Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky Foerstrova 2, Brno Žabovřesky tel./ fax , e- mail: brno. sdb. Školní vzdělávací program Platný od razítko Mgr. Pavel Tichý ředitel

2 Předkladatel: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Sídlo: Foerstrova 2, PSČ: Identifikační číslo: Telefon: Ředitel: Mgr. Pavel Tichý Mobil: Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha Sídlo: Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8 - Kobylisy, PSČ: Telefon: Koordinátor ŠVP: Právní forma: Školská právnická osoba zaregistrovaná v rejstříku MŠMT IZO: IČ: Platnost ŠVP: od

3 Charakteristika Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky (dále jen SaSM DDM Brno-Žabovřesky, nebo středisko) je střediskem pro volný čas dětí a mládeže se širokou zájmovou působností, které zřídila Salesiánská provincie Praha. Místo poskytovaného vzdělávání: Foerstrova 2, Brno Školní vzdělávací program vychází z těchto dokumentů a pramenů: Školské zákony 561/2004 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb., Vyhláška č. 74/2005 Sb Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání NIDM 2007 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji Výchovně pastorační projekt Provincie SDB Praha Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Horst Belz, Marco Siegrist (Portál 2001) Výchovně pastorační projekt místní komunity SDB Diplomová práce Jiří Kopřiva Výchova adolescentů animací 2001, Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Statut SaSM DDM Brno-Žabovřesky Školní vzdělávací program SaSM DDM České Budějovice Metodický pokyn z MŠMT k primární prevenci č.j / ze dne Celostátní seminář ředitelů SVČ Tábor Konkrétní cíle vzdělávání Upevnit hodnotové orientace, založené na kulturních, občanských a křesťanských principech a přispět tak k utváření sociálně zralých mladých lidí. Zlepšit kvalitu života cílové skupiny. Vzdělávat cílovou skupinu a rozvíjet její životní příležitosti. Motivovat cílovou skupinu k vytváření pozitivních zájmů (ochraně života a ekologickému cítění). Předcházet, příp. zabránit sociálně patologickým jevům v cílové skupině. Přispívat k prevenci kriminality. Nabídnout mladým možnost zapojit se do služby druhým. 3

4 Poskytovat pomoc a doprovázení při řešení problémů cílové skupiny, nebo v obtížných životních situacích jedince. Stavět na hodnotách laskavosti, víry a rozumu. Uplatňovat individuální přístup a navazovat přátelský vztahy. Vytvořit, udržet a posilovat vzájemné vztahy v cílové skupině i mezi skupinou a širším okolím. Pomocí skupinové práce vést mladého člověka ke spolupráci, toleranci a zodpovědnosti za své chování Nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí Odkrývat a pomáhát řešit sociálně patologické jevy (konflikty doma či ve škole, s vrstevníky, šikanu, záškoláctví ) Délka vzdělávání Zájmové kroužky: vzdělávání trvá jednotlivý školní rok. Otevřený klub: děti a mládež mohou klub navštěvovat nepravidelně, sami si tak určují délku pobytu (vzdělávání). 2. Formy vzdělávání Středisko vykonává druh činnosti školského zařízení: školská zařízení pro zájmové vzdělávání, typ: středisko volného času - dům dětí a mládeže. Jedná se zejména o následující činnosti: a) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (zájmové kroužky, Klub maminek), b) příležitostná činnost (sportovní a kulturní, výtvarně-tvořivé a další jednodenní akce), c) spontánní činnost (Otevřený klub hřiště, herny, posilovna), d) individuální práce - vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí a mládeže a k podpoře těch, kteří mají studijní obtíže ve škole, e) pomoc dětem, mládeži a rodině při sociálních obtížích a konfliktech, f) táborová a pobytová činnost (tábory, víkendové a jiné pobytové akce), g) osvětová činnost (enviromentální vzdělávání) h) spolupráce a vzdělávání dobrovolníků Střediska z řad mládeže i dospělých, i) vzdělávání a praxe studentů: - Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno, - Masarykovy univerzity (FSS, PdF, FSpS) - Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci - EA-VOŠ sociálně právní Brno j) v rámci činnosti Střediska nabízíme občerstvení pro účastníky našich aktivit. Středisko je oprávněno rozvíjet i další činnost, která je v souladu s jeho posláním. Při této činnosti se Středisko zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro děti a mládež ve shodě s výchovně pastoračním projektem místní salesiánské komunity a školským vzdělávacím programem. Kromě aktivit, které jsou určeny dětem a mládeži, pořádá Středisko také další akce jak kulturního a náboženského, tak i sportovního a rekreačního zaměření. 4

