Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici"

Transkript

1 Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání přítomno 18 členů zastupitelstva města. Během jednání se počet měnil. Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta města Tomáš Hubka. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města, občany a vedoucí odborů MěÚ. Ve smyslu znění zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 92 a následujících novel zahájil starosta 7. zasedání Zastupitelstva města v České Skalici. Dle presenční listiny bylo přítomno 18 členů zastupitelstva (z celkového počtu 21 všech členů zastupitelstva), tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. V 17:10 hodin přišel p. Špelda. Celkem přítomno 19 členů ZM. Ing. Šrůtek - podal návrh na doplnění programu o bod: Zpráva výboru rozvoje města a dlouhodobých investic (dále výbor RMDI). Starosta dal o návrhu hlasovat. Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Bc. Fejfar požádal o zařazení Návrhu pravidel na zveřejňování jako samostatný bod programu. Dále podal návrh na doplnění programu o bod: Návrh zadání strategického plánu města. Starosta dal o návrzích hlasovat: Návrh Pravidel pro zveřejňování návrhů na pronájem a převod nemovitostí. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 5 se zdržel. Návrh zadání zpracování strategického plánu rozvoje města Česká Skalice. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 6 se zdržel. Starosta předložil program jednání doplněn o návrhy zastupitelů. Program: 1) Zahájení a volba komisí 2) Kontrola usnesení 3) Diskuse k aktuálním záležitostem města 4) Majetkoprávní úkony 5) Volba členů dozorčí rady Českoskalických vodáren 6) Obnova smlouvy o revolvingovém úvěru od Komerční banky 7) Návrh na pojmenování nové ulice U Sadu 8) Zpráva výboru RMDI 9) Návrh Pravidel pro zveřejňování návrhů na pronájem a převod nemovitostí 10) Návrh zadání zpracování strategického plánu rozvoje města Česká Skalice V 17:15 hodin přišel Ing. Hladík. Celkem přítomno 20 členů ZM. 1 Hlasováno: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2 K bodu č. 1 Zahájení a volba komisí Složení pracovního předsednictva: Tomáš Hubka, Ing. Josef Daňsa, Jaroslav Hitschfel Složení návrhové komise: Bc. Jana Bašová, Petr Smutný Ověřovatelé zápisu: Ing. Radim Doleček, Petr Škrdla Hlasováno: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Hlasováno: 18 pro, 0 proti, 2 se zdržel. Hlasováno: 18 pro, 0 proti, 2 se zdržel. Zapisovatelka zápisu: Magda Sommernitzová, DiS. K bodu č. 2 - Kontrola usnesení - schválena OZV č. 8/2011 doplněn text dle stanoviska MV; - schválení příspěvku z rozpočtu 2012 do Eurofondu Euroregionu Glacensis; - zřízen osadní výbor městské části Zlíč zastupitelům byly pro informaci předloženy zápisy ze schůzí tohoto výboru; - schválena Pravidla finanční spoluúčasti města Česká Skalice na budování základní infrastruktury v nově budovaných rozvojových lokalitách města. Pravidla jsou platná, zveřejněna; - jmenován vrchní strážník městské policie počet strážníků doplněn o strážníka p. Petra; - doplnění člena kontrolního výboru. - problematika kanalizačních přípojek bylo zadáno zpracování kanalizačních tlakových přípojek, počet tlakových přípojek se sníží z 15ti na 10. Zpracované projekty budou předány do přehled žádostí o dotace zastupitelstvo je informováno o přehledu žádostí v roce 2011, ostatní roky zpět byly zaslány em; - zpracování ÚP předložen harmonogram postupu zpracování ÚP; - pronájmy bytů zpracována a v platnosti Zásada č. 3/2011 (zveřejněna na www stránkách města vnitřní předpisy); - žádost o pronájem pozemku manželi Jarčuškovými ve Zlíči záležitost byla znovu projednána a bylo konstatováno, že pozemek je nutné zanechat přístupný z pohledu příjezdu k toku Olešenka pro město, případné hasičské sbory atd. Proto byla žádost zamítnuta, k žádosti se také vyjádřil zástupce dopravního inspektorátu Náchod. Diskuse: Bc. Fejfar uvedl připomínku, že lidé v Podskalní ulici nejsou moc spokojeni s informacemi podávanými firmou, která zpracovává dokumentaci odkanal. aglomerace. Dále uvedl, že osobně nahlédl do materiálu týkající se záležitosti zpracování územního plánu a předpokládá, že město nebude platit to, co nepožaduje a že se město se zpracovatelem dohodlo. Ing. Zákravská uvedla, že proběhla pracovní schůzka dne , kde byl odsouhlasen harmonogram dílčích termínů, jehož součástí je i součinnost schvalování a zpracování zadávání územního plánu, které není požadováno a taktéž se to týká zpracování konceptu a schvalování a zpracování konceptu územního plánu. Zhotovitel tak bude pracovat dle smlouvy o dílo. Harmonogram dílčích termínů bude zveřejněn na www stránkách 2

3 v materiálech k novému územnímu plánu. Součástí harmonogramu jsou i kontrolní dny, kterých se může zúčastnit výbor RMDI. Jedná se většinou o pondělí či středu v 15 hod. v Náchodě. Ing. Šrůtek uvedl, že nabídku kontrolních dnů výbor RMDI určitě využije, pouze požádal o oficiální sdělení, o termínech těchto jednáních. Dále poznamenal, že původně bylo předpokládáno, že těchto jednání se bude moci zúčastnit celé zastupitelstvo a v tomto případě bude tady na zvážení zastupitelů, zda se dostaví na jednání do Náchoda. Bc. Fejfar uvedl, že tedy z harmonogramu vyplývá, že částka bude snížena o cenu za součinnost při zpracování, projednání a schvalování zadání ÚP, zpracování konceptu ÚP a součinnost při projednání a schvalování konceptu ÚP. Ing. Zákravská konstatovala, že dojde ke snížení vynaložených nákladů o cca Kč. Dále k financování smlouvy o dílo dodala, že již v rozpočtu na rok 2012 se počítá s náklady dílčích plnění, které město požaduje. Uvedla, že zápis z pracovního jednání ohledně územního plánu lze přeposlat em na požádání též zastupitelům města. Ing. Andres navrhl, aby se místo schůzek k projednávání o zpracování územního plánu alespoň střídalo (jednou v Náchodě, jednou v České Skalici), aby zastupitelé byli průběžně seznamováni. p. Hubka konstatoval, že by se schůzky měly přizpůsobit také zastupitelům. K bodu č. 3 Diskuse k aktuálním záležitostem města Ing. Šrůtek apeloval na všechny zastupitele, aby byli aktivnější a více se zajímali o dění ve městě a zamysleli se nad vzájemném chování mezi sebou. Je toho názoru, že pokud se zastupitelé budou chovat k sobě arogantně a navzájem na sebe útočit, pak se daleko nikdo nedostane. Pracovní semináře zastupitelů jsou vyhlášeny s tím účelem, aby se záležitosti mohly více prodiskutovat a řadu věcí odfiltrovat s kvalitními výsledky (návrhy). Obrátil se na vedení města, aby se zamyslelo nad způsobem jednání (pracovního i veřejného). Uvedl návrhy, které již zmínil na pracovním jednání ZM. První návrh se týká jednání o rozpočtu, aby v příštím roce probíhalo jednání o rozpočtu dříve, alespoň o měsíc. Další návrh se týká rozpočtu na příští rok, aby se vedení města zamyslelo více nad možnými úsporami v rozpočtu a při prezentaci zdůraznilo, kde je snaha uspořit a kolik. Očekával, že již na tomto jednání vedení města možné úspory uvede, a mohlo se o návrzích dále jednat, ještě před schválením rozpočtu. Doufá, že během měsíce se dojde k hlasovatelnému návrhu a že město nebude muset sáhnout k rozpočtovému provizoriu. p. Hubka uvedl, že rozpočet bude projednáván s tím, že návrh bude projednáván v obou výborech a následně v radě města. K jednání v ZM bude rozpočet zpracován tak, aby se zastupitelé v návrhu dobře orientovali. Bc. Fejfar zmínil, že předpokládá, že Ing. Stránská bude o situaci městské kasy referovat v souvislosti se schvalováním prodloužení revolvingového úvěru. pí Kozáková vznesla dotaz k vedení města, jakým způsobem město spolupracuje ve věci p. Šimerdy s policií, se státním zastupitelstvem, potažmo s psychiatrickou léčebnou v Havlíčkově Brodě. p. Hubka odpověděl, že p. Š. byl odvezen do Havlíčkova Brodu, ovšem i po zkontaktování ošetřující lékařky v léčebně, nelze konkrétně říci, jak dlouho bude p. Š. v léčebně umístěn. Konstatoval, že již informace podaná lékařkou, o tom, že p. Š. je hospitalizován, je nadstandardní a další informace nemůže lékařka bez souhlasu pacienta sdělovat. Státní zastupitelství přehodnocuje činy p. Š., které byly označeny jako trestní čin. Spolupráce funguje tím způsobem, že se průběžně město informuje o postupu státního zastupitelství a byl navázán kontakt s ošetřující lékařkou. pí Kozáková upozornila na jednu věc a to, že soud musí rozhodnout do tří měsíců o další léčbě p. Š a jestliže dojde k nějaké laxnosti, může se stát, že p. Š. bude na vánoce doma. 3

