z èeské a slovenské Vídnì a okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z èeské a slovenské Vídnì a okolí"

Transkript

1 rantišek Buchal ( ) Významný vídeòský menšinový pracovník, pøedseda Menšinové rady, JSM, Èeského srdce, první pøedseda èeského poradního sboru a pøedseda èi místopøedseda i další spolkù. Zasloužil se o znovuslouèení menšinových organizací po roce Maturant gymnázia Komenského. 25. srpna 2001 zemøel významný vídeòský menšinový pracovník prof. Karel Matal. Byl pøedsedou Ès. strany sociálnì-demokratické v Rakousku, pøedsedou Jednoty Máj a místopøedsedou Menšinové rady, zahranièním èlenem Èeskoslovenského ústavu zahranièního od r Karel Matal se narodil ve Vídni 19. èervence 1923, byl absolvent Komenského školy. Po druhé svìtové válce novináø. V letech vydavatel Bohemica Viennensia, historických studií k èeskoslovenským dìjinám a o Vídeòských Èeších. V letech vedoucí archívu Rakouských odborových svazù (ÖGB). V letech øeditel Vídeòské kanceláøe Mezinárodního svazu svobodných odborù (IB G), v letech tajemník Mezinárodního oddìlení ÖGB. Spoluzakládající èlen Vídeòského spolku pro otázky menšin, èlen pøedstavenstva Rakouské ligy pro lidská práva. Èetné publikace nejen o èeské menšinì, napø. Èeskoslovenské odbory (Brusel 1979). VÝROÈÍ 26. záøí 1921 se narodil ve Vídni známý menšinový pracovník Miroslav Brožák. Absolvent èeského reálného gymnázia škol Komenský ve Vídni. Dlouholetý pøedseda Sdružení Èechù a Slovákù v Rakousku a kolektivní èlen Èeskoslovenského ústavu zahranièního. Bývalý aktivní volejbalista Sokola X, èlen Sokola a èlen pøedsednictva SK Slovan. Do cca osmdesátých let tajemník Školského spolku Komenský, v letech devadesátých jeho starostou. Po vstupu Sdružení Èechù a Slovákù v Rakousku do Menšinové rady se stal místopøedsedou Menšinové rady. Byl také èinný v ochotnickém divadelním spolku Vlastenecké omladiny. Redaktor Krajanských novin (døíve Vídeòské menšinové listy) zastaveno koncem roku Publikace: Kultura a sport v èeské menšinì po druhé svìtové válce (2003). Letos dne 20. února Miroslav Brožák zemøel. Pøed sto lety zemøel rakouský teoretický fyzik Ludwig Boltzmann. Boltzmann se narodil ve Vídni roku Disertaèní zkoušku složil z matematické fyziky na Vídeòské univerzitì a v pìtadvaceti letech se stal profesorem univerzity v Grazu. Pozdìji pùsobil také v Lipsku a ve Vídni. Bìhem studií zaujala Boltzmanna kinetická teorie plynù, kterou v roce 1860 vypracoval skotský uèenec James Clerk Maxwell. Teorie jednoduše vysvìtluje nìkteré ze základních zákonù plynù. Boltzmann zaèal teorii rozvíjet. S jeho závìreènými vývody však vìtšina fyzikální obce nesouhlasila. Tento odpor podstatnou mìrou pøispìl ke zhoršení zdravotního stavu vìdce (trpìl maniodepresivitou), který stále èastìji upadal do deprese a na pøelomu století se pokusil v Lipsku o sebevraždu. V roce 1902 se Ludwig Boltzmann vrátil do Vídnì. V té dobì mìl již tìžké astma, anginu pectoris a sužovaly ho nesnesitelné bolesti hlavy. Koncem léta roku 1906 odjel s rodinou na dovolenou do Duina u Terstu. Když si jeho žena s dcerou odešly zaplavat do moøe, spáchal Boltzmann sebevraždu obìšením. Stalo se tak bohužel právì v dobì, kdy Albert Einstein jeho vìdecké myšlenky potvrdil. z èeské a slovenské Vídnì a okolí Týden zahranièních Èechù v Praze Letošního ètvrtého Týdne se zúèastnili krajané z nìkolika kontinentù, a to zhruba ze tøiceti zemí, napø. z Jižní Ameriky, Spojených státù, Kanady i ze vzdálených konèin, jako Kyrgyzstán, a samozøejmì ze zemí Evropské unie. Ovšem komunity zahranièních Èechù ve svìtì jsou ovšem velmi rozdílné, na Západì mají jiné problémy než na Balkánì èi v Rusku. Stìžejními snad pro všechny krajany je zájem o zachování èeského jazyka, možnost studia na èeských školách, intenzivnìjší kulturní výmìna, do které právem patøí i možnost sledování èeské televize, možnosti dvojího obèanství, pro ty kteøí dvojí obèanství vlastní nebo mohou obdržet i možnosti korespondenèních voleb, v nìkterých pøípadech i otázka restitucí. Letos se jednání Týdne zahranièních Èechù rozdìlilo do sekcí, které o tìchto i jiných specifických potøebách krajanských komunit ve svìtì jednaly. Projednávaly se také body rezoluce, která byla pøed tøemi roky na konferenci pøijata. Podle dr. Èerného, jednoho z organizátorù Týdne, se prakticky z rezoluce dosud nic nenaplnilo, ale vztah mezi zahranièními krajanskými komunitami a èeskou politickou scénou se zmìnil pøeci jen k lepšímu. Nejvìtší zájem médií byl o závìreènou akci Týdne zahranièních Èechù o ocenìní Významných èeských žen ve svìtì. Letos byly ocenìny napøíklad malíøka a ilustrátorka paní Rut Kohnová, ekonomka Štìpánka Griffith Johnes ( její dìdeèek byl bratrancem ranze Kafky), mladá dirigentka, která žije ve Švýcarsku Olga Machoòová Pavlù, milionáøka paní Ivana Trumpová. Týdenní jednání krajanù doprovázel i kulturní a spoleèenský program. Jeho souèástí byla napø. výstava Èeský krajanský tisk ve svìtì, festival Èeská filmová tvorba v zahranièí, návštìva Náprstkova muzea a Národního archivu, závìreèná recepce v Senátu a další. (HB) Diplomacie Èeského velvyslance v Rakousku Rudolfa Jindráka ve funkci brzy vystøídá bývalý pražský primátor a dosavadní šéf zastoupení èeské metropole v Bruselu Jan Koukal. Uvedla to rakouská agentura APA s tím, že Koukal by mìl zaèít úøadovat v druhé polovinì listopadu. Dosavadní velvyslanec ve Vídni Jindrák ale s diplomatickým zastupováním Èeska v zahranièí nekonèí a v polovinì listopadu má nastoupit na místo velvyslance v Berlínì. 73 oznámení

