uživatelský manuál C3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uživatelský manuál C3"

Transkript

1 uživatelský manuál INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA 1 z 33

2 Model: Instalace revidována: Výrobní číslo stroje: Instalováno kým: Servisní středisko: (jméno, číslo) Pozn: 2 z 33

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Informace obsažené v tomto manuálu jsou důležité pro správnou instalaci, použití a údržbu pece. Dodržování těchto postupů a instrukcí je důležité pro konečný výsledek pečení a dlouhodobý bezproblémový provoz. Přečtěte si prosím tento manuál pečlivě a ponechte si jej pro další případné použití. Chyby deskriptivní, typografické nebo obrázkové jsou předmětem korekce. Specifikace jsou předmětem změny bez upozornění. Upozornění: nesprávná instalace, nastavení, úprava, servis nebo údržba může způsobit poškození, poranění nebo smrt. Přečtěte si pečlivě před instalací nebo servisem zařízení všechny instrukce, a to jak instalační a provozní, tak i pro údržbu. V blízkosti zařízení neskladujte a nepoužívejte benzín ani jiné hořlavé přípravky a jejich výpary. Úvod Důležité bezpečnostní instrukce Prevence proti možnému ohrožení mikrovlnnými energiemi Instrukce pro uzemnění Možnost radiového rušení Popis a specifikace pece Instalace Instrukce pro instalaci a odvětrání Dodání a umístění zařízení Montáž pece Provoz Glosář běžných pojmů Ovládací panel Zapnutí Volba z menu Instrukce vaření Vypnutí pece Programování a úprava Přizpůsobení displeje Provozní typy Údržba Postupy údržby a typy Řešení provozních problémů Katalyzátor Záruka Bezpečnostní pokyny Obsah 3 z 33

4 Úvod pro troubu TurboChef Důležité bezpečnostní instrukce Při použití elektrického zařízení musí být striktně respektovány základní bezpečnostní předpisy. Snížíte tak riziko vzplanutí, elektrického zkratu, požáru nebo toho, že byste se vystavili nadměrnému záření mikrovln: Před použitím zařízení si přečtěte všechny instrukce. Přečtěte si a dodržujte prevenci proti nadměrnému ozáření mikrovlnami. Instalace a umístění zařízení musí být v souladu s poskytnutými instalačními instrukcemi. Potraviny jako vejce nebo utěsněné nádoby, např. uzavřené sklenice, mohou explodovat a NESMÍ být ohřívány v troubě. Zařízení používejte jenom pro účely, které jsou popsané v tomto manuálu. Toto zařízení může být spravováno jenom kvalifikovaným odborníkem. Pro prozkoušení, opravu nebo nastavení kontaktujte nejbližší autorizovaný servis. Kabel nesmí být nikdy zahříván u pece. Nedovolte dětem obsluhovat zařízení. V zařízení nepoužívejte korozivní chemikálie nebo výpary. Tento typ pece je vyroben speciálně pro ohřívání, vaření nebo sušení jídla. Není vyroben pro průmyslové ani laboratorní použití. Zařízení nepoužívejte, má-li poškozený kabel nebo zástrčku, nepracuje-li řádně nebo bylo-li poškozeno či vám spadlo na zem. Výměna zdrojového kabelu viz příslušná kapitola. Nikdy nezakrývejte ani neblokujte žádné otvory zařízení. Zařízení neskladujte ve venkovním prostředí. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, např. blízko dřezu, bazénu nebo na mokrém základu. Nepotápějte kabel ani zástrčku do vody. Nezavěšujte kabel přes stůl ani roh stolu. Pro úklid pece nepoužívejte proud vody. Pro řádné čištění viz údržba popsaná v tomto manuálu. Pro snížení rizika vzplanutí ohně v prostoru pece: Vyjměte z plastového sáčku nebo papíru v peci svazek kabelů. Aby materiál v peci nevzplanul, nechte dveře zavřené, pec vypněte, odpojte kabel nebo přerušte přívod jističem nebo na přerušovacím panelu. Když zaznamenáte kouř, zařízení vypněte nebo odpojte. Dveře nechte zavřené, potlačíte tak vznik plamene. Nepoužívejte prostor pece pro úschovu ničeho. Pokrmy nepřevařujte. Zařízení věnujte zvýšenou pozornost, umístíte-li do pece papír, plast nebo jiný hořlavý materiál. V prostoru pece nenechávejte předměty z papíru, pokrmy ani nádobí. 4 z 33

5 ZAPAMATUJTE SI TYTO INSTRUKCE PŘEDCHÁZEJTE MOŽNÉMU VYSTAVENÍ SE MIKROVLNNÝM ENERGIÍM Pro snížení rizika vystavení se mikrovlnným zářením: Nepokoušejte se uvádět pec do chodu při otevřených dveřích, jelikož se tak vystavíte mikrovlnnému záření. Je důležité nezkoušet porušovat bezpečnostní zámek. Nikdy nepokládejte předměty mezi čelní stranu pece a dveře; nenechte proniknout sůl či čistící přípravky na těsnění. Nenechávejte pec opravovat nebo nastavovat nikým jiným než autorizovaným servisním technikem. INSTRUKCE PRO UZEMNĚNÍ Toto zařízení musí být uzemněno. V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko elektrického otřesu, a to přes únikový kabel pro elektrický proud. Toto zařízení je vybaveno kabelem, který má uzemňovací drát a uzemňovací zástrčku. Zástrčka může být zasouvána jenom do výstupu, který je řádně instalován a uzemněn. Nejste-li si jistí ohledně uzemňovacích instrukcí nebo máte-li podezření na špatné uzemnění, konsultujte vše s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním pracovníkem. Důležité: Nepoužívejte prodlužovací kabel. Je-li kabel příliš krátký, kvalifikovaný elektrikář vám nainstalujte zásuvku do blízkosti zařízení!!!! Výměna zdrojového kabelu: V případě poškození zdrojového kabelu musí být kabel vyměněn výrobcem nebo servisním pracovníkem. Vyvarujte se nebezpečí. Upozornění: nesprávné uzemnění může mít za následek riziko elektrického zkratu. Možnost radiového rušení Pec generuje radiové signály. Toto zařízení bylo testováno a povoleno v souladu s nařízeními 89/336/ECC vztahujícími se na elektromagnetickou kompatibilitu. Nicméně jiná zařízení citlivá na signály pod těmito limity mohou vykazovat rušení. Vykazuje-li vaše zařízení rušení, proveďte tyto kroky: citlivé zařízení uzemněte podle schválených instrukcí (je-li to možné) umožňují-li baterie provoz mikrofonu, který je hlučný, ujistěte se, zda jsou baterie plně nabité je-li to možné, napojte citlivé zařízení na oddělený elektrický okruh nezapojujte telefonní kabely ani kabely k mikrofonu v blízkosti pece 5 z 33

