MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku Písek MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra Trambová, 2. místostarostka Návrh zpracoval Ing. Milena Hladíková, vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 z1) záměr prodeje části pozemku parc. č. 606/1 k. ú. Hradiště u Písku do vlastnictví žadatelů část komunikace, sjezd k RD v ulici V Oudolí, Hradiště NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 606/1 o výměře cca 25 m 2 k. ú. Hradiště u Písku do vlastnictví žadatelů za cenu dle znaleckého posudku. Důvodová zpráva: Žadatelé žádají o prodej části pozemku parc. č. 606/1 o výměře cca 25 m 2 k. ú. Hradiště u Písku (žádost tvoří přílohu č. 1). Požadovaná část pozemku tvoří sjezd k pozemku žadatelů a zatravněnou plochu vedle tohoto sjezdu. Jedná se o část komunikace ulice V Oudolí. V této ulici stejně jako v celé lokalitě jsou všechny zelené ostrůvky a sjezdy k rodinným domům součástí komunikací ve vlastnictví města. Požadovanou část pozemku by žadatelé neoplocovali. Žadatelé ve své žádosti dále uvádí, že se o danou část pozemku starají již 20 let, v zimě odhrnují sníh, jelikož úklidové auto nemá prostor sem vjet a sníh odhrnout. Zatravněnou plochu celou sezonu sečou a zalévají. Zákres požadované části pozemku a vlastnických vztahů tvoří přílohu č. 2. Prodej by se uskutečnil za cenu dle znaleckého posudku. Znalecký posudek by město objednalo v případě schválení záměru tohoto prodeje. Pozemek parc. č. 606/1 o celkové výměře 6022 m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha jiná plocha. Žadatelé nemají dluh vůči městu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje pozemek neprodávat. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření Osadního výboru Hradiště: Osadní výbor Hradiště nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku. Vyjádření odboru ŽP: Nesouhlasí s prodejem části pozemku. Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Pozemek parc.č. 606/1 k. ú. Hradiště u Písku je v ÚP Písek zahrnut jako součást stávající plochy veřejných prostranství (PV) v zastavěném území obce. Plochy PV jsou v ÚP definovány jako plochy s významnou prostorotvornou a komunikační funkcí sloužící jako náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Vyjádření odboru dopravy: Za předpokladu, že předmětná plocha zůstane součástí veřejného prostranství, jak je uvedeno i v žádosti (nebude oplocena), tak prodej zpevněné plochy sjezdu doporučujeme, neboť sjezd na sousední pozemek není podle zákona součástí pozemní komunikace, a proto by měl být přednostně v majetku (a ve správě) vlastníka sousední nemovitosti, ke které věcně náleží; k prodeji zeleně se nevyjadřujeme. stránka 2 (celkem 52)

3 Doporučení zpracovatele a předkladatele: Nedoporučují prodej části pozemku. (usnesení c) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: Cena v čase a místě obvyklá stanovená znaleckým posudkem. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 žádost o prodej pozemku č. 2 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem části pozemku č. 3 katastrální mapa se zákresem celé lokality č. 4 foto stránka 3 (celkem 52)

4 Příloha č. 1 žádost o prodej pozemku stránka 4 (celkem 52)

5 Příloha č. 2 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem části pozemku stránka 5 (celkem 52)

6 stránka 6 (celkem 52)

