Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky Foerstrova 2, Brno Žabovřesky tel./ fax , e- mail: brno. sdb. Školní vzdělávací program Platný od razítko Mgr. Pavel Tichý ředitel

2 Předkladatel: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Sídlo: Foerstrova 2, PSČ: Identifikační číslo: Telefon: Ředitel: Mgr. Pavel Tichý Mobil: Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha Sídlo: Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8 - Kobylisy, PSČ: Telefon: Koordinátor ŠVP: Právní forma: Školská právnická osoba zaregistrovaná v rejstříku MŠMT IZO: IČ: Platnost ŠVP: od

3 Charakteristika Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky (dále jen SaSM DDM Brno-Žabovřesky, nebo středisko) je střediskem pro volný čas dětí a mládeže se širokou zájmovou působností, které zřídila Salesiánská provincie Praha. Místo poskytovaného vzdělávání: Foerstrova 2, Brno Školní vzdělávací program vychází z těchto dokumentů a pramenů: Školské zákony 561/2004 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb., Vyhláška č. 74/2005 Sb Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání NIDM 2007 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji Výchovně pastorační projekt Provincie SDB Praha Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Horst Belz, Marco Siegrist (Portál 2001) Výchovně pastorační projekt místní komunity SDB Diplomová práce Jiří Kopřiva Výchova adolescentů animací 2001, Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Statut SaSM DDM Brno-Žabovřesky Školní vzdělávací program SaSM DDM České Budějovice Metodický pokyn z MŠMT k primární prevenci č.j / ze dne Celostátní seminář ředitelů SVČ Tábor Konkrétní cíle vzdělávání Upevnit hodnotové orientace, založené na kulturních, občanských a křesťanských principech a přispět tak k utváření sociálně zralých mladých lidí. Zlepšit kvalitu života cílové skupiny. Vzdělávat cílovou skupinu a rozvíjet její životní příležitosti. Motivovat cílovou skupinu k vytváření pozitivních zájmů (ochraně života a ekologickému cítění). Předcházet, příp. zabránit sociálně patologickým jevům v cílové skupině. Přispívat k prevenci kriminality. Nabídnout mladým možnost zapojit se do služby druhým. 3

4 Poskytovat pomoc a doprovázení při řešení problémů cílové skupiny, nebo v obtížných životních situacích jedince. Stavět na hodnotách laskavosti, víry a rozumu. Uplatňovat individuální přístup a navazovat přátelský vztahy. Vytvořit, udržet a posilovat vzájemné vztahy v cílové skupině i mezi skupinou a širším okolím. Pomocí skupinové práce vést mladého člověka ke spolupráci, toleranci a zodpovědnosti za své chování Nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí Odkrývat a pomáhát řešit sociálně patologické jevy (konflikty doma či ve škole, s vrstevníky, šikanu, záškoláctví ) Délka vzdělávání Zájmové kroužky: vzdělávání trvá jednotlivý školní rok. Otevřený klub: děti a mládež mohou klub navštěvovat nepravidelně, sami si tak určují délku pobytu (vzdělávání). 2. Formy vzdělávání Středisko vykonává druh činnosti školského zařízení: školská zařízení pro zájmové vzdělávání, typ: středisko volného času - dům dětí a mládeže. Jedná se zejména o následující činnosti: a) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (zájmové kroužky, Klub maminek), b) příležitostná činnost (sportovní a kulturní, výtvarně-tvořivé a další jednodenní akce), c) spontánní činnost (Otevřený klub hřiště, herny, posilovna), d) individuální práce - vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí a mládeže a k podpoře těch, kteří mají studijní obtíže ve škole, e) pomoc dětem, mládeži a rodině při sociálních obtížích a konfliktech, f) táborová a pobytová činnost (tábory, víkendové a jiné pobytové akce), g) osvětová činnost (enviromentální vzdělávání) h) spolupráce a vzdělávání dobrovolníků Střediska z řad mládeže i dospělých, i) vzdělávání a praxe studentů: - Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno, - Masarykovy univerzity (FSS, PdF, FSpS) - Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci - EA-VOŠ sociálně právní Brno j) v rámci činnosti Střediska nabízíme občerstvení pro účastníky našich aktivit. Středisko je oprávněno rozvíjet i další činnost, která je v souladu s jeho posláním. Při této činnosti se Středisko zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro děti a mládež ve shodě s výchovně pastoračním projektem místní salesiánské komunity a školským vzdělávacím programem. Kromě aktivit, které jsou určeny dětem a mládeži, pořádá Středisko také další akce jak kulturního a náboženského, tak i sportovního a rekreačního zaměření. 4

