OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva rigorózní práce OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ Mgr. Martin Ondroušek 2008/2009 Čestné prohlášení autora: Prohlašuji, že jsem rigorózní práci na téma: Ochrana osobních údajů pacientů zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.. podpis autora

2 Věnování Tuto práci věnuji svým rodičům. 2

3 Poděkování Děkuji všem, kteří mě jakkoli podpořili při psaní této rigorózní práce, zejména pak děkuji své manželce Evě bez jejíž opory, trpělivosti a konstruktivní kritiky by tato práce nemohla vzniknout. Děkuji též mým kolegům a kamarádům Petru Kyzlinkovi za cenné rady a připomínky k práci a Marku Pokornému za zprostředkování některých pramenů k práci. 3

4 Člověk vlastně ví, jenom když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou jeho pochybnosti. /J. W. Goethe/ 4

5 OBSAH ÚVOD... 7 I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právo na ochranu osob jako základní lidské právo Vývoj práva na ochranu osob Pojem a kategorizace práva na ochranu osob Ochrana osobnosti Předmět všeobecného osobnostního práva Právní vymezení osobnosti Psychologické vymezení osobnosti Subjekty všeobecného osobnostního práva Soukromí Obecné pojetí ochrany osobních údajů Vznik práva na ochranu osobních údajů Definice osobního údaje Vývoj práva na ochranu osobních údajů Období před vznikem práva na ochranu osobních údajů První právní úpravy ochrany osobních údajů Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat Komunitární legislativa Předpokládaný vývoj práva na ochranu osobních údajů Ochrana osobních údajů, bezpečnost, právo na informace Koncepce ochrany osobních údajů II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ Specifika ochrany osobních údajů o zdravotním stavu Vývoj právní úpravy Prameny práva na ochranu osobních údajů pacientů Prameny vnitrostátního práva Listina základních práv a svobod Zákon o ochraně osobních údajů Zákon o péči o zdraví lidu Jiné sektorové právní předpisy Prameny mezinárodního práva Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat Úmluva Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny Prameny komunitárního práva Primární právo Sekundární právo Judikatura Evropského soudního dvora Jiné prameny Institucionální zajištění ochrany osobních údajů pacientů Institucionální zajištění v České republice Institucionální zajištění v Evropské unii Institucionální zajištění v Radě Evropy Citlivé údaje Předmět ochrany Subjekty údajů Povinná mlčenlivost

6 6.1 Obecně k pojmu povinná mlčenlivost Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví Zdravotnická dokumentace Historická východiska Povinnost vedení zdravotnické dokumentace Zpracování osobních údajů v Národním zdravotnickém informačním systému Obsah zdravotnické dokumentace Forma zdravotnické dokumentace Způsob vedení zdravotnické dokumentace Archivace a skartace zdravotnické dokumentace Vlastnictví zdravotnické dokumentace, její převody a přechody Zpracování osobních údajů pacientů nad rámec zákona o péči o zdraví lidu Poskytování informací o zdravotním stavu Obecně k poskytování informací o zdravotním stavu Poskytování informací pacientovi Poskytování informací osobám blízkým pacientovi Poskytování informací státním orgánům a jiným zákonem učeným osobám Poskytování informací dalším osobám Odpovědnost při porušení právních povinností Obecné vymezení odpovědnosti Správněprávní odpovědnost Občanskoprávní odpovědnost Pracovněprávní odpovědnost Trestněprávní odpovědnost Disciplinární odpovědnost Právní úprava ochrany osobních údajů pacientů na Slovensku Právní úprava ochrany osobních údajů pacientů v Německu Návrh nové právní úpravy ochrany osobních údajů pacientů Návrh nového občanského zákoníku a zdravotnické legislativy Některé nedostatky navrhované právní úpravy Inspirace pro zkvalitnění ochrany osobních údajů pacientů ZÁVĚR PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA RESUMÉ POUŽITÉ PRAMENY

