MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 293 září 2014 Poděkování starostky města Vážení spoluobčané. Uplynuly další čtyři roky v životě našeho města a k závěru se blíží volební období Na tomto místě bych opětovně chtěla využít možnosti a poděkovat všem, kteří se podíleli na práci pro naše městečko a celé správní území. Děkuji všem zastupitelům, členům rady, komisí a výborů za práci, kterou v průběhu uplynulých čtyř let odvedli. Hodnocení je samozřejmě na občanech našeho města, ale dovolím si tvrdit, že končící čtyřleté období bylo úspěšné a pro naše město se podařilo vykonat velký kus práce. Mé poděkování však nepatří pouze členům samosprávy města, ale i všem pracovnicím a pracovníkům Městského úřadu Sedlec-Prčice, příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ, ZUŠ), městské společnosti Služby a samozřejmě i členům osadních výborů, občanských sdružení a spolků, kteří svým nasazením a zájmem o náš region pomohli nejen realizovat některé z velkých projektů, ale zasloužili se o rozvoj městečka i z pohledu občanského soužití. Miroslava Jeřábková Rekonstrukce komunikací pokračuje V průběhu letních měsíců byla dokončena oprava a doplnění odvodňovacího systému v osadě Uhřice, která předchází samotné pokládce nových povrchů na komunikacích v intravilánu obce a na spojnici mezi Uhřicemi a krajskou komunikací na Sušetice. Ty budou provedeny v září stejně jako oprava komunikace mezi Divišovicemi a Vozerovicemi a části komunikace v Chotěticích. Na realizaci tohoto projektu získalo město prostředky z Regionálního operačního programu Střední Čechy. M. Jeřábková Zdravotní středisko se zatepluje Město Sedlec-Prčice bylo úspěšné při získání dotace ze Státního fondu životního prostředí na realizaci projektu Zajištění energetických úspor zdravotního střediska Sedlec-Prčice. Projekt zahrnuje jednak výměnu oken a dveří na budově a také zateplení fasády a střechy objektu. Práce byly zahájeny na začátku srpna a dokončeny budou dle smlouvy s prováděcí firmou nejpozději do Školou už zase zní dětský smích a povyk, začal nový školní rok Prvňáčci usedli poprvé do školních lavic V pondělí 1. září se budovy Základní školy a Mateřské školy Sedlec-Prčice opět rozezněly smíchem a výskáním dětí. Skončily dva měsíce letních prázdnin, začal nový školní rok. Zatímco prvňáčci se jistě na září těšili a nedočkavě počítali dny, které jim do začátku školního roku zbývají, starší školáci možná raději počítali dny, které jim ještě zbývají do konce prázdnin. Buď jak buď, prvního září se v kulturním sále základní školy sešli všichni. První školní den je především velkou slávou pro ty nejmenší školáky prvňáčky. Letos je jich 23 pokračování na str. 14 Uhřice výměna dešt'ové kanalizace Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem lékařům, nájemcům prostor ve zdravotním středisku, personálu a občanům za vstřícnost a pochopení, díky kterým se podařilo bez větších problémů provést výměnu oken a dveří. M. Jeřábková Součástí projektu je i instalace nových oken a dveří V tomto čísle najdete: Volby do zastupitelstva města prezentace kandidátů a volebních stran... 3 Končí jedno úspěšné volební období... 6 Posvícení završil superúplněk... 7 Jak je to doopravdy s autolékárničkami... 9 Kulturní podzim otvírá dveře Sport, který vyučuje zvořilost... 15

2 INFORMACE Z RADNICE O čem jednala rada města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: úpravu nájemného v nebytových prostorách čp. 62 pro zástupce ČP, a.s., z důvodu změny pronajímané výměry instalaci nového rozcestníku za sv. Isidorem u naučné stezky tisk skládaného informačního letáku Města Sedlec-Prčice s úpravou v grafické části na náklady města úpravu rozpočtu města na rok 2014 č. 10 v příjmové části plus Kč a ve výdajové části minus Kč stavební úpravy v prostorách zdravotního střediska výzvu žadatelce o prodej části pozemku pč v k. ú. Divišovice k předložení aktualizované žádosti s grafickým znázorněním navržených terénních úprav pro odvod srážkových vod z lokality postup pro okamžité ukončení smlouvy o dílo na opravu střechy a zateplení fasády kulturního sálu při ZŠ s firmou TELKAS a navržený postup pro dokončení díla v celém rozsahu Doporučila: zastupitelům schválit a vyčlenit částku, která bude určena pro výplatu odměn členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, při ukončení tohoto volebního období postup ve věci dvou žádostí o přidělení bytu v DPS Pověřila: starostku podpisem Zmocnění pro městskou polici Města Sedlčany provádět na území města Sedlec-Prčice kontrolu čidla na měření hladiny Sedleckého potoka umístěného na lávce přes Sedlecký potok v osadě Měšetice starostku zasláním stanoviska k odvolání Povodí Vltavy, s. p., proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí k zásahu do břehových porostů Sedleckého potoka na správním území města Vydala: souhlasné stanovisko k vyjmutí komunikace od odbočky k osadě Záhoří směr Cunkov z plánu zimní údržby krajských komunikací s tím, že na úseku Jetřichovice-Záhoří bude zimní údržba komunikace prováděna. Zároveň Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Sedlec-Prčice Starostka Města Sedlec-Prčice podle 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a podle 15 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby do Zastupitelstva města Sedlec-Prčice a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají: dne 10. října 2014 od hodin do hodin a dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do hodin 2. Místem konání voleb: v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování na MěÚ v Sedlci, čp. 62, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Sedlci v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování na informačním středisku v Prčici čp. 69, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Prčici v okrsku č. 3 je místnost pro hlasování v hasičském domě v Divišovicích, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v osadách Bolechovice, Divišovice, Chotětice, Mrákotice a Vozerovice v okrsku č. 4 je místnost pro hlasování v domě MěÚ v Kvasejovicích čp. 31, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v osadách Kvasejovice, Malkovice, Matějov a Stuchanov v okrsku č. 5 je místnost pro hlasování v hasičském domě v Měšeticích, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v osadách Lidkovice a Měšetice v okrsku č. 6 je místnost pro hlasování v hasičském domě v Nových Dvorech, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v osadách Nové Dvory, Myslkov a Veletín v okrsku č. 7 je místnost pro hlasování v hasičském domě v Přestavlkách, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v osadách Dvorce, Kvašťov, Přestavlky, Rohov, Staré Mitrovice, Víska a Záběhlice v okrsku č. 8 je místnost pro hlasování v hasičském domě v Uhřicích, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v osadách Bolešín, Sušetice, Šanovice a Uhřice v okrsku č. 9 je místnost pro hlasování v hasičském domě ve Vrchoticích, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v osadách Božetín, Náhlík, Nasilov, Monín, Včelákova Lhota a Vrchotice v okrsku č. 10 je místnost pro hlasování v budově bývalého obecního úřadu v Jetřichovicích čp. 41, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v osadách Jetřichovice, Kozinec-Zahoří a Moninec 3. Voliči budou dodány nejméně 3 dny přede dnem konáním voleb hlasovací lístky. V dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. 4. Volby do zastupitelstva města: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České rada doporučila KSÚS požádat o spolupráci provozovatele GPS navigací a informovat i tímto způsobem o neudržování komunikace v zimních měsících Vzala na vědomí: informace o konání 14. ročníku závodů horských kol Kenda Jistebnický MTB maraton a upozorňuje pořadatele, že odpovídá za průběh akce a případné škody způsobené účastníky závodu na majetku města Sedlec-Prčice nebo třetích osob texty informačních letáků ve formátu A4 skládaných se dvěma ohyby pro návštěvníky naučné stezky Od vítkovské růže k zázračnému prameni informace o zamítnutí žádosti o investiční dotaci na odstraňování povodňových škod z roku 2013, která byla předložena na MD ČR. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: podpis smlouvy s firmou JONAS a JONAS, s.r.o., na dokončení prací u projektu Zateplení fasády kulturního sálu a Oprava střechy kulturního sálu. MěÚ Sedlec-Prčice republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. 5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). 6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: dne 17. října 2014 od hodin do hodin a dne 18. října 2014 od 8.00 hodin do hodin. V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 7. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Miroslava Jeřábková v. r. starostka Města Sedlec-Prčice VZP v Sedlci Prčici VZP ČR informuje, že její pracovníci budou našim občanům k dispozici na MÚ Sedlec-Prčice v tyto dny: , a vždy od 13,00 do 16,00 hodin. Zájemci zde získají veškerý informační servis i některé služby zdravotní pojišťovny. 2 strana Náš domov číslo 293, září 2014

3 VOLEBNÍ PŘÍLOHA KANDIDÁTI PRO VOLBY DO MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA SEDLCE-PRČICE 2014 TOP 09 a nezávislí Miroslava Jeřábková Ing. Zbyněk Kobliha Pavel Janda MUDr. Vladimíra Podzimková Pavel Dvořák Josef Sládek Mgr. Štěpánka Trnobranská Ing. Petra Ratajová Jaroslav Šmejkal Mgr. Jana Pešková Stanislav Ježek Miloš Doubrava Ing. Jan Rataj Martin Smíšek Jiří Lev ODS a nezávislí Jakub Ryšavý Ing. Karel Hocke Romana Koblihová Antonín Podzimek Ladislav Otradovec Marcela Vostoupalová Jan Vodňanský Ing. Jiří Otradovec Jitka Burdová Jakub Trnobranský Vladimír Randa Zdenka Müllerová Petr Kroužil Jaroslav Hošna Ing. Tomáš Pištěk V uplynulých čtyřech letech jsme dokázali, že se o náš společný domov umíme postarat. Hospodaření města je na dobré úrovni, v mnoha případech jsme úspěšně využili možností spolufinancování z jiných zdrojů (EU, stát, kraj ). Chceme ve své práci pokračovat stejným způsobem, chceme, aby se naše městečko a vesnice nadále rozvíjely a aby se nám tu všem dobře žilo. Prosíme Vás o Vaši důvěru. Naším společným kandidátem na funkci starosty je Miroslava Jeřábková. Projekty, které bychom si přáli uskutečnit: - Rekonstrukce náměstí 7. května v Sedlci - oprava povrchů a zeleně, výměna vodovodních rozvodů, oprava veřejného osvětlení a rozhlasu - Rozšíření a opravy vodovodů a vodojemů - Výstavba či rekonstrukce komunikací a chodníků - Úprava víceúčelové nádrže na kvalitní koupaliště - Rekonstrukce zázemí Sokola Sedlec-Prčice - Údržba objektů v majetku města (hasičské zbrojnice, bytový fond ) - Péče o kulturní dědictví - Podpora činnosti všech občanských sdružení a spolků číslo 293, září 2014 Náš domov 3 strana

4 VOLEBNÍ PŘÍLOHA Kandidátní listina pro komunální volby v Sedlci-Prčici Česká strana sociálně demokratická Před čtyřmi lety jsme ve svém programu uvedli: Naším zájmem je využít zkušenosti a znalosti spoluobčanů k rozvoji obce. Budeme jednat rozvážně a s rozumem tak, aby zde bylo zastupitelstvo, které bude pracovat poctivě, průhledně a hospodárně, se znalostí místních podmínek. Bude schopno rozvíjet region pomocí dotačních a operačních programů v rámci kraje, ČR i EU. Chceme pracovat tak, abychom se mohli našim spoluobčanům při každodenním styku podívat do očí a řešit jejich oprávněné požadavky. Za tím si stojíme a chceme prosazovat i v dalším volebním období. V dalším období budeme prosazovat: Opravy a rekonstrukce městských ulic i komunikací spojujících naše osady Údržbu a rozšíření veřejných vodovodů a kanalizace Údržbu, rekonstrukce a obnovu vybavení hasičských zbrojnic Rozšíření sportovišť a dětských koutků Zřízení stezky pro cyklisty a kočárky Vyčištění koupaliště a jeho využití Zmenšení městské památkové zóny 4 strana Náš domov číslo 293, září 2014