5 Středisko vytváří předpoklady k tomu, aby přiměřeným způsobem na plnění poslání participovaly také děti, mladí, jejich rodiče a další osoby. (protagonismus mladých) Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. Základní oblasti SaSM, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání: Otevřený klub (volnočasové aktivity pro děti a mládež) zájmové kroužky Klub maminek táborové a pobytové akce příležitostné akce práce s dobrovolníky a praktikanty (zaškolování, metodická pomoc, pravidelné setkávání, přednášky, programy s duchovní tematikou, hry, plánování a hodnocení činnosti) 3. Obsah vzdělávání Klíčové kompetence Klíčové kompetence chápeme jako soubor vlastností, dovedností, postojů a hodnot jedince, které mu umožňují jednat adekvátně a efektivně v různých životních situacích. Klíčové kompetence představují pro dítě neopomenutelný základ přípravy na život ve společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu. Následné kompetence jsou rozvíjeny tak, aby byly dodrženy dosažené vývojové etapy jednotlivých účastníků. Pro naše působení jsou prioritní podtržené dovednosti, další uvedené spíše rozvádějí danou kompetenci. Vycházíme z předpokladu, že pedagog přirozeně posiluje sebevědomí dětí a správně je motivuje. 1. Učební kompetence a) Rozlišuje mezi důležitým a nedůležitým b) Samostatně vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti (uvědomuje si možnost neustálého opakování všech situací, problémů ) c) Umí vyhledat informace, pochopit jejich smysl a využít je v procesu učení d) Organizuje a řídí vlastní učení, umí zhodnotit jeho výsledky e) Zná obecně užívané termíny, znaky a symboly, umí uvést věci do vzájemných souvislostí f) Má předpoklady k celoživotnímu učení 2. Kompetence k řešení problémů a) Učí se samostatně a pozitivně řešit konflikty a agresi (zvládat hádky) b) Vnímá nejrůznější situace ve škole i mimo ni (doma, ve Středisku), přemýšlí o příčinách a na základě svých zkušeností hledá jejich řešení c) Umí postihnout problém, nalézt a zformulovat způsoby jeho řešení a uplatnit je v praxi d) Samostatně rozhoduje, zvažuje důsledky svého rozhodnutí, nese za ně odpovědnost 5

