Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky. Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno -Žabovřesky Foerstrova 2, Brno Žabovřesky tel./ fax , e- mail: brno. sdb. Školní vzdělávací program Platný od razítko Mgr. Pavel Tichý ředitel

2 Předkladatel: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Sídlo: Foerstrova 2, PSČ: Identifikační číslo: Telefon: Ředitel: Mgr. Pavel Tichý Mobil: Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha Sídlo: Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8 - Kobylisy, PSČ: Telefon: Koordinátor ŠVP: Právní forma: Školská právnická osoba zaregistrovaná v rejstříku MŠMT IZO: IČ: Platnost ŠVP: od

3 Charakteristika Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky (dále jen SaSM DDM Brno-Žabovřesky, nebo středisko) je střediskem pro volný čas dětí a mládeže se širokou zájmovou působností, které zřídila Salesiánská provincie Praha. Místo poskytovaného vzdělávání: Foerstrova 2, Brno Školní vzdělávací program vychází z těchto dokumentů a pramenů: Školské zákony 561/2004 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb., Vyhláška č. 74/2005 Sb Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání NIDM 2007 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji Výchovně pastorační projekt Provincie SDB Praha Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Horst Belz, Marco Siegrist (Portál 2001) Výchovně pastorační projekt místní komunity SDB Diplomová práce Jiří Kopřiva Výchova adolescentů animací 2001, Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Statut SaSM DDM Brno-Žabovřesky Školní vzdělávací program SaSM DDM České Budějovice Metodický pokyn z MŠMT k primární prevenci č.j / ze dne Celostátní seminář ředitelů SVČ Tábor Konkrétní cíle vzdělávání Upevnit hodnotové orientace, založené na kulturních, občanských a křesťanských principech a přispět tak k utváření sociálně zralých mladých lidí. Zlepšit kvalitu života cílové skupiny. Vzdělávat cílovou skupinu a rozvíjet její životní příležitosti. Motivovat cílovou skupinu k vytváření pozitivních zájmů (ochraně života a ekologickému cítění). Předcházet, příp. zabránit sociálně patologickým jevům v cílové skupině. Přispívat k prevenci kriminality. Nabídnout mladým možnost zapojit se do služby druhým. 3

4 Poskytovat pomoc a doprovázení při řešení problémů cílové skupiny, nebo v obtížných životních situacích jedince. Stavět na hodnotách laskavosti, víry a rozumu. Uplatňovat individuální přístup a navazovat přátelský vztahy. Vytvořit, udržet a posilovat vzájemné vztahy v cílové skupině i mezi skupinou a širším okolím. Pomocí skupinové práce vést mladého člověka ke spolupráci, toleranci a zodpovědnosti za své chování Nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí Odkrývat a pomáhát řešit sociálně patologické jevy (konflikty doma či ve škole, s vrstevníky, šikanu, záškoláctví ) Délka vzdělávání Zájmové kroužky: vzdělávání trvá jednotlivý školní rok. Otevřený klub: děti a mládež mohou klub navštěvovat nepravidelně, sami si tak určují délku pobytu (vzdělávání). 2. Formy vzdělávání Středisko vykonává druh činnosti školského zařízení: školská zařízení pro zájmové vzdělávání, typ: středisko volného času - dům dětí a mládeže. Jedná se zejména o následující činnosti: a) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (zájmové kroužky, Klub maminek), b) příležitostná činnost (sportovní a kulturní, výtvarně-tvořivé a další jednodenní akce), c) spontánní činnost (Otevřený klub hřiště, herny, posilovna), d) individuální práce - vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí a mládeže a k podpoře těch, kteří mají studijní obtíže ve škole, e) pomoc dětem, mládeži a rodině při sociálních obtížích a konfliktech, f) táborová a pobytová činnost (tábory, víkendové a jiné pobytové akce), g) osvětová činnost (enviromentální vzdělávání) h) spolupráce a vzdělávání dobrovolníků Střediska z řad mládeže i dospělých, i) vzdělávání a praxe studentů: - Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno, - Masarykovy univerzity (FSS, PdF, FSpS) - Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci - EA-VOŠ sociálně právní Brno j) v rámci činnosti Střediska nabízíme občerstvení pro účastníky našich aktivit. Středisko je oprávněno rozvíjet i další činnost, která je v souladu s jeho posláním. Při této činnosti se Středisko zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro děti a mládež ve shodě s výchovně pastoračním projektem místní salesiánské komunity a školským vzdělávacím programem. Kromě aktivit, které jsou určeny dětem a mládeži, pořádá Středisko také další akce jak kulturního a náboženského, tak i sportovního a rekreačního zaměření. 4