7 Příloha č. 3 katastrální mapa se zákresem celé lokality stránka 7 (celkem 52)

8 Příloha č. 4 foto stránka 8 (celkem 52)

9 z2) záměr prodeje části pozemku parc. č. 829/3 k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů pozemek pod garáží, Strakonická ulice v Písku NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 829/3 o výměře 4 m 2 k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.840,- Kč. Geometrický plán na oddělení části pozemku bude vyhotoven na náklady žadatelů, rovněž tak náklady na vyhotovení znaleckého posudku budou přeúčtovány žadatelům. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Žadatelé žádají o prodej části pozemku parc. č. 829/3 o výměře 4 m 2 k. ú. Písek (žádost tvoří přílohu č. 1). Požadovaná část pozemku je zastavěna stavbou garáže, kterou původní vlastníci vybudovali v roce Nyní si žadatelé nechali stavbu garáže zaměřit a zjistili, že část garáže stojí i na pozemku města. Vyhotovený geometrický plán č /2018, kterým byla zaměřena stavba garáže je uveden v příloze č. 2. Část městského pozemku parc. č. 829/3 k. ú. Písek, zastavěná stavbou garáže, byla tímto geometrickým plánem oddělena a označena jako st o výměře 4 m 2 k. ú. Písek. Zákres požadované části pozemku a vlastnických vztahů do katastrální mapy tvoří přílohu č. 3. Na stanovení kupní ceny (ceny v čase a místě obvyklé) byl vyhotoven znalecký posudek č. 1065/09/2019, který vyhotovila Marta Pípalová, soudní znalec. Vyhotovený znalecký posudek je uveden v příloze č. 5. Dle tohoto posudku činí kupní cena 2.840,- Kč. Pozemek parc. č. 829/3 o celkové výměře 209 m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha ostatní komunikace. Žadatelé nemají dluh vůči městu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje prodej části pozemku za cenu dle ZP, tj ,- Kč. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření Osadního výboru Svatý Václav: Vzhledem k tomu, že žadatel stavbu nabyl a nejedná se o původního majitele, souhlasí OV se záměrem prodeje s připomínkou, že nechce vytvářet precedens pro legalizování černých staveb. Vyjádření odboru ŽP: Bez připomínek. Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Stavba garáže byla povolena původnímu vlastníku pozemku, který ji také postavil, ale nenechal jim zakreslit a zanést do KN. Toto napravuje současný vlastník, který při zaměření zjistil, že je z části na městském pozemku. Stavba garáže byla povolena před vydáním ÚPnSÚ Písek v roce 1976, nicméně tehdejším stavebníkem chybně stavebně založena. Doporučuji žádosti vyhovět. Dle územního plánu Písek se jedná o plochu veřejných prostranství. stránka 9 (celkem 52)

10 Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují prodej části pozemku pod garáží. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly ,- Kč. Způsob určení ceny: Cena v čase a místě obvyklá stanovená znaleckým posudkem. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 žádost o prodej pozemku č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2018 na zaměření stavby garáže č. 3 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem části pozemku č. 4 - foto č. 5 vyhotovený znalecký posudek č. 1065/09/2019 na stanovení kupní ceny stránka 10 (celkem 52)

11 Příloha č. 1 žádost o prodej pozemku stránka 11 (celkem 52)

12 Příloha č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2018 na zaměření stavby garáže stránka 12 (celkem 52)

13 stránka 13 (celkem 52)

14 Příloha č. 3 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem části pozemku stránka 14 (celkem 52)

15 stránka 15 (celkem 52)

16 Příloha č. 4 - foto stránka 16 (celkem 52)

17 Příloha č. 5 vyhotovený znalecký posudek č. 1065/09/2019 na stanovení kupní ceny stránka 17 (celkem 52)

18 stránka 18 (celkem 52)

19 stránka 19 (celkem 52)

20 stránka 20 (celkem 52)

21 stránka 21 (celkem 52)

22 stránka 22 (celkem 52)