7 ÚVOD K napsání této práce mě motivovalo několik faktorů. Jedním z nich byla skutečnost, že se jakožto právník zdravotnického zařízení často setkávám s neznalostí problematiky ochrany osobních údajů nejen ze strany pacientů a zdravotnických pracovníků, ale bohužel i ze strany státních orgánů a dalších institucí, při jejichž činnosti k nakládání s osobními údaji dochází. S ohledem na často velmi citlivý až intimní charakter osobních údajů pacientů považuji neznalost této problematiky za neprofesionální, nevhodnou a často i nebezpečnou. Proto bych rád, kdyby tato práce přispěla k osvětě mezi všemi subjekty, které se na nakládání s osobními údaji pacientů podílejí. Dalším motivem, který mě vedl k napsání této práce, je přijetí tolik potřebné a dlouho očekávané novelizace právní úpravy ochrany osobních údajů ve zdravotnictví. Protože se jedná o problematiku poměrně novou, složitou a v jistých místech ne zcela jednoznačnou, chtěl bych touto prací nabídnout ucelený popis a vysvětlení nové právní úpravy, který by měl posloužit i k zodpovězení některých otazníků, které nová právní úprava přináší. Díky zkušenostem s uplatňováním nové právní úpravy v praxi a její teoretické komparaci se zahraničními právními úpravami se v závěru práce snažím pojmenovat některé nedůslednosti nové právní úpravy ochrany osobních údajů pacientů a navrhnout její možné dílčí změny. Práce je rozdělena na dvě části. První z nich je obecně-teoretická a zabývá se nejen vymezením základního pojmu celé práce, kterým je osobní údaj, ale podává i obecný výklad o historických východiscích a právních základech fungování ochrany osobních údajů. Druhá část se pak již zabývá výhradně problematikou ochrany osobních údajů pacientů, když vysvětluje a rozvíjí klíčové pojmy v rámci tohoto tématu, kterými jsou zejména citlivé údaje, povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků, zdravotnická dokumentace a poskytování informací o zdravotním stavu. V přílohách práce uvádím návrhy vzorů některých důležitých dokumentů a formulací, jež se týkají zpracovávané tematiky a mohou posloužit 7

8 jako inspirace zdravotnickým pracovníkům a managementům zdravotnických zařízení. Práce se kromě souvisejících vnitrostátních, mezinárodních a komunitárních právních předpisů opírá o celou řadu odborných publikací českých i zahraničních, článků z odborných časopisů, o českou i zahraniční judikaturu, jakož i o řadu internetových pramenů. Na některých místech v textu, kde je to přínosné z hlediska přehlednosti práce, používám následujících zkratek a pojmů: Ústava = Ústava České republiky LZPS = Listina základních práv a svobod OZ = občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) ZPZL = zákon o péči o zdraví lidu (zákon č. 20/1966 Sb., zákon o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů) ZOOÚ = zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů) Úmluva č. 108 = Úmluva Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů Úmluva č. 164, též Úmluva o lidských právech a biomedicíně = Úmluva Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny Směrnice 95/46/ES = směrnice č. 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů. Práce obsahuje právní stav k

