rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern."

Transkript

1 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. Skupina firem SaM silnice a mosty a.s. potvrdila svými výsledky za rok 2001, který završil desetileté období budování firmy od jejího založení, že rozvoj firmy z hlediska odborného zamìøení, oblasti pùsobení a kvality prací byl veden správným smìrem a potvrzuje pøední pozici na trhu v oboru dopravního stavitelství v dané oblasti. Hospodáøské výsledky roku 2001, kdy firma SaM a.s. zaznamenala pøi nárùstu tržeb meziroèní zvýšení pøidané hodnoty o 44,1 % pøi souèasném snížení poètu zamìstnancù o 15,0 % a snížení cizích zdrojù o 46,2 % je jednoznaèným potvrzením stability firmy. V oblasti jakosti a rozvoje technologie firma obhájila v procesu recertifikace v roce 2001 certifikát jakosti dle ÈSN EN ISO 9002 pro další období, získala oprávnìní pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a rozšíøila na 14 poèet zvládnutých technologií. O kvalitì odvedených prací nejlépe svìdèí skuteènost, že firma obdržela již tøetí ocenìní Mostní dílo roku v oboru rekonstrukcí. Rozvoj firmy a její oblastní pùsobnost bude i nadále vedena daným smìrem. Po založení odštìpného závodu v Mladé Boleslavi v roce 2001 byl založen další odštìpný závod v Ústí nad Labem a jsou vedeny aktivity v oblasti získání materiálových zdrojù. Velký dùraz bude i nadále kladen na zvyšování kvalifikace pracovníkù. Na trhu se bude firma ve vìtší míøe uplatòovat v oblasti pozemního a prùmyslového stavitelství a doplòkových technologií. Pøi této pøíležitosti bych chtìl podìkovat všem zamìstnancùm firem SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu za velmi dobré výsledky dosahované za celé období existence firem a zvláštì za dosažené výsledky v roce Vìøím, že v následujícím období dokáží svou dovedností a vysokým pracovním nasazením dosažené výsledky nejen potvrdit, ale ještì zlepšit. V neposlední øadì chci podìkovat všem našim odbìratelùm a dalším obchodním partnerùm za dobrou spolupráci a slíbit, že dùvìru v nás vloženou nezklameme ani v následujícím období. Ing.Ladislav Lapáèek pøedseda pøedstavenstva akciové spoleènosti

2

3 Úvodní slovo 1. Obsah 1 2. Základní informace Základní údaje o spoleènosti 2.2 Akcionáøi 2.3 Soudní spory 2.4 Pøedstavenstvo 2.5 Dozorèí rada 2.6 Vedení firmy 2.7 Øeditelé odštìpných závodù 2.8 Spoleènosti s majetkovou úèastí 3. Výrobní program Hlavní výrobní program 3.2 Doplòkový výrobní program 4. Vývoj a strategie rozvoje spoleènosti Struèná charakteristika vývoje 4.2 Živnosti a koncese 4.3 Pøehled tržeb 4.4 Pøidaná hodnota 4.5 Zisk po zdanìní 4.6 Vlastní kapitál 4.7 Cizí zdroje 4.8 Odpisy DHM 4.9 Poèet pracovníkù a produktivita 4.10 Pøehled odbìratelù podle objemu tržeb 4.11 Hodnocení finanèní stability 5. Øízení kvality a rozvoj technologií Certifikát jakosti dle ÈSN ISO Certifikát jakosti a prùkaz zpùsobilosti pro ocelové konstrukce 5.3 Certifikáty jakosti èerstvého betonu 5.4 Akreditace podnikové laboratoøe 5.5 Osvìdèení o autorizaci 5.6 Zvyšování kvalifikace a výcvik pracovníkù 5.7 Rozvoj technologií 5.8 Hodnocení jakosti a získaná ocenìní 6. Roèní úèetní uzávìrka Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. 6.2 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. 6.3 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. 6.4 Zprávy ovládaných spoleèností

