Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky Foerstrova 2, Brno Žabovřesky tel./ fax , e- mail: brno. sdb. Školní vzdělávací program Platný od razítko Mgr. Pavel Tichý ředitel

2 Předkladatel: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Sídlo: Foerstrova 2, PSČ: Identifikační číslo: Telefon: Ředitel: Mgr. Pavel Tichý Mobil: Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha Sídlo: Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8 - Kobylisy, PSČ: Telefon: Koordinátor ŠVP: Právní forma: Školská právnická osoba zaregistrovaná v rejstříku MŠMT IZO: IČ: Platnost ŠVP: od

3 Charakteristika Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky (dále jen SaSM DDM Brno-Žabovřesky, nebo středisko) je střediskem pro volný čas dětí a mládeže se širokou zájmovou působností, které zřídila Salesiánská provincie Praha. Místo poskytovaného vzdělávání: Foerstrova 2, Brno Školní vzdělávací program vychází z těchto dokumentů a pramenů: Školské zákony 561/2004 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb., Vyhláška č. 74/2005 Sb Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání NIDM 2007 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji Výchovně pastorační projekt Provincie SDB Praha Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Horst Belz, Marco Siegrist (Portál 2001) Výchovně pastorační projekt místní komunity SDB Diplomová práce Jiří Kopřiva Výchova adolescentů animací 2001, Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Statut SaSM DDM Brno-Žabovřesky Školní vzdělávací program SaSM DDM České Budějovice Metodický pokyn z MŠMT k primární prevenci č.j / ze dne Celostátní seminář ředitelů SVČ Tábor Konkrétní cíle vzdělávání Upevnit hodnotové orientace, založené na kulturních, občanských a křesťanských principech a přispět tak k utváření sociálně zralých mladých lidí. Zlepšit kvalitu života cílové skupiny. Vzdělávat cílovou skupinu a rozvíjet její životní příležitosti. Motivovat cílovou skupinu k vytváření pozitivních zájmů (ochraně života a ekologickému cítění). Předcházet, příp. zabránit sociálně patologickým jevům v cílové skupině. Přispívat k prevenci kriminality. Nabídnout mladým možnost zapojit se do služby druhým. 3

4 Poskytovat pomoc a doprovázení při řešení problémů cílové skupiny, nebo v obtížných životních situacích jedince. Stavět na hodnotách laskavosti, víry a rozumu. Uplatňovat individuální přístup a navazovat přátelský vztahy. Vytvořit, udržet a posilovat vzájemné vztahy v cílové skupině i mezi skupinou a širším okolím. Pomocí skupinové práce vést mladého člověka ke spolupráci, toleranci a zodpovědnosti za své chování Nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí Odkrývat a pomáhát řešit sociálně patologické jevy (konflikty doma či ve škole, s vrstevníky, šikanu, záškoláctví ) Délka vzdělávání Zájmové kroužky: vzdělávání trvá jednotlivý školní rok. Otevřený klub: děti a mládež mohou klub navštěvovat nepravidelně, sami si tak určují délku pobytu (vzdělávání). 2. Formy vzdělávání Středisko vykonává druh činnosti školského zařízení: školská zařízení pro zájmové vzdělávání, typ: středisko volného času - dům dětí a mládeže. Jedná se zejména o následující činnosti: a) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (zájmové kroužky, Klub maminek), b) příležitostná činnost (sportovní a kulturní, výtvarně-tvořivé a další jednodenní akce), c) spontánní činnost (Otevřený klub hřiště, herny, posilovna), d) individuální práce - vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí a mládeže a k podpoře těch, kteří mají studijní obtíže ve škole, e) pomoc dětem, mládeži a rodině při sociálních obtížích a konfliktech, f) táborová a pobytová činnost (tábory, víkendové a jiné pobytové akce), g) osvětová činnost (enviromentální vzdělávání) h) spolupráce a vzdělávání dobrovolníků Střediska z řad mládeže i dospělých, i) vzdělávání a praxe studentů: - Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno, - Masarykovy univerzity (FSS, PdF, FSpS) - Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci - EA-VOŠ sociálně právní Brno j) v rámci činnosti Střediska nabízíme občerstvení pro účastníky našich aktivit. Středisko je oprávněno rozvíjet i další činnost, která je v souladu s jeho posláním. Při této činnosti se Středisko zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro děti a mládež ve shodě s výchovně pastoračním projektem místní salesiánské komunity a školským vzdělávacím programem. Kromě aktivit, které jsou určeny dětem a mládeži, pořádá Středisko také další akce jak kulturního a náboženského, tak i sportovního a rekreačního zaměření. 4