9 I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 9

10 1. Právo na ochranu osob jako základní lidské právo 1.1 Vývoj práva na ochranu osob Jakožto pevná součást euroatlantických kulturně-politických struktur považujeme demokracii, svobodu a úctu k lidským právům za podobnou samozřejmost, jako například barevnou televizi. Není určitě v pořádku, že nám tyto výdobytky lidského pokroku více či méně zevšedněly. Na druhou stranu však tato skutečnost svědčí o tom, že demokracie, svoboda a úcta k lidským právům se v našich myslích, jakož i v právních řádech drtivé většiny evropských států nezvratně zabydlely. To je samo o sobě velkým úspěchem naší evropské, chcete-li euroatlantické, civilizace, byť tato s sebou přináší i řadu negativních důsledků, mezi něž lze bezpochyby počítat devastaci životního prostředí, korupci, zločinnost či byrokracii. Úcta k lidským právům nebyla vždy samozřejmostí. Lépe by se hodilo říci, že po většinu času existence lidské civilizace vlastně neexistovala vůbec. Pro pravěké sběrače a lovce neznamenal lidský život žádnou velkou hodnotu, kterou by stálo za to se zabývat. Stejně tak lidská práva nebo svoboda jsou pojmy, které pravěký člověk neznal a znát nemohl. Jejich poznání totiž přímo souvisí s rozvojem lidské společnosti, která v době rodů a kmenů byla v samých počátcích. Tehdejší společenské vztahy se realizovaly výhradě na bázi obyčejů, které vedle primitivních náboženských (šamanských) pravidel znamenaly jediné společenské regulativy chování. Přestože tedy chování pravěkého člověka již v jistém smyslu bylo regulováno a formováno společenskými normami, člověk na tehdejší úrovni rozumového a společenského vývoje si to s největší pravděpodobností ani neuvědomoval. Ostatně ani neměl čas, neboť většinu svého času a energie věnoval opatřování potravy pro sebe a svou rodinu. Až s vynálezem zemědělství a v souvislosti s domestikací zvířat si člověk zajistil relativně jednoduchý a pravidelný přístup k dostatečnému množství energetické stravy. Mimo jiné i díky tomu došlo k prudkému rozvoji rozumových schopností člověka. Člověk taktéž získal více volného času a to 10

11 mu umožnilo věnovat se rozeznávání a vysvětlování nejrůznějších fyzikálních a sociálních jevů. Lze tedy konstatovat, že starověk znamenal pro člověka jakési duševní probuzení. Zatímco o starších starověkých civilizacích (Sumerové, Babyloňané, Egypťané, Chetité, Féničané a další) toho moc nevíme nebo po nich zůstaly spíše jen objevy na poli přírodních věd, novější starověké civilizace (Řekové, Římané, Byzantinci) nám zanechaly velké dědictví v oblasti společenskovědních disciplin, mimo jiné i na poli filozofie či práva. Můžeme říci, že Řekové dali ve své filozofii, která byla mimo jiné i základem reálného fungování tehdejších městských států, jasné kontury právům, která dnes řadíme pod pojem základních lidských práv. Dlužno však podotknout, že v souladu s tehdejším společenským zřízením, založeném na tzv. otrokářské demokracii, tato práva ani zdaleka nenáležela všem lidem. V této době se jednalo zejména o práva politická, zejména pak právo volit a být volen a taktéž práva majetková, tj. právo na nedotknutelnost majetku 1. Uplatňování práv na ochranu osob v dnešním slova smyslu však bylo v počátcích. Pokrok do rozvoje osobních práv nevnesl ani středověk, který naopak mnohé společenské výdobytky antiky uvrhnul v zapomnění. Až renesance a humanismus opět oprášily již téměř zapomenuté učení antických filozofů a právníků 2. Toto učení se postupně promítlo prakticky do všech oblastí tehdejší společnosti. Byly založeny první univerzity 3. Po středověkém výpadku opět začala vzkvétat věda, umění, byla znovuobjevena řecká filozofie a instituty římského práva se začaly prosazovat do právních řádů evropských států. Tato doba víry v člověka a obdivu k jeho schopnostem se stala živnou půdou pro vznik přirozenoprávní teorie, která akcentuje člověka jako unikátní individuum s vlastní osobností, jednající na základě vlastní vůle, 1 Např. Zákon dvanácti desek (lex duodecim tabularum) 2 V právní oblasti se jednalo zejména o znovuobjevení římského práva, jímž je soukromé právo evropských i řady mimoevropských států ovlivněno dodnes. Klíčovou roli v tomto procesu sehrála jedna z nejstarších evropských univerzit v italské Bologni (založena v roce 1119). 3 Např. v Bologni roku 1119, v Oxfordu roku 1167, v Salamance roku 1239, v Paříži roku 1253, v Praze roku 1348, ve Vídni roku 1365, v Heidelbergu roku 1386, v Kolíně roku 1388, v Lipsku roku 1409, atd. 11

