MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品. Praha Kaiserštejnský palác

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品. Praha 26.11.2013 Kaiserštejnský palác"

Transkript

1 MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品 Praha Kaiserštejnský palác 1

2 MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品 Praha Kaiserštejnský palác MÍSTO KONÁNÍ / LOCATION / 拍 卖 地 点 : Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 AUKCE / SALE / 拍 卖 时 间 : , 18:00 VÝSTAVA / VIEWING / 预 展 时 间 : , 11:00-19: , 11:00-19: , 11:00-19: , 11:00-15:00 Dotazy k draženým předmětům zasílejte na ovou adresu případně na tel Inquiries regarding individual lots: or call KONCEPCE KATALOGU: Oldřich Hejtmánek Lucie Nepeřená REDAKCE KATALOGU: Lucie Nepeřená HLAVNÍ ODBORNÝ PORADCE: Lucie Olivová ASISTENCE A PŘEKLADY: Adriana Dolejší Jennifer Hejtmánková Nan Zhao FOTOGRAFIE: Oto Palán GRAFICKÁ ÚPRAVA: Frans Lenzen GALERIE ARCIMBOLDO Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Dražba se řídí Aukčním řádem, který se nachází na konci tohoto katalogu. 了 解 本 次 拍 卖 会 的 有 关 情 况, 请 与 安 娜 (Adriana) 联 系 手 机 : 座 机 : 邮 箱 2 1

3 Important Information for Non-European Union Citizens (the Bidder or Bidders ) Wishing to Participate in Auctions of Galerie Arcimboldo ( Arcimboldo )* 禾 祺 亚 洲 艺 术 品 和 古 董 拍 卖 会 非 欧 盟 籍 竞 买 人 须 知 1. Auction Conditions and Liability By participating in the auction, the Bidder accepts the Auction Terms and Conditions of Galerie Arcimboldo ( Arcimboldo ), published in the catalogue and on the Arcimboldo website. In the event of any discrepancies, the following provisions shall prevail over the Auction Terms and Conditions. Every Bidder is personally liable for bids submitted by him/her. 2. Registration Arcimboldo accepts bids from non-eu citizens only under the following conditions: The registration form provided by Arcimboldo must be used for registration. It is available at the exhibition rooms, published in the catalogue and downloadable from the Arcimboldo website. Bidders participating in the salesroom must register with Arcimboldo prior to the start of the auction. Bidders who wish to submit their bids by telephone or in writing must register with Arcimboldo no later than 48 hours prior to the start of the auction. The registration form must be completed and duly signed by the Bidder. Copies of the Bidder s valid passport and valid credit card (both in the name of the Bidder) must be enclosed with the registration form. 3. Deposit To secure its claims and those of the vendor, Arcimboldo requires a Deposit of the amount specified hereunder from every Bidder ( Deposit ). 3.1 Deposit for written and telephone bids: 3.2 Deposit for Bidders participating in the salesroom: If a Bidder wishes to bid in person in the salesroom, a Deposit of EUR 4,000 must be received prior to the start of the auction. If a Bidder wishes to bid on Premium Lots marked with the symbol, a deposit of EUR 40,000 must be received prior to the start of the auction. 3.3 The Deposit must be received no later than 24 hours prior to the start of the auction. If the Deposit is not received prior to the start of the auction, the Bidder will not be permitted to participate in the auction. Payment of the Deposit may be made in cash or by Visa/Mastercard, PayPal, or bank transfer to the following account: Raiffeisenbank a. s., Prague, Czech Republic Account number: Bank Code: 5500 SWIFT/BIC: RZBCCZPP IBAN: CZ Payments must include a note with the Bidder s name or Client Number (if known). 4. Payment for the Auctioned Items Payment for the auctioned items must be made according to the Auction Terms and Conditions, unless otherwise agreed. An additional fee of 3% of the invoiced sum shall be charged for credit card payments. If a Bidder does not pay within the term of payment set forth in the Auction Conditions, Arcimboldo shall be entitled to charge a default interest of 10% p.a. Deposits will be applied to the invoiced sum, unless agreed otherwise. Surplus Deposits will be refunded to the Bidder after the auction without delay. 1. 拍 卖 条 件 和 责 任 竞 买 人 参 加 拍 卖 即 表 示 接 受 禾 祺 拍 卖 行 ( 以 下 简 称 禾 祺 ) 拍 卖 会 在 目 录 中 公 示 的 参 拍 条 件 如 果 与 目 录 所 示 条 件 相 悖, 以 下 列 条 款 为 准 在 编 制 本 图 录 的 有 限 时 间 内, 对 图 录 内 所 有 有 关 中 国 画 的 归 属 来 源 以 及 年 代 等 信 息, 我 们 均 力 求 精 确 与 可 靠, 但 我 们 并 不 对 这 些 信 息 承 担 任 何 责 任, 也 不 对 上 拍 的 这 些 物 品 提 供 担 保, 也 不 接 受 申 诉 竞 买 人 对 其 出 价 承 担 个 人 责 任 2. 登 记 2.1 竞 买 人 希 望 以 电 话 书 面 式 参 拍, 必 须 在 拍 卖 前 至 少 48 小 时 向 禾 祺 登 记 2.2 出 席 拍 卖 会 的 竞 买 人 必 须 在 拍 卖 前 向 禾 祺 登 记 2.3 登 记 必 须 使 用 禾 祺 提 供 的 表 格 该 表 格 在 预 展 厅 提 供 刊 印 在 目 录 单 中 或 可 从 禾 祺 网 站 上 下 载 2.4 登 记 须 附 有 竞 买 人 护 照 和 信 用 卡 的 复 印 件 2.5 竞 买 人 必 须 填 写 登 记 表 并 亲 笔 签 名 3. 为 保 障 禾 祺 及 出 品 人 的 权 利, 禾 祺 要 求 竞 买 人 提 供 保 证 金, 若 竞 买 人 以 电 话 书 面 形 式 参 拍, 则 必 须 在 拍 卖 前 24 小 时 将 保 证 金 存 入 下 列 账 户 : 开 户 银 行 :Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic 结 算 号 : 银 行 代 码 : 5500 SWIFT CODE(BIC)( 银 行 识 别 码 ):RZBCCZPP IBAN( 国 际 银 行 账 户 号 码 ): CZ 不 带 三 角 符 号 拍 品 的 保 证 金 4.1 书 面 和 电 话 竞 买 的 保 证 金 : 竞 买 人 须 提 供 希 望 竞 买 物 品 起 拍 价 的 30% 的 保 证 金, 方 可 参 加 书 面 或 电 话 竞 拍 4.2 现 场 参 拍 者 的 保 证 金 : 参 拍 者 须 提 供 4 千 欧 元 保 证 金, 才 有 资 格 参 加 拍 卖 保 证 金 必 须 在 拍 卖 会 开 始 前 以 现 金 或 EC 卡 或 者 银 行 转 账 方 式 向 禾 祺 拍 卖 行 支 付 5. 带 有 三 角 符 号 拍 品 的 保 证 金 5.1 书 面 和 电 话 竞 买 的 保 证 金 : 竞 买 人 欲 竞 拍 带 有 三 角 符 号 的 拍 品 须 提 供 4 万 欧 元 的 保 证 金, 方 可 参 加 书 面 或 电 话 竞 拍 5.2 现 场 参 拍 者 的 保 证 金 参 拍 者 欲 竞 拍 带 有 三 角 符 号 的 拍 品 须 提 供 4 万 欧 元 的 保 证 金, 方 有 资 格 参 加 拍 卖 保 证 金 必 须 在 拍 卖 开 始 前 以 现 金 或 EC 卡 或 者 银 行 转 账 方 式 向 禾 祺 拍 卖 行 支 付 6. 佣 金 买 受 人 需 支 付 的 包 含 增 值 税 在 内 的 佣 金 提 醒 买 家 注 意, 在 携 带 拍 品 离 开 欧 盟 时 无 法 办 理 退 税 6.1 通 过 Visa 和 Master 国 际 信 用 卡 支 付 应 付 款, 禾 祺 会 收 取 应 付 款 总 额 3% 的 附 加 费 6.2 拍 定 物 品 的 付 款 成 功 竞 拍 物 品 的 账 单 须 在 拍 卖 结 束 后 7 日 内 支 付 如 果 买 方 延 迟 付 款, 将 按 照 账 单 金 额 收 取 10% 的 违 约 利 息 6.3 如 果 买 方 不 付 款 或 不 按 时 付 款, 禾 祺 将 要 求 买 方 继 续 履 行 合 同 无 需 通 知 直 接 取 消 合 同, 并 有 权 直 接 将 该 物 品 出 售 或 拍 卖 6.4 买 方 保 证 金 将 抵 销 账 单 金 额 多 余 保 证 金 将 在 拍 卖 会 后 毫 不 迟 延 地 返 还 竞 买 人 禾 祺 仅 在 完 全 收 到 账 单 金 额 后 才 移 交 拍 定 物 品 For lots marked in the catalogue with the symbol ( Premium Lots ), bids will be accepted only after receipt of a Deposit in the amount of EUR 40,000. For all other lots, bids will be accepted only upon receipt of a deposit of 30% of the sum of the asking prices of the lots (as listed in the catalogue) for which the Bidder wishes to place a bid. Arcimboldo will release the Auctioned items only once the full invoiced sum has been paid. * Please note that the full version of the Auction terms and conditions can be found at the end of our catalogue and on our website. 注 : 拍 卖 条 款 见 拍 卖 图 录 尾 页 或 禾 祺 拍 卖 行 官 方 网 站 2 3