5 Středisko vytváří předpoklady k tomu, aby přiměřeným způsobem na plnění poslání participovaly také děti, mladí, jejich rodiče a další osoby. (protagonismus mladých) Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. Základní oblasti SaSM, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání: Otevřený klub (volnočasové aktivity pro děti a mládež) zájmové kroužky Klub maminek táborové a pobytové akce příležitostné akce práce s dobrovolníky a praktikanty (zaškolování, metodická pomoc, pravidelné setkávání, přednášky, programy s duchovní tematikou, hry, plánování a hodnocení činnosti) 3. Obsah vzdělávání Klíčové kompetence Klíčové kompetence chápeme jako soubor vlastností, dovedností, postojů a hodnot jedince, které mu umožňují jednat adekvátně a efektivně v různých životních situacích. Klíčové kompetence představují pro dítě neopomenutelný základ přípravy na život ve společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu. Následné kompetence jsou rozvíjeny tak, aby byly dodrženy dosažené vývojové etapy jednotlivých účastníků. Pro naše působení jsou prioritní podtržené dovednosti, další uvedené spíše rozvádějí danou kompetenci. Vycházíme z předpokladu, že pedagog přirozeně posiluje sebevědomí dětí a správně je motivuje. 1. Učební kompetence a) Rozlišuje mezi důležitým a nedůležitým b) Samostatně vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti (uvědomuje si možnost neustálého opakování všech situací, problémů ) c) Umí vyhledat informace, pochopit jejich smysl a využít je v procesu učení d) Organizuje a řídí vlastní učení, umí zhodnotit jeho výsledky e) Zná obecně užívané termíny, znaky a symboly, umí uvést věci do vzájemných souvislostí f) Má předpoklady k celoživotnímu učení 2. Kompetence k řešení problémů a) Učí se samostatně a pozitivně řešit konflikty a agresi (zvládat hádky) b) Vnímá nejrůznější situace ve škole i mimo ni (doma, ve Středisku), přemýšlí o příčinách a na základě svých zkušeností hledá jejich řešení c) Umí postihnout problém, nalézt a zformulovat způsoby jeho řešení a uplatnit je v praxi d) Samostatně rozhoduje, zvažuje důsledky svého rozhodnutí, nese za ně odpovědnost 5

