Vinařský věstník. Obsah: Informace ze srpna. Pro Vinařský fond zpracoval. Hlavní zprávy 2 Potraviny na pranýři (srpen) 9 Ze zahraničí 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinařský věstník. Obsah: Informace ze srpna. Pro Vinařský fond zpracoval. Hlavní zprávy 2 Potraviny na pranýři (srpen) 9 Ze zahraničí 12"

Transkript

1 Pro Vinařský fond zpracoval Informace ze srpna Vinařský věstník Obsah: Hlavní zprávy 2 Potraviny na pranýři (srpen) 9 Ze zahraničí 12 FOTO: WINEOFCZECHREPUBLIC.CZ 1

2 Hlavní zprávy Ministerstvo zemědělství vydalo pravidla Programu rozvoje venkova, mimo jiné: Operace Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Operace Investice do zemědělských podniků JS PGRLF, a.s. zahájil příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci nových programů Dne 3. srpna 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci těchto nových programů: 1) Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích; 2) Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny; 3) Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa; 4) Finanční podpora pojištění lesních porostů; 5) Zpracovatel; 6) Úvěry na nákup půdy; 7) Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru; 8) Sociální zemědělství; 9) Zajištění úvěrů. Programy podpor jsou zaměřeny na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů, pro podporu oblasti lesního hospodářství a v neposlední řadě k rozvoji sociálního zemědělství, kdy mezi možné příjemce jsou zařazeny i obce. V rámci programu Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Finanční podpora pojištění lesních porostů a Zpracovatel je podpora poskytována v režimu de minimis, je tedy vždy nutné, aby příjemce podpory splňoval podmínky pro poskytnutí podpory uvedené v nařízení Komise (EU). Podpora je poskytována formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, kdy úrokové zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 0,5 % p.a. a maximální procentní sazba podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období. S cílem podpořit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců jsou otevřeny programy Úvěry na nákup půdy a Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru. Program Úvěry na nákup půdy je zaměřen na poskytování úročených úvěrů PGRLF, a.s., a to na nákup zemědělské půdy, která není majetkem České republiky. Tyto úvěry lze také kombinovat s podporou poskytnutou v režimu de minimis. V rámci uvedeného programu může klient žádat o snížení jistiny úvěru (poskytnutého PGRLF), a to v režimu de minimis, i opakovaně. Uvedené snížení jistiny je možné pouze za dodržení podmínek stanovených nařízením Komise (EU) na podporu de minimis v odvětví zemědělství. PGRLF, a.s. bude u všech nakupovaných pozemků zapsán v katastru nemovitostí jako zástavní věřitel a úvěr bude poskytnut pouze na nákup zemědělské půdy s průměrnou jednotkovou kupní cenou v maximální výši 25 Kč/m 2. V rámci programu Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru, je poskytována podpora ve formě finančních prostředků určených ke snížení jistiny úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy, a to až do výše limitu příslušného nařízení de minimis. Uvedená podpora může být poskytnuta i opakovaně, vždy však za podmínek dodržení uvedeného nařízení Komise (EU). Cílem programu Sociální zemědělství je podpořit zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rámci svých zemědělských podniků, a to se zajištěním odborného přístupu k těmto osobám. Podpora je poskytována formou úvěrů PGRLF, a.s., a to jak úvěrů investičních, tak úvěrů provozních. Doba splatnosti investičních úvěrů nepřesáhne 10 let. Doba splatnosti provozního úvěru nepřesáhne 1 rok. V rámci programu podpory Zajištění úvěrů bude PGRLF, a.s. ručit za investiční úvěry poskytnuté komerčními bankami na pořízení investičního majetku. Příjemci podpory mohou být nejen podnikatelé, kteří se zabývají zemědělskou prvovýrobou a/nebo zpracováním zemědělských produktů, ale i podnikatelé zabývající se hospodařením v lesích nebo podnikatelé zabývající se zpracováním dřeva. Příjemcem podpory může být také obec. Vedle výše uvedeného ručení za investiční úvěry může být ručení také poskytnuto za bankovní úvěry určené na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků ze zemědělských produktů na vnitřním trhu EU a/nebo ve třetích zemích. Jde o projekty, o kterých rozhodla EK a které jsou spolufinancovány z rozpočtu EU. Žádosti o poskytnutí podpory budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Plné znění pravidel pro poskytování podpor a příslušné formuláře související s podáváním žádosti o poskytnutí podpory jsou přístupné na internetových stránkách v části Ke stažení. Dovolujeme si Vás informovat, že jsme pro Vás připravili přehled nejčastějších dotazů, který je přístupný na internetových stránkách v sekci Nejčastější dotazy. V případě jakýchkoli dotazů nás můžete také kontaktovat na infolince: nebo ové adrese: ZDROJ: PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S. Ministerstvo zemědělství rozdělí podnikatelům v zemědělství, lesnictví a potravinářství 5 miliard z eurodotací Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zeměděl- 2

3 ství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest. Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti a podpora sektorů, které by se bez podpory ocitly v tíživé situaci. Proto byl v případě zemědělských investic zvolen přístup sektorových obálek, přičemž více než polovina alokace určené pro živočišnou výrobu půjde na chov skotu. Velký důraz se klade i na stabilizaci chovu prasat a drůbeže. Pokud jde o rostlinnou výrobu, přednost dostanou projekty v oblastech, které jsou náročné na speciální technologie a vyžadují větší nároky na pracovní sílu, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka s tím, že bylo také nastaveno dělení do záměrů podle velikosti projektu. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí na operace Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin. Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně: Investice do zemědělských podniků: 3,28 mld. Kč Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů: 973 mil. Kč Lesnická infrastruktura: 345 mil. Kč Technika a technologie pro lesní hospodářství: 190 mil. Kč Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh: 603 mil. Kč Všechny operace navazují na opatření PRV pro období Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV pro první kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na (subportál Dotace PRV ČR na období a příslušná osa/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci Program rozvoje venkova HYNEK JORDÁN, TISKOVÝ MLUVČÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství připravuje fond nepojistitelných rizik pro zemědělce Před hospodářskými ztrátami způsobenými nadměrným suchem nebo naopak srážkami v období sklizně, před kterými se farmáři nemohou pojistit, by mohl zemědělce alespoň částečně ochránit takzvaný Fond nepojistitelných rizik. Na ministerstvu zemědělství se začne do konce srpna projednávat návrh materiálu, podle kterého by se mohl tento fond zřídit. Systém by mohl začít fungovat v roce Materiál se zaměřuje na sucho nebo nadměrné srážky v období sklizně, které způsobí škodu. Novým prvkem pro sledování uvedených klimatických jevů je využití Integrovaného systému pro sledování rizik v zemědělství, uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Hynek Jordán. Podle něj spočívá princip fungování fondu v průběžném a plánovaném naplňování fondu penězi od zemědělských podnikatelů i státu. Aby mohl systém začít fungovat, bude třeba změnit zákony, které jej prováží se současnou podporou pojištění, jež poskytuje Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF), i s případnými státními podporami. Také bude muset být notifikován u Evropské komise. Pilotní projekt pojištění proti suchu V letošním roce se však na tuzemském trhu již objevil pilotní projekt pojištění proti suchu, který nabízí Agra pojišťovna. Máme tři vybrané plodiny, kukuřici, soju a slunečnici, řekl ředitel obchodu a likvidace pojišťovny Marek Bizoň. Podle něj se ale letos žádný zemědělec kvůli suchu nepojistil. Zatím jde podle něj o pilotní projekt, do budoucna plánuje pojišťovna rozšíření portfólia. Podobný systém pojištění proti suchu je v zahraničí běžný, v Česku se o vytvoření fondu řadu let mluví, ale bez konkrétního výsledku. PGRLF v současnosti již hradí část pojistného při pojištění plodin nebo zvířat. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: ČTK; Hejtman Michal Hašek se zajímal o závlahové systémy. Dobrou praxí jsou ty na Znojemsku Hejtman Michal Hašek zavítal v pondělí 17. srpna do Dyjákovic, aby se seznámil s fungováním závlahového provozu, do kterého jsou zapojeni místní zemědělci. Díky dvaceti zavlažovacím a třem přečerpávacím stanicím se prostřednictvím 420 kilometrů potrubní sítě dostane voda k téměř šedesáti odběratelům. Přímo v terénu jsem se zajímal o potřebu případného podnětu směrem k ministerstvu zemědělství a pomoci kraje v otázce závlah. Na základě dnešního jednání se zástupci společnosti Závlahy Dyjákovice a šéfem regionální agrární komory Václavem Hlaváčkem Jihomoravský kraj svolá jednání všech zemědělských společností, které se věnují provozování závlahových systémů na jižní Moravě. Náš region trpí dlouhodobým vláhovým deficitem a jihomoravské zemědělství bez závlahových systémů nemá šanci na důstojnou existenci, uvedl hejtman Michal Hašek. Jak doplnil, smyslem takové schůzky bude popsat si, co je potřeba vyvinout za iniciativu ze strany kraje směrem k ministerstvu zemědělství. Určitě to bude požadavek na navýšení dotačních titulů, které stát každoročně v rámci ministerstva zemědělství nabízí na závlahové systémy, dále zpřesnění podmínek pro poskytování státních dotací. Dnes jsou například závlaháři limitováni možností podat si pouze jednu žádost ročně. Před několika lety došlo také ke zrušení zemědělské vodohospodářské správy a ta takzvaná malá voda včetně závlahových systémů přešla do gesce státních podniků povodí. Ty se ovšem věnují především velkým řekám a protipovodňové ochraně a nezbývá jim čas a především finanční prostředky na malou vodu a závlahové systémy, objasnil hejtman. Pomoci by mohlo sdružení. Koordinovalo by přípravu nových žádostí a systémů v této oblasti. Bereme Povodí Moravy jako partnera a budeme se snažit hledat všechny příležitosti z evropských 3