4 JiŘÍ SpĚvÁk Jiří Spěvák ( ) byl českým Jiri Spevak ( ) was a Czech 伊 吉 斯 别 瓦 克 (Jiri Spevak) ( novinářem a sinologem. Studoval journalist and sinologist. He studied 1958), 捷 克 记 者 汉 学 家, 曾 在 布 拉 277 ČCHENG Š -FA ( ) DĚVČÁTKO A ZVĚDAVÉ TELE 53 x 41,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno v nápisu: Čcheng Tchung Š -fa jü Tung-chaj-pin (Čcheng Tchung Š -fa na břehu Východního jezera). Pečeť: Čcheng Š -fa. Pečeť vlevo dole: Wu-chu-s -chaj wej ťia. CHENG SHIFA ( ) THE LITTLE SHEPHERDESS 53 x 41.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed and inscribed: Cheng Tong Shifa yu Donghaibin. Seal: Cheng Shifa. Seal in lower left corner: Wuhusihai wei jia. 程 十 发 ( ) 傣 族 少 女 对 牛 吹 笛 图 53 x 41.5 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 程 十 发 于 东 海 滨 印 章 : 程 十 发, 五 湖 四 海 为 家 程 十 发 ( ) 是 中 国 海 派 书 画 大 师, 在 人 物 花 鸟 方 面 独 树 一 帜, 同 时 他 也 被 称 为 少 数 民 族 画 第 一 人 程 十 发 于 1957 年 随 文 化 čínštinu a dějiny Dálného východu na filologické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Ve studiích pak pokračoval v letech v Pekingu, kde se věnoval především čínskému jazyku, literatuře a historii. Po návratu do vlasti nastoupil do zahraniční redakce v České Chinese and Far Eastern history at the Philological Faculty of Charles University in Prague. He continued his studies from in Beijing, where he specialized in Chinese language, literature and history. After returning home he started working at the foreign desk at the 格 查 理 大 学 语 言 学 系 学 习 汉 语 和 远 东 历 史 1951 至 1955 年 间, 斯 别 瓦 克 在 北 京 继 续 深 造, 专 攻 汉 语 语 言 文 学 和 历 史 学 成 回 国 后, 在 捷 克 通 讯 社 海 外 编 辑 部 工 作 1956 年 夏 天, 他 以 捷 克 通 讯 社 的 驻 外 记 者 的 身 份 被 派 往 北 京 然 而 不 久 之 后, 斯 别 瓦 克 于 1958 年 10 月 17 日 在 北 京 飞 往 莫 斯 科 的 途 中 Čcheng Š -fa pocházel ze Šanghaje a jeho tušová malba vychází ze stylu šanghajské školy. Vynikl jako ilustrátor knih, byl uznávaným kaligrafem a rytcem pečetí. V roce 1957 byl vyslán na cestu do provincie Jün-nan a namaloval bezpočet obrazů inspirovaných životem tamějších etnických menšin. 部 组 织 的 美 术 工 作 团 到 云 南 采 风, 在 孔 雀 之 乡 的 傣 族 聚 居 地 找 到 了 艺 术 创 作 的 灵 感, 此 画 作 即 勾 勒 了 一 个 傣 族 少 女 吹 笛 牧 牛 时 的 情 景, 体 现 了 朴 实 的 民 风 宁 静 祥 和 的 环 境 气 氛 画 作 很 注 重 线 条 的 运 用, 写 实 中 略 带 一 些 连 环 画 风 般 的 潇 洒, 纵 横 自 如 Kč EUR tiskové kanceláři. V létě 1956 se vrátil do Pekingu jako stálý zpravodaj ČTK. Jeho působení však nemělo dlouhého trvání, jelikož na cestě z Pekingu do Moskvy zahynul při leteckém neštěstí. Czech News Agency (ČTK). In the summer of 1956, he returned to Beijing as a permanent correspondent for ČTK. Unfortunately, it was to be a short-lived position - Spevak died in a plane crash on October 17, 1958 en route from Beijing to Moscow. 不 幸 遇 难 4 5