6 3. Sociální a interpersonální kompetence a) Vytváří si pozitivní představu o sobě samém (podpora sebedůvěry, samostatného rozhodování, řídí své chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty) b) Orientuje se v mezilidských vztazích, uvědomuje si zpětnou vazbu vlivu svého chování na okolí c) Rozpozná nevhodné a rizikové chování a uvědomuje si jeho možné důsledky d) Zvládá běžné životní situace a emocionální problémy, koriguje nepřizpůsobivé chování e) Vědomě dodržuje morální zásady a pravidla chování, orientuje se v základních mravních hodnotách f) Rozumí skupinovým vztahům, aktivně do nich zasahuje, aktivně ovlivňuje kooperaci ve skupině 4. Pracovní kompetence a) Uvědomuje si vztah mezi učením, školou a následným pracovním životem b) Chápe nutnost budoucího osamostatnění (ekonomického ) od rodičů c) Používá získané základní pracovní dovednosti a návyky v každodenních činnostech (chová se prakticky) d) Učí se hospodárnému vztahu k penězům e) Připravuje i provádí svoji pracovní činnost, dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví f) Zná zaujetí pro činnost. Z takového zaujetí (motivace) vyrůstá samostatnost. 5. Kompetence komunikativní a) Učí se samostatně komunikovat a naslouchat, vyjádřit vlastní názory, pocity, city a potřeby (zvládá emoce) b) Učí se navázat zdravý vztah s dospělým, autoritou c) Výstižně, souvisle a kultivovaně formuluje své myšlenky. d) Diskutuje s vhodnou argumentací (dokáže vést dialog, je asertivní) e) Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vzájemných vztahů k ostatním lidem (plnohodnotné soužití) f) Rozumí různým textům (tiskoviny, informace, pokyny apod.) g) Využívá možností komunikačních technologií 6. Občanské kompetence a) Uvědomuje si zodpovědnost za své chování a za svůj život a dle toho se správně rozhoduje. b) V rámci budoucího osamostatnění se učí přebírat zodpovědnost nejen za sebe, ale i za jiné (blízké osoby) c) Je schopen poskytnout účinnou pomoc v krizové situaci + uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému či psychickému násilí d) Je schopen vcítit se do situace druhých (dokáže být empatický) e) Projevuje pozitivní postoj k životnímu prostředí; chápe ekologické souvislosti f) Chápe funkci zákonů a společenských norem, zná svá práva a povinnosti g) Chápe a respektuje odlišný způsob života jiných etnik, skupin a náboženství 6

7 h) Zvládá běžnou komunikaci s úřady 7. Kompetence k využití volného času a) Rozvíjí schopnost aktivním způsobem odpočívat a odstraňovat únavu z jednostranného zatížení organismu b) Rozvíjí talent, sebevědomí a sebereflexi, seberealizuje se c) Vyrovnává stres klidem a relaxací d) Učí se starat o sebe (o rovnováhu duše i těla, učí se psychohygieně) 8. Kompetence k duchovní dimenzi a) Hledá nadhled nad životem - uvědomuje si pestrost, komplikovanost, nejednoduchost světa b) Etické hodnoty (jednání) c) Smysl pro neviditelné (symboly) d) Existenciální otázky (smysl života) e) Smysl pro Boha (náboženství) f) Víra v Ježíše (křesťanství) g) Učí se jednat s rozvahou vzhledem ke konečnosti a pomíjivosti života h) Chápe, že láska = rodina i) Dokáže aplikovat náboženskou dimenzi v běžném životě 4. Časový plán vzdělávání a) účastníků zájmového vzdělávání Činnost Střediska je celoroční. Otevřený klub probíhá od neděle do pátku v odpoledních hodinách. Zájmové kroužky se konají v odpoledních hodinách ve dnech školního vyučování. Aktivity Klubu maminek probíhají převážně v dopoledních hodinách pracovních dní. V sobotu a v neděli probíhají hlavně příležitostné činnosti. Není li ve výjimečných případech stanoveno jinak, je provoz Střediska přerušen v době školních prázdnin. zájmové vzdělávání pravidelné probíhá od 3. týdne v září do 3. týdne v červnu běžného školního roku: - Zájmové útvary: pravidelně v rozsahu 0,5 h až 4,5 h týdně. - Otevřený klub: klub 4x týdně 5h, 1x 3:45h, 1x 6h. - Dobrovolníci a praktikanti: pravidelné schůzky spolu s pedagogickými zaměstnanci 15min před zahájením a 5min po skončení činnosti, informační schůzky (včetně úvodního školení, BOZP a PO) 1x ročně 4h, přednášky (vzdělávací akce) 1x měsíčně 2h, víkendová akce 1x ročně. zájmová vzdělávání, příležitostné a prázdninové aktivity celoročně včetně sobot, nedělí a svátků odborná a osvětová činnost od září do června školního roku spontánní aktivity od 1. týdne v září do 30. června běžného školního roku 7