2 oznámení Divadelní spolek VLASTENECKÁ OMLADINA Oscar Wilde zve srdeènì celou krajanskou veøejnost na lehkovážnou komedii pro vážné lidi: Jak je dùležité míti ilipa v sobotu v 17 hodin do divadelního sálu školy Komenského Režie: Alena Tobrmanová Hrají: Lukáš Andrejs, Peter Kubela, Jiøí Èech, Kateøina Andrejsová, Martina Kasanická Anna Vaïurová, Alena Tobrmanová, Lubomír Tobrman, Zdenìk Homolka Objednávky vstupenek: Anna Beranová, tel MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DES BUNDESKANZLERAMTES Jak je dùležité míti ilipa aneb Co pøipravuje Omladina? Skonèila doba prázdnin a dovolených, slunìní a odpoèinku. Ach jó, že to ale zase uteklo?! A jako každý rok se i Vlastenecká omladina vrátila odpoèinutá, opálená èi dopálená, zkrátka v plné síle a elánu na divadelní prkna a zaèíná zkoušet na podzimní pøedstavení. Co jsme si pro diváky tentokrát pøipravili?! Naše již známá režisérka Alena Tobrmanová, po velkém režijním úspìchu Sluhy dvou pánù, sáhla opìt po známé a populární spoleèenské komedii Jak je dùležité míti ilipa, jejímž autorem je Oscar Wilde. Tato veselohra nás zavede do anglické spoleènosti konce 19. století. Její víc jak stoletá oblíbenost na divadelních jevištích svìdèí o tom, že hra je nadèasová a jak pøíbìh, tak hlavní hrdiny mùžeme naleznout v jakékoliv dobì. Dìj je v podstatì velice jednoduchý: dva mladíci si pro svoje povyražení vymyslí dva fiktivní pøátele, dvì dívky se zamilují do ilipa, nepøekonatelné pøekážky se øeší pomocí náhod a dynamických konverzací plných ironie, paradoxù a vtipného humoru. Režisérka se tentokrát rozhodla dát pøíležitost nadìjným mláïatùm Omladiny, které obsadila do hlavních rolí tøi z nich jsou bývalí studenti školy Komenského. Tak co, naši milí diváci a pøíznivci, chcete vidìt, jak je dùležité míti ilipa? Zveme Vás na dvì hodiny pøíjemné zábavy s herci èi cukráøkami z Vlastenecké omladiny! Premiéra se koná 18. listopadu v hodin v divadelním sále èeské školy. Vaši divadelníci 74 A Èaj nás opìt bude høát... Ano, naši milí, pomalu nastává období plískanic a sychravého poèasí a my, Omladináøi, Vás proto zveme na naše Èaje o páté, které Vás budou pravidelnì po celé zimní období zahøívat druhou nedìli v každém mìsíci. Aby nám bylo opravdu teplo a pøíjemnì, zamìøíme se na pohyb, v tomto pøípadì taneèní, a na pohodovou zábavu. Na pøíštím Èaji 12. listopadu, který bude zaèínat opìt tradiènì v 17 hodin, nám pøedvede naše mladá èlenka Erika se svým partnerem závodní show, sestavenou ze 4 latinsko-amerických tancù. A potom už mùže každý až do 21. hodiny vyzkoušet své vlastní taneèní kreace a konzumovat mòamky vlastnoruènì vyrobené ochotnými ochotníky. Zní to lákavì? Tak neváhejte a pøijïte za námi do velké klubovny èeské školy Komenského Vy všichni, kteøí máte rádi radost z pohybu, nových setkání a spoleèného veselí. Pøivítáme Vás s radostí. Termíny Èajù 2006/07: Termíny divadel 2007: 14. duben listopad 2007 Srdeènì Vaši divadelníci Nová otevírací doba Èeského centra Seit September 2006 sind die Öffnungszeiten des CC auf folgende Zeiten abgeändert, um den berufstätigen Besuchern des Tschechischen Zentrums den Zugang zu ermöglichen: Montag 14:00-17:00 Dienstag 10:00-13:00 und 14:00-17:00 Mittwoch 10:00-13:00 und 14:00-17:00 Donnerstag 10:00-13:00 und 14:00-18:00 reitag 10:00-13:00 Herrengasse 17, 1010 Wien, an: Tel. unter: 1/ AKADEMICKÝ SPOLEK VE VÍDNI A ÈESKÉ SRDCE ÚSTØEDÍ Zvou krajanskou veøejnost na pøednášku prof. PhDr. Miloslava Pojsla Generál Laffayet a Olomouc Slovanská beseda, 1010 Wien, Drachengasse 3 sobota, 25. listopadu 2006 v hod. Tìšíme se na Vaši návštìvu Bohatý buffet AKADEMICKÝ SPOLEK VE VÍDNI blahopøeje svému dlouholetému èlenovi a kulturnímu referentovi panu vrchnímu medicinálnímu radovi MUDr. Janu Petøíkovi k obdržení pamìtní medaile za mimoøádný pøínos k rozvoji èesko-rakouských vztahù