5 278 ČCHI PAJ-Š ( ) SBĚRAČ CHRASTÍ Kolem roku x 40 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno pečetí vpravo dole: Lao Paj. Nápis: Toto dílo z pozůstalosti starce Paj-š ho, zpodobňující sběrače chrastí, ač není opatřené nápisem, lze považovat za skutečný poklad. Nápis datován: 1. měsíc 1958, signován: Chuan-sun, pečeť: Chuan-sun. Provenience: sbírka Jiřího Spěváka. Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š, Praha, Odeon, 1970, černobílá ilustrace číslo 95. Čchi Paj-š maloval postavy poměrně zřídka, tvoří však významnou část jeho tvorby a často jsou pojímány s ironickým nadhledem. Obraz nadepsal Wu Chuan-sun ( ), vlastním jménem Wu Če-šeng, malíř a znalec umění. QI BAISHI ( ) BRUSHWOOD COLLECTOR C. 1940, calligraphy from x 40 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed: Huansun. Seal: Huansun. Seal in the lower right corner: Lao Bai. Provenance: Collection of Jiri Spevak. Published: Josef Hejzlar - Qi Bashi, Odeon, 1970, illustration no. 95. 齐 白 石 ( ) 樵 童 劳 作 图 画 作 于 1940 年, 题 词 于 1958 年 66 x 40 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 潢 画 作 者 : 齐 白 石 ; 题 词 作 者 : 吴 幻 荪 题 识 : 此 白 石 老 人 遗 作 未 署 款 识 写 劳 动 樵 童 当 可 宝 也 款 识 : 幻 荪 题 记 一 九 五 八 年 元 月 印 章 : 幻 荪 右 下 角 章 : 老 白 来 源 : 捷 克 汉 学 家 伊 吉 斯 别 瓦 克 私 人 收 藏 出 版 : 此 画 被 收 录 在 捷 克 著 名 汉 学 家 收 藏 家 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 编 撰 的 齐 白 石 ( 布 拉 格 odeon 出 版 社 1970 年 出 版, 画 号 95) 一 书 中 Kč EUR 6 7

6 ANTONÍN HAŠEK 279 SÜ PEJ-CHUNG ( ) VEPŘ 23,5 x 24,7 cm. Tušová malba na papíře. Rámováno. Signováno v nápisu: Pro radost bratru Te-čchunovi, Pej-chung. Pečeť: Sü Pej-chung. Vepř se v Sü Pej-chungově díle jako náměť vyskytuje spíše vzácně. Je možné, že ho namaloval v roce vepře, který nastal podle čínského kalendáře roku Ačkoliv je dílo provedeno tuší, realistické vyobrazení a snaha postihnout trojrozměrnost odpovídá evropskému pojetí. XU BEIHONG ( ) PIG 23.5 x 24.7 cm. Ink on paper. Framed. Dedication: Dechun xiong cunwan. Signed: Beihong. Seal: Xu Beihong. 徐 悲 鸿 ( ) 黑 猪 图 23.5 x 24.7 厘 米 镜 框 水 墨 纸 本 题 识 : 德 纯 兄 存 玩 款 识 : 悲 鸿 印 章 : 徐 悲 鸿 徐 悲 鸿 是 兼 采 中 西 艺 术 之 长 的 绘 画 大 师, 他 的 作 品 中 以 猪 作 为 主 题 的 画 作 并 不 多 见, 但 也 确 实 有 徐 悲 鸿 酒 后 画 猪 的 例 子 这 幅 黑 猪 图 中 大 笔 淡 墨, 细 笔 勾 画, 匠 心 独 具 Kč EUR Antonín Hašek ( ) působil jako generální konzul na československém velvyslanectví v Pekingu v letech Po návratu do vlasti roku 1952 byl falešně obviněn z vlastizrady a ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke čtrnácti letům vězení. Jeho kolekce byla znárodněna a stala se důležitou součástí nově založené orientální sbírky Národní galerie v Praze. V roce 1962 byl Antonín Hašek amnestován a celá jeho sbírka Antonin Hasek ( ) worked as Consul General at the Czechoslovak Embassy in Beijing from 1950 to Upon his return to his homeland in 1952, he was falsely accused of treason in a constructed political process and sentenced to 14 years in prison. His entire collection was confiscated by the state and became an important part of the newly founded collection of Oriental art at the National Gallery in Prague. Antonin Hasek was pardoned 安 东 尼 哈 谢 克 (Antonin Hasek) ( ) 于 1950 年 到 1952 年 在 捷 克 斯 洛 伐 克 驻 北 京 大 使 馆 担 任 总 领 事 1952 年 回 国 后 因 遭 人 诬 陷 以 叛 国 者 的 罪 名 被 判 处 有 期 徒 刑 14 年 他 的 全 部 艺 术 收 藏 品 都 被 政 府 没 收 他 被 没 收 的 艺 术 收 藏 品 也 因 此 成 为 布 拉 格 国 家 美 术 馆 新 东 方 艺 术 展 区 中 的 重 要 藏 品 之 一 1962 年, 哈 谢 克 被 赦 免,1965 年 国 家 归 还 他 所 有 原 属 于 他 的 艺 术 品 收 藏 mu pak byla roku 1965 vrácena in 1962 and his entire collection was v restituci. restituted to him in

7 280 SÜ PEJ-CHUNG ( ) KOHOUT NA SKALCE Datováno ,5 x 42,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Pej-chung. Pečeť: Sü Pej-chung. Provenience: sbírka Antonína Haška. Poté co Japonsko v roce 1937 obsadilo východní Čínu, přesunula se nejen čínská vláda, ale i průmysl a kultura do vnitrozemí. Sü Pej-chung tam vedl uměleckou komunitu a organizoval četné výstavy. Svými obrazy promlouval o nutnosti bojovat pomocí běžně srozumitelné symboliky. Kohout je v čínské tradici symbol statečnosti a bojovnosti, kterou osvědčuje při oblíbených kohoutích zápasech, proto se často objevuje jako námět Sü Pej-chungových obrazů za války i po ní. XU BEIHONG ( ) ROOSTER ON A ROCK Dated x 42.5 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Dated: early 1951 (niansui shi). Signed: Beihong. Seal: Xu Beihong. Provenance: Collection of Antonin Hasek. 徐 悲 鸿 ( ) 公 鸡 图 1951 年 81.5 x 42.5 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 裱 款 识 : 一 九 五 一 年 岁 始 悲 鸿 印 章 : 徐 悲 鸿 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 安 东 尼 哈 谢 克 私 人 收 藏 Kč EUR 10 11