5 Středisko vytváří předpoklady k tomu, aby přiměřeným způsobem na plnění poslání participovaly také děti, mladí, jejich rodiče a další osoby. (protagonismus mladých) Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. Základní oblasti SaSM, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání: Otevřený klub (volnočasové aktivity pro děti a mládež) zájmové kroužky Klub maminek táborové a pobytové akce příležitostné akce práce s dobrovolníky a praktikanty (zaškolování, metodická pomoc, pravidelné setkávání, přednášky, programy s duchovní tematikou, hry, plánování a hodnocení činnosti) 3. Obsah vzdělávání Klíčové kompetence Klíčové kompetence chápeme jako soubor vlastností, dovedností, postojů a hodnot jedince, které mu umožňují jednat adekvátně a efektivně v různých životních situacích. Klíčové kompetence představují pro dítě neopomenutelný základ přípravy na život ve společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu. Následné kompetence jsou rozvíjeny tak, aby byly dodrženy dosažené vývojové etapy jednotlivých účastníků. Pro naše působení jsou prioritní podtržené dovednosti, další uvedené spíše rozvádějí danou kompetenci. Vycházíme z předpokladu, že pedagog přirozeně posiluje sebevědomí dětí a správně je motivuje. 1. Učební kompetence a) Rozlišuje mezi důležitým a nedůležitým b) Samostatně vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti (uvědomuje si možnost neustálého opakování všech situací, problémů ) c) Umí vyhledat informace, pochopit jejich smysl a využít je v procesu učení d) Organizuje a řídí vlastní učení, umí zhodnotit jeho výsledky e) Zná obecně užívané termíny, znaky a symboly, umí uvést věci do vzájemných souvislostí f) Má předpoklady k celoživotnímu učení 2. Kompetence k řešení problémů a) Učí se samostatně a pozitivně řešit konflikty a agresi (zvládat hádky) b) Vnímá nejrůznější situace ve škole i mimo ni (doma, ve Středisku), přemýšlí o příčinách a na základě svých zkušeností hledá jejich řešení c) Umí postihnout problém, nalézt a zformulovat způsoby jeho řešení a uplatnit je v praxi d) Samostatně rozhoduje, zvažuje důsledky svého rozhodnutí, nese za ně odpovědnost 5

6 3. Sociální a interpersonální kompetence a) Vytváří si pozitivní představu o sobě samém (podpora sebedůvěry, samostatného rozhodování, řídí své chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty) b) Orientuje se v mezilidských vztazích, uvědomuje si zpětnou vazbu vlivu svého chování na okolí c) Rozpozná nevhodné a rizikové chování a uvědomuje si jeho možné důsledky d) Zvládá běžné životní situace a emocionální problémy, koriguje nepřizpůsobivé chování e) Vědomě dodržuje morální zásady a pravidla chování, orientuje se v základních mravních hodnotách f) Rozumí skupinovým vztahům, aktivně do nich zasahuje, aktivně ovlivňuje kooperaci ve skupině 4. Pracovní kompetence a) Uvědomuje si vztah mezi učením, školou a následným pracovním životem b) Chápe nutnost budoucího osamostatnění (ekonomického ) od rodičů c) Používá získané základní pracovní dovednosti a návyky v každodenních činnostech (chová se prakticky) d) Učí se hospodárnému vztahu k penězům e) Připravuje i provádí svoji pracovní činnost, dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví f) Zná zaujetí pro činnost. Z takového zaujetí (motivace) vyrůstá samostatnost. 5. Kompetence komunikativní a) Učí se samostatně komunikovat a naslouchat, vyjádřit vlastní názory, pocity, city a potřeby (zvládá emoce) b) Učí se navázat zdravý vztah s dospělým, autoritou c) Výstižně, souvisle a kultivovaně formuluje své myšlenky. d) Diskutuje s vhodnou argumentací (dokáže vést dialog, je asertivní) e) Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vzájemných vztahů k ostatním lidem (plnohodnotné soužití) f) Rozumí různým textům (tiskoviny, informace, pokyny apod.) g) Využívá možností komunikačních technologií 6. Občanské kompetence a) Uvědomuje si zodpovědnost za své chování a za svůj život a dle toho se správně rozhoduje. b) V rámci budoucího osamostatnění se učí přebírat zodpovědnost nejen za sebe, ale i za jiné (blízké osoby) c) Je schopen poskytnout účinnou pomoc v krizové situaci + uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému či psychickému násilí d) Je schopen vcítit se do situace druhých (dokáže být empatický) e) Projevuje pozitivní postoj k životnímu prostředí; chápe ekologické souvislosti f) Chápe funkci zákonů a společenských norem, zná svá práva a povinnosti g) Chápe a respektuje odlišný způsob života jiných etnik, skupin a náboženství 6

