uživatelský manuál C3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uživatelský manuál C3"

Transkript

1 uživatelský manuál INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA 1 z 33

2 Model: Instalace revidována: Výrobní číslo stroje: Instalováno kým: Servisní středisko: (jméno, číslo) Pozn: 2 z 33

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Informace obsažené v tomto manuálu jsou důležité pro správnou instalaci, použití a údržbu pece. Dodržování těchto postupů a instrukcí je důležité pro konečný výsledek pečení a dlouhodobý bezproblémový provoz. Přečtěte si prosím tento manuál pečlivě a ponechte si jej pro další případné použití. Chyby deskriptivní, typografické nebo obrázkové jsou předmětem korekce. Specifikace jsou předmětem změny bez upozornění. Upozornění: nesprávná instalace, nastavení, úprava, servis nebo údržba může způsobit poškození, poranění nebo smrt. Přečtěte si pečlivě před instalací nebo servisem zařízení všechny instrukce, a to jak instalační a provozní, tak i pro údržbu. V blízkosti zařízení neskladujte a nepoužívejte benzín ani jiné hořlavé přípravky a jejich výpary. Úvod Důležité bezpečnostní instrukce Prevence proti možnému ohrožení mikrovlnnými energiemi Instrukce pro uzemnění Možnost radiového rušení Popis a specifikace pece Instalace Instrukce pro instalaci a odvětrání Dodání a umístění zařízení Montáž pece Provoz Glosář běžných pojmů Ovládací panel Zapnutí Volba z menu Instrukce vaření Vypnutí pece Programování a úprava Přizpůsobení displeje Provozní typy Údržba Postupy údržby a typy Řešení provozních problémů Katalyzátor Záruka Bezpečnostní pokyny Obsah 3 z 33

4 Úvod pro troubu TurboChef Důležité bezpečnostní instrukce Při použití elektrického zařízení musí být striktně respektovány základní bezpečnostní předpisy. Snížíte tak riziko vzplanutí, elektrického zkratu, požáru nebo toho, že byste se vystavili nadměrnému záření mikrovln: Před použitím zařízení si přečtěte všechny instrukce. Přečtěte si a dodržujte prevenci proti nadměrnému ozáření mikrovlnami. Instalace a umístění zařízení musí být v souladu s poskytnutými instalačními instrukcemi. Potraviny jako vejce nebo utěsněné nádoby, např. uzavřené sklenice, mohou explodovat a NESMÍ být ohřívány v troubě. Zařízení používejte jenom pro účely, které jsou popsané v tomto manuálu. Toto zařízení může být spravováno jenom kvalifikovaným odborníkem. Pro prozkoušení, opravu nebo nastavení kontaktujte nejbližší autorizovaný servis. Kabel nesmí být nikdy zahříván u pece. Nedovolte dětem obsluhovat zařízení. V zařízení nepoužívejte korozivní chemikálie nebo výpary. Tento typ pece je vyroben speciálně pro ohřívání, vaření nebo sušení jídla. Není vyroben pro průmyslové ani laboratorní použití. Zařízení nepoužívejte, má-li poškozený kabel nebo zástrčku, nepracuje-li řádně nebo bylo-li poškozeno či vám spadlo na zem. Výměna zdrojového kabelu viz příslušná kapitola. Nikdy nezakrývejte ani neblokujte žádné otvory zařízení. Zařízení neskladujte ve venkovním prostředí. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, např. blízko dřezu, bazénu nebo na mokrém základu. Nepotápějte kabel ani zástrčku do vody. Nezavěšujte kabel přes stůl ani roh stolu. Pro úklid pece nepoužívejte proud vody. Pro řádné čištění viz údržba popsaná v tomto manuálu. Pro snížení rizika vzplanutí ohně v prostoru pece: Vyjměte z plastového sáčku nebo papíru v peci svazek kabelů. Aby materiál v peci nevzplanul, nechte dveře zavřené, pec vypněte, odpojte kabel nebo přerušte přívod jističem nebo na přerušovacím panelu. Když zaznamenáte kouř, zařízení vypněte nebo odpojte. Dveře nechte zavřené, potlačíte tak vznik plamene. Nepoužívejte prostor pece pro úschovu ničeho. Pokrmy nepřevařujte. Zařízení věnujte zvýšenou pozornost, umístíte-li do pece papír, plast nebo jiný hořlavý materiál. V prostoru pece nenechávejte předměty z papíru, pokrmy ani nádobí. 4 z 33

5 ZAPAMATUJTE SI TYTO INSTRUKCE PŘEDCHÁZEJTE MOŽNÉMU VYSTAVENÍ SE MIKROVLNNÝM ENERGIÍM Pro snížení rizika vystavení se mikrovlnným zářením: Nepokoušejte se uvádět pec do chodu při otevřených dveřích, jelikož se tak vystavíte mikrovlnnému záření. Je důležité nezkoušet porušovat bezpečnostní zámek. Nikdy nepokládejte předměty mezi čelní stranu pece a dveře; nenechte proniknout sůl či čistící přípravky na těsnění. Nenechávejte pec opravovat nebo nastavovat nikým jiným než autorizovaným servisním technikem. INSTRUKCE PRO UZEMNĚNÍ Toto zařízení musí být uzemněno. V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko elektrického otřesu, a to přes únikový kabel pro elektrický proud. Toto zařízení je vybaveno kabelem, který má uzemňovací drát a uzemňovací zástrčku. Zástrčka může být zasouvána jenom do výstupu, který je řádně instalován a uzemněn. Nejste-li si jistí ohledně uzemňovacích instrukcí nebo máte-li podezření na špatné uzemnění, konsultujte vše s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním pracovníkem. Důležité: Nepoužívejte prodlužovací kabel. Je-li kabel příliš krátký, kvalifikovaný elektrikář vám nainstalujte zásuvku do blízkosti zařízení!!!! Výměna zdrojového kabelu: V případě poškození zdrojového kabelu musí být kabel vyměněn výrobcem nebo servisním pracovníkem. Vyvarujte se nebezpečí. Upozornění: nesprávné uzemnění může mít za následek riziko elektrického zkratu. Možnost radiového rušení Pec generuje radiové signály. Toto zařízení bylo testováno a povoleno v souladu s nařízeními 89/336/ECC vztahujícími se na elektromagnetickou kompatibilitu. Nicméně jiná zařízení citlivá na signály pod těmito limity mohou vykazovat rušení. Vykazuje-li vaše zařízení rušení, proveďte tyto kroky: citlivé zařízení uzemněte podle schválených instrukcí (je-li to možné) umožňují-li baterie provoz mikrofonu, který je hlučný, ujistěte se, zda jsou baterie plně nabité je-li to možné, napojte citlivé zařízení na oddělený elektrický okruh nezapojujte telefonní kabely ani kabely k mikrofonu v blízkosti pece 5 z 33