8 EVA CARMINEOVÁ Dr. Eva Carmineová ( ) vystudovala filologii a literaturu Dálného Východu na Karlově univerzitě v Praze. Po studiích nastoupila na ministerstvo kultury, kde později vedla odbor kulturní výměny mezi Československem a zeměmi Asie a Afriky. Roku 1953 byla v rámci důležité československé kulturní delegace vyslána ministerstvem do Číny. Delegace navštívila např. Peking, Nanking, Šanghaj či Kanton, kde pořádala kulturní vystoupení, přednášky a umělecké besedy, a byla dokonce přijata čínským ministrem kultury Šen Jen-pinem. V následujících letech pak Eva Carmineová organizovala kulturní mise do Indonésie, Japonska, Indie a dalších států. Publikovala v odborných časopisech a spolupracovala s UNESCO jako expert a poradce pro mezinárodní kulturní styky. Dr. Eva Carmineová ( ) studied philology and Far Eastern literature at Charles University in Prague. After finishing her studies, she began working at the Ministry of Culture, where she later headed the department of cultural exchanges between Czechoslovakia and Asian and African countries. In 1953 she was sent to China as a ministry representative as part of an important Czechoslovak cultural delegation. The delegation visited cities such as Beijing, Nanking, Shanghai and Canton, where it put on performances, held lectures and conducted discussions about art, and was even received by the Chinese Minister of Culture Shen Yenbin. In the years that followed, she organised cultural missions to Indonesia, Japan, India and other countries. She published in professional journals and worked with UNESCO as an expert and advisor for international cultural relations. 艾 娃 卡 敏 娜 欧 娃 ( ) 在 布 拉 格 查 理 大 学 学 习 远 东 语 言 学 和 文 学 毕 业 后, 在 捷 克 文 化 部 工 作, 后 来 在 那 里 她 负 责 在 捷 克 斯 洛 伐 克 和 亚 洲 和 非 洲 国 家 之 间 从 事 文 化 交 流 活 动 1953 年, 她 率 领 捷 克 斯 洛 伐 克 文 化 部 派 出 的 一 个 重 要 的 代 表 团 到 中 国, 代 表 团 访 问 了 北 京, 南 京, 上 海 和 广 州, 她 参 加 了 各 种 演 出, 讲 座, 艺 术 讲 座, 时 任 中 国 文 化 部 长 沈 雁 冰 还 会 见 了 她 在 随 后 几 年 中, 艾 娃 卡 敏 娜 欧 娃 向 印 尼 日 本 印 度 和 其 他 国 家 多 次 派 出 文 化 团 组 进 行 文 化 交 流 活 动 她 还 有 多 篇 论 文 发 表 在 专 业 期 刊 上, 并 作 为 国 际 文 化 关 系 的 专 家 和 顾 问 与 联 合 国 教 科 文 组 织 进 行 合 作 12 13

9 281 LI KCHE-ŽAN ( ) PASÁČEK S BUVOLEM 76 x 43 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Li Kche-žan chua (Namaloval Li Kche-žan). Pečeť pod nápisem: Kche-žan. Pečeť vlevo dole: Wej žen-min (Pro lid). Provenience: sbírka Evy Carmineové. Výstava: Současné čínské malířství, Národní galerie v Praze, květen - srpen Li Kche-žan, Náprstkovo muzeum v Praze, říjen - prosinec 1960, číslo 14 pod názvem Chlapec táhnoucí buvola. LI KERAN ( ) SHEPHERD BOY AND BUFFALO 76 x 43 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Li Keran hua. Seal under signature: Keran. Seal in the lower left: Wei renmin (For the people). Provenance: Collection of Eva Carmineova. Exhibited: Modern Chinese Painting, National Gallery in Prague, Li Keran, Naprstek Museum in Prague, 1960, no. 14. 李 可 染 ( ) 牧 童 引 牛 图 76 x 43 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 李 可 染 印 章 : 可 染, 为 人 民 来 源 : 艾 娃 卡 敏 娜 欧 娃 私 人 收 藏 展 览 :1955 年 布 拉 格 国 家 美 术 馆, 现 代 中 国 画 展 区 1960 年 非 欧 洲 文 化 的 纳 普 斯 泰 克 博 物 馆, 李 可 染 作 品 展, 第 14 参 展 号 Kč EUR 14 15

10 282 ČCHI PAJ-Š ( ) KVETOUCÍ SLIVONĚ 95,4 x 35,6 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Ťiou-š suej Paj-š (90letý Paj-š ). Pečeť: Paj-š. Pečeť vlevo dole: Ťi-pching tchang. Provenience: sbírka Evy Carmineové. Výstava: Současné čínské malířství, Národní galerie v Praze, květen - srpen QI BAISHI ( ) BLOSSOMING PLUM TREES 95.4 x 35.6 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Jiushi sui Baishi (90 years old Baishi). Seal: Baishi. Seal in the lower left: Jiping tang. Provenance: Collection of Eva Carmineova. Exhibited: Modern Chinese Painting, National Gallery in Prague, 齐 白 石 ( ) 梅 花 图 95.4 x 35.6 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 九 十 岁 白 石 印 章 : 白 石, 寄 萍 堂 来 源 : 艾 娃 卡 敏 娜 欧 娃 私 人 收 藏 展 览 :1955 年 布 拉 格 国 家 美 术 馆, 现 代 中 国 画 展 区 Kč EUR 16 17

11 283 ČCHI PAJ-Š ( ) MAGNÓLIE A DVĚ VČELKY 81,5 x 35,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Ťi-pching tchang lao-žen Paj-š. Pečeť: Čchi Ta. Provenience: sbírka Čeňka Trégla, zaměstnance Tesly Karlín. QI BAISHI ( ) MAGNOLIA AND TWO BEES 81.5 x 35.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Jipingtang laoren Baishi. Seal: Qi Da. Provenance: Collection of Cenek Tregl, employee of Tesla Karlín. 齐 白 石 ( ) 蜂 舞 玉 兰 花 图 81.5 x 35.5 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 题 识 : 寄 萍 堂 上 老 人 白 石 印 章 : 齐 大 来 源 : 捷 克 齐 内 克 特 格 尔 ( 捷 克 Tesla Karlín 公 司 雇 员 ) 私 人 收 藏 Kč EUR 18 19