4 fondů, jak podpořit zachování nebo rozvoj závlahových systémů. Dnes jsem se na Znojemsku přesvědčil, že takové společnosti mohou dobře fungovat. Jsou to sice privátní firmy, kde ale jsou vlastníky zemědělské společnosti. Sami zemědělci si je vytvořili proto, aby si obsloužili území a jasně zde vidím, že bez trvalé péče a investic v desítkách milionů korun není možné do budoucna závlahové systémy udržet, je přesvědčený hejtman, podle kterého musí být strategickým zájmem státu z důvodu především potravinové soběstačnosti a potravinové bezpečnosti, aby tady na jižní Moravě podpořil a udržoval závlahové systémy. ZDROJ: JMK V SZIF lze oznamovat podezření na protiprávní jednání 17. srpna 2015 Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF ) zřídil schránku a ovou adresu pro podávání oznámení ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech. Tento krok vychází z nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen nařízení ). Prošetřovatelem byla v rámci SZIF určena Mgr. Klára Gorgoňová. Úkolem prošetřovatele je dle uvedeného nařízení příjem oznámení a prošetření v nich obsažených podezření. Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech je možno podávat v listinné i elektronické podobě. Pro oznámení v listinné podobě byla zřízena uzamykatelná schránka, která je k danému účelu k dispozici u vchodu do centrály SZIF, v budově na adrese Ve Smečkách 33, Praha 1. Schránka svým umístěním splňuje podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele. Oznámení o podezřeních je možno podávat také prostřednictvím elektronické adresy Oznamovatel podání o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Prošetřovatel toto právo respektuje a postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele. VLADIMÍRA NOVÁKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ SZIF Září Měsíc biopotravin již po jedenácté! V průběhu celého měsíce září se koná již 11. ročník informační akce pro spotřebitele Září Měsíc biopotravin. Jedná se o propagaci konkrétních akcí, jako jsou dny otevřených dveří na ekologických farmách a u výrobců biopotravin, biodožínky, biojarmarky, nebo ochutnávky biopotravin. Je tak podporován nákup lokálních (regionálních) biopotravin. Mottem letošní ročníku je V souladu s přírodou a podtitulem Příroda by kupovala BIO. Je zřejmé, že biopotraviny přinášejí řadu pozitiv nejenom pro spotřebitele, ale i pro chovaná zvířata a životní prostředí. Ekologičtí zemědělci hospodaří bez pesticidů, minerálních hnojiv, stimulátorů růstu, nebo geneticky modifikovaných organismů. Tím je minimalizováno riziko kontaminace životního prostředí a krajiny těmito cizorodými látkami. Konkrétně se jedná například o minimalizaci rizika kontaminace spodních nebo povrchových vod dusičnany, které se vyskytují v průmyslových hnojivech, nebo o minimalizaci rizika kotaminace půdy a následně potravin rezidui pesticidů. Ekologické zemědělství podporuje mikrobiální život v půdě a také biodiverzitu krajiny; na ekologických farmách je větší zastoupení chráněných rostlinných a živočišných druhů, ekofarmáři častěji pěstují méně tradiční druhy plodin (pšenice špalda, pohanka, apod.) a chovají méně tradiční plemena hospodářských zvířat. ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Ze zprávy Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období Nejvyšší průměrnou hodnotu půdní reakce mají vinice (ph 7,2), následují chmelnice (ph 6,5) a ovocné sady (ph 6,4). Podíl kyselých půd je u vinic (1,6 %) zanedbatelný, naopak zde převažují alkalické půdy (68 %). U chmelnic a ovocných sadů je podíl kyselých půd 13 a 18 %, podíl alkalických 17 a 21 %. Meziročně došlo k poklesu o 0,1 stupně ph u orné půdy a vinic. V Jihomoravském kraji je největší podíl alkalických půd (nad ph 7,2), tvoří téměř 43 % kraje, zatímco podíl kyselých půd (do ph 5,5) je ze všech krajů nejnižší přes 12 %. Průměrné hodnoty obsahu fosforu v půdách speciálních druhů pozemků jsou výrazně vyšší než v orné půdě. Chmelnice vykazují zásobu přístupného fosforu 287 mg/kg, ovocné sady 112 mg/kg a vinice 100 mg/kg. Nízká zásoba fosforu v půdě se pohybuje v intervalu od 8 % (chmelnice) do 16 % (vinice). U speciálních druhů pozemků jsou průměrné hodnoty přístupného draslíku relativně vysoké (chmelnice 502 mg/kg, ovocné sady 343 mg/kg a vinice 307 mg/kg). Podíl půd s nízkým obsahem se u těchto druhů pozemků pohybuje okolo 5 %. U speciálních druhů pozemků jsou průměrné hodnoty přístupného hořčíku poměrně vysoké (vinice 336 mg/kg, chmelnice 302 mg/kg a ovocné sady 244 mg/kg). Nízký obsah hořčíku vykazují 3 % vinic, 8 % chmelnic a 10 % ovocných sadů. Draslík (mg.kg 1 ) Hořčík (mg.kg 1 ) Vápník (mg.kg 1 ) Obsah Fosfor (mg.kg 1 ) půda půda půda lehká střední těžká lehká střední těžká nízký do 55 do 100 do 125 do 180 do 80 do 105 do 170 do 1000 do 1100 do 1700 vyhovující dobrý vysoký velmi vysoký nad 245 nad 500 nad 560 nad 680 nad 425 nad 480 nad 580 nad 3700 nad 5400 nad 6600 Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů půd ve vinicích a sadech 4

5 U speciálních druhů pozemků jsou průměrné hodnoty přístupného vápníku výrazně vyšší než u orné půdy a TTP. Vinice, které jsou převážně situovány na vápenitých půdách Jihomoravského kraje, vykazují mg/kg vápníku, následují ovocné sady (4 048 mg/kg) a chmelnice (3 534 mg/kg). Poměr draslík/hořčík činí v průměru u orné půdy 1,33, u chmelnic 1,66, u sadů 1,41, u travních porostů 1,18 a nejnižší je u vinic: 0,91. V Jihomoravském kraji se pohybuje od 0,88 (vinice) po 0,95 (orná půda). ZDROJ: ÚKZÚZ, VYBRAL J. SEDLO Likérka R. Jelínek zahájila sklizeň švestek ve vlastních sadech Vizovice (Zlínsko) Vizovická likérka Rudolf Jelínek zahájila sklizeň švestek ve vlastních sadech v lokalitě Těchlov. Letos by tam měla sklidit 350 až 500 tun švestek. Začíná se s odrůdou Katinka, řekl dnes obchodní a marketingový ředitel firmy Miroslav Motyčka. Letošní sklizeň by měla být minimálně taková jako loni, doufáme, že i o něco lepší. Sucho naštěstí stromy až tak neovlivnilo, švestky mají hluboké kořeny, podotkl Motyčka. Loni likérka sklidila 320 tun, předloni to bylo rekordních 435 tun. Firma pěstuje devět odrůd švestek. Loni se odrůdy Katinka sklidilo 900 kilogramů, předloni 60 tun. Letošní předpokládaná úroda je 40 až 50 tun. Z toho vyplývá, že odrůda si loni udělala přestávku, uvedl Motyčka, podle kterého má tato odrůda velmi dobrou cukernatost. Sady na Těchlově nyní zabírají 55 hektarů, postupně se rozšiřují. Likérka má v zemi celkem 180 hektarů vlastních sadů, jsou také v Kostelanech na Kroměřížsku a na jižní Moravě. V Kostelanech vysadila také třešně, na jihu země meruňky. Likérka má své sady také v Chile, kde vyrábí hruškovici Williams, a v Rumunsku a Bulharsku. Z vlastního ovoce vyrábí likérka například jednoodrůdovou čirou slivovici z vybrané odrůdy a prémiovou slivovici zlaté barvy, která vzniká kombinací několika odrůd a stáčí se po dvou letech od sběru ovoce. Přestože likérka vlastní sady postupně rozšiřuje a chce jimi pokrýt stále větší část surovin, většinu ovoce vykupuje, ročně zpracuje asi tun ovoce, zejména švestky. Likérka loni vytvořila zisk před zdaněním 15,4 milionu korun, po zdanění činil 12 milionů, předloni měla zisk po zdanění 10,2 milionu korun. Firma loni utržila za prodej zboží a vlastních výrobků a služeb 441 milionů korun, v roce 2013 to bylo 397 milionů korun. Na letošní rok firma plánuje zisk před zdaněním 24,3 milionu korun. V roce 2012 se dostala do devatenáctimilionové ztráty kvůli metanolové aféře a prohibici. ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: ČTK; Nevypadalo to dobře. Teď se pálenice radují Praha Neměla to být zrovna vydařená sezona. Nad majiteli pálenic se ovšem v posledních dnech rozplývají chmury. Mysleli jsme, že sezona bude horší, ale vypadá to na lepší průměr. Termíny se plní, zase pojedeme nonstop čtyřiadvacet hodin denně včetně sobot a nedělí. Loni to bylo od srpna do září, letos by to mohlo být podobné, pochvaloval si pracovník pálenice v Hruškách na Břeclavsku Petr Tichý. Přitom extrémní sucho a řádění škůdců nemělo pálenicím příliš přát. Přesto třeba na Vyškovsku úroda rekordy rozhodně trhat nebude. Loni byla určitě slabší, třeba jablka jsem neměl téměř žádná, teď to vypadá lépe, přiblížil předseda vyškovských zahrádkářů Jaroslav Kolečkář. Nadprůměrný zájem o služby nyní hlásí například slavkovská pálenice, která je součástí místního pivovaru, přestože je v provozu teprve od posledního července. Loňská úroda byla podprůměrná, letos to zatím vypadá velmi dobře. Zájem o pálení narostl o dvě třetiny oproti předchozímu roku, přiblížil ředitel pivovaru Jiří Hořava. Zákazníci Lihovaru a likérky ve Velké Polomi na Ostravsku si už objednávají vypálení kvasů z meruněk a letních jablek. Destilační proces už mají za sebou třešně, jejichž úroda byla letos podle pracovníka lihovaru Marcela Černíka solidní. Ti, kdo nelenili, třešně nasbírali a naložili je do sudů, mají už pálenku doma, přiblížil. V objednávkách se zatím minulý týden netopila Pěstitelská pálenice v Krásném Poli. Sezona se teprve rozjíždí. Musíme věřit, že bude slušná úroda podzimních jablek, švestek na stromech totiž v okolí moc vidět není. Tak uvidíme, jak sezona nakonec dopadne, řekl pracovník pálenice Antonín Šputa, jehož zákazníky jsou většinou muži starší generace. Těm mladším se většinou do pracného trhání či sbírání ovoce moc nechce. A když něco nasbírají, tak většinou nemají ani čas zabývat se přípravou kvasů, doplnil. Každým rokem také lidé přicházejí s novými příchutěmi a do kvasu přidávají méně obvyklé druhy ovoce. Objevují se originální pálenky, třeba z kdoulí, která je velmi zajímavě aromatická. Pořád ale vede klasika, což jsou jablka, švestky, meruňky nebo hrušky, dodal ředitel slavkovského pivovaru Hořava. ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: ZR, ŠUP, LAP; Obliba pálenic a ovocných kořalek v Česku roste V Česku ročně přibývá deset až patnáct pěstitelských pálenic. Celní správa jich nyní eviduje 541. Nárůst počtu pálenic je podle našeho názoru způsoben jednak vzrůstající oblibou ovocných destilátů a částečně se na situaci podepisuje také trend bio produktů, říká mluvčí celníků Jiří Barták. Celníci spravující výběr spotřební daně z alkoholu uvádějí, že za nárůstem stojí i tři roky stará metanolová aféra. Tehdy kvůli vysokému podílu metanolu v nelegálně vyrobených lihovinách zemřelo pět desítek lidí a další mají doživotní následky. Metanolová kauza mohla částečně sehrát také svoji roli, neboť při vypálení ovoce, zvláště pak vlastních kvasů, je pěstitel často přítomen a vidí do výroby. Získává tak jistotu, že to, co si odnáší ve formě destilátu, je bezpečné, míní Barták. Podle údajů ministerstva zemědělství ale roste počet pálenic již od roku Například během posledních tří let jich úřad povolil 35. Zájem o provozování pálenic nebyl metanolovou kauzou ovlivněn, a to i proto, že v kauze nefigurovaly, oponuje názoru celníků mluvčí rezortu Hynek Jordán. Pálenice čekají pokles produkce V sezoně 2012/2013 pálenice podle Unie destilatérů vyprodukovaly rekordních osm milionů litrů čistého lihu, v sezoně následující šest milionů, tedy zhruba mezi deseti a patnácti procenty celkové produkce v Česku. Letošní výhledy tak slibné nejsou. Objem produkce závisí na úrodě, na které se letos podepsalo dlouhé sucho, největší za posledních 12 let. Aktuální sezona se jeví problematicky. Nesdílím optimistické pohledy mnoha kolegů a důvod je jasný: katastrofální sucho, míní Kamil Kutina z Palírny Radlík u Jílového u Prahy. Třešní, meruněk 5

