OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva rigorózní práce OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ Mgr. Martin Ondroušek 2008/2009 Čestné prohlášení autora: Prohlašuji, že jsem rigorózní práci na téma: Ochrana osobních údajů pacientů zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.. podpis autora

2 Věnování Tuto práci věnuji svým rodičům. 2

3 Poděkování Děkuji všem, kteří mě jakkoli podpořili při psaní této rigorózní práce, zejména pak děkuji své manželce Evě bez jejíž opory, trpělivosti a konstruktivní kritiky by tato práce nemohla vzniknout. Děkuji též mým kolegům a kamarádům Petru Kyzlinkovi za cenné rady a připomínky k práci a Marku Pokornému za zprostředkování některých pramenů k práci. 3

4 Člověk vlastně ví, jenom když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou jeho pochybnosti. /J. W. Goethe/ 4

5 OBSAH ÚVOD... 7 I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právo na ochranu osob jako základní lidské právo Vývoj práva na ochranu osob Pojem a kategorizace práva na ochranu osob Ochrana osobnosti Předmět všeobecného osobnostního práva Právní vymezení osobnosti Psychologické vymezení osobnosti Subjekty všeobecného osobnostního práva Soukromí Obecné pojetí ochrany osobních údajů Vznik práva na ochranu osobních údajů Definice osobního údaje Vývoj práva na ochranu osobních údajů Období před vznikem práva na ochranu osobních údajů První právní úpravy ochrany osobních údajů Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat Komunitární legislativa Předpokládaný vývoj práva na ochranu osobních údajů Ochrana osobních údajů, bezpečnost, právo na informace Koncepce ochrany osobních údajů II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ Specifika ochrany osobních údajů o zdravotním stavu Vývoj právní úpravy Prameny práva na ochranu osobních údajů pacientů Prameny vnitrostátního práva Listina základních práv a svobod Zákon o ochraně osobních údajů Zákon o péči o zdraví lidu Jiné sektorové právní předpisy Prameny mezinárodního práva Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat Úmluva Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny Prameny komunitárního práva Primární právo Sekundární právo Judikatura Evropského soudního dvora Jiné prameny Institucionální zajištění ochrany osobních údajů pacientů Institucionální zajištění v České republice Institucionální zajištění v Evropské unii Institucionální zajištění v Radě Evropy Citlivé údaje Předmět ochrany Subjekty údajů Povinná mlčenlivost

6 6.1 Obecně k pojmu povinná mlčenlivost Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví Zdravotnická dokumentace Historická východiska Povinnost vedení zdravotnické dokumentace Zpracování osobních údajů v Národním zdravotnickém informačním systému Obsah zdravotnické dokumentace Forma zdravotnické dokumentace Způsob vedení zdravotnické dokumentace Archivace a skartace zdravotnické dokumentace Vlastnictví zdravotnické dokumentace, její převody a přechody Zpracování osobních údajů pacientů nad rámec zákona o péči o zdraví lidu Poskytování informací o zdravotním stavu Obecně k poskytování informací o zdravotním stavu Poskytování informací pacientovi Poskytování informací osobám blízkým pacientovi Poskytování informací státním orgánům a jiným zákonem učeným osobám Poskytování informací dalším osobám Odpovědnost při porušení právních povinností Obecné vymezení odpovědnosti Správněprávní odpovědnost Občanskoprávní odpovědnost Pracovněprávní odpovědnost Trestněprávní odpovědnost Disciplinární odpovědnost Právní úprava ochrany osobních údajů pacientů na Slovensku Právní úprava ochrany osobních údajů pacientů v Německu Návrh nové právní úpravy ochrany osobních údajů pacientů Návrh nového občanského zákoníku a zdravotnické legislativy Některé nedostatky navrhované právní úpravy Inspirace pro zkvalitnění ochrany osobních údajů pacientů ZÁVĚR PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA RESUMÉ POUŽITÉ PRAMENY

