FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP. Pracovní skupina Prostředí staveb. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Ing. Naďa Zdražilová. Ing. Jiří Teslík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP. Pracovní skupina Prostředí staveb. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Ing. Naďa Zdražilová. Ing. Jiří Teslík"

Transkript

1 FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP Pracovní skupina Prostředí staveb Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Ing. Naďa Zdražilová Ing. Jiří Teslík

2 Workshop č. 1 Porovnání spotřeby energie ve městě a mimo město

3 Předmětem Workshopu č. 1. bylo sestavení skupiny studentů, kteří se zúčastní série workshopů konaných v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky CZ.1.07/ / Cílem prvního tématu bylo donutit studenty přemýšlet nad energetickou provázaností moderních energeticky úsporných budov a osobní denní dopravy do místa realizace stavby. Součásti výstupu je analýza formátu standardní české rodiny z pohledů studentů. Studenti definovali rodinu cestující pomocí MHD a osobními automobily. Studenti, také definovali pasivní dům a ekonomicky porovnávali solitérní bydlení v městské aglomeraci a ve venkovském rodinném domě. Výstupní dokument viz. příloha Pracovní skupina FAST 229 VN1PSF01

4 Workshop č. 2 a č. 3 Superizolační konstrukce 1, a

5 V návaznosti na Workshop č. 1. bylo definováno pro Workshop č. 2 a č. 3 téma: Superizolační konstrukce pro stavby budoucnosti. Cílem tohoto tématu bylo studentům předvést fyzikální limity stavebních materiálů. V souvislosti s EPBD II (evropská směrnice o energetické náročnosti staveb) jim byl zadán velmi náročný úkol spočívající v návrhu konstrukce o špičkových izolačních parametrech U = 0,07 W/m 2 K. Tato extrémní hodnota směřuje ke stavebním konstrukcím potřebných pro udržení nastartovaného cíle (až k roku 2050) a dynamiky vývoje stavebních konstrukcí až k budovám v nulovém standardu. Studenti během realizace svých prací (viz. přílohy elaboráty + fotodokumentace z přednášek) učinili závěr, že současné materiály nebudou dostačovat pro současný trend snižovaní energetických potřeb, limitně se blížící se nule, nutných pro provoz moderních budov. Přínosem pro studenty bylo zjištění, že současné materiály jsou na svých fyzikálních limitech obzvláštně v oblasti součinitele tepelné vodivosti λ (téma pro Workshop č. 5 a č. 7). Přednes studentů dosažené výsledky + diskuze

6 Workshop č. 4 Denní osvětlení, proslunění moderních staveb

7 Účelem workshopu je seznámení s potřebami lidského organismu, které jsou spojeny se světelnými podmínkami v interiéru budovy a zároveň s potřebou přímého slunečného záření, které má přímý vliv na biologické pochody organismu. Požadavky jsou popsány v ČSN Na základně těchto normových požadavků je úkolem navrhnout v dané místnosti vhodný osvětlovací tvor. Následně je pak posouzeno, jakým způsobem se tento otvor podílí na tepelné ztrátě obvodové konstrukce, zde je demonstrován význam volby vhodného okna jak z hlediska jeho velikosti, tak co se týká volby zasklení. Dále je pak proveden výpočet nejvyšší denní teploty vzduchu v dané místnosti, neboť její povolená hodnota, blíže specifikovaná v ČSN na 27 C, bývá vlivem osazení nadměrně velkých otvoru velice často překračována. Za tímto účelem jsou použity výpočtové programy WDLS 4.1, Teplo 2011, Simulace ) Denní osvětlení prostoru Počet skel okenního otvoru: 2 Selektivní vrstvy: ano/ne Propustnost slunečního záření g (jednoho skla): 0,92 Navržený rozměr okna: 1,2 x 2,0 m Celková plocha okna: 2,4 m 2 Hodnoty činitele denní osvětlenosti D v bodech D 1 [%] D 2 [%] D m [%] 0,93 0,97 0,95 2) Tepelná ztráta obvodové zdi s osvětlovacím otvorem Skladba obvodového zdiva: omítka Porotherm Universal Porotherm 44 P+D EPS omítka Porotherm TO 0,025 m 0,44 m 0,1 m 0,025 m U = 0,18 W/m 2 K U w = 1,3 W/m 2 K Výpočet celkové tepelné ztráty konstrukce: Q=0,18*8,4*35 + 2*(1,3*1,2*35) = 166,6 W