6 a mirabelek je sice podle něj až rekordní úroda, to jsou však v Čechách druhy ovoce na pálení ve srovnání s jablky stále okrajové. V Čechách na rozdíl od Moravy se pálí především jablka, která letos musela na déšť dlouho čekat. V minulé sezoně jsme vypálili krásných 17 tisíc litrů čistého alkoholu. Letos se na toto číslo určitě nedostaneme, podotkl Kutina. Pěstitele může těšit, že cena za vypálení zůstala stejná, tedy 160 korun za litr 50procentního destilátu z vlastního kvasu a 170 korun za litr z dodaného ovoce. Podobně se na nadcházející sezonu dívají i v Pálenici Češov na Jičínsku, kde předpokládají výrobu pouze dvou tisíc litrů etanolu. Závisí to ale na vývoji počasí sucho se podepisuje na opadávání ovoce. Pokles vidíme u všech druhů kromě hrušek, které ale loni téměř nebyly, takže i malé množství bude nárůst, uvedla za pálenici Iva Labaštová. Litr 50procentního destilátu včetně spotřební daně v pálenici lidé pořídí za 178 korun včetně DPH. Oproti loňské sezoně to znamená mírný nárůst ceny o čtyři koruny na litr. Důvodem jsou podle Labaštové ceny plynu a připravovaná změna výše minimální mzdy. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: DUŠAN KÜTNER; Červencové horko pomohlo pivovarům, měly rekordní výtoč Extrémní vedra pomohla výrobcům piva a limonád. Většina firem zaznamenala jedny z nejlepších tržeb a zvýšila výtoč. Některé pivovary mluví o nejlepším měsíci za posledních pět let. Červenec si pochvaloval například Plzeňský Prazdroj. V horkých dnech dávají lidé přednost méně alkoholickým desítkám nebo nealkoholickému pivu. Ležáky si dopřejí až později po západu slunce, řekl za Prazdroj sládek pivovaru Gambrinus Pavel Zítek. Podle něj se stejně úspěšně vyvíjí i srpen. Dobře se vedlo i pivovaru Staropramen, u něj šlo o druhý nejúspěšnější měsíc v celé historii firmy. Při meziročním srovnání se mu tržby zvýšily o více než dvacet procent. Pivovar prodával hlavně desítky, nealka, sladové limonády, pivní mixy a cidery. Lidé více kupovali jak balená piva domů, tak více spotřebovávali i mimo domov, uvedl za pivovar Pavel Barvík, podle něj trend velkých nákupů pokračoval i v prvních srpnových dnech. Nyní s příchodem chladnějšího počasí lze očekávat návrat ke standardním prodejům tohoto období, dodal Barvík. Pivovary Heineken konkrétní obraty nezveřejnily, podle vyjádření mluvčího Jiřího Hauptmanna ale extrémní teploty, jaké v Česku panovaly, prodejům nepomáhají. Podle mluvčí pivovarů Lobkowitz Renaty Melíškové prospívá pití piva spíše venkovní teplota okolo 25 C. Malinovka jela Prodejci limonád ale mají také spíše pozitivní zkušenost. Například kolínská sodovkárna Koli prodala v červenci sudů malinovky. Prodeje sudů jí meziročně vzrostl o 30 procent. Za celou firmu jsou podle ředitele sodovkárny Pavla Vavrušky jsou meziroční prodeje i v srpnu o 24 procent vyšší. Kromě trvalého zájmu o malinovku se daří také dalším příchutím jako například oranž, grep, bílý hrozen, u kterého vzrostl meziroční zájem dokonce o 150 procent, tvrdí Vavruška. Společnost PepsiCo mluví o meziročních dvouciferných nárůstech u balených pramenitých a sycených nealkoholických nápojů. U sycených nápojů šlo oproti loňské letní sezóně také o zvýšení v řádech desítek procent, řekla marketingová manažerka společnosti Marie Baričičová. O podobném nárůstu mluví i Karlovarské minerální vody a společnost Kofola. Červenec byl podle Českého hydrometeorologického ústavu třetím nejteplejším měsícem za posledních 55 let. Celková průměrná měsíční teplota dosáhla díky teplým dnům i nocím 20,2 stupně, a byla tak o 3,3 stupně vyšší než dlouhodobý průměr. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: ČTK; Místo jídla stačí pět lahviček. Česká firma dobývá Evropu Jídlo v prášku s názvem Mana si získává příznivce po celé Evropě. Nyní firma představila další novinku. Co si o tom myslí experti na výživu? Praha Místo běžného jídla si dáte jen pět lahviček denně. Česká start-upová firma Heaven Labs představila v uplynulém týdnu novinku s názvem Supermana, slibující plnou náhradu pestré stravy. Každá lahvička obsahuje 20 procent doporučovaného denního nutričního a kalorického příjmu. Jde o 400 kilokalorií tekutiny v lahvi, která vypadá jako kapsle. Supermana vychází z prvního českého jídla v prášku nazvaného Mana, který firma uvedla na trh loni koncem léta. Oproti němu je ale Supermana rychlejší a jednodušší. Není totiž potřeba nic odměřovat nebo míchat, vše už je připraveno k okamžité spotřebě. Novinka má být k dostání od prosince. Případný konzument sice ušetří plno času, ale určitě ne peníze. Cena jedné porce totiž přijde na 75 korun, na celý den tedy téměř 400 korun což je výrazně více než běžné jídlo nebo i klasická Mana. Jsme registrováni jako úplná náhrada jídla, ne jako doplněk stravy, zdůrazňuje zakladatel Heaven Labs Jakub Krejčík. V současné době tvoří firmu zhruba 15 lidí od chemiků po designéry. Startovním impulzem pro Krejčíka byla potřeba mít větší kontrolu nad tím, co jí a jaký vliv to má na jeho tělo. Nic jako Mana podle něj před dvěma lety na trhu nebylo. Heaven Labs nyní expedují přes 350 kilogramů Many denně, zhruba polovina putuje mimo Česko. Poptávka v Evropě podle Krejčíka roste. Konkurence z Ameriky Odborníci namítají, že nejde o revoluční myšlenku, ale spíše její marketingové využití v masovějším měřítku. Už dříve byly podobné produkty dostupné vojákům i kosmonautům nebo pro účely nemocniční pooperační výživy různé nutridrinky či třeba produkty firmy Herbalife. Jen neměly asi takový marketingový drive a potenciál pro běžného spotřebitele, připomíná Jaroslav Havlík, který působí jako docent České zemědělské univerzity. Žádný z těchto produktů ale nebyl určený jako náhrada pestré stravy pro zdravého člověka. Pro zahraniční trh představila firma Heaven Labs novinku už na začátku června. Podařilo se jí tak předběhnout největšího konkurenta, jímž je americký Soylent. Ten je na trhu už od roku A dosavadní inspiraci Soylentem Mana nezapře od konceptu, přes web, balení až po design náčiní na přípravu. Přestože s tím zakladatel českého start-upu úplně nesouhlasí. Máme odlišný pohled na věc. Laboratorně ingredience analyzujeme a výsledky zveřejňujeme na našem webu. Jsme stoprocentně transparentní. Naši zákazníci vědí stejné informace o produktu jako my. Cítíme se jako možný budoucí partner v rozvoji konceptu nežli rival, říká Krejčík k americké konkurenci. Název lídra světového trhu odkazuje k filmu Richarda Fleischera z roku 1973 s názvem Soylent Green o přelidněném světě budoucnosti, který řeší problém, 6

7 jak nakrmit neustále se zvětšující populaci. Poslední nadějí má být zázračný prostředek Soylent Green. Nakonec se však ukáže, že je vyráběn z lidí. Rob Rhinehart, zakladatel současné značky Soylent, inspiraci filmem potvrzuje, nemyslí si však, že by to v zákaznících mohlo vyvolat odpor. Výběrem názvu chtěl jen upozornit, kam až je lidstvo ochotné zajít, když jde o jídlo. Rychle, ale zdravě Soylent a jeho pozdější klony jako třeba česká Mana jsou docela logickým a svým způsobem očekávaným produktem potravinářského průmyslu. Je to obdoba psích granulí, které jsou na trhu dávno, a nikoho neudivuje, jak je možné, že pes pořád žere to stejné a dožije se normálního psího věku, vysvětluje docent Havlík. Aby se podobné produkty mohly prosadit masově i u lidí, bylo podle odborníků potřeba, aby dorostla nutričně vzdělaná generace, která se zajímá o to, co jí, ale nemá čas ani chuť pravidelně vařit. V devadesátých letech jsme začali jíst za pochodu. Nová generace to chce posunout ještě dál. Nechce do sebe soukat studený párek se suchým rohlíkem při čekání na metro, ale chce i přes každodenní spěch takzvaně dělat něco pro svoje zdraví, domnívá se Havlík. Dokáže ale skutečně taková strava zcela nahradit klasické jídlo? Jako dlouhodobou kompletní náhradu pestré stravy bych to neviděl, namítá například přednosta Interní kliniky Fakultní nemocnice Motol Milan Kvapil. Vždyť i třeba nutridrinky jsou určené jen jako náhrada pestré stravy pro pacienty, kteří z nějakého důvodu nejsou schopni přijímat dostatek živin a energie, vysvětluje. Stejný názor má i ministerstvo zdravotnictví. Stravu člověka nelze omezit pouze na konzumaci tekutin, respektive tekuté stravy. Nezbytnou součástí je i strava tuhá. Potraviny v prášku mohou v některých případech stravu doplnit, ale běžnou pestrou a vyváženou stravu v dnešním chápání nahradit nemohou, shrnuje názor ministerstva jeho mluvčí Dana Šalamounová. Určitě to jde, ale ne každý bude mít motivaci to jíst. Například lidé, kteří trpí fenylketonurií a jsou celoživotně odkázáni na pití jednoho typu odporného koktailu se třemi variantami příchutí, protože jinak umřou, by tyhle snahy zdravého člověka nechápali, říká k tomu Havlík z České zemědělské univerzity. Pomůcka, ne řešení Prášková strava vychází z referenčních hodnot příjmu jednotlivých živin. Krejčík připomíná, že dlouhodobými pokusy se za posledních sto let zjistilo, kolik jich musíme přijmout, aby se nezačal zdravotně projevovat jejich nedostatek. Potraviny v prášku v současné době slouží spíše jako rozšíření klasické výživy. Za pravdu tomu dávají i tvůrci Many nebo Soylenu, kteří konzumují i jiné potraviny. Na Maně máme odzkoušený plný stravovací režim po dobu více než dvou měsíců. Rok a půl také testujeme režim, při kterém Mana tvoří 80 procent přijímané stravy, popisuje dosavadní zkušenosti se stravou v prášku Krejčík. V takto pojatém jídle v prášku odborníci na stravování problém nevidí. Pro řadu lidí může být i prostředkem, jak zlepšit stravování. Určitě je dobré, že tu takovýto produkt je. Může pomoci lidem, kteří se třeba kvůli práci nestihnou pořádně a pravidelně najíst, domnívá se Kvapil z Fakultní nemocnice Motol. Podle Havlíka může být problémem jednostranný původ některých složek potravy. Při správném stravování totiž nejde jen o to zkonzumovat určité množství bílkovin nebo třeba daného vitamínu, ale i o jejich variování. Vitamin E není jen jeden, ale je to osm strukturně podobných látek, které tělo využívá odlišně. Podobně vitamin D vytvořený v kůži má jinou signální roli než ten, který přijímáme stravou, vysvětluje Havlík. Navíc řada studií potvrzuje, že jídlo nemá pro tělo jen výživovou roli. V lidské společnosti hraje i roli sociální a relaxační. Pokrmy na člověka působí esteticky a chuťově. Za normálního stavu tedy není důvod se těchto vlastností vzdávat, zdůrazňuje Kvapil. V budoucnu by jídlo v prášku mohlo pomáhat při humanitárních krizích. Problémem současných komerčních produktů je však cena. Analogický výrobek by ve větších objemech mělo jít vyrábět z potravinářského odpadu za zlomkovou cenu, dosavadní vyšší cena zde plyne z exkluzivity, dodává Havlík. ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: DAVID KOŘÍNEK; Klobásy od řezníka, domácí marmelády. Pap Oil se stane vesnickým obchodem Prodejny ve stylu vesnických obchodů hodlá vybudovat koncern MOL z čerpacích stanic Pap Oil. Modré benzinky s logem papouška jsou rozmístěny převážně v regionech a toho chtějí maďarští vlastníci využít. Pumpy nabídnou široký sortiment. Kromě pohonných hmot by u řady ze 124 čerpacích stanic mělo být k dispozici i další zboží, drogerie, doplňky pro údržbu aut, ale i potraviny. Jakási večerka, která se podle představ zástupců skupiny MOL zaměří z nemalé části i na místní výrobce. Chceme dát provozovatelům těchto pump v regionech větší volnost ve výběru dodavatelů služeb a zboží. Dát jim místní ráz. Čerpací stanice je z našeho pohledu spíš servisní stanice, která kromě pohonných hmot nabízí i další služby, prodej potravin, servis, místní potraviny, třeba od tamního řezníka nebo domácího výrobce marmelád. Zkrátka něco jiného, než nabízejí supermarkety, shrnuje plány Oszkár Világi, generální ředitel Slovnaftu a člen představenstva maďarského koncernu. MOL se po nedávném převzetí 125 čerpacích stanic Agip od italské společnosti ENI stal hned po Benzině číslem dvě v počtu pump v Česku a dvojkou je i v prodaném množství benzinu a nafty. Roky vlastní (především na Moravě) několik pump Slovnaft, pumpy Pap Oil získali Maďaři v roce Následně přibrali i 44 benzinek Lukoil a nově i 125 s logem Agip. Dnes tedy MOL ovládá 316 pump, lídr trhu Benzina jich má 338. Značky Slovnaft, Lukoil a Agip z českého trhu zmizí, vlastník zachová Pap Oil a ostatní pumpy budou sjednoceny do barev značky MOL. Budou spíše ve městech nebo na vytížených silničních tazích a dálnicích. Pap Oil bude hlavně regionální značka pump, kde se všichni místní znají. Prodej potravin ve velkém přitom není na českém pumpařském trhu novinkou. Větší a vytížené benzinky mají dávno vlastní obchod, leckdy i restauraci. A tržby z prodeje nepalivového zboží tvoří u některých pump dokonce větší díl než tržby z prodeje benzinu a nafty. To se ale na rozdíl od plánů koncernu MOL s Pap Oilem týká právě velkých městských nebo dálničních stanic. Billa v Shellu První pumpařské sítě už také navázaly spolupráci s obchodními řetězci. Před rokem otevřel Shell v pražské Krči první čerpací stanici, ve které vyčlenil velkou plochu prodejnímu řetězci Billa. Počet nabízených položek potravin a dalšího 7