6 ZAPAMATUJTE SI TYTO INSTRUKCE POPIS PECE A SPECIFIKACE Vaření v peci Turbochef je jiné a velmi vzrušující. Intenzivní mikrovlnné energie kombinované s recirkulací horkého, rychle proudícího vzduchu umožňují rychlejší vaření než v konvektomatech, a to bez snížení kvality pokrmu. Tato technologie dovoluje vařit různé kombinace pokrmů najednou. Uzavřený cyklus proudu horkého vzduchu obsahuje katalyzátor, který eliminuje pachy vyloučené z pokrmů a z mastného vzduchu v peci. Výkonná topná tělesa poskytují rychlé ohřívání, čímž mají pod kontrolou teplotu výrobků a vlhkost. Neprodlužují tak dobu pro ohřívání nebo zchlazování u vaření při různých teplotách. Pece technologie Turbochef reprezentují nejposlednější pokrok v úspoře energie, spolehlivosti a pokrok ve snadném ovládání. Výsledkem je značné snížení spotřeby energie a chladnější pracovní prostředí v kuchyni. Specifikace ROZMĚRY JEDNODUCHÁ / DVOJITÁ: výška 546 mm / 1092 mm šířka 737 mm hloubka 750 mm Zdroj energie Mezinárodní: (3f) * V, 5x kabel (3 fázový + neutrál + uzemňovací), 50/60 Hz, jistič 16 amp, typ D Multi /Cmulti:(3f) * VAC, 4 kabel (3L+E), 50/60 Hz, jistič 30 amp, typ C/D MIKROVLNNÁ TROUBA FREKVENCE: 2,45 GHz ZAPOJENÍ Jednotka je dodávána včetně zdrojového kabelu 153 mm, který obsahuje: EVROPA (3f) 32A IEC, 5 kolíků, zástrčku MAXIMÁLNÍ POUŽITELNÝ PŘÍKON: Horkovzdušná pec Mikrovlnná trouba Celkem 5,1 kw 2,1 kw 7,2 kw 6 z 33

7 INSTALAČNÍ INSTRUKCE pro troubu TurboChef Pec TurboChef je vyrobena v souladu s požadavky CE, NSF, UL, cul, FDA a FCC. Všechny výrobky jsou vyrobeny a certifikovány pro bezpečný provoz, je-li zařízení instalováno v souladu s místními a národními předpisy. Existuje řada místních předpisů a je na odpovědnosti majitele a instalující osoby, aby je dodržovali. Instalujte pec podle postupu a předpisů popsaných níže a pečlivě si přečtěte tento manuál. Upozornění: vážné poškození přístroje má příčinu v nesprávné instalaci pece nebo instalaci pece již poškozené během přepravy či skladování. o pec podezřelou z poškození nikdy neinstalujte. Poznámka: Nesprávná instalace nebo instalace pece poškozené během přepravy či skladování může mít za následek neplatnost záruky. Požadavky na odvětrání Pec TurboChef byla testována laboratoří, která učinila závěr, že pec může být instalována v provozu bez přímé ventilace (digestoř). POZOR: V žádném případě výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody nebo poranění způsobené instalací, která není v souladu s instrukcemi a nařízeními uvedenými výše. DODÁNÍ A UMÍSTĚNÍ Dodání počáteční prohlídka Všechny pece TurboChef jsou dodávány tak, aby se předcházelo poškození. Při dodání vaší nové pece: o Prohlédněte si zásilku, zda nevykazuje externí poškození. Jakékoliv známky poškození musí být zaevidovány na přepravním listě, který musí být podepsán řidičem. o Pec vybalte a zkontrolujte poškození zevnitř. Přepravce bude akceptovat reklamace skrytých poškození, budou-li nahlášeny během 15 dnů od dodání a s původním obalem, kvůli možné další inspekci. Umístění pece Předem plánované a vhodné umístění vaší pece zaručí dlouhotrvající jistý provoz a uspokojivý výkon. Ujistěte se, že jste pec umístili do místa přístupného pro řádný provoz a obsluhu. Pracovní deska nebo pracovní povrch musí být schopen udržet hmotnost 116 kg a být nejméně 762 mm hluboký. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za poškození či poranění způsobené nesprávnou instalací zařízení včetně dočasného nebo nestabilního pracovního umístění či pracovní desky. Zachovejte vzdálenost 51 mm mezi vrchem zařízení a další policí či jinou plochou. Nohy pece je možno přišroubovat k pracovní desce. Upozornění: nesprávné umístění může způsobit poškození zařízení. Je odpovědností provozovatele denně se přesvědčit, je-li pec správně umístěna. TurboChef neuzná záruku za poškození či poranění, jež bylo způsobeno nesprávným umístěním. 7 z 33

8 INSTALACE PECE TURBOCHEF Prosím řiďte se následujícími detailními instrukcemi stanovenými v této sekci vztahujícími se k montáži a instalaci vaší pece pro bezpečnou a optimální funkčnost. INSTALACE, MONTÁŽ PECE Zdvojené pece Obr Před umístěním na spodní pec odejměte nohy. Obr Pece umístěte a srovnejte. 3. Odejměte odsávací kryt zezadu spodní pece. Kryt vytáhněte. 4. Vyšroubujte a uschovejte 5 zadních šroubů z horní pece. 5. Odejměte a uschovejte 5 horních šroubů a odkapový pruh zezadu spodní pece. 6. Připevněte spojovací drážku k pecím pomocí šroubů z bodu 4. Utáhněte 5 horních šroubů. Neutahujte napevno 5 spodních šroubů. 7. Srovnejte 3 otvory na odkapovém pruhu se 3 spodními šrouby. Zasuňte odkapový pruh a spojovací drážku. 8. Upevněte spodních 5 šroubů. 9. Nasaďte odsávací kryt na spodní pec. Obr. 1: Dvojité uložení pece Montáž pece a instalace keramiky Obr Opatrně odejměte ochranný obal z keramické varné desky a vlnovodného víka. 2. Otevřete dveře komory pece. 3. Umístěte vlnovodné víko navrch vlnovodu. Vlnovod je umístěn ve středu dna komory pece. 4. Zasuňte keramickou varnou desku po postranních vsunech v komoře pece hranou dopředu (back/front). Varování: Poškození zařízení se může vyskytnout i nesprávnou instalací varné desky. Instalujte varnou desku se zaoblenými rohy do zadní části pece Obr. 2: Odejmutí nohou pece (hrana desky musí být vpředu) Pozn.: Nejdou-li dveře s nainstalovanou varnou deskou zavírat, nesnažte se toto provést silou. Volejte autorizovaný servis pro vyřešení vašeho problému. Obr. 3: Montáž pece a instalace keramické desky se zaoblenými rohy. 8 z 33

9 Provoz POUŽITÍ PECE A VŠECHNY JEJÍ RYSY Tato kapitola obsahuje všechny detailní informace, jak spustit pec, informace o vaření a programování, provozní typy. Informace si pečlivě prostudujte a mějte je na mysli vždy při provozu pece. GLOSÁŘ POJMŮ Provozní komponenty pece DISPLAY (displej) primární styčná plocha pro zobrazování vzkazů obsluze KEYPAD (----) primární styčné rozhraní pro obsluhu při použití pece VARNÁ KOMORA prostor, ve kterém je pokrm vařen Recepty RECEPT programování receptu pokrmu. Skládá se z doby vaření i procentuálního času, procentního vyjádření požadovaného proudění horkého vzduchu (AIR) a úrovně požadovaného mikrovlnného záření (WAV). VARNÝ CYKLUS celková doba provozu na recept VARNÝ KROK segment receptu. Pro každý recept může být použito až 6 kroků. ČAS doba (v procentech celkového času) na jednotlivé varné kroky. (AIR) VZDUCH procento proudění horkého vzduchu během varného kroku. (WAV) procento mikrovlnného záření použitého během varné akce. VARNÁ TEPLOTA teplota je konstantním parametrem. Stejná varná teplota by měla být používána pro úroveň nastavení pro všechny recepty. 9 z 33