12 jehož život a osobnost si zaslouží právní ochranu. Pozitivní právo 4 té doby však člověku zmíněnou ochranu neposkytovalo nebo ji poskytovalo jen v malé míře. Nezapomeňme, že jsme stále ještě v době nevolnictví, feudálních společenských vztahů, vrchnostenského a poddanského práva. Přirozenoprávní teorie nalézá ochranu člověka v oblasti práva přirozeného 5, tj. v oblasti práva, které je každému člověku dáno od narození až do smrti bez ohledu na normy práva pozitivního. Přestože k plnému prosazení základních lidských práv tehdy zbývala ještě dlouhá cesta 6, právě v době renesance a humanismu můžeme spatřovat základ moderního pojetí základních lidských práv, zejména pak práv na ochranu osob, která se dále rozvinula v době osvícenství v 17. a 18. století díky vyhlášením práv člověka 7 a jejich prostřednictvím následně během 18. a 19. století do soukromoprávních předpisů 8. V západní Evropě po druhé světové válce a v zemích bývalého východního bloku po jejich demokratizaci na konci 20. století dochází k začleňování základních lidských práv přímo do ústav jednotlivých zemí, čímž je důležitost základních lidských práv dále prohlubována. Současně s tímto procesem dochází k neustálému rozšiřování katalogu základních lidských práv, kdy k osobním, majetkovým a politickým právům se přidávají nová práva hospodářská, sociální a kulturní (právo na vzdělání, právo na práci, právo na zdravé životní prostředí apod.). 4 Pozitivní právo je právo vzniklé čistě uměle, je to výtvor člověka, společnosti, vlády a ke své platnosti vždy potřebuje, aby existovalo v rámci stanovených formálně-právních podmínek. Je to právo měnitelné. 5 Přirozené právo je právo vzniklé přirozeně, nezávisle na vůli člověka nebo společnosti, je produktem na člověku nezávislé autority (příroda, lidská přirozenost, duch národa, absolutní rozum, boží vůle). Je univerzálně platné a neměnné. 6 S rozvojem lidské společnosti docházelo postupně k pronikání přirozených práv do práva pozitivního, čímž se základní lidská práva postupně prosazovala do právních řádů jednotlivých států. 7 Např. anglická Charta práv (Bill of Rights) z roku 1689, americká Deklarace nezávislosti z roku 1776 a Charta práv (Bill of Rights) z roku 1791, francouzská Deklarace lidských a občanských práv (Declaration des droits de l homme et du citoyen) z roku Např. bavorský Codex Maximilianeus Bavarius Civilis z roku 1756, pruský Allgemeines Landrecht z roku 1794, francouzský Code civil z roku 1804, rakouský Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) z roku 1811, německý Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) z roku

13 1.2 Pojem a kategorizace práva na ochranu osob Právo na ochranu osob patří do kategorie práv absolutní povahy, jež působí proti všem (erga omnés). Právo na ochranu osob je právem osobním, neboť chrání osobu a její projevy. Podle druhu osoby, již chrání, se právo na ochranu osob dále dělí na právo na ochranu fyzických osob a právo na ochranu právnických osob 9. Právo na ochranu fyzických osob se dělí na všeobecná osobnostní práva a zvláštní osobnostní práva. Všeobecná osobnostní práva (ochrana osobnosti) chrání osobnost člověka a náleží každé fyzické osobě. Mezi tato práva patří právo na život, zdraví, soukromí, čest, důstojnost, atd. Zvláštní osobnostní práva chrání duševní plody (výtvory) osobnosti člověka a náleží pouze tvůrci. Mezi tato práva patří autorské právo, právo výkonného umělce a průmyslová práva (patenty, průmyslové vzory, užitné vzory, zlepšovací návrhy, apod.). 9 Právo na ochranu právnických osob zahrnuje například právo na ochranu názvu právnické osoby nebo právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby. 13