8 zboží po nastěhování Billy vzrostl z 300 na více než tisíc. Takzvaný koncept stop & shop následně spustila firma Shell s Billou ještě na Jižní spojce v Praze, v Měříně na dálnici D1, Zlíně a Brně. Teď se vyhodnocuje roční provoz a prý se spojení s obchodním řetězcem osvědčilo. Řidiči oceňují minuty ušetřené při souběžném tankování a nákupu běžných potravin a všichni zákazníci, včetně lidí z okolí čerpací stanice, pak možnost nakoupit nonstop čerstvé a kvalitní potraviny, pochvaluje si mluvčí českého zastoupení Shellu Petr Šindler. Tím ale nabídka zboží, které nemá s pohonnými hmotami nic společného, na českých pumpách nekončí. Benzina nedávno zahájila spolupráci se značkou Medipoint a do konce prázdnin vybaví 50 vybraných stanic nabídkou základních medikamentů. Jde o volně dostupné léky, například Paralen, Kinedryl, Nurofen nebo Visine. Tedy přípravky, které mají pomoci s akutní bolestí, teplotou nebo nevolností. Benzina vybrala především své městské nonstop pumpy nebo lokality na dálničních tazích a silnicích první třídy, kde je vysoká frekvence dopravy. V případě, že se u některého řidiče či spolujezdce objeví nežádoucí zdravotní obtíže, které mohou ovlivnit pohodlí i bezpečnost cestování, jsou volně prodávané léky na čerpací stanici vítanou službou, uvedl za Benzinu Filip Balcárek, ředitel pro obchody a gastro. ZDROJ: LIDOVKY.CZ; AUTOR: MIROSLAV PETR; Nová sazba DPH ceny nesnížila, tvrdí studie. Výjimkou jsou knihy Slibované ulehčení lidem v podobě nižší DPH na léky, počáteční kojeneckou výživu a knihy, se nedostavilo. Zmíněné zboží totiž příliš nezlevnilo. Podnikatelům naopak vzrostly náklady na administrativu. Nová sazba DPH pomohla především výrobcům, tvrdí poradenská společnost Tax Vision. Od ledna platí zcela nová desetiprocentní sazba DPH. Vztahuje se na léky, kojeneckou výživu, knihy, ale například i potraviny pro celiaky. (čtěte Změny v peněžence pro rok 2015) Lidé s alergií na lepek jsou jen jednou skupinou, které podle odborníků společnosti Tax Vision změny v DPH kýženou úsporu nepřinesly. Celiakům měla nové DPH ulevit v nákladech na potraviny. Polepšili si však jen o haléře, maximálně koruny. Desetiprocentní sazba se nevztáhla na věci denní spotřeby, jako je například chléb, ale pouze na suroviny, ze kterých se bezlepkové produkty vyrábějí, tedy mouku, různé směsi na pečení, strouhanku a podobně. V takových případech se pětiprocentní úleva na dani rovná haléřům až korunám, které pohltí klasická inflace, takže spotřebitel ani žádné zlevnění nemůže poznat, uvedla daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová. DPH není jasně cílené Nová nejnižší sazba navíc přinesla komplikace, protože není zcela jednoznačné, na jaké zboží se vztahuje. Podnikatelům to přináší další náklady, které podle daňové expertky přenášejí do svých ceníků. Přínos nižší DPH je tak někde nulový nebo minimální. Zamýšlený efekt podle Štarmanové nenastal ani u dětské výživy. Rozlišení nízkých sazeb DPH u příkrmů pro nejmenší je velmi záludné a administrativně nákladné, míní. Kojenecká mléka spadla do nové sazby (pokles o 5 procentních bodů), nejednoznačné je však zařazení u kojeneckých kaší. A suchary, hotová kojenecká mléka nebo zeleninové příkrmy zůstaly na 15 procentech. Každý produkt každé značky je jiný a zákon jej přesně nedefinuje, proto je velmi obtížné u některých produktů stanovit, do které sazby patří, popsala komplikace expertka na daně. Supersnížená sazba DPH se do koncových cen nepromítla v plné míře ani u léků. Už v lednu server idnes.cz uvedl, že některé léky, které nejsou na předpis, dokonce zdražily. Nikdo v řetězci lékáren, distributorů a výrobců se však příliš ke zdražení nehlásil. Podle některých kritiků až polovina léků ve volném prodeji vůbec nezlevnila. Nová desetiprocentní sazba pomohla naopak knihkupcům a nakladatelstvím, přestože různé prospekty a brožury zůstávají na 15 procentech. Od doby odsouhlasení snížení sazby DPH jednáme s dodavateli zboží o změnách cen, u některých titulů se nám slevy podařilo domluvit, u dalších v tomto úsilí pokračujeme a budeme pokračovat, popsal v lednu mluvčí sítě knihkupectví Neoluxor Petr Šašek. Největší tuzemské nakladatelství Albatros díky přeřazení knih do nové nejnižší sazby mohlo například pokračovat ve vydávání poezie. ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: FIH; Švédové zvažují daň z masa, zelenina je prý strategičtější Pracovní skupina tamní vlády se vážně zabývá teorií, že by dražší masné produkty paradoxně napomohly tamním zemědělcům. Stockholm Švédové zvažují umělé navýšení ceny masa. Expertní skupina tamní vlády se vážně zabývá teorií, zda by dražší masné produkty paradoxně nepomohly místním zemědělcům. S návrhem přišla podle serveru Local.se iniciativa Švédské potravinové a environmentální informace, která upozorňuje, že chov hospodářských zvířat je mnohem méně efektivní, protože při rostlinné výrobě je ke stejnému objemu potravin potřeba jen desetina půdy, kterou jinak zabere živočišná produkce. Ušetřená zemědělská plocha by se pak podle aktivistů mohla využít například při výrobě biopaliv nebo hnojiv. Daň by se měla vztahovat i na ryby, protože rybolov zatěžuje ekosystém, stejně tak jako kácení lesů kvůli získání prostoru pro pastviny. Větší produkce biopaliv by zase opět podle zmíněných aktivistů mohla vést k nižší závislosti Švédska na uhlí, což je pro zemi strategicky žádoucí. Sociálnědemokratická ministryně pro strategické plánování Kristina Perssonová sestavila expertní skupinu, která by měla návrhy švédských aktivistů posoudit. V případě, že je shledá smysluplnými, slibuje Perssonová navrhnout zdanění masa zákonodárcům. Zdraží maso i Čechům? Švédské úvahy by se v konečném důsledky teoreticky mohly dotknout i českých spotřebitelů. Tamní zemědělská komora podle serveru Euoactiv už před dvěma lety navrhovala, aby byla daň z masa zavedena plošně v celé Evropské unii. K návrhu se tehdy vyjádřila švédská europoslankyně europarlamentu Marita Paulsenová. Umělé navyšování ceny masa ale nepodpořila. Je to velmi chytré a má to svou logiku, ale stále věřím v informovanost a v tomto případě si myslím, že je potřeba přenechat správná rozhodnutí na lidech samotných, řekla. A návrh zatím nezískal potřebnou podporu ani dalších europoslanců. Češi se už uskromňují Zatímco v Česku se spotřeba masa od listopadu 1989 setrvale snižuje, prů- 8

9 měr vychází na 74,8 kilogramu na hlavu ročně, ve Švédsku si ho dopřávají téměř 90 kilogramů na rok a osobu. Daňové umravňování strávníků není ojedinělé. V Japonsku, Dánsku, Finsku a Spojených státech zavedli daň z tučných pokrmů a doslazovaných nápojů už před lety. Na Slovensku podobné zatížení nezdravého stravování zvažovali také, vláda premiéra Roberta Fica ale loni od záměru upustila. Nově by se mohla přidat i Velká Británie. Tamní lékařská komora v červenci vyzvala zákonodárce, aby na přeslazované nápoje uvalili dvacetiprocentní daň a přispěli tak k boji s obezitou. ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: PETR JEMELKA; Potraviny na pranýři (srpen) Obal: Zásobní nerezová nádoba č. L5 o Distributor: LP Wine s.r.o., Svárov 34, Velké Bílovice Místo kontroly: Vinařství U Kapličky s.r.o.; Zaječí (Vinařská 484, Zaječí); IČ: Země původu: Moldova Země výroby: Moldova Brise de france, Chardonnay, 2013, bílé víno suché, víno z Francie, alk. 12,5% vol. Víno bylo falšováno přídavkem syntetického glycerolu. Kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady (dodací list nebo fakturu) k výrobku. Šarže: Č.Š. L S Obal: Sklo, zátka, záklopka Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: na etiketě uvedeno: Stáčírna: á f-11880, par groupe uccoar; France Místo kontroly: Thiet Mai Thanh, Praha (Libušská 319/126, Praha), IČ: Země původu: France Země výroby: France Brise de France, Cabernet Sauvignon, 2012, červené víno suché, alk. 12,% vol. Chuť a vůně vína byla po nežádoucích těkavých látkách. Kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady (dodací list nebo fakturu) k výrobku. Šarže: Č.Š. L S Obal: Sklo, zátka, záklopka Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: Na etiketě uvedeno: Stáčírna: á f-11880, par groupe uccoar France Místo kontroly: Thiet Mai Thanh, Praha (Libušská 319/126, Praha); IČ: Země původu: France Země výroby: France Pinot Gris víno bílé, z.p. Moldávie, alk. 12% obj., suché Víno bylo falšováno přídavkem 24 % vody a nepovoleným přídavkem syntetického glycerolu. Traminer víno bílé, z. p. Moldávie, alk. 12% obj., polosladké Víno bylo falšováno přídavkem 87 % vody. Přídavek vody do vína je nepovolený enologický postup. Obal: Zásobní nerezová nádoba č. L12 o Distributor: LP Wine s.r.o., Svárov 34, Velké Bílovice Místo kontroly: Vinařství U Kapličky s.r.o.; Zaječí (Vinařská 484, Zaječí); IČ: Země původu: Moldova Země výroby: Moldova Chardonnay víno bílé, z. p. Moldávie, alk. 12% obj., polosladké Víno bylo falšováno přídavkem 87 % vody. Obal: Zásobní nerezová nádoba č. L10 o Distributor: LP Wine s.r.o., Svárov 34, Velké Bílovice Místo kontroly: Vinařství U Kapličky s.r.o.; Zaječí (Vinařská 484, Zaječí); IČ:

