Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici"

Transkript

1 Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání přítomno 18 členů zastupitelstva města. Během jednání se počet měnil. Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta města Tomáš Hubka. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města, občany a vedoucí odborů MěÚ. Ve smyslu znění zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 92 a následujících novel zahájil starosta 7. zasedání Zastupitelstva města v České Skalici. Dle presenční listiny bylo přítomno 18 členů zastupitelstva (z celkového počtu 21 všech členů zastupitelstva), tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. V 17:10 hodin přišel p. Špelda. Celkem přítomno 19 členů ZM. Ing. Šrůtek - podal návrh na doplnění programu o bod: Zpráva výboru rozvoje města a dlouhodobých investic (dále výbor RMDI). Starosta dal o návrhu hlasovat. Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Bc. Fejfar požádal o zařazení Návrhu pravidel na zveřejňování jako samostatný bod programu. Dále podal návrh na doplnění programu o bod: Návrh zadání strategického plánu města. Starosta dal o návrzích hlasovat: Návrh Pravidel pro zveřejňování návrhů na pronájem a převod nemovitostí. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 5 se zdržel. Návrh zadání zpracování strategického plánu rozvoje města Česká Skalice. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 6 se zdržel. Starosta předložil program jednání doplněn o návrhy zastupitelů. Program: 1) Zahájení a volba komisí 2) Kontrola usnesení 3) Diskuse k aktuálním záležitostem města 4) Majetkoprávní úkony 5) Volba členů dozorčí rady Českoskalických vodáren 6) Obnova smlouvy o revolvingovém úvěru od Komerční banky 7) Návrh na pojmenování nové ulice U Sadu 8) Zpráva výboru RMDI 9) Návrh Pravidel pro zveřejňování návrhů na pronájem a převod nemovitostí 10) Návrh zadání zpracování strategického plánu rozvoje města Česká Skalice V 17:15 hodin přišel Ing. Hladík. Celkem přítomno 20 členů ZM. 1 Hlasováno: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2 K bodu č. 1 Zahájení a volba komisí Složení pracovního předsednictva: Tomáš Hubka, Ing. Josef Daňsa, Jaroslav Hitschfel Složení návrhové komise: Bc. Jana Bašová, Petr Smutný Ověřovatelé zápisu: Ing. Radim Doleček, Petr Škrdla Hlasováno: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Hlasováno: 18 pro, 0 proti, 2 se zdržel. Hlasováno: 18 pro, 0 proti, 2 se zdržel. Zapisovatelka zápisu: Magda Sommernitzová, DiS. K bodu č. 2 - Kontrola usnesení - schválena OZV č. 8/2011 doplněn text dle stanoviska MV; - schválení příspěvku z rozpočtu 2012 do Eurofondu Euroregionu Glacensis; - zřízen osadní výbor městské části Zlíč zastupitelům byly pro informaci předloženy zápisy ze schůzí tohoto výboru; - schválena Pravidla finanční spoluúčasti města Česká Skalice na budování základní infrastruktury v nově budovaných rozvojových lokalitách města. Pravidla jsou platná, zveřejněna; - jmenován vrchní strážník městské policie počet strážníků doplněn o strážníka p. Petra; - doplnění člena kontrolního výboru. - problematika kanalizačních přípojek bylo zadáno zpracování kanalizačních tlakových přípojek, počet tlakových přípojek se sníží z 15ti na 10. Zpracované projekty budou předány do přehled žádostí o dotace zastupitelstvo je informováno o přehledu žádostí v roce 2011, ostatní roky zpět byly zaslány em; - zpracování ÚP předložen harmonogram postupu zpracování ÚP; - pronájmy bytů zpracována a v platnosti Zásada č. 3/2011 (zveřejněna na www stránkách města vnitřní předpisy); - žádost o pronájem pozemku manželi Jarčuškovými ve Zlíči záležitost byla znovu projednána a bylo konstatováno, že pozemek je nutné zanechat přístupný z pohledu příjezdu k toku Olešenka pro město, případné hasičské sbory atd. Proto byla žádost zamítnuta, k žádosti se také vyjádřil zástupce dopravního inspektorátu Náchod. Diskuse: Bc. Fejfar uvedl připomínku, že lidé v Podskalní ulici nejsou moc spokojeni s informacemi podávanými firmou, která zpracovává dokumentaci odkanal. aglomerace. Dále uvedl, že osobně nahlédl do materiálu týkající se záležitosti zpracování územního plánu a předpokládá, že město nebude platit to, co nepožaduje a že se město se zpracovatelem dohodlo. Ing. Zákravská uvedla, že proběhla pracovní schůzka dne , kde byl odsouhlasen harmonogram dílčích termínů, jehož součástí je i součinnost schvalování a zpracování zadávání územního plánu, které není požadováno a taktéž se to týká zpracování konceptu a schvalování a zpracování konceptu územního plánu. Zhotovitel tak bude pracovat dle smlouvy o dílo. Harmonogram dílčích termínů bude zveřejněn na www stránkách 2

3 v materiálech k novému územnímu plánu. Součástí harmonogramu jsou i kontrolní dny, kterých se může zúčastnit výbor RMDI. Jedná se většinou o pondělí či středu v 15 hod. v Náchodě. Ing. Šrůtek uvedl, že nabídku kontrolních dnů výbor RMDI určitě využije, pouze požádal o oficiální sdělení, o termínech těchto jednáních. Dále poznamenal, že původně bylo předpokládáno, že těchto jednání se bude moci zúčastnit celé zastupitelstvo a v tomto případě bude tady na zvážení zastupitelů, zda se dostaví na jednání do Náchoda. Bc. Fejfar uvedl, že tedy z harmonogramu vyplývá, že částka bude snížena o cenu za součinnost při zpracování, projednání a schvalování zadání ÚP, zpracování konceptu ÚP a součinnost při projednání a schvalování konceptu ÚP. Ing. Zákravská konstatovala, že dojde ke snížení vynaložených nákladů o cca Kč. Dále k financování smlouvy o dílo dodala, že již v rozpočtu na rok 2012 se počítá s náklady dílčích plnění, které město požaduje. Uvedla, že zápis z pracovního jednání ohledně územního plánu lze přeposlat em na požádání též zastupitelům města. Ing. Andres navrhl, aby se místo schůzek k projednávání o zpracování územního plánu alespoň střídalo (jednou v Náchodě, jednou v České Skalici), aby zastupitelé byli průběžně seznamováni. p. Hubka konstatoval, že by se schůzky měly přizpůsobit také zastupitelům. K bodu č. 3 Diskuse k aktuálním záležitostem města Ing. Šrůtek apeloval na všechny zastupitele, aby byli aktivnější a více se zajímali o dění ve městě a zamysleli se nad vzájemném chování mezi sebou. Je toho názoru, že pokud se zastupitelé budou chovat k sobě arogantně a navzájem na sebe útočit, pak se daleko nikdo nedostane. Pracovní semináře zastupitelů jsou vyhlášeny s tím účelem, aby se záležitosti mohly více prodiskutovat a řadu věcí odfiltrovat s kvalitními výsledky (návrhy). Obrátil se na vedení města, aby se zamyslelo nad způsobem jednání (pracovního i veřejného). Uvedl návrhy, které již zmínil na pracovním jednání ZM. První návrh se týká jednání o rozpočtu, aby v příštím roce probíhalo jednání o rozpočtu dříve, alespoň o měsíc. Další návrh se týká rozpočtu na příští rok, aby se vedení města zamyslelo více nad možnými úsporami v rozpočtu a při prezentaci zdůraznilo, kde je snaha uspořit a kolik. Očekával, že již na tomto jednání vedení města možné úspory uvede, a mohlo se o návrzích dále jednat, ještě před schválením rozpočtu. Doufá, že během měsíce se dojde k hlasovatelnému návrhu a že město nebude muset sáhnout k rozpočtovému provizoriu. p. Hubka uvedl, že rozpočet bude projednáván s tím, že návrh bude projednáván v obou výborech a následně v radě města. K jednání v ZM bude rozpočet zpracován tak, aby se zastupitelé v návrhu dobře orientovali. Bc. Fejfar zmínil, že předpokládá, že Ing. Stránská bude o situaci městské kasy referovat v souvislosti se schvalováním prodloužení revolvingového úvěru. pí Kozáková vznesla dotaz k vedení města, jakým způsobem město spolupracuje ve věci p. Šimerdy s policií, se státním zastupitelstvem, potažmo s psychiatrickou léčebnou v Havlíčkově Brodě. p. Hubka odpověděl, že p. Š. byl odvezen do Havlíčkova Brodu, ovšem i po zkontaktování ošetřující lékařky v léčebně, nelze konkrétně říci, jak dlouho bude p. Š. v léčebně umístěn. Konstatoval, že již informace podaná lékařkou, o tom, že p. Š. je hospitalizován, je nadstandardní a další informace nemůže lékařka bez souhlasu pacienta sdělovat. Státní zastupitelství přehodnocuje činy p. Š., které byly označeny jako trestní čin. Spolupráce funguje tím způsobem, že se průběžně město informuje o postupu státního zastupitelství a byl navázán kontakt s ošetřující lékařkou. pí Kozáková upozornila na jednu věc a to, že soud musí rozhodnout do tří měsíců o další léčbě p. Š a jestliže dojde k nějaké laxnosti, může se stát, že p. Š. bude na vánoce doma. 3