7 ÚVOD K napsání této práce mě motivovalo několik faktorů. Jedním z nich byla skutečnost, že se jakožto právník zdravotnického zařízení často setkávám s neznalostí problematiky ochrany osobních údajů nejen ze strany pacientů a zdravotnických pracovníků, ale bohužel i ze strany státních orgánů a dalších institucí, při jejichž činnosti k nakládání s osobními údaji dochází. S ohledem na často velmi citlivý až intimní charakter osobních údajů pacientů považuji neznalost této problematiky za neprofesionální, nevhodnou a často i nebezpečnou. Proto bych rád, kdyby tato práce přispěla k osvětě mezi všemi subjekty, které se na nakládání s osobními údaji pacientů podílejí. Dalším motivem, který mě vedl k napsání této práce, je přijetí tolik potřebné a dlouho očekávané novelizace právní úpravy ochrany osobních údajů ve zdravotnictví. Protože se jedná o problematiku poměrně novou, složitou a v jistých místech ne zcela jednoznačnou, chtěl bych touto prací nabídnout ucelený popis a vysvětlení nové právní úpravy, který by měl posloužit i k zodpovězení některých otazníků, které nová právní úprava přináší. Díky zkušenostem s uplatňováním nové právní úpravy v praxi a její teoretické komparaci se zahraničními právními úpravami se v závěru práce snažím pojmenovat některé nedůslednosti nové právní úpravy ochrany osobních údajů pacientů a navrhnout její možné dílčí změny. Práce je rozdělena na dvě části. První z nich je obecně-teoretická a zabývá se nejen vymezením základního pojmu celé práce, kterým je osobní údaj, ale podává i obecný výklad o historických východiscích a právních základech fungování ochrany osobních údajů. Druhá část se pak již zabývá výhradně problematikou ochrany osobních údajů pacientů, když vysvětluje a rozvíjí klíčové pojmy v rámci tohoto tématu, kterými jsou zejména citlivé údaje, povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků, zdravotnická dokumentace a poskytování informací o zdravotním stavu. V přílohách práce uvádím návrhy vzorů některých důležitých dokumentů a formulací, jež se týkají zpracovávané tematiky a mohou posloužit 7

8 jako inspirace zdravotnickým pracovníkům a managementům zdravotnických zařízení. Práce se kromě souvisejících vnitrostátních, mezinárodních a komunitárních právních předpisů opírá o celou řadu odborných publikací českých i zahraničních, článků z odborných časopisů, o českou i zahraniční judikaturu, jakož i o řadu internetových pramenů. Na některých místech v textu, kde je to přínosné z hlediska přehlednosti práce, používám následujících zkratek a pojmů: Ústava = Ústava České republiky LZPS = Listina základních práv a svobod OZ = občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) ZPZL = zákon o péči o zdraví lidu (zákon č. 20/1966 Sb., zákon o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů) ZOOÚ = zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů) Úmluva č. 108 = Úmluva Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů Úmluva č. 164, též Úmluva o lidských právech a biomedicíně = Úmluva Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny Směrnice 95/46/ES = směrnice č. 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů. Práce obsahuje právní stav k

