MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品. Praha Kaiserštejnský palác

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品. Praha 26.11.2013 Kaiserštejnský palác"

Transkript

1 MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品 Praha Kaiserštejnský palác 1

2 MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品 Praha Kaiserštejnský palác MÍSTO KONÁNÍ / LOCATION / 拍 卖 地 点 : Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 AUKCE / SALE / 拍 卖 时 间 : , 18:00 VÝSTAVA / VIEWING / 预 展 时 间 : , 11:00-19: , 11:00-19: , 11:00-19: , 11:00-15:00 Dotazy k draženým předmětům zasílejte na ovou adresu případně na tel Inquiries regarding individual lots: or call KONCEPCE KATALOGU: Oldřich Hejtmánek Lucie Nepeřená REDAKCE KATALOGU: Lucie Nepeřená HLAVNÍ ODBORNÝ PORADCE: Lucie Olivová ASISTENCE A PŘEKLADY: Adriana Dolejší Jennifer Hejtmánková Nan Zhao FOTOGRAFIE: Oto Palán GRAFICKÁ ÚPRAVA: Frans Lenzen GALERIE ARCIMBOLDO Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Dražba se řídí Aukčním řádem, který se nachází na konci tohoto katalogu. 了 解 本 次 拍 卖 会 的 有 关 情 况, 请 与 安 娜 (Adriana) 联 系 手 机 : 座 机 : 邮 箱 2 1

3 Important Information for Non-European Union Citizens (the Bidder or Bidders ) Wishing to Participate in Auctions of Galerie Arcimboldo ( Arcimboldo )* 禾 祺 亚 洲 艺 术 品 和 古 董 拍 卖 会 非 欧 盟 籍 竞 买 人 须 知 1. Auction Conditions and Liability By participating in the auction, the Bidder accepts the Auction Terms and Conditions of Galerie Arcimboldo ( Arcimboldo ), published in the catalogue and on the Arcimboldo website. In the event of any discrepancies, the following provisions shall prevail over the Auction Terms and Conditions. Every Bidder is personally liable for bids submitted by him/her. 2. Registration Arcimboldo accepts bids from non-eu citizens only under the following conditions: The registration form provided by Arcimboldo must be used for registration. It is available at the exhibition rooms, published in the catalogue and downloadable from the Arcimboldo website. Bidders participating in the salesroom must register with Arcimboldo prior to the start of the auction. Bidders who wish to submit their bids by telephone or in writing must register with Arcimboldo no later than 48 hours prior to the start of the auction. The registration form must be completed and duly signed by the Bidder. Copies of the Bidder s valid passport and valid credit card (both in the name of the Bidder) must be enclosed with the registration form. 3. Deposit To secure its claims and those of the vendor, Arcimboldo requires a Deposit of the amount specified hereunder from every Bidder ( Deposit ). 3.1 Deposit for written and telephone bids: 3.2 Deposit for Bidders participating in the salesroom: If a Bidder wishes to bid in person in the salesroom, a Deposit of EUR 4,000 must be received prior to the start of the auction. If a Bidder wishes to bid on Premium Lots marked with the symbol, a deposit of EUR 40,000 must be received prior to the start of the auction. 3.3 The Deposit must be received no later than 24 hours prior to the start of the auction. If the Deposit is not received prior to the start of the auction, the Bidder will not be permitted to participate in the auction. Payment of the Deposit may be made in cash or by Visa/Mastercard, PayPal, or bank transfer to the following account: Raiffeisenbank a. s., Prague, Czech Republic Account number: Bank Code: 5500 SWIFT/BIC: RZBCCZPP IBAN: CZ Payments must include a note with the Bidder s name or Client Number (if known). 4. Payment for the Auctioned Items Payment for the auctioned items must be made according to the Auction Terms and Conditions, unless otherwise agreed. An additional fee of 3% of the invoiced sum shall be charged for credit card payments. If a Bidder does not pay within the term of payment set forth in the Auction Conditions, Arcimboldo shall be entitled to charge a default interest of 10% p.a. Deposits will be applied to the invoiced sum, unless agreed otherwise. Surplus Deposits will be refunded to the Bidder after the auction without delay. 1. 拍 卖 条 件 和 责 任 竞 买 人 参 加 拍 卖 即 表 示 接 受 禾 祺 拍 卖 行 ( 以 下 简 称 禾 祺 ) 拍 卖 会 在 目 录 中 公 示 的 参 拍 条 件 如 果 与 目 录 所 示 条 件 相 悖, 以 下 列 条 款 为 准 在 编 制 本 图 录 的 有 限 时 间 内, 对 图 录 内 所 有 有 关 中 国 画 的 归 属 来 源 以 及 年 代 等 信 息, 我 们 均 力 求 精 确 与 可 靠, 但 我 们 并 不 对 这 些 信 息 承 担 任 何 责 任, 也 不 对 上 拍 的 这 些 物 品 提 供 担 保, 也 不 接 受 申 诉 竞 买 人 对 其 出 价 承 担 个 人 责 任 2. 登 记 2.1 竞 买 人 希 望 以 电 话 书 面 式 参 拍, 必 须 在 拍 卖 前 至 少 48 小 时 向 禾 祺 登 记 2.2 出 席 拍 卖 会 的 竞 买 人 必 须 在 拍 卖 前 向 禾 祺 登 记 2.3 登 记 必 须 使 用 禾 祺 提 供 的 表 格 该 表 格 在 预 展 厅 提 供 刊 印 在 目 录 单 中 或 可 从 禾 祺 网 站 上 下 载 2.4 登 记 须 附 有 竞 买 人 护 照 和 信 用 卡 的 复 印 件 2.5 竞 买 人 必 须 填 写 登 记 表 并 亲 笔 签 名 3. 为 保 障 禾 祺 及 出 品 人 的 权 利, 禾 祺 要 求 竞 买 人 提 供 保 证 金, 若 竞 买 人 以 电 话 书 面 形 式 参 拍, 则 必 须 在 拍 卖 前 24 小 时 将 保 证 金 存 入 下 列 账 户 : 开 户 银 行 :Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic 结 算 号 : 银 行 代 码 : 5500 SWIFT CODE(BIC)( 银 行 识 别 码 ):RZBCCZPP IBAN( 国 际 银 行 账 户 号 码 ): CZ 不 带 三 角 符 号 拍 品 的 保 证 金 4.1 书 面 和 电 话 竞 买 的 保 证 金 : 竞 买 人 须 提 供 希 望 竞 买 物 品 起 拍 价 的 30% 的 保 证 金, 方 可 参 加 书 面 或 电 话 竞 拍 4.2 现 场 参 拍 者 的 保 证 金 : 参 拍 者 须 提 供 4 千 欧 元 保 证 金, 才 有 资 格 参 加 拍 卖 保 证 金 必 须 在 拍 卖 会 开 始 前 以 现 金 或 EC 卡 或 者 银 行 转 账 方 式 向 禾 祺 拍 卖 行 支 付 5. 带 有 三 角 符 号 拍 品 的 保 证 金 5.1 书 面 和 电 话 竞 买 的 保 证 金 : 竞 买 人 欲 竞 拍 带 有 三 角 符 号 的 拍 品 须 提 供 4 万 欧 元 的 保 证 金, 方 可 参 加 书 面 或 电 话 竞 拍 5.2 现 场 参 拍 者 的 保 证 金 参 拍 者 欲 竞 拍 带 有 三 角 符 号 的 拍 品 须 提 供 4 万 欧 元 的 保 证 金, 方 有 资 格 参 加 拍 卖 保 证 金 必 须 在 拍 卖 开 始 前 以 现 金 或 EC 卡 或 者 银 行 转 账 方 式 向 禾 祺 拍 卖 行 支 付 6. 佣 金 买 受 人 需 支 付 的 包 含 增 值 税 在 内 的 佣 金 提 醒 买 家 注 意, 在 携 带 拍 品 离 开 欧 盟 时 无 法 办 理 退 税 6.1 通 过 Visa 和 Master 国 际 信 用 卡 支 付 应 付 款, 禾 祺 会 收 取 应 付 款 总 额 3% 的 附 加 费 6.2 拍 定 物 品 的 付 款 成 功 竞 拍 物 品 的 账 单 须 在 拍 卖 结 束 后 7 日 内 支 付 如 果 买 方 延 迟 付 款, 将 按 照 账 单 金 额 收 取 10% 的 违 约 利 息 6.3 如 果 买 方 不 付 款 或 不 按 时 付 款, 禾 祺 将 要 求 买 方 继 续 履 行 合 同 无 需 通 知 直 接 取 消 合 同, 并 有 权 直 接 将 该 物 品 出 售 或 拍 卖 6.4 买 方 保 证 金 将 抵 销 账 单 金 额 多 余 保 证 金 将 在 拍 卖 会 后 毫 不 迟 延 地 返 还 竞 买 人 禾 祺 仅 在 完 全 收 到 账 单 金 额 后 才 移 交 拍 定 物 品 For lots marked in the catalogue with the symbol ( Premium Lots ), bids will be accepted only after receipt of a Deposit in the amount of EUR 40,000. For all other lots, bids will be accepted only upon receipt of a deposit of 30% of the sum of the asking prices of the lots (as listed in the catalogue) for which the Bidder wishes to place a bid. Arcimboldo will release the Auctioned items only once the full invoiced sum has been paid. * Please note that the full version of the Auction terms and conditions can be found at the end of our catalogue and on our website. 注 : 拍 卖 条 款 见 拍 卖 图 录 尾 页 或 禾 祺 拍 卖 行 官 方 网 站 2 3