4 p. Hubka uvedl, že je pravda, že okresní soud, v místě kde je p. Š. umístěn, rozhodne o jeho další léčbě. pí Kozáková vznesla dotaz, zda složka p. Š., resp. petice občanů z Havlíčkovi ulice byla poskytnuta psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě k nahlédnutí. p. Hubka odpověděl, že město tento dokument neposkytlo a není si vědom, zda jej poskytlo státní zastupitelství. Samozřejmě s právním zástupcem tato možnost bude projednána a dokument může být přeposlán. pí Kozáková vznesla dotaz, zda by se sběr biomasy nemohl prodloužit např. o 14 dní, a to z důvodu, že listí teprve padá a svoz biomasy už skončil. Ing. Zákravská odpověděla, že princip i termín byl schválen radou města. Je pravda, že letos listí padá déle, než byl ukončen svoz biomasy. Tento dotaz by měl být podnětem pro termín svozů pro příští rok, který je na pořadu jednání v radě města a může se zohlednit ve svozovém kalendáři na příští rok. Prodloužení svozu, který byl ukončen k je na schválení rady nebo případně přímo na technických službách. Svoz biomasy byl stanoven od do a s tímto termínem si lidé také tuto službu zaplatili. p. Hitschfel doplnil, že i v okolních městech termín svozu skončil k danému datu a podotkl, že občané mají možnost odpad odvést do sběrného dvora, který je k tomuto účelu také určen. MUDr. Halada doplnil k záležitosti p. Š., a potvrdil, že ohledně těchto informací jsou práva pacientů dobře chráněna. V případě, že pacient neuvede nikoho, komu se mohou takové informace podávat, pak lékař nemůže nikomu podávat žádné informovat. Ing. Andres požádal výbory, zda by nebylo vhodnější jejich náměty či doporučení, projednávat nejprve na pracovních jednáních ZM a pak předat ke schválení RM. Je toho názoru, že tímto opatřením by se pak mohlo lépe porozumět a projednat jednotlivé kroky a priority v těchto námětech. Ing. Šrůtek uvedl, že proti tomuto návrhu není a návrhy předkládají vždy k možnému dopracování radě města a záleží jen na tom, najít si místo pro jejich projednání. Uvedl, že při schvalování půjčky pro TJ Jiskra v červnu se hovořilo o tom, že bude pro rok 2012 připravena nějaká koncepce podpory systému spolků v České Skalici, na základě které se pak bude fotbalistům půjčka umazávat a to bude částka podpory nižší. Do dnes není nic předloženo a ani není žádná informace o tom, jakým způsobem se budou rozdělovat prostředky pro spolky. Ing. Daňsa uvedl, že v posledním usnesení rady města jsou schváleny podmínky získání finanční podpory (grantů) pro rok Podmínky jsou v kompetenci rady a zastupitelé se s nimi mohou seznámit. Co se týká prostředků, bude v rozpočtu navržena celková částka, od které se pak budou odvíjet další věci. Ing. Šrůtek uvedl připomínku, že granty jsou jedna věc a podpora spolků je věc jiná. Uvedl, že doufá, že v rozpočtu bude konkrétně částka, o kterou se přesně poníží příspěvek právě fotbalistům. Ing. Daňsa uvedl, že o konkrétních částkách se bude jednat příště. Dále zastupitelům budou rozeslány přílohy k danému usnesení rady. Ing. Vodička vznesl dotaz, zda se již jednalo o Maloskalickém posvícení. p. Hubka odpověděl, že k této věci se zatím nejednalo. p. Hitschfel doplnil, že kontaktoval znovu úřednici hygieny a ta potvrdila, že vyhláškou nelze dané limity hluku, omezením doby překonat. Ing. Vodička uvedl, že se mu spíš jedná o jednání občanů, kterým maloskalické posvícení vadí. Aby se s nimi jednalo o možném kompromisu apod. p. Hubka odpověděl, že jednání s hasiči i občany bude vést on, ale zatím k takovému jednání nedošlo. Ing. Šrůtek uvedl, že byl osloven zástupcem občanů bydlících v ul. Krtičkova, kteří žádají, o začlenění investice na komunikaci a veřejné osvětlení ve zmíněné ulici do rozpočtu na rok Vznesl návrh, zda by se nenašli v projektu tzv. méně práce v rámci plánovací smlouvy 4

5 vztahující lokality U Topolu a najít tak prostředky na řešení této ulice. Samozřejmě by se na smlouvu měl podívat právník, odpověď žádá např. do jednání výboru RMDI, které bude tento čtvrtek. V podstatě se jedná o úsporu, která by se mohla najít pro příští investice do těchto záležitostí z minulosti, které nebyly dořešeny. p. Bořek vznesl dotaz ohledně výstavby kanalizace. Dle informací úplně nefungují telefonní čísla, na která se občané mohou dotazovat. Doporučuje, aby se alespoň tel. čísla znovu zveřejnil. Od občanů mu bylo také sděleno, že p. Vlček již nemá tuto záležitost na starosti. p. Hubka odpověděl, že není problém tel. čísla znovu zveřejnit, jak ve zpravodaji, tak na internetu včetně popisu práce jednotlivých osob. Dále uvedl, že p. Vlček má věc stále na starosti. p. Ravinger - doplnil, že p. Vlček pracuje na zkrácený úvazek a to v pondělí, středa. Kromě p. Vlčka jsou uveřejněny další telefonní kontakty na něho osobně, p. Šebka a další. p. Hubka zmínil, že u kontaktu p. Vlčka můžou být ještě navíc uvedeny hodiny od kdy do kdy se zdržuje v kanceláři. Ing. Daňsa podal informaci o Roku spisovatelky B. Němcové. Rada města odsouhlasila rok 2012 jako Rok spisovatelky Boženy Němcové ke 150ti letému výročí úmrtí spisovatelky. V rámci příprav programu různých akcí, které by se měly konat v průběhu roku, byly osloveny různé místní organizace a spolky. Programem se následně bude zabývat kulturní komise a rada města pak rozhodne, které akce se budou konat. Také byl osloven Královehradecký kraj, zda se nechce také těchto oslav účastnit. K připomínce zimních turistických cest uvedl, že probíhá jednání s obcí Havlovice o možnosti vytvoření lyžařské stopy od vstupu do Bažantnice do Ratibořic o délce 5 km (tam a zpět). V 18:00 hodin přišel Mgr. Hanek. Celkem přítomno 21 členů ZM. Ing. Doleček vznesl dotaz, zda by mohla výt podána informace k žádosti manželů Bergerových, která se týká opěrné zdi domu v ulici B. Němcové nad řekou Úpou. p. Hubka uvedl, že zastupitelé mají žádost a odpověď majetkového odboru v materiálech. Statický posudek byl již vypracován a informaci dále podá p. Ravinger. p. Ravinger uvedl, že manželé Bergerovi v loňském roce podali informaci o trhlině na kamenné zdi. Následně byly na podzim usazeny pozorovací terče a trhlina je dnes 0,5 cm. Na základě tohoto zjištění bylo znovu vyvoláno jednání za přítomnosti statika Ing. Řeháka, který vypracoval statický posudek. Ze statického posudku vyplývá, že váha kamenné zdi nemá vliv na podloží a vzniku trhliny. Příčinnou může být např. podmáčené podloží spodní vodou, ale ne vahou kamenné zdi. Doporučuje se umístit nějaké kotvy, protože vlastní zbourání zdi nic nevyřeší. Posudek může dát samozřejmě na vyžádání k dispozici a nějak tento problém konečně vyřešit. Ing. Piech předseda osadního výboru. Vznesl dotaz k okolnostem uzavření veřejnoprávní smlouvy na výstavbu bioplynové stanice ve Zlíči. Dle jeho názoru a získaných, dostupných informací byl zvolen nestandardní postup pro uzavření veřejnoprávní smlouvy na takový druh stavby, jako bioplynová stanice. Jedná se v podstatě o sloučené územní a stavební řízení, aby došlo k výraznému zrychlení povolovacího procesu. Bylo zjištěno, že jednoznačně došlo k několika pochybením při uzavření veřejnoprávní smlouvy a dle názoru výboru také ke krácení práv občanů, kteří se chtěli k této záležitosti vyjádřit. Dle právního rozboru došlo k tomu, že byli vynecháni účastníci řízení, kteří ze zákona nemohou být vynecháni. Jedná se o majitele sousedních parcel, kde má tato výstavba proběhnout. Dále je zarážející nesoulad v datumech, kdy na úřední desce bylo zveřejněno oznámení o návrhu uzavření této veřejnoprávní smlouvy 29.8., avšak smlouva byla uzavřena 22.8., či-li o sedm dní dříve a nikdo se tedy nemohl k tomuto oznámení přihlásit. Dle informací se 6 občanů Zlíče žádalo o to, aby se stali účastníky řízení a u všech to bylo zamítnuto. Dále dle zákona tak nedošlo k vyvěšení veřejnoprávní smlouvy na úřední desce. Uvedl, že tyto zjištěné informace dávají důvodné 5