23 z3) záměr prodeje pozemku st. parc. č. 5621/2 a části pozemku parc. č vše k. ú. Písek do vlastnictví Stavebního bytového družstva Písek - pozemky pod garážemi, Hradišťská ulice v Písku NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje záměr prodeje pozemku st. parc. č. 5621/2 o výměře 7 m 2 a části pozemku parc. č o výměře 1 m 2 vše k. ú. Písek do vlastnictví Stavebního bytového družstva Písek, IČO , se sídlem Písek, 17. listopadu 2441, PSČ , za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.650,- Kč. Geometrický plán na oddělení části pozemku bude vyhotoven na náklady žadatele, rovněž tak náklady na vyhotovení znaleckého posudku budou přeúčtovány žadateli. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Stavební bytové družstvo Písek žádá o prodej pozemku st. parc. č. 5621/2 o výměře 8 m 2 (rozdíl + 1 m 2 vznikl zaokrouhlením výměr) a části pozemku parc. č o výměře 1 m 2 vše k. ú. Písek. Na pozemcích se nachází budova (garáže a prodejna) ve vlastnictví Stavebního bytového družstva. Žadatel ve své žádosti uvádí, že při výstavbě garáží byla stavba špatně zaměřena. Poté při změně garáže na prodejnu, úpravou nového vchodu a výkladu vznikl rozdíl přesah do městských pozemků. Toto bylo zjištěno nyní při vytyčení staveb garáží a při vyhotovení geometrického plánu na zaměření obvodu staveb garáží. Žádost o prodej pozemků tvoří přílohu č. 1. Vyhotovený geometrický plán č /2017, kterým byly zaměřeny stavby garáží je uveden v příloze č. 2. Zákres požadovaných pozemků a vlastnických vztahů do katastrální mapy tvoří přílohu č. 3. Na stanovení kupní ceny (ceny v čase a místě obvyklé) byl vyhotoven znalecký posudek č. 1/24/2019, který vyhotovil JUDr. František Staněk, soudní znalec. Vyhotovený znalecký posudek je uveden v příloze č. 5. Dle tohoto posudku činí kupní cena 7.650,- Kč. Pozemek st. parc. č. 5621/2 o celkové výměře 7 m 2 je veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek parc. č o celkové výměře 2259 m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - jiná plocha. Žadatel nemá dluh vůči městu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje prodej pozemků za cenu dle ZP, tj ,- Kč. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru ŽP: Bez připomínek. Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Garáže byly povoleny současně s bytovými domy a kolaudovány v roce 1991, před vydáním ÚPnSÚ Písek. Nový územní plán při stanovení zastavěných a zastavitelných ploch vycházel z katastru nemovitostí a stanovil rozhraní ne dle původního ÚPnSÚ Písek, na stavební čáře bytových domů a garáží, ale dle pozemkových stránka 23 (celkem 52)

24 hranic. Uvedený pozemek je dnes zahrnut do veřejného prostranství. Tento rozpor bude opraven v nejbližší řádné změně Územního plánu Písek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují prodej částí pozemků pod garážemi. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly ,- Kč. Způsob určení ceny: Cena v čase a místě obvyklá stanovená znaleckým posudkem. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 žádost o prodej pozemku č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2017 na zaměření staveb garáží č. 3 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem pozemků č. 4 - foto č. 5 vyhotovený znalecký posudek č. 1/24/2019 na stanovení kupní ceny stránka 24 (celkem 52)

25 Příloha č. 1 žádost o prodej pozemku stránka 25 (celkem 52)

26 Příloha č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2017 na zaměření staveb garáží stránka 26 (celkem 52)

27 stránka 27 (celkem 52)

28 Příloha č. 3 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem pozemků stránka 28 (celkem 52)

29 stránka 29 (celkem 52)

30 Příloha č. 4 - foto stránka 30 (celkem 52)

31 stránka 31 (celkem 52)

32 Příloha č. 5 vyhotovený znalecký posudek č. 1/24/2019 na stanovení kupní ceny stránka 32 (celkem 52)

33 stránka 33 (celkem 52)

34 stránka 34 (celkem 52)