14 2. Ochrana osobnosti 2.1 Předmět všeobecného osobnostního práva Právní vymezení osobnosti Předmětem práva na ochranu osobnosti je osobnost člověka. Jedná se o pojem, který není právními předpisy definován 10. Je tomu tak proto, že se jedná o pojem velmi široký a současně obecný. Právo jako normativní systém sice pracuje s termíny obecnějšího rázu, což je dáno nutností jejich aplikace na různé sociální vztahy, současně však s ohledem na právní jistotu subjektů práva musí operovat s pojmy určitými, tj. z hlediska jejich výkladu co možná nejjednoznačnějšími. Případná právní definice pojmu osobnost by s největší pravděpodobností nenaplnila požadavek obecnosti a současně dostatečné určitosti. Pojem osobnost tak není vymezen obecnou právní definicí, ale demonstrativním výčtem jednotlivých složek osobnosti 11 případně definicí konkrétní složky osobnosti v případech, kdy již nehrozí riziko přílišné obecnosti 12. Z uvedené konstrukce vymezení osobnosti je zřejmé, že se jedná o vymezení otevřené. Ve výčtu jednotlivých složek osobnosti jsou zastoupeny ty, s nimiž se v praxi setkáváme nejčastěji. Přesto však může dojít k situaci, kdy určitý sociální vztah nelze podřadit pod žádnou z vyjmenovaných složek osobnosti. V takovém případě je vzhledem k absenci obecné právní definice pojmu osobnost nezbytné hledat výklad pojmu osobnost v psychologii. 10 Ostatně pojmy, které se týkají všeobecných osobnostních práv bývají podrobněji definovány jen zřídka a většinou se setkáváme s jejich pouhým výčtem. Je to dáno tím, že se jedná o základní lidská práva, jejichž obsah a tudíž i definice vychází z oblasti práva přirozeného jež má své prameny v oblasti morálky, etiky, filozofe, případně jiných humanitně-vědních oborů, kde jsou významy těchto pojmů dostatečně zavedené a zřejmé. 11 Například čl. 10 Ústavy, 11 OZ, čl. 6, 22, 26 a 29 Všeobecné deklarace lidských práv, čl. 16 a 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, čl. 13 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, čl. 2, 3, 4, 5 a 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 1 a v kapitoly II. až VII Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. 12 Např. definice osobního údaje v 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v čl. 2 písm. a) Úmluvy 108 nebo v čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES. 14

15 V konkrétních případech tak činí zejména soudy, které svými rozhodnutími rozsah tohoto pojmu dotváří Psychologické vymezení osobnosti V psychologii se setkáváme s pojmem osobnost až na počátku 20. století, kdy byl mezi do té doby zavedené základní paradigma psychologie stimul - reakce, vložen faktor variability chování - osobnost, aby se tak vysvětlil fakt, že na tentýž podnět reagují různí lidé různě. Osobnost je tudíž od této doby vnímána jako soubor dispozic člověka, které ovlivňují jeho chování. Pro úplnost uveďme, že tyto dispozice jsou psychického i fyzického původu a jsou částečně vrozené a částečně získané (naučené). Díky tomu, že dispozice jsou dílem získané, tj. jsou formovány vnějšími faktory (socializace, výchova), není osobnost neměnná, nýbrž mění se v závislosti na působení těchto vnějších faktorů. Hovoříme tudíž o dynamickém pojetí osobnosti, které je logickou protiváhou vůči jejímu statickému pojetí, jež determinují vrozené (a tudíž neměnné) složky osobnosti. Přesto však osobnost tvoří jednotný systém, kde se její dynamické a statické složky vzájemně doplňují a prolínají. Osobnost tak tvoří jeden celek, který determinuje chování člověka a vytváří tak jeho individualitu. Můžeme proto hovořit o osobnosti jako o určující determinantě individualizace člověka. Osobnost není v psychologii vymezována zcela jednoznačně, o čemž vypovídá i několik stovek definic osobnosti, z nichž na tomto místě některé uvádím. Například M. Nakonečný definuje osobnost jako pojmenování pro individuální celek dispozic k psychickým reakcím, který způsobuje, že v téže situaci reagují různí lidé různě a že tyto reakce vykazují určitou jednotu cítění, myšlení, vnímání, představ a snah. 14 M. Vágnerová zase vidí osobnost jako relativně stabilní systém, komplex vzájemně propojených somatických a psychických funkcí, který 13 Např. bohatá judikatura Evropského soudu pro lidská práva. 14 Nakonečný, M.: Základy psychologie, Academia, Praha 1998, str