7 h) Zvládá běžnou komunikaci s úřady 7. Kompetence k využití volného času a) Rozvíjí schopnost aktivním způsobem odpočívat a odstraňovat únavu z jednostranného zatížení organismu b) Rozvíjí talent, sebevědomí a sebereflexi, seberealizuje se c) Vyrovnává stres klidem a relaxací d) Učí se starat o sebe (o rovnováhu duše i těla, učí se psychohygieně) 8. Kompetence k duchovní dimenzi a) Hledá nadhled nad životem - uvědomuje si pestrost, komplikovanost, nejednoduchost světa b) Etické hodnoty (jednání) c) Smysl pro neviditelné (symboly) d) Existenciální otázky (smysl života) e) Smysl pro Boha (náboženství) f) Víra v Ježíše (křesťanství) g) Učí se jednat s rozvahou vzhledem ke konečnosti a pomíjivosti života h) Chápe, že láska = rodina i) Dokáže aplikovat náboženskou dimenzi v běžném životě 4. Časový plán vzdělávání a) účastníků zájmového vzdělávání Činnost Střediska je celoroční. Otevřený klub probíhá od neděle do pátku v odpoledních hodinách. Zájmové kroužky se konají v odpoledních hodinách ve dnech školního vyučování. Aktivity Klubu maminek probíhají převážně v dopoledních hodinách pracovních dní. V sobotu a v neděli probíhají hlavně příležitostné činnosti. Není li ve výjimečných případech stanoveno jinak, je provoz Střediska přerušen v době školních prázdnin. zájmové vzdělávání pravidelné probíhá od 3. týdne v září do 3. týdne v červnu běžného školního roku: - Zájmové útvary: pravidelně v rozsahu 0,5 h až 4,5 h týdně. - Otevřený klub: klub 4x týdně 5h, 1x 3:45h, 1x 6h. - Dobrovolníci a praktikanti: pravidelné schůzky spolu s pedagogickými zaměstnanci 15min před zahájením a 5min po skončení činnosti, informační schůzky (včetně úvodního školení, BOZP a PO) 1x ročně 4h, přednášky (vzdělávací akce) 1x měsíčně 2h, víkendová akce 1x ročně. zájmová vzdělávání, příležitostné a prázdninové aktivity celoročně včetně sobot, nedělí a svátků odborná a osvětová činnost od září do června školního roku spontánní aktivity od 1. týdne v září do 30. června běžného školního roku 7