6 3. Sociální a interpersonální kompetence a) Vytváří si pozitivní představu o sobě samém (podpora sebedůvěry, samostatného rozhodování, řídí své chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty) b) Orientuje se v mezilidských vztazích, uvědomuje si zpětnou vazbu vlivu svého chování na okolí c) Rozpozná nevhodné a rizikové chování a uvědomuje si jeho možné důsledky d) Zvládá běžné životní situace a emocionální problémy, koriguje nepřizpůsobivé chování e) Vědomě dodržuje morální zásady a pravidla chování, orientuje se v základních mravních hodnotách f) Rozumí skupinovým vztahům, aktivně do nich zasahuje, aktivně ovlivňuje kooperaci ve skupině 4. Pracovní kompetence a) Uvědomuje si vztah mezi učením, školou a následným pracovním životem b) Chápe nutnost budoucího osamostatnění (ekonomického ) od rodičů c) Používá získané základní pracovní dovednosti a návyky v každodenních činnostech (chová se prakticky) d) Učí se hospodárnému vztahu k penězům e) Připravuje i provádí svoji pracovní činnost, dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví f) Zná zaujetí pro činnost. Z takového zaujetí (motivace) vyrůstá samostatnost. 5. Kompetence komunikativní a) Učí se samostatně komunikovat a naslouchat, vyjádřit vlastní názory, pocity, city a potřeby (zvládá emoce) b) Učí se navázat zdravý vztah s dospělým, autoritou c) Výstižně, souvisle a kultivovaně formuluje své myšlenky. d) Diskutuje s vhodnou argumentací (dokáže vést dialog, je asertivní) e) Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vzájemných vztahů k ostatním lidem (plnohodnotné soužití) f) Rozumí různým textům (tiskoviny, informace, pokyny apod.) g) Využívá možností komunikačních technologií 6. Občanské kompetence a) Uvědomuje si zodpovědnost za své chování a za svůj život a dle toho se správně rozhoduje. b) V rámci budoucího osamostatnění se učí přebírat zodpovědnost nejen za sebe, ale i za jiné (blízké osoby) c) Je schopen poskytnout účinnou pomoc v krizové situaci + uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému či psychickému násilí d) Je schopen vcítit se do situace druhých (dokáže být empatický) e) Projevuje pozitivní postoj k životnímu prostředí; chápe ekologické souvislosti f) Chápe funkci zákonů a společenských norem, zná svá práva a povinnosti g) Chápe a respektuje odlišný způsob života jiných etnik, skupin a náboženství 6

7 h) Zvládá běžnou komunikaci s úřady 7. Kompetence k využití volného času a) Rozvíjí schopnost aktivním způsobem odpočívat a odstraňovat únavu z jednostranného zatížení organismu b) Rozvíjí talent, sebevědomí a sebereflexi, seberealizuje se c) Vyrovnává stres klidem a relaxací d) Učí se starat o sebe (o rovnováhu duše i těla, učí se psychohygieně) 8. Kompetence k duchovní dimenzi a) Hledá nadhled nad životem - uvědomuje si pestrost, komplikovanost, nejednoduchost světa b) Etické hodnoty (jednání) c) Smysl pro neviditelné (symboly) d) Existenciální otázky (smysl života) e) Smysl pro Boha (náboženství) f) Víra v Ježíše (křesťanství) g) Učí se jednat s rozvahou vzhledem ke konečnosti a pomíjivosti života h) Chápe, že láska = rodina i) Dokáže aplikovat náboženskou dimenzi v běžném životě 4. Časový plán vzdělávání a) účastníků zájmového vzdělávání Činnost Střediska je celoroční. Otevřený klub probíhá od neděle do pátku v odpoledních hodinách. Zájmové kroužky se konají v odpoledních hodinách ve dnech školního vyučování. Aktivity Klubu maminek probíhají převážně v dopoledních hodinách pracovních dní. V sobotu a v neděli probíhají hlavně příležitostné činnosti. Není li ve výjimečných případech stanoveno jinak, je provoz Střediska přerušen v době školních prázdnin. zájmové vzdělávání pravidelné probíhá od 3. týdne v září do 3. týdne v červnu běžného školního roku: - Zájmové útvary: pravidelně v rozsahu 0,5 h až 4,5 h týdně. - Otevřený klub: klub 4x týdně 5h, 1x 3:45h, 1x 6h. - Dobrovolníci a praktikanti: pravidelné schůzky spolu s pedagogickými zaměstnanci 15min před zahájením a 5min po skončení činnosti, informační schůzky (včetně úvodního školení, BOZP a PO) 1x ročně 4h, přednášky (vzdělávací akce) 1x měsíčně 2h, víkendová akce 1x ročně. zájmová vzdělávání, příležitostné a prázdninové aktivity celoročně včetně sobot, nedělí a svátků odborná a osvětová činnost od září do června školního roku spontánní aktivity od 1. týdne v září do 30. června běžného školního roku 7