6 ZAPAMATUJTE SI TYTO INSTRUKCE POPIS PECE A SPECIFIKACE Vaření v peci Turbochef je jiné a velmi vzrušující. Intenzivní mikrovlnné energie kombinované s recirkulací horkého, rychle proudícího vzduchu umožňují rychlejší vaření než v konvektomatech, a to bez snížení kvality pokrmu. Tato technologie dovoluje vařit různé kombinace pokrmů najednou. Uzavřený cyklus proudu horkého vzduchu obsahuje katalyzátor, který eliminuje pachy vyloučené z pokrmů a z mastného vzduchu v peci. Výkonná topná tělesa poskytují rychlé ohřívání, čímž mají pod kontrolou teplotu výrobků a vlhkost. Neprodlužují tak dobu pro ohřívání nebo zchlazování u vaření při různých teplotách. Pece technologie Turbochef reprezentují nejposlednější pokrok v úspoře energie, spolehlivosti a pokrok ve snadném ovládání. Výsledkem je značné snížení spotřeby energie a chladnější pracovní prostředí v kuchyni. Specifikace ROZMĚRY JEDNODUCHÁ / DVOJITÁ: výška 546 mm / 1092 mm šířka 737 mm hloubka 750 mm Zdroj energie Mezinárodní: (3f) * V, 5x kabel (3 fázový + neutrál + uzemňovací), 50/60 Hz, jistič 16 amp, typ D Multi /Cmulti:(3f) * VAC, 4 kabel (3L+E), 50/60 Hz, jistič 30 amp, typ C/D MIKROVLNNÁ TROUBA FREKVENCE: 2,45 GHz ZAPOJENÍ Jednotka je dodávána včetně zdrojového kabelu 153 mm, který obsahuje: EVROPA (3f) 32A IEC, 5 kolíků, zástrčku MAXIMÁLNÍ POUŽITELNÝ PŘÍKON: Horkovzdušná pec Mikrovlnná trouba Celkem 5,1 kw 2,1 kw 7,2 kw 6 z 33

7 INSTALAČNÍ INSTRUKCE pro troubu TurboChef Pec TurboChef je vyrobena v souladu s požadavky CE, NSF, UL, cul, FDA a FCC. Všechny výrobky jsou vyrobeny a certifikovány pro bezpečný provoz, je-li zařízení instalováno v souladu s místními a národními předpisy. Existuje řada místních předpisů a je na odpovědnosti majitele a instalující osoby, aby je dodržovali. Instalujte pec podle postupu a předpisů popsaných níže a pečlivě si přečtěte tento manuál. Upozornění: vážné poškození přístroje má příčinu v nesprávné instalaci pece nebo instalaci pece již poškozené během přepravy či skladování. o pec podezřelou z poškození nikdy neinstalujte. Poznámka: Nesprávná instalace nebo instalace pece poškozené během přepravy či skladování může mít za následek neplatnost záruky. Požadavky na odvětrání Pec TurboChef byla testována laboratoří, která učinila závěr, že pec může být instalována v provozu bez přímé ventilace (digestoř). POZOR: V žádném případě výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody nebo poranění způsobené instalací, která není v souladu s instrukcemi a nařízeními uvedenými výše. DODÁNÍ A UMÍSTĚNÍ Dodání počáteční prohlídka Všechny pece TurboChef jsou dodávány tak, aby se předcházelo poškození. Při dodání vaší nové pece: o Prohlédněte si zásilku, zda nevykazuje externí poškození. Jakékoliv známky poškození musí být zaevidovány na přepravním listě, který musí být podepsán řidičem. o Pec vybalte a zkontrolujte poškození zevnitř. Přepravce bude akceptovat reklamace skrytých poškození, budou-li nahlášeny během 15 dnů od dodání a s původním obalem, kvůli možné další inspekci. Umístění pece Předem plánované a vhodné umístění vaší pece zaručí dlouhotrvající jistý provoz a uspokojivý výkon. Ujistěte se, že jste pec umístili do místa přístupného pro řádný provoz a obsluhu. Pracovní deska nebo pracovní povrch musí být schopen udržet hmotnost 116 kg a být nejméně 762 mm hluboký. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za poškození či poranění způsobené nesprávnou instalací zařízení včetně dočasného nebo nestabilního pracovního umístění či pracovní desky. Zachovejte vzdálenost 51 mm mezi vrchem zařízení a další policí či jinou plochou. Nohy pece je možno přišroubovat k pracovní desce. Upozornění: nesprávné umístění může způsobit poškození zařízení. Je odpovědností provozovatele denně se přesvědčit, je-li pec správně umístěna. TurboChef neuzná záruku za poškození či poranění, jež bylo způsobeno nesprávným umístěním. 7 z 33

8 INSTALACE PECE TURBOCHEF Prosím řiďte se následujícími detailními instrukcemi stanovenými v této sekci vztahujícími se k montáži a instalaci vaší pece pro bezpečnou a optimální funkčnost. INSTALACE, MONTÁŽ PECE Zdvojené pece Obr Před umístěním na spodní pec odejměte nohy. Obr Pece umístěte a srovnejte. 3. Odejměte odsávací kryt zezadu spodní pece. Kryt vytáhněte. 4. Vyšroubujte a uschovejte 5 zadních šroubů z horní pece. 5. Odejměte a uschovejte 5 horních šroubů a odkapový pruh zezadu spodní pece. 6. Připevněte spojovací drážku k pecím pomocí šroubů z bodu 4. Utáhněte 5 horních šroubů. Neutahujte napevno 5 spodních šroubů. 7. Srovnejte 3 otvory na odkapovém pruhu se 3 spodními šrouby. Zasuňte odkapový pruh a spojovací drážku. 8. Upevněte spodních 5 šroubů. 9. Nasaďte odsávací kryt na spodní pec. Obr. 1: Dvojité uložení pece Montáž pece a instalace keramiky Obr Opatrně odejměte ochranný obal z keramické varné desky a vlnovodného víka. 2. Otevřete dveře komory pece. 3. Umístěte vlnovodné víko navrch vlnovodu. Vlnovod je umístěn ve středu dna komory pece. 4. Zasuňte keramickou varnou desku po postranních vsunech v komoře pece hranou dopředu (back/front). Varování: Poškození zařízení se může vyskytnout i nesprávnou instalací varné desky. Instalujte varnou desku se zaoblenými rohy do zadní části pece Obr. 2: Odejmutí nohou pece (hrana desky musí být vpředu) Pozn.: Nejdou-li dveře s nainstalovanou varnou deskou zavírat, nesnažte se toto provést silou. Volejte autorizovaný servis pro vyřešení vašeho problému. Obr. 3: Montáž pece a instalace keramické desky se zaoblenými rohy. 8 z 33

9 Provoz POUŽITÍ PECE A VŠECHNY JEJÍ RYSY Tato kapitola obsahuje všechny detailní informace, jak spustit pec, informace o vaření a programování, provozní typy. Informace si pečlivě prostudujte a mějte je na mysli vždy při provozu pece. GLOSÁŘ POJMŮ Provozní komponenty pece DISPLAY (displej) primární styčná plocha pro zobrazování vzkazů obsluze KEYPAD (----) primární styčné rozhraní pro obsluhu při použití pece VARNÁ KOMORA prostor, ve kterém je pokrm vařen Recepty RECEPT programování receptu pokrmu. Skládá se z doby vaření i procentuálního času, procentního vyjádření požadovaného proudění horkého vzduchu (AIR) a úrovně požadovaného mikrovlnného záření (WAV). VARNÝ CYKLUS celková doba provozu na recept VARNÝ KROK segment receptu. Pro každý recept může být použito až 6 kroků. ČAS doba (v procentech celkového času) na jednotlivé varné kroky. (AIR) VZDUCH procento proudění horkého vzduchu během varného kroku. (WAV) procento mikrovlnného záření použitého během varné akce. VARNÁ TEPLOTA teplota je konstantním parametrem. Stejná varná teplota by měla být používána pro úroveň nastavení pro všechny recepty. 9 z 33