4 JiŘÍ SpĚvÁk Jiří Spěvák ( ) byl českým Jiri Spevak ( ) was a Czech 伊 吉 斯 别 瓦 克 (Jiri Spevak) ( novinářem a sinologem. Studoval journalist and sinologist. He studied 1958), 捷 克 记 者 汉 学 家, 曾 在 布 拉 277 ČCHENG Š -FA ( ) DĚVČÁTKO A ZVĚDAVÉ TELE 53 x 41,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno v nápisu: Čcheng Tchung Š -fa jü Tung-chaj-pin (Čcheng Tchung Š -fa na břehu Východního jezera). Pečeť: Čcheng Š -fa. Pečeť vlevo dole: Wu-chu-s -chaj wej ťia. CHENG SHIFA ( ) THE LITTLE SHEPHERDESS 53 x 41.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed and inscribed: Cheng Tong Shifa yu Donghaibin. Seal: Cheng Shifa. Seal in lower left corner: Wuhusihai wei jia. 程 十 发 ( ) 傣 族 少 女 对 牛 吹 笛 图 53 x 41.5 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 程 十 发 于 东 海 滨 印 章 : 程 十 发, 五 湖 四 海 为 家 程 十 发 ( ) 是 中 国 海 派 书 画 大 师, 在 人 物 花 鸟 方 面 独 树 一 帜, 同 时 他 也 被 称 为 少 数 民 族 画 第 一 人 程 十 发 于 1957 年 随 文 化 čínštinu a dějiny Dálného východu na filologické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Ve studiích pak pokračoval v letech v Pekingu, kde se věnoval především čínskému jazyku, literatuře a historii. Po návratu do vlasti nastoupil do zahraniční redakce v České Chinese and Far Eastern history at the Philological Faculty of Charles University in Prague. He continued his studies from in Beijing, where he specialized in Chinese language, literature and history. After returning home he started working at the foreign desk at the 格 查 理 大 学 语 言 学 系 学 习 汉 语 和 远 东 历 史 1951 至 1955 年 间, 斯 别 瓦 克 在 北 京 继 续 深 造, 专 攻 汉 语 语 言 文 学 和 历 史 学 成 回 国 后, 在 捷 克 通 讯 社 海 外 编 辑 部 工 作 1956 年 夏 天, 他 以 捷 克 通 讯 社 的 驻 外 记 者 的 身 份 被 派 往 北 京 然 而 不 久 之 后, 斯 别 瓦 克 于 1958 年 10 月 17 日 在 北 京 飞 往 莫 斯 科 的 途 中 Čcheng Š -fa pocházel ze Šanghaje a jeho tušová malba vychází ze stylu šanghajské školy. Vynikl jako ilustrátor knih, byl uznávaným kaligrafem a rytcem pečetí. V roce 1957 byl vyslán na cestu do provincie Jün-nan a namaloval bezpočet obrazů inspirovaných životem tamějších etnických menšin. 部 组 织 的 美 术 工 作 团 到 云 南 采 风, 在 孔 雀 之 乡 的 傣 族 聚 居 地 找 到 了 艺 术 创 作 的 灵 感, 此 画 作 即 勾 勒 了 一 个 傣 族 少 女 吹 笛 牧 牛 时 的 情 景, 体 现 了 朴 实 的 民 风 宁 静 祥 和 的 环 境 气 氛 画 作 很 注 重 线 条 的 运 用, 写 实 中 略 带 一 些 连 环 画 风 般 的 潇 洒, 纵 横 自 如 Kč EUR tiskové kanceláři. V létě 1956 se vrátil do Pekingu jako stálý zpravodaj ČTK. Jeho působení však nemělo dlouhého trvání, jelikož na cestě z Pekingu do Moskvy zahynul při leteckém neštěstí. Czech News Agency (ČTK). In the summer of 1956, he returned to Beijing as a permanent correspondent for ČTK. Unfortunately, it was to be a short-lived position - Spevak died in a plane crash on October 17, 1958 en route from Beijing to Moscow. 不 幸 遇 难 4 5