4 2. Základní informace V dalším textu jsou uvedeny údaje platné ke dni odsouhlasení výroèní zprávy dne 28. èervna Veškeré zmìny jsou k dispozici v dokladech obchodního soudu. 2.1 Základní údaje o firmì Spoleènost SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì, Máchova 1129, PSÈ , IÈO je zapsána v obchodním rejstøíku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 972. Právní formou je akciová spoleènost a vznikla pøemìnou ze spoleènosti SaM stavební firma s.r.o., založené dne 25.záøí 1991 Spoleènost SaM silnice a mosty Dìèín a.s. se sídlem v Dìèínì 3, Oblouková ul., è.p. 416, PSÈ , IÈO , je zapsána v obchodním rejstøíku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, složka Právní formou je akciová spoleènost a byla založena dne 15.øíjna Spoleènost SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. se sídlem ve Varnsdorfu èást Studánka, è.p. 283, okres Dìèín, IÈO , PSÈ je zapsána v obchodním rejstøíku, Vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, složka Právní formou je akciová spoleènost a vznikla pøemìnou spoleènosti SaM SILNICE A MOSTY VARNSDORF, spol. s r.o., založené 25.dubna Akcie a akcionáøi Akcie spoleènosti SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì jsou vedeny na jméno ve jmenovité hodnotì ,- Kè v poètu 600 ks s omezenou pøevoditelností jsou stejným dílem rozdìleny mezi ètyøi akcionáøe. Akcie spoleènosti SaM silnice a mosty Dìèín a.s. v celkovém poètu 120 ks ve jmenovité hodnotì ,- Kè jsou v souèasné dobì pøevedeny na šest osob. Akcie spoleènosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. v celkovém poètu 100 ks ve jmenovité hodnotì ,- Kè jsou stejným dílem rozdìleny mezi pìt osob. 2.3 Soudní spory Za celou dobu existence firem nebyla zahájena žádná soudní øízení. Rovnìž nebyla zahájena žádná správní øízení, která by mìla vliv na chod a finanèní situaci spoleènosti 2.4 Pøedstavenstvo spoleènosti Pøedstavenstvo spoleènost SaM silnice a mosty a.s. : Pøedseda pøedstavenstva Místopøedseda pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Ing Ladislav Lapáèek Ing Dušan Drahoš Zdenìk Polavka Ing Josef Horáèek Pøedstavenstvo spoleènosti SaM silnice a mosty Dìèín a.s.í: Pøedseda pøedstavenstva Místopøedseda pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Ing Dušan Drahoš Zdenìk Polavka Ladislav Kudr Pøedstavenstvo spoleènosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.: Pøedseda pøedstavanstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Ing Jaroslav Karel Zdenìk Polavka Ing Josef Horáèek

5 2.5 Dozorèí rada Dozorèí rada spoleènosti SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì: Pøedseda dozorèí rady Èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady Ing Jaroslav Karel Jiøí Neumann Ladislav Kudr Dozorèí rada spoleènosti SaM silnice a mosty Dìèín a.s.: Pøedseda dozorèí rady Èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady Ing Ladislav Lapáèek Ing Josef Horáèek Ing Jaroslav Karel Dozorèí rada spoleènosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.: Pøedseda dozorèí rady Èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady Ladislav Kudr Ing Dušan Drahoš Ing Ladislav Lapáèek 2.6 Vedení firmy V posledních letech došlo k rozšíøení firmy SaM silnice a mosty a.s.o další odštìpné závody a vedení firmy má následující obsazení: Øeditel podniku Ing Dušan Drahoš Obchodní øeditel Ing Dušan Drahoš Výrobní øeditel Zdenìk Polavka Technický øeditel Ing Josef Horáèek Øeditelem firmy SaM silnice a mosty Dìèín a.s. je Ladislav Kudr Øeditelem firmy SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. je Ing Jaroslav Karel 2.7 Vedení odštìpných závodù Øeditel závodu Èeská Lípa Milan Olšák Øeditel závodu Jilemnice Tomáš Skøivánek Øeditel závodu Mladá Boleslav Ing Radek Havlina Øeditel závodu Ústí nad Labem Ing Josef Adamèík 2.8 Spoleènosti ovládané Spoleènost SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.byla založena v roce 1995 a akcionáøi spoleènosti SaM silnice a mosty a.s vlastní 80% jejích akcií. Spoleènost SaM silnice a mosty Dìèín a.s. byla založena v roce 1998 a akcionáøi spoleènosti SaM silnice a mosty a.s. vlastní 66,7 % jejích akcií.