10 Režimy REŽIMY softwarové prostředí umožňuje různé režimy provozu. Je zde několik těchto režimů vypnuto, zahřívání, vaření, zchlazování. VYPNUTO je-li pec vypnutá, není do hlavních komponentů přiváděn el. proud. Během této funkce jsou vypnuty větráky, topná tělesa a magnetronový okruh. VAŘENÍ způsob použití nastaveného varného programu pece. ZCHLAZOVÁNÍ vypne všechny hlavní komponenty vyjma zchlazovacího ventilátoru a motoru trouby. Obr. 4: Ovládací deska OVLÁDACÍ DESKA (obr. 4) Obecný popis 1. OKNO DISPLEJE: zobrazuje operace a informace o programu. 2. HLADKÁ TLAČÍTKA: 8 oválných tlačítek pro různé funkce v závislosti na zobrazení informací vedle nich. 3. UKAZATELE: přístup pro programování pomocí pohybu uvnitř menu a mezi obrazovkami 4. TLAČÍTKO STOP: stisknutím se zastaví varné procesy. 5. NUMERICKÁ KLÁVESNICE: používaná pro zadání dat v programování a k manuálnímu nastavení času vaření. 6. ZPĚTNÉ TLAČÍTKO (BACK): používá se pro pohyb zpět do předchozí obrazovky a pro vypnutí pece. 7. VSTUPNÍ TLAČÍTKO (ENTER): používá se pro uložení programové informace 8. MEZERNÍK: používaný jako prostorové tlačítko v programování. Lze ho také použít pro zadání čísla 0 10 z 33

11 Obr. 5: Zapnutí obrazovky Obr. 6: Vypnutá obrazovka Obr. 7: Zobrazeno ohřívání VAŘENÍ S PECÍ TURBOCHEF ZAPNUTÍ Počáteční připojení Je-li na počátku přiveden proud do zařízení, pec se zapne. Obrazovka ukáže nastavenou verzi a na 5 sekund výrobní číslo (obr. 5). Vypnutá obrazovka poté ukáže Oven off vypnutá pec celým textem (obr. 6). Po dosažení teploty 65 C (150 F) uvnitř komory pece displej zobrazí Cool down zchlazení a cirkulace a ochlazovací větráky se spustí. Tlačítko Oven on zapnutá pec je zobrazeno na spodní pravé straně obrazovky. POZN.: Po 1 hodině u režimu VYPNUTO displej přejde do minimální spotřeby jako prevence proti vzplanutí. Spouštění pece 1. Je-li displej vypnutý, stiskněte jakékoliv tlačítko pro osvětlení displeje. Vypnutý displej bude zobrazen. (Obr.6) 2. Stiskněte tlačítko Oven on zapnutá pec pro zapnutí a zahřátí pece. 3. Displej ohřívání zobrazí Warming UP zahřívání nebo Cooling down zchlazování teploty komory pece (CC) a teploty těles (HX). (Obr. 7) 4. Je-li teplota pece v limitu 4,8 C od nastavené teploty komory pece, pec zobrazí Ready to cook připraveno k vaření a ozve se zvukový signál. Toto se zobrazí přibližně na 3 sekundy. Poté se displej přepne do obrazovky Menu group select menu skupinová volba. Volba menu Pozn.: Stiskněte tlačítko Back zpět, kdykoliv se potřebujete vrátit do předchozí obrazovky. 1. Obrazovka Menu skupinová volba zobrazí 8 skupin menu každá skupina má své tlačítko. Nová pec (nenaprogramovaná) spustí 8 skupin pojmenovaných od Group A skupina A až do Group H skupina H. Stiskněte tlačítko odpovídající požadované skupině a postoupíte dále do obrazovky Menu Item Select volba položky menu. (Obr. 8) Pozn.: Pro přiřazení nových názvů skupin a položek viz kapitola programování. 2. Obrazovka Menu volba položek je zobrazena s 8 položkami menu, každé odpovídá jedno tlačítko. Nová pec uvádí tyto položky pod názvy Item položka 1 až Item položka 8. Stiskněte tlačítko odpovídající požadované volbě položky. (Obr. 9) Pozn.: Objeví-li se chyba při vaření, ve spodní části obrazovky se zobrazí chybový kód nebo popis poruchy. 3. V obrazovce Menu volba položek stiskněte odpovídající tlačítko požadované volby, poté přejdete do obrazovky Load vložení, je-li toto umožněno. (Obr. 10) 11 z 33

12 4. Obrazovka Load vložení (je-li toto umožněno) zobrazí Please place food in the oven prosím umístěte pokrm do pece. (Obr. 10) Tlačítko Next další je možné stisknout až po umístění pokrmu. Po uzavření dvířek stiskněte tlačítko Next další, pec pokračuje do volby zobrazení Enter cook time zadání doby vaření. 5. Zobrazení Enter cook time zadání doby vaření udá dobu vaření již uloženou a tlačítko Start. (Obr. 11) Buď stiskněte tlačítko Start pro spuštění zadaného času, nebo zadejte dobu vaření novou. Stiskněte tlačítko Start pro postup do zobrazení vaření. 6. Je-li na obrazovce zadáno jak jméno skupiny, tak i jméno položky produktu, který vaříte, a vedle tohoto je ve středu napsána doba vaření, pec je v provozu. Pozn.: Jestliže jste neuložili nastavení pro vybranou skupinu a položky, pec okamžitě zobrazí No cook setting žádné nastavení a přepne se zpět do zobrazení Menu Group Select menu volba skupiny. Obr. 9: Obrazovka Menu volba položky Obr. 8: Obrazovka Menu Group Select Obr. 10: Obrazovka naložení INSTRUKCE PRO VAŘENÍ Prvotní vaření Začněte vaření jedním ze způsobů uvedených níže: 1. Zvolte z menu položku s již uloženým nastavením, jak bylo popsáno v předchozím textu. Umístěte pokrm do pece a stiskněte tlačítko Start. Obrazovka vaření zobrazí jméno skupiny a položky. 2. Testujte nastavení vaření na obrazovce Menu Edit editace menu (viz sekce programování). Obrazovka vaření zobrazí zprávu Test setting testování nastavení, následuje jméno skupiny a položky vaření. Celková doba vaření je zobrazena v horní části obrazovky a odpočítává se podle uplynuté doby vaření. Kdykoliv můžete cyklus vaření okamžitě přerušit tlačítkem Stop. Po otevření dveří během cyklu displej zobrazí Pause. Po opětovném zavření dveří se zobrazí tlačítko Resume pokračovat. Toto tlačítko spustí opět vaření. Pozn.: Je-li detekována nějaká chyba během cyklu, vaření je přerušeno. Zobrazí se zpráva oznamující zdroj chyby. Po uplynutí doby vaření stiskněte tlačítko Stop, nebo se objeví chybové hlášení udané alarmem. Na obrazovce se zobrazí první ukončení, First End. Druhé ukončení provedete otevřením dvířek a vyjmutím pokrmu Second End. Po druhém ukončení obrazovka zobrazí dvě možnosti: Save time uložit dobu a Cook more vařit dále. 12 z 33

