. Oba se znali, svědčí o tom jednak živé kontakty F. J. Zoubka s Řemeslnicko-rolnickou besedou, jednak skutečnost, že Zoubek Rabyškovi daroval řadu svých publikovaných prací. 29) RABYŠKA, J.: Kostelec nad Orlicí aneb: Památky města Kostelce n. O. dle nejstarších poznámek až do ukončení roku 1888, kteréž nově srovnal Jan Rabyška, učitel na obecné chlapecké škole v Kostelci n. O. Rychnov n. Kn., vl. nákl. 1889, 88 s. 30) Kronika..., s ) Koncepty závětí jsou uloženy v ARČ. 32) HLADKÝ, l.: Z dějin muzea a muzejního spolku v Kostelci nad Orlicí, Orlické hory a Podorlicko. 1969, sv. 2, s ) V pozůstalosti se zachovalo velké množství faktur, jež podnik J. Bašty zaslal Rabyškovi v letech 1888 až ) Pamětní kniha rolnické školy v Kostelci n. O., , uložena na ředitelství SZTŠ v Kostelci n. O., s ) Kronika..., s ) Rkp. (80 hustě psaných stran) je uložen v ARČ. 37) Názorné vyu&vání Jana Rabyšky, rkp. v ARČ, s ) Osobností Tomáše Vorbesa se podrobněji zabývá KRATOCHVíl, M.: Pedagogické názory Tomáše Vorbesa, in: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové - Historie. Praha, SPN 1981,36, s ) Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavé dílo z hlediska dějin pedagogiky, je třeba do budoucna uvažovat o jeho edici alespoň pro potřeby odborníků, zabývajících se touto vědní disciplínou. 40) Rkp. v ARČ. 41) Výňatky..., s ) Tamtéž, s. 2.; srov.: Černý, R., c. d., s ) Nedatovaný rkp. v rozsahu 61 stran uložen v ARČ. 44) Právě rozbor Rabyškových úvah o odměnách a trestech nás přivádí k závěru, že byl výjimečnou učitelskou osobností. Vždyť v době, kdy na našich školách jednoznačně převažuje trest jako prostředek výchovy, Rabyška varuje před neuváženým používáním trestů, uvědomuje si jejich možné negativní dopady na žáky a vyžaduje promyšlený, kultivovaný přístup ze strany učitele (Výtah z všeobecného návodství..., s ). 45) Rkp. v ARČ. 46) Jedná se celkem o čtyři rukopisy, z nichž dva jsou nedokončené, tamtéž. 47) Problémy s prodejem svých knih měl i známý královéhradecký pedagog Tomáš Vorbes. Zachoval se dopis (ARČ), v němž Vorbes prosí Rabyšku, aby ve svém okolí prodal alespoň tři výtisky knihy Didaktika, vydané roku 1860 v Hradci Králové. Vorbes v dopise neargu

17 Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 mentuje potřebou odborných znalostí pro učitele obsažených v knize, ale potřebou finančního výtěžku z prodeje knih pro učitelský ústav ve městě. 48) Městečko Těšice, rkp., 126 s., ARČ. 49) RABYŠKA, J., c. d. z r ) Tamtéž, s ) Tamtéž, s ) ZOUBEK, F. J.: Kostelec nad Orlicí. Stručný přehledjeho minulosti. Česká Lípa, ) Fragmenty těchto rukopisů jsou v ARČ. 54) Některé Rabyškovy skladby jsou uloženy tamtéž. 55) ČERNÝ, J., c. d., s

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 296 Č. AP: 63 3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e 1912-1945 I n v e n t á ř

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Personální písemnosti životopis

Personální písemnosti životopis Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti životopis VY_32_INOVACE_ITP.3.14

Více

Příloha č. 3 b) 1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci

Příloha č. 3 b) 1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2012 (č. j.: 41 929/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALMA DE LA VERA (* 1878-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1895-1934 Značka fondu: 74 Číslo evidenčního listu NAD: 71 Evidenční číslo inventáře: 104 Zpracovala:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Výpisky a výtah. Vypravování ústní. Výpisky a výtah. Vypravování ústní. 1. slohová práce - výtah. Charakteristika.

Výpisky a výtah. Vypravování ústní. Výpisky a výtah. Vypravování ústní. 1. slohová práce - výtah. Charakteristika. Komunikační a slohová výchova 8 Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, Samostatně

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Lippert Walter Časové rozmezí: (1908) 1930 1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 827 Evidenční číslo pomůcky: 1369

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník

Výstupy z RVP Učivo Ročník Komunikační a slohová výchova 8 Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Základní škola Veselá - Národní škola Veselá 1877-1953 Dílčí inventář EL NAD č.: 415 AP.: 242 Olga Čiháková, PhDr. Hana Hrachová, Ph.D. Rokycany

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ Název projektu: Učebnice fyziky v základním školství a na gymnáziu v Českých zemích Odpovědný řešitel: Mgr. Ing.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 563/2004 ve znění 82/2015 (účinnost května 2015) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460 Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) 1869-1976 Číslo listu NAD: 460 294 I. Vývoj a původce archivního souboru Kdy přesně škola v Žákavě vznikla, se z dochovaných dokumentů nepodařilo zjistit. Až do

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_28_Magdalena Dobromila Rettigová Tematický okruh: I/2 Čtenářská

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Kosmonautů 4, Havířov Podlesí Kosmonautů 4/1319, 736 01 Havířov

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 1165 Č. AP: 70 C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v 1916-1935 I n

Více