5 VOLEBNÍ PŘÍLOHA Volby do Zastupitelstva města Sedlec-Prčice 2014 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Volební program: Přejeme si žít v moderním městě, ze kterého nebudou mizet lidé a tradiční hodnoty. Nechceme slibovat nesplnitelné, chceme pracovat tak, aby spoluobčané v dvojměstí a v osadách neměli pocit, že se někde rozhoduje o nich bez nich. Chceme pokračovat v dalších úpravách návsí v osadách a v obnově místních komunikací a cest ve vlastnictví města. Chceme podporovat společenský, spolkový a kulturní život v dvojměstí a v osadách. Budeme bojovat za zachování stávající dopravní obslužnosti, i s ohledem na probíhající modernizaci železničního koridoru. Chceme podpořit úpravu sedleckého náměstí, aby mohlo naše dvojměstí reprezentovat opravdu důstojně. Nabízíme nové tváře, jsme tu pro vás. Stibor Jan konstruktér elektro Bolešín Zavadil Jiří Dis. manažer prodejního servisu Kvasejovice Václav Bursík technik vodovodního řadu Vrchotice Jiří Pejša Ing. geodet Sedlec Jan Kouklík administrativní pracovník Sedlec Laláková Marie účetní Myslkov Hofman Jan důchodce Jetřichovice Míka Tomáš Mgr. pedagog Sedlec Levová Marie důchodce Božetín Fára Jan IT technik Sedlec Kabíčková Klára bez zaměstnání Sedlec Bezkočka Stanislav důchodce Prčice Dušková Marie učitelka MŠ Sedlec Částková Drahuše Mgr. Dis. rodičovská dovolená Kvasejovice Vandělík Jiří pracovník ve výrobě Sedlec číslo 293, září 2014 Náš domov 5 strana

6 VOLEBNÍ PŘÍLOHA PLACENÁ INZERCE Z MĚSTA A REGIONU Končí jedno úspěšné volební období Končí jedno úspěšné volební období pro město Sedlec-Prčice Volební období se naplnilo a členům zastupitelstva i rady našeho města zanedlouho skončí mandát. Přesto, že posouzení práce samosprávy je na občanech našeho města, připomenu alespoň ty nejdůležitější akce, které se za uplynulé čtyři roky podařilo dokončit, zrealizovat nebo zahájit: Zrealizované akce: Revitalizace Vítkova náměstí v Prčici Rekonstrukce komunikací v Prčici ul. Táborská, Zahradní, Příčná, Blatecká Výstavba víceúčelového hřiště u areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Celková rekonstrukce MŠ Sedlec-Prčice Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Sedlec-Prčice Zateplení fasády a posledního patra ZŠ Sedlec- -Prčice včetně výměny oken a dveří Zateplení bytového domu a kulturního sálu při ZŠ Rekonstrukce místních komunikací Vrchotice (František) - Včelákova Lhota, Víska, Kozinec, část komunikace v osadě Uhřice, část komunikace v Záběhlicích, komunikace v Mrákoticích, rozšíření části komunikace v Chotěticích, oprava komunikací v Dolním Matějově, ve Stuchanově, výstavba komunikací v ul. Šánovická v Sedlci, oprava komunikace Veletín - Vratkov, komunikace Nové Dvory - Nedrahovice a komunikace v osadě Nové Dvory, oprava mostu a části komunikace na Kvašťov, části komunikací v osadě Přestavlky, část komunikace do Božetína, část komunikace do Nasilova, část komunikace v osadě Šanovice, Divišovice Oprava střechy na čp v Sedlci Oprava kapliček na správním území města Sedlec-Prčice Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Sušeticích Postupná rekonstrukce hasičských zbrojnic v Divišovicích, Šanovicích, přístavba pergoly u hasičské zbrojnice v Uhřicích Úspěšná revitalizace Vítkova náměstí v Prčici Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Zprůchodnění a rozšíření naučné stezky kolem Sedlce a Prčice (k Ježovce, sv. Isidorovi, k židovskému hřbitovu, Chotětice Vozerovice, Prčice Kvašťov) Digitalizace a ozvučení kina v kulturním sále při ZŠ Nákup komunální techniky na úklid ulic (zametací vůz s kropicí nástavbou) Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice Oprava opěrného tarasu u kapličky v Jetřichovicích pokračování na str. 7 Celková rekonstrukce budovy mateřské školy 6 strana Náš domov číslo 293, září 2014

7 Z MĚSTA A REGIONU dokončení ze str. 6 Výkup pozemků u koupaliště v Sedlci Na většinu výše uvedených akcí se podařilo získat finanční prostředky buď z národních, nebo evropských zdrojů. Město Sedlec-Prčice využilo zdroje ze Státního fondu životního prostředí (zateplení školy, zdravotního střediska, komunální technika), ze Státního zemědělského intervenčního fondu (hasičská zbrojnice Sušetice, kapličky na správním území města, část naučných stezek), z Regionálního operačního programu Střední Čechy (školka, komunikace, náměstí, hřiště, přístavba ZUŠ), z krajského rozpočtu (část školky, školní jídelna), z ministerstev (komunikace, opravy památek ). V současné době probíhá několik projektů, které budou dokončeny ještě v letošním roce: Opravy hasičských zbrojnic (Přestavlky, Měšetice, Divišovice) včetně vestavby klubovny malých hasičů v hasičské zbrojnici v Sedlci Oprava místních komunikací v osadách Uhřice (včetně odvodnění a dešťové kanalizace), Divišovice- Vozerovice, část komunikace Chotětice Zateplení fasády a střechy zdravotního střediska včetně výměny oken a dveří Připravené či dosud nerealizované projekty: Rekonstrukce náměstí 7. května v Sedlci Rozšíření a opravy vodovodů na správním území města Výstavba a rekonstrukce komunikací a chodníků Vyčištění víceúčelové nádrže (koupaliště) v Sedlci M. Jeřábková Opravovaly se sakrální objekty na území města Některé místní silnice dostaly nové povrchy Byla zateplena celá budova školy Padla lípa v Nových Dvorech Podzimní Prčické farmářské trhy budou začátkem října V pondělí 4. srpna se nad krajem přehnala silná bouřka. Při poryvu větru se skácela mohutná lípa v Nových Dvorech. Bylo velké štěstí, že strom padl do potoka. Poškodil sice přilehlou hospodářskou budovu, ale nezpůsobil žádné další škody. Členové místního SDH lípu z potoka odstranili, aby nedošlo k ucpání toku. Práci jim ale ztěžovali sršni, kteří měli sídlo uvnitř stromu. Chci poděkovat všem, kteří se na likvidaci stromu podíleli. Vladimír Panec, starosta SDH Nové Dvory Po čtvrtletní pauze se začátkem října opět přihlásí Prčické farmářské trhy. Aby se jejich termín nekryl s oblíbenými svatováclavskými slavnostmi ve Voticích, byly podzimní farmářské trhy posunuty na první říjnovou sobotu. A co že na nich budete moci zakoupit? Vše, co se v průběhu letošního léta urodilo, tedy ovoce, zeleninu, brambory, poslední květiny a keře, ale také oblíbené koření, masné a mléčné výrobky, víno, med a medovinu. A protože do Dušiček bude zbývat už jen měsíc, mohou tu být už i podzimní a dušičkové vazby na hroby. S čím nakonec přijedou trhovci, zatím nikdo dopředu neví, věříme však, že si opět vyberete a domů s prázdným košíkem jistě neodejdete. Podzimní Prčické farmářské trhy s podtitulem Podzim, sklizeň, Dušičky se konají v sobotu 4. října od 9 do 13 hodin na Vítkově náměstí v Prčici. Bližší informace pro prodejce podá paní Jaroslava Trpková, tel.: , seznam.cz. red. Posvícení završil superúplněk O víkendu 8. až 10. srpna proběhlo v Prčici Vavřinecké posvícení. Přineslo řadu zajímavých zážitků, odpočinku a zábavy. Nemalou měrou k úspěchu posvícení přispělo také slunečné, teplé počasí. Jako kdyby tam nahoře někdo nad námi držel ochrannou ruku, pršet přestalo v pátek odpoledne a začalo zase v neděli v noci. Navíc nedělní noc zdobil superúplněk, další důvod nezůstávat doma. Posvícení otevírají i zavírají zábavy v parku I když program posvícení nepřišel s žádnou převratnou novinkou, i tak se na území města konalo dost akcí, a tak si každý jistě vybral to své. Posvícení v pátek tradičně zahájili Sokolové první posvícenskou zábavou v zámeckém parku oblíbenou diskotékou s Rádiem Blaník. A protože páteční noc byla vlahá, cestu si do parku našlo 385 natěšených návštěvníků. Ještě větší úspěch zaznamenala sobotní zábava se strakonickou rockovou kapelou Parkán. Tu navštívilo 890 platících. Nedělní zábava se skupinou Starej Matyas pak posvícenské zábavy 2014 završila. V záři nedělního superúplňku se na parketu vlnilo 164 platících. Mimořádně úspěšná byla také nedělní produkce oblíbené hudební skupiny Poprask z Odlochovic. Taneční parket praskal ve švech a muzikanti museli na závěr i nějakou tu písničku přidávat. Zatímco první páteční jízdy pouťových atrakcí se ještě koupaly v dešti, následující dva sváteční dny byly již zatopené sluncem. Takové počasí ocenili zejména chovatelé. Jejich jubilejní 30. výstava se stala vítaným cílem nejedné rodiny a podívat se Úspěšná byla i výstava chovatelů v parku přijeli i chovatelé z okolí. Stín stromů v zámeckém parku skýtal příjemný chládek a panovala tu tradičně přívětivá atmosféra. Vedle králíků, holubů a drůbeže byla v klecích vystavena i další domácí zvířata, kozy, ovce, selata či exotické ptactvo. I letos byla připravena bohatá tombola a ti šťastnější si od chovatelů odnášeli hodnotné ceny včetně živých výher. Spokojení tak byli nejen návštěvníci, ale i samotní chovatelé, kteří zaznamenali vysokou návštěvnost. pokračování na str. 8 číslo 293, září 2014 Náš domov 7 strana

8 Z MĚSTA A REGIONU pokračování ze str. 7 A na závěr výstava ještě v číslech: Vystaveno bylo 150 králíků, 175 kusů holubů a 168 kusů drůbeže. Vystavovalo celkem 45 vystavovatelů, bylo uděleno 30 čestných cen a 4 krásné poháry pro nejlepší zvířata. Výstavu po oba dva dny navštívilo 880 platících návštěvníků a mnoho dětí, které tradičně neplatí. Změnou programu byl avizovaný nedělní fotbal přesunut na sobotu, sobotní odpoledne tak patřilo hned dvěma fotbalovým utkáním. Nejprve se domácí dorost od 14 hodin utkal s týmem z Petrovic a po něm, v 16 hodin, na trávník nastoupilo také naše áčko. Jeho soupeřem, a nutno dodat, že ne snadným, byl tým z Jistebnice. I když šlo o takzvané pouťáky, hráči ani trenéři zápasy rozhodně nepokládali za odpočinkové a divákům se nabízel zajímavý fotbal. V obou případech si nakonec naše týmy připsaly vítězství dorost vyhrál 2:1 a áčko porazilo Jistebnici 5:3. Mši svatou v kostele sv. Vavřince sloužil P. Vlček Posvícení ale, přes veškeré světské zábavy a povyražení, je především duchovní slavností. Křesťané si jím připomínají svátek patrona farnosti, tedy svatého Vavřince. Proto také nedělní mše svatá v kostele sv. Vavřince bývá o posvícení svátečnější a cestu si sem najdou i ti, co jinak v průběhu roku zajít na bohoslužbu nestíhají. V této souvislosti mi ještě dovolte připomenout, že je to už rok, co je zdejším duchovním pastýřem a správcem sedlecko- -prčické farnosti P. Martin Vlček. Důstojným završením svátečních dnů pak bývá tradiční nedělní koncert vážné hudby. Ten letošní se konal v rámci 8. ročníku Českého varhanního festivalu a v kostele svatého Vavřince se na něm představil skvělý varhaník a zároveň i pěvec s překrásným hlasem, pan Ondřej Múčka. V programu zazněly skladby barokních mistrů i autorské improvizace na liturgické zpěvy k poctě sv. Vavřince a Panny Marie. Pan Múčka některé skladby podrobněji představil a po skončení koncertu proběhla oblíbená a velmi žádaná exkurze kůru s výkladem o stavbě a fungování varhan. Výtěžek koncertu byl věnován na opravu a údržbu historických varhan, které v našem městě máme. Ještě nedozněly poslední tóny podvečerního koncertu a první stánkaři, kterých bylo letos opět hodně, balili. V této souvislosti mne však napadá úvaha, že úroveň nabízeného zboží rok od roku klesá. Stánků, u kterých mělo cenu se zastavit a možná i něco nakoupit, byla opravdu jen hrstka. Převládalo asijské zboží nevalné úrovně. Snad je to jen subjektivní dojem, anebo je to tím, že už máme běžně všude všeho dostatek a doby, kdy se na pouti dalo sehnat nedostatkové zboží, jsou už (naštěstí) dávno pryč. Křest nového vlastivědného sborníku v Ateliéru V sobotu mířily kroky návštěvníků také do Ateliéru Prčice. Od 17 hodin se tu konala poněkud komornější, zato ale velmi srdečná akce. Do světa byl poslán nový vlastivědný sborník Český Merán, návštěvníkům byla také představena druhá kniha regionálního autora Tomáše Míky alias Mořice Kleina a došlo i na loučení. Na shledanou a nezapomeň na nás jsme řekli majiteli Ateliéru a člověku u nás váženému Zdeňku Sedláčkovi, který se v půli srpna stěhoval i s rodinou do Laosu. Varhaník Ondřej Múčka při nedělním koncertu Pout'ové atrakce potěšily hlavně děti Rčení, že po posvícení bývá půst, dostalo v našem případě ještě další rozměr posvícení kazí počasí. S příchodem pondělí se zatáhlo a z oblohy se už zase řinula voda. Jenže to se už z Vítkova náměstí stěhovaly i poslední pouťové atrakce a zbýval jen závěrečný úklid města. Prčické Vavřinecké posvícení 2014 se stalo minulostí a za pár dnů nato budou minulostí i letošní prázdniny. Alice Valsová Foto František Vávra a Alice Valsová V Nových Dvorech se sešli rodáci V sobotu 23. srpna se po pěti letech uskutečnilo druhé setkání rodáků Nových Dvorů. Slavnosti předcházely pilné přípravy, aby se akce co nejlépe vydařila. Sobotní sraz začal u místní kapličky, kde se konala pobožnost. Tu vedl zdejší rodák kněz Václav Šika. Sešlo se víc než sto účastníků. Poté se všichni odebrali do domu hasičů, kde přítomné přivítal starosta SDH Vladimír Panec. Několik slov pronesl i pan Stanislav Mandík starší. Pak následoval slavnostní přípitek a občerstvení. Odpoledne a večer pokračovala volná zábava s hudební skupinou Strejčci. Akce proběhla zdárně, ke spokojenosti všech, a tak bychom ji chtěli za pět let znovu zopakovat. M. Pancová, SDH Nové Dvory 8 strana Náš domov číslo 293, září 2014