10 Režimy REŽIMY softwarové prostředí umožňuje různé režimy provozu. Je zde několik těchto režimů vypnuto, zahřívání, vaření, zchlazování. VYPNUTO je-li pec vypnutá, není do hlavních komponentů přiváděn el. proud. Během této funkce jsou vypnuty větráky, topná tělesa a magnetronový okruh. VAŘENÍ způsob použití nastaveného varného programu pece. ZCHLAZOVÁNÍ vypne všechny hlavní komponenty vyjma zchlazovacího ventilátoru a motoru trouby. Obr. 4: Ovládací deska OVLÁDACÍ DESKA (obr. 4) Obecný popis 1. OKNO DISPLEJE: zobrazuje operace a informace o programu. 2. HLADKÁ TLAČÍTKA: 8 oválných tlačítek pro různé funkce v závislosti na zobrazení informací vedle nich. 3. UKAZATELE: přístup pro programování pomocí pohybu uvnitř menu a mezi obrazovkami 4. TLAČÍTKO STOP: stisknutím se zastaví varné procesy. 5. NUMERICKÁ KLÁVESNICE: používaná pro zadání dat v programování a k manuálnímu nastavení času vaření. 6. ZPĚTNÉ TLAČÍTKO (BACK): používá se pro pohyb zpět do předchozí obrazovky a pro vypnutí pece. 7. VSTUPNÍ TLAČÍTKO (ENTER): používá se pro uložení programové informace 8. MEZERNÍK: používaný jako prostorové tlačítko v programování. Lze ho také použít pro zadání čísla 0 10 z 33

11 Obr. 5: Zapnutí obrazovky Obr. 6: Vypnutá obrazovka Obr. 7: Zobrazeno ohřívání VAŘENÍ S PECÍ TURBOCHEF ZAPNUTÍ Počáteční připojení Je-li na počátku přiveden proud do zařízení, pec se zapne. Obrazovka ukáže nastavenou verzi a na 5 sekund výrobní číslo (obr. 5). Vypnutá obrazovka poté ukáže Oven off vypnutá pec celým textem (obr. 6). Po dosažení teploty 65 C (150 F) uvnitř komory pece displej zobrazí Cool down zchlazení a cirkulace a ochlazovací větráky se spustí. Tlačítko Oven on zapnutá pec je zobrazeno na spodní pravé straně obrazovky. POZN.: Po 1 hodině u režimu VYPNUTO displej přejde do minimální spotřeby jako prevence proti vzplanutí. Spouštění pece 1. Je-li displej vypnutý, stiskněte jakékoliv tlačítko pro osvětlení displeje. Vypnutý displej bude zobrazen. (Obr.6) 2. Stiskněte tlačítko Oven on zapnutá pec pro zapnutí a zahřátí pece. 3. Displej ohřívání zobrazí Warming UP zahřívání nebo Cooling down zchlazování teploty komory pece (CC) a teploty těles (HX). (Obr. 7) 4. Je-li teplota pece v limitu 4,8 C od nastavené teploty komory pece, pec zobrazí Ready to cook připraveno k vaření a ozve se zvukový signál. Toto se zobrazí přibližně na 3 sekundy. Poté se displej přepne do obrazovky Menu group select menu skupinová volba. Volba menu Pozn.: Stiskněte tlačítko Back zpět, kdykoliv se potřebujete vrátit do předchozí obrazovky. 1. Obrazovka Menu skupinová volba zobrazí 8 skupin menu každá skupina má své tlačítko. Nová pec (nenaprogramovaná) spustí 8 skupin pojmenovaných od Group A skupina A až do Group H skupina H. Stiskněte tlačítko odpovídající požadované skupině a postoupíte dále do obrazovky Menu Item Select volba položky menu. (Obr. 8) Pozn.: Pro přiřazení nových názvů skupin a položek viz kapitola programování. 2. Obrazovka Menu volba položek je zobrazena s 8 položkami menu, každé odpovídá jedno tlačítko. Nová pec uvádí tyto položky pod názvy Item položka 1 až Item položka 8. Stiskněte tlačítko odpovídající požadované volbě položky. (Obr. 9) Pozn.: Objeví-li se chyba při vaření, ve spodní části obrazovky se zobrazí chybový kód nebo popis poruchy. 3. V obrazovce Menu volba položek stiskněte odpovídající tlačítko požadované volby, poté přejdete do obrazovky Load vložení, je-li toto umožněno. (Obr. 10) 11 z 33

12 4. Obrazovka Load vložení (je-li toto umožněno) zobrazí Please place food in the oven prosím umístěte pokrm do pece. (Obr. 10) Tlačítko Next další je možné stisknout až po umístění pokrmu. Po uzavření dvířek stiskněte tlačítko Next další, pec pokračuje do volby zobrazení Enter cook time zadání doby vaření. 5. Zobrazení Enter cook time zadání doby vaření udá dobu vaření již uloženou a tlačítko Start. (Obr. 11) Buď stiskněte tlačítko Start pro spuštění zadaného času, nebo zadejte dobu vaření novou. Stiskněte tlačítko Start pro postup do zobrazení vaření. 6. Je-li na obrazovce zadáno jak jméno skupiny, tak i jméno položky produktu, který vaříte, a vedle tohoto je ve středu napsána doba vaření, pec je v provozu. Pozn.: Jestliže jste neuložili nastavení pro vybranou skupinu a položky, pec okamžitě zobrazí No cook setting žádné nastavení a přepne se zpět do zobrazení Menu Group Select menu volba skupiny. Obr. 9: Obrazovka Menu volba položky Obr. 8: Obrazovka Menu Group Select Obr. 10: Obrazovka naložení INSTRUKCE PRO VAŘENÍ Prvotní vaření Začněte vaření jedním ze způsobů uvedených níže: 1. Zvolte z menu položku s již uloženým nastavením, jak bylo popsáno v předchozím textu. Umístěte pokrm do pece a stiskněte tlačítko Start. Obrazovka vaření zobrazí jméno skupiny a položky. 2. Testujte nastavení vaření na obrazovce Menu Edit editace menu (viz sekce programování). Obrazovka vaření zobrazí zprávu Test setting testování nastavení, následuje jméno skupiny a položky vaření. Celková doba vaření je zobrazena v horní části obrazovky a odpočítává se podle uplynuté doby vaření. Kdykoliv můžete cyklus vaření okamžitě přerušit tlačítkem Stop. Po otevření dveří během cyklu displej zobrazí Pause. Po opětovném zavření dveří se zobrazí tlačítko Resume pokračovat. Toto tlačítko spustí opět vaření. Pozn.: Je-li detekována nějaká chyba během cyklu, vaření je přerušeno. Zobrazí se zpráva oznamující zdroj chyby. Po uplynutí doby vaření stiskněte tlačítko Stop, nebo se objeví chybové hlášení udané alarmem. Na obrazovce se zobrazí první ukončení, First End. Druhé ukončení provedete otevřením dvířek a vyjmutím pokrmu Second End. Po druhém ukončení obrazovka zobrazí dvě možnosti: Save time uložit dobu a Cook more vařit dále. 12 z 33