9 I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 9

10 1. Právo na ochranu osob jako základní lidské právo 1.1 Vývoj práva na ochranu osob Jakožto pevná součást euroatlantických kulturně-politických struktur považujeme demokracii, svobodu a úctu k lidským právům za podobnou samozřejmost, jako například barevnou televizi. Není určitě v pořádku, že nám tyto výdobytky lidského pokroku více či méně zevšedněly. Na druhou stranu však tato skutečnost svědčí o tom, že demokracie, svoboda a úcta k lidským právům se v našich myslích, jakož i v právních řádech drtivé většiny evropských států nezvratně zabydlely. To je samo o sobě velkým úspěchem naší evropské, chcete-li euroatlantické, civilizace, byť tato s sebou přináší i řadu negativních důsledků, mezi něž lze bezpochyby počítat devastaci životního prostředí, korupci, zločinnost či byrokracii. Úcta k lidským právům nebyla vždy samozřejmostí. Lépe by se hodilo říci, že po většinu času existence lidské civilizace vlastně neexistovala vůbec. Pro pravěké sběrače a lovce neznamenal lidský život žádnou velkou hodnotu, kterou by stálo za to se zabývat. Stejně tak lidská práva nebo svoboda jsou pojmy, které pravěký člověk neznal a znát nemohl. Jejich poznání totiž přímo souvisí s rozvojem lidské společnosti, která v době rodů a kmenů byla v samých počátcích. Tehdejší společenské vztahy se realizovaly výhradě na bázi obyčejů, které vedle primitivních náboženských (šamanských) pravidel znamenaly jediné společenské regulativy chování. Přestože tedy chování pravěkého člověka již v jistém smyslu bylo regulováno a formováno společenskými normami, člověk na tehdejší úrovni rozumového a společenského vývoje si to s největší pravděpodobností ani neuvědomoval. Ostatně ani neměl čas, neboť většinu svého času a energie věnoval opatřování potravy pro sebe a svou rodinu. Až s vynálezem zemědělství a v souvislosti s domestikací zvířat si člověk zajistil relativně jednoduchý a pravidelný přístup k dostatečnému množství energetické stravy. Mimo jiné i díky tomu došlo k prudkému rozvoji rozumových schopností člověka. Člověk taktéž získal více volného času a to 10

11 mu umožnilo věnovat se rozeznávání a vysvětlování nejrůznějších fyzikálních a sociálních jevů. Lze tedy konstatovat, že starověk znamenal pro člověka jakési duševní probuzení. Zatímco o starších starověkých civilizacích (Sumerové, Babyloňané, Egypťané, Chetité, Féničané a další) toho moc nevíme nebo po nich zůstaly spíše jen objevy na poli přírodních věd, novější starověké civilizace (Řekové, Římané, Byzantinci) nám zanechaly velké dědictví v oblasti společenskovědních disciplin, mimo jiné i na poli filozofie či práva. Můžeme říci, že Řekové dali ve své filozofii, která byla mimo jiné i základem reálného fungování tehdejších městských států, jasné kontury právům, která dnes řadíme pod pojem základních lidských práv. Dlužno však podotknout, že v souladu s tehdejším společenským zřízením, založeném na tzv. otrokářské demokracii, tato práva ani zdaleka nenáležela všem lidem. V této době se jednalo zejména o práva politická, zejména pak právo volit a být volen a taktéž práva majetková, tj. právo na nedotknutelnost majetku 1. Uplatňování práv na ochranu osob v dnešním slova smyslu však bylo v počátcích. Pokrok do rozvoje osobních práv nevnesl ani středověk, který naopak mnohé společenské výdobytky antiky uvrhnul v zapomnění. Až renesance a humanismus opět oprášily již téměř zapomenuté učení antických filozofů a právníků 2. Toto učení se postupně promítlo prakticky do všech oblastí tehdejší společnosti. Byly založeny první univerzity 3. Po středověkém výpadku opět začala vzkvétat věda, umění, byla znovuobjevena řecká filozofie a instituty římského práva se začaly prosazovat do právních řádů evropských států. Tato doba víry v člověka a obdivu k jeho schopnostem se stala živnou půdou pro vznik přirozenoprávní teorie, která akcentuje člověka jako unikátní individuum s vlastní osobností, jednající na základě vlastní vůle, 1 Např. Zákon dvanácti desek (lex duodecim tabularum) 2 V právní oblasti se jednalo zejména o znovuobjevení římského práva, jímž je soukromé právo evropských i řady mimoevropských států ovlivněno dodnes. Klíčovou roli v tomto procesu sehrála jedna z nejstarších evropských univerzit v italské Bologni (založena v roce 1119). 3 Např. v Bologni roku 1119, v Oxfordu roku 1167, v Salamance roku 1239, v Paříži roku 1253, v Praze roku 1348, ve Vídni roku 1365, v Heidelbergu roku 1386, v Kolíně roku 1388, v Lipsku roku 1409, atd. 11