5 Středisko vytváří předpoklady k tomu, aby přiměřeným způsobem na plnění poslání participovaly také děti, mladí, jejich rodiče a další osoby. (protagonismus mladých) Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. Základní oblasti SaSM, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání: Otevřený klub (volnočasové aktivity pro děti a mládež) zájmové kroužky Klub maminek táborové a pobytové akce příležitostné akce práce s dobrovolníky a praktikanty (zaškolování, metodická pomoc, pravidelné setkávání, přednášky, programy s duchovní tematikou, hry, plánování a hodnocení činnosti) 3. Obsah vzdělávání Klíčové kompetence Klíčové kompetence chápeme jako soubor vlastností, dovedností, postojů a hodnot jedince, které mu umožňují jednat adekvátně a efektivně v různých životních situacích. Klíčové kompetence představují pro dítě neopomenutelný základ přípravy na život ve společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu. Následné kompetence jsou rozvíjeny tak, aby byly dodrženy dosažené vývojové etapy jednotlivých účastníků. Pro naše působení jsou prioritní podtržené dovednosti, další uvedené spíše rozvádějí danou kompetenci. Vycházíme z předpokladu, že pedagog přirozeně posiluje sebevědomí dětí a správně je motivuje. 1. Učební kompetence a) Rozlišuje mezi důležitým a nedůležitým b) Samostatně vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti (uvědomuje si možnost neustálého opakování všech situací, problémů ) c) Umí vyhledat informace, pochopit jejich smysl a využít je v procesu učení d) Organizuje a řídí vlastní učení, umí zhodnotit jeho výsledky e) Zná obecně užívané termíny, znaky a symboly, umí uvést věci do vzájemných souvislostí f) Má předpoklady k celoživotnímu učení 2. Kompetence k řešení problémů a) Učí se samostatně a pozitivně řešit konflikty a agresi (zvládat hádky) b) Vnímá nejrůznější situace ve škole i mimo ni (doma, ve Středisku), přemýšlí o příčinách a na základě svých zkušeností hledá jejich řešení c) Umí postihnout problém, nalézt a zformulovat způsoby jeho řešení a uplatnit je v praxi d) Samostatně rozhoduje, zvažuje důsledky svého rozhodnutí, nese za ně odpovědnost 5

6 3. Sociální a interpersonální kompetence a) Vytváří si pozitivní představu o sobě samém (podpora sebedůvěry, samostatného rozhodování, řídí své chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty) b) Orientuje se v mezilidských vztazích, uvědomuje si zpětnou vazbu vlivu svého chování na okolí c) Rozpozná nevhodné a rizikové chování a uvědomuje si jeho možné důsledky d) Zvládá běžné životní situace a emocionální problémy, koriguje nepřizpůsobivé chování e) Vědomě dodržuje morální zásady a pravidla chování, orientuje se v základních mravních hodnotách f) Rozumí skupinovým vztahům, aktivně do nich zasahuje, aktivně ovlivňuje kooperaci ve skupině 4. Pracovní kompetence a) Uvědomuje si vztah mezi učením, školou a následným pracovním životem b) Chápe nutnost budoucího osamostatnění (ekonomického ) od rodičů c) Používá získané základní pracovní dovednosti a návyky v každodenních činnostech (chová se prakticky) d) Učí se hospodárnému vztahu k penězům e) Připravuje i provádí svoji pracovní činnost, dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví f) Zná zaujetí pro činnost. Z takového zaujetí (motivace) vyrůstá samostatnost. 5. Kompetence komunikativní a) Učí se samostatně komunikovat a naslouchat, vyjádřit vlastní názory, pocity, city a potřeby (zvládá emoce) b) Učí se navázat zdravý vztah s dospělým, autoritou c) Výstižně, souvisle a kultivovaně formuluje své myšlenky. d) Diskutuje s vhodnou argumentací (dokáže vést dialog, je asertivní) e) Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vzájemných vztahů k ostatním lidem (plnohodnotné soužití) f) Rozumí různým textům (tiskoviny, informace, pokyny apod.) g) Využívá možností komunikačních technologií 6. Občanské kompetence a) Uvědomuje si zodpovědnost za své chování a za svůj život a dle toho se správně rozhoduje. b) V rámci budoucího osamostatnění se učí přebírat zodpovědnost nejen za sebe, ale i za jiné (blízké osoby) c) Je schopen poskytnout účinnou pomoc v krizové situaci + uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému či psychickému násilí d) Je schopen vcítit se do situace druhých (dokáže být empatický) e) Projevuje pozitivní postoj k životnímu prostředí; chápe ekologické souvislosti f) Chápe funkci zákonů a společenských norem, zná svá práva a povinnosti g) Chápe a respektuje odlišný způsob života jiných etnik, skupin a náboženství 6