8 b) zaměstnanců SaSM DDM Brno-Žabovřesky Každý pedagogický a administrativní zaměstnanec SaSM DDM Brno- Žabovřesky absolvuje v průběhu školního roku alespoň 1 seminář zaměřený na odbornou či problémovou oblast týkající se jeho pracovní náplně. Další vzdělávací možností je stáž v jiném Salesiánském středisku mládeže nebo organizaci s podobným zaměřením. Samozřejmostí je, že zaměstnanec průběžně aktivně studuje potřebné materiály k výkonu práce, např. zápisy z porady, zákony, vyhlášky, směrnice apod. Pro lepší přehlednost je vhodné, aby zaměstnanec každý absolvovaný seminář nebo kurz zapsal do přehledu vzdělávání zaměstnanců Střediska. 5. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončení vzdělávání a) Otevřený klub Účastník je přijat: - patří-li do cílové skupiny (věk 6 až 26 let, neorganizovaná mládež) - výjimky jsou možné po projednání na pedagogické radě - projde-li prvokontaktem - je-li seznámen s Pravidly pro návštěvníky střediska a je ochoten je dodržovat - pokud se mu v klubu líbí (cítí se tu dobře a bezpečně) - není-li kapacita klubu (případně některého z programů) již naplněna Informace o průběhu služby: - služba probíhá na principu volného vstupu a pobytu v zařízení a dobrovolné účasti na programech (není-li pro určitý program stanoveno jinak např. přesný čas činnosti) - účastník využívá výhod zařízení (soc. zařízení, teplo ) - účastník se dobrovolně zapojuje do probíhajících programů - účastník se v zařízení nemusí zapojit do programů, má v zařízení prostor např. pro vykonávání osobních činností (příprava do školy, domácí úkoly, četba knihy, časopisu ) - pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu v SaSM DDM Brno- Žabovřesky a charakterem jednotlivých služeb Služba je ukončena v případě, že: - účastník hrubě poruší Pravidla pro návštěvníky střediska - účastník již nespadá do cílové skupiny - účastník již nemá zjevný zájem o poskytovanou službu b) Zájmové útvary Přijímání účastníků Přednostně děti, které: - Žijí ve spádové oblasti Brno-Žabovřesky - Jsou žáky I. a II. Stupně ZŠ - Mají zájem o konkrétní aktivitu - Uhradí poplatek za kroužek 8

9 Zápis účastníka: - Vyplněnou přihlášku s podpisem zákonného zástupce (děti do 18 let) odevzdá při zápisu - Platba probíhá při zápisu, platí se částka na celý školní rok - Každý kroužek je omezen věkem a určitým počtem dětí na jednu skupinu. - V případě, že je poptávka vyšší než nabídka, vybírá účastníky vedoucí kroužku dle zkušeností, výše zájmu a pořadí odevzdané přihlášky. - V některých zájmových útvarech se přihlašuje po domluvě s vedoucím. Ukončení poskytované služby: - Řádné ukončení docházky na konci každého školního roku (polovina června) - Předčasné ukončení docházky ze strany účastníka vrací se poměrná částka účastnického poplatku po domluvě se zákonným zástupcem a vedoucím kroužku. - Předčasné ukončení docházky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro návštěvníky střediska) bez náhrady (výjimky povoluje ředitel). c) Klub maminek Přijímání účastníka Přijímáme rodiče: - kteří mají o poskytovanou nabídku pro své malé děti zájem - jsou seznámeni s Pravidly pro návštěvníky střediska a jsou ochotni je dodržovat - není-li kapacita Klubu maminek (případně některého z útvarů) již naplněna Zápis účastníka: - Vyplněná přihláška s podpisem se odevzdá při zápisu - Platba probíhá při zápisu, platí se částka na celý školní rok - Každý útvar je omezen věkem a určitým počtem dětí na jednu skupinu. - V případě, že je poptávka vyšší než nabídka, vybírá účastníky vedoucí útvaru dle zkušeností, výše zájmu a pořadí odevzdané přihlášky. - Ve všech zájmových útvarech se přihlašuje po domluvě s vedoucím Ukončení poskytované služby: - Řádné ukončení docházky na konci každého školního roku (polovina června) - Předčasné ukončení docházky ze strany účastníka ze závažných důvodů vrací se poměrná částka účastnického poplatku, po domluvě s vedoucím kroužku. - Předčasné ukončení docházky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro návštěvníky střediska) bez náhrady (výjímky povoluje ředitel). 6. Označení dokladu o ukončeném vzdělání Doklad o ukončení vzdělávání oficiálně nevydáváme. 7. Popis materiálních podmínek Popis materiálních, technických a personálních podmínek, časový plán a odpovědnost za plnění jsou stanoveny v celoročním plánu práce SaSM DDM Brno- Žabovřesky na příslušný školní rok, popřípadě jsou specifikovány platnými vnitřními předpisy. 9