9 Z MĚSTA A REGIONU Jak je to doopravdy s autolékárničkami Ještě jednou se musím vrátit ke článku, který vyšel v minulém čísle Našeho domova a který informoval řidiče o končícím termínu platnosti obsahu autolékárniček. Na tento článek reagoval jeden z našich čtenářů, který si povšiml poznámky, že by autolékárničky měly obsahovat rovněž leták o postupu při zvládání nehody a resuscitační masku. Našemu čtenáři to nedalo, jelikož si byl vědom toho, že tato povinnost byla zrušena. I jal se proto zjišťovat, jak to s resuscitačními pomůckami, letákem a výměnou obsahu autolékárniček vůbec je. Aby se dobral pravdy, musel podstoupit martyrium na úrovni práce detektiva. Surfování na internetu žádný výsledek nepřineslo, a tak ho brzy vyměnil za telefon. Volal na nejrůznější místa, přičemž dostával nejasné a často rozporuplné odpovědi. Nakonec skončil až na místech nejpovolanějších, tedy na ministerstvech dopravy a zdravotnictví. Tečku a definitivní odpověď dostal od Ing. Jiřího Počty z Odboru provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy ČR. Ten na dotaz, zda je nutná výměna obsahu autolékárniček, odpověděl: Povinnou výbavu vozidel včetně lékárniček upravuje vyhláška č. 341/2002 Sb., v platném znění, a to konkrétně 32, odst. 6, který pro lékárničky mimo jiné stanovuje: Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14. Jedná se skutečně o použitelnost jednotlivých zdravotnických potřeb a nikde není stanoven požadavek na použitelnost celku lékárničky. Toto je logický výsledek skutečnosti, že jednotlivé potřeby ze své podstaty mají jinou dobu použitelnosti, např. nůžky mají použitelnost teoreticky neomezenou. Pokud je uvedena použitelnost na obalu celé lékárničky výrobcem, není to požadavek výše uvedené vyhlášky, ale aktivita výrobce. Pro vlastní náplň proto není rozhodující. Důležitá je jen a jen použitelnost jednotlivých dílů. Tento princip je dlouhodobě platný a není jakákoliv snaha, tím spíše ne návrh nové právní úpravy, která by to měla měnit. Tolik stanovisko ministerstva dopravy. Jinými slovy není nutné, zrovna tak jako u jakékoliv jiné lékárničky, měnit striktně celý obsah, ale jen ty části, kterým končí doba použitelnosti. A jak je to s těmi resuscitačními maskami a letákem? Jako většina jiných zákonů, i ten č. 341/2002 Sb., prošel od doby svého vydání několika novelizacemi. Zatím poslední vyhláška č. 182/2011 Sb., ruší povinnost mít jako součást autolékárničky resuscitační masku a leták o postupu při zvládání nehody. Odborníci usoudili, že zrovna tak jako leták, i resuscitační maska by laikům ve stresové situaci byla spíše na obtíž. Velmi srozumitelně novelizaci zákona vysvětluje např. internetová encyklopedie Wikipedie v hesle Autolékárnička. Pokud tedy zakoupíte lékárničku bez masky a návodu, je to v pořádku. Tímto se omlouvám všem čtenářům, že jsem v minulém článku uvedla mylné informace. Přebírala jsem je z několika internetových serverů, ale jak je vidět, byly chybné. Alice Valsová, ilustr. foto Ahoj, prázdniny U nás je taky hezky Prázdniny jsou za námi a dětem opět začínají školní povinnosti. Abychom jim tento trochu smutný okamžik zpříjemnili, uspořádali jsme poslední prázdninovou sobotu odpoledne plné soutěží a her. Přestavlckou náves jsme za pomoci lan, žebříků, tunelů a lávek proměnili v minilanové centrum doplněné dětmi tak oblíbenými skoky v pytli, dětským rybolovem a hokejbalem. Děti ještě křídami vyzdobily náves hezkými obrázky a za pomoci rodičů si namalovaly triko. Každý z dětí dostal píšťalku, aby mohl odpískat závěr prázdnin a začátek školního roku. Tak ať se jim ten první školní den líbí! SDH Přestavlky, foto L. Králová Léto je za námi a s ním skončila i hlavní turistická sezóna. Začala už s příchodem května a byla opravdu živá. Počet návštěvníků, kteří si během ní letos přišli pro informace na informační centrum, rapidně vzrostl. Svědčí to buď o čím dál větší oblibě našeho města a kraje, nebo o čím dál větší oblibě infocenter. Buď jak buď, lidé chodí a ptají se Dotazy typu kde se tady můžeme vykoupat, najíst, nakoupit? či co byste nám mohla doporučit zajímavého?, jsou již naprosto běžné. Čas od času se ale objeví zcela zvláštní a ojedinělý dotaz. Zjišťovala jsem například otevírací dobu hradu Pecka, hledala jsem kemp poblíž Blaníku, v kolik hodin začíná hudební festival a jaké je tam vstupné, nebo předpověď počasí na víkend. Asi nejkurióznější dotaz však přišel telefonicky zoufalý pán se mne zcela vážně ptal, jak má na klávesnici počítače napsat vykřičník, když píše pouze jedním prstem. Sem tam se u nás zastaví i cizinci, většinou jsou to cyklisté jedoucí po mezinárodní trase Greenways Praha-Vídeň, kteří hledají cestu. Poznáte je snadno, bezradně se rozhlížejí, točí mapou na všechny světové strany a jejich kola jsou ověšena napěchovanými batožinami. Zcela samostatnou kapitolou jsou pak partičky velmi často cyklistů, ale i motoristů nebo pěších poutníků. Nevěřili byste, z jakých koutů země k nám až lidé přicházejí! Bývají to skupiny rozverných kamarádů nebo rodinky s dětmi užívající si volna a cestování, kteří chtějí vědět něco víc o našem městě a kraji. Vyfotí se u sošky škrpálu, nakoupí suvenýry, pohlednice, vyzvednou si informační materiály a pak jedou dál. Někdy se však ještě na prahu otočí a řeknou na rozloučenou: Pani, přijeďte někdy taky tam k nám, u nás je taky moc hezky! A já jim to docela ráda věřím. Alice Valsová I když do příchodu adventu zbývá ještě moře času, je třeba se na něj připravit. Vyzýváme proto opět naše občany, kteří by se rádi zbavili vzrostlého jehličnanu, aby nám dali vědět. Také letos bychom chtěli obě naše náměstí ozdobit důstojnými vánočními stromy a hledáme pro ně vhodné kandidáty. Máte-li na svém pozemku dostatečně velký smrk, jedli či hustou borovici a už vám překáží, dejte vědět na městský úřad (tel ) nebo kontaktujte Služby Sedlec-Prčice (tel.: , mob.: ). Strom na naše náklady porazíme a odvezeme. red. číslo 293, září 2014 Náš domov 9 strana

10 OKÉNKO DO PŘÍRODY Zastavme plýtvání surovinami Ekorada na září Zlato je vzácné v jedné tuně zlatonosné horniny se nachází jen asi 1-10 gramů zlata. Přesto ho pracně dobýváme, jelikož zlato má mimořádný význam v naší kultuře a skvělé technické vlastnosti. Lidé jsou ochotní za něj platit vysokou cenu. Z našich domácností každý den odvážíme suroviny, které jsou pro nás existenčně důležitější než zlato, ale říkáme jim odpad. Ve skutečnosti jde o plast, sklo, papír, kovy či organickou hmotu. Vzhledem k vzrůstající spotřebě a k úbytku zdrojů těchto surovin není těžké domyslet, co dělat, abychom v dohledné budoucnosti nemuseli ony materiály shánět za stejnou či vyšší cenu než dnes zlato. Odpad je možné zpracovat v zásadě třemi způsoby. Skládkování sice není konečné řešení a špatně provedené může představovat zátěž pro životní prostředí, avšak materiály tak nezaniknou. Skládkování zachová pro budoucí generace šanci těžit a využívat materiály, které naše generace zpravovat nedokázala a o které bude pravděpodobně v budoucnosti nouze. Spalování je spojené s převozy odpadu na velké vzdálenosti, přičemž veškerý materiál je pak přeměněn na celkem malý podíl energie a škodlivé látky. Ty buď odcházejí do atmosféry, nebo jsou více či méně úspěšně zachycovány a je potřeba je dále zpracovat. Statisíce tun cenných surovin ročně u nás zbytečně skončí na skládce či proletí komínem. Vždyť v běžné popelnici se nalézá přibližně 30 % bioodpadu, 15 % plastu, 20 % papíru, Z KULTURY Kulturní podzim otevírá dveře Ani jsme se nenadáli a rok už odkrajuje poslední třetinu. Dny se pomalu krátí, světla i tepla ubývá, zato nás začíná honit čas. Je toho ještě tolik, co se musí udělat, než přijdou podzimní plískanice! Přesto si jistě najdete chvilku také na kulturu. Co jsme pro vás na podzim připravili? Divadelní komedie Lochneska Podzim zahájíme divadelním představením. V sobotu 20. září nás navštíví divadelní ochotníci z Petrovic. Ti tentokrát sáhli do domácí tvorby a vybrali si hru Lochneska od autorské dvojice Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. Lochneska vznikla jako první společný divadelní počin obou přátel už v roce 1966 a odstartovala tak jejich dlouholetou spolupráci. Ačkoliv se ale jedná o prvotinu, rozhodně již nezapře typický svěrákovsko-smoljakovský rukopis. Přijďte se proto podívat na začátky této dvojice, která stála za zrodem fiktivní postavy zapomenutého génia Járy Cimrmana, vdechla život jednomu kultovnímu divadlu a napsala scénáře k takovým kasovním trhákům, jako jsou Trhák, Jáchyme, hoď ho 8 % skla a další jinak využitelné složky. Plýtváme, platíme a doplácíme... Recyklace spočívá v opětovném zpracování a využití materiálů. Čtyři pětiny domovního odpadu je možné recyklovat. Míra recyklace komunálního odpadu u nás se však pohybuje pouze kolem 20 %. Češi třídí v domácnostech pouze třetinu z množství vyhozeného papíru, čtvrtinu skla a pětinu plastů. Ani sebedokonalejší třídění a recyklace však není záchrana. Roman Andres ekoporadce, ČSOP Vlašim Rady pro eko-logický přístup k odpadům: 1. Předcházejte vzniku odpadů nekupujte zboží s vysokým podílem odpadu (např. obalů). 2. Nespalujte odpad. Škodí to životnímu prostředí, lidskému zdraví a je to nehospodárné. 3. Důsledně třiďte veškeré složky odpadu z vaší domácnosti. 4. Recyklujte, pokud jen to je možné. Pro většinu nefunkčních věcí lze najít nové využití. 5. Pro bezplatné poradenství kontaktujte ekoporadnu na stránkách cz. 6. Ve vaší obci požadujte zavedení systému spravedlivých plateb za odpady čím více vytřídíme pro recyklaci, tím méně budeme platit za likvidaci odpadu. 7. Obecní úřady by měly podporovat hospodárné a ekologicky vhodné nakládání s odpady. Osvětou, dobrou dostupností sběrných míst a zavedením spravedlivých poplatků. Dávají tak veřejnosti najevo hospodárnost, péči o životní prostředí a ovlivňují tak i chování jiných. 8. Další zdroje: film Příběh věcí (Youtube), cz/wiki/doku.php. uhlí... sežral! Tedy, ještě ne všechno, ještě je tam hromádka briket, jenže on na nich, potvora, leží a nechce k sobě nikoho pustit!!! K tomu ke všemu se v čekárně sešla velmi zajímavá skvadra různě zajímavých lidiček... Veselý funebrák, uplakaná rozhlasová moderátorka, drzá Andula, nešikovný opravář, punková kapela A taky drak! Máte rádi typický humor slavné dvojice? Zajímá vás, jak si se scénářem poradili petrovičtí ochotníci? Pak přijďte 20. září do divadla! Prý to bude velká švanda pro celou rodinnou bandu! Začínáme v 19,30 hodin, vstupné je 70 Kč. *** Koncert v rámci 30. ročníku festivalu Podblanický hudební podzim Po komedii nás bude čekat vážné umění. Hudební festival Podblanický hudební podzim letos slaví 30 let svého trvání (více o festivalu v tomto čísle Našeho domova na str. 11) a to je mimořádná příležitost pro mimořádný koncert. V sobotu 4. října v 18 hodin v kostele svatého Jeronýma v Sedlci přivítáme hudební těleso VERNER COLLEGIUM, v jehož podání si vyslechneme pořad věnovaný velikánu české hudby POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI. Program koncertu: Antonín Dvořák: Serenáda op. 44 I. Moderato, quasi marcia Ave Maria op. 19b Ludmila Vernerová soprán, Jan Verner trubka Sonatina G dur op. 100 pro housle a smyčcové kvinteto I. Allegro risoluto II. Larghetto III. Scherzo. Molto Vivace IV. Finale. Allegro Petr Verner housle Cikánské melodie op. 55 Když mne stará matka zpívala. Jan Verner jun. trubka Rondo op. 94 pro violoncello a komorní orchestr Pavel Verner jun. violoncello Biblické písně op. 99 pro baryton a komorní orchestr IV. Hospodin jest můj pastýř V. Bože! Bože! Píseň novou X. Zpívejte Hospodinu píseň novou Ludmila Vernerová soprán Smyčcový kvintet Es dur op. 97 I. Allegro non tanto Largo z Novosvětské symfonie op. 95 Jan Verner jun. trubka Árie z opery Rusalka op. 114 Měsíčku na nebi hlubokém Ludmila Vernerová soprán Foto z představení: archiv souboru do stroje, Na samotě u lesa, Marečku, podejte mi pero aj. V čekárně u lékaře je zima. Proč je zima, když kamna jsou v pořádku? Není uhlí! Někdo to Účinkují: Ludmila Vernerová soprán, Jan Verner jun. trubka, Pavel Verner hoboj, Michael Verner fagot, Julie Vernerová housle, Petr Verner housle, Jakub Verner housle, viola, Radka Vernerová viola, Pavel Verner jun. violoncello a Lukáš Verner kontrabas. Uměleckým vedoucím je Petr Verner. *** Vedle těchto pořadů jste zváni také do městského kina, které bude vysílat ještě v listopadu, a také na další kulturní a společenské akce, na které vás včas dopředu upozorníme. red. 10 strana Náš domov číslo 293, září 2014