13 Tlačítko Back zpět nebo Stop vás vrátí zpět do nabídky Menu Group Select menu skupinová volba. Tlačítko Save Time uložení doby slouží pro uložení nastavení u právě dovařeného pokrmu, zadaného do skupiny a položky. Tlačítko Cook more vařit dále slouží pro dodatečné dopečení a/nebo ohřívání pokrmu. Nestisknete-li žádné tlačítko do 20 sekund, pec se automaticky přepne do obrazovky: Menu Group Select menu volba skupiny. Pozn.: Jestliže se cyklus vaření přeruší z důvodu chybového stavu, chyba bude zobrazena ve spodní části obrazovky. Funkce Cook more vařit dále Stisknutí tlačítka Cook more má za následek, že se na displeji následně zobrazí doba vaření a další tři nová tlačítka. Tlačítko Cook more vařit dále používejte v případě, že chcete pokrm vylepšit přidáním ještě více tepla (mikrovlnná trouba) Tlačítko Brown more více do hněda použijte pro zhnědnutí pokrmu na povrchu (konvektomat) Tlačítko Cook and brown more vařit a zhnědnout více se používá pro kombinaci předešlých dvou akcí. Obr. 11: Zadání doby vaření Nová doba vaření je 25 % z původní doby vaření, když je dosažena maximální doba 9 minut, 55 sekund nebo je doba menší než 10 sekund. Šipkami UP nahoru a DOWN dolů můžete změnit dobu vaření v těchto limitech. Po uplynutí doby nebo stisknutím tlačítka Stop zazní zvuková výstraha. Obrazovka First end cooking první doba vaření ukáže Done dokončeno. Prosím vyjměte pokrm z trouby. Obrazovka Cook more vařit dále se znovu zobrazí. Chcete-li, můžete použít v případě potřeby tuto funkci znovu. Pozn.: Nestisknete-li žádné tlačítko po dobu 20 sekund, na troubě se automaticky zapne obrazovka Menu group Menu skupina. Tlačítky Stop nebo Back zpět se vrátíte zpět do obrazovky Menu Group Select volba skupiny menu. VYPNUTÍ TROUBY Opakovaně stiskněte tlačítko Back zpět, dokud se neobjeví Oven Off trouba vypnutá. Jestliže teplota v prostoru trouby přesáhne 65 C, trouba se začne zchlazovat. Jestliže se teplota dostane pod 65 C, hlavní motor konvektomatu se vypne. Pozn.: Jestliže trouba neběží po více než jednu hodinu na některý z uvedených způsobů, displej se přepne do své minimální spotřeby. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka vrátíte displej do aktivního provozu. 13 z 33

14 PROGRAMOVÁNÍ A PŘIZPŮSOBENÍ TURBOCHEF Pro vstup do menu programování 1. Z obrazovky Off vypnuto nebo Menu group menu skupin stiskněte a přidržte současně obě tlačítka šipek.: Enter PIN zadejte PIN.. 2. Použijte numerickou klávesnici pro zadání přístupového kódu. Tovární nastavení přístupového kódu je 9 Změna přístupového kódu 1. Pro změnu PIN čísla současně stiskněte a přidržte tlačítka šipek Up nahoru a Down dolů, dokud se trouba nevypne (na obrazovce se objeví Oven Off trouba vypnutá ). Po tomto bude uživatel pobídnut k zadání přístupového kódu. 2. Zadejte 3348 (editace) 3. Displej zobrazí Enter New PIN zadejte nový PIN kód 4. Pro zadání čtyřmístného čísla použijte numerickou klávesnici. Pro uložení nového kódu použijte tlačítko Enter. Nastavení teploty pro prostor trouby Obrazovka Temperature Selection volba teploty zobrazí naposledy používanou hodnotu. Pro změnu teploty stiskněte tlačítka UP nahoru a Down dolů Každým stisknutím změníte teplotu o 15 C. Stiskněte tlačítko Enter pro akceptování zobrazované teploty a postoupení do zobrazení Edit Group editace skupiny. Trouba se bude ohřívat a zchlazovat podle zvolené teploty a tuto teplotu bude udržovat během procesu přípravy a vaření. Editace menu Zobrazení Edit Group editace skupin vypadá velmi podobně jako Menu group menu skupin, nicméně Edit group editace skupin je zobrazena v horní části obrazovky. Pro volbu položky, která bude editována, stiskněte tlačítko přiřazené k požadované položce. Zvolte skupinu a položku pro editaci a postoupíte dále do zobrazení Edit menu editace menu. Na displeji se zobrazí souhrn parametrů pro danou položku. Pátá řada zobrazení Edit menu editace menu uvádí status Warm up (ohřívání) / Cool down (zchlazování). Jestliže je pátá řada prázdná, pec dosáhla nastaveného teplotního bodu. Editace jména skupiny Jméno zvolené skupiny je zvýrazněno. Blikající kurzor ukazuje, co bude ve jméně změněno. Kurzorem můžete pohybovat kdekoliv ve jméně použitím horního pravého a levého tlačítka, které se bude chovat jako tlačítko pravá šipka a levá šipka. Pro vložení abecedního znaku použijte numerickou klávesnici a stiskněte příslušné tlačítko na klávesnici, dokud se znak neobjeví (např. opakovaně stisknuté tlačítko 2 bude zobrazovat A, B, C, 2) Kurzor se automaticky posune na další položku po 2 sekundách nečinnosti. Zpětné tlačítko Back ukončí přejmenovávání a znovu uloží původní jméno. Tlačítko Enter nebo šipky nahoru dolů uloží nový název. Editace jména položky Stiskněte tlačítko Šipka dolů pro volbu jména položky. Použijte předchozí postup pro editaci jména položky. 14 z 33

15 Editace doby vaření Pole doby vaření XX:XX zobrazuje celkovou dobu pro nastavení. Použijte šipky nahoru dolů pro volbu tohoto pole k editaci. Pro zadání času použijte numerickou klávesnici. Tlačítka Enter a šipky UP nahoru a DOWN dolů dočasně uloží novou dobu vaření. Pozn.: Maximální povolená doba vaření je 99:59. Doba vaření a případná nastavení jsou platná pro testované vaření tak dlouho, jak bude zobrazení Edit editace aktivní. Musíte stisknout tlačítko Save uložení pro umístění nastavení v menu, v oblasti ukládání pro normální vaření. PŘÍPADY EDITACE 1. Použijte šipky UP nahoru a DOWN dolů, zvolte požadovanou možnost k editování. Ke každé položce je přiřazeno až 6 kroků vaření. 2. Pomocí šipek zvolte krok k editaci. Jednotlivé kroky musí být programovány postupně od 1. do 6. kroku. Nepoužívané kroky vaření musí být nastaveny na 0. Pro editaci každé možnosti vaření použijte numerickou klávesnici. Pole % času umožňuje 0% až 100% dobu vaření s 1% navýšením pro každou možnost vaření. Pozn.: Suma procentních dob vaření pro všechny možnosti musí být zadána do 100 %. Není-li doba rovna 100 % při ukládání nebo testování vaření, objeví se chybová zpráva. Pole % vzduchu umožňuje zadat 0 až 100 % horkovzdušného proudění s 10% navýšením. Minimální hodnota horkého vzduchu je však 10 %. Pole % mikrovlnného záření umožňuje zadat 0 až 100 % mikrovlnného záření s 10% navýšením. Testování vaření Tlačítko Test umožňuje uživateli testovat vaření nastavené položky. Pozn.: Ujistěte se, že máte v troubě testovaný pokrm a že dveře trouby jsou zavřené. Stisknete-li tlačítko Test před tím, než je dosaženo nastavené teploty v troubě, na displeji se v páté řádce dočasně objeví Please wait prosím čekejte. Poté bude nahrazeno stavovým hlášením Warm up (ohřívání) / Cool down (zchlazování). Nastavení uložení menu Tlačítko Save uložení uloží veškeré nastavení. Použijte tlačítko Back zpět pro návrat zpět do zobrazení Menu Group nabídka skupiny. Pozn.: Nedokončíte-li uložení nastavení před opuštěním zobrazení Edit, nastavení bude ztraceno. PŘIZPŮSOBENÍ ZOBRAZENÍ Stav dokončeno Stav dokončeno může být vyjmut kvůli eliminaci možnosti ukládání pozměněné doby nebo možnosti pokračovat ve vaření Cook more. (Obr. 12) Pro vyřazení možnosti používání stavu dokončeno stiskněte šipku zpět Back a Enter současně a zadejte přístupový PIN D-O-N-E a Enter. Pro znovuzvolení stiskněte 9 nebo jakékoliv jiné pro deaktivaci stavu dokončeno. Obr.12: Stav dokončeno 15 z 33