6 3. Výrobní program 3.1 Hlavní výrobní program Pøevažující náplní výrobního programu jsou výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací a mostù. V poslední roce vzrostl rozsah zakázek v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav pozemních a prùmyslových staveb. K hlavní náplni patøí také již tradiènì výroba a pokládka asfaltových smìsí a vodorovné dopravní znaèení. Významné stavby Hala SMR Doksy Historický most Staré Zákupy Asfaltový kryt II/268 Èeská Lípa Silnice I/9 Èeská Lípa - Nový Bor Døevìná lávka Turnov Námìstí Dìèín

7 3.2 Doplòkový výrobní program Doplòkovou náplní výrobního programu výroba asfaltových smìsí a betonu, montáž ocelových mostních provizorií, výroba a montáž ocelových konstrukcí, sanace betonových konstrukcí a specielní práce na konstrukcích. Výroba a pokládka asfaltových kobercù Vodorovné dopravní znaèení Mostní provizoria Dlažby Výroba a montáž ocelových Izolace proti vodì Sanace betonových konstrukcí

8 4. Vývoj a strategie rozvoje spoleènosti 4.1 Struèná charakteristika rozvoje Dobu více než desetiletého rozvoje firmy od jejího založení nìkolika nadšenci bez jakéhokoliv vybavení a finanèního zajištìní lze z hlediska souèasného stavu hodnotit více jak pozitivnì. Za toto období dosáhl objem zakázky celkovì více než 1,5 miliardy Kè témìø výhradnì v rekonstrukcích a opravách komunikací a mostù. V souèasné dobì je výroba zajištìna závodem Èeská Lípa s provozy obalovna s výrobou a pokládkou asfaltových smìsí, betonárka, provoz mechanizace a dopravy, opravny a dílny s výrobou ocelových konstrukcí. Odštìpné závody jsou v Jilemnici, Mladé Boleslavi a Ústí nad Labem. Dále do skupiny patøí firmy s majetkovou úèastí SaM silnice a mosty Dìèín a.s. a SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. I v dalším období bude firma pokraèovat v nastaveném vývoji, to je pøedevším rekonstrukce a opravy komunikací, mostù, pozemních a prùmyslových staveb a dopravnímu znaèení. V neposlední øadì bude klást dùraz na zvýšení objemu doplòkové výroby. Z hlediska územního pùsobení pøedpokládáme upevnìní a rozšíøení pozic v Libereckém kraji a v dalších krajích Èech 4.2 Živnosti a koncese

9 Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb (v tis.kè) tis.kè - rok SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa Pøidaná hodnota tis.kè - rok SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa

10 Zisk po zdanìní tis.kè SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa Vlastní kapitál tis.kè SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa Cizí zdroje tis.kè SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa Odpisy DHM tis.kè SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa

11 Poèty zamìstnancù tis.kè SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa Rozdìlení tržeb podle zadavatelù Øeditelství silnic a dálnic ÈR Správy a údržby silnic Mìsta a obce Ostatní c e l k e m Altmanovo Z-score (varianta základní, nekótovaná spoleènost) Kralickùv Quicktest: Hodnocení celkové finanèní situace