3 MUDr. Jan Petøík a JUDr. Rudolf Jindrák Dr. Petøík vyznamenán pamìtní medailí MZV MUDr. Jan Petøík pøevzal dne 19. øíjna t. r. z rukou velvyslance Èeské republiky v Rakousku J. E. JUDr. Rudolfa Jindráka pamìtní medaili Ministerstva zahranièních vìcí Èeské republiky za mimoøádný pøínos k rozvoji èesko-rakouských vztahù. V rámci slavnostního aktu na velvyslanectví Èeské republiky, který se konal v malém kruhu zvaných hostí, mj. velvyslance Slovenské republiky J. E. Prof. Jozefa Klimka a prezidenta Rakousko-èeské spoleènosti, bývalého starosty mìsta Vídnì, prof. dr. Helmuta Zilka, ocenil velvyslanec dr. Jindrák ve své laudatio zásluhy jmenovaného a zrekapituloval jeho život z hlediska vztahu obou zemí. Dr. Petøík byl vždy nejen uvìdomìlým Èechem, ale také loajálním obèanem Rakouské republiky. Bylo pro nìho logické, že se stal èlenem Rakousko-èeskoslovenské spoleènosti. Po rozdìlení ÈSR se také tato rozdìlila a dr. Petøík je od té doby èlenem pøedstavenstva Rakousko-èeské spoleènosti. Je aktivní na poli kulturních vztahù, pravidelnì pokládá ve výroèí osvobození za Rakousko-èeskou spoleènost vìnce u èeskoslovenského památníku v Mauthausenu. Byl iniciátorem provedení oratoria The Song of Terezín v pražské Státní opeøe dne 27. ledna 2003, tedy v den výroèí osvobození Osvìtimi. Dr. Petøík je èlenem Konzultativní rady Stálé komise Senátu PÈR pro krajany žijící v zahranièí a úèastní se pravidelnì jako delegát Týdne zahranièních Èechù v Praze. V roce 1985 dr. Petøík spoluzakládal za Menšinovou radu Støedisko rakouských národnostních skupin (Österreichisches Volksgruppenzentrum) pro tzv. autochtonní menšiny (tehdy èeská, slovinská, chorvatská a maïarská). Od jejího založení je také èlenem pøedsednictva rakouské poboèky EBLUL (European bureau for lesser used languages). Je èestným èlenem jednoty Sokol Vídeò 12-15, Akademického spolku ve Vídni a Školského spolku Komenský. (MJ, zkráceno) Výbor a redakce Kulturního klubu Èechù a Slovákù v Rakousku blahopøejí panu MUDr. Janu Petøíkovi k obdržení pamìtní medaile Ministerstva zahranièních vìcí ÈR za mimoøádný pøínos k rozvoji èesko-rakouských vztahù. oznámení Wrabetz: Einwanderer für den OR gewinnen Dass die Medienlandschaft sich in den nächsten fünf Jahren mehr verändern wird als in den vergangenen vier Jahrzehnten, hat der künftige OR - Generaldirektor Alexander Wrabetz laut eigenem Bekunden in seine Bewerbung für den höchsten OR -Job geschrieben. Ein ganz wesentlicher Punkt auch in Hinblick auf die Gewinnung neuen, jungen Publikums sei dabei, wie die rund eine Mio. in Österreich lebenden Menschen mit migrantischem Hintergrund an das OR -Programm herangeführt werden können. Dies erläuterte Wrabetz am Sonntag bei einer Konferenz des reien Radio Oberösterreich ( RO) im Rahmen der Ars Electronica in Linz. Es sei für den OR auch eine Überlebensfrage, wenn man sich etwa in Wien die Bevölkerungsstruktur anschaue, so Wrabetz. Wirklich gute Wege dafür habe jedoch auch international noch niemand gefunden. Bei der Veranstaltung unter dem Titel Re-Defining Public Service, zu der u. a. auch Steve Rogers, Chefentwickler für Neue Medien bei der BBC, der Kommunikationswissenschafter ritz Hausjell sowie Eva Simmler, Regisseurin des ilms Artikel 7 Unser Recht, sprachen, stand die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Auftrags insbesondere auch in Hinblick auf reie Radios im Mittelpunkt. Kernherausforderung wird für Wrabetz in den kommenden Jahren sein, unsere Mission neu zu definieren und auch zu kommunizieren, welche Rolle der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielen wird. Wrabetz sieht dabei die bleibende Notwendigkeit für einen OR als dual finanzierten Gesamtanbieter, dessen Aufgaben auch über den Auftrag anderer öffentlich-rechtlicher Sender hinausgehe ( Eine österreichische ilmindustrie kann es ohne OR nicht geben. ). Denn ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der sich in eine Nische abdrängen lässt, hat keine Zukunft. Wrabetz glaubt nicht, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in irgendeiner orm überlebt hat und öffentlich-rechtliche Aufträge künftig ausgeschrieben und an einzelne private Sender vergeben werden. Der OR müsse öffentlichen Mehrwert verbinden mit Reichweite, so Wrabetz. Dies bedeute auch, alle relevanten neuen Plattformen bespielen zu können und daher auch im Internet und neuen Medien, die sich entwikkeln werden, präsent sein zu müssen. Der künftige OR -Generaldirektor würde auch Ausweitungen der Medienförderungen etwa zu Gunsten reier Radios, die lokale oder gesellschaftliche Aufgaben erfüllen, die von Privaten oder dem OR nicht abgedeckt werden, begrüßen. Medien sind die Leitindustrie des 21. Jahrhunderts. Wenn man sich anschaut, wie relativ wenig wir in Österreich investieren, um diesen Sektor zu entwickeln, müsste hier noch Platz sein. Wrabetz sieht es als Aufgabe der Medienpolitik, auch Medieninitiativen jenseits des kommerziellen und jenseits des klassischen Öffentlich-Rechtlichen zu fördern. Bund und Länder sollen diese Mittel nicht aus den OR - Teilnehmerentgelten bestreiten, sondern aus jenen Geldern, die von Bund und Ländern unter dem Titel Rundfunkgebühr eingehoben werden. Aus diesem Betrag von rund 150 Mio. jährlich könnte Medienförderung abseits des Kommerziellen stattfinden. In Hinblick auf das von Simmler geforderten verstärkten Media Monitoring, also einer Stelle, die den OR in Hinsicht auf die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrages beobachtet, warnte Wrabetz vor der Schaffung einer neuen Institution. Diese wäre letztendlich nicht wirklich entpolitisiert. Wrabetz will, dass sich der OR mehr der Debatte mit der Öffentlichkeit stellt: Dies ist in den vergangenen Jahren vielleicht zu kurz gekommen. Rogers betonte die Bedeutung, die Neue Medien in Zukunft für öffentlich-rechtliche Sender haben werden, insbesondere die neuen ormen der Partizipation durch die Medienkonsumenten. Mehr und mehr Inhalte werden nicht von den Sendern, sondern von der Öffentlichkeit geschaffen. Ebenso würde lokalisierten Programmen immer größere Bedeutung zukommen, betonte auch Karin Junker (Rundfunkrat Westdeutscher Rundfunk). Öffentlich-rechtliche Sender dürften nicht eine Art von Notprogramm dafür werden, was über die Kommerziellen nicht leistbar ist. (Sonntag, 03. September 2006) 75

4 oznámení Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku dìkuje všem dárcùm, bez jejichž finanèní podpory by se odhalení desky nemohlo realizovat. Zvláštní podìkování patøí pøedstavitelùm Rakousko-èeské spoleènosti. Arnold Richard Auerhan Zuzana Basler Ing. Helena Basler Richard Brandeis Madlenka Brandeis Dr. Marie Brazdil Heindrich Bruha Antonia Brunner Erika Cainer Rudolf Èech Svatopluk Cevela Vladimír Dusek Dipl. Ing. Jan Dvorakova Helena Engelmayr Jürgen leischmanová Jana lorian Jaroslav Gaisl Dr. Georgina Hammerschmied Eva Hampl Karl Haupt ranz Koneèný seznam dárcù sbírky na pamìtní desku Karlu Hašlerovi: Herget Christian Hoffmann Mag. Gerold Hostalek Ing. Miroslav Janes Dr. Blahoslav Jurnik Mag. Alois Kames Otakar Kebrle amilie Klein-Watrycz Dr. Helena Klub pøátel Rakouska ÈR Kofronová Anna Kofron Helene Konecny Gottlieb Kratochvil David Kostohryz W. Kovar Mag. Petr Krepela Zdenka Krsnak Jiri Kruliš Anna Lev Zdenka Líbalová Ludmila Lion Jindøich a Hana Mala Dr. Vladimira Málková Matatko Dipl. Ing. Jindrich Mauric Karel Mayer Antonin Mayer Jiri Menzl Maria Mohapp Lydia Miricka Marian Newerkla Mag. Dr. Stefan Novacek Dipl. Ing. Jiri Novotny Jaroslav Obselka Helene Panzenböck-Sedivy Renate Pech Mag. Jarmila Placek Dusan Procinger rantiška Rakousko-èeská spoleènost Rejlek riederike Rodt Hedy Ryskova Katerina Schmauz Vilemina Seda Johann Seda-Plasek Ludka Siblo Mag. Pavel (Schrammelquartett Pinkafeld) Smadišová Gertruda Sojka Ing. Georg Sokol XVI/XVII Sterba Nela Strnad Ota Vaïurová Ing. Anna Vanecek Dagmar Valach Prof. Jan, Belgie Velikovsky Dipl. Ing. Roman Vlastenecká omladina Worring Olga Zacek Eva Zamrazil Ing. Jaroslava Dárci koncert Dárci, kteøí si nepøáli být jmenováni 76