7 h) Zvládá běžnou komunikaci s úřady 7. Kompetence k využití volného času a) Rozvíjí schopnost aktivním způsobem odpočívat a odstraňovat únavu z jednostranného zatížení organismu b) Rozvíjí talent, sebevědomí a sebereflexi, seberealizuje se c) Vyrovnává stres klidem a relaxací d) Učí se starat o sebe (o rovnováhu duše i těla, učí se psychohygieně) 8. Kompetence k duchovní dimenzi a) Hledá nadhled nad životem - uvědomuje si pestrost, komplikovanost, nejednoduchost světa b) Etické hodnoty (jednání) c) Smysl pro neviditelné (symboly) d) Existenciální otázky (smysl života) e) Smysl pro Boha (náboženství) f) Víra v Ježíše (křesťanství) g) Učí se jednat s rozvahou vzhledem ke konečnosti a pomíjivosti života h) Chápe, že láska = rodina i) Dokáže aplikovat náboženskou dimenzi v běžném životě 4. Časový plán vzdělávání a) účastníků zájmového vzdělávání Činnost Střediska je celoroční. Otevřený klub probíhá od neděle do pátku v odpoledních hodinách. Zájmové kroužky se konají v odpoledních hodinách ve dnech školního vyučování. Aktivity Klubu maminek probíhají převážně v dopoledních hodinách pracovních dní. V sobotu a v neděli probíhají hlavně příležitostné činnosti. Není li ve výjimečných případech stanoveno jinak, je provoz Střediska přerušen v době školních prázdnin. zájmové vzdělávání pravidelné probíhá od 3. týdne v září do 3. týdne v červnu běžného školního roku: - Zájmové útvary: pravidelně v rozsahu 0,5 h až 4,5 h týdně. - Otevřený klub: klub 4x týdně 5h, 1x 3:45h, 1x 6h. - Dobrovolníci a praktikanti: pravidelné schůzky spolu s pedagogickými zaměstnanci 15min před zahájením a 5min po skončení činnosti, informační schůzky (včetně úvodního školení, BOZP a PO) 1x ročně 4h, přednášky (vzdělávací akce) 1x měsíčně 2h, víkendová akce 1x ročně. zájmová vzdělávání, příležitostné a prázdninové aktivity celoročně včetně sobot, nedělí a svátků odborná a osvětová činnost od září do června školního roku spontánní aktivity od 1. týdne v září do 30. června běžného školního roku 7

8 b) zaměstnanců SaSM DDM Brno-Žabovřesky Každý pedagogický a administrativní zaměstnanec SaSM DDM Brno- Žabovřesky absolvuje v průběhu školního roku alespoň 1 seminář zaměřený na odbornou či problémovou oblast týkající se jeho pracovní náplně. Další vzdělávací možností je stáž v jiném Salesiánském středisku mládeže nebo organizaci s podobným zaměřením. Samozřejmostí je, že zaměstnanec průběžně aktivně studuje potřebné materiály k výkonu práce, např. zápisy z porady, zákony, vyhlášky, směrnice apod. Pro lepší přehlednost je vhodné, aby zaměstnanec každý absolvovaný seminář nebo kurz zapsal do přehledu vzdělávání zaměstnanců Střediska. 5. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončení vzdělávání a) Otevřený klub Účastník je přijat: - patří-li do cílové skupiny (věk 6 až 26 let, neorganizovaná mládež) - výjimky jsou možné po projednání na pedagogické radě - projde-li prvokontaktem - je-li seznámen s Pravidly pro návštěvníky střediska a je ochoten je dodržovat - pokud se mu v klubu líbí (cítí se tu dobře a bezpečně) - není-li kapacita klubu (případně některého z programů) již naplněna Informace o průběhu služby: - služba probíhá na principu volného vstupu a pobytu v zařízení a dobrovolné účasti na programech (není-li pro určitý program stanoveno jinak např. přesný čas činnosti) - účastník využívá výhod zařízení (soc. zařízení, teplo ) - účastník se dobrovolně zapojuje do probíhajících programů - účastník se v zařízení nemusí zapojit do programů, má v zařízení prostor např. pro vykonávání osobních činností (příprava do školy, domácí úkoly, četba knihy, časopisu ) - pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu v SaSM DDM Brno- Žabovřesky a charakterem jednotlivých služeb Služba je ukončena v případě, že: - účastník hrubě poruší Pravidla pro návštěvníky střediska - účastník již nespadá do cílové skupiny - účastník již nemá zjevný zájem o poskytovanou službu b) Zájmové útvary Přijímání účastníků Přednostně děti, které: - Žijí ve spádové oblasti Brno-Žabovřesky - Jsou žáky I. a II. Stupně ZŠ - Mají zájem o konkrétní aktivitu - Uhradí poplatek za kroužek 8