35 z4) záměr prodeje části pozemku PK č. 466/18 k. ú. Údraž do vlastnictví žadatelů NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. záměr prodeje části pozemku PK č. 466/18 o výměře cca 2600 m 2 k. ú. Údraž do vlastnictví žadatele dle zákresu v příloze č. 2, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 150,- Kč/m 2. Geometrický plán na oddělení části pozemku bude vyhotoven na náklady žadatelky, rovněž tak náklady na vyhotovení znaleckého posudku budou přeúčtovány žadatelce. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. 2. záměr prodeje části pozemku PK č. 466/18 o výměře cca 2600 m 2 k. ú. Údraž do vlastnictví žadatele dle zákresu v příloze č. 2, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 150,- Kč/m 2. Geometrický plán na oddělení části pozemku bude vyhotoven na náklady žadatele, rovněž tak náklady na vyhotovení znaleckého posudku budou přeúčtovány žadateli. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. 3. záměr prodeje částí pozemku PK č. 466/18 o výměře cca 2600 m 2 + cca 2600 m 2 vše k. ú. Údraž dle zákresu v příloze č. 2 formou výběrového řízení obálkovou metodou za vyvolávací cenu dle znaleckého posudku ve výši 150,- Kč/m 2. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede majetkoprávní komise. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupujících. Důvodová zpráva: Žadatel žádá o prodej části pozemku PK č. 466/18 o výměře cca 2600 m 2 k. ú. Údraž. Jedná se o část městského pozemku, která bezprostředně navazuje na pozemek parc. č. 47/18 k. ú. Údraž (zahradu) ve vlastnictví žadatelky. Požadovanou část městského pozemku by žadatelka chtěla koupit za účelem rozšíření stávající zahrady. Žádost je uvedena v příloze č. 1. Odbor správy majetku dále obdržel žádost žadatel (uvedena v příloze č. 1), který žádá o prodej další části stejného pozemku tj. PK č. 466/18 k. ú. Údraž o výměře rovněž cca 2600 m 2. Tato požadovaná část navazuje na část městského pozemku, který má zájem koupit žadatel, tak jak je zakresleno v katastrální mapě s návrhem rozdělení pozemku v příloze č. 2. Žadatel by pozemek chtěl koupit za účelem budoucí výstavby rodinného domu. Na stanovení kupní ceny (ceny v čase a místě obvyklé) byl vyhotoven znalecký posudek č. 6/267/2019, který vyhotovil Ing. Jan Neubauer, soudní znalec. Vyhotovený znalecký posudek je uveden v příloze č. 6. Dle tohoto posudku činí kupní cena 150,- Kč/m 2. Pozn.: Vzhledem k tomu, že dle územního plánu obce se jedná o plochy nízkopodlažní zástavby - bydlení v rodinných domech, je navrhován prodej částí pozemku formou výběrového řízení. V současné době se jedná o stavebně nepřipravený pozemek bez zhotoveného sjezdu z veřejné komunikace a bez napojení na inž. sítě. Svou plochou se jedná o nadprůměrný pozemek, umožňující zastavění více domy. Pro využití k zastavění budou kupující muset vynaložit další náklady. Pozemek PK 466/18 má celkovou výměru m 2. Žadatelé nemají dluh vůči městu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje prodej formou výběrového řízení obálkovou metodou s vyvolávací cenou dle ZP ve výši 150,- Kč/m 2. stránka 35 (celkem 52)

36 Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru ŽP: Bez připomínek. Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování bez připomínek. Předmětná část pozemku 466/18 (PK) k.ú. Údraž je dle platného územního plánu obce Albrechtice nad Vltavou zahrnuta jako součást návrhové plochy nízkopodlažní zástavbybydlení v rodinných domech (patrno z přílohy č. 4). Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují prodej části pozemku pro výstavbu RD formou výběrového řízení. (usnesení 1c+2c+3a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly 739 min. 150,- Kč/m 2. Způsob určení ceny: Cena v čase a místě obvyklá stanovená znaleckým posudkem. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 žádosti o prodej pozemku č. 2 katastrální mapa se zákresem rozdělení pozemku č. 3 ortofotomapa se zákresem části pozemku č. 4 výřez z územně plánovací dokumentace obce na danou část pozemku č. 5 foto č. 6 vyhotovený znalecký posudek č. 6/267/2019 na stanovení kupní ceny stránka 36 (celkem 52)

37 Příloha č. 1 žádosti o prodej pozemku stránka 37 (celkem 52)

38 stránka 38 (celkem 52)

39 Příloha č. 2 katastrální mapa se zákresem rozdělení pozemku stránka 39 (celkem 52)

40 Příloha č. 3 ortofotomapa se zákresem části pozemku stránka 40 (celkem 52)

41 Příloha č. 4 výřez z územně plánovací dokumentace obce na danou část pozemku stránka 41 (celkem 52)

42 Příloha č. 5 foto stránka 42 (celkem 52)

43 stránka 43 (celkem 52)

