GÜNTER STEMBERGER VYŠ EH RAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GÜNTER STEMBERGER VYŠ EH RAD"

Transkript

1

2 GÜNTER STEMBERGER VYŠ EH RAD

3

4 GÜNTER STEMBERGER Úvod do rabínské literatury VYŠEH RAD 2011

5 Na přebalu: Iluminace neznámého mistra k rukopisu Maimonidova díla Moré n vuchím (Učitel zbloudilých), zhotovená patrně v Katalánsku kolem poloviny 14. století Královská knihovna, Kodaň Na vazbě: Liturgický kalendář ze začátku 14. století z Kastilie Bibliothèque Nationale, Paříž Frontispis: Standardní titulní list traktátu Babylónského talmudu (zde traktátu Eruvín), vydávaného koncem minulého století tiskařskou rodinou Rommových ve Vilniusu. Rommovská podoba Talmudu, především jeho stránkování, je určující podnes C. H. Beck sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München Translation Petr Sláma, 1999, 2010 ISBN

6 OBSAH Předmluva Poznámka překladatele PRVNÍ ČÁST Všeobecný úvod I. DĚJINNÝ RÁMEC ) Obecné dějiny ) Počátky rabínského hnutí ) Prameny ) Periodizace židovských dějin II. SYSTÉM RABÍNSKÉHO ŠKOLSTVÍ ) Základní vyučování ) Rabínská výchova ) Rabínské akademie v Babylónii ) Učednictví III. RABÍNSKÁ HERMENEUTIKA ) Sedm pravidel Hilelových ) Třináct midot R. Jišmaele ) Třicet dva midot IV. PÍSEMNÁ A ÚSTNÍ TÓRA ) Pojem ústní Tóry. Zákaz zapisování? ) Rabínské doklady pro zákaz zapisování? ) Rabínské doklady zapisování ústní Tóry ) Výuka a ústní tradice

7 V. JAK ZACHÁZET S RABÍNSKÝMI TEXTY. (K OTÁZCE METODY) ) Literární dějiny ) Kulturní a náboženské dějiny ) Dějiny formy, tradice a redakce VI. RABÍNI ) Prameny ) Jména rabínů jako pomoc při datování ) Problémy rabínských životopisů ) Nejdůležitější rabíni VII. JAZYKY RABÍNSKÉ LITERATURY ) Hebrejština Mišny (mheb) ) Amoraitská hebrejština (aheb) ) Galilejská aramejština ) Babylónská aramejština ) Přejatá a cizí slova ) Slovníky DRUHÁ ČÁST Talmudická literatura I. MIŠNA ) Terminologie ) Struktura a obsah ) Vznik ) Text: rukopisy a tisky ) Výklad Mišny II. TOSEFTA ) Jméno, struktura a obsah ) Vznik ) Text Tosefty ) Komentáře k Toseftě

8 III. JERUZALÉMSKÝ TALMUD ) Pojmy; název ) Obsah a struktura ) Tradiční představa o vzniku ) Redakce ) Text IV. BABYLÓNSKÝ TALMUD ) Struktura a obsah ) Tradiční představa o vzniku ) Redakce ) Text ) Autorita Babylónského talmudu ) Komentáře ) Talmud v ohni polemik V. MIMOKANONICKÉ TRAKTÁTY ) Avot d-rabi Nátan (ARN) ) Sof rím ) Evel Raba ) Kala ) Derech erec Raba (DER) ) Derech erec Zuta (DEZ) ) Perek ha-šalóm ) Ostatní malé traktáty TŘETÍ ČÁST Midraše I. ÚVOD ) Pojem ) Počátky midrašické exegeze Bible ) Svéráz rabínského midraše ) Rozdělení midrašů ) Cyklus synagogálního čtení ) Synagogální kázání, p ticha a chatima

9 II. HALACHICKÉ MIDRAŠE ) Všeobecný úvod ) M chilta d-rabi Jišmael (M chil) ) M chilta d-rabi Šim on ben Jochaj (MRŠ) ) Sifra ) M chilta k Lv? ) Sifrej Numeri ) Sifrej Zuta (SZu) ) Sifrej Deuteronomium ) Midraš tanaím (MidrTan) III. NEJSTARŠÍ EXEGETICKÉ MIDRAŠE ) Genesis Raba (GnR) ) Pláč Raba (PlR) IV. HOMILETICKÉ MIDRAŠE ) Leviticus Raba (LvR) ) P sikta d-rav Kahana (PRK) ) P sikta rabati (P sr) ) Tanchuma (Tan) J lamdenú (J la) ) Deuteronomium Raba (DtR) ) Exodus Raba ) Numeri Raba (NuR) ) Menší midrašické homilie V. MIDRAŠE K PĚTI SVÁTEČNÍM SVITKŮM ) Takzvané Rabot ) Další midraše ke svátečním svitkům VI. DALŠÍ EXEGETICKÉ MIDRAŠE ) Midraš Jóna (Jonáš) ) Midraš k Žalmům (MidrŽ) ) Midraš Mišlej (MidrPř) ) Midraš Jób VII. DALŠÍ HAGADICKÁ DÍLA ) Od midraše k narativní literatuře ) Etické midraše ) Ezoterní, resp. mystické spisy