4 p. Hubka uvedl, že je pravda, že okresní soud, v místě kde je p. Š. umístěn, rozhodne o jeho další léčbě. pí Kozáková vznesla dotaz, zda složka p. Š., resp. petice občanů z Havlíčkovi ulice byla poskytnuta psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě k nahlédnutí. p. Hubka odpověděl, že město tento dokument neposkytlo a není si vědom, zda jej poskytlo státní zastupitelství. Samozřejmě s právním zástupcem tato možnost bude projednána a dokument může být přeposlán. pí Kozáková vznesla dotaz, zda by se sběr biomasy nemohl prodloužit např. o 14 dní, a to z důvodu, že listí teprve padá a svoz biomasy už skončil. Ing. Zákravská odpověděla, že princip i termín byl schválen radou města. Je pravda, že letos listí padá déle, než byl ukončen svoz biomasy. Tento dotaz by měl být podnětem pro termín svozů pro příští rok, který je na pořadu jednání v radě města a může se zohlednit ve svozovém kalendáři na příští rok. Prodloužení svozu, který byl ukončen k je na schválení rady nebo případně přímo na technických službách. Svoz biomasy byl stanoven od do a s tímto termínem si lidé také tuto službu zaplatili. p. Hitschfel doplnil, že i v okolních městech termín svozu skončil k danému datu a podotkl, že občané mají možnost odpad odvést do sběrného dvora, který je k tomuto účelu také určen. MUDr. Halada doplnil k záležitosti p. Š., a potvrdil, že ohledně těchto informací jsou práva pacientů dobře chráněna. V případě, že pacient neuvede nikoho, komu se mohou takové informace podávat, pak lékař nemůže nikomu podávat žádné informovat. Ing. Andres požádal výbory, zda by nebylo vhodnější jejich náměty či doporučení, projednávat nejprve na pracovních jednáních ZM a pak předat ke schválení RM. Je toho názoru, že tímto opatřením by se pak mohlo lépe porozumět a projednat jednotlivé kroky a priority v těchto námětech. Ing. Šrůtek uvedl, že proti tomuto návrhu není a návrhy předkládají vždy k možnému dopracování radě města a záleží jen na tom, najít si místo pro jejich projednání. Uvedl, že při schvalování půjčky pro TJ Jiskra v červnu se hovořilo o tom, že bude pro rok 2012 připravena nějaká koncepce podpory systému spolků v České Skalici, na základě které se pak bude fotbalistům půjčka umazávat a to bude částka podpory nižší. Do dnes není nic předloženo a ani není žádná informace o tom, jakým způsobem se budou rozdělovat prostředky pro spolky. Ing. Daňsa uvedl, že v posledním usnesení rady města jsou schváleny podmínky získání finanční podpory (grantů) pro rok Podmínky jsou v kompetenci rady a zastupitelé se s nimi mohou seznámit. Co se týká prostředků, bude v rozpočtu navržena celková částka, od které se pak budou odvíjet další věci. Ing. Šrůtek uvedl připomínku, že granty jsou jedna věc a podpora spolků je věc jiná. Uvedl, že doufá, že v rozpočtu bude konkrétně částka, o kterou se přesně poníží příspěvek právě fotbalistům. Ing. Daňsa uvedl, že o konkrétních částkách se bude jednat příště. Dále zastupitelům budou rozeslány přílohy k danému usnesení rady. Ing. Vodička vznesl dotaz, zda se již jednalo o Maloskalickém posvícení. p. Hubka odpověděl, že k této věci se zatím nejednalo. p. Hitschfel doplnil, že kontaktoval znovu úřednici hygieny a ta potvrdila, že vyhláškou nelze dané limity hluku, omezením doby překonat. Ing. Vodička uvedl, že se mu spíš jedná o jednání občanů, kterým maloskalické posvícení vadí. Aby se s nimi jednalo o možném kompromisu apod. p. Hubka odpověděl, že jednání s hasiči i občany bude vést on, ale zatím k takovému jednání nedošlo. Ing. Šrůtek uvedl, že byl osloven zástupcem občanů bydlících v ul. Krtičkova, kteří žádají, o začlenění investice na komunikaci a veřejné osvětlení ve zmíněné ulici do rozpočtu na rok Vznesl návrh, zda by se nenašli v projektu tzv. méně práce v rámci plánovací smlouvy 4

5 vztahující lokality U Topolu a najít tak prostředky na řešení této ulice. Samozřejmě by se na smlouvu měl podívat právník, odpověď žádá např. do jednání výboru RMDI, které bude tento čtvrtek. V podstatě se jedná o úsporu, která by se mohla najít pro příští investice do těchto záležitostí z minulosti, které nebyly dořešeny. p. Bořek vznesl dotaz ohledně výstavby kanalizace. Dle informací úplně nefungují telefonní čísla, na která se občané mohou dotazovat. Doporučuje, aby se alespoň tel. čísla znovu zveřejnil. Od občanů mu bylo také sděleno, že p. Vlček již nemá tuto záležitost na starosti. p. Hubka odpověděl, že není problém tel. čísla znovu zveřejnit, jak ve zpravodaji, tak na internetu včetně popisu práce jednotlivých osob. Dále uvedl, že p. Vlček má věc stále na starosti. p. Ravinger - doplnil, že p. Vlček pracuje na zkrácený úvazek a to v pondělí, středa. Kromě p. Vlčka jsou uveřejněny další telefonní kontakty na něho osobně, p. Šebka a další. p. Hubka zmínil, že u kontaktu p. Vlčka můžou být ještě navíc uvedeny hodiny od kdy do kdy se zdržuje v kanceláři. Ing. Daňsa podal informaci o Roku spisovatelky B. Němcové. Rada města odsouhlasila rok 2012 jako Rok spisovatelky Boženy Němcové ke 150ti letému výročí úmrtí spisovatelky. V rámci příprav programu různých akcí, které by se měly konat v průběhu roku, byly osloveny různé místní organizace a spolky. Programem se následně bude zabývat kulturní komise a rada města pak rozhodne, které akce se budou konat. Také byl osloven Královehradecký kraj, zda se nechce také těchto oslav účastnit. K připomínce zimních turistických cest uvedl, že probíhá jednání s obcí Havlovice o možnosti vytvoření lyžařské stopy od vstupu do Bažantnice do Ratibořic o délce 5 km (tam a zpět). V 18:00 hodin přišel Mgr. Hanek. Celkem přítomno 21 členů ZM. Ing. Doleček vznesl dotaz, zda by mohla výt podána informace k žádosti manželů Bergerových, která se týká opěrné zdi domu v ulici B. Němcové nad řekou Úpou. p. Hubka uvedl, že zastupitelé mají žádost a odpověď majetkového odboru v materiálech. Statický posudek byl již vypracován a informaci dále podá p. Ravinger. p. Ravinger uvedl, že manželé Bergerovi v loňském roce podali informaci o trhlině na kamenné zdi. Následně byly na podzim usazeny pozorovací terče a trhlina je dnes 0,5 cm. Na základě tohoto zjištění bylo znovu vyvoláno jednání za přítomnosti statika Ing. Řeháka, který vypracoval statický posudek. Ze statického posudku vyplývá, že váha kamenné zdi nemá vliv na podloží a vzniku trhliny. Příčinnou může být např. podmáčené podloží spodní vodou, ale ne vahou kamenné zdi. Doporučuje se umístit nějaké kotvy, protože vlastní zbourání zdi nic nevyřeší. Posudek může dát samozřejmě na vyžádání k dispozici a nějak tento problém konečně vyřešit. Ing. Piech předseda osadního výboru. Vznesl dotaz k okolnostem uzavření veřejnoprávní smlouvy na výstavbu bioplynové stanice ve Zlíči. Dle jeho názoru a získaných, dostupných informací byl zvolen nestandardní postup pro uzavření veřejnoprávní smlouvy na takový druh stavby, jako bioplynová stanice. Jedná se v podstatě o sloučené územní a stavební řízení, aby došlo k výraznému zrychlení povolovacího procesu. Bylo zjištěno, že jednoznačně došlo k několika pochybením při uzavření veřejnoprávní smlouvy a dle názoru výboru také ke krácení práv občanů, kteří se chtěli k této záležitosti vyjádřit. Dle právního rozboru došlo k tomu, že byli vynecháni účastníci řízení, kteří ze zákona nemohou být vynecháni. Jedná se o majitele sousedních parcel, kde má tato výstavba proběhnout. Dále je zarážející nesoulad v datumech, kdy na úřední desce bylo zveřejněno oznámení o návrhu uzavření této veřejnoprávní smlouvy 29.8., avšak smlouva byla uzavřena 22.8., či-li o sedm dní dříve a nikdo se tedy nemohl k tomuto oznámení přihlásit. Dle informací se 6 občanů Zlíče žádalo o to, aby se stali účastníky řízení a u všech to bylo zamítnuto. Dále dle zákona tak nedošlo k vyvěšení veřejnoprávní smlouvy na úřední desce. Uvedl, že tyto zjištěné informace dávají důvodné 5