5 Divadelní festival: Theatersucht II006 Pøehlídka divadel z Èech i Moravy, všechna pøedstavení ve 20:00 v divadle Brett, Münzwardeingasse 2, 1060 Vídeò, tel. (01) ST Divadlo ANPU: Romeo a Julie Divadlo ANPU je volné sdružení, které založila v roce 1998 Bela Schenková. Svou èinnost zahájilo pøedstavením Svatební košile podle balady K. J. Erbena. V roce 2003 mìla premiéru na lodi Tajemství Divadla bratøí ormanù adaptace Shakespearova Romea a Julie. Poslední pøedstavení, které divadlo ANPU pøipravilo, je Zvoník od Matky Boží inspirovaný románem V. Huga. Divadlo ANPU je, dá se øíct, alternativní, experimentální divadlo hledající nové možnosti a prostøedky vyjádøení tìch nejvìtších lidských pocitù jako je láska, nenávist, vášeò, bolest, odvaha èi smrt. Divadlo ANPU hostuje v Praze na divadelní lodi Tajemství, v divadle Alfréd ve dvoøe, dále všude možnì po celé Èeské republice i na divadelních festivalech v Evropì. V roce 2005 se divadlu ANPU podaøilo díky pøátelùm získat divadelní šapitó a to stává jejich domovskou scénou. Romeo a Julie je pøíkladem alternativního divadla, ve kterém hlavní dekorací je sametová 3 m vysoká a 4 m široká opona s mìstem Verona a 70 let staré loutky marionety. Divadlo ANPU zvolilo svou vlastní cestu, jak ukázat základní lidský atributy, které jsou v tomto pøedstavení prezentovány skrze rùzné divadelní efekty, symboly a exprese. Pùvodním nápadem bylo uvést Romea a Julii, nejznámìjší Shakespearovo dílo, zcela jinak poukázat na to lidské, co se dílem prolíná, tzn. láska, nenávist, strach, upøímnost, štìstí, smrt atd. s neobvyklými divadelními efekty, symboly i rùznými možnostmi projevu. K tomu patøí i èetné druhy postav, které zde úèinkují mimo jiné i staré èeské loutkové divadlo s 80 let starými loutkami; herci, videoprojekce hudba, tanec a zpìv a pøedevším také rozdíl v dimenzích od malých k velkým nebo prolínání rùzných divadelních forem. PÁ Divadlo Continuo: Zatmìní O inscenacích Divadla Continuo nelze jednoznaènì øíci, zda se jedná o jarmareèní divadlo, poulièní cirkus èi loutkové pøedstavení. Pohyb, hudba, loutky (od deseticentimetrových maòáskù pøes jarmareèní loutky a masky až po figuríny v nadživotní velikosti), fyzické herectví, cirkusové a akrobatické techniky, stejnì jako postupy loutkového divadla to vše vytváøí poetiku jednotlivých inscenací, které vznikají ze spoleèné práce všech zúèastnìných. Ti vìtšinou nejen hrají, ale i vyrábìjí výpravu, kostýmy a loutky, píší texty a skládají hudbu do pøedstavení. Zatmìní po øadì inscenací, ve kterých se herci Divadla Continuo vznášeli nad hlavami divákù, se tvùrèí tým DC opìt výraznìji vrací i k loutkovým postupùm, které propojuje s pohybovým herectvím a výraznou výtvarnou stylizací. Zatmìní je metaforický pøíbìh èlovìka, který je stvoøen do svìta, kterému nerozumí a který mu uniká. A pøesto v nìm má obstát. Ve vztahu ke svìtu, k ostatním lidem i sobì. Má hrát roli, kterou nemohl studovat a kterou nemùže unést. Chce se schovat nìkam do stínu, nebýt vystaven tomu žáru. Kéž by nastalo zatmìní. Úkryt, který vyhledá, však jen budí zdání bezpeèí. Ve skuteènosti se stává opuštìným a zranìným, stejnì jako ruce, které ho stvoøily. Montáž pøíbìhù, jež se odehrávají za okny jednoho domu, jedné ulice, jednoho mìsta, jednoho svìta. Pøíbìhy samoty, pochyb a nadìje. Kam se podìjeme? Kudy ven, jak zpìt? Nìkde uvnitø hlodá touha, vzpomínka, na nìco, co jsme pøeci neprožili my, nebo alespoò ne v tomto životì. Vzpomínka na okamžik poèátku, èistoty a harmonie. A pak to vše spláchne vlna všedností a každodenností. Nadìji jsme nechali venku na dešti. Schovali jsme se, protože to svìtlo se nedalo vydržet. Zatmìní. SO Cirkus Alfred: Lamfiparnaso Jde o první hudební komedii na svìtì. Roku 1594 Ital Vecchi nemìl žádný model hudební komedie a tak napsal hru v madrigalech. Takže ve vìtšinì pøípadù šest hlasù lásku slibuje a šest hlasù lásku opìtuje nebo odmítá. Prostì scénicky tvar takøka nerealizovatelný. Komedie se dává v koncertním provedení s pøípadnì okostýmovanými zpìváky. Pokusili jsme se tento problém øešit pantomimickou hrou s loutkami, které herci vodièi udávají z neschopnosti výrazu, loutky opouštìjí, zvolna pøebírají jejich hru, vyjma jedné ortodoxní loutkáøky, která na vedené postavì trvá. Takže se souhra loutek a mimovaných postav prolíná, na závìr i mimované postavy pøijímají masky a jejich pohyby tuhnou do loutkových forem. Hrajeme na zpívanou a reprodukovanou hudbu, pro nás je základem scénický tvar pøedstavení. Zpívaný text neilustrujeme, ale zámìrnì unikáme do smìšných odchýlení od integrující linie pøíbìhu. Dramaturgie zpìvohry je zcela poplatná dobovým schématùm hraným soubory commedie dell arte, tedy nijak neprovokující a svým zpùsobem trapnì melodramatická. Jistá míra ironie vùèi tomuto tvaru dává zpìvohøe souèasnou podobu smìšného a tím hru modernizuje. NE PO Tereza Pálková: Na mìsíèním srpku V autorském hudebnì-pohybovì-hraném pøedstavení od Terezie Pálkové tvoøí scénu velký, bílým plátnem zahalený kraj, který slouží také pro stínohru a projekce v rámci pøedstavení. Toto místo se za úplòku zmìní na domov, slunce stejnì jako postava tìhotné ženy... V popøedí stojí klavír, se kterým dívka navazuje vztah a od kterého následnì utíká. Výchozím bodem pøedstavení je velké pøátelství mezi Terezií (klavíristka) a Marií (houslistka), které mimo jiné spojuje právì hudba. Jejich nekoneèné pøátelství je pøesto pøedèasnì ukonèeno náhlým odchodem Marie... Psaním dopisù se pak Terezie hledá a øeší tak své pubertální a existenèní problémy, dokud nedosáhne do bodu, ke kterému ovšem vùbec nechtìla dojít: pohodlný svìt konzumu a pozlátko spokojeného života. Pøece jen se však není schopná adekvátnì zaèlenit, takže oèekává další životní lekci... V pøedstavení jsou mìnìny hluboké emotivní zážitky s místy, které jsou smìšné a nìkdy až komicky distancované. Mluvené slovo je mìnìno za tanec a vrcho- oznámení 77