6 podezření k tomu, že než aby se hájil zájem veřejnosti, se zde hájil spíše zájem investora, aby se proces urychlil a pomohl získat dotace z EU. p. Hubka uvedl, že v záležitosti týkající se stavebního úřadu odpoví Ing. Zákravská a dále požádal o vyjádření Ing. Dolečka, který v této záležitosti pracoval. Ing. Zákravská uvedla, že se omlouvá, ale v tuto chvíli nebude podávat žádné informace a to z toho důvodu, že otázka veřejnoprávní smlouvy na místo územního rozhodnutí mezi stavebním úřadem a stavebníkem je věcí stavebního úřadu, tedy státní správy a ani zastupitelům není tato záležitost přístupná. Jde o věc spisového materiálu, nahlížení do spisu řeší správní řád a kopírování dokumentů řeší stavební zákon. Bohužel nemůže podávat informace. Ing. Doleček uvedl, že investorovi, p. Čechovi pomáhal dávat dohromady podklady k povolení pro stavbu. Konstatoval, že, veškeré dotčené instituce životního prostředí krajského úřadu, krajské hygienické stanice atd. vydaly souhlas jak k povolení stavby, tak k uzavření samotné veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva je nový institut zavedený stavebním zákonem a umožňuje to, aby se nahradil vztah mezi vydáním stavebního povolení popř. územního rozhodnutí. Přímo v podmínkách stavebního zákona, je uvedeno, že k veřejnoprávní smlouvě se veřejnost nemá možnost se vyjádřit, tak jako v případě klasického územního řízení. U veřejnoprávní smlouvy tento akt neexistuje. Z hlediska uzavření veřejnoprávní smlouvy, z hlediska investora, byly splněny veškeré dané podmínky z hlediska stavebního zákona, aby měl možnost např. také požádat o dotaci. Bylo vyhověno požadavkům města Česká Skalice, krajské hygienické stanici resp. Krajskému odboru životního prostředí týkající se podmínek, aby účinky vlivů v okolí stavby (hlučnost, prašnost, zápachu) byly eliminovány. Spuštěn bude zkušební provoz, kdy se tyto dopady stavby na okolí budou zkoumat a pokud stavba nesplní jeden z bodů, tak stavba nebude zkoulaudována. Nicméně investor splnil veškeré podmínky pro uzavření veřejnoprávní smlouvy a nebylo nic z jeho strany porušeno. Bc. Fejfar uvedl, že město může nebo nemusí souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Vznesl dotaz, kdo tedy v takovém případě v této věci rozhoduje, zda státní úřadník nebo má právo v této věci rozhodovat starosta nebo místostarosta. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, zda je pravda, že majitelé sousedních pozemků nebyli přizváni k řízení. Ing. Piech uvedl, že institut veřejnoprávní smlouvy dává běžnému účastníku stavebního řízení daleko silnější postavení, protože je výslovně psáno, že nemohou být vynecháni žádní účastníci, kteří budou účastníky stavebního nebo územního řízení. Dále účastníkem řízení by měl být ten, kdo se o to přihlásí a je pochybnost o tom, že by jeho práva byla nějakým způsobem dotčena. A právě na toto nebyl brán ohled, kdy se přihlásilo 6 občanů jako účastníci řízení, kteří se chtěli k tomuto vyjádřit. Takováto stavba totiž bude určitě zasahovat do širšího okolí, nežli sousedních pozemků. p. Hubka uvedl, že v této chvíli není schopen odpovědět, jak to bylo s účastníky řízení, protože to je věc stavebního úřadu. Záležitost může prověřit a podat případně odpověď. Bc. Fejfar požádal o informaci Ing. Zákravskou k tomu, v jakém stavu je veřejnoprávní smlouva. Zda je uzavřena, podepsána, platná. p. Hubka uvedl, že neumí odpovědět k tomu, kdo byl účastníky řízení, ale konstatoval, že veřejnoprávní smlouva je podepsána. Bc. Fejfar uvedl, že vyplynuly určité pochybnosti a problémy s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a tedy předpokládá, že vedení města prověří tuto záležitost a případně tento proces zastaví pro porušení zákona. V každém případě by se v této věci mělo něco konat. Požádal o odpovědi na vznesené otázky Ing. Zákravskou. Ing. Zákravská uvedla, že stavební úřad může dle 78, odst. 3 místo územního rozhodnutí uzavřít se stavebníkem, veřejnoprávní smlouvu. Jedná se o jiný druh veřejnoprávní smlouvy než na výkon státní správy mezi jednotlivými obcemi. Žadatel podá žádost o návrh na 6

7 uzavření veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad žádost posoudí z hlediska stavebního zákona. Pokud je zjištěno, že návrh je v souladu s legislativou, není důvod žadateli odmítnout tento postup. I v tomto případě byla smlouva z tohoto pohledu posuzována, okruh třetích osob byl posouzen, všechny třetí osoby, které jsou součástí řízení, vyslovili souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Samozřejmě existují opravné prostředky k veřejnoprávní smlouvě. Konstatovala, že pokud se cítí někdo krácen na svých právech, pak může v souladu se správním řádem a stavebním zákonem, využít těchto opravných prostředků. Bc. Fejfar uvedl, že Ing. Piech jasně uvedl, že občané nebyli informováni a že měli být účastníky řízení a Ing. Zákravská naopak uvedla, že sousedé dali svůj souhlas. Uvedl, že jeho osobní zkušenost se situací v Podskalní ulici ohledně odkanalizování mu jasně říká, že pokud se někdo chce v řízení obejít, tak se lehce obejde. pí. Kozáková uvedla, že zde bylo uvedeno nejméně 5 pochybení a žádá tedy o jejich prověření. Konstatovala, že odpověď Ing. Zákravské ji jako zastupitele neuspokojila. pí Kabelová uvedla připomínku k připravovaným lyžařským trasám v okolí České Skalice. Vznesla dotaz, kdo bude technicky zajišťovat lyžařské stopy. Ing. Daňsa odpověděl, že technicky bude trasa zajišťována obcí Havlovice a trasa bude mít 2 stopy (tam a zpět). pí Kabelová uvedla, že se k ní dostala informace, že obec Havlovice má určité finanční problémy. Ing. Daňsa uvedl, že trasa bude vytvořena poprvé a věří, že spolupráce s Havlovicemi se osvědčí. Konstatoval, že byl zakoupen skútr, kterým budou trasy vytvořeny. Jednalo se s p. Špringrem, starostou Rtyně v Podkrkonoší a předsedou DSO Jestřebí hory a o technických podrobnostech se bude jednat se starostou Havlovic p. Dvořáčkem. Bc. Fejfar doplnil, některé konkrétní informace z materiálů Ing. Piecha. Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy bylo na úřední desce , smlouva byla sepsána Souhlasy třetích osob starosta města dal souhlas s veřejnoprávní smlouvou Dále podotkl, že smlouva byla zveřejněna na konci srpna, ale podepsána byla 7 dní předtím. Proto se veřejnost nemohla vyjádřit. p. Hubka konstatoval, že záležitost bude prozkoumána a zastupitelstvo bude informováno. Bc. Fejfar vyzval starostu, aby se záležitostí zabýval hned ráno druhý den a pokud bude zjištěna pochybnost, aby se celý proces zastavil. K bodu č. 4 - Majetkoprávní úkony Místostarosta uvedl následující prodeje pozemků Prodej 1) Odprodej pozemků p.č. 813 zastavěná plocha o výměře 108 m 2 a p.č. 814/2 ostatní plocha o výměře 109 m 2 vše v obci a katastrálním území Česká Skalice. Celková výměra pozemků 217 m 2. Jedná se o část pozemků, navazujících na nemovitost žadatelů čp. 118 směrem k chodníku. Pozemky má v pronájmu paní Stodolová pro umístění prodejního stánku - Tabák u prodejny PEKO, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Důvod prodeje: Odprodej pozemku pro rekonstrukci stávajícího objektu rodinného domu čp. 118 v ulici T.G.Masasryka a jeho rozšíření o komerční prostory. Kupující: Hana Skalická, nar , Třída T.G.Masaryka 118, Česká Skalice Zdeněk Skalický, nar , Třída T.G.Masaryka 118, Česká Skalice Petr Skalický, nar , Třída T.G.Masaryka 118, Česká Skalice Cena: celková cena Kč ,-, tj. Kč 414,74/m 2 7