8 b) zaměstnanců SaSM DDM Brno-Žabovřesky Každý pedagogický a administrativní zaměstnanec SaSM DDM Brno- Žabovřesky absolvuje v průběhu školního roku alespoň 1 seminář zaměřený na odbornou či problémovou oblast týkající se jeho pracovní náplně. Další vzdělávací možností je stáž v jiném Salesiánském středisku mládeže nebo organizaci s podobným zaměřením. Samozřejmostí je, že zaměstnanec průběžně aktivně studuje potřebné materiály k výkonu práce, např. zápisy z porady, zákony, vyhlášky, směrnice apod. Pro lepší přehlednost je vhodné, aby zaměstnanec každý absolvovaný seminář nebo kurz zapsal do přehledu vzdělávání zaměstnanců Střediska. 5. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončení vzdělávání a) Otevřený klub Účastník je přijat: - patří-li do cílové skupiny (věk 6 až 26 let, neorganizovaná mládež) - výjimky jsou možné po projednání na pedagogické radě - projde-li prvokontaktem - je-li seznámen s Pravidly pro návštěvníky střediska a je ochoten je dodržovat - pokud se mu v klubu líbí (cítí se tu dobře a bezpečně) - není-li kapacita klubu (případně některého z programů) již naplněna Informace o průběhu služby: - služba probíhá na principu volného vstupu a pobytu v zařízení a dobrovolné účasti na programech (není-li pro určitý program stanoveno jinak např. přesný čas činnosti) - účastník využívá výhod zařízení (soc. zařízení, teplo ) - účastník se dobrovolně zapojuje do probíhajících programů - účastník se v zařízení nemusí zapojit do programů, má v zařízení prostor např. pro vykonávání osobních činností (příprava do školy, domácí úkoly, četba knihy, časopisu ) - pracovníci seznamují účastníka s pravidly pobytu v SaSM DDM Brno- Žabovřesky a charakterem jednotlivých služeb Služba je ukončena v případě, že: - účastník hrubě poruší Pravidla pro návštěvníky střediska - účastník již nespadá do cílové skupiny - účastník již nemá zjevný zájem o poskytovanou službu b) Zájmové útvary Přijímání účastníků Přednostně děti, které: - Žijí ve spádové oblasti Brno-Žabovřesky - Jsou žáky I. a II. Stupně ZŠ - Mají zájem o konkrétní aktivitu - Uhradí poplatek za kroužek 8

9 Zápis účastníka: - Vyplněnou přihlášku s podpisem zákonného zástupce (děti do 18 let) odevzdá při zápisu - Platba probíhá při zápisu, platí se částka na celý školní rok - Každý kroužek je omezen věkem a určitým počtem dětí na jednu skupinu. - V případě, že je poptávka vyšší než nabídka, vybírá účastníky vedoucí kroužku dle zkušeností, výše zájmu a pořadí odevzdané přihlášky. - V některých zájmových útvarech se přihlašuje po domluvě s vedoucím. Ukončení poskytované služby: - Řádné ukončení docházky na konci každého školního roku (polovina června) - Předčasné ukončení docházky ze strany účastníka vrací se poměrná částka účastnického poplatku po domluvě se zákonným zástupcem a vedoucím kroužku. - Předčasné ukončení docházky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro návštěvníky střediska) bez náhrady (výjimky povoluje ředitel). c) Klub maminek Přijímání účastníka Přijímáme rodiče: - kteří mají o poskytovanou nabídku pro své malé děti zájem - jsou seznámeni s Pravidly pro návštěvníky střediska a jsou ochotni je dodržovat - není-li kapacita Klubu maminek (případně některého z útvarů) již naplněna Zápis účastníka: - Vyplněná přihláška s podpisem se odevzdá při zápisu - Platba probíhá při zápisu, platí se částka na celý školní rok - Každý útvar je omezen věkem a určitým počtem dětí na jednu skupinu. - V případě, že je poptávka vyšší než nabídka, vybírá účastníky vedoucí útvaru dle zkušeností, výše zájmu a pořadí odevzdané přihlášky. - Ve všech zájmových útvarech se přihlašuje po domluvě s vedoucím Ukončení poskytované služby: - Řádné ukončení docházky na konci každého školního roku (polovina června) - Předčasné ukončení docházky ze strany účastníka ze závažných důvodů vrací se poměrná částka účastnického poplatku, po domluvě s vedoucím kroužku. - Předčasné ukončení docházky z důvodu vyloučení (viz Pravidla pro návštěvníky střediska) bez náhrady (výjímky povoluje ředitel). 6. Označení dokladu o ukončeném vzdělání Doklad o ukončení vzdělávání oficiálně nevydáváme. 7. Popis materiálních podmínek Popis materiálních, technických a personálních podmínek, časový plán a odpovědnost za plnění jsou stanoveny v celoročním plánu práce SaSM DDM Brno- Žabovřesky na příslušný školní rok, popřípadě jsou specifikovány platnými vnitřními předpisy. 9