16 determinuje prožívání, uvažování a chování jedince, a z toho vyplývající jeho vztah s prostředím. 15 Pro V. Holečka je osobnost organickou jednotou (systémem) všeho tělesného a psychického, vrozeného a získaného, typickou pro každého jedince, utvářenou a projevující se v jeho chování (tj. činnosti a společenských vztazích). 16 Konečně pro V. Drápelu je osobnost definována jako dynamický zdroj chování, identity a jedinečnosti každé osoby, přičemž výraz chování zahrnuje procesy myšlení, emoce, rozhodování, tělesné činnosti, sociální interakci atd. 17 Přes značnou diverzitu definic osobnosti lze u většiny z nich nalézt společné prvky, kterými jsou: individuální celek (osobnost člověka individualizuje, tj. odlišuje člověka od ostatních), dynamický celek (osobnost člověka není neměnná, ale formuje se v závislosti na působení vnějších faktorů), tělesné předpoklady (tělesné proporce, zdravotní stav, apod.), psychické předpoklady (charakterové vlastnosti, temperament, apod.), vrozené dispozice (zděděné předpoklady), získané (naučené) dispozice (předpoklady získané zejména socializací a výchovou), projevy vnitřní (myšlení, cítění, představy, apod.), projevy vnější (chování, jednání, apod.). Pokud bychom měli provést resumé a výše uvedené definice poněkud zjednodušit, dospěli bychom možná k následující definici osobnosti: Osobnost je soubor fyzických a duševních vlastností každého z nás, které se více či méně projevují navenek jako naše chování, jednání, postoje nebo vzezření. Osobnost člověka tudíž tvoří jeho charakterové vlastnosti, jeho tělesná konstrukce, údaje, 15 Vágnerová, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2004, str Holeček, V.: Psychologie pro právníky, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003, str Drápela, V.: Přehled teorií osobnosti, Portál, Praha 2003, str

17 které se váží k jeho osobě, jeho pocity, názory, touhy, jeho zdraví, myšlení, tedy prakticky vše, co člověka dělá člověkem, vše, čím si jsou lidé podobní, ale současně právě to, čím se lidé navzájem liší, čím jsou jedineční, co je odlišuje jednoho od druhého. Jedním z typických znaků osobnosti člověka je, že se projevuje navenek, vůči ostatním. Těmto projevům říkáme projevy osobní povahy. Můžeme si pod tím představit cokoli, co činí osobnost člověka poznatelnou navenek, pro ostatní. Tyto projevy osobní povahy mohou být buď efemérní nebo jsou zachyceny na nejrůznějších prostředcích (nosičích) umožňujících jejich reprodukci Subjekty všeobecného osobnostního práva Osobností je nadána pouze lidská bytost, a proto je jediným subjektem ochrany osobnosti právě člověk, v právním pojetí fyzická osoba. Uvedený závěr vyplývá z čl. 5 Listiny základních práv a svobod 19 a z čl. 2 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských práv, které přiznávají způsobilost mít práva 20, tedy i všeobecná osobnostní práva, každému Soukromí Jak bylo výše popsáno, osobnost zahrnuje celou řadu dílčích složek, které jsou předmětem ochrany všeobecným osobnostním právem. V souladu s čl. 7 odst. 1 LZPS, čl. 10 odst. 2 LZPS a 11 občanského zákoníku je jednou z těchto dílčích složek soukromí. Z dokumentů mezinárodního práva zaručuje ochranu soukromí i čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Pojem soukromí tvoří jednu z nejrozsáhlejších dílčích složek osobnosti, a proto není 18 Možná díky lidské touze stát se věčným, možná jen snahou usnadnit život potomkům, vynalezl člověk prostředky, jež umožňovaly zachovat projevy jeho osobnosti dalším generacím. Vynalezl tak jeskynní malby, později hliněné destičky, papír, který začal svazovat do větších celků a vznikly knihy. Mnohem později pak člověk vynalezl i prostředky (nebo též nosiče), jako jsou magnetofonový pásek či kazeta, disketa, CD, DVD, atd.) 19 Článek 5 Listiny základních práv a svobod: Každý je způsobilý mít práva. 20 Způsobilost mít práva (a povinnosti) je právní teorií též nazývána právní subjektivitou. 21 Tím je myšlen každý člověk, což vyplývá ze samotné povahy základních lidských práv, jejichž adresáty jsou pouze lidé. 17