8 Panem Karlem Špačkem byl v září 2011 vypracován znalecký posudek č / Cena byla tímto posudkem stanovena ve výši Kč ,- (Kč 384,33/m 2 ) a obvyklá tržní cena byla tímto posudkem stanovena ve výši Kč ,- (Kč 414,74/m 2 ). Odprodej pozemků byl projednáván v komisi výstavby a ŽP dne , v Radě města a s tím, že Rada schválila odprodej Skalickým za cenu Kč 350,-/m 2. Na jednání Rady města dne byl schválen odprodej pozemků Skalickým za cenu Kč 400,-/m 2 s podmínkou, kterou schválilo Zastupitelstvo města dne při prodeji pozemků pro výstavbu RD: Zahájení výstavby objektu v souladu s územním a stavebním povolením nejpozději do dvou let od podpisu kupní smlouvy. Při porušení této povinnosti má město právo od kupní smlouvy odstoupit. Dále se kupující zavazují v kupní smlouvě, dokončit předmětnou stavbu do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Při porušení této povinnosti budou kupující povinni zaplatit městu smluvní pokutu ve výši ,- za každý rok prodlení. Dne podala stanovisko k zveřejněnému záměru odprodeje paní Jana Stodolová, nar , bytem 28.října 448, Česká Skalice, ve kterém navrhuje: a) zachovat stávající stav návrh neřeší zásadní věci potřebné pro město, není ve prospěch veřejného zájmu (služby, parkoviště, ozelenění) b) na předmětné pozemky vypsat veřejnou soutěž (výběrové řízení) a pozemky prodat nejvyšší nabídce. Veřejné soutěže se paní Stodolová zúčastní se závazkem, že po ukončení podnikání odprodá pozemky zpětně Městu Česká Skalice za pořizovací cenu. Ve stanovisku paní Stodolové není uvedena nabídka ceny za 1m 2 Dne podali žádost o odkoupení pozemků Hana Skalická, nar , Zdeněk Skalický, nar , Petr Skalický, nar , všichni bytem T.G.Masaryka 118, Česká Skalice pro rekonstrukci stávajícího objektu čp. 118 v ulici TGM. V jejich žádosti není uvedena nabídka ceny za 1m 2. Stanovisko městského architekta Ing. arch. Jaroslava Andrese: Z pohledu urbanistického řešení a architektonického ztvárnění prostoru mohu pouze doporučit realizaci dostavby nárožního objektu na křižovatce Palackého ulice a třídy T.G.Masaryka tak, jak předložil zájemce pan Skalický ve zpracované studii. Studie je upravena podle regulačních požadavků. Je dodržena šíře chodníku (2400) a zarovnána čára zástavby. Nástavbou druhého podlaží dojde i ke srovnání výšek říms se sousedním objektem. Nároží je segmentového tvaru s vyložením nad vstupem do uvažovaného obchodu. Vyložení umožní lepší rozhledové parametry než u současné situace, přes novinový stánek. Zmiňovaný názor na vybudování parkoviště není v souladu se zadáním studie na revitalizaci centra České Skalice. Při kolmém parkování by auta najížděla na průčelí s okenními otvory stávajícího objektu. Zcela zavádějící je pak představa o prodeji pozemku, jako stavební parcely, jinému zájemci, neboť na parcele o šířce 5 metrů není možné vybudovat další stavbu trvalého charakteru (odstupové vzdálenosti, zastínění atd,). Městu doporučuji nabídnout majiteli novinového stánku jeho přemístění na zatravněnou plochu protilehlé strany třídy T.G.Masaryka. Stanovisko komise výstavby a ŽP: Komise doporučuje odprodat pozemky Skalickým za tržní cenu dle znal. posudku t.j. celková cena Kč ,-, tzn. 414,74 Kč/m 2 s podmínkami schválenými na zastupitelstvu města dne Stanovisko odboru investic a majetku: Paní Stodolová, majitelka stánku TRAFIKA podala stanovisko k návrhu majetkoprávních úkonů města. Přikláníme se k návrhu, který vypracoval Ing. Andres na řešení celého nároží a odprodej pozemku manželům Skalickým za cenu 400,-Kč/m 2. Tato cena je stanovena na základě vypracovaného znaleckého posudku znalcem p. Karlem Špačkem. Náklady spojené s převodem: poplatek za vklad do KN hradí kupující daň z převodu nemovitostí - hradí kupující zhotovení geometrického plánu hradí kupující 8

9 zhotovení znaleckého posudku hradí kupující Zveřejněno: a Rada: , usnesení 4/30/II/ , usnesení 7/67/III/ , usnesení č. 16/236/VIII/ , usnesení č. 20/271/X/2011 Příloha: Kopie mapy KN se zakreslením Kopie geometrického plánu Kopie návrhu zástavby Kopie stanoviska paní Stodolové Záměr prodeje byl znovu zveřejněn, bylo provedeno ocenění soudním znalcem (ocenění dle znaleckého posudku i tržní). Na základě vyvěšení prodeje se přihlásili zájemci rodina Skalických. Cena je navržena dle znaleckého posudku ve výši 414 Kč/m 2, tj. celkem Kč. Diskuse: Ing. Šrůtek uvedl, že o této věci bylo jednáno již na pracovním semináři zastupitelů. Konstatoval, že není spokojen s postupem řešení této věci a považuje jej za zmatené. Uvedl, že v tomto postupu nevidí žádný systém, nesystematičnost vidí v tom, že žádost leží na úřadě 2-3 roky a mělo by se to nějakým způsobem vyřešit. Uvedl, že jsou zde nějaká pravidla pro prodej městských pozemků, existuje obálková metoda nebo dražba a věří, že právě z důvodů, že je tam nějaké okno apod., i přesto by zůstal jeden zájemce. Konstatoval, že se zdrží hlasování z důvodu zmatečnosti a systematičnosti tohoto problému. Bc. Fejfar uvedl, že na minulém jednání požadoval zpracování znaleckého posudku s tržní cenou. Nyní zde posudek existuje a zřejmě bylo zhodnoceno i to, že v podstatě pozemek není prodejný někomu jinému. Taktéž na semináři bylo řečeno, že s paní Stodolovou se hledá nějaké náhradní řešení. V prodeji nevidí problém, ale vidí problém v systému zveřejňování. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje prodej pozemků par. č. 813 (o výměře 108 m 2 ) a 814/2 (o výměře 109 m 2 ) celkem o výměře 217 m 2 vše v kat. území Česká Skalice do podílového spoluvlastnictví žadatelů manželů Hanu (nar ) a Zdeňka (nar ) Skalických (spoluvlastnický podíl 2/3, SJM) a Petra Skalického (nar ) (spoluvlastnický podíl 1/3) všichni bytem T.G. Masaryka 118, za cenu 414 Kč/m 2, tj. celkem za oba pozemky Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti. Hlasováno: 15 pro, 0 proti, 6 se zdržel 2) Odprodej pozemku p.č. 84/1 díl a trvalý travní porost o výměře 7 m 2 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Zlíč. Jedná se o pozemek u rodinného domu žadatelky čp. 51 ve Zlíči, který celou dobu užívala (více než 10 let) v dobré víře, že je pozemek v jejím vlastnictví. Na jednání Zastupitelstva města Česká Skalice dne byl schválen odprodej pozemku p.č. 84 v kat. území Zlíč žadatelce paní J. Pavlové. Následně byla sepsaná kupní smlouva a vložena do katastru nemovitostí. Po odprodeji bylo zjištěno, že byl chybně zhotoven geometrický plán. Jelikož kupní smlouva s paní J.Pavlovou je již vložena v katastru nemovitostí, bylo provedeno nové zaměření a nový geometrický plán. Tento geometrický plán byl zhotoven na náklady geodetické firmy, jelikož se jednalo o jejich pochybení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žadatelka navrhuje kupní cenu Kč 4,-/m 2, jako v případě koupě pozemku p.č. 84/2 v kat. území Zlíč. 9