8 1) Tepelné zisky v letním období: Skladby vnitřních konstrukcí (příčky, stropy): Příčka: omítka Porotherm Universal Porotherm 11,5 P+D omítka Porotherm Universal tl. 25 mm tl. 115 mm tl. 25 mm Strop: Keramické dlaždice Rako 150x 150mm, tl. 10mm Lepící tmel Rako, tl. 5mm Betonová mazanina, tl. 44mm Separační PE fólie, tl. 1mm TI Rockwool Steprock ND, tl. 50mm Porotherm strop tl. 210mm Omítka Porotherm universal tl. 15mm U příčky = 1,54 W/m 2 K U strop = 0,52 W/m 2 K Maximální teplota vnitřního vzduchu v letním období se zateplením: 39,5 C Provedenou simulací bylo prokázáno, že k osvětlení předem stanoveného vnitřního prostoru je při daném typu zasklení nutno navrhnout okno o velikosti 2,4 m 2 tak, aby byly splněny veškeré požadavky na vnitřní osvětlení a proslunění obytného prostoru. Při této velikosti otvoru je pak tepelná ztráta způsobená prostupem pro celou konstrukci oddělující vnitřní prostor od exteriéru rovna 166,6 W. Nejvyšší denní teplota vnitřního vzduchu v daném prostoru byla stanovena na 39,5 C. Při porovnání s normovými požadavky viz. výše se jedná o překročení povolené hodnoty o 12,5 C. Je tedy nutné navrhnout opatření, které zabrání přehřívání vnitřního prostoru v letním období. Ideálním a nejvíce účinným způsobem je opatřit okenní otvor vnějšími stínícími prvky, pokud možno neprůhlednými ve světlém provedení. Tím je zamezeno vnikání přímých slunečních paprsků do interiéru.

9 Workshop č. 5 + č. 7 Tepelná vodivost izolantů na bázi celulózy, drcené slámy a jejich směsí 9. a

10 Součinitel tepelné vodivosti výrazně ovlivňuje součinitel prostupu tepla, kterým se v současné době hodnotí tepelněizolační kvalita obvodových plášťů moderních budov ( návaznost na Workshop č. 2 a č. 3.). Nejdůležitější součástí moderních domů s nízkou spotřebou energie je právě vrstva tepelné izolace, která tvoří tepelně izolační obálku stavby. Cílem těchto workshopů je měření součinitele tepelné vodivosti celulózo slámového materiálu (ekologické izolanty + jejich různé poměry směsí materiálů). Jedná se o rozvlákněnou, impregnovanou směs slámy a celulózového vlákna s konzistencí přizpůsobenou pro použití ve všech typech standardních aplikačních strojů pro celulózové izolace (Climatizer Plus). Aplikace se provádí foukáním za sucha s pomocí strojního zařízení. Základním přínosem je náhrada 50% směsi přírodním ekonomicky přínosným materiálem. Nespornou výhodou této směsi je možná aplikace slámového materiálu i mimo sezónu přímé dostupnosti tohoto materiálu. Výrobek je vhodný pro zateplování vodorovných, šikmých i svislých stavebních konstrukcí při dodržení předepsaných objemových hmotností. Studenti si v rámci těchto Workshopů si sami namíchali různé poměry směsi vláknitých izolantů (celulóza + sláma), u kterých následně změřili (na zařízení vybudovaného na VŠB TUO, FAST) součinitel tepelné vodivosti těchto materiálů. Studenti při měření Součinitele tepelné vodivosti vláknitých izolantů Směs celulóza a slámy poměř 50/50 %