13 Tlačítko Back zpět nebo Stop vás vrátí zpět do nabídky Menu Group Select menu skupinová volba. Tlačítko Save Time uložení doby slouží pro uložení nastavení u právě dovařeného pokrmu, zadaného do skupiny a položky. Tlačítko Cook more vařit dále slouží pro dodatečné dopečení a/nebo ohřívání pokrmu. Nestisknete-li žádné tlačítko do 20 sekund, pec se automaticky přepne do obrazovky: Menu Group Select menu volba skupiny. Pozn.: Jestliže se cyklus vaření přeruší z důvodu chybového stavu, chyba bude zobrazena ve spodní části obrazovky. Funkce Cook more vařit dále Stisknutí tlačítka Cook more má za následek, že se na displeji následně zobrazí doba vaření a další tři nová tlačítka. Tlačítko Cook more vařit dále používejte v případě, že chcete pokrm vylepšit přidáním ještě více tepla (mikrovlnná trouba) Tlačítko Brown more více do hněda použijte pro zhnědnutí pokrmu na povrchu (konvektomat) Tlačítko Cook and brown more vařit a zhnědnout více se používá pro kombinaci předešlých dvou akcí. Obr. 11: Zadání doby vaření Nová doba vaření je 25 % z původní doby vaření, když je dosažena maximální doba 9 minut, 55 sekund nebo je doba menší než 10 sekund. Šipkami UP nahoru a DOWN dolů můžete změnit dobu vaření v těchto limitech. Po uplynutí doby nebo stisknutím tlačítka Stop zazní zvuková výstraha. Obrazovka First end cooking první doba vaření ukáže Done dokončeno. Prosím vyjměte pokrm z trouby. Obrazovka Cook more vařit dále se znovu zobrazí. Chcete-li, můžete použít v případě potřeby tuto funkci znovu. Pozn.: Nestisknete-li žádné tlačítko po dobu 20 sekund, na troubě se automaticky zapne obrazovka Menu group Menu skupina. Tlačítky Stop nebo Back zpět se vrátíte zpět do obrazovky Menu Group Select volba skupiny menu. VYPNUTÍ TROUBY Opakovaně stiskněte tlačítko Back zpět, dokud se neobjeví Oven Off trouba vypnutá. Jestliže teplota v prostoru trouby přesáhne 65 C, trouba se začne zchlazovat. Jestliže se teplota dostane pod 65 C, hlavní motor konvektomatu se vypne. Pozn.: Jestliže trouba neběží po více než jednu hodinu na některý z uvedených způsobů, displej se přepne do své minimální spotřeby. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka vrátíte displej do aktivního provozu. 13 z 33

14 PROGRAMOVÁNÍ A PŘIZPŮSOBENÍ TURBOCHEF Pro vstup do menu programování 1. Z obrazovky Off vypnuto nebo Menu group menu skupin stiskněte a přidržte současně obě tlačítka šipek.: Enter PIN zadejte PIN.. 2. Použijte numerickou klávesnici pro zadání přístupového kódu. Tovární nastavení přístupového kódu je 9 Změna přístupového kódu 1. Pro změnu PIN čísla současně stiskněte a přidržte tlačítka šipek Up nahoru a Down dolů, dokud se trouba nevypne (na obrazovce se objeví Oven Off trouba vypnutá ). Po tomto bude uživatel pobídnut k zadání přístupového kódu. 2. Zadejte 3348 (editace) 3. Displej zobrazí Enter New PIN zadejte nový PIN kód 4. Pro zadání čtyřmístného čísla použijte numerickou klávesnici. Pro uložení nového kódu použijte tlačítko Enter. Nastavení teploty pro prostor trouby Obrazovka Temperature Selection volba teploty zobrazí naposledy používanou hodnotu. Pro změnu teploty stiskněte tlačítka UP nahoru a Down dolů Každým stisknutím změníte teplotu o 15 C. Stiskněte tlačítko Enter pro akceptování zobrazované teploty a postoupení do zobrazení Edit Group editace skupiny. Trouba se bude ohřívat a zchlazovat podle zvolené teploty a tuto teplotu bude udržovat během procesu přípravy a vaření. Editace menu Zobrazení Edit Group editace skupin vypadá velmi podobně jako Menu group menu skupin, nicméně Edit group editace skupin je zobrazena v horní části obrazovky. Pro volbu položky, která bude editována, stiskněte tlačítko přiřazené k požadované položce. Zvolte skupinu a položku pro editaci a postoupíte dále do zobrazení Edit menu editace menu. Na displeji se zobrazí souhrn parametrů pro danou položku. Pátá řada zobrazení Edit menu editace menu uvádí status Warm up (ohřívání) / Cool down (zchlazování). Jestliže je pátá řada prázdná, pec dosáhla nastaveného teplotního bodu. Editace jména skupiny Jméno zvolené skupiny je zvýrazněno. Blikající kurzor ukazuje, co bude ve jméně změněno. Kurzorem můžete pohybovat kdekoliv ve jméně použitím horního pravého a levého tlačítka, které se bude chovat jako tlačítko pravá šipka a levá šipka. Pro vložení abecedního znaku použijte numerickou klávesnici a stiskněte příslušné tlačítko na klávesnici, dokud se znak neobjeví (např. opakovaně stisknuté tlačítko 2 bude zobrazovat A, B, C, 2) Kurzor se automaticky posune na další položku po 2 sekundách nečinnosti. Zpětné tlačítko Back ukončí přejmenovávání a znovu uloží původní jméno. Tlačítko Enter nebo šipky nahoru dolů uloží nový název. Editace jména položky Stiskněte tlačítko Šipka dolů pro volbu jména položky. Použijte předchozí postup pro editaci jména položky. 14 z 33

15 Editace doby vaření Pole doby vaření XX:XX zobrazuje celkovou dobu pro nastavení. Použijte šipky nahoru dolů pro volbu tohoto pole k editaci. Pro zadání času použijte numerickou klávesnici. Tlačítka Enter a šipky UP nahoru a DOWN dolů dočasně uloží novou dobu vaření. Pozn.: Maximální povolená doba vaření je 99:59. Doba vaření a případná nastavení jsou platná pro testované vaření tak dlouho, jak bude zobrazení Edit editace aktivní. Musíte stisknout tlačítko Save uložení pro umístění nastavení v menu, v oblasti ukládání pro normální vaření. PŘÍPADY EDITACE 1. Použijte šipky UP nahoru a DOWN dolů, zvolte požadovanou možnost k editování. Ke každé položce je přiřazeno až 6 kroků vaření. 2. Pomocí šipek zvolte krok k editaci. Jednotlivé kroky musí být programovány postupně od 1. do 6. kroku. Nepoužívané kroky vaření musí být nastaveny na 0. Pro editaci každé možnosti vaření použijte numerickou klávesnici. Pole % času umožňuje 0% až 100% dobu vaření s 1% navýšením pro každou možnost vaření. Pozn.: Suma procentních dob vaření pro všechny možnosti musí být zadána do 100 %. Není-li doba rovna 100 % při ukládání nebo testování vaření, objeví se chybová zpráva. Pole % vzduchu umožňuje zadat 0 až 100 % horkovzdušného proudění s 10% navýšením. Minimální hodnota horkého vzduchu je však 10 %. Pole % mikrovlnného záření umožňuje zadat 0 až 100 % mikrovlnného záření s 10% navýšením. Testování vaření Tlačítko Test umožňuje uživateli testovat vaření nastavené položky. Pozn.: Ujistěte se, že máte v troubě testovaný pokrm a že dveře trouby jsou zavřené. Stisknete-li tlačítko Test před tím, než je dosaženo nastavené teploty v troubě, na displeji se v páté řádce dočasně objeví Please wait prosím čekejte. Poté bude nahrazeno stavovým hlášením Warm up (ohřívání) / Cool down (zchlazování). Nastavení uložení menu Tlačítko Save uložení uloží veškeré nastavení. Použijte tlačítko Back zpět pro návrat zpět do zobrazení Menu Group nabídka skupiny. Pozn.: Nedokončíte-li uložení nastavení před opuštěním zobrazení Edit, nastavení bude ztraceno. PŘIZPŮSOBENÍ ZOBRAZENÍ Stav dokončeno Stav dokončeno může být vyjmut kvůli eliminaci možnosti ukládání pozměněné doby nebo možnosti pokračovat ve vaření Cook more. (Obr. 12) Pro vyřazení možnosti používání stavu dokončeno stiskněte šipku zpět Back a Enter současně a zadejte přístupový PIN D-O-N-E a Enter. Pro znovuzvolení stiskněte 9 nebo jakékoliv jiné pro deaktivaci stavu dokončeno. Obr.12: Stav dokončeno 15 z 33