5 278 ČCHI PAJ-Š ( ) SBĚRAČ CHRASTÍ Kolem roku x 40 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno pečetí vpravo dole: Lao Paj. Nápis: Toto dílo z pozůstalosti starce Paj-š ho, zpodobňující sběrače chrastí, ač není opatřené nápisem, lze považovat za skutečný poklad. Nápis datován: 1. měsíc 1958, signován: Chuan-sun, pečeť: Chuan-sun. Provenience: sbírka Jiřího Spěváka. Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š, Praha, Odeon, 1970, černobílá ilustrace číslo 95. Čchi Paj-š maloval postavy poměrně zřídka, tvoří však významnou část jeho tvorby a často jsou pojímány s ironickým nadhledem. Obraz nadepsal Wu Chuan-sun ( ), vlastním jménem Wu Če-šeng, malíř a znalec umění. QI BAISHI ( ) BRUSHWOOD COLLECTOR C. 1940, calligraphy from x 40 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed: Huansun. Seal: Huansun. Seal in the lower right corner: Lao Bai. Provenance: Collection of Jiri Spevak. Published: Josef Hejzlar - Qi Bashi, Odeon, 1970, illustration no. 95. 齐 白 石 ( ) 樵 童 劳 作 图 画 作 于 1940 年, 题 词 于 1958 年 66 x 40 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 潢 画 作 者 : 齐 白 石 ; 题 词 作 者 : 吴 幻 荪 题 识 : 此 白 石 老 人 遗 作 未 署 款 识 写 劳 动 樵 童 当 可 宝 也 款 识 : 幻 荪 题 记 一 九 五 八 年 元 月 印 章 : 幻 荪 右 下 角 章 : 老 白 来 源 : 捷 克 汉 学 家 伊 吉 斯 别 瓦 克 私 人 收 藏 出 版 : 此 画 被 收 录 在 捷 克 著 名 汉 学 家 收 藏 家 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 编 撰 的 齐 白 石 ( 布 拉 格 odeon 出 版 社 1970 年 出 版, 画 号 95) 一 书 中 Kč EUR 6 7

6 ANTONÍN HAŠEK 279 SÜ PEJ-CHUNG ( ) VEPŘ 23,5 x 24,7 cm. Tušová malba na papíře. Rámováno. Signováno v nápisu: Pro radost bratru Te-čchunovi, Pej-chung. Pečeť: Sü Pej-chung. Vepř se v Sü Pej-chungově díle jako náměť vyskytuje spíše vzácně. Je možné, že ho namaloval v roce vepře, který nastal podle čínského kalendáře roku Ačkoliv je dílo provedeno tuší, realistické vyobrazení a snaha postihnout trojrozměrnost odpovídá evropskému pojetí. XU BEIHONG ( ) PIG 23.5 x 24.7 cm. Ink on paper. Framed. Dedication: Dechun xiong cunwan. Signed: Beihong. Seal: Xu Beihong. 徐 悲 鸿 ( ) 黑 猪 图 23.5 x 24.7 厘 米 镜 框 水 墨 纸 本 题 识 : 德 纯 兄 存 玩 款 识 : 悲 鸿 印 章 : 徐 悲 鸿 徐 悲 鸿 是 兼 采 中 西 艺 术 之 长 的 绘 画 大 师, 他 的 作 品 中 以 猪 作 为 主 题 的 画 作 并 不 多 见, 但 也 确 实 有 徐 悲 鸿 酒 后 画 猪 的 例 子 这 幅 黑 猪 图 中 大 笔 淡 墨, 细 笔 勾 画, 匠 心 独 具 Kč EUR Antonín Hašek ( ) působil jako generální konzul na československém velvyslanectví v Pekingu v letech Po návratu do vlasti roku 1952 byl falešně obviněn z vlastizrady a ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke čtrnácti letům vězení. Jeho kolekce byla znárodněna a stala se důležitou součástí nově založené orientální sbírky Národní galerie v Praze. V roce 1962 byl Antonín Hašek amnestován a celá jeho sbírka Antonin Hasek ( ) worked as Consul General at the Czechoslovak Embassy in Beijing from 1950 to Upon his return to his homeland in 1952, he was falsely accused of treason in a constructed political process and sentenced to 14 years in prison. His entire collection was confiscated by the state and became an important part of the newly founded collection of Oriental art at the National Gallery in Prague. Antonin Hasek was pardoned 安 东 尼 哈 谢 克 (Antonin Hasek) ( ) 于 1950 年 到 1952 年 在 捷 克 斯 洛 伐 克 驻 北 京 大 使 馆 担 任 总 领 事 1952 年 回 国 后 因 遭 人 诬 陷 以 叛 国 者 的 罪 名 被 判 处 有 期 徒 刑 14 年 他 的 全 部 艺 术 收 藏 品 都 被 政 府 没 收 他 被 没 收 的 艺 术 收 藏 品 也 因 此 成 为 布 拉 格 国 家 美 术 馆 新 东 方 艺 术 展 区 中 的 重 要 藏 品 之 一 1962 年, 哈 谢 克 被 赦 免,1965 年 国 家 归 还 他 所 有 原 属 于 他 的 艺 术 品 收 藏 mu pak byla roku 1965 vrácena in 1962 and his entire collection was v restituci. restituted to him in