6 podezření k tomu, že než aby se hájil zájem veřejnosti, se zde hájil spíše zájem investora, aby se proces urychlil a pomohl získat dotace z EU. p. Hubka uvedl, že v záležitosti týkající se stavebního úřadu odpoví Ing. Zákravská a dále požádal o vyjádření Ing. Dolečka, který v této záležitosti pracoval. Ing. Zákravská uvedla, že se omlouvá, ale v tuto chvíli nebude podávat žádné informace a to z toho důvodu, že otázka veřejnoprávní smlouvy na místo územního rozhodnutí mezi stavebním úřadem a stavebníkem je věcí stavebního úřadu, tedy státní správy a ani zastupitelům není tato záležitost přístupná. Jde o věc spisového materiálu, nahlížení do spisu řeší správní řád a kopírování dokumentů řeší stavební zákon. Bohužel nemůže podávat informace. Ing. Doleček uvedl, že investorovi, p. Čechovi pomáhal dávat dohromady podklady k povolení pro stavbu. Konstatoval, že, veškeré dotčené instituce životního prostředí krajského úřadu, krajské hygienické stanice atd. vydaly souhlas jak k povolení stavby, tak k uzavření samotné veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva je nový institut zavedený stavebním zákonem a umožňuje to, aby se nahradil vztah mezi vydáním stavebního povolení popř. územního rozhodnutí. Přímo v podmínkách stavebního zákona, je uvedeno, že k veřejnoprávní smlouvě se veřejnost nemá možnost se vyjádřit, tak jako v případě klasického územního řízení. U veřejnoprávní smlouvy tento akt neexistuje. Z hlediska uzavření veřejnoprávní smlouvy, z hlediska investora, byly splněny veškeré dané podmínky z hlediska stavebního zákona, aby měl možnost např. také požádat o dotaci. Bylo vyhověno požadavkům města Česká Skalice, krajské hygienické stanici resp. Krajskému odboru životního prostředí týkající se podmínek, aby účinky vlivů v okolí stavby (hlučnost, prašnost, zápachu) byly eliminovány. Spuštěn bude zkušební provoz, kdy se tyto dopady stavby na okolí budou zkoumat a pokud stavba nesplní jeden z bodů, tak stavba nebude zkoulaudována. Nicméně investor splnil veškeré podmínky pro uzavření veřejnoprávní smlouvy a nebylo nic z jeho strany porušeno. Bc. Fejfar uvedl, že město může nebo nemusí souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Vznesl dotaz, kdo tedy v takovém případě v této věci rozhoduje, zda státní úřadník nebo má právo v této věci rozhodovat starosta nebo místostarosta. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, zda je pravda, že majitelé sousedních pozemků nebyli přizváni k řízení. Ing. Piech uvedl, že institut veřejnoprávní smlouvy dává běžnému účastníku stavebního řízení daleko silnější postavení, protože je výslovně psáno, že nemohou být vynecháni žádní účastníci, kteří budou účastníky stavebního nebo územního řízení. Dále účastníkem řízení by měl být ten, kdo se o to přihlásí a je pochybnost o tom, že by jeho práva byla nějakým způsobem dotčena. A právě na toto nebyl brán ohled, kdy se přihlásilo 6 občanů jako účastníci řízení, kteří se chtěli k tomuto vyjádřit. Takováto stavba totiž bude určitě zasahovat do širšího okolí, nežli sousedních pozemků. p. Hubka uvedl, že v této chvíli není schopen odpovědět, jak to bylo s účastníky řízení, protože to je věc stavebního úřadu. Záležitost může prověřit a podat případně odpověď. Bc. Fejfar požádal o informaci Ing. Zákravskou k tomu, v jakém stavu je veřejnoprávní smlouva. Zda je uzavřena, podepsána, platná. p. Hubka uvedl, že neumí odpovědět k tomu, kdo byl účastníky řízení, ale konstatoval, že veřejnoprávní smlouva je podepsána. Bc. Fejfar uvedl, že vyplynuly určité pochybnosti a problémy s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a tedy předpokládá, že vedení města prověří tuto záležitost a případně tento proces zastaví pro porušení zákona. V každém případě by se v této věci mělo něco konat. Požádal o odpovědi na vznesené otázky Ing. Zákravskou. Ing. Zákravská uvedla, že stavební úřad může dle 78, odst. 3 místo územního rozhodnutí uzavřít se stavebníkem, veřejnoprávní smlouvu. Jedná se o jiný druh veřejnoprávní smlouvy než na výkon státní správy mezi jednotlivými obcemi. Žadatel podá žádost o návrh na 6

7 uzavření veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad žádost posoudí z hlediska stavebního zákona. Pokud je zjištěno, že návrh je v souladu s legislativou, není důvod žadateli odmítnout tento postup. I v tomto případě byla smlouva z tohoto pohledu posuzována, okruh třetích osob byl posouzen, všechny třetí osoby, které jsou součástí řízení, vyslovili souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Samozřejmě existují opravné prostředky k veřejnoprávní smlouvě. Konstatovala, že pokud se cítí někdo krácen na svých právech, pak může v souladu se správním řádem a stavebním zákonem, využít těchto opravných prostředků. Bc. Fejfar uvedl, že Ing. Piech jasně uvedl, že občané nebyli informováni a že měli být účastníky řízení a Ing. Zákravská naopak uvedla, že sousedé dali svůj souhlas. Uvedl, že jeho osobní zkušenost se situací v Podskalní ulici ohledně odkanalizování mu jasně říká, že pokud se někdo chce v řízení obejít, tak se lehce obejde. pí. Kozáková uvedla, že zde bylo uvedeno nejméně 5 pochybení a žádá tedy o jejich prověření. Konstatovala, že odpověď Ing. Zákravské ji jako zastupitele neuspokojila. pí Kabelová uvedla připomínku k připravovaným lyžařským trasám v okolí České Skalice. Vznesla dotaz, kdo bude technicky zajišťovat lyžařské stopy. Ing. Daňsa odpověděl, že technicky bude trasa zajišťována obcí Havlovice a trasa bude mít 2 stopy (tam a zpět). pí Kabelová uvedla, že se k ní dostala informace, že obec Havlovice má určité finanční problémy. Ing. Daňsa uvedl, že trasa bude vytvořena poprvé a věří, že spolupráce s Havlovicemi se osvědčí. Konstatoval, že byl zakoupen skútr, kterým budou trasy vytvořeny. Jednalo se s p. Špringrem, starostou Rtyně v Podkrkonoší a předsedou DSO Jestřebí hory a o technických podrobnostech se bude jednat se starostou Havlovic p. Dvořáčkem. Bc. Fejfar doplnil, některé konkrétní informace z materiálů Ing. Piecha. Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy bylo na úřední desce , smlouva byla sepsána Souhlasy třetích osob starosta města dal souhlas s veřejnoprávní smlouvou Dále podotkl, že smlouva byla zveřejněna na konci srpna, ale podepsána byla 7 dní předtím. Proto se veřejnost nemohla vyjádřit. p. Hubka konstatoval, že záležitost bude prozkoumána a zastupitelstvo bude informováno. Bc. Fejfar vyzval starostu, aby se záležitostí zabýval hned ráno druhý den a pokud bude zjištěna pochybnost, aby se celý proces zastavil. K bodu č. 4 - Majetkoprávní úkony Místostarosta uvedl následující prodeje pozemků Prodej 1) Odprodej pozemků p.č. 813 zastavěná plocha o výměře 108 m 2 a p.č. 814/2 ostatní plocha o výměře 109 m 2 vše v obci a katastrálním území Česká Skalice. Celková výměra pozemků 217 m 2. Jedná se o část pozemků, navazujících na nemovitost žadatelů čp. 118 směrem k chodníku. Pozemky má v pronájmu paní Stodolová pro umístění prodejního stánku - Tabák u prodejny PEKO, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Důvod prodeje: Odprodej pozemku pro rekonstrukci stávajícího objektu rodinného domu čp. 118 v ulici T.G.Masasryka a jeho rozšíření o komerční prostory. Kupující: Hana Skalická, nar , Třída T.G.Masaryka 118, Česká Skalice Zdeněk Skalický, nar , Třída T.G.Masaryka 118, Česká Skalice Petr Skalický, nar , Třída T.G.Masaryka 118, Česká Skalice Cena: celková cena Kč ,-, tj. Kč 414,74/m 2 7