16 Doba Tento status můžete deaktivovat pro zamezení nastavování celkové doby vaření stisknutím tlačítka Start pro započetí cyklu vaření. (Obr. 13) Deaktivaci proveďte stisknutím tlačítek Back šipka zpět a Enter současně. Vložte přístupový kód T-I-M-E a stiskněte Enter. (Obr.14) Pro opětovné vyvolání stiskněte 9 nebo jakékoliv další tlačítko pro deaktivaci statusu doby. Načítání Tento stav můžete deaktivovat pro zamezení dalšího stisknutím tlačítka Next pro započetí cyklu vaření. (Obr. 15) Pro deaktivaci tohoto statusu stiskněte tlačítka Back zpět a Enter současně. Poté vložte přístupový kód L-O-A-D a stiskněte Enter. (Obr. 16) Chcete-li opětovně vyvolat tento status, stiskněte 9 nebo jakékoliv jiné tlačítko pro deaktivaci statusu načítání. Obr 13: Doba vaření Obr. 14: Zadání PIN Obr. 15: Načítání KOMBINOVANÁ TLAČÍTKA EDITOVÁNÍ: Back zpět a Enter současně Zadání PIN: 9 a Enter POČÍTÁNÍ POLOŽEK: z obrazovky Oven Off trouba vypnutá stiskněte současně 1 a 3 pro zobrazení Menu Item counters počítání položek. První displej udává 8 položek propojených se skupinou 1. Použijte tlačítka šipky nahoru dolů pro volbu skupin 2 až 8. Stiskněte Stop nebo Back zpět pro návrat zpět do obrazovky Oven Off trouba vypnutá. CHYBA TROUBY: z obrazovky Oven Off trouba vypnutá stiskněte současně tlačítka 4 a 6 pro zobrazení počítadla poruch. Displej zobrazí softwarovou verzi trouby a výrobní číslo trouby. Stiskněte Enter pro vyvolání speciální servisní obrazovky. Servisní obrazovka zobrazí indikátory stavu trouby ve spodní řadě a poskytne tlačítko pro provedení kompletního samo-testu. Stiskněte tlačítko Stop nebo Back zpět pro návrat zpět do obrazovky Oven Off trouba vypnutá. 16 z 33

17 PROVOZNÍ TYPY TURBOCHEF Jak rozšiřovat nastavení Trouby TurboChef Technologies, Inc., používají pro vaření pokrmů horký vzduch a mikrovlnnou energii. Máte-li zkušenosti jak s mikrovlnnou troubou, tak s horkovzdušnou troubou, uvidíte určité podobnosti, ale i podstatné rozdíly. Klíčem k perfektnímu vaření je správné nastavení pro váš pokrm. Musíte ovšem pochopit následující pravidla: Trouby TurboChef využívají proudící horký vzduch, jenž obklopuje pokrm. Tímto je zadržována vlhkost v jídle. Horký vzduch poskytuje dostatek tepla, tím pokrm upečete do zlatova. Rychlejší proudění vzduchu znamená rychlejší tepelnou energii, jež je transformována do pokrmu. Mikrovlnná energie dodává teplo do jádra pokrmu. NEPOKOUŠEJTE se vařit celou dobu jenom s mikrovlnnou energií. Váha určuje celkovou dobu, požadovanou pro vaření. Čím větší je hmotnost, tím delší je požadovaná doba. (Středně silná pizza vyžaduje přibližně 100 sekund.) Silné a husté pokrmy by měly být otočeny v polovině cyklu. Mikrovlnná trouba je osvědčená v počátcích vaření, pro dokončení následuje horký vzduch. O barvu pokrmu usilujte nejdříve na konci cyklu vaření. Vyšší rychlost proudění vzduchu na konci vaření bude plně kontrolovat barvu pokrmu. Nebojte se experimentovat! Zapište si své současné nastavení a poté začněte testovat. Vždy se můžete vrátit do starého nastavení za pár vteřin. Užijte si výkon a flexibilitu vaší pece TurboChef. Obr. 16: Zadejte PIN Vložení Obr. 17: Zadejte PIN obrazovka dokončeno TYPY PRO OBSLUHU PROVEĎTE: ujistěte se, že je pec denně čištěna používejte pouze doporučené nádobí pro pece ujistěte se, že zmrazené výrobky jsou řádně rozmražené výrobky, které mají být vařeny ze zmraženého stavu, vyndejte přímo z mrazáku ujistěte se, že všechny pokrmy k vaření odpovídají svému profilu zacházejte opatrně s ohřívanými nápoji v mikrovlnné troubě, nápoj může vytéct pokrmy vyndejte z trouby ihned, jakmile je dovaříte na konci pracovního dne nechte troubu vychladnout 17 z 33

18 NEPROVÁDĚJTE: nezvedejte troubu za držadlo nezacházejte hrubě ani nebouchejte s dvířky nevařte mastné potraviny přímo na desce nedávejte žádné kovové předměty ani fólii do trouby troubu nepouštějte bez pokrmu ve varném prostoru během vaření opakovaně neotvírejte a nezavírejte dvířka, abyste zkontrolovali pokrm zejména když vaříte těstoviny nevařte potraviny zabalené do plastové fólie nebo jiného druhu lepící fólie nevkládejte do trouby potraviny, dokud nejsou připravené k vaření nenechávejte potraviny pro vaření v pokojové teplotě, ledaže je tak specifikováno na výrobku. nevkládejte konvice ani sklenice do trouby pro zchlazování trouby ji neodpojujte ze sítě 18 z 33