10 Speciální, účelové a univerzální místnosti: učebna (Počítačovna) učebna (Doučovárna) učebna (Jazykovka) dílna (Keramika) dílna (Elektro) dílna (Modelárna) Hudebna I. - IV. hudebna (Klavír) herna (Kulečník) herna herna (Bar) Pingpongárna Posilovna prostor pro kroužek vaření (v suterénu) kuchyňka pro zaměstnance (v 1. pochodí) sklad (Klubu maminek) sklad (sportovních a tábornických potřeb) sál bar klubovna Studijní a relaxační prostory (zóny): herny (v době Otevřeného klubu pro všechny návštěvníky) společenská místnost (pro dobrovolníky) Prostory pro hromadné setkávání: sál bar klubovna Hygienické a odkládací prostory: sociální zařízení šatna pro zaměstnance a dobrovolníky uzamykatelné skříňky pro odkládání věcí na chodbě uzamykatelné skříňky pro odkládání věcí v šatně (pro zájmové útvary a posilovnu) Prostory pro pedagogické i nepedagogické pracovníky: ředitelna kancelář (Nasa) kancelář Střediska půjčovna společenská místnost Jako prostor k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného nebo nemocného slouží půjčovna, místo s umístěnou lékarničkou bar u sálu, popř. ředitelna. 8. Popis personálních podmínek Interní pracovníci: pracovní tým tvoří 16 pedagogů volného času a 9 ekonomicko administrativních pracovníků a ostatních 10

11 hodnota přepočtených pracovníků je 16, Dobrovolníci a praktikanti: externích stálých pracovníků dobrovolníků a praktikantů Rozsah přímé práce s účastníky: Minimální rozsah přímé práce při plném pracovním úvazku je stanoven zák. 563/2004 sb. Ředitel SaSM - DDM Brno-Žabovřesky stanoví rozsah přímé výchovné práce vždy na školní rok, s ohledem na rozsah a specifičnost činnosti v konkrétním roce, pro jednotlivé pedagogické pracovníky. Kvalifikační podmínky Tento profesní tým musí splňovat tato kritéria: kreativní kolektiv, který má vytvořený soubor hodnot, které považuje za důležité klima důvěry, respektu mezi pedagogy nízká absence vysoké pracovní nasazení doplňování kvalifikace a odborností v rámci DVPP (dlouhodobého vzdělávání ped. pracovníků) mobilita a přizpůsobivost novým trendům a formám práce chuť do práce a systematičnost při plnění úkolů ve výchovně vzdělávací práci Profesní dovednosti pedagogických pracovníků Kompetence pracovníků v jednotlivých oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních. Od pedagogických pracovníků se vyžaduje schopnost samostatné práce, mají řídící schopnosti a jsou otevřeni problémům účastníků našich činností. Musí mít odpovídající pedagogické vzdělání. Ve své práci se řídí salesiánskou výchovnou metodou. Schopnost týmové práce Ode všech pedagogů volného času se vyžaduje týmová spolupráce. Na pedagogické radě společně řeší problémy, stejně tak na poradách mikrotýmu. Ode všech pedagogů a dobrovolníků se vyžaduje společné působení v rámci jedné činnosti. Nikdy si před účastníky nevytýkáme chyby. O problémech se bavíme na místech k tomu určených. Vstřícná komunikace a spolupráce Všichni zaměstnanci spolupracují, předávají si informace tak, aby vytvářeli pro účastníky co nejlepší podmínky. 11