12 5. Øízení kvality a rozvoj technologií 5.1 Certifikát jakosti dle ÈSN EN ISO 9002 V roce 2001 se firma SaM silnice a mosty a.s. podrobila procesu recertifikace a obdržela certifikát jakosti na další tøíleté období pro 14 technologií. Firma SaM silnice a mosty Dìèín a.s. obdrží certifikát pro pìt technologii v závìru roku Firma SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. zahájila pøípravu pro získání certifikátu. 5.2 Certifikát jakosti a prùkaz zpùsobilosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí V termínu firma SaM silnice a mosty a.s. zakonèila proces zavedení systému jakosti dle èl. 203 normy ÈSN Z2 a obdržela na tøíleté období certifikát jakosti a malý prùkaz zpùsobilosti na výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových konstrukcí 5.3 Certifikáty jakosti èerstvého betonu Pro výrobnu betonu Sosnová u Èeské Lípy jsou k dispozici certifikáty na výrobu èerstvého betonu pro konstrukce v rozsahu sedmi tøíd

13 5.4 Akreditace podnikové laboratoøe Proces získání dokladu zpùsobilosti podnikové laboratoøe v kategorii Z probíhá a je pøedpoklad jeho úspìšného zakonèení v roce Osvìdèení o autorizaci U firmy jsou zamìstnáni tøi autorizovaní inženýøi a ètyøi autorizovaní technici pro obory dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, pozemní stavby a vodohospodáøské stavby. Další ètyøi pracovníci jsou zaøazeni do pøípravy s pøedpokladem získání osvìdèení do zaèátku stavební sezóny Kvalifikace a výcvik pracovníkù Do plánu zvyšování kvalifikace a výcviku je zapojena vìtšina výrobních i nevýrobních THP a z dìlnických profesí znaèná èást specialistù. Plán pro rok 2001 byl splnìn a pøedpoklady pro rok 2002 jsou formulovány v cílech jakosti. 5.7 Rozvoj technologií Rozvoji technologií ve firmì byla a je vìnována velká pozornost, v roce 2001 se podaøilo rozšíøit spektrum o výrobu a montáž OK, sanace betonových konstrukcí a speciální zemní práce. Dále jsou pøipravovány další ètyøi technologie, které budou uzavøeny v roce Hodnocení jakosti a získaná ocenìní Hodnocení jakosti vedením a z toho vyplývající opatøení je trvalý proces, který je motorem rozvoje firmy a její obchodní a finanèní stability. Z hlediska kvality provedených prací je jasným kritériem napø. skuteènost, že firma obdržela již tøetí ocenìní,, Mostní dílo roku, udìlované na mostních sympoziích jedenkrát roènì v rámci Èeské republiky v kategorii rekonstrukcí mostù

14 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - rozvaha - aktiva

15 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - rozvaha - pasiva

16 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - výkaz ziskù a ztrát

17 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - zprávy auditora Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - zpráva dozorèí rady

18 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - rozvaha - aktiva

19 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - rozvaha - pasiva

20 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - výkaz ziskù a ztrát

21 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - zprávy auditora Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - zpráva dozorèí rady

22 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - rozvaha - aktiva

23 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - rozvaha - pasiva

24 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - výkaz ziskù a ztrát

25 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - zprávy auditora Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - zpráva dozorèí rady

Výroční zpráva 2 0 0 2

Výroční zpráva 2 0 0 2 Výroční zpráva 2 0 0 2 Úvodní slovo Vážení akcionáři a obchodní partneři, rok 2002 byl pro společnost SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v České Lípě a především ovládané firmy SaM silnice a mosty Děčín

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 0 0 5 Obsah Slova øeditelù - slovo generálního øeditele - slovo obchodního øeditele - slovo finanèního øeditele - slovo projekèního øeditele - slovo technického øeditele - slovo øeditele

Více

Dopravní podnik mìsta Brna, a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Dopravní podnik mìsta Brna, a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 Dopravní podnik mìsta Brna, a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. 2004 Obsah Obsah Úvodní slovo Základní identifikaèní údaje Profil a pøedmìt podnikání Orgány spoleènosti Organizaèní

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

SEZNAM PØíLOH. 7. FINANÈNI ANALÝZA SPOLEÈNOSTI PILANA TOOLS a.s.