11 Z KULTURY 30. ročník festivalu Podblanický hudební podzim začíná V roce 1984 byl k poctě jednoho z nejvýznamnějších tvůrců vrcholného hudebního baroka, českého skladatele konce 17. a první poloviny 18. století Jana Dismase Zelenky, založen hudební festival. Není náhodou, že to bylo v roce, který byl vyhlášen Rokem české hudby a kdy také došlo k odhalení Zelenkova pomníku v jeho rodišti. Festival dostal název PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM. Organizace, dramaturgie i legislativy festivalu se ujala Mgr. Věra Dudíková z Benešova a je jeho duší dodnes. Za tento její přínos do kulturní pokladnice našeho kraje byla v roce 2012 odměněna čestným titulem Blanický rytíř. Týden před Vánocemi roku 1679 se v Louňovicích pod Blaníkem narodil velikán evropské barokní hudby Jan Dismas Zelenka. Nikdo tehdy netušil, že synka zdejšího varhaníka budou jednou nazývat géniem, jehož dílo bude srovnatelné s největšími skladateli pozdně barokní éry Johannem Sebastianem Bachem, Georgem Friedrichem Händelem, Antoniem Vivaldim a dalšími mistry vrcholného evropského baroka. Avšak na rozdíl od svých současníků, jejichž dílo bylo známo a oceňováno již Program festivalu: Pátek 12. září v 19 hod. BENEŠOV, Kulturní centrum Benešov. Sobota 20. září v 18 hod. ZDISLAVICE, kostel sv. Petra a Pavla Pocta svatému Václavu, účinkuje Janáčkovo kvarteto. Neděle 21. září v 15 hod. LŠTĚNÍ, kostel sv. Klimenta VIVAT CAROLUS QUARTUS koncertní hold Otci vlasti Karlu IV., od jehož narození v roce 2016 uplyne 700 let. Účinkují: Štěpán Rak kytara, Alfred Strejček umělecký přednes. Sobota 26. září v 19 hod. TÝNEC NAD SÁZAVOU, Společenské centrum Týnec Setkání věků v hudbě, účinkují: Štefan Margita tenor, Katarína Bachmanová klavír, Alfred Strejček umělecký přednes. Sobota 27. září v 18 hod. VYSOKÝ ÚJEZD, kostel Panny Marie Cesty naděje čtrnáct zastavení na cestách naděje prostřednictvím Bible a moudrých mužů a žen historie lidstva. Účinkují: Alfred Strejček umělecký přednes, Štěpán Rak kytara. Neděle 28. září v 15 hod. VRCHOTOVY JANOVICE, kostel sv. Martina Písně staré Evropy české a evropské písně z doby gotiky, renesance, baroka a klasicismu. Účinkuje Chairé Příbram vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů, umělecký vedoucí Josef Krček. Pátek 3. října v 19 hod. ČERČANY, kulturní dům Slavní muži Almy Mahler hudebně literární pořad. Účinkují: Andrea Kalivodová mezzosoprán, Kristina Kasíková klavír, Valérie Zawadská mluvené slovo. Sobota 4. října v 18 hod. SEDLEC-PRČICE, kostel sv. Jeronýma Neděle 5. října v 17 hod. TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV, kostel sv Bartoloměje Účinkují: Felix Slováček soprán saxofon, Felix Slováček jr. klarinet, soprán saxofon, Alexey Aslamus housle, Šárka Hrbáčková mezzosoprán, Kateřina Málková varhany. Slovem provází Věra Dudíková. Pátek 10. října v 18 hod. VOTICE, klášterní kostel sv. Františka z Assisi Účinkuje soubor PRAGA CAMERATA, dirigent Pavel Hůla a sólisté Sylva Čmugrová alt, Roman Janál baryton, Lucie Sedláková-Hůlová housle, Martin Sedlák violoncello. Sobota 11. října v 15 hod. JABLONNÁ NAD VLTAVOU, zámek Účinkuje: ArteMiss Trio (Adéla Štajnochrová housle, Alžběta Vlčková violoncello, Jana Holmanová klavír). Hostem je Jana Knížková soprán. Neděle 12. října v 16 hod. KŘEČOVICE, kostel sv. Lukáše Křečovická mše Josefa Suka v jeho rodišti. Účinkují: Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, Filharmonický orchestr IWASAKI s dirigentem Jakubem Zichou a sólisté: Lenka v 19. století, musel Zelenka čekat na znovuoživení svých skladeb až do století dvacátého. Zelenkova hudba měla zvláštní osudy. Jako hudebník-kontrabasista, dirigent a skladatel sasko-polských králů komponoval jen pro dvorní kapelu, zejména pro římskokatolický chrám v Drážďanech. Když v roce 1745 zemřel, bylo jeho dílo uloženo do archivních skříní na chóru jako zastaralé, nemoderní. Teprve po druhé světové válce začaly být Zelenkovy skladby zveřejňovány a hrány předními interprety. Staly se jedním z největších překvapení hudebních dějin. Impulsem k založení festivalu se stal velký galakoncert duchovní a světské hudby Jana Dismase Zelenky, který se v roce 1980 konal v italské Florencii. Po návratu z Itálie se Věra Dudíková spojila s louňovickým panem farářem Oktábcem, se sbormistrem neprofesionálnímu chrámovému sboru z Poříčí Jiřím Pilátem a předním českým muzikologem Jaroslavem Smolkou. Společně stanovili určité realizační možnosti nejen k samotné prezentaci díla J. D. Zelenky v jeho rodném kraji, ale i k shromáždění hudebního fondu J. D. Zelenky pro potřebu českých profesionálních a neprofesionálních souborů. Tak byl položen i základ hudebního festivalu Podblanický hudební podzim, který se během let stal nejrozsáhlejším hudebním festivalem v České republice. Letošní 30. ročník se odehraje na rekordních 21 místech a přinese posluchačům řadu nezapomenutelných uměleckých zážitků. V rozmezí tří měsíců se v rámci festivalu představí celá plejáda špičkových interpretů zvučných jmen i výjimečná a světově uznávaná hudební tělesa. Již tradičně bude festival zahájen v Benešově. V pátek 12. září od 19 hodin se tu představí Filharmonie Hradec Králové a přednese program z díla Jana Dismase Zelenky, Marca Antoina Charpentiera a Antonína Dvořáka. Poté se festival rozběhne do nejrůznějších koutů Středočeského kraje včetně Sedlce-Prčice, aby byl, již také tradičně, na sklonku listopadu zakončen v Neveklově. Bartošíková soprán, Ludmila Hudečková alt, Ondřej Socha tenor, Jan Morávek bas, Vladimír Jelínek varhany. Slovem provází František Kreuzmann. Hostem večera je skladatelův vnuk Jan Suk. Pátek 17. října v 18 hod. VLAŠIM, kostel sv. Jiljí Podblanický galakoncert tónů. Účinkují Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená housle, Hana Jonášová soprán, Roman Janál baryton, Vladimír Rejlek trubka, Josef Popelka varhany. Neděle 19. října v 16 hod. RADĚJOVICE-OLEŠKY, kostel Narození Panny Marie Spirituály a gospely Ireny Budweiserové. Účinkují: Irena Budweiserová zpěv, Mirek Linka elektrická a akustická kytara, Jaroslav Šindler elektrická kytara. Pátek 24. října LOUŇOVICE pod BLANÍKEM V 18:30 hod. pietní akt u pomníku J. D. Zelenky. V 19 hod. Louňovický zámek koncert Účinkují: Orchestr a smíšený sbor Gaudium Pragense, sólisté: Marina Shcherbakova alt, Bronislava Tomanová soprán. Dirigent a umělecký vedoucí Lukáš Hurník. Středa 5. listopadu v 19:30 hod. ŘÍČANY, městské kulturní středisko Pocta české hudbě Účinkují: Pěvecký sbor benešovských učitelek se sbormistrem Tomášem Pergelem a dále Quartetto con pokračování na str. 12 číslo 293, září 2014 Náš domov 11 strana