11 Workshop č. 6 Experimentální dům měření BlowerDoor testu

12 Šíření vzduchu konstrukcemi budovy a celou budovou vůbec má za následek významné zvýšení celkové tepelné ztráty objektu. U moderních budov pasivního charakteru je proto nutno prokázat celkovou vzduchovou neprůvzdušnost obálky budovy, kde: n 50 n 50,N [h 1 ] n 50,N je doporučená hodnota celkové intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa (4,5 0,6 h 1 ). Požadované hodnoty pro jednotlivé typy budov v závislosti na způsobu větrání objektu Ke zjištění tohoto parametru se v praxi používá zařízení Blowdoor, blower door test, blowtest. Jedná se o zjištění těsnosti (neprůvzdušnosti) pláště měřeného objektu. Průvzdušností se v tomto smyslu rozumí celistvost pláště budovy. Princip zkoušky: zjištění objemu vzduchu, který uniká netěsnostmi Průběh zkoušky: Cíl měření: vzduch se vhání do objektu nebo vysává z objektu (přetlak / podtlak uvnitř objektu), po dosažení určitého tlakového rozdílu se začíná provádět měření. zjištění množství vzduchu, které je potřeba dodat, aby byl tlakový rozdíl zachován. Objem vzduchu, který dodáme, je roven objemu vzduchu, který unikl netěsnostmi v plášti budovy. Netěsnosti jsou v průběhu měření detekovány několika způsoby. Nejčastěji je používán anemometr, který je schopen zaznamenat rychlost proudění vzduchu daným kritickým místem. Alternativou je pak užití termovizní kamery, kde místa, kudy je při podtlakové zkoušce nasáván vzduch se projevují jako chladnější. Podmínkou je zde měření v zimním období, aby byl zajištěn potřebný teplotní spád.

13

14 Měřením bylo prokázáno, že hodnota neprůvzdušnosti při podtlakové zkoušce je n 50 =0,64 1/h, při přetlakové zkoušce pak bylo dosaženo hodnoty n 50 =0,84 1/h. Průměrná hodnota, která je pak porovnávána s normovým požadavkem je zde tedy n 50 =0,74 1/h. Z tohoto výsledku je zřejmé, že normou požadovaná hodnota (0,6) je překročena a detekované netěsnosti musí být dále utěsněny. Průběh měření a detekce netěsností viz. přiložená fotodokumentace.

15 Workshop č. 8 Termovizní detekce netěsností obvodového pláště

16 Účelem workshopu bylo demonstrativní měření termovizní kamerou, kde si každý ze studentů mohl vyzkoušet vlastní nastavení přístroje a následné snímkování fasády a konstrukčních detailů. Měření bylo prováděno v experimentálním výzkumném centru na půdě Fakulty stavební, VŠB TU Ostrava. Infračervená termografie Je vědní obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu tělesa a to bezkontaktním způsobem. Úkolem termografie je analýza infračervené energie vyzařované tělesem. Termografickým měřicím systémem lze zobrazit teplotní pole měřeného objektu, ale pouze na jeho povrchu. Obor termografie se v širším měřítku rozvinul společně s rozšířením infračervených kamer, pro které se obecně vžilo slovo termovizní kamera, resp. termovize. Využití Dále jsou uvedeny příklady, kde může být tato technologie využita. Z nich je zřejmé, že se jedná o poměrně širokou škálu případů. Jsou to zejména: hledání úniků tepla z budov, sledování elektrických vedení a jejich poškození, určení poruchy vyhledáním nehomogenit teplotního pole, neinvazivní detekci zánětů pod kůží, měření rozložení teploty pro účely vědy a výzkumu, automatizaci procesů, detekci pohybu osob v zabezpečených objektech. Výstupem z termovizní kamery je infračervený snímek, odborně termogram, resp. termovizní snímek. Radiometrické termokamery pak uživateli umožní určit teplotu v jednotlivých bodech termogramu. Určení teploty však není snadné, protože závisí na několika parametrech. Jeden z hlavních parametrů je emisivita tělesa. Ideálně černé těleso má emisivitu 1, lesklá tělesa mají emisivitu velmi malou (až 0,1). Malá emisivita tělesa většinou znamená menší přesnost měření. Do měřeného zářivého toku tělesa totiž může značným způsobem vstoupit zdánlivá odražená teplota, která ovlivňuje naměřený výsledek. Termogram, nebo termovizní snímek, resp. infračervený snímek je obraz pořízený termokamerou. Infračervené záření je pro lidské oko neviditelné a proto se termovizní snímky vizualizují za použití okem viditelných palet, které přiřazují barvu různým teplotám (různému množství tepelného toku). Stejný snímek tak lze zobrazit v odlišných barevných paletách a tím zviditelnit nebo zdůraznit jiná místa.