SEZNAM PØíLOH. 7. FINANÈNI ANALÝZA SPOLEÈNOSTI PILANA TOOLS a.s. ~ SEZNAM PØíLOH 1. VÝPIS Z OBCHODNIHO REJSTØIKU SPOLEÈNOSTI PILANA TOOLS a.s. 2. ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 30. dubnu 2005 3. OÈETNI VÝKAZY SPOLEÈNOSTI ZA ROK 2004 4. OÈETNI VÝKAZY SPOLEÈNOSTI ZA ROK

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Ukazatele spoleènosti 2. Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 3. Základní identifikaèní údaje 4. Identifikace 4 Pøedmìt èinnosti 4

Ukazatele spoleènosti 2. Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 3. Základní identifikaèní údaje 4. Identifikace 4 Pøedmìt èinnosti 4 Obsah Ukazatele spoleènosti 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 3 Základní identifikaèní údaje 4 Identifikace 4 Pøedmìt èinnosti 4 Orgány spoleènosti 5 Pøedstavenstvo 5 Dozorèí rada 5 Management 5 Akcie

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Výroční zpráva 2009. www.klementas.cz

Výroční zpráva 2009. www.klementas.cz Výroční zpráva 2009 www.klementas.cz 2 Obsah Ukazatele spoleènosti 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 3 Základní identifikaèní údaje 4 Identifikace 4 Pøedmìt èinnosti 4 Orgány spoleènosti 5 Pøedstavenstvo

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

UNISTAV CONSTRUCTION a. s.

UNISTAV CONSTRUCTION a. s. UNISTAV CONSTRUCTION a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV CONSTRUCTION a.s. za rok 2018 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 4 Statutární orgány 5 Zpráva vedení a analýza

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Slovo pøedsedy pøedstavenstva

Slovo pøedsedy pøedstavenstva AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva 29 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva 29 1 Obsah Slovo pøedsedy pøedstavenstva Základní údaje Organizaèní struktura Odborná zpùsobilost

Více

Výroční zpráva 2010. www.klementas.cz

Výroční zpráva 2010. www.klementas.cz Výroční zpráva 2010 www.klementas.cz Obsah Ukazatele spoleènosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva -

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Obsah 2 Slovo generálního øeditele. Architekt komunikaèních infrastruktur. 3 Zpráva pøedstavenstva Zpráva dozorèí rady

VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Obsah 2 Slovo generálního øeditele. Architekt komunikaèních infrastruktur. 3 Zpráva pøedstavenstva Zpráva dozorèí rady Architekt komunikaèních infrastruktur VÝROÈNÍ ZPRÁVA 21 Obsah 2 Slovo generálního øeditele 3 Zpráva pøedstavenstva Zpráva dozorèí rady 4-5 Slova øeditelù sekcí - obchodní, finanèní, projekèní, technické

Více

Znaleckv posudek è STS Hosfivice lh.

Znaleckv posudek è STS Hosfivice lh. Znaleckv posudek è. 143-212006 STS Hosfivice lh. 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti STS Hostivice a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY

OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 1. ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI...4 3. ORGÁNY SPOLEÈNOSTI stav k 31.12.2011...5 3.1 Valné hromady spoleènosti...5 3.2 Pøedstavenstvo...5

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY

OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 1. ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI...4 3. ORGÁNY SPOLEÈNOSTI stav k 31.12.2013...5 3.1 Valné hromady spoleènosti...5 3.2 Pøedstavenstvo...5

Více

OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 1. ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI... 4 3. ORGÁNY SPOLEÈNOSTI stav k 31.12.27... 5 3.1 Valné hromady spoleènosti... 5 3.2 Pøedstavenstvo...