8 b) zaměstnanců SaSM DDM Brno-Žabovřesky Každý pedagogický a administrativní zaměstnanec SaSM DDM Brno- Žabovřesky absolvuje v průběhu školního roku alespoň 1 seminář zaměřený na odbornou či problémovou oblast týkající se jeho pracovní náplně. Další vzdělávací možností je stáž v jiném Salesiánském středisku mládeže nebo organizaci s podobným zaměřením. Samozřejmostí je, že zaměstnanec průběžně aktivně studuje potřebné materiály k výkonu práce, např. zápisy z porady, zákony, vyhlášky, směrnice apod. Pro lepší přehlednost je vhodné, aby zaměstnanec každý absolvovaný seminář nebo kurz zapsal do přehledu vzdělávání zaměstnanců Střediska. 5. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončení vzdělávání a) Otevřený klub Účastník je přijat: - patří-li do cílové skupiny (věk 6 až 26 let, neorganizovaná mládež) - výjimky jsou možné po projednání na pedagogické radě - projde-li prvokontaktem - je-li seznámen s Pravidly pro návštěvníky střediska a je ochoten je dodržovat - pokud se mu v klubu líbí (cítí se tu dobře a bezpečně) - není-li kapacita klubu (případně některého z programů) již naplněna Informace o průběhu služby: - služba probíhá na principu volného vstupu a pobytu v zařízení a dobrovolné účasti na programech (není-li pro určitý program stanoveno jinak např. přesný čas činnosti) - účastník využívá výhod zařízení (soc. zařízení, teplo ) - účastník se dobrovolně zapojuje do probíhajících programů - účastník se v zařízení nemusí zapojit do programů, má v zařízení prostor např. pro vykonávání osobních činností (příprava do školy, domácí úkoly, četba knihy, časopisu ) - pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu v SaSM DDM Brno- Žabovřesky a charakterem jednotlivých služeb Služba je ukončena v případě, že: - účastník hrubě poruší Pravidla pro návštěvníky střediska - účastník již nespadá do cílové skupiny - účastník již nemá zjevný zájem o poskytovanou službu b) Zájmové útvary Přijímání účastníků Přednostně děti, které: - Žijí ve spádové oblasti Brno-Žabovřesky - Jsou žáky I. a II. Stupně ZŠ - Mají zájem o konkrétní aktivitu - Uhradí poplatek za kroužek 8

9 Zápis účastníka: - Vyplněnou přihlášku s podpisem zákonného zástupce (děti do 18 let) odevzdá při zápisu - Platba probíhá při zápisu, platí se částka na celý školní rok - Každý kroužek je omezen věkem a určitým počtem dětí na jednu skupinu. - V případě, že je poptávka vyšší než nabídka, vybírá účastníky vedoucí kroužku dle zkušeností, výše zájmu a pořadí odevzdané přihlášky. - V některých zájmových útvarech se přihlašuje po domluvě s vedoucím. Ukončení poskytované služby: - Řádné ukončení docházky na konci každého školního roku (polovina června) - Předčasné ukončení docházky ze strany účastníka vrací se poměrná částka účastnického poplatku po domluvě se zákonným zástupcem a vedoucím kroužku. - Předčasné ukončení docházky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro návštěvníky střediska) bez náhrady (výjimky povoluje ředitel). c) Klub maminek Přijímání účastníka Přijímáme rodiče: - kteří mají o poskytovanou nabídku pro své malé děti zájem - jsou seznámeni s Pravidly pro návštěvníky střediska a jsou ochotni je dodržovat - není-li kapacita Klubu maminek (případně některého z útvarů) již naplněna Zápis účastníka: - Vyplněná přihláška s podpisem se odevzdá při zápisu - Platba probíhá při zápisu, platí se částka na celý školní rok - Každý útvar je omezen věkem a určitým počtem dětí na jednu skupinu. - V případě, že je poptávka vyšší než nabídka, vybírá účastníky vedoucí útvaru dle zkušeností, výše zájmu a pořadí odevzdané přihlášky. - Ve všech zájmových útvarech se přihlašuje po domluvě s vedoucím Ukončení poskytované služby: - Řádné ukončení docházky na konci každého školního roku (polovina června) - Předčasné ukončení docházky ze strany účastníka ze závažných důvodů vrací se poměrná částka účastnického poplatku, po domluvě s vedoucím kroužku. - Předčasné ukončení docházky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro návštěvníky střediska) bez náhrady (výjímky povoluje ředitel). 6. Označení dokladu o ukončeném vzdělání Doklad o ukončení vzdělávání oficiálně nevydáváme. 7. Popis materiálních podmínek Popis materiálních, technických a personálních podmínek, časový plán a odpovědnost za plnění jsou stanoveny v celoročním plánu práce SaSM DDM Brno- Žabovřesky na příslušný školní rok, popřípadě jsou specifikovány platnými vnitřními předpisy. 9