12 Z KULTURY dokončení ze str. 11 flauto a sólisté: Dagmar Vaňkátová soprán, Ondřej Socha tenor. Koncertem provází Otomar Kvěch. Pátek 7. listopadu v 18 hod. KLADRUBY - REHABILITAČNÍ ÚSTAV, koncertní síň Účinkuje: Komorní soubor Musica minore, umělecký vedoucí Martin Petrík a sólisté: Václav Hudeček housle, Štěpánka Heřmánková soprán, Miroslav Laštovka trubka. Slovem provází Jan Čenský a Věra Dudíková. Sobota 8. listopadu v 19 hod. BLAŽEJOVICE, koncertní síň obce Evropská a česká barokní hudba. Účinkuje soubor Musica bohemica s uměleckým vedoucím Jaroslavem Krčkem. Sobota 15. listopadu v 19 hod. BYSTŘICE, sál U Jelena Z mého života hudebně literární pořad o životě a díle Bedřicha Smetany a o jeho dvou kvartetních kompozicích. Účinkuje Kvarteto Martinů. Autor textu a průvodní slovo Alfred Strejček. Pátek 21. listopadu v 19 hod. LEŠANY, zámek Účinkuje Pražský barokní soubor. Pátek 28. listopadu v 19 hod. NEVEKLOV, aula základní školy Jana Kubelíka Te Deum jedno z nejslavnějších děl Antonína Dvořáka Účinkuje: Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Marek Štilec a Smíšený sbor Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, sbormistryně Jana Veverková. Sólisté: Kateřina Šmídová-Kalvachová soprán, Luboš Skala baryton. Umělecký přednes Alfred Strejček. Kompletní program 30. ročníku festivalu Podblanický hudební podzim i s medailony interpretů a informacemi o možnostech rezervací vstupenek si můžete stáhnout na stránkách: red. Kalendárium na září po letním suchu vyprahlá země nemohla dát žádnou úrodu, byla bída a hlad toho roku, po dlouhých deštích v době žní, přišel studený podzim. Koncem září jsou dokonce záznamy o sněžení v českých zemích v Klementinu byla za září naměřena teplota v průměru 12,7 C, v roce 1864 byla 14,7 C. V roce 1914 to bylo 13,8 C a v roce ,4 C zemřel v 68 letech Vojtěch Náprstek, podnikatel, mecenáš, národopisec a hlavně vlastenec. Až do svých 54 let se oficiálně jmenoval Adalbert Fingerhut (jako Náprstek se ale podepisoval už od studentských let). V roce 1848, to ještě studoval, se zapojil do povstání v Praze i ve Vídni. Poté, co byla revoluce potlačena a jemu hrozilo vězení, emigroval do USA, kde prožil 10 let. Zpočátku se tam těžce protloukal, živil se jen nádenickou prací, až se uchytil v Milwaukee ve Wisconsinu, kde začal pracovat jako knihkupec. Jeho tamní knihkupectví se stalo významným krajanským střediskem pro přistěhovalce z Čech. Stal se také členem vládní expedice, jejímž úkolem bylo prozkoumat indiánský kmen Dakota. To byl jeden z impulsů, které jej směrovaly k národopisu. Po návratu do vlasti mu matka, významná pražská podnikatelka, nejprve vymohla amnestii, aby se mohl zapojit do normálního života. Díky matce pak přeměnil rodinný pivovar U Halánků na Betlémském náměstí na centrum české inteligence a později i muzeum. Jeho zásluhou roku 1865 vznikl Americký klub dam, což byl první ženský spolek v Čechách, který se mj. věnoval vzdělávání svých členek. Roku 1866 nechal přistavět k domu U Halánků nové prostory, protože se tam už rozsáhlé sbírky nemohly vejít. S budováním muzea A tuhle znáte? Přijde kovboj do saloonu a říká: Barmane, dvě whisky, jednu za mne a jednu za bráchu. Barman nachystá dvě whisky. Další den přijde kovboj opět do saloonu a zase chce dvě whisky. A to se pak pravidelně opakuje každý den. Barman už ze zvyku kovbojovi jeho dvě whisky chystá. Jednoho dne, když zase kovboj přijde do saloonu a barman mu nalévá dvě whisky, říká kovboj: Dnes pouze jednu! Barman se ho smutně zeptá: Copak, bráška umřel? Ne, ale já jsem přestal pít. a uspořádáním sbírek mu velmi obětavě pomáhala jeho žena Josefa. V muzeu se vedle techniky množily i předměty z dalekých krajin, které přiváželi cestovatelé. Roku 1888 stál Náprstek také u zrodu Klubu českých turistů, jehož byl prvním předsedou a hlavním mecenášem. Díky jeho organizačnímu úsilí a schopnostem dokázal klub brzy po založení získat prostředky na stavbu Petřínské rozhledny a k ní vedoucí lanové dráhy. Náprstek se podílel na založení České společnosti zeměvědné, předchůdkyně dnešní Geografické společnosti, a také na rozšíření alpinismu. I poslední Náprstkovo přání bylo ve znamení pokroku stal se totiž ve své době prvním Čechem, který se nechal zpopelnit po explozi bomby skončil masakrem teroristický útok na beslanskou školu, při kterém bylo zabito minimálně 330 civilistů, z toho 186 dětí, dále 10 příslušníků zvláštní jednotky a 31 teroristů. Islamističtí separatisté obsadili školní budovu v městě Beslan v Severní Osetii na jihu Ruské federace 1. září a zajali okolo 1200 žáků a jejich rodičů. K teroristickému útoku na školu se přihlásil čečenský terorista Šamil Basajev první světová válka: na východní frontě začala bitva u Mazurských jezer, jejímiž hlavními aktéry byla 8. německá armáda a 1. ruská armáda. Němci vytlačili Rusy z Východního Pruska první světová válka: na západní frontě udeřila nová německá válečná zbraň německá ponorka U-21 potopila u severoanglického pobřeží britský křižník Pathfinder. Z posádky 300 mužů se jich na troskách lodi zachránila jen necelá polovina. Byla to první válečná loď potopená ponorkou. Tento den začala i bitva u řeky Marny, boje se přiblížily až na 25 km k Paříži. Francouzsko-britské síly v bitvě zastavily postup německých vojsk směřujících na Paříž a přinutily je k částečnému ústupu. To byl konec německých nadějí na rychlé a vítězné ukončení války. Ale těch zmařených životů! Za pouhý jeden týden, co bitva trvala, měli spojenci kolem 250 tisíc mrtvých a zraněných a Němci asi 220 tisíc mrtvých a zraněných se objevila Halleyova kometa. Byla velmi jasná, čínští astronomové ji popsali takto: Dvanáctého dne sedmého měsíce prvního roku éry Osvícenosti se objevila na západě kometa velká přes 10 stop. Po 49 dnech zmizela z dohledu. Podobně o ní v té době napsali i Japonci. Novodobí astronomové ztotožnili tato dávná pozorování s jedním z návratů Halleyovy komety. Tu prakticky objevil anglický astronom Edmond Halley, když na přelomu 17. a 18. století svými výpočty dokázal, že se jedná o periodickou kometu viditelnou na Zemi pravidelně po letech. Halley přesně předpověděl její návrat v roce 1758 (16 let po jeho smrti) v noci na 7. září náhle zemřel ve věku 65 let Karel Pawlik, klatovský rodák, geniální lékař, zakladatel moderní gynekologie. Zpočátku působil ve Vídni, do Prahy přišel roku 1887 a stal se zde řádným profesorem. Měl mj. také fantastický jazykový talent, mluvil dobře německy, anglicky, španělsky, portugalsky, italsky, francouzsky, rusky a začal studovat i sanskrt. Profesor Pavlík byl dvorním radou i členem několika zahraničních společností. Byl celosvětově uznávaným průkopníkem urogynekologie, ve svém oboru zavedl vlastní operační a vyšetřovací postupy. Za svůj život získal řadu vyznamenání doma i v cizině ve švýcarském Badenu bylo potvrzeno skončení války o španělské dědictví. Tato válka představovala největší ozbrojený konflikt první poloviny 18. století. Její příčinou byl spor o následnictví na španělském trůnu poté, co v roce 1700 vymřela španělská větev Habsburků. Konflikt skončil bez jasného vítěze. Francouzi sice zůstali na španělském trůnu, ovšem za cenu velkých územních ústupků, zejména rakouským Habsburkům, a příslibu, že nikdy nedojde ke spojení Francie a Španělska. V Evropě se začala prosazovat tzv. politika rovnováhy sil na kontinentě se narodila Ludmila Babková, ze které se stala herečka Lída Baarová. Pocházela ze známé pražské podnikatelské rodiny (Brouk & Babka) a stala se vyhledávanou filmovou představitelkou sličných dívek a mladých žen. Šla z natáčení do natáčení, během let měla na svém kontě 31celovečerních filmů. Ve 30. letech dala před nejistou nabídkou z Hollywoodu přednost práci v hitlerovském Německu, kde se zařadila mezi přední filmové hvězdy, což byl ale začátek jejího pádu. Počátkem 80. let napsala vzpomínky (Útěky, 1983), které vydal v kanadském nakladatelství 68 Publishers J. Škvorecký. V této autobiografii se snažila očistit důrazem na svou tehdejší naivitu, důvěřivost, ale i smůlu. Lída Baarová zemřela osamělá a plná hořkosti. Pohřbená je v Praze zemřel po mozkové mrtvici, měsíc před svými 70. narozeninami, James Dumaresq Clavell, anglickoamerický spisovatel, scenárista, filmový producent a režisér. Po vypuknutí druhé světové války se Clavell v 16 letech přihlásil do britské armády a v řadách Královského dělostřelectva byl poslán do Malajsie bojovat proti Japoncům. Byl zraněn, zajat a transportován do japonského zajateckého tábora na ostrově Jáva a později do nechvalně proslulého vězení Changi v Singapuru, kde váleční zajatci velmi trpěli špatným zacházením ze pokračování na str strana Náš domov číslo 293, září 2014