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Obsah. I. Úvodní slovo øeditele II. Zpráva pøedstavenstva III. Zpráva dozorèí rady

Obsah. I. Úvodní slovo øeditele II. Zpráva pøedstavenstva III. Zpráva dozorèí rady Obsah I. Úvodní slovo øeditele II. Zpráva pøedstavenstva III. Zpráva dozorèí rady IV. Úèetní závìrka V. Pøíloha úèetní závìrky VI. Výrok auditora Slévárny Tøinec, a.s. Prùmyslová 1001 739 65 Tøinec - Staré

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo VÝROÈNÍ ZPRÁVA 21 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah 2 3 6 8 1 11 12 13 15 16 18 23 41 44 45 54 59 62 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva Základní údaje Údaje o odborné zpùsobilosti a podnikatelské

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1997 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1997 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1997 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1997 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................ 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...................................

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Informace o spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s.

Informace o spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s. Výroèní zpráva 2000 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù a podle zákona è. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znìní pozdìjších pøedpisù pro emitenty registrovaných cenných

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

UNISTAV CONSTRUCTION a. s.

UNISTAV CONSTRUCTION a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV CONSTRUCTION a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV CONSTRUCTION a.s. za rok 2016 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 4 Statutární orgány 5 Zpráva vedení a analýza

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù 2 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 1. 2. 3. OBSAH Základní

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 7

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 7 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA.................................................. 3 PROFIL SPOLEÈNOSTI........................................................................

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE

TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE O NÁS IT Cluster je sdružení zamìøené na oblast informaèních a komunikaèních technologií (ICT), které vzniklo v Ostravì poèátkem roku 2006. Svou koncepcí sdružení

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní identifikaèní údaje...4 Zveøejòované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát...6 Pøíloha k úèetní závìrce...8

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

OBSAH FINANÈNÍ ÈÁST. Akciová spoleènost ÈEZ vznikla 6. kvìtna 1992. Jejím majoritním akcionáøem je Fond národního majetku Èeské republiky.

OBSAH FINANÈNÍ ÈÁST. Akciová spoleènost ÈEZ vznikla 6. kvìtna 1992. Jejím majoritním akcionáøem je Fond národního majetku Èeské republiky. OBSAH ÚVOD PØEHLED VYBRANÝCH UKAZATELÙ HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 1999 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA PØEDSTAVENSTVO VÝKONNÉ VEDENÍ SPOLEÈNOSTI DOZORÈÍ RADA AKCIONÁØI A VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY STRATEGICKÉ

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY

OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 1. ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI...4 3. ORGÁNY SPOLEÈNOSTI stav k 31.12.2014...5 3.1 Valné hromady spoleènosti...5 3.2 Pøedstavenstvo...5

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 9 / 2012 IÈO: 00282103 Název: Mìsto Modøice Sestavená k rozvahovému

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008)

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00532177 Název: Obec Skrchov øádná mimoøádná mezitimní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2012 IÈO: 71203354 Název: Mariánskolázeòsko, dobrovolný

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná AKTIVA

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 19 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 21 Vztahy mezi propojenými osobami 22 Ostatní informace 23

Více

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2 Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Výroèní zpráva školy školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje o škole...2 II. Pøehled oborù vzdìlání...3 Složení tøíd...4

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Obsah výroční zprávy. Výroèní zpráva 2000 - Ostrovská teplárenská, a.s.

Obsah výroční zprávy. Výroèní zpráva 2000 - Ostrovská teplárenská, a.s. Obsah výroční zprávy Obsah Úvodní slovo Charakteristika spoleènosti Zpráva o èinnosti a hospodaøení spoleènosti Zpráva dozorèí rady Výsledky hospodaøení spoleènosti Výrok auditora 1 2 3 6 12 13 18 Výroèní

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á VA

V Ý R O È N Í Z P R Á VA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 28 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 PROFIL SPOLEÈNOSTI...4 HLAVNÍ AKCIONÁØI A MAJETKOVÉ ÚÈASTI STAV K 31. 12. 28...5 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI...5 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA SPOLEÈNOSTI

Více