8 Panem Karlem Špačkem byl v září 2011 vypracován znalecký posudek č / Cena byla tímto posudkem stanovena ve výši Kč ,- (Kč 384,33/m 2 ) a obvyklá tržní cena byla tímto posudkem stanovena ve výši Kč ,- (Kč 414,74/m 2 ). Odprodej pozemků byl projednáván v komisi výstavby a ŽP dne , v Radě města a s tím, že Rada schválila odprodej Skalickým za cenu Kč 350,-/m 2. Na jednání Rady města dne byl schválen odprodej pozemků Skalickým za cenu Kč 400,-/m 2 s podmínkou, kterou schválilo Zastupitelstvo města dne při prodeji pozemků pro výstavbu RD: Zahájení výstavby objektu v souladu s územním a stavebním povolením nejpozději do dvou let od podpisu kupní smlouvy. Při porušení této povinnosti má město právo od kupní smlouvy odstoupit. Dále se kupující zavazují v kupní smlouvě, dokončit předmětnou stavbu do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Při porušení této povinnosti budou kupující povinni zaplatit městu smluvní pokutu ve výši ,- za každý rok prodlení. Dne podala stanovisko k zveřejněnému záměru odprodeje paní Jana Stodolová, nar , bytem 28.října 448, Česká Skalice, ve kterém navrhuje: a) zachovat stávající stav návrh neřeší zásadní věci potřebné pro město, není ve prospěch veřejného zájmu (služby, parkoviště, ozelenění) b) na předmětné pozemky vypsat veřejnou soutěž (výběrové řízení) a pozemky prodat nejvyšší nabídce. Veřejné soutěže se paní Stodolová zúčastní se závazkem, že po ukončení podnikání odprodá pozemky zpětně Městu Česká Skalice za pořizovací cenu. Ve stanovisku paní Stodolové není uvedena nabídka ceny za 1m 2 Dne podali žádost o odkoupení pozemků Hana Skalická, nar , Zdeněk Skalický, nar , Petr Skalický, nar , všichni bytem T.G.Masaryka 118, Česká Skalice pro rekonstrukci stávajícího objektu čp. 118 v ulici TGM. V jejich žádosti není uvedena nabídka ceny za 1m 2. Stanovisko městského architekta Ing. arch. Jaroslava Andrese: Z pohledu urbanistického řešení a architektonického ztvárnění prostoru mohu pouze doporučit realizaci dostavby nárožního objektu na křižovatce Palackého ulice a třídy T.G.Masaryka tak, jak předložil zájemce pan Skalický ve zpracované studii. Studie je upravena podle regulačních požadavků. Je dodržena šíře chodníku (2400) a zarovnána čára zástavby. Nástavbou druhého podlaží dojde i ke srovnání výšek říms se sousedním objektem. Nároží je segmentového tvaru s vyložením nad vstupem do uvažovaného obchodu. Vyložení umožní lepší rozhledové parametry než u současné situace, přes novinový stánek. Zmiňovaný názor na vybudování parkoviště není v souladu se zadáním studie na revitalizaci centra České Skalice. Při kolmém parkování by auta najížděla na průčelí s okenními otvory stávajícího objektu. Zcela zavádějící je pak představa o prodeji pozemku, jako stavební parcely, jinému zájemci, neboť na parcele o šířce 5 metrů není možné vybudovat další stavbu trvalého charakteru (odstupové vzdálenosti, zastínění atd,). Městu doporučuji nabídnout majiteli novinového stánku jeho přemístění na zatravněnou plochu protilehlé strany třídy T.G.Masaryka. Stanovisko komise výstavby a ŽP: Komise doporučuje odprodat pozemky Skalickým za tržní cenu dle znal. posudku t.j. celková cena Kč ,-, tzn. 414,74 Kč/m 2 s podmínkami schválenými na zastupitelstvu města dne Stanovisko odboru investic a majetku: Paní Stodolová, majitelka stánku TRAFIKA podala stanovisko k návrhu majetkoprávních úkonů města. Přikláníme se k návrhu, který vypracoval Ing. Andres na řešení celého nároží a odprodej pozemku manželům Skalickým za cenu 400,-Kč/m 2. Tato cena je stanovena na základě vypracovaného znaleckého posudku znalcem p. Karlem Špačkem. Náklady spojené s převodem: poplatek za vklad do KN hradí kupující daň z převodu nemovitostí - hradí kupující zhotovení geometrického plánu hradí kupující 8

9 zhotovení znaleckého posudku hradí kupující Zveřejněno: a Rada: , usnesení 4/30/II/ , usnesení 7/67/III/ , usnesení č. 16/236/VIII/ , usnesení č. 20/271/X/2011 Příloha: Kopie mapy KN se zakreslením Kopie geometrického plánu Kopie návrhu zástavby Kopie stanoviska paní Stodolové Záměr prodeje byl znovu zveřejněn, bylo provedeno ocenění soudním znalcem (ocenění dle znaleckého posudku i tržní). Na základě vyvěšení prodeje se přihlásili zájemci rodina Skalických. Cena je navržena dle znaleckého posudku ve výši 414 Kč/m 2, tj. celkem Kč. Diskuse: Ing. Šrůtek uvedl, že o této věci bylo jednáno již na pracovním semináři zastupitelů. Konstatoval, že není spokojen s postupem řešení této věci a považuje jej za zmatené. Uvedl, že v tomto postupu nevidí žádný systém, nesystematičnost vidí v tom, že žádost leží na úřadě 2-3 roky a mělo by se to nějakým způsobem vyřešit. Uvedl, že jsou zde nějaká pravidla pro prodej městských pozemků, existuje obálková metoda nebo dražba a věří, že právě z důvodů, že je tam nějaké okno apod., i přesto by zůstal jeden zájemce. Konstatoval, že se zdrží hlasování z důvodu zmatečnosti a systematičnosti tohoto problému. Bc. Fejfar uvedl, že na minulém jednání požadoval zpracování znaleckého posudku s tržní cenou. Nyní zde posudek existuje a zřejmě bylo zhodnoceno i to, že v podstatě pozemek není prodejný někomu jinému. Taktéž na semináři bylo řečeno, že s paní Stodolovou se hledá nějaké náhradní řešení. V prodeji nevidí problém, ale vidí problém v systému zveřejňování. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje prodej pozemků par. č. 813 (o výměře 108 m 2 ) a 814/2 (o výměře 109 m 2 ) celkem o výměře 217 m 2 vše v kat. území Česká Skalice do podílového spoluvlastnictví žadatelů manželů Hanu (nar ) a Zdeňka (nar ) Skalických (spoluvlastnický podíl 2/3, SJM) a Petra Skalického (nar ) (spoluvlastnický podíl 1/3) všichni bytem T.G. Masaryka 118, za cenu 414 Kč/m 2, tj. celkem za oba pozemky Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti. Hlasováno: 15 pro, 0 proti, 6 se zdržel 2) Odprodej pozemku p.č. 84/1 díl a trvalý travní porost o výměře 7 m 2 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Zlíč. Jedná se o pozemek u rodinného domu žadatelky čp. 51 ve Zlíči, který celou dobu užívala (více než 10 let) v dobré víře, že je pozemek v jejím vlastnictví. Na jednání Zastupitelstva města Česká Skalice dne byl schválen odprodej pozemku p.č. 84 v kat. území Zlíč žadatelce paní J. Pavlové. Následně byla sepsaná kupní smlouva a vložena do katastru nemovitostí. Po odprodeji bylo zjištěno, že byl chybně zhotoven geometrický plán. Jelikož kupní smlouva s paní J.Pavlovou je již vložena v katastru nemovitostí, bylo provedeno nové zaměření a nový geometrický plán. Tento geometrický plán byl zhotoven na náklady geodetické firmy, jelikož se jednalo o jejich pochybení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žadatelka navrhuje kupní cenu Kč 4,-/m 2, jako v případě koupě pozemku p.č. 84/2 v kat. území Zlíč. 9