10 Země původu: Moldova Země výroby: Moldova Chardonnay, víno bílé, z. p. Moldávie, alk. 12% obj., polosladké Víno bylo falšováno přídavkem 78 % vody, nadlimitním množstvím etanolu z přidaného cukru a nepovoleným přídavkem syntetického glycerolu. Obal: Zásobní nerezová nádoba č. L7 o Distributor: LP Wine s.r.o., Svárov 34, Velké Bílovice Místo kontroly: Vinařství U Kapličky s.r.o.; Zaječí (Vinařská 484, Zaječí); IČ: Země původu: Moldova Země výroby: Moldova Traminer, víno bílé, z. p. Moldávie, alk. 12% obj., polosladké Víno bylo falšováno přídavkem 58 % vody, nadlimitním množstvím etanolu z přidaného cukru a nepovoleným přídavkem syntetického glycerolu. Obal: Zásobní nerezová nádoba č. L20 o Distributor: LP Wine s.r.o., Svárov 34, Velké Bílovice Místo kontroly: Vinařství U Kapličky s.r.o.; Zaječí (Vinařská 484, Zaječí); IČ: Země původu: Moldova Země výroby: Moldova Veselý verbíř Original víno červené suché Chuť a vůně byly netypické pro víno vyrobené z hroznů révy vinné. Bylo v nich patrné punčové a griotkové aroma. Výrobek není vínem, protože nebyl vyroben výhradně z vinných hroznů, případně z hroznového moštu. Výrobek byl falšován přídavkem 61 % vody, nadlimitním množstvím etanolu z přidaného cukru a přídavkem syntetického glycerolu. Měl opalizující vzhled a byl zakalený. Na etiketě výrobku bylo uvedeno: distributor: Vinacz spol. s r.o., Dolní Bojanovice 882, , Česká republika. Provedenými následnými kontrolami se tato skutečnost neprokázala. Kontrola u společnosti Vinacz spol. s r.o. prokázala, že tento výrobek má odlišné označení šarže, než používá výrobce, jiný typ lahve i uzávěru. Šarže: CS92/13.k Obal: PET lahev Množství výrobku v balení: 2 l Výrobce: na etiketě uvedeno: distributor: Vinacz spol. s r.o., Dolní Bojanovice 882, , Česká republika Místo kontroly: Men Le Huu; Teplice- -Trnovany (Masarykova třída 172/270, Teplice-Trnovany) IČ: Země původu: XXX (unknown) Veltlínské zelené, moravské zemské víno bílé, suché, alk 11,0% obj. (sudové) Víno bylo vyrobeno z hroznů, které nebyly sklizeny na území České republiky v roce Geografický původ, tedy označení zeměpisné oblasti původu vína, musí odpovídat oblasti, kde byly hrozny vypěstované. To je základním předpokladem pro použití tradičního výrazu v názvu vína, který musí být v souladu s rejstříkem Evropské komise vedeném v elektronické databázi e-bacchus. Tato databáze např. pod tradičním výrazem zemské víno definuje Víno vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky. Obal: KEG sud á 50 l Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: BLACQIN s.r.o., Valtice, ČR Distributor: BLACQIN s.r.o., Střelecká 924, Valtice Místo kontroly: GARANTIA s.r.o. Havlíčkův Brod; Pražská 3808, Havlíčkův Brod; IČ: Země původu: Czech Republic Rulandské šedé, moravské zemské víno bílé, polosuché, alk 11,0% obj (sudové) Víno bylo vyrobeno z hroznů, které nebyly sklizeny na území České republiky v roce Geografický původ, tedy označení zeměpisné oblasti původu vína, musí odpovídat oblasti, kde byly hrozny vypěstované. To je základním předpokladem pro použití tradičního výrazu v názvu vína, který musí být v souladu s rejstříkem Evropské komise vedeném v elektronické databázi e-bacchus. Tato databáze např. pod tradičním výrazem zemské víno definuje Víno vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky. Obal: KEG sud á 50 l Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: BLACQIN s.r.o., Valtice, ČR Distributor: BLACQIN s.r.o., Střelecká 924, Valtice Místo kontroly: GARANTIA s.r.o. Havlíčkův Brod; Pražská 3808, Havlíčkův Brod; IČ: Země původu: Czech Republic Rulandské šedé víno polosuché, z.p. Slovensko Chuť a vůně vína byly silně po těkavých látkách. Obal: keg sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: Vinařství Krist s.r.o., Zámecká 123, Milotice Distributor: Víno Kamelot s.r.o., Sladkovského 1826, Pardubice Místo kontroly: Vinotéka Na pergole ; Bělehradská 479, Pardubice; IČ: Země původu: Slovakia Merlot 2014 červené víno z Bulharska Víno bylo falšováno přídavkem syntetického glycerolu. Obal: keg sud Množství výrobku v balení: 30 l Výrobce: stáčírna: Eva Honzů, provozovna Bohuslavice 10

11 Distributor: Hronovsky BG Ltd, str. Trakiya No 1, smolyan, RBulgariya Místo kontroly: Eva Honzů; Vinotéka Burgas ; Husovo náměstí 1022, Náchod; IČ: Země původu: Bulgaria Víno červené bez CHOP/CHZO polosladké Chuť a vůně vína byly po plísni. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 28 l Výrobce: Marek Mlčoch, výroba nápojů, kpt. Jaroše 3, Mikulov. Distributor: Marek Mlčoch, výroba nápojů, kpt. Jaroše 3, Mikulov. Místo kontroly: Marek Vancl; Jičín (Valdštejnovo náměstí 4, Jičín); IČ: Země původu: Czech Republic Modrý Portugal, víno červené, suché, alk. 11% obj., země původu: Maďarsko Kategorie: Nebezpečné potraviny Ve víně bylo zjištěno překročení maximálního povoleného množství konzervantu kyseliny sorbové. Chuť vína byla po myšině. Obal: KEG sud o objemu 50 L Místo kontroly: VD Vinotéky s.r.o.; Brno (Hradecká 40, Brno); IČ: Výrobce: plněno v: Petr Procházka, Poštovní 148, Valtice, Česká Republika Země původu: Hungary Pálava víno bez CHOP bílé polosladké, víno původem SK Chuť a vůně byly netypické pro víno vyrobené z hroznů révy vinné. Bylo v nich patrné broskvové aroma. Výrobek není vínem, protože nebyl vyroben výhradně z vinných hroznů, případně z hroznového moštu. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: BM VINI s.r.o., Polešovice 446 Distributor: BM VINI s r.o., Podolská 103/126, Praha 4-Podolí Místo kontroly: JIP východočeská, a.s.; Pardubice (Hradišťská 407, Pardubice); IČ: Země původu: Slovakia Sauvignon Blanc 2014 bílé víno z Bulharska Víno bylo falšováno přídavkem syntetického glycerolu. Obal: keg sud Množství výrobku v balení: 30 l Výrobce: stáčírna: Eva Honzů, provozovna Bohuslavice Distributor: Hronovsky BG Ltd, str. Trakiya No 1, smolyan, RBulgariya Místo kontroly: Eva Honzů; Vinotéka Burgas ; Husovo náměstí 1022, Náchod; IČ: Země původu: Bulgaria Pálava víno bez CHOP bílé polosladké, z.p. Slovensko, Chuť a vůně byly netypické pro víno vyrobené z hroznů révy vinné. Bylo v nich patrné broskvové aroma. Výrobek není vínem, protože nebyl vyroben výhradně z vinných hroznů, případně z hroznového moštu. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: BM VINI s.r.o., Polešovice 446 Distributor: plněno pro: Peal a.s., U Plynárny 412/101, Praha Místo kontroly: PEAL a.s.; Vysoké Mýto (Českých bratří 378, Vysoké Mýto); IČ: Země původu: Slovakia Traminer víno bílé polosladké, z.p. Moldavie Víno bylo falšováno přídavkem 41 % vody. Obal: 50 l keg Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Plněno v: Vinařství Noemi s.r.o. Distributor: Pastra s.r.o., Zábrdovická 2, Brno Místo kontroly: Ing. Jana Hejlová, Kadaň (Čechova 169, Kadaň), IČ: Země původu: Moldova Chardonnay, víno bílé, polosuché, alk. 12 % obj., z.p. Španělsko V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Obal: 50 l KEG sud Výrobce: Vinařství Noemi, s.r.o. Distributor: Pastra, s.r.o. Místo kontroly: Pavla Králová, Brno (Hybešova 264/24, Brno), IČ: Země původu: Spain Veltlínské zelené moravské zemské víno, alkohol: 12% obj. Chuť a vůně vína byly netypické, po nežádoucích těkavých látkách. Obal: keg sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Tomáš Bařina, Starý Poddvorov 355, Distributor: Vinotéka Zárybnický, Petr Zárybnický, jiráskova 370, Jince Místo kontroly: Restaurace Chudoba, Vinohradská 1241/67, Praha, IČ: Země původu: Czech Republic 11

12 Ze zahraničí Maximální možný výnos hroznů pro rok 2015 je již v Šampani stanoven Sklizeň by měla začít kolem 10. září a maximální výnos byl stanoven na kg hroznů, tedy stejně jako minulý rok. Rozhodl tak koncem července, stejně jako v předcházejících letech, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (svaz vinařů). I v Šampani panuje od konce května sucho doprovázené vlnami veder v červnu a červenci. Celosvětový prodej šampaňského zůstal v prvním pololetí 2015 stabilní a je na úrovni předcházejícího roku. DER WINZER/ /JS Evropská unie uzavřela s Vietnamem dohodu o volném obchodu. Mezi oběma trhy se nebudou platit cla Nová dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem by měla zrušit všechna cla ve vzájemné obchodní výměně. Dohoda podpoří evropské investice ve Vietnamu, jehož trh je považován za rychle rostoucí a zahrnuje přibližně 90 milionů spotřebitelů. Dohoda bude ještě procházet drobnými úpravami a poté ji musí schválit členské země a Evropský parlament. Evropská unie uzavřela s Vietnamem rámcovou smlouvu o dohodě týkající se volného obchodu. Ta by měla zrušit téměř všechna cla ve vzájemné obchodní výměně. Oznámila to v úterý Evropská komise, která s Vietnamem o volném obchodu jedná již dva a půl roku. Tato dobře vyvážená dohoda podpoří obchod s jednou z nejdynamičtějších asijských ekonomik, uvedla evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Stanovuje nový, lepší a moderní model pro dohody o volném obchodu mezi EU a rozvíjejícími se zeměmi a vytváří dobrý základ pro obchodní vztahy mezi EU a celou jihovýchodní Asií, dodala. Vietnam je rychle rostoucím trhem zahrnujícím zhruba 90 milionů spotřebitelů. Podle agentury AP se očekává, že dohoda o volném obchodu podpoří evropské investice ve Vietnamu. Na základě rámcové smlouvy budou nyní vyjednávací týmy řešit některé zbývající technické otázky a připravovat konečnou podobou dohody. Tu pak musí schválit ministři obchodu členských zemí EU a Evropský parlament, napsala agentura Reuters. ZDROJ: IHNED.CZ; AUTOR: ČTK, JMI; Zabiják Xylella ničí vinice v Evropě Paříž Bakterie Xylella fastidiosa způsobuje smrt porostů různých plodin, napadá přes 100 druhů rostlin. Patří do rodu Xanthomonadaceae, který vyžaduje přístup kyslíku a je přenášen savým hmyzem, zvláště cikádami. Bakterie je původcem nemoci rostlin zvané Piercova choroba. Newton P. Pierce ( ) ji poprvé objevil v Kalifornii na hroznech odrůd Vitis vinifera a dodnes na ni není lék, takže ničí porosty vinic. Zvláště náchylné jsou odrůdy Chardonnay a Pinot noir, výrazně odolnější jsou Chenin blanc, Ryzlink rýnský a Sylvánské zelené. Infikované rostliny mají symptomy vodního stresu, listy se předčasně koncem léta vybarvují do žluta nebo červena, bobule se scvrkávají a suché listy opadávají. V roce 2012 byla nákaza zjištěna ve Francii na dovezených rostlinách kávovníku a letos v dubnu tam byl další případ nálezu. Na italském jihu, v Apulii zničila tato bakterie v posledních dvou letech olivovníky. Obdobně na Korsice. V Kalifornii již dlouho působí škody v každoroční výši téměř 100 milionů. Komise EU se nyní obává, že se Xylella fastidiosa rozšíří po vinařských oblastech Evropy. Ale například ve Francii velké obavy nemají, nejdříve by se tam musely rozšířit cikády. Taky je nutné nedovážet rostliny jako révu, citrónovníky, kávovníky, duby a okrasné rostliny ze zemí jako jsou USA, Argentina, Brazílie, Kostarika nebo Taiwan. YOOPRESS.COM/ /JS Raný začátek sklizně v Napa Valley Kalifornie Je zcela běžné, že hrozny pro šumivá vína se přiváží do sklepa jako první. V Mumm Napa, dceřinné společnosti francouzské vinařské a lihovarnické skupiny Pernot Ricard byly letos sklizeny první hrozny již 22. července. Jednalo se o 12 tun hroznů odrůdy Pinot noir a došlo k tomu nejdříve za posledních 7 let. Sklizeň bílých hroznů pro tichá vína byla zahájena, tak jako většinou, začátkem druhého týdne v srpnu. Od počátku tisíciletí je podnik spojen se sponzorstvím sportu, kterému dodává šumivé víno na oslavu vítězství. Za patnáct let tak na sponzorských darech rozdal už za více než půl milionu dolarů šumivého vína. YOOPRESS.COM/ /JS Sklizeň hroznů v roce 2015 ve Švýcarsku Pully Po teplém jaru nastaly v červenci mimořádná vedra. Ta urychlyla zrání hroznů, takže již koncem července byly některé odrůdy v plné zralosti, ačkoliv normálně je tomu tak až v srpnu. Réva patří ke kulturám, které nejvíce reagují na změny klimatu. Ve Francii a Německu došlo v posledních letech k dvoutýdennímu posunu směrem dopředu posledních vývojových stadií révy oproti stavu v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Toto období bylo tehdy také mimořádně chladné. Ve vinařském výzkumném centru v Pully se systematicky sledují fenofáze révy ji 91 let. Rašení za období let 1925 až 2015 začínalo u Chrupky bílé v průměru 13. dubna, počátek kvetení 15. června, konec odkvětu 29. června a začátek vyzrávání, resp. vybarvování 13. srpna. Sklizeň začínala 8. října. V roce 2015 po běžné zimě začala Chrupka rašit 17. dubna, tedy o pár dnů později. Teplý červen urychlyl vývoj a kvetení proběhlo mezi 6. a 12. červnem, tj. o 10 až 15 dnů dříve. Rekordním rokem se 2015 stal ale až červencovými 12