9 Zápis účastníka: - Vyplněnou přihlášku s podpisem zákonného zástupce (děti do 18 let) odevzdá při zápisu - Platba probíhá při zápisu, platí se částka na celý školní rok - Každý kroužek je omezen věkem a určitým počtem dětí na jednu skupinu. - V případě, že je poptávka vyšší než nabídka, vybírá účastníky vedoucí kroužku dle zkušeností, výše zájmu a pořadí odevzdané přihlášky. - V některých zájmových útvarech se přihlašuje po domluvě s vedoucím. Ukončení poskytované služby: - Řádné ukončení docházky na konci každého školního roku (polovina června) - Předčasné ukončení docházky ze strany účastníka vrací se poměrná částka účastnického poplatku po domluvě se zákonným zástupcem a vedoucím kroužku. - Předčasné ukončení docházky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro návštěvníky střediska) bez náhrady (výjimky povoluje ředitel). c) Klub maminek Přijímání účastníka Přijímáme rodiče: - kteří mají o poskytovanou nabídku pro své malé děti zájem - jsou seznámeni s Pravidly pro návštěvníky střediska a jsou ochotni je dodržovat - není-li kapacita Klubu maminek (případně některého z útvarů) již naplněna Zápis účastníka: - Vyplněná přihláška s podpisem se odevzdá při zápisu - Platba probíhá při zápisu, platí se částka na celý školní rok - Každý útvar je omezen věkem a určitým počtem dětí na jednu skupinu. - V případě, že je poptávka vyšší než nabídka, vybírá účastníky vedoucí útvaru dle zkušeností, výše zájmu a pořadí odevzdané přihlášky. - Ve všech zájmových útvarech se přihlašuje po domluvě s vedoucím Ukončení poskytované služby: - Řádné ukončení docházky na konci každého školního roku (polovina června) - Předčasné ukončení docházky ze strany účastníka ze závažných důvodů vrací se poměrná částka účastnického poplatku, po domluvě s vedoucím kroužku. - Předčasné ukončení docházky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro návštěvníky střediska) bez náhrady (výjímky povoluje ředitel). 6. Označení dokladu o ukončeném vzdělání Doklad o ukončení vzdělávání oficiálně nevydáváme. 7. Popis materiálních podmínek Popis materiálních, technických a personálních podmínek, časový plán a odpovědnost za plnění jsou stanoveny v celoročním plánu práce SaSM DDM Brno- Žabovřesky na příslušný školní rok, popřípadě jsou specifikovány platnými vnitřními předpisy. 9

10 Speciální, účelové a univerzální místnosti: učebna (Počítačovna) učebna (Doučovárna) učebna (Jazykovka) dílna (Keramika) dílna (Elektro) dílna (Modelárna) Hudebna I. - IV. hudebna (Klavír) herna (Kulečník) herna herna (Bar) Pingpongárna Posilovna prostor pro kroužek vaření (v suterénu) kuchyňka pro zaměstnance (v 1. pochodí) sklad (Klubu maminek) sklad (sportovních a tábornických potřeb) sál bar klubovna Studijní a relaxační prostory (zóny): herny (v době Otevřeného klubu pro všechny návštěvníky) společenská místnost (pro dobrovolníky) Prostory pro hromadné setkávání: sál bar klubovna Hygienické a odkládací prostory: sociální zařízení šatna pro zaměstnance a dobrovolníky uzamykatelné skříňky pro odkládání věcí na chodbě uzamykatelné skříňky pro odkládání věcí v šatně (pro zájmové útvary a posilovnu) Prostory pro pedagogické i nepedagogické pracovníky: ředitelna kancelář (Nasa) kancelář Střediska půjčovna společenská místnost Jako prostor k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného nebo nemocného slouží půjčovna, místo s umístěnou lékarničkou bar u sálu, popř. ředitelna. 8. Popis personálních podmínek Interní pracovníci: pracovní tým tvoří 16 pedagogů volného času a 9 ekonomicko administrativních pracovníků a ostatních 10