10 Žadatel: Jaroslava Pavlová, nar , Zlíč 51, Česká Skalice Cena: 4,-/Kč/m 2, tj. cena celkem Kč 28,- Náklady spojené s převodem: poplatek za vklad do KN hradí kupující daň z převodu nemovitostí - pro nízkou cenu se daň nehradí zhotovení geometrického plánu hradí geodetická firma náprava chyby Stanovisko komise výstavby a ŽP: Komise doporučuje žádosti o odprodej vyhovět za cenu navrhovanou žadatelkou Kč 4,-/m 2 Stanovisko odboru investic a majetku: Jedná se o nápravu nedorozumění při prodeji pozemku sloužícího k obsluze nově budovaného kanalizačního zařízení. Souhlasíme. Příloha: Kopie geometrického plánu Kopie mapy KN se zakreslením Rada: , usnesení č. 18/258/IX/2011 Zveřejněno: Návrh odprodeje pozemku navazuje na prodej schválen na některém z předešlých zasedání ZM. V tomto případě byl vyhotoven nový geometrický plán na náklady kupující. Navržena cena 4 Kč/m 2, tj. celkem 28 Kč. Diskuse: Ing. Vodička doplnil předešlý bod. Uvedl připomínku, že ve smlouvě by měly být uvedeny podmínky, tak jak jsou předloženy. Namysli má, podmínky výstavby (do 5 let). Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje prodej pozemku par. č. 84/1, díl a o výměře 7 m 2 v obci Česká Skalice, v kat. území Zlíč pro žadatelku Jaroslavu Pavlovou (nar ), bytem Zlíč 51, Česká Skalice za cenu 4 Kč/m 2, tj. celkem 28 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 4.2. Převod hasičského vozu do majetku města Zastupitelům města byl předložen návrh převodu hasičského vozu do majetku města. Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. Bc. Staněk krátce seznámil zastupitele s předkládaným návrhem. Zastupitelstvu města je předkládán návrh smlouvy o převodu vlastnictví k majetku hasičského vozidla CAS LIAZ NAA od Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje (dále HZS). Toto vozidlo bylo od HZS zapůjčeno v červnu roku Vozidlo mělo vyřešit dlouhodobě problematickou situaci se stavem cisternového vozu Škoda RT, který je v díky svému stáří (42 let) v již značně havarijním stavu a náklady na jeho opravu již nelze považovat za smysluplně vynaložené. Bohužel v průběhu tříměsíčního užívání se u vozidla projevily závady, jejichž odstranění si vyžaduje opravu. Záměrem bylo požadovat po HZS opravu nebo spolupodílení se na opravě finanční účastí. Výsledkem souboru těchto závad bylo neudělení technické kontroly a v současné době automobil stojí až do vyřešení situace odstaven v hasičské zbrojnici v České Skalici. V průběhu vyjednávání s HZS byla ze strany této organizace navržena jediná možná varianta: Město zažádá o bezúplatný převod vozidla do majetku. HZS se zbaví vozu, který nechce udržovat a město s vynaložením přiměřených nákladů dostane k vozu, který zabezpečí provoz JSDH obce na několik let. Podmínkou při vyjednávání ze strany Města bylo, že při bezúplatném převodu není město podmíněno ze strany HZS žádnými závazky a proto si můžeme automobil ponechat po dobu nám vyhovující a následně automobil např. prodat nebo nakládat dle uvážení ZM. Zároveň nebude na základě 10

11 tohoto převodu městu bráněno v žádání o dotaci. Pokud zastupitelé odsouhlasí převod vozidla do majetku města, následně bude zaslána smlouva podepsaná p. starostou k podpisu řediteli HZS našeho kraje, který učiní definitivní rozhodnutí, zda bude vozidlo převedeno, dle všech dohod a předjednání by takto měl učinit. Následně pracovníci technických služeb provedou opravy nutné pro uvedení vozidla do stavu, aby prošlo technickou kontrolou. Diskuse: Ing. Vodička uvedl, že finanční výbor (FV) také projednával tuto problematiku. Nejdříve FV navrhoval, aby město auto nepřebíralo, z důvodu vysokých nákladů na opravu. Na dalších jednáních FV vyplynulo, že náklady na opravu automobilu budou nižší (zhruba do Kč). Město nemá v roce 2012 reálnou šanci vyčlenit částku na nový automobil a nelze ani předpokládat jaká situace bude v roce Proto nevidí důvod schválit převod tohoto majetku. Mg. Hanek uvedl, že vozidlo nebude město stát ani 1 Kč a může s ním poté disponovat, jak město bude chtít. Považoval by to, jako další start v případě získání dotace a později např. uvažovat o prodeji. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, jaký proces bude probíhat ve výběru firmy, která provede náležité opravy. Zda bude nějaké výběrové řízení apod. Bc. Staněk odpověděl, že cena nákladů na požadované opravy stále klesá. Aktuální odhad nákladů na zprovoznění je tis. Kč, aby vozidlo prošlo technickou kontrolou, což je důležité. Město učiní u několika firem poptávkové řízení a na základě nabídkové ceny učiní objednávku. V tomto případě opravu provedou technické služby a město objedná pouze materiál. Dále dodal, že ze strany HZS je zde jasné doporučení, že město o velikosti České Skalice by mělo mít moderní cisternové vozidlo ve své výbavě. Ing. Vodička uvedl, že jeho osobně přesvědčilo to, že město nadále bude hledat možnosti nákupu nového hasičského vozu. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k majetku ČR - Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje, IČ , hasičského vozu CAS K 25 LIAZ, SPZ NAA Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel K bodu č. 5 - Volba členů dozorčí rady Českoskalických vodáren Zastupitelům byl předložen návrh delegování dozorčí rady Českoskalických vodáren s.r.o.. Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. S navrženými členy byla tato volba projednána a všichni souhlasí, že v případě jejich zvolení, jsou ochotni pracovat v dozorčí radě. Diskuse: Bc. Fejfar uvedl, že valná hromada vodovodu a kanalizací je tvořena radou města, ve které je převážně zastoupena koalice a slušelo by pak opozici, aby nějaké místo v dozorčím orgánu vodovodu a kanalizací, jednoho z nejdůležitějších podniků města, také měla. Uvedl, že k paní Martinkové nemá žádné informace a uvedl, že by se mělo zvážit zastoupení za odběratele. Je toho názoru, že koncepce zastoupení za odběratele byla zamýšlena proto, aby byl zájem kontroly samotného chodu společnosti, a v tomto případě tento zájem u Ing. Šnajdra nevidí. Požádal radu města, aby se znovu nad návrhy zamyslela a projednala. Na závěr uvedl, že sám byl za panem místostarostou a nabízel své služby v dozorčí radě vodovodu a kanalizací. Ing. Šrůtek uvedl připomínku, že kromě tajemníka další členy nezná a proto by bylo vhodné více se s příslušnými adepty seznámit. 11