12 284 ČCHI PAJ-Š ( ) BEGÓNIE A VÁŽKA 97 x 31,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Paj-š šan-weng. Pečeť: Čchi Ta. Provenience: sbírka obchodního delegáta v ČLR Františka Bůžka. QI BAISHI ( ) BEGONIA AND DRAGONFLY 97 x 31.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Baishi shanweng. Seal: Qi Da. Provenance: Collection of Frantisek Buzek, trade delegate to the PRC. 齐 白 石 ( ) 秋 海 棠 图 97 x 31.5 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 白 石 少 翁 印 章 : 齐 大 来 源 : 弗 朗 迪 克 布 杰 克 ( 捷 克 对 中 国 贸 易 代 表 ) 私 人 收 藏 Kč EUR 20 21

13 285 ČCHI PAJ-Š ( ) KVETOUCÍ IRISY A MOTÝL 68,5 x 35 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Paj-š šan-weng š ťiou-š čching-se. Pečetě: 1. Mu-žen, 2. Čchi Ta. Provenience: sbírka československého diplomata. QI BAISHI ( ) IRISES AND BUTTERFLY 68.5 x 35 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed: Baishi shanweng shi jiushi qingse. Seals: 1. Muren. 2. Qi Da. Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 齐 白 石 ( ) 蝶 兰 图 68.5 x 35 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 裱 款 识 : 白 石 山 翁 试 旧 时 青 色 印 章 : 木 人 齐 天 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 私 人 收 藏 Kč EUR 22 23

14 286 ČCHI PAJ-Š ( ) ČERVENÁ CHRYZANTÉMA 33 x 33,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Paj-š lao-žen (Stařec Paj-š ). Pečeť: Ceng wu. Provenience: sbírka československého diplomata. QI BAISHI ( ) RED CHRYSANTHEMUM 33 x 33.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Baishi laoren. Seal: Zeng wu. Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 齐 白 石 ( ) 艳 菊 图 33 x 33.5 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 白 石 老 人 印 章 : 甑 屋 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 私 人 收 藏 Kč EUR 24 25

15 287 ČCHI PAJ-Š ( ) A ČCHI LIANG-ČCH ( ) CHRYZANTÉMY A LUČNÍ KOBYLKA 135,5 x 29 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Nápis: Ťiou-š -s suej Paj-š lao-žen tchi (Nadepsal 94letý stařec Paj-š ). Signováno vpravo dole: Ta-ťiang č men (Žák velkého mistra). Pečeť vyryl Čchi Paj-š pro svého syna Liang-čch. Provenience: sbírka československého diplomata. Čchi Liang-čch byl čtvrtým synem mistra Čchi Paj-š e. Podědil otcovo nadání a od útlého dětství byl veden k malování, které vystudoval na Univerzitě Fu-žen, ovládal ale i kaligrafii a rytí pečetí. Spolu s pěti sourozenci, kteří také malovali, prosazoval malířský směr, který věrně následuje umění jejich otce, tzv. Čchiovu školu. QI BAISHI ( ) & QI LIANGCHI ( ) CHRYSANTHEMUMS AND GRASSHOPPER x 29 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed in the lower right corner with a seal: Dajiang zhi men (Student of the great master). The seal was engraved by Qi Baishi for his son Liangchi. Inscription: Jiushisi sui Baishi laoren ti (Inscribed by 94 year old man Baishi). Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 齐 白 石 ( ) 和 齐 良 迟 ( ) 草 蜢 菊 花 图 x 29 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 裱 款 识 : 九 十 三 岁 白 石 老 人 题 印 章 :1. 白 石 ; 2. 大 匠 之 门 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 私 人 收 藏 Kč EUR 26 27

16 288 ČCHI PAJ-Š ( ) ŽABKA POD KVETOUCÍM LOTOSEM 99 x 33,8 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Paj-š lao-žen. Pečeť za signaturou: Lao Paj. Pečeť vlevo dole: Nien kao čchang ťien pu lao paj šen-sien. Provenience: sbírka československého diplomata. QI BAISHI ( ) FROG UNDER A FLOWERING LOTUS 99 x 33.8 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed: Baishi laoren. Seal under the signature: Lao Bai. Bottom seal: Nian gao chang jian, bu lao bai shenxian. Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 齐 白 石 ( ) 荷 塘 青 蛙 图 99 x 33.8 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 裱 题 识 : 白 石 老 人 印 章 : 老 白, 年 高 长 健 不 老 白 神 仙 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 私 人 收 藏 Kč EUR 28 29

17 milan weiner Milan Weiner ( ), uznávaný Milan Weiner ( ) was 米 兰 韦 纳 ( ) 出 生 于 český novinář a publicista, se narodil born into an intellectual Czech- 捷 克 布 拉 格 一 个 知 识 分 子 犹 太 家 庭 v pražské intelektuální, česko- Jewish family in Prague. During the 在 战 争 期 间, 他 被 囚 禁 在 特 伦 津 和 奥 židovské rodině. V průběhu war, he was imprisoned in Terezin 斯 威 辛 集 中 营 战 争 结 束 后 他 返 回 布 2. světové války byl vězněn and Auschwitz. After his return to 拉 格, 在 信 息 部 完 成 了 新 闻 专 业 课 v Terezíně a Osvětimi. Po návratu Prague, he completed a journalism 程, 后 在 捷 克 斯 洛 伐 克 电 台 和 青 年 do Prahy absolvoval novinářský kurs course at the Ministry of Information, 阵 线 报 工 作,1945 年 后 回 到 信 息 Ministerstva informací, prošel praxí interned at Czechoslovak Radio and 部 作 编 辑 工 作 1951 年 2 月 作 为 捷 v rozhlase a v Mladé frontě a od roku Mladá fronta, and then returned to 通 社 和 红 色 权 利 报 记 者 到 北 京 工 1945 pracoval na postu redaktora the Ministry in 1945 to work as an 作 后 来, 他 被 聘 为 捷 苏 研 究 所 新 闻 na Ministerstvu informací. V únoru editor. In February 1951 he went to 官,1963 年 他 在 捷 克 斯 洛 伐 克 广 播 电 1951 odjíždí na rok do Pekingu, kam Beijing, where he spent 台 对 外 编 辑 部 任 主 任 编 辑,1969 年 英 289 ČCHI PAJ-Š ( ) ŽABÍ NÁVNADA Nepřímo datováno x 33 cm. Tušová malba na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Ťiou-š -san suej Paj-š (93letý Paj-š ). Pečeť: Čchi Paj-š. Provenience: česká soukromá sbírka. Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š, Praha, Odeon, 1970, ilustrace číslo 129. QI BAISHI ( ) BAIT FROG Indirectly dated x 33 cm. Ink on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed and indirectly dated: Jiushisan sui Baishi (93 year old Baishi). Seal: Qi Baishi. Provenance: Czech private collection. Published: Josef Hejzlar - Qi Bashi, Odeon, 1970, illustration no 齐 白 石 ( ) 青 蛙 鱼 饵 图 1957 年 34 x 33 厘 米 挂 轴 水 墨 纸 本, 锦 缎 装 裱 款 识 : 九 十 三 岁 白 石 印 章 : 齐 白 石 来 源 : 捷 克 私 人 收 藏 出 版 : 此 画 被 收 录 在 捷 克 著 名 汉 学 家 收 藏 家 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 编 撰 的 齐 白 石 ( 布 拉 格 odeon 出 版 社 1970 年 出 版, 画 号 129) 一 书 中 je vyslán jako dopisovatel Rudého práva a České tiskové kanceláře. Později je zaměstnán v Československo-sovětském institutu na pozici tiskového referenta a od roku 1963 zastává funkci vedoucího redaktora zahraniční rubriky v Redakci zpravodajství Československého rozhlasu, kde působí až do své a year as a correspondent for Rudé právo and the Czechoslovak Press Agency. Later he was employed by the Czechoslovak-Soviet Institute as a press officer and in 1963 he took on the position of the editor in chief of the foreign news desk at Czechoslovak Radio, where he worked until his untimely death in 年 早 逝 Kč EUR předčasné smrti v roce

