rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern."

Transkript

1 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. Skupina firem SaM silnice a mosty a.s. potvrdila svými výsledky za rok 2001, který završil desetileté období budování firmy od jejího založení, že rozvoj firmy z hlediska odborného zamìøení, oblasti pùsobení a kvality prací byl veden správným smìrem a potvrzuje pøední pozici na trhu v oboru dopravního stavitelství v dané oblasti. Hospodáøské výsledky roku 2001, kdy firma SaM a.s. zaznamenala pøi nárùstu tržeb meziroèní zvýšení pøidané hodnoty o 44,1 % pøi souèasném snížení poètu zamìstnancù o 15,0 % a snížení cizích zdrojù o 46,2 % je jednoznaèným potvrzením stability firmy. V oblasti jakosti a rozvoje technologie firma obhájila v procesu recertifikace v roce 2001 certifikát jakosti dle ÈSN EN ISO 9002 pro další období, získala oprávnìní pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a rozšíøila na 14 poèet zvládnutých technologií. O kvalitì odvedených prací nejlépe svìdèí skuteènost, že firma obdržela již tøetí ocenìní Mostní dílo roku v oboru rekonstrukcí. Rozvoj firmy a její oblastní pùsobnost bude i nadále vedena daným smìrem. Po založení odštìpného závodu v Mladé Boleslavi v roce 2001 byl založen další odštìpný závod v Ústí nad Labem a jsou vedeny aktivity v oblasti získání materiálových zdrojù. Velký dùraz bude i nadále kladen na zvyšování kvalifikace pracovníkù. Na trhu se bude firma ve vìtší míøe uplatòovat v oblasti pozemního a prùmyslového stavitelství a doplòkových technologií. Pøi této pøíležitosti bych chtìl podìkovat všem zamìstnancùm firem SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu za velmi dobré výsledky dosahované za celé období existence firem a zvláštì za dosažené výsledky v roce Vìøím, že v následujícím období dokáží svou dovedností a vysokým pracovním nasazením dosažené výsledky nejen potvrdit, ale ještì zlepšit. V neposlední øadì chci podìkovat všem našim odbìratelùm a dalším obchodním partnerùm za dobrou spolupráci a slíbit, že dùvìru v nás vloženou nezklameme ani v následujícím období. Ing.Ladislav Lapáèek pøedseda pøedstavenstva akciové spoleènosti

2

3 Úvodní slovo 1. Obsah 1 2. Základní informace Základní údaje o spoleènosti 2.2 Akcionáøi 2.3 Soudní spory 2.4 Pøedstavenstvo 2.5 Dozorèí rada 2.6 Vedení firmy 2.7 Øeditelé odštìpných závodù 2.8 Spoleènosti s majetkovou úèastí 3. Výrobní program Hlavní výrobní program 3.2 Doplòkový výrobní program 4. Vývoj a strategie rozvoje spoleènosti Struèná charakteristika vývoje 4.2 Živnosti a koncese 4.3 Pøehled tržeb 4.4 Pøidaná hodnota 4.5 Zisk po zdanìní 4.6 Vlastní kapitál 4.7 Cizí zdroje 4.8 Odpisy DHM 4.9 Poèet pracovníkù a produktivita 4.10 Pøehled odbìratelù podle objemu tržeb 4.11 Hodnocení finanèní stability 5. Øízení kvality a rozvoj technologií Certifikát jakosti dle ÈSN ISO Certifikát jakosti a prùkaz zpùsobilosti pro ocelové konstrukce 5.3 Certifikáty jakosti èerstvého betonu 5.4 Akreditace podnikové laboratoøe 5.5 Osvìdèení o autorizaci 5.6 Zvyšování kvalifikace a výcvik pracovníkù 5.7 Rozvoj technologií 5.8 Hodnocení jakosti a získaná ocenìní 6. Roèní úèetní uzávìrka Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. 6.2 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. 6.3 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. 6.4 Zprávy ovládaných spoleèností