7 280 SÜ PEJ-CHUNG ( ) KOHOUT NA SKALCE Datováno ,5 x 42,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Pej-chung. Pečeť: Sü Pej-chung. Provenience: sbírka Antonína Haška. Poté co Japonsko v roce 1937 obsadilo východní Čínu, přesunula se nejen čínská vláda, ale i průmysl a kultura do vnitrozemí. Sü Pej-chung tam vedl uměleckou komunitu a organizoval četné výstavy. Svými obrazy promlouval o nutnosti bojovat pomocí běžně srozumitelné symboliky. Kohout je v čínské tradici symbol statečnosti a bojovnosti, kterou osvědčuje při oblíbených kohoutích zápasech, proto se často objevuje jako námět Sü Pej-chungových obrazů za války i po ní. XU BEIHONG ( ) ROOSTER ON A ROCK Dated x 42.5 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Dated: early 1951 (niansui shi). Signed: Beihong. Seal: Xu Beihong. Provenance: Collection of Antonin Hasek. 徐 悲 鸿 ( ) 公 鸡 图 1951 年 81.5 x 42.5 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 裱 款 识 : 一 九 五 一 年 岁 始 悲 鸿 印 章 : 徐 悲 鸿 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 安 东 尼 哈 谢 克 私 人 收 藏 Kč EUR 10 11

8 EVA CARMINEOVÁ Dr. Eva Carmineová ( ) vystudovala filologii a literaturu Dálného Východu na Karlově univerzitě v Praze. Po studiích nastoupila na ministerstvo kultury, kde později vedla odbor kulturní výměny mezi Československem a zeměmi Asie a Afriky. Roku 1953 byla v rámci důležité československé kulturní delegace vyslána ministerstvem do Číny. Delegace navštívila např. Peking, Nanking, Šanghaj či Kanton, kde pořádala kulturní vystoupení, přednášky a umělecké besedy, a byla dokonce přijata čínským ministrem kultury Šen Jen-pinem. V následujících letech pak Eva Carmineová organizovala kulturní mise do Indonésie, Japonska, Indie a dalších států. Publikovala v odborných časopisech a spolupracovala s UNESCO jako expert a poradce pro mezinárodní kulturní styky. Dr. Eva Carmineová ( ) studied philology and Far Eastern literature at Charles University in Prague. After finishing her studies, she began working at the Ministry of Culture, where she later headed the department of cultural exchanges between Czechoslovakia and Asian and African countries. In 1953 she was sent to China as a ministry representative as part of an important Czechoslovak cultural delegation. The delegation visited cities such as Beijing, Nanking, Shanghai and Canton, where it put on performances, held lectures and conducted discussions about art, and was even received by the Chinese Minister of Culture Shen Yenbin. In the years that followed, she organised cultural missions to Indonesia, Japan, India and other countries. She published in professional journals and worked with UNESCO as an expert and advisor for international cultural relations. 艾 娃 卡 敏 娜 欧 娃 ( ) 在 布 拉 格 查 理 大 学 学 习 远 东 语 言 学 和 文 学 毕 业 后, 在 捷 克 文 化 部 工 作, 后 来 在 那 里 她 负 责 在 捷 克 斯 洛 伐 克 和 亚 洲 和 非 洲 国 家 之 间 从 事 文 化 交 流 活 动 1953 年, 她 率 领 捷 克 斯 洛 伐 克 文 化 部 派 出 的 一 个 重 要 的 代 表 团 到 中 国, 代 表 团 访 问 了 北 京, 南 京, 上 海 和 广 州, 她 参 加 了 各 种 演 出, 讲 座, 艺 术 讲 座, 时 任 中 国 文 化 部 长 沈 雁 冰 还 会 见 了 她 在 随 后 几 年 中, 艾 娃 卡 敏 娜 欧 娃 向 印 尼 日 本 印 度 和 其 他 国 家 多 次 派 出 文 化 团 组 进 行 文 化 交 流 活 动 她 还 有 多 篇 论 文 发 表 在 专 业 期 刊 上, 并 作 为 国 际 文 化 关 系 的 专 家 和 顾 问 与 联 合 国 教 科 文 组 织 进 行 合 作 12 13