10 Speciální, účelové a univerzální místnosti: učebna (Počítačovna) učebna (Doučovárna) učebna (Jazykovka) dílna (Keramika) dílna (Elektro) dílna (Modelárna) Hudebna I. - IV. hudebna (Klavír) herna (Kulečník) herna herna (Bar) Pingpongárna Posilovna prostor pro kroužek vaření (v suterénu) kuchyňka pro zaměstnance (v 1. pochodí) sklad (Klubu maminek) sklad (sportovních a tábornických potřeb) sál bar klubovna Studijní a relaxační prostory (zóny): herny (v době Otevřeného klubu pro všechny návštěvníky) společenská místnost (pro dobrovolníky) Prostory pro hromadné setkávání: sál bar klubovna Hygienické a odkládací prostory: sociální zařízení šatna pro zaměstnance a dobrovolníky uzamykatelné skříňky pro odkládání věcí na chodbě uzamykatelné skříňky pro odkládání věcí v šatně (pro zájmové útvary a posilovnu) Prostory pro pedagogické i nepedagogické pracovníky: ředitelna kancelář (Nasa) kancelář Střediska půjčovna společenská místnost Jako prostor k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného nebo nemocného slouží půjčovna, místo s umístěnou lékarničkou bar u sálu, popř. ředitelna. 8. Popis personálních podmínek Interní pracovníci: pracovní tým tvoří 16 pedagogů volného času a 9 ekonomicko administrativních pracovníků a ostatních 10

11 hodnota přepočtených pracovníků je 16, Dobrovolníci a praktikanti: externích stálých pracovníků dobrovolníků a praktikantů Rozsah přímé práce s účastníky: Minimální rozsah přímé práce při plném pracovním úvazku je stanoven zák. 563/2004 sb. Ředitel SaSM - DDM Brno-Žabovřesky stanoví rozsah přímé výchovné práce vždy na školní rok, s ohledem na rozsah a specifičnost činnosti v konkrétním roce, pro jednotlivé pedagogické pracovníky. Kvalifikační podmínky Tento profesní tým musí splňovat tato kritéria: kreativní kolektiv, který má vytvořený soubor hodnot, které považuje za důležité klima důvěry, respektu mezi pedagogy nízká absence vysoké pracovní nasazení doplňování kvalifikace a odborností v rámci DVPP (dlouhodobého vzdělávání ped. pracovníků) mobilita a přizpůsobivost novým trendům a formám práce chuť do práce a systematičnost při plnění úkolů ve výchovně vzdělávací práci Profesní dovednosti pedagogických pracovníků Kompetence pracovníků v jednotlivých oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních. Od pedagogických pracovníků se vyžaduje schopnost samostatné práce, mají řídící schopnosti a jsou otevřeni problémům účastníků našich činností. Musí mít odpovídající pedagogické vzdělání. Ve své práci se řídí salesiánskou výchovnou metodou. Schopnost týmové práce Ode všech pedagogů volného času se vyžaduje týmová spolupráce. Na pedagogické radě společně řeší problémy, stejně tak na poradách mikrotýmu. Ode všech pedagogů a dobrovolníků se vyžaduje společné působení v rámci jedné činnosti. Nikdy si před účastníky nevytýkáme chyby. O problémech se bavíme na místech k tomu určených. Vstřícná komunikace a spolupráce Všichni zaměstnanci spolupracují, předávají si informace tak, aby vytvářeli pro účastníky co nejlepší podmínky. 11