10 VIII. SBÍRKY A MIDRAŠICKÉ KOMENTÁŘE ) Jalkut Šim oni ) Jalkut ha-machiri ) Jalkut R uveni ) Midraš ha-gadol (MHG) ) B-réšít rabati ) Lekach tóv ) Sechel tóv ) Midraš Š muel ) B-réšít Zuta ) Pitron Tóra ) Další midraše a díla jim podobná STUDIUM RABÍNSKÉ LITERATURY V LETECH NOVÁ LITERATURA K JEDNOTLIVÝM KAPITOLÁM Mapa: Svět rabínské vzdělanosti v době pozdní antiky a na počátku islámského období Perikopy Seznam zkráceně citované literatury Česká bibliografie Zkratky Výběrový rejstřík pojmů Rejstřík rabínské literatury Výběrový rejstřík vlastních jmen K vyobrazení na straně 12 Stránka Babylónského talmudu (zde první strana traktátu B rachot, tedy zároveň první strana Talmudu vůbec). Sloupec uprostřed pod prvním slovem v ozdobném rámečku je text Mišny. Od nepatrně zvýrazněného pokračuje text g mary. Sloupec napravo od rámečku, tj. směrem ke knižnímu hřbetu, je komentář Rašiho (11. stol.), sloupec nalevo přináší komentář tzv. tosafistů ( století, viz str. 267n). V rommovském vydání Talmudu jsou oba komentáře psány zvláštním, tzv. Rašiho typem písma. Ještě dále od středu směrem k levému okraji strany jsou odkazy ke gaonské i pozdější rabínské literatuře, pravý okraj strany přináší odkazy uvnitř Talmudu (tzv. m sorat ha-šas). Písmeno v levém horním rohu udává pořadí listu. Podle rommovského uspořádání se pak citáty BT uvádějí vždy číslem listu a údajem a či b pro lichou či sudou stranu (uvedená stránka se tedy označuje jako B rachot 2a). P. S.

11

12 PŘEDMLUVA V Čechách a na Moravě existuje letitá tradice rabínské učenosti od 13. století. V 16. století byly v Praze zakládány první tiskárny severně od Alp a zde byly poprvé vytištěny Midraš Jóna (1595) a P sikta rabati (1656?). Později byla místem několika vydání Talmudu, jakož i Mišny s komentářem Jom Tov Lipmanna Hellera ( ), jenž byl také několik let vrchním pražským rabínem. Nelze zde v krátkosti uvést všechna jména až po Isaaka Hirsche Weiße, který pak dlouho působil ve Vídni. Tím víc mě těší skutečnost, že opětný zájem o rabínskou literaturu umožnil český překlad mého Úvodu. Děkuji nakladatelství Vyšehrad, že na sebe vzalo rizika tohoto vydání, a především také Petru Slámovi, který se ujal pracného úkolu překladu, dal si záležet na jeho přesnosti a zůstal až do poslední chvíle otevřen změnám a doplněním oproti německému znění. První německé vydání z roku 1982 představuje kompletní přepracování klasického Úvodu Hermanna L. Stracka. V roce 1992 vyšla kniha ještě jednou německy ve značně přepracované a rozšířené podobě. V roce 1996 následovalo další přepracování v angličtině. Od té doby však bádání opět urazilo kus cesty: zčásti díky nálezům rukopisů především k Toseftě, v mnoha dalších případech díky novým studiím, které po období jisté stagnace vykazují v poslední době výrazný pokrok. Proto je tento překlad zároveň nejnovějším vydáním knihy. Znovu tedy děkuji všem, kteří k realizaci tohoto vydání přispěli. Připojuji přání, aby kniha přispěla k ještě důkladnějšímu studiu rabínské literatury i celé velké židovské tradice a pomohla hlubšímu porozumění židovství. Vídeň, leden 1999 Günter Stemberger PŘEDMLUVA 13

