Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014"

Transkript

1 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly Pedagogická rada projednala dne: kolská rada schválila dne: editel koly vydává v souladu s 24 zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogick ch pracovnících, v platném znûní a podle ustanovení vyhlá ky ã. 317/2005 Sb., o dal ím vzdûlávání pedagogick ch pracovníkû, akreditaãní komisi a kariérním systému pedagogick ch pracovníkû, v platném znûní, (dále jen V317) tento plán dal ího vzdûlávání pedagogick ch pracovníkû (dále jen DVPP).

2 1. Úãel Tento plán je podkladem pro organizaci dal ího vzdûlávání pedagogick ch pracovníkû v pfiíslu ném kolním roce i v dlouhodobém horizontu. Samostudium pedagogick ch pracovníkû podle 24 zákona ã. 563/2004 Sb. o pedagogick ch pracovnících v platném znûní (dále jen ZPP) bude souãástí plánu ãerpání dovolené. 2. Základní podmínky DVPP koly je organizováno na základû následujících zásad: Rovnost pfiíleïitosti a zákaz diskriminace. KaÏd pedagogick pracovník má stejnou moïnost úãasti na dále uveden ch formách a druzích DVPP za podmínek a moïností uveden ch v tomto plánu. Vzdûlávání celého pedagogického t mu bude mít pfiednost pfied individuálním studiem k prohloubení kvalifikace. Základním parametrem pro v bûr konkrétního vzdûlávání jsou potfieby koly a rozpoãet koly. Studium k získání kvalifikace nezbytné pro v kon povolání podle ZPP nebo pracovním zafiazení podle V317 (studium pro fieditele kol, pro vedoucí pracovníky, v chovného poradce, koordinátora informaãních a komunikaãních technologií, koordinátora kolních vzdûlávacích programû, preventistu sociálnû patologick ch jevû, koordinátora environmentální v chovy) má pfiednost pfied dal ím studiem. Mezi pfiednostní typ studia patfií rovnûï studium pro funkce uvedené v nafiízení vlády ã. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu pfiímé vyuãovací, pfiímé v chovné, pfiímé speciálnû pedagogické a pfiímé pedagogicko-psychologické ãinnosti pedagogick ch pracovníkû (metodik informaãních a komunikaãních technologií). Úãast na vzdûlávání k prohlubování kvalifikace, které nafiídí fieditel koly, je pro pracovníky koly podle zákoníku práce povinná. 3. Konkrétní formy a druhy DVPP 3.1. Studium ke splnûní kvalifikaãních pfiedpokladû ( 2-5 V317) V rámci tohoto vzdûlávání je stanovena potfieba koly dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP u tohoto pracovního zafiazení: Kout Karel, Dr. Poul Jifií, Ing. ehák Vladimír 2

3 V uvedeném pfiípadû bude kola podporovat studium vedoucí k dosaïení plné kvalifikace podle ZPP v bakaláfisk ch a magistersk ch studijních programech, vzdûlávání v programu celoïivotního vzdûlávání uskuteãàovaném vysokou kolou a zamûfieném na pfiípravu uãitelû stfiední koly doplàkové pedagogické studium ve kolním roce 2013/14 studium pro fieditele kol a kolsk ch zafiízení 3.2. Studium ke splnûní dal ích kvalifikaãních pfiedpokladû ( 7-9 V317) Studium pro v chovné poradce kola nemá plnû kvalifikovaného v chovného poradce Studium pro koordinátora EVVO kola nemá plnû kvalifikovaného koordinátora EVVO Studium pro ICT kola nemá plnû kvalifikovaného koordinátora ICT V uveden ch pfiípadech bude kola podporovat studium v rámci akreditovan ch vzdûlávacích programû vysok ch kol a jin ch vzdûlávacích institucí Studium k prohlubování odborné kvalifikace PrÛbûÏné vzdûlávání bude zamûfieno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdûlávání a v chovy. Obsahem prûbûïného vzdûlávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a kolní psychologie, teorie v chovy, obecné didaktiky, vûdních, technick ch a tûlov chovn ch a jejich oborov ch didaktik, prevence sociálnû patologick ch jevû a bezpeãnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdûlávání pedagogick ch pracovníkû, práce s ICT, VP, BOZP. Formy prûbûïného vzdûlávání: kola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdûlávání pedagogû jako t mu pfiímo na pracovi ti s docházkou lektorû na kolu, dále je moïná individuální úãast pedagogû na kurzech a semináfiích. Délka trvání vzdûlávacího programu prûbûïného vzdûlávání ãiní nejménû 4 vyuãovací hodiny Pfiehled vzdûlávání ve kolním roce 2013/2014 Tabulka pfiehledu bude pfiílohou plánu a hodnocení DVPP, plán bude v prûbûhu kolního roku doplàován. 3