10 Žadatel: Jaroslava Pavlová, nar , Zlíč 51, Česká Skalice Cena: 4,-/Kč/m 2, tj. cena celkem Kč 28,- Náklady spojené s převodem: poplatek za vklad do KN hradí kupující daň z převodu nemovitostí - pro nízkou cenu se daň nehradí zhotovení geometrického plánu hradí geodetická firma náprava chyby Stanovisko komise výstavby a ŽP: Komise doporučuje žádosti o odprodej vyhovět za cenu navrhovanou žadatelkou Kč 4,-/m 2 Stanovisko odboru investic a majetku: Jedná se o nápravu nedorozumění při prodeji pozemku sloužícího k obsluze nově budovaného kanalizačního zařízení. Souhlasíme. Příloha: Kopie geometrického plánu Kopie mapy KN se zakreslením Rada: , usnesení č. 18/258/IX/2011 Zveřejněno: Návrh odprodeje pozemku navazuje na prodej schválen na některém z předešlých zasedání ZM. V tomto případě byl vyhotoven nový geometrický plán na náklady kupující. Navržena cena 4 Kč/m 2, tj. celkem 28 Kč. Diskuse: Ing. Vodička doplnil předešlý bod. Uvedl připomínku, že ve smlouvě by měly být uvedeny podmínky, tak jak jsou předloženy. Namysli má, podmínky výstavby (do 5 let). Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje prodej pozemku par. č. 84/1, díl a o výměře 7 m 2 v obci Česká Skalice, v kat. území Zlíč pro žadatelku Jaroslavu Pavlovou (nar ), bytem Zlíč 51, Česká Skalice za cenu 4 Kč/m 2, tj. celkem 28 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 4.2. Převod hasičského vozu do majetku města Zastupitelům města byl předložen návrh převodu hasičského vozu do majetku města. Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. Bc. Staněk krátce seznámil zastupitele s předkládaným návrhem. Zastupitelstvu města je předkládán návrh smlouvy o převodu vlastnictví k majetku hasičského vozidla CAS LIAZ NAA od Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje (dále HZS). Toto vozidlo bylo od HZS zapůjčeno v červnu roku Vozidlo mělo vyřešit dlouhodobě problematickou situaci se stavem cisternového vozu Škoda RT, který je v díky svému stáří (42 let) v již značně havarijním stavu a náklady na jeho opravu již nelze považovat za smysluplně vynaložené. Bohužel v průběhu tříměsíčního užívání se u vozidla projevily závady, jejichž odstranění si vyžaduje opravu. Záměrem bylo požadovat po HZS opravu nebo spolupodílení se na opravě finanční účastí. Výsledkem souboru těchto závad bylo neudělení technické kontroly a v současné době automobil stojí až do vyřešení situace odstaven v hasičské zbrojnici v České Skalici. V průběhu vyjednávání s HZS byla ze strany této organizace navržena jediná možná varianta: Město zažádá o bezúplatný převod vozidla do majetku. HZS se zbaví vozu, který nechce udržovat a město s vynaložením přiměřených nákladů dostane k vozu, který zabezpečí provoz JSDH obce na několik let. Podmínkou při vyjednávání ze strany Města bylo, že při bezúplatném převodu není město podmíněno ze strany HZS žádnými závazky a proto si můžeme automobil ponechat po dobu nám vyhovující a následně automobil např. prodat nebo nakládat dle uvážení ZM. Zároveň nebude na základě 10

11 tohoto převodu městu bráněno v žádání o dotaci. Pokud zastupitelé odsouhlasí převod vozidla do majetku města, následně bude zaslána smlouva podepsaná p. starostou k podpisu řediteli HZS našeho kraje, který učiní definitivní rozhodnutí, zda bude vozidlo převedeno, dle všech dohod a předjednání by takto měl učinit. Následně pracovníci technických služeb provedou opravy nutné pro uvedení vozidla do stavu, aby prošlo technickou kontrolou. Diskuse: Ing. Vodička uvedl, že finanční výbor (FV) také projednával tuto problematiku. Nejdříve FV navrhoval, aby město auto nepřebíralo, z důvodu vysokých nákladů na opravu. Na dalších jednáních FV vyplynulo, že náklady na opravu automobilu budou nižší (zhruba do Kč). Město nemá v roce 2012 reálnou šanci vyčlenit částku na nový automobil a nelze ani předpokládat jaká situace bude v roce Proto nevidí důvod schválit převod tohoto majetku. Mg. Hanek uvedl, že vozidlo nebude město stát ani 1 Kč a může s ním poté disponovat, jak město bude chtít. Považoval by to, jako další start v případě získání dotace a později např. uvažovat o prodeji. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, jaký proces bude probíhat ve výběru firmy, která provede náležité opravy. Zda bude nějaké výběrové řízení apod. Bc. Staněk odpověděl, že cena nákladů na požadované opravy stále klesá. Aktuální odhad nákladů na zprovoznění je tis. Kč, aby vozidlo prošlo technickou kontrolou, což je důležité. Město učiní u několika firem poptávkové řízení a na základě nabídkové ceny učiní objednávku. V tomto případě opravu provedou technické služby a město objedná pouze materiál. Dále dodal, že ze strany HZS je zde jasné doporučení, že město o velikosti České Skalice by mělo mít moderní cisternové vozidlo ve své výbavě. Ing. Vodička uvedl, že jeho osobně přesvědčilo to, že město nadále bude hledat možnosti nákupu nového hasičského vozu. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k majetku ČR - Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje, IČ , hasičského vozu CAS K 25 LIAZ, SPZ NAA Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel K bodu č. 5 - Volba členů dozorčí rady Českoskalických vodáren Zastupitelům byl předložen návrh delegování dozorčí rady Českoskalických vodáren s.r.o.. Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. S navrženými členy byla tato volba projednána a všichni souhlasí, že v případě jejich zvolení, jsou ochotni pracovat v dozorčí radě. Diskuse: Bc. Fejfar uvedl, že valná hromada vodovodu a kanalizací je tvořena radou města, ve které je převážně zastoupena koalice a slušelo by pak opozici, aby nějaké místo v dozorčím orgánu vodovodu a kanalizací, jednoho z nejdůležitějších podniků města, také měla. Uvedl, že k paní Martinkové nemá žádné informace a uvedl, že by se mělo zvážit zastoupení za odběratele. Je toho názoru, že koncepce zastoupení za odběratele byla zamýšlena proto, aby byl zájem kontroly samotného chodu společnosti, a v tomto případě tento zájem u Ing. Šnajdra nevidí. Požádal radu města, aby se znovu nad návrhy zamyslela a projednala. Na závěr uvedl, že sám byl za panem místostarostou a nabízel své služby v dozorčí radě vodovodu a kanalizací. Ing. Šrůtek uvedl připomínku, že kromě tajemníka další členy nezná a proto by bylo vhodné více se s příslušnými adepty seznámit. 11

12 p. Hubka uvedl, že Ing. Šnajdr je poměrně známá osoba. Bc. Fejfar uvedl, že pokud volba členů ještě snese odkladu, navrhuje stažení bodu z dnešního programu jednání ZM. Starosta dal hlasovat o návrhu stažení bodu č. 5 (Volba členů dozorčí rady Českoskalických vodáren) z programu. Hlasováno: 10 pro, - proti, - se zdržel Návrh nebyl přijat. Návrhová komise přednesla návrh původního usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje delegaci dozorčí rady dceřiné společnosti Českoskalické vodárny s.r.o., IČ ve složení: Jaroslav Hitschfel, Radka Martinková, Ing. Jan Šnajdr. Hlasováno: 10 pro, - proti, - se zdržel Návrh usnesení nebyl přijat. Bod programu byl odložen k příštímu jednání v ZM. Přestávka od 18:50 do 19:00 hod. K bodu č. 6 - Obnova smlouvy o revolvingovém úvěru od Komerční banky Zastupitelům byl předložen návrh na obnovu revolvingového úvěru do výše 10 mil. Kč. Smlouva o revolvingovém úvěru byla uzavřena s Komerční bankou Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. Ing. Stránská krátce uvedla návrh a doplnila některé informace i o stávající situaci finančních prostředků města. Konstatovala, že město nemuselo v letošním roce z tohoto úvěru čerpat. Prodloužení možnosti čerpání z tohoto úvěru pro další rok je jakousi finanční jistotou města právě pro případy možných vynaložených nákladů týkající se investic, do kterých se město pustilo. Stav běžného účtu města je zhruba ve výši 3mil. korun. V nejbližších dnech dojde k vynaložení úhrady mezd, ale na druhou stranu se očekává do několika dnů převod podílů vybraných daní. Náklady investičních akcí (odkanalizování aglomerace, zateplení školních budov, kanalizace ul. Jiráskova) jsou hrazeny z investičního úvěru ve výši 32.mil. Kč (k ). Zatím město neobdrželo žádné finanční prostředky z dotací, ze SFŽP. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena zatím pouze pro projekt zateplení školních budov. Diskuse: Bc. Fejfar vyslovil obavy nad tím, jak se financují práce odkanalizování aglomerace. Smlouva se SFŽP stále není podepsána, a přesto se staví. Uvedl připomínku, že v médiích byla nedávno sdělována zpráva o tom, že orgány trestního stíhání se zabývají tzv. losovačkami, takových investičních akcích a v souvislosti s jednou firmou, která k výběru využila počítačového programu, který vybral správné uchazeče zakázky. Česká Skalice byť nemusela, se rozhodla také k výběrovému řízení losováním, se zúžením na pět firem. Vznesl dotaz, která firma toto losování prováděla a jakým způsobem. Dále vznesl dotaz, jaký problém je obecně v tom, že není podepsána smlouva o poskytnutí dotace. p. Hubka uvedl, že losování proběhlo za přítomnosti notáře (vytahovaly se firmy). Dále konstatoval, že dle nejaktuálnějších informací by smlouva měla být podepsána do tří týdnů. Smlouva dosud není podepsána pouze z technických důvodů na SFŽP. p. Hitschfel odpověděl, že projektový manažer tohoto projektu nejdříve tvrdil, že smlouva bude podepsána v červnu, poté v září. Řízení se protahuje proto, že SFŽP stále vznáší další připomínky toho, co má město resp. projektový manažer ke smlouvě dodat. Nyní je město 12