13 POZNÁMKA PŘEKLADATELE Překlad Stembergerovy knihy je pořízen z němčiny. Jisté úskalí představuje skutečnost, že autor neuvádí hebrejské a aramejské názvy kvadrátním hebrejským písmem, nýbrž přepisuje je do němčiny. V rozsáhlých bibliografických odstavcích nezřídka uvádí tituly knih nebo statí, napsaných v hebrejštině a označených jako (h), pod jejich anglickým názvem. Odráží se zde praxe, běžná v Izraeli, že knihy (a jména) mají často svou oficiální anglickou formu. Uvádí-li autor název díla v hebrejštině transliterované do angličtiny a pokračuje-li anglickým podtitulem, přepisuji název foneticky (podle zásad popsaných níže) a podtitul uvádím anglicky. Tam, kde autor název překládá do němčiny, uvádím jej česky, tam kde jeho hebrejské znění přepisuje foneticky, volím i já transkripci. Pokouším se užívat jednotného způsobu přepisu, který je, na rozdíl od dosavadní, především ve starozákonických kruzích běžné transliterace, spíše přepisem fonetickým. Nakročení směrem ke stanovení pravidel pro tento způsob přepisu, vlastní spíše látkám judaistickým, představuje kapitola Transkripce hebrejských výrazů Bedřicha Noska, uvedená v jeho překladu Pirkej Avot*. Také další knižní produkce nakladatelství Sefer (především encyklopedie Judaismus od A do Z Ja akova Newmana a Gavri ela Sivana a Historie Židů v Čechách a na Moravě Tomáše Pěkného) vytváří postupně jistou precedenční základnu přepisu z hebrejštiny do češtiny. Zásadní úvahu o kladech a záporech transkripce literní i fonetické přináší sta Martina Prudkého K transkripci hebrejštiny (Teologická reflexe 1, 1995). V následujících odstavcích shrnuji kritéria, kterými jsem se řídil já. O tom, že při transkripci hebrejských a aramejských slov není na rozpacích pouze čeština, se čtenář přesvědčí letmým pohledem do dlouhých bibliografických pasáží knihy: uvidí, v kolika různých přepisech se některá slova vyskytují i pouze v rámci němčiny nebo angličtiny (viz Prudkého zmínku o 60 základních transliteračních standardech ve Weinbergově monografii do tohoto počtu máme v češtině arci pořád ještě daleko). * Viz česká bibliografie. POZNÁMKA PŘEKLADATELE 14

14 Svérázné dilema představuje název země, jejíž důležitost je pro všechny rabínské spisy ústřední. Od druhého století n. l. se v řecké a latinské literatuře ustálil zvyk nazývat území biblické země zaslíbené Palestina. Ne vždy s vědomím, že tento název, přesněji řečeno označení Syria Palaestina, prosadili za císaře Hadriána v polovině 2. století n. l. Římané: v reakci na bar Kochbovo povstání zavádějí označení, připomínající Pelištejce, starozákonního nepřítele Izraele. Označení Palestina je běžné v biblistice a používá je v němčině i autor. V dnešní době se ovšem ozývá nejčastěji v souvislosti se sporem Židů a Arabů ve Státě Izrael a na obsazených územích. Navíc čeština nezná jemnou distinkci němčiny: palästinisch palästinensisch, kde první výraz odkazuje k historickému území, druhý k arabskému obyvatelstvu na územích kontrolovaných Státem Izrael. Rabínské písemnictví i moderní judaistická literatura v Izraeli užívá k označení teritoria, které dějepravná líčení Bible nazývají země zaslíbená, názvu erec Jisrael, země Izraele, resp. užívají adjektiva arci-jisraeli či pouze jisraeli, izraelský. Území označené jako země Izraele samozřejmě není totožné s dnešními hranicemi Státu Izrael. Se souhlasem autora jsem vzhledem ke zmíněným skutečnostem zvolil rabínskou formu i já. 1) Psaní velkých písmen: Považuji za správné psát u názvů konstitutivních knih různých náboženských systémů v jejich určitou komunitou akceptovaném rozsahu (tedy Bible, Korán, Bhagavadgíta ) počáteční písmeno velké, jakkoli mohlo jít dříve o jméno obecné. Pokud se v textu název vyskytuje zároveň ve významu obecného jména, píši je by stejně znějící jako název s písmenem malým. Původní hebrejská a aramejská literatura totiž užívá nezřídka právě klíčových termínů v několika významech. Jak čtenář uvidí, spočívá přínos knihy mj. právě v tom, že ukazuje dynamiku vývoje slov jako M/mišna, T/talmud, T/tosefta: na jedné straně, pomineme-li zcela obecný význam těchto slov ( opakování, učení, doplnění ), jako postupně krystalizující, mnoha peripetiemi procházející a nehotové literární útvary (v tomto smyslu mluví např. o mišně Akivově jako o jakémsi vývojovém stadiu pozdější autoritativní sbírky halachy), na straně druhé jako závazné sbírky zcela jednoznačného výměru (pak tedy píši Mišna, Talmud babylónský). Právě v případě T/talmudu se ale věc ještě komplikuje, nebo Talmud babylónský i Talmud jeruzalémský jsou dvě různá díla, nikoli pouze dvě recenze POZNÁMKA PŘEKLADATELE 15