10 Speciální, účelové a univerzální místnosti: učebna (Počítačovna) učebna (Doučovárna) učebna (Jazykovka) dílna (Keramika) dílna (Elektro) dílna (Modelárna) Hudebna I. - IV. hudebna (Klavír) herna (Kulečník) herna herna (Bar) Pingpongárna Posilovna prostor pro kroužek vaření (v suterénu) kuchyňka pro zaměstnance (v 1. pochodí) sklad (Klubu maminek) sklad (sportovních a tábornických potřeb) sál bar klubovna Studijní a relaxační prostory (zóny): herny (v době Otevřeného klubu pro všechny návštěvníky) společenská místnost (pro dobrovolníky) Prostory pro hromadné setkávání: sál bar klubovna Hygienické a odkládací prostory: sociální zařízení šatna pro zaměstnance a dobrovolníky uzamykatelné skříňky pro odkládání věcí na chodbě uzamykatelné skříňky pro odkládání věcí v šatně (pro zájmové útvary a posilovnu) Prostory pro pedagogické i nepedagogické pracovníky: ředitelna kancelář (Nasa) kancelář Střediska půjčovna společenská místnost Jako prostor k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného nebo nemocného slouží půjčovna, místo s umístěnou lékarničkou bar u sálu, popř. ředitelna. 8. Popis personálních podmínek Interní pracovníci: pracovní tým tvoří 16 pedagogů volného času a 9 ekonomicko administrativních pracovníků a ostatních 10

11 hodnota přepočtených pracovníků je 16, Dobrovolníci a praktikanti: externích stálých pracovníků dobrovolníků a praktikantů Rozsah přímé práce s účastníky: Minimální rozsah přímé práce při plném pracovním úvazku je stanoven zák. 563/2004 sb. Ředitel SaSM - DDM Brno-Žabovřesky stanoví rozsah přímé výchovné práce vždy na školní rok, s ohledem na rozsah a specifičnost činnosti v konkrétním roce, pro jednotlivé pedagogické pracovníky. Kvalifikační podmínky Tento profesní tým musí splňovat tato kritéria: kreativní kolektiv, který má vytvořený soubor hodnot, které považuje za důležité klima důvěry, respektu mezi pedagogy nízká absence vysoké pracovní nasazení doplňování kvalifikace a odborností v rámci DVPP (dlouhodobého vzdělávání ped. pracovníků) mobilita a přizpůsobivost novým trendům a formám práce chuť do práce a systematičnost při plnění úkolů ve výchovně vzdělávací práci Profesní dovednosti pedagogických pracovníků Kompetence pracovníků v jednotlivých oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních. Od pedagogických pracovníků se vyžaduje schopnost samostatné práce, mají řídící schopnosti a jsou otevřeni problémům účastníků našich činností. Musí mít odpovídající pedagogické vzdělání. Ve své práci se řídí salesiánskou výchovnou metodou. Schopnost týmové práce Ode všech pedagogů volného času se vyžaduje týmová spolupráce. Na pedagogické radě společně řeší problémy, stejně tak na poradách mikrotýmu. Ode všech pedagogů a dobrovolníků se vyžaduje společné působení v rámci jedné činnosti. Nikdy si před účastníky nevytýkáme chyby. O problémech se bavíme na místech k tomu určených. Vstřícná komunikace a spolupráce Všichni zaměstnanci spolupracují, předávají si informace tak, aby vytvářeli pro účastníky co nejlepší podmínky. 11