4 2. Základní informace V dalším textu jsou uvedeny údaje platné ke dni odsouhlasení výroèní zprávy dne 28. èervna Veškeré zmìny jsou k dispozici v dokladech obchodního soudu. 2.1 Základní údaje o firmì Spoleènost SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì, Máchova 1129, PSÈ , IÈO je zapsána v obchodním rejstøíku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 972. Právní formou je akciová spoleènost a vznikla pøemìnou ze spoleènosti SaM stavební firma s.r.o., založené dne 25.záøí 1991 Spoleènost SaM silnice a mosty Dìèín a.s. se sídlem v Dìèínì 3, Oblouková ul., è.p. 416, PSÈ , IÈO , je zapsána v obchodním rejstøíku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, složka Právní formou je akciová spoleènost a byla založena dne 15.øíjna Spoleènost SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. se sídlem ve Varnsdorfu èást Studánka, è.p. 283, okres Dìèín, IÈO , PSÈ je zapsána v obchodním rejstøíku, Vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, složka Právní formou je akciová spoleènost a vznikla pøemìnou spoleènosti SaM SILNICE A MOSTY VARNSDORF, spol. s r.o., založené 25.dubna Akcie a akcionáøi Akcie spoleènosti SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì jsou vedeny na jméno ve jmenovité hodnotì ,- Kè v poètu 600 ks s omezenou pøevoditelností jsou stejným dílem rozdìleny mezi ètyøi akcionáøe. Akcie spoleènosti SaM silnice a mosty Dìèín a.s. v celkovém poètu 120 ks ve jmenovité hodnotì ,- Kè jsou v souèasné dobì pøevedeny na šest osob. Akcie spoleènosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. v celkovém poètu 100 ks ve jmenovité hodnotì ,- Kè jsou stejným dílem rozdìleny mezi pìt osob. 2.3 Soudní spory Za celou dobu existence firem nebyla zahájena žádná soudní øízení. Rovnìž nebyla zahájena žádná správní øízení, která by mìla vliv na chod a finanèní situaci spoleènosti 2.4 Pøedstavenstvo spoleènosti Pøedstavenstvo spoleènost SaM silnice a mosty a.s. : Pøedseda pøedstavenstva Místopøedseda pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Ing Ladislav Lapáèek Ing Dušan Drahoš Zdenìk Polavka Ing Josef Horáèek Pøedstavenstvo spoleènosti SaM silnice a mosty Dìèín a.s.í: Pøedseda pøedstavenstva Místopøedseda pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Ing Dušan Drahoš Zdenìk Polavka Ladislav Kudr Pøedstavenstvo spoleènosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.: Pøedseda pøedstavanstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Ing Jaroslav Karel Zdenìk Polavka Ing Josef Horáèek

5 2.5 Dozorèí rada Dozorèí rada spoleènosti SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì: Pøedseda dozorèí rady Èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady Ing Jaroslav Karel Jiøí Neumann Ladislav Kudr Dozorèí rada spoleènosti SaM silnice a mosty Dìèín a.s.: Pøedseda dozorèí rady Èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady Ing Ladislav Lapáèek Ing Josef Horáèek Ing Jaroslav Karel Dozorèí rada spoleènosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.: Pøedseda dozorèí rady Èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady Ladislav Kudr Ing Dušan Drahoš Ing Ladislav Lapáèek 2.6 Vedení firmy V posledních letech došlo k rozšíøení firmy SaM silnice a mosty a.s.o další odštìpné závody a vedení firmy má následující obsazení: Øeditel podniku Ing Dušan Drahoš Obchodní øeditel Ing Dušan Drahoš Výrobní øeditel Zdenìk Polavka Technický øeditel Ing Josef Horáèek Øeditelem firmy SaM silnice a mosty Dìèín a.s. je Ladislav Kudr Øeditelem firmy SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. je Ing Jaroslav Karel 2.7 Vedení odštìpných závodù Øeditel závodu Èeská Lípa Milan Olšák Øeditel závodu Jilemnice Tomáš Skøivánek Øeditel závodu Mladá Boleslav Ing Radek Havlina Øeditel závodu Ústí nad Labem Ing Josef Adamèík 2.8 Spoleènosti ovládané Spoleènost SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.byla založena v roce 1995 a akcionáøi spoleènosti SaM silnice a mosty a.s vlastní 80% jejích akcií. Spoleènost SaM silnice a mosty Dìèín a.s. byla založena v roce 1998 a akcionáøi spoleènosti SaM silnice a mosty a.s. vlastní 66,7 % jejích akcií.