15 díla jednoho. Tam, kde je slovo talmud uvedeno bez bližšího určení, lze mu rozumět spíše ve smyslu určitého žánru, literárního druhu; píši proto malé t. Často však je z kontextu zřejmé (např. je-li řeč o dějinném působení Talmudu), že jde o Talmud babylónský. Pak volím T. Je snad již zbytečné připomínat, že také ostatní slova označující žánr píši s malým počátečním písmenem (takže: midraš, halacha, hagada, ale také g mara, nebo se jako součást Babylónského talmudu komplementární k Mišně nikdy neprosadila jako samostatné dílo). 2) Použití apostrofu ( ) při přepisu hebrejských a aramejských slov. V zásadě jej zavádím ve dvou případech: a) Tehdy, když se slovo dělí na slabiky jinak než v češtině a čtenář by byl sváděn k českému čtení. Např. jméno Šimon, v češtině rozdělené na slabiky [ši-mon], čte hebrejština jako [šim-on]; píši proto Šim on. Také ve všech případech, kdy se v přepisu hebrejských slov opakují dvě samohlásky, jde po pravidle o dvě slabiky, nikoli o dvojhlásku nebo dlouhou samohlásku. Např. jméno Jaakov nečteme [já-kov], ale [ja-a- -kov]. S tímto vysvětlením však od apostrofu v případě po sobě opakovaných stejných samohlásek upouštím. b) Tehdy, když se ve slovu vyskytuje zvláštní druh hebrejské samohlásky, zvané ševa (či vlastně š va), jež nemá barvu samohlásky, ale přesto ve spojení se souhláskou vytváří slabiku. Někdy se přepisuje jako e, jindy se v přepisu zcela vypouští či se pro ni zavádí zvláštní znak (nejčastěji použitím horního indexu: e). Příklad: název traktátu B rachot, často citovaného jako Berachot. 3) Jak bývá vlivem moderní hebrejštiny zvykem, pokouším se o důsledné rozlišování ražené a třené výslovnosti u souhlásek b-v, k-ch a p-f: např. ze slov bej Elijahú se přidáním prefixální noty relationis d- stává d-vej Elijahú. Petr Sláma, 1999 Od prvého vydání knihy se ovšem ukázalo, že je tento způsob přepisu hebrejštiny čtenářsky značně náročný. Jelikož pro druhé vydání knihy nepřicházela v úvahu nová sazba, podržel jsem ho i v nové kapitole (od s. 423). Jednodušší způsob přepisu však volím v knize Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury (Praha: Vyšehrad 2010). Vznikl po poradě s kolegy z různých parcoviš a v oblasti judaistiky jej doporučuji jako normativní. Petr Sláma, 2011 POZNÁMKA PŘEKLADATELE 16

16 PRVNÍ ČÁST

17 I DĚJINNÝ RÁMEC LITERATURA Země Izraele: G. Alon, The Jews; tentýž, Studies; M. Avi-Yonah, Geschichte der Juden im Zeitalter des Talmud, Berlin 1962; Z. Baras, S. Safrai, M. Stern, Y. Tsafir (vyd.), Země Izraele od doby pádu druhého Chrámu k muslimskému dobytí (h), 2 díly, Jeruzalém ; S. W. Baron, History II; A. Oppenheimer, Galilea v mišnaickém období (h), Jeruzalém 1991; tentýž, U. Rapaport (vyd.), Bar Kochbovo povstání nové studie (h), Jeruzalém 1984; P. Schäfer, Der Bar Kochba-Aufstand, Tübingen 1981; Peter Schäfer, Dějiny Židů v antice, Praha 2003; E. M. Smallwoodová, The Jews under Roman Rule. From Pompey to Diocletian, Leiden 1976; G. Stemberger, Das klassische Judentum. Kultur und Geschichte der rabbinischen Zeit, München 1979; tentýž, Juden und Christen im Heiligen Land. Palästina unter Konstantin und Theodosios, München Babylón: S. Funk, Die Juden in Babylonien, I II, Berlin ; I. M. Gafni, Babylonia; J. Neusner, Babylonia; A. Oppenheimer, Babylonia Judaica in the Talmudic Period, Wiesbaden Struktura židovské společnosti: H. Mantel, Sanhedrin; L. I. Levine, The Jewish Patriarch (Nasi) in the Third Century Palestine, ANRW II 19/2, ; M. Beer, Exilarchate; A. Grossman, Exilarchát v Babylóně v období g oním (h), Jeruzalém Počátky rabínského hnutí: S. J. D. Cohen, The Significance of Yavneh, Pharisees, Rabbis and the End of Jewish Sectarianism, HUCA 55 (1984), 27 53; J. Neusner, Pharisaic-Rabbinic Judaism: A Clarification, History of Religions 12 (1973); tentýž, Development of a Legend, London 1970; tentýž, The Formation of Rabbinic Judaism, Yavne (Jamnia) from A. D. 70 to 100, ANRW II 19/2, 3 42; A. J. Saldarini, The End of the Rabbinic Chain of the Tradition, JBL 93 (1974), ; P. Schäfer, Die Flucht Johanan b. Zakkais aus Jerusalem und die Gründung des Lehrhauses in Jabne, ANRW 19/2, Dobou vzniku rabínské literatury, o níž je zde řeč, je 1. tisíciletí našeho letopočtu. Toto období je na jedné straně vymezeno rokem 70, kdy Titus vyvrátil Jeruzalém a jeho Chrám, na druhé straně pak rokem 1040, kdy zanikly gaonské akademie v Babylóně, i když poslední díla rabínské literatury spadají ještě i do století následujícího. 1) Obecné dějiny Připomeňme jen velmi stručně základní skutečnosti tohoto období, nebo literatuře neporozumíme bez znalostí jejích dějinných souvislostí. Dvěma nejdůležitějšími centry tehdejšího židovského světa byly země I) I) 1 OBECNÉ DĚJINY 19