12 jehož život a osobnost si zaslouží právní ochranu. Pozitivní právo 4 té doby však člověku zmíněnou ochranu neposkytovalo nebo ji poskytovalo jen v malé míře. Nezapomeňme, že jsme stále ještě v době nevolnictví, feudálních společenských vztahů, vrchnostenského a poddanského práva. Přirozenoprávní teorie nalézá ochranu člověka v oblasti práva přirozeného 5, tj. v oblasti práva, které je každému člověku dáno od narození až do smrti bez ohledu na normy práva pozitivního. Přestože k plnému prosazení základních lidských práv tehdy zbývala ještě dlouhá cesta 6, právě v době renesance a humanismu můžeme spatřovat základ moderního pojetí základních lidských práv, zejména pak práv na ochranu osob, která se dále rozvinula v době osvícenství v 17. a 18. století díky vyhlášením práv člověka 7 a jejich prostřednictvím následně během 18. a 19. století do soukromoprávních předpisů 8. V západní Evropě po druhé světové válce a v zemích bývalého východního bloku po jejich demokratizaci na konci 20. století dochází k začleňování základních lidských práv přímo do ústav jednotlivých zemí, čímž je důležitost základních lidských práv dále prohlubována. Současně s tímto procesem dochází k neustálému rozšiřování katalogu základních lidských práv, kdy k osobním, majetkovým a politickým právům se přidávají nová práva hospodářská, sociální a kulturní (právo na vzdělání, právo na práci, právo na zdravé životní prostředí apod.). 4 Pozitivní právo je právo vzniklé čistě uměle, je to výtvor člověka, společnosti, vlády a ke své platnosti vždy potřebuje, aby existovalo v rámci stanovených formálně-právních podmínek. Je to právo měnitelné. 5 Přirozené právo je právo vzniklé přirozeně, nezávisle na vůli člověka nebo společnosti, je produktem na člověku nezávislé autority (příroda, lidská přirozenost, duch národa, absolutní rozum, boží vůle). Je univerzálně platné a neměnné. 6 S rozvojem lidské společnosti docházelo postupně k pronikání přirozených práv do práva pozitivního, čímž se základní lidská práva postupně prosazovala do právních řádů jednotlivých států. 7 Např. anglická Charta práv (Bill of Rights) z roku 1689, americká Deklarace nezávislosti z roku 1776 a Charta práv (Bill of Rights) z roku 1791, francouzská Deklarace lidských a občanských práv (Declaration des droits de l homme et du citoyen) z roku Např. bavorský Codex Maximilianeus Bavarius Civilis z roku 1756, pruský Allgemeines Landrecht z roku 1794, francouzský Code civil z roku 1804, rakouský Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) z roku 1811, německý Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) z roku

13 1.2 Pojem a kategorizace práva na ochranu osob Právo na ochranu osob patří do kategorie práv absolutní povahy, jež působí proti všem (erga omnés). Právo na ochranu osob je právem osobním, neboť chrání osobu a její projevy. Podle druhu osoby, již chrání, se právo na ochranu osob dále dělí na právo na ochranu fyzických osob a právo na ochranu právnických osob 9. Právo na ochranu fyzických osob se dělí na všeobecná osobnostní práva a zvláštní osobnostní práva. Všeobecná osobnostní práva (ochrana osobnosti) chrání osobnost člověka a náleží každé fyzické osobě. Mezi tato práva patří právo na život, zdraví, soukromí, čest, důstojnost, atd. Zvláštní osobnostní práva chrání duševní plody (výtvory) osobnosti člověka a náleží pouze tvůrci. Mezi tato práva patří autorské právo, právo výkonného umělce a průmyslová práva (patenty, průmyslové vzory, užitné vzory, zlepšovací návrhy, apod.). 9 Právo na ochranu právnických osob zahrnuje například právo na ochranu názvu právnické osoby nebo právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby. 13