13 vedry. Počátek zrání byl zaznamenán 28. července, o dva týdny dříve než činí průměr. Tím se počátek zrání umístil na páté příčce za devadesátileté sledování, po letech 2011 (22. 7.), 2003 (23. 7.), 1952 (24. 7.) a 1945 (25. 7.) a stejně jako v letech 1976 a Období mezi počátkem zrání a sklizní se poměrně značně mění, často nezávisí na parametrech vývoje rostliny, ale je zkráceno krupobitím, plísněmi předčasným ukončením vegetace apod. Ve sledovaném časovém úseku uběhlo v průměru 56 dnů od začátku zrání do sklizně, v extrémních případech to bylo jen 36 dnů (1926) a naopak 77 dnů (1953). Ve dvanácti letech s velmi brzkým počátkem zrání (červenec) činila tato doba 61 dnů. Pro rok 2015 se z toho vyvozuje, že Chrupka bílá se bude v Pully sklízet již koncem září. Pokud zůstanou příznivé podmínky, lze počítat s mimořádnou kvalitou hroznů, 20. září má Chrupka v devadesátiletém průměru 16 NM cukru, ve dvanácti letech s dřívějším počátkem zrání měla v průměru cukernatost 18,5 NM. ZDROJ: PROPLANTA/ /JS Jak se projeví letošní vedra v Německu na ročníku 2015? Mimořádná vedra letošního léta jsou trvalým tématem médií. V Německu a dalších částech střední Evropy je oblast vysokého tlaku příčinou veder a nedostatku srážek. Řada vinařů má obavy z kvality a množství letošní sklizně. Obecně se doporučuje zalévat mladé vinice, případně je zbavit hroznů, aby se snížil vodní stres. Důležitá je i péče o půdu, aby co nejvíce vláhy v ní zůstalo. Předností těchto suchých veder je to, že nehrozí houbové choroby a cukernatost hroznů rovněž rychle stoupá. Jsou vytvořeny podmínky pro vznikající ročník vína, jenom je potřeba před sklizní trochu deště a při sklizni suché počasí. Nedostatkem suchého počasí je možnost poškození bobulí úpalem, jejich malého obsahu, nebezpečí předčasného opadu listů a v důsledku nedostatku vody v půdě i odumírání keřů, což se může projevit až v dalších letech. Rané odrůdy už určitě budou mít malé bobule, nízký výnos. Celkový výnos hroznů bude nižší než minulý rok. Stav vyzrávání hroznů v Německu má asi týdenní zpoždění oproti minulému roku a je přibližně v dlouhodobém průměru. Sklizeň tedy nelze očekávat nějak brzy. FALSTAFF/ THOMAS EDLINGER/ / JS Sklizeň hroznů v Itálii začne brzy V důsledku vysokých veder vyzrály hrozny dříve a budou již příští týden sklízeny. Více než týden přesahovaly teploty 40 C. Turistům se to líbilo, zemědělcům ne. Protože jsou hrozny už nyní zralé ve více vinařských regionech Itálie, předpokládá se zde zahájení sklizně již v první polovině srpna. Týká se to předevšímsicílie, Kalábrie, Piemontu, Veneta a Toskánska. Sklizeň by měla začít 10. srpna, tedy o deset dnů dříve oproti desetiletému průměru. Kvalita se předpokládá velmi vysoká, ale množství asi o pětinu menší než je desetiletý průměr. FALSTAFF/JS Australské vinařské regiony jsou v převažující většině ve ztrátě V některých vinařských regionech Austrálie je až 90 % produkce vína ve ztrátě. Vyplývá to ze zprávy Winemakers Federation of Australia (Svaz vinařů Austrálie). Nejhůře na tom jsou vinaři v teplejších oblastech. V chladnějších jižních oblastech se produkuje víno se ztrátou jen v podílu 43 %. Australané vkládají naděje do obchodu s Čínou a dalšími asijskými státy. Dohoda o volném obchodu mezi Austrálií a Čínou by měla zajistit opětovnou rentabilitu produkce vína v Austrálii. FALSTAFF/ /JS Üllo odstraňovač sulfitů Chicago Üllo je zařízení na odstranění sulfitů z vína, aniž by došlo ke změně charakteru nebo chuti vína. Vynalezl ho absolvent chemie James Kornacki, který nyní hledá prvotní kapitál pro zavedení výroby ve výši 100 tisíc dolarů. Už má přes 800 sponzorů. Má jít o revoluční přístroj, který při nalévání vína do karafy nebo přímo do skleniček odfiltruje sulfity. Koncem srpna 2015 má spustit výrobu, tak snad o něm ještě uslyšíme. Sulfity mají pozitivní roli pro udržení vlastností vína, ale jsou to i alergeny, které je nutno uvádět na etiketu. EU reguluje jejich obsah na u většiny bílých vín na 200 mg/l a u červených na 150 mg/l. V USA je stanovena horní hranice na 350 mg/l. U biovína jsou hranice o něco nižší. YOOPRESS.COM/ /JS Porýní-Falc: Daňové odlehčení zemědělcům kvůli suchu Ve spolkové zemi Porýní-Falc (4 mil. obyvatel, ha vinic) byla letos kvůli suchu zemědělcům odpuštěna část daní. Zasadila se o to zemská ministrině zemědělství a vinařství Ulrike Höfken (Zelení). Má jít o snížení daně z příjmů a daně z pozemků, taky se umožní odklad platby daně. Obdobná opatření připravuje i země Mecklenburg-Vorpommern (část bývalé NDR). AGRARHEUTE.COM/ /JS Veganská vína jsou v trendu Vegani už nechtějí jenom nejíst živočišné produkty, ale ani je nemít v nápojích, tedy i ve víně. Proto se někteří vinaři zbavují látek živočišného původu ze sklepů i z vinic. Ve vinicícj je nepřípustné hnojit kravským (nebo jiným) hnojem, ve sklepě je při čiření zakázána vyzina získávaná z plovacích měchýřů některých ryb, živočišná želatina získávaná z kostí a kůží zvířat, vaječný bílek a produkty z něj (albumin) a mléko a kasein. Čiření probíhá pomocí rostlinných přípravků, které jsou sice méně účinné, ale po následné filtraci je víno stejně jiskrnné. Hnojení kravským hnojem lze zase nahradit kompostem z rostlinných zbytků. Taky etiketa na láhev může být přilepena jen lepidlem rostlinného původu. Vinařství přechází na veganství většinou jako celek, protože jinak jsou dopravní cesty (vínovody, hadice, filtry atd.) kontaminovány konvenčními produkty a musely by se neustále čistit. Při zakrytých degustacích nejsou rozdíly oproti konvenčnímu vínu patrné, protože se i do konvenčního dává jen nepatrné množství živočišných produktů. Poptávka po veganském víně se v Německu zvyšuje, ale všichni je nechtějí. Když přejde na veganství celý podnik, konvenční víno už nemá a někteří staří zákazníci je chtějí. Pak nezbývá, než 13