18 Izraele a Babylón;* rabínská literatura se rozšířila takřka výlučně z těchto dvou míst. V zemi Izraele pozbyli v roce 70 n. l. Židé porážkou nadobro poslední zbytky státní samostatnosti, Chrám jakožto náboženské centrum a základna kněžské moci přestal existovat. Ke znovuuspořádání židovské samosprávy dochází postupně. Ohniskem náboženské vzdělanosti se stalo Javné: Jóchanan ben Zakaj zde kolem sebe brzy po roce 70 shromáždil učence především z farizejských písmáckých kruhů, ale též příslušníky jiných důležitých skupin soudobého židovství. V zemi Izraele se tak postupně prosadila nová vůdčí židovská vrstva, jež byla schopna vést lid i bez Chrámu a státu: patriarchát tvořený soudem a školou, sahající svými kořeny až k sanhedrinu doby Chrámu. Nakolik jsme dnes schopni říci, Židé v zemi Izraele se neúčastnili diasporního povstání proti římské nadvládě z let Pak se ovšem pod vedením bar Kochby nechali zlákat ke druhému protiřímskému povstání v letech , jehož následky byly vskutku osudové. Teprve po Hadriánově smrti v roce 138 došlo k usmíření s Římem: za Antoninovců a Severnovců se, nyní v míru, začalo s obnovou, na jejímž konci stál mocný patriarchát Jehudy ha-nasiho (nazývaného také krátce Rabi). Židovské osídlení země Izraele po roce 135 ovšem již nemělo těžiště v Judsku, nýbrž v Galileji. Centrem židovské samosprávy po bar Kochbově povstání již nebylo Javné, nýbrž nejprve Uša (zhruba do r. 170), později Bejt Š arím a Seforis a nakonec, od poloviny 3. století, Tiberias. Ve 3. století jsme svědky upevňování struktur izraelského židovstva. V jeho čele stojí nyní již dědičný patriarchát, na nižších úrovních pak rabinát. Země Izraele však samozřejmě i v tomto období podléhá politickým zmatkům a hospodářskému úpadku Římské říše, přičemž je třeba zmínit alespoň dvě skutečnosti: politicky a hospodářsky velmi důležitou Caracallovu Constitutio Antoniniana z roku 212, která propůjčila (takřka) všem obyvatelům říše, tedy také Židům, římské občanství. Přímý vliv na izraelské židovstvo pak měla i epizoda ( ), kdy rozsáhlé východní oblasti Římské říše včetně země Izraele ovládli palmýrští Odenat a Zenobia. * Babylón tradiční označení území přibližně dnešního Iráku. (Pozn. př.) I) I DĚJINNÝ RÁMEC 20

19 Zásadní obrat znamenala christianizace římské říše za Konstantina: ediktem milánským bylo v roce 313 prohlášeno křes anství za religio licita.* Vzhledem k tomu, že od roku 324 vládl Konstantin celé říši, měl edikt samozřejmě dopad i na zemi Izraele: následuje období ve znamení nástupu křes anství a dokonce i v zemi Izraele se židovství ocitá v defenzivě. Krátký oddech znamenala vláda císaře Juliána ( ), jenž dokonce povolil znovuvýstavbu jeruzalémského Chrámu. Poté se již křes anství definitivně prosadilo. Navenek o tom svědčí především zákon z roku 380, který všechny poddané zavazuje vírou v Nicejské vyznání víry, čímž se křes anství de facto stává státním náboženstvím. V letech 415 až 429 byla zrušena instituce židovského patriarchátu. V roce 438 promulgovaný Codex Theodosianus a ještě výrazněji pak v roce 529, resp. 534, zveřejněný Codex Justinianus definitivně petrifikují právní stav v neprospěch židovského obyvatelstva. Není proto divu, že si izraelští Židé mnoho slibují od vlády Peršanů ( ); znovu zklamáni, podvolují se obnovené byzantské moci, až je nakonec křes anské nadvlády definitivně zbaví arabská invaze: Jeruzalém byl dobyt roku 638. Babylón, byl od dob starozákonního exilu v letech nepřetržitě sídlem významné židovské komunity, která v důsledku událostí v zemi Izraele získala po roce 70 samosprávu včele s tzv. exilarchou.po bar Kochbově povstání ještě vzrostla její důležitost v rámci rabínského židovstva. Mnozí izraelští rabíni prchali ze země Izraele do Babylóna a někteří z nich tam zůstali i po normalizaci domácích poměrů. V roce 226 vystřídali parthskou nadvládu nad Babylónem sasanidovští Peršané, kteří se pokusili prosadit jako státní náboženství zaroastrismus. Zpočátku to židovskému obyvatelstvu opět přineslo problémy; v roce 250, za Šapura I., však byla jeho autonomie opět plně potvrzena; podmínkou bylo, že uznalo platnost zemského zákona. Dlouhé období stability a rozkvětu bylo náhle přerušeno ve druhé půli 5. století, kdy se rozpoutalo pronásledování Židů (společně s pronásledováním křes anů), dosahující vrcholu v roce 468: židovská samospráva byla rozpuštěna, synagogy zavřeny a exilarcha i množství * Religio licita povolené náboženství, prakticky ovšem upřednostňované vůči všem ostatním náboženstvím. (Pozn. př.) I) I) 1 OBECNÉ DĚJINY 21