6 3. Výrobní program 3.1 Hlavní výrobní program Pøevažující náplní výrobního programu jsou výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací a mostù. V poslední roce vzrostl rozsah zakázek v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav pozemních a prùmyslových staveb. K hlavní náplni patøí také již tradiènì výroba a pokládka asfaltových smìsí a vodorovné dopravní znaèení. Významné stavby Hala SMR Doksy Historický most Staré Zákupy Asfaltový kryt II/268 Èeská Lípa Silnice I/9 Èeská Lípa - Nový Bor Døevìná lávka Turnov Námìstí Dìèín

7 3.2 Doplòkový výrobní program Doplòkovou náplní výrobního programu výroba asfaltových smìsí a betonu, montáž ocelových mostních provizorií, výroba a montáž ocelových konstrukcí, sanace betonových konstrukcí a specielní práce na konstrukcích. Výroba a pokládka asfaltových kobercù Vodorovné dopravní znaèení Mostní provizoria Dlažby Výroba a montáž ocelových Izolace proti vodì Sanace betonových konstrukcí

8 4. Vývoj a strategie rozvoje spoleènosti 4.1 Struèná charakteristika rozvoje Dobu více než desetiletého rozvoje firmy od jejího založení nìkolika nadšenci bez jakéhokoliv vybavení a finanèního zajištìní lze z hlediska souèasného stavu hodnotit více jak pozitivnì. Za toto období dosáhl objem zakázky celkovì více než 1,5 miliardy Kè témìø výhradnì v rekonstrukcích a opravách komunikací a mostù. V souèasné dobì je výroba zajištìna závodem Èeská Lípa s provozy obalovna s výrobou a pokládkou asfaltových smìsí, betonárka, provoz mechanizace a dopravy, opravny a dílny s výrobou ocelových konstrukcí. Odštìpné závody jsou v Jilemnici, Mladé Boleslavi a Ústí nad Labem. Dále do skupiny patøí firmy s majetkovou úèastí SaM silnice a mosty Dìèín a.s. a SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. I v dalším období bude firma pokraèovat v nastaveném vývoji, to je pøedevším rekonstrukce a opravy komunikací, mostù, pozemních a prùmyslových staveb a dopravnímu znaèení. V neposlední øadì bude klást dùraz na zvýšení objemu doplòkové výroby. Z hlediska územního pùsobení pøedpokládáme upevnìní a rozšíøení pozic v Libereckém kraji a v dalších krajích Èech 4.2 Živnosti a koncese

9 Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb (v tis.kè) tis.kè - rok SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa Pøidaná hodnota tis.kè - rok SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa

10 Zisk po zdanìní tis.kè SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa Vlastní kapitál tis.kè SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa Cizí zdroje tis.kè SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa Odpisy DHM tis.kè SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa

11 Poèty zamìstnancù tis.kè SaM Varnsdorf SaM Dìèín SaM Èeská Lípa Rozdìlení tržeb podle zadavatelù Øeditelství silnic a dálnic ÈR Správy a údržby silnic Mìsta a obce Ostatní c e l k e m Altmanovo Z-score (varianta základní, nekótovaná spoleènost) Kralickùv Quicktest: Hodnocení celkové finanèní situace

12 5. Øízení kvality a rozvoj technologií 5.1 Certifikát jakosti dle ÈSN EN ISO 9002 V roce 2001 se firma SaM silnice a mosty a.s. podrobila procesu recertifikace a obdržela certifikát jakosti na další tøíleté období pro 14 technologií. Firma SaM silnice a mosty Dìèín a.s. obdrží certifikát pro pìt technologii v závìru roku Firma SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. zahájila pøípravu pro získání certifikátu. 5.2 Certifikát jakosti a prùkaz zpùsobilosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí V termínu firma SaM silnice a mosty a.s. zakonèila proces zavedení systému jakosti dle èl. 203 normy ÈSN Z2 a obdržela na tøíleté období certifikát jakosti a malý prùkaz zpùsobilosti na výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových konstrukcí 5.3 Certifikáty jakosti èerstvého betonu Pro výrobnu betonu Sosnová u Èeské Lípy jsou k dispozici certifikáty na výrobu èerstvého betonu pro konstrukce v rozsahu sedmi tøíd