13 Z KULTURY pokračování ze str. 12 strany japonských stráží. Jeho zážitky ze zajetí se staly základem pro jeho první román Král Krysa (1962). Ten hned zaujal čtenáře na celém světě a stal se bestsellerem, který se dočkal jak filmového, tak i mnoha divadelních zpracování. Clavellova vlastní válečná zkušenost však nijak záporně neovlivnila jeho vztah k japonské kultuře. Ve svém románu Šógun ji naopak líčí ve velmi příznivém světle. Později odešel do Hollywoodu, kde nakonec uspěl jako scenárista s filmy Moucha (The Fly) a Watusi. Od roku 1959 Clavell produkoval a režíroval v USA i své vlastní filmy začala Karpatsko-dukelská operace. Byla to útočná operace sovětských a československých vojsk na severovýchodním Slovensku, která měla spojit povstalecké síly slovenského povstání se sovětskou armádou. Odehrávala se v krajně nepříznivých podmínkách a byla do značné míry plýtváním lidských a materiálních sil. Karpatsko-dukelská operace sice nebyla pro Čechoslováky a Rusy úspěšná, vázala však téměř dva měsíce, co trvala, značnou část německých vojsk (20 divizí), které nebyly nasazeny proti povstalcům. Byla tak velkou pomocí poskytnutou slovenskému povstání v Olomouci byl za přítomnosti královny Marie Terezie a jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského vysvěcen sloup Nejsvětější Trojice. 35 metrů vysoké sousoší je nejvyšší v České republice, jeho součástí je i malá kaple. V roce 2000 bylo, jakožto jedno z vrcholných děl středoevropského baroka, zařazeno mezi světové dědictví UNESCO. Sousoší bylo stavěno od roku 1716 jako vděk za ukončení moru, který na Moravě řádil v letech 1714 až od tohoto data byl nezvěstný František Gellner, básník, prozaik, satirik a také jedinečný kreslíř. Zmizel na ruské haličské frontě u dnes ukrajinského města Horodok poblíž Lvova. Dalo by se říct, že se mu splnilo jeho přání vyslovené ve sbírce Radosti života: Nejlépe bylo by vzdálit se a nikdy se nenavrátit, svým bližním a nejbližším ztratit se a sám sobě se ztratit. Bylo mu 33 let šokující obsah pěti beden, které byly v červenci vyloveny z Černého jezera na Šumavě, představil československý ministr vnitra Lubomír Štrougal v Praze na tiskové konferenci, na níž nechyběli zahraniční novináři. Ukázané nacistické dokumenty vlivným lidem v západním Německu (mj. spoluzakladateli Sudetoněmeckému krajanského sdružení Emilu Franzelovi nebo poslanci za FDP Siegfriedu Zogelmannovi) připomněly jejich válečné hříchy. Až po srpnu 1968 vyšlo najevo, že celou akci od počátku režírovalo dezinformační oddělení StB. Akce se jmenovala Neptun a prozradil ji jeden z hlavních aktérů, L. Bittman, který emigroval do USA. Bedny s dokumenty nacistické provenience nepotopili do jezera Němci koncem války, ale pracovníci StB až v červnu Listiny pocházející například z nacistického Říšského hlavního bezpečnostního úřadu dodala sovětská tajná služba. Výsledky akce Neptun také pomohly rozpoutat kampaň proti promlčení válečných zločinů (mělo se tak stát 20 let po skončení války) Moudro na tento měsíc: Sláva velkých lidí by se vždycky měla měřit prostředky, jichž použili, aby ji dosáhli. Francois de la Rochefoucauld a západoněmecká vláda musela po diplomatickém nátlaku prodloužit promlčecí lhůty o pět let zemřel v 74 letech Gustav Bauer, německý sociálnědemokratický politik, v letech říšský kancléř Výmarské republiky. Hitlerovu vládu Bauer přežil v ústraní zemřel ve věku 54 let Herbert von Bismarck, německý právník a politik, nejstarší syn říšského kancléře Otty von Bismarcka zemřel Petr Čepek, většinou zamlklý, tajuplný herec s uhrančivýma očima, kterému rakovina vzala život v 54 letech. Po studiích na DAMU získal angažmá v ostravském Divadle Petra Bezruče. V roce 1965 přišel do Prahy a stal se kmenovým hercem Činoherního klubu. Ve filmu debutoval v roce 1961 a od té doby vytvořil řadu osobitých a nezaměnitelných postav. V paměti diváků je Čepek nezapomenutelně zapsaný např. jako lehkomyslný důstojník Pavel Malina postižený syfilidou ve filmu Juraje Herze Petrolejové lampy (1971). Nebyla to tak složitá role, spíš si myslím, že byla emotivně působivá, tvrdil Čepek. Jeho podmračený podhled sváděl k přesvědčení, že je typickým představitelem záporných postav, ale on mnohokrát dokázal opak Malta získala nezávislost na Velké Británii, stále je však členem Commonwealthu. Maltské souostroví je parlamentní republikou, členem EU od roku 2004, tvoří ji tři obydlené ostrovy (Malta, Gozo a Comino) a další tři neobydlené ostrůvky. Strategická poloha Malty ve Středozemním moři z ní udělala důležitý obchodní uzel. Malta se může chlubit dějinami v trvání přes 7000 let. Většina z celkového půl milionu obyvatel Malty žije na hlavním ostrově Malta. Vzhledem k malé rozloze činí hustota zalidnění téměř 1249 obyvatel na km² Malta je bohatá na historické památky, tři z nich jsou dokonce na listině Kulturního dědictví UNESCO první světová válka: německá ponorka U-9 během hodiny potopila v jižní části Severního moře tři britské křižníky. Zahynulo téměř 1500 námořníků. Německé ponorky bez jakýchkoliv ohledů a navzdory mezinárodním úmluvám útočily i na civilní a hlavně obchodní lodě. Jejich cílem bylo vyhladovět Velkou Británii a donutit ji ke kapitulaci. Britské admiralitě trvalo téměř dva roky, než se vzchopila k účinné obraně. Ta spočívala v tom, že obchodní lodě pluly v konvojích, které doprovázely a hlavně chránily torpédoborce a křižníky vybavené hydrofony určujícími polohy ponorek a ty pak bylo možno snadno zlikvidovat zemřela ve věku 69 let Françoise Saganová, francouzská spisovatelka. Napsala na 50 knih a her, skládala také šansony, psala filmové scénáře a působila jako filmová režisérka. Řada jejích románů byla s úspěchem zfilmována zemřel v 54 letech na otravu krve Karel Burian, tenor, jeden z největších světových operních pěvců své doby. Během své kariéry dostal hodně ocenění, dokonce o něm bylo napsáno, že je ještě lepší než slavný Enrico Caruso. Burian psal i básně, fejetony a do češtiny překládal libreta Wagnerových oper v úžině mezi japonskými ostrovy Honšú a Hokkaidó potopil tajfun japonský dopravní trajekt Toya Maru. Z 1300 lidí na palubě přežilo jen v Baltském moři se potopil trajekt MS Estonia. Zahynulo 852 lidí z zahynul v Osvětimi 52letý Rudolf Jelínek, vizovický podnikatel, který uvedl do světa rodinnou firmu vyrábějící od konce 19. století ovocné destiláty. Do roku 1938 se značka Rudolf Jelínek stala mj. významným světovým pokračování na str. 14 Soutěžíme s Naším domovem A je po prázdninách, uteklo to jako voda! Děti se zase vrátily do školních lavic, dospělí ke svým pracovním povinnostem a na výlety zbývají už jen víkendy. Ale i těch je v průběhu podzimu ještě dostatek, počasí snad bude také přát a pár tipů by tu rovněž bylo, proto vzhůru do světa. Dříve ale než se vydáme ven, musím vám odtajnit obsah minulé hádanky. Pro většinu z vás to vlastně ani žádná hádanka nebyla, správně jste poznali, že šlo o les Karhany se studánkou Dobrá voda nedaleko Monína, Jetřichovic nebo Záhoří. To podle toho, ze které strany se do tohoto poněkud tajemného koutu našeho kraje vydáte. Já volila cestu od Jetřichovic a Záhoří a vyšlápla si louku plnou lučních květů, včel a motýlů až na hřeben nad Monínem. Stálo to ale za to, byl krásný slunný podvečer a z hřebenu se mi nabídl nádherný výhled na obě strany. Připouštím však, že od Monína je cesta přece jen schůdnější. Po vhození všech lístků se jmény těch, kteří správně odpověděli, do osudí jsem vylosovala jednoho výherce, který již tradičně získává hrneček města. Tentokrát je jím paní Marie Křížková ze Sušetic. Gratuluji. A nyní již k hádance na tento měsíc. Zavedu vás opět do jedné z našich nejzazších osad, kde přímo na návsi vztyčili v roce 1868 zbožní lidé kamenný kříž a v roce 1888 k němu přidali i zvoničku. Zdejší náves je tak strmá, že pod zvoničkou museli nejprve vybudovat jakýsi kamenný taras. Jinak to ale nešlo, v celé osadě byste rovné místo hledali jen stěží. A pak se ke zvoničce chodívali pravidelně modlit, do kostela to měli poměrně daleko, a proto o prostor kolem pečovali a udržovali ho. O bezmála jedno a půl století dál, v roce 2004, však autorka publikace Putování za kapličkami Českého Meránu, Marie Kovalová, místní osadníky musela trochu pokárat. Vytkla jim, že svou kapličku oplotili nepěkným hliníkovým plotem a kaplička i kříž se ztrácejí v nevhodně zvolených hustých dřevinách. Osadníci si vzali výtku k srdci, ošklivý plot nahradili krásným, kovaným, a místo urostlých buxusů v zahrádce u kapličky vysázeli voňavé lilie, růže a pivoňky. Opravy se dočkala i samotná kaplička a dnes je opět okrasou zdejší návsi. Už tušíte, jak zní jméno osady, ve které se kaplička a kříž nacházejí? Vaše správné odpovědi očekávám do konce měsíce na známé adrese nebo telefonních číslech. Alice Valsová číslo 293, září 2014 Náš domov 13 strana

14 Z KULTURY dokončení ze str. 13 dovozcem destilátů do USA. Po okupaci Československa v roce 1939 nacisté přervali nejen Jelínkovo slibné podnikání, ale spolu s Jelínkem v Osvětimi zavraždili i jeho manželku. Druhou světovou válku přežili snad jen zázrakem jejich dva synové Zdeněk a Jiří. Hned v roce 1948 byla firma znárodněna. Po roce 1989 byla nakonec privatizována, stala se z ní akciová společnost a vrátila se k původnímu jménu Rudolf JELÍNEK. Údaje o počasí jsou převzaty z knihy J. Svobody, Z. Vašků a V. Cílka Velká kniha o klimatu zemí Koruny české vydané v nakladatelství Regia v roce Výročí některých událostí u nás: zemřel ve Staré Boleslavi P. Antonín Burian, kde působil dva roky jako sídelní kanovník. Předtím byl 46 let u nás. Byl farářem a děkanem v Prčici, byl také jedním z těch, kteří se zasloužili o založení Občanské záložny v Sedlci a několik let byl jejím předsedou. P. Burianovi na důkaz upřímné lásky věnoval A. N. Vlasák vydání svého Okresu Sedleckého proběhlo v kostele sv. Vavřince v Prčici komisionelní vyzvednutí 12 náhrobků z podlahy kostela. Stalo se tak v rámci stavebních oprav kostela. Akce probíhala za účasti zástupců obce, farního úřadu v Prčici, ONV v Sedlčanech, dvou místních lékařů a konzervátora státní ochrany památek Jiřího Tywoniaka. Ten o akci informoval širší veřejnost v Jihočeském sborníku historickém č. XXVI (1957). Pod náhrobky nebyly nalezeny žádné lidské ostatky, jen stavební suť a písek. Jiří Tywoniak byl přesvědčen, že ostatky byly vyzdviženy už dříve. Pod jedním náhrobkem byly nalezeny úlomky desky z červeného mramoru, na nichž se dala přečíst část jména Krčzín.. a..z sedlčzan... Tento nález dal podnět k úvahám, že v Prčici by mohl být pohřbený sám Jakub Krčín. Důvod pro to byl ten, že v blízkých Mitrovicích měl provdanou dceru a ta jím byla v závěti ustanovena správkyní pozůstalosti. Je možné, že poslední dny života byl Krčín u této dcery a u ní mohl napsat svoji závěť. Zemřel zřejmě brzy potom, další zatím známý dokument dokládající, že Krčín je po smrti, nese datum Kde Jakub Krčín zemřel a kde byl pochován, není dodnes známo. V obděnickém kostele pod honosným náhrobkem, který si nechal Krčín zhotovit ještě za svého života, žádné ostatky také nalezeny nebyly , v pátek, začaly slavnosti k vyhlášení Sedlce-Prčice městem. Od 17 hodin bylo v kulturním sále slavnostní zasedání nyní už městského zastupitelstva a od 19,30 hod. následoval slavnostní koncert. Na zasedání byla také udělena čestná občanství města: Ivanu Mládkovi (za propagaci pochodu Praha-Prčice písničkou), Eduardu Černickému in memoriam (starostovi Sedlce v letech ), Václavu Fr. Lobkowitzovi, dále zakladatelům pochodu Praha-Prčice Karlu Kullemu, Jiřímu Dvořákovi a Stanislavu Ratajovi (rodákovi z Prčice, sportovci, který se sem stále vrací). Po skončení zasedání si mohli zájemci v přísálí kulturního domu prohlédnout vystavené historické dokumenty. Slavnosti pokračovaly i následující den, 1. října v zářijovém Našem domově byl mj. obsáhlý článek Miroslava Fialy o jetřichovické škole Jetřichovická škola byla založena před 165 lety. -MK- ŠKOLY Školou už zase zní dětský smích a povyk, začal nový školní rok První školní den je velkým svátkem zejména pro nejmenší školáky prvňáčky a jejich třídní učitelkou bude paní učitelka Šárka Mrázková. Celkem do lavic ZŠ Sedlec-Prčice letos usedlo 239 žáků, z toho 119 chlapců a 120 děvčat. První stupeň navštěvuje 130 dětí v 5 třídách a druhý stupeň 109 dětí také v 5 třídách celkem je tedy otevřeno 10 tříd. Vědomosti bude žákům vštěpovat 15 učitelů a učitelek (nastoupila nová paní učitelka Petra Bandhauer, která bude učit hlavně cizí jazyky Aj a Nj) a dva vychovatelé ve školní družině. O správný chod školy se budou starat i další školní zaměstnanci (školník, kuchařky, uklízečky). Celkem škola zaměstnává 40 zaměstnanců, z toho jsou 3 muži. Ředitelem školy je Mgr. Jaroslav Muška, jeho zástupkyní Mgr. Miroslava Polidarová. Ti také spolu se starostkou města Miroslavou Jeřábkovou školáky první školní den ve škole přivítali a popřáli jim mnoho zdaru nejen v učení, ale i při mimoškolních aktivitách, které škola pro své svěřence organizuje. Na žáky první školní den čekala uklizená a připravená škola, odpočatí učitelé i zkušený personál. V průběhu letních prázdnin se dokončovala výměna oken a zateplení fasády kulturního sálu, proběhlo také rozsáhlé malování a opravy maleb na chodbách, ve třídách, v šatnách i v tělocvičně. Určitě to bylo jedno z nejrozsáhlejších malování za posledních mnoho let. Byly rovněž zakoupeny, případně vyměněny některé počítače a ve třech pracovnách bylo nainstalováno nové ozvučení. Pro lepší orientaci rodičů i návštěvníků školy byly umístěny venkovní i vnitřní informační cedule. Upravovalo se a opravovalo i venku, přibyla nová branka na horním hřišti a nová venkovní trampolína pro žáky ZŠ i MŠ. Všechny školní ročníky jsou zapojeny do školních vzdělávacích projektů (celoškolských i ročníkových, krátkodobých i dlouhodobých). Jejich seznam je každý školní rok aktualizován. Škola se také Svůj provoz zahájila také školka přihlásila do nové výzvy tzv. Tablety do škol a je zapojena do akcí Školní mléko (odběr mléka a mléčných výrobků za sníženou cenu) a Ovoce do škol zcela zdarma pro všechny děti 1. stupně. Samozřejmě že i letos má škola naplánovánu řadu akcí školních i mimoškolních společenského, kulturního či sportovního rázu. Žáci si také opět budou moci porovnat své znalosti a dovednosti v nejrůznějších olympiádách a vědomostních soutěžích. V průběhu měsíce října se rovněž rozběhne činnost přibližně 20 zájmových kroužků. Nový školní rok začal také dětem v mateřské škole. A dětí je tu opravdu hodně, byla proto otevřena a zcela naplněna další, čtvrtá třída nacházející se v modrém pavilonu. Celkem MŠ bude navštěvovat 109 dětí, o které bude pečovat 8 učitelek. Vedoucí MŠ je paní Jitka Sládková. Tento školní ročník je prvním ročníkem, který může naplno využít celou zrekonstruovanou mateřskou školu. Děti si v průběhu jara na nové prostory zvykaly a nyní jim už budou připadat důvěrně známé. Některé do školky ale v září zamířily poprvé a jistě se jim nové prostředí také zalíbilo. Co na žáky ve školním roce čeká? ukončení prvního pololetí (čtvrtek) ukončení druhého pololetí (úterý) (pondělí až středa) podzimní prázdniny (vyučování začne v pondělí ) vánoční prázdniny (pátek) jednodenní pololetní prázdniny jarní prázdniny 2. a (čtvrtek a pátek) velikonoční prázdniny letní prázdniny (středa) zápis do první třídy Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia první termín druhá polovina dubna (středa) Den Země (čtvrtek) branný den (pondělí) Den dětí Alice Valsová, zdroj: ZŠ Sedlec-Prčice 14 strana Náš domov číslo 293, září 2014