18 z obdobných důvodů jako osobnost v právních předpisech definován (viz kapitola 2.1.1). Výklad tohoto pojmu je ponechán prakticky jen na judikatuře, která se již víceméně shodla na jeho rozsahu 22, když konstatovala, že soukromí nelze v žádném případě vnímat zúženě a vztahovat jej pouze na určitého jedince, ale že tento pojem zahrnuje i vztahy tohoto jedince s jinými lidmi, zejména pak členy rodiny a dalšími příbuznými. Evropský soud pro lidská práva v rozsudku ve věci Hannover proti Německu ze dne dokonce hovoří o společenské dimenzi soukromí, tj. že má osoba za určitých okolností právo na respektování svého soukromí i na veřejnosti. Současně však Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že soukromí je pojem dynamický, který se vyvíjí a může se obohacovat o další složky vzhledem k době, prostředí a společnosti, v níž jedinec žije 24. V právní teorii, z níž čerpá i příslušná judikatura, se někdy hovoří o klasickém anglosaském konceptu, který vnímá soukromí zúženě jen jako nejosobnější součást lidské bytosti, když ji dává do souvislosti s obydlím ( můj dům, můj hrad ). V tomto pojetí je tudíž vše, co se děje za dveřmi mého domu, věcí soukromou a vše, co se děje přede dveřmi, věcí veřejnou. V současné době, jejíž páteří jsou moderní informační a komunikační technologie, již toto zastaralé pojetí soukromí nemůže obstát a pro objasnění pojmu soukromí se používá německá teorie kruhů anebo koncentrických sfér, jež rozlišuje tři vrstvy soukromí tvořící pomyslné kruhy kolem fyzické osoby. Ve vnitřním kruhu se nachází nejosobnější skutečnosti, které si člověk nechává pro sebe a nechce je s nikým sdílet a která lze chránit pouhým zákazem vstupování do tohoto prostoru (odpovídá teorii můj dům, můj hrad ). V právní praxi to znamená zákaz fyzického vstupu do soukromí, zákaz pořizování snímků ze soukromí, zákaz používání odposlouchávacích zařízení, apod. Stává se však, že 22 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Bensaid proti Spojenému království Velké Británie a Severního Irska ze dne Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Hannover proti Německu ze dne Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II. ÚS 517/99 nebo rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne , sp. zn. 23 C 52/ Jednalo se o zveřejňování fotografií nejstarší dcery monackého knížete Rainiera III. při jejích soukromých aktivitách (návštěva restaurace, sport, apod.) v německých bulvárních časopisech. 24 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Niemietz proti Německu ze dne

19 se člověk potřebuje někomu svěřit (z vlastního rozhodnutí nebo z důvodu, že musí) s nejosobnějšími skutečnostmi, které náleží do prvního kruhu. Jedná se například o sdělování skutečností o zdravotním stavu lékaři. Tímto se dostáváme do druhého kruhu, v němž se nacházejí skutečnosti z prvního kruhu, které jsou však již sdílené s jinými osobami. Na ochranu soukromí zde již nestačí pouhý zákaz cizího zasahování, ale je potřeba jej aktivně chránit tím, že osoba, jíž byly informace sděleny, je nesmí dále šířit. Tomuto konceptu aktivní ochrany se říká profesionální tajemství nebo povinná mlčenlivost. Konečně třetí kruh obsahuje informace, které samostatně brány nemají žádnou vypovídací schopnost o jejich nositeli, ale ve svém souhrnu nositele jednoznačně identifikují. Tento vnější kruh informací chrání právo na ochranu osobních údajů. 19