16 Doba Tento status můžete deaktivovat pro zamezení nastavování celkové doby vaření stisknutím tlačítka Start pro započetí cyklu vaření. (Obr. 13) Deaktivaci proveďte stisknutím tlačítek Back šipka zpět a Enter současně. Vložte přístupový kód T-I-M-E a stiskněte Enter. (Obr.14) Pro opětovné vyvolání stiskněte 9 nebo jakékoliv další tlačítko pro deaktivaci statusu doby. Načítání Tento stav můžete deaktivovat pro zamezení dalšího stisknutím tlačítka Next pro započetí cyklu vaření. (Obr. 15) Pro deaktivaci tohoto statusu stiskněte tlačítka Back zpět a Enter současně. Poté vložte přístupový kód L-O-A-D a stiskněte Enter. (Obr. 16) Chcete-li opětovně vyvolat tento status, stiskněte 9 nebo jakékoliv jiné tlačítko pro deaktivaci statusu načítání. Obr 13: Doba vaření Obr. 14: Zadání PIN Obr. 15: Načítání KOMBINOVANÁ TLAČÍTKA EDITOVÁNÍ: Back zpět a Enter současně Zadání PIN: 9 a Enter POČÍTÁNÍ POLOŽEK: z obrazovky Oven Off trouba vypnutá stiskněte současně 1 a 3 pro zobrazení Menu Item counters počítání položek. První displej udává 8 položek propojených se skupinou 1. Použijte tlačítka šipky nahoru dolů pro volbu skupin 2 až 8. Stiskněte Stop nebo Back zpět pro návrat zpět do obrazovky Oven Off trouba vypnutá. CHYBA TROUBY: z obrazovky Oven Off trouba vypnutá stiskněte současně tlačítka 4 a 6 pro zobrazení počítadla poruch. Displej zobrazí softwarovou verzi trouby a výrobní číslo trouby. Stiskněte Enter pro vyvolání speciální servisní obrazovky. Servisní obrazovka zobrazí indikátory stavu trouby ve spodní řadě a poskytne tlačítko pro provedení kompletního samo-testu. Stiskněte tlačítko Stop nebo Back zpět pro návrat zpět do obrazovky Oven Off trouba vypnutá. 16 z 33

17 PROVOZNÍ TYPY TURBOCHEF Jak rozšiřovat nastavení Trouby TurboChef Technologies, Inc., používají pro vaření pokrmů horký vzduch a mikrovlnnou energii. Máte-li zkušenosti jak s mikrovlnnou troubou, tak s horkovzdušnou troubou, uvidíte určité podobnosti, ale i podstatné rozdíly. Klíčem k perfektnímu vaření je správné nastavení pro váš pokrm. Musíte ovšem pochopit následující pravidla: Trouby TurboChef využívají proudící horký vzduch, jenž obklopuje pokrm. Tímto je zadržována vlhkost v jídle. Horký vzduch poskytuje dostatek tepla, tím pokrm upečete do zlatova. Rychlejší proudění vzduchu znamená rychlejší tepelnou energii, jež je transformována do pokrmu. Mikrovlnná energie dodává teplo do jádra pokrmu. NEPOKOUŠEJTE se vařit celou dobu jenom s mikrovlnnou energií. Váha určuje celkovou dobu, požadovanou pro vaření. Čím větší je hmotnost, tím delší je požadovaná doba. (Středně silná pizza vyžaduje přibližně 100 sekund.) Silné a husté pokrmy by měly být otočeny v polovině cyklu. Mikrovlnná trouba je osvědčená v počátcích vaření, pro dokončení následuje horký vzduch. O barvu pokrmu usilujte nejdříve na konci cyklu vaření. Vyšší rychlost proudění vzduchu na konci vaření bude plně kontrolovat barvu pokrmu. Nebojte se experimentovat! Zapište si své současné nastavení a poté začněte testovat. Vždy se můžete vrátit do starého nastavení za pár vteřin. Užijte si výkon a flexibilitu vaší pece TurboChef. Obr. 16: Zadejte PIN Vložení Obr. 17: Zadejte PIN obrazovka dokončeno TYPY PRO OBSLUHU PROVEĎTE: ujistěte se, že je pec denně čištěna používejte pouze doporučené nádobí pro pece ujistěte se, že zmrazené výrobky jsou řádně rozmražené výrobky, které mají být vařeny ze zmraženého stavu, vyndejte přímo z mrazáku ujistěte se, že všechny pokrmy k vaření odpovídají svému profilu zacházejte opatrně s ohřívanými nápoji v mikrovlnné troubě, nápoj může vytéct pokrmy vyndejte z trouby ihned, jakmile je dovaříte na konci pracovního dne nechte troubu vychladnout 17 z 33

18 NEPROVÁDĚJTE: nezvedejte troubu za držadlo nezacházejte hrubě ani nebouchejte s dvířky nevařte mastné potraviny přímo na desce nedávejte žádné kovové předměty ani fólii do trouby troubu nepouštějte bez pokrmu ve varném prostoru během vaření opakovaně neotvírejte a nezavírejte dvířka, abyste zkontrolovali pokrm zejména když vaříte těstoviny nevařte potraviny zabalené do plastové fólie nebo jiného druhu lepící fólie nevkládejte do trouby potraviny, dokud nejsou připravené k vaření nenechávejte potraviny pro vaření v pokojové teplotě, ledaže je tak specifikováno na výrobku. nevkládejte konvice ani sklenice do trouby pro zchlazování trouby ji neodpojujte ze sítě 18 z 33

19 Údržba UDRŽUJTE SVOU PEC JAKO ZBRUSU NOVOU Aby vaše trouba zůstala čistá a v dobrém stavu, provádějte denní a měsíční údržbu podle instrukcí uvedených v této sekci. Jakékoliv neočekávané stavy, se kterými se můžete setkat při používání pece, můžete vyřešit s odkazem na informace uvedené v této sekci ještě před tím, než kontaktujete servisního zástupce. nevyndávejte keramické víko mikrovlnného vodiče během čištění. Pro kompletní dokončení čištění musí zůstat na svém místě. Varování: čekejte, dokud pec nevychladne. Keramika je křehká, zacházejte s ní opatrně. ČIŠTĚNÍ Spálené a mastné navařeniny nepříznivě ovlivňují výkon a životnost určitých komponentů trouby. Odpovědností obsluhy je řádně čistit troubu. Nerespektování tohoto pokynu má za následek zrušení záruky. Pro čistící prostředky prosím kontaktujte svého autorizovaného prodejce. Upozornění: Používejte jenom prostředky pro pece TurboChef, a to podle instrukcí pro udržování čistoty vaší pece. Použití jakýchkoliv jiných čistících prostředků může způsobit poškození kritických částí a zruší vám záruku. Prostředky a nářadí PROSTŘEDKY čistící prostředek pro pece TurboChef ochranný prostředek pro pece TurboChef Pozn.: Tyto prostředky byly speciálně vyvinuty pro snadnou údržbu a čištění trouby Turbochef. NÁŘADÍ nylonová škrabka utěrky štětinatý kartáč NEPOUŽÍVEJTE nylonový kartáč. Nylon je materiál, který se taví. ochranné rukavice (volitelné) Příprava pece pro denní čistění 1. troubu přepněte do pozice OFF vypnuto 2. nechte pec zchladit přibližně 30 minut před čištěním. Denní čištění KROK 1: PŘIPRAVTE PEC Poté, co jste pec vypnuli a nechali vychladnout, vyjměte keramickou varnou desku. (Obr. 18) KROK 2: ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH POVRCHŮ Vyjměte filtr komory umístěný v zadní levé spodní části v rohu uvnitř komory a vyčistěte. Nastříkejte čistič TurboChef Oven Cleaner na vnitřní povrchy, poté setřete vlhkým hadrem. Nepoddajné zbytky odstraňte nekovovým kartáčkem nebo škrabkou. Povrchy opláchněte čistou teplou vodou a vytřete, dokud zbytky neodstraníte. Vysušte. Ujistěte se, že jste vyprázdnili a vyčistili zachytávač mastnot umístěný ve spodní části trouby. (Obr. 18) Varování: Nenechávejte vodu na dně komory, protože může blokovat průchod vzduchu. 19 z 33