19 Údržba UDRŽUJTE SVOU PEC JAKO ZBRUSU NOVOU Aby vaše trouba zůstala čistá a v dobrém stavu, provádějte denní a měsíční údržbu podle instrukcí uvedených v této sekci. Jakékoliv neočekávané stavy, se kterými se můžete setkat při používání pece, můžete vyřešit s odkazem na informace uvedené v této sekci ještě před tím, než kontaktujete servisního zástupce. nevyndávejte keramické víko mikrovlnného vodiče během čištění. Pro kompletní dokončení čištění musí zůstat na svém místě. Varování: čekejte, dokud pec nevychladne. Keramika je křehká, zacházejte s ní opatrně. ČIŠTĚNÍ Spálené a mastné navařeniny nepříznivě ovlivňují výkon a životnost určitých komponentů trouby. Odpovědností obsluhy je řádně čistit troubu. Nerespektování tohoto pokynu má za následek zrušení záruky. Pro čistící prostředky prosím kontaktujte svého autorizovaného prodejce. Upozornění: Používejte jenom prostředky pro pece TurboChef, a to podle instrukcí pro udržování čistoty vaší pece. Použití jakýchkoliv jiných čistících prostředků může způsobit poškození kritických částí a zruší vám záruku. Prostředky a nářadí PROSTŘEDKY čistící prostředek pro pece TurboChef ochranný prostředek pro pece TurboChef Pozn.: Tyto prostředky byly speciálně vyvinuty pro snadnou údržbu a čištění trouby Turbochef. NÁŘADÍ nylonová škrabka utěrky štětinatý kartáč NEPOUŽÍVEJTE nylonový kartáč. Nylon je materiál, který se taví. ochranné rukavice (volitelné) Příprava pece pro denní čistění 1. troubu přepněte do pozice OFF vypnuto 2. nechte pec zchladit přibližně 30 minut před čištěním. Denní čištění KROK 1: PŘIPRAVTE PEC Poté, co jste pec vypnuli a nechali vychladnout, vyjměte keramickou varnou desku. (Obr. 18) KROK 2: ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH POVRCHŮ Vyjměte filtr komory umístěný v zadní levé spodní části v rohu uvnitř komory a vyčistěte. Nastříkejte čistič TurboChef Oven Cleaner na vnitřní povrchy, poté setřete vlhkým hadrem. Nepoddajné zbytky odstraňte nekovovým kartáčkem nebo škrabkou. Povrchy opláchněte čistou teplou vodou a vytřete, dokud zbytky neodstraníte. Vysušte. Ujistěte se, že jste vyprázdnili a vyčistili zachytávač mastnot umístěný ve spodní části trouby. (Obr. 18) Varování: Nenechávejte vodu na dně komory, protože může blokovat průchod vzduchu. 19 z 33

20 Obr. 18 Varná keramická deska, tukový plech, kryt odsávání KROK 3: ČIŠTĚNÍ KERAMICKÉ VARNÉ DESKY V dobře větrané místnosti nasprejujte keramickou desku čističem TurboChef Oven Cleaner. Opláchněte teplou vodou a vysušte. neponořujte desku do vody ani ji nemyjte v myčce. KROK 4: APLIKACE OCHRANY TROUBY Nasprejujte tenkou vrstvu přípravku TurboChef Oven Gard na veškeré vnitřní povrchy včetně keramického víka mikrovlnného vodiče, dříve než troubu zapnete. Instalujte vyčištěnou keramickou desku do trouby vystouplý hrot dopředu komory (BACK/FRONT). Troubu zapněte a nechte zahřát. nepoužívejte ochranný přípravek na varnou keramickou desku. Varování: Nenechávejte stát vodu na dně komory, protože může blokovat průchod vzduchu. Měsíční čištění (Obr. 18) Měsíčně musí být trouba čištěna podle následujících kroků: 1. Odejměte odsávací kryt ze zadní části trouby. 2. Vyčistěte mřížku ventilátoru. 3. Nasaďte zpět odsávací kryt. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Abychom vám ušetřili čas a peníze, prosím proveďte následující kroky před tím, než budete volat záruční servis. 1. Stiskněte tlačítko Back zpět na klávesnici, dokud se neobjeví na obrazovce Oven Off trouba vypnutá. 2. Stiskněte současně tlačítka 4 a 6 a zapište si výrobní číslo, které se objeví v druhé řadě na obrazovce, stejně tak jako chybová hlášení (F1 až F6) 3. Poté, co jste si poznamenali výrobní číslo a chybový kód, stiskněte tlačítko Enter pro spuštění samo-testování. Během testování prosím dodržujte instrukce z obrazovky. 4. Jakmile bude subsystém prověřen, zapište si pouze chybová hlášení. 5. Poté, co byl systém prověřen, stiskněte tlačítko Back zpět, dokud se na obrazovce neobjeví Oven Off trouba vypnutá. Poté stiskněte Oven On trouba zapnutá, trouba se začne zahřívat na nastavenou teplotu. Po dokončení výše zmíněných kroků zavolejte svému distributorovi pecí TurboChef a mějte zapsané informace připravené. 20 z 33

21 PROBLÉMOVÁ OBLAST NEBO CHYBOVÉ KÓDY MOŽNÉ PŘÍČINY A PŘEDPOKLÁDANÁ ŘEŠENÍ problém: chybí proud v troubě - trouba není v zásuvce - vyhozený jistič řešení: zapojte troubu do zásuvky zkontrolujte jistič na zdi, popřípadě vypněte a poté zapněte i troubu problém: trouba se neohřívá - trouba je vypnutá - dveře nejsou zavřené - pec byla vypnuta hlavním jističem - varná deska není správně umístěna v troubě řešení: stiskněte tlačítko Oven On trouba zapnutá zavřete dvířka komory trouby troubu vypněte, nechte vypnutou dvě minuty. Odpojte ze zásuvky, ponechte 2 minuty, znovu zapojte a zapněte troubu. umístěte varnou desku do trouby správně, hranou dopředu (BACK/FRONT) problém: displej zobrazuje Oven door open otevřená dvířka trouby a zní zvukový alarm - dveře trouby jsou otevřené - varná deska není správně umístěná v troubě - deska je v troubě správně, přesto displej zobrazuje zmíněné hlášení řešení: několikrát otevřete a zavřete dvířka umístěte správně varnou desku do trouby zkontrolujte, zda se nenachází zbytky jídla na umístění desky nebo okolo dveří problém: trouba řádně nepeče - trouba není čistá, zbytky mastnoty či připálenin oslabují mikrovlnné záření - nenavolili jste správnou skupinu a položku pro vaši potravinu nebo jste navolili špatný čas - potravina nebyla vařena na správnou naprogramovanou teplotu, např. zmrazené nebo zchlazené - keramické víko mikrovlnného vodiče nebo keramická varná deska jsou promočené nebo odlomené Absorbovaná vlhkost nebo mastnota i z vaření mohou vážně ovlivnit životnost tácu nebo zacpat díry v keramické varné desce. řešení: vyčistěte pec zkontrolujte seznam dob vaření ujistěte se, že produkt byl vařen ve správném stavu před umístěním do trouby. vyměňte keramické víko mikrovlnného vodiče nebo keramickou varnou desku. vyměňte filtr ve varné komoře 21 z 33