20 3. Obecné pojetí ochrany osobních údajů 3.1 Vznik práva na ochranu osobních údajů V rámci práva na ochranu soukromí se zejména v důsledku technologického pokroku a s tím spojenými častějšími a sofistikovanějšími zásahy do soukromí vydělilo zvláštní právo na ochranu osobních údajů. Zpočátku se jednalo jen o konkretizaci vymezení předmětu a způsobu ochrany osobních údajů v rámci soukromoprávní úpravy, později však, společně se zřizováním státních dozorových orgánů, na sebe vzala ochrana osobních údajů i podobu úpravy veřejnoprávní. Zatímco podstatou soukromoprávní úpravy ochrany osobních údajů je ochrana osobnosti, resp. soukromí, většinou obsažená v kodifikacích soukromého práva, veřejnoprávní ochrana osobních údajů je spjata se zvláštní právní úpravou ochrany osobních údajů obsaženou zpravidla ve speciálních zákonech. Důvodem nástupu veřejnoprávní úpravy do oblasti ochrany osobních údajů v poslední době je zejména zvýšený zájem společnosti a tudíž i státu na přísnější regulaci nakládání s osobními údaji. Veřejnoprávní úprava je typická nadřazeným postavením státu, který prostřednictvím své zvláštní instituce dohlíží na dodržování ochrany osobních údajů a při porušení je oprávněn vydávat sankce. Veřejnoprávní regulace ochrany osobních údajů je tak díky své institucionalizaci a správním sankcím efektivnější a flexibilnější než úprava soukromoprávní. Lépe tudíž vyhovuje potřebám moderní doby, která díky stále rostoucímu objemu zpracovávaných osobních údajů vyžaduje efektivní nástroje jejich ochrany. To samozřejmě subjektům práva na ochranu osobních údajů nikterak nebrání použít k obraně svých práv cestu soukromoprávní. Veřejnoprávní ochrana je de facto jen doplňkem ochrany soukromoprávní a jejím hlavním úkolem je zejména předcházet porušování práva na ochranu osobních údajů. 20

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Ochrana dat v cloudech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Cloudová řešení a nové právní předpisy Z hlediska práva IT minimum změn Nová úprava právních jednání v elektronických systémech:

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Data protection. Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s.

Data protection. Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s. Data protection Aktuální stav připravované evropské legislativy ve věci osobních údajů na internetu a nejdůležitější otázky ovlivňující obsahové společnosti Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s.

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

1. Kolik států je sdruženo v Radě Evropy a kolik států je členy Evropské unie?

1. Kolik států je sdruženo v Radě Evropy a kolik států je členy Evropské unie? 1. Kolik států je sdruženo v Radě Evropy a kolik států je členy Evropské unie? Rada Evropy (RE) je mezivládní organizace sdružující v současné době 47 zemí. RE je samostatná instituce, která vznikla na

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. 1. Důvod předložení. k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. 1. Důvod předložení. k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění A. OBECNÁ ČÁST 1. Důvod předložení Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o finančním zajištění,

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Konkrétní doporučení na změnu legislativy a praxe v oblasti provozu kamer jak státními složkami, tak soukromými subjekty.

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb

K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb Úvod K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb Při provozování cloudových služeb bude téměř vždy docházet zároveň ke zpracování osobních údajů. Za zpracování osobních

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování dat z pohledu nových předpisů Z hlediska relevantního práva minimum změn Nová úprava právních

Více

Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti

Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti Otázka: Právo a jeho vývoj Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kuba Vybíral Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti - dodržování předpisů je

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více