20 Obr. 18 Varná keramická deska, tukový plech, kryt odsávání KROK 3: ČIŠTĚNÍ KERAMICKÉ VARNÉ DESKY V dobře větrané místnosti nasprejujte keramickou desku čističem TurboChef Oven Cleaner. Opláchněte teplou vodou a vysušte. neponořujte desku do vody ani ji nemyjte v myčce. KROK 4: APLIKACE OCHRANY TROUBY Nasprejujte tenkou vrstvu přípravku TurboChef Oven Gard na veškeré vnitřní povrchy včetně keramického víka mikrovlnného vodiče, dříve než troubu zapnete. Instalujte vyčištěnou keramickou desku do trouby vystouplý hrot dopředu komory (BACK/FRONT). Troubu zapněte a nechte zahřát. nepoužívejte ochranný přípravek na varnou keramickou desku. Varování: Nenechávejte stát vodu na dně komory, protože může blokovat průchod vzduchu. Měsíční čištění (Obr. 18) Měsíčně musí být trouba čištěna podle následujících kroků: 1. Odejměte odsávací kryt ze zadní části trouby. 2. Vyčistěte mřížku ventilátoru. 3. Nasaďte zpět odsávací kryt. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Abychom vám ušetřili čas a peníze, prosím proveďte následující kroky před tím, než budete volat záruční servis. 1. Stiskněte tlačítko Back zpět na klávesnici, dokud se neobjeví na obrazovce Oven Off trouba vypnutá. 2. Stiskněte současně tlačítka 4 a 6 a zapište si výrobní číslo, které se objeví v druhé řadě na obrazovce, stejně tak jako chybová hlášení (F1 až F6) 3. Poté, co jste si poznamenali výrobní číslo a chybový kód, stiskněte tlačítko Enter pro spuštění samo-testování. Během testování prosím dodržujte instrukce z obrazovky. 4. Jakmile bude subsystém prověřen, zapište si pouze chybová hlášení. 5. Poté, co byl systém prověřen, stiskněte tlačítko Back zpět, dokud se na obrazovce neobjeví Oven Off trouba vypnutá. Poté stiskněte Oven On trouba zapnutá, trouba se začne zahřívat na nastavenou teplotu. Po dokončení výše zmíněných kroků zavolejte svému distributorovi pecí TurboChef a mějte zapsané informace připravené. 20 z 33

21 PROBLÉMOVÁ OBLAST NEBO CHYBOVÉ KÓDY MOŽNÉ PŘÍČINY A PŘEDPOKLÁDANÁ ŘEŠENÍ problém: chybí proud v troubě - trouba není v zásuvce - vyhozený jistič řešení: zapojte troubu do zásuvky zkontrolujte jistič na zdi, popřípadě vypněte a poté zapněte i troubu problém: trouba se neohřívá - trouba je vypnutá - dveře nejsou zavřené - pec byla vypnuta hlavním jističem - varná deska není správně umístěna v troubě řešení: stiskněte tlačítko Oven On trouba zapnutá zavřete dvířka komory trouby troubu vypněte, nechte vypnutou dvě minuty. Odpojte ze zásuvky, ponechte 2 minuty, znovu zapojte a zapněte troubu. umístěte varnou desku do trouby správně, hranou dopředu (BACK/FRONT) problém: displej zobrazuje Oven door open otevřená dvířka trouby a zní zvukový alarm - dveře trouby jsou otevřené - varná deska není správně umístěná v troubě - deska je v troubě správně, přesto displej zobrazuje zmíněné hlášení řešení: několikrát otevřete a zavřete dvířka umístěte správně varnou desku do trouby zkontrolujte, zda se nenachází zbytky jídla na umístění desky nebo okolo dveří problém: trouba řádně nepeče - trouba není čistá, zbytky mastnoty či připálenin oslabují mikrovlnné záření - nenavolili jste správnou skupinu a položku pro vaši potravinu nebo jste navolili špatný čas - potravina nebyla vařena na správnou naprogramovanou teplotu, např. zmrazené nebo zchlazené - keramické víko mikrovlnného vodiče nebo keramická varná deska jsou promočené nebo odlomené Absorbovaná vlhkost nebo mastnota i z vaření mohou vážně ovlivnit životnost tácu nebo zacpat díry v keramické varné desce. řešení: vyčistěte pec zkontrolujte seznam dob vaření ujistěte se, že produkt byl vařen ve správném stavu před umístěním do trouby. vyměňte keramické víko mikrovlnného vodiče nebo keramickou varnou desku. vyměňte filtr ve varné komoře 21 z 33

22 PROBLÉMOVÁ MÍSTA, NEBO CHYBOVÉ KÓDY Následující seznam je seznamem chybových kódů a možných problémů, které se mohou u trouby objevit. Zkuste provést doporučené postupy před tím, než zavoláte servis. Odstavec: Chybové kódy, možné příčiny, doporučená řešení F1 blower ventilátor - přerušen přívod el. proudu do trouby - zkontrolujte zapnutý jistič. Resetujte jistič a poté znovu pec zapněte. Pec přepněte do pozice Oven Off pec vypnutá na 2 minuty, odpojte minimálně na 2 minuty ze zásuvky, poté znovu zapojte a stiskněte tlačítko Oven On pec zapnutá. F2 low temp nízká teplota - přerušen přívod energie do trouby - keramická varná deska zamezuje proudění vzduchu - vzduchové trysky na vrchu varné komory jsou ucpané - katalyzátor je ucpaný a zamezuje řádné cirkulaci vzduchu v troubě - vyhozený vnitřní jistič trouby - motor ventilátoru neběží - vyzkoušejte jistič, znovu zapněte jistič a poté troubu - odejměte varnou keramickou desku a prověřte, zda jsou všechny otvory volné - odejměte varnou keramickou desku a odejměte filtr v levé zadní části pece, vyčistěte jej - prověřte, zda nejsou potraviny pečeny přímo na varné keramické desce, protože vzniklá mastnota se může nahromadit na katalyzátoru - než budete volat servisního technika, odkazujeme na kroky, jak řešit problémy F3 mag curr elektrický obvod magnetronu - vyhozený jistič - poškozený okruh mikrovlnné trouby - pec přepněte do pozice Oven Off na 2 minuty, odpojte ze sítě minimálně také na 2 minuty, zastrčte zpět do zásuvky a poté stiskněte tlačítko Oven On pec zapnutá. - než budete volat servisního technika, odkazujeme na kroky, jak řešit problémy F4 monitor - dveře trouby byly otevřeny během vaření - spínače dveří jsou mimo provoz - než budete volat servisního technika, odkazujeme na kroky, jak řešit problémy F5 mag temp vysoká teplota magnetronu - blokován přívod studeného vzduchu do trouby - výpustní ochrana zadního větráku je blokována - zkontrolujte, zda nějaké předměty neucpaly přívod studeného vzduchu do trouby - zkontrolujte zadní větrák, zda na něm nejsou nečistoty, popřípadě jej vyčistěte - než budete volat servisního technika, odkazujeme na kroky, jak řešit problémy F6 EC temp vysoká teplota elektroniky - blokovaný přívod studeného vzduchu do trouby - výpustní ochrana zadního větráku blokována - zkontrolujte, zda nějaké předměty neucpaly přívod studeného vzduchu do trouby - zkontrolujte zadní větrák, zda na něm nejsou nečistoty, popřípadě jej vyčistěte - než budete volat servisního technika, odkazujeme na kroky, jak řešit problémy Pozn.: 1. všechny uvedené chybové kódy budou do jejich odhalení bránit správnému vaření 2. všechny poruchy během vaření budou nahrány v chybovém počítadle 3. F6 kód nebrání v provozu vaření, nicméně je výstrahou pro uživatele o dalších možných problémech s cirkulací vzduchu. 22 z 33