15 VZPOMÍNÁME, DĚKUJEME ZE SPORTU Sport, který vyučuje zdvořilost? To je taekwon-do Sedlec má již několik let aktivní skupinu největší školy Taekwon-do I. T. F v České republice Ge- -Baek Hosin Sool která tradičně každoročně pořádá nábor nových členů do oddílu. Martin Zámečník (VI. dan) Ge-Baek Hosin Sool opravuje žáka Dne 2. října 2014 tomu bude neuvěřitelných 60 let, co si v Sedlci v kostele sv. Jeronýma řekli své ANO Miloslav a Vlasta Pištěkovi, rodáci ze Sedlce a Prčice. Rádi bychom jim touto cestou poděkovali za vše, co pro nás udělali a dělají, za jejich lásku a obětavost a z celého srdce jim přejeme hodně zdraví a ještě spoustu společných let! Synové Míla a Petr s rodinami a sestra Marta s rodinou. Taekwon-do je moderní bojové umění, které si klade za cíl všestranný rozvoj jedince po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista, jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice se Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon- -do ITF, jehož členem je i sedlecká škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský mistr HWANG HO-YONG, IX. Dan. Vysokou úroveň bojového umění Taekwon-do v ČR dokládá zisk mnoha cenných umístnění na mezinárodních soutěžích během posledních let. Víc než na sportovní stránku je kladen důraz na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli 20. srpna 2014 naposledy rozloučit s naší maminkou, paní Marií Kortánkovou z Veletína. Děkujeme také P. Martinu Vlčkovi za hezké rozloučení a jeho slova útěchy, pohřební službě p. Fáčka za vypravení pohřbu a všem za květinové dary a projevy soustrasti. Děkují dcery s rodinami. Tréninky budou probíhat pravidelně každý týden v pondělí od 14:00 do 15:30 hod. v Dětském domově se školou pod vedením kvalifikovaného učitele Tomáše Veverky (III. dan, ). Více informací naleznete na Mária Trundová, foto archiv svazu Protáhněte si nohy cestou kolem kapliček Klub přátel dlouhých kilometrů Sedlec-Prčice zve v sobotu 20. září všechny příznivce zdravého pohybu a turistiky na 8. ročník pochodu Z Prčice za kapličkami Českého Meránu. Start je od 7 do 10 hodin v Ateliéru Prčice na náměstí v Prčici, cíl do 16 hodin tamtéž. Pro účastníky jsou připraveny 4 délky tras: 6, 12, 18 a 25 kilometrů. Zveme vás na fotbal První kola nového ročníku fotbalových soutěží už byla odehrána, další fotbalové zápasy jsou teprve před námi. Přijďte proto také povzbudit naše hráče. TJ Sokol Sedlec-Prčice Muži A I. B třída, odd. D 4. kolo NE 17:00 Sokol Miřetice venku 5. kolo NE 16:30 FK Říčany doma 6. kolo SO 16:30 Spartak Průhonice venku 7. kolo NE 16:00 Sokol Zvole doma 8. kolo SO 16:00 FK Uhl. Janovice venku Muži B III. třída, skupina A 4. kolo NE 17:00 SK Bystřice A doma 5. kolo NE 16:30 FK Fercom Týnec n. Sáz. B venku 6. kolo NE 16:30 Sokol Lešany doma 7. kolo SO 16:00 SK Olbramovice venku 8. kolo NE 16:00 Sokol Krhanice doma Dorost U19 I. A třída, odd. E 4. kolo SO 10:15 FK Mníšek pod Brdy doma 5. kolo NE 10:15 SK Litavan Bohutín venku 6. kolo SO 10:15 SK Petrovice doma 7. kolo SO 10:15 TJ Drozdov venku 8. kolo SO 10:15 Lety doma Starší žáci U15 Okresní přebor 4. kolo NE 14:45 TJ Krásná Hora venku 5. kolo SO 11:00 Sokol Daleké Dušníky doma 6. kolo SO 14:15 SK Petrovice venku 7. kolo NE 10:15 SK Klučenice doma 8. kolo volno Mladší žáci U12 Okresní přebor kolo SO 10:00 SK Benešov C venku 5. kolo SO 09:30 Sokol Trh. Štěpánov doma 6. kolo NE 11:00 FC Graffin Vlašim B Libež 7. kolo SO 09:30 Sokol Senohraby doma 8. kolo SO 14:00 Sokol Nespeky Čerčany Starší přípravka U10 Okresní přebor kolo SO 12:30 FC Graffin Vlašim A doma 1. kolo ST 17:30 SK Posázavan Poříčí n. Sáz. A venku 5. kolo SO 10:00 SK Benešov venku 11. kolo ST 16:30 Sokol Kondrac doma 6. kolo SO 12:30 Sokol Senohraby doma 7. kolo SO 09:30 Sokol Netvořice venku 8. kolo SO 12:30 Sokol Jankov doma ZMĚNY VYHRAZENY SK Přestavlky 4. kolo NE 17:00 Sokol Neustupov venku 5. kolo SO 16:30 FK Budenín doma 6. kolo NE 16:30 Jiskra Struhařov B venku 7. kolo SO 16:00 Sokol Maršovice B doma 8. kolo SO 16:00 Sokol Miličín venku číslo 293, září 2014 Náš domov 15 strana

16 ZE SPORTU Na kole za sportem i rehabilitací Jízdní kolo nejen jako sportovní náčiní, ale také jako rehabilitační pomůcku nabízí nová prodejna s půjčovnou, servisem a masážním koutkem v ulici U Pivovaru 2304 v Benešově. Její provozovatelé, Karel Fatura a Martina Červená, chtějí zároveň zákazníkům poskytovat odborné poradenství, aby se při cyklojízdě vyvarovali chyb způsobujících zdravotní komplikace. Optimisté říkají, že 70 procent lidí jezdí na kole špatně, podle pesimistů je to až 85 procent. Vidím kolem sebe, že se lidé buď na kole hrbí, mají ho na svou postavu malé, mají špatně nastavené brzdy Je to spousta drobností, které ale vcelku působí negativně. Když se budete krčit za volantem auta, po 100 kilometrech z něj skoro nedokážete vystoupit. Na kole je to ještě horší stačí špatně nastavené sedlo a po 20 kilometrech se jízda stane nepříjemnou. Řadu lidí to i odradí, říká Karel Fatura, který v oboru působí už 20 let. Ve Znojmě, kde také podniká, naučil znovu jezdit na kole i spoustu seniorů. Na Benešovsku, kam se přestěhoval za přítelkyní, je podle něj cyklistické zázemí stejné jako jinde v republice. I zde chybí půjčovny s kvalitními koly, na kterých by se lidé nemuseli bát svézt. Zájemcům půjčíme kola pro všechny věkové kategorie, horská, silniční i crossová, máme také dětské vozíky za kolo nebo nosiče na auta. V budoucnu bychom chtěli nabídnout i elektrokola, dodal Karel Fatura. Martina Červená dodala, že chtějí zákazníkům nabídnout i nadstandard v podobě kola jako rehabilitačního nástroje. Kolo pomáhá neuvěřitelným způsobem vracet hybnost. Je vhodné pro lidi s různým handicapem, dokáže pomoci po úrazech a operacích, odlehčí kloubům a zatěžovaným partiím. Je kompenzací k sedavému zaměstnání. Musí být ale správně postaveno a upraveno podle individuálního stavu klienta. Kontakt pro další informace: Karel Fatura, tel.: , Jaroslava Tůmová, foto archiv Posázaví PLACENÁ INZERCE DŘEVĚNÉ BRIKETY z tvrdého dřeva Vysoká výhřevnost, stále příznivá cena Balení 10 kg, paleta Vojkov budova špejcharu Tel.: , Řádková inzerce Vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec-Prčice. Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na pokladně MěÚ v Sedlci. NABÍZÍM: Nabízím skladové prostory k pronájmu technické budovy Ateliéru Prčice na Vítkově náměstí v Prčici. Prostory jsou zastřešené a uzamčené. Tel.: PRODÁM: Prodám rekreační domek se zahrádkou a dvorkem. Druhá kategorie 2+1 a dílna. K dispozici vjezd autem a parkování ve dvoře. Cena Kč, při rychlém jednání možná sleva dle dohody. Tel.: Dušek Roman Montáže rozvodů vody, kanalizace a topení. Rekonstrukce koupelen na klíč. Montáže kotlů klasických, zplynovacích, kotlů z programu KOTLÍKOVÉ DOTACE s automatickým přikládáním BENEKOV. Víska 15, Sedlec-Prčice tel.: , Pavel Konopiský Prodej štěrku, písku, kamení Přestavlky 53 Sedlec-Prčice, Tel.: , (P. Sládková) 16 strana Náš domov číslo 293, září 2014

17 INFORMAČNÍ SERVIS Zveme vás do kina Program kina Sedlec-Prčice na říjen října od 20 hodin 102 min., 40 Kč Mládeži do 12 let nevhodné 10. října od 20 hodin 90 min., 40 Kč Mládeži do 15 let nevhodné 17. října od 20 hodin 138 min., 40 Kč Mládeži do 12 let nevhodné 24. října od 20 hodin 92 min., 40 Kč Mládeži do 12 let nevhodné POMPEJE Akční drama Kan. / Něm. Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na svůj poslední boj, aby zničil své soupeře a dostal se na svobodu. S výhledem na svobodný život se zamiluje do dcery bohatého obchodníka, která však má být proti své vůli provdána za zkorumpovaného a zhýralého senátora. Jejich opravdový problém se ale připravuje v hlubinách Země. V osudových hodinách po erupci Vesuvu, ve chvílích totálního chaosu a děsivé zkázy se musí Milo probojovat ven z gladiátorské arény a podstoupit boj s časem. Hrají: Emily Browning, Kit Harington, Kiefer Sutherland, Carrie-Anne Moss, Jessica Lucas a další. HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY Akční dobrodružný film USA Antický hrdina Herkules přišel na svět jako polobůh syn vládce bohů Dia a smrtelné ženy vybavený nadlidskou silou a odvahou. Už od kolébky je zaslíben velkým činům: podle věštby má svrhnout tyranskou vládu svého nevlastního otce. Herkules ale zprvu o své skutečné identitě a o svém velkém poslání nic netuší. Jediné, po čem touží, je láska krétské princezny Hébé. Hrají: Kellan Lutz, Gaia Weiss, Richard Reid, Roxanne McKee, Scott Adkins a další. NOE Dobrodružné drama USA Země se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro kompletní restart v podobě gigantické potopy. Pro obnovu člověčího druhu si vybral Noema a jeho početnou rodinu. A protože Noe ví, že zkáza přijde s vodou, začne stavět archu, obří lod', na níž by se on i jeho rodina zachránili. Kromě toho na plavbu musí přizvat i zástupce všech živočišných druhů, aby život na nové Zemi mohl být úplný. Hrají: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman, Douglas Booth, Emma Watson, Ray Winstone, Anthony Hopkins, Dakota Goyo, Mark Margolis, Nick Nolte a další. JÁ, FRANKENSTEIN Akční sci-fi USA/Austrálie V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor Frankenstein monstrum, kterému se podařilo přežít až do dnešní doby. Démoni, vedení temným princem Naberiem, se snaží odhalit tajemství Adamova stvoření, aby ho využili k zničení celého lidstva. Proti démonům stojí chrliči v čele s královnou Leonore, kteří se snaží Adama ochránit za jakoukoliv cenu. Adam si začne uvědomovat, že může být klíčem k ovládnutí celého světa, a musí se rozhodnout, na čí stranu se přidá... Hrají: Aaron Eckhart, Yvonne Strahovski, Miranda Otto, Bill Nighy, Jai Courtney, Caitlin Stasey a další. 31. října od 20 hodin 100 min., 40 Kč Mládeží přístupné 10 PRAVIDEL, JAK SBALIT HOLKU Česká komedie Karla Janáka Marek žije ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož největší láskou jsou hvězdy a horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů a Marek se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky. Markovi přátelé jsou odhodlaní zasáhnout. Marek pod vedením otce a přátel absolvuje velmi svérázný kurz dívčí psychologie. Platí ovšem v životě těch 10 zaručených pravidel přesně podle knížek? Hrají: Matouš Ruml, Kristína Svarinská, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Jan Dolanský, Tereza Nvotová, Radim Uzel a další. Co se kde koná? VÝSTAVY Od 19. září do 19. října je v Městském muzeu Sedlčany k vidění výstava u příležitosti 90 LET SKAUTINGU V SEDLČANECH. Vernisáž výstavy se uskuteční v 18 hodin. V rámci oslav tohoto významného výročí se 4. října uskuteční ve skautském areálu na Červeném Hrádku Skautský den a setkání příznivců skautingu. Začátek v 10 hodin. V koncertním sále KDJS bude od 15. do 30. září nainstalována výstava LETECKÉ FOTO SEDL- ČANSKA. Sedlčanský rodák Zdeněk Vlček představí letecké fotografie, zejména Sedlčan a okolí, ale také snímky vybraných českých hradů a zámků. Klukovský sen o létání si splnil až v 45 letech, kdy absolvoval letecký výcvik. Od té doby se s kamarádem Karlem Pištěkem, který ho k létání přivedl, příležitostně věnuje snímkování pozemních objektů z paluby ultra lehkého letadla. DIVADLA A KONCERTY od 17 hodin mohou děti v Městském divadle na Poště, Benešov, zhlédnout pěknou pohádku v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové STRA- ŠIDELNÝ MLÝN. Prodej vstupenek na místě před představením, vstupné 50 Kč. Ve čtvrtek 18. září od 19,30 hodin rozezní divadelní sál KDJS Sedlčany nefalšovaná moravská dechovka. Těšit se můžete na kapelu VLČNOVJANKA, která byla založena v roce Během 37 let se kapela vypracovala mezi nejlepší dechové orchestry nejen svého kraje, ale bezesporu celé České republiky. Repertoár kapely tvoří převážně interpretace lidových písní a skladby známých autorů dechové hudby, ale poslechnout si můžete také skladby moderní a muzikálové, čímž Vlčnovjanka reaguje na trend, který se stále více prosazuje u nás i v zahraničí od 19 hodin vystoupí v KD Karlov, Benešov, KAMIL STŘIHAVKA v rámci své Unplugged Tour Nabídne koncertní program, ve kterém se snoubí jedinečný hlas, nikdy živě hrané písně, léty prověřené hity a nové aranžmá s akustickými nástroji. Vstupenky zakoupíte v prodejní síti Ticketstream a CA Klára, Masarykovo náměstí 158. Vstupné 390 Kč a 490 Kč. pokračování na následující straně číslo 293, září 2014 Náš domov 17 strana