9 281 LI KCHE-ŽAN ( ) PASÁČEK S BUVOLEM 76 x 43 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Li Kche-žan chua (Namaloval Li Kche-žan). Pečeť pod nápisem: Kche-žan. Pečeť vlevo dole: Wej žen-min (Pro lid). Provenience: sbírka Evy Carmineové. Výstava: Současné čínské malířství, Národní galerie v Praze, květen - srpen Li Kche-žan, Náprstkovo muzeum v Praze, říjen - prosinec 1960, číslo 14 pod názvem Chlapec táhnoucí buvola. LI KERAN ( ) SHEPHERD BOY AND BUFFALO 76 x 43 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Li Keran hua. Seal under signature: Keran. Seal in the lower left: Wei renmin (For the people). Provenance: Collection of Eva Carmineova. Exhibited: Modern Chinese Painting, National Gallery in Prague, Li Keran, Naprstek Museum in Prague, 1960, no. 14. 李 可 染 ( ) 牧 童 引 牛 图 76 x 43 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 李 可 染 印 章 : 可 染, 为 人 民 来 源 : 艾 娃 卡 敏 娜 欧 娃 私 人 收 藏 展 览 :1955 年 布 拉 格 国 家 美 术 馆, 现 代 中 国 画 展 区 1960 年 非 欧 洲 文 化 的 纳 普 斯 泰 克 博 物 馆, 李 可 染 作 品 展, 第 14 参 展 号 Kč EUR 14 15

10 282 ČCHI PAJ-Š ( ) KVETOUCÍ SLIVONĚ 95,4 x 35,6 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Ťiou-š suej Paj-š (90letý Paj-š ). Pečeť: Paj-š. Pečeť vlevo dole: Ťi-pching tchang. Provenience: sbírka Evy Carmineové. Výstava: Současné čínské malířství, Národní galerie v Praze, květen - srpen QI BAISHI ( ) BLOSSOMING PLUM TREES 95.4 x 35.6 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Jiushi sui Baishi (90 years old Baishi). Seal: Baishi. Seal in the lower left: Jiping tang. Provenance: Collection of Eva Carmineova. Exhibited: Modern Chinese Painting, National Gallery in Prague, 齐 白 石 ( ) 梅 花 图 95.4 x 35.6 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 九 十 岁 白 石 印 章 : 白 石, 寄 萍 堂 来 源 : 艾 娃 卡 敏 娜 欧 娃 私 人 收 藏 展 览 :1955 年 布 拉 格 国 家 美 术 馆, 现 代 中 国 画 展 区 Kč EUR 16 17

11 283 ČCHI PAJ-Š ( ) MAGNÓLIE A DVĚ VČELKY 81,5 x 35,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Ťi-pching tchang lao-žen Paj-š. Pečeť: Čchi Ta. Provenience: sbírka Čeňka Trégla, zaměstnance Tesly Karlín. QI BAISHI ( ) MAGNOLIA AND TWO BEES 81.5 x 35.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Jipingtang laoren Baishi. Seal: Qi Da. Provenance: Collection of Cenek Tregl, employee of Tesla Karlín. 齐 白 石 ( ) 蜂 舞 玉 兰 花 图 81.5 x 35.5 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 题 识 : 寄 萍 堂 上 老 人 白 石 印 章 : 齐 大 来 源 : 捷 克 齐 内 克 特 格 尔 ( 捷 克 Tesla Karlín 公 司 雇 员 ) 私 人 收 藏 Kč EUR 18 19

12 284 ČCHI PAJ-Š ( ) BEGÓNIE A VÁŽKA 97 x 31,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Paj-š šan-weng. Pečeť: Čchi Ta. Provenience: sbírka obchodního delegáta v ČLR Františka Bůžka. QI BAISHI ( ) BEGONIA AND DRAGONFLY 97 x 31.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Baishi shanweng. Seal: Qi Da. Provenance: Collection of Frantisek Buzek, trade delegate to the PRC. 齐 白 石 ( ) 秋 海 棠 图 97 x 31.5 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 白 石 少 翁 印 章 : 齐 大 来 源 : 弗 朗 迪 克 布 杰 克 ( 捷 克 对 中 国 贸 易 代 表 ) 私 人 收 藏 Kč EUR 20 21

13 285 ČCHI PAJ-Š ( ) KVETOUCÍ IRISY A MOTÝL 68,5 x 35 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Paj-š šan-weng š ťiou-š čching-se. Pečetě: 1. Mu-žen, 2. Čchi Ta. Provenience: sbírka československého diplomata. QI BAISHI ( ) IRISES AND BUTTERFLY 68.5 x 35 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed: Baishi shanweng shi jiushi qingse. Seals: 1. Muren. 2. Qi Da. Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 齐 白 石 ( ) 蝶 兰 图 68.5 x 35 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 裱 款 识 : 白 石 山 翁 试 旧 时 青 色 印 章 : 木 人 齐 天 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 私 人 收 藏 Kč EUR 22 23

14 286 ČCHI PAJ-Š ( ) ČERVENÁ CHRYZANTÉMA 33 x 33,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Paj-š lao-žen (Stařec Paj-š ). Pečeť: Ceng wu. Provenience: sbírka československého diplomata. QI BAISHI ( ) RED CHRYSANTHEMUM 33 x 33.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Baishi laoren. Seal: Zeng wu. Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 齐 白 石 ( ) 艳 菊 图 33 x 33.5 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 白 石 老 人 印 章 : 甑 屋 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 私 人 收 藏 Kč EUR 24 25

15 287 ČCHI PAJ-Š ( ) A ČCHI LIANG-ČCH ( ) CHRYZANTÉMY A LUČNÍ KOBYLKA 135,5 x 29 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Nápis: Ťiou-š -s suej Paj-š lao-žen tchi (Nadepsal 94letý stařec Paj-š ). Signováno vpravo dole: Ta-ťiang č men (Žák velkého mistra). Pečeť vyryl Čchi Paj-š pro svého syna Liang-čch. Provenience: sbírka československého diplomata. Čchi Liang-čch byl čtvrtým synem mistra Čchi Paj-š e. Podědil otcovo nadání a od útlého dětství byl veden k malování, které vystudoval na Univerzitě Fu-žen, ovládal ale i kaligrafii a rytí pečetí. Spolu s pěti sourozenci, kteří také malovali, prosazoval malířský směr, který věrně následuje umění jejich otce, tzv. Čchiovu školu. QI BAISHI ( ) & QI LIANGCHI ( ) CHRYSANTHEMUMS AND GRASSHOPPER x 29 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed in the lower right corner with a seal: Dajiang zhi men (Student of the great master). The seal was engraved by Qi Baishi for his son Liangchi. Inscription: Jiushisi sui Baishi laoren ti (Inscribed by 94 year old man Baishi). Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 齐 白 石 ( ) 和 齐 良 迟 ( ) 草 蜢 菊 花 图 x 29 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 裱 款 识 : 九 十 三 岁 白 石 老 人 题 印 章 :1. 白 石 ; 2. 大 匠 之 门 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 私 人 收 藏 Kč EUR 26 27