20 rabínů popraveno. Ani zklidnění poměrů v první polovině 6. století pak již nevedlo k obnově exilarchátu; podobně jako v zemi Izraele, chybělo i zde židovstvu vedení. K rozhodující změně došlo v Babylóně v roce 640, kdy moc převzali Arabové. Obě hlavní židovská centra se tak náhle ocitla pod jednou politickou správou. Politickým centrem byl nejprve Damašek (za Umajjovců), čímž se země Izraele podstatně přiblížila mocenskému centru. Za Abbasovců se však od roku 750 stává hlavním městem Bagdád, což vedlo v rámci židovstva k převaze babylónských Židů. Obnovení exilarchátu a vedoucí roli rabínských akademií v Suře a Pumbeditě obě dnes leží k katastru Bagdádu pak respektovali nejen zástupci babylónského židovstva, ale i celá diaspora a dokonce též země Izraele. Politický úpadek kalifátu vedl uvnitř židovstva opět k přesunu těžiště: na významu získávají Egypt, severní Afrika a Španělsko. Exilarchát zatím svou vážnost ztrácí a gaonské školy se rozpadají. Křižácká tažení pak v roce 1099 ovládli křižáci Jeruzalém znamenají poslední vydechnutí oné epochy židovského světa, v němž se rabínská literatura zrodila. 2) Počátky rabínského hnutí Z dnešního pohledu byl v židovských dějinách rozhodujícím bodem obratu rok 70. Znamenal ale takový zlom, jasně ohraničující období Chrámu a farizeů od období bez Chrámu a s rabíny, i pro současníky? Zavedení titulu rabi (neplést s oslovením rabi ve smyslu můj pane, můj mistře ) by na takové sebepochopení v nové době ukazovalo. To se ozývá z ted III,4* (asi 460): Kdo má žáky, kteří sami mají žáky, ten je nazván rabi. Pokud jeho žáci upadnou v zapomnění, nazývají ho raban. Pokud i žáci jeho žáků upadnou v zapomnění, je zván (prostě) jménem. Jazykový úzus po roce 70, jak jej zrcadlí citovaný text, neznamená jen pouhou vnější změnu, nýbrž svědčí o novém sebepochopení. To se nerozšířilo najednou a přímočaře, nicméně ze zpětného pohledu 2. poloviny 2. století je již nespornou skutečností. * K systému označování rabínské literatury viz konec knihy. I) I DĚJINNÝ RÁMEC 22

21 Tato proměna rabínského sebepochopení je zřejmá i z řetězu tradentů, jak jej pojímá traktát Avot, resp. Avot d-rabi Nátan (ARN). Tyto spisy začínají seznamy párů, které končí Hilelem a Šamajem a které jsou pomocí přejímání a odevzdávání (kibbel masar) Tóry pospojovány až k Mojžíšovi. Po Hilelovi a Šamajovi následuje mezera: dodatečně je doplněn Jóchanan ben Zakaj. Pozdější seznam patriarchů i výčet dalších rabínů již tyto typické termíny nepoužívá. Zřejmá je snaha přiřadit Jóchanana k párům spojujícím rabínskou tradici s tradicí farizejskou (Saldarini). Jak porůznu zdůraznil J. Neusner (např. Phar III 228, 282n), v období těsně po Javné tato snaha ještě nepřichází ke slovu: tehdy si ještě neuvědomovali zlom oproti době před rokem 70. Teprve v Uše začalo být jasné, že Chrám v dohledné době vybudován nebude a dřívější poměry se také nepodaří obnovit: skutečný dějinný zlom nepřinesl rok 70 s pádem Chrámu, ale rok 140 s vypleněním jihu země Izraele a znovuobnovením rabínského hnutí na severu (Phar III 283). Teprve nyní je zlom roku 70 pochopen jako nezvratný, od nynějška je patrná též snaha explicitně navazovat na období před rokem 70 a představit v Hilelovi, Šamajovi a jejich školách duchovní otce rabínského hnutí, ba stopovat předchůdce hnutí do doby Šim ona Spravedlivého či Ezdráše tak, aby bylo možno protáhnout kontinuitu až k Mojžíšovi. Vyprávění o útěku Jóchanana ben Zakaje z Jeruzaléma se nyní stává konstitutivní legendou rabínského židovství (k tomu Schäfer). Trvalo ovšem nějakou dobu, než byl v této události rozeznán nový počátek. Z hlediska pozdějších generací je jasné, že ztráta samostatnosti a pád Chrámu byly předpokladem rozvoje rabínského židovství. Trvalo samozřejmě ještě dlouho, než se v židovství prosadil rabinát jako nová vůdčí vrstva a než byla redukována pestrost židovství, charakteristická pro období před rokem 70. Rabínské židovství nikdy nepředstavovalo jediný faktor židovského života. Ačkoliv je za cosi takového mnozí rádi považují po celou dobu, o níž zde pojednáváme, stalo se z něj normativní židovství teprve staletým vývojem. I) I) 2 POČÁTKY RABÍNSKÉHO HNUTÍ 23