11 hodnota přepočtených pracovníků je 16, Dobrovolníci a praktikanti: externích stálých pracovníků dobrovolníků a praktikantů Rozsah přímé práce s účastníky: Minimální rozsah přímé práce při plném pracovním úvazku je stanoven zák. 563/2004 sb. Ředitel SaSM - DDM Brno-Žabovřesky stanoví rozsah přímé výchovné práce vždy na školní rok, s ohledem na rozsah a specifičnost činnosti v konkrétním roce, pro jednotlivé pedagogické pracovníky. Kvalifikační podmínky Tento profesní tým musí splňovat tato kritéria: kreativní kolektiv, který má vytvořený soubor hodnot, které považuje za důležité klima důvěry, respektu mezi pedagogy nízká absence vysoké pracovní nasazení doplňování kvalifikace a odborností v rámci DVPP (dlouhodobého vzdělávání ped. pracovníků) mobilita a přizpůsobivost novým trendům a formám práce chuť do práce a systematičnost při plnění úkolů ve výchovně vzdělávací práci Profesní dovednosti pedagogických pracovníků Kompetence pracovníků v jednotlivých oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních. Od pedagogických pracovníků se vyžaduje schopnost samostatné práce, mají řídící schopnosti a jsou otevřeni problémům účastníků našich činností. Musí mít odpovídající pedagogické vzdělání. Ve své práci se řídí salesiánskou výchovnou metodou. Schopnost týmové práce Ode všech pedagogů volného času se vyžaduje týmová spolupráce. Na pedagogické radě společně řeší problémy, stejně tak na poradách mikrotýmu. Ode všech pedagogů a dobrovolníků se vyžaduje společné působení v rámci jedné činnosti. Nikdy si před účastníky nevytýkáme chyby. O problémech se bavíme na místech k tomu určených. Vstřícná komunikace a spolupráce Všichni zaměstnanci spolupracují, předávají si informace tak, aby vytvářeli pro účastníky co nejlepší podmínky. 11

12 Dovednosti řídících pracovníků Od řídících pracovníků se vyžadují manažerské schopnosti - teoretické myšlení, samostatné myšlení, písemný a slovní projev, sebekontrola a sebeovládání, samostatnost, schopnost přijmout odpovědnost, rozhodnost, odolnost vůči mentální zátěži, organizační schopnost, kultivovanost vystupování a zevnějšku a jistotu, pohotovost vystupování, koncentrace pozornosti, rozdělení pozornosti, dlouhodobá paměť, krátkodobá paměť, schopnost pro procesy a události, praktické myšlení, tvůrčí myšlení, přizpůsobivost, flexibilita, schopnost pracovat v týmu, přesnost a preciznost a schopnost sociálního kontaktu. VYTVÁŘENÍ KULTURY A KLIMATU V ZAŘÍZENÍ - Zaměstnanci (pracovníci) respektují jasně daná vnitřní pravidla, viz Vnitřní řád. - Intervize probíhá 1x týdně, a to ředitel s pedagogickými pracovníky - V organizaci probíhá pravidelné hodnocení pracovníků. - Organizace dbá na celoživotní vzdělávání zaměstnanců a jejich profesionalizaci. V organizaci je vytvořen dokument Etický kodex, s kterým se zaměstnanci ztotožňují a na jehož základě realizují svou činnost. STYL ŘÍZENÍ Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky je zřízeno Salesiánskou provincii Praha. Statutárním orgánem Střediska je ředitel jmenovaný zřizovatelem na dobu neurčitou. Za činnost výchovných sekcí je zodpovědný pracovník jmenovaný ředitelem (vedoucí sekce). Vedoucí sekce určuje zodpovědné pracovníky za jednotlivé činnosti sekce a ti podle povahy činnosti zodpovědnost rovnoměrně rozdělí na přítomné pracovníky. Ředitel rozhoduje o přijetí nebo propuštění pracovníka, o náplni pracovní činnosti jednotlivých pracovníků, o vyloučení některého účastníka na určitou dobu a o spolupráci Střediska s ostatními organizacemi. Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada, tvořená interními pedagogickými pracovníky. Činnost organizace je plánována prostřednictvím těchto nástrojů: - Strategické plánování - Roční plán plán práce - Porada všech zaměstnanců Střediska - Pedagogická rada - Porada jednotlivé sekce - Výchovně-pastorační společenství KONCEPČNOST ORGANIZACE Salesiánská kongregace od počátku chápe své poslání jako pokračování v díle Dona Boska. Don Bosko vnímal problémy doby, ve které žil, zejména problémy 12