16 288 ČCHI PAJ-Š ( ) ŽABKA POD KVETOUCÍM LOTOSEM 99 x 33,8 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Paj-š lao-žen. Pečeť za signaturou: Lao Paj. Pečeť vlevo dole: Nien kao čchang ťien pu lao paj šen-sien. Provenience: sbírka československého diplomata. QI BAISHI ( ) FROG UNDER A FLOWERING LOTUS 99 x 33.8 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed: Baishi laoren. Seal under the signature: Lao Bai. Bottom seal: Nian gao chang jian, bu lao bai shenxian. Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 齐 白 石 ( ) 荷 塘 青 蛙 图 99 x 33.8 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 裱 题 识 : 白 石 老 人 印 章 : 老 白, 年 高 长 健 不 老 白 神 仙 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 私 人 收 藏 Kč EUR 28 29

17 milan weiner Milan Weiner ( ), uznávaný Milan Weiner ( ) was 米 兰 韦 纳 ( ) 出 生 于 český novinář a publicista, se narodil born into an intellectual Czech- 捷 克 布 拉 格 一 个 知 识 分 子 犹 太 家 庭 v pražské intelektuální, česko- Jewish family in Prague. During the 在 战 争 期 间, 他 被 囚 禁 在 特 伦 津 和 奥 židovské rodině. V průběhu war, he was imprisoned in Terezin 斯 威 辛 集 中 营 战 争 结 束 后 他 返 回 布 2. světové války byl vězněn and Auschwitz. After his return to 拉 格, 在 信 息 部 完 成 了 新 闻 专 业 课 v Terezíně a Osvětimi. Po návratu Prague, he completed a journalism 程, 后 在 捷 克 斯 洛 伐 克 电 台 和 青 年 do Prahy absolvoval novinářský kurs course at the Ministry of Information, 阵 线 报 工 作,1945 年 后 回 到 信 息 Ministerstva informací, prošel praxí interned at Czechoslovak Radio and 部 作 编 辑 工 作 1951 年 2 月 作 为 捷 v rozhlase a v Mladé frontě a od roku Mladá fronta, and then returned to 通 社 和 红 色 权 利 报 记 者 到 北 京 工 1945 pracoval na postu redaktora the Ministry in 1945 to work as an 作 后 来, 他 被 聘 为 捷 苏 研 究 所 新 闻 na Ministerstvu informací. V únoru editor. In February 1951 he went to 官,1963 年 他 在 捷 克 斯 洛 伐 克 广 播 电 1951 odjíždí na rok do Pekingu, kam Beijing, where he spent 台 对 外 编 辑 部 任 主 任 编 辑,1969 年 英 289 ČCHI PAJ-Š ( ) ŽABÍ NÁVNADA Nepřímo datováno x 33 cm. Tušová malba na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Ťiou-š -san suej Paj-š (93letý Paj-š ). Pečeť: Čchi Paj-š. Provenience: česká soukromá sbírka. Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š, Praha, Odeon, 1970, ilustrace číslo 129. QI BAISHI ( ) BAIT FROG Indirectly dated x 33 cm. Ink on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed and indirectly dated: Jiushisan sui Baishi (93 year old Baishi). Seal: Qi Baishi. Provenance: Czech private collection. Published: Josef Hejzlar - Qi Bashi, Odeon, 1970, illustration no 齐 白 石 ( ) 青 蛙 鱼 饵 图 1957 年 34 x 33 厘 米 挂 轴 水 墨 纸 本, 锦 缎 装 裱 款 识 : 九 十 三 岁 白 石 印 章 : 齐 白 石 来 源 : 捷 克 私 人 收 藏 出 版 : 此 画 被 收 录 在 捷 克 著 名 汉 学 家 收 藏 家 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 编 撰 的 齐 白 石 ( 布 拉 格 odeon 出 版 社 1970 年 出 版, 画 号 129) 一 书 中 je vyslán jako dopisovatel Rudého práva a České tiskové kanceláře. Později je zaměstnán v Československo-sovětském institutu na pozici tiskového referenta a od roku 1963 zastává funkci vedoucího redaktora zahraniční rubriky v Redakci zpravodajství Československého rozhlasu, kde působí až do své a year as a correspondent for Rudé právo and the Czechoslovak Press Agency. Later he was employed by the Czechoslovak-Soviet Institute as a press officer and in 1963 he took on the position of the editor in chief of the foreign news desk at Czechoslovak Radio, where he worked until his untimely death in 年 早 逝 Kč EUR předčasné smrti v roce

18 290 ČCHI PAJ-Š ( ) KACHNA V LOTOSOVÉ TŮNI 101 x 34,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Ťiou-š -wu suej Paj-š (95letý Paj-š ). Pečeť: Paj-š. Provenience: sbírka Milana Weinera. Čchi Paj-š se na sklonku života rád vracel k námětu lotosu s velkými listy malovanými temnou tuší. I toto podivuhodné pozdní dílo dokládá umělcovu vitalitu, která jej provázela až do konce jeho dnů. QI BAISHI ( ) DUCK IN A LOTUS POND 101 x 34.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Jiusiwu sui Baishi (95 year old Baishi). Seal: Baishi. Provenance: Collection of Milan Weiner. 齐 白 石 ( ) 荷 塘 黑 鸭 图 101 x 34.5 厘 米 镜 框 水 墨 纸 本 款 识 : 九 十 五 岁 白 石 印 章 : 白 石 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 记 者 兼 作 家 米 兰 韦 纳 私 人 收 藏 Kč EUR 32 33