22 3) Prameny Prameny, které líčí rabínské období, jsou natolik jednostranné, že obraz, který z nich o dějinách lze získat, je nejistý představa o normativním židovství vychází právě z těchto pramenů. Základní linie všeobecných dějin jsou dostatečně doloženy z mimožidovských zdrojů. Pokud však jde o vnitřní vývoj rabínského židovství, jsme odkázáni takřka výlučně na rabínské svědectví, tedy na literaturu jedné skupiny uvnitř židovstva, nebo rabínské sebepochopení určuje veškerou tradici. Tento obraz lze sice korigovat archeologickými nálezy (pouze v zemi Izraele) i přihlédnutím k textům církevních Otců a k dalším mimožidovským spisům, skutečností ale zůstává, že máme k dispozici pouze rabínský literární autoportrét, protože žádné jiné uskupení uvnitř tehdejšího židovstva po sobě nezanechalo písemnou pozůstalost. Líčí-li nám g oním v knize Seder tanaím v-amoraím nebo v Dopise Šeriry gaona poměry v rabínském židovství, děje se tak i zde v zájmu určité skupiny, takže jejich svědectví nelze brát jako pravý korektiv rabínského pojetí. Skutečný význam, jejž v životě Židů zejména talmudického období mělo rabínské hnutí, musíme proto zvažovat velmi opatrně. Jisté je, že teprve pozvolna dosáhli příslušníci rabínského hnutí uvnitř židovství postavení uznávané vůdčí vrstvy a že jejich skupinová literatura se kanonickou mohla stát teprve postupně. Seder tanaím v-amoraím (STA) v sobě spojuje metodické poučení (jak z rabínské literatury odvodit platnou halachu,* v jakém vztahu jsou navzájem Mišna, jednotlivé barajtot a halachické midraše) s řetězcem tradice po vzoru Avot, ale i pod vlivem islámské metody isnád al-hadís. Tato část traduje seznam patriarchů počínajíc Hilelem a přináší též výčet rabínských učitelů až do konce savoraitského období. Jak poznamenal již Azarja dei Rossi ve své M or ejnajím, stojí na konci tohoto seznamu datum 884 (jak v seleukovském letopočtu, tak počítáno od stvoření světa). Rok 884 proto bývá běžně považován za rok vzniku tohoto spisu. Není to však jisté, nebo spis sestává z více částí. Některé snad pocházejí ze země Izraele, jiné vznikly v Babylóně, pozdější pak * halacha dosl. jití, souhrnné označení pro soubor předpisů židovského Zákona, někdy ovšem také závazná interpretace jednoho takového předpisu. (Pozn. př.) I) I DĚJINNÝ RÁMEC 24

GÚNTER STEMBERGER A TALMUD MIDRAŠ. Uvod do. rabínské llteratury VYŠEHRAD 1999

GÚNTER STEMBERGER A TALMUD MIDRAŠ. Uvod do. rabínské llteratury VYŠEHRAD 1999 GÚNTER STEMBERGER A TALMUD MIDRAŠ / Uvod do. rabínské llteratury VYŠEHRAD 1999 Na p/ ebalu: Iluminace neznámého mistra k rukopisu Maimonidova díla Moré Jl'vuchím (Učitel zbloudilých), zhotovená patrně

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Maharal Rabi Löw. Cesta života. Derech chajim

Maharal Rabi Löw. Cesta života. Derech chajim Maharal Rabi Löw Cesta života Derech chajim Maharal Rabi Löw Cesta života Derech chajim 2. perek překlad a komentář Jan Divecký Edice Sifrej Maharal, svazek iv. Nakladatelství P3K Praha 2009 Kniha vychází

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Maharal Rabi Löw. Cesta života. Derech chajim

Maharal Rabi Löw. Cesta života. Derech chajim Maharal Rabi Löw Cesta života Derech chajim Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Maharal Rabi Löw Cesta života Derech chajim 2. perek překlad a komentář Jan Divecký Edice Sifrej Maharal,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

Maharal Rabi Löw. Cesta života. Derech chajim

Maharal Rabi Löw. Cesta života. Derech chajim Maharal Rabi Löw Cesta života Derech chajim Maharal Rabi Löw Cesta života Derech chajim 2. perek překlad a komentář Jan Divecký Edice Sifrej Maharal, svazek iv. Nakladatelství P3K Praha 2009 Kniha vychází

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ]

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ] Obsah Místo úvodu. Na počátku bylo, nebylo. Adam a Chava, strom poznání a první hřích. Noach a potopa světa. Babylonská věž. Avraham. Jicchak první pohřeb, svatba a pronásledování. Jákov a Esav, dva bratři,

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 3)Krátké období vítězství latiny a pronikání češtiny (počátek 12.st.- polovina13.st.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Maharal Rabi Löw. Cesta života. Derech chajim

Maharal Rabi Löw. Cesta života. Derech chajim Maharal Rabi Löw Cesta života Derech chajim Maharal Rabi Löw Cesta života Derech chajim 2. perek překlad a komentář Jan Divecký Edice Sifrej Maharal, svazek iv. Nakladatelství P3K Praha 2009 Kniha vychází

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Jan Divecký. Židovské svátky. Kalendářem od Pesachu do Purimu