14 2. Ochrana osobnosti 2.1 Předmět všeobecného osobnostního práva Právní vymezení osobnosti Předmětem práva na ochranu osobnosti je osobnost člověka. Jedná se o pojem, který není právními předpisy definován 10. Je tomu tak proto, že se jedná o pojem velmi široký a současně obecný. Právo jako normativní systém sice pracuje s termíny obecnějšího rázu, což je dáno nutností jejich aplikace na různé sociální vztahy, současně však s ohledem na právní jistotu subjektů práva musí operovat s pojmy určitými, tj. z hlediska jejich výkladu co možná nejjednoznačnějšími. Případná právní definice pojmu osobnost by s největší pravděpodobností nenaplnila požadavek obecnosti a současně dostatečné určitosti. Pojem osobnost tak není vymezen obecnou právní definicí, ale demonstrativním výčtem jednotlivých složek osobnosti 11 případně definicí konkrétní složky osobnosti v případech, kdy již nehrozí riziko přílišné obecnosti 12. Z uvedené konstrukce vymezení osobnosti je zřejmé, že se jedná o vymezení otevřené. Ve výčtu jednotlivých složek osobnosti jsou zastoupeny ty, s nimiž se v praxi setkáváme nejčastěji. Přesto však může dojít k situaci, kdy určitý sociální vztah nelze podřadit pod žádnou z vyjmenovaných složek osobnosti. V takovém případě je vzhledem k absenci obecné právní definice pojmu osobnost nezbytné hledat výklad pojmu osobnost v psychologii. 10 Ostatně pojmy, které se týkají všeobecných osobnostních práv bývají podrobněji definovány jen zřídka a většinou se setkáváme s jejich pouhým výčtem. Je to dáno tím, že se jedná o základní lidská práva, jejichž obsah a tudíž i definice vychází z oblasti práva přirozeného jež má své prameny v oblasti morálky, etiky, filozofe, případně jiných humanitně-vědních oborů, kde jsou významy těchto pojmů dostatečně zavedené a zřejmé. 11 Například čl. 10 Ústavy, 11 OZ, čl. 6, 22, 26 a 29 Všeobecné deklarace lidských práv, čl. 16 a 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, čl. 13 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, čl. 2, 3, 4, 5 a 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 1 a v kapitoly II. až VII Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. 12 Např. definice osobního údaje v 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v čl. 2 písm. a) Úmluvy 108 nebo v čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES. 14

15 V konkrétních případech tak činí zejména soudy, které svými rozhodnutími rozsah tohoto pojmu dotváří Psychologické vymezení osobnosti V psychologii se setkáváme s pojmem osobnost až na počátku 20. století, kdy byl mezi do té doby zavedené základní paradigma psychologie stimul - reakce, vložen faktor variability chování - osobnost, aby se tak vysvětlil fakt, že na tentýž podnět reagují různí lidé různě. Osobnost je tudíž od této doby vnímána jako soubor dispozic člověka, které ovlivňují jeho chování. Pro úplnost uveďme, že tyto dispozice jsou psychického i fyzického původu a jsou částečně vrozené a částečně získané (naučené). Díky tomu, že dispozice jsou dílem získané, tj. jsou formovány vnějšími faktory (socializace, výchova), není osobnost neměnná, nýbrž mění se v závislosti na působení těchto vnějších faktorů. Hovoříme tudíž o dynamickém pojetí osobnosti, které je logickou protiváhou vůči jejímu statickému pojetí, jež determinují vrozené (a tudíž neměnné) složky osobnosti. Přesto však osobnost tvoří jednotný systém, kde se její dynamické a statické složky vzájemně doplňují a prolínají. Osobnost tak tvoří jeden celek, který determinuje chování člověka a vytváří tak jeho individualitu. Můžeme proto hovořit o osobnosti jako o určující determinantě individualizace člověka. Osobnost není v psychologii vymezována zcela jednoznačně, o čemž vypovídá i několik stovek definic osobnosti, z nichž na tomto místě některé uvádím. Například M. Nakonečný definuje osobnost jako pojmenování pro individuální celek dispozic k psychickým reakcím, který způsobuje, že v téže situaci reagují různí lidé různě a že tyto reakce vykazují určitou jednotu cítění, myšlení, vnímání, představ a snah. 14 M. Vágnerová zase vidí osobnost jako relativně stabilní systém, komplex vzájemně propojených somatických a psychických funkcí, který 13 Např. bohatá judikatura Evropského soudu pro lidská práva. 14 Nakonečný, M.: Základy psychologie, Academia, Praha 1998, str