18 290 ČCHI PAJ-Š ( ) KACHNA V LOTOSOVÉ TŮNI 101 x 34,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Ťiou-š -wu suej Paj-š (95letý Paj-š ). Pečeť: Paj-š. Provenience: sbírka Milana Weinera. Čchi Paj-š se na sklonku života rád vracel k námětu lotosu s velkými listy malovanými temnou tuší. I toto podivuhodné pozdní dílo dokládá umělcovu vitalitu, která jej provázela až do konce jeho dnů. QI BAISHI ( ) DUCK IN A LOTUS POND 101 x 34.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Jiusiwu sui Baishi (95 year old Baishi). Seal: Baishi. Provenance: Collection of Milan Weiner. 齐 白 石 ( ) 荷 塘 黑 鸭 图 101 x 34.5 厘 米 镜 框 水 墨 纸 本 款 识 : 九 十 五 岁 白 石 印 章 : 白 石 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 记 者 兼 作 家 米 兰 韦 纳 私 人 收 藏 Kč EUR 32 33

19 JOSEF HEJZLAR Josef Hejzlar v zahradě Letního paláce v Pekingu během svých studií na Pekingské univerzitě v roce Josef Hejzlar in the gardens of the Summer Palace in Beijing during his studies at Beijing University in 中 国 留 学 的 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔,1953 年 于 北 京 颐 和 园 Josef Hejzlar ( ) byl uznávaným českým sinologem, historikem umění, překladatelem a publicistou. Patřil k nejvýznamnějších znalcům a propagátorům čínského umění a kultury. Absolvoval VŠUP v Praze, v letech studoval na Pekingské univerzitě a čínské Ústřední akademii výtvarného umění v Pekingu. Byl studentem profesora Wang Süna, Li Kche-žana, Li Kchučana či Liou Tin-tchao, stýkal se s mnoha čínskými uměleckými a kulturními elitami. Začátkem roku 1952 se seznámil s Čchi Paj-š em, stal se jeho přítelem, a mohl tak přihlížet, jak mistr tvořil. Josef Hejzlar byl autorem celé řady knih a několika set odborných článků, překládal čínskou poezii a staré čínské eseje o umění. Za monografii Čchi Paj-š, vydanou roku 1970, získal cenu nakladatelství Odeon. Spolu se svou ženou sestavil a přeložil větší sbírku čínských přísloví, rčení a slavných veršů a výroků. K jeho posledním publikacím patří monografie Čchi Paj-š a jeho slavní žáci, která byla vydaná ve dvojjazyčné česko-čínské verzi, a Čínská krajinomalba. Jako spoluautor historického románu Na Řece získal se svou ženou v roce 2011 Literární cenu Knižního klubu. Jeho odborné knihy a studie získaly značný věhlas i v zahraničí a byly mnohokrát vydány. Za svůj celoživotní přínos získal roku 2010 čestné ocenění od Akademie výtvarných umění v Pekingu a Muzea Čchi Paj-š iho. Josef Hejzlar ( ) was a Czech sinologist, art historian, translator and journalist. He was one of the most prominent experts and promoters of Chinese art and culture. He graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, and from 1951 to 1956, he studied at Beijing University and the China Central Academy of Fine Arts in Beijing. He was a student of Professor Wang Xun, Li Keran, Li Kuzhan, and Liu Jintao, and met with many Chinese artists and members of the cultural elite. In early 1952, he met Qi Baishi, became his friend, and was therefore able to watch as a master was born. Josef Hejzlar was the author of many books and hundreds of articles, and translated Chinese poetry and ancient Chinese essays on art. His monograph Qi Baishi, published in 1970, won an award from the Odeon publishing house. Together with his wife, he compiled and translated a larger collection of Chinese proverbs, idioms and famous verses and sayings. His later publications include the monograph Qi Baishi and his Famous Students, which was issued in a bilingual Czech-Chinese version, and Chinese Landscape Painting. Hejzlar co-authored the historical novel The River with his wife in 2011, which won the Book Club Literary Prize. His scholarly books and studies gained considerable fame at home and abroad and have been reissued many times. For his lifetime contributions, he received an honorary award in 2010 from the Academy of Fine Arts in Beijing and the Qi Baishi Museum. 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 ( ) 是 捷 克 著 名 的 汉 学 家, 美 术 史 家, 翻 译 家, 是 研 究 和 宣 扬 中 国 文 化, 艺 术 最 著 名 的 专 家 之 一 原 毕 业 于 布 拉 格 工 艺 美 术 学 院, 是 举 世 闻 名 的 菲 拉 教 授 的 学 生 从 年, 在 北 京 大 学 和 北 京 中 央 美 术 学 院 继 续 深 造, 成 为 王 遜, 李 可 染, 李 苦 禅 教 授 和 裱 画 大 师 刘 金 涛 的 学 生, 并 结 识 了 许 多 中 国 文 化 艺 术 界 的 精 华, 他 们 也 都 成 为 他 终 生 的 良 师 益 友 同 时, 也 在 北 大 与 他 未 来 的 中 国 妻 子 相 逢 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 对 工 艺 美 术 和 建 筑 的 研 究 曾 数 次 获 奖 他 也 同 时 以 汉 学 家 兼 艺 术 家 的 双 重 优 越 身 份 从 事 于 中 国 艺 术, 尤 其 是 齐 白 石, 李 可 然, 黄 永 玉 等 等 的 绘 画 艺 术 的 研 究 1952 年, 他 在 李 可 染, 刘 金 涛 两 位 老 师 的 亲 自 陪 送 下, 初 次 访 问 了 齐 老 此 后 便 成 为 齐 老 画 室 常 客 和 朋 友, 可 以 观 赏 伟 大 的 齐 老 作 画 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 是 在 捷 克 和 外 国 出 版 了 一 系 列 书 籍 和 数 百 篇 专 论, 散 文 的 作 者 他 也 翻 译 了 中 国 诗 歌, 中 国 古 代 美 术 散 文, 同 妻 子 一 起 编 撰, 翻 译 了 许 多 中 国 成 语, 谚 语, 名 言 他 的 齐 白 石 传 于 1970 年 获 出 版 社 头 奖 最 近 的 齐 白 石 和 他 的 学 生 是 以 捷 中 双 语 出 版 的, 论 中 国 山 水 画 又 以 捷 文 出 版 (2011) 他 与 妻 子 合 写 的 历 史 小 说 在 江 上 获 得 最 佳 文 学 奖 (2011) 他 的 专 论 书 籍 和 研 究 论 文 也 在 国 外 获 得 相 当 的 声 誉, 多 次 重 覆 出 版 中 国 水 墨 画 共 出 16 版, 中 国 古 代 版 画 共 3 版 他 60 年 来 从 未 间 断 过 对 中 国 艺 术 和 齐 老 绘 画 的 研 究 他 在 1962 年 曾 向 联 合 国 安 全 理 事 会 提 议, 把 齐 白 石 列 入 世 界 文 化, 艺 术 名 人 的 名 册, 使 其 成 为 众 所 周 知 的 世 界 名 人 之 一 1987 年 受 聘 在 中 国 各 大 学 讲 课,2010 年 荣 获 北 京 画 院, 齐 白 石 纪 念 馆 的 荣 誉 奖 状 34 35