13 snad v etapě, kdy bylo snad dodáno, vše co bylo požadováno a město není na vině, že smlouva není uzavřena. Ing. Švorčík uvedl, že v této chvíli se jedná, o obecný problém SFŽP tzn. dokladování věcí k podpisu smlouvy. V této chvíli na fondu je veškeré řízení, které se týká odkanalizování aglomerace, města vůči fondu vyřízeno a předpoklad je opravdu 3 týdny do podpisu smlouvy. Do konce roku budou na SFŽP kompletně dodány odsouhlasené faktury, které bývají propláceny ke konci února příštího roku. Hlavní příčinou protahování byl stav projektové dokumentace, kdy fond chce dokladovat každý půl metr, metr kanalizace. Dále uvedl, že VODA CZ byla administrátorem žádosti + objednavatelem výběrového řízení, které prováděl Ing. Matyska, který si vybral firmu, resp. paní notářku, který osobně vybírala firmy. Veškerá dokumentace je na MěÚ. Bc. Fejfar uvedl, že tato záležitost by mohla být námětem kontroly kontrolního výboru a provedl kontrolu tohoto výběrového řízení na dodavatele této zakázky. Sice je to už pozdě, ale je toho názoru, že výběr formou losování byl chybný. Dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek je tato forma výběru omezena. Dále uvedl některé návrhy na rezervy v rozpočtu na příští rok: 1) otevřené veřejné zakázky (zveřejnění na internetu, i drobné; dále by měla být jasně stanovena pravidla zadávání veřejných zakázek); 2) centralizované nákupy (kancelářské potřeby, hygienické potřeby) využít i v příspěvkových organizacích; 3) zamezení utrácení před koncem roku pověření starosty, nákupy proti podpisu starosty; 4) personální audit (posouzení činnosti úředníků např. některé činnosti nechávat zadat). Samozřejmě si město nemusí objednávat firmu, ale vedení města by toto určitě zvládlo samo. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje obnovu revolvingového úvěru do výše 10 mil. Kč. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel K bodu č. 7 - Návrh na pojmenování nové ulice U Sadu Starosta předložil zastupitelům návrh na pojmenování ulice v lokalitě s pracovním názvem U Sadu. Ulice by se měla nazývat shodně U Sadu. Bez diskuse. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje název nové ulice na pozemku par. č. 281/1 v kat. území Malá Skalice U Sadu (začátek ulice je uprostřed ulice bez označení - mezi čp. 66 ul. Klicperova po čp. 149 ul. Pospíšilova, pokračuje jihozápadně k ulici Pospíšilova, kde končí naproti p. č. 425/6 v kat. území Malá Skalice). Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel K bodu č. 8 Zpráva výboru RMDI Ing. Šrůtek informoval zastupitelstvo o zápisech ze schůzí výboru RMDI č. 16 a 17: - na minulém jednání byla schválena Pravidla pro budování infrastruktury rozvojových lokalit; pravidla by měla být dopracována a neměla by být zapomenuta. - anketa pro potřeby zpracování strategického plánu asi 50% vrácených vyplněných dotazníků; je potřeba pokračovat ve spolupráci na strategickém plánu s podnikateli apod.; jménem výboru by se měl odeslat kontaktní (děkovný) dopis podnikatelům s tím, že zájem na zpracování strategického plánu stále trvá. - rozvojové lokality zhruba rok už se zastupitelstvo touto problematikou zabývá a rozhoduje se o tom, zda by mělo město na tyto lokality přispávat či nikoli. Výbor RMDI se seznámil se záměry v lokalitě na okraji Zlíče, s projektem p. Rückelem. Jeho 13

14 projekt naplňuje volební programy volebních stran. Velkým zjištěním pak bylo, že p. Rückel po městě nechce ani korunu a je rozhodnut investovat a schopen vybudovat rodinných domů bez toho aniž by po městě chtěl nějakou účast. V této souvislosti požádal zastupitelstvo, zda se může diskuse zúčastnit p. Rückel a reprezentovat veřejně svůj záměr. Dále by se pak měl s projektem seznámit osadní výbor ve Zlíči. - usnesení RM č. 19 výbor nedoporučuje uzavření smluv s ČEZem v lokalitě Adam a to právě z důvodu stále nedořešené situace v této lokalitě. Vznesl dotaz, zda by k této věci mohla být podána nějaká informace. Písemné materiály jsou přílohou originálu zápisu. Místostarosta poděkoval za podání zprávy výboru RMDI, které zastupitelstvo bere tímto na vědomí. Dále dal místostarosta hlasovat o návrhu Ing. Šrůtka a to, zda se může p. Rückel společně s projektantem účastnit diskuse: Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel P. Rückel se může účastnit diskuse. Diskuse: p. Rückel investor lokality ve Zlíči; seznámil zastupitele a přítomné s projektem. Zmínil, že některé parcely ještě nejsou zavedeny v ÚP a právě na tomto zařazení do ÚP pracují. Lokalita ve Zlíči je o rozloze m 2 a počet parcel (zamýšlených) je pro rodinných domů. Financování j spočítané tak, že po městě nepožaduje víceméně žádnou investici. Účelem projektu je samozřejmě vytvoření možnosti bydlení a celkově pomoci rozvoji městu. Věří v dobrou spolupráci s městem a již v této chvíli probíhá jednání s městem o zařazení lokality do ÚP. Dále navrhuje propojení Zlíče s městem cyklostezkou, chodníkem a taktéž stezka okolo lesa by měla zůstat zachována (zpevnění stezky). K pozemkům již bylo zmíněno, že investici nepotřebují vůbec žádnou a to z hlediska toho, že lokalita je veliká a je to rozpočítáno tak, že město se nemusí podílet na infrastruktuře a pozemky budou dostupné. Cena domů i s pozemky budou srovnatelné s cenami menších bytů v HK. Lokalita bude tak zajímavá i pro lidi, kteří budou chtít vyměnit svůj byt za domeček s pozemkem. Ing. Hynek zástupce investora v projektových věcech; uvedl, že ohledně ochranných pásem v této lokalitě již proběhlo jednání s CHKO i památkáři (písemná stanoviska by měla být doručena tento týden). Navrhovaná zástavba by měla být tzv. ostrůvkovitého typu dle požadavků těchto organizací. Písemná stanoviska byla vyžádána ke zpracování územního plánu a samozřejmě mohou být předána přímo zpracovateli ÚP. MUDr. Halada poděkoval p. Rücklovi za odvahu s jakou, chce investici provést a jít městu vstříc v jeho dalším rozvoji a ohledně umístění stezky pro pěší, cyklostezky a chodníku bez finančních požadavků od města. Pí Kozáková uvedla, že je ráda, že zde má město jiného investora. Dále uvedla připomínku, že na minulém jednání byl vznesen dotaz, zda je ve městě nějaký další investor nebo v povědomí další lokalita v okolí města Česká Skalice. Na to bylo odpovězeno, že ne. Vznesla dotaz k paní Zákravské, zda již v této věci probíhalo nějaké jednání a mohla by zastupitelstvo o této věci informovat. Ing. Zákravská odpověděla, že v případě pokud investor chodí na stavební úřad konzultovat svůj záměr, pak v žádném případě se jeho záměry ze stavebního úřadu dál netrousí. Uvedla, že nikde ani u zastupitelů není oprávněna sdělovat, že na stavebním úřadě byl investor a že zamýšlí nějaký záměr. Jedná se o jeho soukromou iniciativu, a když přijde na stavební úřad, dostane záruku diskrétnosti. Ing. Daňsa uvedl, že v rámci dřívějších jednání město vědělo, že pozemek prodávají původní majitelky a celá záležitost zhasla a v záměrech města to skutečně nebylo. 14