4 3.5. Dlouhodob plán DVPP kola se zamûfií na vzdûlávání celého pedagogického t mu, kdy pfiímo na kole budou probíhat semináfie dle potfieby koly jako celku i s ohledem na odbornost jednotliv ch vyuãujících a potfieby jednotliv ch vyuãovacích pfiedmûtû. Vzdûlávání bude dlouhodobé, aby pracovníci koly i lektofii mohli reagovat na prûbûh, poïadavky. Cílem je v raznû zv it schopnost profilace koly v urãit ch oblastech a zkvalitnit vzdûlávací nabídku koly. kola se pokusí zajistit celoroãní semináfie prostfiednictvím projektu v oblasti poãítaãov ch a komunikaãních dovedností. Krátkodobé semináfie pro oblasti: Sociálnû patologické jevy. Neustále se roz ifiující oblast patologick ch jevû chování u ÏákÛ vyïadují, aby se pracovníci koly seznamovali prûbûïnû s jejich druhy, projevy, jak proti nim úãinnû zasahovat a jaká jsou moïná preventivní opatfiení. Informaãní technologie, kde je nutné nové pedagogické pracovníky koly prûbûïnû pro kolovat v programu BAKALÁ. Zmûny a pfiípadná doplnûní tohoto plánu budou provádûna zejména v pfiípadech: zmûny rozpoãtu koly v oblasti prostfiedkû na dal í vzdûlávání pedagogick ch pracovníkû zmûny struktury v zamûstnanosti ve kole zmûny v právních pfiedpisech, ovlivàujících dal í vzdûlávání zmûny vzdûlávací nabídky akreditovan ch institucí poskytujících dal í vzdûlávání zmûny, vyvolané provozními podmínkami koly Provádûné zmûny nebudou zasahovat do jiï probíhajících vzdûlávacích aktivit realizovan ch na podkladû tohoto plánu. Tento plán nab vá úãinnosti dnem vydání. Platnost se stanoví do V Jifiicích dne

5 Pfiehled vzdûlávání ve kolním roce 2013/2014 Téma dal ího vzdûlávání Zafiazení pedagoga Pfiíjmení, jméno Studium pro fieditele kol (na PedF UK) fieditel Beer Jan, Mgr. Psychoterapeutick v cvik fieditel Beer Jan, Mgr. Speciální pedagogika logopedie, surdopedie (V studium) Práce se sociálnû patologick mi jevy na kole (M MT âr akreditovan semináfi) fieditel zástupce Beer Jan, Mgr. Kout Karel, Dr. V studium nebo kvalifikace Malífi - lak rník zástupce Kout Karel, Dr. Îáci se specifick mi poruchami uãení na S (M MT âr akreditovan semináfi) UOP Uãitelství + speciální pedagogika (V studium) UOP Kvalifikace Malífi lak rník UOP Semináfi o odpadech (M MT âr akreditovan semináfi) UOP Kvalifikace Malífi lak rník UOP Poul Jifií, Ing. Uãitelství odborn ch pfiedmûtû (na PedF UK) UOP Poul Jifií, Ing. Kvalifikace Malífi lak rník UOP ehák Vladimír 5

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice V zkumn ústav pícnináfisk, spol. s r.o. Troubsko AGROTEST FYTO, s.r.o. KromûfiíÏ Vysoká kola chemicko-technologická Praha Metodika 1/07 MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice Autorsk kolektiv:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více