12 Dovednosti řídících pracovníků Od řídících pracovníků se vyžadují manažerské schopnosti - teoretické myšlení, samostatné myšlení, písemný a slovní projev, sebekontrola a sebeovládání, samostatnost, schopnost přijmout odpovědnost, rozhodnost, odolnost vůči mentální zátěži, organizační schopnost, kultivovanost vystupování a zevnějšku a jistotu, pohotovost vystupování, koncentrace pozornosti, rozdělení pozornosti, dlouhodobá paměť, krátkodobá paměť, schopnost pro procesy a události, praktické myšlení, tvůrčí myšlení, přizpůsobivost, flexibilita, schopnost pracovat v týmu, přesnost a preciznost a schopnost sociálního kontaktu. VYTVÁŘENÍ KULTURY A KLIMATU V ZAŘÍZENÍ - Zaměstnanci (pracovníci) respektují jasně daná vnitřní pravidla, viz Vnitřní řád. - Intervize probíhá 1x týdně, a to ředitel s pedagogickými pracovníky - V organizaci probíhá pravidelné hodnocení pracovníků. - Organizace dbá na celoživotní vzdělávání zaměstnanců a jejich profesionalizaci. V organizaci je vytvořen dokument Etický kodex, s kterým se zaměstnanci ztotožňují a na jehož základě realizují svou činnost. STYL ŘÍZENÍ Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky je zřízeno Salesiánskou provincii Praha. Statutárním orgánem Střediska je ředitel jmenovaný zřizovatelem na dobu neurčitou. Za činnost výchovných sekcí je zodpovědný pracovník jmenovaný ředitelem (vedoucí sekce). Vedoucí sekce určuje zodpovědné pracovníky za jednotlivé činnosti sekce a ti podle povahy činnosti zodpovědnost rovnoměrně rozdělí na přítomné pracovníky. Ředitel rozhoduje o přijetí nebo propuštění pracovníka, o náplni pracovní činnosti jednotlivých pracovníků, o vyloučení některého účastníka na určitou dobu a o spolupráci Střediska s ostatními organizacemi. Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada, tvořená interními pedagogickými pracovníky. Činnost organizace je plánována prostřednictvím těchto nástrojů: - Strategické plánování - Roční plán plán práce - Porada všech zaměstnanců Střediska - Pedagogická rada - Porada jednotlivé sekce - Výchovně-pastorační společenství KONCEPČNOST ORGANIZACE Salesiánská kongregace od počátku chápe své poslání jako pokračování v díle Dona Boska. Don Bosko vnímal problémy doby, ve které žil, zejména problémy 12

13 chudých chlapců. S nasazením celého svého života se snažil poskytnout jim účinnou pomoc: - bezdomovcům dát domov - nezaměstnaným najít práci - nevzdělaným poskytnout kvalifikaci - všechny vést k zakotvení v Bohu. Toto poslání nese salesiánská rodina i dnes, kdy máme být nositeli a znamením Boží lásky mladým, zvláště nejchudším. Obecné cíle salesiánského střediska: Salesiánská střediska mládeže představují jednu z priorit salesiánského díla v České republice a patří k základním pilířům apoštolátu mezi mladými lidmi. V nich vytváříme prostor, v němž realizujeme program oratoře Dona Boska. Prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit chceme vychovávat mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu evangelních hodnot k ušlechtilému lidství a životu z víry. Cíle vzdělávání SaSM DDM Brno-Žabovřesky: Konkrétní cíle vzdělávání jsou uvedeny v třídních knihách jednotlivého zájmového vzdělávání, popř. v plánu prázdninových akcí. Nabídka odborné pomoci pro účastníky, popř. jejich zákonné zástupce Existuje seznam návazných institucí, na které je možno se v případě potřeby obrátit. V programech Otevřeného klubu probíhá sociální práce prostřednictvím těchto činností: - kontaktní práce - situační intervence - základní poradenství - sociálně právní poradenství - doprovodné aktivity 9. Popis ekonomických podmínek Zdroje financování: Vlastní: přijaté příspěvky od účastníků, tržby z prodeje služeb Cizí: přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy, přijaté nadační příspěvky, dary fyzických osob Způsob financování jednotlivých aktivit: Zájmové kroužky: přijaté příspěvky od účastníků, přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy, přijaté nadační příspěvky, příspěvky salesiánů Otevřený klub: přijaté příspěvky od účastníků, přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy, přijaté nadační příspěvky, příspěvky salesiánů Technické zázemí: 13

