Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov"

Transkript

1 Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok

2 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních Strategie udržitelného rozvoje ČR Minimální preventivní program ZŠ Votice Školní řád ZŠ Votice Vlastní hodnocení ZŠ Votice Plán rozvoje školy na roky Zapojené programy: Zdravé zuby Kyselé deště a další ekologické projekty Srdíčkový den (Život dětem) Kytičkový den (Liga proti rakovině) Humanitární sbírky VIP KARIERA ( IPPP Praha) Vzdělávání učitelů Dopravní výchova Program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních Minimální preventivní program ZŠ Votice E-twenning Zapojené organizace, sdružení,.: MKC Votice Lukostřelecký oddíl Votice Sokol Votice Marila Votice Fauna ČR EUREST Registrované církve Oblasti vzdělávání: Mediální výchova Volba povolání Výchova demokratického člověka Člověk a společnost Člověk a svět kolem nás Výchova ke zdraví - výchova ke zdravému životnímu stylu - styl života - kvalita mezilidských vztahů - bezpečnost člověka Environmentální výchova - výchova k udržitelnému rozvoji: Strategie udržitelného rozvoje ČR - třídění druhotných surovin Tým řešitelů: - vedoucí metodického sdružení vzdělávací oblasti - školní metodik prevence soc. pat. jevů - výchovný poradce - zástupce ředitele - ediční tým

3 Cíl: rozvoj kompetence k učení, kompetencí k řešení problémů, sociální a personální, občanské, pracovní plnění obsahu průřezových témat - Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova (EV) Mediální výchova (MDV) získat vztah k tradicím školy, města Popis projektu: V průběhu školního roku budou učitelé se žáky v rámci projektu pracovat v několika prolínajících se rovinách: 1) Třídnické hodiny - žáci si zvolí oblast, kterou budou v rámci školního projektu ŠVDZ zpracovávat ( historie,oblasti vzdělávání, metody vzdělávání, školství v zahraničí, vize vzdělávání, školství v regionu, úspěchy školy.) - žáci budou pracovat na ilustračních a propagačních materiálech ke zvolenému tématu, na prezentaci vlastní práce na školní akademii - příprava na vystoupení na školní akademii - při skupinové práci žáků bude učitel dbát na utváření pozitivních vztahů mezi žáky a posilovat zdravé sebevědomí žáků 2) Výuka (přiměřeně věku) - poznat historii školství ve Voticích - poznat vývoj vzdělávání u nás i ve světě - uvědomovat si vliv vzdělání na rozvoj kvality života - osvojit si návyky potřebné pro práci v týmu - příprava na soutěže a olympiády - příprava na vystoupení na školní akademii 3) Rada dětí - patronát nad prací tříd: přehled, vzájemná informovanost - propagace práce jednotlivých tříd - nástěnka, Votické noviny - spolupráce při organizaci školní akademie, školní výstavy u příležitosti 110 výročí 4) Školní družina - práce v kroužcích - prezentace činnosti ŠD na veřejnosti - příprava na soutěž a účast v soutěži Srnčí trofej - práce ve zdravotnickém kroužku, účast v soutěži - zpracování výsledků práce za 10 let - příprava na školní akademii Hlavní akce: školní akademie Den Země exkurze, vycházky zápis žáků do 1. tříd výstava prací k 110. výročí Výstupy projektu - práce žáků - fotodokumentace - videozáznamy

4 - veřejné vystoupení - školní výstava - sborník publikace ZŠ Votice na přelomu století Časový harmonogram: Září - seznámení pedagogického sboru s tématem celoročního projektu Říjen - zpracování návrhů aktivit pro projekt, zpracování vlastního projektu - zařazení témat projektu do tématických plánů jednotlivých předmětů Listopad jmenování edičního týmu - výběr témat jednotlivými třídami - schůzka TU s řešitelským týmem - zpracování plánu práce na projektu třídním učitelem pro příslušnou třídu Prosinec - vyhledávání informací žáky k vybranému tématu, - kooperace prací na projektu - třídnické hodiny - schůzka edičního týmu: zpracování plánu práce (příloha) Leden - schůzka učitelů a řeš. týmu - příprava na školní akademii - zahájení příprav na Den Země - sběr návrhů od učitelů Únor - zajištění spolupráce organizací pro DZ - práce tříd na výstupu projektu - prezentaci třídních aktivit - schůzka předsedů předm. komisí s řeš. týmem - kontrola plnění prací na projektu v jednotlivých předmětech Březen - schůzka TU s vedením školy dokončení příprav na školní akademii - práce na organizaci Dne Země - kontrola práce edičního týmu ředitelem školy Duben - schůzka předsedů předm. kom s vedením školy: organizační zajištění Dne Země - Den Země Květen - vyhodnocení Dne Země ve třídách TU a žáci - prezentace Dne Země v mediích - školní akademie, výstava prací - schůzka vedení školy s edičním týmem návrh sborníku Červen - vyhodnocení celoročního projektu Škola včera, dnes a zítra schůzka učitelů zpracování výstupů (klady, zápory, úspěchy, neúspěchy, poučení,.) - výstava dokumentace výstupů, prací žáků - tisk sborníku Září - Den otevřených dveří výstava ke 110. výročí - distribuce sborníku Škola na přelomu tisíciletí Ve Voticích