23 KATALYZÁTOR Katalyzátor (číslo dílu C0184) je instalován ve zpětném vedení vzduchu za topným tělesem. Kvalifikovaný technik musí zvládnout provést instalaci a demontáž tohoto katalyzátoru. Důležitá poznámka: Katalyzátor může být čištěn také čističem TurboChef Cleaner a pečlivě opláchnut destilovanou vodou. Před opětovným namontováním nechte katalyzátor vyschnout. Jestliže tento čistič není k dostání, NENAHRAZUJTE JEJ JINÝM POUŽÍVEJTE JENOM DESTILOVANOU VODU. Díky přirozenosti potravin a fyzikálním zákonům se v komoře trouby sráží pára, což je nevyhnutelné. Je vyžadována opravdu striktní údržba zařízení, což může vyřešit a zabránit většině problémů. Nicméně recirkulace mastného vzduchu je hlavní příčinou akumulace mastnot a dalších přidružených výparů. Mastnota ze vzduchu má sklon se hromadit a napalovat na povrchy varné komory. Tato mastnota se kvůli vysokým teplotám při provozu začne rychle rozkládat na další organické složky. Tyto složky mají obecně pozitivní a negativní efekt při vaření; krátkodobě dodají pokrmu charakteristickou vůni, zatímco větší připáleniny mají za následek zápach podobný dehtu. Instalace katalyzátoru pozitivně ovlivní proudění mastnot a dalších zbytkových zápachů, které se časem vytvoří. Správně pracující katalyzátor způsobí konverzi mastnot do vody, oxidu uhličitého, dusíku a kyslíku. Problém s katalyzátorem je indikován snížením kvality pečení (způsobené sníženým prouděním vzduchu) nebo zápachem, přenášejícím se z jedné skupiny potravin na druhou. Zjistíte-li problémy s katalyzátorem, kontaktujte svého servisního technika pro TurboChef pece. 23 z 33

24 LIMITOVANÁ ZÁRUKA Vy, jako kupující (dále jen vy ), jste vstoupil do obchodního kontraktu s autorizovaným distributorem pro prodej zařízení. Tato limitovaná záruka je určena autorizovaným distributorem TurboChef (spol. GAMA HOLDING Praha a.s.) od kterého jste zařízení koupil. Předmět limitace je uveden níže. Autorizovaný distributor zaručuje dodané množství a specifikaci zařízení, dále pak, že zboží bude bez jakýchkoliv defektů materiálu, a zaručuje servis po dobu 12 měsíců od data instalace. Limitovaná záruka se dá použít pro prodeje všech pecí TurboChef C (dále zařízení ) vyrobené TurboChef International, Inc., (dále TurboChef ) společností skupiny TurboChef Technologies, Inc., mimo Spojené státy, Kanadu, Puerto Rico a jižní Ameriku autorizovaným distributorům. PROPADNUTÍ ZÁRUKY Jste srozuměni s tím, že odpovídáte za volbu zboží a vhodnost zboží pro vaše potřeby. Veškerá další záruka, podmínky a termíny vztahující se k použitelnosti koupě, kvalitě nebo stavu zařízení se řídí běžnými platnými zákony. VŠEOBECNÝ ZÁRUČNÍ SYSTÉM TURBOCHEF Limitovaná záruka začíná od dodání zařízení do vaší provozovny. Autorizovaný distributor prohlédne a nainstaluje zařízení ve vaší provozovně podle instrukcí TurboChef a zapíše výrobní číslo zařízení, vaše kontaktní údaje, datum a místo instalace a výsledek autorizované prohlídky. Tato informace bude zadána autorizovaným distributorem do globálního systému a bude používána společností TurboChef, autorizovaným distributorem a jeho servisním pracovníkem pro provize ze záručního servisu. ZÁRUČNÍ SERVIS Během záruční doby (12 měsíců od data instalace a uvedení do provozu) bude jakýkoliv materiál a defektní zařízení opraveno a vyměněno bez poplatků za předpokladu, že: 1. Poškození jste ohlásili autorizovanému distributorovi, od kterého jste zařízení koupili, neprodleně jakmile byla závada objevena a v souladu se záručními podmínkami viz níže. 2. Autorizovanému distributorovi poskytnete všechna data a informace, které vyžaduje distributor nebo společnost TurboChef či autorizovaný servisní technik. 3. Zařízení těmto osobám dle požadavku a dohodnutém termínu zpřístupníte. 4. Zařízení bylo nainstalováno autorizovaným distributorem nebo jeho servisním pracovníkem a vy jste poskytl všechny potřebné informace do záručního systému. 5. Zařízení bylo obsluhováno a udržováno v souladu s tímto manuálem TurboChef dodaným s vašim zařízením. 6. Nepoužil jste jiné neschválené zařízení, doplňky, potraviny ani díly v souvislosti se zařízením. 7. Používal jste k očistě zařízení nevhodné, nebo nedoporučené čistící prostředky. 8. Opravy, úpravy a změny nebyly prováděny nikým jiným než společností TurboChef, autorizovaným prodejcem nebo servisním pracovníkem. Společnost TurboChef ani autorizovaný distributor nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené vaší chybou (nevhodnou instalací nebo provozním okolím, např. přívod napětí a HVAC), používáním v rozporu s uživatelským manuálem, poškozením nehodou, zanedbáním, špatným napětím či proudem apod. 24 z 33