12 Dovednosti řídících pracovníků Od řídících pracovníků se vyžadují manažerské schopnosti - teoretické myšlení, samostatné myšlení, písemný a slovní projev, sebekontrola a sebeovládání, samostatnost, schopnost přijmout odpovědnost, rozhodnost, odolnost vůči mentální zátěži, organizační schopnost, kultivovanost vystupování a zevnějšku a jistotu, pohotovost vystupování, koncentrace pozornosti, rozdělení pozornosti, dlouhodobá paměť, krátkodobá paměť, schopnost pro procesy a události, praktické myšlení, tvůrčí myšlení, přizpůsobivost, flexibilita, schopnost pracovat v týmu, přesnost a preciznost a schopnost sociálního kontaktu. VYTVÁŘENÍ KULTURY A KLIMATU V ZAŘÍZENÍ - Zaměstnanci (pracovníci) respektují jasně daná vnitřní pravidla, viz Vnitřní řád. - Intervize probíhá 1x týdně, a to ředitel s pedagogickými pracovníky - V organizaci probíhá pravidelné hodnocení pracovníků. - Organizace dbá na celoživotní vzdělávání zaměstnanců a jejich profesionalizaci. V organizaci je vytvořen dokument Etický kodex, s kterým se zaměstnanci ztotožňují a na jehož základě realizují svou činnost. STYL ŘÍZENÍ Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky je zřízeno Salesiánskou provincii Praha. Statutárním orgánem Střediska je ředitel jmenovaný zřizovatelem na dobu neurčitou. Za činnost výchovných sekcí je zodpovědný pracovník jmenovaný ředitelem (vedoucí sekce). Vedoucí sekce určuje zodpovědné pracovníky za jednotlivé činnosti sekce a ti podle povahy činnosti zodpovědnost rovnoměrně rozdělí na přítomné pracovníky. Ředitel rozhoduje o přijetí nebo propuštění pracovníka, o náplni pracovní činnosti jednotlivých pracovníků, o vyloučení některého účastníka na určitou dobu a o spolupráci Střediska s ostatními organizacemi. Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada, tvořená interními pedagogickými pracovníky. Činnost organizace je plánována prostřednictvím těchto nástrojů: - Strategické plánování - Roční plán plán práce - Porada všech zaměstnanců Střediska - Pedagogická rada - Porada jednotlivé sekce - Výchovně-pastorační společenství KONCEPČNOST ORGANIZACE Salesiánská kongregace od počátku chápe své poslání jako pokračování v díle Dona Boska. Don Bosko vnímal problémy doby, ve které žil, zejména problémy 12

13 chudých chlapců. S nasazením celého svého života se snažil poskytnout jim účinnou pomoc: - bezdomovcům dát domov - nezaměstnaným najít práci - nevzdělaným poskytnout kvalifikaci - všechny vést k zakotvení v Bohu. Toto poslání nese salesiánská rodina i dnes, kdy máme být nositeli a znamením Boží lásky mladým, zvláště nejchudším. Obecné cíle salesiánského střediska: Salesiánská střediska mládeže představují jednu z priorit salesiánského díla v České republice a patří k základním pilířům apoštolátu mezi mladými lidmi. V nich vytváříme prostor, v němž realizujeme program oratoře Dona Boska. Prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit chceme vychovávat mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu evangelních hodnot k ušlechtilému lidství a životu z víry. Cíle vzdělávání SaSM DDM Brno-Žabovřesky: Konkrétní cíle vzdělávání jsou uvedeny v třídních knihách jednotlivého zájmového vzdělávání, popř. v plánu prázdninových akcí. Nabídka odborné pomoci pro účastníky, popř. jejich zákonné zástupce Existuje seznam návazných institucí, na které je možno se v případě potřeby obrátit. V programech Otevřeného klubu probíhá sociální práce prostřednictvím těchto činností: - kontaktní práce - situační intervence - základní poradenství - sociálně právní poradenství - doprovodné aktivity 9. Popis ekonomických podmínek Zdroje financování: Vlastní: přijaté příspěvky od účastníků, tržby z prodeje služeb Cizí: přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy, přijaté nadační příspěvky, dary fyzických osob Způsob financování jednotlivých aktivit: Zájmové kroužky: přijaté příspěvky od účastníků, přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy, přijaté nadační příspěvky, příspěvky salesiánů Otevřený klub: přijaté příspěvky od účastníků, přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy, přijaté nadační příspěvky, příspěvky salesiánů Technické zázemí: 13