6 oznámení lem pøedstavení je pak spontánní hudba obou žen. Dalším dùležitým bodem je víra a její ztráta. Otázkou je, v co má èlovìk vìøit... v Boha, lásku, sebe samu nebo pøece jen na reklamy? ÚT ST Divadelní skupina KREPSKO: ragile Divadelní skupina KREPSKO vznikla v roce 2001 a je známa pøedevším díky svým èistým nonverbálním improvizacím, ale také díky absurdnímu èernému humoru a poetické hravosti, které jsou základem i fixním (neimprovizovaným) pøedstavením. Svìt skupiny KREPSKO je bolestnì lidský, plný nevyslovených pøání a znovunalézané dìtské hravosti, k níž nás vede cestou absurdního divadla a jemné klaunérie. Pøestože èesko-finská skupina KREPSKO pùsobí pøedevším v Praze, jeho èlenové a hosté pocházejí z rùzných zemí. Svou práci uvedlo KREPSKO v mnoha divadlech a na divadelních festivalech v Èechách, Nìmecku, Maïarsku, Holandsku, Belgii, Lucembursku, Chorvatsku, Slovinsku, Irsku, USA, Kanadì, Chile a v Pákistánu. ragile projekt, ve kterém tvùrci zkoumají postavu Laury z divadelní hry Sklenìný zvìøinec Tennessee Williamse jako pod zvìtšovacím sklem. Laura nás v naprostém tichu uvádí do intimního, zranitelného prostøedí, v nìmž se sebemenší pohyb stává astronomickou událostí. Skrze nezvykle soustøedìnou hru se propadáme hloubìji do mlèenlivé, avšak radostné samoty. ragile je formou výtvarného divadla, ve kterém se divadelní prostor chápe jako spoluhráè. Pomocí jemné práce svìtel a až obsedantním lpìní na detailních gestech se spoleènì s hrdinkou rozpadáme na støepy, ze kterých se bude potøeba znovu složit. Podíváte-li se na kousek delikátnì vyfouklého skla, myslíte na dvì vìci: jak je krásné a jak snadno lze rozbít Tennessee Williams 78 Výbor Školského spolku Komenský / Vorstand des Schulvereines Komensky seznam èlenù k listopadu 2006: Starosta / Obmann: Ing. Hanzl Karel 1. místostarosta / 1. Obmann-Stellvertreter: Mag. Rodt Pavel 2. místostarosta / 2. Obmann-Stellvertreter: Èerný Rudolf Jednatelka / Schritsführerin: Mag. Jonas Margita Místojednatel / Stellvertretender Schriftführer: Valenta Anton Pokladní / Kassier: Neuhold Edith Místopokladní / Kassier-Stellvertreter: Linha Jaroslava Další èlenové výboru / Weitere Vorstandsmitglieder: Hájek Sylva, Carmignato Pavla, Buchal Silvia, Kubeš Bohumil, Ing. Havlièek Alexander Revize / Revisionen: Dr. Leeb Walther, Kostohryz Tomáš, Norman Beata Øeditelství mateøské školy / Kindergartendirektion: Hájek Sylva Øeditelství BVS, BS / Direktion BVS, BS: Mag. Jana Hanzl Direktion ORg / Direktion ORg: Mag. Helena Huber RODIÈOVSKÁ RADA ŠKOL KOMENSKÉHO / ELTERN- VEREIN DER KOMENSKY-SCHULEN: Pøedsedkynì / Vorsitzende: Buchal Silvia Zástupkynì / Stellvertretende Vorsitzende: Braumüller Jarmilla Jednatelka / Schriftführerin: Mag. Poslusna Karolina Zástupkynì / Schriftführer-Stellvertreterin: Norman Beate Pokladní / Kassier: Varecka Eva Zástupce / Kassier-Stellvertreter: Bachler Michael Nula celá pä alebo nula celých pä? Neviete si rady? Zavolajte do jazykovej poradne! BRATISLAVA, 30. septembra (SITA) Keï si obèan nevie poradi s jazykovým problémom, môže požiada o pomoc Jazykovedný ústav ¼udovíta Štúra v Bratislave. Každý pracovný deò tam od 8:00 do 12:00 funguje telefonická jazyková poradòa. Okrem nej existuje aj mailová a poštová poradòa. Pre agentúru SITA to uviedla Silvia Duchková z jazykovedného ústavu. Vzorka záujemcov o služby telefonickej poradne je ve¾mi rozmanitá. Sú to ¾udia, ktorí pracujú s jazykom profesionálne, zamestnanci štátnej správy a samosprávy, advokátske kancelárie, zamestnanci rozlièných firiem, rodièia žiakov a študentov a ¾udia na dôchodku. Dôvodov, pre ktoré ¾udia telefonujú do poradne, je pod¾a Duchkovej viacero. Absolútna väèšina telefonujúcich sa chce vo svojej práci vyjadrova spisovne, správne a presne. Ïalším dôvodom, pre ktorý ¾udia vyh¾adávajú služby poradne, býva neistota èi nerozhodnos pri použití slov. Èasto si chcú potvrdi to, èo si už vyh¾adali v slovníkoch. Nezriedka do poradne volajú ¾udia, ktorí oèakávajú aj riešenie jazykových sporov. Èasté sú spory medzi vedúcim pracovníkom a sekretárkou. Ozývajú sa i rodièia detí, ktorým uèitelia dali zníženú známkou za diktát, písomnú prácu alebo test. Prevažná väèšina otázok súvisí so slovnou zásobou. Ako sa vyjadrila Duchková, frekventované sú otázky z oblasti politicko-spoloèenského života, ekonómie, výpoètovej techniky, bankovníctva, práva, technických aj humanitných odborov, ale aj cirkevnej terminológie. Sú to nielen zastarané slová, ale aj nové výrazy. Druhý okruh otázok predstavujú pravopisné problémy. Problematickým ostáva písanie ve¾kých zaèiatoèných písmen. Konzultácie sa týkajú aj písania slov osobitne alebo dovedna, písania mäkkého i alebo ypsilonu alebo rozde¾ovania slov. Poèetnú skupinu tvoria otázky o interpunkcii, najmä o písaní èiarky, spojovníka a pomlèky. Ïalšie konzultácie zahàòajú pod¾a Duchkovej texty príležitostných oznámení týkajú sa obdobia Vianoc a zaèiatku nového roka, ve¾konoèných sviatkov, teda obdobia, keï sa posielajú blahoprajné pozdravy a ¾udia chcú správne napísa názvy sviatkov, týkajú sa tiež promoèných, svadobných, rôznych pozvánok ako aj overovania textov pamätných tabú¾ a diplomov.