20 291 ČCHI PAJ-Š ( ) KRABI Nepřímo datováno x 34 cm. Tušová malba na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Pa-š -ťiou suej Paj-š lao-žen (89letý stařec Pa-š ). Pečeť: Pa-š. Provenience: sbírka Josefa Hejzlara. Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š, Praha, Odeon, 1970, ilustrace číslo 111. Josef Hejzlar - Aquarelles chinoises, Paříž, Editions Cercle d Art, 1981, ilustrace číslo 43. Čchi Paj-š proslul obrázky drobného hmyzu a vodních živočichů, zejména krevet a krabů. Pouhými odstíny tuše dokázal mistrně vyjádřit různé části jejich těla a rozlišit jejich umístění v prostoru. QI BAISHI ( ) CRABS Indirectly dated x 34 cm. Ink painting on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed and indirectly dated: Bashijiu sui Baishi laoren (89 year old man Baishi). Seal: Baishi. Provenance: Collection of Josef Hejzlar. Published: Josef Hejzlar - Qi Baishi, Prague, Odeon, 1970, illustration no Josef Hejzlar - Aquarelles chinoises, Paris, Editions Cercle d Art, 1981, illustration no. 43. 齐 白 石 ( ) 螃 蟹 图 1948 年 103 x 34 厘 米 挂 轴 水 墨 纸 本, 锦 缎 装 裱 题 识 : 八 十 九 岁 白 石 老 人 印 章 : 白 石 来 源 : 捷 克 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 私 人 收 藏 出 版 : 此 画 被 收 录 在 捷 克 著 名 汉 学 家 收 藏 家 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 编 撰 的 齐 白 石 ( 布 拉 格 odeon 出 版 社 1970 年 出 版, 画 号 111) 一 书 中 Kč EUR 36 37

MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo. JiŘÍ SpĚvÁk

MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo. JiŘÍ SpĚvÁk JiŘÍ SpĚvÁk Jiří Spěvák (1930-1958) byl českým novinářem a sinologem. Studoval čínštinu a dějiny Dálného východu na filologické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Ve studiích pak pokračoval v letech 1951-1955

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

FRANTIŠEK MATAL (1921 2012) Svatební fotografie manželů Matalových. Wedding photo of the Matals. 马 塔 尔 夫 妇 的 结 婚 照

FRANTIŠEK MATAL (1921 2012) Svatební fotografie manželů Matalových. Wedding photo of the Matals. 马 塔 尔 夫 妇 的 结 婚 照 Svatební fotografie manželů Matalových. Wedding photo of the Matals. 马 塔 尔 夫 妇 的 结 婚 照 Svatební oznámení. Wedding announcement. 婚 礼 请 柬 FRANTIŠEK MATAL (1921 2012) František Matal vystudoval práva na Karlově

Více

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE AMENDMENT NO. 1 TO THE PURCHASE CONTRACT OF. (dále také jako Dodatek )

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE AMENDMENT NO. 1 TO THE PURCHASE CONTRACT OF. (dále také jako Dodatek ) DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE (dále také jako Dodatek ) mezi se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská č. p. 279, PSČ 595 01, Česká republika IČ: 253 21 234 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS 1 POŠTOVÁ BANKA, a.s., pobočka Česká republika Sokolovská 17 186 00 Prague Czech Republic Telephone: + 421 2/5960 3110 Telefax: + 421 2/5960 2462 E-mail: info@pabk.sk SWIFT: POBNCZPP Valid from: January

Více

Dohoda č. Agreement No.