22 PROBLÉMOVÁ MÍSTA, NEBO CHYBOVÉ KÓDY Následující seznam je seznamem chybových kódů a možných problémů, které se mohou u trouby objevit. Zkuste provést doporučené postupy před tím, než zavoláte servis. Odstavec: Chybové kódy, možné příčiny, doporučená řešení F1 blower ventilátor - přerušen přívod el. proudu do trouby - zkontrolujte zapnutý jistič. Resetujte jistič a poté znovu pec zapněte. Pec přepněte do pozice Oven Off pec vypnutá na 2 minuty, odpojte minimálně na 2 minuty ze zásuvky, poté znovu zapojte a stiskněte tlačítko Oven On pec zapnutá. F2 low temp nízká teplota - přerušen přívod energie do trouby - keramická varná deska zamezuje proudění vzduchu - vzduchové trysky na vrchu varné komory jsou ucpané - katalyzátor je ucpaný a zamezuje řádné cirkulaci vzduchu v troubě - vyhozený vnitřní jistič trouby - motor ventilátoru neběží - vyzkoušejte jistič, znovu zapněte jistič a poté troubu - odejměte varnou keramickou desku a prověřte, zda jsou všechny otvory volné - odejměte varnou keramickou desku a odejměte filtr v levé zadní části pece, vyčistěte jej - prověřte, zda nejsou potraviny pečeny přímo na varné keramické desce, protože vzniklá mastnota se může nahromadit na katalyzátoru - než budete volat servisního technika, odkazujeme na kroky, jak řešit problémy F3 mag curr elektrický obvod magnetronu - vyhozený jistič - poškozený okruh mikrovlnné trouby - pec přepněte do pozice Oven Off na 2 minuty, odpojte ze sítě minimálně také na 2 minuty, zastrčte zpět do zásuvky a poté stiskněte tlačítko Oven On pec zapnutá. - než budete volat servisního technika, odkazujeme na kroky, jak řešit problémy F4 monitor - dveře trouby byly otevřeny během vaření - spínače dveří jsou mimo provoz - než budete volat servisního technika, odkazujeme na kroky, jak řešit problémy F5 mag temp vysoká teplota magnetronu - blokován přívod studeného vzduchu do trouby - výpustní ochrana zadního větráku je blokována - zkontrolujte, zda nějaké předměty neucpaly přívod studeného vzduchu do trouby - zkontrolujte zadní větrák, zda na něm nejsou nečistoty, popřípadě jej vyčistěte - než budete volat servisního technika, odkazujeme na kroky, jak řešit problémy F6 EC temp vysoká teplota elektroniky - blokovaný přívod studeného vzduchu do trouby - výpustní ochrana zadního větráku blokována - zkontrolujte, zda nějaké předměty neucpaly přívod studeného vzduchu do trouby - zkontrolujte zadní větrák, zda na něm nejsou nečistoty, popřípadě jej vyčistěte - než budete volat servisního technika, odkazujeme na kroky, jak řešit problémy Pozn.: 1. všechny uvedené chybové kódy budou do jejich odhalení bránit správnému vaření 2. všechny poruchy během vaření budou nahrány v chybovém počítadle 3. F6 kód nebrání v provozu vaření, nicméně je výstrahou pro uživatele o dalších možných problémech s cirkulací vzduchu. 22 z 33

23 KATALYZÁTOR Katalyzátor (číslo dílu C0184) je instalován ve zpětném vedení vzduchu za topným tělesem. Kvalifikovaný technik musí zvládnout provést instalaci a demontáž tohoto katalyzátoru. Důležitá poznámka: Katalyzátor může být čištěn také čističem TurboChef Cleaner a pečlivě opláchnut destilovanou vodou. Před opětovným namontováním nechte katalyzátor vyschnout. Jestliže tento čistič není k dostání, NENAHRAZUJTE JEJ JINÝM POUŽÍVEJTE JENOM DESTILOVANOU VODU. Díky přirozenosti potravin a fyzikálním zákonům se v komoře trouby sráží pára, což je nevyhnutelné. Je vyžadována opravdu striktní údržba zařízení, což může vyřešit a zabránit většině problémů. Nicméně recirkulace mastného vzduchu je hlavní příčinou akumulace mastnot a dalších přidružených výparů. Mastnota ze vzduchu má sklon se hromadit a napalovat na povrchy varné komory. Tato mastnota se kvůli vysokým teplotám při provozu začne rychle rozkládat na další organické složky. Tyto složky mají obecně pozitivní a negativní efekt při vaření; krátkodobě dodají pokrmu charakteristickou vůni, zatímco větší připáleniny mají za následek zápach podobný dehtu. Instalace katalyzátoru pozitivně ovlivní proudění mastnot a dalších zbytkových zápachů, které se časem vytvoří. Správně pracující katalyzátor způsobí konverzi mastnot do vody, oxidu uhličitého, dusíku a kyslíku. Problém s katalyzátorem je indikován snížením kvality pečení (způsobené sníženým prouděním vzduchu) nebo zápachem, přenášejícím se z jedné skupiny potravin na druhou. Zjistíte-li problémy s katalyzátorem, kontaktujte svého servisního technika pro TurboChef pece. 23 z 33

24 LIMITOVANÁ ZÁRUKA Vy, jako kupující (dále jen vy ), jste vstoupil do obchodního kontraktu s autorizovaným distributorem pro prodej zařízení. Tato limitovaná záruka je určena autorizovaným distributorem TurboChef (spol. GAMA HOLDING Praha a.s.) od kterého jste zařízení koupil. Předmět limitace je uveden níže. Autorizovaný distributor zaručuje dodané množství a specifikaci zařízení, dále pak, že zboží bude bez jakýchkoliv defektů materiálu, a zaručuje servis po dobu 12 měsíců od data instalace. Limitovaná záruka se dá použít pro prodeje všech pecí TurboChef C (dále zařízení ) vyrobené TurboChef International, Inc., (dále TurboChef ) společností skupiny TurboChef Technologies, Inc., mimo Spojené státy, Kanadu, Puerto Rico a jižní Ameriku autorizovaným distributorům. PROPADNUTÍ ZÁRUKY Jste srozuměni s tím, že odpovídáte za volbu zboží a vhodnost zboží pro vaše potřeby. Veškerá další záruka, podmínky a termíny vztahující se k použitelnosti koupě, kvalitě nebo stavu zařízení se řídí běžnými platnými zákony. VŠEOBECNÝ ZÁRUČNÍ SYSTÉM TURBOCHEF Limitovaná záruka začíná od dodání zařízení do vaší provozovny. Autorizovaný distributor prohlédne a nainstaluje zařízení ve vaší provozovně podle instrukcí TurboChef a zapíše výrobní číslo zařízení, vaše kontaktní údaje, datum a místo instalace a výsledek autorizované prohlídky. Tato informace bude zadána autorizovaným distributorem do globálního systému a bude používána společností TurboChef, autorizovaným distributorem a jeho servisním pracovníkem pro provize ze záručního servisu. ZÁRUČNÍ SERVIS Během záruční doby (12 měsíců od data instalace a uvedení do provozu) bude jakýkoliv materiál a defektní zařízení opraveno a vyměněno bez poplatků za předpokladu, že: 1. Poškození jste ohlásili autorizovanému distributorovi, od kterého jste zařízení koupili, neprodleně jakmile byla závada objevena a v souladu se záručními podmínkami viz níže. 2. Autorizovanému distributorovi poskytnete všechna data a informace, které vyžaduje distributor nebo společnost TurboChef či autorizovaný servisní technik. 3. Zařízení těmto osobám dle požadavku a dohodnutém termínu zpřístupníte. 4. Zařízení bylo nainstalováno autorizovaným distributorem nebo jeho servisním pracovníkem a vy jste poskytl všechny potřebné informace do záručního systému. 5. Zařízení bylo obsluhováno a udržováno v souladu s tímto manuálem TurboChef dodaným s vašim zařízením. 6. Nepoužil jste jiné neschválené zařízení, doplňky, potraviny ani díly v souvislosti se zařízením. 7. Používal jste k očistě zařízení nevhodné, nebo nedoporučené čistící prostředky. 8. Opravy, úpravy a změny nebyly prováděny nikým jiným než společností TurboChef, autorizovaným prodejcem nebo servisním pracovníkem. Společnost TurboChef ani autorizovaný distributor nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené vaší chybou (nevhodnou instalací nebo provozním okolím, např. přívod napětí a HVAC), používáním v rozporu s uživatelským manuálem, poškozením nehodou, zanedbáním, špatným napětím či proudem apod. 24 z 33