14 tržby z prodeje služeb, dary fyzických osob, přijaté dotace od orgánů státní správy, přijaté nadační příspěvky, práce salesiánů Úplatu pro školní rok stanovuje ředitel v dokumentu zvaném Zápisné pro šk.rok. Výše úplaty vychází z rozpočtu režijních nákladů aktuálního kalendářního roku a z cen konkurenčních organizací. Přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy a přijaté nadační příspěvky jsou vždy využívány účelově, tj. na účel, na který byly poskytnuty. Přijaté příspěvky od účastníků, tržby z prodeje služeb a dary fyzických osob jsou čerpány na úhradu nákladů, které nelze krýt ostatními zdroji financování. Kontrola ekonomické činnosti je prováděna samotnou organizací, příslušnými kontrolními orgány státní správy, samosprávy (tzn. poskytovateli dotací a grantů a finančními úřady) a poskytovateli nadačních příspěvků. 10. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Zdravé prostředí - V zařízení je dodržován zákaz kouření a požívání alkoholických a jiných škodlivých látek. - Vedení zařízení zajišťuje pracovníkům podmínky pro výkon kvalitní práce, stanoví a zpřístupňuje pravidla pro jejich práci. - Zařízení vytváří podmínky k tomu, aby pracovní podmínky odpovídaly platným obecně závazným normám a stanoveným vnitřním pravidlům. - Zařízení dodržuje předpisy BOZP a PO. - Prostředí a vybavení zařízení (zejména možnost soukromí, sociální zařízení, světelná a tepelná pohoda) odpovídají kapacitě, charakteru poskytované služby a potřebám a zájmům účastníků vzdělávání. - Prostory zařízení, kde je služba poskytována, jsou čisté, upravené, bez biologických či chemických zápachů. - V případě potřeby vedení vydává a uplatňuje vnitřní pravidla, s nimiž jsou seznámeni účastníci i pracovníci zařízení. - Zařízení definuje možné havarijní a nouzové situace a způsoby jejich řešení. - Účastníci vzdělávání i pracovníci jsou seznámeni s postupem při havarijních a nouzových situacích. - Pracovníci jsou povinni seznámit děti a mládež s bezpečnostními pravidly a Řádem Střediska. - Pracovníci jsou povinni mít po celou dobu programu děti pod dohledem. - V případě úrazu je každý pracovník povinen poskytnout první pomoc a dle nutnosti volat RZP na čísle 155. Jakékoliv (i sebeméně) ošetřené zranění zapisuje do knihy úrazů. - Předměty, které by mohly být nebezpečné, jsou označeny nebo je na ně upozorněno v jednotlivých provozních řádech místností (keramická pec, apod.). Psychosociální podmínky - sociální klima a partnerství Pracovníci: - předávají a upevňují občanské a křesťanské hodnoty účastníků 14