12 p. Hubka uvedl, že Ing. Šnajdr je poměrně známá osoba. Bc. Fejfar uvedl, že pokud volba členů ještě snese odkladu, navrhuje stažení bodu z dnešního programu jednání ZM. Starosta dal hlasovat o návrhu stažení bodu č. 5 (Volba členů dozorčí rady Českoskalických vodáren) z programu. Hlasováno: 10 pro, - proti, - se zdržel Návrh nebyl přijat. Návrhová komise přednesla návrh původního usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje delegaci dozorčí rady dceřiné společnosti Českoskalické vodárny s.r.o., IČ ve složení: Jaroslav Hitschfel, Radka Martinková, Ing. Jan Šnajdr. Hlasováno: 10 pro, - proti, - se zdržel Návrh usnesení nebyl přijat. Bod programu byl odložen k příštímu jednání v ZM. Přestávka od 18:50 do 19:00 hod. K bodu č. 6 - Obnova smlouvy o revolvingovém úvěru od Komerční banky Zastupitelům byl předložen návrh na obnovu revolvingového úvěru do výše 10 mil. Kč. Smlouva o revolvingovém úvěru byla uzavřena s Komerční bankou Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. Ing. Stránská krátce uvedla návrh a doplnila některé informace i o stávající situaci finančních prostředků města. Konstatovala, že město nemuselo v letošním roce z tohoto úvěru čerpat. Prodloužení možnosti čerpání z tohoto úvěru pro další rok je jakousi finanční jistotou města právě pro případy možných vynaložených nákladů týkající se investic, do kterých se město pustilo. Stav běžného účtu města je zhruba ve výši 3mil. korun. V nejbližších dnech dojde k vynaložení úhrady mezd, ale na druhou stranu se očekává do několika dnů převod podílů vybraných daní. Náklady investičních akcí (odkanalizování aglomerace, zateplení školních budov, kanalizace ul. Jiráskova) jsou hrazeny z investičního úvěru ve výši 32.mil. Kč (k ). Zatím město neobdrželo žádné finanční prostředky z dotací, ze SFŽP. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena zatím pouze pro projekt zateplení školních budov. Diskuse: Bc. Fejfar vyslovil obavy nad tím, jak se financují práce odkanalizování aglomerace. Smlouva se SFŽP stále není podepsána, a přesto se staví. Uvedl připomínku, že v médiích byla nedávno sdělována zpráva o tom, že orgány trestního stíhání se zabývají tzv. losovačkami, takových investičních akcích a v souvislosti s jednou firmou, která k výběru využila počítačového programu, který vybral správné uchazeče zakázky. Česká Skalice byť nemusela, se rozhodla také k výběrovému řízení losováním, se zúžením na pět firem. Vznesl dotaz, která firma toto losování prováděla a jakým způsobem. Dále vznesl dotaz, jaký problém je obecně v tom, že není podepsána smlouva o poskytnutí dotace. p. Hubka uvedl, že losování proběhlo za přítomnosti notáře (vytahovaly se firmy). Dále konstatoval, že dle nejaktuálnějších informací by smlouva měla být podepsána do tří týdnů. Smlouva dosud není podepsána pouze z technických důvodů na SFŽP. p. Hitschfel odpověděl, že projektový manažer tohoto projektu nejdříve tvrdil, že smlouva bude podepsána v červnu, poté v září. Řízení se protahuje proto, že SFŽP stále vznáší další připomínky toho, co má město resp. projektový manažer ke smlouvě dodat. Nyní je město 12

13 snad v etapě, kdy bylo snad dodáno, vše co bylo požadováno a město není na vině, že smlouva není uzavřena. Ing. Švorčík uvedl, že v této chvíli se jedná, o obecný problém SFŽP tzn. dokladování věcí k podpisu smlouvy. V této chvíli na fondu je veškeré řízení, které se týká odkanalizování aglomerace, města vůči fondu vyřízeno a předpoklad je opravdu 3 týdny do podpisu smlouvy. Do konce roku budou na SFŽP kompletně dodány odsouhlasené faktury, které bývají propláceny ke konci února příštího roku. Hlavní příčinou protahování byl stav projektové dokumentace, kdy fond chce dokladovat každý půl metr, metr kanalizace. Dále uvedl, že VODA CZ byla administrátorem žádosti + objednavatelem výběrového řízení, které prováděl Ing. Matyska, který si vybral firmu, resp. paní notářku, který osobně vybírala firmy. Veškerá dokumentace je na MěÚ. Bc. Fejfar uvedl, že tato záležitost by mohla být námětem kontroly kontrolního výboru a provedl kontrolu tohoto výběrového řízení na dodavatele této zakázky. Sice je to už pozdě, ale je toho názoru, že výběr formou losování byl chybný. Dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek je tato forma výběru omezena. Dále uvedl některé návrhy na rezervy v rozpočtu na příští rok: 1) otevřené veřejné zakázky (zveřejnění na internetu, i drobné; dále by měla být jasně stanovena pravidla zadávání veřejných zakázek); 2) centralizované nákupy (kancelářské potřeby, hygienické potřeby) využít i v příspěvkových organizacích; 3) zamezení utrácení před koncem roku pověření starosty, nákupy proti podpisu starosty; 4) personální audit (posouzení činnosti úředníků např. některé činnosti nechávat zadat). Samozřejmě si město nemusí objednávat firmu, ale vedení města by toto určitě zvládlo samo. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje obnovu revolvingového úvěru do výše 10 mil. Kč. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel K bodu č. 7 - Návrh na pojmenování nové ulice U Sadu Starosta předložil zastupitelům návrh na pojmenování ulice v lokalitě s pracovním názvem U Sadu. Ulice by se měla nazývat shodně U Sadu. Bez diskuse. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje název nové ulice na pozemku par. č. 281/1 v kat. území Malá Skalice U Sadu (začátek ulice je uprostřed ulice bez označení - mezi čp. 66 ul. Klicperova po čp. 149 ul. Pospíšilova, pokračuje jihozápadně k ulici Pospíšilova, kde končí naproti p. č. 425/6 v kat. území Malá Skalice). Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel K bodu č. 8 Zpráva výboru RMDI Ing. Šrůtek informoval zastupitelstvo o zápisech ze schůzí výboru RMDI č. 16 a 17: - na minulém jednání byla schválena Pravidla pro budování infrastruktury rozvojových lokalit; pravidla by měla být dopracována a neměla by být zapomenuta. - anketa pro potřeby zpracování strategického plánu asi 50% vrácených vyplněných dotazníků; je potřeba pokračovat ve spolupráci na strategickém plánu s podnikateli apod.; jménem výboru by se měl odeslat kontaktní (děkovný) dopis podnikatelům s tím, že zájem na zpracování strategického plánu stále trvá. - rozvojové lokality zhruba rok už se zastupitelstvo touto problematikou zabývá a rozhoduje se o tom, zda by mělo město na tyto lokality přispávat či nikoli. Výbor RMDI se seznámil se záměry v lokalitě na okraji Zlíče, s projektem p. Rückelem. Jeho 13

14 projekt naplňuje volební programy volebních stran. Velkým zjištěním pak bylo, že p. Rückel po městě nechce ani korunu a je rozhodnut investovat a schopen vybudovat rodinných domů bez toho aniž by po městě chtěl nějakou účast. V této souvislosti požádal zastupitelstvo, zda se může diskuse zúčastnit p. Rückel a reprezentovat veřejně svůj záměr. Dále by se pak měl s projektem seznámit osadní výbor ve Zlíči. - usnesení RM č. 19 výbor nedoporučuje uzavření smluv s ČEZem v lokalitě Adam a to právě z důvodu stále nedořešené situace v této lokalitě. Vznesl dotaz, zda by k této věci mohla být podána nějaká informace. Písemné materiály jsou přílohou originálu zápisu. Místostarosta poděkoval za podání zprávy výboru RMDI, které zastupitelstvo bere tímto na vědomí. Dále dal místostarosta hlasovat o návrhu Ing. Šrůtka a to, zda se může p. Rückel společně s projektantem účastnit diskuse: Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel P. Rückel se může účastnit diskuse. Diskuse: p. Rückel investor lokality ve Zlíči; seznámil zastupitele a přítomné s projektem. Zmínil, že některé parcely ještě nejsou zavedeny v ÚP a právě na tomto zařazení do ÚP pracují. Lokalita ve Zlíči je o rozloze m 2 a počet parcel (zamýšlených) je pro rodinných domů. Financování j spočítané tak, že po městě nepožaduje víceméně žádnou investici. Účelem projektu je samozřejmě vytvoření možnosti bydlení a celkově pomoci rozvoji městu. Věří v dobrou spolupráci s městem a již v této chvíli probíhá jednání s městem o zařazení lokality do ÚP. Dále navrhuje propojení Zlíče s městem cyklostezkou, chodníkem a taktéž stezka okolo lesa by měla zůstat zachována (zpevnění stezky). K pozemkům již bylo zmíněno, že investici nepotřebují vůbec žádnou a to z hlediska toho, že lokalita je veliká a je to rozpočítáno tak, že město se nemusí podílet na infrastruktuře a pozemky budou dostupné. Cena domů i s pozemky budou srovnatelné s cenami menších bytů v HK. Lokalita bude tak zajímavá i pro lidi, kteří budou chtít vyměnit svůj byt za domeček s pozemkem. Ing. Hynek zástupce investora v projektových věcech; uvedl, že ohledně ochranných pásem v této lokalitě již proběhlo jednání s CHKO i památkáři (písemná stanoviska by měla být doručena tento týden). Navrhovaná zástavba by měla být tzv. ostrůvkovitého typu dle požadavků těchto organizací. Písemná stanoviska byla vyžádána ke zpracování územního plánu a samozřejmě mohou být předána přímo zpracovateli ÚP. MUDr. Halada poděkoval p. Rücklovi za odvahu s jakou, chce investici provést a jít městu vstříc v jeho dalším rozvoji a ohledně umístění stezky pro pěší, cyklostezky a chodníku bez finančních požadavků od města. Pí Kozáková uvedla, že je ráda, že zde má město jiného investora. Dále uvedla připomínku, že na minulém jednání byl vznesen dotaz, zda je ve městě nějaký další investor nebo v povědomí další lokalita v okolí města Česká Skalice. Na to bylo odpovězeno, že ne. Vznesla dotaz k paní Zákravské, zda již v této věci probíhalo nějaké jednání a mohla by zastupitelstvo o této věci informovat. Ing. Zákravská odpověděla, že v případě pokud investor chodí na stavební úřad konzultovat svůj záměr, pak v žádném případě se jeho záměry ze stavebního úřadu dál netrousí. Uvedla, že nikde ani u zastupitelů není oprávněna sdělovat, že na stavebním úřadě byl investor a že zamýšlí nějaký záměr. Jedná se o jeho soukromou iniciativu, a když přijde na stavební úřad, dostane záruku diskrétnosti. Ing. Daňsa uvedl, že v rámci dřívějších jednání město vědělo, že pozemek prodávají původní majitelky a celá záležitost zhasla a v záměrech města to skutečně nebylo. 14