17 Příklady termovize Měřící zařízení FAST, VŠB TUO Vstup do objektu Tepelný most u předsazené konstrukce Rozložení teplot po fasádě objektu Vzájemné napojení konstrukcí Komínové těleso při zátopu

18 Workshop č. 9 Experimentální dům akustické vlastnosti lehkých dělících konstrukcí

19 V rámci workshopu bylo provedeno měření vzduchové neprůzvučnosti dělící příčky mezi dvěma výukovými místnostmi školícího centra, kde tato konstrukce je speciálně navržena jak zvukově izolační. Posuzovaná konstrukce Postup měření stavební vzduchové neprůzvučnosti R w byl proveden dle normy ČSN EN ISO Akustika Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Část 4: Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách. Požadavky pro polohy mikrofonů a všesměrného zdroje zvuku byly dodrženy následovně: 0,7 m mezi dvěma polohami mikrofonu, 0,5 m mezi polohou mikrofonu a obvodovými stěnami místnosti a 1,0 m mezi polohu mikrofonu a zdrojem zvuku. Samotné měření bylo provedeno pomocí sestavy Brüel & Kjær Komponenty jsou zřejmé z fotodokumentace.

20 Protokol o měření

21 Workshop č. 10 Vnitřní mikroklima obytných staveb

22 Zdravé a příznivé vnitřní mikroklima je v dnešní době velice bedlivě sledováno, zejména pak u moderních staveb pasivního charakteru, kde může být díky zamezení přirozeného proudění vzduchu výraznou komplikací zejména zvýšená koncentrace CO 2. Účelem tohoto workshopu bylo sledování naměřených koncentrací tohoto plynu a stanovení vlivu rostlin na dané hodnoty. Měření probíhalo v pasivní experimentální dřevostavbě, kde Měření vlivu rostlin na koncentraci CO 2 v pasivním domě bylo prováděno v experimentální pasivní dřevostavbě, která se nachází na pozemku FAST, VŠB-TU Ostrava, kde samotného měření (produkce CO 2 ) se účastnily dvě osoby. Parametry účastníků Použité rostliny výška (m) váha (kg) plocha těla (m2) Účastník ,060 Účastník ,064 Plochy rostlin v jednotlivých měřeních č. průměrná šířka (m) MĚŘĚNÍ č.2 MĚŘĚNÍ č.3 průměrná délka (m) Počet listů (ks) Plocha rostliny (m2) č. průměrná šířka (m) průměrná délka (m) Počet listů (ks) Plocha rostliny (m2) 1 0,140 0, , ,02 0, , ,300 0, , ,26 0, , ,350 0, , ,09 0, , ,320 0, , ,28 0, , ,200 0, , ,22 0,12 7 0, ,170 0, , ,3 0, , ,110 0, ,482 CELKEM 2,060 CELKEM 2,079

23 ppm Průběh koncentrace CO , , , ,00 500,00 0,00 0:01 4:01 8:01 12:01 16:01 20:01 0:01 4:01 8:01 12:01 16:01 20:01 23:51 3:51 7:52 11:52 15:52 19:52 23:52 3:52 7:52 11:52 15:52 19:52 23: Date and time % RH Průběh relativní vlhkosti v měřící místnosti 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0:01 3:51 7:41 11:31 15:21 19:11 23:01 2:51 6:41 10:31 14:21 18:11 22:01 1:41 5:32 9:22 13:12 17:02 20:52 0:42 4:32 8:22 12:12 16:02 19:52 23: Date and time Průběh teplot v interiéru a teplotní gradient v měřené místnosti Temperature in interior Temperature gradient :01 3:41 7:21 11:01 14:41 18:21 22:01 1:41 5:21 9:01 12:41 16:21 20:01 23:31 3:12 6:52 10:32 14:12 17:52 21:32 1:12 4:52 8:32 12:12 15:52 19:32 23:12 C Date and time