15 - respektují individuální přístup a partnerství - zapojují účastníky vzdělávání do tvorby obsahu i formy aktivit - se snaží o co nejpřístupnější formu nabídky činností - týmově spolupracují - ošetřují osobní údaje a dodržují mlčenlivost - doprovázejí děti a mládež při všech činnostech a co nejvíce aktivují jejich schopnosti a dovednosti Ochrana před násilím, šikanou a dalšími sociálně-patologickými jevy - pracovníci ve své činnosti respektují základní lidská práva všech účastníků, jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla občanského soužití. - pracovníci zařízení netolerují žádné sociálně patologické jevy, proto odhalují jejich výskyt, předchází jim a zabraňují jejich dalšímu šíření - pracovníci předcházejí zejména šikaně, násilí a zneužívání omamných a psychotropních látek mezi dětmi realizováním preventivních programů. - v případě výskytu jakéhokoliv negativního jevu informují pracovníci vedoucího pracovníka a dále s ním situaci řeší. Další postup je projednáván s ředitelem, eventuelně se zákonnými zástupci účastníků či návaznými institucemi. 11. Informovanost - veškeré informace jsou zájemci o vzdělávání poskytovány s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby poznal, zda tato nabídka naplňuje jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout, zda ji využije či nikoli - účastník má právo být informován (o činnosti, náplni programů ) prostřednictvím vyvěšení potřebných informací a pravidel na dobře viditelných místech, dále na internetových stránkách zařízení, či se s konkrétním dotazem obrátit na pracovníka Střediska - Public Relations SaSM DDM Brno-Žabovřesky: podílení se na vytváření a rozvíjení komunikace s veřejností pravidelná informovanost veřejnosti o práci SaSM DDM Brno- Žabovřesky v oblasti nabídky volnočasových aktivit (nástěnky, zpravodaj úřadu městské části, ) spolupráce s médii (tisk, rozhlas, TV) internetové stránky letáky výroční zprávy propagační akce organizace (sportovní turnaje aj.) přímá komunikace s veřejností, partnery a úřady 15

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

Klíčové kompetence. Hanák Vít. SaSM Brno Žabovřesky 29. 30. 8. 2008

Klíčové kompetence. Hanák Vít. SaSM Brno Žabovřesky 29. 30. 8. 2008 Klíčové kompetence Hanák Vít SaSM Brno Žabovřesky 29. 30. 8. 2008 Program 9.00 12.00 klíčové kompetence - I blok Proč zrovna klíčové kompetence? A co to je? Vyzkoušení si KK v praxi 12.00 12.45 oběd klíčové

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV OBSAH 1. Preambule 2. Identifikační údaje zařízení 3. Charakteristika zařízení 4. Konkrétní cíle vzdělávání 5. Délka a časový plán vzdělávání 6. Formy vzdělávání 7.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Směrnice 2/2013. Vnitřní řád

Směrnice 2/2013. Vnitřní řád Směrnice 2/2013 Vnitřní řád Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Účel a působnost vnitřního řádu Čl. 3 Účastníci zájmového vzdělávání Čl. 4 Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a pracovníků

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Přijímání účastníků. Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek

Přijímání účastníků. Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek Přijímání účastníků DDM nabízí zájmové vzdělávání dětem, žákům, studentům, rodičům, popřípadě dalším osobám, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu a bez ohledu na sociální či fyzické překážky.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní družinu vnitřní řád. Je

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme společně Obsah 1 Identifikační údaje školy... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost... 3 2 Podmínky ke vzdělávání...

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly V. Nováka 372, 250 82 Úvaly (dále jen MDDM) je vydán na základě zákona č. 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3., v souladu s vyhláškou č. 74/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Středisko volného času Vnitřní řád 2016/2017 Číslo jednací: OAJL2016/105 Ředitelka Obchodní akademie, odborné školy a praktické

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školního klubu 3. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání 4. Délka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ Lipenec V Lipenci 30.8.2016 55/2016 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Konkrétní cíle vzdělávání, klíčové kompetence 4. Časový

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov mládeže Střední odborné učiliště potravinářské, Libušská 320/111, Praha 4 Písnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program pro domov mládeže zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb. 1.9.2009

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Vnitřní řád pro účastníky zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Vnitřní řád pro účastníky zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže Hradec Králové Vnitřní řád pro účastníky zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže Hradec Králové Dům dětí a mládeže Rautenkrancova 1241 Hradec Králové 500 03 Vnitřní řád pro účastníky zájmového vzdělávání Domu dětí a

Více

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488. Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488. Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce ředitelky pro I. stupeň : Mgr. Eva Junová Vychovatel školního klubu

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více