14 jim poradit, aby si sundali etiketu s veganským logem a nebude je to trápit, protože jinak to nepoznají. Vinaři jsou kontrolováni svazy, probíhá certifikace, ale často si na etiketu veganské logo nedávají. TELEVIZE SWR PORÝNÍ-FALC/ANDREA LOHMANN/ /JS Trend růžového vína výrazně ovlivňuje Francie V roce 2014 vyprodukovali francouzští vinaři 7,5 milionu hl růžového vína. To je téměř třetina světové produkce (24 mil. hl) tohoto vína. Za 12 let mezi 2002 a 2014 se zvýšil podíl růžového na celkové francouzské produkci vína 11 % na 16 % či na 21,5 % když to bude vztaženo jenom na tiché víno. Nejtmavší růžové víno pochází Bordeaux, nejsvětlejší z Provence. Třetina francouzských rosé pochází z regionu Languedoc-Roussillon, převážně jako CHZO (zemské víno). Na celkové spotřebě tichého vína ve světě se v roce 2013 podílelo růžové 10 %. Je to způsobeno i změnou stravovacích návyků a růžové je univerzálnější než bílé či červené víno. Ve Francii se už vysazují vinice určené k produkci růžového vína, vinaři tam také investovali do speciální technologie, jako např. do chlazení, třídicích stolů apod. Růžové už není produktem jen pro léto. V Provence byl vytvořen samostatný výzkumný ústav pro růžové víno. Ten také provedl celosvětovou studii trendu v odstínech růžové během posledních deseti let se jeho barevnost snížila na polovinu. SOPEXA/SHARON NAGEL/ /JS Turisté v Rakousku odstartovali podpisovou akci pro Uhudler (staré hybridy) Staré hybridy révy jsou v EU zakázány, ale existují výjimky. Například v Rumunsku je jich ještě pár tisíc hektarů. V Rakousku se rovněž za omezujících podmínek mohou ještě pěstovat. Na jihu Burgenlandu se na jejich pěstování specializuje několik vinařů. Vadí jim, že nové výsadby, které měly sloužit pro vlastní spotřebu musí vyklučit a také, že dřívější výsadby se musí vyklučit do roku Za zachování přímoplodých hybridů zorganizovali hoteliéři a restauratéři podpisovou akci. Až do vánoc budou sbírány podpisy hostů s cílem vytvořit politický nátlak. Poznámka: V EU je asi desítka vyjmenovaných přímoplodých hybridů zakázána k použití na víno, a o část z těchto právě jde. Pod názvem Uhudler jsou v Burgenlandu tato vína nabízena spotřebitelům. DER WINZER/ /JS Ochrana proti octomilce Drosophila suzukii v letošním srpnu nebyla nutná Freiburg Suché a horké počasí utlumilo její populační vývoj. Ale na ostatních bobulovinách byla zaznamenána napadení, vajíčka byla nalezena i v divokých bobulovinách. Réva zůstala chráněna, jak ukázaly i lapáky. Rané odrůdy jako Acolon, Regent a Jakubské už nebylo třeba ošetřovat, sklizeň proběhla dříve. Koncem srpna docházelo místy k praskání bobulí, mnohdy jen v malých bodech na slupce. To se ale nesmí zaměňovat s napadením octomilkou. Při suchém počasí tyto rány zaschnou, pokud přijdou deště, mohou se dále rozšířit. Bylo pozorováno i zvýšené napadení vosami a mravenci. Zatím není jasné, do jaké míry budou tato napadení vstupní branou pro asijskou i tuzemskou octomilku. Aktuální stav počtu zachycených octomilek Drosophila suzukii lze pozorovat na webu konkrétně na adrese: monitoring/fallenfaenge.shtml /JS Povolení přikyselování moštu a vína ročníku 2015 v Německu Freiburg, Letošní vedra vedla k dřívějšímu vyzrávání všech odrůd, k dosažení vysokých hodnot ph a nízkých kyselin. Ministerstvo pro venkov a ochranu spotřebitele Bádenska- -Würtemberska proto povolilo na území spolkové země výjimku pro přikyselení hroznu, moštu a vína z ročníku Hrozny, mošt (max. 1,5 g/l jako kyselina vinná) V případě hroznů (i rozdrcených), moštu, kvasícího moštu a mladého vína může být použito přikyselení až 1,5 g/l v přepočtu na kyselinu vinnou, v případě vína až 2,5 g/l. Přikyselení, které může proběhnout v několika pracovních postupech, se provádí L-kyselinou vinnou, L- nebo DL-kyselinou jablečnou či kyselinou mléčnou. DL-kyselina vinná ani kyselina metavinná se nepovolují. Kyselina vinná musí pocházet z vinařských produktů. Možné je i přikyselení prostřednictvím elektrodialýzy nebo výměnou kationtů za předepsaných podmínek. Hrozny, mošt, kvasící mošt a víno jsou z právního hlediska různé výrobky, takže lze například přikyselit mošt a následně ještě víno. Nelze však u stejného produktu použít přikyselení a následně odkyselení. Přikyselení se může uskutečnit jen v podniku, ve kterém probíhá příprava tohoto vína. Státní vinařský institut Freiburg doporučuje v případě hroznů s hodnotou ph přes 3,4 provést přikyselení z důvodu mikrobiologické stability již do moštu/rmutu. Při dávce 1,5 g/l (přep. jako kyselina vinná) lze předpokládat pokles ph o 0,2 až 0,3. Je-li to zapotřebí, může se ještě přikyselit víno dávkou do 2,5 g/l. Avšak doporučuje se přikyselovat víno opatrně a nejdříve to vyzkoušet. Často postačuje dávka 0,5 g/l. Přikyselení dávkou 1,5 či 2,5 g/l přepočtené kyseliny vinné odpovídá v případě použití kyseliny vinné této dávce. V případě použití kyseliny jablečné nebo mléčné je odpovídající množství uvedeno v následující tabulce: Je vhodné mít na zřeteli následující: Kyselina vinná Způsobuje největší pokles ph a proto je vhodná již do moštu. Způsobuje ale výpadek vinného kamene a tím snížení veškerých kyselin a obsahu vápníku a tím i hodnoty extraktu; hodnota ph se tím nemění. Zvýšení veškerých kyselin přídavkem kyseliny vinné tak nelze přesně předpovědět. Použije-li se do vína, je nutné postarat se před lahvováním o jeho stabilitu. Kyselina jablečná Běžně obchodovaná DL-kyselina jablečná je tvořena z poloviny D-kyselinou Víno (max. 2,5 g/l jako kyselina vinná) Kyselina jablečná 134 g/hl 223 g/hl Kyelnina mléčná (80 %) 225 g/hl (= 188 ml/hl) 375 g/hl (= 313 ml/hl) 14

15 jablečnou a z druhé poloviny L-kyselinou jablečnou. V případě biologického odbourávání kyselin bude zpravidla L-forma přetvořena na kyselinu mléčnou, D-forma ve víně zůstane. Přídavkem kyseliny jablečné do vína může také dojít k mikrobiální nestabilitě. Kyselina mléčná Není v krystalické formě dostupná, běžnou obchodní formou je 80 % roztok. Některé přípravky mohou mít zápach po kysaném mléku. Nezpůsobuje vysrážení vinného kamene ani mikrobiální nestabilitu. Asi 7 8 % objemu kyseliny je nejdříve vázáno a uvolnění trvá při pokojové teplotě několik hodin, ve sklepě až několik dní. Proto se hodnotí dosažené parametry (veškeré kyseliny, hodnota ph) až po uběhnutí této doby /JS Povolení přikyselování v Rakousku V důsledku dlouhého období sucha na východě Rakouska se opět předpokládá nízká hodnota kyselin ve víně. Proto spolkové ministersvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a hospodaření s vodou rozhodlo o možnosti přikyselení moštů a vín. V případě moštu jde o maximální dávku 1,5 g/l v přepočtu na kyselinu vinnou, v případě vína o 2,5 g/l. Lze použít L-kyselinu vinnou, L- nebo D-kyselinu jablečnou či kyselinu mléčnou. Je povoleno přikyselení moštu a následně ještě vína. V případě přikyselení moštu se musí případné zvýšení cukernatosti uskutečnit až po zahájení kvasného procesu a v případě přicukřeného moštu může přikyselení proběhnout až v pozdějším stadiu kvašení. DER WINZER/ /JS Změna klimatu mění chuť vín Stuttgart Tempranillo místo Trolínského, Merlot nahrazuje Müller Thurgau. Němečtí vinaři sázejí na světové odrůdy. Změnou klimatu je možné pěstovat odrůdy z jižnějších částí Evropy. Zatím jde o výjimky netvořící ani 1 % vinic Německa, ale například Cabernet franc se pěstuje na 44 ha, Shiraz na 57 ha, Tempranillo na 10 ha; v posledních pěti letech svoji plochu zdvojnásobily. Cabernet Sauvignon (360 ha) a Merlot (600 ha) se za stejnou dobu rozšířily o 20 %. Diskutuje se otázka, zda má Německo zůstat u lehkých, ovocitých vín jako je Pinot noir v Bádensku, Trolínské ve Würtembersku, Ryzlink rýnský v Porýní-hesensku a ve Falci. Nebo se má orientovat na světové odrůdy jako Merlot či různá cuvée a a konkurovat tak francouzským vinařům? Změnou klimatu dozrává Trolínské o 4 týdny dříve než před 20 lety. To na druhou stranu znamená, že je vinice prakticky o měsíc kratší dobu využita, mohla by na ní být pěstována lepší odrůda s delší vegetační dobou. Ale výměna odrůd bude trvat několik desetiletí /JS Pokus s dávkováním CO 2 rostlinám révy Plošný výzkum vlivu oxidu uhličitého na chování révy v běžné vinici vyzkoušeli na hessenské vysoké škole v Geisenhemu. Cílem bylo zjistit, jak se bude měnit chování révy se změnou klimatu. CO 2 byl vypouštěn ve výšce 2,5 m nad zemí a po vinici vinici byl rozptýlen ventilátorem; celkem tak bylo přidáno do ovzduší asi 20 % CO 2 navíc. Cílem bylo zkusit, jak bude chutnat víno za 35 let. Bylo vytvořeno ovzduší o obsahu 0,05 % CO 2, nyní běžné je 0,04 %, když se lidstvo začalo zabývat zemědělstvím, bylo to 0,028 %. Ke skleníkovým plynům mimo oxidu uhličitého patří i oxid dusný (rajský plyn) a metan. Vyšší obsah oxidu uhličitého logicky zvyšuje fotosyntézu a tím růst rostlin. Současně se ale mění koncentrace živin v révě. Klesá podíl dusíku. Nedostatek vláhy ve stejnou dobu způsobuje révě stres s množstevními i jakostními následky. Postrádá-li vodu a chladno, ztrácí se kyseliny a ovocitost. Může se tím letos opakovat rok /JS V Rheingau je stále tepleji, sklizeň začne o tři týdny dříve GEISENHEIM Už rašení a kvetení je každým rokem dříve. Ještě více se posunul začátek sklizně. V Geisenheimu byla v roce 2014 průměrná roční teplota 12,0 C, což je nejvyšší hodnota od roku 1884, kdy začalo měření. Rašení začíná o 10 dnů dříve než před šedesáti lety. Rekordním byl minulý rok, kdy Ryzlink rýnský začal rašit již 7. dubna. Kvetení se posunulo o 15 dnů dříve oproti roku Sklizeň se posunula o 3 týdny dříve než v 60. letech /JS Žádné kalifornské víno v Rusku? Tři kalifornská vína byla v Rusku stažena z regálů. Oficiálně se tak stalo kvůli nedostatečné kvalitě, ale spekuluje se o politickém motivu. Tato tři vína stažená z oběhu oficiálně obsahovala nadměrné množství ftalátů a bifenazatenu (účinná látka některých akaricidů). Je podivné, že k tomu došlo právě v době konfliktu na Ukrajině, kdy USA mají na věc jiný názor než Rusko. Rusko obdobný postup s nekvalitním vínem použilo v minulosti i proti Gruzii a Bulharsku. FALSTAFF/ /JS Nejdražší koňak na světě je na prodej. Za téměř čtyřlitrovou láhev zájemce zaplatí 148 tisíc liber Vzácný koňak je přes 200 let starý. Vyrobila ho francouzská továrna za napoleonských válek. Mezi zákazníky luxusních britských restaurací je o podobné speciality velký zájem. Alkohol si podle prodejce zachoval navzdory stáří vynikající chuť. Francouzský koňak Massougnes 1805 prodávají Britové. Alkohol vyrobený ve stejnojmenné francouzské továrně nabízí prodejce luxusního alkoholu Brandyclassics za cenu přesahující 148 tisíc liber. Francouzská šlechta koňak v Massougnes vyráběla od roku 1730 až do konce 19. století, kdy evropské vinice zdecimovala epidemie révokaza. Právě kvůli tomu, že před dvě stě lety velké množství vinné révy uhynulo, je o brandy z období před epidemií velký zájem. Z naší zkušenosti kupující alkohol spíše zkonzumují, než aby ho dále skladovali. Nákup archivního koňaku je způsob, jak si zajistit v jeho konzumaci naprostou exkluzivitu, sdělil serveru CNBC generální ředitel Brandyclassics David Baker. Chuť alkoholu podle prodejce stářím nijak neutrpěla. Údajně si zachovala lehký lískooříškový nádech. V Británii servírují luxusní hotely svým zákazníkům koňaky za cenu až šest tisíc liber za skleničku. Víme o případu, kdy zákazník za 15