7 Zvýšený záujem o poradòu je aj v období prijímacích skúšok, keï si telefonujúci vyjasòujú problémy, o ktorých predpokladajú, že by mohli by predmetom prijímacích testov. Pracovníci poradne sú z èasu na èas postavení pred špeciálne otázky. Niektorých telefonujúcich rozèu¾ujú nové slová napríklad prihranièný, iných poburuje, ak niekto povie o zvieratách, že rodia, pretože pod¾a ich predstavy zvieratá môžu iba vrha mláïatá. Ako sa vyjadrila Duchková, jednu telefonujúcu pohoršil názov Svätá stolica a nedala si vysvetli, že pri slove stolica eviduje slovník až devä významov a že v danom spojení je toto slovo úplne správne. Alle weiteren Informationen und Kontaktmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der unterhalb angeführten Internetseite. Stránky Jazykovedného ústavu ¼udovíta Štúra SAV Bratislava Nový jízdní øád Železnièní doprava na hlavních trasách v ÈR od platnosti nového jízdního øádu dále zrychlí. Spoje SC Pendolino posílí svou pozici nejrychlejšího pozemního spojení mezi Prahou a Ostravou. Úsek Praha-Holešovice Ostrava-Svinov zvládnou od 10. prosince o 13 minut rychleji oproti stávajícím 3 hodinám 22 minutám to bude 3 hodiny 9 minut. Zvýší se také nabídka rychlého spojení Prahy s Brnem, kdy Èeské dráhy nabídnou od nového jízdního øádu tøi páry spojù SC Pendolino (SC Slovenská strela, SC Johann Gregor Mendel a SC Smetana), které spojí Prahu s Brnem za 2 hodiny 23 minut. Spoje provozované rychlovlaky pendolino budou na trase Praha Brno minimálnì o 7 minut rychlejší než stávající autobusové spoje. Èeské dráhy slibují, že ve vìtšinì mìst, která mají více než 20 tisíc obyvatel, budou do deseti let modernizovaná nádraží v rámci projektu Živá nádraží. Dráhy používají na modernizaci nádraží nìkolik druhù financování z vlastních zdrojù (Dìèín, Choceò, Hradec Králové, Znojmo, Èeský Tìšín), financování za pøispìní mìst a municipalit (Tábor, Prostìjov, Zábøeh na Moravì, Ostrava-Svinov) nebo financování ve spolupráci se soukromým kapitálem (PPP) do tohoto programu je zaøazeno asi 60 stanic na èeské železnici. Pro poslední typ financování byly již vybráni a potvrzeni statutárními orgány partneøi pro nádraží napøíklad v Havlíèkovì Brodì, Kolínì, Praze hl. n. èi rantiškových Lázních. (Tisková zpráva ÈD) Pendolino dostane už brzy konkurenta RT Expres vyjíždí... Nový soukromý rychlík spoleènosti Railtrans zaène jezdit od 10. prosince mezi Ostravou a Prahou. Jeho pøedností by mìlo být zejména levné jízdné. Pøípravy tohoto projektu usilovnì bìží. Vlaky vyjedou k novému jízdnímu øádu v prosinci. Cena jízdného ve druhé tøídì bude èinit z Ostravy do Prahy nebo v opaèném smìru 240 Kè. Tyto spoje budou bez použití jakýchkoliv slevových karet, uvedl jednatel spoleènosti Railtrans Petr Šimral. Podle nìj také nebudou muset cestující platit za rezervaci místa k sezení. Zpáteèní jízdné bude podle nìj složeno ze samostatné ceny jízdy tam a zpìt, taková jízdenka bude stát 480 Kè. Rychlík bude jezdit osmkrát dennì v každém smìru. Jednotlivé soupravy budou odjíždìt z ostravského hlavního nádraží ve 4.24, 6.24 a Z Ostravy-Svinova pak v 4.32, 6.32, 8.32, 10.32, 12.32, 14.32, a Do Prahy-Holešovic první spoj dorazí v 8.02 hodin, a poslední ve hodin. Z Prahy bude soukromý rychlík odjíždìt v 6.34, 8.34, 10.34, 12.34, 14.34, 16.34, a hodin. Do Ostravy-Svinova budou soupravy dojíždìt každé dvì hodiny v dobì až 0.02 hodin. Poslední tøi spoje ve 20.11, a 0.11 hodin pojedou až na ostravské hlavní nádraží. Èeské dráhy se údajnì konkurence v podobì tohoto rychlíku nebojí. Podle mluvèího firmy Aleše Ondrùje je nabídka na trase z Prahy do Ostravy v souvislosti s provozem vlakù SC Pendolino zcela bezkonkurenèní z hlediska rychlosti pøepravy i nabízeného servisu. Pendolina by navíc mìla od nového jízdního øádu zkrátit cestu mezi Ostravou a Prahou pod tøi hodiny. Od prosincového jízdního øádu by mìlo dennì jezdit mezi Ostravou a Prahou ne šest párù tìchto vlakù jako nyní, ale sedm. Další novinkou z chystaného zimního jízdního øádu bude nový vlakový spoj EC 108 Krakov Praha èi nový mezinárodní spoj jedoucí pøes Ostravu s oznaèením IC 131 Bohumín Bratislava. (Moravskoslezský deník, ) oznámení Z NOVÝCH PUBLIKACÍ Súèasné Slovensko. Hrsg. von Jana PEKAROVIÈOVÁ und Miloslav VOJTECH. Bratislava: STIMUL Centrum vzdelávania UK. 239 S., zahlr. Abb. und Tab., ISBN , br. Úvod: Jana Pekarovièová Možnost objednávky: Studia Academica Slovaca Centrum pre slovenèinu ako cudzí jazyk ilozofická fakulta UK Gondova Bratislava tel./fax: +421/ 2/ Horst Kocour HASLBAUER: Transfuze Antona Horsta Pražské nakladatelství Pragoline vydalo knihu k pláèi i k smíchu, s kontrasty dìtství vs. dospìlost, válka vs. mír, zdraví výteèné i podlomené, sport špièkový nebo nulový, èesko-nìmecké vztahy veselé i nalomené. Místo dìje: nìmecký Weiden, Polsko, Ukrajina, Kavkaz, Karlovarsko, Sokolovsko ( alknovsko), Chebsko, Liberecko, Plzeòsko, západní fronta, dnešní Norimberk a Praha. Dìj se pne od roku 1939 do roku Ukazuje nìmeckého vojáka nejen z jiného úhlu, ale i spoleèné dospívání Èechoslovákù a egerlandských Nìmcù, v jejichž popøedí byly záliby jako kopaná, lední hokej, volejbal, box a klukoviny. Také zrození autoelektrikáøù a automechanikù hraje v knize dùležitou roli. Viz 79