25 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Výstraha: Při používání elektrických spotřebičů je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do provozu si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Bezpečnostní upozornění uvedená v tomto návodu si pozorně prostudujte a především se jimi při práci s výrobkem bezvýhradně řiďte. Obsahují důležité informace a rady jak výrobek správně a bezpečně používat a vyhnout se tak riziku poškození zdraví, ohrožení života nebo vzniku materiálních škod. Celý návod na obsluhu a údržbu si pozorně přečtěte! Návod na obsluhu a údržbu udržujte v dobrém stavu a ponechávejte jej uložen u spotřebiče tak, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha opětovně seznámit a zabránit tak vzniku škody na zdraví, majetku, případně vlastním výrobku. Návod musí být obsluze k dispozici po celou dobu životnosti výrobku, musí být kompletní a čitelný. V případě prodeje výrobku předejte tento návod novému vlastníkovi společně s výrobkem. Zařízení nesmí obsluhovat osoba, která není s tímto návodem podrobně seznámena. Na dané zařízení je výrobcem vydáno prohlášení o shodě, která je zároveň deklarována značkou CE umístěnou na typovém štítku zařízení. Spotřebiče jsou vyráběny v souladu s evropskými směrnicemi a příslušnými technickými normami. Instalace a opravy zařízení se musí provádět dle montážní dokumentace a příslušných norem ČSN. Tyto práce musí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací a odbornou způsobilostí. Zařízení je určeno pro pevné připojení k elektrickému respektive zásuvkovému rozvodu, který je v souladu s ČSN (Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení) a je pravidelně revidován. Před připojením zařízení zkontrolujte, zda hodnota napětí elektrického rozvodu souhlasí s hodnotou napětí uvedenou na typovém štítku zařízení. Při připojení se řiďte normou ČSN (Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.) Při pevném připojení k elektrickému rozvodu je nutno před zařízením v dosahu obsluhy zřídit hlavní vypínač a s ohledem na působení vnějších vlivů kolem zařízení instalovat jej v souladu s normou ČSN (Elektrotechnické předpisy: Elektrická zařízení). Část 4 : Bezpečnost Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem. dle tabulky 41 NR zvýšený stupeň ochrany. Hlavní vypínač zařízení vypněte, nebo vidlici přívodní šňůry vytáhněte ze zásuvky, vždy : 1. když zařízení nebudete používat 2. před čištěním 3. před údržbou a opravou 4. před delší odstávkou Je-li elektrické zařízení připojeno pevně připojeno k zásuvkovému rozvodu je provozovatel povinen provádět jeho pravidelné revize a kontroly ve lhůtách dle ČSN (Elektrotechnické předpisy: Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání). Před každým zasunutím vidlice do zásuvky je nutno překontrolovat celistvost a neporušenost přívodní šňůry a vidlice. V případě poškození příslušnou část přívodu vyměnit.!! POŠKOZENOU ŠNŮRU NEBO VIDLICI JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT!! Nikdy nesnímejte ochranné kryty, nevyřazujte z činnosti bezpečnostní prvky ani jinak nezasahujte do konstrukce výrobku. V případě nestandardního chodu zařízení, poškození krytů nebo jakéhokoliv jiného poškození zařízení nebo jeho vnitřního příslušenství nebo nefunkčnosti bezpečnostních prvků přestaňte ihned spotřebič používat a kontaktujte autorizovaný servis. Přístroj do provedení opravy opatřete dobře viditelnou cedulkou NEPOUŽÍVAT POŠKOZENO!!!. Při čištění je nutno dbát pokynů, které jsou uvedeny v kapitole Čištění tohoto návodu na obsluhu. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost, jestliže nebudou výše uvedené pokyny a požadavky splněny. 25 z 33

26 TURBOCHEF OVEN CLEANER Bezpečnostní list Datum vydání: Datum revize: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: TURBOCHEF OVEN CLEANER Čisticí přípravek na trouby Identifikace výrobce: Identifikace prvního distributora: IČO: Telefon: Fax: TurboChef Technologies, Inc., 4240 International Parkway, Carrollton, TX75007 GAMA HOLDING Praha a.s. Budějovická Jesenice Toxikologické informační středisko: , , Informace o složení přípravku - množství a charakteristika nebezpečných látek Chemický název Číslo CAS Číslo ES (EINECS) dipropylen glycol methyl ether aminoethanol triethanolamin dodecylbenzensulfonát koko amphodipropionát Obsah % Výstražný symbol nebezpečnosti R-věty 3-6 Xi 36/ Xi, C 34 20/21/ Xi 36/ Xi 36/38 3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku Klasifikace přípravku: Není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví a životní prostředí. Další informace o účincích na zdraví jsou v kapitole Pokyny pro první pomoc Všeobecné pokyny: jsou v platnosti Při nadýchání: Odsuňte postiženého od zdroje expozice a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se potíže. Při styku s kůží: Potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění. Při zasažení očí: Ihned vypláchněte oči velkým množstvím vody a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění. Při požití: Odstraňte prostředek z úst, důkladně je vypláchněte vodou (vodu nepolykejte). Objeví-li se potíže zajistěte lékařské ošetření. Nevyvolávejte zvracení. 26 z 33

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Prostředek na čištění skla / Glasreiniger / Prostředek 1.2. Použití látky nebo přípravku: Čisticí

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti strana 1(5) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Použití přípravku Tekutý samolešticí přípravek na bázi vodné disperze polymerů, pro údržbu dřevěných podlah. 1.3 Identifikace

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Příloha č. 4 : Bezpečnostní list (počet stran 8) BEZPEČNOSTNÍ Datum vydání 1. české verze: 3.6. 2011 Strana: 1 Počet stran: 8 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU Název přípravku: Použití přípravku: Insekticidní

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 TURCO Liquid Sprayeze NP LT Strana 1 z 5 Č. SDB : 152430 Datum revize: 23.09.2008 Datum výtisku: 23.09.2008 Obchodní jméno: TURCO Liquid Sprayeze NP LT Předpokládané

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekční tužka Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

SHELL CZECH REPUBLIC a.s.

SHELL CZECH REPUBLIC a.s. SHELL CZECH REPUBLIC a.s. BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: SHELL FENELLA FLUID F 601 Datum vydání: 1/2001 Revize: / Datum revize: III/ 4/2007 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI podle požadavků zákona 350/2011 Sb. Chemického zákona, zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce Obsah Účel dokumentu... 2 Seznam zkratek... 2 Legislativa...

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více