15 Bc. Fejfar uvedl, že Ing. Zákravská je asi skutečně vázána odborným tajemstvím, ale musí si uvědomit, že je částečně placena také z daní poplatníků tohoto města a nějakou informaci např. pro investora, kterému mohla poradit, aby se sám obrátil též na starostu města a informoval, je o tomto záměru. Takto by to mělo fungovat. Ing. Zákravská uvedla, že p. Rückel je zde z toho důvodu, že v rámci interní komunikace mezi nimi, mu doporučila, aby se obrátil též na zástupce města. P. Rückel se obrátil na p. Rufera a s ním následně jednal. Pí Kozáková vznesla dotaz k p. Rücklovi, zda jí může odpovědět, jak dlouho existují určité plány a jak tedy dlouho probíhá komunikace mezi ním a městem Česká Skalice. p. Rückel odpověděl, že on je pouze investorem a o celou záležitost se stará Ing. Hynek. Je pravda, že z jeho strany iniciativy bylo v poslední době málo. Ing. Zákravská ho odkázala na Ing. Šrůtka a p. Rufera, se kterými se potkal a nyní přišel sem na jednání ZM. Mgr. Hanek vznesl dotaz jaký časový horizont projektu začátek výstavby a její dokončení. Ing. Hynek odpověděl, že samozřejmě prioritou je brzké zahájení jedné části lokality, kdy se již připravují podklady pro územní řízení. Druhá část je v zadání územního plánu, kdy časově nejsou schopni ovlivnit zpracování územního plánu. Ing. Daňsa uvedl, že záměr je určitě zajímavý jak pro město, tak pro budoucí obyvatele lokality. Prvním krokem je tedy dostat zbývající část lokality do zadání územního plánu, na které se již pracuje. Z ¼ je tedy možné začít hned a pokud je investor schopen akci zainvestovat, určitě mu klacky pod nohy házeny nebudou. K bodu č. 9 Návrh Pravidel pro zveřejňování návrhů na pronájem a převod nemovitostí Místostarosta poděkoval výboru RMDI za zpracování návrhu pravidel týkající se postupu zveřejňování návrhů na pronájem a převod nemovitostí a předložení důvodové zprávy, včetně návrhů na usnesení. Uvedl, že rada města návrh projednala a posoudila s tím závěrem, že nedoporučuje schválit navrhovaná pravidla a to z důvodu, že všechny věci jsou ošetřeny v zákonech, ve vyšších právních normách. Není proto potřeba, za každou cenu, rozšiřovat vnitřní právní normy města. např. u vyhlášek se tato zkušenost také objevila, kdy kontrolní orgán vyhlášku vrátil s vysvětlením, že vyhláška má obsahovat pouze to, co není ve vyšší právní normě. Přesto je návrh předložen k projednání v ZM. Upozornil, že pokud se i přesto by se měla pravidla schválit, je nutné schválit je s následujícími změnami: - v bodě 1) Pronájem nemovitostí vypustit písm. e), které je zcela v kompetenci rady města; - v bodě 2) Převody nemovitostí doplnit písm. f) Diskuse: Ing. Šrůtek uvedl, že návrh byl předložen k dopracování v radě města. Přesto že, rada města schválení nedoporučuje, zazněly zde nějaké změny, které by měly být asi doplněny. Samozřejmě by se pravidla měla právně upravit, aby se zde neschválilo něco, co nedává smysl. V tomto případě měla být tedy pravidla předložena již v upraveném znění a neschvalovat pravidla za zmatečného jednání (škrtání). Pro příště by se měly podobné materiály dopracovat do formy, která by se mohla odhlasovat. p. Hubka konstatoval, že rada města se pravidly zabývala a učinila následné změny: 1/změna - pronájem nemovitostí - e) se vypouští dle 102, odst.2, písm. m, zák. č. 128/2011 Sb., jedná se o výlučnou působnost rady města; 2/ změna převody nemovitostí písm. f) doplnit o větu: za podmínky, že bude předložen opětovný návrh na prodej. Bc. Fejfar uvedl, že když vypracoval návrh, předpokládal, že bude vyzván vedením města k případné konzultaci a dopracování. Zmínil, že jde o věci lehko vysvětlitelné např. v písm. e), kde zvolil slovo, projedná ZM, protože ví, že se jedná o pravomoc rady, ale zase si 15

16 nedokáže představit, že by rada města schválila pronájem např. na 50 let dopředu a neinformovala o tom zastupitelstvo. Takhle dlouhý pronájem lze považovat za prodej. Už několikrát radnici nabízel svoji pomoc. Navštívil pí. Karáskovou a radil jí, aby šla za starostou nebo tajemníkem, a pravidla se dopracovala. Je toho názoru, že materiál je hlasovatelný, nejde nad rámec zákona, nastavuje dokonce přísnější podmínky a ve věcech, kde je nejasnost, určitě se dá během půl hodiny opravit a zargumentovat. JUDr. Jirouš upozornil, že nesouhlasí s názorem p. Fejfara. Jestliže se jedná o výlučnou pravomoc rady, tak není možné, aby zastupitelstvo nějakým způsobem do těchto pravomocí vstupovalo. Tzn., že nemůže být do materiálu vkládána podmínka, že nejdříve se něco projedná v zastupitelstvu. Prostě se jedná o výlučnou pravomoc rady a je zbytečné se o tom dohadovat. Ing. Šrůtek uvedl, že pokud zde je vůle o návrhu znovu jednat a prokonzultovat jej, pak by se mohlo do příštího zastupitelstva udělat zásadní rozhodnutí, zda je dokument vhodný ke schválení, a nebo nikoli. Ing. Daňsa upozornil, že Ing. Šrůtek má právo, jako předkladatel návrhu, tento bod stáhnout z jednání. Bc. Fejfar uvedl, že je ochoten jednat o návrhu písm. e), kde je možné např. změnit slovo informuje zastupitelstvo před schválením apod., aby zde byla nějaká kontrola, bez toho aby se zasahovalo do výlučné pravomoci rady. Ing. Šrůtek navrhl stažení bodu z dnešního programu a navrhuje, aby p. Fejfar do příštího jednání ZM prokonzultoval návrh s právním zástupcem města, případně s radou města. p. Hubka vznesl protinávrh, aby zastupitelstvo o těchto pravidlech hlasovalo a nepřijalo. Bc. Fejfar zmínil, že p. Hubka prokázal, že ve prospěch města s ním nechce spolupracovat. JUDr. Jirouš konstatoval, že meritorně by se mělo hlasovat o návrhu Ing. Šrůtka o tom, zda trvá na zpětvzetí návrhu zpět a pokud nebude zpětvzetí návrhu schváleno, pak se přistoupí k hlasování o návrzích, které jsou zde dva. Ing. Šrůtek znovu potvrdil, že trvá na zpětvzetí návrhu zpět. Místostarosta dal hlasovat o zpětvzetí návrhu zpět Pravidel pro zveřejňování návrhů na pronájem a převod nemovitostí. Hlasováno: 18 pro, 2 proti, 1 se zdržel Bod programu byl stažen z dnešního jednání ZM. K bodu č. 10 Návrh zadání zpracování strategického plánu rozvoje města Česká Skalice Zastupitelům byl předložen návrh vyplívající z posledního zápisu výboru RMDI o zpracování strategického plánu rozvoje města. Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. Ing. Šrůtek na úvod sdělil několik informací o předkládaném návrhu. Již před nějakým časem se v zastupitelstvu projednávala možnost zpracování strategického plánu rozvoje města. Nyní zastupitelstvo stojí před spuštěním jeho realizace, na kterou je samozřejmě potřeba zajistit určité finance. Přesto, že zatím není projednán rozpočet města, výbor se setkal s některými lidmi, kteří budou schopni předat informace k vytvoření strategického plánu. Zatím ovšem chybí souhlas zastupitelstva k tomu, aby se mohl strategický plán vůbec začít připravovat. Důvodová zpráva tedy obsahuje návrhy, kdo by se měl strategickým plánem zabývat, jak vysoké náklady na jeho zpracování by měly být, a jaká částka by měla být vyčleněna z rozpočtu města. Na tvorbě strategického plánu by měli mít možnost podílet se také podnikatelé, kteří vyplněnou anketou dali najevo svůj zájem, a nakonec i sami občané města. Je toho názoru, že strategický plán by neměl být závislý na politickém rozložení v našem města a naopak by měl být apolitický a sloužit pro rozhodování v dalších letech. Důležité je také uvědomit si, jaký strategický plán vlastně město chce. Zda jen nezávazný dokument, 16