25 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Výstraha: Při používání elektrických spotřebičů je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do provozu si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Bezpečnostní upozornění uvedená v tomto návodu si pozorně prostudujte a především se jimi při práci s výrobkem bezvýhradně řiďte. Obsahují důležité informace a rady jak výrobek správně a bezpečně používat a vyhnout se tak riziku poškození zdraví, ohrožení života nebo vzniku materiálních škod. Celý návod na obsluhu a údržbu si pozorně přečtěte! Návod na obsluhu a údržbu udržujte v dobrém stavu a ponechávejte jej uložen u spotřebiče tak, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha opětovně seznámit a zabránit tak vzniku škody na zdraví, majetku, případně vlastním výrobku. Návod musí být obsluze k dispozici po celou dobu životnosti výrobku, musí být kompletní a čitelný. V případě prodeje výrobku předejte tento návod novému vlastníkovi společně s výrobkem. Zařízení nesmí obsluhovat osoba, která není s tímto návodem podrobně seznámena. Na dané zařízení je výrobcem vydáno prohlášení o shodě, která je zároveň deklarována značkou CE umístěnou na typovém štítku zařízení. Spotřebiče jsou vyráběny v souladu s evropskými směrnicemi a příslušnými technickými normami. Instalace a opravy zařízení se musí provádět dle montážní dokumentace a příslušných norem ČSN. Tyto práce musí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací a odbornou způsobilostí. Zařízení je určeno pro pevné připojení k elektrickému respektive zásuvkovému rozvodu, který je v souladu s ČSN (Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení) a je pravidelně revidován. Před připojením zařízení zkontrolujte, zda hodnota napětí elektrického rozvodu souhlasí s hodnotou napětí uvedenou na typovém štítku zařízení. Při připojení se řiďte normou ČSN (Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.) Při pevném připojení k elektrickému rozvodu je nutno před zařízením v dosahu obsluhy zřídit hlavní vypínač a s ohledem na působení vnějších vlivů kolem zařízení instalovat jej v souladu s normou ČSN (Elektrotechnické předpisy: Elektrická zařízení). Část 4 : Bezpečnost Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem. dle tabulky 41 NR zvýšený stupeň ochrany. Hlavní vypínač zařízení vypněte, nebo vidlici přívodní šňůry vytáhněte ze zásuvky, vždy : 1. když zařízení nebudete používat 2. před čištěním 3. před údržbou a opravou 4. před delší odstávkou Je-li elektrické zařízení připojeno pevně připojeno k zásuvkovému rozvodu je provozovatel povinen provádět jeho pravidelné revize a kontroly ve lhůtách dle ČSN (Elektrotechnické předpisy: Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání). Před každým zasunutím vidlice do zásuvky je nutno překontrolovat celistvost a neporušenost přívodní šňůry a vidlice. V případě poškození příslušnou část přívodu vyměnit.!! POŠKOZENOU ŠNŮRU NEBO VIDLICI JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT!! Nikdy nesnímejte ochranné kryty, nevyřazujte z činnosti bezpečnostní prvky ani jinak nezasahujte do konstrukce výrobku. V případě nestandardního chodu zařízení, poškození krytů nebo jakéhokoliv jiného poškození zařízení nebo jeho vnitřního příslušenství nebo nefunkčnosti bezpečnostních prvků přestaňte ihned spotřebič používat a kontaktujte autorizovaný servis. Přístroj do provedení opravy opatřete dobře viditelnou cedulkou NEPOUŽÍVAT POŠKOZENO!!!. Při čištění je nutno dbát pokynů, které jsou uvedeny v kapitole Čištění tohoto návodu na obsluhu. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost, jestliže nebudou výše uvedené pokyny a požadavky splněny. 25 z 33

26 TURBOCHEF OVEN CLEANER Bezpečnostní list Datum vydání: Datum revize: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: TURBOCHEF OVEN CLEANER Čisticí přípravek na trouby Identifikace výrobce: Identifikace prvního distributora: IČO: Telefon: Fax: TurboChef Technologies, Inc., 4240 International Parkway, Carrollton, TX75007 GAMA HOLDING Praha a.s. Budějovická Jesenice Toxikologické informační středisko: , , Informace o složení přípravku - množství a charakteristika nebezpečných látek Chemický název Číslo CAS Číslo ES (EINECS) dipropylen glycol methyl ether aminoethanol triethanolamin dodecylbenzensulfonát koko amphodipropionát Obsah % Výstražný symbol nebezpečnosti R-věty 3-6 Xi 36/ Xi, C 34 20/21/ Xi 36/ Xi 36/38 3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku Klasifikace přípravku: Není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví a životní prostředí. Další informace o účincích na zdraví jsou v kapitole Pokyny pro první pomoc Všeobecné pokyny: jsou v platnosti Při nadýchání: Odsuňte postiženého od zdroje expozice a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se potíže. Při styku s kůží: Potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění. Při zasažení očí: Ihned vypláchněte oči velkým množstvím vody a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění. Při požití: Odstraňte prostředek z úst, důkladně je vypláchněte vodou (vodu nepolykejte). Objeví-li se potíže zajistěte lékařské ošetření. Nevyvolávejte zvracení. 26 z 33

Bezpečnostní list GLADE SCENTED OILS-INDIAN MASSAGE 127571/001 1/6. Datum vydání: 29. 6. 2007 Datum revize: 30. 7. 2008

Bezpečnostní list GLADE SCENTED OILS-INDIAN MASSAGE 127571/001 1/6. Datum vydání: 29. 6. 2007 Datum revize: 30. 7. 2008 GLADE SCENTED OILS-INDIAN MASSAGE 127571/001 Bezpečnostní list Datum vydání: 29. 6. 2007 Datum revize: 30. 7. 2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

RAID MAX PRZECIW KARALUCHOM I MROWKOM 696057/001. Bezpečnostní list

RAID MAX PRZECIW KARALUCHOM I MROWKOM 696057/001. Bezpečnostní list RAID MAX PRZECIW KARALUCHOM I MROWKOM 696057/001 Bezpečnostní list Datum vydání: 23. 10. 2000 Datum revize: 8. 9. 2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Kód: 149006/001 Použití látky nebo přípravku: Přípravek na ošetřování pro profesionální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

uživatelský manuál TORNADO

uživatelský manuál TORNADO uživatelský manuál INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO PEC TURBOCHEF Stránka 1 z 44 Model: Instalace revidována: Výrobní číslo stroje: Instalováno kým: Servisní středisko: (jméno, číslo) Pozn: Pro servis nebo

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12 Datum vydání: 14.6.2006 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název přípravku: S-SIL.SE307 (amasan Thermal Compound T12) 1.2.1 Identifikace VÝROBCE: 1.2.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 1. OZNAČENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Název výrobku: NICEDAY 977261

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 Počet stran: 6 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1 Název přípravku: KALIF DOGS AND CATS 1.2 Použití přípravku: Postřik zamezující přístupu psů a koček 1.3. Výrobce: Kollant S.p.a., Via C. Colombo,

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb. Datum poslední revize: 2.revize 04.05.2007 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: čistící přípravek na WC

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 007 Popis : Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol,

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Kód: KH.HS.DS13 Použití látky nebo přípravku:čisticí a dezinfekční přípravek pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Total protein liquicolor Doporučený účel použití

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Kód: FM004992 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi: Dezinfekční

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH 1. Popis... 4 2. Bezpečnostní opatření... 4 3. Popis funkce výrobku... 5 4. Technické údaje... 6 5. Poruchy funkce: Příčiny a jejich odstranění... 7 6. Údržba...

Více

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406 Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/ obchodní název přípravku: WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300,

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Pěnový čistič interiéru Strana 1 z 5 Č. SDB : 173436 Datum revize v zahraničí: 12.11.2008 Datum revize v ČR: 28.11.2008 Datum vyhotovení v ČR: 19.11.2002 Obchodní

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Bezpečnostní list. clean & green Intenzivní čistič active

Bezpečnostní list. clean & green Intenzivní čistič active Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Intenzivní čistič active Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Materialnr. 1024558 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 FREKOTE AQUALINE R-150 Strana 1 z 5 Č. SDB : 153855 Datum revize v zahraničí: 15.12.2008 Datum revize v ČR: 07.01.2009 Datum vyhotovení v ČR: 20.12.2004 Obchodní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A Vážený uživateli: Děkujeme, že jste si vybrali výrobek VALUE. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a Bezpečnostní pokyny, pro lepší výsledky a správný způsob užívání.

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb. Datum poslední revize: 04.05.2007 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: čistící prostředek na nádobí a omyvatelné

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Název výrobku: SUPER GLUE UNIVERSAL 2G Osvědčeno dne: 24.05.2005 Poslední revize dne: 08.09.2008

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Uživatelská příručka Poslední revize: 17. 5. 2013 Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Obsah

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

Tekuté mýdlo - krémové

Tekuté mýdlo - krémové Strana 1 z 6 stran Datum vydání: 3.9.2007 Datum revize: 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora: 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Kód: FAJLC 08W07 Použití látky nebo přípravku:čisticí a dezinfekční přípravek pro profesionální použití.

Více