19 JOSEF HEJZLAR Josef Hejzlar v zahradě Letního paláce v Pekingu během svých studií na Pekingské univerzitě v roce Josef Hejzlar in the gardens of the Summer Palace in Beijing during his studies at Beijing University in 中 国 留 学 的 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔,1953 年 于 北 京 颐 和 园 Josef Hejzlar ( ) byl uznávaným českým sinologem, historikem umění, překladatelem a publicistou. Patřil k nejvýznamnějších znalcům a propagátorům čínského umění a kultury. Absolvoval VŠUP v Praze, v letech studoval na Pekingské univerzitě a čínské Ústřední akademii výtvarného umění v Pekingu. Byl studentem profesora Wang Süna, Li Kche-žana, Li Kchučana či Liou Tin-tchao, stýkal se s mnoha čínskými uměleckými a kulturními elitami. Začátkem roku 1952 se seznámil s Čchi Paj-š em, stal se jeho přítelem, a mohl tak přihlížet, jak mistr tvořil. Josef Hejzlar byl autorem celé řady knih a několika set odborných článků, překládal čínskou poezii a staré čínské eseje o umění. Za monografii Čchi Paj-š, vydanou roku 1970, získal cenu nakladatelství Odeon. Spolu se svou ženou sestavil a přeložil větší sbírku čínských přísloví, rčení a slavných veršů a výroků. K jeho posledním publikacím patří monografie Čchi Paj-š a jeho slavní žáci, která byla vydaná ve dvojjazyčné česko-čínské verzi, a Čínská krajinomalba. Jako spoluautor historického románu Na Řece získal se svou ženou v roce 2011 Literární cenu Knižního klubu. Jeho odborné knihy a studie získaly značný věhlas i v zahraničí a byly mnohokrát vydány. Za svůj celoživotní přínos získal roku 2010 čestné ocenění od Akademie výtvarných umění v Pekingu a Muzea Čchi Paj-š iho. Josef Hejzlar ( ) was a Czech sinologist, art historian, translator and journalist. He was one of the most prominent experts and promoters of Chinese art and culture. He graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, and from 1951 to 1956, he studied at Beijing University and the China Central Academy of Fine Arts in Beijing. He was a student of Professor Wang Xun, Li Keran, Li Kuzhan, and Liu Jintao, and met with many Chinese artists and members of the cultural elite. In early 1952, he met Qi Baishi, became his friend, and was therefore able to watch as a master was born. Josef Hejzlar was the author of many books and hundreds of articles, and translated Chinese poetry and ancient Chinese essays on art. His monograph Qi Baishi, published in 1970, won an award from the Odeon publishing house. Together with his wife, he compiled and translated a larger collection of Chinese proverbs, idioms and famous verses and sayings. His later publications include the monograph Qi Baishi and his Famous Students, which was issued in a bilingual Czech-Chinese version, and Chinese Landscape Painting. Hejzlar co-authored the historical novel The River with his wife in 2011, which won the Book Club Literary Prize. His scholarly books and studies gained considerable fame at home and abroad and have been reissued many times. For his lifetime contributions, he received an honorary award in 2010 from the Academy of Fine Arts in Beijing and the Qi Baishi Museum. 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 ( ) 是 捷 克 著 名 的 汉 学 家, 美 术 史 家, 翻 译 家, 是 研 究 和 宣 扬 中 国 文 化, 艺 术 最 著 名 的 专 家 之 一 原 毕 业 于 布 拉 格 工 艺 美 术 学 院, 是 举 世 闻 名 的 菲 拉 教 授 的 学 生 从 年, 在 北 京 大 学 和 北 京 中 央 美 术 学 院 继 续 深 造, 成 为 王 遜, 李 可 染, 李 苦 禅 教 授 和 裱 画 大 师 刘 金 涛 的 学 生, 并 结 识 了 许 多 中 国 文 化 艺 术 界 的 精 华, 他 们 也 都 成 为 他 终 生 的 良 师 益 友 同 时, 也 在 北 大 与 他 未 来 的 中 国 妻 子 相 逢 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 对 工 艺 美 术 和 建 筑 的 研 究 曾 数 次 获 奖 他 也 同 时 以 汉 学 家 兼 艺 术 家 的 双 重 优 越 身 份 从 事 于 中 国 艺 术, 尤 其 是 齐 白 石, 李 可 然, 黄 永 玉 等 等 的 绘 画 艺 术 的 研 究 1952 年, 他 在 李 可 染, 刘 金 涛 两 位 老 师 的 亲 自 陪 送 下, 初 次 访 问 了 齐 老 此 后 便 成 为 齐 老 画 室 常 客 和 朋 友, 可 以 观 赏 伟 大 的 齐 老 作 画 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 是 在 捷 克 和 外 国 出 版 了 一 系 列 书 籍 和 数 百 篇 专 论, 散 文 的 作 者 他 也 翻 译 了 中 国 诗 歌, 中 国 古 代 美 术 散 文, 同 妻 子 一 起 编 撰, 翻 译 了 许 多 中 国 成 语, 谚 语, 名 言 他 的 齐 白 石 传 于 1970 年 获 出 版 社 头 奖 最 近 的 齐 白 石 和 他 的 学 生 是 以 捷 中 双 语 出 版 的, 论 中 国 山 水 画 又 以 捷 文 出 版 (2011) 他 与 妻 子 合 写 的 历 史 小 说 在 江 上 获 得 最 佳 文 学 奖 (2011) 他 的 专 论 书 籍 和 研 究 论 文 也 在 国 外 获 得 相 当 的 声 誉, 多 次 重 覆 出 版 中 国 水 墨 画 共 出 16 版, 中 国 古 代 版 画 共 3 版 他 60 年 来 从 未 间 断 过 对 中 国 艺 术 和 齐 老 绘 画 的 研 究 他 在 1962 年 曾 向 联 合 国 安 全 理 事 会 提 议, 把 齐 白 石 列 入 世 界 文 化, 艺 术 名 人 的 名 册, 使 其 成 为 众 所 周 知 的 世 界 名 人 之 一 1987 年 受 聘 在 中 国 各 大 学 讲 课,2010 年 荣 获 北 京 画 院, 齐 白 石 纪 念 馆 的 荣 誉 奖 状 34 35