16 jeden večer takto utratil více než 86 tisíc liber, uvádí Baker. Neobává se proto, že ani při rekordně vysoké ceně by o koňak nebyl zájem. Brandyclassics nabízí kromě 210 let starého koňaku Massougnes 1805 ještě starší alkohol. Massougnes vyrobený v roce 1801 prodává za 141 tisíc liber. ZDROJ: IHNED.CZ; AUTOR: TRU; V Bruselu má být masová demonstrace Evropská nevládní zastřešující zemědělská organizace COPA /COGECA chce uspořádat masovou demonstraci. Jejím cílem je vybudit Evropskou komisi a členské státy Evropské unie k aktivitě v řešení následků vyhlášení ruského embarga na dovoz některých zemědělských a potravinářských produktů. COPA/COGECA minulý týden ocenila aktivitu Evropské komise, tedy zavést nová opatření na podporu pěstitelů ovoce a zeleniny v EU a producentů mléka, kteří čelí následkům zavedení ruského embarga na dovoz unijních potravin. Na kompenzaci ztrát způsobených embargem to však podle představitelů COPA/ COGECA zdaleka nestačí. Prezident COPA (Sdružení organizací evropských farmářů) Albert Jan Maat ve svém vystoupení určeném novinářům zdůraznil: Další podpora farmářům je pozitivním krokem vpřed. Evropští producenti mléka a mléčných výrobků, vepřového masa, hovězího masa, ovoce a zeleniny ruským zákazem dovozu unijních výrobků velmi trpí. Ruské obchodní embargo, jehož jsou zemědělci a zemědělské podniky oběťmi, způsobilo snížení zemědělskopotravinářského vývozu z Evropské unie v dotčených sektorech zhruba na polovinu. Celkový propad se v přepočtu na peníze odhaduje na 5,5 miliardy eur. Minulý týden proto Evropská komise přijala další opatření na podporu pěstitelů ovoce a zeleniny a producentů mléka. Ukazuje se ovšem, že to pravděpodobně nebude stačit. V posledních měsících se demonstrace konaly po celé Evropě. Albert Jan Maat dále dodal: Sektor výroby vepřového masa se ocitl v nesmírně obtížné situaci, zčásti v důsledku ruských vývozních omezení, které byly zavedeny na konci ledna Potřebujeme silnou proexportní strategii. Naléhavě žádáme, aby Evropská unie zintenzivnila jednání s Ruskem, aby omezení vývozu vepřového masa z EU z veterinárněsanitárních důvodů (výskyt afrického moru prasat v některých zemích Evropské unie) ze začátku roku 2014 bylo zrušeno. To by umožnilo vyvážet do Ruska některé živočišné produkty, například jedlé droby nebo slaninu, které nejsou v seznamu zakázaných výrobků, jenž byl vyhlášen v srpnu 2015 a prodloužen v červnu Žádáme také cílená opatření v regionech nejvíce postižených zákazem dovozu do Ruské federace. Pokud se situace nezlepší, členské státy musí mít možnost jednat s ruskými orgány v otázce exportních osvědčení, aby mohly znovu otevřít obchod s vepřovým masem, jakmile to bude možné. Co se týká odvětví mléka, chceme po Evropské komisi, aby členským státům bylo umožněno vyplácet zálohy na přímé platby ještě před 1. prosincem tohoto roku. Přibližně 700 milionů eur ze sektoru mléka a mléčných výrobků navíc odteče v podobě doplňkové dávky (superslevy) za kvótový rok 2014/2015. To všechno v době, kdy chovatelé mléčného skotu zoufale potřebují hotovost. Tyto peníze by se měly chovatelům vrátit, jinak dojde k ohrožení jejich provozního financování. Dále je třeba navýšit intervenční cenu, aby na trhu existovala účinná záchranná síť. Intervenční cena byla naposledy stanovena v roce 2008 a z dnešního pohledu je propastně hluboko pod výrobními náklady, uvedl Albert Jan Maat. COPA/COGECA vyzývá všechny zemědělce postižené ruským embargem a současnou mléčnou krizí, aby se připojili k plánované demonstraci, která se uskuteční 7. září tohoto roku ve 14 hodin před budovou, ve které proběhne zasedání ministrů zemědělství Evropské unie, na adrese Rue de la Loi. B-1048, Brusel. Podrobnosti je možné nalézt na sociální síti Twitter pod hashtagem #farmaction. ZDROJ: ZEMĚDĚLEC; AUTOR: JAN DOLEŽAL; Francouzský politik píše zákon proti plýtvání. Má platit v celé EU Francouzi chystají vydat zákon, který by zakázal supermarketům vyhazovat neprodané potraviny. Prodejci naopak budou povinni předat je charitativním organizacím. Nápad pobouřil zejména řetězce, které už dávno proti plýtvání bojují a zákon tak chápou jako zbytečnou šikanu. Návrh zákona nařizuje obchodům nad 400 metrů čtverečních, aby do července příštího roku uzavřely smlouvy s charitativními organizacemi a potravinovými bankami, jimž mají neprodané přebytky dávat. Návrh předcházela mediální kampaň mladého pravicového politika Arashe Derambarshe, který se k tomuto kroku odhodlal poté, co v zimě spatřil bezdomovce prohledávat kontejnery za supermarketem. Derambarsh pak šel sám příkladem, shromažďoval a předával potřebným potraviny, jež by jinak zamířily do odpadu. Pak založil internetovou petici, která měla zmíněný zákon prosadit. Nyní se snaží svůj nápad prosadit v celé EU, mezinárodní petici prý podepsalo už 630 tisíc lidí. Pokud získá milion podpisů, musí se Evropská komise návrhem zabývat. Nedomyšlená iniciativa Nápad je sice většinou lidí vítán, někteří ale kritizují jeho nedomyšlenost. Například dobročinné organizace se obávají, že by pak byly nuceny odebírat více potravin, než jsou schopny distribuovat. Nikdo nás nemůže tlačit k přijímání něčeho, co nepotřebujeme. Nelze připustit, abychom se proměnili ve skládky odpadu, prohlásil předseda neziskové organizace Restaurace srdce, jež poskytuje jídlo chudým, Olivier Berthe. Své pochybnosti má také předseda Francouzské federace potravinových bank: Budeme potřebovat více personálu, více nákladních aut, více chladicích boxů. Na to vše budeme potřebovat peníze a těch v této době zrovna moc nedostáváme. Dodává také, že i bez zmíněného zákona získávají potravinové banky 35 procent darů ze supermarketů, které chválí za vstřícnost a spolupráci. Prodejcům se pak nelíbí, že jsou vykresleni jako bezohlední plýtvači. Není správné ukazovat prstem na velké supermarkety, když se na plýtvání jídla ve Francii podílejí jen pěti procenty. Ve skutečnosti jdeme příkladem prodejen už má smlouvy s neziskovkami uzavřené, říká Jacques Creyssel z Federace obchodu a retailu. Jistý manažer hypermarketu Leclerc se pochlubil, že na každých sedm zákazníků připadá jedno jídlo pro charitu. Obchod se prý ročně zbavuje 250 tun jídla a spolupracuje s několika místními dobročinnými organizacemi. On i mnozí jiní proto považují navržený zákon za nesmysl, který upekli politici, aby mohli mít ze sebe lepší pocit. Supermarkety by podle nich měly mít možnost samy zvolit způsob, jak si s prošlým jídlem poradit. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: MARIAN HRONEK;

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola. Ing. Palová Bronislava

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola. Ing. Palová Bronislava PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola Ing. Palová Bronislava 22. Kolo příjmu žádostí 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podopatření I.1.1.1

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ 0 2015 Ročník XV, měsíčník, 22.10.2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen průmysl. výrobců: - - víno

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 CT24.cz: Zlato a brilianty lákají české investory 27. 12. 2012 kat Zájem o zlato, stříbro a luxusní šperky trhá v Česku rekordy. Jen za zlaté investiční

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz Ročník VIII., měsíčník, 27. 2. 2004 ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen prům. výrobců: Obsah: stolní

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Pár poznámek k novele vinařského zákona.

Pár poznámek k novele vinařského zákona. Pár poznámek k novele vinařského zákona. Po dlouhodobé přípravě schválila 18. 1. 2016 vláda návrh MZe na novelizaci Zákona o vinohradnictví a vinařství. Dne 21. 1. 2016 bylo znění novely zveřejněno na

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ září 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Mléko: řešení krize na trhu STR. 4 BÍLÉ DOSTÁVÁ ZELENOU STR. 3 ZÁŘÍ VE ZNAMENÍ BIO STR. 6 REKORDNÍ SKLIZEŇ OBILÍ A ŘEPKY STR. 7 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

13. KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU. 17. února 2016, Výstaviště Brno

13. KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU. 17. února 2016, Výstaviště Brno 13. KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU 17. února 2016, Výstaviště Brno 1 SOUTĚŽE Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT Radim Machů 1 Abstrakt Od roku 2000 dodává moštárna v Hostětíně v Bílých Karpatech na český trh přírodní jablečnou šťávu jablečný mošt. Přibližně 80% produkce je certifikováno

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc.

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická Technická 3 166 28 - Praha 6 Telefon: +420-220 443 198 E-mail: petr.pipek@vscht.cz http://web.vscht.cz/pipekp/index.html Něco o mase v ČR

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Ročník XVI, měsíčník, 22.1.2016 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen průmysl. výrobců: - - víno bílé

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

NÁRODNÍ DOTACE 2009 DOTAČNÍ PROGRAMY, ZMĚNY, TERMÍNY A INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

NÁRODNÍ DOTACE 2009 DOTAČNÍ PROGRAMY, ZMĚNY, TERMÍNY A INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NÁRODNÍ DOTACE 2009 DOTAČNÍ PROGRAMY, ZMĚNY, TERMÍNY A INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 1.D. Podpora včelařství 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy vovocných sadech, chmelnicích, vinicích

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Českou hrušku dej si hned, vždyť je sladká jako med.

Českou hrušku dej si hned, vždyť je sladká jako med. Českou hrušku dej si hned, vždyť je sladká jako med. Hrušky jsou ovocem, které pomáhá tvému tělu zbavit se škodlivin. Zralé hrušky jsou šťavnaté a zdají se být hodně sladké. Ve skutečnosti však obsahují

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz ALBIO s.r.o. ALBIO vznik 2002 Síť bioprodejen (dnes 3x v Praze, na Andělu provozujeme největší bioprodejnu v ČR) Jediná komplexní biorestaurace v ČR První tradiční biopekárna v Praze Plnohodnotný bio catering

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Unterprodukte der Rebe - eine neue Touristenattraktion der Weinregionen Spolufinancováno Evropskou unií z

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin ke dni 27.9.12 Prokázání původu každá šarže lihoviny

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin Vinný lístek CZ Vinný lístek Bílá vína Vinařství Baloun Velké Pavlovice 0,75 l Sauvignon, pozdní sběr 2013, /vůně je velmi ušlechtilá, dominuje v ní směs zralých broskví a angreštu/ 330 Kč 0,75 l Veltlínské

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva V Praze, listopad 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 10 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013 Základní údaje o zemědělském pojištění 2001 2013 - finanční podpora zemědělského pojištění je poskytována od r. 2001 (MZe

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny.

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny. Přehled zpráv AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ Financninoviny.cz U nové linky v Řetenicích má najít práci pětasedmdesát lidí... 2 1.8.2012

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada FLOWER LINE květinová řada Jsou to vína, u kterých se s květinami setkáte nejen v názvu a na etiketě, ale květnatost se projevuje v celém jejích charakteru. Vína se vyznačují výrazným květinovým buketem,

Více

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem.

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem. Kategorizace moravských vín Jakostní víno odrůdové - tuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12 t/ha, cukernatost hroznů nad 15 NM. Min. 85 % uvedené odrůdy. Jakostní víno známkové

Více

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015 VINECO R KATALOG VÍN 0 0 0 0 0 0 0 Veltínské zelené 0, l Archivní víno červené Dornfelder 0, l Merlot 0, l Sauvignon Blanc 0, l Pinot Gris 0, l 0000 0 0 Helios bílý 0, l 0 Cabernet Sauvignon 0, l 0 Archivní

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin revize ke dni 2.10.12 Prokázání původu každá šarže

Více

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Elektřina zdraží méně, některým domácnostem zlevní. Tisková informace, 21. 12. 2011

TISKOVÁ INFORMACE. Elektřina zdraží méně, některým domácnostem zlevní. Tisková informace, 21. 12. 2011 TISKOVÁ INFORMACE Elektřina zdraží méně, některým domácnostem zlevní Elektřina měla podle původních informací v roce 2012 zdražit až o 3,4 %. Ve skutečnosti však elektřina zdraží v průměru o polovinu,

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více