Jan Divecký. Židovské svátky. Kalendářem od Pesachu do Purimu Jan Divecký Židovské svátky Kalendářem od Pesachu do Purimu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nakladatelství P3K Praha U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A 6. ročník Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK. SPN 2000. Bednaříková, J. a kol.:

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Harrington, Wilfrid J. Kniha Zjevení

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

OBSAH. První část. L id sk á str á n k a b ib le

OBSAH. První část. L id sk á str á n k a b ib le OBSAH PŘED M LU V A Ú V O D 1. Co je bible? 2. Členení bible 3. Židovské členění Písm a 4. Jak Bůh v bibli mluví? 4.1 Informace 4.2 Sebevyjádření 4.3 Výzva 5. D ei verbum o Boží řeči к člověku 6. Struktura

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Výbor pro právní záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro právní záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 11. 11. 2011 PRACOVNÍ DOKUMENT o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů

Více

Škola: náboženská, nebo světská?

Škola: náboženská, nebo světská? Škola: náboženská, nebo světská? Židovské identity 77 92 Židovská škola v Lužích, do roku 1905 Židovské muzeum v Praze Škola, schopnost číst a psát, a proto i porozumět náboženským textům, patřila k významným

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Zlatý věk ţidovského obyvatelstva

Zlatý věk ţidovského obyvatelstva Zlatý věk ţidovského obyvatelstva 16. století povaţováno za zlatý věk s nástupem Habsburků rozkvět renesanční kultury růst a expanze praţské ţidovské obce (nová zástavba, nákup domů, zdvojnásobení počtu

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins Vznik slovanského písma a jeho vývoj Kyjevské listy Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizinské

Více

Vyučované předměty a studijní plán pro obor judaistika

Vyučované předměty a studijní plán pro obor judaistika Vyučované předměty a studijní plán pro obor judaistika Povinné předměty Uvedené předměty představují povinný základ pro bakalářské a navazující magisterské studium judaistiky. Mimo nich musí student splnit

Více

GÜNT E R Ž I D OVST V Í

GÜNT E R Ž I D OVST V Í GÜNT E R STE M B E RG E R KL A S I C KÉ Ž I D OVST V Í GÜNTER STEM BERGER Klasické židovství Kultura a historie rabínské doby V Y Š E H R A D Na přebalu Reliéf za synagogy v Kafarnaum 1. stol. po Kr. Günter

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Agada Amida Archa úmluvy Aškenáz Baal Tšuva Berešit Bima Cicit Exilarcha Gematria

Agada Amida Archa úmluvy Aškenáz Baal Tšuva Berešit Bima Cicit Exilarcha Gematria Agada (též hagada) nehalachické vyprávění, obsažené v Talmudu a midraši. Agadické spisy biblické příběhy, legendy, komentáře, životopisy, etika nemají právní charakter. Amida je základní hebrejská modlitba,

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Úvod do studia Bible Převzato z: http://mira.majestat.cz/menu/bible-plan-cteni [cit. 18. 2. 2013] Odpovězte na otázky. Význam Bible

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Židovská představa o Bohu

Židovská představa o Bohu Judaismus Dějiny Židů Dějiny Izraele začátek starověku (oblast zhruba dnešního Izraele, Palestiny, částečně Egypta). Genesis stvoření, patriarchové (Abrahám, Izák, Jákob (Izrael), Josef, Mojžíš). Centrum

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133 OBSAH Předmluva 7 První svíce Danielovo proroctví 11 Druhá svíce Babylonie, Persie a Řecko 23 Třetí svíce Řím 37 Čtvrtá svíce Izrael 49 Pátá svíce Svátek Chanuka 58 Šestá svíce Tři promluvy 73 Sedmá svíce

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Sada: 1 Číslo

Více

Více info zde: PODROBNÉ INFO

Více info zde: PODROBNÉ INFO Kurzy hebrejštiny začnou opět v září 2014, v týdnu od 2. 9. 2014. Biblická hebrejština: začátečníci - kurz čtení z učebnice rabi Richarda Federa Haleluja, pokročilí: čteme a překládáme 1. Knihu Mojžíšovu.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Micha Brumlik. Judaismus

Micha Brumlik. Judaismus Micha Brumlik Judaismus Je judaismus náboženstvím strachu a pomsty, zastíněným všemocností zákonů, utvářeným domýšlivostí a rasovou hrdostí a podloženým nesplnitelným utopismem? Jsou v něm zachovány přísné

Více

OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL

OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL Syropalestinská oblast původní název Kanaán (někdy též Kenaan, Kenaán, Kanaan, Kenán, Kanán, apod.) je jedno z označení pro území Předního východu,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University Studijní zprávy za jednotlivé části BROŽURA es 12 S OTÁZKAMI KRÁLovsTVÍ, MOC " ASLAVA PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA lel University . es 12 - KRÁLovS'IV1, MOC A SLÁVA POKYNY Po ukončení studia každé části vyplň

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Paralely mezi NZ a Talmudem

Paralely mezi NZ a Talmudem Paralely mezi NZ a Talmudem Úvod: Důležitým faktorem při studiu novozákonní literatury je semitská jazyková rovina. Je to větná skladba a gramatika. Jen v Matoušově evangeliu je ve více než 100 případech

Více