15 Bc. Fejfar uvedl, že Ing. Zákravská je asi skutečně vázána odborným tajemstvím, ale musí si uvědomit, že je částečně placena také z daní poplatníků tohoto města a nějakou informaci např. pro investora, kterému mohla poradit, aby se sám obrátil též na starostu města a informoval, je o tomto záměru. Takto by to mělo fungovat. Ing. Zákravská uvedla, že p. Rückel je zde z toho důvodu, že v rámci interní komunikace mezi nimi, mu doporučila, aby se obrátil též na zástupce města. P. Rückel se obrátil na p. Rufera a s ním následně jednal. Pí Kozáková vznesla dotaz k p. Rücklovi, zda jí může odpovědět, jak dlouho existují určité plány a jak tedy dlouho probíhá komunikace mezi ním a městem Česká Skalice. p. Rückel odpověděl, že on je pouze investorem a o celou záležitost se stará Ing. Hynek. Je pravda, že z jeho strany iniciativy bylo v poslední době málo. Ing. Zákravská ho odkázala na Ing. Šrůtka a p. Rufera, se kterými se potkal a nyní přišel sem na jednání ZM. Mgr. Hanek vznesl dotaz jaký časový horizont projektu začátek výstavby a její dokončení. Ing. Hynek odpověděl, že samozřejmě prioritou je brzké zahájení jedné části lokality, kdy se již připravují podklady pro územní řízení. Druhá část je v zadání územního plánu, kdy časově nejsou schopni ovlivnit zpracování územního plánu. Ing. Daňsa uvedl, že záměr je určitě zajímavý jak pro město, tak pro budoucí obyvatele lokality. Prvním krokem je tedy dostat zbývající část lokality do zadání územního plánu, na které se již pracuje. Z ¼ je tedy možné začít hned a pokud je investor schopen akci zainvestovat, určitě mu klacky pod nohy házeny nebudou. K bodu č. 9 Návrh Pravidel pro zveřejňování návrhů na pronájem a převod nemovitostí Místostarosta poděkoval výboru RMDI za zpracování návrhu pravidel týkající se postupu zveřejňování návrhů na pronájem a převod nemovitostí a předložení důvodové zprávy, včetně návrhů na usnesení. Uvedl, že rada města návrh projednala a posoudila s tím závěrem, že nedoporučuje schválit navrhovaná pravidla a to z důvodu, že všechny věci jsou ošetřeny v zákonech, ve vyšších právních normách. Není proto potřeba, za každou cenu, rozšiřovat vnitřní právní normy města. např. u vyhlášek se tato zkušenost také objevila, kdy kontrolní orgán vyhlášku vrátil s vysvětlením, že vyhláška má obsahovat pouze to, co není ve vyšší právní normě. Přesto je návrh předložen k projednání v ZM. Upozornil, že pokud se i přesto by se měla pravidla schválit, je nutné schválit je s následujícími změnami: - v bodě 1) Pronájem nemovitostí vypustit písm. e), které je zcela v kompetenci rady města; - v bodě 2) Převody nemovitostí doplnit písm. f) Diskuse: Ing. Šrůtek uvedl, že návrh byl předložen k dopracování v radě města. Přesto že, rada města schválení nedoporučuje, zazněly zde nějaké změny, které by měly být asi doplněny. Samozřejmě by se pravidla měla právně upravit, aby se zde neschválilo něco, co nedává smysl. V tomto případě měla být tedy pravidla předložena již v upraveném znění a neschvalovat pravidla za zmatečného jednání (škrtání). Pro příště by se měly podobné materiály dopracovat do formy, která by se mohla odhlasovat. p. Hubka konstatoval, že rada města se pravidly zabývala a učinila následné změny: 1/změna - pronájem nemovitostí - e) se vypouští dle 102, odst.2, písm. m, zák. č. 128/2011 Sb., jedná se o výlučnou působnost rady města; 2/ změna převody nemovitostí písm. f) doplnit o větu: za podmínky, že bude předložen opětovný návrh na prodej. Bc. Fejfar uvedl, že když vypracoval návrh, předpokládal, že bude vyzván vedením města k případné konzultaci a dopracování. Zmínil, že jde o věci lehko vysvětlitelné např. v písm. e), kde zvolil slovo, projedná ZM, protože ví, že se jedná o pravomoc rady, ale zase si 15

16 nedokáže představit, že by rada města schválila pronájem např. na 50 let dopředu a neinformovala o tom zastupitelstvo. Takhle dlouhý pronájem lze považovat za prodej. Už několikrát radnici nabízel svoji pomoc. Navštívil pí. Karáskovou a radil jí, aby šla za starostou nebo tajemníkem, a pravidla se dopracovala. Je toho názoru, že materiál je hlasovatelný, nejde nad rámec zákona, nastavuje dokonce přísnější podmínky a ve věcech, kde je nejasnost, určitě se dá během půl hodiny opravit a zargumentovat. JUDr. Jirouš upozornil, že nesouhlasí s názorem p. Fejfara. Jestliže se jedná o výlučnou pravomoc rady, tak není možné, aby zastupitelstvo nějakým způsobem do těchto pravomocí vstupovalo. Tzn., že nemůže být do materiálu vkládána podmínka, že nejdříve se něco projedná v zastupitelstvu. Prostě se jedná o výlučnou pravomoc rady a je zbytečné se o tom dohadovat. Ing. Šrůtek uvedl, že pokud zde je vůle o návrhu znovu jednat a prokonzultovat jej, pak by se mohlo do příštího zastupitelstva udělat zásadní rozhodnutí, zda je dokument vhodný ke schválení, a nebo nikoli. Ing. Daňsa upozornil, že Ing. Šrůtek má právo, jako předkladatel návrhu, tento bod stáhnout z jednání. Bc. Fejfar uvedl, že je ochoten jednat o návrhu písm. e), kde je možné např. změnit slovo informuje zastupitelstvo před schválením apod., aby zde byla nějaká kontrola, bez toho aby se zasahovalo do výlučné pravomoci rady. Ing. Šrůtek navrhl stažení bodu z dnešního programu a navrhuje, aby p. Fejfar do příštího jednání ZM prokonzultoval návrh s právním zástupcem města, případně s radou města. p. Hubka vznesl protinávrh, aby zastupitelstvo o těchto pravidlech hlasovalo a nepřijalo. Bc. Fejfar zmínil, že p. Hubka prokázal, že ve prospěch města s ním nechce spolupracovat. JUDr. Jirouš konstatoval, že meritorně by se mělo hlasovat o návrhu Ing. Šrůtka o tom, zda trvá na zpětvzetí návrhu zpět a pokud nebude zpětvzetí návrhu schváleno, pak se přistoupí k hlasování o návrzích, které jsou zde dva. Ing. Šrůtek znovu potvrdil, že trvá na zpětvzetí návrhu zpět. Místostarosta dal hlasovat o zpětvzetí návrhu zpět Pravidel pro zveřejňování návrhů na pronájem a převod nemovitostí. Hlasováno: 18 pro, 2 proti, 1 se zdržel Bod programu byl stažen z dnešního jednání ZM. K bodu č. 10 Návrh zadání zpracování strategického plánu rozvoje města Česká Skalice Zastupitelům byl předložen návrh vyplívající z posledního zápisu výboru RMDI o zpracování strategického plánu rozvoje města. Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. Ing. Šrůtek na úvod sdělil několik informací o předkládaném návrhu. Již před nějakým časem se v zastupitelstvu projednávala možnost zpracování strategického plánu rozvoje města. Nyní zastupitelstvo stojí před spuštěním jeho realizace, na kterou je samozřejmě potřeba zajistit určité finance. Přesto, že zatím není projednán rozpočet města, výbor se setkal s některými lidmi, kteří budou schopni předat informace k vytvoření strategického plánu. Zatím ovšem chybí souhlas zastupitelstva k tomu, aby se mohl strategický plán vůbec začít připravovat. Důvodová zpráva tedy obsahuje návrhy, kdo by se měl strategickým plánem zabývat, jak vysoké náklady na jeho zpracování by měly být, a jaká částka by měla být vyčleněna z rozpočtu města. Na tvorbě strategického plánu by měli mít možnost podílet se také podnikatelé, kteří vyplněnou anketou dali najevo svůj zájem, a nakonec i sami občané města. Je toho názoru, že strategický plán by neměl být závislý na politickém rozložení v našem města a naopak by měl být apolitický a sloužit pro rozhodování v dalších letech. Důležité je také uvědomit si, jaký strategický plán vlastně město chce. Zda jen nezávazný dokument, 16