5 Téma třídy v projektu: Škola včera, dnes, zítra, Zápis ze schůzky třídních učitelů Třída Téma 2. A B A Jak se učívalo ve škole 3. B Jak jsme se oblékali 4. A Jak se mění slabikář 4. B Vývoj psacích pomůcek 5. A Písmo včera, dnes a zítra 5. B J.A. Komenský 6. A Vývoj aktovky, tabule 6. B Škola mých rodičů 7. A Pomůcky v dějepise 7. B Mých 10 let 8. A Srovnání pedagogiky 8. B Významní absolventi ZŠ Votice 9. A Vzdělanost od Mezopotámie k nám 9. B Sportovní úspěchy žáků školy

6 Votická škola Hudba: Pavel Dobeš Text: Jaroslava Pospíšilová 1. Kdo neznáte Votice, pojďte rychle s námi, Chodí tady do školy všichni naši známí. Ref: Hej, Votice, ty školo milá, Tys nám k srdci přirostla a vzdělání dala. 2. Učitelky, učitelé, deváťáci, prvňáci, Všichni tady zažijete velikánkou legraci. Ref: Hej, Votice. 3. Psaní, čtení, počítání jde nám tu všem lehce, zvonění a tělocvik, ze hřiště se nechce Ref: Hej, Votice 4. Malování, tancování, ruční práce, zpívání, každý z nás si může vybrat podle svého nadání. Ref: Hej, Votice. 5. Až do světa rozejdem se, až nebudem spolu, Nikdy nezapomeneme na votickou školu. Ref: Hej, Votice Závěrečná zpráva Časový harmonogram Září: Zástupce ředitele Mgr.Dana Hronová ve spolupráci se zástupkyní ředitele pro I.stupeň zpracovala v říjnu celoškolní projekt Škola včera, dnes, zítra. Na tématu a přibližné náplni projektu se dohodl pedagogický sbor na provozní poradě. (Příloha číslo 1) Listopad, prosinec Třídní učitelé pracovali se svými třídami na výběru vhodného tématu pro svou třídu. Žáci začali v jednotlivých předmětech sbírat podklady, které později zpracují. Leden

7 Na pedagogické radě došlo ke změně plánovaných akcí ( z důvodu získané finanční dotace). Byl zrušen Den Země a zahájena realizace projektu Zdravý život ve zdravém prostředí, v jeho rámci se v červnu uskuteční Den zdraví. Byla ředitelem školy jmenována redakční rada pro práci na bulletinu k výročí školy. Únor Na schůzce třídních učitelů s řešitelským týmem celoškolního projektu byl stanoven termín Školní akademie na od 17.00hod. (příloha číslo 2) Březen, duben V třídních hodinách kolektivy pracovaly na výstupech projektu plakáty, dokumenty, nástěnky, seminární práce Pod vedením třídních učitelů, vyučujících seminářů se připravovali žáci na vystoupení na školní akademii. Květen Školní akademie Červen Den zdraví Příprava bulletinu Červenec Tisk bulletinu. (příloha číslo 3) Září Den otevřených dveří 110 let budovy školy ( příloha číslo 4) Dosažení cílů: Během realizace projektu byly rozvíjeny kompetence k učení, kompetencí k řešení problémů, sociální a personální, občanské, pracovní. Byl plněn obsah průřezových témat - Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova (EV) Mediální výchova (MDV) získat vztah k tradicím školy, města Výstupy projektu byly prezentovány na akcích pro veřejnost : Školní akademie, Den otevřených dveří

8

9

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Obsah pracovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-108/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 2. základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram Sídlo:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 KDO SE NEUČÍ, NEZNÁ 2014/2015 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, červenec 2008 (Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008)

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz Pracovní plán školy pro školní rok 2007/2008 1. Část vzdělávací a) Vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 se sídlem Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) školní rok 2013/2014 1 1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy

Více

R O Č N Í P L Á N P R Á C E

R O Č N Í P L Á N P R Á C E Základní škola a Mateřská škola Osek na Bečvou, okres Přerov R O Č N Í P L Á N P R Á C E Školní rok 2014/15 Schválený pedagogickou radou dne 28.8.2014 1 Úvod Roční plán práce na školní rok 2014/15 vychází

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-88/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-88/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-88/09-02 Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, 259 01 Votice Identifikátor: 600 042 171 IČ: 70 568

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Zpracovali: Mgr. Miloslav Albl, Mgr. Pavel Reumann, Praha 13. 9. 2012 Schválil: Ing. Lumír Kymr, ředitel Praha 16. 9. 2012 Stránka 1 z 10 OBSAH PROGRAMU

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 V Blansku dne 8.0.2007 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Ceska skolni inspekce ZlinskY inspektorat. v,, INSPEKCNI ZPRAV A. Cj. CSIZ-241113-Z. Poliena 276, 757 01 Valasske Mezinei Ie: 48773 905

Ceska skolni inspekce ZlinskY inspektorat. v,, INSPEKCNI ZPRAV A. Cj. CSIZ-241113-Z. Poliena 276, 757 01 Valasske Mezinei Ie: 48773 905 Ceska skolni inspekce ZlinskY inspektorat v,, INSPEKCNI ZPRAV A Cj. CSIZ-241113-Z Nazev pravnicke osoby Zakladni skola a Materska skola Valasske MeziliCi, vykonavajici cinnost skoly: Poliena 276, okres

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne: 18.9.2013 1 Obsah Organizace

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

II. Charakteristika školy

II. Charakteristika školy 1/18 II. Charakteristika školy II.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaným zařízením, zahrnující několik součástí základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Název součásti

Více