13 chudých chlapců. S nasazením celého svého života se snažil poskytnout jim účinnou pomoc: - bezdomovcům dát domov - nezaměstnaným najít práci - nevzdělaným poskytnout kvalifikaci - všechny vést k zakotvení v Bohu. Toto poslání nese salesiánská rodina i dnes, kdy máme být nositeli a znamením Boží lásky mladým, zvláště nejchudším. Obecné cíle salesiánského střediska: Salesiánská střediska mládeže představují jednu z priorit salesiánského díla v České republice a patří k základním pilířům apoštolátu mezi mladými lidmi. V nich vytváříme prostor, v němž realizujeme program oratoře Dona Boska. Prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit chceme vychovávat mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu evangelních hodnot k ušlechtilému lidství a životu z víry. Cíle vzdělávání SaSM DDM Brno-Žabovřesky: Konkrétní cíle vzdělávání jsou uvedeny v třídních knihách jednotlivého zájmového vzdělávání, popř. v plánu prázdninových akcí. Nabídka odborné pomoci pro účastníky, popř. jejich zákonné zástupce Existuje seznam návazných institucí, na které je možno se v případě potřeby obrátit. V programech Otevřeného klubu probíhá sociální práce prostřednictvím těchto činností: - kontaktní práce - situační intervence - základní poradenství - sociálně právní poradenství - doprovodné aktivity 9. Popis ekonomických podmínek Zdroje financování: Vlastní: přijaté příspěvky od účastníků, tržby z prodeje služeb Cizí: přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy, přijaté nadační příspěvky, dary fyzických osob Způsob financování jednotlivých aktivit: Zájmové kroužky: přijaté příspěvky od účastníků, přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy, přijaté nadační příspěvky, příspěvky salesiánů Otevřený klub: přijaté příspěvky od účastníků, přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy, přijaté nadační příspěvky, příspěvky salesiánů Technické zázemí: 13

14 tržby z prodeje služeb, dary fyzických osob, přijaté dotace od orgánů státní správy, přijaté nadační příspěvky, práce salesiánů Úplatu pro školní rok stanovuje ředitel v dokumentu zvaném Zápisné pro šk.rok. Výše úplaty vychází z rozpočtu režijních nákladů aktuálního kalendářního roku a z cen konkurenčních organizací. Přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy a přijaté nadační příspěvky jsou vždy využívány účelově, tj. na účel, na který byly poskytnuty. Přijaté příspěvky od účastníků, tržby z prodeje služeb a dary fyzických osob jsou čerpány na úhradu nákladů, které nelze krýt ostatními zdroji financování. Kontrola ekonomické činnosti je prováděna samotnou organizací, příslušnými kontrolními orgány státní správy, samosprávy (tzn. poskytovateli dotací a grantů a finančními úřady) a poskytovateli nadačních příspěvků. 10. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Zdravé prostředí - V zařízení je dodržován zákaz kouření a požívání alkoholických a jiných škodlivých látek. - Vedení zařízení zajišťuje pracovníkům podmínky pro výkon kvalitní práce, stanoví a zpřístupňuje pravidla pro jejich práci. - Zařízení vytváří podmínky k tomu, aby pracovní podmínky odpovídaly platným obecně závazným normám a stanoveným vnitřním pravidlům. - Zařízení dodržuje předpisy BOZP a PO. - Prostředí a vybavení zařízení (zejména možnost soukromí, sociální zařízení, světelná a tepelná pohoda) odpovídají kapacitě, charakteru poskytované služby a potřebám a zájmům účastníků vzdělávání. - Prostory zařízení, kde je služba poskytována, jsou čisté, upravené, bez biologických či chemických zápachů. - V případě potřeby vedení vydává a uplatňuje vnitřní pravidla, s nimiž jsou seznámeni účastníci i pracovníci zařízení. - Zařízení definuje možné havarijní a nouzové situace a způsoby jejich řešení. - Účastníci vzdělávání i pracovníci jsou seznámeni s postupem při havarijních a nouzových situacích. - Pracovníci jsou povinni seznámit děti a mládež s bezpečnostními pravidly a Řádem Střediska. - Pracovníci jsou povinni mít po celou dobu programu děti pod dohledem. - V případě úrazu je každý pracovník povinen poskytnout první pomoc a dle nutnosti volat RZP na čísle 155. Jakékoliv (i sebeméně) ošetřené zranění zapisuje do knihy úrazů. - Předměty, které by mohly být nebezpečné, jsou označeny nebo je na ně upozorněno v jednotlivých provozních řádech místností (keramická pec, apod.). Psychosociální podmínky - sociální klima a partnerství Pracovníci: - předávají a upevňují občanské a křesťanské hodnoty účastníků 14