8 oznámení Studia Academica Slovaca 35. Prednášky XLII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: STIMUL CIV UK 2006, 486 str. ISBN , EAN: Obsah: Miloslav Vojtech: Na úvod k 35. zväzku zborníka I. Juraj Dolník: Súèasný jazykovokultúrny svet Slovákov Monika Kapustová: Sémantické pole farieb a farebných odtieòov v slovenèine Jozef Mlacek: Opozícia svoje cudzie v zrkadle slovenskej frazeológie Slavomír Ondrejoviè Viktor Krupa: K jazykovej situácii a jazykovej legislatíve na Slovensku O¾ga Orgoòová Alena Bohunická: Jazykový obraz Slovenska na báze reklamy Marianna Sedláková: Prirodzený fonologický systém a vitálnos jazyka Miloslava Sokolová: Radixy, ich alomorfy a varianty v slovenèine Jozef Štefánik Mária Spišiaková: Slovenèina a španielèina vo vz ahu k dvojjazyènosti Eva Tibenská: Ekonomizácia v oblasti syntaktickej stavby slovenského jazyka II. Jozef Baïurík: Stredoeurópsky humanista Ján Jesenius-Jesenský ( ) Andrea Bokníková-Tóthová: K motívom slovenskej poézie šes desiatych rokov 20. storoèia Juraj Hamar: K štruktúre komického obrazu slovenskej ¾udovej piesni Zuzana Kákošová: Podoby slovenskej literatúry v 16. storoèí Anna Kruláková: O jednej téme v dráme 50. a 60. rokov 19. storoèia Eva Vojtechová: Od komického k tragickému Eva Tkáèiková: Karol Kuzmány, ¼udovít Štúr a evanjelický Zpìvník Ján Zambor: Interpretácia básne Jána Stacha Svadobná cesta III. Miloslav Vojtech: Podoby a modifikácie ideálu slovanskej vzájomnosti v slovenskej obrodeneckej literatúre Ladislav Èúzy: Slovanstvo ako súèas myšlienkových koncepcií ¼udovíta Štúra Juliana Beòová: Slovanský vklad do súèasnej európskej drámy ¼ubomír Chalupka: Recepcia hudby Leoša Janáèka v slovenskej skladate¾skej tvorbe po roku 1945 Zita Škovierová: Dnes ja tebe zajtra ty mne Ladislav Mlynka: Vodný mlyn a jeho terminológia v slovenèine a v slovanských jazykoch Pavol Žigo: Medzinárodný slavistický projekt Slovanský jazykový atlas Renáta Mraèníková: Kategórie životnosti a mužskej osoby v západoslovanských jazykoch Mira Nábìlková: Slovenèina v súèasnom èeskom prostredí Jana Pekarovièová: Slovenèina v slovanskom kontexte Jana Pekarovièová: Slavic Networking Možnost objednávky: Studia Academica Slovaca Centrum pre slovenèinu ako cudzí jazyk ilozofická fakulta UK Gondova Bratislava tel./fax: +421/ 2/ Ludìk NAVARA: Pøíbìhy železné opony Tuto knihu vìnoval autor dvìma dcerám, které nechápou, proè nìkdo utíkal do jiné zemì a riskoval pøitom život, a zároveò ji vìnoval Lumíru Salivarovi z Toronta, který to chápe velmi dobøe. Když Winston Churchill vyslovil v bøeznu 1946 svá památná slova, že na kontinentì byla spuštìna železná opona, málokdo tehdy dokázal docenit, jak pravdivá bohužel a vizionáøská byla jeho øeè. Peèlivì støežená hranice komunistického Èeskoslovenska byla dìjištìm tisícù dramat, kdy se Èeši a Slováci pokoušeli opustit tábor míru a socialismu mezi lety 1948 a Kniha nám ukazuje osudy lidí a jejich cestu za svobodou. Pøi nepovedeném útìku se lidé mìní na èíslo vìznì. Ti lidé se do vìzení kolikrát nedostali kvùli tomu, že nìco spáchali, ale kvùli tomu, že ten režim se jich strašnì bál. Pøíkladem jsou letci z Anglie. Poslední kapitola Projížïka po drátech pojednává o útìku po drátech vysokého napìtí. Robert Ospald žije mezi námi ve Vídni. Stanislav AUSKÝ: Kozáctvo. Poslední nástup a zánik Osud pøíslušníkù Vlasovovy armády (Krymští Tataøi a turecky mluvící Ázerbájdžánci, obojí muslimové), masakr, za který mohou západní spojenci Sovìtského svazu, kteøí vydali do rukou sovìtských popravèích èet tisíce vojákù (na demarkaèní èáøe probíhající øekou Mur ve mìstì Judenburg v posledních kvìtnových dnech 1945), jejichž provinìním bylo, že bojovali za osvobození své vlasti, kterou jim Stalin vzal. Libuše PAUKERTOVÁ-LEHÁROVÁ: V exilu s Olgou Masarykovou-Revilliodovou O životì nejmladší dcery prezidenta T. G. M., Olgy Masarykové ( ), se toho moc neví. Není ani divu. Vìtšinu života strávila v cizinì. Od roku 1914 žila ve Švýcarsku, Velké Britanii. Po druhé svìtové válce byla v Èeskoslovensku nìkolikrát, ale po smrti bratra Jana Masaryka však již do své rodné vlasti nikdy nezavítala. Michael STAVARIÈ: Stillborn Roman 184 Seiten, mm, ranz. Broschur, 17,90 / s r. 31,70, ISBN Eine rau so verletzlich wie tough, so smart wie fies. Elisa hat eine Passion: leere Wohnungen. Dass sie Maklerin ist, kommt ihr nur bedingt entgegen, ist sie doch tagsüber damit beschäftigt, Menschen zu suchen, die ihre Wohnungen füllen. Doch nachts ist sie in ihrem Element, hinter den Türen, die das Leben aussperren: dort fühlt sie sich sicher. Bis eine Wohnung nach der anderen von einem Brandstifter heimgesucht wird und in lammen aufgeht. Georg, der ermittelnde Beamte, tappt im Dunkeln. Schlimmer noch, bald brennt er selbst, vor Liebe zu Elisa. Und mit Georg tauchen zu allem Übel plötzlich ungelöste Mordfälle in ihrer Kindheit auf. Warum kann sie sich an nichts erinnern? Ob ihre Mutter mehr weiß? Es passiert also allerhand, und trotzdem wird Elisa den Verdacht nicht los, dass eigentlich nichts passiert. Nur die tägliche Routine hält sie in Gang allzu oft im fünften, und die Angst, irgendwann nicht mehr zu atmen, weil sie es vergessen haben könnte... Michael Stavariè (* 1972 in Brno) lebt in Wien, wo er Bohemistik und Publizistik studierte. Seither als Autor, Übersetzer und Herausgeber tätig. Zahlreiche Publikationen, zuletzt erschienen: Europa. Eine Litanei (2005). Presse Residenz Verlag, Erlenweg 8, A-5081 Salzburg-Anif, Tel.: 0043-(0) , 0043-(0) , ax: (0) , 80