12 Dovednosti řídících pracovníků Od řídících pracovníků se vyžadují manažerské schopnosti - teoretické myšlení, samostatné myšlení, písemný a slovní projev, sebekontrola a sebeovládání, samostatnost, schopnost přijmout odpovědnost, rozhodnost, odolnost vůči mentální zátěži, organizační schopnost, kultivovanost vystupování a zevnějšku a jistotu, pohotovost vystupování, koncentrace pozornosti, rozdělení pozornosti, dlouhodobá paměť, krátkodobá paměť, schopnost pro procesy a události, praktické myšlení, tvůrčí myšlení, přizpůsobivost, flexibilita, schopnost pracovat v týmu, přesnost a preciznost a schopnost sociálního kontaktu. VYTVÁŘENÍ KULTURY A KLIMATU V ZAŘÍZENÍ - Zaměstnanci (pracovníci) respektují jasně daná vnitřní pravidla, viz Vnitřní řád. - Intervize probíhá 1x týdně, a to ředitel s pedagogickými pracovníky - V organizaci probíhá pravidelné hodnocení pracovníků. - Organizace dbá na celoživotní vzdělávání zaměstnanců a jejich profesionalizaci. V organizaci je vytvořen dokument Etický kodex, s kterým se zaměstnanci ztotožňují a na jehož základě realizují svou činnost. STYL ŘÍZENÍ Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky je zřízeno Salesiánskou provincii Praha. Statutárním orgánem Střediska je ředitel jmenovaný zřizovatelem na dobu neurčitou. Za činnost výchovných sekcí je zodpovědný pracovník jmenovaný ředitelem (vedoucí sekce). Vedoucí sekce určuje zodpovědné pracovníky za jednotlivé činnosti sekce a ti podle povahy činnosti zodpovědnost rovnoměrně rozdělí na přítomné pracovníky. Ředitel rozhoduje o přijetí nebo propuštění pracovníka, o náplni pracovní činnosti jednotlivých pracovníků, o vyloučení některého účastníka na určitou dobu a o spolupráci Střediska s ostatními organizacemi. Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada, tvořená interními pedagogickými pracovníky. Činnost organizace je plánována prostřednictvím těchto nástrojů: - Strategické plánování - Roční plán plán práce - Porada všech zaměstnanců Střediska - Pedagogická rada - Porada jednotlivé sekce - Výchovně-pastorační společenství KONCEPČNOST ORGANIZACE Salesiánská kongregace od počátku chápe své poslání jako pokračování v díle Dona Boska. Don Bosko vnímal problémy doby, ve které žil, zejména problémy 12

13 chudých chlapců. S nasazením celého svého života se snažil poskytnout jim účinnou pomoc: - bezdomovcům dát domov - nezaměstnaným najít práci - nevzdělaným poskytnout kvalifikaci - všechny vést k zakotvení v Bohu. Toto poslání nese salesiánská rodina i dnes, kdy máme být nositeli a znamením Boží lásky mladým, zvláště nejchudším. Obecné cíle salesiánského střediska: Salesiánská střediska mládeže představují jednu z priorit salesiánského díla v České republice a patří k základním pilířům apoštolátu mezi mladými lidmi. V nich vytváříme prostor, v němž realizujeme program oratoře Dona Boska. Prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit chceme vychovávat mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu evangelních hodnot k ušlechtilému lidství a životu z víry. Cíle vzdělávání SaSM DDM Brno-Žabovřesky: Konkrétní cíle vzdělávání jsou uvedeny v třídních knihách jednotlivého zájmového vzdělávání, popř. v plánu prázdninových akcí. Nabídka odborné pomoci pro účastníky, popř. jejich zákonné zástupce Existuje seznam návazných institucí, na které je možno se v případě potřeby obrátit. V programech Otevřeného klubu probíhá sociální práce prostřednictvím těchto činností: - kontaktní práce - situační intervence - základní poradenství - sociálně právní poradenství - doprovodné aktivity 9. Popis ekonomických podmínek Zdroje financování: Vlastní: přijaté příspěvky od účastníků, tržby z prodeje služeb Cizí: přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy, přijaté nadační příspěvky, dary fyzických osob Způsob financování jednotlivých aktivit: Zájmové kroužky: přijaté příspěvky od účastníků, přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy, přijaté nadační příspěvky, příspěvky salesiánů Otevřený klub: přijaté příspěvky od účastníků, přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy, přijaté nadační příspěvky, příspěvky salesiánů Technické zázemí: 13