14 tržby z prodeje služeb, dary fyzických osob, přijaté dotace od orgánů státní správy, přijaté nadační příspěvky, práce salesiánů Úplatu pro školní rok stanovuje ředitel v dokumentu zvaném Zápisné pro šk.rok. Výše úplaty vychází z rozpočtu režijních nákladů aktuálního kalendářního roku a z cen konkurenčních organizací. Přijaté dotace a granty od orgánů státní správy a samosprávy a přijaté nadační příspěvky jsou vždy využívány účelově, tj. na účel, na který byly poskytnuty. Přijaté příspěvky od účastníků, tržby z prodeje služeb a dary fyzických osob jsou čerpány na úhradu nákladů, které nelze krýt ostatními zdroji financování. Kontrola ekonomické činnosti je prováděna samotnou organizací, příslušnými kontrolními orgány státní správy, samosprávy (tzn. poskytovateli dotací a grantů a finančními úřady) a poskytovateli nadačních příspěvků. 10. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Zdravé prostředí - V zařízení je dodržován zákaz kouření a požívání alkoholických a jiných škodlivých látek. - Vedení zařízení zajišťuje pracovníkům podmínky pro výkon kvalitní práce, stanoví a zpřístupňuje pravidla pro jejich práci. - Zařízení vytváří podmínky k tomu, aby pracovní podmínky odpovídaly platným obecně závazným normám a stanoveným vnitřním pravidlům. - Zařízení dodržuje předpisy BOZP a PO. - Prostředí a vybavení zařízení (zejména možnost soukromí, sociální zařízení, světelná a tepelná pohoda) odpovídají kapacitě, charakteru poskytované služby a potřebám a zájmům účastníků vzdělávání. - Prostory zařízení, kde je služba poskytována, jsou čisté, upravené, bez biologických či chemických zápachů. - V případě potřeby vedení vydává a uplatňuje vnitřní pravidla, s nimiž jsou seznámeni účastníci i pracovníci zařízení. - Zařízení definuje možné havarijní a nouzové situace a způsoby jejich řešení. - Účastníci vzdělávání i pracovníci jsou seznámeni s postupem při havarijních a nouzových situacích. - Pracovníci jsou povinni seznámit děti a mládež s bezpečnostními pravidly a Řádem Střediska. - Pracovníci jsou povinni mít po celou dobu programu děti pod dohledem. - V případě úrazu je každý pracovník povinen poskytnout první pomoc a dle nutnosti volat RZP na čísle 155. Jakékoliv (i sebeméně) ošetřené zranění zapisuje do knihy úrazů. - Předměty, které by mohly být nebezpečné, jsou označeny nebo je na ně upozorněno v jednotlivých provozních řádech místností (keramická pec, apod.). Psychosociální podmínky - sociální klima a partnerství Pracovníci: - předávají a upevňují občanské a křesťanské hodnoty účastníků 14

15 - respektují individuální přístup a partnerství - zapojují účastníky vzdělávání do tvorby obsahu i formy aktivit - se snaží o co nejpřístupnější formu nabídky činností - týmově spolupracují - ošetřují osobní údaje a dodržují mlčenlivost - doprovázejí děti a mládež při všech činnostech a co nejvíce aktivují jejich schopnosti a dovednosti Ochrana před násilím, šikanou a dalšími sociálně-patologickými jevy - pracovníci ve své činnosti respektují základní lidská práva všech účastníků, jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla občanského soužití. - pracovníci zařízení netolerují žádné sociálně patologické jevy, proto odhalují jejich výskyt, předchází jim a zabraňují jejich dalšímu šíření - pracovníci předcházejí zejména šikaně, násilí a zneužívání omamných a psychotropních látek mezi dětmi realizováním preventivních programů. - v případě výskytu jakéhokoliv negativního jevu informují pracovníci vedoucího pracovníka a dále s ním situaci řeší. Další postup je projednáván s ředitelem, eventuelně se zákonnými zástupci účastníků či návaznými institucemi. 11. Informovanost - veškeré informace jsou zájemci o vzdělávání poskytovány s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby poznal, zda tato nabídka naplňuje jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout, zda ji využije či nikoli - účastník má právo být informován (o činnosti, náplni programů ) prostřednictvím vyvěšení potřebných informací a pravidel na dobře viditelných místech, dále na internetových stránkách zařízení, či se s konkrétním dotazem obrátit na pracovníka Střediska - Public Relations SaSM DDM Brno-Žabovřesky: podílení se na vytváření a rozvíjení komunikace s veřejností pravidelná informovanost veřejnosti o práci SaSM DDM Brno- Žabovřesky v oblasti nabídky volnočasových aktivit (nástěnky, zpravodaj úřadu městské části, ) spolupráce s médii (tisk, rozhlas, TV) internetové stránky letáky výroční zprávy propagační akce organizace (sportovní turnaje aj.) přímá komunikace s veřejností, partnery a úřady 15

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ KLUB Identifikační údaje název ŠVP: ŠVP školního klubu MZŠ Dymokury ŠVP MZŠ Dymokury, s motivačním

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í H O K L U B U Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 0 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název Programu... 3

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12 Č.j.: 1/12 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mláděže Domino Hronov, Komenského náměstí 8, Hronov, 549 31 je vydán na základě zákona č.561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více