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách užívání Elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného on Conditions of using Electronic Device in Exempt Mode Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT

BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT Jiří Schveinert Komerční banka, a.s. Praha, 23.4.2014 Neplatební záruky v praxi Neplatební záruky hlavní druhy a) za nabídku (Bid Bond) - jako forma jistoty pro účast ve

Více

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A 2 4. 5. 2 0 1 7 Praktický seminář REACH REGISTRACE Registrovat chemické látky musí podle nařízení REACH: výrobce nebo dovozce (EU) látek jako takových nebo ve

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM Office supplies Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38501130.aspx External tender id 306817-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure Contract

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE / THE WRITTEN REPORT OF THE CONTRACTING ENTITY TO THE TENDER PROCEDURE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE / THE WRITTEN REPORT OF THE CONTRACTING ENTITY TO THE TENDER PROCEDURE Zadavatel / Contracting entity: ArcelorMittal Ostrava a.s. sídlem / registered office in Vratimovská 689, Ostrava, postcode 707 02 IČ / ID No.: 45193258 Veřejná zakázka / Tender procedure: Dedusting of

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES TATO DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (dále jen Dohoda ) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI společností OHL ŽS, a.s., se sídlem

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule Podmínky a pravidla pro poskytování SLUŽEB GCMS Plus s lokální působností pro Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch (dále též jen Podmínky ) GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM Construction work Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37027677.aspx External tender id 410038-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

VZOR/TEMPLATE PODNÁJEMNÍ SMLOUVA SUBLEASE AGREEMENT. I. Předmět podnájmu. I. Object of the sublease

VZOR/TEMPLATE PODNÁJEMNÍ SMLOUVA SUBLEASE AGREEMENT. I. Předmět podnájmu. I. Object of the sublease PODNÁJEMNÍ SMLOUVA číslo: xxxxxxxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku SUBLEASE AGREEMENT No.: xxxxxxxxx concluded on the date,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

THE MARKING OF BOVINE ANIMALS IN THE CZECH REPUBLIC

THE MARKING OF BOVINE ANIMALS IN THE CZECH REPUBLIC THE MARKING OF BOVINE ANIMALS IN THE CZECH REPUBLIC Specimen of eartag used for bovine animal identification born before 1.5.2004. 1. Specimens of plastic eartag left ear logo plastic country code district

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA DIY WORKSHOP I. Úvod I. Opening provisions Tato pravidla se vztahují ke všem činnostem vykonávaným v hodinové dílně provozované

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

... for English scroll down... Předmět a účel nájmu

... for English scroll down... Předmět a účel nájmu ... for English scroll down... I. Předmět a účel nájmu 1. Výběrový trh Sustainability Day - Xmas edition, dále jen SD proběhne 4. prosince 2016 v areálu Pražské tržnice, Bubenské nábř. 306/13, Praha. Pořadately

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu MC CZ-SK-HU / Messages used on the day-ahead MC CZ-SK-HU

Zprávy používané při vypořádání denního trhu MC CZ-SK-HU / Messages used on the day-ahead MC CZ-SK-HU Zprávy používané při vypořádání denního trhu MC CZ-SK-HU / Messages used on the day-ahead MC CZ-SK-HU Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication Hodnoty ATC

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

VZOR/TEMPLATE RESIDETIAL LEASE AGREEMENT SMLOUVA O NÁJMU BYTU. Úvodní ustanovení smlouvy. Introductory Provisions of the Agreement

VZOR/TEMPLATE RESIDETIAL LEASE AGREEMENT SMLOUVA O NÁJMU BYTU. Úvodní ustanovení smlouvy. Introductory Provisions of the Agreement SMLOUVA O NÁJMU BYTU číslo: xxxxxxxxx uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen NObčZ ) mezi níže uvedenými smluvními stranami: RESIDETIAL LEASE

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

VZOR/TEMPLATE PODNÁJEMNÍ SMLOUVA SUBLEASE AGREEMENT. I. Předmět podnájmu. I. Object of the sublease

VZOR/TEMPLATE PODNÁJEMNÍ SMLOUVA SUBLEASE AGREEMENT. I. Předmět podnájmu. I. Object of the sublease PODNÁJEMNÍ SMLOUVA číslo: xxxxxxxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku SUBLEASE AGREEMENT No.: xxxxxxxxx concluded on the date,

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE Mistrovství ČR / Czech championship v lodních třídách / in classes Optimist, Laser Radial CTL 112147 datum / date: 23.9. 25.9.2011 a / and Pohár ALT Fireball / ALT Fireball cup CTL 112148 datum / date:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč Výstavní katalog Výstava fotografií studentů a absolventů Pražské fotografické školy Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč 1. 6. 1. 10. 2017 www.fotografickaskola.cz www.oaza-tantry.cz ZALOŽENA

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract notice. Version 2. Publish date 11/21/2014 4:13 AM. Bid due date 12/11/2014 10:30 AM

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract notice. Version 2. Publish date 11/21/2014 4:13 AM. Bid due date 12/11/2014 10:30 AM Medical equipments Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/47366182.aspx External tender id 397310-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ROZHODNUTÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE ABV REGISTRATION OF FOREIGN PLAYERS IN THE ABV BEACHVOLLEYBALL

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Property insurance services

Property insurance services Property insurance services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34712301.aspx External tender id 204622-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Více

VZOR/TEMPLATE PODNÁJEMNÍ SMLOUVA SUBLEASE AGREEMENT. I. Předmět podnájmu. I. Object of the sublease

VZOR/TEMPLATE PODNÁJEMNÍ SMLOUVA SUBLEASE AGREEMENT. I. Předmět podnájmu. I. Object of the sublease PODNÁJEMNÍ SMLOUVA číslo: xxxxxxxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku SUBLEASE AGREEMENT No.: xxxxxxxxx concluded on the date,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CACIB Prague 2015 WAFDAL Show Prague 2015

CACIB Prague 2015 WAFDAL Show Prague 2015 PRAGUE 1.- 3. MAY 2015 CACIB Prague 2015 WAFDAL Show Prague 2015 02 May 2015 03 May 2015 Czech Dallmatiian cllub iinviites you ffor DALMATIIAN Weekend iin gollden Prague the hiistoriicall ciity off hundred

Více

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI EMPLOYMENT AGREEMENT

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI EMPLOYMENT AGREEMENT DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI EMPLOYMENT AGREEMENT Pořadové číslo dohody: Číslo pracoviště: Číslo zakázky: Číslo činnosti: Číslo fakultního účtu: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/ 9, 601 77 Brno

Více

Podnájemní smlouva. Sublease Agreement

Podnájemní smlouva. Sublease Agreement Sublease Agreement Belgicka Apartments s.r.o. with its seat at: Belgická 115/40, 120 00 Praha 2 ID no.: 040 52 161 registered with the Commercial register maintained by the Municipal court in Prague, section

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 File no. 008/25910/14 Ref. no. OU-89249/25-2014 The Dean of the Faculty of Arts, University

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D. PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D.

PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D. PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D. Minutes from the meeting on the terms and conditions for provision of volume bonus based on the Co-operation Agreement concerning Supply of Products dated 27.5.2016 Parties: Name SANDOZ s.r.o. Registered

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více