24 Dva muži se v místnosti vyskytovali pouze v nočních hodinách. Vždy před počátkem měření byla místnost důsledně vyvětrána ale i přes to v průběhu 8 hodin spánku byla naměřena taková koncentrace CO 2, kterou je možno považovat za nebezpečnou zdraví. Po ranním odchodu přibližně v 7:30 se koncentrace CO 2 dostala pod úroveň 2000 ppm, až po 14:00 při prvním měření a17:00 při druhém měření. U jednotlivých měření nebyl prokázán žádný vliv rostlin na koncentraci CO2 (Graf 1). Hodnoty koncentrace CO 2 ve všech měřeních pravděpodobně vystoupaly vysoko nad 2000 ppm, ale z důvodu rozsahu čidel není přesně prokázáno, jak vysoko. V pasivních domech s teplovzdušným vytápěním obecně bývá problém s nízkou relativní vlhkostí. Z grafu 2 je patrné že pobyt dvou osob dokáže vlhkost dorovnat na hodnoty kolem 40% a společně s rostlinami se relativní vlhkost dostává až k ideálním 50%. Nejedná se však o vliv rostlin samotných, ale příznivě přispívá především jejich zálivka, která se vlivem výparného tepla odpařuje do okolního prostředí Třetí graf potvrzuje dokonalou izolaci obvodových plášťů, jelikož teplota interiéru vlivem venkovních teplot významným způsobem nekolísá. Dalšími nepříznivými jevy ve vnitřním prostředí budov jsou pak prachy, kapalné aerosoly a mikroby, které významným způsobem narušují zdravé vnitřní mikroklima budov, viz. přiložené prezentace.

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu An Intelligent Family House Design Bc. Petr Luzar Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Diplomová práce

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: PROJEKTA spol. s r.o. Tato publikace je určena pro

Více

OKNA A DVEŘE PRO PASIVNÍ DOMY

OKNA A DVEŘE PRO PASIVNÍ DOMY OKNA A DVEŘE PRO PASIVNÍ DOMY Okna a dveře, kterým se technicky říká výplně stavebních otvorů, mají v budovách řadu funkcí. Asi není třeba zmiňovat, že slouží zejména pro osvětlení místností, které je

Více

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet PASIVNÍ DOMY příjemně šetrně levně bydlet PASIVNÍ příjemně šetrně DOMY levně bydlet OBSAH: kde a u koho hledat počátky kritéria pro pasivní dům a způsob jak je dosáhnout co dělá pasivní dům pasivním tvar

Více

VYUŽITÍ TERMOGRAFIE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

VYUŽITÍ TERMOGRAFIE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VYUŽITÍ TERMOGRAFIE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Informační příručka o použití termografie při kontrole budov, solárních panelů a větrných elektráren. Obsah 1. Termokamera a princip

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Lenka Michnová I Ing. Jan Neuwirt Energetická gramotnost CZ.1.07/3.1.00/37.0276 PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského

Více

v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami

v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami Byty z hlediska předpisů a pohledu architektů Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště OFP Plzeň jana.lepsi@zuusti.cz Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav Praha,

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY ENERGETICKÝ AUDIT ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY INVESTOR: AUDITOR: Obec Psáry Pražská č.p. 137 252 44 Psáry IČ: 00241580 Ing. Renata Topinková Bellova 30 623 00 Brno IČ: 47958251 osvědčení MPO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní standard

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Vliv tepelně technických parametrů obvodového pláště na hodnotu nemovitosti

Vliv tepelně technických parametrů obvodového pláště na hodnotu nemovitosti BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra podnikání a oceňování Vliv tepelně technických parametrů obvodového pláště na hodnotu nemovitosti Bakalářská práce Autor: Arnold Mlčák Oceňování majetku Vedoucí

Více