18 INFORMAČNÍ SERVIS DALŠÍ AKCE dokončení z předchozí strany V sobotu jste zváni na 40. ročník oblíbeného pochodu KRAJEM KAMENŮ, který pořádá Klub českých turistů Petrovice. Tento ročník je zároveň věnován zakladatelům pochodu, Květě a Jaroslavu Kloudovým. Nachystány budou trasy o délkách 14, 19, 24 a 28 km, cyklotrasy 30, 50 a 75 km a dokonce i jedna koňská trasa o délce 20 km. Start pochodu je ve škole v Petrovicích od 7 do 10,30 hodin, cíl tamtéž do 18 hodin. Základní startovné je 30 Kč. Jazykovka Votice pořádá od 10 do 15 hodin pro všechny maminky, které se chtějí naučit vařit zdravěji, KURZ BEZLEPKOVÉHO VAŘENÍ. Lektorka Lucie Mráčková poradí, jak se vypořádat s bezlepkovou dietou, jaké potraviny nakupovat a že bezlepková strava není prospěšná jen pro celiaky. Cena kurzu je 250 Kč, v ceně je zahrnuta příprava čtyř bezlepkových jídel včetně následné konzumace. Hlídání dětí zajištěno. Rezervace na tel.: nebo Důležitá telefonní čísla Univerzální tísňové volání pro hlášení nehod všeho druhu Hasiči místní pohotovost HZS Kladno Lékařská záchranná služba Policie ČR Obvodní oddělení Votice: Středočeská energetická pohotovost Středočeská plynárenská pohotovost Centrální ohlašovna poruch plyn Městský úřad Sedlec-Prčice podatelna: , mobil: Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. služby obyvatelům, vodovod a kanalizace: mobil: PLACENÁ INZERCE V sobotu od 13 do 23 hodin proběhne DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PIVOVARU VYSOKÝ CHLUMEC. V průběhu dne budou připraveny prohlídky pivovaru, čepovat se budou místní piva včetně tmavého speciálu Baron a návštěvníky pobaví bohatý kulturní program (vystoupení harmonikářů, břišních tanečnic, aerobicu a hudebních skupin Hošna Band, Rock Wonder a Lucie Revival) od 12 hodin proběhnou PIVOVARSKÉ SLAVNOSTI také v areálu pivovaru Ferdinand v Benešově. Vystoupí kapely Nothing, Pelant, Krucipüsk, Čejka Band, Bílá nemoc, Lahvátor, Tibet, Štěpán Kojan i dechová hudba. Můžete se těšit na pivovarské zajímavosti, jízdy na ponících, lanové centrum, tvořivé dílničky, malování na obličej, soutěže na pivovarské téma pro děti a dospělé. Je zajištěno také občerstvení - tradiční a pivní speciality, rybí speciality, koláče, dortíky, guláš z polní kuchyně, pivo Ferdinand a pivní speciály včetně nefiltrovaných piv, Ferdináda. Vstupné: 100 Kč (včetně nápoje nebo prohlídky pivovaru) od 13 hodin jste zváni do Táborských kasáren v Benešově na DEN PREVENCE A INTEGROVA- NÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU. Připraveny budou ukázky techniky ISZ včetně jejich vozidel, prezentace preventivních složek a služeb, ukázky služebních psů. Doprovodný program pro děti, malování na obličej, tvarování balónků, dětské tetování. O hudební doprovod se postará skupina Poprask. Nemocnice Benešov pořádá v sobotu na louce u hematologie multižánrový festival na podporu dětského oddělení benešovské nemocnice OPEN DOOR HOSPITAL FEST. Od 13 hodin bude probíhat nepřetržitý proud dětských pořadů (Dr. Klaun, mažoretky, divadelní představení divadla Krokodýl, Loutkový soubor z Bystřice, dětské karate, orientální tanečnice a další), na které od 16 hodin naváže hudba. Vystoupí Czech It, ROCKTOM, Ruce nohy, Čejka Band, Duo Lucie a Renata. Od 20 hodin pak odstartuje vzpomínka na letní kino: promítáním českého filmu Revival režisérky Alice Nellis s B. Polívkou, M. Krobotem, K. Heřmánkem, Z. Bydžovskou, V. Dykem, R. Genzerem a dalšími. Vstupné na festival je zdarma, dětské oddělení podpoříte koupí originálního odznáčku v hodnotě 50 Kč od 8 do 12 hodin proběhnou na Masarykově náměstí v Benenšově FARMÁŘSKÉ TRHY na téma Vinobraní s ochutnávkou a prodejem moravských vín a burčáku přímo od vinaře a cimbálovou muzikou Grande Moravia pod vedením L. Pavluše. Další faramářský trh proběhne Město Mnichovice zve všechny malé i velké na 11. ročník turistického pochodu PO STOPÁCH KOCOURA MIKEŠE, který se koná v sobotu 20. září. Start pochodu je od 8 do 11 hodin v Informačním centru v Mnichovicích. Cíl pochodu je tamtéž. Připraveny jsou trasy o délkách 9, 18, Uzávěrka říjnového čísla je v úterý 30. září 2014 v 11 hodin. Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel. 25 a 32 km, každé dítě dostane na startu malou hračku a každý domácí mazlíček malý pamlsek. Těší se na vás kocour Mikeš, kozel Bobeš, čuník Pašík a Mařenka Kudláčková, od které dostanete v cíli domácí buchtu se koná v Benešově na Masarykově náměstí BENEŠOVSKÝ BĚŽECKÝ FESTIVAL BE- NEŠOVSKÁ DESÍTKA. První ročník závodu zařazeného do seriálu Běžec Podblanicka. Program: městský běh na 10 km, minimaraton na 4,2 km, soutěž kol, běh hospodyněk a maminek, dětské běhy od 130 m do 1,2 km. Pro všechny účastníky jsou připraveny medaile. Na festival zavítá i legenda časké atletiky Jarmila Kratochvílová. Online přihlášky na od 18 hodin jste zváni na Přednášku na zámku Konopiště, která se koná v rámci cyklu přednášek k 100. výročí atentátu na F. F. d'este. Vstupné dobrovolné. Nutná rezervace předem. PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V SEDLCI: Pondělí, středa Sobota hod hod. Náš domov, měsíčník Města Sedlec Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, , IČO: Šéfredaktor Alice Valsová, informace a příspěvky na čísle , mobil: , nebo přímo na infocentru. Cena 9 Kč včetně 15% DPH, evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 600 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce. Cena inzerce: zadní strana 12 Kč, vnitřní strany 10 Kč, inzertní strana 8 Kč/1 cm % DPH. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů. 18 strana Náš domov číslo 293, září 2014

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina

Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 301 květen 2015 Vyjádřete se k budoucímu rozvoji města Vážení spoluobčané, součástí tohoto vydání Našeho domova je dotazník, který poslouží jako důležitý podklad

Více

Česko postihly silné záplavy, voda neušetřila ani Sedlecko-Prčicko

Česko postihly silné záplavy, voda neušetřila ani Sedlecko-Prčicko M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 278 červen 2013 Pozemky pod mostem Karla Burky tickém stavu také čistírna odpadních vod, kterou velká voda zaplavila. Přístupová cesta k čistírně

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ 8,- Kč Nastal podzim, děti už dávno sedí ve školních lavicích a příroda začíná dostávat zlatavý kabát. Dnes na dlouhou dobu naposledy vyjíždím za starostmi starostů. V říjnu komunální volby někde možná

Více

číslo 209 září 2007 Podzim u nás

číslo 209 září 2007 Podzim u nás 8,- Kč číslo 209 září 2007 Podzim u nás hádka o zlatovlasé panně, která si každé ráno u okna rozčesává své zlaté vlasy. Věřím, že i Vy patříte k těm, co si barvy a vůně podzimu umí řádně vychutnat. I když

Více

číslo 223 listopad 2008

číslo 223 listopad 2008 8,- Kč číslo 223 listopad 2008 Základní škola v Sedlci-Prčici buduje lepší běžeckou dráhu a skleník Již řadu let usiluje vedení školy o lepší běžeckou dráhu v areálu školy. Nyní se také díky dotaci z Fondu

Více

Proběhly oslavy 110. výročí založení Župy sedlecké

Proběhly oslavy 110. výročí založení Župy sedlecké M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 282 říjen 2013 Proběhly oslavy 110. výročí založení Župy sedlecké Župa přihlásila se k spolupráci do Č. Z. H. J. a zapsána pod č. 121. Stanovy

Více

Začal nový školní rok

Začal nový školní rok M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč Začal nový školní rok V pondělí 3. září začal pro většinu dětí nový školní rok. Dva prázdninové měsíce, během kterých se mohly dosyta nabažit všech

Více

Pivovar Vítek z Prčice byl slavnostně otevřen

Pivovar Vítek z Prčice byl slavnostně otevřen M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 244 srpen 2010 Pivovar Vítek z Prčice byl slavnostně otevřen V sobotu 24. července proběhlo za velkého zájmu veřejnosti slavnostní otevření

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let

V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 239 březen 2010 V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let Děti ze zámku tak se říká na Sedlecko-Prčicku malým i trochu větším obyvatelům

Více

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním rožďalovicko Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012 V čase adventním Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu Informace organizací a spolků Historie Kultura Sport Víte, že Placená inzerce

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu  Informace organizací a spolků Historie Kultura Sport Víte, že Placená inzerce Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) Zprávy ze Sulanova statku (J. Pospíšil) Kompostárna města Kladruby (J. Pospíšil) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Jednání starostky a místostarosty

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Největší setkání protestantské mládeže v Česku na 100% v Litomyšli

Největší setkání protestantské mládeže v Česku na 100% v Litomyšli Lilie_5.qxd 2.5.2006 08:02 StrÆnka 1 Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2006 Ročník XVI. Největší setkání protestantské mládeže v Česku na 100% v Litomyšli Mladí křesťané měli možnost zhlédnout hned

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA HORAŽĎOVICKÝ OBZOR KVĚTEN 2009 V YBÍRÁME Z OBSAHU VODA ŽIVÁ SLAVNOSTI KAŠE ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO ZELENÝ SLOUPEK STR. 1 STR. 4 STR. 3, 20 STR. 14 M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Jaro je tady, čekáme čápy

Jaro je tady, čekáme čápy M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč Jaro je tady, čekáme čápy Zřejmě je už definitivně po zimě, i když ta letošní byla v mnohém specifická. Asi bychom v paměti těžko hledali zimu podobně

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více