16 determinuje prožívání, uvažování a chování jedince, a z toho vyplývající jeho vztah s prostředím. 15 Pro V. Holečka je osobnost organickou jednotou (systémem) všeho tělesného a psychického, vrozeného a získaného, typickou pro každého jedince, utvářenou a projevující se v jeho chování (tj. činnosti a společenských vztazích). 16 Konečně pro V. Drápelu je osobnost definována jako dynamický zdroj chování, identity a jedinečnosti každé osoby, přičemž výraz chování zahrnuje procesy myšlení, emoce, rozhodování, tělesné činnosti, sociální interakci atd. 17 Přes značnou diverzitu definic osobnosti lze u většiny z nich nalézt společné prvky, kterými jsou: individuální celek (osobnost člověka individualizuje, tj. odlišuje člověka od ostatních), dynamický celek (osobnost člověka není neměnná, ale formuje se v závislosti na působení vnějších faktorů), tělesné předpoklady (tělesné proporce, zdravotní stav, apod.), psychické předpoklady (charakterové vlastnosti, temperament, apod.), vrozené dispozice (zděděné předpoklady), získané (naučené) dispozice (předpoklady získané zejména socializací a výchovou), projevy vnitřní (myšlení, cítění, představy, apod.), projevy vnější (chování, jednání, apod.). Pokud bychom měli provést resumé a výše uvedené definice poněkud zjednodušit, dospěli bychom možná k následující definici osobnosti: Osobnost je soubor fyzických a duševních vlastností každého z nás, které se více či méně projevují navenek jako naše chování, jednání, postoje nebo vzezření. Osobnost člověka tudíž tvoří jeho charakterové vlastnosti, jeho tělesná konstrukce, údaje, 15 Vágnerová, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2004, str Holeček, V.: Psychologie pro právníky, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003, str Drápela, V.: Přehled teorií osobnosti, Portál, Praha 2003, str

17 které se váží k jeho osobě, jeho pocity, názory, touhy, jeho zdraví, myšlení, tedy prakticky vše, co člověka dělá člověkem, vše, čím si jsou lidé podobní, ale současně právě to, čím se lidé navzájem liší, čím jsou jedineční, co je odlišuje jednoho od druhého. Jedním z typických znaků osobnosti člověka je, že se projevuje navenek, vůči ostatním. Těmto projevům říkáme projevy osobní povahy. Můžeme si pod tím představit cokoli, co činí osobnost člověka poznatelnou navenek, pro ostatní. Tyto projevy osobní povahy mohou být buď efemérní nebo jsou zachyceny na nejrůznějších prostředcích (nosičích) umožňujících jejich reprodukci Subjekty všeobecného osobnostního práva Osobností je nadána pouze lidská bytost, a proto je jediným subjektem ochrany osobnosti právě člověk, v právním pojetí fyzická osoba. Uvedený závěr vyplývá z čl. 5 Listiny základních práv a svobod 19 a z čl. 2 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských práv, které přiznávají způsobilost mít práva 20, tedy i všeobecná osobnostní práva, každému Soukromí Jak bylo výše popsáno, osobnost zahrnuje celou řadu dílčích složek, které jsou předmětem ochrany všeobecným osobnostním právem. V souladu s čl. 7 odst. 1 LZPS, čl. 10 odst. 2 LZPS a 11 občanského zákoníku je jednou z těchto dílčích složek soukromí. Z dokumentů mezinárodního práva zaručuje ochranu soukromí i čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Pojem soukromí tvoří jednu z nejrozsáhlejších dílčích složek osobnosti, a proto není 18 Možná díky lidské touze stát se věčným, možná jen snahou usnadnit život potomkům, vynalezl člověk prostředky, jež umožňovaly zachovat projevy jeho osobnosti dalším generacím. Vynalezl tak jeskynní malby, později hliněné destičky, papír, který začal svazovat do větších celků a vznikly knihy. Mnohem později pak člověk vynalezl i prostředky (nebo též nosiče), jako jsou magnetofonový pásek či kazeta, disketa, CD, DVD, atd.) 19 Článek 5 Listiny základních práv a svobod: Každý je způsobilý mít práva. 20 Způsobilost mít práva (a povinnosti) je právní teorií též nazývána právní subjektivitou. 21 Tím je myšlen každý člověk, což vyplývá ze samotné povahy základních lidských práv, jejichž adresáty jsou pouze lidé. 17