17 který město bude mít jen zpracovaný, nebo dokument úzce profilovaný, aby město získalo nějakou dotaci a nebo strategický plán úplný, včetně všech jeho bodů, které by se měly projít, sestavit a hlavně následně plnit (dělat tzv. monitoring cílů které byly stanoveny). Výbor RMDI se shodl na poslední, úplné variantě strategického plánu rozvoje města. Výbor připravil návrhy tří usnesení, které jsou podkladem pro rozhodnutí, zda zadat zpracování strategického plánu či nikoli. Dále uvedl, že zazněla taky poznámka, zda by se vůbec strategický plán měl dát zpracovat dříve, než bude vyhotoven územní plán města. Dle jeho názoru, by zpracování územního plánu nemělo nijak výrazně ovlivnit zpracování strategického plánu. Diskuse: Ing. Andres doporučil, aby se o strategickém plánu hlasovalo až na příštím jednání ZM. Chtěl by tuto záležitost ještě prodiskutovat v klidu s výborem RMDI, protože rada to nedoporučuje, ale právě proto by chtěl znovu prodiskutovat o přístupu a rozsahu zpracování strategického plánu. Uvedl, že není přesvědčen o tom, že to tolik spěchá a nemohlo by to ještě třeba měsíc počkat. Bc. Fejfar vznesl dotaz, proč rada města návrh nepodporuje. Zda to je z časových důvodů, klidně se mohli nad touto záležitostí setkat dřív, když se výbor už tímto zabýval. Proběhlo i setkání s podnikateli, kde anketa vlastně již vycházela ze strategického plánu a měla vlastně monitorovat zájem ze strany podnikatelů. A pokud se týká financí, před několika minutami navrhl nějaké úsporné návrhy, kde by se pak částka tis. korun na zpracování plánu našla. MUDr. Halada uvedl, že strategický plán je určitá vize, která bude město odlišovat od ostatních měst a určitě jej jednou ocení i budoucí generace. Ing. Andres doplnil, že třetí varianta rozsahu strategického plánu města obsahuje několik kapitol. Např. výskyt nerostů, těžba nerostů, doprava, demografie, rozsáhlou činnost poptávání mezi obyvateli. Všechny tyto náležitosti by měl strategický plán mít, proto požádal, aby se o tom, jakou variantu zvolit, znovu diskutovalo. Bc. Fejfar uvedl, že se tedy dnes může odsouhlasit návrh, aby se zadalo zpracování plánu, vyřadit se může druhý návrh o tom, jakou částku vyčlenit z rozpočtu města a může se též vypustit třetí návrh, aby zastupitelstvo pověřilo výbor, aby na strategickém plánu pracoval. Musel ale podotknout, že výbor na strategickém plánu chce pracovat a pokud se bude moci výbor zabývat přípravou podmínek pro výběrové řízení, pak stejně návrh znovu předloží ke schválení radě nebo zastupitelstvu. Samozřejmě se o všem může ještě společně jednat. Ing. Daňsa připomněl, že jednodušší varianta strategického plánu existuje a platí do roku Je toho názoru, že podobný zásadní dokument je potřeba, ale otázka je, kdy jej zhotovit a za jakých podmínek. Ing. Andres uvedl, že souhlasí, aby se zpracoval strategický plán, a navrhuje, aby zastupitelstvo hlasovalo jen o prvním návrhu usnesení. Ing. Daňsa podotkl, že záleží na navrhovateli Ing. Šrůtkovi, jaký návrh dá návrhové komisi. Ing. Šrůtek navrhl hlasování o návrhu prvním a třetím. Druhý návrh usnesení zatím vynechat. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje vypracování strategického plánu rozvoje města Česká Skalice. Hlasováno: 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne pověřuje výbor rozvoje města a dlouhodobých investic, aby v součinnosti s vedením města připravil 17

18 zadání strategického plánu rozvoje města včetně podmínek výběrového řízení na zpracovatele strategického plánu rozvoje. Hlasováno: 15 pro, 1 proti, 5 se zdržel Ing. Šrůtek znovu vznesl dotaz k usnesení RM na přípojku ČEZu v lokalitě Adam. Ing. Daňsa odpověděl, že návrh byl projednán, ale smlouva nebyla podepsána. Ing. Vodička doplnil vyjádření finančního výboru k Pravidlům pro finanční spoluúčast města na budování infrastruktury (zápis 9. schůze FV). Finanční výbor v podstatě souhlasí s pravidly, kromě bodu č. 7 finanční zdroje (dotace) pro realizaci nové veřejné základní dopravní a technické infrastruktury budou generovány z daně z nemovitosti, ze které bude ročně ukládána její procentuální část do rezervy města.. Finanční výbor hlasoval o dvou návrzích. V prvním případě se hlasovalo o oddělení 16 % z daně z nemovitosti, jako doplnění bodu č. 7 pravidel. Tento návrh nebyl přijat. V druhém případě, který byl návrh odsouhlasen, a jedná se o doporučení, aby se vypustil bod č. 7 pravidel. Nic se ale nemění na schválených pravidlech jako celku. Starosta informoval zastupitele o dalším jednání ZM dne Protože nebylo dalších připomínek, ukončil starosta jednání zastupitelstva města v 20:30 hodin. Usnesení je přílohou zápisu. 18

19 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne I. P r o j e d n a l o a s c h v a l u j e: 1. prodej pozemků par. č. 813 (o výměře 108 m 2 ) a 814/2 (o výměře 109 m 2 ) celkem o výměře 217 m 2 vše v obci a kat. území Česká Skalice do podílového spoluvlastnictví žadatelů: manželů Hany (nar ) a Zdeňka (nar ) Skalických (spoluvlastnický podíl 2/3, SJM) a Petra Skalického (nar ) (spoluvlastnický podíl 1/3) všichni bytem T.G. Masaryka 118, za cenu 414 Kč/m 2, tj. celkem za oba pozemky Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti. Hlasováno: 15 pro, 0 proti, 6 se zdržel 2. prodej pozemku par. č. 84/1, díl a o výměře 7 m 2 v obci Česká Skalice, v kat. území Zlíč pro žadatelku Jaroslavu Pavlovou (nar ), bytem Zlíč 51, Česká Skalice za cenu 4 Kč/m 2, tj. celkem 28 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 3. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k majetku ČR - Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje, IČ , hasičského vozu CAS K 25 LIAZ, SPZ NAA Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 4. obnovu revolvingového úvěru do výše 10 mil. Kč. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 5. název nové ulice na pozemku par. č. 281/1 v kat. území Malá Skalice U Sadu (začátek ulice je uprostřed ulice bez označení - mezi čp. 66 ul. Klicperova po čp. 149 ul. Pospíšilova, pokračuje jihozápadně k ulici Pospíšilova, kde končí naproti p. č. 425/6 v kat. území Malá Skalice). Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 6. vypracování strategického plánu rozvoje města Česká Skalice. Hlasováno: 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel II. P o v ě ř u j e: 1. výbor rozvoje města a dlouhodobých investic, aby v součinnosti s vedením města připravil zadání strategického plánu rozvoje města včetně podmínek výběrového řízení na zpracovatele strategického plánu rozvoje. Hlasováno: 15 pro, 1 proti, 5 se zdržel Ing. Radim Doleček ověřovatel zápisu Tomáš Hubka starosta města Petr Škrdla ověřovatel zápisu Ing. Josef Daňsa místostarosta města 19

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: MUDr. Bouchal, Mgr. Tlačil 34. zasedání

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis č. 6/36/2009. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu 4 zastupitelé byli omluveni JEDNÁNÍ

Zápis č. 6/36/2009. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu 4 zastupitelé byli omluveni JEDNÁNÍ Zápis č. 6/36/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 29.6.2009 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zápis č. 13/15/2007 JEDNÁNÍ

Zápis č. 13/15/2007 JEDNÁNÍ Zápis č. 13/15/2007 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 12. 11. 2007 ve sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 18 zastupitelů, listina přítomných

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Místo konání: Předsedající: zasedací místnost č. 306 v budově Radnice města Ostravy

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více