44 Příloha č. 6 vyhotovený znalecký posudek č. 6/267/2019 na stanovení kupní ceny stránka 44 (celkem 52)

45 stránka 45 (celkem 52)

46 stránka 46 (celkem 52)

47 stránka 47 (celkem 52)

48 stránka 48 (celkem 52)

49 stránka 49 (celkem 52)

50 stránka 50 (celkem 52)

51 stránka 51 (celkem 52)

52 stránka 52 (celkem 52)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 02.08.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 15.08.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 11.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 30.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.09.2013 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Směna pozemků s Českou poštou s.p. NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 27.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 10.08.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje výměníkové stanice Otavská ul. - parcely č. st. 3520/1 o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 02.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje výměníkové stanice Gregorova ul. parcely č.st. 4904 o výměře

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 21.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemků a staveb U Honzíčka v k.ú. Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.č. 5718 včetně stavby vodojemu bez č.p., pozemku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.11.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje a směny NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 01.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zprostředkování prodeje realitní kancelář RE/MAX návrhy smluv NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Výkup pozemků k.ú. Drahotuše - lokalita Rybáře

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Výkup pozemků k.ú. Drahotuše - lokalita Rybáře MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 2. 2018 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Návrh zpracoval

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 14.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na stanovení výše pachtovného za pozemky ve vlastnictví

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 07.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje, odbor správy majetku V Písku dne: 16.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh společnosti Lesostavby Třeboň, a. s. pokrývající

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 12.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 29.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 20.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Rekonstrukce domu v Chelčického ulici č. p. 57 na parkovací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 11.01.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Prodej bytů a nebytového prostoru. NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VODŇANY DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VODŇANY DNE Útvar: Odbor správy majetku a investic Ve Vodňanech dne: 3. 5. 2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VODŇANY DNE 15. 5. 2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 06.12.2017.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.12.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 31 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (Alostar, s.r.o.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (Alostar, s.r.o. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 45 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 19

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 19 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 19 Konané dne: 15.12.2016 Materiál číslo: 19/6/3 Název materiálu a návrh usnesení: 19/6/3 Prodej části pozemku parc. č. 188 k. ú. Příbor ČEZ Distribuce

Více

MATERIÁL PRO RADU 80

MATERIÁL PRO RADU 80 MATERIÁL PRO RADU 80 DNE: 29. 12. 2017 1357/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Odbor majetkoprávní Odbor komunálních služeb Odbor rozvoje a územního plánování Odbor stavební

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.07.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta.

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 1147/3 A 1149/1 Věc: Prodej p.p.č. 1147/3 a 1149/1 při ul. Tanvaldská

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.)

OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.) Podklady na zasedání ZM dne: 27.11.2014 OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.) Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 42 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 846/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 846/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 31.01.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 14.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Aktualizace Zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek NÁVRH

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 12.02.2019 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 37 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 09.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Snížení minimální kupní ceny při prodeji pozemku st. parc. č. 590, jehož

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 29.07.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.08.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o vydání souhlasu s umístěním mobilního reklamního zařízení na místní komunikaci

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 12. 10. 2016 Návrh na výkup pozemku p.č. 2986/8 o výměře 292 m 2 v k.ú. Lysá n.l., ul. U Vodárny RM usnesení č. 89 ze dne 26. 7. 2016: Rada města I. s c h

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 01.08.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 13.01.2016 Věc: Prodej pozemků zahrádkářská kolonie Staré Splavy Předkládá: Vladimír Reichert - místostarosta Zpracoval: Jitka Kapounová referentka odboru rozvoje a majetku

Více

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001489 ZM7/ 'hub] Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

ČÁST I. CENA POZEMKU. zástavby - bez inž. sítí prodej více stavebních parcel

ČÁST I. CENA POZEMKU. zástavby - bez inž. sítí prodej více stavebních parcel Opatření obce č. 3/2009 Prodej pozemků ve vlastnictví Města Krnova Toto opatření vymezuje lokality a specifikuje cenová pásma na území města Krnova a stanovuje ceny a podmínky prodeje pozemků v majetku

Více