17 který město bude mít jen zpracovaný, nebo dokument úzce profilovaný, aby město získalo nějakou dotaci a nebo strategický plán úplný, včetně všech jeho bodů, které by se měly projít, sestavit a hlavně následně plnit (dělat tzv. monitoring cílů které byly stanoveny). Výbor RMDI se shodl na poslední, úplné variantě strategického plánu rozvoje města. Výbor připravil návrhy tří usnesení, které jsou podkladem pro rozhodnutí, zda zadat zpracování strategického plánu či nikoli. Dále uvedl, že zazněla taky poznámka, zda by se vůbec strategický plán měl dát zpracovat dříve, než bude vyhotoven územní plán města. Dle jeho názoru, by zpracování územního plánu nemělo nijak výrazně ovlivnit zpracování strategického plánu. Diskuse: Ing. Andres doporučil, aby se o strategickém plánu hlasovalo až na příštím jednání ZM. Chtěl by tuto záležitost ještě prodiskutovat v klidu s výborem RMDI, protože rada to nedoporučuje, ale právě proto by chtěl znovu prodiskutovat o přístupu a rozsahu zpracování strategického plánu. Uvedl, že není přesvědčen o tom, že to tolik spěchá a nemohlo by to ještě třeba měsíc počkat. Bc. Fejfar vznesl dotaz, proč rada města návrh nepodporuje. Zda to je z časových důvodů, klidně se mohli nad touto záležitostí setkat dřív, když se výbor už tímto zabýval. Proběhlo i setkání s podnikateli, kde anketa vlastně již vycházela ze strategického plánu a měla vlastně monitorovat zájem ze strany podnikatelů. A pokud se týká financí, před několika minutami navrhl nějaké úsporné návrhy, kde by se pak částka tis. korun na zpracování plánu našla. MUDr. Halada uvedl, že strategický plán je určitá vize, která bude město odlišovat od ostatních měst a určitě jej jednou ocení i budoucí generace. Ing. Andres doplnil, že třetí varianta rozsahu strategického plánu města obsahuje několik kapitol. Např. výskyt nerostů, těžba nerostů, doprava, demografie, rozsáhlou činnost poptávání mezi obyvateli. Všechny tyto náležitosti by měl strategický plán mít, proto požádal, aby se o tom, jakou variantu zvolit, znovu diskutovalo. Bc. Fejfar uvedl, že se tedy dnes může odsouhlasit návrh, aby se zadalo zpracování plánu, vyřadit se může druhý návrh o tom, jakou částku vyčlenit z rozpočtu města a může se též vypustit třetí návrh, aby zastupitelstvo pověřilo výbor, aby na strategickém plánu pracoval. Musel ale podotknout, že výbor na strategickém plánu chce pracovat a pokud se bude moci výbor zabývat přípravou podmínek pro výběrové řízení, pak stejně návrh znovu předloží ke schválení radě nebo zastupitelstvu. Samozřejmě se o všem může ještě společně jednat. Ing. Daňsa připomněl, že jednodušší varianta strategického plánu existuje a platí do roku Je toho názoru, že podobný zásadní dokument je potřeba, ale otázka je, kdy jej zhotovit a za jakých podmínek. Ing. Andres uvedl, že souhlasí, aby se zpracoval strategický plán, a navrhuje, aby zastupitelstvo hlasovalo jen o prvním návrhu usnesení. Ing. Daňsa podotkl, že záleží na navrhovateli Ing. Šrůtkovi, jaký návrh dá návrhové komisi. Ing. Šrůtek navrhl hlasování o návrhu prvním a třetím. Druhý návrh usnesení zatím vynechat. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje vypracování strategického plánu rozvoje města Česká Skalice. Hlasováno: 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne pověřuje výbor rozvoje města a dlouhodobých investic, aby v součinnosti s vedením města připravil 17

18 zadání strategického plánu rozvoje města včetně podmínek výběrového řízení na zpracovatele strategického plánu rozvoje. Hlasováno: 15 pro, 1 proti, 5 se zdržel Ing. Šrůtek znovu vznesl dotaz k usnesení RM na přípojku ČEZu v lokalitě Adam. Ing. Daňsa odpověděl, že návrh byl projednán, ale smlouva nebyla podepsána. Ing. Vodička doplnil vyjádření finančního výboru k Pravidlům pro finanční spoluúčast města na budování infrastruktury (zápis 9. schůze FV). Finanční výbor v podstatě souhlasí s pravidly, kromě bodu č. 7 finanční zdroje (dotace) pro realizaci nové veřejné základní dopravní a technické infrastruktury budou generovány z daně z nemovitosti, ze které bude ročně ukládána její procentuální část do rezervy města.. Finanční výbor hlasoval o dvou návrzích. V prvním případě se hlasovalo o oddělení 16 % z daně z nemovitosti, jako doplnění bodu č. 7 pravidel. Tento návrh nebyl přijat. V druhém případě, který byl návrh odsouhlasen, a jedná se o doporučení, aby se vypustil bod č. 7 pravidel. Nic se ale nemění na schválených pravidlech jako celku. Starosta informoval zastupitele o dalším jednání ZM dne Protože nebylo dalších připomínek, ukončil starosta jednání zastupitelstva města v 20:30 hodin. Usnesení je přílohou zápisu. 18

19 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne I. P r o j e d n a l o a s c h v a l u j e: 1. prodej pozemků par. č. 813 (o výměře 108 m 2 ) a 814/2 (o výměře 109 m 2 ) celkem o výměře 217 m 2 vše v obci a kat. území Česká Skalice do podílového spoluvlastnictví žadatelů: manželů Hany (nar ) a Zdeňka (nar ) Skalických (spoluvlastnický podíl 2/3, SJM) a Petra Skalického (nar ) (spoluvlastnický podíl 1/3) všichni bytem T.G. Masaryka 118, za cenu 414 Kč/m 2, tj. celkem za oba pozemky Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti. Hlasováno: 15 pro, 0 proti, 6 se zdržel 2. prodej pozemku par. č. 84/1, díl a o výměře 7 m 2 v obci Česká Skalice, v kat. území Zlíč pro žadatelku Jaroslavu Pavlovou (nar ), bytem Zlíč 51, Česká Skalice za cenu 4 Kč/m 2, tj. celkem 28 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 3. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k majetku ČR - Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje, IČ , hasičského vozu CAS K 25 LIAZ, SPZ NAA Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 4. obnovu revolvingového úvěru do výše 10 mil. Kč. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 5. název nové ulice na pozemku par. č. 281/1 v kat. území Malá Skalice U Sadu (začátek ulice je uprostřed ulice bez označení - mezi čp. 66 ul. Klicperova po čp. 149 ul. Pospíšilova, pokračuje jihozápadně k ulici Pospíšilova, kde končí naproti p. č. 425/6 v kat. území Malá Skalice). Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 6. vypracování strategického plánu rozvoje města Česká Skalice. Hlasováno: 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel II. P o v ě ř u j e: 1. výbor rozvoje města a dlouhodobých investic, aby v součinnosti s vedením města připravil zadání strategického plánu rozvoje města včetně podmínek výběrového řízení na zpracovatele strategického plánu rozvoje. Hlasováno: 15 pro, 1 proti, 5 se zdržel Ing. Radim Doleček ověřovatel zápisu Tomáš Hubka starosta města Petr Škrdla ověřovatel zápisu Ing. Josef Daňsa místostarosta města 19

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú.

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú. Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 30-V Název: Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly záměr N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: Varianta 1 Rada města projednala návrh na prodej části pozemku

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Čas: 19.05-21.10h Místo konání: kancelář starosty, budova OU Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Přílohy: zastupitelé

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 26.2.2013 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 26.2.2013 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 26.2.2013 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 13. zasedání

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více