18 z obdobných důvodů jako osobnost v právních předpisech definován (viz kapitola 2.1.1). Výklad tohoto pojmu je ponechán prakticky jen na judikatuře, která se již víceméně shodla na jeho rozsahu 22, když konstatovala, že soukromí nelze v žádném případě vnímat zúženě a vztahovat jej pouze na určitého jedince, ale že tento pojem zahrnuje i vztahy tohoto jedince s jinými lidmi, zejména pak členy rodiny a dalšími příbuznými. Evropský soud pro lidská práva v rozsudku ve věci Hannover proti Německu ze dne dokonce hovoří o společenské dimenzi soukromí, tj. že má osoba za určitých okolností právo na respektování svého soukromí i na veřejnosti. Současně však Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že soukromí je pojem dynamický, který se vyvíjí a může se obohacovat o další složky vzhledem k době, prostředí a společnosti, v níž jedinec žije 24. V právní teorii, z níž čerpá i příslušná judikatura, se někdy hovoří o klasickém anglosaském konceptu, který vnímá soukromí zúženě jen jako nejosobnější součást lidské bytosti, když ji dává do souvislosti s obydlím ( můj dům, můj hrad ). V tomto pojetí je tudíž vše, co se děje za dveřmi mého domu, věcí soukromou a vše, co se děje přede dveřmi, věcí veřejnou. V současné době, jejíž páteří jsou moderní informační a komunikační technologie, již toto zastaralé pojetí soukromí nemůže obstát a pro objasnění pojmu soukromí se používá německá teorie kruhů anebo koncentrických sfér, jež rozlišuje tři vrstvy soukromí tvořící pomyslné kruhy kolem fyzické osoby. Ve vnitřním kruhu se nachází nejosobnější skutečnosti, které si člověk nechává pro sebe a nechce je s nikým sdílet a která lze chránit pouhým zákazem vstupování do tohoto prostoru (odpovídá teorii můj dům, můj hrad ). V právní praxi to znamená zákaz fyzického vstupu do soukromí, zákaz pořizování snímků ze soukromí, zákaz používání odposlouchávacích zařízení, apod. Stává se však, že 22 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Bensaid proti Spojenému království Velké Británie a Severního Irska ze dne Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Hannover proti Německu ze dne Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II. ÚS 517/99 nebo rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne , sp. zn. 23 C 52/ Jednalo se o zveřejňování fotografií nejstarší dcery monackého knížete Rainiera III. při jejích soukromých aktivitách (návštěva restaurace, sport, apod.) v německých bulvárních časopisech. 24 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Niemietz proti Německu ze dne