14 tržby z prodeje služeb, dary fyzických osob, přijaté dotace od orgánů státní správy, přijaté nadační příspěvky, práce salesiánů Úplatu pro školní rok stanovuje ředitel v dokumentu zvaném Zápisné pro šk.rok. Výše úplaty vychází z rozpočtu režijních nákladů aktuálního kalendářního roku a z cen konkurenčních organizací. Přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy a přijaté nadační příspěvky jsou vždy využívány účelově, tj. na účel, na který byly poskytnuty. Přijaté příspěvky od účastníků, tržby z prodeje služeb a dary fyzických osob jsou čerpány na úhradu nákladů, které nelze krýt ostatními zdroji financování. Kontrola ekonomické činnosti je prováděna samotnou organizací, příslušnými kontrolními orgány státní správy, samosprávy (tzn. poskytovateli dotací a grantů a finančními úřady) a poskytovateli nadačních příspěvků. 10. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Zdravé prostředí - V zařízení je dodržován zákaz kouření a požívání alkoholických a jiných škodlivých látek. - Vedení zařízení zajišťuje pracovníkům podmínky pro výkon kvalitní práce, stanoví a zpřístupňuje pravidla pro jejich práci. - Zařízení vytváří podmínky k tomu, aby pracovní podmínky odpovídaly platným obecně závazným normám a stanoveným vnitřním pravidlům. - Zařízení dodržuje předpisy BOZP a PO. - Prostředí a vybavení zařízení (zejména možnost soukromí, sociální zařízení, světelná a tepelná pohoda) odpovídají kapacitě, charakteru poskytované služby a potřebám a zájmům účastníků vzdělávání. - Prostory zařízení, kde je služba poskytována, jsou čisté, upravené, bez biologických či chemických zápachů. - V případě potřeby vedení vydává a uplatňuje vnitřní pravidla, s nimiž jsou seznámeni účastníci i pracovníci zařízení. - Zařízení definuje možné havarijní a nouzové situace a způsoby jejich řešení. - Účastníci vzdělávání i pracovníci jsou seznámeni s postupem při havarijních a nouzových situacích. - Pracovníci jsou povinni seznámit děti a mládež s bezpečnostními pravidly a Řádem Střediska. - Pracovníci jsou povinni mít po celou dobu programu děti pod dohledem. - V případě úrazu je každý pracovník povinen poskytnout první pomoc a dle nutnosti volat RZP na čísle 155. Jakékoliv (i sebeméně) ošetřené zranění zapisuje do knihy úrazů. - Předměty, které by mohly být nebezpečné, jsou označeny nebo je na ně upozorněno v jednotlivých provozních řádech místností (keramická pec, apod.). Psychosociální podmínky - sociální klima a partnerství Pracovníci: - předávají a upevňují občanské a křesťanské hodnoty účastníků 14