15 - respektují individuální přístup a partnerství - zapojují účastníky vzdělávání do tvorby obsahu i formy aktivit - se snaží o co nejpřístupnější formu nabídky činností - týmově spolupracují - ošetřují osobní údaje a dodržují mlčenlivost - doprovázejí děti a mládež při všech činnostech a co nejvíce aktivují jejich schopnosti a dovednosti Ochrana před násilím, šikanou a dalšími sociálně-patologickými jevy - pracovníci ve své činnosti respektují základní lidská práva všech účastníků, jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla občanského soužití. - pracovníci zařízení netolerují žádné sociálně patologické jevy, proto odhalují jejich výskyt, předchází jim a zabraňují jejich dalšímu šíření - pracovníci předcházejí zejména šikaně, násilí a zneužívání omamných a psychotropních látek mezi dětmi realizováním preventivních programů. - v případě výskytu jakéhokoliv negativního jevu informují pracovníci vedoucího pracovníka a dále s ním situaci řeší. Další postup je projednáván s ředitelem, eventuelně se zákonnými zástupci účastníků či návaznými institucemi. 11. Informovanost - veškeré informace jsou zájemci o vzdělávání poskytovány s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby poznal, zda tato nabídka naplňuje jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout, zda ji využije či nikoli - účastník má právo být informován (o činnosti, náplni programů ) prostřednictvím vyvěšení potřebných informací a pravidel na dobře viditelných místech, dále na internetových stránkách zařízení, či se s konkrétním dotazem obrátit na pracovníka Střediska - Public Relations SaSM DDM Brno-Žabovřesky: podílení se na vytváření a rozvíjení komunikace s veřejností pravidelná informovanost veřejnosti o práci SaSM DDM Brno- Žabovřesky v oblasti nabídky volnočasových aktivit (nástěnky, zpravodaj úřadu městské části, ) spolupráce s médii (tisk, rozhlas, TV) internetové stránky letáky výroční zprávy propagační akce organizace (sportovní turnaje aj.) přímá komunikace s veřejností, partnery a úřady 15

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

Klíčové kompetence. Hanák Vít. SaSM Brno Žabovřesky 29. 30. 8. 2008

Klíčové kompetence. Hanák Vít. SaSM Brno Žabovřesky 29. 30. 8. 2008 Klíčové kompetence Hanák Vít SaSM Brno Žabovřesky 29. 30. 8. 2008 Program 9.00 12.00 klíčové kompetence - I blok Proč zrovna klíčové kompetence? A co to je? Vyzkoušení si KK v praxi 12.00 12.45 oběd klíčové

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Směrnice 2/2013. Vnitřní řád

Směrnice 2/2013. Vnitřní řád Směrnice 2/2013 Vnitřní řád Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Účel a působnost vnitřního řádu Čl. 3 Účastníci zájmového vzdělávání Čl. 4 Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a pracovníků

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly V. Nováka 372, 250 82 Úvaly (dále jen MDDM) je vydán na základě zákona č. 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3., v souladu s vyhláškou č. 74/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

III. Provozní standardy kvality sociálních služeb

III. Provozní standardy kvality sociálních služeb III. Provozní standardy kvality sociálních služeb 12. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY Místo a denní doba poskytování služby odpovídají cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny uživatelů. 12.1

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488. Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488. Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce ředitelky pro I. stupeň : Mgr. Eva Junová Vychovatel školního klubu

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více