13 5.4 Akreditace podnikové laboratoøe Proces získání dokladu zpùsobilosti podnikové laboratoøe v kategorii Z probíhá a je pøedpoklad jeho úspìšného zakonèení v roce Osvìdèení o autorizaci U firmy jsou zamìstnáni tøi autorizovaní inženýøi a ètyøi autorizovaní technici pro obory dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, pozemní stavby a vodohospodáøské stavby. Další ètyøi pracovníci jsou zaøazeni do pøípravy s pøedpokladem získání osvìdèení do zaèátku stavební sezóny Kvalifikace a výcvik pracovníkù Do plánu zvyšování kvalifikace a výcviku je zapojena vìtšina výrobních i nevýrobních THP a z dìlnických profesí znaèná èást specialistù. Plán pro rok 2001 byl splnìn a pøedpoklady pro rok 2002 jsou formulovány v cílech jakosti. 5.7 Rozvoj technologií Rozvoji technologií ve firmì byla a je vìnována velká pozornost, v roce 2001 se podaøilo rozšíøit spektrum o výrobu a montáž OK, sanace betonových konstrukcí a speciální zemní práce. Dále jsou pøipravovány další ètyøi technologie, které budou uzavøeny v roce Hodnocení jakosti a získaná ocenìní Hodnocení jakosti vedením a z toho vyplývající opatøení je trvalý proces, který je motorem rozvoje firmy a její obchodní a finanèní stability. Z hlediska kvality provedených prací je jasným kritériem napø. skuteènost, že firma obdržela již tøetí ocenìní,, Mostní dílo roku, udìlované na mostních sympoziích jedenkrát roènì v rámci Èeské republiky v kategorii rekonstrukcí mostù

14 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - rozvaha - aktiva

15 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - rozvaha - pasiva

16 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - výkaz ziskù a ztrát

17 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - zprávy auditora Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - zpráva dozorèí rady

18 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - rozvaha - aktiva

19 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - rozvaha - pasiva

20 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - výkaz ziskù a ztrát

21 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - zprávy auditora Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - zpráva dozorèí rady

22 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - rozvaha - aktiva

23 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - rozvaha - pasiva

24 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - výkaz ziskù a ztrát

25 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - zprávy auditora Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - zpráva dozorèí rady

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní identifikaèní údaje...4 Zveøejòované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát...6 Pøíloha k úèetní závìrce...8

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A

V Ý R O È N Í Z P R Á V A V ÝROÈNÍ ZPRÁVA 211 Slovo úvodem Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. vznikla rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Vsetína v èervenci 29. Potøeba vzniku spoleènosti vyšla mimo jiné i z výsledkù šetøení,

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND KAPKA NADÌJE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2000 Nadaèní fond Kapka nadìje Výroèní zpráva za rok 2000 Základní údaje o fondu 12 Název: Nadaèní fond Kapka nadìje Sídlo: Thámova 28, Praha 8, PSÈ 180 00 IÈO:

Více

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium

SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003 9. mezinárodní mostní sympozium Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci

Více

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32 O BSAH Úvodní slovo 2 Správní rada 3 Dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Internetový program 5 Program PORYV 9 Program Zaèít spolu 15 Auditorská zpráva 20 Rozvaha 21 Výkaz zisku a ztrát 25 Pøíloha úèetní závìrky

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka spoleènosti T-Mobile za rok 2005 podle IFRS Obsah 4 5 6 6 7 8 Zpráva nezávislých auditorù Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zmìn vlastního kapitálu

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa je významné zdravotnické zaøízení regionu poskytující lùžkovou i ambulantní péèi. Slouží

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 BOHEMIAPLAN, s.r.o., Částkova 73, 326 00 Plzeň, IČ 405 22 369, tel. 371 411 111, fax 377 240 760. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Obsah výroční

Více