19 se člověk potřebuje někomu svěřit (z vlastního rozhodnutí nebo z důvodu, že musí) s nejosobnějšími skutečnostmi, které náleží do prvního kruhu. Jedná se například o sdělování skutečností o zdravotním stavu lékaři. Tímto se dostáváme do druhého kruhu, v němž se nacházejí skutečnosti z prvního kruhu, které jsou však již sdílené s jinými osobami. Na ochranu soukromí zde již nestačí pouhý zákaz cizího zasahování, ale je potřeba jej aktivně chránit tím, že osoba, jíž byly informace sděleny, je nesmí dále šířit. Tomuto konceptu aktivní ochrany se říká profesionální tajemství nebo povinná mlčenlivost. Konečně třetí kruh obsahuje informace, které samostatně brány nemají žádnou vypovídací schopnost o jejich nositeli, ale ve svém souhrnu nositele jednoznačně identifikují. Tento vnější kruh informací chrání právo na ochranu osobních údajů. 19

20 3. Obecné pojetí ochrany osobních údajů 3.1 Vznik práva na ochranu osobních údajů V rámci práva na ochranu soukromí se zejména v důsledku technologického pokroku a s tím spojenými častějšími a sofistikovanějšími zásahy do soukromí vydělilo zvláštní právo na ochranu osobních údajů. Zpočátku se jednalo jen o konkretizaci vymezení předmětu a způsobu ochrany osobních údajů v rámci soukromoprávní úpravy, později však, společně se zřizováním státních dozorových orgánů, na sebe vzala ochrana osobních údajů i podobu úpravy veřejnoprávní. Zatímco podstatou soukromoprávní úpravy ochrany osobních údajů je ochrana osobnosti, resp. soukromí, většinou obsažená v kodifikacích soukromého práva, veřejnoprávní ochrana osobních údajů je spjata se zvláštní právní úpravou ochrany osobních údajů obsaženou zpravidla ve speciálních zákonech. Důvodem nástupu veřejnoprávní úpravy do oblasti ochrany osobních údajů v poslední době je zejména zvýšený zájem společnosti a tudíž i státu na přísnější regulaci nakládání s osobními údaji. Veřejnoprávní úprava je typická nadřazeným postavením státu, který prostřednictvím své zvláštní instituce dohlíží na dodržování ochrany osobních údajů a při porušení je oprávněn vydávat sankce. Veřejnoprávní regulace ochrany osobních údajů je tak díky své institucionalizaci a správním sankcím efektivnější a flexibilnější než úprava soukromoprávní. Lépe tudíž vyhovuje potřebám moderní doby, která díky stále rostoucímu objemu zpracovávaných osobních údajů vyžaduje efektivní nástroje jejich ochrany. To samozřejmě subjektům práva na ochranu osobních údajů nikterak nebrání použít k obraně svých práv cestu soukromoprávní. Veřejnoprávní ochrana je de facto jen doplňkem ochrany soukromoprávní a jejím hlavním úkolem je zejména předcházet porušování práva na ochranu osobních údajů. 20

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Konkrétní doporučení na změnu legislativy a praxe v oblasti provozu kamer jak státními složkami, tak soukromými subjekty.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Ochrana dat v cloudech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Cloudová řešení a nové právní předpisy Z hlediska práva IT minimum změn Nová úprava právních jednání v elektronických systémech:

Více

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování dat z pohledu nových předpisů Z hlediska relevantního práva minimum změn Nová úprava právních

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona o ochraně osobních údajů

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE JUDr. Tomáš Pezl Katedra ústavního práva FPR ZČU ÚSTAVA základní právní dokument státu formální základ veřejné moci zakládá zásady dělby moci

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Co sem spadá? Jaké nakládání je regulováno zákonem? Jak správně sbírat osobní údaje? Ukládání dat

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 7., 9. ročník Sekce Předmět Téma /

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Zkušenosti s implementací nového soukromého práva v zahraničí

Zkušenosti s implementací nového soukromého práva v zahraničí Zkušenosti s implementací nového soukromého práva v zahraničí Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zpracovala analýzu procesu implementace nového soukromého práva v zahraničí. Předmětem smlouvy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více