9 Videotéka a fonotéka KLUBU (s podporou MZV-OKKV) Seznam videokazet: Balada pro banditu Bohemia I Èeský ráj (nìm.) Císaøùv pekaø Èeský Krumlov (nìm.) Èerte, drž se svého kopyta Hrátky s èertem Jižní Èechy (nìm.) Karlsbad Kytice Mikulov (nìm.) Magdalena Kožená Morava a Slezsko (nìm.) Nesmrtelná teta Obchod na korze Ostøe sledované vlaky Osudy dobrého vojáka Švejka I-II Penzión pro svobodné pány Praha Pražské Jezulátko (nìm.) Šakalí léta Tajemství ocelového mìsta Trhák Všichni moji blízcí Divadlo Járy Cimrmana: AKT, hra se zpìvy a tanci Nìmý Bobeš aneb Èeský Tarzan Vyšetøování ztráty tøídní knihy Záskok Pohádky: Brouèci Kocour Vavøinec Krteèkova dobrodružství Maxipes ík Mach a Šebestová I-II Rákosníèek a jeho rybník Spejbl a Hurvínek Tuláèek Kazety: A vy páni muzikanti Jarmila Šuláková olk songs Jen vzpomínky poštmistrovic kluka Krteèkova dobrodružství I-II Neuvìøitelné situace: Šimek a Sobota Písnièky Èechù v Chorvatsku Slzy smíchu Jiøiny Bohdalové The best of Pavel Bobek Všichni moji blízcí Dìkujeme šlechetnému dárci, který je ochoten k domácímu promítání zapùjèit tyto filmy: Audience Bájeèná léta pod psa Když rozvod, tak rozvod Pelíšky Skøivánci na niti Smrt krásných srncù informace oznámení & inzerce Máte-li zájem o vypùjèení, zavolejte paní E. Zemanovou, tel Kauce 5 za videokazetu, 2 na obnovu filmotéky. POKYNY PRO ÈTENÁØE Pøihlášky k odbìru èasopisu zasílejte na adresu: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich, Schlösselgasse 18, A-1080 Wien, tel. (záznamník): , fax: , Nemáme placenou sekretáøku, a proto prosíme o pochopení, pokud se nedovoláte. Namluvte svá pøání na záznamník, urèitì se ozveme. Srdeènì dìkujeme všem novým odbìratelùm èasopisu a vìøíme, že jsou s ním spokojeni. Zároveò prosíme o Vaše ohlasy, pøání, návrhy a kritiky. Vážení ètenáøi v Rakousku, pøíspìvek na rok 2006 èiní 25,-. Vážení ètenáøi ve svìtì (s výjimkou ÈR a SR), pøíspìvek na rok 2006 èiní 25,- (+ 20,- poštovné). Bankovní spojení: Bank Austria, èíslo úètu: , IBAN: AT , SWI T: BKAUATWW. POKYNY PRO INZERENTY Ceník: Rozmìry v cm Cena v (mìsíènì) 2,5 5,2 4,50 3,3 10,0 11,25 6,5 5,2 11,25 7,5 6,4 16,50 7,5 8,0 20,25 7,5 10,0 25,50 5,0 17,0 28,00 12,7 17,0 70,00 Jednorázový pøíplatek za rámeèek a/nebo šedé pozadí: 2. Kromì výše uvedených rozmìrù a standardního èernobílého provedení je možno po domluvì otisknout inzerát v barvì a/nebo jiné velikosti. Pøi celoroèní objednávce inzerce se platí pouze 10. Platba musí být uskuteènìna s pøedstihem 14 dnù pøed otištìním inzerátu, a to pøevodem, složenkou, nebo hotovì (zasláním v obálce). Sleva pro krajany. Bankovní spojení: Bank Austria, èíslo úètu: , BLZ: 12000, IBAN: AT , SWI T: BKAUATWW Èeská spoøitelna, èíslo úètu: , kód banky: 0800, úèel: inzerát. Objednávky pøijímá a pøípadné dotazy Vám zodpoví odpovìdná referentka Mag. Eva Zemanová: tel , fax Chcete si vybudovat vlastní firmu a využít svou nìmèinu? Máte vztah k turistice a umíte jednat s lidmi? Nabízíme úèast na evropském turistickém systému a celoživotní finanèní zajištìní. irma Turistické známky s. r. o. hledá výhradního partnera pro expanzi úspìšného systému sbìratelských suvenýrù do Rakouska. Poskytneme know-how, výrobní zázemí, vybudujeme sklad. Požadujeme rakouskou nìmèinu na úrovni rodilého mluvèího, automobilitu, obchodní schopnosti a zøízení obchodní kanceláøe v Rakousku. Kontakt: Kursy èeštiny Èeština pro zaèáteèníky i pokroèilé. Zájemci, hlaste se na tel. è , dr. Malá. Èeština zaèáteèníci i pokroèilí. Zájemci, hlaste se na tel./fax , Mag. dr. Brandeis. Kurzy slovenského jazyka na Slovenskom inštitúte zaèiatoèníci: utorok 15:15 16:45 ¾ahko pokroèilí: utorok 17:00 18:30 miesto: priestory Slovenského inštitútu, Wipplingerstrasse 24-26, 1010 Wien, informácie: tel. 01/

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů Datum: 1. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_246 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ŠKOLNÍ KAFKA. Časopis ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 5. číslo, červen 2008

ŠKOLNÍ KAFKA. Časopis ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 5. číslo, červen 2008 ŠKOLNÍ KAFKA Časopis ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 5. číslo, červen 2008 1 Obsah: Úspěchy našich žáků..1 Environmentální výchova na naší škole.2 Adrenalin na školním výletě...3 Mobidic a Polyfonia 4

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE Die Procrastination ist sehr oft ein Problem. Ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel erfüllen kann. Man hat Probleme

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Diskriminierung und Rassenwahn

Diskriminierung und Rassenwahn Diskriminierung und Rassenwahn Ein reizvoller Urlaubsort? (Quelle: Kancelář pro oběti nacismu Büro für NS-Opfer, Prag) (Quelle StAL, 20657, Braunkohlenwerke Kraft I Thräna, Nr. 13, unfoliiert) www.zeitzeugen-dialog.de

Více

Hana Seidlová a Renata Drössler v inscenaci Edith a Marlene BŘEZEN 2014. www.divadlopodpalmovkou.cz

Hana Seidlová a Renata Drössler v inscenaci Edith a Marlene BŘEZEN 2014. www.divadlopodpalmovkou.cz Hana Seidlová a Renata Drössler v inscenaci Edith a Marle BŘEZEN 2014 www.divadlopodpalmovkou.cz zveme vás Můj romantický příběh 2. a 28. února, 13. března 2014, Představení 28. února proběh za přítomnosti

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE RAABS AN DER THAYA, 8. 9. BŘEZEN 2012 8. 3. 2012, 17.00 18.30 Uhr : Zahájení a úvodní slova Uvítání účastníků a hostů Univ. Prof. Dr. Stefan Karner Vedoucí LBI pro

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Seznam vybraných výstupů

Seznam vybraných výstupů Seznam vybraných výstupů Výstup 1: Rynholecký festiválek (plakát, program) 1 2 Festival Menteatrál Neratov Program (divadlo): Sobota: Samerstein - Jiné jeviště Hrají: Honza, Tibor, veru, EVa, Renča, Páťa,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více