15 - respektují individuální přístup a partnerství - zapojují účastníky vzdělávání do tvorby obsahu i formy aktivit - se snaží o co nejpřístupnější formu nabídky činností - týmově spolupracují - ošetřují osobní údaje a dodržují mlčenlivost - doprovázejí děti a mládež při všech činnostech a co nejvíce aktivují jejich schopnosti a dovednosti Ochrana před násilím, šikanou a dalšími sociálně-patologickými jevy - pracovníci ve své činnosti respektují základní lidská práva všech účastníků, jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla občanského soužití. - pracovníci zařízení netolerují žádné sociálně patologické jevy, proto odhalují jejich výskyt, předchází jim a zabraňují jejich dalšímu šíření - pracovníci předcházejí zejména šikaně, násilí a zneužívání omamných a psychotropních látek mezi dětmi realizováním preventivních programů. - v případě výskytu jakéhokoliv negativního jevu informují pracovníci vedoucího pracovníka a dále s ním situaci řeší. Další postup je projednáván s ředitelem, eventuelně se zákonnými zástupci účastníků či návaznými institucemi. 11. Informovanost - veškeré informace jsou zájemci o vzdělávání poskytovány s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby poznal, zda tato nabídka naplňuje jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout, zda ji využije či nikoli - účastník má právo být informován (o činnosti, náplni programů ) prostřednictvím vyvěšení potřebných informací a pravidel na dobře viditelných místech, dále na internetových stránkách zařízení, či se s konkrétním dotazem obrátit na pracovníka Střediska - Public Relations SaSM DDM Brno-Žabovřesky: podílení se na vytváření a rozvíjení komunikace s veřejností pravidelná informovanost veřejnosti o práci SaSM DDM Brno- Žabovřesky v oblasti nabídky volnočasových aktivit (nástěnky, zpravodaj úřadu městské části, ) spolupráce s médii (tisk, rozhlas, TV) internetové stránky letáky výroční zprávy propagační akce organizace (sportovní turnaje aj.) přímá komunikace s veřejností, partnery a úřady 15

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, MĚLNÍK Na Polabí 2854

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, MĚLNÍK Na Polabí 2854 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, MĚLNÍK Na Polabí 2854 1 Obsah Identifikační údaje... 3 II. Charakteristika zařízení... 4 III. Cíle vzdělávání... 5 IV. Délka vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 STRANA 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 3 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 5 4 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 5 EKONOMICKÉ PODMÍNKY 7 6 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 8 7 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 12 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - -ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO : Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Strana 1 z 19 Dům dětí a mládeže Olomouc ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro období 2014 2019 Datum platnosti: 1. 10. 2014 Výtisk číslo: 2 Projednán: Na pedagogické poradě 29. září 2014 NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ

Více

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu Školní klub Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Husova 992, 362 51 Jáchymov IČO: 709 810 43 e-mail: musil@zsjachymov.cz Obsah: - Provozní řád školního klubu

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Blatná, Palackého 652 Palackého 652 Blatná 388 01 Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Blatná, Palackého 652 Sídlo organizace: Palackého 652, Blatná 388 01 Identifikační číslo:

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Školní vzdělávací program pro dům dětí a mládeže

Školní vzdělávací program pro dům dětí a mládeže Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro dům dětí a mládeže Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Délka a časový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 78344 Náměšť na Hané ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Motto: Čím je pro dospělého práce, tím je pro dítě hra. Řekni mi a zapomenu,

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

D ě t s k ý d o m o v a Š k o l n í j í d e l n a, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

D ě t s k ý d o m o v a Š k o l n í j í d e l n a, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM D ě t s k ý d o m o v a Š k o l n í j í d e l n a, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM platný s účinností od 1. září 2014 OBSAH 1. Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program DDM

Školní vzdělávací program DDM Arcibiskupské gymnázium STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE AG Korunní 2, Praha 2 - Vinohrady Školní vzdělávací program DDM 1 Preambule Školní vzdělávací program Střediska volného času Domu dětí

Více

Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE

Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE Čj.: SŠNM/1248/2013 Zpracovala: Kamila Valterová, zástupkyně pro mimoškolní činnost kolektiv vychovatelů Schválila:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže Litovel Adresa školského zařízení: Komenského 719/6, 784 01 Litovel Ředitel: Mgr. Jana Čekelová Kontakty: Telefon: 585342448, 585371172

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více