20 291 ČCHI PAJ-Š ( ) KRABI Nepřímo datováno x 34 cm. Tušová malba na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Pa-š -ťiou suej Paj-š lao-žen (89letý stařec Pa-š ). Pečeť: Pa-š. Provenience: sbírka Josefa Hejzlara. Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š, Praha, Odeon, 1970, ilustrace číslo 111. Josef Hejzlar - Aquarelles chinoises, Paříž, Editions Cercle d Art, 1981, ilustrace číslo 43. Čchi Paj-š proslul obrázky drobného hmyzu a vodních živočichů, zejména krevet a krabů. Pouhými odstíny tuše dokázal mistrně vyjádřit různé části jejich těla a rozlišit jejich umístění v prostoru. QI BAISHI ( ) CRABS Indirectly dated x 34 cm. Ink painting on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed and indirectly dated: Bashijiu sui Baishi laoren (89 year old man Baishi). Seal: Baishi. Provenance: Collection of Josef Hejzlar. Published: Josef Hejzlar - Qi Baishi, Prague, Odeon, 1970, illustration no Josef Hejzlar - Aquarelles chinoises, Paris, Editions Cercle d Art, 1981, illustration no. 43. 齐 白 石 ( ) 螃 蟹 图 1948 年 103 x 34 厘 米 挂 轴 水 墨 纸 本, 锦 缎 装 裱 题 识 : 八 十 九 岁 白 石 老 人 印 章 : 白 石 来 源 : 捷 克 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 私 人 收 藏 出 版 : 此 画 被 收 录 在 捷 克 著 名 汉 学 家 收 藏 家 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 编 撰 的 齐 白 石 ( 布 拉 格 odeon 出 版 社 1970 年 出 版, 画 号 111) 一 书 中 Kč EUR 36 37

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) (1880-1940), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评

沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) (1880-1940), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评 walter bondy Walter Bondy (1880-1940), českoněmecký malíř, literární kritik a sběratel, pocházel z bohaté průmyslnické rodiny Bondy-Cassier. V letech 1898-1903 studoval vídeňskou, poté berlínskou a následně

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

2. Bank secrecy and bank Information. 2. Bankovní tajemství a bankovní informace

2. Bank secrecy and bank Information. 2. Bankovní tajemství a bankovní informace Všeobecné obchodní podmínky Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 1. Rozsah platnosti a změny těchto Všeobecných obchodních podmínek a zvláštních podmínek pro jednotlivé obchodní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank

Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností

Více

CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA

CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/28 RECITALS This Client Agreement is entered

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací/ On the basis of standard documentation published by the European Banking Federation

Více

Příloha č. 1. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 5770/7 v k.ú. Liberec

Příloha č. 1. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 5770/7 v k.ú. Liberec Příloha č. 1. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 5770/7 v k.ú. Liberec (the Agreement ) (dále jen Smlouva ) executed on the below stated day, month and year in accordance with Sec. 51, Sec.

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

Formulář pro žádost o osobní účet

Formulář pro žádost o osobní účet Formulář pro žádost o osobní účet New Account Opening Procedure Proces otevření nového účtu 1. Personal Information Form Formulář osobních informací Please fill out the Personal Information Form completely

Více

2. Procento provize 2.1 S odkazem na článek 2.3.1 Podmínek bude minimální procento provize stanoveno na 12%. 2.2 Depozit [0]

2. Procento provize 2.1 S odkazem na článek 2.3.1 Podmínek bude minimální procento provize stanoveno na 12%. 2.2 Depozit [0] HOTEL AGREEMENT MEZI: I. BOOKING.COM B.V., společnost zřízená podle nizozemského práva, s kanceláří zaregistrovanou na adrese (1017 SG) Weteringschans 28, Amsterdam, Nizozemsko ("Booking.com"), a II. Jméno

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj,

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

Document name: General Terms and Conditions Revision: 0 Date: 01.02.2011 Page 1 of 5

Document name: General Terms and Conditions Revision: 0 Date: 01.02.2011 Page 1 of 5 1. Scope General Terms and Conditions 1.1 These General Terms and Conditions (hereinafter T&C ) apply to all contracts even future ones for deliveries or other services including MEGIST contracts for labour,

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru Věřitel STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Ferratum Bank Ltd. Reg. č.: C 56251 Adresa sídla Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Pořadatelem dražby je. Cena katalogu: 70 Kč. www.drazbykoni.cz. www.facebook.com/stredoevropskadrazba

Pořadatelem dražby je. Cena katalogu: 70 Kč. www.drazbykoni.cz. www.facebook.com/stredoevropskadrazba Pořadatelem dražby je Janda Bloodstock Ing. Tomáš Janda, Levského 3221, 14300 Praha 4 Modřany IČ: 71073655, DIČ: CZ8109171807 Tel: +420 724 238 217, Fax: +420 241 765 852, E-mail: t.janda@atlas.cz Číslo

Více

Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 2000 ISSN 0862 6162 Na překladu právních předpisů uveřejněných v těchto Pojistných rozpravách se podílela ve spolupráci s Ministerstvem financí skupina

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více